Chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại quỹ tín dụng nhân dân trung ương Thanh Hóa

Tài liệu Chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại quỹ tín dụng nhân dân trung ương Thanh Hóa: ... Ebook Chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại quỹ tín dụng nhân dân trung ương Thanh Hóa

doc64 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1141 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại quỹ tín dụng nhân dân trung ương Thanh Hóa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu §Êt n­íc ta ®ang trong giai ®o¹n ph¸t triÓn, víi tèc ®é t¨ng tr­ëng cao vµ æn ®Þnh. Chóng ta ®ang tõng b­íc héi nhËp víi kinh tÕ trong khu vùc vµ thÕ giíi. Tæng ®Çu t­ trong n­íc ngµy cµng t¨ng t¹o ra mét khèi l­îng lín gi¸ trÞ hµng ho¸ vµ dÞch vô lµm cho côc diÖn kinh tÕ ngµy cµng thay ®æi râ rÖt theo chiÒu h­íng tÝch cùc . Trong thµnh tùu chung ®ã kh«ng thÓ kh«ng kÓ ®Õn sù gãp phÇn kh«ng nhá cña lÜnh vùc ng©n hµng,hÖ thèng tÝn dông. Lµ mét thµnh viªn cña hÖ thèng ng©n hµng,hÖ thèng tÝn dông quü tÝn dông nh©n d©n trung ­¬ng chi nh¸nh Thanh Ho¸ ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn, víi m¹ng l­íi chi nh¸nh réng kh¾p tÊt c¶ c¸c tØnh thµnh. Quü tÝn dông nh©n d©n trung ­¬ng ®ang ph¸t huy vai trß to lín cña m×nh ®èi víi kinh tÕ ®Êt n­íc . Quü tÝn dung nh©n d©n trung ­¬ng chi nh¸nh Thanh Ho¸ lµ mét chi nh¸nh trong m¹ng l­íi c¸c chi nh¸nh quü tÝn dông nh©n d©n trung ­¬ng. D­íi sù chØ ®¹o vµ l·nh ®¹o quü tÝn dông nh©n d©n trung ­¬ng , sù b¸m s¸t vµo môc tiªu ph¸t ttriÓn kinh tÕ tØnh Thanh Ho¸ vµ môc tiªu nhiÖm vô, gi¶i ph¸p cña quü tÝn dông nh©n d©n trung ­¬ng chi nh¸nh Thanh Ho¸ tØnh x©y dùng ®Ò ¸n kinh doanh x¸c ®Þnh chØ tiªu d­ nî phï hîp víi thêi gian quan quü tÝn dông ®· gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo sù ph¸t triÓn cña tØnh Thanh Ho¸... Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n PGS - TS. NguyÔn ThÞ B¹ch NguyÖt vµ c¸c c«, c¸c chó quý c¬ quan ®· h­íng dÉn tËn t×nh gióp em hoµn thµnh b¸o c¸o nµy. Ch­¬ng 1 : Thùc tr¹ng thÈm ®Þng dù ¸n ®Çu t­ t¹i quü tÝn dông nh©n d©n trung ­¬ng chi nh¸nh Thanh Ho¸ I.Kh¸i qu¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng cña quü tÝn dông nh©n d©n trung ­¬ng chi nh¸nh Thanh Ho¸ 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña quü tÝn dông nh©n d©n trung ­¬ng chi nh¸nh Thanh Ho¸ Quü tÝn dông nh©n d©n trung ­¬ng chi nh¸nh Thanh Ho¸ lµ ®¬n vÞ thµnh viªn thµnh viªn cña quü tÝn dông nh©n d©n trung ­¬ng. Thùc hiÖn kinh doanh tiÒn tÖ, tÝn dông theo luËt c¸c Tæ chøc tÝn dông, §iÒu lÖ vµ qui ®Þnh cña quü tÝn dông trung ­¬ng, theo c¸c qui ®Þnh cña ph¸p luËt. Quü tÝn dung nh©n d©n trung ­¬ng chi nh¸nh Thanh Ho¸ cã ®Þa chØ t¹i 25 Phan Chu Trinh TP Thanh Ho¸ Quü tÝn dông nh©n d©n trung ­¬ng chi nh¸nh Thanh Ho¸ lµ ®¹i diÖn uû quyÒn cña quü tÝn dông nh©n d©n trung ­¬ng, cã quyÒn tù chñ kinh doanh theo c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô ®­îc qui ®Þnh, cã con dÊu riªng, ®­îc më tµi kho¶n t¹i NHNN vµ c¸c TCTD theo luËt ®Þnh. 2.C¬ cÊu tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña quü tÝn dông nh©n d©n trung ­¬ng chi nh¸nh Thanh Ho¸ Quü tÝn dông nh©n d©n trung ­¬ng chi nh¸nh Thanh Ho¸ ®­îc ®iÒu hµnh mét ban gi¸m ®èc gåm mét Gi¸m ®èc vµ mét phã Gi¸m ®èc. Trong ®ã Gi¸m ®èc lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Quü tÝn dông nh©n d©n trung ­¬ng chi nh¸nh Thanh Ho¸, gióp viÖc cho gi¸m ®èc lµ mét phã gi¸m ®èc, trùc tiÕp chØ ®¹o mét sè phßng nghiÖp vô theo sù ph©n c«ng cña gi¸m ®èc. §iÒu hµnh phßng nghiÖp vô lµ tr­ëng phßng, mçi mét trëng phßng cã mét sè phã phßng gióp viÖc. Quü tÝn dung nh©n d©n trung ­¬ng chi nh¸nh Thanh Ho¸ cã 80 c¸n bé nh©n viªn lµm viÖc trong 10 phßng nghiÖp vô sau: 2.1 Phßng Kinh doanh. Phßng kinh doanh cã vÞ rÊt quan träng, cã chøc n¨ng tham m­u cho ban l·nh ®¹o Quü tÝn dung nh©n d©n trung ­¬ng chi nh¸nh Thanh Ho¸ vÒ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh. Cã thÓ nãi phßng kinh doanh lµ ®Çu ra cña quü tÝn dông nh©n d©n trung ­¬ng chi nh¸nh Thanh Ho¸, c¸c nghiÖp vô tÝn dông cña phßng kinh doanh ®em l¹i phÇn lín lîi nhuËn cho Quü tÝn dung nh©n d©n trung ­¬ng chi nh¸nh Thanh Ho¸. Phßng kinh doanh tiÕn hµnh c¸c nghiÖp vô nh­ cho vay c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n, cho vay ng¾n,trung vµ dµi h¹n, thùc hiÖn cho vay uû th¸c theo c¸c hiÖp ®Þnh, ch­¬ng tr×nh tµi trî, thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô b¶o l·nh... 2.2. Phßng KÕ to¸n tµi chÝnh. Phßng kÕ to¸n cã chøc n¨ng theo dâi, xö lý, h¹ch to¸n toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh còng nh­ c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña Quü tÝn dung nh©n d©n trung ­¬ng chi nh¸nh Thanh Ho¸. Phßng kÕ to¸n cã 5 tæ: + Tæ thanh to¸n viªn: thùc hiÖn viÖc tiÕp nhËn vµ xö lý tÊt c¶ c¸c chøng tõ mµ ng©n hµng nhËn ®­îc tõ kh¸ch hµng. + Tæ tiÕt kiÖm: ®¶m nhiÖm kho¶ng 80% tiÒn göi cña kh¸ch hµng. Tæ cã 2 nhãm, mét nhãm thu tiÒn göi vµ tr¶ l·i, nhãm cßn l¹i kiÓm tra t¹i quÜ. + Tæ thanh to¸n bï trõ: thùc hiÖn viÖc thanh to¸n bï trõ víi c¸c quü tÝn dông kh¸c trong hÖ th«ng vµ c¸c ng©n hµng kh¸c trªn toµn quèc. + Tæ thanh to¸n liªn hµng: thùc viÖc thanh to¸n néi bé gi÷a c¸c ng©n hµng trong cïng hÖ thèng QTDTW. + Tæ kÕ to¸n néi bé: cã nhiÖm vô theo dâi qu¶n lý toµn bé tµi s¶n cña ®¬n vÞ, viÖc chi tr¶ l­¬ng cho nh©n viªn, h¹ch to¸n trÝch b¶o hiÓm x· héi, lËp c©n ®èi sæ s¸ch... 2.4. Phßng Kinh doanh ®èi ngo¹i. Phßng kinh doanh ®èi ngo¹i thùc hiÖn chøc n¨ng: + Kinh doanh ngo¹i tÖ, thùc hiÖn viÖc mua b¸n ngo¹i tÖ nh»m ®¸p øng c¸c nhu cÇu cña kh¸ch hµng theo luËt ®Þnh vÒ kinh doanh vµ qu¶n lÝ ngo¹i hèi. +Thùc hiÖn viÖc më vµ h¹ch to¸n c¸c tµi kho¶n b»ng ngo¹i tÖ. 2.5. Phßng tin häc Phßng ®iÖn to¸n cã nhiÖm vô qu¶n lÝ vµ kÕt nèi m¹ng, b¶o dìng, l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc ®iªn tö, in c¸c b¶ng biÓu vµ lµm c¸c c«ng viÖc kh¸c cã liªn quan. 2.6 Phßng KiÓm so¸t. Phßng kiÓm so¸t thùc hiÖn nhiÖm vô träng t©m lµ kiÓm so¸t néi bé. KiÓm so¸t tÊt c¶ c¸c hå s¬, chøng tõ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh vµ cßn lµm ®Çu mèi tiÕp c¸c ®oµn kiÓm tra, thanh tra cña Quü tÝn dông nh©n d©n trung ­¬ng ®Õn lµm viÖc t¹i Quü tÝn dông. 2.7 Phßng Ng©n quÜ. Phßng ng©n quÜ thùc hiÖn nhiÖm vô thu nhËn, cÊt gi÷, b¶o qu¶n vµ chi tr¶ tiÒn mÆt, ng©n phiÕu thanh to¸n, c¸c lo¹i giÊy tê cã gi¸ vµ c¸c tµi s¶n kh¸c. 2.8 Phßng Hµnh chÝnh. Phßng hµnh chÝnh cã nhiÖm vô kÕt nèi c¸c phßng ban kh¸c, ®¶m b¶o ®Çy ®ñ vÒ ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt cho toµn bé ho¹t ®éng cña Quü tÝn dông. 2.9. Phßng Nguån vèn vµ c©n ®èi tæng hîp. Phßng Nguån vèn vµ c©n ®èi tæng hîp cã chøc n¨ng: + Tæ chøc huy ®éng mäi nguån vèn nhµn rçi trong d©n c­, cña c¸c tæ chøc kinh tÕ, b»ng VND hay ngo¹i tÖ theo híng dÉn cña Quü tÝn dông nh©n d©n trung ­¬ng. + LËp kÕ ho¹ch kinh doanh, tæng hîp, ph©n tÝch b¸o c¸o vÒ mäi t×nh h×nh ho¹t ®éng cña quü tÝn dôngtheo yªu cÇu cña Gi¸m ®èc quü tÝn dông,Tæng gi¸m ®èc Quü tÝn dông nh©n d©n trung ­¬ng hay Gi¸m ®èc Ng©n hµng nhµ níc trªn ®Þa bµn. 2.10. Phßng Tæ chøc c¸n bé vµ lao ®éng tiÒn l­¬ng. Phßng tæ chøc c¸n bé vµ lao ®éng tiÒn l­¬ng thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lÝ con ng­êi, tæ chøc ph©n c«ng vÞ trÝ c«ng t¸c. Thùc hiÖn viÖc qu¶n lÝ, chi l­¬ng, th­ëng, b¶o hiÓm x· héi... 3.T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña quü tÝn dông nh©n d©n trung ­¬ng chi nh¸nh Thanh Ho¸ 3.1. Huy ®éng vèn Víi nhiÒu h×nh thøc huy ®éng, ®· triÖt ®Ó khai th¸c c¸c nguån vèn kh¸c nhau tõ nh÷ng kho¶n göi tiÕt kiÖm cña d©n c­ cho tíi c¸c kho¶n tiÒn göi thanh to¸n rÊt lín cña c¸c tæng c«ng ty. Ngoµi chÊt lîng phôc vô kh¸ch hµng, Quü tÝn dông cßn cã ®Þa ®iÓm rÊt thuËn tiÖn cho viÖc giao dÞch vµ thanh to¸n nªn ngµy cµng thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch hµng ®Õn giao dÞch t¹i quü. KÕt qu¶ huy ®éng vèn ®îc thÓ hiÖn ë b¶ng T×nh h×nh huy ®éng vèn cña Quü tÝn dông Qua sè liÖu b¶ng nµy ta thÊy tæng nguån vèn huy ®éng cña quü ®Òu t¨ng lªn qua c¸c n¨m c¶ vÒ sè t¬ng ®èi lÉn sè tuyÖt ®èi. XÐt theo c¬ cÊu nguån th× tiÒn göi doanh nghiÖp chiÕm tû träng chñ yÕu trong tæng nguån, tõ 60-75%. C¬ cÊu tiÒn göi theo kú h¹n ®· cã sù thay ®æi, nguån tiÒn göi kh«ng kú h¹n t¨ng lªn vÒ sè tuyÖt ®èi nhng l¹i gi¶m vÒ sè tong ®èi, nguån tiÒn göi cã kú h¹n ®ang cã xu híng t¨ng lªn víi c¸c lo¹i kú h¹n 3, 6, 9 vµ 12 th¸ng. Nguån tiÒn göi cã kú h¹n cã chi phÝ huy ®éng cao nhng l¹i æn ®Þnh sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho quü chñ ®éng trong viÖc ®iÒu hµnh vèn. Nguån huy ®éng ngo¹i tÖ (chñ yÕu lµ USD) t¨ng nhanh vÒ tû träng tõ n¨m 1997-2000, hiÖn chiÕm 25% tæng nguån huy ®éng. §iÒu nµy sÏ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó Quü tÝn dung nh©n d©n trung ­¬ng chi nh¸nh Thanh Ho¸ dÇn dÇn tù ®¶m b¶o nguån ngo¹i tÖ ®¸p øng nhu cÇu vay vèn hîp lý cña c¸c tæ chøc kinh tÕ, h¹n chÕ ph¶i mua l¹i trªn thÞ trêng. Vèn huy ®éng b»ng ngo¹i tÖ chñ yÕu lµ tiÕt kiÖm cña d©n c­ chiÕm gÇn 80%. B¶ng 1: T×nh h×nh huy ®éng vèn cña quü tÝn dông nh©n d©n Trung ­¬ng Chi nh¸nh Thanh Hãa §¬n vÞ: Tû ®ång 1997 1998 1999 2000 Sè tiÒn Sè tiÒn % so 1997 Sè tiÒn % so 1998 Sè tiÒn % so 1999 Tæng nguån vèn huy ®éng 1. Ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ -TiÒn göi doanh nghiÖp Tû träng so tæng nguån (%) -TiÒn göi d©n c Tû träng so tæng nguån (%) 4.042 2.909 72% 1.133 28% 5.572 3.312 60% 2.210 40% 138% 115% 195% 7.779 5.516 67% 2.563 33% 139,6% 155% 115,9% 9260 6243 67,5% 3007 32,5% 119% 120% 117,3% 2. Ph©n theo thêi h¹n -Kh«ng kú h¹n Tû träng so tæng nguån (%) -Cã kú h¹n Tû träng so tæng nguån (%) 2.835 70% 1.207 30% 3.481 62% 2.091 385 122% 173% 4.137 53% 3.642 47% 119% 174% 5233 56,5% 4027% 43,5% 126,5% 110,6% 3. Ph©n theo ®¬n vÞ tiÒn tÖ -B»ng ViÖt Nam ®ång Tû träng so tæng nguån (%) -B»ng ngo¹i tÖ Tû träng so tæng nguån (%) 3.392 94% 189 10% 3.967 71% 1.605 29% 116% 246% 6.002 77% 1.777 23% 151% 111% 6940 75% 2320 25% 115,6% 130,5% (Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh 1997 - 2000, quü tÝn dông nh©n d©n Trung ­¬ng chi nh¸nh Thanh Ho¸) 3.2.T×nh h×nh sö dông vèn a) T×nh h×nh cho vay Nguån vèn huy ®éng ®îc cña Quü tÝn dông ngoµi sö dông ®Ó lËp quü b¶o ®¶m thanh to¸n (kho¶ng 4,5%), ®iÒu chuyÓn vèn vÒ Quü tÝn dông nh©n d©n trung ­¬ng (kho¶ng 74%), Quü tÝn dông tiÕn hµnh cho vay nÒn kinh tÕ. B¶ng 2: T×nh h×nh cho vay cña Quü tÝn dông nh©n d©n Trung ­¬ng Chi nh¸nh Thanh Ho¸ ®¬n vÞ: triÖu ®ång 1997 1998 1999 2000 Sè tiÒn Sè tiÒn %so 1997 Sè tiÒn %so 1998 Sè tiÒn % so 1999 Tæng d­ nî Trong ®ã: 1. Ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ A. D nî cho vay doanh nghiÖp nhµ n­íc - D­ nî ng¾n h¹n - D­ nî trung vµ dµi h¹n B. D­ nî cho vay ngoµi quèc doanh - D­ nî ng¾n h¹n - D­ nî trung vµ dµi h¹n 735,591 539,515 459,049 89,466 196,076 134,887 61,189 869,787 793,240 365,192 428,048 76,574 15,017 61,473 118,24% 147,02% 81,14% 478,48% 39,04% 11,17% 100,46% 1.170,600 1.005,354 332,128 673,226 102,240 20,180 82,066 127% 126,7% 90,9% 157% 133,6% 134,4% 133,4% 1.246,561 1.140,519 356,832 783,687 106,05 21,012 112,5% 2. Ph©n theo lo¹i cho vay - D­ nî ng¾n h¹n - D­ nî dµi h¹n 584,936 150,655 380,266 489,521 65% 324,93% 378,350 729,250 99,5% 148,9% (B¸o c¸o tÝn dông 1997 - 2000, Quü tÝn dông) Qua b¶ng ta thÊy d­ nî cho vay t¨ng trëng æn ®Þnh qua c¸c n¨m, trong ®ã d­ nî trung vµ dµi h¹n chiÕm tû träng lín trong tæng d­ nî, t¨ng m¹nh tõ 1997 (150 tû), ®Õn 1998 (489 tû) vµ1999 (729 tû). N¨m 2000 t¨ng 117,6% so víi n¨m 1999, tõ 729 tû ®Õn 857 tû. Tû träng cho vay ng¾n h¹n cã xu híng gi¶m dÇn vµ æn ®Þnh, 1998: 380 tû, 1999: 378 tû, 2000: 389 tû. D­ nî ng¾n h¹n gi¶m lµ do: NHNN ®iÒu chØnh tû gi¸ lµm cho gi¸ hµng nhËp khÈu t¨ng nªn nhiÒu doanh nghiÖp h¹n chÕ nhËp khÈu, mét sè doanh nghiÖp tËp trung chñ yÕu vµo b¸n hµng tån kho ®Ó tr¸nh luËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®äc ¸p dông tõ 1/1/1999, quü tÝn dông nh©n d©n trung ­¬ng chi nh¸nh Thanh Ho¸ tËp trung thu nî mét sè doanh nghiÖp mµ kh«ng cho vay tiÕp v× cßn tån t¹i nhiÒu nî qu¸ h¹n vµ khã ®ßi. Quü tÝn dông còng chuyÓn dÞch c¬ cÊu ®Çu t­ tÝn dông theo h­íng kinh tÕ nhµ n­íc lµ chñ ®¹o, tËp trung më réng cho vay ®èi víi c¸c doanh nghiÖp lín, c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶, cã tÝn nhiÖm víi Quü tÝn dông. b. T×nh h×nh nî qu¸ h¹n Trong nh÷ng n¨m qua nî qu¸ h¹n cña Quü tÝn dông giao ®éng t­¬ng ®èi lín c¶ vÒ sè tuyÖt ®èi vµ sè t¬ng ®èi. §iÒu nµy ®îc thÓ hiÖn trªn ®å thÞ sau: Tû träng nî qu¸ h¹n trong tæng d­nî cña n¨m 1997 lµ 3,5% ®· t¨ng m¹nh lªn ®Õn 11% vµo n¨m1998, ®iÒu nµy lµ do mét sè doanh nghiÖp nhµ n­íc lµm ¨n kh«ng cã hiÖu qu¶ dÉn tíi thua lç, mét sè doanh nghiÖp kh¸c bÞ lõa ®¶o chiÕm dông vèn nªn kh«ng tr¶ ®îc nî cho Quü tÝn dông. Sang n¨m 1999, ng©n hµng ®· thu ®îc 22 tû ®ång nî qu¸ h¹n, ®a tû träng nî qu¸ h¹n xuèng cßn 6,5%. N¨m 2000, Quü tÝn dông tiÕp tôc ®ßi ®îc nî vµ ®· ®a tû träng nî qu¸ h¹n xuèng cßn 4,8% trong tæng d nî. HiÖn nay Quü tÝn dông d©n hµnh th¾t chÆt tÝn dông ®èi víi mét sè d¬n vÞ cã nî qu¸ h¹n cao. c. T×nh h×nh kinh doanh ®èi ngo¹i. T×nh h×nh kinh doanh ®èi ngo¹i cña Quü tÝn dông ®îc thÓ hiÖn trong b¶ng sau: B¶ng 3: T×nh h×nh kinh doanh ®èi ngo¹i cña Quü tÝn dông nh©n d©n Trung ­¬ng Chi nh¸nh Thanh Ho¸ §¬n vÞ:1000 USD Doanh sè mua b¸n ngo¹i tÖ Doanh sè L/C Mua B¸n XuÊt NhËp 1997 110.172 111.280 291 93.174 4.361 5.024 548 1998 85.000 84.000 1.361 33.295 3.124 5.329 502 1999 52.446 60.107 2.478 38.136 2.969 5.607 437 2000 44.579 52.886 2.974 45.756 3.563 6.804 475 (B¸o c¸o kinh doanh ®èi ngo¹i 1997 - 2000, Quü tÝn dung nh©n d©n trung ­¬ng chi nh¸nh Thanh Ho¸ ) Doanh sè mua b¸n ngo¹i tÖ ®· gi¶m m¹nh qua c¸c n¨m, nguyªn nh©n chÝnh lµ do: Kh¸ch hµng giao dÞch t¹i Quü tÝn dung nh©n d©n trung ­¬ng chi nh¸nh Thanh Ho¸ chñ yÕu lµ kh¸ch hµng nhËp, bëi vËy khi NHNN ®iÒu chØnh t¨ng tû gi¸ ®· t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn t©m lý cña kh¸ch hµng. Bªn c¹nh ®ã cßn do ¶nh h­ëng cña chÝnh phñ ®èi víi viÖc nhËp khÈu c¸c mÆt hµng tiªu dïng còng cã t¸c ®éng kh«ng nhá ®Õn ho¹t ®éng mua b¸n ngo¹i tÖ cña c¸c doanh nghiÖp.. Quü tÝn dông cßn ph¸t triÓn thªm c¸c dÞch vô mua b¸n ngo¹i tÖ cã k× h¹n, L/C tiÒn mÆt, t vÊn cho kh¸ch hµng liªn qua ®Õn thanh to¸n quèc tÕ... d. KÕt qu¶ kinh doanh. Trong nh÷ng n¨m qua Quü tÝn dung nh©n d©n trung ­¬ng chi nh¸nh Thanh Ho¸®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh, thÓ hiÖn ë b¶ng : KÕt qu¶ kinh doanh cña Quü tÝn dông: VÒ tæng thu nhËp: Thu l·i tiÒn vay vµ thu l·i ®iÒu hoµ vèn lµ nguån thu chñ yÕu cña Quü tÝn dung nh©n d©n trung ­¬ng chi nh¸nh Thanh Ho¸. N¨m 1998 vµ 1999 c¶ hai nguån thu nµy ®Òu t¨ng do nguån vèn huy ®éng t¨ng nªn mét mÆt d nî t¨ng, mÆt kh¸c Quü tÝn dung nh©n d©n trung ­¬ng chi nh¸nh Thanh Ho¸ ®· chuyÓn nguån vèn kh«ng dïng hÕt vÒ QTDTW ®Ó thu l·i ®iÒu hßa, ®a nguån thu n¨m 1998 t¨ng 121,7% so víi n¨m 1997, n¨m 1999 t¨ng 126,3% so víi n¨m 1998. VÒ tæng chi phÝ: Chi tr¶ l·i tiÒn göi lµ kho¶n chi chñ yÕu cña Quü tÝn dung nh©n d©n trung ­¬ng chi nh¸nh Thanh Ho¸.N¨m 1998 tiÒn göi cña c¸c tæ chøc vµ d©n c t¨ng lªn 137% so víi n¨m 1997 nªn sè l·i ph¶i tr¶ t¨ng lªn 120,2%,n¨m 1999 sè l·i ph¶i tr¶ t¨ng 121,2% so víi n¨m 1998. Nh­ vËy, ta thÊy ®îc kÕt qu¶ kinh doanh cña Quü tÝn dung nh©n d©n trung ­¬ng chi nh¸nh Thanh Ho¸ tõ n¨m 1997 ®Õn 2000, lîi nhuËn n¨m 1999 t¨ng so víi n¨m 1998 lµ 199,2% n¨m 2000 t¨ng 101,5% so víi n¨m 1999. B¶ng 4 :B¶ng kÕt qu¶ kinh doanh cña Quü tÝn dông nh©n d©n Trung ­¬ng Chi nh¸nh Thanh Ho¸ §¬n vÞ: Tû ®ång 1997 1998 1999 2000 Sè tiÒn Sè tiÒn % so 97 Sè tiÒn % so 98 Sè tiÒn % so 99 1. Tæng thu nhËp -Thu l·i -Thu tiÒn göi TCTD -Thu dÞch vô -Thu l·i ®iÒu hoµ -Thu kh¸c 2. Tæng chi phÝ -Chi tr¶ l·i -Chi tr¶ l¬ng -Chi kh¸c 3. Lîi nhuËn 305.434 6.614 13.996 7.247 205.603 1.976 238.335 224.300 7.672 6.363 67.099 371.927 85.426 18.730 7.667 257.241 2.863 289.942 269.768 7.942 12.232 60.335 121,7% 111,5% 113,8% 105,8% 125,1% 144% 121,6% 120,2% 103,5% 192% 90% 459.656 107.347 13.151 9.559 324.197 4920 339.446 327.127 8.077 4242 120.210 123,6% 125,6% 70,2% 124,7% 126,9% 171,7% 117% 121,3% 101,7% 34,7% 199,2% 400,179 50.302 9.521 7.501 332.420 345 278.112 266.206 8.108 3.798 122.067 87,9% 46,8% 72,4% 78,4% 102,5% 7% 81,9% 81,3% 100,3% 89,5% 101,5% (B¸o c¸o kinh doanh 1997 - 2000, Quü tÝn dông) II. Thùc tr¹ng thÈm ®Þng dù ¸n ®Çu t­ t¹i quü tÝn dông nh©n d©n trung ­¬ng chi nh¸nh Thanh Ho¸ 1.Quy tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ 1.1-Thu thËp tµi liÖu, th«ng tin cÇn thiÕt a/ Hå s¬ ®¬n vÞ: - Tµi liÖu chøng minh t­ c¸ch ph¸p nh©n vay vèn: QuyÕt ®Þnh thµnh lËp, GiÊy phÐp thµnh lËp, GiÊy phÐp kinh doanh, QuyÕt ®Þnh bæ nhiÖm ban gi¸m ®èc, kÕ to¸n tr­ëng, Biªn b¶n bÇu héi ®ång qu¶n trÞ, §iÒu lÖ ho¹t ®éng. - Tµi liÖu b¸o c¸o t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh nh­: + B¶ng c©n ®èi tµi s¶n. + B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh. + GiÊy ®Ò nghÞ vay vèn. b/Hå s¬ dù ¸n: - KÕt qu¶ nghiªn cøu c¸c b­íc: Nghiªn cøu c¬ héi, nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi. - C¸c luËn chøng kinh tÕ kü thuËt ®­îc phª duyÖt. - C¸c hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu, hîp ®ång ®Çu vµo ®Çu ra. - GiÊy tê quyÕt ®Þnh cÊp ®Êt, thuª ®Êt, sö dông ®Êt, giÊy phÐp x©y dùng c¬ b¶n. 1.2. C¸c tµi liÖu th«ng tin tham kh¶o kh¸c - C¸c tµi liÖu nãi vÒ chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch, ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi. - C¸c v¨n b¶n ph¸p luËt liªn quan: LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam, luËt ®Çu t­ trong n­íc, luËt thuÕ, chÝnh s¸ch xuÊt nhËp khÈu... - C¸c tµi liÖu thèng kª cña tæng côc thèng kª. - C¸c tµi liÖu th«ng tin vµ ph©n tÝch thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc do c¸c trung t©m nghiªn cøu vÒ thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc cung cÊp. Th«ng tin, tµi liÖu cña c¸c Bé, vô, ngµnh kh¸c. - C¸c ý kiÕn tham gia cña c¬ quan chuyªn m«n, c¸c chuyªn gia, c¸c tµi liÖu ghi chÐp qua c¸c ®ît tiÕp xóc, pháng vÊn chñ ®Çu t­, c¸c ®èc c«ng, kh¸ch hµng... 1.3. Xö lý - ph©n tÝch - ®¸nh gi¸ th«ng tin Sau khi thu thËp ®Çy ®ñ c¸c tµi liÖu, th«ng tin cÇn thiÕt, ng©n hµng tiÕn hµnh s¾p xÕp, ®¸nh gi¸ c¸c th«ng tin, tõ ®ã xö lý vµ ph©n tÝch th«ng tin mét c¸ch chÝnh x¸c, nhanh chãng kÞp thêi nh»m phôc vô tèt cho c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n. 1.4. LËp tê tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ Tuú theo tÝnh chÊt vµ quy m« cña dù ¸n, c¸n bé thÈm ®Þnh sÏ viÕt tê tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ ë c¸c møc ®é chi tiÕt cô thÓ kh¸c nhau. Tê tr×nh thÈm ®Þnh cÇn thÓ hiÖn mét sè vÊn ®Ò sau: - VÒ doanh nghiÖp: TÝnh hîp lý, hîp ph¸p, t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c vÊn ®Ò kh¸c. - VÒ dù ¸n: CÇn tãm t¾t ®­îc dù ¸n. - KÕt qu¶ thÈm ®Þnh: ThÈm ®Þnh ®­îc mét sè vÊn ®Ò vÒ kh¸ch hµng nh­ n¨ng lùc ph¸p lý, tÝnh c¸ch vµ uy tÝn, n¨ng lùc tµi chÝnh, ph­¬ng ¸n vay vèn vµ kh¶ n¨ng tr¶ nî, ®¸nh gi¸ c¸c ®¶m b¶o tiÒn vay cña kh¸ch hµng. VÒ dù ¸n cÇn thÈm ®Þnh ®­îc tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n. - KÕt luËn: C¸c ý kiÕn tæng qu¸t vµ nh÷ng ý kiÕn ®Ò xuÊt vµ ph­¬ng h­íng gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò cña dù ¸n. Yªu cÇu ®Æt ra víi tê tr×nh thÈm ®Þnh lµ ph¶i chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ, râ rµng ®Ó l·nh ®¹o Quü tÝn dung ra quyÕt ®Þnh vÒ viÖc cho vay hay kh«ng cho vay vµ ph¶i cã th«ng b¸o kÞp thêi cho kh¸ch hµng. ThÈm ®Þnh tÝn dông , ®Æc biÖt lµ tÝn dông trung vµ dµi h¹n lµ mét phÇn kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong quy tr×nh nghiÖp vô cho vay vµ còng lµ mét kh©u kh¸ phøc t¹p, ®ßi hái kinh nghiÖm lµm viÖc, kiÕn thøc vÒ nghiÖp vô còng nh nh¹y c¶m nghÒ nghiÖp cña c¸n bé tÝn dông. ViÖc tæ chøc thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ t¹i Quü tÝn dông ®­îc thùc hiÖn nh­ sau: Mét dù ¸n ®Çu t­ tõ khi ®­îc ®­a ®Õn Quü tÝn dông ®Ó xin vay vèn ®Õn khi ®­îc chÊp nhËn cho vay th­êng tr¶i qua ba giai ®o¹n. ViÖc thÈm ®Þnh chñ yÕu do c¸n bé tÝn dông thùc hiÖn. Dù ¸n ®­îc giao cho mét hoÆc hai c¸n bé tÝn dông, tuú theo quy m« cña dù ¸n, tiÕn hµnh thÈm ®Þnh vµ ®a ra kÕt luËn theo mÉu tê tr×nh thÈm ®Þnh cho vay trung vµ dµi h¹n theo dù ¸n ®Çu t­ do Quü tÝn dông nh©n d©n trung ­¬ng ban hµnh, sau ®ã nép cho Trëng phßng hoÆc Phã phßng. Tr­ëng phßng (Phã phßng) xem xÐt, ®Ò xuÊt ý kiÕn cho vay hoÆc kh«ng cho vay hoÆc yªu cÇu c¸n bé tÝn dông thÈm ®Þnh l¹i nh÷ng chç ch­a hoµn thiÖn. Sau ®ã dù ¸n ®îc tr×nh lªn Gi¸m ®èc hoÆc Phã gi¸m ®èc ®Ó phª duyÖt. §Õn ®©y, nÕu ®îc sù ®ång ý cña Gi¸m ®èc (Phã gi¸m ®èc) th× dù ¸n míi ®îc cÊp vèn. Trong tr­êng hîp nh÷ng dù ¸n cã sè lîng tiÒn vay vît qu¸ møc ph¸n quyÕt cña c¸n bé tÝn dông th× dù ¸n sÏ ®îc tr×nh lªn Héi ®ång tÝn dông cña Së Quü tÝn dông ®Ó xÐt duyÖt. Trong mét sè trêng hîp ®Æc biÖt sÏ ph¶i b¸o c¸o lªn Quü tÝn dông ®Ó tiÕn hµnh thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­. 2. Néi dung thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ 2.1. ThÈm ®Þnh kh¸ch hµng vay vèn 1) ThÈm ®Þnh n¨ng lùc ph¸p lÝ Ng­êi vay ph¶i cã ®ñ n¨ng lùc ph¸p lý theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt trong quan hÖ vay vèn víi ng©n hµng. §èi víi thÓ nh©n vay vèn (t­ nh©n, c¸ thÓ, hé gia ®×nh): Ng­êi vay ph¶i cã quyÒn c«ng d©n, cã søc khoÎ, kü thuËt tay nghÒ vµ kinh nghiÖm trong lÜnh vùc sö dông vèn vay, cã phÈm chÊt, ®¹o ®øc tèt. §èi víi ph¸p nh©n: Ph¶i cã ®Çy ®ñ hå s¬ chøng minh ph¸p nh©n ®ã ®­îc thµnh lËp hîp ph¸p, cã ®¨ng ký kinh doanh, cã giÊy phÐp hµnh nghÒ, cã quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm ng­êi ®¹i diÖn ph¸p nh©n tr­íc ph¸p luËt. Nh÷ng giÊy tê nµy ph¶i phï hîp víi c¸c qui ®Þnh trong c¸c luËt tæ chøc ho¹t ®éng cña lo¹i ®ã nh­: luËt doanh nghiÖp Nhµ n­íc, luËt c«ng ty, luËt doanh nghiÖp t­ nh©n, luËt kinh tÕ tËp thÓ, luËt ®Çu t­ n­íc ngoµi... Ngoµi ra Quü tÝn dung cßn ph¶i thÈm ®Þnh xem kh¸ch hµng cã thuéc “§èi t­îng ®­îc vay vèn” theo qui cô thÓ cña c¸c chÕ ®é, thÓ lÖ cho vay hay kh«ng ? C¸c tr­êng hîp kh¸ch hµng vay vèn lµ tæ chøc kinh tÕ tËp thÓ, c«ng ty cæ phÇn, xÝ nghiÖp liªn doanh, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n... ph¶i kiÓm tra tÝnh ph¸p lÝ cña “Ng­êi ®¹i diÖn ph¸p nh©n” ®øng ra ®¨ng kÝ hå s¬ vay vèn phï hîp víi - §iÒu lÖ ho¹t ®éng” cña tæ chøc ®ã vµ ph¶i cã v¨n b¶n uû quyÒn vay vèn cña c¸c cæ ®«ng, c¸c s¸ng lËp viªn hoÆc nh÷ng ng­êi ®ång së h÷u cña tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè, b¶o l·nh. 2) ThÈm ®Þnh tÝnh c¸ch vµ uy tÝn. Môc tiªu thÈm ®Þnh vÒ tÝnh c¸ch vµ uy tÝn cña kh¸ch hµng nh»m môc ®Ých h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt c¸c rñi ro do chñ quan cña kh¸ch hµng g©y nªn nh­: rñi ro vÒ ®¹o ®øc, rñi ro vÒ thiÕu n¨ng l­c, tr×nh ®é, kinh nghiÖm, kh¶ n¨ng thÝch øng víi thÞ tr­êng. §Ò phßng, ph¸t hiÖn nh÷ng ©m m­u lõa ®¶o ngay tõ ban ®Çu cña mét sè kh¸ch hµng. TÝnh c¸ch cña ng­êi vay kh«ng chØ ®ù¬c ®¸nh gi¸ b»ng phÈm chÊt , ®¹o ®øc chung mµ cßn ph¶i kiÓm nghiÖm qua kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh trong qu¸ khø, hiÖn t¹i vµ chiÕn l­îc ph¸t triÓn trong t­¬ng lai, TÝnh c¸ch cña c¸ nh©n vay vèn hoÆc ng­êi ®øng ®Çu ph¸p nh©n cßn ®­îc ®¸nh gi¸ b»ng n¨ng lùc l·nh ®¹o vµ qu¶n lÝ nh­: Kh¶ n¨ng truyÒn c¶m høng cho ng­êi xung quanh b»ng lêi nãi vµ hµnh ®éng, kh¶ n¨ng ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lÝ, tr×nh ®é häc vÊn, kinh nghiÖm, sù chÝn ch¾n, tÇm nh×n, ¶nh h­ëng cña tuæi t¸c, bÖnh tËt, së thÝch vµ xu h­íng ph¸t triÓn.. Uy tÝn cña kh¸ch hµng ®­îc thÓ hiÖn d­íi nhiÒu khÝa c¹nh ®a d¹ng nh­: chÊt l­îng, gi¸ c¶ hµng ho¸, dÞch, s¶n phÈm, møc ®é chiÕm lÜnh trªn thÞ tr­êng cña s¶n phÈm, chu k× sèng cña c¸c s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng, c¸c quan hÖ kinh tÕ tµi chÝnh, vay vèn, tr¶ nî víi kh¸ch hµng, b¹n hµng vµ Ng©n hµng. Uy tÝn chØ ®­îc kh¼ng ®Þnh vµ kiÓm nghiÖm b»ng kÕt qu¶ thùc tÕ ®¹t ®­îc trªn thÞ tr­êng qua thêi gian cµng dµi th× cµng th× cµng chÝnh x¸c. Do ®ã ph¶i ph©n tÝch c¸c sè liÖu vµ t×nh h×nh ph¸t triÓn víi nh÷ng thêi gian kh¸c nhau míi cã kÕt luËn chÝnh x¸c. Ph¶i ®Æc biÖt chó ý nh÷ng chñ doanh nghiÖp ch­a ®­îc ®µo t¹o qua tr­êng líp vÒ qu¶n trÞ kinh doanh, kinh tÕ tµi chÝnh. Khi quan hÖ vay vèn, kh¸ch hµng cã nh÷ng lêi bãng giã vÒ lîi Ých, gióp ®ì c¸ nh©n. HÕt søc thËn träng víi nh÷ng gi¸m ®èc, chñ doanh nghiÖp s¾p nghØ h­u ®èi víi doanh nghiÖp quèc doanh, cao tuæi, søc yÕu ®èi víi doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh, nh÷ng ng­êi nghiÖn ngËp, ch¬i bêi. 3) ThÈm ®Þnh n¨ng lùc tµi chÝnh cña kh¸ch hµng. §¸nh gi¸ chÝnh x¸c n¨ng lùc tµi chÝnh cña kh¸ch hµng nh»m x¸c ®Þnh sø m¹nh tµi chÝnh, kh¶ n¨ng ®éc lËp, tù chñ tµi chÝnh trong kinh doanh, kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ hoµn tr¶ nî cña ng­êi vay. Ngoµi ra cßn ph¶i x¸c ®Þnh chÝnh x¸c sè vèn chñ së h÷u thùc tÕ tham gia vµo ph­¬ng ¸n xin vay Ng©n hµng theo qui ®Þnh cña chÕ ®é cho vay. Muèn ph©n tÝch ®­îc vÊn ®Ò nµy ph¶i dùa vµo c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh, b¶ng tæng kÕt tµi s¶n, b¶ng quyÕt to¸n lç l·i. Tuy nhiªn c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh chØ cho thÊy ®iÒu g× ®· x¶y ra trong qu¸ khø, v× vËy dùa trªn kÕt qu¶ ph©n tÝch, thÈm ®Þnh c¸n bé tÝn dông ph¶i biÕt sö dông chóng ®Ó nhËn ®Þnh, ®¸nh gi¸, dù b¸o t×m c¸c ®Þnh h­íng ph¸t triÓn, ®Ó chuÈn bÞ ®èi phã víi c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n. Khi ph©n tÝch n¨ng lùc tµi chÝnh cña kh¸ch hµng ta cã thÓ ®¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu: -Th­íc ®o tiÒn mÆt -Vèn l­u ®éng thùc tÕ cña chñ sì h÷u -TØ lÖ thanh to¸n nhanh -N¨ng lùc ®i vay -HÖ sè tµi trî -Kh¶ n¨ng sinh lêi cña tµi s¶n -TØ suÊt lîi nhuËn cña vèn chñ së h÷u -C¸c hÖ sè an toµn tµi chÝnh 2.2. ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ 1) ThÈm ®Þnh sù cÇn thiÕt cña dù ¸n ®Çu t­ Vai trß cña ®Çu t­ lµ rÊt to lín ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ nh­ng khi xÐt riªng tõng dù ¸n ®Çu t­ ta l¹i thÊy cã dù ¸n ®¹t ®­îc 2) ThÈm ®Þnh vÒ mÆt kü thuËt cña dù ¸n ®Çu t­ ThÈm ®Þnh kü thuËt cña dù ¸n ®Çu t­ lµ viÖc kiÓm tra, ph©n tÝch c¸c yÕu tè kü thuËt vµ c«ng nghÖ cña dù ¸n ®Ó b¶o ®¶m tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n. §©y lµ b­íc kh¸ phøc t¹p trong c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n, ®èi víi nh÷ng dù ¸n ®ßi hái c«ng nghÖ hiÖn ®¹i cÇn ph¶i cã s­ t­ vÊn cña c¸c chuyªn gia kü thuËt. a/ ThÈm ®Þnh vÒ quy m«, c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ cña dù ¸n. CÇn xem xÐt quy m« c«ng suÊt cña dù ¸n cã phï hîp víi kh¶ n¨ng tiªu thô cña thÞ tr­êng hay kh«ng? Nguån vèn, kh¶ n¨ng qu¶n lý cña doanh nghiÖp cã phï hîp víi quy m« dù ¸n kh«ng? ThÞ tr­êng ®¸p øng nhu cÇu nguyªn vËt liªu cho dù ¸n cã s·n sµng kh«ng?...ViÖc lùa chän c«ng nghÖ thiÕt bÞ cïng víi c¸c ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o m«i tr­êng cã ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña dù ¸n. Khi ®¸nh gi¸ lùa chän thiÕt bÞ c«ng nghÖ, ng©n hµng th­êng chó ý ®Õn c¸c vÊn ®Ò sau: + KiÓm tra c«ng nghÖ, thiÕt bÞ cã phï hîp víi dù ¸n hay kh«ng. + Quy ho¹ch s¶n xuÊt, c«ng suÊt, chÊt l­îng, gi¸ c¶ nh­ thÕ nµo. + C¸c ph­¬ng thøc chuyÓn giao c«ng nghÖ. + KiÓm tra sù ¶nh h­ëng cña c«ng nghÖ tíi m«i tr­êng vµ c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc. + C¸c ph­¬ng ¸n thay thÕ, söa ch÷a. b/ ThÈm ®Þnh viÖc cung cÊp nguyªn vËt liÖu vµ c¸c yÕu tè ®Çu vµo kh¸c. §¸nh gi¸ viÖc tÝnh to¸n tæng hîp nhu cÇu hµng n¨m vÒ nguyªn vËt liÖu chñ yÕu, ®éng lùc, lao ®éng, ®iÖn n­íc... trªn c¬ së c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt so s¸nh víi møc tiªu hao thùc tÕ, kinh nghiÖm víi c¸c doanh nghiÖp t­¬ng tù ®ang ho¹t ®éng. §èi víi c¸c nguyªn vËt liÖu thêi vô hoÆc nhËp khÈu cÇn tÝnh to¸n møc dù tr÷ hîp lý ®Ó ®¶m b¶o cung øng nguyªn vËt liÖu th­êng xuyªn vµ tr¸nh l·ng phÝ vèn. §èi víi nh÷ng nguyªn vËt liÖu nhËp khÈu hoÆc khan hiÕm cÇn xem xÐt kh¶ n¨ng cung øng thùc tÕ trong vµ ngoµi n­íc th«ng qua c¸c hîp ®«ng, c¸c v¨n b¶n cam kÕt cña doanh nghiÖp ®èi víi nhµ cung cÊp vÒ sè l­îng, gi¸ c¶, quy c¸ch, phÈm chÊt, ®iÒu kiÖn giao hµng, ph­¬ng thøc thanh to¸n. §èi víi dù ¸n khai th¸c sö dông tµi nguyªn kho¸ng s¶n ph¶i ®iÒu tra tÝnh ®óng ®¾n cña tµi liÖu ®iÒu tra, th¨m dß kh¶o s¸t, d¸nh gi¸ ph©n tÝch vÒ tr÷ l­îng, hµm l­îng, chÊt l­îng tµi nguyªn, giÊy phÐp khai th¸c, x©y dùng c/ThÈm ®Þnh ®Þa ®iÓm x©y dùng dù ¸n. Khi ph©n tÝch tÝnh kh¶ thi cña ®Þa ®iÓm lùa chän ®Ó x©y dùng dù ¸n cÇn nghiªn cøu c¸c ®iÓm nguyªn vËt liÖu, c¸c trung t©m bu«n b¸n cã thuËn tiÖn cho viÖc vËn chuyÓn, giao dÞch ®ång thêi gi¶m ®­îc c¸c chi phÝ vËn chuyÓn giao dÞch. Còng cÇn xÐt ®Õn khÝa c¹nh c¬ së h¹ tÇng, c¸c vÊn ®Ò vÒ m«i tr­êng cã liªn quan ®Õn ®Þa ®iÓm. Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn xem xÐt khi thÈm ®Þnh vÒ ®Þa ®iÓm. VÞ trÝ x©y dùng dù ¸n cã phï hîp víi quy ho¹ch chung kh«ng. DiÖn tÝch x©y dùng cã kh¶ n¨ng më réng khi s¶n xuÊt ph¸t triÓn, ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu vÖ sinh c«ng nghiÖp, xö lý « nhiÔm m«i tr­êng. C¸c nguån cung cÊp nguyªn vËt liÖu vµ tiªu thô s¶n phÈm. C¬ së h¹ tÇng n¬i x©y dùng dù ¸n: §iÖn n­íc, giao th«ng, th«ng tin liªn l¹c. C¸c chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc vÒ khuyÕn khÝch hay h¹n chÕ ph¸t triÓn kinh tÕ ë khu vùc lùa chän dù ¸n. Ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ quy ho¹ch ®Êt ®ai, kiÕn tróc x©y dùng cña ®Þa ph­¬ng, vÒ di d©n, gi¶i phãng mÆt b»ng... d/ ThÈm ®Þnh vÒ tæ chøc qu¶n lý, thùc hiÖn dù ¸n §¸nh gi¸ vÒ tæ chøc qu¶n lý, thùc hiÖn dù ¸n trªn c¸c mÆt sau: - H×nh thøc tæ chøc qu¶n lý, thùc hiÖn dù ¸n. Xem xÐt chñ dù ¸n vÒ kinh nghiÖm tæ chøc qu¶n lý, thi c«ng, qu¶n lý vµ vËn hµnh, tr×nh ®é cña ®éi ngò c«ng nh©n kü thuËt. 3) ThÈm ®Þnh vÒ mÆt tµi chÝnh cña dù ¸n ®Çu t­ , §¸nh gi¸ tÝnh to¸n vÒ tæng vèn ®Çu t­ vµ c¬ cÊu vèn vèn. Tæng vèn ®Çu t­ lµ toµn bé sè tiÒn cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng vµ ®­a dù ¸n ®i vµo ho¹t ®éng, tæng vèn ®Çu t­ lµ toµn bé chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh cña dù ¸n. TÊt c¶ sè liÖu tÝnh to¸n trong dù ¸n ®Òu mang tÝnh chÊt dù tr÷ ­íc l­îng, viÖc ®¸nh gi¸ tÝnh to¸n còng kh«ng ®­îc chÝnh x¸c. Do ®ã, ®iÒu quan träng lµ ®¸nh gi¸ vèn ®Çu t­ gÇn s¸t víi chi phÝ ph¸t sinh thùc tÕ, tr¸nh t×nh tr¹ng ®¸nh gi¸ vèn qu¸ cao hoÆc qu¸ thÊp. NÕu ®¸nh gi¸ qu¸ cao th× chi phÝ vèn dù ¸n cao, sÏ g©y l·ng phÝ vèn, ø ®äng vèn vµ chi phÝ tr¶ ng©n hµng sÏ lín, s¶n phÈm sÏ cã gi¸ thµnh cao, lµm gi¶m søc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. NÕu tÝnh to¸n vèn qu¸ thÊp sÏ lµm cho chi phÝ dù ¸n bÞ thiÕu hôt trong qu¸ tr×nh x©y l¾p vµ vËn hµnh, ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, tiªu thô...lµm cho hiÖu qu¶ dù ¸n kh«ng cao. C¶ hai ®iÒu kiÖn trªn ®Òu ¶nh h­ëng ®Õn viÖc cho vay vµ thu håi vèn cña ng©n hµng. Bëi vËy, viÖc x¸c ®Þnh mét c¸ch chÝnh x¸c nhÊt tæng vèn ®Çu t­ lµ rÊt cÇn thiÕt, ®©y lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn quyÕt ®Þnh ®Çu t­ cho dù ¸n, t¹o ®iÒu kiÖn cho dù ¸n ho¹t ®éng hiÖu qu¶. §iÒu nµy ®ßi hái ng©n hµng ph¶i thÈm ®Þnh chÝnh x¸c vèn ®Çu t­. Th«ng th­êng néi dung chi phÝ cho dùa ¸n gåm cã: - Chi phÝ x©y dùng dù ¸n vµ chi phÝ tr­íc khi ®­a dù ¸n vµo ho¹t ®éng: + Chi phÝ thµnh lËp, chi phÝ lËp vµ thÈm ®Þnh dù ¸n. + Chi phÝ kh¶o s¸t vµ thiÕt kÕ c«ng tr×nh. + Chi phÝ hµnh chÝnh... - Chi phÝ ®Çu t­ cho tµi s¶n cè ®Þnh. + Chi phÝ mua, thuª ®Êt ®ai. + Chi phÝ chuÈn bÞ mÆt b»ng x©y dùng. + Chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh. + Chi phÝ mua c«ng nghÖ, m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt. - Chi phÝ ®Çu t­ cho tµi s¶n l­u ®éng + Chi phÝ cho nguyªn nhiªn vËt liÖu. + Chi phÝ hµnh chÝnh: ®iÖn n­íc, héi häp... + Chi l­¬ng... b/ThÈm ®Þnh vÒ nguån vèn ®Çu t­ §Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ho¹t ®éng cña dù ¸n th× cÇn ph¶i cã c¸c nguån vèn tµi trî, th«ng th­êng ngoµi c¸c nguån vèn tù cã th× dù ¸n cßn sö dông nguån vèn vay cña ng©n hµng, vèn ng©n s¸ch cÊp, vèn gãp cæ phÇn, vèn liªn doanh, vèn huy ®éng tõ nguån kh¸c. Muèn dù ¸n kh¶ thi th× ph¶i ®¶m b¶o ®Çy ®ñ vèn, ph¶i xem xÐt tû lÖ t­¬ng quan hîp lý gi÷a c¸c nguån vèn. NÕu vèn ®i vay qu¸ lín dÔ dÉn tíi c¸c doanh nghiÖp lu«n gÆp khã kh¨n vÒ mÆt tµi chÝnh dÉn ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kh«ng cao. Vèn tù cã th­êng ph¶i chiÕm 30% tæng vèn ®Çu t­. Sau khi xem xÐt c¸c nguån vèn vµ c¬ cÊu c¸c nguån vèn nµy, ng©n hµng xem xÐt ®Õn thêi ®iÓm tµi trî cho dù ¸n. ViÖc quyÕt ®Þnh tµi trî cho dù ¸n ¶nh h­ëng ®Õn viÖc quyÕt ®Þnh tµi trî vèn cho dù ¸n ¶nh h­ëng ®Õn viÖc sö dông vèn cã hiÖu qu¶. NÕu x¸c ®Þnh ®óng thêi ®iÓm cho vay, ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é ®· ®Ò ra, tr¸nh ø ®äng vèn, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn vay. c/ThÈm ®Þnh vÒ chi phÝ vµ lîi nhuËn. - Dù tr÷ chi phÝ s¶n xuÊt hµng n¨m:yªu cÇu ph¶i tÝnh to¸n ®­îc nhu cÇu vÒ vèn vµ t×nh h×nh sö dông vèn khi dù ¸n ®i vµo ho¹t ®éng. - Dù trï kh¶ n¨ng cã l·i, cÇn x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu. 1*ChØ tiªu tæng doanh thu. 2*Doanh thu thuÇn=Tæng doanh thu-c¸c kho¶n lµm gi¶m trõ doanh thu. 3*Hµ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc2192.doc
Tài liệu liên quan