Chung cư lô C 92 hộ Đinh Tiên Hoàng P3- Q.BT

Tài liệu Chung cư lô C 92 hộ Đinh Tiên Hoàng P3- Q.BT: ... Ebook Chung cư lô C 92 hộ Đinh Tiên Hoàng P3- Q.BT

doc21 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1418 | Lượt tải: 1download
Tóm tắt tài liệu Chung cư lô C 92 hộ Đinh Tiên Hoàng P3- Q.BT, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÖÔNG AÙN III: MOÙNG COÏC KHOAN DAÅN ÑOÙNG( M1) 1. Taûi troïng: Noäi löïc Tính toaùn Tieâu chuaån Q (T) 4.09 3.4 N (T) 178 148.3 M (Tm) 13.94 11.62 QTC= QTT/1.2 (T) NTC= NTT/1.2 (T) MTC= MTT/1.2 (Tm) 2. Choïn vaät lieäu vaø kích thöôùc coÏc: - Choïn coïc coù kích thöôùc: 30 x 30 cm. Muõi coïc caém vaøo lôùp ñaát thöù 2 ( seùt laån boät traïng thaùi nöûa cöùng). Chieàu daøi coïc 18 m. - Ngaøm coïc vaøo ñaøi 15cm. - Dieän tích tieát dieän ngang coïc Fb = 30*30= 900 cm2 =0.09 m2 Chieàu saâu choân ñaøi: hñ = 2.0 m Ñoä saâu khoan daånZ=8m 3. Xaùc ñònh söùc chòu taûi cuûa coïc: 3.1. Theo ñieàu kieän ñaát neàn: : Söùc chòu taûi cho pheùp cuûa ñaát neàn Trong ñoù : Ktc heä soá an toaøn laáy baèng 1.4 fgh: Söùc chòu taûi giôùi haïn cuûa ñaát neàn fgh = m (mR *R * F + uå mf* ¦si* hi) + m: Heä soá ñieàu kieän laøm vieäc cuûa coïc trong ñaát, laáy baèng 1 + mR ,mf: Heä soá ñieàu kieän laøm vieäc cuûa ñaát ôû muõi coïc vaø ôû maët beân coïc coù keå ñeán phöông phaùp haï coïc ñeán söùc choáng tính toaùn cuûa ñaát (tra baûng A.3 : TCX D 205 : 1998) => mR = 1,mf =0.5 tuø maët ñaát ñeán ñoä saâu Z=8m (haï coïc baèng caùch ñoùng vaøo loå khoan moài,khi ñöôøng kính loå khoa moài baàng caïnh coïc vuoâng) mf =1.0 Töø ñoä saâu Z=8m ñeán Z=20m + R : Cöôøng ñoä chòu taûi ôû muõi cuûa coïc (tra baûng A1 TCVN 205-1998) =>qm=569.6T/m2 (seùt laån boät ñoä saâu 20m). + F : Dieän tích muõi coïc F = (0.3 x 0.3) = 0.09 m2 + u : Chu vi tieát dieän ngang coïc u = 4 x 0.3 = 1.2m + li : chieàu daøy lôùp ñaát thöù i tieáp xuùc vôùi maët beân cuûa coïc (chieàu daøy moãi lôùp <= 2m). Khaû naêng baùm tröôït beân hoâng coïc: STT Ñoä seät B Z l i f si l i f i 1 1.256 3 2 5 10 2 1.256 5 2 6 12 3 1.256 7 2 6 12 4 1.256 9 2 6 12 5 0.236 11 2 59.41 118.8 6 0.236 13 2 61.9 127.6 7 0.236 15 2 64.4 128.8 8 0.236 17 2 66.9 133.8 9 0.317 19 2 69.46 138.9 693.9 fsi : Cöôøng ñoä chòu taûi maët beân cuûa coïc ( tra baûng A2 TCVN 205-1998) + Söùc chòu taûi giôùi haïn cuûa coïc ma saùt : fgh = m * (mR*R*F + uå mf*¦si* li) = 1{1*569.6*0.09 + 1.2*(0.5*3.4+1*66)=91T + Söùc chòu taûi cho pheùp cuûa coïc ñôn theo chæ tieâu cô lyù : = 65 T 3.2. Xaùc ñònh sô boä kích thöôùc cuûa ñaøi: - Cöôøng ñoä tính toaùn trung bình cuûa ñaùy beä: - Aùp löïc neùn leân beä: Pttc=Ptt - g-*hñ*1.1=80-1.1*2*2=75.6T/m2 - Dieän tích cuûa ñaùy beä: - Taûi troïng cuûa moùng khoái quy öôùc tính töø ñaùy beä: Nttb=n*Fb*hñ*g-=2.35*2.0*2=9.4T =>Taûi troïng tính toaùn döôùi ñaùy beä: Nttñ =Ntt0+ Nttb=178+9.4=187.4 T 4. Xaùc ñònh soá löôïng coïc : - Soá löôïng coïc sô boä : n ³ =1.6 * = 4.6(coïc) Choïn n =6(coïc) m : Heä soá keå ñeán moâ men leäch taâm. - Ta choïn soá löôïng coïc trong ñaøi laø 6 coïc. Khoaûng caùch giöõa caùc coïc laø3D = 0.9 m Kích thöôùc ñaøi coïc laø a*b : a = 3*0.3*1.3*2+0.3*2=2.94m b = 3*0.3+0.3*2=1.5m a: Chieàu daøi ñaøicoïc (m) b: Chieàu roäng ñaøi coïc (m) Þ Choïn kích thöôc ñaøi coïc lai 3*2 - Chieàu cao ñaøi coïc sô boä : hñ =0.85 m. 5. Kieåm tra löïc taùc duïng leân coïc : - Moâmen xaùc ñònh töông öùng vôùi troïng taâm dieän tích taïi ñeá ñaøi : å Mtt = Mtt +Qtt*hñ= 13.94 +4.09*2.0=22.12Tm. - Troïng löôïng tính toaùn cuûa ñaøi vaø ñaát phuû treân ñaøi : W = Fñ gtb hm =6*2*2=24(T). - Taûi troïng tính toaùn ñöa veà troïng taâm ñaùi ñaøi : Nttñ=Ntt + W =178+24=202(T) - Taûi troïng taùc duïng bình quaân leân ñaàu coïc : - Taûi troïng lôùn nhaát taùc duïng leân coïc bieân : =4*1.2*1.2=5.76 (m) xmax=1.2 (m) Þ Pmax = 38.27 T Pmin = 29.07 T * Kieåm tra: Pmax = 38.27 <[ fo] = 65T. Pmin = 29.07 (T) > 0 ® coïc khoâng bò nhoå. Vì taûi troïng taùc duïng leân coïc nhoû hôn söùc chòu taûi tính toaùn cuûa coïc cho neân thieát keá coïc nhö treân laø hôïp lyù. Ta khoâng caàn kieåm tra ñieàu kieän choáng nhoå do Pmin >0 6. Kieåm tra löïc taùc duïng leân neàn ñaát : 6.1.Xaùc ñònh kích thöôùc moùng khoái qui öôùc: Xeùt caùc lôùp ñaát maø coïc xuyeân qua: Lôùp ñaát Lôùp 1 Lôùp 2 Goùc ma saùt trong jII (ñoä) 2o29 17o10 Chieàu daøy lôùp ñaát h (m) 11 7 => Goùc ma saùt trong trung bình: jtb = 80 11 a = jtb /4 = 80 11/4 = 2o55 Choïn a=30 - Dieän tích khoái moùng quy öôùc xaùc ñònh nhö sau: am = a1+ 2*L*tga bm = b1+ 2*L*tga Trong ñoù: a1, b1 laø khoaûng caùch giöõa 2 meùp ngoaøi cuûa 2 coïc bieân theo phöông a,b L: chieàu daøi coïc am = (3-0.3) + 2*18*tg3) = 4.6m bm = (2.0-0.3) + 2*18*tg3) = 3.6 m Þ Fm = 4.6*3.6=16.56m2 . - Chieàu cao moùng khoái quy öôùc: Hm = 18 + 2.0= 20 m 6.2. Tính troïng löôïng cuûa moùng khoái qui öôùc: - Troïng löôïng khoái moùng quy öôùc töø ñeá ñaøi trôû leân: Q1 = Fm gtb hm = 16.56*2*2.0 = 66.24 T -Troïng löôïng cuûa 6 coïc Qcoïc =6*0.09*18*2.5=24.3T - Troïng löôïng moùng khoái quy öôùc töø ñaùy ñaøi trôû xuoáng: Q2 = ågihi Fm = (0.471*11+0.955*7)*(16.56-0.36) = 192.2(T). -Toång troïng löôïng khoái moùng quy öôùc : Qm = Q1 + Q2 +Qcoïc = 66.24+192.2+24.3=282.74T - Troïng löôïng theå tích trung bình caùc lôùp ñaát töø muõi coïc trôû leân : gtb = == 0.853 T/m3 6.3. AÙp löïc tieâu chuaån ôû ñaùy moùng khoái quy öôùc: * ( Abmg II +BHmg tb +DC II ) . A, B, D : caùc heä soá tra baûng phuï thuoäc j cuûa ñaát neàn döôùi muõi coïc gtb : troïng löôïng rieâng trung bình cuûa caùc lôùp ñaát trong moùng khoái quy öôùc g II : troïng löôïng rieâng cuûa lôùp ñaát muõi coïc töïa leân . Laáy ktc = 1 ; m1* m2 = 1.0 ; Lôùp ñaát döôùi muõi coïc coù CII= 0.125(T/m2) ; jtc = 17o 10Þ A =0.39 B = 2.57 D = 5.15 Vaäy : Rm = 1.0(0.39 *3.6* 0.955 + 2.57*20*0.64 +5.15*0.125) . Rm = 34.88 T/m2 6.4. ÖÙng suaát tieâu chuaån ôû ñaùy moùng khoái quy öôùc : - Moâmen öùng vôùi troïng taâm moùng khoái quy öôùc laø: = 11.62+ 3.4*20 = 79.62T.m - Löïc doïc tieâu chuaån truyeàn xuoáng troïng taâm moùng khoái quy öôùc laø: åNtc = Ntc + Qm = 148.3 + 282.74=431T -Ñoä leäch taâm : e = = 0.18 (m) Þ ÖÙùng suaát tieâu chuaån ôû ñaùy khoái quy öôùc smax = 32 T/m2 smin = 19.9 T/m2 stb =(smax +smin )/2 =25.95T/m2 6.5. Kieåm tra khaû naêng chòu taûi cuûa lôùp ñaát ñaùy moùng : smax = 32/m2 < 1.2 Rm = 1.2*34.88 =41.85T/m2 smin = 19.9 T/m2 > 0 stb = 25.95 T/m2 < Rm = 34.88 T/m2 Vaäy ñaát neàn beân döôùi ñaûm baûo ñuû khaû naêng tieáp nhaän taûi do coïc truyeàn xuoáng. 7. Kieåm tra ñoä luùn cuûa moùng coïc : - Ta seõ duøng phöông phaùp coäng luùn töøng lôùp. - ÖÙng suaát baûn thaân cuûa ñaát ôû ñaùy khoái moùng quy öôùc: sbt = Shigi = 0.471*13 + 0.955*7=12.8 (T/m2) - AÙp löïc gaây luùn : pgl = stb - sbt = 24.8-12.8=12(T/m2 ) 7.1. Phaân boá öùng suaát trong neàn ñaát: - ÖÙng suaát do ñaát neàn: szñ = Shigi . - ÖÙng suaát do taûi troïng: sz = kopgl - ÖÙng suaát do taûi troïng: stbz = (sgli+sglI+1)/2 vôùi ko = f ñöôïc tra baûng Chia ñaát döôùi ñaùy moùng khoái quy öôùc thaønh nhieàu lôùp coù chieàu daøy hi = bm /4=3.6/4=0.9( m) Lôùp Ñieåm Z (m) am/bm 2Z/bm Ko sz (T/m2) stbz (T/m2) sbtz (T/m2) 0 0 1.3 0 1 12 11.62 12.8 1 0.9 1.3 0.5 0.937 11.24 10.14 13.66 2 2 1.8 1.3 1 0.753 9.04 7.6 14.424 3 2.7 1.3 1.5 0.514 6.17 5.46 15.247 4 3.6 1.3 2 0.396 4.75 4.22 16.07 5 4.5 1.3 2.5 0.309 3.7 3.15 16.89 6 5.4 1.3 3 0.222 2.6 17.718 Nhaän xeùt: Taïi ñoä saâu 5.4 m (keå töø muõûi coïc trôû xuoáng) , ta coù: sz = 2.6 (T/m2 ) = 0.2 szñ= 0.2 * 17.718 = 3.5 (T/m2 ) - Ta coù theå döøng taïi ñieåm 6. - Khaû naêng chòu löïc cuûa lôùp ñaát döôùi muõi coïc: s = 3.543+17.718=20.752 (T/m2 ) < Rtc Þ Vaäy ñaûm baûo söùc chòu taûi cuûa ñaát döôùi muõi coïc 7.2. Tính luùn theo phöông phaùp coäng luùn töøng lôùp: - Ñoä luùn ñöôïc tính bôûi coâng thöùc: Þ Moùng M 1 ñaûm baûo veà ñoä luùn. 7.3. kieåm tra choïc thuûng cuûa ñaøi coïc: - Dieän tích xuyeân thuûng: Fxt=(ac+2*hñ)* (bc+2*hñ )=(0.6+2*0.85)*(0.4+2*0.85)=4.83 (m2) - Dieän tích ngoaøi phaïm vi xuyeân thuûng: Fng= Fm – Fxt =3*2-4.83=-1.17(m2) - Vaäy caùc coïc naèm trong phaïm vi xuyeân thuûng ta caàn kieåm tra xuyeân thuûng cho ñaøi Löïc xuyeân thuûng Pxt=4*33.67=134.7T Ñieàu kieän xuyeân thuûng:Pxt<0.75*Rk*Uxt*ho Uxt=(0.4+0.6)+4*0.85=5.4m 0.75*88*5.4*0.85=302.9T .thoaû ñieàu kieän xuyeân thuûng 9. Kieåm tra coïc chòu taûi ngang: - Taûi troïng truyeàn xuoáng moùng bao goàm: Noäi löïc Tính toaùn Tieâu chuaån Qtt 0 (T) 4.09 3.4 Ntt0 (T) 242.4 202 Mtt 0 (Tm) 22.1 18.42 QTC0= QTT0/1.2 (T) NTC0= NTT0/1.2 (T) MTC0= MTT0/1.2 (Tm) - Phaân phoái taûi troïng ngang cho 6 coïc chòu: Q ttk = Q tck = - Löïc ñöùng Nk taùc duïng chæ do taûi troïng N0,M0 gaây ra. - Taûi troïng lôùn nhaát taùc duïng vaøo ñaàu coïc: Nttk =Pmax = 38.27T - Giaû söû ñaàu coïc ñöôïc ngaøm vaøo ñaøi do ñoù ñaàu coïc chæ chuyeån vò ngang,maø khoâng coù chuyeån vò xoay. - Heä soá bieán daïng: abd = Trong ñoù: m- : Heä soá tyû leä cuûa heä soá neàn , coù thöù nguyeân (T/m4). gc: Heä soá ñieàu kieän laøm vieäc, gc=3 - Ta coi coïc chòu löïc ngang chæ laøm vieäc vôùi moät taàng ñaát tính töø maët ñaát maø thoâi - Chieàu daøi aûnh höôõng: lah=2*(d+1) (m) d: Ñöôøng kính coïc ; d=0.3 (m) lah=2*(0.3+1)=2.6 (m) Bieåu ñoà bieåu thò möùc ñoä aûnh höôõng cuûa caùc lôùp ñaát trong phaïm vi laøm vieäc ñeán chieàu daøi cuûa caùc lôùp ñaát: - Chieàu daøi aûnh höôûng cuûa coïc ñeán ñoä saâu 2.6 m ,naèm trong 1 lôùp: + Lôùp thöù 1 : Ñaát bun settraïng thaùi meàm ,tra baûngnoäi suy ta ñöôïc: m1=200 (T/m4) I: laø moâmen quaùn tính tieát dieän coïc. I = 6.75*10-4(m4) - Vôùi: b vaø h laø chieàu roäng vaø chieàu cao cuûa tieát dieän coïc. bt : beà roäng tính toaùn cuûa coïc. - Theo Tieâu chuaån xaây döïng 205 -1998 : + Khi d < 0.8 m thì btt = 1.5*d + 0.5 m. + Khi d 0.8m , btt = d + 1m - Coïc coù tieát dieän (30*30 cm) btt = 1.5*0.30+ 0.5 = 0.95 m Eb : Moâ ñun ñaøn hoài cuûa beâ toâng, Eb = 2.65*106 (T/m2) Heä soá bieán daïng : abd = (m-1) - Chieàu saâu tính ñoåi coïc haï trong ñaát: Lc = abd*L = 0.513*18=9.234m - Chuyeån vò ngang cuûa coïc ôû möùc ñaùy ñaøi ñöôïc tính: Dn = uo + jo*Lo + Lo = 0 , jo=0. uo: chuyeån vò ngang cuûa coïc ôû cao trình löïc ñaët ñeá ñaøi. uo = Q ttk *dHH + M ttf *dHM Trong ñoù: Q ttk : Giaù trò tính toaùn cuûa löïc ngang ôû coïc thöù k M ttf : Giaù trò tính toaùn momen ngaøm ôû ñaàu coïc dHH, dHM : Laø caùc chuyeån vò ngang ôû cao trình ñeá ñaøi, do caùc löïc ñôn vò MO, HO =1 ñaët taïi cao trình naøy.gaây ra dMH, dMM : Laø caùc chuyeån vò xoay ôû cao trình ñeá ñaøi, do caùc löïc ñôn vò MO, HO =1 ñaët taïi cao trình naøy.gaây ra Trong ñoù Ao, Bo , Co phuï thuoäc vaøo Lc . Vôùi Lc = 9.234>4,tra baûng G2 – TCXD 205 – 1998 ta coù: Ao = 2.441 Bo = 1.621 Co=1.751 * Tính toaùn chuyeãn vò ngang: Vì ñaàu coïc bò ngaøm cöùng vaøo beä döôùi taùc duïng cuûa löïc ngang, treân ñaàu coïc coù momen maø ngöôøi ta goïi laø momen ngaøm: u tto = Q ttk*dHH + M ttf*dHM = 0.7*0.01-1.19*0.0034=0.002<1 - Chuyeån vò cuûa coïc ôû cao trình ñaët löïc hoaëc ñaùy ñaøi : Dn = uo + *Lo + (l0=0; =0) =0.2(cm) Ta coù Dn = 0.2(cm)< 1cm - Vaäy coïc thoûa ñieàu kieän chuyeån vò ngang - Moâmen uoán Mz(T/m), aùp löïc ngang Pz (T) trong caùc tieát dieän coïc ñöôïc tính theo coâng thöùc sau: Pz = Mz=a2bd*Eb*I*u0*A3 - abd* Eb*I*q0*B3 + Trong ñoù: ze laø chieàu saâu tính ñoåi, zc=abd*z. - Vò trí tính toaùn: Z=0.85/abd=0.85/0.513=1.65 m Zc=abd*z=0.513*1.65=0.85 m Caùc giaù trò A1, A3, A4, B1, B3, B4, D1, D3, D4 ñöôïc tra trong baûng G3 cuûa TCXD 205 – 1998. Vôùi Zc=0.85 m Tra baûng ta ñöôïc: A1=0.996; B1=0.849; C1=0.363; D1=0.103. A3=-0.103; B3=-0.045; C3=0.989; D3=0.848 A4=-0.363; B4=-0.072; C4=0.067; D4=0.985 a 3bd*E*J=0.5133*2.65*106*6.75*10-4=241.5 (m-2* T*m2) a 2bd*E*J=0.5132*2.65*106*6.75*10-4=470.7 (m-2* T*m2) a bd*E*J=0.513*2.65*106*6.75*10-4=917.6 (m-2* T*m2) a bd*Mftt=-0.513*1.19=0.61 BAÛNG TOÅNG HÔÏP GIAÙ TRÒ MOMEN Mz (Tm) DOÏC THEO THAÂN COÏC Z (m) ZC (m) A3 B3 C3 D3 Mz (Tm) 0 0 0 0 1 0 -1.19 0.5 0.3 -0.005 -0.001 1 0.3 -0.7855 0.8 0.5 -0.021 -0.005 0.999 0.5 -0.5266 1.1 0.7 -0.057 -0.02 0.996 0.699 -0.2854 1.5 0.9 -0.121 -0.055 0.985 0.897 -0.0624 1.8 1.1 -0.222 -0.122 0.96 1.09 0.13568 2.1 1.3 -0.365 -0.238 0.907 1.273 0.31394 2.4 1.5 -0.559 -0.42 0.881 1.437 0.38622 2.8 1.7 -0.808 -0.691 0.646 1.566 0.60776 3.1 1.9 -1.118 -1.074 0.385 1.64 0.72789 3.3 2 -1.295 -1.314 0.207 1.646 0.78151 3.6 2.2 -1.693 -1.906 -0.271 1.575 0.87937 3.9 2.4 -2.141 -2.663 -0.941 1.352 0.95138 4.2 2.6 -2.621 -3.6 -1.877 0.917 1.02068 4.6 2.8 -3.103 -4.718 -3.408 0.197 1.40741 4.9 3 -3.541 -6 -4.688 -0.891 1.03486 5.7 3.5 -3.919 -9.544 -10.34 -5.854 0.63588 6.5 4 -1.614 -11.731 -17.919 -15.076 -0.7572 BAÛNG TOÅNG HÔÏP GIAÙ TRÒ AÙP LÖÏC NGANG Pz (T) DOÏC THEO THAÂN COÏC Z (m) ZC (m) A1 B1 C1 D1 Uz (T/m2) 0 0 1 0 0 0 0.0033 0.2 0.1 1 0.1 0.005 0 0.00334 0.5 0.3 1 0.3 0.045 0.005 0.00369 0.8 0.5 1 0.5 0.125 0.021 0.00443 1.1 0.7 0.999 0.7 0.245 0.057 0.00558 1.5 0.9 0.995 0.899 0.405 0.121 0.00719 1.8 1.1 0.987 1.095 0.604 0.222 0.00928 2.1 1.3 0.969 1.287 0.841 0.365 0.01185 2.4 1.5 0.937 1.468 1.115 0.56 0.01492 2.8 1.7 0.882 1.633 1.421 0.812 0.01846 3.1 1.9 0.795 1.77 1.752 1.126 0.02239 3.3 2 0.735 1.823 1.924 1.308 0.02448 3.6 2.2 0.575 1.887 2.272 1.72 0.02878 3.9 2.4 0.347 1.874 2.609 2.105 0.03264 4.2 2.6 0.033 1.755 2.907 2.724 0.03702 4.6 2.8 -0.385 1.49 3.128 3.288 0.04016 4.9 3 -0.928 1.037 3.225 3.858 0.0419 5.7 3.5 -2.928 -1.272 2.463 4.98 0.03444 6.5 4 -5.853 -5.941 -0.927 4.548 -0.0051 - Vôùi giaù trò Mmax=1.4 (Tm ). Ta tính theùp doïc cho coïc Choïn 416 coù Fa=8.04 (cm2) Vaäy töø 2 ñieàu kieän ôû muïc 8 vaø muïc 9 ta choïn 4f16 boá trí cho chu vi coïc 30x30 cm 8.1.Kieåm tra coïc khi vaän chuyeån : - Xem coïc nhö daàm ñôn giaûn chòu taûi phaân boá ñeàu: q=n*gc*Fc = 1.1*2.5*0.3*0.3=0.25 T/m. Trong ñoù : n : Heä soá vöôït taûi gc : Khoái löôïng rieâng coïc Fc : Dieän tích tieát dieän coïc. - Mo men quaùn tính lôùn nhaát khi caåu coïc : M1 = 0.25*9.52/50 =451(kgm). M2 =M1. 8.2.Kieåm tra coïc khi döïng coïc : M3=0.94 (Tm ) =940 (kgm). - Choïn M=max (M1;M2;M3;) =940 (kgm) ñeå tính toaùn. Vôùi M=843 (kgm) Choïn 2f16 coù Fa=4.02 (cm2) 10. Caáu taïo vaø tính toaùn ñaøi coïc: - Theo keát quaû tính toaùn ôû treân ta coù : Pmax =38.27T Pmin = 29.07 T Ptb = 33.67 T - Tính toaùn vaø boá trí theùp theo 2 phöông . - Khi tính toaùn giaù trò noäi löïc ta xem nhö ñaøi coïc laø thanh ngaøm taïi meùp coät vaø löïc taùc duïng chính laø phaûn löïc ñaàu coïc. M=SxI*P 10.1. Tính theùp cho moùng theo phöông a=3 m: - Taûi troïng lôùn nhaát taùc duïng leân 2 coïc bieân: Pmax = 38.27T - Caùnh tay ñoøn cuûa löïc: x=1.2-0.6/2=0.9m - Trong ñoù xi laø khoaûng caùch töø truïc coïc thöù i (coù phaûn löïc laø Pi) ñeán meùp coät M1-1 = SxI*Pi =2*38.27*0.9=68.88(Tm) * Tính toaùn dieän tích theùp: (cm2) Choïn 13 Æ20 (Fa=40.82 cm2 ). Khoaûng caùch caùc thanh theùp laø 16cm 10.2. Tính theùp cho moùng theo phöông b=2 m: - Taûi troïng lôùn nhaát taùc duïng leân 2 coïc bieân: Ptb = 33.07 T - Caùnh tay ñoøn cuûa löïc: y=0.7-0.4/2=0.5m - Trong ñoù yi laø khoaûng caùch töø truïc coïc thöù i (coù phaûn löïc laø Pi) ñeán meùp coät M2-2 = Syi * Pi =3*33.07*0.5=49.6(Tm). * Tính toaùn dieän tích theùp: (cm2) Choïn 10Æ20 (Fa = 22 (cm2)), khoaûng caùch giöõa caùc thanh theùp laø 32cm. ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docKHOANDAN1.doc
 • docthuyeminhcauthang.doc
 • dwgCAUTHANG.dwg
 • docCHON THEP COT DAM.DOC
 • dwgCOC EP 1.dwg
 • dwgCOCKHOAN DAN.dwg
 • dwgcot thep san NTD.dwg
 • dwgDATKHUNG 02.dwg
 • dwgDATKHUNG 03.dwg
 • dwgDATKHUNG01.dwg
 • dwgKC NTD2.dwg
 • docKHOANDAN2.doc
 • dwgM_dungNTD.dwg
 • dwgMAT BANG LAU1-8 SUA.dwg
 • dwgMATDUNGTRUCF-A.dwg
 • dwgMBTRET NTD1.dwg
 • dwgMC NTD1.dwg
 • docMONG COC EP.doc
 • docMONG COC EP2.doc
 • docMONG NHOI 1XONG.doc
 • docMONG NHOI 2 XONG.doc
 • dwgMONG NHOI.dwg
 • dwgTHI CONGXONG.dwg