Chứng minh rằng đến 1930 tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành về cơ bản

Tài liệu Chứng minh rằng đến 1930 tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành về cơ bản: Câu 1: Chứng minh rằng đến 1930 tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành về cơ bản. Bài làm: Chủ Tịch Hồ Chí Minh, vị anh hùng giải phóng của nhân dân Việt Nam, danh nhân văn hóa kiệt xuất đã để lại cho dân tộc và nhân loại cần lao những di sản vô cùng to lớn đó là tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng của người đã và đang soi đường cho cuộc đấu tranh cách mạng của dân tộc ta đi đến thắng lợi. Đại hội đại biểu toàn quốc lần 7 đã khẳng định: Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm n... Ebook Chứng minh rằng đến 1930 tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành về cơ bản

doc8 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 4769 | Lượt tải: 2download
Tóm tắt tài liệu Chứng minh rằng đến 1930 tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành về cơ bản, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động. Đến đại hội toàn quốc lần thứ 9, Đảng ta lại khẳng định lại vấn đề này. Đó là sự khẳng định có ý nghĩa to lớn về lý luận và thực tiễn,về đường lối chiến lược của đảng ta. Có người cho rằng: Đến 1930 tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành về cơ bản.Sự thật có phải như thế không chúng ta hãy cùng nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh đến năm 1930. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về cơ bản được chia thành các giai đoạn sau: 1, Hình thành tư tưởng yêu nước và tìm đường cứu nước(1890-1911) a, Tiếp thu truyền thống tốt đẹp của quê hương và gia đình. Nghệ An, vùng địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống yêu nước, lắm nhân tài và anh hùng yêu nước nổi tiếng trong lịch sử dân tộc. Sinh ra trong một gia đình nhà nho thanh bạch. Cha của người-cụ Nguyễn Sinh Sắc đỗ phó bảng, mộc túc nho, giáo dục các con tư tưởng thân dân b, Nguyễn Tất Thành sớm tham gia hoạt động yêu nước Tham gia phong trào chống thuế ở Trung Kỳ năm 1908. Dạy học ở trường Dục Thanh (Phan Thiết,1910). Tại đây Nguyễn Tất Thành thường cổ vũ tinh thần yêu nước trong học sinh. Khâm phục các nhà yêu nước tiền bối song phê phán không tán thành cái con đường cứu nước theo khuynh hướng tư tưởng phong kiến,dân chủ tư sản Muốn tìm hiểu những gì ẩn giấu sau sức mạnh của kẻ thù và học hỏi kinh nghiệm cách mạng thế giới để giải phóng dân tộc. 5-6-1911 người xuất dương với 2 bàn tay trắng sang phương Tây tìm đường cứu nước, cứu dân khỏi ách nô lệ. 2, Tìm kiếm con đường cứu nước (1911-1920) a, Từ 1911-1917, đi qua và sống ở nhiều nước trên thế giới, tìm hiểu thời cuộc. Hiểu biết sâu sắc tội ác của chủ nghĩa thực dân và tình cảnh của người dân các thuộc địa. Người đến các nước Pháp, Italia,Tây Ban Nha,Bồ Đào Nha, Angiery,Tuynidi, Đahômây, Mỹ, Anh năm 1917 trở về nước pháp. b, Tham gia phong trào công nhân, bước đầu đấu tranh chống thực dân Năm 1919 người gia nhập đảng xã hội Pháp 18-6-1919 người gửi yêu sách của nhân dân An Nam tới hội nghị hòa bình Vecxây c, Tìm thấy con đường cứu nước 7-1920 người đọc sơ thảo lần thứ nhất những luận cương của Lê Nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa, tìm thấy chân lý ở chủ nghĩa Mác-lênin Tháng 12-1920 người trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên và tham gia sáng lập Đảng Cộng Sản Pháp. Xác định muốn cứu nước, giải phóng dân tộc phải đi theo con đường cách mạng vô sản 3, Hình thành tư tưởng về con đường cách mạng Việt Nam (1920-1930) a, Sử dụng báo chí lên án chủ nghĩa thực dân Pháp. Vận động thức tỉnh lương tri nhân loại, khơi dậy lòng yêu nước của nhân dân Sử dụng báo chí Pháp tố cáo tội ác của thực dân Pháp ở các thuộc địa. Tham gia sáng lập hội liên hiệp thuộc địa 1921 Sáng lập báo Le paria năm 1922 b, Truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê Nin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam, chuẩn bị về tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng. Xuất bản tác phẩm ‘Bản án chế độ thực dân Pháp’ 1925, trong đó có luận điểm nổi tiếng về chủ nghĩa đế quốc như con đỉa hai vòi, cách mạng vô sản như con chim hai cánh, nhằm nêu rõ cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa có tầm quan trọng ngang hàng và quan hệ mật thiết với cách mạng vô sản ở chính quốc. 6-1925 người sáng lập Việt Nam thanh niên cách mạng,tổ chức quá độ tới Đảng cộng sản, ra báo thanh niên, từng bước chỉ ra phương hướng đường lối cách mạng Việt Nam. Năm 1927 mở các lớp huấn luyện những thanh niên yêu nước, xuất bản sách ‘Đường Cách Mệnh’. Được coi là: Làm gì? của Việt Nam. Một bước chuẩn bị về tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng. c, Hình thành những quan điểm cơ bản về con đường cách mạng Việt Nam, cương lĩnh chung, đường lối chiến lược, sách lược cách mạng Việt Nam. Từ ngày 3 đến ngày 7-2-1930 người chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, thông qua chánh cương vắn tắt,sách lược vắn tắt, 5 điểm lớn, điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam vắn tắt , lời kêu gọi. Các văn kiện này rất giàu tính cách mạng và tập trung cao độ tính sáng tạo của Hồ Chí Minh, hiện nay được xác định là cương lĩnh đầu tiên của đảng ta. Như vậy qua quá trình phân chia thành các giai đoạn ta thấy được sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh và đến năm 1930 thì được hình thành về cơ bản. Một lần nữa có thể khẳng định lại rằng: ‘tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng , là kim chỉ nam cho hành động’. Vì thế việc nghiên cứu, học tập một cách có hệ thống môn học tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ hết sức quan trọng mà tất cả mọi người phải quan tâm mà tôi cũng không phải là một ngoại lệ. Câu 2: Anh chị hãy phân tích và chỉ ra những luận điểm sáng tạo theo quan điểm của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc. Bài Làm: Hồ Chí Minh : một ‘con người lớn’, ‘một tư tưởng’ của dân tộc Việt Nam. Hồ Chí Minh đã có phương pháp tiếp cận đúng đắn, khoa học và mạnh dạn trong kế thừa và phát triển học thuyết Mác-Lênin đồng thời bám sát đặc điểm của Việt Nam và thế giới. Hồ Chí Minh đã có những luận điểm sáng tạo góp phần làm phong phú thêm CN Mác Lê. Nhất là vấn đề về cách mạng giải phóng dân tộc. Luận điểm sáng tạo thứ nhất đó là: Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản. Kinh nghiệm lịch sử cho thấy tư tưởng phong kiến hoặc tư tưởng tư sản không đáp ứng được yêu cầu khách quan là dành độc lập tự do của dân tộc. Tháng 7-1920 khi đọc sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của V.I Lê Nin, Người thấy tin tưởng, sáng tỏ và cảm động. Người đã tìm thấy trong lý luận của Lê Nin một con đường cứu nước mới: con đường cách mạng vô sản. Đầu năm 1923, trong truyền đơn cổ động mua báo Người Cùng Khổ, Người viết ‘chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới cứu nhân loại, đem lại cho mọi người không phân biệt chủng tộc và nguồn gốc tự do,bình đẳng,bác ái, đoàn kết, ấm no trên quả đất, việc làm cho mọi người và vì mọi người, niềm vui, hòa bình, hạnh phúc… Kết luận ấy tạo ra bước ngoặt quyết định đối với con đường cứu nước của dân tộc Việt Nam. Nâng chủ nghĩa yêu nước của Việt Nam lên một chất lượng mới, kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản. Như vậy, vượt qua sự hạn chế về tư tưởng của các sĩ phu và của các nhà cách mạng có xu hướng tư sản đương thời, Hồ Chí Minh đã đến với học thuyết cách mạng của chủ nghĩa Mác Lê và lựa chọn con đường cách mạng vô sản. Từ đó, Người quyết tâm đưa dân tộc Việt Nam đi theo con đường đó. Luận điểm sáng tạo thứ hai đó là: Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động , sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc Năm 1919 quốc tế 3 ra đời đã chú ý tới cách mạng giải phóng dân tộc, nhưng còn đánh giá thấp vai trò của nó và cho rằng thắng lợi của cách mạng thuộc địa phụ thuộc vào thắng lợi của cách mạng vô sản ở chính quốc. Quan điểm này vô hình chung đã giảm tính chủ động sáng tạo của các phong trào cách mạng ở thuộc địa. Theo Hồ Chí Minh, giữa cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa và cách mạng vô sản ở chính quốc có mối quan hệ mật thiết với nhau, tác động qua lại lẫn nhau trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung là chủ nghĩa đế quốc. Đó là mối quan hệ bình đẳng chứ không phải quan hệ lệ thuộc, hoặc quan hệ chính phụ. Năm 1925, Hồ Chí Minh viết: Chủ nghĩa tư bản là một con đỉa có cái vòi bám vào giai cấp vô sản ở các thuộc địa. Nếu người ta muốn giết con vật ấy , người ta phải đồng thời cắt bỏ cả hai vòi. Nếu người ta chỉ cắt một vòi thôi, cái vòi kia vẫn tiếp tục hút máu của giai cấp vô sản; con vật vẫn tiếp tục sống và cái vòi bị cắt đứt sẽ mọc ra. Nhân dân các dân tộc thuộc địa có khả năng cách mạng to lớn. Theo Hồ Chí Minh, khối liên minh các dân tộc thuộc địa là một trong những cái cánh của cách mạng vô sản . Nếu xem thường cách mạng ở thuộc địa tức là muốn đánh chết rắn đằng đuôi. Do nhận thức được vai trò,vị trí chiến lược của cách mạng thuộc địa, đánh giá đúng sức mạnh dân tộc, năm 1921 Nguyễn Ái Quốc cho rằng cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa có thể giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc. Luận điểm sáng tạo Hồ Chí Minh mang tính cách mạng, khoa học đúng đắn, dựa trên những luận cứ đã được lịch sử chứng minh: Về chủ nghĩa tư bản, Người nhận thức sâu sắc vai trò của thuộc địa đối với sự tồn tại và phát triển của chủ nghĩa đế quốc. Chủ nghĩa tư bản đặt nền móng trên sự bóc lột hàng triệu người lao động ở các nước thuộc địa, nửa thuộc địa. Việt Nam theo người chủ nghĩa tư bản chỉ tan rã hoàn toàn và vĩnh viễn khi nào chúng ta phá bỏ được nền móng của lâu đài đế quốc chủ nghĩa. Về phong trào giải phóng dân tộc, người nhận thức rõ tiềm năng cách mạng của các dân tộc bị áp bức là rất to lớn, nó sẽ bùng lên mạnh mẽ, hình thành một lực lượng khổng lồ khi được giáo dục,giác ngộ, tổ chức, lãnh đạo. Ngay từ 1921 người viết: Người châu á tuy bị người Pháp coi là lạc hậu vẫn hiểu rõ sự cần thiết phải cải cách toàn bộ xã hội hiện tại. Luận điểm sáng tạo đó của Hồ Chí Minh có ý nghĩa chỉ đạo thực tiễn rất quan trọng. Đó là cơ sở để Nguyễn Ái Quốc và Đảng ta tin tưởng và quyết tâm tổ chức lãnh đạo nhân dân Việt Nam đứng lên làm cách mạng để tự giải phóng khỏi ách đế quốc xâm lược và khỏi nghèo nàn lạc hậu. Đó cũng chính là cơ sở của tinh thần độc lập tự chủ, tự lực tự cường của nhân dân Việt Nam giành được thắng lợi vĩ đại. Như vậy luận điểm trên là một sáng tạo có tầm quan trọng to lớn của Hồ Chí Minh, bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác Lê. Ngoài hai điểm sáng tạo lớn trên Hồ Chí Minh còn có những điểm sáng tạo nữa như : Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do Đảng cộng sản lãnh đạo và phải tiến hành bằng con đường cách mạng bạo lực. Hồ Chí Minh cho rằng bạo lực cách mạng cũng là bạo lực của quần chúng. Hình thức của bạo lực cách mạng bao gồm cả đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang. Nhưng phải tùy tình hình cụ thể mà quyết định hình thức nào thích hợp, sử dụng đúng và khéo léo kết hợp các hình thức đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính trị để giành thắng lợi cho cách mạng. Như vậy bằng những lý luận sáng tạo của mình Hồ Chí Minh đã đưa cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi. Dân tộc Việt Nam tự hào khi có Người… ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc12366.doc
Tài liệu liên quan