Báo cáo Thực tập quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản (Trung tâm giao dịch Bất động sản Hà Nội)

Tài liệu Báo cáo Thực tập quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản (Trung tâm giao dịch Bất động sản Hà Nội): ... Ebook Báo cáo Thực tập quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản (Trung tâm giao dịch Bất động sản Hà Nội)

doc9 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 2466 | Lượt tải: 2download
Tóm tắt tài liệu Báo cáo Thực tập quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản (Trung tâm giao dịch Bất động sản Hà Nội), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
B¸o c¸o thùc tËp qu¶n lý, ®iÒu hµnh sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n I- Giíi thiÖu vÒ sµn giao dÞch 1. Tªn giao dÞch: Trung t©m giao dÞch BÊt ®éng s¶n Hµ Néi §Þa chØ: TÇng 1 tßa nhµ N2D –Khu §« thÞ míi- Trung Hoµ– Nh©n ChÝnh – Thanh Xu©n – Hµ Néi Trung t©m giao dÞch BÊt ®éng s¶n Hµ Néi trùc thuéc Së Tµi nguyªn m«i tr­êng vµ Nhµ ®Êt Hµ Néi thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 3178/Q§-UBND ngµy12 th¸ng 7 n¨m 2006. Ho¹t ®éng chÝnh thøc th¸ng 10 n¨m 2006. 2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y ho¹t ®éng 2.1. Ban gi¸m ®èc 2.2 C¸c phßng ban trùc thuéc - Phßng Hµnh chÝnh qu¶n trÞ - Phßng DÞch vô BÊt ®éng s¶n - Phßng t­ vÊn bÊt ®éng s¶n - Phßng th«ng tin l­u tr÷ BÊt ®éng s¶n 3. Chøc n¨ng c¸c phßng ban: 3.1. Phßng Hµnh chÝnh qu¶n trÞ. Qu¶n lý hµnh chÝnh nh©n sù. Qu¶n lý c¬ së vËt chÊt trang thiÕt bÞ trong c«ng ty. 3.2. Phßng dÞch vô BÊt ®éng s¶n. Thùc hiÖn c¸c néi dung hç trî tµi chÝnh, hç trî t×m kiÕm nguån vèn tõ c¸c ng©n hµng, tæ chøc tµi chÝnh, tÝn dông cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n thùc hiÖn ®Çu t­, mua b¸n, chuyÓn nh­îng bÊt ®éng s¶n. Tæ chøc thùc hiÖn c¸c phiªn giao dÞch bÊt ®éng s¶n Thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt, ®Êu gi¸ quyÒn tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt, ®Êu gi¸ c¸c quü nhµ theo yªu cÇu c¶u cac c¬ quan qu¶n lÝ Nhµ n­íc hoÆc c¸c tæ chøc cã nhu cÇu Thùc hiÖn dÞch vô m«i giíi bÊt ®éng s¶n Thùc hiÖn dÞch vô qu¶ng c¸o bÊt ®éng s¶n, qu¶ng b¸ c¸c ho¹t ®éng vÒ bÊt ®éng s¶n cña c¸c nhµ ®Çu t­, kinh doanh bÊt ®éng s¶n, cña c¸c tæ chøc c¸ nh©n cã yªu cÇu. Thùc hiÖn c¸c dÞch vô thñ tôc ph¸p lý, thñ tôc hµnh chÝnh vÒ quyÒn sö dông, quyÒn së h÷u bÊt ®éng s¶n Thùc hiÖn c¸c dÞch vô ñy th¸c thùc hiÖn chuyÓn nh­îng, nhËn chuyÓn nh­îng, ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt, së h÷u nhµ vµ tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt. DÞch vô thùc hiÖn c¸c kho¶n nghÜa vô tµi chÝnh trong giao dÞch bÊt ®éng s¶n vÒ chuyÓn nh­îng, nhËn chuyÓn nh­îng, ®¨ng ký quyÒn së h÷u nhµ, quyÒn sö dông ®Êt, cho thuª, cho thuª l¹i. 3.3. Phßng t­ vÊn BÊt ®éng s¶n T­ vÊn vÒ thñ tôc ph¸p lý ®èi víi bÊt ®éng s¶n, ho¹t ®éng giao dÞch bÊt ®éng s¶n. T­ vÊn gi¸ nhµ, gi¸ ®Êt T­ vÇn vÒ quy ho¹ch sö dông ®Êt, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt, quy ho¹ch chi tiÕt thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t­. T­ vÊn, dÞch vô thùc hiÖn viÖc lËp ph­¬ng ¸n tæng thÓ vÒ båi th­êng,hç trî, t¸I ®Þnh c­ trong hå s¬ xin giao ®Êt, cho thue thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t­ hoÆc hå s¬ tháa thuËn chuyÓn nh­îng, gãp vèn, båi th­êng, hç trî, ®Ó ®­îc nhËn quyÒn sö dông ®Êt, ®Ó lµm thñ tôc chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt, thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t­. T­ vÊn giíi thiÖu ®Þa ®iÓm sö dông ®Êt. T­ vÊn lËp hå s¬ ®Êu thÇu lùa chän nhµ ®Çu t­ thùc hiÖn dù ¸n cã sö dông ®Êt. TiÕp nhËn vµ niªm yÕt c¸c bÊt ®éng s¶n thuéc c¸c dù ¸n ph¸t triÓn ®« thÞ theo quy ®Þnh cña LuËt kinh doanh bÊt ®éng s¶n. Tæ chøc båi d­ìng nghiÖp vô kinh doanh, dÞch vô bÊt ®éng s¶n 3.4. Phßng th«ng tin – L­u tr÷ BÊt ®éng s¶n. TiÕp nhËn, thu thËp, ph©n lo¹i, s¾p xÕp b¶o qu¶n c¸c lo¹i hå s¬, t­ liÖu vÒ bÊt ®éng s¶n Khai th¸c, cËp nhËt c¸c th«ng tin, tµi liÖu vÒ bÊt déng s¶n Cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt, gi¸ ®Êt trªn ®Þa bµn thµnh phè, cung cÊp c¸c chÝnh s¸ch Ph¸p luËt liªn quan ®Õn bÊt ®éng s¶n. Cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ thùc tr¹ng vµ t×nh tr¹ng ph¸p lý cña c¸c s¶n phÈm bÊt ®éng s¶n ®¨ng ký t¹i Trung t©m giao dÞch, th«ng tin vÒ c¸c bÊt ®éng s¶n ®· thùc hiÖn giao dÞch t¹i Trung t©m giao dÞch. Qu¶ng c¸o bÊt ®éng s¶n, tuyªn truyÒn qu¶ng b¸ c¸c ho¹t ®éng giao dÞch bÊt ®éng s¶n. Theo dâi, cËp nhËt, ®¸nh gi¸ vµ dù b¸o t×nh h×nh biÕn ®éng thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n, dù b¸o xu thÕ ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng trªn c¸c b¶n tin riªng trªn m¹ng Internet 4. LÞch sö h×nh thµnh: ThÞ tr­êng BÊt ®éng s¶n ph¸t triÓn m¹nh mÏ trong nh÷ng n¨m trë l¹i ®©y do c¶ cung vµ cÇu trªn thÞ tr­êng ®Òu t©ng nhanh trong khi ®ã kh«ng cã “chî” ®Ó c¸c giao dich bÊt ®éng s¶n diÔn ra mét c¸ch tËp trung. ThÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n kh«ng hoµn h¶o, cÇu l¹i ph¸t triÓn nhanh nhanh h¬n cung rÊt nhiÒu, dÉn ®Õn ®éc quyÒn b¸n, th«ng tin trªn thÞ tr­êng kh«ng ®Çy ®ñ ng­êi mua khã n¾m b¾t c¸c th«ng tin chÝnh x¸c vÒ c¸c bÊt ®éng s¶n cã nhu cÇu b¸n. Chñ ch­¬ng chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc muèn kiÓm so¸t t×nh h×nhh mua b¸n, chuyÓn nh­îng cho thuª, cho thuª mua bÊt ®éng s¶n. Th«ng qua c¸c giao dÞch Nhµ n­íc sÏ theo dâi d­îc diÔn biÕn cña thÞ tr­êng ®Ó kiÓm so¸t vµ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn, ®iÒu chØnh nh÷ng bÊt cËp cßn tån t¹i trªn thÞ tr­êng trªn gãc ®é qu¶n lý Nhµ n­íc vµ t©n thu nguån thuÕ cho ng©n s¸ch quèc gia Sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n Hµ Néi trùc thuéc Së tµi nguyªn m«i tr­êng, mét ®¬n vÞ qu¶n lý Nhµ n­íc, ra ®êi ®Ó ®¸p øng nhu cÇu thùc tÕ cña thÞ tr­êng vµ sù chñ quan cña Nhµ n­íc trong qu¸ tr×nh qu¶n lý. 5. C¬ së vËt chÊt kü thuËt: Trung t©m giao dÞch bÊt ®éng s¶n Hµ Néi to¹ l¹c t¹i vÞ trÝ rÊt lý t­ëng cho viÖc tæ chøc sµn giao dÞch v× nã n»m trªn trôc ®­êng giao th«ng chÝnh vµ trung t©m cña rÊt nhiÒu dù ¸n khu ®« thÞ míi ®· vµ ®ang h×nh thµnh. Sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n Hµ Néi cã diÖn tÝch kho¶ng 100 m2 mÆt sµn chia lµm 3 phßng chøc n¨ng vµ s¶nh trung t©m. C¬ së vËt chÊt cña trung t©m giao dÞch vÉn cßn ®¬n gi¶n víi c¸c trang thiÕt bÞ cßn nghÌo nµn. Kh¸c hµng khã kh¨n khi ®Õn t×m hiÓu vµ ®iÒu tra th«ng tin vÒ BÊt ®éng s¶n khi cã nhu cÇu mua vµ b¸n. N¬i tiÕp ®ãn kh¸ch hµng bè trÝ ®¬n gi¶n kh«ng cã th«ng tin th«ng b¸o cho kh¸ch mµ chØ cã 02 sa bµn m« h×nh dù ¸n vµ b¶n ®å quy ho¹ch sö dông ®Êt mét sè quËn trong thµnh phè Hµ Néi. II. Néi dung ho¹t ®éng Sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n Hµ Néi ®­îc thµnh lËp víi nhiÒu chøc n¨ng kh¸c nhau phôc vô hÇu hÕt c¸c nhu cÇu cña ng­êi sö dông nhµ, ®Êt, c¸c nhµ ®Çu t­, kinh doanh bÊt ®éng s¶n. Sµn giao dÞch ra ®êi trong ®iÒu kiÖn thÞ tr­êng BÊt ®éng s¶n Hµ Néi rÊt cÇn n¬i tæ chøc c¸c ho¹t ®éng giao dÞch tËp trung, n¬i cung cÊp c¸c th«ng tin chÝnh x¸c vµ chi tiÕt vÒ c¸c bÊt ®éng s¶n ®Õn ng­êi mua vµ ng­êi b¸n. Tuy nhiªn thùc tÕ cho thÊy, do luËt ph¸p ch­a cã quy ®Þnh chÆt chÏ vµ mäi ng­êi d©n còng nh­ c¸c tæ chøc ®Òu ch­a cã “thãi quen” giao dÞch qua sµn giao dÞch nªn hÇu hÕt giao dÞch ®Òu ho¹t ®éng tù do trªn thÞ tr­êng. Sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n Hµ Néi chñ yÕu thùc hiÖn chøc n¨ng t­ vÊn cho kh¸ch hµng, m«i giíi BÊt ®éng s¶n. ViÖc tæ chøc tiÕp nhËn th«ng tin kh¸ch hµng cã nhu cÇu mua, b¸n rêi r¹c vµ kh«ng mang tÝnh chuyªn m«n cao. Sµn giao dÞch hÇu nh­ kh«ng cung cÊp bÊt kú th«ng tin g× vÒ c¸c bÊt ®éng s¶n vµ kh¸ch hµng cßn cã vÎ ng¹i khi muèn hái th«ng tin vÒ mét BÊt ®éng s¶n hoÆc c¸ th«ng tin kh¸c liªn quan . Thùc tÕ rÊt Ýt bÊt ®éng s¶n ®­îc giao b¸n t¹i ®©y. Bëi v× nhµ, ®Êt trong néi thµnh mua b¸n th­êng qua c¸c c«ng ty m«i giíi, c¸c v¨n phßng vµ trung t©m m«i giíi, cßn ®Êt dù ¸n th× kh«ng thÓ mua b¸n qua sµn giao dich. C¸c c¸ nh©n hay tæ chøc chñ yÕu mua b¸n qua c¸c c«ng ty m«i giíi. Do ®ã sµn giao dÞch chØ ho¹t ®éng nh­ mét c¬ së m«i giíi ®Êt. Sµn giao dÞch BÊt ®éng s¶n nãi chung vµ sµn giao dÞch BÊt ®éng s¶n Hµ Néi nãi riªng chØ lµ n¬i ®Ó qua ®ã, c¬ quan chøc n¨ng cña Nhµ n­íc t×m hiÓu vµ n¾m b¾t th«ng tin râ h¬n vÒ thÞ tr­êng BÊt ®éng s¶n. Tuy nhiªn trong t­¬ng lai ®Ó lµm lµnh m¹nh hãa thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n vµ c¸c c¸ nh©n, tæ chøc ý thøc ®­îc hiÖu qu¶ vµ lîi Ých cña sµn giao dÞch th× ho¹t ®éng giao dÞch mua b¸n qua sµn giao dÞch sÏ nhiÒu h¬n. §iÒu ®ã ®ßi hái c¸c nhµ kinh doanh dÞch vô sµn giao dÞch ph¶i ®Çu t­ tèt h¬n n÷a cho dÞch vô nµy tõ mÆt b»ng, trang thiÕt bÞ ®Õn c¸ch tæ chøc ho¹t ®éng , cung cÊp nguån th«ng tin ®Çu vµo, ®Çu ra.. vµ c¸c dÞch vô hç trî kh¸c. III. KiÕn nghÞ, ®Ò xuÊt 1. VÒ phÝa Nhµ n­íc: + Bæ sung, hoµn thiÖn c¸c luËt ®Þnh cho viÖc ph¸t triÓn thÞ tr­êng BÊt ®éng s¶n nãi chung . + X©y dùng c¸c trung t©m giao dÞch chuÈn víi trang thiÕt bi hiÖn ®¹i, ®éi ngò nh©n viªn cã tr×nh ®é cao, chuyªn nghiÖp. + KiÓm tra kiÓm so¸t ho¹t ®éng cña c¸c sµn giao dÞch mét c¸ch liªn tôc. + §µo t¹o m«n bÊt ®éng s¶n ®Þa chÝnh t¹i tÊt c¶ c¸c tr­êng §¹i häc. + Tæ chøc c¸c líp ®µo t¹o m«i giíi, ®Þnh gi¸ vµ qu¶n lý sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n. 2. VÒ phÝa doanh nghiÖp cã ho¹t ®éng sµn giao dÞch: + §µo t¹o nh©n viªn: HiÖn nay nh©n sù lµm viÖc trong sµn giao dÞch ch­a cã chuyªn m«n vÒ m«i giíi, qu¶n lý sµn hay ®Þnh gi¸ bÊt ®éng s¶n. Hä lµm viÖc chñ yÕu dùa trªn kinh nghiÖm, thãi quen vµ c¸c mèi quan hÖ. Do ®ã ®Ó sµn giao dÞch ho¹t ®éng mang tÝnh chuyªn nghiÖp ph¶i ®µo t¹o ban gi¸m ®èc vµ nh©n sù phßng dich vô vµ phßng t­ vÊn ®óng chuyªn ngµnh vÒ m«i giíi hay qu¶n trÞ sµn giao dÞch. L­îng th«ng tin sµn giao dÞch th«ng tin cho kh¸ch hµng lµ rÊt lín trªn mäi ph­¬ng diÖn nªn lùc l­îng nh©n viªn ph¶i nhiÒu, cã hÖ thèng, cã kiÕn thøc, kü n¨ng ®Ó thu thËp, xö lý th«ng tin + C¬ së vËt chÊt trang thiÕt bÞ: T¨ng c­êng trang thiÕt bÞ m¸y tÝnh, m¸y chiÕu hay tê r¬i, b¶n ®å quy ho¹ch ®Ó qua ®ã truyÓn t¶i c¸c th«ng tin vÒ bÊt ®éng s¶n, vÒ thÞ tr­êng hay c¸c vÊn ®Ò vÒ chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc… cho kh¸ch hµng ®­îc biÕt. + Tæ chøc th«ng tin vÒ BÊt ®éng s¶n: Thùc tÕ l­îng kh¸c hµng ®Õn sµn giao dÞch rÊt Ýt v× hä khã cã thÓ t×m hiÓu ®­îc c¸c th«ng tin ë sµn giao dÞch. T¹i sµn giao dÞch BÊt ®éng s¶n Hµ Néi chØ cã sa bµn 2 dù ¸n vµ s¬ ®å quy ho¹ch sö dông ®Êt mét sè quËn trong thµnh phè. T¹i ®©y kh«ng cã th«ng tin chung vÒ c¸c dù ¸n, vÒ c¸c khu ®« thÞ, kh«ng cã trang thiÕt bÞ ®Ó th«ng b¸o th«ng tin cho kh¸ch hµng. Kh¸ch hµng kh«ng t×m kiÕm ®­îc g× nhiÒu th× hä Ýt lui tíi vµ kh«ng quan t©m ®Õn sµn giao dÞch. V× vËy thu hót ®­îc kh¸ch hµng quan t©m vµ cã thãi quen ®Õn sµn giao dÞch tim hiÓu th«ng tin vµ mua b¸n bÊt ®éng s¶n tr­íc hÕt sµn giao dÞch cÇn ph¶i tæ chøc ®Ó cã thÓ : Cung cÊp c¸c th«ng tin chung vÒ c¸c dù ¸n ®ang triÓn khai vµ s¾p triÓn khai trong thµnh phè vµ khu l©n cËn Th«ng tin chi tiÕt, b¶n ®æ quy ho¹ch c¸c dù ¸n hay khu ®« thÞ ®ang lµ “®iÓm nãng” trªn thÞ tr­êng v× kh¸ch hµng quan t©m nhiÒu ®Õn khu vùc nµy. Cung cÊp tê r¬i vÒ c¸c dù ¸n, c¸c khu ®« thÞ ®Ó c¸c kh¸ch hµng cã thÓ nghiªn cøu vµ t×m hiÓu qua c¸c th«ng tin c¬ b¶n. Th«ng tin chi tiÕt c¸c bÊt ®éng nhÊt s¶n niªm yÕt t¹i sµn: th«ng tin kinh tÕ, kü thuËt, x· héi cña bÊt déng s¶n hay th«ng tin vÒ m«i tr­êng xung quanh Th«ng tin ph¸p lý vÒ bÊt ®éng s¶n nh­: møc thuÕ, phÝ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, së h÷u nhµ; C¸c c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn trong lÜnh vùc bÊt ®éng s¶n; c¸c chÝnh s¸ch vµ c¸c thay ®æi chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc liªn quan ®Õn BÊt ®éng s¶n Th«ng tin vÒ t×nh tr¹ng thÞ tr­êng t¹i c¸c khu vùc, dù ¸n nhÊt ®Þnh Th«ng tin vÒ gi¸ c¶ cña c¸c BÊt ®éng s¶n ®· giao dÞch trªn tõng khu vùc, dù ¸n, theo tõng lo¹i. + §ãn tiÕp vµ phôc vô kh¸ch hµng Thùc tÕ, kh¸ch hµng ®Õn sµn giao dÞch ph¶i hái th¨m míi t×m ®­îc n¬i tiÕp ®ãn vµ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt. Do ®ã c¸c th«ng tin chung cã thÓ c«ng bè réng r·i trªn m¸y tÝnh, mµn h×nh chiÕu, b¶ng ®iÖn tö, të rêi, sa bµn, b¶n ®æ. Ngoµi ra, bè trÝ tõng nh©n viªn, nhãm nh©n viªn t¹i c¸c khu vùc tiÕp ®ãn kh¸ch hµng theo nhu cÇu mua hoÆc b¸n víi tõng l¹i bÊt ®éng s¶n kh¸c nhau. Mçi khu vùc cÇn bè trÝ nh©n viªn chØ dÉn cho kh¸ch hµng, gi¶I ®¸p th«ng tin tøc thêi vµ tiÕp nhËn yªu cÇu cña kh¸ch. + Qu¶ng b¸ Sµn giao dÞch Lµ n¬i lµ nh÷ng ng­êi quan t©m vÒ bÊt ®éng s¶n lui tíi nªn sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n lµ n¬i qu¶ng c¸o rÊt tèt c¸c dù ¸n c¸c khu ®« thÞ khi tham gia giao dÞch t¹i sµn. Sµn giao dÞch ph¶I qu¶ng c¸o trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng vÒ c¸c dÞch vô, chøc n¨ng cña sµn ®Ó nh÷ng ng­êi cã nhu cÇu mua b¸n, thuª, cho thuª … ®­îc biÕt. C¸c ho¹t ®éng cña sµn giao dÞch nh­: th«ng tin, tæ chøc c¸c buæi b¸n ®Êu gi¸ sÏ thu hót ®­îc kh¸ch hµng ®Õn tham gia vµ t×m hiÓu vÒ thÞ tr­êng. C¸c ho¹t ®éng nµy cÇn ®­îc th«ng tin réng r·i vµ chÝnh x¸c ®Ó nh÷ng ng­êi quan t©m vµ cã nhu cÇu ®Õn tham dù. *Trªn ®©y lµ mét sè néi dung vÒ qu¶n lý ho¹t ®éng sµn giao dÞch t¹i sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n Hµ Néi. Do viÖc häc tËp gãi gän trong khu«n khæ h¹n chÕ vÒ thêi gian vµ h¹n vµ kiÕn thøc thùc tÕ vÒ vÊn ®Ò ch­a ®Çy ®ñ nªn b¸o c¸o cßn cña t«i cßn ch­a ®Çy ®ñ. RÊt mong ®­îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« ®Ó b¶n b¸o c¸o ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Xin tr©n träng c¶m ¬n! Hµ Néi, ngµy 02- 04 – 2008 Ng­êi lµm b¸o c¸o Phan V¨n QuyÕt ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc12379.doc
Tài liệu liên quan