Công nghệ truyền dẫn SDH và việc áp dụng nghiên cứu thiết bị FLX150/600 sử dụng tại Việt Nam cho công nghệ truyền dẫn SDH

Tài liệu Công nghệ truyền dẫn SDH và việc áp dụng nghiên cứu thiết bị FLX150/600 sử dụng tại Việt Nam cho công nghệ truyền dẫn SDH: ... Ebook Công nghệ truyền dẫn SDH và việc áp dụng nghiên cứu thiết bị FLX150/600 sử dụng tại Việt Nam cho công nghệ truyền dẫn SDH

doc123 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1290 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Công nghệ truyền dẫn SDH và việc áp dụng nghiên cứu thiết bị FLX150/600 sử dụng tại Việt Nam cho công nghệ truyền dẫn SDH, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môc lôc: Lêi më ®Çu Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ x· héi toµn cÇu, c¸c nhu cÇu vÒ th«ng tin ngµy cµng ph¸t triÓn vµ yªu cÇu ®¸p øng c¸c dÞch vô míi. Sù ra ®êi cña c«ng nghÖ truyÒn dÉn SDH ®· ®¸p øng ®­îc c¸c nhu cÇu vÒ ph¸t triÓn m¹ng viÔn th«ng hiÖn nay trªn toµn thÕ giíi. ViÖt Nam lµ n­íc ®ang ph¸t triÓn , c¸c nhu cÇu vÒ dÞch vô viÔn th«ng còng ®ang t¨ng lªn ®¸ng kÓ, ®Æc biÖt lµ c¸c dÞch vô míi.ViÖc ¸p dông c«ng nghÖ truyÒn dÉn SDH trªn m¹ng quang t¹i ViÖt Nam ®· gi¶i quyÕt c¸c vÒ truyÒn dÉn mµ c«ng nghÖ truyÒn dÉn PDH cßn h¹n chÕ . §Ó hiÓu râ h¬n vÒ c«ng nghÖ truyÒn dÉn SDH , trong phÇn ®Çu cña ®å ¸n nµy sÏ tr×nh bµy mét c¸ch tæng qu¸t vÒ c«ng nghÖ truyÒn dÉn SDH vµ viÖc ¸p dông t¹i ViÖt Nam. PhÇn hai sÏ nghiªn cøu thiÕt bÞ FLX150/600, mét trong nh÷ng thiÕt bÞ ®iÓn h×nh ®­îc sö dông t¹i ViÖt Nam cho c«ng nghÖ truyÒn dÉn SDH. PhÇn I: C¤NG NGHÖ TRUYÒN DÉN SDH. Ch­¬ng i: C¤NG NGHÖ TRUYÒN DÉN Sè CËN §ång bé pdh. I.Tãm t¾t c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn kü thuËt truyÒn dÉn. M¹ng ®iÖn tho¹i tõ khi ®­îc h×nh thµnh cho ®Õn nay chñ yÕu ®Ó truyÒn dÉn tÝn hiÖu tho¹i. Tr­íc n¨m 1970 m¹ng ®iÖn tho¹i truyÒn tÝn hiÖu Analog vµ thùc hiÖn ghÐp kªnh theo tÇn sè. Trªn c¸c tuyÕn truyÒn dÉn víi cù ly dµi chñ yÕu dïng c¸p ®ång trôc. ThiÕt bÞ truyÒn dÉn nµy t­¬ng ®èi ®¾t so víi gi¸ thµnh cña tæng ®µi ®iÖn tho¹i Analog. §Çu nh÷ng n¨m 1970 c¸c hÖ thèng truyÒn dÉn sè b¾t ®Çu ph¸t triÓn. Trªn c¸c hÖ thèng nµy chñ yÕu sö dông ghÐp kªnh theo thêi gian, ®iÒu xung m· PCM. Nhê kü thuËt ®iÒu xung m·, tÝn hiÖu tho¹i cã b¨ng tÇn tõ 0,3 ¸3,4 Khz ®­îc chuyÓn thµnh tÝn hiÖu sè cã tèc ®é 64 Kbps. C¸c b­íc chuyÓn ®æi tÝn hiÖu Analog thµnh tÝn hiÖu sè ®­îc m« t¨ nh­ sau: tÝn hiÖu LÊy mÉu L­îng tö ho¸ M· ho¸ tÝn hiÖu Analog sè Xung lÊy mÉu PAM. H×nh I.1 Nh­ng nÕu truyÒn riªng biÖt mçi kªnh tho¹i trªn ®«i d©y ®ång sÏ rÊt tèn kÐm. V× vËy kü thuËt ghÐp kªnh c¸c tÝn hiÖu 64 Kbps thµnh luèng sè cã tèc ®é 1,544 Mbps hay 2,048 Mbps ®­îc ra ®êi. Tõ c¸c luång cÊp 1 nµy l¹i tiÕn hµnh ghÐp ®Ó ®­îc c¸c luång sè cã tèc ®é cao h¬n. C¸c cÊp truyÒn dÉn sè theo kiÓu ghÐp nh­ vËy gäi lµ cËn ®ång bé PDH ( Plesiochronous Digital Hierarchy). II.TruyÒn dÉn sè cËn ®ång bé PDH. C¸c tÝn hiÖu tho¹i cã b¨ng tÇn tõ 0,3 ¸ 3,4 Khz ®­îc chuyÓn thµnh tÝn hiÖu sè cã tèc ®é 64 Kbps nhê kü thuËt PCM. Nh­ng nÕu truyÒn riªng biÖt mçi kªnh tho¹i trªn ®«i d©y ®ång sÏ rÊt tèn kÐm. V× vËy kü thuËt ghÐp kªnh c¸c tÝn hiÖu 64 Kbps thµnh luèng sè cã tèc ®é 1,544 Mbps hay 2,048 Mbps ®­îc ¸p dông. C¸c luång sè nµy ®­îc gäi lµ luång sè cÊp 1. Tõ c¸c luång sè cÊp 1 nµy l¹i ®­îc ghÐp thµnh luång sè cã tèc ®é cao h¬n. C¸c luång sè cÊp 1 ®­îc t¹o ra tõ c¸c m¸y ghÐp kªnh PDH nªn tèc ®é cña chóng cã kh¸c nhau chót Ýt. Bëi vËy tr­íc khi ghÐp thµnh luång bËc cao h¬n ph¶i hiÖu chØnh tèc ®é cña chóng b»ng nhau, cã nghÜa lµ ph¶i ®én thªm c¸c bit mang th«ng tin gi¶ hay cßn gäi lµ c¸c bit chÌn. C¸c bit chÌn sÏ ®­îc nhËn ra khi t¸ch kªnh vµ t¸ch chóng ra khái tÝn hiÖu gèc. VËy khi ghÐp c¸c luång sè bËc thÊp thµnh c¸c luång sè bËc cao ta ph¶i hiÖu chØnh tèc ®é bit cña c¸c luång sè bËc thÊp b»ng nhau mµ kh«ng ®ßi hái c¸c luång nµy ph¶i ®ång pha víi nhau. NghÜa lµ chØ ®ång bé vÒ tèc ®é bit mµ kh«ng cÇn ®ång bé vÒ pha. Ph­¬ng thøc truyÒn dÉn nµy gäi lµ truyÒn dÉn cËn ®ång bé PDH. III.C¸c tiªu chuÈn PDH. C¸c cÊp truyÒn dÉn sè cËn ®ång bé PDH ®ang tån t¹i theo nhiÒu tiªu chuÈn kh¸c nhau: Ch©u ¢u, B¾c Mü, NhËt, CCITT. Theo tiªu chuÈn Ch©u ¢u: Muèn cã luång sè bËc cao h¬n ph¶i ghÐp 4 luång sè bËc thÊp h¬n víi nhau. PCM30 K1 K2 . . K32 MUX 2/8 MUX 8/34 MUX 34/140 MUX 140/565 H×nh I.2.CÊu tróc ghÐp luång sè theo tiªu chuÈn Ch©u ¢u Theo ph©n cÊp truyÒn dÉn cËn ®ång bé Ch©u ¢u: 4 cÊp truyÒn dÉn ®Çu tiªn ®­îc CCITT c«ng nhËn lµ tiªu chuÈn quèc tÕ. Theo tiªu chuÈn truyÒn dÉn PDH cña B¾c Mü: 3 cÊp truyÒn dÉn ®Çu tiªn ®­îc CC I TT c«ng nhËn lµm tiªu chuÈn quèc tÕ. PCM24 K1 K2 . . K24 6,3 Mbps 32 Mbps 100 Mbps 400 Mbps H×nh I.3.CÊu tróc ghÐp luång sè theo tiªu chuÈn B¾c Mü. Tiªu chuÈn NhËt: PCM24 K1 K2 . . K24 6,3 Mbps 45 Mbps 405 Mbps H×nh I.4.CÊu tróc ghÐp luång sè theo tiªu chuÈn NhËt. IV.§Æc ®iÓm cña truyÒn dÉn cËn ®ång bé PDH. Ngµy nay nhu cÇu sö dông c¸c dÞch vô phi tho¹i ®· bt¨ng lªn mét c¸ch ®¸ng kÓ. NghÜa lµ nhu cÇu sö dông c¸c luång 2 Mbps t¨ng lªn, do ®ã viÖc t¸ch xen c¸c luång 2 Mbps cÇn ®¬n gi¶n vµ dÔ dµng. Nh­ng PDH kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ®ã. T¹i c¸c ®iÓm xen rÏ c¸c luång sè ph¶i sö dông rÊt nhiÒu thiÕt bÞ ®Ó ph©n cÊp thµnh c¸c luång t­¬ng øng, sau ®ã l¹i ph¶i sö dông thiÕt bÞ ghÐp chóng l¹i ®Ó ®­a lªn luång tæng. V× ph¶i qua nhiÒu qua nhiÒu cÊp t¸ch xen nh­ vËy nªn gi¸ thµnh dÞch vô t¨ng cao vµ gi¶m ®é tin cËy còng nh­ chÊt l­îng cña hÖ thèng. §©y lµ mÆt h¹n chÕ thø nhÊt cña PDH. MÆt h¹n chÕ thø hai cña PDH lµ kh¶ n¨ng qu¶n lý, gi¸m s¸t m¹ng kÐm. Bëi v× trong khung tÝn hiÖu cña c¸c bé ghÐp PDH kh«ng ®ñ c¸c byte nghiÖp vô ®Ó cung cÊp cho ®iÒu khiÓn, qu¶n lý,gi¸m s¸t vµ b¶o d­ìng hÖ thèng. MÆt h¹n chÕ thø ba cña PDH lµ tèc ®é bit thÊp,kh«ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ph¸t triÓn c¸c dÞch vô b¨ng réng trong t­¬ng lai. MÆt h¹n chÕ thø t­ cña PDH lµ thiÕt bÞ cång kÒnh,v× thiÕt bÞ ghÐp kªnh bËc cao vµ c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi ®­êng ®éc lËp víi nhau. MÆt h¹n chÕ thø n¨m cña PDH lµ trªn m¹ng viÔn th«ng quèc tÕ tån t¹i hai lo¹i ph©n cÊp truyÒn dÉn kh¸c nhau. §ã lµ ph©n cÊp truyÒn dÉn theo chuÈn Ch©u ¢u vµ theo chuÈn B¾c Mü.V× vËy khã kh¨n vµ phøc t¹p cho viÖc hoµ m¹ng vµ ®ång bé m¹ng. Nh÷ng h¹n chÕ trªn ®©y sÏ ®­îc kh¾c phôc khi sö dông c«ng nghÖ truyÒn dÉn ®ång bé SDH. Ch­¬ng II: c«ng nghÖ truyÒn dÉn sè ®ång bé SDH. I.Giíi thiÖu truyÒn dÉn sè ®ång bé SDH. 1.Sù ra ®êi cña c«ng nghÖ SDH. Do hÖ thèng PDH cã mét sè nh­îc ®iÓm nªn cÇn ph¶i cã mét hÖ thèng truyÒn dÉn kh¸c ®Ó cã thÓ ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu ph¸t triÓn cña m¹ng viÔn th«ng, ®ã lµ hÖ thèng truyÒn dÉn sè ®ång bé SDH. HÖ thèng truyÒn dÉn sè ®ång bé cã thÓ xem nh­ lµ giai ®o¹n ph¸t triÓn tiÕp theo cña ph©n cÊp truyÒn dÉn cËn ®ång bé. C¸c tiªu chuÈn vÒ SDH thùc sù b¾t ®Çu vµo n¨m 1985 t¹i Mü.Khëi ®Çu lµ c¸c nç lùc nh»m t¹o ra mét tuyÕn quang cã thÓ ho¹t ®éng víi tÊt c¶ c¸c hÖ thèng truyÒn dÉn kh¸c nhau. N¨m 1985 c«ng ty Bellcore ®· ®Ò nghÞ mét ®¼ng cÊp truyÒn dÉn míi nh»m kh¾c phôc c¸c nh­îc ®iÓm cña hÖ thèng PDH. §¼ng cÊp míi nµy ®­îc ®Æt tªn lµ SONET ( Synchronous Optical Network ) dùa trªn nguyªn lý ghÐp ®ång bé trong ®ã thiÕt bÞ quang ®­îc sö dông lµm m«i tr­êng truyÒn dÉn. Sau ®ã c¸c tiªu chuÈn vÒ giao tiÕp vËt lý còng ®­îc nghiªn cøu t¹o ra kh¶ n¨ng kÕt nèi c¸c lo¹i thiÕt bÞ cã nh÷ng tiªu chuÈn kh¸c nhau mµ kh«ng g©y trë ng¹i khi øng dông hÖ thèng ph©n cÊp míi nµy vµo m¹ng l­íi hiÖn t¹i. §Ò nghÞ cña Bellcore ®· ®­îc viÖn tiªu chuÈn quèc gia Hoa Kú ANSI ( Americal Natoinal Standards Isntitude ) th«ng qua. N¨m 1988 CCITT ®· nghiªn cøu kü c¸c tiªu chuÈn cña SONET vµ ®Ò nghÞ thay ®æi mét Ýt tiªu chuÈn cu¶ SONET ®Ó dung hoµ c¸c giao diÖn 2 Mbps vµ 34Mbps. Th¸ng 11/1988 c¸c tiªu chuÈn ®Çu tiªn cña SDH vÒ tèc ®é, khu«n tÝn hiÖu, c¸c cÊu tróc ghÐp vµ sù s¾p xÕp c¸c nh¸nh ®· ®­îc phª chuÈn. C¸c tiªu chuÈn nµy ®­îc nªu trong khuyÕn nghÞ cña CCITT. 2.§Æc ®iÓm SDH. Mét ®Æc ®iÓm träng kh«ng thÓ thiÕu ®­îc cña cña c¸c tiªu chuÈn míi lµ c¸c kªnh tÝn hiÖu riªng biÖt cã thÓ ®­îc ghÐp vµ t¸ch ra khái mét tÝn hiÖu SDH ë møc ph©n cÊp cao h¬n mµ kh«ng cÇn ph¶i t¸ch kªnh ®èi víi tÝn hiÖu tæng. Kh¶ n¨ng t¸ch vµ ghÐp kªnh mµ kh«ng lµm thay ®æi dßng sè liÖu chÝnh ssÏ cho phÐp t¹o ra m¹ch vßng. Trong SDH viÖc ghÐp c¸c luång sè ®­îc thùc hiÖn theo kiÓu xen byte ( Byte interleaving ) vµ thùc hiÖn ®ång bé c¸c luång nh¸nh b»ng con trá kÕt hîp víi chÌn. Tuy nhiªn ë SDH viÖc chÌn c¶ ©m lÉn d­¬ng ®Òu ®­îc thùc hiÖn vµ chÌn cã thÓ theo c¶ bit lÉn byte. ViÖc sö dông con trá cïng víi viÖc ghÐp xen byte ë SDH cho phÐp c¸c thiÕt bÞ ghÐp kªnh SDH dÔ dµng t×m l¹i c¸c luång nh¸nh ®Ó xen / rÏ chóng. Trong SDH ®ång bé bit cã thÓ ®­îc thùc hiÖn b»ng ®ång hå lÊy ra tõ: luång tæng, luång nh¸nh, tõ ®ång hå ngoµi hay b»ng chÝnh ®ång hå cña m¸y ghÐp kªnh khi cÇn thiÕt. Nhê sö dông kü thuËt con trá vµ ghÐp kªnh theo kiÓu xen byte nªn c¸c m¸y ghÐp kªnh SDH cho phÐp xen / rÏ c¸c luång nh¸nh ®¬n gi¶n vµ Ýt tèn kÐm h¬n. C¸c luång sè SDH chøa ®­îc nhiÒu th«ng tin qu¶n lý m¹ng h¬n, nhê vËy cã thÓ dÔ dµng tæ chøc m¹g qu¶n lý ë c¸c hÖ thèng SDH. HÖ thèng truyÒn dÉn SDH lµ tiªu chuÈn chung cho toµn thÕ giíi, v× vËy nã cho phÐp kÕt nèi c¸c m¹ng viÔn th«ng kh¸c nhau mét c¸ch dÔ dµng. Nh­ng hÖ thèng truyÒn dÉn SDH còng cã mét sè nh­îc ®iÓm sau: kü thuËt phøc t¹p h¬n ; viÖc chÌn theo byte t¨ng ®é tr­ît Jitter h¬n kiÓu chÌn bit ; ph¶i sö dông mét sè giao tiÕp kh¸c nhau cho c¸c tiªu chuÈn PDH ; trong mét sè tr­êng hîp dung l­îng lín h¬n møc cÇn thiÕt ; nhÊt thiÕt ph¶i cã phÇn mÒm qu¶n lý m¹ng SDH do ®ã t¨ng chi phÝ s¶n suÊt phÇn mÒm. 3.So s¸nh PDH & SDH. Sù kh¸c nhau gi÷a PDH vµ SDH ®­îc thÓ hiÖn trong b¶ng sau: PDH. SDH Bé giao ®éng néi tù do. Bé dao ®éng néi ®­îc ®ång bé víi ®ång hå ngoµi. GhÐp kªnh cËn ®ång bé. GhÐp kªnh ®ång bé. GhÐp luång theo nguyªn lý xen bit. GhÐp luång theo nguyªn lý xen byte. §ång bé theo chÌn d­¬ng bit. §ång bé theo chÌn +/ -/ 0. CÊu tróc khung ®Æc tr­ng. CÊu tróc khung ®ång nhÊt. Truy nhËp luång riªng lÎ sau khi ghÐp t¸ch tíi cÊp t­¬ng ®­¬ng. Truy nhËp trùc tiÕp tõ luång tèc ®é cao. B¶ng I.1 4.C¸c tèc ®é truyÒn dÉn SDH. Trong c«ng nghÖ truyÒn dÉn SDH cã c¸c tèc ®é bit truyÒn dÉn nh­ sau: STM-1 155520 Kbps. STM-4 622080 Kbps. STM-16 2488320 Kbps. STM-64 9953280 Kbps. II.CÊu tróc khung SDH. 1.Khung truyÒn dÉn PDH. Khung truyÒn dÉn SDH cã d¹ng rÊt kh¸c biÖt so víi khung truyÒn dÉn PDH. Sù kh¸c biÖt nµy sÏ ®­îc xem xÐt d­íi ®©y. TÝn hiÖu tho¹i cã d¶i tÇn tõ 0,3 ¸3,4 Khz sÏ ®­îc chuyÓn ®æi thµnh dßmg sè cã tèc ®é 64 Kbps nhê kü thuËt ®iÒu xung m· PCM. Qu¸ tr×nh nµy ®­îc thùc hiÖn gåm 3 giai ®o¹n: LÊy mÉu ( Sampling ). L­îng tö ho¸ ( Quantising ). M· ho¸ ( Encode ). TÇn sè lÊy mÉu 8 Khz, mçi mÉu ®­îc m· ho¸ bëi tõ m· nhÞ ph©n 8 bit, do ®ã dßng tÝn hiÖu sÏ cã tèc ®é 64 Kbps. 8.000 samples/ second x 8bit /sample = 64 Kbps. Nh­ng nÕu truyÒn riªng biÖt mçi kªnh tho¹i trªn ®«i d©y ®ång sÏ rÊt tèn kÐm. V× vËy kü thuËt ghÐp kªnh c¸c tÝn hiÖu 64 Kbps thµnh luèng sè cã tèc ®é 1,544 Mbps hay 2,048 Mbps ®­îc ¸p dông. Theo tiªu chuÈn Mü th× mét luång 1,544 Mbps sÏ bao gåm 24 kªnh tho¹i 64 Kbps. Trong ®ã 2 kªnh dïng cho ®iÒu khiÓn, gi¸m s¸t vµ 22 kªnh dïng cho t¶i tin. Theo chuÈn Ch©u ¢u th× mét luång 2,048 Mbps bao gåm 32 kªnh tho¹i 64 Kbps. Trong ®ã 2 kªnh dïng cho ®iÒu khiÓn, gi¸m s¸t vµ 30 kªnh dïng cho t¶i tin. HiÖn nay t¹i ViÖt Nam viÖc ghÐp kªnh PCM ®­îc thùc hiÖn theo chuÈn Ch©u ¢u. * CÊu tróc khung 2 Mbps c¬ b¶n: Mét khung PCM bao gåm 32khe thêi gian TS (Time Slot) trong kho¶ng thêi gian 125 ms. §é réng cña mét khe thêi gian sÏ lµ 3,9 ms. C¸c khe thêi gian ®­îc ®¸nh sè tõ TS0 ¸ TS31. Trong ®ã: + TS0 vµ TS16 chøa c¸c th«ng tin gi¸m s¸t vµ ®iÒu khiÓn. + C¸c khe tõ TS1 ¸ TS15 vµ TS17 ¸ TS31 chøa 30 kªnh tho¹i t¶i tin. * CÊu tróc ®a khung PCM: Mét ®a khung bao gåm 16 khung ( Frame ). Mçi khung chiÕm mét kho¶ng thêi gian 125 ms, do ®ã mét ®a khung cã thêi gian tån t¹i lµ 2 ms. Khe thêi gian 16 trong ®a khung bao gåm c¸c th«ng tin ®iÒu khiÓn vµ s¾p xÕp khung.Tõ khe 1 ¸ 15 lµ c¸c khe chøa c¸c bit t¶i tin. CÊu tróc khung vµ ®a khung ®­îc biÓu diÔn nh­ sau: ONE MULTIFRAME 2 ms 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ONE FRAME 125 ms 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 3,9 ms TS0 TS 16 TS 1¸TS 15 Frame Alignment Signal Frame 0 only TS 17 ¸TS 31 X 0 0 1 1 0 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 0 0 0 0 X A X X F0 Multiframe Alignment word 488 ns Main Information Channel X 1 A X X X X X F1 Frame 1 ¸15 X O O 1 1 0 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 F2 X: bit tuú chän, ë tr¹ng th¸i 1 khi kh«ng X 1 A X X X X X sö dông F15 A: bit th­êng ë tr¹ng th¸i “0”; thiÕt lËp “1” H×nh 1.5. CÊu tróc ®a khung vµ khung 2 Mbp s 2.C¸c phÇn tö t¹o thµnh khung truyÒn dÉn SDH. 2.1.Container ( C ). Container lµ ®¬n vÞ truyÒn dÉn nhá nhÊt trong khung truyÒn dÉn vµ lµ n¬i ®Ó s¾p xÕp c¸c luång tÝn hiÖu cÊp thÊp nh­ lµ luång PDH, luång tÝn hiÖu h×nh, luång d÷ liÖu… C¸c lo¹i Container ®­îc sö dông t­¬ng øng víi c¸c lo¹i tèc ®é truyÒn dÉn kh¸c nhau cho c¶ hai hÖ SONET & SDH nh­ b¶ng sau: Types of Level Container Input Speed Level 1 C-11. C-12. 1,544 Mbps. 2,048 Mbps. Level 2 C-2. 6,312 Mbps. Level 3 C-31. C-32. 34,386 Mbps. 44,736 Mbps. Level 4 C4. 139,264 Mbps B¶ng1.2. TÝn hiÖu trong c¸c Container gåm cã: - C¸c luång d÷ liÖu - C¸c bit hoÆc byte nhåi cè ®Þnh trong khung: Chóng kh«ng mang tÝn hiÖu th«ng tin mµ chØ sö dông ®Ó t­¬ng thÝch gi÷a tèc ®é bit cña tÝn hiÖu PDH víi tèc ®é bit cña Container cÊp cao h¬n. - Ngoµi ra cßn cã c¸c byte nhåi kh«ng cè ®Þnh nh»m ®Æt ®­îc sù ®ång chØnh mét c¸ch chÝnh x¸c. Khi cÇn thiÕt c¸c byte nµy còng ®­îc sö dông cho c¸c byte d÷ liÖu. Trong tr­êng hîp ®ã trong khung cßn cã c¸c bit ®iÒu khiÓn nhåi. C¸c bit ®iÒu khiÓn nhåi sÏ th«ng b¸o cho phÝa thu biÕt c¸c byte nhåi kh«ng cè ®Þnh lµ c¸c byte d÷ liÖu hay c¸c byte nhåi thuÇn tuý. CÊu tróc cña Container tuú theo cÊp ghÐp kªnh vµ kÝch th­íc cña tÝn hiÖu vµo. 2.2. Container ¶o VC ( Virtual Container ). Mét VC lµ sù kÕt hîp cña mét Container vµ tõ mµo ®Çu ®­êng POH ( Path Overhead ) ®Ó t¹o thµnh mét khung hoµn chØnh truyÒn ®Õn ®Çu thu. Chøc n¨ng cña POH lµ mang th«ng tin vÞ trÝ mµ Container nµy sÏ ®­îc truyÒn ®Õn Trong khung VC th× POH nµy sÏ ®­îc g¾n ë ®Çu khung vµ t¹i ®Çu nã sÏ ®­îc dÞch ra tr­íc tiªn khi mµ Container ®­îc gi¶i m·. Ngoµi ra POH cßn mang th«ng tin vÒ gi¸m s¸t vµ b¶o d­ìng ®­êng truyÒn. VC cã nhiÒu lo¹i t­¬ng øng víi c¸c Container nh­ng ®­îc chia lµm hai cÊp nh­ sau: - TÊt c¶ c¸c Container khi ®­îc ghÐp trong mét Container lín h¬n th× ®­îc gäi lµ Container cÊp thÊp LOC ( Low Order Container ), t­¬ng øng sÏ cã c¸c Container ¶o cÊp thÊp LOVC ®ã lµ VC-11, VC-12, VC-2. - TÊt c¶ c¸c Container truyÒn trùc tiÕp trong khung STM-1 gäi lµ c¸c Container cÊp cao HOC ( High Order Container ). T­¬ng øng cã c¸c Container ¶o cÊp cao lµ VC-4. Trong tr­êng hîp VC-3 ®­îc truyÒn trùc tiÕp vµo khung STM-1 th× VC-3 còng ®­îc gäi lµ Container ¶o cÊp cao (HOVC). * CÊu tróc c¸c VC: + VC-11: VC-11 gåm 25 byte d÷ liÖu céng víi mét byte POH ®­îc s¾p xÕp trªn 3 cét däc, mçi cét 9 byte. VC-11 ®­îc dïng ®Ó truyÒn dÉn tÝn hiÖu 1,544 Mbps theo tiªu chuÈn cña Mü. + VC-12: VC-12 gåm 34 byte d÷ liÖu céng víi mét byte POH ®­îc s¾p xÕp trªn 4 cét däc, mçi cét 9 byte. VC-12 ®­îc dïng ®Ó truyÒn dÉn tÝn hiÖu 2,048 Mbps theo tiªu chuÈn cña ch©u ¢u. POH 3 POH 4 9 C-11 VC-11 9 C-12 VC-12 H×nh 1.6. CÊu tróc VC-11 vµ VC-12 + VC-2: VC-2 gåm 106 byte d÷ liÖu céng víi mét byte POH ®­îc s¾p xÕp trªn 12 cét däc, mçi cét 9 byte. VC-2 ®­îc dïng ®Ó truyÒn dÉn tÝn hiÖu 6,312 Mbps theo tiªu chuÈn cña NhËt ®­îc CCITT c«ng nhËn. POH 12 9 C-2 VC2 H×nh.1.7. CÊu tróc VC-2 + VC-3: VC-3 gåm 756 d÷ liÖu céng víi 9 byte POH ®­îc s¾p xÕp trªn 85 cét däc, mçi cét 9 byte. VC-3 ®­îc dïng ®Ó truyÒn dÉn tÝn hiÖu 34 Mbps vµ 45 Mbps theo tiªu chuÈn CCITT.Mçi byte POH thùc hiÖn mét chøc n¨ng riªng. 9 Byte POH 85 J1 B3 VC-3 C2 G1 C-3 9 F2 H4 Z3 Z4 Z5 H×nh 1.8. CÊu tróc VC-3. + VC-4: VC-4 gåm 2340 d÷ liÖu céng víi 9 byte POH ®­îc s¾p xÕp trªn 261 cét däc, mçi cét 9 byte. VC-3 ®­îc dïng ®Ó truyÒn dÉn tÝn hiÖu 140 Mbps theo tiªu chuÈn CCITT.Mçi byte POH thùc hiÖn mét chøc n¨ng riªng. 9Byte POH VC-4 261 J1 B3 C2 G1 C-4 9 F2 H4 Z3 Z4 Z5 H×nh.1.9. CÊu tróc VC-4. 2.3.§¬n vÞ luång TU( Tributary Unit ). TU = VC + Pointer Tr­íc khi s¾p xÕp vµo khung STM-1, c¸c cÊp VC cÊp thÊp sÏ ®­îc ghÐp vµo VC cÊp cao h¬n. Mèi liªn hÖ vÒ pha gi÷a c¸c VC ®­îc thÓ hiÖn th«ng qua kh¸i niÖm con trá Pointer.§ång thêi nã còng th«ng b¸o sù b¾t ®Çu cña VC ®ã. Pointer ®­îc ghÐp thªm t¹i mét vÞ trÝ cè ®Þnh trong VC vµ t¹o ra c¸c TU t­¬ng øng nh­ sau: + TU-1X: TU-1X =VC-1X +1 byte PTR. TU-1X lµ c¸c TU ®­îc t¹o thµnh tõ c¸c VC-1X ( X=1;2 ) kÕt hîp víi 1 byte pointer. PTR 3 PTR 4 9 VC-11 TU-11 9 V C-12 TU-12 H×nh 1.10. CÊu tróc TU-11 vµ TU-12. +TU-2: TU-2 =VC-2 +1 byte PTR. ViÖc truyÒn dÉn c¸c byte Pointer sÏ x¶y ra lÇn l­ît, cø mçi khung 125ms sÏ cã mét byte Pointer. Byte Pointer nµy sÏ ®­îc g¾n vµo mét vÞ trÝ cè ®Þnh trong khung cÊp cao h¬n ( VC-3 hoÆc VC-4 ).VËy tæng céng sÏ cã 3 byte Pointercho 3 khung 125 ms. Cßn byte thø t­ cña ®a khung 500 ms còng mang mét pointer nh­ng byte nµy ch­a ®­îc quy ®Þnh râ chøc n¨ng vµ hiÖn nay ®ang dïng ®Ó dù phßng. PTR 12 9 VC-2 TU-2 H×nh 1.11. CÊu tróc VC-2 + TU-3: TU-2 =VC-3 +3 byte PTR. Mçi pointer gåm 3 byte ®­îc ®Æt vµo vÞ trÝ cè ®Þnh trong khung VC-4 dïng ®Ó chØ kho¶ng c¸ch tõ con trá nµy ®Õn byte ®Çu tiªn cña VC-3 ( byte VC-3 POH ). 3 byte PTR 85 VC-3 TU-3 9 H×nh1.12.CÊu tróc TU-3. Ngoµi ra cã thÓ ghÐp 3 VC-3 vµo mét khung VC-4 theo nguyªn lý ghÐp xen byte. Sau ®ã chóng ®­îc ph¸t ®i trong khung VC-4. Trong qu¸ tr×nh truyÒn dÉn ®ã cã hai cÊp pointer ®­îc ghÐp vµo ®Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô sau: +Pointer AU-4 trong thµnh phÇn SOH chØ thÞ vÞ trÝ cña VC-4 trong khung STM-1. + 3 Pointer TU-3 ( Mçi pointer 3 byte ) ®­îc g¾n vµo trong VC-4 ®Ó th«ng b¸o vÞ trÝ cña mçi VC-3. 2.4. Nhãm ®¬n vÞ luång TUG.( Tributary Group Unit ). TUG lµ nhãm c¸c ®¬n vÞ luång TU ®­îc ghÐp víi nhau theo ph­¬ng thøc xen byte. Cã hai lo¹i TUG lµ TUG-2 vµ TUG-3 cã c¸c th«ng sè sau: C¸c lo¹i TUG. TUG-2. TUG-3. KÝch th­íc. 108 bytes. 774 bytes Tèc ®é 6,912Mbps 49,536 Mbps B¶ng 1.3. c¸c lo¹i TU 2.4.1.TUG-2. TUG-2 cã thÓ ®­îc h×nh thµnh bëi 3 c¸ch sau: a). TUG-2 = 4 x TU-11. 4xTU-11 t¹o thµnh 1 TUG-2 theo nguyªn lý ghÐp xen byte (h×nh 1.13). 4 byte ®Çu tiªn cña hµng thø nhÊt lµ c¸c byte Pointer, c¸c byte sau lµ c¸c byte d÷ liÖu. 3 3 3 3 9 TU-11 9 TU-11 9 TU-11 9 TU-11 (1) (2) (3) (4) TUG-2 9 12. H×nh1.13.CÊu tróc TUG-2 t¹o thµnh tõ 4x TU-11. b) TUG-2 = 3x TU-12. 3 x TU-12 còng s¾p xÕp theo nguyªn lý xen byte ®Ó t¹o thµnh 1 TUG-2. ( h×nh 1.14).T­¬ng tù nh­ tr­êng hîp trªn, 3 byte ®Çu cña hµng ®Çu tiªn lµ c¸c byte pointer, c¸c byte sau ®è lµ c¸c byte d÷ liÖu. 4 4 4 9 TU-12 9 TU-12 9 TU-12 (1) (2) (3) TUG-2 9 12 H×nh 1.14.CÊu tróc TUG-2 t¹o thµnh tõ 4x TU-11. c).TUG-2 t¹o bëi TU-2. Mçi TU-2 cã kÝch th­íc t­¬ng øng víi mét TUG-2. 2.4.2. TUG-3. TUG-3 cã kÝch th­íc 9 x 86 byte cã thÓ ®­îc t¹o bëi: + TUG-3 = 7 x TUG-2. + TUG-3 = TU-3. a). TUG-3 t¹o thµnh tõ mét TU-3. Mçi TUG-3 ®­îc to¹ thµnh tõ mét TU-3 th× cét ®Çu tiªn gåm 3 byte TU-3 pointer vµ 6 byte cßn l¹i trong cét nµy lµ 6 byte nhåi cè ®Þnh. TU-3 6 byte nhåi cè ®Þnh TUG-3 H×nh 1.15. CÊu tróc TUG-3 ghÐp tõ TU-3. b). TUG-3 t¹o thµnh tõ 7 x TUG-2. TUG-3 t¹o thµnh tõ 7 TUG-2 ( c¸c TUG-2 nµy ®­îc cÊu thµnh tõ c¸c TU-12 ) theo nguyªn t¾c xen byte. Trong tr­êng hîp nµy c¸c pointer trong TUG-3 kh«ng cã chøc n¨ng ®Þnh vÞ tr¹m ®Õn c¸c luång tÝn hiÖu.Lóc nµy c¸c byte pointer riªng lÎ ®Þnh vÞ ®Þa chØ c¸c VC-1X vµ VC-2 sÏ lµ c¸c pointer n»m trong TUG-2.C¸c byte nµy ®­îc s¾p xÕp trong hµng ®Çu tiªn cña cét TUG t­¬ng øng. C¸c TU-2 ®­îc bè trÝ theo kiÓu cè ®Þnh vµo TUG-3. Cét ®Çu tiªn chøa 3 byte pointer NPI ( Null Pointer Indication ) vµ 6 byte nhåi cè ®Þnh.(Fixed Stuff Byte ). C¸c byte pointer NPI gäi lµ c¸c pointer chØ thÞ kh«ng gi¸ trÞ.Chóng kh«ng mang ý nghÜa nµo c¶ mµ chØ mang c¸c mÉu bit cè ®Þnh. TU-12 9 TUG-2 TUG-2 TUG-2 (1) (2) (7) 12 TUG-3 86 H×nh1.16.GhÐp 7 TUG-2 thµnh TU-3 Byte pointer. Byte NPI. Byte chÌn cè ®Þnh. 2.4.3.§¬n vÞ qu¶n lý AU( Administration Unit). AU gåm cã hai lo¹i AU-3 vµ AU-4 ®­îc t¹o thµnh theo nguyªn lý: AU= VC+ Pointer Gi¸ trÞ cña con trá AU ®­îc g¾n liÒn trong khung STM-1 ®Ó ghi l¹i mèi quan hÖ vÒ pha gi÷a khung truyÒn dÉn vµ c¸c VC t­¬ng øng.C¸c byte pointer nµy ®­îc g¾n vµo 9 byte ®Çu tiªn cña hµng thø t­ trong khung tÝn hiÖu STM-1. 2.5. Nhãm ®¬n vÞ qu¶n lý AUG (Administration Unit Group). AUG ®­îc t¹o bëi 1 x AU-4 hoÆc 3x AU-3 s¾p xÕp theo nguyªn lý xen byte. AUG cã cÊu tróc gièng khung STM-1 khi ch­a cã phÇn mµo ®Çu. 2.6. CÊu tróc khung STM-1. F = 9 x 270 byte = 2430 byte FAS FAS FAS Tr×nh tù truyÒn dÉn (1) FAS= 6 byte 3 RSOH 1 AU-Pointer PAYLOAD (2) 5 MSOH 270 byte KÝ hiÖu: F : khung RSOH : phÇn bæ xung qu¶n lý ®o¹n t¸i sinh ( Regenerater Section Overhead ). AU Pointer : con trá ®¬n vÞ qu¶n lý. PAYLOAD : phÇn t¶i träng. FAS : tÝn hiÖu ®ång bé khung. H×nh 1.17. CÊu tróc khung STM-1. Mçi khung STM-1 chiÕm mét kho¶ng thêi gian 125 ms bao gåm 270 cét x 9 hµng = 2430 byte. §Ó tiÖn thÓ hiÖn ta thÓ hiÖn nã d­íi d¹ng h×nh ch÷ nhËt cã 270 cét vµ 9 hµng. Mçi cét vµ mçi hµng lµ mét byte. Trong ®ã tr×nh tù truyÒn dÉn c¸c byte tõ tr¸i sang ph¶i vµ tõ trªn xuèng d­íi. Mét khung truyÒn dÉn ®­îc chia lµm hai phÇn: PhÇn t¶i träng vµ phÇn tÝn hiÖu qu¶n lý bæ xung OH( Overhead). PhÇn t¶i träng chøa th«ng tin cña c¸c luång nh¸nh cÇn truyÒn. PhÇn OH chøa th«ng tin bæ xung dµnh cho qu¶n lý vµ ®ång bé c¸c th«ng tin chøa trong t¶i träng. PhÇn OH bao gåm: -TÝn hiÖu ®ång bé khung FAS. -Th«ng tin bæ xung dµnh cho qu¶n lý c¸c tr¹m t¸i sinh RSOH. -Th«ng tin bæ xung dµnh cho qu¶n lý c¸c tr¹m ghÐp kªnh MSOH. Vïng t¶i träng PAYLOAD chiÕm mét kh«ng gian bao gåm 261 cét x 9 hµng =2349 byte.Dung l­îng cña t¶i träng lµ 2349 byte x 64 Kbps = 150, 336 Mbps. Vïng t¶i träng ®Ó th«ng tin c¸c luång nh¸nh cã thÓ ®Õn tõ c¸c m¸y ghÐp kªnh PDH nh­: 1,544Mbps ; 2,084Mbps ; 6,312Mbps ; 34,368Mbps; 44,763Mbps ; 139,264Mbps. Tæ chøc ghÐp c¸c luång nh¸nh nµy ®­îc thùc hiÖn theo khuyÕn nghÞ cña CCITT G.709 ®­îc m« t¶ nh­ h×nh vÏ d­íi ®©y. STM- N AUG AU-4 TUG-3 VC-4 AU-3 VC-3 TUG-2 TU-3 VC-3 TU-2 TU-12 TU-11 VC-3 VC-3 VC-3 C-3 C-2 C-4 C-12 C-11 xN x1 x3 x3 x7 x7 x1 x3 T¸ch /ghÐp SOH x4 Xö lý Pointer. T¸ch / ghÐp POH H×nh 1.18. CÊu tróc ghÐp kªnh theo khuyÕn nghÞ CCITT. Tõ h×nh vÏ ta thÊy khuyÕn nghÞ cña CCITT kh«ng cã luång nh¸nh 8,448 Mbps, v× thÕ tõ nay ta tr¸nh dïng m¸y ghÐp kªnh PDH cã tèc ®é nµy. HiÖn nay ë n­íc ta ®anh sö dông c¸c lo¹i m¸y ghÐp kªnh PDH theo tiªu chuÈn ch©u ¢u. 3. PhÇn mµo ®Çu cña khung truyÒn dÉn STM-1. Trong cÊu tróc khung cña hÖ thèng SDH sÏ cã c¶ c¸c th«ng tin phôc vô cho gi¸m s¸t, qu¶n lý vµ duy tr× hÖ thèng. HÖ thèng SDH ®­îc ph©n chia thµnh c¸c ®­êng ( Path) vµ c¸c ®o¹n ( Section). C¸c th«ng tin phôc vô cho qu¶n lý vµ duy tr× hÖ thèng còng ®­îc ph©n chia tíi tõng ®­êng vµ tõng ®o¹n. C¸c th«ng tin nµy ®­îc truyÒn trong phÇn mµo ®Çu cña khung SDH vµ thùc hiÖn chøc n¨ng gi¸m s¸t, qu¶n lý vµ duy tr× hÖ thèng tíi: -Tõng ®o¹n dµnh cho lÆp. -Tõng ®o¹n dµnh cho ghÐp luång. -Tõng ®­êng bËc thÊp. - Tõng ®­êng bËc cao. A1 A1 A1 A2 A2 A2 C1 NU NU RSOH B1 E1 F1 NU NU DI D2 D3 H1 H1 H1 H2 H2 H2 H3 H3 H3 B2 B2 B2 K1 K2 MSOH D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 S1 Z1 Z1 Z2 Z2 M1 E2 NU NU Byte dù phßng cho t­¬ng lai. NU Byte cho sö dông trong n­íc. H×nh 1.19. CÊu tróc phÇn bæ xung qu¶n lý ®o¹n truyÒn dÉn SOH. 3.1.PhÇn bæ xung qu¶n lý ®o¹n t¸i sinh. RSOH ®­îc sö dông cho c«ng t¸c gi¸m s¸t, ®iÒu khiÓn,qu¶n lý trªn c¸c ®o¹n lÆp.C¸c byte trong RSOH ®­îc xö lý t¹i c¸c tr¹m lÆp vµ nÕu cÇn cã thÓ cã thÓ ®­îc chuyÓn tiÕp ®Õn c¸c tr¹m lÆp kh¸c. a/.byte ®ång bé khung A1,A2: ( FAS) Hai byte A1,A2 cã cÊu tróc cè ®Þnh vµ cã gi¸ trÞ: A1= 11110110 A2= 00101000 3 byte A1 +3 byte A2 = 6 byte ®ång bé khung (FAS), 6 byte nµy lµm gèc thêi gian ghÐp c¸c byte trong khung STM-1. PhÝa thu t¸ch 6 byte nµy ra lµm gèc thêi gian ®Ó t¸ch c¸c byte cßn l¹i trong khung STM-1. b/. byte nhËn d¹ng kªnh C1: Byte nµy mang sè thø tù cña khung tÝn hiÖu STM-1 khi ghÐp thµnh STM-N. §Çu thu dùa vµo th«ng tin cña byte nµy ®Ó nhËn biÕt vÞ trÝ cña STM-1bÊt kú n»m trong khung tÝn hiÖu STM-N. c/.Byte kiÓm tra ch½n lÎ B1( BIP-8): Byte nµy ®­îc dïng cho c¸c luång STM-1 ®Ó gi¸m s¸t ®é lçi bit ë c¸c tr¹m lÆp. B1 ®­îc t¹o lËp theo kiÓu ghÐp xen 8 bit. BIP-8 ®­îc tÝnh to¸n cho tÊt c¶ c¸c bit cña khung STM-1 sau khi ®· ngÉu nhiªn ho¸, sau ®ã ®­îc l­u tr÷ vµ n¹p voµ byte B1 cña khung tiÕp theo tr­íc khi ngÉu nhiªn ho¸.Byte B1 ph¶i ®­îc gi¸m s¸t vµ tÝnh to¸n l¹i ë tÊt c¶ c¸c tr¹m t¸i sinh. d/.C¸c byte cña kªnh th«ng tin d÷ liÖu D1,D2,D3: 3 byte nµy ®¶m b¶o mét kªnh th«ng tin d÷ liÖu ë c¸c ®o¹n t¸i sinh víi tèc ®é 3 x 64 Kbps = 192 Kbps, Nã cho phÐp trao ®æi th«ng tin vÒ qu¶n lý vµ b¶o d­ìng m¹ng trªn c¬ së c¸c th«ng tin gi÷a c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi cña ®o¹n t¸i sinh. e/. Byte E1: Byte nµy ®­îc sö dông cho kªnh tho¹i nghiÖp vô (64 Kbps) liªn l¹c tõ tr¹m lÆp tíi c¸c tr¹m lÆp kh¸c. Bye nµy chØ ®­îc ®Þnh nghÜa cho STM-1 thø nhÊt cho luång STM-N. f/.Byte F1: Byte nµy dµnh cho ng­êi ®iÒu hµnh m¹ng.F1 còng chØ cã mÆt trong STM-1 thø nhÊt trong luång STM-N. Byte F1 ®ang ®­îc ®Ò nghÞ ¸p dông cho viÖc x¸c ®Þnh ®o¹n bÞ sù cè trong mét chuçi c¸c tr¹m lÆp, lóc ®ã nã sÏ gåm 6 bit ®Ó nhËn d¹ng c¸c tr¹m lÆp, 2 bit ®Ó nhËn d¹nh sù cè. 3.2.PhÇn bæ xung qu¶n lý ®o¹n ghÐp kªnh. a/.C¸c byte kiÓm tra ch½n lÎ. 3 byte nµy hîp l¹i thµnh tõ m· 24 bit (BIT 24) ®­îc sö dông ®Ó gi¸m s¸t møc ®é lçi ë ®o¹n truyÒn dÉn ghÐp kªnh. Qu¸ tr×nh t¹o lËp tõ m· nµy ®­îc thùc hiÖn theo kiÒu ghÐp xen 24 bit. Kh¸c víi BIP 8, BIP 24 tÝnh to¸n cho tÊt c¶ c¸c bit cña khung STM-1 liÒn tr­íc, trõ 3 dßng ®Çu tiªn cña SOH(A1-D3) vµ ®Æt vµo c¸c Byte B2 tr­íc khi trén. C¸c Byte nµy kh«ng ®­îc tÝnh to¸n trë l¹i ë c¸c bé t¸i sinh. C¸c Byte nµy ®­îc cung cÊp cho tÊt c¶ c¸c luång STM-1 khi c¸c luång nµy ®­îc ghÐp chung vµo luång STM-N. Bé ghÐp phÝa thu sÏ thùc hiÖn tÝnh tæng cña tÝn hiÖu nhËn ®­îc víi c¸c thñ tôc gièng nh­ bªn ph¸t, sau ®ã so s¸nh víi gi¸ trÞ cña c¸c Byte B2 cña khung tiÕp theo. b/. Byte K1, K2: Hai byte nµy dµnh cho kªnh chuyÓn m¹ch b¶o vÖ tù ®éng APS (Atomatic Protection Switch).. Hai byte nµy h×nh thµnh kªnh truyÒn th«ng tin c¶nh b¸o vµ lÖnh chuyÓn m¹ch dù phßng khi hÖ thèng cã sù cè. Hai byte nµy chØ ®­îc ®Þnh nghÜa cho STM-1 thø nhÊt trong luång STM-N. Byte K1 chia lµm hai phÇn: PhÇn ®Çu 4 bit ®­îc dµnh cho c¸c lo¹i yªu cÇu cÇn chuyÓn m¹ch kh¸c nhau ( cã 16 møc ­u tiªn tõ 0000 ®Õn 1111, chØ cã kªnh 0 lµ ®­îc yªu cÇu kho¸ b¶o vÖ.), 4 bit sau dµnh cho sè thø tù c¸c kªnh yªu cÇu. Byte K2 cã 3 bit ®Çu dµnh cho sè thø tù kªnh c«ng t¸c, bit thø 4 dµnh cho cÊu h×nh chuyÓn m¹ch, 3 bit cßn l¹i ®­îc dïng cho tÝn hiÖu nhËn d¹ng c¶nh b¸o ®o¹n ghÐp kªnh MS-AIS( Multiplex Section Alarm Indication Signal) vµ chØ thÞ ph¸t hiÖn lçi tõ xa ®o¹n ghÐp kªnh MS-RDI (Multiplex Section Remote Detect Indication). c/.Byte D4 ®Õn D12: C¸c byte nµy lµ c¸c byte th«ng tin d÷ liÖu. C¸c byte nµy ®¶m b¶o mét kªnh th«ng tin d÷ liÖu gi÷a c¸c mµy ghÐp kªnh, v× thÕ nã ®­îc kÝ hiÖu lµ DCCM. Kªnh nµy cã tèc ®é 9 x 64 Kbps= 576 Kbps. Kªnh nµy ®­îc sö dông ®Ó truyÒn c¸c th«ng tin vÒ b¶o d­ìng m¹ng. C¸c byte nµy chØ ®­îc ®Þnh nghÜa cho STM-1 thø nhÊt trong luång STM-N. d/. Byte S1: ChØ thÞ chÊt l­îng ®ång bé: Byte S1 th«ng b¸o vÒ chÊt l­îng cña nguån ®ång bé ®­îc ph¸t ®i trong luång sè ®Ó c¸c tr¹m chän luång ®ång bé cã chÊt l­îng cao nhÊt trong sè c¸c nguån ®ång bé mµ nã cã thÓ chän. e/. Byte M1: M1 b¸o c¸o tr¹ng th¸i cña ®o¹n. Byte M1b¸o c¸o kÕt qu¶ lçi sau khi tÝnh BIT-24 ë phÝa thu cho phÝa ph¸t.Th«ng b¸o nµy gäi lµ REI ( Remote Error Indication ). f/.Byte E2: Byte nµy ®¶m nhiÖm kªnh nghiÖp vô tiÕng nhanh (Express ) gi÷a hai thiÕt bÞ ®Çu cuèi cña ®o¹n ghÐp kªnh.Byte nµy chØ ®­îc ®Þnh nghÜa cho STM-1 thø nhÊt trong luång STM-N. g/. C¸c byte Z1, Z2: C¸c byte dù tr÷ nµy cã trong tÊt c¶ c¸c c¸c luång STM-1 cña luång tæng STM-N. Gi¸ trÞ cña c¸c byte nµy kh«ng quy ®Þnh vµ chøc n¨ng cña chóng ch­a ®­îc ®Þnh nghÜa. 4. C¸c tÝn hiÖu phôc vô cho duy tr× hÖ thèng. C¸c sù cè khi truyÒn dÉn tÝn hiÖu SDH sÏ ®­îc biÓu thÞ b»ng c¸c th«ng tin phôc vô cho duy tr× hÖ thèng. C¸c th«ng tin nµy ®­îc ph©n chia nh­ sau: a/. Møc ®o¹n. (Section Level): - LOF (Loss Of Frame): NÕu cã lçi liªn tôc trong c¸c byte ®ång bé khung A!,A2 vµ sau 625ms mµ tÝn hiÖu ®ång bé khung kh«ng ®­îc hiÖu chØnh, ®ã lµ tr­êng hîp mÊt ®ång bé khung (LOF). NÕu LOF tån t¹i trong mét kho¶ng thêi gian tõ 0 ®Õn 3 ms sÏ xuÊt hiÖn c¶nh b¸o LOF. Tr¹ng th¸i LOF ®­îc lo¹i bá khi tr¹ng th¸i cã ®ång bé khung tån t¹i trong kho¶ng thêi gian 0 ®Õn 3 ms. - LOS ( Loss of Signal ): tr¹ng th¸i mÊt tÝn hiÖu. - LOP (Loss of Poiter): Tr¹ng th¸i mÊt con trá x¶y ra khi khi thu ®­îc n con trá sai liªn tiÕp hoÆc thu ®ùoc n gi¸ trÞ con trá míi NDF liªn tiÕp. Tr¹ng th¸i LOP ®­îc lo¹i bá khi thu ®­îc 3 ®Þa chØ ®óng hay 3 ®Þa chØ AIS liªn tiÕp.ChØ thÞ AIS lµ mét chuçi toµn sè “1” trong c¸c byte cña con trá. - AIS ®o¹n ghÐp kªnh (MS-AIS ): Do thiÕt bÞ ®Çu cuèi ®o¹n t¸i sinh (RSTE) göi ®i ®Ó th«ng b¸o cho tr¹m sau ®Ó th«ng b¸o vÒ sù ph¸t hiÖn tr¹ng th¸i LOS hay LOP.ThiÕt bÞ ®Çu cuèi ®o¹n t¸i sinh sÏ ph¸t hiÖn ra c¶nh b¸o nãi trªn khi nhËn ®­îc c¸c bit 6,7,8 cña byte K2 b»ng “111” liªn tiÕp trong 3 khung. NÕu trong 3 khung liªn tiÕp thu ®­îc c¸c bit trªn kh¸c “111” th× c¶nh b¸o ®­îc huû bá. - Sù cè ®Çu xa (RDI) hay chi thÞ ph¸t hiÖn sù cè tõ xa: C¶nh b¸o nµy ®­îc thiÕt bÞ ®Çu cuèi ®o¹n ghÐp kªnh (MSTE) göi trë l¹i phÝa ph¸t trong vßng 250 ms khi ph¸t hiÖn LOS, LOP hay MS-AIS ë tÝn hiÖu thu. §«i khi nã còng ®­îc ph¸t ®i khi ph¸t hiÖn BER qu¸ lín ( BER t­¬ng ®­¬ng ®­îc tÝnh to¸n dùa trªn c¬ së tÝnh to¸n BIP cña B2 v­ît qu¸ 10-3 ). C¶nh b¸o nµy ®­îc chØ thÞ b»ng c¸ch ph¸t ®i K2 ë d¹ng m· “110”. C¶nh b¸o nµy ®­îc c«ng nhËn khi MSTE ®èi ph­¬ng nhËn ®­îc m· “110” ë c¸c bit 6 ®Õn 8 cña byte K2 nãi trªn trong 3 byte liªn tiÕp. C¶nh b¸o nµy ®­îc huû bá khi MSTE nhËn ®­îc 3 byte K2 liªn tiÕp cã m· ë c¸c bit 6 ®Õn 8 kh¸c “110”. ViÖc ph¸t MS-AIS ®­îc ­u tiªn h¬n MS-RDI. b. Møc ®­êng(Path Level) - C¶nh b¸o AIS dÉn ®­êng AU ( AU Path AIS): TÝn hiÖu nµy ®­îc thiÕt bÞ ®Çu cuèi ®o¹n ghÐp kªnh (MSTE) ph¸t xuèng thiÕt bÞ kÕt cuèi ®­êng dÉn bËc cao ë luång xuèng ®Ó th«ng b¸o cho thiÕt bÞ nµy vÒ viÖc ph¸t hiÖn tr¹ng th¸i LOP hay thu ®­îc AIS ®­êng dÉn AU.C¶nh b¸o nµy ®­îc chØ thÞ b»ng c¸ch ph¸t ®i tÊt c¶ c¸c sè ”1” ë toµn bé AU-3/AU-4 (NghÜa lµ tÊt c¶ c¸c byte con trá H1,H2,H3 vµ tÊt c¶ c¸c byte liªn quan ®Õn VC-3/VC-4).ThiÕt bÞ ®Çu cuèi ®­êng dÉn bËc cao (HOPTE) ph¸t hiÖn ra c¶nh b¸o nµy khi thu ®­îc toµn sè “1” ë c¸c byte H1,H2,H3 trong 3 byte liªn tiÕp. c¶nh b¸o ®­îc lo¹i bá khi thu ®­îc 3 con trá AU ®óng cïng víi c¸c ._.cê sè liÖu míi NDF b×nh th­êng “0110” 3 lÇn liªn tiÕp hay mét con trá AU ®óng cã NDF ë tr¹ng th¸i tÝch cùc “1001”. - ChØ thÞ c¶nh b¸o tõ xa cho ®­êng dÉn bËc cao (HO Path RDI): ChØ thÞ nµy ®­îc t¹o ra ë thiÕt bÞ ®Çu cuèi ®­êng dÉn ( HO PTE) ®Ó tr¶ lêi ®· thu ®­îc c¶nh b¸o AIS ®­êng dÉn AU hay x¶y ra LOP. ChØ thÞ nµy ®­îc göi ng­îc vÒ HO PTE cïng cÊp.C¶nh b¸o nµy ®­îc biÓu thÞ b»ng b»ng c¸ch lËp bit 5 cña byte G1 lµ “1”. HOPTE cïng cÊp ph¸t hiÖn ra chØ thÞ nµy khi thu ®­îc 5 bit cña byte G1 b»ng “1” trong 10 khung liªn tiÕp.C¶nh b¸o nµy sÏ ®­îc lo¹i bá khi thu ®­îc khi thu ®­îc 5 bit cña byte G1 b»ng “1” trong 10 khung liªn tiÕp. - C¶nh b¸o AIS ®­êng dÉn TU: C¶nh b¸o nµy ®­îc göi ë luång xuèng ®Ó th«ng b¸o cho thiÕt bÞ ®Çu cuèi ®­êng dÉn bËc thÊp (LOPTE) vÒ ph¸t hiÖn tr¹ng th¸i TU LOP hay thu ®­îc c¶nh b¸o AIS ®­êng dÉn TU. C¶nh b¸o nµy ®­îc chØ thÞ b»ng c¸ch ph¸t ®i toµn bé c¸c sè “1” ë Toµn bé TU-1/2/ ( bao gåm c¸c byte con trá tõ V1 ®Õn V4 céng víi tÊt c¶ c¸c byte cña VC-1/2/3.). C¶nh b¸o ®­îc ph¸t hiÖn khi LOPTE thu ®­îc toµn bé c¸c sè “1” trong c¸c byte V1 vµ V2 trong 3 ®a khung liªn tiÕp. C¶nh b¸o ®­îc lo¹i bá khi khi thu ®­îc 3 con trá liªn tiÕp cïng víi c¸c NDF( New Data Flag) ë tr¹ng th¸i b×nh th­êng (0110) hoÆc mét con trá ®óng cã NDF ë tr¹ng th¸i tÝch cùc (1001). - ChØ thÞ c¶nh b¸o tõ xa cña ®­êng dÉn bËc thÊp ( LO Path RDI): C¶nh b¸o ®­îc t¹o ra bëi thiÕt bÞ ®Çu cuèi ®­êng dÉn bËc thÊp (LOPTE) ®Ó tr¶ lêi ®· thu ®­îc AIS ®­êng dÉn TU hay x¶y ra LOP. C¶nh b¸o ®­îc göi ®Õn thiÕt bÞ ®Çu cuèi ®­êng dÉn bËc thÊp cïng cÊp. C¶nh b¸o §­îc biÓu thÞ b»ng c¸ch lËp bit 8 trong byte V5 cña phÇn bæ xung qu¶n lý ®­êng dÉn (LOPOH) b»ng “1”.trong 10 ®a khung liªn tiÕp. C¶nh b¸o ®­îc lo¹i bá khi LOPTE cïng cÊp thu ®­îc bit 8 cña V5 b»ng “0” trong 10 ®a khung liªn tiÕp. ChØ thÞ c¶nh b¸o tõ xa cña ®­êng dÉn bËc thÊp chØ ¸p dông cho chÕ ®é th¶ næi khi s¾p xÕp luång nh¸nh vµo VC. III.C¸c ph­¬ng ph¸p ghÐp vµ t¸ch tÝn hiÖu SDH. T¹i ViÖt Nam hiÖn nay ®ang sö dông ph­¬ng ph¸p ghÐp vµ t¸ch tÝn hiÖu SDH theo tiªu chuÈn ch©u ¢u. Do vËy trong phÇn nµy chØ tr×nh bµy ph­¬ng ph¸p ghÐp vµ t¸ch tÝn hiÖu theo tiªu chuÈn ch©u ¢u. 1.GhÐp luång 2Mbps vµo khung truyÒn dÉn STM-1. 1.1.S¾p xÕp luång nh¸nh 2 Mbps vµo C-12. §Ó ghÐp luång 2 Mbps vµo khung STM-1 ng­êi ta ph¶i bè trÝ luång 2Mbps vµo C-12.Cã nhiÒu c¸ch bè trÝ luång 2Mbps vµo C-12: - Kh«ng ®ång bé: TÝn hiÖu 2 Mbps kh«ng ®­îc ®ång bé víi tÝn hiÖu SDH. ( hay cßn gäi lµ kiÓu s¾p xÕp dÞ bé ). - §ång bé bit: Tèc ®é bit cña tÝn hiÖu 2Mbps sÏ ®­îc ®ång bé víi tÝn hiÖu SDH. Khung truyÒn dÉn cña tÝn hiÖu 2Mbps kh«ng ®ång bé víi khung truyÒn dÉn cña tÝn hiÖu SDH. §ång bé byte: C¶ tèc ®é bit vµ khung truyÒn dÉn cñatÝn hiÖu 2 Mbps ®Òu ®­îc ®ång bé víi tÝn hiÖu SDH. Ngoµi ra cßn cã hai chÕ ®é ho¹t ®éng sau: - ChÕ ®é th¶ næi ( Floating Mode): TÝn hiÖu 2Mbps ®­îc th¶ næi trong khung VC-4. §iÓm b¾t ®Çu cña tÝn hiÖu ®­îc x¸c ®Þnh bëi con trá. - ChÕ ®é kho¸ (Locked Mode): TÝn hiÖu 2Mbps ®­îc kho¸ trong VC-4. §iÓm b¾t ®Çu cña tÝn hiÖu ®­îc cè ®Þnh trong VC-4.Trong tr­êng hîp nµy con trá kh«ng ®­îc sö dông. C¸c ph­¬ng ph¸p bè trÝ vµ chÕ ®é ho¹t ®éng phô thuéc vµo tÝnh chÊt cña luång 2 Mbps ®­îc chØ ra trong b¶ng 1.3. Theo khuyÕn nghÞ gÇn ®©y nhÊt cña CCITT ®· lo¹i bá c¸ch s¾p xÕp ®ång bé bit cña luång 2 Mbps Aynschronous Floating Mode Bit Synchronous Floating Mode Byte Synchronous Floating Mode Bit Synchronous Locked Mode Chuçi bit ®éc lËp Chuçi bit ®éc lËp CÇn cã khung G.704 CÇn cã khung G.704 Kh«ng cÇn cã cÊu tróc tÝn hiÖu Kh«ng cÇn cã cÊu tróc tÝn hiÖu Kh«ng truy suÊt trùc tiÕp tõ tÝn hiÖu 64 Kbps Kh«ng truy suÊt trùc tiÕp tõ tÝn hiÖu 64 Kbps Truy suÊt trùc tiÕp tõ tÝn hiÖu 64 Kbps Truy suÊt trùc tiÕp tõ tÝn hiÖu 64 Kbps Cã ®ång chØnh Kh«ng ®ång chØnh, tÝn hiÖu ph¶i ®ång bé víi SDH Kh«ng ®ång chØnh, tÝn hiÖu ph¶i ®ång bé víi SDH Kh«ng ®ång chØnh, tÝn hiÖu ph¶i ®ång bé víi SDH DÔ giao tiÕp víi hÖ thèng PDH. VC-12 næi vµ dÔ truy suÊt bëi con trá. VC-12 bÞ chèt vÒ pha vµ tÇn sè. TU-Pointer kh«ng ®­îc sö dông. VC-12 cã thÓ ®­îc chuyÓn ®éc lËp trong c¸c ADM vµ DXC. Cã thêi gian ®Æc tr­ng chuyÓn c¸c VC-12 trong ADM vµ DXC. ChØ dïng cho tÝn hiÖu PDH hoÆc tÝn hiÖu kh«ng ®ång bé. Kh«ng dïng trong m¹ng quèc tÕ, chØ dïng trong m¹ng quèc gia. Th­êng dïng cho tÝn hiÖu N x 64 Kbps vµ 2Mbps trong m¹ng SDH. Cã thÓ sö dông thay cho kiÓu Floating trong mét sè tr­êng hîp ®Æc biÖt cÇn cã sù bè trÝ ®¬n gi¶n. B¶ng 1.3. C¸c ph­¬ng ph¸p bè trÝ luång nh¸nh 2Mbps vµ chÕ ®é ho¹t ®éng . a/. S¾p xÕp luång nh¸nh 2 Mbps vµo C-12. V5 R 32 Information bytes. R J2 C1C20000RR 32 Information bytes. R Z6 C1C20000RR 32 Information bytes. R C1C20000RS1 S2 I I I I I I I 32 Information bytes. R Z7 V5 P0P1RRRRRR Channel 1 to 15 R* R J2 P1P0RRRRRR Z6 R Sig. Or Mult. Aligment R* Channel 1 to 15 Sig. Or Mult. Aligment Channel 16 to 30 Channel 16 to 30 P0P1RRRRRR R* R Channel 1 to 15 Sig. Or Mult. Aligment Channel 16 to 30 P0P1RRRRRR R* Z7 Channel 1 to 15 Sig. Or Mult. Aligment Channel 16 to 30 R * S¾p xÕp luång nh¸nh 2 Mbps kh«ng ®ång bé thµnh VC-12 kiÓu th¶ næi: 1 1 2 16 34 34 140 bytes 35 140 bytes 35 36 36 37 69 70 69 71 70 71 72 104 105 104 106 105 106 107 107 138 139 139 (a) (b). H×nh1.20. Ph­¬ng ph¸p s¾p xÕp luång 2Mbps vµo C-12. a./ Kh«ng ®ång bé kiÓu th¶ næi. b. / §ång bé byte kiÓu th¶ næi. Tõ h×nh vÏ ta thÊy c¸c luång nh¸nh 2 Mbps ®­îc s¾p xÕp vµo c¸c C-12, c¸c Cotainer VC-12. C¸c VC-12 ®­îc chia thµnh c¸c khung cã ®é l©u lµ 4x 125ms = 500 ms. Mçi khung chøa 140 bytes = 4 x 35 bytes. §Çu ®a khung nµy byte V5 ®ãng vai trß VC-12 POH. KÓ c¶ byte V5 th× ®a khung gåm cã 1024 bit sè liÖu, 6 bit ®iÒu khiÓn chÌn, hai bit chÌn vµ 8 bit OH. C¸c bit cßn l¹i lµ c¸c bit nhåi cè ®Þnh. Tèc ®é danh ®Þnh cña luång nh¸nh lµ 2,048 Mbps t­¬ng øng 1024 bit /500ms. NÕu tèc ®é bit cña luång nh¸nh thÊp h¬n gi¸ trÞ danh ®Þnh th× mét bit gi¶ cÇn chÌn vµo vÞ trÝ cña bit chÌn ®éng, khi ®ã gäi lµ chÌn d­¬ng. NÕu tèc ®é bit cña luång nh¸nh cao h¬n gi¸ trÞ danh ®Þnh th× mét bit th«ng tin ph¶i ®­îc chÌn vµo vÞ trÝ cña bit chÌn ®éng, khi ®ã gäi lµ chÌn ©m. Hai nhãm,mçi nhãm 3 bit (C1 vµ C2 ) dïng ®Ó ®iÒu khiÓn c¸c bit chÌn S1 vµ S2.Trong tr­êng hîp S1 lµ bit chÌn th× C1C1C1 = “111”, khi ®ã bit S1 lµ bit chÌn, t­¬ng øng víi chÌn d­¬ng. Trong tr­êng hîp S1 lµ bit th«ng tin th× C1C1C1 = “000” hay cßn gäi lµ chÌn ©m. Ba bit C2 dïng ®Ó ®iÒu khiÓn chÌn bit S2 còng t­¬ng tù nh­ 3 bit C1 dïng ®Ó ®iÒu khiÓn chÌn bit S1. Gi¸ trÞ cña hai bit S1 vµ S2 khi chÌn kh«ng ®­îc quy ®Þnh vµ m¸y thu bá qua gi¸ trÞ cña chóng. Trong mçi khung c¸c byte ®­îc bè trÝ nh­ sau: +Trong khung thø nÊt byte V5 ®ãng vai trß VC-12 POH ®Æt ë ®Çu khung.Byte thø hai gåm 8 bit ®én cè ®Þnh R. TiÕp ®ã lµ 32 byte t¶i tin cña tÝn hiÖu nh¸nh 2,048 Mbps. Byte sau cïng lµ byte R ( lµ byte ®én cè ®Þnh). + Khung thø 2 gåm: Byte J2 dïng ®Ó kiÓm tra kÕt nèi VC cã thÓ ®­îc lËp tr×nh bëi ng­êi sö dông. Byte thø hai cã bit C!,C2, 4 bit 0 vµ hai bit ®én cè ®Þnh R. Byte cuèi cïng lµ byte ®én cè ®Þnh. + Khung thø 3: Hoµn toµn gièng khung thø hai. + Khung thø 4 gåm: Byte thø nhÊt lµ byte ®én cè ®Þnh R. Byte thø hai gåm hai bit ®iÒu khiÓn chÌn C1,C2 ;5 bit ®én cè ®Þnh R; bit chÌn S1. Byte thø 3 cã bit chÌn S2, 7 bit t¶i träng I. Trong tr­êng hîp khung nµy cã ®ñ 32 byte t¶i träng th× bit S2 lµ bit tin, cßn nÕu thiÕu mét bit I th× S2 lµ bit chÌn.Còng cã thÓ x¶y ra tr­êng hîp d­ mét bit tin I, khi ®ã th× bit I nµy ®­îc ghÐp vµo vÞ trÝ S1. PhÝa thu sÏ dùa vµo gi¸ trÞ cña c¸c bit ®iÒu khiÓn chÌn ®Ó x¸c ®Þnh tÝnh chÊt cña c¸c bit t­¬ng øng.Tèc ®é bit cã thÓ ®­îc truyÒn lµ 2,046Mbps¸2,050 Mbps. b/.S¾p xÕp lu«ng 2 Mbps vµo C-12 ®ång bé byte kiÓu th¶ næi. Trong tr­êng hîp nµy sö dông b¸o hiÖu kªnh kÕt hîp, nghÜa lµ khe thêi gian thø 16 trong khung tÝn hiÖu nh¸nh cËn ®ång bé 2,048 Mbps khi s¾p xÕp ®ång bé ®­îc ghÐp vµo byte thø 19 trong khung cña ®a khung ( 500 ms). Byte thø 19 nµy võa lµm chøc n¨ng truyÒn tÝn hiÖu b¸o hiÖu võa ®ång bé ®a khung. ChÝnh v× vËy mµ gäi lµ s¾p xÕp ®ång bé theo byte. Trong mçi ®a khung c¸c byte ®­îc bè trÝ nh­ sau: Khung thø nhÊt cã byte ®Çu lµ byte V5 ®ãng vai trß lµ byte POH.C¸c khung cßn l¹i cã cÊu tróc t­¬ng tù nh­ng byte ®Çu kh«ng ph¶i lµ byte V5 mµ lµ c¸c byte J2, Z6, Z7 t­¬ng øng víi c¸c khung 2,3,4. Byte J2: lµ byte ®Ó truyÒn dÉn sù nhËn d¹ng ®iÓm truy cËp luång cÊp thÊp dïng ®Ó kiÓm tra tÝn hiÖu ®Õn tõ cïng mét nguån. KÝch th­íc vµ ph­¬ng thøc truyÒn dÉn cña byte J2 gièng byte J1 trong POH cÊp cao h¬n. Byte Z6 vµ Z7 dïng cho dù phßng. 1.2.Tæ chøc con trá cho VC-12. V1 105 139 V2 0 34 V3 35 69 V4 70 104 PTR1 35 Byte PTR2 35 Byte PTR3 35 Byte PTR4 35 Byte Gi¸ trÞ con trá 10 bits V1 36 byte V2 VÞ trÝ chÌn ©m V3 VÞ trÝ chÌn d­¬ng V4 VÞ trÝ chÌn ©m. VÞ trÝ chÌn d­¬ng. N N N N S S I D I D I D I D I D 0 1 1 0 1 0 H×nh 1.21. CÊu tróc con trá VC-12. C¸c con trá nµy ®­îc bè trÝ trong mét ®a khung gåm 4 khung. §Çu khung thø nhÊt ®Æt con trá V1. §Çu khung thø hai ®Æt con trá V2. §Çu khung thø ba ®Æt con trá V3. §Çu khung thø t­ ®Æt con trá V4. VC-12 cã 140 byte nªn ph¹m vi gi¸ trÞ con trá TU-12 lµ tõ 0 ®Õn 139. ViÖc ®¸nh sè thø tù c¸c byte ®­îc quy ®Þnh nh­ sau: Byte ®Çu tiªn cña khung 2 mang gi¸ trÞ lµ 0 xÕp liÒn sau byte con trá V2.Byte ®Çu tiªn cña khung 3 xÕp liÒn sau byte con trá V3. Byte ®Çu tiªn cña khung 4 xÕp liÒn sau byte con trá V4. Byte ®Çu tiªn cña khung 1 xÕp liÒn sau byte con trá V1. XÕp cuèi cïng cña khung 1 mang gi¸ trÞ cao nhÊt lµ 139. Trong 4 byte cña con trá chØ cã hai byte V1,V2 lµ thùc sù chøa gi¸ trÞ chØ vÞ trÝ ®Çu cña VC. Néi dung tæng qu¸t cña V1 vµ V2 cho tÊt c¶ c¸c con trá bao gåm: - 4 bit N cho sè liÖu míi cña con trá. - 2 bit S ®Ó x¸c ®Þnh kÝch cì cña con trá. - I lµ bit chØ thÞ sù t¨ng lªn mét gi¸ trÞ cña con trá. - D lµ bit chØ thÞ sù gi¶m xuèng mét gi¸ trÞ cña con trá. Néi dung cô thÓ cña c¸c byte V1,V2 cho VC-12 nh­ sau: - Bèn bit N cã gi¸ trÞ sau: +Cê gi¸ trÞ míi kh«ng tÝch cùc: “0110.” + Cê gi¸ trÞ míi tÝch cùc : “1001” - Hai bit S ®Ó x¸c ®Þnh kÝch cì cña con trá.Khi SS =”10” x¸c ®Þnh kÝch cì con trá VC-12. - M­êi gi¸ trÞ cßn l¹i x¸c ®Þnh gi¸ trÞ chØ vÞ trÝ ®Çu cña khung. Byte V3 lµ vÞ trÝ ®Ó chÌn ©m: khi mét byte nµo ®ã cña luång sè ®Õn sím h¬n dù ®Þnh ( do tèc ®é cña luång sè nhanh h¬n ®ång hå m¸y ghÐp kªnh ) th× byte ®Õn sím sÏ ®­îc chÌn vµo vÞ trÝ nµy. Khi ®ång hå cña m¸y ghÐp kªnh nhanh h¬n tèc ®é cña luång nh¸nh ( nghÜa lµ tèc ®é cña luång sè ®Õn nhá h¬n tèc ®é ®ång hå m¸y ghÐp kªnh ).Khi ®ã mét bit chÌn ®­îc thùc hiÖn ë byte 35 cña khåi thø hai. Tr­êng hîp nµy cßn gäi lµ chÌn d­¬ng. Byte V4 lµ byte dù phßng ®­îc ®Æt ë tr­íc khèi cuèi cïng cña khung. Hai byte V1 vµ V2 chøa gi¸ trÞ vÒ vÞ trÝ ®Çu cña khung nªn nã ph¶i ®­îc ®Æt sau khèi cuèi cïng cu¶ khung tr­íc vµ tr­íc khèi ®Çu tiªn cña khung mµ nã cÊn trá ( mét khung cã 4 khèi ®­îc chØ ra nh­ h×nh vÏ ). Khung 140 byte chøa th«ng tin cña luång nh¸nh, th«ng tin bæ xung POH, c¸c bit chÌn xÏ ®­îc ®Æt vµo vïng t¶i träng víi byte ®Çu lµ byte V5 cã thÓ n»m ë mét vÞ trÝ bÊt kú tõ 0 ®Õn 139 tuú thuéc vµo sù t­¬ng quan gi÷a tèc ®é cña luång nh¸nh vµ ®ång hå m¸y ghÐp kªnh. Gi¸ trÞ vÞ trÝ ®Çu cña V5 sÏ ®­îc ghi l¹i trong 10 bit cña hai byte con trá V1,V2. a./ C¸c qui t¾c t¹o lËp con trá ë phÝa ph¸t. 1/. Khi ho¹t ®éng b×nh th­êng con trá chØ vÞ trÝ ®Çu cña VC-12 ( byte V5) trong khung. Cê sè liÖu míi NDF ( New Data Flag ) kh«ng tÝch cùc vµ b»ng “0110”. 2/. Gi¸ trÞ con trá kh«ng thay ®æi chõng nµo kh«ng thùc hiÖn c¸c quy t¾c ë c¸c ®iÓm 3/. 4/. 5/. d­íi ®©y. 3/. NÕu cÇn chÌn d­¬ng c¸c bit ë vÞ trÝ I cña con trá trong gi¸ trÞ thùc sÏ ®­îc ®¶o vµ chÌn d­¬ng sÏ thùc hiÖn ë byte 35 cña vïng t¶i träng b»ng c¸ch chÌn bit gi¶ vµo ®ã.sau ®ã c¸c con trá tiÕp theo sÏ cã gi¸ trÞ t¨ng lªn mét ®¬n vÞ. ViÖc t¨ng hay gi¶m gi¸ trÞ con trá chØ ®­îc thùc hiÖn nhiÒu nhÊt 4 khung mét lÇn. 4/. NÕu cÇn chÌn ©m c¸c bit ë vÞ trÝ D cña con trá trong gi¸ trÞ thùc sÏ ®­îc ®¶o vµ chÌn ©m sÏ thùc hiÖn b»ng c¸ch ®Æt byte ®Õn sím h¬n vµo vÞ trÝ cña byte V3 cña con trá. C¸c con trá tiÕp theo sÏ cã gi¸ trÞ gi¶m mét ®¬n vÞ. ViÖc t¨ng hay gi¶m gi¸ trÞ con trá chØ ®­îc thùc hiÖn nhiÒu nhÊt 4 khung mét lÇn. 5/. NÕu viÖc ®ång chØnh l¹i VC-12 thay ®æi v× mét lý do kh¸c víi qui t¾c 3 /. Hay 4/. th× cê så liÖu míi NDF ph¸t ®i ë cã gi¸ trÞ tÝch cùc “1001”. VÞ trÝ míi cña khung b¾t ®Çu tõ n¬i dÞch ®Çu tiªn ®­îc chØ thÞ b»ng cê nµy.ViÖc t¨ng gi¶m con trá chØ ®­îc thùc hiÖn sau 3 khung khi x¶y ra c¸c thao t¸c nãi trªn. b/. C¸c quy t¾c diÔn gi¶i con trá ë phÝa thu. 1/. Khi ho¹t ®éng b×nh th­êng con trá ®¸nh dÊu vÞ trÝ ®Çu cña khung.9 byte V5). 2/. Kh«ng c«ng nhËn bÊt cø gi¸ trÞ míi nµo cña con trá chõng nµo kh«ng cã mét gi¸ trÞ míi æn ®Þnh trong 3 khung liªn tiÕp hoÆc tr­íc gi¸ trÞ míi nµy kh«ng x¶y ra mét trong ba ®iÓm 3/. 4/. 5/. d­íi ®©y. 3/. NÕu c¸c bit I bÞ ®¶o cã nghÜa lµ ®· cã chÌn d­¬ng. Khi ®ã c¸c gÝa trÞ tiÕp theo cña trá t¨ng thªm mét. 4/. NÕu c¸c bit D bÞ ®¶o cã nghÜa lµ ®· cã chÌn ©m. Khi ®ã c¸c gÝa trÞ tiÕp theo cña trá gi¶m ®i mét. 5/. NÕu cê gi¸ trÞ míi cña con trá cã gi¸ trÞ “1001” th× con trá cã gi¸ trÞ míi. 1.3. Th«ng tin bæ xung ®iÒu khiÓn ®­êng dÉn ( POH) cho VC-12. Th«ng tin bæ xung cho ®­êng dÉn POH lµ byte V5 ®Æt ë ®Çu mçi khung th¶ næi. CÊu tróc cña byte ( POH) nh­ sau: BIP-2 REI RFI Signal label RDI 1 2 3 4 5 6 7 8 H×nh 1.22. CÊu tróc byte V5 ( POH) cña VC-12. BIP –2: Bit Interleaved Parity : ch½n lÎ kiÓu xen bit. REI : Remote Error Indication : ChØ thÞ lçi tõ xa. REF : Remote Failure Indication: ChØ thÞ sù cè tõ xa. Signal label : Nh· tÝn hiÖu. RDI: Remote Detect Indication : ChØ thÞ ph¸t hiÖn sù cè tõ xa. a/. C¸c bit 1 vµ 2 ®­îc sö dông ®Ó gi¸m s¸t lçi cho c¸c ®­êng dÉn VC-11 vµ VC-12. ViÖc gi¸m s¸t ®­îc thùc hiÖn theo kiÓu ch½n lÎ xen bit. b/. Bit 3 ( REI): ®­îc sö dông ®Ó th«ng b¸o lçi cho tr¹m sau. NÕu cã lçi th× REI=1, nÕu kh«ng th× REI =0. c/. Bit 4 tr­íc ®©y ®­îc sö dông ®Ó th¨m dß ®­êng dÉn, nay ®­îc ®­îc sö dông ®Ó th«ng b¸o r»ng cã sù cè x¶y ra. d/. C¸c bit 5,6,7chøa nh·n cña tÝn hiÖu. Nh·n tÝn hiÖu L1 L2 L3 Kh«ng cã th«ng tin. Cã nh­ng kh«ng ®Æc biÖt DÞ bé, th¶ næi. §ång bé bit,th¶ næi. §ång bé byte, th¶ næi. Cã th«ng tin ( kh«ng sö dông ) 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 e/. Bit 8 ( RDI): ®­îc sö dông cho c¶nh b¸o ®­êng dÉn tõ xa. Bit nµy lËp “1” khi thu ®­îc tÝn hiÖu ®­êng dÉn TU-12 ( tÝn hiÖu nµy bao gåm VC-12 vµ con trá t­¬ng øng ) ë d¹ng AIS. TÝn hiÖu nµy ®­îc t¹o lËp ë phÝa kia cña ®­êng dÉn vµ ®­îc ph¸t ng­îc trë l¹i ®­êng dÉn. 1.4. GhÐp c¸c TU-12 vµo TU-2 vµ ghÐp TUG-2 vµo TUG-3. Ba khèi 36 byte ( VC-12 + Ptr ) ®­îc ghÐp theo kiÓu xen byte thµnh mét khèi 108 byte cña TUG-2. Sau ®ã ghÐp 7 khèi TUG-2 thµnh mét khèi 774 byte theo kiÓu xen byte. Trong khèi nµy chØ cã 84 cét x 9 hµng = 756 byte lµ thùc sù ®­îc ghÐp tõ TUG-2. Cßn hai cét ®Çu cña khèi chøa chØ thÞ con trá rçng vµ c¸c byte chÌn cè ®Þnh. ChØ thÞ con trá rçng cã 3 byte H1, H2, H3 cho phÐp ph©n biÖt c¸c TUG-3 chøa TUG-2 hay TU-3. H1 H2 H3 1 0 0 1 S S 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 10 bit kh«ng ph¶i lµ ®Þa chØ PTR 36 byte 108 byte 774 byte Bit chÌn cè ®Þnh 1 byte 9 TU-2 4 PTR 3 byte 9 TUG-2 PTR 9 byte 12 NPI 9 86 H×nh 1.22. VÞ trÝ cña c¸c con trá cho VC-12 ë TU-12, TUG-2 vµ TUG-3 TU-21(1) TU-21 (2) TU-12 (3) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 3 7 1 6 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 TUG-2 (1) TUG-2 (7) 1 2 3 4 5 6 7 8....... 83 84 NPI (Null Pointer Indication ): ChØ thÞ con trá rçng. H×nh1.23. GhÐp c¸c TU-12 vµo TUG-2 vµ ghÐp TUG-2 vµo VC-3. 1.5.GhÐp c¸c TU-3 vµo VC-4. TUG-3 (A) TUG-3 (B) TUG-3 (C) H1 H1 H1 H2 H2 H2 H3 H3 H3 A B C A B C C B A VC-4 POH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12...... 259 260 261 Fixed PTR PTR PTR byte No.A No.B No.C H×nh 1.24. GhÐp TUG-3 vµo VC-4. Ba nhãm 774 byt cña TUG-3 ®­îc ghÐp theo kiÓu xen byte vµo VC-4 ( 261 cét x 9 hµng = 2349 byte ). §é l©u cña VC-4 lµ 125 ms tøc lµ tèc ®é mçi byte lµ 64 Kbps. Do vËy tèc ®é cña VC-4 lµ: 2349 x 64 Kbps = 150,336 Mbps. Tæng sè 261 cét cña khèi VC-4 thùc sù chØ cã 256 cét sau lµ chøa c¸c byte ghÐp xen tõ TUG-3. Trong 3 cét ®Çu th× cét ®Çu tiªn dµnh cho c¸c byte bæ xung qu¶n lý ®­êng dÉn POH, hai cét cßn l¹i dµnh cho c¸c byte chÌn cè ®Þnh. VC-4 ®­îc ®Æt vµo vïng t¶i träng ( PAYLOAD) cña khung STM-1. Con trá AU-4 cãchøc n¨ng chØ ra vÞ trÝ ®Çu cña VC-4 ( byte POH). 1.6.Con trá AU-4. NhiÖm vô cña con trá AU-4 lµ trá vÞ trÝ ®Çu cña VC-4. Con trá nµy ®­îc ®Æt ë hµng thø t­ trong phÇn mµo ®Çu cña khung STM-1. Con trá nµy bao gåm 9 byte, trong ®ã chØ cã c¸c byte H1, H2 lµ chøa gi¸ trÞ thùc sù cña con trá. Cßn c¸c byte H3 ®­îc dµnh cho chÌn ©m. SOH AU- 4 PTR SOH 522 609 696 0 87 174 435 348 261 523 610 670 1 88 175 436 349 262 608 695 782 86 173 260 521 434 347 270 byte 9 9 H×nh1.25. Ph¹m vi trØ thÞ cña con trá AU-4 PTR. H1 Y Y H2 “1” “1” H3 H3 H3 Y : 1 0 0 1 S S 1 1 “1”: 1 1 1 1 1 1 1. H1 H2 H3 N N N N S S I D I D I D I D 10 bit gi¸ trÞ con trá H×nh 1.26. CÊu tróc c¸c byte cña con trá AU-4 PTR. N ( New Data Fleg ): Cê d÷ liÖu míi ®Ó th«ng b¸o. Th«ng b¸o nµy cã gi¸ trÞ sau khi nhËn ®­îc 3 lÇn liªn tiÕp cê míi. Tr¹ng th¸i tÝch cùc : NNNN= “1001”. Tr¹ng th¸i khång tÝch cùc: NNNN= “0110”. Hai bit S ®Ó nhËn d¹ng c¸c lo¹i con trá.Gi¸ trÞ cña hai bit S nh­ sau: Gi¸ trÞ cña SS Lo¹i con trá 10 01 AU-4, AU-32, TU-32. AU-31, TU-31 Bit D gäi lµ bit gi¶m. Bit I gäi lµ bit t¨ng. Bit 7,8 cña byte H1 vµ 8 bit cña byte H2 lµ gi¸ trÞ cña con trá. Byte H3 dµnh cho chÌn. * Ho¹t ®éng cña con trá AU-4 khi chÌn. Con trá AU-4 dïng ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ b¾t ®Çu cña tr­êng tin ( PAYLOAD) trong khung SDH. Byte ®Çu tiªn cña t¶i träng Vc-4 ®Æt vµo vÞ trÝ nµo th× con trá AU-4 chØ thÞ gi¸ trÞ ®ã. Trong khung STM-1 cã 2349 byte, tøc lµ cã 2394 vÞ trÝ cho byte ®Çu tiªn cña VC-4. Nh­ng con trá chØ sö dông 10 bit trong c¸c byte H1 vµ H2 ®Ó chØ thÞ gi¸ trÞ. Nh­ vËy tèi ®a chØ cã 210= 1024 gi¸ trÞ, v× vËy 3 byte liÒn kÒ nhau ph¶i cã cïng gi¸ trÞ. Nãi c¸ch kh¸c lµ ph¹m vi chØ thÞ c¸c gi¸ trÞ cña con trá AU-4 tõ 0 ®Õn 782 ( 2349: 3) vµ 3 byte mang kÝ hiÖu 000 ®Æt liÒn kÒ con trá AU-4. C¸c byte cßn l¹i ®­îc ®¸nh sè thø tù lµ 1 1 1, 2 2 2,…,782 782 782. Nguyªn lý ho¹t ®éng cña con trá nh­ sau: Trong qu¸ tr×nh khai th¸c sÏ cã mét lóc nµo ®ã nót m¹ng ( hoÆc tõng phÇn tö cña m¹ng ) sÏ kh«ng ®ång bé víi ®ång hå m¹ng, lóc ®ã con trá sÏ cã t¸c dông t¹o sù ®ång bé trë l¹i b»ng ph­¬ng ph¸p chÌn. Ngoµi ra con trá cßn cã t¸c dông hÊp thô Jitter sinh ra trong qu¸ tr×nh ghÐp vµ kh«i phôc ®ång hå hoÆc Jitter sinh ra trong qu¸ tr×nh truyÒn dÉn. Cã 3 lo¹i chÌn: chÌn 0, chÌn ©m vµ chÌn d­¬ng. a/.ChÌn 0: Khi mét VC vµ ®ång hå m¹ng ®ång bé víi nhau tøc lµ kh«ng cã sù kh¸c biÖt vÒ pha gi÷a c¸c phÇn tö vµ ®iÓm b¾t ®Çu cña VC kh«ng thay ®æi th× kh«ng x¶y ra thao t¸c chÌn hay cßn gäi lµ chÌn 0. b/.ChÌn d­¬ng: Khi ®iÓm b¾t ®Çu cña VC-4 sím h¬n tèc ®é cña ®ång hå truyÒn dÉn cã nghÜa lµ t¶i träng thay ®æi theo chiÒu h­íng gi¶m th× ph¶i chÌn thªm mét sè byte mang th«ng tin gi¶ liÒn s¸t sau byte H3 cña con trá. Tr­êng hîp nµy gäi lµ chÌn d­¬ng. Khi cã nhu cÇu chÌn d­¬ng th× c¸c bit I trong c¸c byte H1 vµ H2 ®­îc ®¶o.VC-4 lóc nµy sÏ ®­îc b¾t ®Çu chËm h¬n 3 byte, t¶i träng VC-4 ph¶i dån sang ph¶i vµ byte ®Çu tiªn cña VC-4 ®­îc xÕp vµo vÞ trÝ n+1.Gi¸ trÞ con trá lóc nµy ®­îc t¨ng thªm mét ®¬n vÞ. (xem h×nh vÏ 1.27). c/. ChÌn ©m: Khi ®iÓm b¾t ®Çu khung VC-4 chËm h¬n tèc ®é ®ång hå truyÒn dÉn cã nghÜa lµ t¶i träng thay ®æi theo chiÒu h­íng t¨ng th× byte H3 cña con trá ®­îc dïng ®Ó s¾p xÕp t¶i träng, tr­êng hîp nµy gäi lµ chÌn ©m.Khi cã nhu cÇu chÌn ©m c¸c bit D trong c¸c byte H1 vµ H2 ®­îc ®¶o. Sau ®ã c¸c byte t¶i träng cña VC-4 chiÕm lÊy vÞ trÝ cña byte H3. Byte ®Çu tiªn cña VC-4 lóc nµy ®­îc xÕp vµo vÞ trÝ n-1. Gi¸ trÞ con trá lóc nµy ®­îc gi¶m ®i 1 ®¬n vÞ. (xem h×nh 1.29). 1 4 9 Byte ®Çu tiªn cña VC-4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 …n-1 n n+1….. 270 H1 Y Y H2 1 1 H3 H3 H3 Gi¸ trÞ con trá=n X Khung 1 1 4 9 Byte ®Çu tiªn cña VC-4 H1 Y Y H2 1 1 H3 H3 H3 Gi¸ trÞ con trá=n X Khung 2 1 4 9 Byte ®Çu tiªn cña VC-4 H1 Y Y H2 1 1 H3 H3 H3 §¶o c¸c bit I X Khung 3 1 4 9 Byte ®Çu tiªn cña VC-4 H1 Y Y H2 1 1 H3 H3 H3 Gi¸ trÞ con trá=n+1 X Khung 4 125ms 250ms 375ms 500ms H×nh1.27. Qu¸ tr×nh chÌn d­¬ng vµ t¨ng gi¸ trÞ con trá lªn 1. Gi¸ trÞ con trá khi chÌn d­¬ng hoÆc chÌn ©m t¨ng hoÆc gi¶m 1 ®¬n vÞ chØ ®­îc thiÕt lËp trong c¸c khung ®· hoµn thµnh ®éngt¸c chÌn, cßn trong khung ®ang thùc hiÖn ®éng t¸c chÌn th× gi¸ trÞ cña con trá ®­îc truyÒn ®i bao gåm gi¸ trÞ cña con trá lóc b×nh th­êng vµ ®¶o c¸c bit I hoÆc D.( NÕu chÌn d­¬ng th× ®¶o bit I, chÌn ©m th× ®¶o bit D). T¹i c¸c m¸y ghÐp kªnh cÊp cao h¬n STM-1 trong m¹ng th× con trá cã ý nghÜa ®Æc biÖt t¹i c¸c nót m¹ng lµ: T¹i cïng mét thêi ®iÓm t¹i nót m¹ng c¸c luång nh¸nh STM-1 ®Õn c¸c nót lµ kh¸c nhau ( do thêi gian lan truyÒn cña c¸c luång trong m¹ng lµ kh¸c nhau.). Nhê cã con trá mµ ta cã thÓ ®¹t ®­îc sù ®ång bé vÒ pha gi÷a c¸c luång nµy. AUG-4 AU-4 TUG-3 TUG-2 TU-12 VC-12 2PI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 H×nh 1.28. S¬ ®å n« t¶ qu¸ tr×nh ghÐp kªnh c¸c luång 2 Mbpsvµ c¸ch ®¸nh sè VC-12 t­¬ng øng. 1 4 9 Byte ®Çu tiªn cña VC-4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.. n-1 n n+1….. 270 H1 Y Y H2 1 1 H3 H3 H3 Gi¸ trÞ con trá=n X Khung 1 1 4 9 Byte ®Çu tiªn cña VC-4 H1 Y Y H2 1 1 H3 H3 H3 Gi¸ trÞ con trá=n X Khung 2 1 4 9 Byte ®Çu tiªn cña VC-4 H1 Y Y H2 1 1 H3 H3 H3 §¶o c¸c bit D X Khung 3 1 4 9 Byte ®Çu tiªn cña VC-4 H1 Y Y H2 1 1 H3 H3 H3 Gi¸ trÞ con trá=n-1 X Khung 4 125ms 250ms 375ms 500ms H×nh 1.29. Qu¸ tr×nh chÌn ©m vµ t¨ng gi¸ trÞ con trá gi¶m 1. 2.GhÐpluång 34 Mbps vµo vïng t¶i träng cña luång STM-1. 2.1. S¾p xÕp c¸c luång 34 Mbps vµo C-3 vµ VC-3. Luång nh¸nh 34 Mbps qua C-3 s¾p xÕp thµnh khung tÝn hiÖu cã 84cét x 9 dßng = 756 byte.Nh­ng ®Çu vµo C-3 mçi chu kú 125ms chØ cã 537 byte nªn C-3 ph¶i ®én thªm 219 byte. Sau khi bæ xung thªm 9 byte VC-3 POH sÏ ®­îc mét khung gåm 85 cét x 9 dßng. VC-3 ®­îc chia lµm 3 ph©n khung G1,G2, G3.Mmçi ph©n khung chøa 84 cét x 3 hµng = 252 byte. C¸c nhãm nµy ®Òu cã cÊu tróc nh­ nhau. (h×nh 1. 30). Mçi ph©n khung chøa 1431 bit I ( bit th«ng tin tíi tõ luång nh¸nh ), hai bit chÌn ®éng S1, S2, hai nhãm 5 bit chØ thÞ chÌn vµ 573 bit chÌn cè ®Þnh.VËy trong mçi ph©n khung chøa 2016 bit. Luång 34 Mbps cã tèc ®é danh ®Þnh lµ 34,368 Mbps t­¬ng øng víi 4296 bit trong 125 ms. Nh­ vËy mèi ph©n khung ph¶i truyÒn ®­îc 4296bit: 3= 1432 bit trong 125 ms. §Ó ®¶m b¶o tèc ®é nµy mçi ph©n khung ph¶i ®Ó 1 bit chÌn ®éng ®Ó chøa th«ng tin. P O H G1 G2 G3 3 byt 3 3 byt 3 3 byt 3 1 byte 84 byte 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3*8I 3*8I A B 8I KÝ hiÖu: A B 8I = RRRRRRC1 C2. = RRRRRRRR. = R R R R R R R S1 S2 I I I I I I I = 1 byte I. H×nh 1.30.S¾p xÕp luång nh¸nh 34 Mbps vµo VC-3. NÕu tèc ®é cña luång nh¸nh chËm h¬n tèc ®é danh ®Þnh th× bit chÌn ®éng thø nhÊt ( b×nh th­êng sö dông cho bit th«ng tin ) ph¶i ®­îc chÌn, lóc nµy gäi lµ chÌn d­¬ng. NÕu tèc ®é bit cña luång nh¸nh lín h¬n tèc ®é danh ®Þnh th× bit chÌn ®éng thø hai ( b×nh th­êng ®­îc sö dông cho bit chÌn ) ph¶i ®­îc sö dông cho bit th«ng tin, lóc nµy gäi lµ chÌn ©m. C¸c bé 5 bit chØ thÞ chÌn C1 vµ C2 t­¬ng øng sÏ nhËn gi¸ trÞ lµ “1” khi c¸c bit S!, S2 ®­îc chøa c¸c bit chÌn nµ nhËn gi¸ trÞ lµ “0” khi c¸c bit S1, S2 chøa c¸c bit th«ng tin. 2.2. Tæ chøc con trá TU-3 cho VC-3. P O H C-3 Ptr VC-3 9byte byte chÌn 85 byte H1 H2 H3 N N N N S S I D I D I D I D I D Ptr : Con trá. POH: PhÇn bæ xung qu¶n lý ®­êng dÉn. N : Cê gi¸ trÞ míi ( Tr¹ng th¸i tÝch cùc “1001”, b×nh th­êng “0110”). SS : Hai bit nhËn d¹ng con trá. I : C¸c bit t¨ng. D : C¸c bit gi¶m. H×nh 1.31. Tæ chøc con trá TU-3 Mçi khung TU-3 bao gåm 86 cét x 9 hµng = 774 byte. Cét ®Çu tiªn dµnh cho con trá H1 H2 H3 vµ c¸c byte chÌn cè ®Þnh. vïng t¶i träng VC-3 bao gåm 765 byte ®­îc ®¸nh sè tõ 0 ®Õn 764. Nh­ vËy 10 bit chøa gi¸ trÞ con trá cã thÓ thay ®æi tõ 0 ®Õn 764. Ho¹t ®éng cña con trá TU-3 còng t­¬ng tù nh­ ho¹t ®éng cña con trá AU-4 nh­ ®· ph©n tÝch. H×nh vÏ d­íi ®©y sÏ m« t¶ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña con trá TU-3 trong qu¸ tr×nh chÌn. H1 H1 H1 H2 H2 H2 H3 H3 H3 P O H Byte ®Çu TUG-3 n-1 n-1 n-1 n n n Khung 1 125 ms H1 H1 H1 H2 H2 H2 H3 H3 H3 P O H Gi¸ trÞ con trá (n) n-1 n-1 n-1 n n n Khung 2 250 ms H1 H1 H1 H2 H2 H2 H3 H3 H3 P O H C¸c bit D bÞ d¶o n-1 n-1 n-1 n n n Khung 3 375 ms H1 H1 H1 H2 H2 H2 H3 H3 H3 P O H Gi¸ trÞ conn trá (n-1) n-1 n-1 n-1 n n n Khung 4 500 ms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 …. 261 H1 H1 H1 H2 H2 H2 H3 H3 H3 P O H Byte ®Çu TUG-3 n-1 n-1 n-1 n n n Khung 1 125 ms H1 H1 H1 H2 H2 H2 H3 H3 H3 P O H Gi¸ trÞ con trá (n) n-1 n-1 n-1 n n n Khung 2 250 ms H1 H1 H1 H2 H2 H2 H3 H3 H3 P O H C¸c bit I bÞ ®¶o n-1 n-1 n-1 n n n Khung 3 375 ms H1 H1 H1 H2 H2 H2 H3 H3 H3 P O H Gi¸ trÞ conn trá (n+1) n-1 n-1 n-1 n n n n+1n+1n+1 Khung 4 500 ms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 …. 261 (A) (B) H×nh1.32. Qu¸ tr×nh ®iÒu chØnh con trá TUG-3 khi chÌn ©m (A) vµ chÌn d­¬ng (B). 2.3. GhÐp TUG-3 vµo VC-4. H×nh 1.24 ®· tr×nh bµy c¸ch ghÐp 3 luång TUG-3 vµo VC-4. Mçi VC-4 cã thÓ ghÐp bëi 3 TUG-3 theo byte. Mçi VC-4 ®­îc thÓ hiÖn bëi mét khèi 261 cét x 9 hµng. Cét ®Çu chøa c¸c byte VC-4 POH, hai cét tiÕp theo dµnh cho c¸c byte chÌn cè ®Þnh. Tõ cét thø 3 lµ chøa c¸c byte cña TUG-3. Trong ®ã 3 cét ®Çu mçi cét chøa 3 byte con trá cña c¸c TUG-3 # 1,2,3. 6 byte cßn l¹i trong c¸c cét lµ c¸c byte chÌn cè ®Þnh. C¸c cét tõ 7 ®Õn 261 chøa c¸c byte cña VC-3theo thø tù xen byte. Vïng t¶i träng cña VC-4 ®­îc ®¸nh sè thø tù tõ 0 ®Õn 764 cho tõng bé 3 t­¬ng øng víi TUG-3. Con trá AU-4 vµ ho¹t ®éng cña con trá AU-4 t­¬ng tù nh­ viÖc ghÐp c¸c luång 2 Mbps. TUG-3 TU-3 VC-3 C-3 AUG-4 VC-4 34 Mbps STM-1 H×nh1.33. M« t¶ qu¸ tr×nh ghÐp c¸c luång 34 Mbps vµo STM-1. 3.GhÐp luång nh¸nh 140 Mbps vµo vïng t¶i träng cña STM-1. J1 B3 C2 G1 F2 H4 Z3 Z4 Z5 C-4 261 VC-4 POH SOH Con trá AU-4 SOH AU-4 261 9 270 3 1 9 H×nh1.34. GhÐp luång 140 Mbps vµo vïng t¶i träng cña STM-1. Luång nh¸nh 140 Mbps ®­îc bè trÝ vµo C-4. Trong thêi gian 125ms C-4 tiÕp nhËn 2176 byte vµ bæ xung thªm 164 byte ®én ®Ó ®¹t tèc ®é ®Þnh møc ®Çu ra lµ 2340 byte/ khung. Mçi C-4 gåm 2340 byte chia lµm 180 khèi, mçi khèi 13 byte, 180 khèi nµy gåm 9 hµng x 20 khèi. Trong ®ã 12 byte mang d÷ liÖu cña luång 140 Mbps, byte thø 13 dïng cho c¸c môc ®Ých kh¸c. POH P O H W 96 I X 96 I Y 96 I Y 96 I Y 96 I Y 96 I X 96 I X 96 I Y 96 I Y 96 I Y 96 I Y 96 I X 96 I Y 96 I Y 96 I Y 96 I Z 96 I Y 96 I Y 96 I X 96 I VC-4 20 khèi 13 byte A) B) KÝ hiÖu: W= I I I I I I I I ; Y= R R R R R R R R ; X= C R R R R R O O Z= I I I I I I S R. POH: PhÇn bæ xung cho qu¶n lý ®­êng dÉn. I : git th«ng tin. R : bit chÌn cè ®Þnh ; O: bit bæ xung ( dù phßng ). S : bit chÌn ®éng; C: bit chØ thÞ chÌn H×nh1.35.Tæ chøc s¾p xÕp luång 140 Mbps vµo C-4 vµ VC-4. A/.S¾p xÕp chung trong vïng t¶i träng ; B/.S¾p xÕp trong mét hµng. Tæng dung l­îng 20 khèi cña mçi hµng lµ 13 byte x 20 khèi x 8 bit= 2080 bit. Cô thÓ: - 1934 bit th«ng tin I. - 130 bit chÌn cè ®Þnh R. - 1 bit chÌn ®éng S. - 5 bit chØ thÞ chÌn C. 10 bit bæ xung dù phßng O. Trªn ®©y ®·.tr×nh bµy nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ c«ng nghÖ truyÒn dÉn SDH. C«ng nghÖ truyÒn dÉn SDH ®­îc thùc hiÖn víi mét sè thiÕt bÞ ®iÓn h×nh. D­íi ®©y ta sÏ ph©n tÝch 1 trong sè c¸c thiÕt bÞ ®ã. PhÇn II: Kh¶o s¸t thiÕt bÞ FLX 150/600. Ch­¬ng 1: Giíi thiÖu thiÕt bÞ FLX 150/600 I. Caùc ñaëc ñieåm heä thoáng: Heä thoáng FLX150/600 laø moät trong nhöõng heä thoáng noái tieáp nhau cuûa FLX, laø heä thoáng caáp baäc ñoàng boä soá (SDH) cuûa haõng Fujitsu. Heä thoáng FLX150/600 goàm coù caùc phaàn töû maïng (NE) vaø heä thoáng quaûn lyù maïng (NMS) duøng ñeå vaän haønh, baûo trì, kieåm tra vaø quaûn lyù caùc phaàn töû maïng (NEs). Phaàn töû maïng coù SDH, PDH, NMS vaø caùc giao tieáp caûnh baùo. Toå chöùc caùc thaønh phaàn heä thoáng nhö sau: NE FLX-LS (SFL-1). Caùc Card cuûa boä phaän Plug-in. NMS Phaàn cöùng Maùy tính caù nhaân(PC). Caùc traïm doø thöû (WS). Phaàn meàm FLEXR. FLEXR Plus. FLX150/60 H×nh 2.1.Tæ chøc c¸c thµnh phÇn hÖ thèng. II.Caáu hình thieát bò FLX150/600 : Caùc caáu hình thieát bò ñöôïc mang bôûi FLX150/600 laø: boä ña hôïp ñaàu cuoái TRM SDH, boä ña hôïp xen/reõ ADM vaø boä phuïc hoài REG, ñöôïc trang bò vôùi ñöôøng daãn quang STM-1 hoaëc STM-4. 1. Caùc caáu hình thiÕt bÞ: FLX150/600 cung cÊp caùc caáu hình thieát bò sau: - Boä ña hôïp ñaàu cuoái (TRM). - Boä ña hôïp xen/reõ (ADM). - Boä phuïc hoài (REG). a. Boä ña hôïp ñaàu cuoái TRM: FLX150/600 ñöôïc duøng vôùi chöùc naêng laø moät thieát bò ñaàu cuoái trong maïng ñieåm –ñieåm vaø maïng tuyeán tính. Noù ña hôïp caùc tín hieäu nhaùnh thaønh mét tÝn hiÖu tæng hîp STM._. hoà, sau ñoù chuyeån ñoåi chuùng thaønh moät tín hieäu löôõng cöïc CMI vaø ñöa tín hieäu löôõng cöïc naøy ñeán SIA. 2. Ñoàng boä: Card CHPD-D4 ñoàng boä tín hieäu ñeán töø moät khoái PPI ñeå thieát bò tính giôø cho quaù trình xöû lyù ñoåi döõ lieäu keá tieáp baèng caùch cheøn caùc bit ñieàu khieån ®ång bé vaø göûi noù ñeán moät khoái ñoåi döõ lieäu VC-3 taïi phía nhaän. Taïi phía phaùt, CHPD-D4 ñoàng boä tín hieäu ñeán töø khoái giaûi ñoåi döõ lieäu VC-3 vôùi moät tín hieäu 139,264Mb/s beân ngoaøi baèng caùch cho noù qua boä nhôù ñaøn hoài vaø maïch ñieän PLL. 3. Ñoåi döõ lieäu/ giaûi ñoåi döõ lieäu töø VC-4: Card CHPD-D4 ñoåi döõ lieäu caùc byte VC-4 POH vaø döõ lieäu C-4 thaønh moät döõ lieäu ñònh daïng VC-4 taïi phía thu. Taïi phía phaùt, card CHPD-D4 giaûi ñoåi döõ lieäu caùc byte VC-4 POH vaø döõ lieäu C-4 töø döõ lieäu ñònh daïng VC-4 vaø taïo ra caùc thoâng tin c¶nh b¸o. 4. Ñoåi döõ lieäu/giaûi ñoåi döõ lieäu töø AU-4: Taïi phía thu, card CHPD-D4 ñoåi döõ lieäu caùc byte con troû AU-4 vaø döõ lieäu VC-4 thaønh moät döõ lieäu ñònh daïng AU-4. Taïi phía phaùt, card CHPD-D4 giaûi ñoåi döõ lieäu ñònh daïng AU-4 thaønh döõ lieäu caùc byte con troû AU-4 vaø VC-4 vaø thöïc hieän quaù trình xöû lyù con troû. 5. Chuyeån maïch luoàng: Card CHPD-D4 coù theå choïn moät tín hieäu C-4 nhaän töø moät khoái giaûi ñoåi döõ lieäu VC-4. Trong caáu hình voøng, card CHPD-D4 giaùm saùt 2 luoàng ñang hoaït ñoäng trong nhieàu höôùng khaùc nhau vaø choïn luoàng coù chÊt l­îng toát hôn. Ngoaøi cheá ñoä chuyeån luoàng noùi treân (auto), coù 3 cheá ñoä nöõa ñoù laø: + Cheá ñoä b¾t buéc (force): luoàng hoaït ñoäng ñöôïc gaén vôùi moät luoàng khaùc baát chaáp ñieàu kieän luoàng ñoù. + Cheá ñoä nh©n c«ng (manual): luoàng hoaït ñoäng ñöôïc keát noái vôùi moät luoàng khaùc neáu luoàng ñoù khoâng coù loãi. + Cheá ñoä kho¸ (lock-in): luoàng khoâng ñöôïc chuyeån. Trong caáu hình TRM hoaëc ADM tuyeán tính, card CHPD-D4 chæ duøng moät luoàng. Trong caáu hình ADM tuyeán tính, luoàng coù theå ñöôïc thieát laäp bôûi FLEXR hoaëc FLEXR Plus. Trong caáu hình TRM luoàng ñöôïc coá ñònh trong moät höôùng. 6. Card döï phoøng: Card CHPD-D4 cung caáp chöùc naêng card döï phoøng. Treân töøng caëp caùc card ñöôïc caém coù theå caáu hình heä thoáng döï phoøng. Khi coù söï coá x¶y ra, card seõ ñieàu khieån moät rôle ñöôïc thieát laäp trong boä noái CNL-5 caém treân SIA ñeå chuyeån söï löu thoâng luoàng sang card stand-by. 7. Chöùc naêng kieåm tra: Card CHPD-D4 cung caáp chöùc naêng ñaáu voøng ñeå ñaáu voøng döõ lieäu 139,264Mb/s treân card. 8. Löu tröõ döõ lieäu vaät lyù: Card CHPD-D4 löu tröõ caùc döõ lieäu vaät lyù cuûa noù. Caùc döõ lieäu naøy khoâng theå söûa ñoåi. 9. Moâ taû maët tröôùc cuûa card CHPD-D4: Coù hai LED baùo ñoäng naèm treân maët tröôùc cuûa card CHPD-D4 saùng ñoû hoaëc xanh hoaëc nhaáp nhaùy ñoû hoaëc xanh phuï thuoäc vaøo caùc ñieàu kieän caûnh baùo Teân Led Maøu Tình traïng Ñoû Nhaáp nhaùy ñoû Nhaáp nhaùy xanh *1 vaøng/ xanh Vaøng Card phaän bò loãi. Traïm trung taâm thoâng baùo thay theá Card Card ñöôïc caém vaøo bò loãi. Card caøi ñaët chöa hoaøn thaønh. Card ñang phuïc vuï. Ñang vaän haønh Lamp test. Ñoû Tín hieäu caûnh baùo (AIS) nhaän ñöôïc ôû tín hieäu AU-4 Con troû bò loãi trong tín hieäu AU-4. Caûnh baùo ôû tín hieäu VC-4 ôû traïm ñoái dieän. Tín hieäu VC-4 bò loãi. Tín hieäu VC-4 quaù xaáu. Tín hieäu nhaùnh vaøo bò ngaét. Caûnh baùo ôû tín hieäu nhaùnh. Khung tín hieäu nhaùnh bò loãi. Ñang vaän haønh Plamp test. B¶ng2.11.Caùc Led chæ thò cho Card CHPD-D4. XI. Moâ taû card CHSW-D1: Card CHSW-D1 cung caáp döï phoøng card cho card CHPD-D12. Caáu hình döï phoøng card 1: 3 lôùn nhaát coù theå ñöôïc hình thaønh baèng caùch coäng card CHSW-D1 vaø moät card CHPD-D12 döï phoøng. Card naøy chuyeån luoàng thoâng tin cuûa moät card ñang bò loãi sang card döï phoøng ñeå traùnh caùc aûnh höôûng treân caùc thieát bò phuïc vuï hieän haønh khi moät trong caùc Card ñang hoaït ñoäng bò loãi. CPU Giaûi maõ/ ñeäm DPRAM Döõ lieäu vaät lyù MUX Bus INF Choát ñòa chæ ROM RAM Choát döõ lieäu Tín hieäu ñieàu khieån Döõ lieäu Ñeán CHPD-D12 CLK, R/W Ñeán CHPD-D12 TSCL Ñeán MPL MUX bus Ñòa chæ Döõ lieäu Ñòa chæ (H) Ñòa chæ (L) Döõ lieäu RL RL +5 V RL RL +5 V RL RL +5 V CH2*1 CH3*1 CH1 D0 D1 D2 Hình 2.27. Sô ñoà khoái chöùc naêng CHSW-D1. D0 D2 D1 1. Chöùc naêng chuyeån maïch rôle: Khi Card CHSW-D1 ñònh hình moät caáu hình döï phoøng 1: n (n<3) thì coù töø 1 ñeán 63 keânh truyeàn tín hieäu chính ñöôïc nhaäp vaøo CHSW-D1. Coù 2 cheá ñoä chuyeån maïch. Trong cheá ñoä tù ®éng, neáu card hoaït ñoäng coù loãi, thì seõ ñöôïc töï ñoäng chuyeån sang card döï phoøng. CHSW-D1 nhaän döõ lieäu yeâu caàu chuyeån maïch töø Card ñang bò loãi qua ñöôøng truyeàn noái tieáp, sau ñoù taäp hôïp döõ lieäu döï phoøng cuûa card ñang hoaït ñoäng vaø thieát laäp noù cho card döï phoøng. Cuoái cuøng, CHSW-D1 göûi tín hieäu chuyeån maïch ñeán card TSCL, ñoàng thôøi chuyeån tín hieäu chính cho card döï phoøng baèng caùch kích hoaït coâng taéc rôle. Sau khi phuïc hoài card bò loãi xong, card döï phoøng ñöôïc töï ñoäng chuyeån laïi card ñang hoaït ñoäng. Trong cheá ñoä nh©n c«ng card ñang hoaït ñoäng coù theå ñöôïc chuyeån maïch nhaân coâng theo leänh ñöôïc göûi töø FLEXR hoaëc FLEXR Plus ñeán. Cheá ñoä naøy thöôøng ñöôïc duøng ñeå duy trì moät card ñang hoaït ñoäng khoâng coù loãi. Card CHSW-D1 cuõng coù theå thieát laäp cho moãi card khoâng ñöôïc chuyeån sang card döï phoøng (lock-out). 2. Giao dieän vôùi card MPL: Card CHSW-D1 coù moät giao dieän vôùi card MPL ñeå truyeàn döõ lieäu döï phoøng cuûa card ñang hoaït ñoäng sang card döï phoøng. 3. Löu tröõ döõ lieäu vaät lyù: Card CHSW-D1 coù theå löu tröõ caùc döõ lieäu vaät lyù cuûa chính noù. Caùc döõ lieäu naøy khoâng thay ñoåi ñöôïc. 4. Moâ taû maët tröôùc cuûa CHSW-D1: Teân Led Maøu Tình traïng UNIT/ RCI Ñoû Card bò loãi. Nhaáp nhaùy ñoû Traïm trung taâm chæ ñònh thay theá Card. Nhaáp nhaùy xanh Card caém vaøo bò loãi. Card caøi ñaët chöa hoaøn thaønh. *1 Vaøng/ xanh Card ñang phuïc vuï. (Chuyeån maïch baûo veä ñang vaän haønh). Vaøng Ñang vaän haønh Lamp test. Baûng 2.12. Caùc Led chæ thò cho Card CHSW-D1 Maët tröôùc cuûa card CHSW-D1 coù moät Led caûnh baùo maø ñöôïc saùng ñoû hoaëc xanh hoaëc nhaáp nhaùy ñoû, xanh tuøy thuoäc vaøo caùc ñieàu kieän caûnh baùo ñöôïc cho ôû baûng trªn. XII. Moâ taû card CHSD-1EC: Card CHSD-1EC cung caáp moät giao dieän keânh truyeàn nhaùnh hoaëc toång hôïp ñoái vôùi tín hieäu ñieän STM-1. Card CHSD-1EC ñöôïc thieát keá döïa treân caáu truùc boä gheùp keânh. Noù cheøn caùc byte SOH vaøo caùc tín hieäu AU-4 (25,92Mb/s x6) ñeán töø TSCL, vaø chuyeån ñoåi caùc tín hieäu naøy thaønh moät tín hieäu ñieän STM-1 (155,52Mb/s). CHSD-1EC cuõng thöïc hieän ngöôïc qu¸ tr×nh trªn, taùch caùc byte SOH vaø truyeàn tín hieäu AU-4 ñeán TSCL. 1. Chöùc naêng giao dieän luoàng: Card CHSD-1EC coù moät giao dieän cho caùc tín hieäu ñieän STM-1 ñeán töø moät vuøng giao tieáp traïm SIA qua caùc caùp ñoàng truïc. Coù hai cæng tín hieäu chính, moãi moät cæng ñöôïc noái tôùi moät boä noái thích hôïp treân SIA. Moät rôle choïn löïa moät trong caùc cæng phuï thuoäc vaøo khe card ñöôïc laép ñaët vaø caáu hình döï phoøng. Taïi phía thu, CHSD-1EC taùch moät tín hieäu ñieän vaø ñieàu chænh noù ñeán moät möùc thích hôïp. Sau ñoù, thöïc hieän chuyeån ñoåi CMI/NRZ ñeå göûi tín hieäu ñeán khoái S/P. Khi möùc tín hieäu ñang nhaän bÞ mÊt thì moät caûnh baùo LOS (Loss Of Signal) ñöôïc taïo ra. Taïi phía phaùt, CHSD-1EC thöïc hieän söï chuyeån ñoåi NRZ/CMI, vaø sau ñoù chuyeån ñoåi tín hieäu maõ hoùa CMI thaønh tín hieäu ñieän STM-1 ñeå göûi noù ñeán SIA. Khi möùc tín hieäu ngoõ ra haï xuoáng thì moät caûnh baùo CMI OUT DOWN ñöôïc taïo ra. 2. Chöùc naêng ñoàng boä khung: Card CHSD-1EC lieân tieáp kieåm tra maãu bit trong hai byte A1vaøA2 trong phaàn RSOH. CHSD-1EC seõ khôûi taïo moät xung ñoàng boä moãi khi nhaän ñöôïc maãu bit. Neáu maãu bit khoâng tìm thaáy trong moät khoaûng thôøi gian ñaõ ñònh, moät caûnh baùo ñoàng boä xuaát hieän, CHSD-1EC seõ khôûi taïo tín hieäu caûnh baùo maát khung LOF (Loss Of Frame). 3. Chöùc naêng taùch phaàn maøo ñaàu: * Taùch RSOH: CHSD-1EC taùch RSOH sau khi ñoàng boä khung. Moãi moät byte RSOH ñöôïc chuyeån thaønh moät döõ lieäu töông öùng vaø ngöôïc laïi. Do ñoù, nhöõng chöùc naêng sau ñaây ñöôïc thöïc hieän: + Chöùc naêng nghieäp vuï OW. + Kieåm tra chaün, leû BIP-8. + Keânh truyeàn döõ lieäu phaân ñoaïn laëp laïi (RS-DCC). + Chöùc naêng daáu tín hieäu. * Taùch MSOH: Card CHSD-1EC cuõng taùch MSOH töông töï nhö RSOH. Do ñoù, nhöõng chöùc naêng sau ñaây coù theå thöïc hieän: + Kieåm tra chaün leû BIP-24. + Baûo veä phaân ñoaïn gheùp keânh MSP. + Keânh truyeàn döõ lieäu phaân ñoaïn gheùp keânh MS-DCC. + Nöûa byte thoâng baùo traïng thaùi ñoàng boä (SSMP- kieåm tra ñoä öu tieân ñoàng hoà ñoàng boä). 4. Card döï phoøng: Card CHSD-1EC coù chöùc naêng card döï phoøng. Moät caëp card CHSD-1EC ñöôïc laép ñaët coù theå hình thaønh heä thoáng döï phoøng. Khi coù loãi xaûy ra, noù ñieàu khieån moät rôle ñöôïc taïo ra trong boä noái CNL-5 ñöôïc caém treân SIA ñeå chuyeån luoàng löu thoâng sang card stand-by. 5. Chöùc naêng baûo veä vaø khoâi phuïc nghieäp vuï maïng voøng: Card CHSD-1EC cung caáp chöùc naêng baûo veä maïng voøng ring. Chöùc naêng naøy thöïc hieän huûy boû ñaáu voøng cuûa tín hieäu nghieäp vuï OW vaø chæ phaùt moät höôùng quy ñònh taïi traïm chuû ñeå ngaên chaën tín hieäu nghieäp vuï quay ngöôïc laïi trong caáu hình maïng voøng. Khi coù moät loãi xaûy ra treân ñöôøng truyÒn, card cuûa traïm chuû seõ chuyeån maïch phaùt 2 höôùng vaø ñaáu voøng nghieäp vuï, caùc card quang cuûa traïm tôù doø tìm loãi phía thu ñeå loaïi boû tín hieäu ñaáu voøng vaø chuyeån maïch phaùt moät höôùng, do ñoù, ñöôøng nghieäp vuï ñöôïc khoâi phuïc. 6. Chöùc naêng cho tín hieäu nghieäp vuï soá ñi thaúng: Khi khoâng laép ñaët card SACL hoaëc coù leänh cuûa ngöôøi khai thaùc töø FLEXR/FLEXR Plus, tín hieäu nghieäp vuï soá ñöôïc göûi ñeán card CHSD maø khoâng caàn chuyeån sang tín hieäu töông töï. Tôùi MPL Ñieàu kieän Ñieàu khieån Giaùm saùt Giaùm saùt hieäu naêng Boä nhôù Vaät lyù MUX Bus INF Döõ lieäu Ñòa chæ MUX Bus MPL INF STM-1 MNDM LSI ECDL LSI IPL ROM APPLI ROM WORK RAM PRG RAM DCC-CPU SCC3 SCC2 SCC1 RS DCC MS DCC Ñeán card NML Ñòa chæ Döõ lieäu DCC INF Hình 2.28. Sô ñoà khoái chöùc naêng card CHSD-1EC. Ñeán MPL 7. Chöùc naêng chuyeån maïch luoàng: Card CHSD-1EC coù theå löïa choïn tín hieäu thu AU-4. Trong caáu hình maïng voøng, luoàng truyeàn daãn seõ ñöôïc phaùt theo 2 höôùng khaùc nhau. Ñaàu thu seõ löïa choïn luoàng coù chaát löôïng toát hôn. Trong maïng chuoãi, hoaëc caáu hình ñaàu cuoái, luoàng chæ ñöôïc chaïy theo moät höôùng. Trong caáu hình maïng chuoãi, luoàng coù theå ñöôïc thieát laäp treân FLEXR hoaëc FLEXR Plus. Trong caáu hình ñaàu cuoái, luoàng ñöôïc thieát laäp coá ñònh theo moät höôùng. Coù 2 cheá ñoä chuyeån maïch luoàng ngoaøi cheá ñoä töï ñoäng: + Cheá ñoä cöôõng böùc(Force): luoàng ñöôïc chæ ñònh coá ñònh theo moät höôùng. + Cheá ñoä nhaân coâng (manual): moät trong 2 luoàng laø coá ñònh. 8. Chöùc naêng thöû tín hieäu: Card CHSD-1EC cung caáp chöùc naêng ñaáu voøng. Neáu coù moät loãi xaûy ra treân CHSD-1EC, thì noù seõ ñaáu voøng tín hieäu AU-4 baèng nhaân coâng ñeå phaùt hieän nguyeân nhaân loãi. Döõ lieäu chæ coù theå ñaáu voøng theo höôùng beân ngoaøi thieát bò. 9. Chöùc naêng löu tröõ döõ lieäu vaät lyù: CHSD-1EC löu tröõ döõ lieäu vaät lyù cuûa chính noù. Döõ lieäu naøy khoâng theå thay ñoåi ñöôïc. Teân Led Maøu Tình traïng UNIT/ CRT Ñoû Card bò loãi. Nhaáp nhaùy ñoû Trung taâm chæ ñònh thay theá card. Nhaáp nhaùy xanh Card ñöôïc caém vaøo bò loãi. Card caøi ñaët chöa hoaøn thaønh. *1 vaøng/ xanh Card ñang phuïc vuï. Vaøng Ñang vaän haønh Lamp test. Tín hieäu STM-1 bò ngaét. Khung ñoàng boä trong tín hieäu STM-1 bò loãi. Tín hieäu STM-1 keát noái sai. AIS xuaát hieän trong tín hieäu STM-1. Coù bit loãi trong tín hieäu STM nhaän ñöôïc. Tín hieäu STM-1 quaù xaáu. Loãi trong tín hieäu STM ôû traïm ñoái ph­¬ng. Coù caûnh baùo trong tín hieäu AU-4. Coù moät bit loãi trong tín hieäu VC-4. Bit quaù xaáu ñöôïc tìm thaáy trong tín hieäu VC-4. Khoâng keát noái tín hieäu VC-4. Ñang vaän haønh Lamp test. Baûng 2.13. Caùc Led chæ thò cho Card CHSD-1EC. 10. Moâ taû maët tröôùc CHSD-1EC: Hai Led caûnh baùo vaø caùc caûng gôõ roái ñöôïc boá trí treân maët tröôùc cuûa card CHSD-1EC. Caùc Led caûnh baùo naøy saùng ñoû hoaëc xanh hoaëc nhaáp nhaùy ñoû hoaëc xanh phuï thuoäc vaøo caùc ñieàu kieän caûnh baùo.( h×nh 2.13) XIII. Moâ taû card CHSD-1: Caùc loaïi card CHSD-1 ñöôïc lieät keâ trong baûng sau: Teân card ÖÙng duïng Böôùc soùng Boä noái quang CHSD-1L1 Ñöôøng truyeàn daøi 1,3µm FC CHSD-1L1S Ñöôøng truyeàn daøi 1,3µm SC CHSD-1L2 Ñöôøng truyeàn daøi 1,5µm FC CHSD-1L2S Ñöôøng truyeàn daøi 1,5µm SC Card CHSD-1 ñöôïc thieát keá döïa treân caáu truùc boä gheùp keânh. Noù cheøn caùc byte SOH vaøo caùc tín hieäu AU-4 (25,92Mb/s x6) ñeán töø TSCL, vaø chuyeån ñoåi caùc tín hieäu naøy thaønh moät tín hieäu quang STM-1 (155,52Mb/s). CHSD-1 cuõng thöïc hieän ñaûo ngöôïc söï chuyeån ñoåi treân, taùch caùc byte SOH vaø truyeàn tín hieäu AU-4 ñeán TSCL. 1. Chöùc naêng giao dieän quang: Giao dieän quang ñöôïc söû duïng ñeå chuyeån ñoåi tín hieäu quang thaønh tín hieäu ñieän vaø taùch caùc bit ñoàng boä. Ñoàng thôøi noù cuõng laøm nhieäm vuï chuyeån ñoåi tín hieäu ñieän vaø tín hieäu ñoàng hoà thaønh tín hieäu quang. Khi tín hieäu quang thu ñöôïc quaù yeáu khoâng theå taùch caùc bit ñoàng hoà hoaëc lieân tieáp nhaän ñöôïc caùc soá “0” trong thôøi gian 12,5µs hoaëc laâu hôn sau khi chuyeån ñoåi thaønh tín hieäu ñieän, caûnh baùo maát LOS ñöôïc khôûi taïo. Neáu coù caûnh baùo naøy, chöùc naêng ALS ñöôïc kích hoaït, thieát bò ngöøng phaùt tín hieäu quang. 2. Chöùc naêng ñoàng boä khung: Card CHSD-1 lieân tieáp kieåm tra maãu bit trong hai byte A1 vaø A2 trong phaàn RSOH. CHSD-1 seõ khôûi taïo moät xung ñoàng boä moãi khi nhaän ñöôïc maãu bit. Neáu maãu bit khoâng tìm thaáy trong moät khoaûng thôøi gian ñaõ ñònh, moät caûnh baùo ñoàng boä xuaát hieän, CHSD-1 seõ khôûi taïo tín hieäu caûnh baùo maát khung LOF (Loss OF Frame). ECDL LSI IPL ROM APPLI ROM WORK RAM PRG RAM DCC-CPU SCC3 SCC2 SCC1 RS DCC MS DCC Ñeán/ nhaän töø Card NML Ñòa chæ Döõ lieäu DCC INF Tôùi MPL Ñieàu kieän Ñieàu khieån Giaùm saùt Giaùm saùt hieäu naêng Boä nhôù Vaät lyù MUX Bus INF Döõ lieäu Ñòa chæ MUX Bus MPL INF MAP LSI/DMAP LSI Hình 2.29. Sô ñoà khoái chöùc naêng Card CHSD-1. Ñeán/ nhaän töø MPL 3. Chöùc naêng taùch phaàn maøo ñaàu: * Taùch RSOH: Card CHSD-1 taùch RSOH sau khi ñoàng boä khung. Moãi moät byte RSOH ñöôïc chuyeån thaønh moät döõ lieäu töông öùng vaø ngöôïc laïi. Do ñoù, nhöõng chöùc naêng sau ñaây ñöôïc thöïc hieän: + Chöùc naêng nghieäp vuï OW. + Kieåm tra chaün, leû BIP-8. + Keânh truyeàn döõ lieäu phaân ñoaïn laëp laïi (RS-DCC). + Chöùc naêng daáu tín hieäu. * Taùch MSOH: Card CHSD-1 cuõng taùch MSOH töông töï nhö RSOH, do ñoù nhöõng chöùc naêng sau ñaây coù theå thöïc hieän: + Kieåm tra chaün, leû BIP-24. + Baûo veä phaân ñoaïn gheùp keânh MSP. + Keânh truyeàn döõ lieäu phaân ñoaïn gheùp keânh MS-DCC. + Nöûa byte thoâng baùo traïng thaùi ñoàng boä (SSMP- kieåm tra öu tieân ñoàng hoà ñoàng boä). 4. Chöùc naêng baûo veä vaø khoâi phuïc nghieäp vuï maïng voøng: Card CHSD-1 cung caáp chöùc naêng baûo veä maïng voøng ring. Chöùc naêng naøy thöïc hieän huûy boû ñaáu voøng cuûa tín hieäu nghieäp vuï OW, vaø chæ phaùt moät höôùng quy ñònh taïi traïm chuû ñeå ngaên chaën tín hieäu nghieäp vuï quay ngöôïc laïi trong caáu hình maïng voøng. Khi coù moät loãi xaûy ra treân ñöôøng quang, card cuûa traïm chuû seõ chuyeån maïch phaùt 2 höôùng vaø ñaáu voøng nghieäp vuï, caùc card quang cuûa traïm tôù doø tìm loãi phía thu ñeå loaïi boû tín hieäu ñaáu voøng vaø chuyeån maïch phaùt moät höôùng, do ñoù ñöôøng nghieäp vuï ñöôïc khoâi phuïc. 5. Chöùc naêng cho tín hieäu nghieäp vuï soá ñi thaúng: Khi khoâng laép ñaët card SACL hoaëc coù leänh cuûa ngöôøi khai thaùc töø FLEXR/FLEXR Plus, tín hieäu nghieäp vuï soá ñöôïc göûi ñeán card CHSD maø khoâng caàn chuyeån sang tín hieäu töông töï. 6. Chöùc naêng chuyeån maïch luoàng: Card CHSD-1 coù theå löïa choïn tín hieäu thu AU-4. Trong caáu hình maïng voøng, luoàng truyeàn daãn seõ ñöôïc phaùt theo 2 höôùng khaùc nhau, ñaàu thu seõ löïa choïn luoàng coù chaát löôïng toát hôn. Trong maïng chuoãi hoaëc caáu hình ñaàu cuoái, luoàng chæ ñöôïc chaïy theo moät höôùng. Trong caáu hình maïng chuoãi, luoàng coù theå ñöôïc thieát laäp treân FLEXR hoaëc FLEXR Plus. Trong caáu hình ñaàu cuoái, luoàng ñöôïc thieát laäp coá ñònh theo moät höôùng. Coù 2 cheá ñoä chuyeån maïch luoàng ngoaøi cheá ñoä töï ñoäng: + Cheá ñoä cöôõng böùc (Force): luoàng ñöôïc chæ ñònh coá ñònh theo moät höôùng. + Cheá ñoä nhaân coâng (manual): moät trong 2 luoàng laø coá ñònh. 7. Chöùc naêng thöû tín hieäu: Card CHSD-1 cung caáp chöùc naêng ñaáu voøng. Neáu coù moät loãi xaûy ra treân CHSD-1, thì noù seõ ñaáu voøng tín hieäu AU-4 baèng nhaân coâng ñeå phaùt hieän nguyeân nhaân loãi. Döõ lieäu chæ coù theå ñaáu voøng theo höôùng beân ngoaøi thieát bò. 8. Chöùc naêng löu tröõ döõ lieäu vaät lyù: Card CHSD-1 löu tröõ döõ lieäu vaät lyù cuûa chính noù. Döõ lieäu naøy khoâng theå thay ñoåi ñöôïc. Teân Led Maøu Tình traïng UNIT/ CRT Ñoû Card bò loãi. Möùc quang ñaàu ra quaù cao. Möùc quang ra quaù thaáp. Giôùi haïn doøng döôùi möùc cho pheùp trong boä phuïc hoài tín hieäu laser. Nhaáp nhaùy ñoû Traïm trung taâm chæ ñònh thay theá Card Nhaáp nhaùy xanh Card ñöôïc caém vaøo bò loãi. Card caøi ñaët chöa hoaøn thaønh. *1 vaøng/ xanh Card ñang phuïc vuï. Vaøng Ñang vaän haønh Lamp test. Line Ñoû Tín hieäu STM-1 bò ngaét. Khung ñoàng boä trong tín hieäu STM-1 bò loãi. Tín hieäu STM-1 keát noái sai. AIS xuaát hieän trong tín hieäu STM-1. Coù bit loãi trong tín hieäu STM nhaän ñöôïc. Tín hieäu STM-1 quaù xaáu. Loãi trong tín hieäu STM ôû traïm ñoái dieän. Coù caûnh baùo trong tín hieäu AU-4. Coù moät bit loãi trong tín hieäu VC-4. Bit quaù xaáu ñöôïc tìm thaáy trong tín hieäu VC4. Khoâng keát noái tín hieäu VC-4. Ñang vaän haønh Lamp test. Baûng 2.13. Caùc Led chæ thò cho Card CHSD-1EC. 9. Moâ taû maët tröôùc CHSD-1: Hai LED caûnh baùo vaø caùc cæng gôõ roái ñöôïc boá trí treân maët tröôùc cuûa card CHSD-1. Caùc LED caûnh baùo naøy saùng ñoû hoaëc xanh hoaëc nhaáp nhaùy ñoû hoaëc xanh phuï thuoäc vaøo caùc ñieàu kieän caûnh baùo.( h×nh 2.14) XIV. Moâ taû card CHSD-4: Card CHSD-4 cung caáp moät giao dieän keânh truyeàn nhaùnh hoaëc toång hôïp ñoái vôùi tín hieäu quang STM-4. Card CHSD-4 ñöôïc thieát keá döïa treân caáu truùc boä gheùp keânh. Noù cheøn caùc byte SOH vaøo 4 tín hieäu AU-4 (25,92Mb/s x6) ñeán töø TSCL vaø chuyeån ñoåi caùc tín hieäu naøy thaønh moät tín hieäu quang STM-4 (622,08Mb/s). CHSD-4 cuõng thöïc hieän ñaûo ngöôïc söï chuyeån ñoåi treân, taùch caùc byte SOH vaø truyeàn 4 tín hieäu AU-4 ñeán TSCL. Caùc loaïi card CHSD-4 ñöôïc lieät keâ trong baûng sau: Teân card ÖÙng duïng Böôùc soùng Boä noái quang CHSD-4L1 Ñöôøng truyeàn daøi 1,3µm FC CHSD-4L1S Ñöôøng truyeàn daøi 1,3µm SC CHSD-4L2 Ñöôøng truyeàn daøi 1,5µm FC CHSD-4L2S Ñöôøng truyeàn daøi 1,5µm SC 1. Chöùc naêng giao dieän quang: Giao dieän quang ñöôïc söû duïng ñeå chuyeån ñoåi tín hieäu quang thaønh tín hieäu ñieän vaø taùch caùc bit ñoàng boä. Ñoàng thôøi, noù cuõng laøm nhieäm vuï chuyeån ñoåi tín hieäu ñieän vaø tín hieäu ñoàng hoà thaønh tín hieäu quang. Khi tín hieäu quang thu ñöôïc quaù yeáu khoâng theå taùch caùc bit ñoàng hoà hoaëc lieân tieáp nhaän ñöôïc caùc soá “0” trong thôøi gian 12,5µs hoaëc laâu hôn sau khi chuyeån ñoåi thaønh tín hieäu ñieän, caûnh baùo maát LOS ñöôïc khôûi taïo. Neáu coù caûnh baùo naøy, chöùc naêng ALS ñöôïc kích hoaït, thieát bò ngöøng phaùt tín hieäu quang. 2. Chöùc naêng ñoàng boä khung: Card CHSD-4 lieân tieáp kieåm tra maãu bit trong hai byte A1vaøA2 trong phaàn RSOH. CHSD-4 seõ khôûi taïo moät xung ñoàng boä moãi khi nhaän ñöôïc maãu bit. Neáu maãu bit khoâng tìm thaáy trong moät khoaûng thôøi gian ñaõ ñònh, moät caûnh baùo ñoàng boä xuaát hieän, CHSD-4 seõ khôûi taïo tín hieäu caûnh baùo maát khung LOF (Loss Of Frame). 3. Chöùc naêng taùch phaàn maøo ñaàu: * Taùch RSOH: Card CHSD-4 taùch RSOH sau khi ñoàng boä khung. Moãi moät byte RSOH ñöôïc chuyeån thaønh moät döõ lieäu töông öùng vaø ngöôïc laïi. Do ñoù, nhöõng chöùc naêng sau ñaây ñöôïc thöïc hieän: + Chöùc naêng nghieäp vuï OW. + Kieåm tra chaün, leû BIP-8. + Keânh truyeàn döõ lieäu phaân ñoaïn laëp laïi (RS-DCC). + Chöùc naêng daáu tín hieäu. * Taùch MSOH: Card CHSD-4 cuõng taùch MSOH töông töï nhö RSOH, do ñoù, nhöõng chöùc naêng sau ñaây coù theå thöïc hieän: + Kieåm tra chaün, leû BIP-24. + Baûo veä phaân ñoaïn gheùp keânh MSP. + Keânh truyeàn döõ lieäu phaân ñoaïn gheùp keânh MS-DCC. + Nöûa byte thoâng baùo traïng thaùi ñoàng boä (SSMP- kieåm tra ñoä öu tieân ñoàng hoà ñoàng boä). 4. Chöùc naêng baûo veä vaø khoâi phuïc nghieäp vuï maïng voøng: Card CHSD-4 cung caáp chöùc naêng baûo veä maïng voøng. Chöùc naêng naøy thöïc hieän huûy boû ñaáu voøng cuûa tín hieäu nghieäp vuï OW, vaø chæ phaùt moät höôùng quy ñònh taïi traïm chuû ñeå ngaên chaën tín hieäu nghieäp vuï quay ngöôïc laïi trong caáu hình maïng voøng. Khi coù moät loãi xaûy ra treân ñöôøng quang, card cuûa traïm chuû seõ chuyeån maïch phaùt 2 höôùng vaø ñaáu voøng nghieäp vuï, caùc card quang cuûa traïm tôù doø tìm loãi phía thu ñeå loaïi boû tín hieäu ñaáu voøng vaø chuyeån maïch phaùt moät höôùng, do ñoù, ñöôøng nghieäp vuï ñöôïc khoâi phuïc. 5. Chöùc naêng cho tín hieäu nghieäp vuï soá ñi thaúng: Khi khoâng laép ñaët card SACL hoaëc coù leänh cuûa ngöôøi khai thaùc töø FLEXR/FLEXR Plus, tín hieäu nghieäp vuï soá ñöôïc göûi ñeán card CHSD maø khoâng caàn chuyeån sang tín hieäu töông töï. MUX Bus ECDL LSI IPL ROM APPLI ROM WORK RAM PRG RAM DCC-CPU SCC3 SCC2 SCC1 RS DCC MS DCC Ñeán/ nhaän töø card NML Ñòa chæ Döõ lieäu DCC INF Tôùi MPL Ñieàu kieän Ñieàu khieån Giaùm saùt Giaùm saùt hieäu naêng Boä nhôù Vaät lyù MUX Bus INF Döõ lieäu Ñòa chæ MPL INF MAP LSI/DMAP LSI Hình 2.30. Sô ñoà khoái chöùc naêng CHSD-4. Ñeán/ nhaän töø MPL 6. Chöùc naêng löu tröõ döõ lieäu vaät lyù: Card CHSD-4 löu tröõ döõ lieäu vaät lyù cuûa chính noù. Döõ lieäu naøy khoâng theå thay ñoåi ñöôïc. 7. Moâ taû maët tröôùc Card CHSD-4: Hai LED caûnh baùo vaø caùc caûng gôõ roái ñöôïc boá trí treân maët tröôùc cuûa card CHSD-4. Caùc LED caûnh baùo naøy saùng ñoû hoaëc xanh hoaëc nhaáp nhaùy ñoû hoaëc xanh phuï thuoäc vaøo caùc ñieàu kieän caûnh baùo. Teân Led Maøu Tình traïng UNIT/ CRT Ñoû Card bò loãi. Möùc quang ñaàu ra quaù cao. Möùc quang ra quaù thaáp. Nhieät ñoä Laser quaù cao. Giôùi haïn doøng döôùi möùc cho pheùp trong boä phuïc hoài tín hieäu laser. Nhaáp nhaùy ñoû Traïm trung taâm chæ ñònh thay theá Card. Nhaáp nhaùy xanh Card ñöôïc caém vaøo bò loãi. Card caøi ñaët chöa hoaøn thaønh. *1 vaøng/ xanh Card ñang phuïc vuï. Vaøng Ñang vaän haønh Lamp test. LINE Ñoû Tín hieäu STM-4 quaù xaáu. + Maát tín hieäu. + Maát khung. + Daáu ID bò leäch. + Soá bit loãi trong tín hieäu STM-4 vöôït quaù quy ñònh. LINE Ñoû Tín hieäu STM-4 quaù xaáu. + Maát tín hieäu. + Maát khung. + Daáu ID bò leäch. + Soá bit loãi trong tín hieäu STM-4 vöôït quaù quy ñònh. LINE Ñoû Nghi thöùc MSP loãi. + Khoâng ñònh nghóa ñuùng. + Byte MSP bò loãi. Cheá ñoä Lock-in. Con troû AU-4 bò loãi. AIS nhaän ñöôïc trong tín hieäu AU-4. Ñang vaän haønh Lamp test. Baûng 2.13. Caùc Led chæ thò cho Card CHSD-4. XV. Moâ taû card CHSD-4R: Card CHSD-4R phuïc hoài caùc tín hieäu quang STM-4.Caùc loaïi card CHSD-4R ñöôïc lieät keâ trong baûng sau: Teân card ÖÙng duïng Böôùc soùng Boä noái quang CHSD-4L1R Ñöôøng truyeàn daøi 1,3µm FC CHSD-41RS Ñöôøng truyeàn daøi 1,3µm SC CHSD-4L2R Ñöôøng truyeàn daøi 1,5µm FC CHSD-42RS Ñöôøng truyeàn daøi 1,5µm SC 1. Chöùc naêng giao dieän quang: Giao dieän quang ñöôïc söû duïng ñeå chuyeån ñoåi tín hieäu quang thaønh tín hieäu ñieän vaø taùch caùc bit ñoàng boä. Ñoàng thôøi noù cuõng laøm nhieäm vuï chuyeån ñoåi tín hieäu ñieän vaø tín hieäu ñoàng hoà thaønh tín hieäu quang. Khi tín hieäu quang thu ñöôïc quaù yeáu khoâng theå taùch caùc bit ñoàng hoà hoaëc lieân tieáp nhaän ñöôïc caùc soá “0” trong thôøi gian 12,5µs hoaëc laâu hôn sau khi chuyeån ñoåi thaønh tín hieäu ñieän, caûnh baùo maát LOS ñöôïc khôûi taïo. Neáu coù caûnh baùo naøy, chöùc naêng ALS ñöôïc kích hoaït, thieát bò ngöøng phaùt tín hieäu quang. 2. Chöùc naêng ñoàng boä khung: Card CHSD-4R lieân tieáp kieåm tra maãu bit trong hai byte A1 vaø A2 trong phaàn RSOH. CHSD-4R seõ khôûi taïo moät xung ñoàng boä moãi khi nhaän ñöôïc maãu bit. Neáu maãu bit khoâng tìm thaáy trong moät khoaûng thôøi gian ñaõ ñònh, moät caûnh baùo ñoàng boä xuaát hieän, CHSD-4R seõ khôûi taïo tín hieäu caûnh baùo maát khung LOF (Loss Of Frame). 3. Chöùc naêng taùch RSOH: Card CHSD-4R taùch RSOH sau khi ñoàng boä khung. Moãi moät byte RSOH ñöôïc chuyeån thaønh moät döõ lieäu töông öùng vaø ngöôïc laïi. Do ñoù, nhöõng chöùc naêng sau ñaây ñöôïc thöïc hieän: + Chöùc naêng nghieäp vuï OW. + Kieåm tra chaün, leû BIP-8. + Keânh truyeàn döõ lieäu phaân ñoaïn laëp laïi (RS-DCC). Tôùi MPL Ñieàu kieän Ñieàu khieån Giaùm saùt Giaùm saùt hieäu naêng Boä nhôù Vaät lyù MUX Bus INF Döõ lieäu Ñòa chæ MUX Bus MPL INF MAP LSI/DMAP LSI ECDL LSI IPL ROM APPLI ROM WORK RAM PRG RAM DCC-CPU SCC3 SCC2 SCC1 RS DCC Ñeán/ nhaän töø card CHSD-4R Ñòa chæ Döõ lieäu Hình 2.31. Sô ñoà khoái chöùc naêng CHSD-4R. DMAP MAP Ñeán/ nhaän töø MPL DCC INF + Chöùc naêng daáu tín hieäu. 4. Chöùc naêng baûo veä vaø khoâi phuïc nghieäp vuï maïng voøng: Card CHSD-4R cung caáp chöùc naêng baûo veä maïng voøng ring. Chöùc naêng naøy thöïc hieän huûy boû ñaáu voøng cuûa tín hieäu nghieäp vuï OW, vaø chæ phaùt moät höôùng quy ñònh taïi traïm chuû ñeå ngaên chaën tín hieäu nghieäp vuï quay ngöôïc laïi trong caáu hình maïng voøng. Khi coù moät loãi xaûy ra treân ñöôøng quang, card cuûa traïm chuû seõ chuyeån maïch phaùt 2 höôùng vaø ñaáu voøng nghieäp vuï, caùc card quang cuûa traïm tôù doø tìm loãi phía thu ñeå loaïi boû tín hieäu ñaáu voøng vaø chuyeån maïch phaùt moät höôùng, do ñoù ñöôøng nghieäp vuï ñöôïc khoâi phuïc. 5. Chöùc naêng cho tín hieäu nghieäp vuï soá ñi thaúng: Khi khoâng laép ñaët card SACL hoaëc coù leänh cuûa ngöôøi khai thaùc töø FLEXR/FLEXR Plus, tín hieäu nghieäp vuï soá ñöôïc göûi töø phía phaùt ñeán phía nhaän maø khoâng caàn chuyeån sang tín hieäu töông töï. 6. Chöùc naêng löu tröõ döõ lieäu vaät lyù: Card CHSD-4R löu tröõ döõ lieäu vaät lyù cuûa chính noù. Döõ lieäu naøy khoâng theå thay ñoåi ñöôïc. 7. Moâ taû maët tröôùc CHSD-4R : Hai LED caûnh baùo vaø caùc cæng gôõ roái ñöôïc boá trí treân maët tröôùc cuûa card CHSD-4R. Caùc LED caûnh baùo naøy saùng ñoû hoaëc xanh hoaëc nhaáp nhaùy ñoû hoaëc xanh phuï thuoäc vaøo caùc ñieàu kieän caûnh baùo ñöôïc cho trong b¶ng sau: Teân Led Maøu Tình traïng UNIT/ CRT Ñoû Card bò loãi. Möùc quang ñaàu ra quaù cao. Möùc quang ra quaù thaáp. Nhieät ñoä Laser quaù cao. Giôùi haïn doøng döôùi möùc cho pheùp trong boä phuïc hoài tín hieäu laser. Nhaáp nhaùy ñoû Traïm trung taâm chæ ñònh thay theá boä phaän. Nhaáp nhaùy xanh Card ñöôïc caém vaøo bò loãi. Card caøi ñaët chöa hoaøn thaønh. *1 vaøng/ Card ñang phuïc vuï. Vaøng Ñang vaän haønh Lamp test. LINE Ñoû Tín hieäu STM-4 quaù xaáu. + Maát tín hieäu. + Maát khung. + Daáu ID bò leäch. + Soá bit loãi trong tínhieäu STM-4 vöôït quaù quy ñònh. Loãi RS-DCC. Ñang vaänhaønh Lamp test. Baûng 2.14. Caùc Led chæ thò cho Card CHSD-4R. KÕt luËn . Trªn ®©y ®· tr×nh bµy tæng qu¸t vÒ c«ng nghÖ truyÒn dÉn SDHvµ kh¶o s¸t thiÕt bÞ FLX150/600 vÒ cÊu tróc thiÕt bÞ , cÊu h×nh thiÕt bÞ cã thÓ l¾p ®Æt, chøc n¨ng cña thiÕt bÞ vµ chøc n¨ng cô thÓ cña tõng card trong thiÕt bÞ. ThiÕt bÞ nµy sÏ ®­îc ho¹t ®éng cïng víi phÇn mÒm FLEXR. Do thêi gian h¹n chÕ nªn trong ®å ¸n nµy sÏ kh«ng ®Ò cËp ®Õn phÇn mÒm nµy . Víi kiÕn thøc vµ thêi gian cßn h¹n chÕ nªn b¶n ®å ¸n nµy ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt . Em rÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« vµ bÌ b¹n . Mét lÇn n÷a em xin ®­îc bµy tá lßng c¸m ¬n thÇy gi¸o Th.s. NguyÔn Thanh B×nh ®· trùc tiÕp h­íng dÉn em thùc hiÖn ®å ¸n nµy . §ång c¸m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o khoa §iÖn Tö – ViÔn Th«ng cïng gia ®×nh vµ bÌ b¹n ®· gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®å ¸n . C¸c thuËt ng÷ . AGGR : Aggregate . ACO : Alarm cut-of. AIS : Alarm Indication Signal. APS : Automatic Protection Switch. ALS : Automatic Laser Stop. C : Container. DCC : Data Communication Channel. DXC : Digital Cross- Connect . EC : Equipment Clock . FAS : Frame Alignment Signal . LTE : Line Terminal Equipment. LC : Line Clock. LOVC : Low Order Vitual Container LOS : Loss of Signal. LOF : Loss of Frame LOP : Loss of Pointer MSP : Multiplex Section Protection MS-RDI : Multiplex Section Remote Detection Indication MS-AIS : Multiplex Section Alignment Indication Signal MSTE : Multiplex Section Terminal Equipment NE : Network Equipment. NDF : New Data Flag. PA : Power Alarm. OHB : OverHead Byte. OW : Orderwire RAB : Rack Alarm Bus. REI : Remote Error Indication. SIA : Section Interface Area CHSW : Low Speed Channel Speed. SCC : Scceed Control Continue SDH : Synchronous Digital Hierachy TSA : Time Slot Assigment. TSI : Time Slot Interchange. TRM : Line Terminal Equipment TRIB : Tributary. ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc29881.doc
Tài liệu liên quan