Công nghiệp hóa ở các nước Asean & khả năng vận dụng ở Việt Nam

Tài liệu Công nghiệp hóa ở các nước Asean & khả năng vận dụng ở Việt Nam: ... Ebook Công nghiệp hóa ở các nước Asean & khả năng vận dụng ở Việt Nam

doc19 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1604 | Lượt tải: 1download
Tóm tắt tài liệu Công nghiệp hóa ở các nước Asean & khả năng vận dụng ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Chñ nghÜa x· héi ra ®êi ®· ®¸nh dÊu mét b­íc ngoÆt lín trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña lÞch sö kinh tÕ thÕ giíi, kÐo theo sù nhÈy vät tõ chÕ ®é Phong kiÕn lªn Chñ nghÜa x· héi bá qua T­ b¶n chñ nghÜa - ®©y lµ giai ®o¹n ®­îc coi lµ thêi kú qu¸ ®é lªn Chñ nghÜa x· héi. XuÊt ph¸t ®iÓm tõ nÒn kinh tÕ n«ng nghiÖp l¹c hËu nªn c¸c n­íc x· héi chñ nghÜa gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. NhiÖm vô c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®­îc ®Æt ra ®Ó thóc ®Èy nÒn kinh tÕ, n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n. ViÖt Nam còng n»m trong xu thÕ ph¸t triÓn chung, còng cã môc tiªu tiÕn hµnh hiÖn ®¹i ho¸, c«ng nghiÖp ho¸. Nh­ng, n­íc ta cã lîi thÕ lµ tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ muén h¬n v× vËy cã thÓ tiÕp thu nh÷ng kinh nghiÖm cña c¸c n­íc kh¸c ®Ó ¸p dông. NhËn thÊy qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc lµ mét vÊn ®Ò tÊt yÕu mang tÝnh thêi ®¹i l¹i lµ néi dung bao qu¸t, môc tiªu quan träng trong thêi k× qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi. V× vËy sau qu¸ tr×nh häc tËp, nghiªn cøu m«n Kinh tÕ ChÝnh trÞ ®Æc biÖt lµ qu¸ tr×nh C«ng nghiÖp ho¸- HiÖn ®¹i ho¸, t«i ®· chän ®Ò tµi : "C«ng nghiÖp ho¸ ë c¸c n­íc Asean vµ kh¶ n¨ng vËn dông ë ViÖt Nam" lµ néi dung chÝnh cho bµi tiÓu luËn. Bµi tiÓu luËn gåm 3 phÇn: PhÇn I : Quan niÖm vÒ c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ - PhÇn II : C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ë c¸c n­íc Asean PhÇn iii : Mét sè gi¶i ph¸p thóc ®Èy c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt Nam (trªn c¬ së ¸p dông kinh nghiÖm c«ng nghiÖp ho¸ cña c¸c n­íc Asean) Bµi tiÓu luËn nµy ®­îc sù h­íng dÉn cña c« gi¸o bé m«n Kinh tÕ ChÝnh trÞ Th¹c sÜ NguyÔn Thanh HiÕu. T«i tr©n thµnh c¶m ¬n sù chØ b¶o, gióp ®ì cña c« vµ nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c b¹n cïng häc, ®· gióp t«i hoµn thµnh bµi tiÓu luËn nµy. PhÇn I: Quan niÖm vÒ c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ 1.Bèi c¶nh chung ChÕ ®é X· héi chñ nghÜa ( XHCN ) ë Liªn X« vµ c¸c n­íc §«ng ¢u sôp ®æ khiÕn Chñ nghÜa x· héi ( CNXH ) t¹m thêi l©m vµo tho¸i trµo, nh­ng vÉn kh«ng lµm thay ®æi tÝnh chÊt cña thêi ®¹i, loµi ng­êi vÉn trong thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH. §iÒu nµy ®· ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn ®Þnh h­íng ph¸t triÓn cña n­íc ta, kh«ng thÓ chØ quan hÖ víi c¸c n­íc XHCN mµ ph¶i më cöa thÞ tr­êng, hoµ nhËp víi kinh tÕ cña c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Nh­ng, n­íc ta vÉn ph¶i x¸c ®Þnh râ môc tiªu chÝnh lµ tiÕn lªn CNXH . Ngoµi ra t×nh h×nh chÝnh trÞ kh«ng æn ®Þnh còng t¹o ra kh«ng Ýt khã kh¨n. §Êu tranh giai cÊp, ®Êu tranh d©n téc, xung ®ét vò trang... ®Æc biÖt lµ c¸c ho¹t ®éng can thiÖp, lËt ®æ, khñng bè vÉn x¶y ra lµm suy kiÖt nÒn kinh tÕ ¶nh h­ëng tëi ®êi sèng cña nh©n d©n. C¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt ph¸t triÓn víi tr×nh ®é cao, t¨ng nhanh lùc l­îng s¶n xuÊt ( LLSX ) thóc ®Èy qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, t¹o ra sù c¸ch biÖt lín gi÷a c¸c n­íc ph¸t triÓn vµ ®ang ph¸t triÓn, gi÷a c¸c n­íc T­ b¶n chñ nghÜa ( TBCN ) vµ XHCN ... Tuy nhiªn, " Hoµ b×nh, æn ®Þnh vµ hîp t¸c ®Ó ph¸t triÓn" ngµy cµng trë thµnh ®ßi hái bøc xóc cña c¸c d©n téc vµ quèc gia trªn thÕ giíi. C¸c n­íc ®Òu cã môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ lµm chÝnh nªn ngµy cµng cã nhiÒu tæ chøc kinh tÕ ra ®êi nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c n­íc ph¸t triÓn nh­ WTO, APEC, ASEAN... ViÖt Nam còng n»m trong xu thÕ chung, tham gia vµo nhiÒu tæ chøc nh»m më réng quan hÖ ®èi ngo¹i, t¹o tiÒn ®Ò cho C«ng nghiÖp ho¸- HiÖn ®¹i ho¸ (CNH -H§H ) ®Êt n­íc, kh¶ n¨ng gi÷ v÷ng ®éc lËp tù chñ vµ héi nhËp víi céng ®ång thÕ giíi t¨ng thªm. Bèi c¶nh chung trong n­íc vµ trªn thÕ giíi t¹o ra nhiÒu thuËn lîi nh­ng còng kh«ng Ýt khã kh¨n. §iÒu quan träng lµ n­íc ta ph¶i chñ ®éng n¾m lÊy thêi c¬ ®Ó v­¬n lªn ph¸t triÓn, tuy nhiªn còng ph¶i tØnh t¸o kh«i phôc nh÷ng khã kh¨n ®Ó ®­a nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn æn ®Þnh, c¶i thiÖn vµ n¨ng cao ®êi sèng nh©n d©n. 2. Quan niÖm vÒ C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. 2.1. Kh¸i niÖm: ë thÕ kû XVII- XVIII, khi c¸ch m¹ng C«ng nghiÖp ®­îc tiÕn hµnh ë T©y ¢u, CNH ®­îc hiÓu lµ Qu¸ tr×nh thay thÕ lao ®éng thñ c«ng b»ng lao ®éng sö dông m¸y mãc. Trong b¸o c¸o ®äc ngµy 5/7/1921 t¹i §¹i héi III Quèc tÕ Céng s¶n, Lenin kh¼ng ®Þnh: " C¬ së vËt chÊt- kü thuËt cña CNXH chØ cã thÓ lµ nÒn ®¹i c«ng nghiÖp c¬ khÝ, cã kh¶ n¨ng c¶i t¹o c¶ N«ng nghiÖp, nh­ng cã thÓ kh«ng ®ãng khung ë nguyªn lý ®ã, mét nÒn ®¹i c«ng nghiÖp ë vµo tr×nh ®é kü thuËt hiÖn ®¹i vµ cã kh¶ n¨ng c¶i t¹o n«ng nghiÖp ®ã lµ ®iÖn khÝ ho¸ ®Êt n­íc". Vµ thùc tÕ còng cho thÊy, mét sè c¸c n­íc T­ b¶n (TB) ph¸t triÓn ®· sím hoµn thµnh CNH b»ng c¸ch x¸c lËp nÒn ®¹i C«ng nghiÖp C¬ khÝ vµ ®ang tiÕn lªn ®iÖn khÝ ho¸. KÕ thõa nh÷ng tri thøc v¨n minh cña nh©n lo¹i vµ rót kinh nghiÖm trong lÞch sö tiÕn hµnh CNH vµ thùc tÕ CNH-H§H ë ViÖt Nam trong thêi kú ®æi míi 1986, Héi nghÞ Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng lÇn 7, kho¸ 6 vµ §¹i héi §¹i biÓu toµn quèc lÇn 7 §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam ®· x¸c ®Þnh:" CNH- H§H lµ qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¨n b¶n toµn diÖn c¸c ho¹t ®éng S¶n xuÊt kinh doanh- DÞch vô, qu¶n lý kinh tÕ X· héi tõ sö dông søc lao ®éng thñ c«ng lµ chÝnh sang sö dông mét c¸ch phæ biÕn søc lao ®éng cïng víi c«ng nghÖ, ph­¬ng tiÖn vµ ph­¬ng ph¸p tiªn tiÕn hiÖn ®¹i dùa trªn sù ph¸t triÓn cña c«ng nghiÖp vµ tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ t¹o ra n¨ng xuÊt lao ®éng x· héi cao" Nh­ vËy, C«ng nghiÖp ho¸ theo t­ t­ëng míi lµ kh«ng bã hÑp trong ph¹m vi, tr×nh ®é c¸c LLSX ®¬n thuÇn, kü thuËt ®¬n thuÇn ®Ó chuyÓn lao ®éng thñ c«ng thµnh lao ®éng c¬ khÝ nh­ tr­íc ®©y. 2.2. Quan ®iÓm chØ ®¹o c«ng cuéc CNH-H§H ®Êt n­íc. Mét lµ: Gi÷ v÷ng ®éc lËp tù chñ ®i ®«i víi më réng hîp t¸c quèc tÕ, ®a ph­¬ng ho¸, ®a d¹ng ho¸ quan hÖ ®èi ngo¹i. Dùa vµo nguån lùc trong n­íc lµ chÝnh, ®i ®«i víi tranh thñ tèi ®a nguån lùc bªn ngoµi. X©y dùng mét nÒn kinh tÕ më, héi nhËp víi khu vùc vµ thÕ giíi, h­íng m¹nh vÒ xuÊt khÈu, ®ång thêi thay thÕ nhËp khÈu b»ng nh÷ng s¶n phÈm trong n­íc s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶. Hai lµ: CNH- H§H lµ sù nghiÖp cña toµn d©n, cña mçi thµnh phÇn kinh tÕ, trong ®ã kinh tÕ nhµ n­íc lµ chñ ®¹o. Ba lµ: LÊy viÖc ph¸t huy nguån lùc con ng­êi lµm yÕu tè c¬ b¶n cho sù ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng. §éng viªn toµn d©n cÇn kiÖm x©y dùng ®Êt n­íc, kh«ng ngõng t¨ng tÝch luü cho ®Çu t­ ph¸t triÓn, t¨ng tr­ëng kinh tÕ g¾n víi c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n, ph¸t triÓn v¨n ho¸ gi¸o dôc, thùc hiÖn tiÕn bé vµ c«ng b»ng x· héi, b¶o vÖ m«i tr­êng. Bèn lµ: Khoa häc vµ c«ng nghÖ lµ ®éng lùc cña CNH- H§H. KÕt hîp c«ng nghÖ truyÒn thèng víi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, tranh thñ ®i nhanh vµo hiÖn ®¹i ë nh÷ng kh©u quyÕt ®Þnh. N¨m lµ: LÊy hiÖu qu¶ Kinh tÕ x· héi lµm tiªu chuÈn c¬ b¶n ®Ó x¸c ®Þnh ph­¬ng ¸n ph¸t triÓn, lùa chän dù ¸n ®Çu t­ vµ c«ng nghÖ. §Çu t­ chiÒu s©u ®Ó khai th¸c tèi ®a n¨ng lùc s¶n xuÊt hiÖn cã. Trong ph¸t triÓn míi, ­u tiªn quy m« võa vµ nhá, c«ng nghÖ tiªn tiÕn, t¹o nhiÒu viÖc lµm thu håi vèn nhanh; ®ång thêi, x©y dùng mét sè c«ng tr×nh quy m« lín thËt cÇn thiÕt vµ cã hiÖu qu¶. T¹o ra nh÷ng mòi nhän trong tõng b­íc ph¸t triÓn. TËp trung thÝch ®¸ng nguån lùc cho c¸c lÜnh vùc, c¸c ®Þa bµn träng ®iÓm; ®ång thêi, quan t©m ®¸p øng nhu cÇu thiÕt yÕu cña mäi vïng trong n­íc; cã chÝnh s¸ch hç trî nh÷ng vïng khã kh¨n, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c vïng ®Òu ph¸t triÓn. S¸u lµ: KÕt hîp kinh tÕ, quèc phßng vµ an ninh 3. TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan vµ môc tiªu cña qu¸ tr×nh CNH- H§H 3.1. TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan. Th«ng qua CNH-H§H sÏ x©y dùng ®­îc c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña CNXH, ph¸t triÓn LLSX t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng (NSL§). T¹o ®iÒu kiÖn vËt chÊt ®Ó cñng cè khèi liªn minh C«ng- N«ng- TrÝ thøc XHCN, n©ng cao d©n trÝ vµ sù ph¸t triÓn toµn diÖn cña con ng­êi. Trªn c¬ së ®ã sÏ cã ®iÒu kiÖn ®Ó t¨ng c­êng, cñng cè lùc l­îng an ninh, quèc phßng nh»m x©y dùng nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn ®éc lËp tù chñ cã ®ñ søc ®Ó thùc hiÖn sù ph©n c«ng vµ hîp t¸c quèc tÕ. Qua ®©y, ta cã thÓ thÊy CNH-H§H cã ý nghÜa hÕt søc quan träng, ®ã lµ con ®­êng tho¸t khái nguy c¬ tôt hËu xa h¬n so víi c¸c n­íc xung quanh, gi÷ v÷ng ®­îc sù æn ®Þnh chÝnh trÞ x· héi b¶o vÖ ®éc lËp, chñ quyÒn vµ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn XHCN - ¶nh h­ëng quyÕt ®Þnh ®Õn th¾ng lîi cña sù nghiÖp x©y dùng CNXH ë n­íc ta. Qua c¸c kú §¹i héi, CNH-H§H lµ nhiÖm vô trung t©m trong suèt thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH ë n­íc ta, vµ mang tÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan. §ång thêi qua c¸c thêi kú kh¸c nhau l¹i cã qu¸ tr×nh nhËn thøc vµ cô thÓ ho¸ thªm nhiÖm vô nµy cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña ®Êt n­íc trong tõng thêi kú vµ phï hîp vµ phï hîp víi xu thÕ chung cña thêi ®¹i. 3.2. T¸c dông cña CNH-H§H T¹o ®iÒu kiÖn ®Ò biÕn ®æi vÒ chÊt l­îng s¶n xuÊt, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng søc chÕ ngù cña con ng­êi ®èi víi tù nhiªn, t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ ph¸t triÓn kinh tÕ; do ®ã gãp phÇn æn ®Þnh vµ n©ng cao ®êi sèng cña nh©n d©n; gãp phÇn quyÕt ®Þnh sù th¾ng lîi cña chñ nghÜa x· héi. T¹o ®iÒu kiÖn vËt chÊt cho viÖc cñng cè t¨ng c­êng vai trß kinh tÕ cña Nhµ n­íc; n©ng cao n¨ng lùc tÝch luü, t¨ng c«ng ¨n viÖc lµm, nhê ®ã lµm t¨ng sù ph¸t triÓn tù do vµ toµn diÖn trong mäi ho¹t ®éng kinh tÕ cña con ng­êi (nh©n tè trung t©m cña nÒn s¶n xuÊt x· héi) T¹o ®iÒu kiÖn vËt chÊt cho t¨ng c­êng an ninh vµ quèc phßng. T¹o ®iÒu kiÖn vËt chÊt cho viÖc x©y dùng nÒn kinh tÕ d©n téc tù chñ, ®ñ søc thùc hiÖn sù ph©n c«ng vµ hîp t¸c quèc tÕ. 4. Môc tiªu vµ néi dung c¬ b¶n cña CNH-H§H 4.1. Môc tiªu cña CNH- H§H XuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh nãi trªn vµ c¨n cø vµo C­¬ng lÜnh cña §¶ng, cÇn tiÕp tôc n¾m v÷ng hai nhiÖm vô chiÕn l­îc x©y dùng CNXH vµ b¶o vÖ tæ quèc, ®Èy m¹nh CNH-H§H. Môc tiªu cña CNH-H§H lµ x©y dùng n­íc ta thµnh mét n­íc C«ng nghiÖp cã c¬ së vËt chÊt kü thuËt hiÖn ®¹i, c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý, quan hÖ s¶n xuÊt tiÕn bé, phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña LLSX, ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cao, quèc phßng, an ninh v÷ng ch¾c, d©n giÇu n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng v¨n minh. Tõ nay ®Õn n¨m 2020, ra søc phÊn ®Êu ®­a n­íc ta c¬ b¶n trë thµnh mét n­íc c«ng nghiÖp. 4.2. Néi dung c¬ b¶n cña CNH- H§H * Ph¸t triÓn LLSX- c¬ së vËt chÊt kü thuËt (CSVCKT) cña CNXH trªn c¬ së thùc hiÖn c¬ khÝ ho¸ nÒn s¶n xuÊt X· héi vµ ¸p dông nh÷ng thµnh tùu khoa häc c«ng nghÖ (KHCN) hiÖn ®¹i: - Ph¸t triÓn LLSX lµ ph¶i c¶i biÕn lao ®éng thñ c«ng l¹c hËu thµnh lao ®éng sö dông m¸y mãc, tøc lµ c¬ khÝ ho¸ nÒn kinh tÕ, chuyÓn nÒn kinh tÕ N«ng nghiÖp sang nÒn kinh tÕ C«ng nghiÖp. - Ph¸t triÓn LLSX th× ph¶i ph¸t triÓn c¶ c¸c yÕu tè cÊu thµnh LLSX: T­ liÖu s¶n xuÊt (TLSX), lùc l­îng lao ®éng (LLL§) vµ KHCN. C¶i biÕn TLSX lµ ph¶i ph¸t triÓn c¸c ngµnh C«ng nghiÖp chÕ t¹o. Thªm vµo ®ã, ngoµi viÖc ¸p dông KHCN tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i trªn thÕ giíi th× n­íc ta còng ph¶i chó träng ®Çu t­ ph¸t triÒn KHCN n­íc nhµ. Nh­ng, Nhµ n­íc ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc ph­¬ng h­íng ®óng ®¾n, th«ng qua viÖc lùa chän c¸c lÜnh vùc KHCN (nh­: c«ng nghÖ th«ng tin, c«ng nghÖ sinh häc...). MÆt kh¸c, ta còng ph¶i t¹o dùng ®­îc nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho sù ph¸t triÓn KHCN nh­: nguån nh©n lùc, c¸c nguån lùc tµi chÝnh... - Con ng­êi (LLL§) còng ph¶i ®­îc ph¸t triÓn theo chiÒu s©u, ph¶i ®­îc n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸, chuyªn m«n nghiÖp vô... thªm vµo ®ã lµ c¸c c¬ së vËt chÊt kü thuËt hiÖn ®¹i ®Ó phï hîp víi yªu cÇu cña qu¸ tr×nh CNH-H§H. * ChuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ theo h­íng hiÖn ®¹i ho¸, hîp lý vµ hiÖu qu¶: qu¸ tr×nh chuyÓn ®åi chñ yÕu lµ theo c¬ cÊu ngµnh. Trong ®ã, sù chuyÓn ®æi hîp lý lµ t¨ng dÇn tû träng ngµnh DÞch vô, C«ng nghiÖp gi¶m dÇn tû träng c¸c ngµnh N«ng, l©m, ng­ nghiÖp vµ khai kho¸ng trong tæng gi¸ trÞ s¶n phÈm X· héi. * ThiÕt lËp Quan hÖ X· héi theo ®Þnh h­íng XHCN: theo quy luËt quan hÖ x· héi ph¶i phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cña LLSX. V× vËy khi tiÕn hµnh CNH-H§H, tuú theo tr×nh ®é ph¸t triÓn cña LLSX mµ quan hÖ s¶n xuÊt sÏ ®­îc c¶i biÕn cho phï hîp. Tuy nhiªn, quan hÖ x· héi ph¶i thóc ®Èy ph¸t triÓn LLSX vµ c¶i biÕn ®êi sèng nh©n d©n, t¹o ®iÒu kiÖn thùc hiÖn c«ng b»ng X· héi. PhÇn II: C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ë c¸c n­íc Asean C¸c n­íc Asean ®Òu lµ nh÷ng n­íc míi giµnh ®­îc ®éc lËp, tr¶i qua chiÕn tranh trong thêi gian dµi, v× vËy ®Òu cã nÒn kinh tÕ l¹c hËu, kÐm ph¸t triÓn. C«ng cuéc CNH-H§H chØ míi ®­îc tiÕn hµnh trong vµi chôc n¨m gÇn ®©y, vµ chØ thÊy râ kÕt qu¶ ë mét sè n­íc nh­ Singapo, Thailan hay Malaysia. Cho nªn trong bµi viÕt cña m×nh t«i chØ ®­a ra mét sè dÉn chøng liªn quan ®Õn CNH-H§H ë c¸c n­íc nµy. 1. §Æc ®iÓm CNH-H§H ë c¸c n­íc Asean 1.1. C«ng nghiÖp ho¸ g¾n liÒn víi hiÖn ®¹i ho¸. C«ng nghiÖp ho¸ ph¶i g¾n liÒn víi hiÖn ®¹i ho¸ v× trªn thÕ giíi ®ang diÔn ra C¸ch m¹ng Khoa häc C«ng nghÖ (CM KHCN) hiÖn ®¹i, mét sè n­íc ®· chuyÓn tõ kinh tÕ C«ng nghiÖp sang kinh tÕ tri thøc, nªn ph¶i tranh thñ øng dông nh÷ng thµnh tùu cña CM KHCN tiÕp cËn kinh tÕ tri thøc ®Ó hiÖn ®¹i ho¸ nh÷ng ngµnh, nh÷ng kh©u vµ lÜnh vùc cã ®iÒu kiÖn nhÈy vät. §©y còng lµ ®Æc ®iÓm CNH ë ViÖt Nam v× ta cã thÓ thÊy sau khi tiÕn hµnh CNH-H§H c¸c n­íc trong khèi Asean ®Òu cã nÒn kinh tÕ nhÈy vät, hÇu hÕt ®Òu ph¸t triÓn thµnh nÒn kinh tÕ C«ng nghiÖp hiÖn ®¹i ( Singapo, Malaysia, Thailan...). Ngoµi ra, mét sè n­íc ®· b­íc ®Çu tiÕp cËn víi nÒn kinh tÕ tri thøc nh­ Singapo, Thailan... 1.2. C«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ trong bèi c¶nh toµn cÇu ho¸ kinh tÕ: Trong bèi c¶nh toµn cÇu ho¸ vÒ kinh tÕ th× nÒn kinh tÕ më vµ ph¸t triÓn c¸c quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ lµ tÊt yÕu. HÇu hÕt c¸c n­íc trong khu vøc ®Òu ®· tham gia vµo Asean còng nh­ nhiÒu tæ chøc kh¸c nh»m më réng quan hÖ quèc tÕ phôc vô cho môch ®Ých më cöa nÒn kinh tÕ, t¹o lËp c¸c quan hÖ víi c¸c n­íc ph¸t triÓn tõ ®ã thu hót vèn ®Çu t­ tõ n­íc ngoµi. 1.3. C«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ nh»m môc tiªu x©y dùng ®Êt n­íc, n©ng cao ®êi sèng X· héi. C¸c n­íc trong khu vùc cã chÕ ®é chÝnh trÞ kh¸c nhau, tuy nhiªn tÊt c¶ ®Òu tiÕn hµnh CHN-H§H víi môc ®Ých ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ. Kinh tÕ æn ®Þnh gãp phÇn lµm cho ®Êt n­íc giÇu m¹nh, vµ ®êi sèng nh©n d©n ®­îc n©ng cao. 1.4. Rót ng¾n thêi gian C«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸. Rót ng¾n thêi gian C«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ lµ xu h­íng cã tÝnh quy luËt ë c¸c n­íc Asean. V× hÇu hÕt c¸c n­íc ®Òu tiÕn hµnh CNH-H§H khi CM KHCN ®· diÔn ra cho nªn cã thÓ tiÕp thu vµ ¸p dông c¸c khoa häc, kü thuËt, c«ng nghÖ hiÖn ®¹i trªn thÕ giíi vµo c¸c lÜnh vùc cña nÒn kinh tÕ. MÆt kh¸c, c¸c n­íc ph¶i ®Æt ra c¸c chÝnh s¸ch phï hîp ®Ó thÝch øng víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ ThÕ giíi hiÖn t¹i, nh­ vËy lµ ®· rót ng¾n ®­îc thêi gian nghiªn cøu, ®æi míi KHCN còng cã nghÜa lµ rót ng¾n ®­îc thêi gian CNH-H§H. Rót ng¾n thêi gian còng cã nghÜa lµ ®i tr­íc ®ãn ®Çu, bá qua nh÷ng ngµnh, lÜnh vùc kh«ng cßn phï hîp víi thêi ®¹i. §ång thêi ph¶i cã nhËn thøc ®óng ®¾n, kÞp thêi ®Ó ph¸t triÓn c¸c ngµnh hay lÜnh vùc míi phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc. 2. Mét sè kinh nghiÖm CNH-H§H ë c¸c n­íc Asean. 2.1. C«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ N«ng nghiÖp vµ N«ng th«n. HÇu hÕt c¸c n­íc Asean ®Òu tiÕn hµnh CNH-H§H tõ nÒn kinh tÕ l¹c hËu, tr×nh ®é kü thuËt thÊp kÐm. V× vËy ph¶i CNH-H§H ngµnh N«ng nghiÖp nh»m t¨ng n¨ng xuÊt, s¶n l­îng mét phÇn nh»m gi¶i quyÕt nhu cÇu trong n­íc mét phÇn nÕu cã sÏ phôc vô xuÊt khÈu. Asean lµ khu vôc cã c¸c n­íc s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu n«ng s¶n víi s¶n l­îng lín ra thÞ tr­êng ThÕ giíi nh­: g¹o, chÌ, cµphª, tiªu, s¾n... Víi môc tiªu ®· ®Ò ra, c¸c n­íc ®Òu tiÕn hµnh x©y dùng c¬ së h¹ tÇng víi hÖ thèng thuû lîi, m¹ng l­íi giao th«ng, hÖ thèng ®iÖn ®Ó phôc vô ho¹t ®éng s¶n xuÊt N«ng nghiÖp. Ngoµi ra, c¸c n­íc còng ®· ®Çu t­ vÒ chiÒu réng, t¨ng c­êng s¶n xuÊt c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ N«ng nghiÖp mét phÇn ®Ó c¬ giíi ho¸ ho¹t ®éng s¶n xuÊt N«ng nghiÖp mét phÇn ®Ó phôc vô khai hoang ®Êt ®ai, t¨ng diÖn tÝch canh t¸c. VÒ chiÒu s©u, c¸c n­íc ®· tiÕn hµnh nghiªn cøu c¸c gièng c©y trång, vËt nu«i cho n¨ng suÊt cao ®Æc biÖt lµ chÊt l­îng tèt. Gãp phÇn t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña n«ng s¶n trong qu¸ tr×nh tiªu thô trªn thÞ tr­êng. §æi míi c«ng t¸c qu¶n lý tæ chøc, ®iÒu hµnh còng gãp phÇn ph¸t triÓn ngµnh N«ng nghiÖp. Nh­ ë Malaysia, viÖc ®Çu t­ cho N«ng nghiÖp, ChÝnh phñ giao cho chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng gi¶i quyÕt nªn c¬ cÊu kinh tÕ vïng trong ngµnh n«ng nghiÖp rÊt ®a d¹ng. 2.2. C«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ h­íng vÒ xuÊt khÈu C¸c n­íc Asean ®Òu ®· sö dông c¸c ­u thÕ cña m×nh ®Ó thóc ®Èy nÒn kinh tÕ. Víi nguån lùc vÒ mÆt hµng n«ng, h¶i s¶n kh¸ dåi dµo, c¸c n­íc trong khu vùc ®Òu ®· ph¸t huy rÊt tèt tiÒm n¨ng nµy. S¶n l­îng hµng ho¸ xuÊt khÈu ra thÞ tr­êng ngµy cµng lín víi chÊt l­îng ngµy cµng cao. Mét sè n­íc th× xuÊt khÈu hµng ho¸ s¶n xuÊt ra víi quan ®iÓm lµ ph¶i n©ng cao chÊt l­îng ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi s¶n phÈm cïng lo¹i trªn thÞ tr­êng. Mét sè n­íc kh¸c (nh­ Thailan, Malaysia ) ®· chuyÓn ®æi hµng ho¸ xuÊt khÈu, gi¶m dÇn hµng ho¸ ®· qua s¬ chÕ sang lÜnh vùc l¾p r¸p c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö nh­ vËy võa n©ng cao ®êi sèng ng­êi lao ®éng, võa tiÕp thu ®­îc KHCN tiªn tiÕn hiÖn ®¹i. Trong khi ®ã, Singapo kh«ng cã lîi thÕ vÒ N«ng nghiÖp mÆt kh¸c l¹i cã thÕ m¹nh vÒ C«ng nghiÖp. Vµ Singapo ®· ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp cã chÊt l­îng cao phôc vô xuÊt khÈu nh­: ®iÖn tö, dông cô y tÕ cao cÊp, chÕ t¹o thiÕt bÞ chuyªn dïng... 2.3. C«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ th«ng qua qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ. Mét sè n­íc tr­íc khi tiÕn hµnh CNH-H§H cã c¬ cÊu kinh tÕ kh¸c nhau nh­ng sau khi tiÕn hµnh chuyÓn dÞch th× ®· t¹o lËp ®­îc nÒn kinh tÕ æn ®Þnh vµ cã nhiÒu ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn. Dùa vµo c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn, x· héi s½n cã nªn c¸c n­íc trong khu vùc ®· tiÕn hµnh CNH-H§H t­¬ng ®èi thuËn l¬i. Singapo lµ mét n­íc cã sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ kh¸ m¹nh d¹n. NÒn kinh tÕ Singapo ban ®Çu chñ yÕu dùa vµo th­¬ng m¹i vµ dÞch vô, sau ®· quyÕt ®Þnh ph¸t triÓn c¸c ngµnh s¶n xuÊt ®Ó t¹o nªn søc m¹nh cho nÒn kinh tÕ, chñ yÕu lµ c¸c s¶n phÈm cña ngµnh c«ng nghiÖp cã chÊt l­îng cao nh­ ®iÖn tö, dông cô y tÕ... Theo h­êng chuyÓn ®æi nµy, nÒn kinh tÕ Singapo kh«ng cßn phô thuéc vµo sù biÕn ®éng cña th­¬ng m¹i quèc tÕ, vµ ®· lµm cho Singapo cã møc thu nhËp Quèc d©n b×nh qu©n ®Çu ng­êi cao nhÊt Ch©u ¸. Thailan võa tiÕn hµnh CNH-H§H N«ng nghiÖp l¹i võa tiÕn hµnh CNH-H§H C«ng nghiÖp. Ph¸t triÓn N«ng nghiÖp toµn diÖn, th©m canh vµ hiÖn ®¹i ®Ó cã nhiÒu n«ng s¶n hµng ho¸, ®ång thêi ph¸t triÓn C«ng nghiÖp hµng tiªu dïng vµ x©y dùng ngµnh c«ng nghiÖp ®iÖn tö. ViÖc chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý, theo ®óng h­íng CNH-H§H ®· lµm cho nÒn kinh tÕ Thailan ®¹t ®­îc tèc ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n 6.2% trong 30 n¨m. Trong khi ®ã, Malaysia l¹i chuyÓn dÞch tõ tõ, c¸c ngµnh ®Òu ®­îc CNH-H§H vÒ chiÒu s©u. N«ng nghiÖp th× vÉn cã nh÷ng vïng tËp trung víi c¸c s¶n phÈm truyÒn thèng. VÒ c«ng nghiÖp th× Malaysia ®ang tËp trung vµo C«ng nghiÖp ®iÖn tö, läc dÇu... Malaysia ®ang trë thµnh n­íc thø 3 trªn ThÕ giíi s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu hµng b¸n dÉn. 2.4. Kinh tÕ ®èi ngo¹i HÇu hÕt c¸c n­íc Asean ®Òu ®· hîp t¸c kinh tÕ theo c¬ chÕ më cöa, héi nhËp víi ThÕ giíi nãi chung vµ c¸c n­íc trong khu vùc nãi riªng. Do sù ph¸t triÓn kh¸ chªnh lÖch vÒ kinh tÕ gi÷a c¸c quèc gia trong khu vùc nªn khi hîp t¸c kinh tÕ: C¸c n­íc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn ®· thµnh c«ng trong qu¸ tr×nh CNH-H§H nh­ Singapo, Thailan, Malaysia... th× gióp ®ì hç trî vÒ vèn, c«ng nghÖ, ph­¬ng ph¸p qu¶n lý vµ ®µo t¹o... trong khi ®ã c¸c n­íc cßn l¹i th× ®¸p øng vÒ nguyªn, nhiªn vËt liÖu, lao ®éng, thÞ tr­êng, chuyÓn giao c«ng nghÖ. Sù liªn kÕt kinh tÕ ®· t¹o ra c¸c vïng tam gi¸c t¨ng tr­ëng ®a quèc gia (Singapo, Malaysia, Indonesia; T©y Malaysia, Nam Thailan, B¾c Indonesia;...) ®· khai th¸c triÖt ®Ó c¸c thÕ m¹nh cña mçi khu vùc ®Ó thóc ®Èy, t¹o ®iÒu kiÖn më cöa ra ThÕ giíi bªn ngoµi. HiÖn nay vµ s¾p tíi khu vùc mËu dÞch tù do Asean (AFTA) sÏ lµ nßng cèt cho sù hîp t¸c ë §«ng Nam ¸, ®em l¹i lîi Ých cho c¸c thµnh viªn. Lîi Ých quan träng nhÊt lµ nh»m môc ®Ých thay thÕ hµng ho¸ nhËp khÈu tõ c¸c n­íc kh¸c ngoµi khu vùc b»ng c¸c hµng ho¸ xuÊt khÈu cña c¸c n­íc trong khu vùc. Nh­ vËy sÏ t¨ng l­îng hµng ho¸ s¶n xuÊt ra phôc vô xuÊt khÈu vµ gi¸ c¶ cña hµng ho¸ nhËp khÈu sÏ thÊp. Mét sè chÝnh s¸ch ®­îc ®Ò xuÊt, nh­ng ®Æc biÖt lµ më cöa hµng rµo thuÕ quan ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng b¶o hé ®èi víi hµng xuÊt khÈu cña c¸c n­íc trong khu vùc, ®ång thêi sÏ thóc ®Èy ngµnh s¶n xuÊt hµng ho¸ tiªu dïng trong n­íc, ¶nh h­ëng tÝch cùc ®Õn ®êi sèng nh©n d©n. PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p thóc ®Èy CNH-H§H ë ViÖt Nam (Trªn c¬ së vËn dông c¸c kinh nghiÖm CNH-H§H ë c¸c n­íc Asean) Nh­ c¸c n­íc Asean kh¸c, qu¸ tr×nh CNH-H§H ë ViÖt Nam ®· tiÕn hµnh trªn nhiÒu lÜnh vùc. ViÖc tiÕn hµnh CNH-H§H sau ®· gióp ta cã nhiÒu lîi thÕ. Mét mÆt ta cã thÓ ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p hay, mÆt kh¸c trªn c¬ së c¸c khã kh¨n cña c¸c n­íc ®i tr­íc th× nhanh chãng t×m ra c¸c gi¶i ph¸p phï hîp. V× vËy, mét sè gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy qu¸ tr×nh nµy cã thÓ ¸p dông cho mét ngµnh hoÆc lÜnh vùc cô thÓ, bªn c¹nh ®ã th× l¹i cã nh÷ng gi¶i ph¸p cã thÓ øng dông cho nhiÒu ngµnh, lÜnh vùc trong nÒn kinh tÕ. 1. CNH-H§H N«ng nghiÖp vµ n«ng th«n 1.1.Thùc tÕ ë ViÖt Nam CNH-H§H N«ng nghiÖp vµ n«ng th«n còng lµ môc tiªu hµng ®Çu cña ViÖt Nam nh­ c¸c n­íc Asean kh¸c. ViÖt Nam coi träng ph¸t triÓn toµn diÖn N«ng, l©m, ng­ nghiÖp, th«ng qua c¸c ho¹t ®éng thùc hiÖn thuû lîi ho¸, ®iÖn khÝ ho¸, c¬ giíi ho¸, sinh häc ho¸. Ph¸t triÓn chÕ biÕn víi c«ng nghÖ ngµy cµng cao, g¾n liÒn nguån nguyªn liÖu vµ liªn kÕt víi C«ng nghiÖp ®« thÞ. Ph¸t triÓn lµng nghÒ, ngµnh nghÒ, dÞch vô, x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ X· héi, tõng b­íc h×nh thµnh N«ng th«n míi v¨n minh hiÖn ®¹i. ViÖt Nam ®· ph¸t triÓn toµn diÖn liªn tôc, t¨ng tr­ëng cao vÒ s¶n l­îng s¶n xuÊt N«ng nghiÖp ( tèc ®é b×nh qu©n 4.3%/n¨m). MÆt kh¸c, tuy s¶n l­îng s¶n l­îng s¶n phÈm N«ng nghiÖp t¨ng nh­ng vÉn diÔn ra sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ. C¸c mÆt hµng xuÊt khÈu cã gi¸ trÞ lín nh­ g¹o, cµ phª, t«m, c¸... t¨ng m¹nh. Lîi thÕ nµy gióp cho c¬ së h¹ tÇng n«ng th«n ®­îc c¶i thiÖn rÊt nhiÒu. §Æc biÖt lµ hÖ thèng thuû lîi ( ®Õn nay 84% diÖn tÝch gieo trång lóa c¶ n¨m ®­îc t­íi n­íc), m¹ng l­íi giao th«ng (93% x· cã ®­êng «t« tíi khu trung t©m), m¹ng l­íi ®iÖn ( 70% x· cã ®iÖn),... Ngoµi ra ®êi sèng nh©n d©n ®­îc c¶i thiÖn, ®Æc biÖt lµ c¸c hé n«ng d©n. 1.2. C¸c gi¶i ph¸p N­íc ta ph¶i tiÕn hµnh CNH-H§H mét c¸ch nhanh h¬n nh­ xu thÕ chung cña c¸c n­íc Asean. NhiÒu ngµnh nghÒ kÐm ph¸t triÓn, n«ng nghiÖp vÉn nÆng vÒ trång trät, nhiÒu ngµnh nghÒ ch­a ®­îc khai th¸c nh­ nu«i trång thuû s¶n, hoÆc khai hoang ®Êt ®ai. Thªm vµo ®ã, n­íc ta cÇn ph¶i tËp trung s¶n xuÊt víi quy m« lín vµ tr×nh ®é cao( c«ng nghÖ chÕ biÕn) nh­ vËy míi cho ®­îc s¶n l­îng lín víi chÊt l­îng tèt, t¹o nhiÒu kh¶ n¨ng c¹nh tranh khi xuÊt khÈu ra thÞ tr­êng Quèc tÕ. §i ®«i víi khai th¸c m«i tr­êng, n­íc ta còng ph¶i thùc hiÖn viÖc b¶o vÖ m«i tr­êng sinh th¸i ®Ó phßng tr¸nh thiªn tai. 2. CNH-H§H C«ng nghiÖp. 2.1. Thùc tÕ ph¸t triÓn ë ViÖt Nam Trong qu¸ tr×nh ®æi míi, nhÞp ®é ph¸t triÓn C«ng nghiÖp ®­îc ®Èy m¹nh, lµm cho c¬ cÊu kinh tÕ cò ®­îc chuyÓn nhanh sang c¬ cÊu C«ng- N«ng nghiÖp- DÞch vô, rÊt phï hîp víi quy luËt cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ. C¸c ngµnh chÕ biÕn l­¬ng thùc, thùc phÈm, s¶n xuÊt hµng tiªu dïng, hµng xuÊt khÈu, c«ng nghiÖp ®iÖn tö, c«ng nghÖ th«ng tin ®Òu ®­îc ­u tiªn ph¸t triÓn. Tuy nhiªn chØ cã c¸c ngµnh träng yÕu cã nhu cÇu vµ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ vèn, c«ng nghÖ, thÞ tr­êng... th× ®­îc ­u tiªn ph¸t triÓn tr­íc. 2.2. C¸c gi¶i ph¸p §Ó ph¸t triÓn c¸c ngµnh nghÒ nµy, Nhµ n­íc cÇn ph¶i thu hót ®­îc c¸c nguån vèn trong vµ ngoµi n­íc ®Ó cã tiÒm lùc ph¸t triÓn b»ng c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t­. MÆt kh¸c cÇn ph¶i n©ng cao tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lý ®Ó ph¸t triÓn C«ng nghiÖp cã sù ®Çu t­ vÒ c¬ së vËt chÊt, kü thuËt, KHCN s¶n xuÊt ra c¸c mÆt hµng kh«ng chØ ®Ó phôc vô nhu cÇu trong n­íc mµ cßn ®Ó phôc vô xuÊt khÈu. Tuy nhiªn khi cã ®­îc nguån vèn ®Çu t­ råi th× Nhµ n­íc ph¶i biÕt lùa chän c¸c ngµnh phï hîp víi thêi ®¹i, cã nhiÒu yÕu tè thuËn lîi nh­: thÞ tr­êng tiªu thô, nguån nh©n c«ng lao ®éng, nguån nguyªn vËt liÖu... 3.CNH-H§H Du lÞch- dÞch vô 3.1. Thùc tÕ ph¸t triÓn ë ViÖt Nam Ngµnh dÞch vô ë n­íc ta ®ang ph¸t triÓn tù ph¸t ch­a chÞu sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc. Qua nh÷ng n¨m ph¸t triÓn cho thÊy, t­ nh©n kinh doanh c¸c lÜnh vùc nµy cã hiÖu qu¶ h¬n so víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c. Ph¸t triÓn lÜnh vùc du lÞch cho phÐp ta khai th¸c thªm ®­îc c¸c tiÒm n¨ng du lÞch t¨ng thu nhËp, t¹o viÖc lµm cho d©n c­. Mét mÆt gãp phÇn më réng giao l­u ph¸t triÓn kinh tÕ ®èi ngo¹i. Tuy nhiªn kh«ng Ýt c¸c khu du lÞch ®ang bÞ ¶nh h­ëng vÒ m«i tr­êng sinh th¸i do c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý ch­a hîp lý. 3.2. C¸c gi¶i ph¸p Nhµ n­íc ph¶i cã c¸c c«ng cô ®Ó thùc hiÖn sù qu¶n lý vµ ®iÒu tiÕt c¸c ngµnh dÞch vô, du lÞch th«ng qua c¸c chÝnh s¸ch, c¬ chÕ míi vÒ ph¸p luËt, tæ chøc kÕ ho¹ch... ®Ó ®Þnh h­íng c¸c ho¹t ®éng vµ qu¶n lý c¸c ngµnh nµy. §Çu t­ ­u tiªn cho c¸c ngµnh dÞch vô, ®Æc biÖt hç trî cho s¶n xuÊt kinh doanh cña hé n«ng d©n, gãp ph©n CNH-H§H n«ng th«n. CÇn chuÈn bÞ tr­íc c¬ së vËt chÊt, c¸n bé ®Ó tham gia tèt vµo ngµnh dÞch vô trong n­íc dÇn tiÕn ra thÞ tr­êng Quèc tÕ. 4. CNH-H§H vÒ kÕt cÊu h¹ tÇng. 4.1. Thùc tÕ ph¸t triÓn ë ViÖt Nam. Trong qu¸ tr×nh CNH-H§H n«ng th«n mét sè kÕt cÊu h¹ tÇng ®­îc c¶i thiÖn tuy nhiªn vÉn cßn ë møc thÊp kÐm, ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®êi sèng ng­êi lao ®éng. Do kh¶ n¨ng tµi chÝnh cã h¹n nªn viÖc x©y dùng míi chØ ë møc ®é vµ tËp trung vµo nh÷ng kh©u träng ®iÓm, cã ý nghÜa quan träng, nh­ chñ yÕu lµ c¶i t¹o, më réng, n©ng cÊp. Nh­ vËy, vÉn ch­a ®i vµo ph¸t triÓn chiÒu s©u, chÊt l­îng c¸c c«ng tr×nh ch­a ®­îc c¶i thiÖn so víi tr­íc. 4.2. C¸c gi¶i ph¸p. Còng nh­ c¸c ngµnh, lÜnh vùc kh¸c, yªu cÇu thiÕt yÕu lµ n©ng cÊp t¨ng c­êng vèn ®Çu t­ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ phôc vô cho c¸c c«ng tr×nh, kÕt cÊu h¹ tÇng: hÖ thèng thuû lîi, hÖ thèng giao th«ng, hÖ thèng c¶ng biÓn, san bay... Nhµ n­íc cÇn ph¶i cã kÕ ho¹ch ®Ó tõng b­íc thùc hiÖn x©y dùng v÷ng ch¾c theo h­íng CNH-H§H. Ngoµi ra cÇn tiÕp tôc hiÖn ®¹i ho¸ m¹ng th«ng tin liªn l¹c t¨ng c­êng viÖc ®Çu t­ kÕt cÊu h¹ tÇng, x· héi (Gi¸o dôc, y tÕ, khoa häc, v¨n ho¸, th«ng tin...). 5. Mét sè gi¶i ph¸p kh¸c. *Ph¸p triÓn hîp lý c¸c vïng l·nh thæ: cÇn ph¶i khai th¸c lîi thÕ, tiÒm n¨ng cña c¸c vïng tõ ®ã liªn kÕt hç trî nhau cïng ph¸t triÓn *Kinh tÕ ®èi ngo¹i: Më cöa nÒn kinh tÕ lµ nhu cÇu cÊp b¸ch cña Nhµ n­íc. Th«ng qua héi nhËp chóng ta cÇn tranh thñ c¸c t¸c ®éng tÝch cùc( vÒ vèn ®Çu t­...) qua ®ã ®Èy m¹nh xuÊt khÈu( xu thÕ chung cña c¸c n­íc Asean). *Huy ®éng vèn vµ sö dông vèn: Nh­ c¸c phÇn trªn, ta thÊy vèn cã t¸c dông to lín. Ngoµi nguån vèn ®­îc tÝch luü néi bé, ®ang cã xu h­íng t¨ng lªn, n­íc ta cÇn ph¶i t¹o ra nhiÒu ®iÒu kiÖn thÝch hîp ®Ó thu hót nguån vèn tõ bªn ngoµi. Nh­ chÕ ®é chÝnh trÞ æn ®Þnh, chÝnh s¸ch kinh tÕ æn ®Þnh, lîi Ých chÝnh ®¸ng cña c¸c chñ thÓ ®­îc b¶o vÖ, m«i tr­êng ph¸p lý th«ng tho¸ng... Tuy nhiªn, khi cã ®­îc nguån vèn bªn ngoµi ®Çu t­, Nhµ n­íc còng cÇn ph¶i cã nh÷ng c©n nh¾c, lùa chän kü cµng tr¸nh sù bãc lét, khai th¸c tµi nguyªn, t¨ng nî n­íc ngoµi... *§µo t¹o nguån nh©n lùc: th«ng qua c¸c ch­¬ng tr×nh ®Çu t­ cho gi¸o dôc, ®µo t¹o trªn nhiÒu lÜnh vùc vµ ®­îc tiÕn hµnh víi tèc ®é quy m« thÝch hîp ®¸p øng yªu cÇu cña mçi thêi kú CNH-H§H. Song song víi viÖc ®µo t¹o Nhµ n­íc ph¶i bè trÝ, sö dông tèt c¸c nguån nh©n løc ®· ®­îc ®µo t¹o ®Ó hä s¸ng t¹o ra n¨ng suÊt chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cao ®ãng gãp xøng ®¸ng vµo sù nghiÖp CNH-H§H. * Ph¸t triÓn KHCN: th«ng qua c«ng t¸c nghiªn cøu, n¾m b¾t c«ng nghÖ cao cïng nh÷ng thµnh tùu míi cña KHCN ®Ó øng dông vµo thùc tÕ. Ngoµi ra ta ph¶i võa nghiªn cøu c¬ b¶n ®Ó lµm chç dùa l©u dµi ®Ó tiÕp cËn KHCN míi, mÆt kh¸c ph¶i võa më réng hîp t¸c KHCN víi n­íc ngoµi ®Ó tiÕp cËn, kÕ thõa nh÷ng thµnh tùu vµ tranh thñ sù ñng hé gióp ®ì. Thªm vµo ®ã, Nhµ n­íc còng cÇn ph¶i cã c¬ chÕ chÝnh s¸ch ®ång bé cho ph¸t triÓn KHCN( khuyÕn khÝch b»ng lîi Ých vËt chÊt, tinh thÇn, më réng thÞ tr­êng, c¸c ­u ®·i vÒ quyÒn së h÷u trÝ tuÖ...). *T¨ng c­êng sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ qu¶n lý cña Nhµ n­íc: §Ó ®¶m b¶o sù æn ®Þnh chÝnh trÞ, kinh tÕ- x· héi ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho qu¸ tr×nh CNH-H§H ®Êt n­íc. KÕt luËn Nh­ vËy, ta cã thÓ thÊy qu¸ tr×nh C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt Nam vµ c¸c n­íc Asean kh¸c cã nhiÒu ®Æc ®iÓm gièng nhau, tuy chÕ ®é chÝnh trÞ vµ t×nh tr¹ng nÒn kinh tÕ lµ kh¸c nhau. Nh­ng v× ViÖt Nam tiÕn hµnh C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ muén h¬n mét sè n­íc nh­ Singapo, Malaysia, Thailan... nªn ta cã thÓ häc hái ®­îc kinh nghiÖm cña c¸c n­íc, trªn c¬ së ®ã ¸p dông vµo qu¸ tr×nh C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ nh»m rót ng¾n thêi gian, ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ phï hîp víi khu vùc vµ ThÕ giíi. Thªm vµo ®ã trong qu¸ tr×nh, ViÖt Nam còng nhËn ®­îc sù gióp ®ì, hç trî vÒ tµi chÝnh, KHCN, con ng­êi tõ c¸c n­íc b¹n. ViÖt Nam còng ®· cã nhiÒu sù gióp ®ì ®èi víi c¸c n­íc tiÕn hµnh CNH-H§H sau, nh­ Lµo, Campuchia... C¸c n­íc trong khu vùc ®Òu ®· thùc hiÖn môc tiªu ®Ò ra khi ra nhËp Asean :" Héi nhËp, æn ®Þnh, hîp t¸c ®Ó ph¸t triÓn". Do thêi gian t×m hiÓu vµ nguån kiÕn thøc cßn nhiÒu h¹n chÕ v× vËy bµi tiÓu luËn ch¾c ch¾n cßn nhiÒu thiÕu sãt. T«i mong nhËn ®­îc sù gãp ý cña c« gi¸o vµ c¸c b¹n häc ®Ó cã thÓ hoµn thiÖn, n©ng cao hiÓu biÕt cña m×nh vÒ m«n häc nãi chung vµ néi dung cña bµi tiÓu luËn nãi riªng. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o Th¹c sÜ NguyÔn Thanh HiÕu ®· trùc tiÕp h­íng dÉn ®Ó t«i hoµn thµnh ®­îc bµi tiÓu luËn cña m×nh! ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc10240.doc