Đặc điểm một số phần hành kế toán của Trung tâm Viễn thông Di động Điện lực

Tài liệu Đặc điểm một số phần hành kế toán của Trung tâm Viễn thông Di động Điện lực: ... Ebook Đặc điểm một số phần hành kế toán của Trung tâm Viễn thông Di động Điện lực

doc33 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1421 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Đặc điểm một số phần hành kế toán của Trung tâm Viễn thông Di động Điện lực, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®Æc biÖt lµ tõ khi gia nhËp tæ chøc thÕ giíi WTO, th× nÒn kinh tÕ ViÖt Nam kh«ng ngõng biÕn ®æi vµ ph¸t triÓn, nh­ng bªn c¹nh ®ã còng ®Æt ra rÊt nhiÒu th¸ch thøc, nhÊt lµ trong giai ®o¹n khñng ho¶ng kinh tÕ toµn cÇu hiÖn nay. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× mçi doanh nghiÖp cÇn cã rÊt nhiÒu yÕu tè, nh­ng yÕu tè quan träng vµ kh«ng thÓ thiÕu lµ chÊt l­îng nguån nh©n lùc, trong ®ã tr×nh ®é chuyªn m«n vµ kü n¨ng lµm viÖc cña nh©n viªn kÕ to¸n còng lµ mét nh©n tè gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. §Ó ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu hiÖn nay, ®ßi hái c¸c nh©n viªn chuyªn ngµnh kÕ to¸n cÇn ph¶i cã nh÷ng kiÕn thøc cÇn thiÕt vÒ c¶ lý thuyÕt lÉn thùc tÕ. C«ng t¸c kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn, nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô, tµi s¶n cè ®Þnh, tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng lµ mét phÇn kh«ng thÓ thiÕu trong c«ng t¸c kÕ to¸n nh»m ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh kinh doanh diÔn ra liªn tôc, th«ng suèt vµ ®¸nh gi¸ ®óng nhÊt vÒ thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp. Qu¸ tr×nh thùc tËp sÏ gióp sinh viªn chuÈn bÞ tèt nghiÖp cñng cè, vËn dông lý thuyÕt vµo tõng t×nh huèng cô thÓ trong thùc tÕ. XuÊt ph¸t tõ môc tiªu ®µo t¹o cña tr­êng Cao ®¼ng Tµi chÝnh- Qu¶n trÞ kinh doanh, nhËn thøc ®­îc vai trß cña viÖc ®i thùc tËp em ®· ®Õn thùc tËp t¹i Trung t©m ViÔn th«ng Di ®éng §iÖn lùc, em ®· cã c¬ héi quan s¸t, t×m hiÓu vµ häc tËp c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh t¹i ®¬n vÞ. Qua thêi gian tiÕp cËn, t×m hiÓu vÒ Trung t©m em ®· tæng hîp ®­îc b¸o c¸o gåm 2 phÇn: PhÇn I: Giíi thiÖu tæng quan vÒ Trung t©m ViÔn th«ng Di ®éng §iÖn lùc. PhÇn II: §Æc ®iÓm mét sè phÇn hµnh kÕ to¸n cña Trung t©m ViÔn th«ng Di ®éng §iÖn lùc. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Gi¶ng viªn NguyÔn ThÞ Lu©n vµ Ban l·nh ®¹o Trung t©m ViÔn th«ng Di ®éng §iÖn lùc, phßng Tµi chÝnh- KÕ to¸n cña Trung t©m ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh B¸o c¸o thùc tËp nµy. PhÇn I: Giíi thiÖu tæng quan vÒ Trung t©m ViÔn th«ng Di ®éng §iÖn lùc 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Trung t©m ViÔn th«ng Di ®éng §iÖn lùc C«ng ty Th«ng tin ViÔn th«ng Di ®éng §iÖn lùc ®­îc thµnh lËp trªn c¬ së Trung t©m th«ng tin- C«ng ty §iÖn lùc I. Trung t©m th«ng tin ®­îc thµnh lËp vµo ®Çu n¨m 1990 do Bé N¨ng L­îng s¸t nhËp gi÷a phßng th«ng tin- C«ng ty ®iÖn lùc I vµ ph©n x­ëng Tù §éng Ho¸ cña Ban qu¶n lý c«ng tr×nh ®iÖn. Ngµy 01/4/1995 Trung T©m Th«ng tin chÝnh thøc ph¸t triÓn thµnh C«ng ty Th«ng tin ViÔn th«ng Di ®éng §iÖn lùc theo quyÕt ®Þnh sè 380/NL/TTCB-L§ cña Tæng C«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam. Trô së chÝnh cña C«ng ty ®­îc ®Æt t¹i 30 A Ph¹m Hång Th¸i, Ba §×nh, Hµ Néi. §iÖn tho¹i giao dÞch: 04.22100526. Tªn giao dÞch quèc tÕ EVNTelecom. Trung t©m ViÔn th«ng Di ®éng §iÖn lùc lµ ®¬n vÞ thµnh viªn trùc thuéc C«ng ty Th«ng tin ViÔn th«ng Di ®éng §iÖn lùc. Trung t©m ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 297/Q§- EVN- H§QT ngµy 21th¸ng 6 n¨m 2005 cña Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng C«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam ( nay lµ TËp ®oµn §iÖn Lùc ViÖt Nam) vµ chÝnh thøc ®­îc thµnh lËp ngµy 27 th¸ng 7 n¨m 2005 theo giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè 0116000522 cña Së kÕ ho¹ch vµ ®Çu thµnh phè Hµ néi. C«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty ®­îc tæ chøc theo m« h×nh võa tËp trung võa ph©n t¸n nªn Trung t©m vÉn x¸c ®Þnh l·i lç nh­ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp. M· sè thuÕ cña Trung t©m lµ: 0100101033-008. Sè ®iÖn tho¹i liªn hÖ: 04.22100531.Trung t©m ®­îc sö dông con dÊu riªng vµ ®­îc më tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng Kho b¹c Nhµ n­íc ViÖt Nam theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. HiÖn nay, Trung t©m ®Æt t¹i sè 1A, NguyÔn Kh¾c Nhu, Ba §×nh, Hµ Néi. 2. Ngµnh nghÒ kinh doanh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Trung t©m ViÔn th«ng Di ®éng §iÖn lùc. 2.1. Ngµnh nghÒ kinh doanh cña Trung t©m ViÔn th«ng Di ®éng §iÖn lùc Trung t©m ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn toµn quèc c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô sau: - Tæ chøc qu¶n lý, x©y dùng vËn hµnh vµ khai th¸c m¹ng líi, dÞch vô viÔn th«ng c«ng céng vµ cè ®Þnh kh«ng d©y. - T­ vÊn, kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, l¾p ®Æt, b¶o tr×, söa ch÷a thiÕt bÞ chuyªn ngµnh th«ng tin di ®éng. DÞch vô viÔn th«ng do Trung t©m cung cÊp lµ dÞch vô CDMA gåm: - DÞch vô ®iÖn tho¹i cè ®Þnh kh«ng d©y (E-Com). - DÞch vô ®iÖn tho¹i di ®éng néi vïng (E-Phone). - DÞch vô ®iÖn tho¹i di ®éng toµn quèc (Emobile). §Æc tr­ng cña dÞch vô CDMA lµ kh«ng cÇn d©y dÉn ®Õn c¸c ®iÖn tho¹i nªn viÖc sö dông c¸c dÞch vô viÔn th«ng do Trung t©m cung cÊp th× kh¸ch hµng ph¶i ®ång thêi sö dông c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi ®i kÌm. Do ®ã, doanh thu cña Trung t©m bao gåm: Doanh thu thiÕt bÞ ®Çu cuèi, c­íc hoµ m¹ng lµ doanh thu thu ®­îc khi kh¸ch hµng ®¨ng ký sö dông dÞch vô vµ thùc hiÖn c¸c l¾p ®Æt ban ®Çu, doanh thu c­íc lµ tiÒn c­íc ph¸t sinh hµng th¸ng cña c¸c thuª bao. 2.2.KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Trung t©m ViÔn th«ng Di ®éng §iÖn lùc (n¨m 2008, ®¬n vÞ tÝnh: VN§) + Tæng sè vèn : 5.775.167.899.852 - Vèn l­u ®éng: 2.005.863.750.480 - Vèn cè ®Þnh : 3.769.304.149.372 + Doanh thu : 8.142.635.454.400 + Chi phÝ : 7.746.421.956.000 +LNTT : 396.213.498.000 + Sè l­îng lao ®éng: 482 ng­êi + Thu nhËp b×nh qu©n :3.800.000/th¸ng + NghÜa vô ng©n s¸ch: - ThuÕ GTGT: 117.524.529.100 - ThuÕ TNDN: 110.939.779.500 - ThuÕ TNCN: 926.388.912 3. §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc qu¶n lý vµ tæ chøc kinh doanh cña Trung t©m ViÔn th«ng Di ®éng §iÖn lùc 3.1.Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý Bé m¸y qu¶n lý cña Trung t©m tæ chøc theo m« h×nh Trùc tuyÕn tham m­u. G§ Trung t©m P.ViÔn th«ng di ®éng MB Phã G§ kinh doanh P.KÕ ho¹ch kinh doanh P. Qu¶n lý thu c­íc P. VËt t­ P.ViÔn th«ng di ®éng MN P.ViÔn th«ng di ®éng MT Phã G§ kinh doanh P.KÕ ho¹ch kinh doanh P. Qu¶n lý thu c­íc P. VËt t­ Phã G§ kü thuËt P.Kü thuËt m¹ng P. Kü thuËt vËn hµnh P. Hç trî kh¸ch hµng Phßng Tæng hîp P. tµi chÝnh kÕ to¸n P. Qu¶n lý b¸n hµng P. Tæ chøc nh©n sù M« h×nh tæ chøc qu¶n lý t¹i Trung t©m ViÔn th«ng Di ®éng §iÖn lùc Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tæ chøc bé m¸y qu¶n lý: - Gi¸m ®èc, «ng T¹ Hång C­¬ng, lµ ng­êi n¾m toµn bé quyÒn hµnh, chØ ®¹o chung toµn Trung t©m, cã quyÒn quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò cña Trung t©m. - Phã gi¸m ®èc: Cã 2 phã gi¸m ®èc trî gióp gi¸m ®èc trong c«ng t¸c qu¶n lý c¸c vÊn ®Ò vÒ kinh doanh vµ kü thuËt. - Phßng ViÔn th«ng di ®éng miÒn B¾c, miÒn Nam, miÒn Trung :phô tr¸ch c«ng viÖc liªn quan theo sù ph©n chia l·nh thæ. - Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh: §Ò ra chiÕn l­îc kinh doanh, nghiªn cøu thÞ tr­êng, ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn Trung t©m. - Phßng qu¶n lý thu c­íc: qu¶n lý viÖc thu c­íc cña c«ng ty ®iÖn lùc c¸c tØnh, ®èi so¸t c­íc víi c¸c m¹ng ®iÖn tho¹i cã liªn quan.... - Phßng vËt t­: phô tr¸ch c«ng t¸c kÕ ho¹ch, thèng kª, vµ c«ng t¸c cung øng vËt t­, thiÕt bÞ, qu¶n lý viÖc sö dông cã hiÖu qu¶ vËt t­, thiÕt bÞ toµn Trung t©m. - Phßng kü thuËt m¹ng: phô tr¸ch c«ng viÖc thiÕt kÕ, vËn hµnh ho¹t ®éng cña m¹ng viÔn th«ng víi môc tiªu cung cÊp cho kh¸ch hµng dÞch vô tèt nhÊt. - Phßng kü thuËt vËn hµnh: trùc tiÕp phô tr¸ch vËn hµnh c¸c tr¹m thu ph¸t sãng ®¶m b¶o cho m¹ng ®­îc ho¹t ®éng tèt. - Phßng hç trî kh¸ch hµng: gi¶i ®¸p c¸c th¾c m¾c cña kh¸ch hµng vÒ dÞch vô viÔn th«ng mµ Trung t©m cung cÊp. - Phßng tæng hîp: lµ ®¬n vÞ tæng hîp hµnh chÝnh qu¶n trÞ gióp gi¸m ®èc chØ ®¹o c«ng t¸c ph¸p chÕ, thi ®ua, tuyªn truyÒn, l­u tr÷. - Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: Tham m­u, gióp gi¸m ®èc vÒ qu¶n lý tµi chÝnh vµ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña toµn Trung t©m. - Phßng qu¶n lý b¸n hµng: giao dÞch, qu¶n lý, ký hîp ®ång trùc tiÕp víi c¸c ®¹i lý, hµng th¸ng nhËn b¸o c¸o b¸n hµng cña c¸c ®¹i lý, sau khi ®èi chiÕu kiÓm tra l¹i sÏ lËp quyÕt to¸n b¸o c¸o b¸n hµng göi cho phßng tµi chÝnh kÕ to¸n ®Ó ghi sæ. - Phßng tæ chøc nh©n sù: Qu¶n lý c¸c vÊn ®Ò vÒ nh©n sù trong trung t©m, kÕt hîp víi kÕ to¸n tiÒn l­¬ng tÝnh l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. 3.2.Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n: Tr­ëng phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n Phã phßng KÕ To¸n Thñ quü KÕ to¸n Vèn b»ng tiÒn KÕ to¸n TS C§ KÕ to¸n TiÒn l­¬ng KÕ to¸n Gi¸ thµnh KÕ to¸n C«ng nî KÕ to¸n VËt t­ M« h×nh tæ chøc bé m¸y KÕ to¸n t¹i Trung t©m ViÔn th«ng Di ®éng §iÖn lùc Ghi chó: :Quan hÖ chØ ®¹o :Quan hÖ ®èi øng Chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng phÇn hµnh trong bé m¸y kÕ to¸n: - Tr­ëng phßng KÕ to¸n: Bµ Lª ThÞ Hoµi, lµ ng­êi ®øng ®Çu bé m¸y kÕ to¸n, tæ chøc chØ ®¹o chung toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n, gióp gi¸m ®èc vÒ qu¶n lý, ®iÒu hµnh, theo dâi thùc hiÖn c«ng t¸c tµi chÝnh cña Nhµ n­íc t¹i ®¬n vÞ, lËp B¸o c¸o tµi chÝnh. - Phã phßng kÕ to¸n: Hµng th¸ng, c¨n cø vµo c¸c sæ chi tiÕt, c¸c b¶ng ph©n bæ ®Ó vµo c¸c sæ tæng hîp theo dâi c¸c tµi kho¶n, sæ c¸i tµi kho¶n cã liªn quan, nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c chÝnh s¸ch, ph­¬ng ¸n kinh doanh…. - KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn: Theo dâi c¸c kho¶n thu chi b»ng tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng, lËp kÕ ho¹ch thu chi. - KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh: Theo dâi t×nh h×nh t¨ng gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh, nguån vèn. Ph©n bæ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh vµo s¶n xuÊt kinh doanh. - KÕ to¸n tiÒn l­¬ng: TÝnh vµ x¸c ®Þnh quü l­¬ng cña ®¬n vÞ, tÝnh l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, tÝnh thuÕ thu nhËp. - KÕ to¸n vËt t­: theo dâi t×nh h×nh thu hµng ho¸, vËt t­, t×nh h×nh nhËp-xuÊt-tån vËt liÖu, c«ng cô dông cô ë Trung t©m. - KÕ to¸n c«ng nî: theo dâi c¸c kho¶n nî ph¶i thu, ph¶i tr¶ trong vµ ngoµi Trung t©m. - KÕ to¸n gi¸ thµnh: tÝnh gi¸ thµnh thiÕt bÞ ®Çu cuèi vµ c­íc viÔn th«ng. - Thñ quü: trùc tiÕp thu chi tiÒn mÆt VN§ cña Trung t©m vµo sæ quü. 3.3.H×nh thøc tæ chøc kÕ to¸n - Trung t©m ViÔn th«ng Di ®éng §iÖn lùc ®ang ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n theo QuyÕt ®Þnh sè15/2006/Q§-BTC ngµy20/3/2006 cña Bé tr­ëng Bé Tµi chÝnh vµ chÕ ®é kÕ to¸n ®Æc thï ngµnh ®iÖn ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè178/Q§- EVN- H§QT ngµy13/4/2006 cña Héi ®ång qu¶n trÞ TËp ®oµn. - Theo yªu cÇu cña TËp ®oµn §iÖn lùc ViÖt Nam, cïng víi tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ kh¸c trong TËp ®oµn, Trung t©m ViÔn th«ng Di ®éng §iÖn lùc ®ang sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n FMIS Aplication. - Trung t©m ®ang ¸p dông h×nh thøc sæ kÕ to¸n NhËt ký chung. Chøng tõ gèc B¶ng c©n ®èi ph¸tsinh Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt ` NhËt ký ®Æc biÖt NhËt ký chung ` Sæ c¸i B¸o c¸o tµi chÝnh S¬ ®å: Tr×nh tù ghi sæ theo h×nh thøc NhËt ký chung t¹i Trung t©m. Ghi chó: :Ghi hµng ngµy :Ghi cuèi th¸ng,hoÆc ®Þnh kú :Quan hÖ ®èi chiÕu Hµng ngµy, c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc kÕ to¸n vµo phÇn mÒm nhËp d÷ liÖu. Víi phÇn mÒm FMIS Aplication d÷ liÖu sÏ tù ®éng chuyÓn vµo NhËt ký chung, NhËt ký ®Æc biÖt vµ c¸c Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. TiÕp ®ã d÷ liÖu tõ sæ NhËt ký ®Æc biÖt, NhËt ký chung sÏ chuyÓn vµo Sæ c¸i tµi kho¶n vµ chuyÓn tiÕp vµo B¶ng c©n ®èi ph¸t sinh; d÷ liÖu c¸c Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt sÏ chuyÓn vµo B¶ng tæng hîp chi tiÕt khíp ®óng víi d÷ liÖu trong Sæ c¸i tµi kho¶n t­¬ng øng. Cuèi cïng d÷ liÖu tõ B¶ng tæng hîp chi tiÕt vµ B¶ng c©n ®èi ph¸t sinh sÏ chuyÓn vµo B¸o c¸o tµi chÝnh. PhÇn II. §Æc ®iÓm mét sè phÇn hµnh kÕ to¸n cña Trung t©m ViÔn th«ng Di ®éng §iÖn lùc 1. KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn - T¹i Trung t©m TiÒn mÆt vµ tiÒn göi Ng©n hµng chØ cã tiÒn VN§. - C¸c nghiÖp vô thu tiÒn chñ yÕu gåm: b¸n hµng ho¸, s¶n phÈm, dÞch vô, thanh lý, nh­îng b¸n Tµi s¶n cè ®Þnh, thu l·i tõ ho¹t ®éng ®Çu t­, cho vay,.... - C¸c nghiÖp vô chi tiÒn chñ yÕu gåm: T¹m øng, mua vËt t­, tµi s¶n, tr¶ nî, thanh to¸n víi c¸n bé c«ng nh©n viªn, chi tr¶ l·i vay ng©n hµng, chi lç tõ ho¹t ®éng ®Çu t­,...... 1.1.Quy tr×nh lËp vµ lu©n chuyÓn chøng tõ. 1.1.1. KÕ to¸n tiÒn mÆt 1.1.1.1. KÕ to¸n thu tiÒn mÆt (1) C¨n cø vµo H§GTGT, giÊy ®Ò nghÞ nép tiÒn,....KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn vµo phÇn mÒm kÕ to¸n in phiÕu thu thµnh 3 liªn. (2) Tr×nh kÕ to¸n tr­ëng ký nhËn vµo 3 liªn. (3) KÕ to¸n vån b»ng tiÒn nhËn l¹i 3 liªn, l­u l¹i liªn 1 (4) KÕ to¸n vån b»ng tiÒn chuyÓn liªn 2, 3 cho thñ quü. (5) Thñ quü thu tiÒn vµ ký nhËn vµo phiÕu thu (liªn 2, 3), chuyÓn cho ng­êi nép tiÒn ký nhËn 2 liªn (liªn2, 3), ng­êi nép tiÒn gi÷ l¹i liªn 3. (6) Nguêi nép tiÒn chuyÓn tr¶ liªn 2 cho thñ quü. (7) Thñ quü ghi sæ quü tiÒn mÆt. (8) Thñ quü chuyÓn tr¶ PhiÕu thu(liªn 2) cho kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn. (9) KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn ghi sæ kÕ to¸n liªn quan. (10) ChuyÓn PhiÕu thu (liªn 2) cho kÕ to¸n liªn quan ghi sæ kÕ to¸n. (11) PhiÕu thu (liªn 2) kÕ to¸n ®­îc chuyÓn vÒ cho kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn l­u . Thñ quü KÕ to¸n Liªn quan KÕ to¸n tr­ëng,G§ KÕ to¸n TiÒn mÆt Ng­êi nép tiÒn (1) ViÕt PT (3 liªn) - H§GTG - H§ b¸n hµng - GiÊy ®Ò nghÞ nép tiÒn,... - ..... ViÕt PT (3 liªn) (2) (5) (4) ViÕt PT (3 liªn) PT (liªn 2,3) (3) - Ký liªn2,3 - Gi÷ l¹i liªn 3 - ChuyÓn cho thñ quü liªn 2. PT (liªn 2) PT (liªn 2) (9) Ký,Thu tiÒn (8) PT (liªn 2) Ghi sæ kÕ to¸n (9) (6) (10) L­u Ghi sæ kÕ to¸n Ghi sæ quü TM (11) (7) Quy tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ thu tiÒn mÆt 1.1.1.2. KÕ to¸n chi tiÒn mÆt (1) C¸c phßng ban, c¸ nh©n cã nhu cÇu göi phiÕu ®Ò nghÞ thanh to¸n, giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng, phiÕu thanh to¸n BHXH,....kÌm theo tê tr×nh, c«ng v¨n, lÖnh chi hoÆc giÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n t¹m øng cho kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn. (2) KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn vµo phÇn mÒm in thµnh phiÕu chi thµnh 2 liªn, tr×nh kÕ to¸n tr­ëng vµ gi¸m ®èc ký vµ nhËn l¹i 2 liªn. (3) KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn gi÷ l¹i 1 liªn ®Ó l­u vµ chuyÓn cho thñ quü liªn 2. (4) Thñ quü nhËn phiÕu chi liªn 2 ,ký, xuÊt quü. (5) Thñ quü chuyÓn cho ng­êi nhËn tiÒn ký liªn 2, nhËn l¹i liªn 2. (6) Thñ quü ghi vµo sæ quü tiÒn mÆt. (7) Thñ quü chuyÓn liªn 2 cho kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn. (8) KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn ghi sæ kÕ to¸n. (9) KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn chuyÓn liªn 2 cho kÕ to¸n liªn quan ghi sæ kÕ to¸n. KÕ to¸n tr­ëng,G§ KÕ to¸n tiÒn mÆt K.T liªn quan Ng­êi nhËn tiÒn (10) PhiÕu chi (liªn 2) ®­îc chuyÓn cho KÕ to¸n vån b»ng tiÒn l­u chøng tõ. Thñ quü (1) Ký (2 liªn) ViÕt PC (2 liªn) - GiÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n t¹m øng - PhiÕu ®Ò nghÞ chi tiÒn - Tê tr×nh - C«ng v¨n ` (2) PC (liªn 2) PC (2 liªn) (2) (3) PC (liªn 2) Ký,xuÊt quü PC (liªn 2) ` (4) (9)`` (7)`` PC (liªn 2) (5) (9) (9) (5) Ghi sæ kÕ to¸n (6) Ghi sæ kÕ to¸n Ghi sæ quü TM (10) L­u Quy tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ chi tiÒn mÆt 1.1.2. KÕ to¸n TiÒn göi Ng©n hµng. - Ng©n hµng ®¹i diÖn cña Trung t©m lµ ng©n hµng Vietcombank. - T¹i Trung t©m khi ph¸t sinh c¸c kho¶n thu( chi) TGNH, ngoµi lËp UNC, kÕ to¸n TGNH cßn lËp thªm PhiÕu thu ng©n hµng ( PhiÕu chi ng©n hµng). 1.1.2.1. KÕ to¸n thu TiÒn göi Ng©n hµng (1) Ng©n hµng Vietcombank nhËn UNC( liªn 2;3) tõ ng©n hµng ®¹i diÖn cña kh¸ch hµng vµ chuyÓn UNC(liªn 3) cho KÕ to¸n TGNH cña Trung t©m. (2) Cuèi ngµy ng©n hµng ph¸t hµnh giÊy b¸o cã. (3) KÕ to¸n TGNH viÕt PhiÕu thu ng©n hµng(2 liªn). (4)Tr×nh kÕ to¸n tr­ëng vµ gi¸m ®èc ký. (5),(6) ChuyÓn cho kÕ to¸n liªn quan 1 liªn PhiÕu thu ng©n hµng ®Ó ghi sæ to¸n (7) KÕ to¸n TGNH ghi sæ kÕ to¸n (8) KÕ to¸n TGNH l­u bé chøng tõ. Ng©n hµng Vietcombank KÕ to¸n TGNH KÕt to¸n tr­ëng,G§ KÕ to¸n liªn quan UNC (liªn 2;3) (Kh¸ch hµng) UNC (liªn 3) PhiÕu thu ng©n hµng (2 liªn) Ký PhiÕu thu ng©n hµng (2 liªn) Ghi sæ kÕ to¸n PhiÕu thu ng©n hµng ( liªn 2) Ghi sæ kÕ to¸n L­u Ph¸t hµnh GiÊy b¸o cã KÕ to¸n TGNH KÕt to¸n tr­ëng,G§ KÕ to¸n liªn quan (1) (3) (4) (2) (4) (8) (7) (5) (6) ` Quy tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ thu TGNH 1.1.2.2. KÕ to¸n chi TiÒn göi Ng©n hµng (1) KÕ to¸n TGNH viÕt 4 UNC vµ 2 PhiÕu chi ng©n hµng vµ tr×nh kÕ to¸n tr­ëng vµ gi¸m ®èc ký (2) KÕ to¸n TGNH nhËn l¹i 4 UNC, 2 PhiÕu chi ng©n hµng. (3) KÕ to¸n TGNH chuyÓn cho Ng©n hµng ViÖtcombank 4 UNC, 2 phiÕu chi ng©n hµng. (4)Ng©n hµng ký, chuyÓn cho ng©n hµng ®¹i diÖn ®¬n vÞ nhËn tiÒn UNC (liªn 3;4). (5) Ng©n hµng Viªtcombank göi l¹i kÕ to¸n TGNH 1UNC vµ 2 PhiÕu chi ng©n hµng. (6) KÕ to¸n TGNH ghi sæ kÕ to¸n TGNH (7) KÕ to¸n TGNH gi÷ l¹i 1 liªn PhiÕu chi ng©n hµng chuyÓn cho kÕ to¸n liªn quan 1 liªn PhiÕu chi ng©n hµng. (8) KÕ to¸n liªn quan ghi sæ kÕ to¸n. (9);(10) Bé chøng tõ ®­îc chuyÓn vÒ cho KÕ to¸n TGNH l­u chøng tõ. KÕ to¸n TGNH KÕ to¸n tr­ëng,G§ Ng©n hµng Viªtcombank KÕ to¸n liªn quan NH ®¹i diÖn cña ng­êi b¸n Ký UNC(4liªn) PhiÕu chi ng©n hµng (2 liªn) UNC(4liªn) PhiÕu chi ng©n hµng (2 liªn) (1) Ký (2) UNC (Liªn3;4) UNC(4liªn) PhiÕu chi ng©n hµng (2 liªn) (3) (4) PhiÕu chi ng©n hµng (liªn 2) UNC(liªn1) PhiÕu chi ng©n hµng (2 liªn) (5) (7) (9) Ghi sæ kÕ to¸n TGNH (6) (8) (10) Ghi sæ kÕ to¸n L­u Quy tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ chi TiÒn göi Ng©n hµng 1.2. Tr×nh tù ghi sæ theo h×nh thøc NhËt ký chung. PhiÕu thu,PhiÕu chi UNC UNC NhËt ký thu tiÒn NhËt ký chi tiÒn Sæ quü tiÒn mÆt Sæ chi tiÕt TGNH Sæ c¸i tµi kho¶n 111, 112 B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n B¸o c¸o tµi chÝnh B¶ng tæng hîp chi TiÒn mÆt,TGNH ` S¬ ®å: Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n Vèn b»ng tiÒn theo h×nh thøc NhËt ký chung Ghi chó: :Ghi hµng ngµy :Ghi cuèi th¸ng :Quan hÖ ®èi chiÕu C¨n cø vµo phiÕu thu, phiÕu chi, UNC, PhiÕu thu Ng©n hµng, PhiÕu chi ng©n hµng vµ c¸c chøng tõ cã liªn quan, kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn vµo phÇn mÒm nhËp d÷ liÖu. D÷ liÖu sÏ tù ®éng chuyÓn vµo NhËt ký thu, chi tiÒn mÆt, tiÒn göi Ng©n hµng, sæ quü tiÒn mÆt vµ sæ chi tiÕt TGNH. Sè liÖu tõ sæ NhËt ký thu, chi tiÒn mÆt, TGNH ®­îc chuyÓn vµo sæ c¸i tµi kho¶n 111,112. TiÕp ®ã vµo B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n; sè liÖu tõ sæ quü, sæ chi tiÕt TGNH sÏ chuyÓn vµo B¶ng tæng hîp chi tiÕt Tתn mÆt, TGNH khíp ®óng víi sè liÖu trong sæ c¸i Tµi kho¶n t­¬ng øng. Cuèi cïng d÷ liÖu ®­îc chuyÓn vµo B¸o c¸o tµi chÝnh 2. KÕ to¸n Nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô. T¹i Trung t©m cã rÊt nhiÒu lo¹i Nguyªn VËt liÖu, c«ng cô dông cô. D­íi ®©y lµ mét sè Nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô chñ yÕu cña Trung t©m. - Card 32 kªnh- CCPM - Bót ch×, bót bi thiªn long - Accu 12 V- 100Ah - KÑp ghim giÊy. - Mudule nguån AC/DC - B¨ng gi¸n. - HÕ thèng qu¹t giã - M¸y ®iÖn tho¹i ®Ó bµn..... - Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thùc tÕ cña Nguyªn vËt liÖu; c«ng cô, dông cô: tÝnh theo ph­¬ng ph¸p NhËp tr­íc- XuÊt tr­íc. - Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu, c«ng cô dông cô: theo ph­¬ng ph¸p ThÎ song song. - Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho: Theo ph­¬ng ph¸p KKTX. - §èi víi CCDC, Trung t©m ¸p dông ph­¬ng ph¸p bæ 1 lÇn cho nh÷ng c«ng cô, dông cô xuÊt dïng ®Òu ®Æn hµng th¸ng, gi¸ trÞ xuÊt dïng nhá, ®èi víi nh÷ng CCDC cã gi¸ trÞ lín, thêi gian sö dông dµi, xuÊt dïng kh«ng ®Òu ®Æn gi÷a c¸c th¸ng th× ¸p dông ph­¬ng ph¸p ph©n bæ dÇn. 2.1. Quy tr×nh lËp vµ lu©n chuyÓn chøng tõ 2.1.1. NhËp nguyªn vËt liÖu (1) C¨n cø vµo PhiÕu yªu cÇu xuÊt vËt t­ mµ c¸c bé phËn cã nhu cÇu sö dông göi lªn Phßng vËt t­ ký x¸c nhËn , ¸p gi¸, lËp hîp ®ång mua NVL, CCDC. (2) ChuyÓn hîp ®ång cho ng­êi b¸n ký vµ tr×nh gi¸m ®èc ký. (3);(4) Phßng vËt t­ lËp phiÕu nhËp kho thµnh 3 liªn, gi÷ l¹i 1 liªn, giao cho ng­êi b¸n 1 liªn vµ giao cho thñ kho 1 liªn. (5) Thñ kho ký vµo PhiÕu nhËp kho, nhËp NVL, CCDC vµ ghi sè l­îng thùc nhËp vµo phiÕu nhËp kho vµ ghi vµo sæ kho. (6) Phßng vËt t­ nhËn H§GTGT cña ng­êi b¸n . (7) §Þnh kú 15 ngµy mét lÇn, thñ kho chuyÓn phiÕu nhËp kho, phßng vËt t­ chuyÓn phiÕu yªu cÇu, hîp ®ång, H§GTGT ... cho kÕ to¸n NVL, CCDC. (8) KÕ to¸n NVL, CCDC nhËp d÷ liÖu vµo phÇn mÒm vµ ghi sæ kÕ to¸n. (9);(10) KÕ to¸n vËt t­ chuyÓn bé chøng tõ gåm phiÕu nhËp kho, phiÕu yªu cÇu, hîp ®ång, H§GTGT,.... cho bé phËn kÕ to¸n liªn quan ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. (11) Bé chøng tõ ®­îc chuyÓn vÒ cho kÕ to¸n NVL,CCDC l­u. §¬n vÞ b¸n Phßng vËt t­ Thñ kho KÕ to¸n NVL,CCDC KTT, G§ Bp. KÕ to¸n liªn quan NhËn PhiÕu yªu cÇu KÕ ho¹ch mua vËt t­ L­u (7) Ký hîp ®ång (11) Ký hîp ®ång ¸p gi¸, LËp hîp ®ång (1) (2) Hîp ®ång, H§ GTGT, PhiÕu yªu cÇu, PhiÕu xuÊt kho.... Hîp ®ång, H§ GTGT, PhiÕu yªu cÇu, PhiÕu xuÊt kho.... (2) (7) PhiÕu nhËp kho (1 liªn) PhiÕu nhËp kho (1 liªn) (3) PhiÕu nhËp kho (3 liªn) (4) (7) (9) (4) (5) (7) (7) Ho¸ ®¬n GTGT Ho¸ ®¬n GTGT (8) Ghi sæ kÕ to¸n Ghi sæ kÕ to¸n (10) (6) NhËp kho NVL,ghi vµo sæ kho Nguyªn vËt liÖu (5) Quy tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ nhËp Nguyªn vËt liÖu, CCDC mua ngoµi 2.1.2. XuÊt vËt t­ (1) Khi cã nhu cÇu sö dông vËt t­, bé phËn cã nhu cÇu lËp phiÕu yªu cÇu xuÊt vËt t­ vµ chuyÓn cho phßng vËt t­ ký. (2) Phßng vËt t­ lËp phiÕu xuÊt kho thµnh 3 liªn. (3) Phßng vËt t­ gi÷ l¹i 1 liªn, giao cho bé phËn nhËn vËt t­ 2 liªn ®Ó xuèng kho lµm thñ tôc xuÊt kho. (4) Bé phËn nhËn vËt t­ ®­a cho thñ kho ký 2 liªn. (5) Thñ kho xuÊt NVL, CCDC, ghi sè l­îng xuÊt vµ ký vµo 2 liªn, gi÷ l¹i 1 liªn vµ tr¶ l¹i bé phËn nhËn vËt t­ 1 liªn vµ ghi vµo Sæ kho. (6) §Þnh kú 15 ngµy mét lÇn, thñ kho chuyÓn phiÕu xuÊt kho cho kÕ to¸n vËt t­. (7) KÕ to¸n vËt t­ nhËp d÷ liÖu vµo phÇn mÒm, ghi sæ kÕ to¸n. (8) KÕ to¸n NVL, CCDC chuyÓn phiÕu xuÊt kho cho bé phËn kÕ to¸n liªn quan. (9) Bé phËn kÕ to¸n liªn quan ghi sæ kÕ to¸n. LËp Ký PhiÕu yªu cÇu xuÊt vËt t­ PhiÕu yªu cÇu xuÊt vËt t­ Ký PhiÕu xuÊt kho (2 liªn) PhiÕu xuÊt kho (2 liªn) Ghi sæ kho vµ xuÊt vËt t­ NhËn vËt t­ PhiÕu xuÊt kho (1 liªn) Ghi sæ kÕ to¸n PhiÕu xuÊt kho (1 liªn) Ghi sæ kÕ to¸n L­u PhiÕu xuÊt kho (3 liªn) (10) Bé phËn kÕ to¸n liªn quan chuyÓn phiÕu nhËp kho cho kÕ to¸n vËt t­ l­u. Bé phËn nhËn vËt t­ Phßng vËt t­ Thñ kho KÕ to¸n NVL,CCDC KÕ to¸n liªn quan (1) (10) (2) (3) (6) (8) (7) (9) (4) (5) Quy tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ xuÊt NVL, CCDC. 2.2. Tr×nh tù ghi sæ theo h×nh thøc NhËt ký chung B¶ng ph©n bæ NVL,CCDC Sæ kÕ to¸n chi tiÕt NVL,CCDC Ho¸ ®¬n GTGT Ho¸ ®¬n b¸n hµng th«ng th­êng PhiÕu xuÊt kho PhiÕu nhËp kho C¸c chøng tõ gèc kh¸c..... NhËt ký chung NhËt ký mua hµng NhËt ký chi tiÒn Sæ c¸i TK 152, 153 B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n B¶ng tæng hîp chi tiÕt NVL,CCDC B¸o c¸o tµi chÝnh S¬ ®å: Tr×nh tù ghi sæ theo h×nh thøc NhËt ký chung Ghi chó : :Ghi hµng ngµy :Ghi cuèi th¸ng :Quan hÖ ®èi chiÕu C¨n cø vµo bé chøng tõ nhËn ®­îc nh­: Ho¸ ®¬n GTGT, PhiÕu xuÊt kho, PhiÕu nhËp kho.... KÕ to¸n NVL, CCDC nhËp sè liÖu vµo phÇn mÒm. Víi phÇn mÒm kÕ to¸n FMIS Application, sè liÖu sÏ tù ®éng chuyÓn vµo B¶ng ph©n bæ vËt liÖu, CCDC; Sæ kÕ to¸n chi tiÕt NVL, CCDC; NhËt ký chung, NhËt ký mua hµng vµ NhËt ký chi tiÒn. Sau ®ã chuyÓn vµo Sæ c¸i TK 152; 153 vµ B¶ng tæng hîp chi tiÕt NVL, CCDC khíp ®óng víi sè liÖu trong Sæ c¸i Tk 152; 153. TiÕp theo sè liÖu ®­îc chuyÓn vao B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµ cuèi cïng vµo B¸o c¸o tµi chÝnh. 3. KÕ to¸n TSC§ D­íi ®©y lµ mét sè TSC§ cña Trung t©m Th«ng tin ViÔn th«ng §iÖn lùc. - M¸y tÝnh x¸ch tay HP- Compad 6250 - M¸y tñ l¹nh ®øng 93000 BTD/h - §iÒu hoµ nhiÖt ®é LC J- C18D - HÖ thèng b¸o ch¸y - ¤ t« Ford 12 chç - Läc sÐt 3 pha 800 A - C¸p quang sè 8 lo¹i 24 sîi- Sacom VN - M¸y ®o luång ACTERNA- EDT - Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ Tµi s¶n cè ®Þnh: Theo nguyªn gi¸ tµi s¶n. - Ph­¬ng ph¸p khÊu hao: KhÊu hao theo ph­¬ng ph¸p ®­êng th¼ng. - Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh thêi gian sö dông h÷u Ých: Theo Q§ 166/1999/Q§-BTC ngµy 30/12/1999 cña Bé tµi chÝnh vµ theo v¨n b¶n sè 20/7/EVN/TC- KT ngµy 08/5/2000 cña TËp ®oµn §iÖn lùc ViÖt Nam h­íng dÉn thùc hiÖn Q§ 166/1999/Q§- BTC. 3.1.Quy tr×nh lËp vµ lu©n chuyÓn chøng tõ. 3.1.1.Tr­êng hîp t¨ng TSC§ 3.1.1.1.T¨ng do mua míi (1) C¨n cø vµo Hå s¬ kü thuËt, Hå s¬ ®¨ng kiÓm,... do c¸c phßng ban cã nhu cÇu cÇn t¨ng TSC§ lËp, Bé phËn giao lËp vµ ký vµo Biªn b¶n giao nhËn TSC§ (2 b¶n) (2) Bé phËn giao chuyÓn Biªn b¶n giao nhËn TSC§ cho bé phËn nhËn TSC§ ký. (3) Bé phËn nhËn TSC§ tr×nh lªn kÕ to¸n tr­ëng vµ gi¸m ®èc ký (2 b¶n). (4) Bé phËn nhËn TSC§ nhËn l¹i 1 b¶n Biªn b¶n giao nhËn TSC§. (5)KÕ to¸n TSC§ nhËn 1 b¶n. C¨n cø vµo Biªn b¶n giao nhËn tµi s¶n cè ®Þnh vµ c¸c chøng tõ kÌm theo nh­ : Ho¸ ®¬n GTGT, Ho¸ ®¬n b¸n hµng th«ng th­êng,... ®Ó ghi sæ kÕ to¸n TSC§ (6) §ång thêi KÕ to¸n TSC§ x¸c ®Þnh nguån ®Ó ghi sæ Nguån vèn. (7) KÕ to¸n TSC§ chuyÓn c¸c chøng tõ t¨ng TSC§ cho bé phËn kÕ to¸n liªn quan. (8) Bé phËn kÕ to¸n liªn quan ghi sæ kÕ to¸n. (9) Bé phËn kÕ to¸n liªn quan chuyÓn biªn b¶n bµn giao TSC§ vµ c¸c chøng tõ liªn quan cho kÕ to¸n TSC§ .KÕ to¸n TSC§ l­u chøng tõ. 3.1.1.2.T¨ng do ®­îc Nhµ n­íc cÊp, biÕu, tÆng (1’) Bé phËn liªn quan lËp biªn b¶n giao nhËn tµi s¶n cè ®Þnh vµ c¸c chøng tõ liªn quan chuyÓn ®Õn kÕ to¸n TSC§. (2’) KÕ to¸n TSC§ nhËn c¸c chøng tõ vµ ghi sæ kÕ to¸n TSC§ liªn quan. §ång thêi ghi sæ kÕ to¸n nguån vèn. Bé phËn liªn quan Bé phËn kÕ to¸n liªn quan Bé phËn nhËn TSC§ KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh KÕ to¸n tr­ëng, gi¸m ®èc Bé phËn giao TSC§ Ký Ký ViÕt- ký Mua míi Biªn b¶n giao nhËn TSC§... Biªn b¶n giao nhËn TSC§... Biªn b¶n giao nhËn TSC§,.... -Ho¸ ®¬n GTGT -Hå s¬ kü thuËt - Chøng tõ liªn quan (1) (2) (3) (4) Biªn b¶n giao nhËn TSC§... - Biªn b¶n giao nhËn TSC§ - Chøng tõ liªn quan (5) CÊp, biÕu, TÆng (1’) (7) - Biªn b¶n giao nhËn TSC§ - Chøng tõ kÌm theo -Biªn b¶n giao nhËn - .... (2’) (6) - Ghi sæ KT TSC§ - Ghi sæ KT nguån vèn (8) Ghi sæ kÕ to¸n liªn quan (9) L­u chøng tõ Quy tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ t¨ng Tµi s¶n cè ®Þnh 3.1.2. Gi¶m TSC§ (1) Bé phËn liªn quan lËp Biªn b¶n ®¸nh gi¸ TSC§.Tõ ®ã lËp Biªn b¶n thanh lý TSC§, tõ b¶n kiÓm kª ®¸nh gi¸ lËp Biªn b¶n kiÓm kª, biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i TSC§(2 b¶n). (2) Tr×nh kÕ to¸n tr­ëng vµ ban gi¸m ®èc ký biªn b¶n thanh lý TSC§(2 b¶n). (3) Biªn b¶n thanh lý TSC§, biªn b¶n kiÓm kª, biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ ®­îc chuyÓn cho kÕ to¸n TSC§. (4) KÕ to¸n TSC§ ghi sæ kÓ to¸n TSC§. (5), (6) Sau ®ã chuyÓn cho kÕ to¸n liªn quan nh­ kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn, kÕ to¸n thanh to¸n ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. KÕ to¸n tr­ëng,G§ KÕ to¸n TSC§ KÕ to¸n liªn quan Bé phËn liªn quan (7) KÕ to¸n liªn quan chuyÓn c¸c chøng tõ cho kÕ to¸n TSC§ l­u. Ký Biªn b¶n thanh lý TSC§ Biªn b¶n ®¸nh gi¸ TSC§ Biªn b¶n thanh lý TCS§ (1) (2) - Biªn b¶n thanh lý TSC§ - Biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ -Biªn b¶n kiÓm kª TSC§ (3) (5) -Biªn b¶n kiÓm kª -Biªn b¶n ®¸nh gi¸ TSC§ KiÓm kª ®¸nh gi¸ -Biªn b¶n thanh lýTSC§ - Biªn b¶n kiÓm kª - Biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ (1) (4) Ghi sæ kÕ to¸n (7) L­u chøng tõ Ghi sæ kÕ to¸n (6) Quy tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ gi¶m Tµi s¶n cè ®Þnh 3.2.Tr×nh tù ghi sæ theo h×nh thøc nhËt ký chung. -Hãa ®¬n GTGT - Ho¸ ®¬n b¸n hµng th«ng th­êng - Biªn b¶n nh­îng b¸n Tµi s¶n cè ®Þnh - Biªn b¶n thanh lý Tµi s¶n cè ®Þnh - C¸c chøng tõ kh¸c liªn quan.... NhËt ký chung NhËt ký mua hµng NhËt ký chi tiÒn B¶ng ph©n bæ khÊu hao TSC§ ThÎ TSC§ B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n Sæ c¸i TK 211, 214 B¸o c¸o tµi chÝnh S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n Tµi s¶n cè ®Þnh theo h×nh thøc NhËt ký chung Ghi chó: :Ghi hµng ngµy :Ghi cuèi th¸ng :Quan hÖ ®èi chiÕu C¨n cø vµo c¸c chøng tõ t¨ng, gi¶m TSC§, kÕ to¸n TSC§ vµo phÇn mÒm nhËp c¸c th«ng tin tõ c¸c chøng tõ nhËn ®­îc. Víi phÇn mÒm kÕ to¸n, sè liÖu sÏ tù ®éng vµo sæ nhËt ký chung, nhËt ký mua hµng, nhËt ky chi tiÒn, c¸c thÎ TSC§ (mçi TSC§ ®­îc ghi vµo 1 thÎ TSC§), vµ b¶ng ph©n bæ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, tõ ®ã d÷ liÖu ®­îc chuyÓn tiÕp vµo sæ c¸i Tk 211, sæ chi tiÕt Tk 211. Cuèi th¸ng d÷ liÖu ®­îc chuyÓn vµo B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n. Tõ ®ã vµo B¸o c¸o tµi chÝnh 4. KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. 4.1. Ph­¬ng ph¸p tÝnh l­¬ng. TiÒn l­¬ng tr¶ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn t¹i Trung t©m ViÔn th«ng Di ®éng §iÖn lùc ®ang ®­îc thùc hiÖn theo quyÕt ®Þnh sè 4535/Q§-TTDD-TCNS ngµy28/7/2008. L­¬ng cña c¸n bé nh©n viªn ®­îc tr¶ theo thêi gian lao ®éng gåm tiÒn l­¬ng cè ®Þnh theo chÕ ®é cña Nhµ n­íc vµ tiÒn l­¬ng g¾n liÒn víi kÕt qu¶ kinh doanh hµng th¸ng. 4.2. H×nh thøc tr¶ l­¬ng. TiÒn l­¬ng ®­îc tr¶ qua tµi kho¶n ng©n hµng, vµ ®­îc tr¶ thµnh 2 lÇn: lÇn 1 t¹m øng vµo ngµy 10 hµng th¸ng vµ lÇn 2 vµo ngµy 25 cña th¸ng sau. - C¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ®­îc trÝch theo tû lÖ quy ®Þnh. + BHXH: trÝch 20% trªn tæng sè tiÒn l­¬ng c¬ b¶n trong ®ã 15% tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, 5% trõ vµo l­¬ng cña ng­êi lao ®éng. + BHYT: trÝch 3% trªn tæng sè tiÒn l­¬ng c¬ b¶n trong ®ã 2% tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, 1% trõ vµo l­¬ng cña ng­êi lao ®éng. + KPC§: trÝch 2% trªn tæng sè tiÒn l­¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ vµ tÝnh hÕt vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. 4.3. Quy tr×nh lËp vµ lu©n chuyÓn chøng tõ. 4.3.1.Tr­êng hîp t¹m øng l­¬ng. (1),(2) C¸c phßng ban lËp danh s¸ch nh©n viªn øng l­¬ng göi lªn phßng Tæ chøc nh©n sù. Phßng tæ chøc nh©n sù göi danh s¸ch cho kÕ to¸n tiÒn l­¬ng. (3) KÕ to¸n tiÒn l­¬ng xem xÐt, kiÓm tra sè tiÒn t¹m øng, sè tµi kho¶n.... cña c¸c nh©n viªn trong danh s¸ch nhËn ®­îc. Sau ®ã lËp B¶ng thanh to¸n tiÒn øng l­¬ng. (4) Tr×nh kÕ to¸n tr­ëng vµ gi¸m ®èc ký, nhËn l¹i B¶ng thanh to¸n tiÒn øng l­¬ng. (5) ChuyÓn cho kÕ to¸n TGNH. (6) KÕ to¸n TGNH lµm thñ tôc chuyÓn cho Ng©n hµng viÖtcombank ®Ó Ng©n hµng chuyÓn tiÒn vµo tµi kho¶n cho nh©n viªn. (7) KÕ to¸n TGNH ghi sæ kÕ to¸n. (8) KÕ to¸n TGNH chuyÓn B¶ng thanh to¸n tiÒn øng l­¬ng cho kÕ to¸n tiÒn l­¬ng. (9) KÕ to¸n tiÒn l­¬ng l­u chøng tõ. C¸c phßng ban P.Tæ chøc nh©n sù KÕ to¸n tiÒn l­¬ng KÕ to¸n tr­ëng,G§ KT tiÒn göi ng©n hµng LËp danh s¸ch nh©n viªn øng l­¬ng B¶ng thanh to¸n øng l­¬ng B¶ng øng l­¬ng LËp danh s¸ch nh©n viªn øng l­¬ng (1) (2) (5) (8) Lµm thñ tôc chuyÓn cho NH ®Ó chuyÓn tiÒn vµo TK cña NV B¶ng thanh to¸n øng l­¬ng (3) (6) Ký B¶ng thanh to¸n øng l­¬ng (4) L­u chøng tõ (9) (7) Ghi sæ kÕ to¸n (11) Quy tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ tiÒn l­¬ng trong tr­êng hîp øng l­¬ng (1),(2),(3) C¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng, phiÕu chÊm lµm thªm giê do c¸c phßng ban lËp göi lªn, phßng tæ chøc nh©n sù (TCNS) lËp b¶ng l­¬ng vµ nhËp ngµy c«ng. Phßng TCNS göi b¶ng l­¬ng cïng c¸c chøng tõ cho kÕ to¸n tiÒn l­¬ng ®iÒn c¸c kho¶n gi¶m trõ trªn l­¬ng. (4),(5),(6) KÕ to¸n tiÒn l­¬ng lËp B¶ng thanh to¸n l­¬ng, tr×nh kÕ to¸n tr­ëng vµ gi¸m ®èc ký. Sau ®ã chuyÓn cho kÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng. (7),(8) KÕ to¸n TGNH lµm thñ tôc ®Ó Ng©n hµng ®¹i diÖn cña Trung t©m chuyÓn tiÒn vµo tµi kho¶n cña nh©n viªn. (9),(10),(11) KÕ to¸n TGNH ghi sæ kÕ to¸n vµ chuyÓn B¶ng thanh to¸n l­¬ng cho kÕ to¸n tiÒn l­¬ng, KÕ to¸n tiÒn l­¬ng lËp b¶ng tæng hîp tiÒn l­¬ng. (12),(13) KÕ to¸n tiÒn l­¬ng lËp B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng vµ chuyÓn cho kÕ to¸n liªn quan. KT liªn quan (14),(15),(16) KÕ to¸n liªn quan ghi sæ sau ®ã chuyÓn b¶ng Ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cho kÕ to¸n tiÒn l­¬ng. KÕ to¸n l­¬ng l­u chøng tõ KTT,G§ KÕ to¸n TGNH P. Tæ chøc nh©n sù KÕ to¸n tiÒn l­¬ng C¸c phßng ban Ký -B¶ng chÊm c«ng -PhiÕu chÊm lµm thªm giê.... (1) B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng (3) -B¶ng chÊm c«ng -PhiÕu chÊm lµm thªm giê.... (6) B¶ngl­¬ng NhËp c¸c kho¶n gi¶m trõ l­¬ng (7) UNC, PC ng©n hµng (2) B¶ngl­¬ng (7) NhËp ngµy c«ng (4) (3) (5) B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng (8) (5) (11._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docbao cao thuc tap- nham- ban 1.doc