Đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định cư ở một số dự án khu đô thị mới trên địa bàn Thành phố Hà Đông- Hà Nội

Tài liệu Đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định cư ở một số dự án khu đô thị mới trên địa bàn Thành phố Hà Đông- Hà Nội: ... Ebook Đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định cư ở một số dự án khu đô thị mới trên địa bàn Thành phố Hà Đông- Hà Nội

doc45 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1897 | Lượt tải: 2download
Tóm tắt tài liệu Đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định cư ở một số dự án khu đô thị mới trên địa bàn Thành phố Hà Đông- Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bé GI¸O DôC Vµ §µO T¹O TR¦êNG §¹I HäC N¤NG NGHIÖP Hµ NéI ------------------------------------- b¸o c¸o tiÕn ®é LUËN V¡N TH¹C SÜ N¤NG NGHIÖP §¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c båi th­êng, hç trî GPMB vµ t¸i ®Þnh c­ ë mét sè dù ¸n khu ®« thÞ míi trªn ®Þa bµn Thµnh phè Hµ §«ng- Hµ Néi Chuyªn ngµnh : QU¶N Lý §ÊT §AI M· sè : 60.62.16 Ng­êi h­íng dÉn khoa häc : GS.ts. nguyÔn v¨n xa Ng­êi thùc hiÖn : bïI huy quang Hµ NéI - 2009 PHẦN I: MỞ ĐẦU I. TÝnh cấp thiết của đề tài N­íc ta ®ang trong thêi kú thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, nhiÒu dù ¸n nh­ c¸c khu c«ng nghiÖp, nhµ m¸y, c¸c khu ®« thÞ míi, khu d©n c­...®ang ®­îc triÓn khai x©y dùng mét c¸ch m¹nh mÏ: Tuy nhiªn ®Ó thùc hiÖn ®­îc c¸c nhiÖm vô trªn vµ mang tÝnh kh¶ thi th× mÆt b»ng ®Êt ®ai lµ mét trong nh÷ng nh©n tè quan träng, nã quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c ®Çu t­ cña c¸c nhµ ®Çu t­ trong vµ ngoµi n­íc vµ ¶nh h­ëng ®Õn c¶ tiÕn tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ cña ®Êt n­íc. V× vËy, Gi¶i phãng mÆt b»ng lµ mét trong nh÷ng c«ng viÖc träng t©m vµ hÕt søc quan träng. Nh­ng nã mang tÝnh chÊt phøc t¹p, tèn kÐm nhiÒu thêi gian, c«ng søc vµ tiÒn cña; ngµy nay c«ng viÖc nµy ngµy cµng trë nªn khã kh¨n h¬n do ®Êt ®ai ngµy cµng cã gi¸ trÞ vµ khan hiÕm. Bªn c¹nh ®ã c«ng t¸c GPMB liªn quan ®Õn lîi Ých cña nhiÒu c¸ nh©n, tËp thÓ vµ cña toµn x· héi. ë c¸c ®Þa ph­¬ng kh¸c nhau th× c«ng t¸c GPMB còng cã nhiÒu ®Æc ®iÓm kh¸c nhau do vai trß vµ gi¸ trÞ cña ®Êt ®ai lµ kh¸c nhau. Hµ Néi lµ thñ ®«, lµ trung t©m kinh tÕ, chÝnh trÞ vµ x· héi cña n­íc ta. VÊn ®Ò c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc cµng râ nÐt h¬n. §Æc biÖt ®èi víi Hµ §«ng lµ thµnh phè thuéc thñ ®« Hµ Néi kÓ tõ ngµy 01/8/2008 sau khi s¸t nhËp tØnh Hµ T©y vÒ Hµ Néi lµ mét thµnh phè trÎ míi thµnh lËp theo NghÞ ®Þnh sè 155/2006/N§-CP ngµy 27/12/2006 cña ChÝnh Phñ. Hµ §«ng ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn ®Ó trë thµnh khu trung t©m kinh tÕ lín m¹nh cña Hµ Néi. T¹i ®©y sÏ cßn nhiÒu dù ¸n ®Çu t­ tiÕp tôc ®­îc triÓn khai thùc hiÖn. HiÖn nay trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ §«ng cã 43 dù ¸n lín nhá ®ang ®­îc triÓn khai ®ång lo¹t nh­ng vÉn cßn v­íng m¾c mÆt b»ng v× ch­a GPMB ®­îc. Tuy nhiªn c«ng t¸c båi th­êng, hç trî GPMB vµ t¸i ®Þnh c­ hiÖn nay ë thµnh phè Hµ §«ng cßn cã nhiÒu khã kh¨n v­íng m¾c. Do vËy t«i lùa chän ®Ò tµi “§¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c båi th­êng, hç trî GPMB vµ t¸i ®Þnh c­ ë mét sè dù ¸n khu ®« thÞ míi trªn ®Þa bµn Thµnh phè Hµ §«ng- Hµ Néi” II- Môc ®Ých- Yªu cÇu: 2.1. Mục ®Ých: Đề tài được nghiªn cøu nh»m môc ®Ých sau: + Nghiªn cøu c¬ së khoa häc, thùc tiÔn vÒ chÝnh s¸ch båi th­êng, hç trî khi nhµ n­íc thu håi ®Êt. + Nghiªn cứu, ®¸nh gi¸ thực trạng việc tổ chức thùc hiÖn c«ng t¸c båi th­êng, hç trî GPMB ë mét sè dù ¸n khu ®« thÞ míi trªn địa bàn thµnh phè Hµ §«ng. + Đề xuất một số giải ph¸p vµ kiÕn nghÞ gãp phÇn gi¶i quyÕt nh÷ng tån t¹i, khã kh¨n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn; ®Èy nhanh tiÕn ®é thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t­. 2.2. Yªu cÇu: - N¾m v÷ng chÝnh s¸ch båi th­êng, hç trî gi¶i phãng mÆt b»ng còng nh­ c¸c v¨n b¶n ph¸p lý cã liªn quan. - C¸c t×nh h×nh số liệu, tài liệu, kh¶o s¸t, điều tra phải đảm bảo tÝnh trung thực, chÝnh x¸c, ph¶n ¸nh ®óng hiÖn tr¹ng vµ t×nh h×nh thùc tÕ cña c¸c dù ¸n ®· lùa chän ®Ó nghiªn cøu. - Tổ chức to¹ ®µm vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c båi th­êng, hç trî GPMB víi mét sè c¬ quan nhµ n­íc trùc tiÕp thùc hiÖn. - ¸p dông ®óng ®èi t­îng, ®óng môc ®Ých vµ ph¹m vi cÇn nghiªn cøu tõ ®ã ®¸nh gi¸ ®­îc nh÷ng tån t¹i, khã kh¨n do nguyªn nh©n tõ ®©u? ®Ó ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m th¸o gì nh÷ng khã kh¨n vµ ®Èy nhanh tiÕn ®é thùc hiÖn c«ng t¸c GPMB ë mét sè dù ¸n khu ®« thÞ míi cÇn nghiªn cøu nãi riªng vµ c¶ thµnh phè Hµ §«ng, tØnh Hµ T©y nãi chung. PhÇn II Tæng quan vÒ c«ng t¸c båi th­êng, hç trî GPMB 1. Kh¸i niÖm båi th­êng, hç trî khi nhµ n­íc thu håi ®Êt: - Thu håi ®Êt: Lµ viÖc Nhµ n­íc ra QuyÕt ®Þnh hµnh chÝnh ®Ó thu l¹i quyÒn sö dông ®Êt hoÆc thu l¹i ®Êt ®· giao cho tæ chøc, Uû ban nh©n d©n x·, ph­êng, thÞ trÊn qu¶n lý theo quy ®Þnh cña LuËt nµy. - Båi th­êng khi nhµ n­íc thu håi ®Êt lµ viÖc Nhµ n­íc tr¶ l¹i gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt ®èi víi diÖn tÝch ®Êt bÞ thu håi cho ng­êi bÞ thu håi ®Êt. - Hç trî khi Nhµ n­íc thu håi ®Êt lµ viÖc Nhµ n­íc gióp ®ì ng­êi bÞ thu håi ®Êt th«ng qua ®µo t¹o nghÒ míi, bè trÝ viÖc lµm míi, cÊp kinh phÝ ®Ó di dêi ®Õn ®Þa ®iÓm míi. 2. C«ng t¸c båi th­êng, hç trî GPMB ë mét sè n­íc: 2.1. Trung Quèc VÒ ph¸p luËt ®Êt ®ai, Trung Quèc cã nhiÒu nÐt t­¬ng ®ång víi ph¸p luËt ViÖt Nam. Tuy nhiªn nh×n tæng thÓ, viÖc chÊp hµnh ph¸p luËt cña ng­êi Trung Quèc rÊt cao. ViÖc sö dông ®Êt t¹i Trung Quèc thùc sù tiÕt kiÖm, Nhµ n­íc Trung Quèc hoµn toµn cÊm viÖc mua b¸n chuyÓn nh­îng ®Êt ®ai. Do vËy, thÞ tr­êng ®Êt ®ai gÇn nh­ kh«ng tån t¹i mµ chØ cã thÞ tr­êng nhµ ë. VÒ ®Òn bï thiÖt h¹i vÒ ®Êt ®ai, do ®Êt ®ai thuéc së h÷u Nhµ n­íc nªn kh«ng cã chÝnh s¸ch ®Òn bï thiÖt h¹i khi Nhµ n­íc thu håi ®Êt, kÓ c¶ ®Êt n«ng nghiÖp, tuú tr­êng hîp cô thÓ, Nhµ n­íc sÏ cÊp ®Êt míi cho c¸c chñ sö dông bÞ thu håi ®Êt. VÒ ph­¬ng thøc ®Òn bï thiÖt h¹i, Nhµ n­íc th«ng b¸o cho ng­êi sö dông ®Êt biÕt tr­íc viÖc hä sÏ bÞ thu håi ®Êt trong thêi h¹n mét n¨m. Ng­êi d©n cã quyÒn lùa chän c¸c h×nh thøc ®Òn bï thiÖt h¹i b»ng tiÒn hoÆc b»ng nhµ t¹i khu ë míi. T¹i thñ ®« B¾c Kinh vµ Thµnh phè Th­îng H¶i, ng­êi d©n th­êng lùa chän ®Òn bï thiÖt h¹i b»ng tiÒn vµ tù t×m chç ë míi phï hîp víi c«ng viÖc n¬i lµm viÖc cña m×nh. VÒ gi¸ ®Òn bï thiÖt h¹i, tiªu chuÈn lµ gi¸ thÞ tr­êng. Møc gi¸ nµy còng ®­îc Nhµ n­íc quy ®Þnh cho tõng khu vùc vµ chÊt l­îng nhµ, ®ång thêi ®­îc ®iÒu chØnh rÊt linh ho¹t cho phï hîp víi thùc tÕ, võa ®­îc coi lµ Nhµ n­íc t¸c ®éng ®iÒu chØnh t¹i chÝnh thÞ tr­êng ®ã. §èi víi ®Êt n«ng nghiÖp, viÖc ®Òn bï thiÖt h¹i theo tÝnh chÊt cña ®Êt vµ lo¹i ®Êt (tèt, xÊu). VÒ t¸i ®Þnh c­, c¸c khu t¸i ®Þnh c­ vµ c¸c khu nhµ ë ®­îc x©y dùng ®ång bé vµ kÞp thêi, th­êng xuyªn ®¸p øng nhu cÇu nhiÒu lo¹i c¨n hé víi c¸c nhu cÇu sö dông kh¸c nhau. C¸c chñ sö dông ph¶i di chuyÓn ®Òu ®­îc chÝnh quyÒn chó ý ®iÒu kiÖn vÒ viÖc lµm, ®èi víi c¸c ®èi t­îng chÝnh s¸ch x· héi ®­îc Nhµ n­íc cã chÝnh s¸ch x· héi riªng. Khi di dêi thùc hiÖn nguyªn t¾c chç ë míi tèt h¬n chç ë cò. Khu t¸i ®Þnh c­ ®­îc quy ho¹ch tæng thÓ (nhµ ë, tr­êng häc, chî), c©n ®èi ®­îc giao th«ng ®éng vµ tÜnh. Trong qu¸ tr×nh ®Òn bï, GPMB ph¶i lËp c¸c biÖn ph¸p xö lý ®èi víi viÖc s¾p xÕp båi th­êng khi kh«ng ®¹t ®­îc thèng nhÊt. Khi kh«ng ®¹t ®­îc thèng nhÊt sÏ xö lý theo ph­¬ng thøc tr­íc tiªn lµ dùa theo träng tµi, sau theo khiÕu tè. Tiªu chuÈn s¾p xÕp båi th­êng di dêi nhµ cöa hiÖn nay cña Thµnh phè Th­îng H¶i ®­îc thùc hiÖn theo 3 lo¹i: - Lo¹i 1: LÊy theo gi¸ thÞ tr­êng cña nhµ ®Êt ®èi víi nhµ bÞ th¸o dêi céng thªm víi “Gi¸ t¨ng thªm nh©n víi diÖn tÝch x©y dùng cña ng«i nhµ bÞ th¸o dì”. - Lo¹i 2: §æi nhµ theo tiªu chuÈn gi¸ trÞ, bè trÝ nhµ lÊy theo gi¸ thÞ tr­êng, gi¸ t­¬ng ®­¬ng víi gi¸ nhµ bÞ th¸o dì, di dêi. - Lo¹i 3: Bè trÝ nhµ theo tiªu chuÈn diÖn tÝch, ®©y lµ tiªu chuÈn mµ chÝnh quyÒn quËn, huyÖn n¬i cã di dêi lËp ra ®èi víi nh÷ng ng­êi cã khã kh¨n vÒ nhµ ë. Ng­êi bÞ di dêi cã thÓ chän h×nh thøc bè trÝ nhµ ë cho phï hîp. Dùa vµo khu vùc bè trÝ nhµ ë ®Ó t¨ng diÖn tÝch, dùa theo ph©n cÊp tõng vïng trong thµnh phè. Cµng ra ngo¹i vi cµng ®­îc hÖ sè t¨ng thªm, møc t¨ng thªm cã thÓ lµ 70%, 80% hay 100%. 2.2. Th¸i Lan Ch­a cã chÝnh s¸ch ®Òn bï T§C quèc gia, nh­ng t¹i HiÕn Ph¸p n¨m 1982 quy ®Þnh viÖc tr­ng dông ®Êt cho c¸c môc ®Ých x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, quèc phßng, ph¸t triÓn nguån tµi nguyªn cho ®Êt n­íc, ph¸t triÓn ®« thÞ, c¶i t¹o ®Êt ®ai vµ c¸c môc ®Ých c«ng céng kh¸c ph¶i theo thêi gi¸ thÞ tr­êng cho nh÷ng ng­êi hîp ph¸p vÒ tÊt c¶ c¸c thiÖt h¹i do viÖc tr­ng dông g©y ra vµ quy ®Þnh viÖc ®Òn bï ph¶i kh¸ch quan cho ng­êi chñ m¶nh ®Êt vµ ng­êi cã quyÒn thõa kÕ tµi s¶n ®ã. Dùa trªn c¸c qui ®Þnh nµy, c¸c ngµnh cã qui ®Þnh chi tiÕt cho viÖc thùc hiÖn tr­ng dông ®Êt cña ngµnh m×nh. N¨m 1987 Th¸i Lan ban hµnh LuËt vÒ tr­ng dông bÊt ®éng s¶n ¸p dông cho viÖc tr­ng dông ®Êt sö dông vµo c¸c môc ®Ých x©y dông tiÖn Ých c«ng céng, quèc phßng, ph¸t triÓn nguån tµi nguyªn hoÆc c¸c lîi Ých kh¸c cho ®Êt n­íc, ph¸t triÓn ®« thÞ, n«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp, c¶i t¹o ®Êt ®ai vµo c¸c môc ®Ých c«ng céng. LuËt qui ®Þnh nh÷ng nguyªn t¾c vÒ tr­ng dông ®Êt, nguyªn t¾c tÝnh gi¸ trÞ ®Òn bï c¸c lo¹i tµi s¶n bÞ thiÖt h¹i. C¨n cø vµo ®ã, tõng ngµnh ®­a ra c¸c qui ®Þnh cô thÓ vÒ tr×nh tù tiÕn hµnh ®Òn bï T§C, nguyªn t¾c cô thÓ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ ®Òn bï, c¸c b­íc lËp vµ phª duyÖt dù ¸n ®Òn bï, thñ tôc thµnh lËp c¸c c¬ quan, uû ban tÝnh to¸n ®Òn bï T§C, tr×nh tù ®µm ph¸n, nhËn tiÒn ®Òn bï, quyÒn khiÕu n¹i, quyÒn khëi kiÖn ®­a ra toµ ¸n. VÝ dô: Trong ngµnh ®iÖn n¨ng th× c¬ quan ®iÖn lùc Th¸i Lan lµ n¬i cã nhiÒu dù ¸n ®Òn bï T§C lín nhÊt n­íc, hä ®· x©y dùng chÝnh s¸ch riªng víi môc tiªu: “ §¶m b¶o cho nh÷ng ng­êi bÞ ¶nh h­ëng mét møc sèng tèt h¬n” th«ng qua viÖc cung cÊp c¬ së h¹ tÇng cã chÊt l­îng vµ ®¹t møc tèi ®a nhu cÇu, ®¶m b¶o cho nh÷ng ng­êi bÞ ¶nh h­ëng cã thu nhËp cao h¬n vµ ®­îc tham gia nhiÒu h¬n vµo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn x· héi, v× vËy thùc tÕ ®· tá ra hiÖu qu¶ khi cÇn thu håi ®Êt trong nhiÒu dù ¸n. 3. C«ng t¸c båi th­êng, hç trî GPMB ë ViÖt Nam: a,. Thêi kú tr­íc 1987 Ngµy 14/4/1959, Thñ t­íng chÝnh phñ ban hµnh NghÞ ®Þnh 151/TTg vÒ quy ®Þnh t¹m thêi vÒ tr­ng dông ruéng ®Êt. Quy ®Þnh nh­ sau: - Về việc bồi thường thiệt hại do lấy đất gây nên phải bồi thường hai khoản: về đất thì bồi thường từ 1 đến 4 năm sản lượng thường niên của ruộng đất bị trưng thu. - Đối với hoa màu thì được bồi thường đúng mức. - Đối với nhà cửa, vật kiến trúc và các công trình phục vụ sinh hoạt được giúp đỡ xây dựng cái khác. - Ngoài ra, mồ mả thì căn cứ vào tình hình cụ thể về phong tục tập quán của địa phương mà giúp cho họ một số tiền làm phí tổn di chuyển. Có thể nói, những nguyên tắc cơ bản của việc bồi thường thiệt hại trong nghị định này là đúng đắn, đáp ứng nhu cầu trưng dụng đất đai trong những năm 1960. Cách bồi thường như vậy được thực hiện cho đến khi Hiến pháp 1980 ra đời. b, Thêi kú tõ 1987 ®Õn n¨m 1993 Luật Đất đai năm 1988 ban hành quy định về việc bồi thường cũng cơ bản dựa trên những điều quy định tại Hiến pháp 1980. Ngµy 31/5/21990, Héi ®ång Bé tr­ëng ban hµnh quyÕt ®Þnh sè 186/H§BT vÒ viÖc ®Òn bï thiÖt h¹i ®Êt n«ng nghiÖp, ®Êt cã rõng khi bÞ chuyÓn môc ®Ých sö dông vµo môc ®Ých kh¸c.Møc ®Õn bï thiÖt h¹i vÒ ®Êt n«ng nghiÖp, ®Êt cã rõng ®­îc tÝnh b»ng thãc, thu b»ng tiÒn vµ ®­îc ph©n biÖt theo thêi h¹n sö dông ®Êt l©u dµi hoÆc t¹m thêi. C¨n cø ®Ó tÝnh møc ®Òn bï x¸c ®Þnh vµo vÞ trÝ, h¹ng ®Êt hoÆc lo¹i ®Êt ®Ó tÝnh tiÒn ®Òn bï. c, Thêi kú tõ 1993 ®Õn 2003: * LuËt ®Êt ®ai n¨m 1993 §©y lµ v¨n b¶n ph¸p luËt quan träng nhÊt ®èi víi viÖc thu håi ®Êt vµ båi th­êng thiÖt h¹i khi nhµ n­íc thu håi ®Êt. Ngµy 17/9/1994 ChÝnh phñ Ban hµnh NghÞ ®Þnh sè 90/N§-CP quy ®Þnh cô thÓ c¸c chÝnh s¸ch lµm c¬ së ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c båi thwongf GPMB theo quy ®Þnh khi nhµ n­íc thu håi ®Êt vµo môc ®Ých quèc phßng an ninh, lîi Ých quãc gia, lîi Ýc c«ng céng. NghÞ ®Þnh nµy mang tÝnh toµn diÖn cao vµ cô thÓ ho¸ viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch båi th­êng khi nhµ n­íc thu håi ®Êt. - Nghị định 87/CP ngày 17/8/1994 ban hành khung giá các loại đất. Ngµy 24/4/1998 ChÝnh phñ ban hµnh NghÞ ®Þnh sè 22/1998/N§-CP thay thÕ NghÞ ®Þnh 90/N§-CP vµ quy ®Þnh râ ph¹m vi, ®èi t­îng ¸p dông . §Æc biÖt ng­êi bÞ thu håi ®Êt cã quyÒn ®­îc lùa chän mét trong ba ph­¬ng ¸n båi th­êng: B»ng tiÒn, b»ng nhµ ë hoÆc b»ng ®Êt. Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh triÓn khai NghÞ ®Þnh 22/N§-CP cã nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. Nã ch­a ®¸p øng hÕt ®­îc yªu cÇu thùc tÕ, ch­a phï hîp víi thùc tiÔn vµ g©y ph¸t sinh ra nhiÒu khiÕu kiÖn cho nhµ n­íc ...§Æc biÖt ch­a gi¶i quyÕt ®­îc nh÷ng tån t¹o do yÕu tè lÞc sö ®Ó l¹i khi thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®Òn bï thiÖt h¹i cho chñ sö dông ®Êt cã tµi s¶n, nhµ cöa n»m trªn ®Êt kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®­îc båi th­êng... * LuËt ®Êt ®ai n¨m 2003: Luật Đất đai năm 2003 là LuËt cã ph¹m vi ®iÒu chØnh bao qu¸t nhÊt. LuËt ®Êt ®ai n¨m 2003 cã rÊt nhiÒu néi dung míi trong ®ã cã vÊn ®Ò båi th­êng, hç trî GPMB vµ t¸i ®Þnh c­ nh­: Khắc phục cơ bản những bất cập trong chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế thông qua cơ chế giá đất bồi thường, chính sách tái định cư và hạn chế phạm vi dự án phải thu hồi đất; Sau khi Luật đất đai 2003 được ban hành, Nhà nước đã ban hành nhiều các văn bản dưới luật như Nghị định, Thông tư cụ thể hoá các điều luật về giá đất, bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất, bao gồm: - Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất. - Thông tư số 114/2004/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất. - Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất. - Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. - Thông tư số 116/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. - Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai. Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai. 3.1- VÒ ®èi t­îng ¸p dông: - C¬ quan tæ chøc, c¸n bé c«ng chøc thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai, vÒ båi th­êng, hç trî, t¸i ®Þnh c­ vµ c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan ®Õn viÖc qu¶n lý ®Êt ®ai, båi th­êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c­. - Tæ chøc, céng ®ång d©n c­, c¬ sá t«n gi¸o, hé gia ®×nh, c¸ nh©n trong n­íc, ng­êi ViÖt Nam ®Þnh c­ ë n­íc ngoµi, tæ chøc, c¸ nh©n n­íc ngoµi ®ang sö dông ®Êt bÞ thu håi ®Êt, bÞ thiÖt h¹i tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt bÞ thu håi. - C¸c tæ chøc, hé gia ®×nh c¸ nh©n ®­îc nhµ n­íc giao ®Êt , cho thuª ®Êt. - Chi tr¶ tiÒn båi th­êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c­: 3.2- VÒ chÝnh s¸ch båi th­êng, hç trî: - Båi th­êng, hç trî: Båi thuêng hç trî cho ng­êi sö dông ®Êt khi nhµ n­íc thu håi ®Êt theo quy ®Þnh ®­îc quy ®Þnh nh­ sau: + Båi th­êng hoÆc hç trî ®èi víi toµn bé diÖn tÝch ®Êt NHµ n­íc thu håi. + Båi th­êng hoÆc hç trî vÒ tµi s¶n hiÖn cã g¾n liÒn víi ®Êt vµ c¸c chi phÝ ®Çu t­ vµo ®Êt bÞ Nhµ n­íc thu håi. + Hç trî di chuyÓn, hç trî æn ®Þnh ®êi sèng , hç trî ®µo t¹o chuyÓn ®æi nghÒ vµ hç trî kh¸c cho ng­êi bÞ thu håi ®Êt. + Hç trî ®Ó æn ®Þnh s¶n xuÊt vµ ®oÌi sèng t¹i khu t¸i ®Þnh c­. * Båi th­êng vÒ ®Êt: - Nguyªn t¾c båi th­êng: ( §iÒu 6 NghÞ®Þnh 197) 1. Ng­êi bÞ thu håi ®Êt cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh th× ®­îc båi th­êng; tr­êng hîp kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®­îc båi th­êng th× Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng ( Sau ®©y gäi chung lµ Uû ban nh©n d©n tØnh) xem xÐt ®Ó hç trî. 2. Ng­êi bÞ thu håi ®Êt ®ang sö dông vµo môc ®Ých nµo th× ®­îc båi th­êng b»ng viÖc giao ®Êt míi cã cïng môc ®Ých sö dông, nÕu kh«ng cã ®Êt ®Ó båi th­êng th× ®­îc båi th­êng b»ng gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt t¹i thêi ®iÓm cã quyÕt ®Þnh thu håi; tr­êng hîp båi th­êng b»ng viÖc giao ®Êt míi hoÆc b»ng nhµ, nÕu cã chªnh lÖch vÒ gi¸ trÞ th× phÇn chªnh lÖch ®ã ®­îc thùc hiÖn thanh to¸n b»ng tiÒn. 3. Tr­êng hîp ng­êi sö dông ®Êt ®­îc båi th­êng khi Nhµ n­íc thu håi ®Êt mµ ch­a thùc hiÖn nghÜa vô tµi chÝnh vÒ ®Êt ®ai ®èi víi Nhµ n­íc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt th× ph¶i trõ ®i kho¶n tiÒn ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô tµi chÝnh vµo sè tiÒn ®­îc båi th­êng, hç trî ®Ó hoµn tr¶ ng©n s¸ch nhµ n­íc. - §iÒu kiÖn ®Ó ®­îc båi th­êng ®Êt ( §iÒu 8 NghÞ ®Þnh 197) Ng­êi bÞ Nhµ n­íc thu håi ®Êt, cã mét trong c¸c ®iÒu kiÖn kiÖn sau ®©y th× ®­îc båi th­êng: 1. Cã giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai. 2. Cã quyÕt ®Þnh giao ®Êt cña c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai. 3. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®ang sö dông ®Êt æn ®Þnh, ®­îc Uû ban nh©n d©n x·, ph­êng, thÞ trÊn ( sau ®©y gäi chung lµ uû ban nh©n d©n cÊp x·) x¸c nhËn kh«ng cã tranh chÊp mµ cã mét trong c¸c lo¹i giÊy tê sau ®©y: a, Nh÷ng giÊy tê vÒ quyÒn ®­îc sö dông ®Êt ®ai tr­íc ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 1993 do c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®Êt ®ai cña Nhµ n­íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ, ChÝnh phñ C¸ch m¹ng l©m thêi Céng hoµ miÒn nam ViÖt Nam vµ Nhµ n­íc Céng hoµ x· héi chñ NghÜa ViÖt Nam; b, GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt t¹m thêi ®­îc c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn cÊp hoÆc cã tªn trong sæ ®¨ng ký ruéng ®Êt, sæ ®Þa chÝnh; c, GiÊy tê hîp ph¸p vÒ thõa kÕ, tÆng, cho quyÒn sö dông ®Êt hoÆc tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt; giÊy tê giao nhµ t×nh nghÜa g¾n liÒn víi ®Êt; d, GiÊy tê chuyÓn nh­îng quyÒn sö dông ®Êt, mua b¸n nhµ ë g¾n liÒn víi ®Êt ë tr­íc ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 1993, nay ®­îc Uû ban nh©n d©n cÊp x· x¸c nhËn lµ ®Êt sö dông tr­íc ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 1993; ®, GiÊy tê vÒ thanh lý, ho¸ gi¸ nhµ ë, mua nhµ ë g¾n liÒn víi ®Êt ë theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; e, GiÊy tê do c¬ quan cã thÈm quyÒn thuéc chÕ ®é cò cÊp cho ngwoif sö dông ®Êt. 4. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®ang sö dông ®Êt cã mét trong c¸c lo¹i giÊy tê quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu nµy mµ trªn giÊy tê ®ã ghi tªn ng­êi kh¸c, kÌm theo giÊy tê vÒ viÖc chuyÓn nh­îng quyÒn sö dông ®Êt cã ch÷ ký cña c¸c bªn cã liªn quan, nh­ng ®Õn thêi ®iÓm cã quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt ch­a thùc hiÖn thñ tôc chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, nay ®­îc Uû ban nh©n d©n cÊp x· x¸c nhËn lµ ®Êt kh«ng cã tranh chÊp. 5. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®ang sö dông ®Êt cã hé khÈu th­êng tró t¹i ®Þa ph­¬ng vµ trùc tiÕp s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, nu«i trång thuû s¶n, lµm muèi t¹i vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ- x· héi khã kh¨n ë miÒn nói, h¶i ®¶o, nay ®­îc Uû ban nh©n d©n cÊp x· n¬i cã ®Êt x¸c nhËn lµ ng­êi ®· sö dông æn ®Þnh, kh«ng cã tranh chÊp. 6. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®ang sö dông ®Êt kh«ng cã c¸c lo¹i giÊy tê quy ®Þnh t¹i kho¶n 1,2,3 §iÒu nµy, nh­ng ®Êt ®· ®­îc sö dông æn ®Þnh tõ tr­íc ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 1993, nay ®­îc Uû ban nh©n d©n cÊp x· x¸c nhËn lµ ®Êt kh«ng cã tranh chÊp. 7. Hé gia ®×nh, c¸c nh©n ®­îc sö dông ®Êt theo b¶n ¸n hoÆc quyÕt ®Þnh cña toµ ¸n nh©n d©n, quyÕt ®Þnh thi hµnh ¸n cña c¬ quan thi hµnh ¸n hoÆc quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt tranh chÊp ®Êt ®ai cña c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn ®· ®­îc thi hµnh. 8. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n sö dông ®Êt kh«ng cã c¸c lo¹i giÊy tê quy ®Þnh t¹i kho¶n 1,2,3 §iÒu nµy nh­ng ®Êt ®· ®­îc sö dông tõ ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 1993 ®Õn thêi ®iÓm cã quy ®Þnh thu håi ®Êt, mµ t¹i thêi ®iÓm sö dông kh«ng vi ph¹m quy ho¹ch; kh«ng vi ph¹m hµnh lang b¶o vÖ c«ng tr×nh, ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt ®· c«ng bè c«ng khai, c¾m mèc; kh«ng ph¶i lµ ®Êt lÊn chiÕm tr¸i phÐp vµ ®­îc Uû ban nh©n cÊp x· n¬i cã ®Êt bÞ thu håi x¸c nhËn ®Êt ®ã kh«ng cã tranh chÊp. 9. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®ang sö dông ®Êt mµ tr­íc ®©y Nhµ n­íc ®· cã quy ®Þnh qu¶n lý trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®Êt ®ai cña Nhµ n­íc, nh­ng trong thùc tÕ Nhµ n­íc ch­a qu¶n lý, mµ hé gia ®×nh, c¸c nh©n ®ã vÉn sö dông. 10. Céng ®ång d©n c­ ®ang sö dông ®Êt cã c¸c c«ng tr×nh lµ ®×nh, ®Òn chïa, miÕu, am, tõ ®­êng, nhµ thê hä ®­îc Uû ban nh©n d©n cÊp x· n¬i cã ®Êt bÞ thu håi x¸c nhËn lµ ®Êt sö dông chung cho céng ®ång vµ kh«ng cã tranh chÊp. 11. Tæ chøc sö dông ®Êt trong c¸c tr­êng hîp sau ®©y: a, §Êt ®­îc Nhµ n­íc giao cã thu tiÒn sö dông ®Êt mµ tiÒn sö dông ®Êt ®· näp kh«ng cã nguån gèc tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc; b, §Êt chuyÓn nh­îng cña ng­êi sñ dông ®Êt hîp ph¸p mµ tiÒn tr¶ cho viÖc chuyÓn nh­îng kh«ng cã nguån gèc tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc; c, §Êt sö dông cã nguån gèc hîp ph¸p tõ hé gia ®×nh, c¸ nh©n. * Båi th­êng vÒ tµi s¶n - Nguyªn t¾c båi th­êng tµi s¶n: 1. Chñ së h÷u tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt khi Nhµ n­íc thu håi ®Êt mµ bÞ thiÖt h¹, th× ®­îc båi th­êng. 2. Chñ së h÷u tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt khi Nhµ n­íc thu håi ®Êt mµ ®Êt ®ã thuéc ®èi t­îng kh«ng ®­îc båi th­êng th× tuú tõng tr­êng hîp cô thÓ ®­îc båi th­êng hoÆc hç trî tµi s¶n. 3. Nhµ, c«ng tr×nh kh¸c g¾n liÒn víi ®Êt ®­îc x©y dùng sau khi quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®­îc c«ng bè mµ kh«ng ®­îc c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn cho phÐp x©y dùng th× kh«ng ®­îc båi th­êng. 4. Nhµ, c«ng tr×nh kh¸c g¾n liÒn víi ®Êt ®­îc x©y dùng sau ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 2004 mµ t¹i thêi ®iÓm x©y dùng ®· tr¸i víi môc ®Ých sö dông ®Êt ®· ®­îc x¸c ®Þnh trong quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®­îc xÐt duyÖt th× kh«ng ®­îc båi th­êng. 5. Tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt ®­îc t¹o lËp sau khi cã QuyÕt ®Þnh thu håi ®Êt ®­îc c«ng bè th× kh«ng ®­îc båi th­êng. 6. HÖ thèng m¸y mãc, d©y chuyÒn s¶n xuÊt cã thÓ th¸o dê vµ di chuyÓn ®­îc, th× chØ ®­îc båi th­êng c¸c chi phã th¸o dì, vËn chuyÓn, l¾p ®Æt vµ thiÖt h¹i khi th¸o dì, vËn chuyÓn, l¾p ®Æt; møc båi th­êng do Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quy ®Þnh cho phï hîp víi ph¸p luËt hiÖn hµnh vµ thùc tÕ ë ®Þa ph­¬ng. * C¸c kho¶n hç trî: §­îc quy ®Þnh cô thÓ t¹i Ch­¬ng 2 NghÞ ®Þnh 197/2004/N§-CP nh­ sau: Hç trî di chuyÓn: + Hé gia ®×nh khi nhµ n­íc thu håi ®Êt ph¶i di chuyÓn chç ë trong ph¹m vi tØnh, thµnh phè ®­îc hç trî mçi hé cao nhÊt 3.000.000 ®ång; di chuyÓn sang tØnh kh¸c ®­îc hç trî mçi hé cao nhÊt 5.000.000 ®ång; møc hç trî cô thÓ do Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quy ®Þnh. + Tæ chøc cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®­îc båi th­êng thiÖt h¹i ®Êt vµ tµi s¶n khi bÞ thu håi mµ ph¶i di chuyÓn c¬ së, ®­îc hç trî chi phÝ thùc tÕ vÒ di chuyÓn, th¸o dì vµ l¾p ®Æt. + Ng­êi bÞ thu håi ®Êt ë, kh«ng cßn chç ë kh¸c; trong thêi gian chê t¹o lËp chç ë míi ) bè trÝ vµo khu t¸i ®Þnh c­), ®­îc bè trÝ vµo nhµ ë t¹m hoÆc hç trî tiÒn thuª nhµ ë; thêi gian vµ møc hç trî cô thÓ do Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quy ®Þnh phï hîp víi thùc tÕ t¹i ®Þa ph­¬ng. Hç trî æn ®Þnh ®êi sèng: + Hé gia ®×nh, c¸ nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt n«ng nghiÖp khi Nhµ n­íc thu håi trªn 30% diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp ®­îc giao, ®­îc hç trî æn ®Þnh ®êi sèng trong thêi gian 3 th¸ng nÕu kh«ng ph¶i di chuyÓn chç ë vµ trong thêi gian 6 th¸ng nÕu ph¶i di chuyÓn chç ë; tr­êng hîp ph¶i di chuyÓn ®Õn c¸c ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi khã kh¨n hoÆc cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n th× thêi gian hç trî lµ 12 th¸ng. Møc hç trî b»ng tiÌn cho 01 nh©n khÈu/01 th¸ng t­¬ng ®­¬ng 30 kg g¹o tÝnh theo thêi gi¸ trung b×nh t¹i ®Þa ph­¬ng. + §èi víi tæ chøc kinh tÕ, hé s¶n xuÊt kinh doanh cã ®¨ng ký kinh doanh mµ bÞ ngõng s¶n xuÊt kinh doanh th× ®­îc hç trî cao nhÊt b»ng 30% 1 n¨m thu nhËp sau thuÕ, theo møc thu nhËp b×nh qu©n cña 3 n¨m liÒn kÕ tr­íc ®ã ®­îc c¬ quan thuÕ x¸c nhËn. Møc cô thÓ do UBND cÊp tØnh quy ®Þnh cho phï hîp víi thùc tÕ t¹i ®Þa ph­¬ng. Hç trî chuyÓn ®æi nghÒ nghiÖp: + Hé gia ®×nh, c¸ nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt n«ng nghiÖp khi bÞ thu håi ®Êt trªn 30% diÖn tÝch ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp th× ®­îc hç trî chuyÓn ®æi nghÒ cho ng­êi trong ®é tuæi lao ®éng; møc hç trî vµ sè lao ®éng cô thÓ ®­îc hç trî do UBND cÊp tØnh quy ®Þnh. + ViÖc hç trî ®µo t¹o chuyÓn ®æi nghÒ ®­îc thùc hiÖn chñ yÕu b»ng h×nh thøc cho ®i häc nghÒ t¹i cac c¬ së d¹y nghÒ. Hç trî ng­êi ®ang thuª nhµ kh«ng thuéc së h÷ nhµ n­íc: Hé gia ®×nh, c¸ nh©n thuª nhµ kh«ng ph¶i lµ nhµ ë thuéc së h÷u nhµ n­íckhi Nhµ n­íc thu håi ®Êt ph¶i ph¸ dì nhµ ë, ph¶i di chuyÓn chç ë th× ®­îc hç trî chi phÝ di chuyÓn. Hç trî khi thu håi ®Êt c«ng Ých cña x·, ph­êng thÞ trÊn: Tr­êng hîp ®Êt thu håi thuéc quü ®Êt c«ng Ých cña x·, ph­êng, thÞ trÊn th× ®­îc hç trî; møc hç trî cao nhÊt cã thÓ b»ng møc båi th­êng; tiÒn hç trî ®­îc nép vµo ng©n s¸ch nhµ n­íc vµ ®­îc ®­a vµo dù to¸n ng©n s¸ch hµng n¨m cña x·, ph­êng, thÞ trÊn; tiÒn hç trî chØ ®­îc sö dông ®Ó ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng, sö dông vµo môc ®Ých c«ng Ých cña x· ph­êng, thÞ trÊn. Hç trî kh¸c: C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ t¹i ®Þa ph­¬ng, Chñ tôch UBND cÊp tØnh quyÕt ®Þnh biÖn ph¸p hç trî kh¸c ®Ó ®¶m b¶o æn ®Þnh ®êi sèng vµ s¶n xuÊt cho ng­êi bÞ thu håi ®Êt; tr­êng hîp ®Æc biÖt tr×nh Thñ tr­íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. 3.3- T¸i ®Þnh c­: - T¸i ®Þnh c­: Ng­êi sö dông ®Êt Khi nhµ n­íc thu håi ®Êt theo quy ®Þnh mµ ph¶i di chuyÓn chç ë th× ®­îc bè trÝ t¸i ®Þnh c­ b»ng mét trong c¸c h×nh thøc sau: + Båi th­êng b»ng nhµ ë; + Båi th­êng b»ng giao ®Êt ë míi; + Båi th­êng b»ng tiÒn ®Ó tù lo chç ë míi. - LËp vµ thùc hiÖn dù ¸n t¸i ®Þnh c­: + C¨n cø vµo quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi cña ®Þa ph­¬ng; c¨n cø vµo quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn xÐt duyÖt, UBND cÊp tØnh cã tr¸ch nhiÖm lËp vµ thùc hiÖn c¸c dù ¸n t¸i ®Þnh c­ cho ng­êi bÞ thu håi ®Êt ph¶i di chuyÓn chç ë. + ViÖc lËp dù ¸n vµ x©y dùng khu t¸i ®Þnh c­ thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng. - Bè trÝ t¸i ®Þnh c­: + C¬ quan (tæ chøc) ®­îc UBND cÊp tØnh giao tr¸ch nhiÖm bè trÝ t¸i ®Þnh c­ ph¶i th«ng b¸o cho tõng hé gia ®×nh bÞ thu håi ®Êt, ph¶i di chuyÓn chuyÓn chç ë vÒ dù kiÕn ph­¬ng ¸n bè trÝ t¸i ®Þnh c­ vµ niªm yÕt c«ng khai ph­¬ng ¸n nµy t¹i trô së cña ®¬n vÞ, t¹i trô së UBND cÊp x· n¬i cã ®Êt bÞ thu håi vµ t¹i n¬i t¸i ®Þnh c­ trong thêi gian 20 ngµy tr­íc khi c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn phª duyÖt ph­¬ng ¸n bè trÝ t¸i ®Þnh c­; néi dung th«ng b¸o gåm: §Þa ®iÓm, quy m« quü ®Êt, quü nhµ t¸i ®Þnh c­, thiÕt kÕ, diÖn tÝch tõng l« ®Êt, c¨n hé, gi¸ ®Êt, gi¸ nhµ t¸i ®Þnh c­; Dù kiÕn bè trÝ c¸c hé vµo t¸i ®Þnh c­. + ­u tiªn t¸i ®Þnh c­ t¹i chç cho ng­êi bÞ thu håi ®Êt t¹i n¬i cã dù t¸i ®Þnh c­, ­u tiªn vÞ trÝ thuËn lîi cho c¸c hé sím thùc hiÖn giØa phãng mÆt b»ng, hé cã vÞ trÝ thuËn lîi t¹i n¬i ë cò, hé gia ®×nh chÝnh s¸ch. + T¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c hé vµo khu t¸i ®Þnh c­ ®­îc xem cô thÓ khu t¸i ®Þnh c­ vµ th¶o luËn c«ng khai vÒ dù kiÕn bè trÝ t¸i ®Þnh c­. - §iÒu kiÖn b¾t buéc ®èi víi khu t¸i ®Þnh c­: + Khu t¸i ®Þnh c­ ph¶i x©y dùng phï hîp víi quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt quy ho¹ch x©y dùng, tiªu chuÈn vµ quy chuÈn x©y dùng. + Khu t¸i ®Þnh c­ ph¶i ®­îc sö dông chung cho nhiÒu dù ¸n. + Tr­íc khi bè trÝ ®Êt ë cho c¸c hé gia ®×nh, c¸ nh©n, khu t¸i ®Þnh c­ ph¶i ®­îc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng ®ång bé ®¶m b¶o ®ñ ®iÒu kiÖn cho ng­êi sö dông tèt h¬n hoÆc b»ng n¬i ë cò. - C¸c biÖn ph¸p hç trî s¶n xuÊt vµ ®êi sèng t¹i khu t¸i ®Þnh c­: C¨n cø vµo ®iÒu kiÖn thùc tÕ t¹i ®Þa ph­¬ng, Chñ tÞch UBND cÊp tØnh quyÕt ®Þnh c¸c biÖn ph¸p vµ møc hç trî cô thÓ ®Ó æn ®Þnh s¶n xuÊt vµ ®êi sèng t¹i khu t¸i ®Þnh c­, bao gåm: Hç trî gièng c©y trång, gièng vËt nu«i cho vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®Çu tiªn, c¸c dÞch vô khuyÕn n«ng, khuyÕn l©m, dÞch vô b¶o vÖ thùc vËt, kü thuËt nghiÖp vô ®èi víi s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô c«ng th­¬ng nghiÖp...; Hç trî ®Ó t¹o lËp mét sè nghÒ t¹i khu t¸i ®Þnh c­ phï hîp víi nh÷ng ng­êi lao ®éng, ®Æc biÖt lµ lao ®éng n÷. 3.4- Tæ chøc thùc hiÖn: - Giao nhiÖm vô båi th­êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c­: + C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ ë ®Þa ph­¬ng, UBND cÊp tØnh giao cho viÖc thùc hiÖn båi th­êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c­ cho Héi ®ång båi th­êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c­ cho cÊp huyÖn; Tæ chøc ph¸t triÓn quü ®Êt. + Héi ®ång båi th­êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c­ cÊp huyÖn do L·nh ®¹o UBND lµm chñ tÞch, c¸c thµnh viªn bao gåm: §¹i diÖn c¬ quan tµi chÝnh lµm phã chñ tÞch Héi ®ång, Chñ ®Çu t­ lµm uû viªn th­êng trùc, ®¹i diÖn c¬ quan Tµi nguyªn vµ m«i tr­êng lµm uû viªn, ®¹i diÖn UBND cÊp x· cã ®Êt bÞ thu håi lµm uû viªn, ®¹i diÖn cña nh÷ng hé bÞ thu håi ®Êt tõ mét ®Õn hai ng­êi vµ mét sè thµnh viªn kh¸c do Chñ tÞch Héi ®ång båi th­êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c­ quyÕt ®Þnh cho phï hîp víi thùc tÕ ë ®Þa ph­¬ng. - Tr¸ch nhiÖm cña Héi ®ång båi th­êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c­ : + Gióp UBND cïng cÊp lËp vµ tæ chøc thùc hiÖn ph­¬ng ¸n båi th­êng, hç trî vµ bè trÝ t¸i ®Þnh c­; Héi ®ång lµm viÖc theo nguyªn t¾c tËp thÓ vµ quyÕt ®Þnh theo ®a sè; tr­êng hîp biÓu quyÕt ngang nhau th× thùc hiÖn theo phÝa cã ý kiÕn cña Chñ tÞch Héi ®ång. - Tr¸ch nhiÖm cña c¸c thµnh viªn Héi ®ång: + Chñ tÞch Héi ®ång chØ ®¹o c¸c thµnh viªn Héi ®ång lËp, tr×nh duyÖt vµ tæ chøc thùc hiÖn ph­¬ng ¸n båi th­êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c­. + Chñ ®Çu t­ cã tr¸ch nhiÖm gióp Chñ tÞch Héi ®ång lËp ph­¬ng ¸n båi th­êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c­; b¶o ®¶m ®Çy ®ñ kinh phÝ ®Ó chi tr¶ kÞp thêi tiÒn båi th­êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c­. + §¹i diÖn nh÷ng ng­êi bÞ thu håi ®Êt cã tr¸ch nhiÖm: Ph¶n ¸nh nguyÖn väng cña ng­êi bÞ thu håi ®Êt, ng­êi ph¶i di chuyÓn chç ë; vËn ®éng nh÷ng ng­êi bÞ thu håi ®Êt thùc hiÖn di chuyÓn, gi¶i phãng mÆt b»ng ®óng tiÕn ®é. + C¸c thµnh viªn kh¸c thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô theo sù ph©n c«ng vµ chØ ®¹o cña Chñ tÞch Héi ®ång phï hîp víi tr¸ch nhiÖm cña ngµnh. + Héi ®ång båi th­êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c­ chÞu tr¸hc nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c, hîp lý cña sè liÖu kiÓm kª, tÝnh ph¸p lý cña ®Êt ®ai, tµi s¶n ®­îc båi th­êng, hç trî hoÆc kh«ng ®­îc båi th­êng, hç trî trong ph­¬ng ¸n båi th­êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c­. - ThÈm ®Þnh ph­¬ng ¸n båi th­êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c­ cñ dù ¸n: + ThÈm ®Þnh ph­¬ng ¸n båi th­êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c­ ®èi víi c¸c dù ¸n thu håi ®Êt cã liªn quan tõ 2 quËn, huyÖn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh trë lªn vµ ph­¬ng ¸n cña dù ¸n do UBND cÊp tØnh phª duyÖt. + Néi dung thÈm ®Þnh: ViÖc ¸p dông chÝnh s¸ch båi th­êng, hç trî cña dù ¸n; ViÖc ¸p gi¸ ®Êt, gi¸ tµi s¶n ®Ó tÝnh båi th­êng; ph­¬ng ¸n bè trÝ t¸i ®Þnh c­. + ViÖc thÈm ®Þnh ph­¬ng ¸n do Së tµi chÝnh chØ tr×, phèi hîp víi c¸c c¬ quan liªn quan cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm tÝnh chÊt cña tõng dù ¸n. Tr­êng hîp cÇn thiÕt, Chñ tÞch UBND cÊp tØnh quyÕt ®Þnh thµnh lËp Héi ®ång thÈm ®Þnh do Gi¸m ®èc Së tµi chÝnh lµm Chñ tÞch Héi ®ång. + Thêi gian thÈm ®Þnh tèi ®a lµ 15 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc ®Ò nghÞ ph­¬ng ¸n; Sau thêi h¹n trªn, nÕu c¬ quan thÈm ®Þnh kh«ng cã ý kiÕn th× Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. + Nh÷ng ph­¬ng ¸n båi th­êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c­ cña dù ¸n kh«ng thuéc quy ®Þnh trªn th× kh«gn ph¶i thÈm ®Þnh. +Sau khi cã ý kiÕn cña c¬ quan thÈm ®Þnh, chñ ®Çu t­ gióp Héi ®ång båi th­êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c­ hoµn thiÖn ph­¬ng ¸n tr×nh c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn phª duyÖt. - Tr¸ch nhiÖm cña Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp: + Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh: ChØ ®¹o, tæ c._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCHQL09069.doc
Tài liệu liên quan