Đào tạo và phát triển ngồn nhân lực tại Công ty cổ phần xây dựng Tiến Triển

Tài liệu Đào tạo và phát triển ngồn nhân lực tại Công ty cổ phần xây dựng Tiến Triển: ... Ebook Đào tạo và phát triển ngồn nhân lực tại Công ty cổ phần xây dựng Tiến Triển

doc45 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1491 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Đào tạo và phát triển ngồn nhân lực tại Công ty cổ phần xây dựng Tiến Triển, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI NÓI ĐẦU Đất nước ta đang trong công cuộc CNH-HĐH. Chúng ta đang ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu. Trong tiến trình đó chúng ta đã và đang đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên chúng ta cũng đang đứng trước những khó khăn thử thách thực sự. Đó là nhiều nguồn tài nguyên đang ngày càng cạn kiệt. Nhưng bên cạnh đó có một nguồn tài nguyên mà càng khai thác càng đem lại những lợi ích to lớn đó là con người. Chính vì vậy trong các kỳ đại hội Đảng ta luôn khẳng định “CNH-HĐH đất nước phải lấy việc phát huy nguồn lực con người làm nòng cốt cho sự phát triển nhanh và bền vững”. Các doanh nghiệp trong nước cũng đang đứng trước những cơ hội và thách thức do những điều kiện đó mang lại. Để tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh gay gắt và khốc liệt như hiện nay đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng nỗ lực và phát huy lợi thế của mình trong đó lợi thế về nguồn nhân lực là yếu tố then chốt quyết định thành công. Qua thực tế tìm hiểu tình hình nhân lực tại công ty cổ phàn xây dựng Tiến Triển tôi nhận thấy công tác ®µo t¹o đóng góp phần lớn vào sự thành công của công ty như ngày nay. Mặc dù vậy việc thực hiện công tác này tại công ty còn nhiều hạn chế, hiệu quả chưa cao. Do đó em đã chọn đề tài “ Đào tạo & phát triển ngồn nhân lực trong doanh nghiệp ” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình. Để hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp của mình tôi xin chân thành cảm ơn sự chỉ bảo tận tình của cô giáo Nguyễn Thu Hương cùng BGĐ & các phòng ban của Công ty cổ phần xây dựng Tiến Triển Chương I Ho¹t ®éng ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña doanh nghiÖp I- §Æc ®iÓm s¶n xu©t kinh doanh cña C«ng ty ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng ®µo t¹o & ph¸t triÓn nguång nh©n lùc 1 .Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty 1.1 Tªn c«ng ty: C«ng ty cæ phÇn x©y dùng TiÕn TriÓn 1.2. Tæng gi¸m ®èc c«ng ty: Hoµng TiÕn TriÓ 1.3. §Þa chØ: Sè 110 Khu NguyÔn T¶o- ThÞ TrÊn Cån- huyÖn H¶i HËu- tØnh Nam §Þnh. §iÖn tho¹i: 03503.874.533 Fax: 03503.789.533 Email: inpo@.TieienTrien.com.vn*Website:WWW.TienTrien.com 1.4. C¬ së ph¸p lý cña doanh nghiÖp. GiÊy phÐp KD sè 0703000164 Së KÕ Ho¹ch & §Çu T­ tØnh Nam §Þnh cÊp ngµy 29/11/2001. - Vèn ®iÒu lÖ : 10.200. 000. 000 ®ång ViÖt Nam - Sè tµi kho¶n : 421 101 000 495. - M· sè thuÕ: 0600296609. 1.5. Lo¹i h×nh doanh nghiÖp C«ng ty cæ phÇn. 1.6. NhiÖm vô cña doanh nghiÖp. - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng, thuû lîi, nhµ ë, c«ng tr×nh c«ng céng; - Mua b¸n vËt liÖu x©y dùng ; - San lÊp mÆt b»ng; 1.7. LÞch sö ph¸t triÓn doanh nghiÖp qua c¸c thêi kú. C«ng ty CPXD TiÕn TriÓn thµnh lËp ®­îc h¬n 7 n¨m nh÷ng n¨m ®Çu ho¹t ®éng cã nhiÒu gÆp mhiÒu khã kh¨n ch­a cã hiÖu qña sau 2 n¨m ho¹t ®éng víi ®Þnh h­íng ®óng ®¾n cña BG§ cïng vãi ®éi ngò C¸n bé c«ng nh©n viªn n¨ng ®éng nhiÖt t×nh vµ s¸ng t¹o . C«ng ty cã nguån tµi chÝnh ®éc lËp chñ ®éng trong c¸c kÕ ho¹ch cung cÊp vËt t­, m¸y mãc trang thiÕt bÞ ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng trong qu¸ tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh. C«ng ty cæ phÇn x©y dùng TiÕn TriÓn lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i kh¶ n¨ng tµi chÝnh lµnh m¹nh lu«n ®­îc sù tÝn nhiÖm cña kh¸ch hµng trong vµ ngoµi tØnh. -Víi nh÷ng thuËn lîi mµ c«ng ty ®· cã s½n nh­ vÒ n¨ng lùc tµi chÝnh chuyªn m«n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ngoµi nh÷ng mÆt thuËn lîi th× c«ng ty còng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong thi c«ng c«ng tr×nh nhÊt lµ gi÷a c¸c ®¬n vÞ phô thuéc víi c«ng ty vÉn cã trë ng¹i trong viÖc gi¸m s¸t l­u chuyÓn th«ng tin .GÆp nhiÒu c¬n b·o trong qu¸ tr×nh thi c«ng m­a giã ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh thi c«ng. §ång thêi còng gÆp khã kh¨n vÒ gi¶i phãng mÆt b»ng ë c¸c khu d©n c­ bëi lo¹i h×nh kinh doanh cña c«ng ty kh«ng nh÷ng x©y dùng nhµ, d©n dông vµ c«ng nghiÖp mµ cßn x©y dùng c«ng tr×nh thuû lîi giao th«ng ®iÖn n­íc. Trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty ®· thi c«ng nhiÒu c«ng tr×nh nh­ : ®¾p ®ª H¶i ThÞnh, x©y tr­êng THCS H¶i Phó…v v… C¸c c«ng tr×nh ®Òu ®¶m chÊt l­îng tèt ®¶m b¶o kü thuËt kiÕn tróc mü quan ®­îc c¸c chñ ®Çu t­ tÝn nhiÖm . 2. MÆt b»ng cña C«ng ty S¬ ®å c«ng ty Cæng B s©n thÓ thao Khu v¨n phßng Cæng A Kho Khu ®Ó thiÕt bÞ vËt t­ C¸c khu v¨n phßng ,khu ®Ó thiÕt bÞ ®ùoc bè trÝ hîp lý hîp lý phï hîp víi ®iÌu kiÖn s¶n xuÊt cña c«ng ty t¹o ®iÌu kiÖn thuËn lîi cho qu¸ tr×nh giao nhËn vËn chuyÓn 3. C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña C«ng ty Về khoa học kỹ thuật: Công ty chỉ đạo thực hiện chương trình nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ trên các mặt: tiếp nhận, phân tích thông tin khoa học kỹ thuật của thế giới và trong nước để ứng dụng vào hoạt động xây dựng, sản xuất. Do yêu cầu về máy móc thiết bị, yêu cầu của sự phát triển và đặc điểm của sản xuất cho nên trong những năm qua Công ty đã không ngừng đầu tư mua sắm mới máy móc thiết bị để sản xuất ra các sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường xây dựng. Hiện nay Công ty có một hệ thống máy móc thiết bị hiện đại được nhập về từ Nhật Bản, Hàn Quốc, CHLB Nga. Trung Quốc… Các hướng mà Công ty phấn đấu: + Nghiên cứu ứng dụng vào sản xuất các sản phẩm thực sự tốt, mới, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường. + Công ty đã đầu tư vào một số công trình nghiên cứu. Sử dụng nguyên liệu, vật tư kỹ thuật. Phụ tùng trong nước, hạn chế nhập khẩu. Tăng cường đầu tư máy móc thiết bị, công nghệ hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng. + Tiền hành thực hiện tốt các tiêu chuẩn kinh tế, kỹ thuật. Đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế. Sau đây là các loại máy móc thiết bị chính của Công ty cổ phàn xây dựng Tiến Triển B¶ng 1 : C¸c trang thiÕt bÞ hiÖn cã cña c«ng ty SèTT Tªn m¸y mãc thiÕt bÞ §¬n vÞ SL Ký hiÖu N­íc s¶n xuÊt ChØ tiªu Kü thuËt ChÊt L­îng 1 CÇn trôc th¸p C¸i 1 KB - 250 Liªn X« Q .5,5 tÊn Tèt 2 VËn th¨ng C¸i 10 ViÖt Nam Q 1 tÊn Míi 3 Dµn gi¸o PAL M 300 ViÖt Nam §Þnh h×nh Míi 4 Cèp pha thÐp M2 950 ViÖt Nam §Þnh h×nh Míi 5 M¸y trén bª t«ng C¸i 6 JZC560 T. Quèc V=500(l) Tèt 6 M¸y b¬m ly t©m C¸i 3 I T. Quèc 200m3/h Tèt 7 M¸y ®Çm bµn C¸i 2 YB12A Liªn X« 1,1KW Tèt 8 M¸y ®Çm dïi C¸i 10 A3000 §øc §KÆ42 Míi 9 M¸y biÕn thÕ hµn C¸i 2 Liªn X« Tèt 10 M¸y hµn s¸ch tay C¸i 2 Singapore Míi 11 M¸y ph¸t ®iÖn C¸i 4 HiÖpH­ng ViÖt Nam 3.2KVA Míi 12 M¸y c¾t thÐp C¸i 3 T. Quèc Tèt 13 M¸y ®Çm ®Êt C¸i 1 NIKASA NhËt Míi 14 M¸y b¬m cao ¸p C¸i 2 1112-T3 Liªn X« Q=18m3/h Tèt 15 M¸y thuû b×nh C¸i 1 §øc Tèt 16 M¸y kinh vÜ C¸i 1 NIKO NhËt Míi 17 M¸y mµi granit« C¸i 2 HµmQuèc Míi 18 M¸y lu 12 TÊn C¸i 1 KWASAKA NhËt Tèt 19 Dµn m¸y ®ãng cäc C¸i 1 Liªn X« BóbuuyD1,8T Tèt 20 Giµn khoan UNICEF Giµn 4 ViÖt Nam Tèt 21 Xe c«ng n«ng C¸i 15 ViÖt Nam 5 tÊn Tèt 22 Xe « t« t¶i C¸i 4 IFA §øc 10 tÊn Tèt 23 M¸y xóc ®µo HiTa Chi C¸i 2 NhËt V= 0,9m3 Tèt 24 CP èng cèng cao 1,5m, Æ ngoµi1,0 m trong 0,8m C¸i 50 Tù s¶n xuÊt Míi 25 M¸y lu 8 TÊn C¸i 1 ViÖt Nam Míi 26 CP thÐp èng buy trßn, lôc l¨ng. Cao 2 m C¸i 50 Tù s¶n xuÊt Míi 27 M¸y xóc ®µo C¸i 1 Cobelco NhËt V = 0.7 m3 Tèt 28 Cèp pha thÐp cÊu kiÖn Bé 2000 Tù SX Míi 29 Cèp pha thÐp thanh chÌn + chi tiÕt A Bé 150 Tù s¶n xuÊt Míi 30 C. pha thÐp c¸c lo¹i CK Bé 2500 Tù SX 31 M¸y c¾t bª t«ng C¸i 1 ViÖt Nam Míi 32 Cèp pha gç M2 600 ViÖt Nam Tèt 33 C©y chèng gç 80x 100 M 530 ViÖt Nam Tèt 34 Dµn m¸y ®ãng cäc tre C¸i 5 Tù SX Tèt 35 Xe « t« Daewoo ChiÕc 1 NubiraII HµmQuèc Míi 36 M¸y ®Çm dïi Fi 30 C¸i 02 T.Quãc Míi 37 M¸y ®Çm xoa mÆt C¸i 01 ViÖt Nam Tèt 38 Dµn gi¸o thi c«ng m2 2.500 ViÖt Nam Míi 39 Th­íc, ni v« , hép mùc. Bé 02 ViÖt Nam Tèt 40 B¹t døa m2 1.000 ViÖt Nam Tèt 41 Th­íc kÑp PALME C¸i 03 ViÖt Nam Tèt 42 L­íi an toµn C¸i 1.000 ViÖt Nam Míi 43 §ång hå ®o ®é Èm C¸i 02 Hµn Quèc Míi 44 M¸y siªu ©m C¸i 01 ViÖt Nam Míi 45 M¸y lu 8 tÊn C¸i 02 KWASAKA NhËt Tèt 46 M¸y lu 6 tÊn C¸i 03 KWASAKA NhËt Tèt 47 M¸y san g¹t C¸i 02 NIKASA NhËt Tèt 48 M¸y ®Çm xoa mÆt bª t«ng C¸i 07 T.Quèc Tèt 49 M¸y c­a bµn C¸i 03 T.Quèc Tèt 50 M¸y c¾t gç cÇm tay C¸i 05 T.Quèc Tèt Bảng 2: Hồ sơ kinh nghiệm TÍNH CHẤT CÔNG VIỆC SỐ NĂM KINH NGHIỆM I.THI CÔNG XÂY LẮP CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG CÔNG NGHIỆP: Xây dựng nhà ở, nhà làm việc từ 1- 9 tầng. Thi công xây dựng nhà xưởng sản xuất. Thi trưòng học, hội trường , nhà văn hoá Xây dựng hạ tầng cơ sở. Thi công hệ thống cấp thoát nước. xây lắp khu vui chơi thể thao, bể bơi. Xây dựng các công trình ngầm nước sạch các làng xã. II. THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH CHUYÊN DỤNG. 1. Đường giao thông. đắp nền đường , san ủi mặt bằng. Thi công cầu, cống , 2.Thuỷ lợi. đắp đê, làm kè, tường chắn sóng. Thi công đập, hồ chứa nước loại vừa và nhỏ. Thi công kênh, mương, nạo vét luồng lạch. Nguồn: Phòng kế hoạch -kỹ thuật 5năm 5 năm 5 năm 5 năm 5 năm 5 năm 5 năm 5 năm 5 năm 5năm 5 năm 5 năm 5 năm 5 năm Qua bảng hồ sơ kinh nghiệm của công ty ta thấy công ty đã có kinh nghiệm 5 năm trong xây dựng các công trình dân dụng, các công trình công nghiệp cũng như các công trình chuyên dụng. Từ khi được thành lập công ty đã thực hiện đa dạng hóa các công trình xây dựng. các công trình công ty thi công gồm : Xây dựng các công trình dân dụng, xây dựng nhà ở, nhà làm văn phòng, xây dựng nhà xương sản xuất, hội trường nhà văn hóa.. xây dựng các công trình chuyên dụng: Đường giao thông, cầu cống, các công trình thủy lợi Như vậy có thể thấy công ty có thể đảm nhận thi công xây dựng tÊt cả các công trình xây dựng vừa và nhỏ. 4.Quy trình sản xuất sản phẩm Công tác tổ chức sản xuất được Công ty cho là một khâu thiết yếu và quan trọng, đây là quá trình công trình được chuyển từ ý tưởng trên giấy sang dạng vật chất hiện hữu. Qúa trình thi công được chia làm nhiều giai đoạn và mỗi giai đoạn bao gồm nhiều công việc khác nhau: SƠ ĐỒ : QUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM Thành lập Ban chỉ huy công trường Lập phương án tổ chức thi công Tổ chức nghiệm thu khối lượng và chất lượng công trình Tiến hành tổ chức thi công theo kế hoạch được duyệt Tập kết máy thi công vật liệu thiết bị Quá trình sản xuất sản phẩm có liên hệ chặt chẽ, gắn kết với nhau. Công ty có đặc điểm là hoạt động xây dựng rộng khắp trªn c¸c tØnh nên khâu tập kết máy thi công vật liệu thiết bị ph¶i nhanh chóng. Các khâu khác được tiến hành theo đúng tiêu chuẩn của Nhà nước và chủ đầu tư yêu cầu. Sau đây là công việc tổ chức hiên trường của một công trình xây dựng cơ bản và mối quan hệ giữa các bộ phận trong khâu sản xuất của Công ty. 5. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña doanh nghiÖp 5.1. Tæ chøc qu¶n lý hiÖn tr­êng SƠ ĐỒ: Sơ đồ tổ chức hiện trường. C«ng ty cæ phÇn x©y dùng TiÕn TriÓn Ban chỉ huy công trường Bộ phận hậu cần, bảo vệ Bộ phận vật tư xe máy Bộ phận kế toán thủ quỹ Bộ phận kỹ thuật Tổ phục vụ Tổ điện nước Tổ cốt thép Tổ hoàn thiện Tổ bê tông Tổ nề Tổ xe máy 5.2. Thuyết minh sơ đồ tổ chức hiện trường: Ban chỉ huy công trường gồm hai người : + 01 kỹ sư xây dựng : đội trưởng-chủ nhiệm công trình . + 01 kỹ sư xây dựng :đội phó kĩ thuật-phó chủ nhiệm công trình . Bộ phận kỹ thuật gôm 02 người : + 01 kỹ sư xây dựng + 01trung cấp điện nước Bộ phận kế toán tài chính gồm hai người + 01 kế toán công trình-trình độ cử nhân CĐ tài chính kế toán + 01 nhân viên thủ quỹ Bộ phận vật tư gồm 03 người: + 01 cử nhân kinh tế + 01cán bộ chuyên ngành vật liệu xây dựng + 01 thủ kho Bộ phận hậu cần gồm 04 người + 02 nhân viên nấu ăn + 02 nhân viên bảo vệ 6. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng –sè l­îng chÊt l­îng –kÕt cÊu c¸c lo¹i lao ®éng Nh©n lùc lµ mét trong nh÷ng yÕu tè chñ yÕu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Lao ®éng lµ chñ thÓ cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ lµ nh©n tè chñ thÓ ®Ó lµm cho n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng lªn kh«ng ngõng. Nh×n chung, lao ®éng nam chiÕm tû lÖ cao, kho¶ng 93% trong tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn c«ng ty. Tuy nhiªn tuú theo yªu cÇu cña s¶n xuÊt, c«ng ty cã thÓ kho¸n thªm lao ®éng bªn ngoµi theo hîp ®ång lao ®éng thêi vô bæ sung vµo lùc l­îng lao ®éng ®Ó hoµn thµnh khèi l­îng x©y l¾p s¶n phÈm. D­íi gãc ®é chÊt l­îng lao ®éng, v× lao ®éng cña c«ng ty lu«n biÕn ®æi do vËy chÊt l­îng lao ®éng còng thay ®æi theo. Sè l­îng lao ®éng bËc cao ngµy cµng t¨ng vµ ngµy cµng nhiÒu h¬n trong doanh nghiÖp, ®iÒu nµy còng phï hîp víi chiÕn l­îc x©y dùng cña c«ng ty trong thêi ®¹i hiÖn nay. §i kÌm theo ®ã lµ c«ng t¸c trÎ ho¸ lao ®éng còng cã nh÷ng tiÕn bé ®¸ng kÓ. PhÇn lín lao ®éng cßn trÎ nªn cã kh¶ n¨ng tiÕp thu khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ cao, d©y chuyÒn c«ng nghÖ tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i. B¶ng 3 : B¶ng thèng kª nh©n sù cña c«ng ty cæ phµn x©y dùng TiÕn TriÓn N¨m Sè L§ Nam N÷ 2003 176 172 4 2004 180 175 5 2005 180 185 5 2006 189 183 6 2007 201 195 6 BiÓu §å nh©n sù cña C«ng ty Nh×n vµo ®å thÞ trªn ta thÊynh©n sù cña C«ng ty t­¬ng ®èi æn ®Þnh & ngµy cµng ph¸t triÎn B¶ng 4 ; Tr×nh ®é lao ®éng cña C«ng ty Trình độ 2005 2006 2007 Chênh lệch số lượng số lượng số lượng 2006/2005 % 2007/2006 % ĐH 19 23 30 + 14 +30 Cao đẳng 8 19 23 +37 + 21 Trung cấp 10 15 11 +50 -27 Sơ cấp 153 132 137 -14 +3 Tổng số 180 189 201 BiÓu ®å tr×nh ®é nh©n sù cña C«ng ty Tõ n¨m 2003 ®Õn nay nh©n sù cña c«ng ty ®­îc gi÷ v÷ng vµ ph¸t triÓn c¶ vÒ sè l­îng & chÊt l­îng .6.1. Đặc điểm về nguyên vật liệu sản xuất sản phẩm. Đây là yếu tố đầu vào chủ yếu, chiếm khoảng 60%-70% tổng giá trị công trình. Chất lượng, độ an toàn của công trình phụ thuộc rất lớn vào chất lượng của nguyên vật liệu. Như vậy việc sử dụng hợp lý và tiết kiệm nguyên vật liệu cùng với một hệ thống cung ứng nguyên vật liệu tốt sẽ góp phần nâng cao chất lượng công trình giảm chi phí sản xuất. Đối với Công ty tận dụng khai thác được các nguyên vật liệu cho thi công các công trình là phương trâm của công ty. Khai thác nguyên vật liệu theo phương châm này vừa tránh được chi phí vận chuyển bốc rỡ vừa đảm bảo được nhu cầu kịp thời cho thi công. Từ đó góp phần giảm giá dự thầu xây lắp. Để làm được điều đó công ty luôn cố gắng tạo lập và duy trì mối quan hệ với các nhà cung ứng trên địa bàn hoạt động của mình để có được nguồn cung ứng nguyên vật liệu đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng mà vẫn tiết kiệm được chi phí, thu mua với giá phù hợp, đồng thời tích cực tìm kiếm những đối tác cung ứng mới. Do sản phẩm chính của Công ty là các công trình xây dựng nên nguyên vật liệu chính để sản xuất sản phẩm bao gồm: xi măng, sắt thép, gạch, cát, đá, sỏi… Các đối tác đầu vào chính của Công ty : - Đối tác cung cấp xi măng: tổng công ty xi măng Việt Nam trong đó có các nhà máy xi măng: Hoàng Thạch, H¶i phßng , Bót S¬n …. - Đối tác cung cấp sắt thép: tổng công ty thép Việt Nam bao gồm : công ty gang thép Thái Nguyên, thép Việt - Úc, thép Việt - Nhật… - Đối tác cung cấp gạch, cát, sỏi,đá…: Công ty tranh thủ luôn nhà cung cấp tại địa phương (nơi có công trình) để giảm chi phí vận chuyển và tranh thủ những ưu đãi của địa phương. 6.2. Đặc điểm về sản phẩm và thị trương (đầu vào, đầu ra) 6.2.1 Đặc điểm về sản phẩm & thị trường (đầu vào ) Công ty xây dựng Tiến triển là một công ty chuyên về lĩnh vực xây dựng. Vì vậy sản phẩm của công ty có những đặc điểm khác biệt so với các lĩnh vực kinh doanh thông thường, là các công trình xây dựng với các đặc điểm sau: - Sản phẩm xây dựng thường mang tính đơn chiếc, thường được sản xuất theo đơn đặt hàng của chủ đầu tư. - Sản phẩm xây dựng rất đa dạng, có kết cấu phức tạp, khó chế tạo, khó sửa chữa, yêu cầu chất lượng cao. - Sản phẩm xây dựng thường có kích thước, quy mô lớn, chi phí nhiều, thời gian tạo ra sản phẩm dài và thời gian khai thác sử dụng cũng kéo dài. - Sản phẩm xây dựng là công trình cố định tại nơi xây dựng, phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, điều kiện địa phương và thường đặt ở ngoài trời. - Sản phẩm xây dựng là sản phẩm tổng hợp liên ngành, mang ý nghĩa chính trị, xã hội, văn hoá, quốc phòng cao. Những nét đặc thù của sản phẩm xây dựng đặt ra nhiều yêu cầu không chỉ đối với mặt kỹ thuật xây dựng mà cả mặt quản lý và kinh doanh xây dựng đối với các công ty xây dựng nói chung và công ty Ti ến Tri ển nói riêng. Do tính chất đặc thù của lĩnh vực xây dựng mà thị trường của công ty trải rộng trên nhiÒu tØnh trong c¶ n­íc 6.2.2. Một số công trình tiêu biểu công ty đã thi c«ng BẢNG 5: Một số công trình công ty đã thi công ĐVT:1000đồng TT Tên công trình Năm hoàn thành Giá trị Chủ đầu tư 1 Xúc thuê nạo vét kênh mương 2003 343.869.750 Huyện Thái Thuỵ –Tỉnh Thái Bình 2 Đap đe Hai Thinh Hai Hau Nam Đinh 2004 2.216.101.000 Ban quản lý các dự án CTGT giao thông Nanm Định 3 Cầu bản đường Xã Hợp Đồng 2007 100.000.000 Sở giao thông Hoà Bình 4 Nha nghØ H­¬ng Lan 2005 1.495.220.514 Tỉnh Nam Đinh 5 Sửa chứa ngầm lồ Huyện Tân Lạc –Tỉnh Hoà Bình 2006 247.439.000 Sở giao thông Hoà Bình 6 Cải tạo nâng đường Địch Giáo lũng vân –Hoà Bình 2006 3.984.000.000 Ban quản lý các dự án CTGT giao thông Hoà Bình 7 Công trình nhà công vụ Trường cấp III Xuân Mai 2006 268.000.000 TrườngPTTH Xuân Mai Hai phong 8 Trụ sở UBND Xã xuan truong N§ 2006 1.119.000.000 UBND xa Xuan truong N § 9 Trường THCS-Tiểu Học Xã Nam Phương Tiến A+B 2007 1.509.000.000 UBND Xã nam phương Tiến 10 Xây Dưng nhà ở nhà điều hành thuỷ Điện cửa đạt cho công ty BắcViệt 2007 1.500.000.000 CTy CP Bắc Việt 11 BÓ b¬i Nam §Þnh 2007 970.657.000 Së thÓ dôc thÓ thao Nam §Þnh Nguồn : phòng kế hoạch kỹ thuật g Ngoài những công trình tiêu biểu trên công ty còn làm một số công trình dân dụng san lấp mặt bằng và các công trình dân dụng khác. Sản phẩm xây dựng là những công trình được xây dựng mà sản phẩm mang tính đơn chiếc, có kích thước và chi phí lớn, thời gian xây dựng lâu dài.Xuất phát từ đặc điểm đó lên quy trình sản xuất các loại sản phẩm chủ yếu của công ty cæ phÇn x©y dùng TiÕn triÓn nãi riêng và các công ty xây dựng nói chung có đặc thù là sản xuất liªn tục, phức tạp, trải qua nhiều giai đoạn khác nhau (điểm dừng kỹ thuật hợp lý). Mỗi công trình đều có dự toán thiết kế riêng và phân bổ rải rác các địa điểm khác nhau. Tuy nhiên hầu hết các công trình đều tuân theo một quy trình công nghệ sản xuất sau Nhập thầu thông qua đấu thầu hoặc giao thầu trực tiếp. Ký hợp đồng xây dựng với chủ đầu tư công trình Trên cơ sở hồ sơ thiết kế và hợp đồng xây dựng đã được ký kết, công ty tổ chức quá trình sản xuất thi công để tạo ra sản phẩm (công trình hoặc hạng mục công trình): San nền giải quyết mặt bằng thi công, đào đất, làm móng. Tổ chức lao động, bố trí máy móc, thiết bị thi công, tổ chức cung ứng vật tư. Xây,trát, trang trí, hoàn thiện. Công trình được hoàn thành dưới sự giám sát của chủ đầu tư về bằng kỹ thuật và tiến độ thi công. Bàn giao công trình hoàn thành và thanh quyết toán hợp đồng xây dựng với chủ vÒ mÆt b»ng đầu tư. 6.3 . QUẢN LÝ CHI PHÍ, VỐN KINH DOANH BẢNG 6 : CƠ CẤU TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN CHỈ TIÊU Đơn vị tính N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 Năm Nâm 2006 2007 1.Cơ cấu Tài sản: + TSCĐ/ Tổng TS + TSLĐ/ Tổng TS Trieu §ång 34.874 48.667 35.921 48.590 36.104 49.415 38.956 40.213 57.818 62.666 2.Cơ cấu Nguồn vốn +Nợ phải trả/Tổng vốn +Nguồn vốnCSH/Tổng vốn % % 71,28 28,72 79,15 20,85 82,37 17,63 86,64 89,36 13,36 10,64 Nguồn: Phòng tài chính kế toán Qua số liêu của cac năm 2006 và 2007, nguồn vốn của Công ty đã thay đổi về cơ cấu. Tăng nguồn vốn vay lên từ 86,64 n¨m 2006 ®Õn 2007 Lªn 89.36 chứng tỏ Công ty đã mạnh dạn áp dụng các biện pháp tài chính về sử dụng vốn vay BiÓu ®å : Ngußn vèn cña C«ng ty BẢNG 7 : VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN CỦA CÔNG TY Khả năng thanh toán Đơn Năm vị 2003 Năm 2004 năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Khả năng thanhT hiện hành Khả năng TT Nợ ngắnhạn Khả năng TT nhanh Lần 1,20 Lần 1,40 Lần 0,21 1,20 1,16 0,24 1,17 1,12 0,21 1,15 1,05 0,18 1,12 1,00 0,12 Nguồn: Phòng tài chính kế toán Khả năng thanh toán của Công ty tương đối tốt. Khả năng thanh toán hiện hành cao, tuy nhiên năm 2007 khả năng thanh toán giảm so với năm 2006 . Tóm lại tình hình vốn kinh doanh của Công ty nhìn chung là tốt. Công ty đã bảo toàn được vốn kinh doanh, vốn chủ sở hữu và quy mô vốn. Tuy nhiên tỷ lệ vốn chủ sơ hưu trong tổng vốn còn chưa cao. Nh÷ng ®Æc diÓm vÒ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn x©y dùng TiÕn triÓn nãi riªng cña nghµnh x©y dùng nãi chung ảnh h­ëng rÊt lín ®Õn ho¹t ®éng ®µo t¹o & ph¸t triÎn nguån nh©n lùc .§Þa ®iÓm thi c«ng thay ®æi theo c«ng tr×nh , viÖc t©p trung häc tËp vµ båi d­ìng chuyªn s©u lµ rÊt khã ...t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì nhau còng rÊt khã 7.Cơ cấu nhân sự tại công ty cổ phần xây dựng Tiến triển Sau đây là công tác bố trí lao động tại các phòng ban của công ty ®¬n vÞ S« l® ®¹i häc Cao ®¼ng Trung CÊp C«ng 4/6 Nh©n 3/4 BËc 2/6 Gi¸m ®èc 6 6 Phã gi¸m ®èc 6 6 Phßng kÕ ho¹ch –kü thuËt 12 6 5 Phßng kÕ to¸n tµi vô 16 4 3 BP phôc vô s¶n xuÊt 24 8 7 BP s¶n xuÊt 137 8 11 76 24 18 201 30 23 11 76 24 18 Nguồn:Phòng lao động tiền lương Qua biểu đồ trên ta thấy , chất lượng lao động trong 3năm gần đây ở công ty có xu hướng tăng lên. Phản ánh thông qua tỷ lệ số người đại học, đại học và cao đẳng đều tăng lên. Lượng công nhân có tay nghề đựơc đào tạo cũng tăng lên đáng kể..Năm 2005 có 19 ®ai học & 8cao đẳng nhưng đến năm 2007 sè ®¹i häc t¨ng lªn 30 & cao ®¼ng t¨ng lªn lµ 19 ng­êi 7.1 C¬ cÊu nh©n sù theo giíi tÝnh Bảng :cơ cấu nhân sự theo giới tính Đơn vị: Người 2005 2006 2007 Chênh lệch Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % 2006/2005 2007/2006 Nữ 5 2,9 6 3.3 6 3,1 +20 Nam 175 97,1 183 96.7 195 96,9 +4 +6,5 Tổng số 180 100% 189 100% 201 100% Nguồn: Phòng lao động tiền lương ( Trong đó dấu cộng thể hiện mức tăng, dấu trừ thể hiện mức giảm) Là một công ty xây dựng với sản phâm chính là các công trình xây dựng, đòi hỏi phải làm việc trong môi trường vất vả,người lao động phải có sức khoẻ tốt và sự dẻo dai trong suốt quá trình hoàn thành công trình. Vậy lên công việc đó chỉ có lao động nam là phù hợp hơn. Điều đó lý giải tại sao tại công ty lao động nam chiếm đa số tại công ty. Nhìn vào bảng trên ta thấy rõ điều đó. Năm 2005 công ty co tổng số 176 lao động trong đó lao động nữ là 5 người chiếm 2,9 % , lao động nam là 175 người chiếm 97,1 %. Đến năm 2006 lao động nữ là 6 người chiếm 3,3 %, lao động nam là 183 người chiếm 96,7 %. Và năm 2007 lao động nữ là 5 người chiếm 3,1% lao động nam là 195 người chiếm 96,9 %. Bộ phận lao động nữ làm việc trong công ty chủ yếu là lao động làm việc ở bộ phận văn phòng, kế toán. Số lao động nữ tại công ty cũng tăng lên do sự mở rộng hoạt động SXKD tại công ty. B¶ng møc l­¬ng b×nh qu©n cña CBCNV C«ng ty ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 N¨m 2006 N¨m 2007 L­¬ng BQ 750,000 820,000 950,000 1,350,000 1,420,000 §å thÞ l­¬ng b×nh quÇn cña CBCNV C«ng ty Tác động rõ rệt của hoạt động ®µo t¹o & ph¸t triÓn nguồn nhân lực đến hoạt động SXKD được thể hiện thông qua tình hình SXKD của công ty trong những năm gần đây tại công ty:Nhìn chung năng suất lao động của CBCNV công ty qua 5 năm 2003 ®Õn 2007 là tương đối cao.Năng suất lao động đều tăng. Năm sau cao hơn năm trước. Phản ánh tình hình SXKD của công ty đang phát triển rất tốt, công ty đang làm ăn có hiệu quả. Tuy số lao động tăng lên khiến cho quỹ lương cũng tăng lên nhưng vì doanh thu và lợi nhuận đều tăng cao hơn so với mức tăng của lao động và quỹ Như vậy có thể thấy công tác ®µo t¹o nhân sự của công ty ngày càng được chú trọng và mang lại hiệu quả cao hơn các năm trước đó. Mặt khác thu nhập bình quân của lao động tại công ty cũng tăng cao năm 2002 là 750000 đồng năm 2006 là 1.350.000 đồng đến năm 2007 là 1.420.000 đồng. Đó cũng chính là nguyên nhân giải thích tại sao năng suất lao động tại công ty khong ngừng tăng lên qua các năm. Qua đó ta thấy năng lực thực hiện công việc của người lao động đã có sự tiến bộ rõ rệt, giúp cho tình hình SXKD tiến hành thuận lợi, thu về nhiều lợi nhuận cho công ty. Mỗi năm việc sản xuất kinh doanh ngày càng được mở rộng, luồng vốn đầu tư tăng lên cũng như số lượng các hợp đồng tuyển lao động vào công ty cũng gia tăng. II .Thực tr¹ng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Trong những năm qua việc thực hiện công tác ĐT&PT nguồn nhân lực đã có những bước tiến đáng kể, 1. Khái quát chương trình ĐT&PT của công ty Công ty đã xây dựng cho mình một chương trình ĐT&PT khá đầỳ đủ, chi tiết. Thể hiện sự quan tâm đối với công tác ĐT&PT . Từ trương trình đào tạo ta nhận thấy tiến trình đào tạo của công ty đã có những ưu điểm khá nổi bật :cụ thể là đã phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đối tượng ở từng bước . Sau khi kế hoạch đào tạo được lập có sự phê duyệt trực tiếp của giám đốc công ty. Sơ đồ đào tạo và phát triển XEM XÉT, PHÊ DUYỆT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐT&PT KIỂM TRA, ĐÁNH GÍA XÁC ĐỊNG NHU CẦU ĐT&PT XEM XÉT LẬP KẾ HOẠCH ĐT&PT 1.1 : Xác định nhu cầu ĐT&PT Căn cứ vào kế hoạch SXKD của công ty, căn cứ vào tình hình nhân sự của các phòng ban. Hàng năm căn cứ vào khối lượng , mức độ phức tạp của công việc ở các phòng ban, công trình, máy móc thiết bị mà công ty lên kế hoạch ĐT&PT. nguån nh©n lùc cña doanh nghiÖp Nhu cầu đào tạo của cán bộ: Hàng năm theo kế hoạch của cấp trên, nhu cầu về cán bộ chuyên môn của từng bộ phận . Công ty cử một số cán bộ chủ chốt theo học các lớp nghiệp vụ ngắn hạn và các lớp lý luận chính trị cao cấp. Nhu cầu đào tạo công nhân kỹ thuật: Gồm hai loại đào tạo chủ yếu là đào tạo nâng cao và đào tạo lại. Dựa trên kế hoạch SXKD , lượng máy móc trang thiết bị, số lượng quy mô, yêu cầu kỹ thuật của các công trình dự án thi công cũng như kế hoạch tuyển dụng, tình hình tài chính….. mà công ty xem xét xác định số lượng đào tạo cho từng bộ phận. Như vậy việc xác định nhu cầu ĐT&PT của công ty được thực hiện tương đối tốt có hệ thống và chặt chẽ. Công ty đã dựa vào khả năng SXKD, nhu cầu công việc và nhu cầu, nguyện vọng của mỗi cá nhân để xem xét, bố trí đào tạo 1.2. Xác định mục tiêu ĐT&PT. Tại công ty mục tiêu đào tạo và phát triển trong mỗi chương trình được tiến hành bởi giám đốc và các trưởng phòng ban. Mỗi chương trình đào tạo có mục tiêu cụ thể như: Chương trình đào tạo nâng cao có mục tiêu đáp ứng yêu cầu thi nâng bậc, phát huy khả năng và trình độ kinh nghiệm của lực lượng kỹ sư, công nhân giỏi. Chương trình đào tạo nghề mới có mục tiêu trang bị kiến thức mới, công nghệ tiến tiến đáp ứng yêu cầu kỹ thuật chất lượng sản phẩm. 1.3 Xác định đối tượng ĐT&PT - Đào tạo công nhân kỹ thuật : §µo t¹o n©ng cao chuyªn m«n -§ội ngũ cán bộ, kỹ sư thì nội dung nội dung đào tạo là tư vấn giám sát công trình. -Đào tạo chương trình sử dụng phần mềm máy tính với nhân viên khối văn phòng. Bảng : Tình hình đào tạo nguồn nhân lực tại công ty Tõ 2005- 2007 Đơn vị: Người Chỉ tiêu 2005 2006 2007 Đào tạo nâng cao 13 17 15 Đào tạo lại 6 9 11 Bồi dưỡng nghiệp vụ 7 12 10 Tổng số 26 38 36 Nguồn:Phòng kế hoạch kỹ thuật BiÓu ®å :T×nh hinh ®µo t¹o nguån nh©n lùc Hµng N¨m C«ng ty ®· ®Çu t­ kinh phÝ cho ®µo t¹o & ph¸t triÓn nguån nh©n lùc §¬n vÞ tÝnh : 1000® ChØ tiªu 2005 2006 2007 §µo t¹o t¹i chç 23.000 31.000 43.000 §µo t¹o ngoµi DN 102.000 122.000 140.000 BiÓu ®å kinh phÝ cho ®µo ®µo t¹o tõ n¨m 2005 -2007 4 : Thực hiện và kiểm tra đánh giá chương trình ĐT&PT. *Tại công ty việc đánh giá kết quả ĐT&PT được thực hiện thường xuyên sau mỗi khoá học. Thể hiện sự quan tâm đến kêt quả đào tạo của công ty song cách đánh giá kết quả của doanh nghiệp còn rất đơn giản, chưa mang tính thực tế, còn nặng về hình thức. Đối với CBCNV được học tập tại các trường lớp chính quy thì sau mỗi khoá học họ phải gửi bảng điểm ,kết quả đào tạo về công ty. Để công ty biết được trình độ của họ sau khi tham gia khoá học. Nhìn chung việc đánh giá như vậy chưa phản ánh đúng hiệu quả vì kết quả trên trường lớp trong thực tế không phản ánh đựơc mức độ hiệu quả của đào tạo. *Sử dụng lao động sau đào tạo. Đối với cán bộ, nhân viên: Trên thực tê số cán bộ, nhân viên sau đào tạo phần lớn quay về công việc trước đó họ làm. Vì dựa vào đòi hỏi của công việc công ty mới cử họ đi đào tạo để đáp ứng được yêu cầu công việc họ đang đảm nhận. III . Đánh giá chung tình hình ®µo t¹o & ph¸t triÓn nh©n lùc ë C«ng ty cæ phÇn x©y dùng TiÕn triÓn 1 Những thành tựu đã đạt đựơc Trong những năm qua công ty xây dựng TiÕn TriÓn đã thực sự quan tâm đến yếu tố con người. Nhờ sự quan tâm này hoạt động ®µo t¹o & ph¸t triÓn nguồn nhân lực tại công ty ngày càng được nâng cao. Cụ thể đã đạt được những kết quả như sau: -Đánh giá thực hiện công việc được tiến hành hàng năm tạo cơ sở thuận lợi cho việc ra quyết định cö ®èi t­îng ®i ®Ço t¹o phôc vô thùc tÕ cho s¶n xuÊt - Công tác ®µo t¹o trong những năm qua được sự quan tâm thực hiện do đó góp phần tích cực tạo nên đội ngũ lao động có chất lượng có năng lực và tinh thần làm việc cao. Hoạt động ®µo t¹o được tiến hành ngày càng kỹ lưỡng hơn do đó ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o có chất lượng ngày càng cao hơn. - Lực lượng lao động ®­îc ®Ço t¹o đã có những đóng góp đáng kể cho việc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực lao động cã tay nghÒ cho sản xuất kinh doanh của công ty. - Về ®µo t¹o lao động quy mô, cơ cấu lao động trong công ty đang được điều chỉnh, bố trí theo hướng ngày càng hợp lý với yêu cầu sản xuất kinh doanh. - Về công tác ĐT&PT nguồn nhân lực lao động trong những năm qua đã đựơc C«ng ty quan tâm thực hiện. Đã có những kế hoạch rất chi tiết và cụ thể để thực hiện chương trình này. Công tác này đã có những đóng góp đáng kể cho việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công ty. - Công tác trả lương thưởng ngày càng được công ty hoàn thiện theo hướng nâng cao đời sống cho người lao động, giúp họ ổn định cuộc sống từ đó người lao động có thể yên tâm công tác lâu dài tại công ty. 2.Những hạn chế - Mặc dù công tác ®µo t¹o & ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong những năm qua đã đựơc công ty ngày càng quan tâm và thực tế đã đạt được những kết quả khả quan bên cạnh đó quá trình ®µo t¹o nguån nh©n lùc tại công ty vẫn còn tồn tại một số hạn chế sau: - Công tác ®µo t¹o nh©n lùc ®«I khi vẫn còn mang tính hình thức. Kết quả ®µo t¹o nhiều khi chưa đúng với thực tê. Do đó nó đã vô tình kìm hãm động lực làm việc của người lao động. Làm cho người lao động không phát huy hết những khả năng, năng lực của mình - Công tác tuyển dụng lao động còn chưa bám sát với yêu cầu bổ sung nguồn nhân lực cho SXKD. Do đó hiệu quả mang lại từ tuyển dụng còn chưa cao. - Nguồn lao động đựơc tuyển dụng vào công ty có chất lượng chưa đồng đều ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc37310.doc
Tài liệu liên quan