Đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đông Anh

Tài liệu Đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đông Anh: ... Ebook Đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đông Anh

doc73 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1323 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đông Anh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Thùc hiÖn quyÕt ®Þnh sè 91/2003/Q§-UB ngµy 04/08/2003 cña UBND Thµnh phè Hµ Néi vÒ viÖc quy ®Þnh t¹m thêi vÒ ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt ®Ó t¹o vèn x©y dùng c¬ së h¹ tÇng trªn ®Þa bµn Thµnh phè Hµ Néi. VËy ®Êu gi¸ lµ g×? §Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt lµ g×? Quy chÕ thùc hiÖn ®Êu gi¸ ra sao? Nhµ n­íc ®· cã nh÷ng quy ho¹ch cô thÓ nh­ thÕ nµo ®èi víi nh÷ng khu ®Êt hoµn thµnh viÖc ®Êu gi¸? Thùc tr¹ng cña viÖc ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt hiÖn nay ra sao? §Ó tr¶ lêi cho c¸c c©u hái trªn em ®· t×m hiÓu vÒ vÊn ®Ò nµy trªn mét ®Þa bµn cô thÓ: §ã lµ huyÖn §«ng Anh. HuyÖn §«ng Anh ®· tiÕn hµnh ®Êu gi¸ c¸ch ®©y nhiÒu n¨m thùc hiÖn ®­îc nhiÒu dù ¸n lín, vµ nép cho ng©n s¸ch nhµ n­íc hµng chôc tû ®ång thu ®­îc tõ viÖc ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt. C¸c dù ¸n ®iÓn h×nh nh­: ë x· Uy Nç (®Êu gi¸ 3 khu ®Êt s¶n xuÊt khu vùc xãm B·i; ®Êu gi¸ 5 khu ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp khu vùc xãm Trong); ë x· §«ng Héi thùc hiÖn viÖc ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt khu nhµ ë…; vµ gÇn ®©y nhÊt huyÖn ®ang tiÕn hµnh ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt khu nhµ ë t¹i x· Liªn Hµ. KÕt qu¶ ban ®Çu còng t­¬ng ®èi kh¶ quan, 3 khu ®Êt thuéc xãm B·i ®· ®­îc sö dông hiÖu qu¶ (mét khu trë thµnh xÝ nghiÖp s¶n xuÊt ®å gç 19/5 cña th­¬ng binh; mét khu trë thµnh v­ên hoa c©y c¶nh; chØ cã mét khu lµ sö dông ch­a hiÖu qu¶ dïng lµm s©n ph¬i). C¸c khu ®Êt n«ng nghiÖp t¹i xãm Trong x· Uy Nç ®Òu ®­îc sö dông ®óng môc ®Ých (lµm tr¹i ch¨n nu«i, lµm khu trång rau s¹ch…) Khu vùc nhµ ë x· §«ng Héi rÊt khang trang vµ theo ®óng quy ho¹ch cña nhµ n­íc. Khu vùc nhµ ë thuéc x· Liªn Hµ ®· hoµn thµnh xong viÖc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng s½n sµng cho ®Êu gi¸… Tõ nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn trªn ®©y, em ®· quyÕt ®Þnh nghiªn cøu vÊn ®Ò “§Êu gi¸ QSD ®Êt trªn ®Þa bµn huyÖn §«ng Anh”, víi môch ®Ých gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c ®Êu gi¸ cña HuyÖn. Ch­¬ng I: C¬ së khoa häc cña vÊn ®Ò §Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt Kh¸i niÖm vÒ ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt: §Êu gi¸ lµ g×? C¸c kiÓu ®Êu gi¸: *) §Êu gi¸ kiÓu Hµ Lan: Tªn mãn hµng: RAM 512Mb Sè l­îng: 10 thanh Gi¸ khëi ®iÓm: 50 USD NÕu cã 05 ng­êi tham gia ®Êu gi¸ vµ sè l­îng mua nh­ sau: A ®Æt gi¸ 65 USD sè l­îng 03 thanh; B ®Æt gi¸ 60 USD sè l­îng 02 thanh; C ®Æt gi¸ 58 USD sè l­îng 03 thanh; D ®Æt gi¸ 55 USD sè l­îng 04 thanh; E ®Æt gi¸ 53 USD sè l­îng 01 thanh. Sau khi thêi gian ®Êu gi¸ kÕt thóc, ng­êi th¾ng ®Êu gi¸ ®­îc tÝnh nh­ sau: A th¾ng ®Êu gi¸ ®­îc 3 thanh Ram víi gi¸ 65 USD/thanh B th¾ng ®Êu gi¸ ®­îc 2 thanh Ram víi gi¸ 60 USD/thanh C th¾ng ®Êu gi¸ ®­îc 3 thanh Ram víi gi¸ 58 USD/thanh D th¾ng ®Êu gi¸ ®­îc 2 thanh Ram víi gi¸ 55 USD/thanh E thua cuéc kh«ng mua ®­îc thanh Ram. Chó ý: Ng­êi mua cã thÓ ®Æt gi¸ nhiÒu lÇn cho cïng 01 mÆt hµng; §©y lµ h×nh thøc thÝch hîp nÕu b¹n muèn b¸n “mét mÆt hµng víi sè l­îng nhiÒu” mµ kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc gi¸ chÝnh x¸c. *) §Êu gi¸ kiÓu cæ ®iÓn Tªn mãn hµng: LAPTOP IBM Sè l­îng: 1 Gi¸ khëi ®iÓm: 500 USD Gi¸ sµn: 900 USD Gi¸ mua ngay: 1.000 USD Cã ng­êi “mua ngay”: Cuéc ®Êu gi¸ sÏ kÕt thóc ngay lËp tøc ng­êi b¸n vµ ng­êi mua sÏ nhËn ®­îc th«ng b¸o (kÌm theo ®Çy ®ñ th«ng tin cña c¶ hai) vµ ng­êi b¸n sÏ b¸n víi gi¸: 1.000 USD. Kh«ng cã ng­êi “mua ngay”: Khi kÕt thóc ®Êu gi¸ cã thÓ x¶y ra c¸c tr­êng hîp sau: Ng­êi “®Æt gi¸ cao nhÊt”: 950 USD Cuéc ®Êu gi¸ kÕt thóc thµnh c«ng vµ ng­êi b¸n sÏ b¸n ®­îc Lapton nµy víi gi¸: 950 USD (v× gi¸ nµy v­ît qu¸ gi¸ sµn). Ng­êi “®Æt gi¸ cao nhÊt”: 800 USD Cuéc ®Êu gi¸ kÕt thóc kh«ng thµnh c«ng ng­êi b¸n cã quyÒn kh«ng b¸n (v× gi¸ nµy ch­a v­ît qu¸ gi¸ sµn). Chó ý: Trong qu¸ tr×nh ®Êu gi¸ ng­êi mua “kh«ng biÕt gi¸ sµn lµ bao nhiªu” hä chØ th«ng b¸o viÖc “®Æt gi¸ hiÖn t¹i” ®· v­ît gi¸ sµn hay ch­a. *) §Êu gi¸ ng­îc: Mét ®¹i siªu thÞ cña Ph¸p muèn t×m nhµ cung cÊp b¬ ®Ó b¸n l¹i, víi th­¬ng hiÖu cña m×nh. Ng­êi chñ lùa ra mét vµi nhµ cung cÊp võa ý nhÊt vµ mêi hä truy cËp vµo mét trang web víi khÈu hiÖu riªng, vµo mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh. Trong kho¶ng tõ 30 phót ®Õn 2 giê ®ång hå, hä sÏ ph¶i c¹nh tranh lÉn nhau mµ kh«ng ai biÕt ai b»ng ph­¬ng ph¸p ®Êu gi¸ trùc tuyÕn, nh­ng theo c¸ch gi¶m dÇn gi¸ trµo b¸n. §©y lµ h×nh thøc ®Êu gi¸ ng­îc mµ ng­êi b¸n kh«ng lÊy g× lµm thÝch thó. “B¹n cã thÓ mÊt thÞ phÇn trong vµi phót gièng nh­ ®¸nh b¹c vËy”, gi¸m ®èc mét doanh nghiÖp cho biÕt. Ng­êi ph¸t ng«n cña mét hiÖp héi nhµ n«ng Ph¸p th× cho r»ng h×nh thøc nµy sÏ dÉn tíi viÖc c¸c doanh nghiÖp chµo b¸n víi gi¸ b»ng gi¸ thµnh s¶n phÈm. Trong c¬ chÕ ®Êu gi¸ th«ng th­êng, nÕu muèn mua hµng, ng­êi mua sÏ lÇn l­ît ®­a ra c¸c møc gi¸ cao h¬n cña nh÷ng ng­êi kh¸c. L­ît chµo gi¸ quay vßng cho ®Õn khi chØ cßn l¹i mét møc gi¸ chµo mua cao nhÊt vµ giao dÞch ®­îc thùc hiÖn. ViÖc ®Êu gi¸ trùc tuyÕn, trªn eBay ch¼ng h¹n, còng ¸p dông c¬ chÕ nµy. T¹i ®©y, ng­êi mua vµ ng­êi b¸n sÏ theo dâi diÔn tiÕn tr×nh ®Êu gi¸ cho ®Õn khi hÕt thêi h¹n ®Êu gi¸. Vµ nÕu ®Êu gi¸ th«ng th­êng chØ cã mét ng­êi b¸n, nhiÒu ng­êi mua, th× ®Êu gi¸ ng­îc l¹i ®­îc thùc hiÖn trong kho¶ng thêi gian cho tr­íc víi mét ng­êi mua, nhiÒu ng­êi b¸n. Gi¸ chµo b¸n ®­îc h¹ xuèng dÇn cho ®Õn khi hÕt thêi gian ®· ®­îc ®Þnh tr­íc. Ng­êi chµo gi¸ ®Ó b¸n cã thÓ bÞ lo¹i khái cuéc ch¬i nÕu bá qua l­ît cña m×nh. GÇn ®©y mét ®¹i siªu thÞ cña Ph¸p cßn “tra tÊn” c¸c nhµ cung cÊp thÞt trong mét cuéc ®Êu gi¸ kÐo dµi 24 tiÕng ®ång hå. Víi c¬ chÕ ®Êu gi¸ xÕp h¹ng (ranking), c¸c nhµ cung cÊp cßn kh«ng ®­îc biÕt gi¸ chµo cña ®èi thñ còng nh­ bÊt cø th«ng tin nµo kh¸c ngoµi vÞ trÝ xÕp h¹ng gi¸ chµo cña m×nh trong l­ît võa qua. Gary Reiner, gi¸m ®èc th«ng tin cña General Electric, cho biÕt n¨m 2001 tËp ®oµn cña «ng ®· tiÕt kiÖm ®­îc kho¶ng 600 triÖu ®« la Mü, tøc 8% chi phÝ mua hµng, nhê ®Êu gi¸ ng­îc. Doanh nghiÖp Mü nµy hµng n¨m tæ chøc ®Õn c¶ 10.000 cuéc ®Êu gi¸ ng­îc qua m¹ng. C«ng ty phÇn mÒm vµ dÞch vô ®Êu gi¸ hµng ®Çu thÕ giíi FreeMarkets th× cho biÕt, kÓ tõ n¨m 1995 ®Õn n¨m 2001, c«ng ty ®· gióp kh¸ch hµng tiÕt kiÖm ®­îc 20% trªn tæng sè tiÒn 30 tØ ®«-la Mü dïng ®Ó mua hµng. Tõ n¨m 2002, Liªn hiÖp ch©u ¢u ®· nghiªn cøu t¹o khung ph¸p lý cho viÖc ®Êu gi¸ ng­îc qua m¹ng (nh­ng ch­a xong). V× bªn c¹nh tÝnh tµn b¹o, h×nh thøc nµy còng kh«ng minh b¹ch, chØ cã lîi cho ng­êi mua. Nhê ®Êu gi¸ ng­îc, ng­êi mua cã thÓ n¾m b¾t ®­îc c¸c th«ng sè vÒ kh¶ n¨ng cña c¸c nhµ cung cÊp kh¸c nhau, chi phÝ vËn chuyÓn, chÊt l­îng s¶n phÈm… Nhê vËy, ng­êi mua lu«n cã thÓ t×m ®­îc møc gi¸ thÊp nhÊt. Trong mét sè tr­êng hîp, ng­êi mua cßn nhê ®Êu gi¸ ng­îc ®Ó kiÓm tra thÞ tr­êng, t×m kiÕm c¬ héi ®µm ph¸n trong t­¬ng lai. T¹i §øc, viÖc thùc hiÖn h×nh thøc nµy trong lÜnh vùc dÞch vô ®· bÞ chØ trÝch m¹nh mÏ bëi tÝnh kh¾c nghiÖt cña nã ®èi víi nh÷ng nhµ cung cÊp khi møc gi¸ thùc hiÖn qu¸ thÊp. Th¸ng 7 võa qua, phong trµo doanh nghiÖp Ph¸p Medef còng ®· th«ng qua ph­¬ng thøc gi¸m s¸t c¸c h×nh thøc ®Êu gi¸ ng­îc cã kh¶ n¨ng bÞ l¹m dông. Tr­íc hÕt lµ giíi h¹n ph¹m vi c¸c mÆt hµng cã thÓ ®Êu gi¸, lo¹i trõ c¸c ngµnh dÞch vô vµ b¶o tr×. Danh môc c¸c ngµnh nghÒ cÊm kinh doanh ®Êu gi¸: Kinh doanh vò khÝ, ®¹n d­îc, qu©n trang, qu©n dông vµ ph­¬ng tiÖn kü thuËt qu©n sù chuyªn dïng cña c¸c lùc l­îng vò trang; Kinh doanh chÊt næ, chÊt ®éc, chÊt phãng x¹; Kinh doanh chÊt ma tuý; Kinh doanh m¹i d©m, dÞch vô tæ chøc m¹i d©m, bu«n b¸n phô n÷, trÎ em; Kinh doanh dÞch vô tæ chøc ®¸nh b¹c, g¸ b¹c; Kinh doanh c¸c ho¸ chÊt cã tÝnh ®éc h¹i m¹nh; Kinh doanh c¸c hiÖn vËt thuéc di tÝch lÞch sö, b¶o tµng; Kinh doanh c¸c s¶n phÈm v¨n ho¸ ph¶n ®éng, ®åi truþ, mª tÝn, dÞ ®oan cã h¹i ®Õn gi¸o dôc nh©n c¸ch; Kinh doanh c¸c lo¹i ph¸o; Kinh doanh thùc vËt, ®éng vËt hoang d· thuéc danh môc ®iÒu ­íc quèc tÕ mµ ViÖt Nam ký kÕt hoÆc tham gia quy ®Þnh vµ c¸c lo¹i ®éng thùc vËt quý hiÕm kh¸c cÇn ®­îc b¶o vÖ; Kinh doanh ®å ch¬i cã h¹i cho gi¸o dôc nh©n c¸ch, søc khoÎ cña trÎ em hoÆc ¶nh h­ëng tíi an ninh, trËt tù, an toµn x· héi; Kinh doanh dÞch vô m«i giíi h«n nh©n cã yÕu tè n­íc ngoµi; Hµng ho¸ nhËp lËu hay trèn thuÕ; C¸c lo¹i thuèc kh«ng cã ®¬n thuèc cña b¸c sü vµ kh«ng cã nguån gèc nhËp khÈu râ rµng theo quy ®Þnh; C¸c lo¹i d­îc phÈm hay s¶n phÈm dinh d­ìng kh«ng ®­îc phÐp l­u hµnh trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam hoÆc qu¸ h¹n sö dông theo quy ®Þnh cña Bé, Ngµnh liªn quan; Ma tuý d­íi bÊt kú d¹ng nµo; B¶n sao ch­¬ng tr×nh, trß ch¬i hay phim ¶nh vi ph¹m c¸c quy ®Þnh cña ViÖt Nam vÒ së h÷u trÝ tuÖ; Sè sª-ri, m· v¹ch hay bÊt kú ch­¬ng tr×nh, dÞch vô nµo phôc vô viÖc cho phÐp ng­êi kh¸c sö dông c¸c ch­¬ng tr×nh, trß ch¬i hay phim ¶nh mét c¸ch bÊt hîp ph¸p; Nh÷ng ch­¬ng tr×nh mµ khi sö dông cã thÓ g©y thiÖt h¹i cho m¸y tÝnh hoÆc ®iÖn tho¹i cña ng­êi sö dông hoÆc cho phÐp ng­êi kh¸c lÊy ®­îc th«ng tin trong m¸y cña ng­êi sö dông mét c¸ch bÊt hîp ph¸p; Nh÷ng tµi liÖu b«i nhä hoÆc hµm ý xóc ph¹m danh dù, nh©n phÈm vµ uy tÝn cña ng­êi kh¸c; Bé phËn c¬ thÓ ng­êi vµ ®éng vËt; §éng thùc vËt trong danh s¸ch cÇn ®­îc b¶o vÖ theo quy ®Þnh cña Bé, Ngµnh liªn quan; C¸c lo¹i cæ phiÕu, chøng kho¸n trõ tr­êng hîp phôc vô môc ®Ých s­u tËp; Hµng gi¶, hµng kÐm chÊt l­îng vµ cÊm l­u th«ng theo quy ®Þnh; Th«ng tin vÒ nh©n th©n vµ ®êi t­ cña ng­êi kh¸c; C¸c lo¹i luËn v¨n, luËn ¸n tèt nghiÖp, ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc c¸c cÊp; C¸c lo¹i phiÕu b¶o hiÓm hay giÊy tê kh¸c ®Ó trèng; C¸c th«ng tin tuyÓn dông, t×m viÖc, t×m ng­êi; Nh÷ng hµng ho¸, s¶n phÈm x©m ph¹m quyÒn së h÷u trÝ tuÖ, nh·n hiÖu hµng ho¸ liªn quan ®Õn ng­êi thø ba; Nh÷ng hµng ho¸, s¶n phÈm cã néi dung chèng ph¸ hoÆc phôc vô cho ho¹t ®éng chèng ph¸ Nhµ n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam vµ an ninh quèc gia cña Nhµ n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. §Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt: C¸c quyÒn c¬ b¶n vÒ ®Êt ®ai: Theo LuËt §Êt ®ai 2003 th× c¸c quyÒn c¬ b¶n vÒ ®©t ®ai gåm: Së h÷u ®Êt ®ai; + §Êt ®ai thuéc së h÷u toµn d©n do Nhµ n­íc ®¹i diÖn chñ së h÷u. + Nhµ n­íc thùc hiÖn quyÒn ®Þnh ®o¹t ®èi víi ®Êt ®ai nh­ sau: QuyÕt ®Þnh môc ®Ých sö dông ®Êt th«ng qua viÖc quyÕt ®Þnh, xÐt duyÖt quy ho¹ch sö dông ®Êt, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt; Quy ®Þnh vÒ h¹n møc giao ®Êt vµ thêi h¹n sö dông ®Êt; QuyÕt ®Þnh giao ®Êt, cho thuª ®Êt, thu håi ®Êt, cho phÐp chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt; §Þnh gi¸ ®Êt. + Nhµ n­íc thùc hiÖn quyÒn ®iÒu tiÕt c¸c nguån lîi tõ ®Êt ®ai th«ng qua c¸c chÝnh s¸ch tµi chÝnh vÒ ®Êt ®ai nh­ sau: Thu tiÒn sö dông ®Êt, tiÒn thuª ®Êt; Thu thuÕ sö dông ®Êt, thuÕ thu nhËp tõ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt; §iÒu tiÕt phÇn gi¸ trÞ t¨ng thªm tõ ®Êt mµ kh«ng do ®Çu t­ cña ng­êi sö dông ®Êt mang l¹i. + Nhµ n­íc trao quyÒn sö dông ®Êt cho ng­êi sö dông ®Êt th«ng qua h×nh thøc giao ®Êt, cho thuª ®Êt, c«ng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ®èi víi ng­êi ®ang sö dông ®Êt æn ®Þnh; quy ®Þnh quyÒn vµ nghÜa vô cña ng­êi sö dông ®Êt. + Nhµ n­íc thùc hiÖn quyÒn ®¹i diÖn chñ së h÷u toµn d©n vÒ ®Êt ®ai vµ thèng nhÊt qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai; + Quèc héi ban hµnh ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai, quyÕt ®Þnh quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt cña c¶ n­íc; thùc hiÖn quyÒn gi¸m s¸t tèi cao ®èi víi viÖc qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai trong ph¹m vi c¶ n­íc; + ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt cña tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng vµ quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt vµo môc ®Ých quèc phßng, an ninh; thèng nhÊt vÒ qu¶n lý ®Êt ®ai trong ph¹m vi c¶ n­íc; + Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ChÝnh phñ trong viÖc qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai; + Héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp thùc hiÖn quyÒn gi¸m s¸t viÖc thi hµnh ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai t¹i ®Þa ph­¬ng; + Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp thùc hiÖn quyÒn ®¹i diÖn chñ së h÷u vÒ ®Êt ®ai vµ qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai t¹i ®Þa ph­¬ng theo thÈm quyÒn quy ®Þnh t¹i LuËt nµy. Ng­êi sö dông ®Êt. Gåm: + C¸c tæ chøc trong n­íc bao gåm c¬ quan nhµ n­íc, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, tæ chøc chÝnh trÞ x· héi – nghÒ nghiÖp, tæ chøc x· héi, tæ chøc x· héi – nghÒ nghiÖp, tæ chøc kinh tÕ, tæ chøc kinh tÕ – x· héi, tæ chøc sù nghiÖp c«ng, ®¬n vÞ vò trang nh©n d©n vµ c¸c tæ chøc kh¸c theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ ®­îc Nhµ n­íc giao ®Êt, cho thuª ®Êt hoÆc c«ng nhËn quyÒn sö dông ®Êt; tæ chøc kinh tÕ nhËn chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt; + Hé gia ®×nh, c¸ nh©n trong n­íc ®­îc Nhµ n­íc giao ®Êt, cho thuª ®Êt hoÆc c«ng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, nhËn chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt; + Céng ®ång d©n c­ gåm céng ®ång ng­êi ViÖt Nam sinh sèng trªn cïng ®Þa bµn th«n, lµng, Êp, b¶n, bu«n, phum, sãc vµ c¸c ®iÓm d©n c­ t­¬ng tù cã cïng phong tôc, tËp qu¸n hoÆc cã chung dßng hä ®­îc Nhµ n­íc giao ®Êt hoÆc c«ng nhËn quyÒn sö dông ®Êt; + C¬ së t«n gi¸o gåm chïa, nhµ thê, th¸nh thÊt, th¸nh ®­êng, tu viÖn, tr­êng ®µo t¹o riªng cña t«n gi¸o, trô së cña tæ chøc t«n gi¸o vµ c¸c c¬ së kh¸c cña t«n gi¸o ®­îc Nhµ n­íc c«ng nhËn quyÒn sö dông ®Êt hoÆc giao ®Êt; + Tæ chøc n­íc ngoµi cã chøc n¨ng ngo¹i giao gåm c¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao, c¬ quan l·nh sù, c¬ quan ®¹i diÖn kh¸c cña n­íc ngoµi cã chøc n¨ng ngo¹i giao ®­îc chÝnh phñ ViÖt Nam thõa nhËn; c¬ quan ®¹i diÖn cña tæ chøc thuéc Liªn hîp quèc, c¬ quan hoÆc tæ chøc liªn chÝnh phñ, c¬ quan ®¹i diÖn cña tæ chøc liªn chÝnh phñ ®­îc Nhµ n­íc ViÖt Nam cho thuª ®Êt; + Ng­êi ViÖt Nam ®Þnh c­ ë n­íc ngoµi vÒ ®Çu t­, ho¹t ®éng v¨n ho¸, ho¹t ®éng khoa häc th­êng xuyªn hoÆc vÒ sèng æn ®Þnh t¹i ViÖt Nam ®­îc Nhµ n­íc ViÖt Nam giao ®Êt, cho thuª ®Êt, ®­îc mua nhµ ë g¾n liÒn víi quyÒn sö dông ®Êt ë; + Tæ chøc, c¸ nh©n n­íc ngoµi ®Çu t­ vµo ViÖt Nam theo ph¸p luËt vÒ ®Çu t­ ®­îc Nhµ n­íc ViÖt Nam cho thuª ®Êt. Kh¸i niÖm vÒ ®Êu gi¸ QSD ®Êt: Quy ®Þnh môc ®Ých ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt; §Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt nh»m môc ®Ých gãp phÇn gi¶i quyÕt mét phÇn nhu cÇu vÒ nhµ ë cho nh©n d©n, t¹o thªm vèn ®Çu t­ c¬ së h¹ tÇng tõ nguån thu ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt ®Ó Thµnh phè, HuyÖn chñ ®éng triÓn khai c¸c dù ¸n ®Çu t­ h¹ tÇng kü thuËt trªn ®Þa bµn theo kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi phï hîp víi quy ®Þnh cña UBND Thµnh phè, nh»m gi¶i quyÕt tõng b­íc vÒ m«i tr­êng, hoµn chØnh kh«ng gian kiÕn tróc quy ho¹ch, t¹o thªm viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. §Æc ®iÓm khu ®Êt tæ chøc ®Êu gi¸; VÒ ranh giíi khu ®Êt ®Êu gi¸; diÖn tÝch khu ®Êt; ph©n chia c¸c « ®Êu gi¸; sè l­îng c¸c « ®Êu gi¸. Giíi thiÖu vÒ ®¬n vÞ tæ chøc ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt; Lµ UBND HuyÖn; TØnh, Thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng; hoÆc c¸c tæ chøc kinh doanh bÊt ®éng s¶n; c¸c tæ chøc ®Çu t­ x©y dùng vµ ph¸t triÓn nhµ. Héi ®ång xÐt ®Êu gi¸ vµ tæ c«ng t¸c gióp viÖc ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt; Héi ®ång xÐt ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt gåm: Chñ tÞch héi ®ång vµ hai uû viªn héi ®ång. Héi ®ång xÐt ®Êu gi¸ lµ tæ chøc t­ vÊn gióp ®¬n vÞ tæ chøc ®Êu gi¸ xÐt ®Êu gi¸ vµ lËp danh s¸ch ®¬n vÞ, c¸ nh©n tróng ®Êu gi¸. §èi t­îng tham gia dù ®Êu gi¸; C¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã nhu cÇu ®Êt ®Ó x©y dùng nhµ ë vµ ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn: + C¸ nh©n: lµ c«ng nh©n ViÖt Nam ®ñ 18 tuæi trë lªn, cã hé khÈu th­êng tró, cã n¨ng lùc hµnh vi d©n sù vµ ng­êi ViÖt Nam ®Þnh c­ ë n­íc ngoµi ®ñ ®iÒu kiÖn mua nhµ ë t¹i ViÖt Nam theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; + Tæ chøc: Cã trô së hoÆc v¨n phßng ®¹i diÖn, cã giÊy phÐp ®Çu t­ vµ x©y dùng, kinh doanh nhµ, ®Êt. Tr¸ch nhiÖm quyÒn lîi cña ®èi t­îng tham dù ®Êu gi¸; + ChÊp hµnh quy chÕ ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt khi tham dù ®Êu gi¸; + Nép tiÒn sö dông ®Êt khi tróng ®Êu gi¸ theo quy ®Þnh; + §­îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ë sau khi nép xong tiÒn sö dông ®Êt; cÊp giÊy phÐp x©y dùng tr­íc khi x©y dùng nhµ ë. B¶o l·nh dù ®Êu gi¸; Ng­êi tham gia ®Êu gi¸ QSD ®Êt khi nép hå s¬ ph¶i nép kho¶n tiÒn b¶o l·nh tr¸ch nhiÖm cho bªn tæ chøc ®Êu gi¸ theo quy ®Þnh cña tõng dù ¸n. Kho¶n tiÒn nµy kh«ng qu¸ 5% gi¸ trÞ thöa ®Êt tÝnh theo gi¸ sµn ®­îc duyÖt hoÆc b»ng gi¸ trÞ t¹o lËp khu ®Êt trong tr­êng hîp cho thuª ®Êt. Ng­êi tróng ®Êu gi¸ ®­îc trõ tiÒn b¶o l·nh vµo tiÒn sö dông ®Êt hoÆc tiÒn thuª ®Êt ph¶i nép. Ng­êi kh«ng tróng ®Êu gi¸ ®­îc tr¶ l¹i tiÒn b¶o l·nh, chËm nhÊt sau 10 ngµy kÓ tõ ngµy kÕt thóc phiªn ®Êu gi¸. Nh÷ng tr­êng hîp kh«ng ®­îc nhËn l¹i tiÒn b¶o l·nh gåm nh÷ng ng­êi ®¨ng ký tham gia ®Êu gi¸ ®Êt ®­îc x¸c ®Þnh ®ñ t­ c¸ch nh­ng kh«ng tham gia ®Êu gi¸; ng­êi tham gia ®Êu gi¸ ®Êt tr¶ gi¸ thÊp h¬n gi¸ quy ®Þnh cña vßng ®Êu b¾t buéc, hoÆc tham gia ®Êu gi¸ tõ vßng thø hai trë ®i nh­ng tr¶ gi¸ thÊp h¬n gi¸ cao nhÊt cña vßng ®Êu tr­íc trùc tiÕp; ng­êi tróng ®Êu gi¸ nh­ng tõ chèi nhËn QSD ®Êt hoÆc rót l¹i gi¸ ®· tr¶; ng­êi tham gia ®Êu gi¸ vi ph¹m quy chÕ ®Êu gi¸. H×nh thøc lùa chän, ph­¬ng thøc ¸p dông vµ thêi gian tæ chøc ®Êu gi¸; Cã 3 h×nh thøc ®Êu gi¸ QSD ®Êt: + Thø nhÊt, ®Êu gi¸ b»ng bá phiÕu kÝn trùc tiÕp theo tõng vßng, më c«ng bè c«ng khai tõng vßng, liªn tôc cho ®Õn khi kh«ng cßn ng­êi tr¶ gi¸ cao h¬n, th× ng­êi cuèi cïng cã møc gi¸ trae cao nhÊt lµ ng­êi tróng ®Êu gi¸ (h×nh thøc nµy ph¶i thùc hiÖn tèi thiÓu qua 3 vßng ®Çu); + Thø hai, ®Êu gi¸ b»ng bá phiÕu kÝn trùc tiÕp 1 vßng, më kÕt qu¶ c«ng khai. Tr­êng hîp ®Êu gi¸ nhiÒu thöa ®Êt trong cïng mét l« ®Êt ®Ó x©y dùng nhµ ë th× xÐt ng­êi tróng gi¸ theo tõng thöa ®Êt dùa trªn nguyªn t¾c thø tù ng­êi bá gi¸ cao xuèng thÊp ®­îc chän vÞ trÝ cho ®Õn ®ñ sè l­îng c¸c thöa ®Êt. Tr­êng hîp mét thöa ®Êt cã nhiÒu ng­êi bá gi¸ b»ng nhau th× tæ chøc cho nh÷ng ng­êi ®ã b¾t th¨m ®Ó chän ng­êi tróng gi¸; + Thø ba, h×nh thøc ®Êu gi¸ c«ng khai b»ng lêi, héi ®ång ®Êu gi¸ chØ ®­îc c«ng bè gi¸ khëi ®iÓm vµo lóc b¾t ®Çu thùc hiÖn phiªn ®Êu gi¸. Ng­êi tham gia ®Êu gi¸ ph¶i tr¶ gi¸ trùc tiÕp b»ng lêi liªn tôc cho ®Õn khi kh«ng cßn ng­êi tr¶ tiÕp. Ng­êi cã møc gi¸ tr¶ cao nhÊt lµ ng­êi tróng ®Êu gi¸. Tr­êng hîp tÊt c¶ c¸c ®èi t­îng ®Òu tr¶ gi¸ thÊp h¬n gi¸ khëi ®iÓm th× héi ®ång ®Êu gi¸ quyÕt ®Þnh ®×nh chØ phiªn ®Êu gi¸, b¸o c¸o c¸c c¬ quan chøc n¨ng cã thÈm quyÒn ®iÒu chØnh gi¸ khëi ®iÓm. Tiªu chuÈn xÐt ®Êu gi¸, gi¸ dù ®Êu gi¸, gi¸ sµn vµ gi¸ tróng ®Êu gi¸; + Tiªu chuÈn xÐt ®Êu gi¸ dùa trªn hai tiªu chÝ: cã hå s¬ dù ®Êu gi¸ hîp lÖ; cã gi¸ dù ®Êu gi¸ hîp lÖ; + Gi¸ dù ®Êu gi¸ hîp lÖ: lµ møc gi¸ do c¸c ®èi t­îng tham gia ®Êu gi¸ x¸c ®Þnh cho 1 m2 ®Êt ®­îc ghi trong phiÕu dù ®Êu gi¸ ph¶i lín h¬n hoÆc b»ng møc gi¸ sµn; + Gi¸ sµn: lµ gi¸ tèi thiÓu chÆn d­íi cho 1 m2 ®Êt theo quy ®Þnh vµ ®­îc dïng ®Ó xÐt ®Êu gi¸; + Gi¸ tróng ®Êu gi¸: C¸c ®èi t­îng tham gia ®Êu gi¸ cã møc gi¸ tróng ®Êu gi¸ ®­îc xÐt tõ ng­êi bá møc gi¸ cao nhÊt trë xuèng theo sè l­îng c¸c « ®Êt ®­îc ®Êu gi¸ vµ ®¶m b¶o gi¸ dù ®Êu gi¸ hîp lÖ. Theo quy ®Þnh míi, gi¸ khëi ®iÓm kh«ng ®­îc thÊp h¬n gi¸ ®Êt, gi¸ cho thuª ®Êt do UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng quy ®Þnh t¹i thêi ®iÓm tæ chøc ®Êu gi¸. Trong tr­êng hîp giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt víi c¸c khu ®Êt do Nhµ n­íc gi¶i phãng mÆt b»ng, ®Çu t­ x©y dùng h¹ tÇng kü thuËt cã gi¸ khëi ®iÓm: gi¸ tèi thiÓu lµm c¨n cø ®Þnh gi¸ khëi ®iÓm kh«ng thÊp h¬n chi phÝ gi¶i phãng mÆt b»ng céng suÊt ®Çu t­ x©y dùng h¹ tÇng kü thuËt vµ tiÒn sö dông ®Êt theo khung gi¸ quy ®Þnh cho 1m2 ®Êt sö dông. §èi víi c«ng tr×nh x©y dùng, nhµ chuyªn dïng g¾n liÒn víi quyÒn sö dông ®Êt: gi¸ tèi thiÓu lµm c¨n cø x¸c ®Þnh gi¸ khëi ®iÓm kh«ng thÊp h¬n gi¸ trÞ cßn l¹i cña nhµ, c«ng tr×nh céng tiÒn sö dông ®Êt theo khung gi¸ quy ®Þnh cho 1m2 ®Êt sö dông vµ tiÒn hç trî di chuyÓn (nÕu cã). B­íc gi¸ tèi thiÓu lµ 100.000 ®ång/m2 vµ tèi ®a 1000.000 ®ång/m2 ®Êt ®èi víi tr­êng hîp giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt; tõ 1.000 ®ång/m2/n¨m ®Õn 20.000 ®ång/m2/n¨m ®èi víi tr­êng hîp cho thuª ®Êt. UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng sÏ lµ cÊp phª duyÖt gi¸ sµn theo ®Ò nghÞ cña Së Tµi chÝnh vµ uû quyÒn cho UBND quËn, huyÖn phª duyÖt gi¸ sµn vµ b­íc gi¸ c¸c dù ¸n ®Çu t­ trªn ®Êt n«ng nghiÖp nhá lÎ, xen kÏ. Tr×nh tù tæ chøc ®Êu gi¸; LËp hå s¬ mêi ®Êu gi¸: hå s¬ mêi ®Êu gi¸ gåm cã: Th«ng b¸o mêi ®Êu gi¸. MÉu ®¬n dù ®Êu gi¸ B¶n quy chÕ ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt B¶n vÏ quy ho¹ch chi tiÕt ph©n l«, ®¸nh sè c¸c « ®Êt. B¶n quy chÕ qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng nhµ ë trong khu vùc quy ho¹ch. Th«ng b¸o mêi ®Êu gi¸: ghi râ thêi gian, ®Þa ®iÓm mua hå s¬ dù ®Êu gi¸, thêi gian nép hå s¬ dù ®Êu gi¸… Mua hå s¬ mêi ®Êu gi¸ X¸c ®Þnh t­ c¸ch tæ chøc, c¸ nh©n tham gia ®Êu gi¸ Tæ chøc ®Êu gi¸ Phª duyÖt kÕt qu¶ ®Êu gi¸ Nép tiÒn sö dông ®Êt CÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ë Xö lý vi ph¹m trong qu¸ tr×nh ®Êu gi¸ vµ triÓn khai x©y dùng. Sù cÇn thiÕt ph¶i thùc hiÖn ®Êu gi¸ QSD ®Êt: §Ó t¹o vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng; Th¸ng 6 n¨m 2005, Së Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng Nhµ §Êt Hµ Néi ®· tæ chøc thÝ ®iÓm ®Êu gi¸ quyÒn së h÷u 8 c¨n hé tÇng 1, nhµ 6 tÇng B7 Thµnh C«ng, ph­êng Thµnh C«ng (quËn Ba §×nh). Tæng sè tiÒn thu ®­îc trªn 5 tû ®ång, gi¸ tróng thÇu cao nhÊt 18,1 triÖu ®ång/m2. UBND thµnh phè Hµ Néi cho biÕt, trong n¨m 2006, thµnh phè dù kiÕn nguån thu tõ ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt lµ 2.100 tû ®ång, t­¬ng ®­¬ng kÕ ho¹ch n¨m 2005. Theo kÕ ho¹ch cña c¸c quËn, huyÖn trong th¸ng 11/2005, quËn Long Biªn, quËn Hoµng Mai, huyÖn Gia L©m vµ huyÖn Sãc S¬n (Hµ Néi) sÏ tæ chøc ®Êu gi¸ quyÒn sö dông nhiÒu l« ®Êt trªn ®Þa bµn. Dù kiÕn sÏ thu ®­îc h¬n 110 tû ®ång tõ ®ît ®Êu gi¸ nµy. UBND quËn T©y Hå võa tæ chøc ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt t¹i c¸c dù ¸n n»m trªn ®Þa bµn quËn. KÕt thóc phiªn, cã 2 l« ®Êt ®­îc b¸n víi gi¸ 22,5 triÖu ®ång/m2, cao h¬n 1,5 triÖu ®ång so víi gi¸ sµn. D3A2 vµ D3A4 thuéc khu D3 n»m gi÷a ®­êng L¹c Long Qu©n vµ ®­êng vµnh ®ai II (ph­êng Phó Th­îng). Hai l« ®Êt nµy n»m trong dù ¸n ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt 18,6 ha nh»m t¹o vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng kü thuËt xung quanh hå T©y. §Ó gãp phÇn thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch quy ho¹ch cña Nhµ n­íc. UBND TP HCM ®· phª duyÖt ph­¬ng ¸n ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt ®èi víi mÆt b»ng h¬n 16.290 m2 ë sè 35 ®­êng Hå Ngäc L·m, ph­êng An L¹c, quËn B×nh T©n. Gi¸ khëi ®iÓm 49,1 tû ®ång, lÖ phÝ tham gia ®Êu gi¸ lµ 2 triÖu ®ång. Ng­êi tróng ®Êu gi¸ ph¶i thùc hiÖn ®Çu t­ theo c¸c chØ tiªu quy ho¹ch cña Së Quy ho¹ch – KiÕn tróc vÒ môc ®Ých sö dông, mËt ®é x©y dùng, chiÒu cao c«ng tr×nh vµ c¸c th«ng sè h¹ tÇng kü thuËt kh¸c. Ng­êi tróng còng ph¶i ®¶m b¶o tiÕn ®é ®Çu t­ x©y dùng theo ®óng c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý, sö dông ®Êt vµ ®Çu t­ x©y dùng. UBND huyÖn Tõ Liªm (Hµ Néi) võa tæ chøc ®Êu gi¸ khu ®Êt n»m trong quÇn thÓ dù ¸n khu nhµ ë thÊp tÇng trªn ®Þa bµn x· Xu©n §Ønh. Khu ®Êt nµy ®­îc coi lµ cã c¬ së h¹ tÇng kü thuËt hiÖn ®¹i vµ cã ®iÒu kiÖn vµ m«i tr­êng sèng æn ®Þnh. Khu ®Êt ®Êu gi¸ cã tæng diÖn tÝch trªn 65.000 m2, bao gåm: khu nhµ ë liÒn kÒ 28 c¨n hé (khu A) réng gÇn 3.000 m2, trong ®ã c¨n hé cã diÖn tÝch thÊp nhÊt lµ 97,8 m2, lín nhÊt lµ 126 m2; khu nhµ v­ên 3 tÇng (khu B) cã 39 c¨n hé diÖn tÝch tõ 93,4 m2 ®Õn 135 m2; khu nhµ v­ên 3 tÇng (khu G) gåm 4 c¨n hé diÖn tÝch 526,3 m2. Nh÷ng quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ ®Êu gi¸: Theo LuËt §Êt ®ai 2003: §iÒu 55. Gi¸ ®Êt Gi¸ ®Êt ®­îc h×nh thµnh trong c¸c tr­êng hîp sau ®©y: Do Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng quy ®Þnh gi¸ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 vµ kho¶n 4 §iÒu 56 cña LuËt nµy; Do ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt hoÆc ®Êu thÇu dù ¸n cã sö dông ®Êt; Do ng­êi sö dông ®Êt tho¶ thuËn vÒ gi¸ ®Êt víi nh÷ng ng­êi cã liªn quan khi thùc hiÖn c¸c quyÒn chuyÓn nh­îng, cho thuª, cho thuª l¹i quyÒn sö dông ®Êt; gãp vèn b»ng quyÒn sö dông ®Êt. §iÒu 56. Gi¸ ®Êt do Nhµ n­íc quy ®Þnh ViÖc ®Þnh gi¸ ®Êt cña nhµ n­íc ph¶i b¶o ®¶m c¸c nguyªn t¾c sau ®©y: S¸t víi gi¸ chuyÓn nh­îng quyÒn sö dông ®Êt thùc tÕ trªn thÞ tr­êng trong ®iÒu kiÖn b×nh th­êng; khi cã chªnh lÖch lín so víi gi¸ chuyÓn nh­îng quyÒn sö dông ®Êt thùc tÕ trªn thÞ tr­êng th× ph¶i ®iÒu chØnh cho phï hîp; C¸c thöa ®Êt liÒn kÒ nhau, cã ®iÒu kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ, x· héi, kÕt cÊu h¹ tÇng nh­ nhau, cã cïng môc ®Ých sö dông hiÖn t¹i, cïng môc ®Ých sö dông theo quy ho¹ch th× møc gi¸ nh­ nhau; §Êt t¹i khu vùc gi¸p ranh gi÷a c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng, cã ®iÒu kiÖn tù nhiªn, kÕt cÊu h¹ tÇng nh­ nhau, cã cïng môc ®Ých sö dông hiÖn t¹i, cïng môc ®Ých sö dông theo quy ho¹ch th× møc gi¸ nh­ nhau. ChÝnh phñ quy ®Þnh ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ ®Êt; khung gi¸ c¸c lo¹i ®Êt cho tõng vïng, theo tõng thêi gian; tr­êng hîp ph¶i ®iÒu chØnh gi¸ ®Êt vµ viÖc xö lý chªnh lÖch gi¸ ®Êt liÒn kÒ gi÷a c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng. C¨n cø vµo nguyªn t¾c ®Þnh gi¸ ®Êt theo quy ®Þnh kho¶n 1 §iÒu nµy, ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ ®Êt vµ khung gi¸ c¸c lo¹i ®Êt do ChÝnh phñ quy ®Þnh, Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng x©y dùng gi¸ ®Êt cô thÓ t¹i ®Þa ph­¬ng tr×nh Héi ®ång nh©n d©n cïng cÊp cho ý kiÕn tr­íc khi quyÕt ®Þnh. Gi¸ ®Êt do Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng quy ®Þnh ®­îc c«ng bè c«ng khai vµo ngµy 01 th¸ng 01 hµng n¨m ®­îc sö dông lµm c¨n cø ®Ó tÝnh thuÕ sö dông ®Êt, thuÕ thu nhËp tõ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt; tÝnh tiÒn sö dông ®Êt vµ tiÒn thuª ®Êt khi giao ®Êt, cho thuª ®Êt kh«ng th«ng qua ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt hoÆc ®Êu thÇu dù ¸n cã sö dông ®Êt; tÝnh gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt khi giao ®Êt kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt, lÖ phÝ tr­íc b¹, båi th­êng khi Nhµ n­íc thu håi ®Êt; tÝnh tiÒn båi th­êng ®èi víi ng­êi cã hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai mµ g©y thiÖt h¹i cho Nhµ n­íc. §iÒu 58. §Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt, ®Êu thÇu dù ¸n cã sö dông ®Êt Nhµ n­íc giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt, cho thuª ®Êt theo h×nh thøc ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt hoÆc ®Êu thÇu dù ¸n cã sö dông ®Êt trong c¸c tr­êng hîp sau ®©y: §Çu t­ x©y dùng nhµ ë ®Ó b¸n hoÆc cho thuª; §Çu t­ x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng ®Ó chuyÓn nh­îng hoÆc cho thuª; Sö dông quü ®Êt ®Ó t¹o vèn cho ®Çu t­ x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng; Sö dông ®Êt lµm mÆt b»ng x©y dùng c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh; C¸c tr­êng hîp kh¸c do ChÝnh phñ quy ®Þnh. Thùc hiÖn ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt ®Ó thi hµnh ¸n, xö lý hîp ®ång thÕ chÊp, b¶o l·nh b»ng quyÒn sö dông ®Êt ®Ó thu håi nî. Gi¸ tróng ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt hoÆc tróng ®Êu thÇu dù ¸n cã sö dông ®Êt kh«ng ®­îc thÊp h¬n gi¸ ®Êt do Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng quy ®Þnh. ViÖc ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu nµy ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êu gi¸, ®Êu thÇu. Nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ®Êu gi¸: Hµ Néi ®Æt thÊp môc tiªu ®Êu gi¸ ®Êt UBND thµnh phè Hµ Néi cho biÕt, trong n¨m 2006, thµnh phè dù kiÕn nguån thu tõ ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt lµ 2.100 tû ®ång, t­¬ng ®­¬ng kÕ ho¹ch n¨m 2005. Môc tiªu dÆt ra thÊp nh­ vËy bëi trong n¨m 2005 Hµ Néi kh«ng ®¹t kÕ ho¹ch ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt. Dù kiÕn c¶ n¨m sÏ ®Êu gi¸ 50 ha ®Êt, tæng thu 2.000 tû ®ång nh­ng ®Õn nay míi thu ®­îc h¬n 1.000 tû. Theo giíi kinh doanh bÊt ®éng s¶n, thµnh phè cÇn ®­a ra c¸c biÖn ph¸p thóc ®Èy ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt nh­ chia nhá diÖn tÝch, gi·n thêi gian nép tiÒn, gi¶m gi¸ sµn, ®Êu gi¸ thµnh nhiÒu phiªn. N¨m 2006, nh÷ng dù ¸n ch­a cã chñ ®Çu t­ nh­ng ®· cã quy ho¹ch, thµnh phè sÏ øng vèn cho Trung t©m ph¸t triÓn quü ®Êt thùc hiÖn båi th­êng hç trî vµ t¸i ®Þnh c­. Sè tiÒn nµy sÏ thu håi l¹i khi giao ®Êt cho c¸c chñ ®Çu t­ thùc hiÖn dù ¸n. §Êu gi¸ cæ phÇn ®· trung thùc ch­a NhiÒu ng­êi cø t­ëng chØ cÇn cã v¨n b¶n ph¸p luËt râ rµng lµ mäi viÖc ®i vµo nÒ nÕp. Thùc tÕ ®· cho chóng ta thÊy, c¸ch nghÜ trªn kh«ng ph¶i lóc nµo còng ®óng, nhÊt lµ nh÷ng viÖc liªn quan ®Õn vËt chÊt. ThÝ dô viÖc tæ chøc ®Êu gi¸ cæ phÇn c«ng khai ra bªn ngoµi (theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 64/2002/N§-CP cña ChÝnh phñ vÒ cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc) sÏ tr¸nh ®­îc nh÷ng th­¬ng l­îng khuÊt tÊt, mãc ngoÆc trong mua, b¸n cæ phÇn, nh­ng trªn thùc tÕ, sù bÊt c«ng vµ thiÕu râ rµng, minh b¹ch vÉn ®ang diÔn ra ë nhiÒu cuéc ®Êu gi¸ cæ phÇn, bÊt chÊp c¶ nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. HiÖn nay, khi tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ nhiÒu doanh nghiÖp, m¨c dï cã ®¨ng b¸o th«ng tin réng r·i, cã b¸n cæ phÇn ra bªn ngoµi, nh­ng trªn thùc tÕ b¸o ®¨ng mét ®»ng… lµm mét nÎo. NghÜa lµ nhiÒu doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ kh«ng b¸n cæ phÇn c«ng khai, ph¶i ch¨ng cã ®IÒu g× khuÊt tÊt. VÒ vÊn ®Ò nµy, chóng ta cã rÊt nhiÒu thÝ dô. ChØ tÝnh trong mét Tæng c«ng ty Nhµ n­íc, khi tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ 2 c«ng ty, viÖc khã kh¨n lµm ®au ®Çu c¸n bé qu¶n lý cÊp trªn lµ vÊn ®Ò b¸n cæ phÇn. Cã tr­êng hîp chØ 2-3 c¸n bé chñ chèt cña c«ng ty ®· mua h¬n 50% sè cæ phÇn, c«ng ty kh¸c th× kh«ng c«ng khai, c«ng b»ng. NhiÒu nhµ ®Çu t­ ®Õn c«ng ty cæ phÇn ho¸ ®¨ng ký ®Òu kh«ng ®­îc cung cÊp bÊt kú mét th«ng tin g× kh¸c ngoµi ngµy, giê vµ ®Þa ®iÓm ®Êu gi¸ cæ phÇn. NÕu ai gÆng hái vÒ b¶n c«ng bè th«ng tin vµ quy chÕ b¸n ®Êu gi¸ th× bÞ hái ng­îc l¹i, vßng vo víi mét th¸i ®é kh«ng mÊy hiÕu kh¸ch… cuèi cïng còng ch¼ng thªm ®­îc th«ng tin g×. Nh÷ng th«ng tin cÊp thiÕt cho ng­êi ®Çu t­ nh­, “ph­¬ng ¸n cæ phÇn ho¸” cña c«ng ty th× kh«ng ®­îc cung cÊp hoÆc cung cÊp mét c¸ch s¬ sµi, ®¹i kh¸i. Kh«ng chØ cè t×nh che giÊu th«ng tin vÒ viÖc tæ chøc ®Êu gi¸ cæ phÇn doanh nghiÖp, nh»m h¹n chÕ sè l­îng ng­êi tham gia, nhiÒu doanh nghiÖp cßn h¹n chÕ, thËm chÝ tõ chèi viÖc ®¨ng ký tham gia ®Êu gi¸ mua cæ phÇn cña c¸c nhµ ®Çu t­. Tr­êng hîp cña C«ng ty ThiÕt bÞ y tÕ trung ­¬ng 2 (Vimec) lµ mét thÝ dô ®iÓn h×nh. Theo th«ng b¸o cña Vimec trªn b¸o SµI Gßn Gi¶I Phãng (sè ra ngµy 7 vµ 9/3), buæi b¸n ®Êu gi¸ 5.880 cæ phiÕu ph¸t hµnh lÇn ®Çu cña Vimec, t­¬ng ®­¬ng 7% vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty cæ phÇn míi, ®­îc tæ chøc vµo ngµy 11/3; thêi gian ®¨ng ký tõ ngµy 7 ®Õn 15 giê ngµy 9/3/2004. Tuy nhiªn, theo ph¶n ¸nh cña nhiÒu nhµ ®Çu t­, hä bÞ tõ chèi ®¨ng ký ®Êu gi¸ (dï vÉn cßn thêi gian ®¨ng ký) víi lý do lµ kh«ng thuéc diÖn “b¹n hµng th©n thiÕt víi c«ng ty”. Khi ®­îc hái vÒ vÊn ®Ò nµy, l·nh ®¹o C«ng ty Vimec mét mÆt thõa nhËn cã biÕt viÖc nhµ ®Çu t­ bÞ tõ chèi ®¨ng ký tham gia ®Êu gi¸, nh­ng mÆt kh¸c l¹i cho r»ng, C«ng ty lµm ®óng v× trong quy chÕ ®Êu gi¸ (cña c«ng ty) cã nãi râ vÒ viÖc ­u tiªn cho c¸c b¹n hµng th©n thiÕt cña C«ng ty. Tuy nhiªn, c¨n cø vµo c¸c quy ®Þnh trong th«ng t­ 80/2002/TT-BTC (h­íng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh 64/2002/N§-CP vÒ cæ phÇn ho¸) th× quy ®Þnh vÒ thµnh phÇn ­u tiªn chØ ph¸t sinh khi gi¸ ®Æt mua trong buæi ®Êu gi¸ lµ b»ng nhau, kh«ng cã quy ®Þnh nµo cho phÐp ­u tiªn cho mét thµnh phÇn nµo ®ã mµ cÊm nhµ ®Çu t­ tham gia ®Êu gi¸ mét buæi ®Êu gi¸ c«ng khai. Qua t×m hiÓu, ®­îc biÕt nhiÒu ®¬n vÞ ®· söa ®æi quy chÕ ®Êu gi¸ vµ lµm tr¸i víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh (mµ cô thÓ lµ th«ng t­ 80/2002/TT-BTC). Tr­êng hîp ®Êu gi¸ ë xÝ nghiÖp Cafatex võa qua lµ mét thÝ dô. Trong quy chÕ ®Êu gi¸ cæ phÇn (®­îc th«ng b¸o ngµy 06/04/2004), kh«ng hÒ cã mét ®iÒu kho¶n hay tiÓu môc nµo quy ®Þnh viÖc khèng chÕ sè l­îng cæ phÇn tèi ®a mµ mét nhµ ®Çu t­ ®­îc mua. Tuy nhiªn, hai ngµy sau ®ã (08/04/2004), “héi ®ång ®Êu gi¸” cña ®¬n vÞ nµy l¹i ra quy ®Þnh h¹n chÕ møc cæ phÇn tèi ®a nhµ ®Çu t­ ®­îc mua lµ 10.000 cæ phÇn. Ch­a hÕt, cã ®¬n vÞ cßn vi ph¹m c¶ viÖc tæ chøc nhËn tiÒn ®Æt cäc. Khi mua cæ phÇn Cafatex, ng­êi mang sè thø tù CAF-12 vµ lµ ng­êi ®Æt cäc cuèi cïng cña ngµy 8/4/2004 (17h ngµy 8/4/2004), thÕ nh­ng, vµo buæi ®Êu gi¸ (9 giê s¸ng ngµy 9/4/2004), l¹i cã phiÕu tham dù ®Êu gi¸ mang sè CAF-23? Qua nh÷ng tr­êng hîp nªu trªn, cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng, hiÖn cã sù kh«ng c«ng khai, minh b¹ch trong viÖc b¸n ®Êu gi¸ cæ phÇn ë mét sè doanh nghiÖp tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸. B¶n th©n mét._. sè doanh nghiÖp cã tæ chøc ®Êu gi¸ cæ phÇn còng thõa nhËn r»ng, së dÜ hä kh«ng muèn c«ng khai viÖc ®Êu gi¸ cæ phÇn v× hä kh«ng muèn b¸n cæ phiÕu ra bªn ngoµi. Víi hä, cµng Ýt ng­êi biÕt ®Õn viÖc b¸n cæ phiÕu cµng tèt. VÊn ®Ò ®Æt ra ë ®©y lµ lµm thÕ nµo ®Ó t¹o sù c«ng b»ng trong ®Êu gi¸? Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh, nh÷ng th«ng tin mµ tæ chøc thùc hiÖn ®Êu gi¸ ph¶i cung cÊp kh¸ ®¬n gi¶n (tªn, ®Þa chØ cña doanh nghiÖp, c¸c th«ng tin kinh tÕ tµi chÝnh chñ yÕu cña doanh nghiÖp ba n¨m tr­íc cæ phÇn ho¸ vµ kÕ ho¹ch ba n¨m sau), nh­ng tr¸ch nhiÖm ®i kÌm cña tæ chøc thùc hiÖn ®Êu gi¸ lµ rÊt lín (ng­êi mua cã quyÒn tr¶ l¹i cæ phÇn cho ng­êi b¸n ®Êu gi¸ vµ yªu cÇu tæ chøc b¸n ®Êu gi¸ båi th­êng thiÖt h¹i nÕu c¸c th«ng tin cña doanh nghiÖp b¸n ®Êu gi¸ kh«ng ®óng nh­ ®· th«ng b¸o). Do vËy, ®Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh b¸n cæ phÇn lÇn ®Çu cña doanh nghiÖp ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch minh b¹ch, c«ng b»ng vµ hiÖu qu¶, cÇn sím bæ sung nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ vÒ tr¸ch nhiÖm c«ng bè th«ng tin cña tæ chøc ph¸t hµnh nh­ tµi liÖu ph¸t hµnh, b¸o c¸o tµi chÝnh, kÕ ho¹ch sö dông vèn…; thêi h¹n c«ng bè th«ng tin; tr¸ch nhiÖm båi th­êng nÕu th«ng tin kh«ng trung thùc g©y thiÖt h¹i cho ng­êi ®Çu t­. MÆt kh¸c, sè l­îng cæ phÇn ®­a ra ®Êu gi¸ ph¶i lµ toµn bé l­îng cung tiÒm n¨ng. Nãi c¸ch kh¸c, ngo¹i trõ sè cæ phÇn do Nhµ n­íc n¾m gi÷, sè cæ phÇn cßn l¹i (bao gåm sè cæ phÇn b¸n cho ng­êi lao ®éng trong doanh nghiÖp vµ sè cæ phÇn b¸n cho c¸c ®èi t­îng bªn ngoµi) ph¶i ®­îc ®­a ra ®Êu gi¸. §iÒu nµy còng cã nghÜa lµ viÖc gi¶i quyÕt chÝnh s¸ch ­u ®·i ®èi víi ng­êi lao ®éng trong doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ ph¶i thùc hiÖn ®éc lËp víi qu¸ tr×nh ®Êu gi¸. Ng­êi lao ®éng sÏ tham gia ®Êu gi¸ b×nh ®¼ng nh­ nh÷ng ng­êi ®Çu t­ b×nh th­êng kh¸c. Cã nh­ vËy, møc gi¸ ®­îc x¸c ®Þnh qua qu¸ trÝnh ®Êu gi¸ míi thùc sù ph¶n ¸nh møc kú väng cña ng­êi ®Çu t­ ®èi víi doanh nghiÖp. §Êu gi¸ v× môc ®Ých tõ thiÖn nh÷ng trß ®ïa kh«ng thÓ chÊp nhËn: HÇu hÕt nh÷ng cuéc ®Êu gi¸ hµng “®éc” ®Òu cã chung môc ®Ých duy nhÊt lµ quyªn gãp tiÒn ñng hé cho c¸c ch­¬ng tr×nh tõ thiÖn. Tµi s¶n ®Êu gi¸ lµ nh÷ng chiÕc sim ®iÖn tho¹i sè cùc ®Ñp, nh÷ng m¸y ®iÖn tho¹i di ®éng thËt quý… NghÜa cö cao ®Ñp nµy ®ang ngµy cµng më réng, nh­ng ®»ng sau nghÜa cö ®ã còng l¾m chuyÖn vui, buån… Tèi 10/4, ch­¬ng tr×nh “Mét tr¸i tim – mét thÕ giíi” nh©n ngµy B¶o vÖ ch¨m sãc ng­êi tµn tËt (18/4) ®· ®­îc VTV1 tæ chøc thµnh c«ng t¹i hai ®Çu cÇu Cung v¨n ho¸ h÷u nghÞ Hµ Néi vµ Nhµ v¨n ho¸ Thanh Niªn TP HCM. Qua cÇu truyÒn h×nh trùc tiÕp, chiÕc sim ®iÖn tho¹i 090.999.999 ®­îc ®­a ra b¸n ®Êu gi¸ nh»m g©y quü tõ thiÖn. Cuéc ®Êu gi¸ diÔn ra s«i næi, gay cÊn vµ cuèi cïng, chiÕc sim thuéc vÒ anh NguyÔn Ph­íc ThÞnh, gi¸m ®èc C«ng ty TNHH T©n Th¸i B×nh, ng­êi tr¶ gi¸ cao nhÊt lµ 680 triÖu ®ång. Sau ®ã, anh NguyÔn Ph­íc B×nh ®· nép sè tiÒn 680 triÖu ®ång cho Quü B¶o vÖ ng­êi tµn tËt vµ trÎ em må c«i ViÖt Nam. Cïng víi ch­¬ng tr×nh “Mét tr¸i tim – mét thÕ giíi”, mét sè cuéc ®Êu gi¸ sè sim ®iÖn tho¹i thËt ®Ñp còng ®· diÔn ra ë nhiÒu ®Þa ph­¬ng trong c¶ n­íc. KÕt qu¶ lµ nhiÒu ch­¬ng tr×nh tõ thiÖn ®· ®­îc tiÕp thªm tµi chÝnh tõ c¸c m¹nh th­êng qu©n cã tÊm lßng vµng th«ng qua c¸c cuéc ®Êu gi¸… Mét lÇn, nh©n dÞp ra m¾t s¶n phÈm míi ë kh¸ch s¹n Legend Saigon, h·ng ®iÖn tho¹i di ®éng Sony Ericsson ®­a ra ®Êu gi¸ chiÕc ®iÖn tho¹i T610. §iÓm ®Æc biÖt cña chiÕc ®iÖn tho¹i nµy lµ cã ®Ýnh thªm mét sè viªn kim lo¹i quý ë mÆt sau. Cuéc ®Êu gi¸ diÔn ra kh¸ s«i næi, vµ mét thanh niªn ®· ®Èy gi¸ cuèi cïng cho chiÕc ®iÖn tho¹i nµy lªn tíi h¬n 60 triÖu ®ång. Sau mét kho¶ng kh¾c chê ®îi, kh«ng cßn ai tham gia, ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh tuyªn bè ng­êi th¾ng cuéc th× “ng­êi hïng” tróng ®Êu gi¸ ®·… ®µo tÈu mÊt tiªu! Míi ®©y, tØnh Long An cã tæ chøc ch­¬ng tr×nh v¨n nghÖ g©y quü x©y dùng 1.605 c¨n nhµ t×nh nghÜa cho gia ®×nh cã c«ng víi c¸ch m¹ng th«ng qua ch­¬ng tr×nh v¨n nghÖ “Giai ®iÖu t×nh nghÜa”. Ch­¬ng tr×nh nµy ®­îc ®µi truyÒn h×nh Long An truyÒn h×nh trùc tiÕp ®ªm 4/4/2005. Trong ch­¬ng tr×nh, C«ng ty ViÔn th«ng Qu©n ®éi ñng hé hai sè sim ®iÖn tho¹i (098.377.8888 vµ 098.377.9999) ®Ó b¸n ®Êu gi¸ víi gi¸ khëi ®iÓm lµ 6 triÖu ®ång mçi sè. RÊt nhiÒu ng­êi ®· tíi tham gia ®Êu gi¸, cuèi cïng cã hai ng­êi ra gi¸ cao nhÊt: mét ng­êi x­ng tªn Léc (®iÖn tho¹i 091.889.84xx, ®Þa chØ Q.10, TP HCM) ®¨nh ký mua sè 098.377.8888 víi gi¸ 55 triÖu ®ång. Mét ng­êi x­ng tªn H¶i còng ë TP HCM (®iÖn tho¹i 090.880.98xx) mua sè 098.377.9999 víi gi¸ 65 triÖu ®ång. ThÕ nh­ng, sau khi kÕt thóc ch­¬ng tr×nh, ban tæ chøc gäi trë l¹i th× ng­êi tªn H¶i kh«ng nghe m¸y, cßn ng­êi tªn Léc th× nãi ®Þnh mua cho mét ViÖt kiÒu, nh­ng «ng ViÖt kiÒu ®ã ®·… vÒ n­íc råi. ThÕ lµ xï! §ã ch­a kÓ rÊt nhiÒu tr­êng hîp ®iÖn tho¹i viªn gäi ng­îc trë l¹i ®Ó x¸c nhËn sè ®iÖn tho¹i xem cã ®óng víi tªn ng­êi ®¨ng ký ®Êu gi¸ kh«ng, tr­íc khi c«ng bè lªn truyÒn h×nh, th× ngay lóc ®ã, rÊt nhiÒu tr­êng hîp phñ nhËn m×nh võa tham gia ®Êu gi¸. ThËm chÝ cã ng­êi cßn nãi v« t­ chØ lµ… giìn th«i! Mét lÇn, nh©n dÞp UBND TP Mü Tho (TiÒn Giang) tæ chøc ch­¬ng tr×nh v¨n nghÖ mang tªn “Nh÷ng tÊm lßng vµng” vµo ®ªm 3/3/2005, C«ng ty ®iÖn b¸o - ®iÖn tho¹i TiÒn Giang tÆng ba sè sim ®iÖn tho¹i gåm 091.955.6666, 091.955.7777 vµ 091.955.9999 ®Ó b¸n ®Êu gi¸ víi gi¸ khëi ®iÓm lµ 10 triÖu ®ång mçi sè. Cuèi cïng, hai sè 091.955.6666, 091.955.9999 b¸n ®­îc víi gi¸ kh¸ cao. Riªng sè 091.955.9999 ®­îc mét ng­êi x­ng tªn Hoµng V¨n Vò ë ph­êng 2, thÞ x· VÜnh Long (®iÖn tho¹i 098.923.43xx) n©mg lªn møc gi¸ cao nhÊt lµ 42 triÖu ®ång. Tuy nhiªn, sau ®ã c«ng ty tiÕp tôc liªn l¹c th× phÝa bªn kia l¶ng tr¸nh, khi th× t¾t m¸y! HiÖn nay, c¸c cuéc b¸n ®Êu gi¸ g©y quü tõ thiÖn ®ang ph¸t triÓn m¹nh. Khëi ®iÓm tõ viÖc muèn quyªn gãp sè tiÒn cao nhÊt ®Ó ñng hé cho c¸c ch­¬ng tr×nh, quü tõ thiÖn, nhiÒu tÊm lßng vµng, m¹nh th­êng qu©n ®· g©y sù ng­ìng mé trong c«ng chóng, x· héi. Nh­ng bªn c¹nh ®ã lµ nh÷ng trß ®ïa v« ý thøc. Tham gia ®Êu gi¸ ch¬i råi… ®µo tÈu lµ trß ®¸ng bÞ lªn ¸n. Kinh nghiÖm thùc tiÔn: Hµ Néi h¹n chÕ ®Êu gi¸ c¨n hé: ¤ng NguyÔn §¨ng B×nh, phã gi¸m ®èc Së Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng Hµ Néi cho biÕt, thµnh phè kh«ng cã chñ tr­¬ng nh©n réng m« h×nh ®Êu gi¸ nhµ chung c­. HiÖn t¹i, nhµ bít l¹i tõ c¸c dù ¸n ®­îc sö dông cho c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng. Theo «ng B×nh, thµnh phè ®ang cã nhu cÇu rÊt lín vÒ nhµ t¸i ®Þnh c­, v× thÕ 50% quü nhµ dù ¸n c¾t l¹i chñ yÕu phôc vô ®¸p øng nhu cÇu nµy. ChØ cã nh÷ng c¨n hé sau khi bè chÝ xong t¸i ®Þnh c­ cßn d­ l¹i míi ®Êu gi¸. N¨m 2006, Hµ Néi cã kho¶ng 10 dù ¸n ®« thÞ míi hoµn thiÖn. RÊt nhiÒu ng­êi hy väng thµnh phè cã chÝnh s¸ch b¸n ®Êu gi¸ c¨n hé ®Ó kiÕm mét suÊt mua nhµ c«ng khai. Håi th¸ng 6, Së Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng Nhµ §Êt Hµ Néi ®· tæ chøc thÝ ®iÓm ®Êu gi¸ quyÒn së h÷u 8 c¨n hé tÇng 1, nhµ 6 tÇng B7 Thµnh C«ng, ph­êng Thµnh C«ng (quËn Ba §×nh). Tæng sè tiÒn thu ®­îc trªn 5 tû ®ång, gi¸ tróng thÇu cao nhÊt 18,1 triÖu ®ång/m2. §Êu gi¸ c¸c cöa hµng khu Kim Liªn: C«ng ty qu¶n lý vµ ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi b¾t ®Çu b¸n hå s¬ ®Êu gi¸ quyÒn së h÷u 16 cöa hµng tÇng 1 thuéc nhµ cao tÇng B7, B10 Kim Liªn, §èng §a. Mçi cöa hµng cã diÖn tÝch tõ 20 ®Õn 27 m2. Cöa hµng mÆt ®­êng phè Ph¹m Ngäc Th¹ch cã gi¸ sµn 40 triÖu ®ång/m2, mÆt ngâ Ph¹m Ngäc Th¹ch cã gi¸ sµn 36 triÖu ®«ng/m2. C«ng ty còng tæ chøc ®Êu gi¸ quyÒn së h÷u nhµ ®Êt t¹i c¸c ®iÓm 120 Hµng B«ng, 47 Hµng ThiÕc, 71 B¸t §µn, quËn Hoµn KiÕm. UBND thµnh phè Hµ Néi míi ®©y ®· phª duyÖt gi¸ sµn khu ®Êt ®Êu gi¸ t¹i x· T©n TriÒu, Thanh Tr×. Theo ®ã, gi¸ thÊp nhÊt lµ 8 triÖu ®ång/m2, nh÷ng thöa ®Êt gi¸p mÆt ®­êng cã gi¸ lµ 10 triÖu ®ång/ m2. TP HCM s¾p ®Êu gi¸ khu ®Êt sè 35 Hå Ngäc L·m: UBND TP HCM ®· phª duyÖt ph­¬ng ¸n ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt ®èi víi mÆt b»ng h¬n 16.290 m2 ë sè 35 ®­êng Hå Ngäc L·m, ph­êng An L¹c, quËn B×nh T©n. Gi¸ khëi ®iÓm 49,1 tû ®ång, lÖ phÝ tham gia ®Êu gi¸ lµ 2 triÖu ®ång. Ph­¬ng ¸n còng cho phÐp nÊc gi¸ tèi thiÓu mçi lÇn ph¸t gi¸ lµ 50 triÖu ®ång vµ ph©n kú thanh to¸n tèi ®a trong vßng 3 th¸ng. Ng­êi tróng ®Êu gi¸ ph¶i thùc hiÖn ®Çu t­ theo c¸c chØ tiªu quy ho¹ch cña Së Quy ho¹ch – KiÕn tróc vÒ môc ®Ých sö dông, mËt ®é x©y dùng, chiÒu cao c«ng tr×nh vµ c¸c th«ng sè h¹ tÇng kü thuËt kh¸c. Ng­êi tróng còng ph¶i ®¶m b¶o tiÕn ®é ®Çu t­ x©y dùng theo ®óng c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý, sö dông ®Êt vµ ®Çu t­ x©y dùng. §©y lµ mÆt b»ng nhµ x­ëng thuéc së h÷u Nhµ n­íc, tr­íc ®©y ®­îc c«ng ty kho b·i thµnh phè cho C«ng ty VËt liÖu x©y dùng thuéc Tæng c«ng ty ®Þa èc Sµi Gßn thuª. Song, theo Ban kinh tÕ Ng©n s¸ch thµnh phè, ®¬n vÞ thuª nhµ x­ëng nh­ng kh«ng chÞu tr¶ tiÒn, nhµ x­ëng bÞ sö dông l·ng phÝ vµ hoang ho¸. Sau ®ã, C«ng ty vËt liÖu x©y dùng l¹i cho doanh nghiÖp t­ nh©n ¸nh S¸ng thuª vµ bÞ “c­íp” quþt tiÒn thuª, h×nh thµnh khu nhµ ë, nhµ trä, chuyÓn nh­îng ®Êt tr¸i phÐp trong khu«n viªn nµy. Sau khi kiÓm tra nhiÒu lÇn, ban chØ ®¹o 80 – vÒ viÖc xö lý, s¾p xÕp l¹i nhµ x­ëng, kho b·i thuéc së h÷u Nhµ n­íc ®· ®Ò nghÞ UBND thµnh phè ra quyÕt ®Þnh thu håi mÆt b»ng 35 Hå Ngäc L·m vµ tæ chøc b¸n ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt t¹i Héi ®ång ®Êu gi¸ thµnh phè. MÆt b»ng nµy ®· bÞ c­ìng chÕ th¸o dì vµ thu håi ngµy 28/7. Cho ®Õn nay, ban chØ ®¹o 80 TP HCM ®· tr×nh UBND thu håi 34 mÆt b»ng nhµ x­ëng thuéc së h÷u Nhµ n­íc bá trèng, cho thuª, sö dông kh«ng ®óng c«ng n¨ng. Trong ®ã 6 th¸ng ®Çu n¨m ®· b¸n ®Êu gi¸ nhµ vµ chuyÓn nh­îng quyÒn sö dông ®Êt 18 mÆt b»ng, nép ng©n s¸ch nhµ n­íc h¬n 573 tû ®ång. §Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt huyÖn Tõ Liªm: UBND huyÖn Tõ Liªm (Hµ Néi) võa tæ chøc ®Êu gi¸ khu ®Êt n»m trong quÇn thÓ dù ¸n khu nhµ ë thÊp tÇng trªn ®Þa bµn x· Xu©n §Ønh. Khu ®Êt nµy ®­îc coi lµ cã c¬ së h¹ tÇng kü thuËt hiÖn ®¹i vµ cã ®iÒu kiÖn vµ m«i tr­êng sèng æn ®Þnh. Khu ®Êt ®Êu gi¸ cã tæng diÖn tÝch trªn 65.000 m2, bao gåm: khu nhµ ë liÒn kÒ 28 c¨n hé (khu A) réng gÇn 3.000 m2, trong ®ã c¨n hé cã diÖn tÝch thÊp nhÊt lµ 97,8 m2, lín nhÊt lµ 126 m2; khu nhµ v­ên 3 tÇng (khu B) cã 39 c¨n hé diÖn tÝch tõ 93,4 m2 ®Õn 135 m2; khu nhµ v­ên 3 tÇng (khu G) gåm 4 c¨n hé diÖn tÝch 526,3 m2. MËt ®é x©y dùng nhµ ë thÊp tÇng, nhµ v­ên trung b×nh 35%. PhÝa b¾c vµ ®«ng b¾c gi¸p khu d©n c­ x· Xu©n §Ønh, phÝa ®«ng gi¸p khu §oµn ngo¹i giao, phÝa t©y nam gi¸p tuyÕn ®­êng nèi tõ ®­êng Ph¹m V¨n §ång vµo khu §oµn ngo¹i giao. Gi¸ sµn khu A lµ 15 triÖu ®ång/m2 (b¶o l·nh lµ 70 triÖu ®ång/« ®Êt), khu B gi¸ sµn lµ 13,5 triÖu ®ång/m2 (b¶o l·nh 80 triÖu ®ång/« ®Êt). Gi¸ sµn khu G lµ 10 triÖu ®ång/m2 (b¶o l·nh 50 triÖu ®ång/« ®Êt). B­íc ®Êu gi¸ tèi thiÓu lµ 300.000 ®ång/m2. UBND huyÖn Tõ Liªm ®· tiÕn hµnh ®Êu gi¸ mét vßng cho c¶ 3 khu cïng mét thêi ®iÓm bá phiÕu. Héi ®ång ®Êu gi¸ xÐt gi¸ tróng thÇu tõng « ®Êt, dùa trªn nguyªn t¾c thø tù ng­êi tham gia ®Êu gi¸ bá gi¸ tõ cao xuèng thÊp. QuyÒn x¸c ®Þnh vÞ trÝ « ®Êt ®­îc tu©n theo thø tù trong danh s¸ch tróng gi¸, ng­êi bá gi¸ cao sÏ ®­îc lùa chän tr­íc cho ®Õn khi ®ñ sè l­îng « ®Êt. Tr­êng hîp cã 2 hay nhiÒu ng­êi tham gia ®Êu gi¸ bá gi¸ b»ng nhau th× tæ chøc bèc th¨m ®Ó ph©n ®Þnh thø tù ng­êi tróng gi¸. ChÝnh v× quy ®Þnh nh­ vËy, nªn gi¸ tróng thÇu cã sù chªnh lÖch kh¸ cao. §¬n cö t¹i khu A, ng­êi bá gi¸ cao nhÊt lµ 21,6 triÖu ®ång/m2, trong khi møc gi¸ x¸c ®Þnh tróng thÇu thÊp h¬n 18,8 triÖu ®ång/m2. Gi¸ tróng thÇu còng cã sù chªnh lÖch 2,8 triÖu ®ång/m2. Khu A, møc gi¸ ®­îc x¸c ®Þnh tróng thÇu lµ 18,8 triÖu ®ång/m2, ng­êi bá gi¸ cao nhÊt lµ 21,6 triÖu ®ång/m2. Khu B, møc gi¸ tróng thÇu lµ 17,7 ®Õn 24,3 triÖu ®ång/m2. Khu G, møc gi¸ tróng thÇu tõ 16,3 ®Õn 17,2 triÖu ®ång/m2. Hµ Néi ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt ë quËn T©y Hå: UBND quËn T©y Hå võa tæ chøc ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt t¹i c¸c dù ¸n n»m trªn ®Þa bµn quËn. KÕt thóc phiªn, cã 2 l« ®Êt ®­îc b¸n víi gi¸ 22,5 triÖu ®ång/m2, cao h¬n 1,5 triÖu ®ång so víi gi¸ sµn. D3A2 vµ D3A4 thuéc khu D3 n»m gi÷a ®­êng L¹c Long Qu©n vµ ®­êng vµnh ®ai II (ph­êng Phó Th­îng). Hai l« ®Êt nµy n»m trong dù ¸n ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt 18,6 ha nh»m t¹o vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng kü thuËt xung quanh hå T©y. Khu ®Êt D3 réng 37.773 m2, trong ®ã diÖn tÝch ®Êu gi¸ réng 19.112 m2, liÒn kÒ víi khu ®« thÞ míi Nam Th¨ng Long vµ ®­îc chia ra nhiÒu l« nhá. Trong ®ã, l« D3A2 réng trªn 2.500 m2, ®­îc chia lµm 9 l« nhá; khu D3A4 réng gµn 2.000 m2, còng ®­îc chia ra lµm 9 l« nhá ®Ó x©y dùng biÖt thù, víi sè tÇng khèng chÕ lµ 2-4 tÇng. Gi¸ sµn cho c¶ hai l« lµ 21 triÖu ®ång/m2 (b¶o l·nh tõ 1,8 ®Õn 2,2 tû ®ång/l« ®Êt). Sau vßng thø 3, Tæng c«ng ty XuÊt nhËp khÈu x©y dùng ViÖt Nam Vinaconex ®· tróng thÇu l« D3A2 víi gi¸ 22,5 triÖu ®ång/m2 vµ C«ng ty Tu t¹o vµ ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi (thuéc Tæng c«ng ty ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi) tróng thÇu l« D3A4 víi gi¸ 22,5 triÖu ®ång/m2. Tr­íc ®ã, C«ng ty x©y dùng dÞch vô nhµ Hµ Néi ®· xin rót khái danh s¸ch c¸c ®¬n vÞ tham gia ®Êu gi¸ l« D3A4. V× thÕ, chØ cßn 12 ®¬n vÞ tham dù phiªn ®Êu gi¸ l« D3A2 vµ 12 ®¬n vÞ tham gia ®Êu gi¸ l« D3A4. Ng­êi ngo¹i tØnh ViÖt kiÒu ®­îc ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt: UBND thµnh phè Hµ Néi võa ban hµnh quyÕt ®Þnh vÒ viÖc ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt ®Ó giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt hoÆc cho thuª ®Êt trªn ®Þa bµn thµnh phè cho c¸c tæ chøc kinh tÕ, hé gia ®×nh, c¸ nh©n cã nhu cÇu sö dông ®Êt, ®éc lËp vÒ tµi chÝnh vµ kh«ng sö dông vèn ng©n s¸ch Nhµ n­íc. §èi t­îng ®­îc ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt ®Ó x©y dùng nhµ ë, biÖt thù, nhµ v­ên, nhµ liÒn kÒ lµ tæ chøc kinh tÕ, hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®ñ 18 tuæi trë lªn cã n¨ng lùc hµnh vi d©n sù (kh«ng cÇn hé khÈu th­êng tró, chØ cÇn cã viÖc lµm æn ®Þnh t¹i Hµ Néi theo quyÕt ®Þnh ®iÒu ®éng hoÆc tuyÓn dông, hîp ®ång lao ®éng ®­îc tæ chøc, ®¬n vÞ qu¶n lý lao ®éng trùc tiÕp x¸c nhËn, cã ®ãng gãp b¶o hiÓm x· héi ®Çy ®ñ, liªn tôc t¹i Hµ Néi tõ 3 n¨m trë lªn) vµ ng­êi ViÖt Nam ®Þnh c­ ë n­íc ngoµi ®ñ ®IÒu kiÖn mua nhµ ë t¹i ViÖt Nam theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. SÏ ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt t¹i 4 quËn, huyÖn ë Hµ Néi Theo kÕ ho¹ch cña c¸c quËn, huyÖn trong th¸ng 11/2005, quËn Long Biªn, quËn Hoµng Mai, huyÖn Gia L©m vµ huyÖn Sãc S¬n (Hµ Néi) sÏ tæ chøc ®Êu gi¸ quyÒn sö dông nhiÒu l« ®Êt trªn ®Þa bµn. Cô thÓ, quËn Long Biªn sÏ tæ chøc ®Êu gi¸ quyÒn sö dông 18 thöa ®Êt nhµ v­ên thuéc l« B2 vµ D2 vµ ba l« nhµ chung c­ cao tÇng t¹i khu ViÖt H­ng, víi tæng diÖn tÝch 27.101 m2. Dù kiÕn sÏ thu ®­îc h¬n 110 tû ®ång tõ ®ît ®Êu gi¸ lÇn nµy. QuËn Hoµng Mai ®· cã th«ng b¸o mêi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n tham gia phiªn ®Êu gi¸ cña c¸c thöa ®Êt x©y dùng nhµ ë thÊp tÇng thuéc c¸c l« ®Êt N3, N4, N5, N6, N7 t¹i khu Sèng Hoµng, ph­êng Mai §éng. Tæng diÖn tÝch ®Êt sÏ ®Êu gi¸ kho¶ng 2.600 m2, gi¸ sµn ®­îc quy ®Þnh lµ 8,5 triÖu ®ång/ m2, b­íc gi¸ 200.000 ®ång. HuyÖn Gia L©m sÏ ®Êu gi¸ ba ®ît quyÒn sö dông ®Êt trong côm s¶n xuÊt lµng nghÒ tËp trung t¹i x· B¸t Trµng víi tæng diÖn tÝch 79.515 m2. HuyÖn Sãc S¬n, ngµy 26/11/2005 sÏ tæ chøc ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt ®ît 3 phÇn cßn l¹i cña khu ®Êt x©y dùng nhµ v­ên, biÖt thù t¹i khu ®« thÞ míi ë thÞ trÊn Sãc S¬n, víi tæng diÖn tÝch 35.049 m2. ChØ cã 1 ng­êi ®¨ngký ®Êu gi¸ ®Êt ë §µ N½ng: C«ng ty VËt liÖu x©y dùng – X©y l¾p vµ kinh doanh nhµ §µ N½ng võa tæ chøc l¹i phiªn ®Êu gi¸ ®èi víi hai l« mÆt tiÒn sè5 vµ 6 n»m ë ng· ba §iÖn Biªn Phñ – NguyÔn Chi Ph­¬ng. §Õn giê chãt chØ cã 1 ng­êi ®¨ng ký tham gia mua l« ®Êt sè 6. Kh¸ch hµng trªn ®· hoµn tÊt c¸c thñ tôc ®Êu gi¸ ®Ó mua l« ®Êt réng 392m2 víi gi¸ 12 triÖu ®ång/m2, b»ng møc gi¸ khëi ®iÓm mµ UBND TP §µ N½ng ®Ò ra. Sau 2 lÇn tæ chøc b¸n ®Êu gi¸, mét l« ®Êt trong khu quy ho¹ch ë §µ N½ng míi b¸n ®­îc. Tr­íc ®ã, do møc gi¸ khëi ®iÓm qu¸ cao 15 triÖu ®ång/m2 nªn kh«ng cã ng­êi ®¨ng ký mua. §Êu gi¸ 14 khu ®Êt ®­êng NguyÔn H÷u Thä: UBND TP HCM võa duyÖt ph­¬ng ¸n ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt ®èi víi 14 khu diÖn tÝch gÇn 44,5 ha phÝa tr¸i ®­êng NguyÔn H÷u Thä, Nhµ BÌ. Theo ®ã, gi¸ khëi ®iÓm ®Ó tæ chøc ®Êu gi¸ lµ 385,2 tû ®ång. NÊc gi¸ mçi lÇn ph¸t lµ 100 triÖu ®ång. Ph©n kú thanh to¸n tèi ®a trong 6 th¸ng, ng­êi tróng thÇu ph¶i x©y dùng theo quy ho¹ch chi tiÕt ®­îc duyÖt vÒ môc ®Ých sö dông, mËt ®é x©y dùng, chiÒu cao c«ng tr×nh, c¸c th«ng sè h¹ tÇng kü thuËt kh¸c, b¶o ®¶m tiÕn ®é ®Çu t­ x©y dùng theo c¸c quy ®Þnh. UBND TP còng chÊp nhËn ph­¬ng ¸n ®Êu gi¸ trän gãi 14 khu ®Êt. Phiªn ®Êu gi¸ ®Êt lÇn thø hai ë TP HCM bÞ huû: H«m qua (20/7/2003) theo kÕ ho¹ch, Héi ®ång ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt TP HCM tiÕn hµnh tæ chøc ®Êu gi¸ l« ®Êt 6,3ha t¹i khu d©n c­ T©n Mü (ph­êng T©n Phó, quËn 7). Tuy nhiªn, do chØ cã 1 ®¬n vÞ ®ãng tiÒn ®¨ng ký tham gia nªn phiªn ®Êu gi¸ ®· kh«ng ®­îc tæ chøc. §©y lµ l« ®Êt thø hai ®­a ra ®Êu gi¸ tõ khi thµnh phè tõ khi thµnh phè cã chñ tr­¬ng b¸n ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt. Gi¸ khëi ®iÓm cña l« ®Êt nµy lµ 244 tû ®ång. Ban tæ chøc cho biÕt, cã 11 ®¬n vÞ vµ c¸ nh©n t×m hiÓu, nh­ng cuèi cung chØ cã 1 ®¬n vÞ tham gia lµ Tæng c«ng ty §Þa èc Sµi Gßn. C¸c nhuyªn gia nhµ ®Êt cho biÕt, møc gi¸ khëi ®iÓm nãi trªn lµ qu¸ cao so víi gi¸ thÞ tr­êng nªn kh«ng hÊp dÉn nhµ ®Çu t­. §µ N½ng b¸n ®Êu gi¸ 160 l« ®Êt nhµ v­ên: UBND thµnh phè §µ N½ng võa ra quyÕt ®Þnh b¸n ®Êu gi¸ 160 l« ®Êt nhµ v­ên thuéc c¸c khu d©n c­ do C«ng ty §Çu t­ ph¸t triÓn nhµ §µ N½ng qu¶n lý. Gi¸ khëi ®iÓm thÊp nhÊt tõ 1,6 triÖu ®ång/m2. Cô thÓ, c¸c l« ®Êt ®Êu gi¸ hiÖn ®­îc ®¨ng t¶i trªn trang th«ng tin Thµnh phè §µ N½ng gåm 5 l« ®Êt khu 305 ®­¬ng NguyÔn V¨n Tho¹i cã gi¸ khëi ®iÓm 6,8 triÖu ®ång/m2, 18 l« ®Êt ®­êng 9,75m khu d©n c­ Hoµ Mü cã gi¸ khëi ®iÓm lµ 1,5 triÖu ®ång/m2. T¹i khu d©n c­ Hoµ Thä, Thµnh phè sÏ b¸n ®Êu gi¸ 87 l« ®Êt nhµ v­ên, trong ®ã 30 l« ®­êng NguyÔn Tri Ph­¬ng cã gi¸ 5 triÖu ®ång/m2, 4 l« ®­êng 27m cã gi¸ 4 triÖu ®ång/m2, 4 l« ®­êng 22,5m (vØa hÌ 10,5m) cã gi¸ 3 triÖu ®ång/m2, 4 l« ®Êt ®­êng 22,5m (vØa hÌ 4,5m) cã gi¸ 2,6 triÖu ®ång/m2 vµ 17 l« ®­êng 16,5m cã gi¸ khëi ®iÓm lµ 2,4 triÖu ®ång/m2. Huû kÕt qu¶ ®Êu gi¸ mét c¨n nhµ t¹i TP HCM: Vµo ngµy 26/10/2005, c¨n nhµ 163 TrÇn H­ng §¹o (tµi s¶n cña C«ng ty bao b× Sµi Gßn) ®­îc ®­a ra b¸n ®Êu gi¸ víi møc khëi ®iÓm trªn 18,8 tû ®ång vµ cã 14 kh¸ch hµng tham gia. ¤ng Hoµng Minh Triªn tr¶ gi¸ 19 tû ®ång, «ng Vò §oµn Thanh Khuª nh¶y vät lªn gi¸ 32 tû ®ång vµ tróng ®Êu gi¸. ThÕ nh­ng ®Õn thêi ®iÓm nép tiÒn th× «ng Khuª… rót lui, v× thÕ «ng Triªn ®­îc xem lµ ng­êi tróng ®Êu gi¸. Nh÷ng ng­êi tham gia ®Êu gi¸ ®· ph¶n øng quyÕt liÖt v× cho r»ng cã sù th«ng ®ång, d×m gi¸ tµi s¶n. V× vËy viÖc trao tµi s¶n ph¶i dõng l¹i vµ c¬ quan chøc n¨ng ®· vµo cuéc x¸c minh vô viÖc víi kÕt qu¶: huû kÕt qu¶ ®Êu gi¸ c¨n nhµ 163 TrÇn H­ng §¹o (q.5,TP.HCM) do «ng Hoµng Minh Triªn mua víi gi¸ 19 tû ®ång v× cã dÊu hiÖu gian dèi. B×nh §Þnh: b¸n ®Êt theo gi¸ sµn sau bèn lÇn ®Êu gi¸ bÊt thµnh: UBND tØnh B×nh §Þnh ®· thèng nhÊt chñ tr­¬ng ®Êu gi¸ ®èi víi c¸c l« ®Êt trªn ®Þa bµn tØnh. Theo ®ã, tØnh sÏ quy ®Þnh gi¸ khëi ®iÓm ®Ó b¸n ®Êu gi¸; sau hai lÇn c«ng bè nÕu kh«ng cã tæ chøc, c¸ nh©n nµo tham gia ®Êu gi¸ th× gi¶m 10% gi¸ khëi ®iÓm ®Ó ®Êu gi¸ tiÕp. Sau bèn lÇn ®Êu gi¸ vÉn ch­a cã ng­êi ®¨ng ký th× ®¬n vÞ tæ chøc b¸n ®Êu gi¸ b¸o c¸o cho UBND tØnh ®Ó b¸n cho ®èi t­îng ®¨ng ký mua theo gi¸ sµn. Theo Trung t©m Ph¸t triªn quü ®Êt tØnh, tõ n¨m 2005 ®Õn nay cã 36 l« ®· th«ng b¸o b¸n ®Êu gi¸ tõ lÇn 2 ®Õn lÇn 9 nh­ng vÉn ch­a cã ng­êi ®Õn ®¨ng ký ®Êu gi¸. Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng vÊn ®Ò “§Êu gi¸ QSD ®Êt trªn ®Þa bµn huyÖn §«ng Anh” .T×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông ®Êt trªn ®Þa bµn huyÖn §«ng Anh cã ¶nh h­ëng ®Õn ®Êu gi¸ QSD ®Êt: 2.1.1 §Æc ®iÓm tù nhiªn, kinh tÕ, x· héi huyÖn §«ng Anh: 2.1.1.1.VÒ kinh tÕ: Kinh tÕ trªn ®Þa bµn HuyÖn liªn tôc ph¸t triÓn, gi¸ trÞ s¶n xuÊt c¸c ngµnh kinh tÕ trªn ®Þa bµn n¨m 2005 t¨ng gÊp 2,77 lÇn so víi n¨m 2000, tèc ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n trong 5 n¨m lµ 22,65%. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c¸c ngµnh kinh tÕ thuéc HuyÖn qu¶n lý t¨ng gÊp 2,1 lÇn, tèc ®é t¨ng lµ 16%, c¬ cÊu kinh tÕ chuyÓn dÞch theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. Trªn ®Þa bµn, tû träng gi¸ trÞ s¶n xuÊt ngµnh c«ng nghiÖp – x©y dùng c¬ b¶n t¨ng tõ 66,8% (n¨m 2000) lªn 90,8% (n¨m 2005); n«ng nghiÖp gi¶m 21,1% xuèng cßn 4,6% ; l©m nghiÖp – thuû s¶n gi¶m tõ 45,9% xuèng cßn 25,4%. HuyÖn §«ng Anh cã 23 x·, 01 ThÞ TrÊn víi tæng diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn lµ 18.213,90 ha, trong ®ã theo sè liÖu kiÓm kª ®Êt ®ai n¨m 2005 c¬ cÊu ®Êt ®ai nh­ sau: §Êt n«ng nghiÖp: 9.798,48 ha, chiÕm 53,80% tæng diÖn tÝch tù nhiªn; §Êt phi n«ng nghiÖp: 8.044,12 ha, chiÕm 44,16% tæng diÖn tÝch tù nhiªn; §Êt ch­a sö dông: 371,30 ha, chiÕm 2,04% tæng diÖn tÝch tù nhiªn. So víi n¨m 2000, diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp gi¶m 235,40 ha; diÖn tÝch ®Êt phi n«ng nghiÖp t¨ng 292,21 ha; vµ diÖn tÝch ®Êt ch­a sö dông gi¶m 56,71 ha. VÒ x· héi: C¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ th«ng tin, thÓ dôc, thÓ thao ®­îc ph¸t triÓn s©u réng vµ h­íng m¹nh vÒ c¬ së. ViÖc gi÷ g×n vµ ph¸t huy c¸c m«n thÓ thao, v¨n ho¸, nghÖ thuËt truyÒn thèng ®­îc quan t©m; phong trµo v¨n ho¸ thÓ thao quÇn chóng ®­îc tæ chøc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶. Theo sè liÖu thèng kª n¨m 2005 d©n sè cña HuyÖn lµ 280.722 ng­êi, tû lÖ t¨ng d©n sè lµ 1,5%, thu nhËp kinh tÕ b×nh qu©n ®Çu ng­êi ®¹t 371 USD 1 n¨m. §êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cña nh©n d©n ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn, c¬ së h¹ tÇng kü thuËt, x· héi khu vùc n«ng th«n ®­îc quan t©m ®Çu t­ ph¸t triÓn theo h­íng ®« thÞ hiÖn ®¹i. §iÒu kiÖn tù nhiªn: *) VÞ trÝ: PhÝa b¾c gi¸p víi tØnh VÜnh Phóc vµ huyÖn Sãc S¬n; PhÝa ®«ng gi¸p víi tØnh B¾c Ninh vµ huyÖn Gia L©m; PhÝa nam gi¸p víi hÖ thèng s«ng Hång vµ s«ng §uèng; PhÝa t©y gi¸p víi huyÖn Mª Linh tØnh VÜnh Phóc. *) KhÝ hËu, thæ nh­ìng: Víi khÝ hËu ®Æc tr­ng kiÓu nhiÖt ®íi giã mïa, chia lµm hai mïa râ rÖt trong n¨m; + Mïa kh«, khÝ hËu l¹nh, chÞu ¶nh h­ëng cña giã mïa ®«ng b¾c (kh«, l¹nh); + Mïa m­a, khÝ hËu nãng, ®é Èm cao, l­îng m­a lín, t¹o ®iÒu kiÖn cho ph¸t triÓn n«ng nghiÖp. HÖ thèng s«ng, ngßi, kªnh, r¹ch ch»ng chÞt; + C¸c s«ng lín nh­: s«ng Hång, s«ng §uèng, s«ng Cµ Lå… + ThuËn tiÖn viÖc ®­a n­íc vµo ruéng, t­íi tiªu. Kh¸i qu¸t: HuyÖn §«ng Anh, ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn ®« thÞ vµ c«ng nghiÖp, tõ n¨m 2000 ®Õn nay trªn ®Þa bµn HuyÖn ®· cã 73 dù ¸n gi¶i phãng mÆt b»ng ®Ó ®Çu t­ x©y dùng c¸c khu c«ng nghiÖp vµ ®« thÞ víi diÖn tÝch ®Êt gi¶i phãng mÆt b»ng lµ: 552,48 ha. Theo quy ho¹ch ph¸t triÓn kh«ng gian ®« thÞ thñ ®« Hµ Néi ®Õn n¨m 2020 ®· ®­îc Thñ t­íng ChÝnh phñ phª duyÖt th× phÇn lín diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn cña huyÖn §«ng Anh sÏ ®­îc thu håi ®Ó x©y dùng c¸c khu ®« thÞ, khu c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i thuéc Thµnh phè phÝa b¾c s«ng Hång, s«ng §uèng. §©y còng lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n t¸c ®éng m¹nh ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai cÇn ph¶i cã sù quan t©m ®ång bé cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh t¨ng c­êng h¬n n÷a c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai vµ khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¸c tiÒm n¨ng cña ®Êt phôc vô sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Tæ chøc qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai trªn ®Þa bµn HuyÖn: 2.1.2.1. Phßng Tµi nguyªn & M«i tr­êng huyÖn §«ng Anh: *) QuyÕt ®Þnh thµnh lËp: Theo quyÕt ®Þnh sè 108/Q§-UB ngµy 03 th¸ng 03 n¨m 2005 cña Uû ban nh©n d©n huyÖn §«ng Anh vÒ viÖc thµnh lËp Phßng Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng thuéc UBND huyÖn §«ng Anh, thi`: Phßng Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng ®­îc thµnh lËp trªn c¬ së t¸ch phßng §Þa chÝnh – Nhµ ®Êt vµ ®« thÞ huyÖn. Phßng Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng lµ c¬ quan chuyªn m«n trùc thuéc UBND huyÖn; chÞu sù h­íng dÉn vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô cña Së, ngµnh Thµnh phè Hµ Néi. Phßng cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, ®­îc sö dông con dÊu riªng theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. *) C¬ cÊu tæ chøc: C¬ cÊu tæ chøc: Tr­ëng phßng Hµ V¨n Khanh P.Tr­ëng phßng NguyÔn V¨n Sü §ång chÝ Ng« §¨ng Dòng §ång chÝ §ç V¨n Thoan §ång chÝ Ng.Lª HiÕn §ång chÝ TrÇn ThÞ Quúnh Nga §ång chÝ D­¬ng H÷u Hu©n §ång chÝ Lª ThÞ BÐ 1/ §ång chÝ Hµ V¨n Khanh – Tr­ëng phßng: Phô tr¸ch chung, cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o, ®iÒu hµnh toµn bé ho¹t ®éng cña Phßng theo chøc n¨ng nhiÖm vô ®­îc giao. Ký c¸c v¨n b¶n, hå s¬ thuéc them quyÒn cña Phßng ®Ó tr×nh, b¸o c¸o, ®Ò nghÞ, kiÕn nghÞ víi UBND HuyÖn, c¸c Së ngµnh cña Thµnh phè, c¸c c¬ quan cã liªn quan theo quy ®Þnh. 2/ §ång chÝ NguyÔn V¨n Sü – Phã phßng – Gi¸m ®èc v¨n phßng ®¨ng ký ®Êt vµ nhµ: ChØ ®¹o, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña V¨n phßng ®¨ng ký ®Êt vµ nhµ theo chøc n¨ng nhiÖm vô ®­îc giao t¹i QuyÕt ®Þnh sè 264/Q§-UB ngµy 26/4/2005 cña huyÖn §«ng Anh. Gióp Tr­ëng phßng chØ ®¹o, thùc hiÖn nh÷ng néi dung: Ký thay Tr­ëng phßng mét sè v¨n b¶n nh­: Tranh chÊp, khiÕu n¹i, tè c¸o liªn quan ®Õn ®Êt – nhµ - m«i tr­êng theo them quyÒn gi¶i quyÕt cña phßng Tµi nguyªn & M«i tr­êng. Thùc hiÖn c¸c néi dung kh¸c do Tr­ëng phßng giao. 3/ §ång chÝ Lª ThÞ BÐ: Tham gia c«ng t¸c GPMB c¸c dù ¸n ®Çu t­ trªn ®Þa bµn HuyÖn. Thùc hiÖn mét sè néi dung kh¸c do Tr­ëng phßng, Phã phßng giao. 4/ §ång chÝ §ç V¨n Thoan: Phô tr¸ch c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ tµi nguyªn vµ m«i tr­êng cña 6 x·: §«ng Héi, Xu©n Canh, Kim Nç, ViÖt Hïng, Thuþ L©m, VÜnh Ngäc. Thùc hiÖn mét sè néi dung kh¸c do Tr­ëng phßng, Phã phßng giao. 5/ §ång chÝ Ng« §¨ng Dòng: Phô tr¸ch c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ tµi nguyªn vµ m«i tr­êng cña 5 x·: V©n Hµ, Liªn Hµ, Dôc Tó, Nguyªn Khª, B¾c Hång. Thùc hiÖn mét sè néi dung kh¸c do Tr­ëng phßng, Phã phßng giao. 6/ §ång chÝ TrÇn ThÞ Quúnh Nga: Phô tr¸ch c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ tµi nguyªn vµ m«i tr­êng cña 5 x·: Kim Chung, Nam Hång, Tiªn D­¬ng, H¶i Bèi, ThÞ TrÊn §«ng Anh. Thùc hiÖn mét sè néi dung kh¸c do Tr­ëng phßng, Phã phßng giao. 7/ §ång chÝ NguyÔn Lª HiÕn: Phô tr¸ch c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ tµi nguyªn vµ m«i tr­êng cña 5 x·: Uy Nç, Vâng La, Mai L©m, §¹i M¹ch, Cæ Loa. Lµm c«ng t¸c néi vô cña Phßng. Më sæ theo dâi vµ qu¶n lý c¸c v¨n b¶n cña phßng theo quy ®Þnh. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Tr­ëng phßng vÒ cÊt gi÷ vµ b¶o qu¶n con dÊu, ®ãng dÊu c¸c lo¹i v¨n b¶n thuéc thÈm quyÒn cña Phßng theo quy ®Þnh. Thùc hiÖn mét sè néi dung kh¸c do Tr­ëng phßng, Phã phßng giao. 8/ §ång chÝ D­¬ng H÷u Hu©n: Phô tr¸ch c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ tµi nguyªn vµ m«i tr­êng cña 3 x·: V©n Néi, Tµm X¸, Xu©n Nén. Tham gia lµm viÖc víi Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn §«ng Anh, §éi thi hµnh ¸n huyÖn §«ng Anh. Thùc hiÖn mét sè néi dung kh¸c do Tr­ëng phßng, Phã phßng giao. *) §Þa chÝnh x·: Thùc hiÖn qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai ë cÊp x·; C¸n bé ®Þa chÝnh x· thùc hiÖn c«ng viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt thuéc x· m×nh qu¶n lý; Thùc hiÖn viªc kiÓm kª, thèng kª ®Êt ®ai x· m×nh qu¶n lý. 2.1.2.2. Qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai: Thùc hiÖn sù chØ ®¹o cña HuyÖn uû - UBND HuyÖn, tõ n¨m 2001 ®Õn nay, c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai trªn ®Þa bµn HuyÖn ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh, c¸c vi ph¹m vÒ ®Êt ®ai ®· ®­îc ph¸t hiÖn, ng¨n chÆn vµ vµ xö lý nghiªm theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. TiÒm n¨ng cña ®Êt ®ai tõng b­íc ®­îc khai th¸c sö dông cã hiÖu qu¶ ®· kh¬i dËy nguån néi lùc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi trong nh©n d©n ®Þa ph­¬ng. §ång thêi gãp phÇn quan träng vµo sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ, chÝnh trÞ x· héi cña HuyÖn trong nh÷ng n¨m qua. UBND huyÖn §«ng Anh b¸o c¸o t×nh h×nh c¬ b¶n c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai tõ n¨m 2001 ®Õn nay. *) C«ng t¸c cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt: KÕt qu¶ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt n«ng nghiÖp theo nghÞ ®Þnh 64/CP; Thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 64/CP cña ChÝnh phñ vµ QuyÕt ®Þnh 1615/Q§-UB cña UBND Thµnh phè, UBND HuyÖn ®· chØ ®¹o UBND 23 x· tiÕn hµnh lËp hå s¬ giao ®Êt vµ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt n«ng nghiÖp cho nh©n d©n vµ ®· c¬ b¶n hoµn thµnh c«ng t¸c nµy tõ n¨m 2001. + VÒ giao ®Êt: Tæng diÖn tÝch ®Êt ®· giao æn ®Þnh 20 n¨m: 6.722,09 ha ®¹t 80,77%. §Õn nay ®· giao ®Êt cho 100% sè hé n«ng nghiÖp trªn toµn HuyÖn. + VÒ cÊp GCN QSD ®Êt n«ng nghiÖp: C«ng t¸c cÊp giÊy chøng nhËn QSD ®Êt n«ng nghiÖp cña HuyÖn ®· c¬ b¶n hoµn thµnh, ngoµi c¸c x·: H¶i Bèi, Vâng La, Kim Nç, V©n Néi tû lÖ cÊp GCN cßn thÊp (do v­íng dù ¸n vµ quy ho¹ch), c¸c x· cßn l¹i ®Òu ®· c¬ b¶n hoµn thµnh c«ng t¸c nµy. §Õn nay, tæng sè hé ®· cÊp GCN: 44.708 hé ®¹t tû lÖ 86,33% - KÕt qu¶ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë vµ quyÒn sö dông ®Êt ë t¹i khu vùc §« thÞ; Trªn ®Þa bµn HuyÖn cã tæng sè hé t¹i ThÞ trÊn §«ng Anh cÇn ph¶i cÊp giÊy chøng nhËn QSH nhµ ë vµ QSD ®Êt ë lµ: 2654 hé §Õn nay, ®· cÊp ®­îc 2216 giÊy chøng nhËn QSH nhµ ë vµ QSD ®Êt ë t¹i thÞ trÊn §«ng Anh ®¹t tû lÖ 100% sè hé ®ñ ®iÒu kiÖn cÊp GCN theo QuyÕt ®Þnh 69/Q§-UB ngµy 18/8/1999 cña UBND Thµnh phè Hµ Néi vµ lµ ®¬n vÞ ®Çu tiªn cña Thµnh phè ®· c¬ b¶n hoµn thµnh c«ng t¸c cÊp GCN QSH vµ QSD§ cho nh©n d©n. UBND HuyÖn ®ang chØ ®¹o Phßng Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng phèi hîp víi së Tµi nguyªn M«i tr­êng vµ Nhµ ®Êt chØ ®¹o UBND ThÞ trÊn §«ng Anh tiÕn hµnh hoµn thiÖn hå s¬ ®Þa chÝnh theo quy ®Þnh. UBND HuyÖn còng ®ang ®«n ®èc, chØ ®¹o UBND ThÞ trÊn tiÕp tôc rµ so¸t, xÐt duyÖt c¸c hé ®ñ ®iÒu kiÖn cÊp giÊy chøng nhËn QSD ®Êt theo QuyÕt ®Þnh sè 23 ngµy 18/02/2005 cña UBND Thµnh phè, tõ ®Çu n¨m 2005 ®Õn nay ®· cÊp thªm ®­îc 72 giÊy chøng nhËn QSD ®Êt cho nh©n d©n. - KÕt qu¶ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ë ®Êt ao vµ ®Êt v­ên liÒn kÒ khu vùc n«ng th«n. + KÕt qu¶ tõ n¨m 2004 vÒ tr­íc: TÝnh ®Õn ngµy 15/12/2004 toµn HuyÖn ®· cÊp ®­îc 43.556 giÊy chøng nhËn QSD ®Êt, ®¹t 75.73% sè hé cÇn cÊp vµ ®¹t 100% sè hé ®ñ ®iÒu kiÖn cÊp giÊy chøng nhËn QSD ®Êt theo QuyÕt ®Þnh 65/Q§-UB ngµy 29/8/2001 cña UBND Thµnh phè. Riªng n¨m 2004 toµn HuyÖn ®· cÊp ®­îc 11.985 GCN ®¹t 119,4% kÕ ho¹ch Thµnh phè giao vµ ®· ®­îc Chñ tÞch UBND Thµnh phè tÆng b»ng khen ®· cã thµnh tÝch trong c«ng t¸c cÊp giÊy chøng nhËn QSD ®Êt. Th¸ng 11, 12 n¨m 2004, UBND HuyÖn ®· yªu cÇu c¸c x· thèng kª toµn c¸c hé ch­a cÊp GCNQSD ®Êt. Theo ®ã, trªn ®Þa bµn 23 x· cßn 13.953 hé ch­a cÊp GCNQSD ®Êt, trong ®ã cã: 1.693 hé ®ang cã tranh chÊp, lÊn chiÕm (ch­a thÓ cÊp GCN QSD ®Êt); 3.539 hé thuéc diÖn UBND x·, th«n lµng giao ®Êt tr¸i thÈm quyÒn sau n¨m 1993; 8.797 hé ®· sö dông ®Êt tõ tr­íc n¨m 1993. Qua kiÓm tra b­íc ®Çu vµ qu¸ tr×nh theo dâi t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông ®Êt cña c¸c x·, qua b¸o c¸o cña phßng Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng, UBND HuyÖn thÊy trong sè 8.797 hé c¸c x· ®· thèng kª ®· sö dông ®Êt tõ n¨m 1993 trë vÒ tr­íc cã c¶ c¸c tr­êng hîp do th«n, x· giao tr¸i thÈm quyÒn trong nh÷ng n¨m 1994, 1995, 1996 … §Ó ®¶m b¶o tÝnh kh¶ thi khi thùc hiÖn kÕ ho¹ch cÊp GCN QSD ®Êt tr¸nh t×nh tr¹ng bøc xóc, phøc t¹p cã thÓ x¶y ra tr­íc, trong vµ sau khi cÊp GCNQSD ®Êt, UBND HuyÖn ®· ®Ò xuÊt vµ ®­îc Thµnh phè giao chØ tiªu cÊp GCNQSD ®Êt n¨m 2005 lµ 5.700 giÊy. + KÕt qu¶ n¨m 2005: Tõ ®Çu n¨m 2005 ®Õn nay, toµn HuyÖn ®· cÊp ®­îc 4.122 GCNQSD ®Êt ®¹t 72.3% kÕ ho¹ch Thµnh phè giao n¨m 2005. Nguyªn nh©n cÊp GCNQSD ®Êt c._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc32270.doc