Đề tài Kiểm thử hệ thống quản lý thư viện

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KHOA TIN HỌC KẾ HOẠCH KIỂM THỬ TÊN ĐỀ TÀI KIỂM THỬ HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN Sinh viên : VƯƠNG THỊ HÀ NHI CBHD : TS. NGUYỄN TRẦN QUỐC VINH Lớp : 16 CNTT1 ĐÀ NẴNG, 3/2020 Mục Lục 1 1. Gi i thi u ớ ệ 1.1M c đíchụ M c đích c  k  ho ch ki m th  là thu th p t t c  các thông tin c n thi t đụ ả ế ạ ể ử ậ ấ ả ầ ế ể  l p k  ho ch và ki m soát  ng d ng v i các l n th  nghi m nh t đ nh. Nó ậ ế ạ ể ứ ụ ớ ầ ử ệ ấ ị mô t  cách ti p c n ki m th  ph n m m

pdf6 trang | Chia sẻ: huong20 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 66 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Đề tài Kiểm thử hệ thống quản lý thư viện, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 và k  ho ch cáo nh t đ c các ả ế ậ ể ử ầ ề ế ạ ấ ượ nhà qu n lý t o và s  d ng đ  ch  đ o vi c n  l c ki m tra ch t l ng s n ả ạ ử ụ ể ỉ ạ ệ ỗ ự ể ấ ượ ả ph m.ẩ K  ho ch này giành cho  ng d ng qu n lý th  vi n Biblib v i các m c tiêu ế ạ ứ ụ ả ư ệ ớ ụ sau: - Xác đ nh ph m vi, môi tr ng, các tính năng s  đ c ki m tra và không ị ạ ườ ẽ ượ ể đ c ki m tra, r i ro, d  phòng và ngu n l c c n thi t cho vi c ki m ượ ể ủ ự ồ ự ầ ế ệ ể th  ch t l ng s n ph m.ử ấ ượ ả ẩ - Li t kê các yêu c u đ c đ  ngh  ki m traệ ầ ượ ề ị ể - Đ  xu t và mô t  ph ng pháp th  nghi m s  đ c s  d ngề ấ ả ươ ử ệ ẽ ượ ử ụ 1.2 Ph m viạ Tài li u cung c p các yêu c u ki m tra, chi n l c ki m trac ho:ệ ấ ầ ể ế ượ ể - K  ho ch ki m thế ạ ể ử - Thi t k  ki m thế ế ể ử - Báo các ki m th 40ể ử Trong các tr ng h p ki m th  sauườ ợ ể ử - Authentication - Tìm ki m sáchế - M n sáchượ - Tr  sáchả - .. 1.3 Thành ph n tham giaầ Th  nghi m đ c th c hi n d i s  h ng d n c a Scrum Master QA c a ử ệ ượ ự ệ ướ ự ướ ẫ ủ ủ công ty là Đinh Th  Bích Ng c và 2 thành viên còn l i:ị ọ ạ - V ng Th  Hà Nhiươ ị - Ông Hu nh B o Ph cỳ ả ướ 2. Các giai đo n ạ Giai đo nạ S n ph m bàn giaoả ẩ T ng Th i ổ ờ gian B t đ uắ ầ K t thúcế Training Write test cases, type test,  level test, log bug, 15 ngày T  25/11ừ Đ n10/1ế B t đ uắ ầ Develop Test cases 25 ngày T  1/12ừ Đ n 25/12ế Review Test cases review and fix 30 ngày T  1/12ừ Đ n 30/12ế End Complete defect reports 15 ngày T  1/1ừ Đ n 15/1ế 3. Môi tr ng testườ 3.1Hardware (Ph n c ng)ầ ứ - 1 macBook - 2 Laptop cá nhân - 1 mobile device Android 3 - 1 mobile device IOS 3.2 Software (Ph n m m)ầ ề - Chorme browser - Safari browser - Android mobile - IOS mobile 3.3Môi tr ng testườ Windows 10 and Safari 2.21 browsers, IOS and Android  4. Các tính năng c n ki m traầ ể ST T Tính năng Ch c năngứ UI 1 Authentication  2 Client and Librarian roles  3 Quote of the day  4 Logo and Icon  5 Search Books  6 Edit Book  7 Cover Picture  8 Borrow Books  9 Return Book  10 Duplicate Book  11 Missing Book  12 More Book Details  13 Lend out and receive notification  14 Reserve a Lent Book  15 Books Catalogue for Librarian  16 Lent Out Book  17 Receive Returned Book  5. Chi n l c ki m tra ế ượ ể 5.1Các giai đo n ki m thạ ể ử 5.1.1 Unit testing Đây là giai đo n đ u tiên cho vi c ki m th  và cũng là m c ki m th  ạ ầ ệ ể ử ứ ể ử th p nh t. ấ ấ Giai đo n s  ki m tra đ  chính xác c a code đ c vi t ra cho các tínhạ ẽ ể ộ ủ ượ ế   năng c a d  án.ủ ự Unit test là m c đ  ki m tra thu c ph n công vi c c a Developmentứ ộ ể ộ ầ ệ ủ 5.1.2 Intergration testing Intergration testing là ki u test tích h p hai hay nhi u module thi t b  ể ợ ề ế ị l i v i nhau nh m ki m tra xem h  th ng có đáp  ng đ c yêu c u ạ ớ ằ ể ệ ố ứ ượ ầ đ t ra hay không. ặ Giai đo n này s  đ c th c hi n khi Development th c hi n xong ạ ẽ ượ ự ệ ự ệ m c Unit Testứ 5.1.3 System testing System testing là giai đo n đ c th c hi n sau khi d  án đã thông qua ạ ượ ự ệ ự các m c ki m th  nh  Unit test, intergration test. Giai đo n này nh m ứ ể ử ư ạ ằ ki m tra xem ch ng trình có đáp  ng đ c yêu c u c a ng i dung ể ươ ứ ượ ầ ủ ườ hay không. H n n a,   giai đo n này, chúng ta ph i ch c ch n  ng ơ ữ ở ạ ả ắ ắ ứ d ng ch y t t trên môi tr ng th t, v i d  li u th t. Đi u đó đ m ụ ạ ố ườ ậ ớ ữ ệ ậ ề ả b o  ng d ng khi phát hành không x y ra nh ng l i không mong ả ứ ụ ả ữ ỗ mu n.ố 5.1.4 Acceptance testing Đây là giai đo n ki m tra cu i cùng, xem xét ph n m m có phù h p ạ ể ố ầ ề ợ và đ c th c hi n đúng nh  s  mong đ i c a ng i dùng hay không. ượ ự ệ ư ự ợ ủ ườ  giai đo n này, tester có th  th c hi n ho c bên phía khách hàng s  Ở ạ ể ự ệ ặ ẽ có đ i ngũ ki m tra riêng.ộ ể D  án s  đ c phân b  m t phiên b n th  nghi m đ  ng i dùng ự ẽ ượ ổ ộ ả ử ệ ể ườ ki m tra t i n i làm vi c c a h . Trong quá trình s  d ng n u có b t ể ạ ơ ệ ủ ọ ử ụ ế ấ c  v n đ  nào thì s  báo v i bên nhà phát tri n đ  đ c s a ch a k pứ ấ ề ẽ ớ ể ể ượ ử ử ị   th i.  ờ 5.2Các lo i th  nghi mạ ử ệ 5 5.2.1 Ki m tra ch c năng (Functionality testing)ể ứ Functionality testing đ c th c hi n   giai đo n Intergration testing.ượ ự ệ ở ạ Ki m tra ch c năng là m t lo i ki m th  h p đen và test case c a nó ể ứ ộ ạ ể ử ộ ủ đ c d a trên đ c t  c a  ng d ng ph n m m/thành ph n đang test. ượ ự ặ ả ủ ứ ụ ầ ề ầ Các ch c năng đ c test b ng cách nh p vào các giá tr  nh p và ki m ứ ượ ằ ậ ị ậ ể tra k t qu  đ u ra, ít quan tâm đ n c u trúc bên trong c a  ng d ng.ế ả ầ ế ấ ủ ứ ụ Nó là m t quy trình c  g ng tìm ra các khác bi t gi a đ c t  bên ộ ố ắ ệ ữ ặ ả ngoài c a ph n m m và th c t  mà ph n m m cung c p. V i các đ củ ầ ề ự ế ầ ề ấ ớ ặ   t  bên ngoài c a ph n m m là đ c t  chính xác v  hành vi c a ph n ả ủ ầ ề ặ ả ề ủ ầ m m theo góc nhìn c a ng i dùng. ề ủ ườ 5.2.2 Ki m tra h i quy (Regression testing)ể ồ Regression testing đ c th c hi n khi đã hoàn thành các m c test và ượ ự ệ ứ tr c khi giao cho khách hàng th  nghi m ph i th c hi n test h i quyướ ử ệ ả ự ệ ồ   m t l n n a đ  đ m b o ch t l ng t t nh t. ộ ầ ữ ể ả ả ấ ượ ố ấ Regression testing cũng đ c th c hi n khi có m t s  thay đ i nào đó ượ ự ệ ộ ự ổ v  ch ng trình hay có m t bug nào đó đ c fix nh m đ m b o s  ề ươ ộ ượ ằ ả ả ự thay đ i đó hay bug đã fix đó không làm  nh h ng đ n các thành ổ ả ưở ế ph n còn l i c a ch ng trình. ầ ạ ủ ươ 6. Khuy t đi mế ể - Ch  ki m tra ch c năng c a  ng d ng, UI và test tích h p.ỉ ể ứ ủ ứ ụ ợ - V i s  l ng ng i ki m th  là 3 ng i v i ki n th c còn b  h n ch . ớ ố ượ ườ ể ử ườ ớ ế ứ ị ạ ế - ng d ng ch a đ c test hi u su t, b o m t.Ứ ụ ư ượ ệ ấ ả ậ - M t s  tính năng ch  đ c test đoán l i, không th c hi n t o test cases ộ ố ỉ ượ ỗ ự ệ ạ cho m t vài ch c năng nh .ộ ứ ỏ - ng d ng nên đ c tích h p thêm tính năng nâng cao.Ứ ụ ượ ợ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfde_tai_kiem_thu_he_thong_quan_ly_thu_vien.pdf