Đề thi môn: Công nghệ Cad / Cam - CNC CB

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM KHOA: CKM BỘ MƠN: CNTĐ ĐỀ THI MÔN: CN CAD/CAM_CNC CB Mã môn học: CACC320224 ĐỀ SỐ: 01. Đề thi cĩ 01 trang. Thời gian: 70 phút Được sử dụng tài liệu Câu 1(2 điểm): Chọn một câu trả lời đúng dưới đây (Ghi vào giấy bài làm) Các câu hỏi sau đây sử dụng phơi cĩ kích thước: 150x100x20 mm. Chuẩn lập trình đặt tại gĩc trái, trên mặt phơi. Chuẩn gia cơng trùng với chuẩn lập trình. 1. Sử dụng dao phay ngĩn Ø16.08 để gia cơng

pdf3 trang | Chia sẻ: huong20 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 301 | Lượt tải: 1download
Tóm tắt tài liệu Đề thi môn: Công nghệ Cad / Cam - CNC CB, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
đoạn chương trình sau: N20 G0 G90 X67.5 Y50. Z2. S1400 M3 N25 G1 Z-5. F200 N30 G2 G91 X0 Y0 I7.5 J0 N35 G1 G90 Z2. Sau khi thực hiện xong câu lệnh N35, chi tiết sẽ gia cơng được lỗ trụ cĩ đường kính là: a. 30.92 b. 31.16 c. 31.08 d.30.96 2. Sử dụng dao phay ngĩn Ø16.08 để gia cơng đoạn chương trình sau: N20 G0 G90 X67.5 Y50. Z2. S1400 M3 N25 G1 Z-5. F200 N30 G2 G91 X0 Y0 I__ J0 N35 G1 G90 Z2. Sau khi thực hiện xong câu lệnh N35, yêu cầu gia cơng được lỗ trụ cĩ đường kính làØ30±0.02 thì giá trị I trong câu lệnh N30 phải là: a. 7.5 b. 6.96 c. 31. d. 7.06 3. Sử dụng dao phay ngĩn Ø16.08 (D02=8.01) để gia cơng đoạn chương trình sau: N20 G0 G90 X67.5 Y50. Z2. S1400 M3 G1 Z-5. F200 G41 D02 G1 G91 X14.02 G2 G91 X0 Y0 I-14.02 J0 G40 G1 G90 X67.5 N35 G1 G90 Z2. Sau khi thực hiện xong câu lệnh N35, chi tiết sẽ gia cơng được lỗ trụ cĩ đường kính là: a. 15.04 b. 30.04 c. 31.04 d. 28.04 4. Nếu sau khi lập trình sử dụng hiệu chỉnh bán kính dao phay ngĩn Ø12 mà muốn gia cơng với dao phay ngĩn Ø11 thì phải? a. Nhập lại ơ nhớ chứa giá trị bán kính bù dao b. Nhập lại chương trình. c. Lập trình lại từ đầu. d. Khơng cần chỉnh sửa gì. 5. Cho đoạn chương trình sau: N5 G81 G98 G90 Z-10. R3. F200 N10 G80 G91 X30. Y25. N20 M99 Trước khi gọi chương trình, dao ở vị trí X20. Y20. Phơi cĩ kích thước 120x80x20. Chuẩn lập trình tại gĩc trái, trên mặt của phơi. Gọi đoạn chương trình trên lặp 6 lần thì máy sẽ gia cơng được số lỗ là? a. 2 b. 3 c. 6 d. 12 6. Nếu khơng lập trình giá trị Q của chu trình khoan thì? a. Máy sẽ báo lỗi. b. Bộ điều khiển tự phát sinh giá trị Q mặc định. c. Máy sẽ gia cơng một lần xuống dao. d. Giá trị Q sẽ tự phát sinh phụ thuộc vào giá trị Z. 7. Nếu khơng lập trình giá trị P của chu trình khoan thì? a. Máy sẽ báo lỗi. b. Bộ điều khiển tự phát sinh giá trị P mặc định. c. Máy sẽ gia cơng một lần xuống dao. d. Giá trị P sẽ tự phát sinh phụ thuộc vào giá trị Z và R. 8 . Lệnh G78 X23.56 Z-15 P1220 Q100 F2 để tiện ren ngoài: a. M23 c. M24 b. M25 d. M26 9 . Dòng lệnh G78 P030060 Q100 R0.1, có Q là: a. Chiều sâu mỗi lát cắt c. Lượng dư gia công tình b. Lượng dịch dao ngang d. Chiều sâu lớp cắt đầu tiên Cho đoạn chương trình sau: N5 G82 G98 Z-10 R3 f200 N10 G91 G0 X20 N20 G80 G90 N25 M99 10. Nếu gọi đoạn chương trình trên 6 lần thì máy sẽ thực hiện được tổng số chu trình khoan là: a. 7 c. 10 b. 12 d. 6 Câu 2 (4 điểm): Viết chương trình NC gia cơng chi tiết hình 1. Hình 1 Hình 2 Câu 3 (4 điểm): Viết chương trình NC gia cơng chi tiết hình 2. Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi Ngày 18 tháng 11 năm 2014 Trưởng bộ môn Số hiệu: BM1/QT-KĐ-RĐTV/00.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfde_thi_mon_cong_nghe_cad_cam_cnc_cb.pdf
Tài liệu liên quan