Điều kiện và giải pháp phát triển đội ngũ Giáo viên ở trường Trung học phổ thông (THPT) chuyên Huỳnh Mẫn Đạt tỉnh Kiên Giang, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục HS

Tài liệu Điều kiện và giải pháp phát triển đội ngũ Giáo viên ở trường Trung học phổ thông (THPT) chuyên Huỳnh Mẫn Đạt tỉnh Kiên Giang, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục HS: ... Ebook Điều kiện và giải pháp phát triển đội ngũ Giáo viên ở trường Trung học phổ thông (THPT) chuyên Huỳnh Mẫn Đạt tỉnh Kiên Giang, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục HS

pdf129 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1299 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Điều kiện và giải pháp phát triển đội ngũ Giáo viên ở trường Trung học phổ thông (THPT) chuyên Huỳnh Mẫn Đạt tỉnh Kiên Giang, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục HS, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH --------------------------------- Nguyeãn Nghóa Tieäp ÑIEÀU KIEÄN VAØ GIAÛI PHAÙP PHAÙT TRIEÅN ÑOÄI NGUÕ GIAÙO VIEÂN ÔÛ TRÖÔØNG THPT CHUYEÂN HUYØNH MAÃN ÑAÏT TÆNH KIEÂN GIANG, GOÙP PHAÀN NAÂNG CAO CHAÁT LÖÔÏNG GIAÙO DUÏC HOÏC SINH Chuyeân ngaønh : Quaûn lyù Giaùo duïc Maõ soá : 60 14 05 TOÙM TAÉT LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ GIAÙO DUÏC HOÏC NGÖÔØI HÖÔÙNG DAÃN KHOA HOÏC TS. NGOÂ ÑÌNH QUA Thaønh phoá Hoà Chí Minh - 2006 Lôøi caûm ôn. Xín chaân thaønh caûm ôn Laõnh ñaïo Sôû Giaùo duïc – Ñaøo taïo tænh Kieân Giang, BGH tröôøng THPT chuyeân Huyønh Maãn Ñaït tænh Kieân Giang, BGH tröôøng THPT chuyeân Thoaïi Ngoïc Haàu tænh An Giang, tröôøng THPT chuyeân Tieàn Giang, tröôøng THPT chuyeân Lyù Töï Troïng thaønh phoá Caàn Thô ñaõ taïo moïi ñieàu kieän toát ñeïp ñeå toâi hoaøn thaønh khoaù hoïc vaø hoaøn thaønh luaän vaên naøy. Xin traân troïng caûm ôn Ban laõnh ñaïo , quí Thaày , Coâ tröôøng Ñaïi hoïc Sö Phaïm Thaønh phoá Hoà Chí Minh ñaõ giaûng daïy vaø giuùp ñôõ toâi trong suoát khoùa hoïc taïi tröôøng. Xin traân troïng ghi aân Thaày Coá PGS.TS Ñaøo Troïng Huøng, ngöôøi ñaàu tieân höôùng daãn toâi thöïc hieän luaän vaên naøy. Ñaëc bieät, toâi xin traân troïng caûm ôn Thaày Tieán syõ Ngoâ Ñình Qua, ngöôøi ñaõ coù nhieàu coâng söùc, taän tình höôùng daãn toâi trong suoát quaù trình thöïc hieän luaän vaên. TP. Hoà Chí Minh, ngaøy 26 thaùng 9 naêm 2006 NGUYEÃN NGHÓA TIEÄP MUÏC LUÏC MÔÛ ÑAÀU 1. Lyù do choïn ñeà taøi.................................................................................................. 1 2. Muïc ñích nghieân cöùu ........................................................................................... 3 3. Ñoái töôïng vaø khaùch theå nghieân cöùu .................................................................... 3 4. Giaû thuyeát khoa hoïc ............................................................................................. 3 5. Nhieäm vuï nghieân cöùu ........................................................................................... 4 6. Phöông phaùp nghieân cöùu ...................................................................................... 5 7. Giôùi haïn ñeà taøi ...................................................................................................... 7 8. Caùi môùi cuûa ñeà taøi ................................................................................................ 8 Chöông I CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN CUÛA ÑIEÀU KIEÄN VAØ GIAÛI PHAÙP PHAÙT TRIEÅN ÑOÄI NGUÕ GIAÙO VIEÂN 1.1. Lòch söû nghieân cöùu vaán ñeà.............................................................................. 9 1.2. Cô sôû lyù luaän ................................................................................................... 16 1.2.1. Moät soá khaùi nieäm.......................................................................................... 16 1.2.1.1. Ñieàu kieän ................................................................................................... 16 1.2.1.2. Giaûi phaùp.................................................................................................... 18 1.2.1.3. Phaùt trieån.................................................................................................... 18 1.2.1.4. Chaát löôïng.................................................................................................. 19 1.2.2. Moät soá vaên baûn cuûa laõnh ñaïo caùc caáp töø Trung öông ñeán ñòa phöông lieân quan ñeán ñeà taøi ....................................................................................... 21 1.2.2.1. Tö töôûng Hoà Chí Minh noùi veà vai troø vaø nhieäm vuï cuûa giaùo vieân................... 21 1.2.2.2. Quan ñieåm cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc .......................................................... 23 1.2.3. Nhöõng vaán ñeà lyù luaän veà phaùt trieån ñoäi nguõ giaùo vieân .............................. 26 1.2.4. Nhöõng vaán ñeà lyù luaän veà chaát löôïng giaùo duïc, taàm quan troïng cuûa chaát löôïng giaùo duïc trong nhaø tröôøng .......................................................... 34 1.2.5. Nhöõng vaán ñeà lyù luaän veà ñieàu kieän ñaûm baûo cho phaùt trieån chaát löôïng nhaø tröôøng. .......................................................................................... 38 Chöông II ÑIEÀU KIEÄN VAØ GIAÛI PHAÙP PHAÙT TRIEÅN ÑOÄI NGUÕ GIAÙO VIEÂN TRÖÔØNG THPT CHUYEÂN HUYØNH MAÃN ÑAÏT TÆNH KIEÂN GIANG 2.1. Sô löôïc veà ñieàu kieän vaø giaûi phaùp phaùt trieån ñoäi nguõ giaùo vieân ôû moät soá tröôøng THPT Chuyeân tieâu bieåu khu vöïc ÑBSCL. .................................. 43 2.1.1. Tröôøng THPT Chuyeân Thoaïi Ngoïc Haàu, Tænh An Giang..................... 43 2.1.1.1. Vaøi neùt veà tröôøng THPT Chuyeân Thoaïi Ngoïc Haàu................................. 43 2.1.1.2. Ñieàu kieän veà cô sôû vaät chaát ...................................................................... 43 2.1.1.3. Ñieàu kieän ñoäi nguõ caùn boä giaùo vieân, hoïc sinh nhaø tröôøng ...................... 43 2.1.1.4. Moät soá bieän phaùp veà coâng taùc tuyeån choïn boá trí söû duïng, boài döôõng ñoäi nguõ giaùo vieân cuûa nhaø tröôøng. ......................................... 45 2.1.2. Tröôøng THPT Chuyeân Tieàn Giang, tænh Tieàn Giang............................ 45 2.1.2.1. Vaøi neùt veà tröôøng Chuyeân Tieàn Giang..................................................... 45 2.1.2.2. Ñieàu kieän veà cô sôû vaät chaát ...................................................................... 46 2.1.2.3. Ñieàu kieän ñoäi nguõ caùn boä giaùo vieân ,hoïc sinh nhaø tröôøng ...................... 46 2.1.2.4. Moät soá bieän phaùp veà coâng taùc tuyeån choïn boá trí söû duïng, boài döôõng ñoäi nguõ giaùo vieân cuûa nhaø tröôøng. ................................................ 47 2.1.3. Tröôøng THPT chuyeân Lyù Töï Troïng, TP Caàn Thô ................................ 48 2.1.3.1. Vaøi neùt veà tröôøng chuyeân Lyù Töï Troïng ................................................... 48 2.1.3.2. Ñieàu kieän veà cô sôû vaät chaát ...................................................................... 48 2.1.3.3. Ñieàu kieän ñoäi nguõ caùn boä giaùo vieân, hoïc sinh nhaø tröôøng ...................... 48 2.1.3.4. Moät soá bieän phaùp veà coâng taùc tuyeån choïn boá trí söû duïng, boài döôõng ñoäi nguõ giaùo vieân cuûa nhaø tröôøng. ................................................. 50 2.2. Ñieàu kieän vaø giaûi phaùp phaùt trieån ñoäi nguõ giaùo vieân tröôøng THP chuyeân Huyønh Maãn Ñaït, tænh Kieân Giang töø naêm hoïc 1998 – 1999 ñeán naêm hoïc 2004 – 2005 .................................................................................... 51 2.2.1. Ñieàu kieän...................................................................................................... 51 2.2.1.1. Ñieàu kieän veà kinh teá – xaõ hoäi – giaùo duïc cuûa ñòa phöông ..................... 51 2.2.1.2. Quaù trình thaønh laäp tröôøng THPT chuyeân Huyønh Maãn Ñaït.................... 54 2.2.1.3. Ñieàu kieän veà cô sôû vaät chaát töø naêm hoïc 1998 – 1999 ............................. 55 2.2.1.4. Ñieàu kieän veà ñoäi nguõ giaùo vieân............................................................... 56 2.2.1.5. Ñieàu kieän tuyeån choïn giaùo vieân ............................................................... 57 2.2.1.6. Ñieàu kieän veà hoïc sinh ............................................................................... 58 2.2.2. Nhöõng giaûi phaùp ñaõ thöïc hieän ñeå phaùt trieån chaát löôïng ñoäi nguõ giaùo vieân töø naêm hoïc 1998 –1999 ñeán naêm hoïc 2004 –2005................. 62 2.2.2.1. Giaûi phaùp naâng cao phaåm chaát chính trò , tö töôûng .................................. 62 2.2.2.2. Giaûi phaùp naâng cao naêng löïc chuyeân moân, nghieäp vuï ............................ 69 2.2.2.3. Giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû quaûn lyù ...................................................... 77 2.2.2.4. Giaûi phaùp naâng cao ñôøi soáng vaät chaát, tinh thaàn...................................... 81 2.2.2.5. Giaûi phaùp ñaåy maïnh chuû tröông xaõ hoäi hoaù............................................. 85 2.2.3 Hieäu quaû cuûa heä thoáng caùc bieän phaùp phaùt trieån ñoäi nguõ töø naêm hoïc 1998 –1999 ñeán naêm hoïc 2004- 2005. ................................................ 89 2.2.3.1. Ñoái vôùi giaùo vieân....................................................................................... 89 2.2.3.2. Ñoái vôùi hoïc sinh......................................................................................... 93 KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ ............................................................ 97 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO.................................................................................. 102 PHUÏ LUÏC............................................................................................................. 108 DANH MUÏC CAÙC CHÖÕ VIEÁT TAÉT BGH Ban giaùm hieäu BCH Ban chaáp haønh CNXH Chuû nghóa xaõ hoäi Hs Hoïc sinh OECD Toå chöùc hôïp taùc vaø phaùt trieån kinh teá THPT Trung hoïc phoå thoâng TW Trung öông UBND Uûy ban nhaân daân XHCN Xaõ hoäi chuû nghóa DANH MUÏC CAÙC BAÛNG 2.1.Keát quaû hoïc sinh gioûi cuûa tröôøng THPT chuyeân Thoaïi Ngoïc Haàu ...........44 2.2.Keát quaû hoïc sinh gioûi cuûa tröôøng THPT chuyeân Tieàn Giang ....................46 2.3.Keát quaû hoïc sinh gioûi cuûa tröôøng THPT chuyeân Lyù Töï Troïng, TP Caàn Thô..................................................................................................49 2.4.Baûng thoáng keâ löïc löôïng lao ñoäng tænh Kieân gaing....................................52 2.5. Baûng tình hình kinh phí ngaân saùch caáp cho tröôøng....................................55 2.6. Baûng trình ñoä giaùo vieân naêm hoïc 1998 -1999............................................56 2.7. Tình hình phaùt trieån soá löôïng ñoäi nguõ giaùo vieân .......................................57 2.8. Baûng thoáng keâ thaâm nieân coâng taùc cuûa giaùo vieân.....................................58 2.9. Thoáng keâ chaát löôïng vaên hoaù, haïnh kieåm hoïc sinh khoái 11, 12 naêm hoïc 1998 -1999 ..................................................................................................60 2.10. Baûng thoáng keâ tình hình phaùt trieån soá lôùp, s61 hoïc sinh haøng naêm........60 2.11. Baûng thoáng keâ soá löôïng hoïc sinh truùng tuyeån vaøo lôùp 10 haøng naêm .....61 2.12. Baûng thoáng keâ ñieåm chuaån vaøo lôùp 10 haøng naêm...................................61 2.13 Baûng thoáng keâ vieäc thöïc hieän caùc bieän phaùp naâng cao phaåm chaát chính trò cho giaùo vieân vaø möùc ñoä thöïc hieän cuûa caùc bieän phaùp.......................66 2.14. Baûng thoáng keâ vieäc thöïc hieän caùc bieän phaùp naâng cao naêng löïc chuyeân moân nghieäp vuï cho giaùo vieân vaø möùc ñoä thöïc hieän caùc bieän phaùp .......71 2.15. Baûng thoáng keâ vieäc thöïc hieän caùc bieän phaùp naâng cao naêng löïc quaûn lyù vaø möùc ñoä thöïc hieän caùc bieän phaùp.........................................................79 2.16. Baûng thoáng keâ vieäc thöïc hieän caùc bieän phaùp naâng cao ñôøi soáng vaät chaát, tinh thaàn cho giaùo vieân vaø möùc ñoä thöïc hieän caùc bieän phaùp..........83 2.17. Baûng thoáng keâ vieäc thöïc hieän caùc bieän phaùp ñaåy maïnh chuû tröông xaõ hoäi hoùa vaø möùc ñoä thöïc hieän caùc bieän phaùp...........................................87 2.18. Keát quaû söï phaùt trieån soá löôïng giaùovieân vaø chaát löôïng qua caùc naêm...89 2.19. Baûng töï ñaùnh giaù phaåm chaát ñaïo ñöùc cuûa ñoäi nguõ giaùo vieân .................91 2.20. Baûng töï ñaùng giaù naêng löïc chuyeân moân nghieäp vuï cuûa giaùo vieân .........92 2.21a. Baûng keát quaû xeáp loaïi haïnh kieåm cuûa hoïc sinh qua caùc naêm ..............93 2.21b. Baûng keát quaû xeáp loaïi Vaên hoùa cuûa hoïc sinh qua caùc naêm..................94 2.22a. Baûng keát quaû toát nghieäp THPT, ñaäu ñaïi hoïc, hoïc sinh gioûi caùc caáp cuûa nhaø tröôøng qua caùc naêm....................................................................................94 2.22b. Baûng thoáng keâ toát nghieäp THPT loaïi khaù gioûi quacaùc naêm .................95 1 MÔÛ ÑAÀU 1. Lyù do choïn ñeà taøi - Nghò quyeát Ñaïi hoäi IX cuûa Ñaûng coäng saûn Vieät Nam khaúng ñònh muïc tieâu toång quaùt cuûa Chieán löôïc phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi 2001-2010 laø: “Ñöa ñaát nöôùc ta thoaùt khoûi tình traïng keùm phaùt trieån, naâng cao roõ reät ñôøi soáng vaät chaát, vaên hoùa, tinh thaàn cuûa nhaân daân, taïo neàn taûng ñeán naêm 2020 nöôùc ta cô baûn thaønh moät nöôùc coâng nghieäp theo höôùng hieän ñaïi hoùa… Ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu treân, giaùo duïc vaø khoa hoïc - coâng ngheä coù vai troø quyeát ñònh, nhu caàu phaùt trieån giaùo duïc laø raát böùc thieát”[18]. Cha oâng ta thöôøng noùi :“ Hieàn taøi laø nguyeân khí quoác gia. Nguyeân khí thònh thì theá nöôùc maïnh vaø höng thònh. Nguyeân khí suy thì theá nöôùc maø thaáp keùm”. Ñoù laø muoán noùi leân vai troø quan troïng cuûa cuûa hieàn taøi ñoái vôùi söï phaùt trieån cuûa caû daân toäc. Ñaøo taïo nhaân taøi , troïng duïng nhaân taøi laø truyeàn thoáng quí baùu cuûa daân toäc Vieät Nam. Taïi Hoäi nghò laàn thöù 6 Ban Chaáp haønh Trung öông khoùa IX chæ roõ nhieäm vuï cuûa giaùo duïc – ñaøo taïo nhaân taøi laø : “Naâng cao chaát löôïng hieäu quaû giaùo duïc vaø ñaøo taïo nhaân taøi.… Ñaëc bieät chuù troïng phaùt trieån nhaân taøi, tieáp tuïc hoaøn thieän heä thoáng cô cheá, chính saùch, toå chöùc phaùt hieän , ñaøo taïo, boài döôõng söû duïng nhaân taøi thu huùt nhaân taøi...taïo moâi tröôøng thuaän lôïi ñeå phaùt huy nhaân taøi”[21]. Ñaøo taïo vaø boài döôõng nhaân taøi trôû thaønh moät nhieäm vuï troïng taâm cuûa toaøn Ñaûng, toaøn daân, trong ñoù giaùo duïc maø tröïc tieáp laø ñoäi nguõ thaày coâ giaùo ñoùng vai troø quyeát ñònh. Chieán löôïc phaùt trieån giaùo duïc giai ñoaïn 2001-2010 ñaõ chæ ra baûy nhoùm giaûi phaùp cô baûn ñeå thöïc hieän muïc tieâu giaùo duïc ñaøo taïo trong ñoù 2 phaùt trieån ñoäi nguõ nhaø giaùo laø moät trong nhöõng giaûi phaùp troïng taâm. Bôûi vì, chaát löôïng giaùo duïc do nhieàu yeáu toá taïo thaønh : giaùo vieân, hoïc sinh, chöông trình, noäi dung kieán thöùc, phöông phaùp giaûng daïy, cô sôû vaät chaát, kinh phí, toå chöùc quaûn lyù, moâi tröôøng giaùo duïc … Xeùt cho cuøng chaát löôïng giaùo duïc do ñoäi nguõ nhaø giaùo quyeát ñònh. Phaùt trieån ñoäi nguõ giaùo vieân veà phaåm chaát vaø naêng löïc ôû tröôøng THPT chuyeân trôû thaønh moät nhieäm vuï caáp baùch nhaèm thöïc hieän thaéng lôïi nhieäm vuï quan troïng cuûa giaùo giaùo duïc laø “ naâng cao daân trí, ñaøo taïo nhaân löïc, boài döôõng nhaân taøi”. Ñaõ coù nhieàu coâng trình khoa hoïc, baøi baùo, baøi tham luaän nghieân cöùu vaán ñeà phaùt trieån ñoäi nguõ nhaø giaùo ñeå naâng cao chaát löôïng giaùo duïc ñöôïc coâng boá. Song khoâng phaûi taát caû caùc coâng trình ñoù ñeàu coù tính khaû thi ôûû caùc tröôøng THPT trong caû nöôùc. Bôûi vì, ôû moãi loaïi tröôøng, ôû töøng ñòa phöông khaùc nhau, vôùi ñieàu kieän kinh teá – xaõ hoäi khaùc nhau, ñieàu kieän cô sôû vaät chaát, ñoäi nguõ giaùo vieân, hoïc sinh khaùc nhau neân giaûi phaùp ñeå naâng cao chaát löôïng giaùo duïc phaûi coù nhöõng neùt ñaëc thuø. Laøm theá naøo ñeå phaùt trieån, naâng cao chaát löôïng đào tạo bồi dưỡng hoïc sinh gioûi ôû tröôøng THPT Chuyeân cuûa tænh Kieân Giang, khi tröôøng töø moät tröôøng THPT bình thöôøng vôùi ñieàu kieän veà cô sôû vaät chaát, ñoäi nguõ giaùo vieân, hoïc sinh coøn nhieàu yeáu keùm, baát caäp laïi ñöôïc giao nhieäm ñaøo taïo, boài döôõng hoïc sinh gioûi cuûa tænh? Nghieân cöùu ñieàu kieän vaø giaûi phaùp phaùt trieån ñoäi nguõ giaùo vieân ôû tröôøng THPT Chuyeân tænh Kieân Giang, ñeå naâng cao chaát löôïng ñaøo taïo, boài döôõng nhaân taøi cho ñòa phöông trôû thaønh moät nhieäm vuï heát söùc caáp thieát, coù yù nghóa ñaëc bieät quan troïng veà chính trò vaø veà phaùt trieån nguoàn nhaân löïc cuûa ñòa phöông trong thôøi kyø thöïc hieän coâng nghieäp hoùa , hieän ñaïi hoùa. Ñoù laø nhöõng lyù 3 do thoâi thuùc chuùng toâi choïn ñeà taøi: “Ñieàu kieän vaø giaûi phaùp phaùt trieån ñoäi nguõ giaùo vieân ôû tröôøng THPT chuyeân Huyønh Maãn Ñaït, tænh Kieân Giang goùp phaàn naâng cao chaát löôïng giaùo duïc hoïc sinh” laøm ñeà taøi nghieân cöùu. 2. Muïc ñích nghieân cöùu cuûa ñeà taøi 2.1 Tìm hieåu cô sôû lyù luaän vaø thöïc tieãn cuûa caùc ñieàu kieän vaø giaûi phaùp phaùt trieån ñoäi nguõ giaùo vieân ôû tröôøng THPT vaø tröôøng THPT Chuyeân. 2.2 Chöùng minh aûnh höôûng cuûa caùc ñieàu kieän vaø giaûi phaùp phaùt trieån ñoäi nguõ giaùo vieân ñeán chaát löôïng giaùo duïc cuûa tröôøng THPT Chuyeân tænh Kieân Giang. 3. Ñoái töôïng vaø khaùch theå nghieân cöùu 3.1 Ñoái töôïng nghieân cöùu Ñoái töôïng nghieân cöùu cuûa ñeà taøi laø : ñieàu kieän vaø giaûi phaùp ñeå phaùt trieån ñoäi nguõ giaùo vieân tröôøng THPT Chuyeân tænh Kieân Giang, goùp phaàn naâng cao chaát löôïng giaùo duïc. 3.2 Khaùch theå nghieân cöùu. - Coâng taùc quaûn lyù ôû tröôøng THPT chuyeân , ñaëc bieät laø caùc tröôøng chuyeân ôû khu vöïc ñoàng baèng soâng Cöûu Long. 4. Giaû thuyeát khoa hoïc Töø naêm hoïc 1998 – 1999 ñeán naêm hoïc 2004 -2005 coù theå nhôø nhöõng ñieàu kieän vaø nhöõng giaûi phaùp naâng cao phaåm chaát chính trò, tö töôûng; naêng löïc chuyeân moân, nghieäp vuï, naâng cao ñôøi soáng vaät chaát, tinh thaàn cho giaùo vieân; nhöõng giaûi phaùp veà quaûn lyù; nhöõng giaûi phaùp veà xaõ hoäi hoùa… neân ñoäi nguõ giaùo vieân ñaõ phaùt trieån, goùp phaàn naâng cao chaát löôïng giaùo duïc cuûa tröôøng THPT chuyeân Huyønh Maãn Ñaït, tænh Kieân Giang. 4 5. Nhieäm vuï nghieân cöùu 5.1 Tìm hieåu cô sôû lyù luaän lieân quan ñeán ñeà taøi 5.1.1 Nghieân cöùu nhöõng lyù luaän lieân quan ñeán vieäc naâng cao chaát löôïng giaùo vieân ñeå naâng cao chaát löôïng giaùo duïc trong nhaø tröôøng 5.1.2 Nghieân cöùu nhöõng cô sôû lyù luaän veà ñieàu kieän vaø giaûi phaùp ñeå phaùt trieån chaát löôïng ñoäi nguõ giaùo vieân 5.1.3 Nghieân cöùu tình hình thöïc tieãn, ñieàu kieän vaø giaûi phaùp phaùt trieån ñoäi nguõ giaùo vieân ôû moät soá tröôøng THPT chuyeân tieâu bieåu ôû khu vöïc ñoàng baèng soâng Cöûu Long 5.2 Nghieân cöùu thöïc traïng nhöõng ñieàu kieän vaø giaûi phaùp phaùt trieån ñoäi nguõ giaùo vieân tröôøng THPT chuyeân Huyønh Maãn Ñaït tænh Kieân Giang töø naêm hoïc 1998 -1999 ñeán naêm hoïc 2004- 2005 5.2.1 Thöïc traïng nhöõng ñieàu kieän cuûa tröôøng THPT chuyeân Huyønh Maãn Ñaït tænh Kieân Giang naêm hoïc 1998 -1999 5.2.1.1 Quaù trình thaønh laäp tröôøng 5.2.1.2 Ñieàu kieän veà cô sôû vaät chaát 5.2.1.3 Ñieàu kieän veà ñoäi nguõ giaùo vieân 5.2.1.4 Ñieàu kieän veà hoïc sinh 5.2.1.5 Ñieàu kieän khaùc 5.2.2 Nhöõng giaûi phaùp ñaõ thöïc hieän ñeå phaùt trieån chaát löôïng ñoäi nguõ giaùo vieân töø naêm hoïc 1998 – 1999 ñeán naêm hoïc 2004 – 2005 5.2.2.1 Cô sôû lyù luaän ñeå ñeà ra caùc giaûi phaùp 5.2.2.2 Nhoùm caùc giaûi phaùp ñeå naâng cao phaåm chaát, chính trò tö töôûng cho giaùo vieân 5.2.2.3 Nhoùm caùc giaûi phaùp ñeå naâng cao naêng löïc chuyeân moân, nghieäp vuï cho giaùo vieân. 5 5.2.2.4 Nhoùm caùc giaûi phaùp veà kinh teá 5.2.2.5 Nhoùm caùc giaûi phaùp veà cô cheá quaûn lyù 5.2.2.6 Nhoùm giaûi phaùp veà xaõ hoäi hoùa 5.2.3 Hieäu quaû cuûa heä thoáng caùc ñieàu kieän vaø giaûi phaùp ñaõ aùp duïng töø naêm hoïc 1998 – 1999 ñeán naêm hoïc 2004 -2005 5.2.3.1 Ñoái vôùi ñoäi nguõ giaùo vieân 5.2.3.2 Ñoái vôùi hoïc sinh 5.3.Neâu moät soá kieán nghò vaø ñeà xuaát 6 Phöông phaùp nghieân cöùu 6.1 Cô sôû phöông phaùp luaän - Ñeà taøi ñöôïc nghieân cöùu döïa treân caùc quan ñieåm cô baûn sau : a/ Quan ñieåm lòch söû Chuùng ta bieát raèng moïi söï vaät , hieän töôïng toàn taïi vaø phaùt trieån ñeàu ôû trong moät thôøi kyø nhaát ñònh cuûa töï nhieân vaø xaõ hoäi vaø chòu söï chi phoái cuûa ñieàu kieän töï nhieân , xaõ hoäi aáy. Chính vì vaäy, thöïc hieän nghieân cöùu ñeà taøi treân quan ñieåm lòch söû töùc tìm hieåu, phaùt hieän söï phaùt trieån cuûa ñoái töôïng nghieân cöùu trong nhöõng khoaûng thôøi gian vaø khoâng gian cuï theå, vôùi nhöõng ñieàu kieän vaø hoaøn caûnh cuï theå ñeå phaùt hieän ra nhöõng quy luaät phaùt trieån . Ñeà taøi cuûa chuùng toâi chæ nghieân cöùu ñieàu kieän vaø giaûi phaùp phaùt trieån ñoäi nguõ giaùo vieân ôû tröôøng THPT chuyeân Huyønh Maãn Ñaït , tænh Kieân Giang töø naêm hoïc 1998 -1999 ñeán naêm hoïc 2004 -2005. b/ Quan ñieåm heä thoáng – caáu truùc. Quan ñieåm heä thoáng – caáu truùc laø moät quan ñieåm raát quan troïng khi nghieân cöùu moät ñeà taøi khoa hoïc. Quan ñieåm naøy yeâu caàu ngöôøi nghieân cöùu phaûi xem xeùt ñoái töôïng moät caùch toaøn dieän , nhieàu maët, nhieàu moái quan heä giöõa caùc thaønh toá caáu taïo neân heä thoáng trong traïng thaùi vaän ñoäng vaø phaùt 6 trieån khoâng ngöøng, trong nhöõng ñieàu kieän vaø hoaøn caûnh cuï theå ñeå tìm ra baûn chaát caùc qui luaät vaän ñoäng cuûa ñoái töôïng ñeå ñöa ra nhöõng keát luaän ñuùng ñaén , khaùch quan. Vaän duïng quan ñieåm naøy khi nghieân cöùu ñieàu kieän vaø giaûi phaùp phaùt trieån ñoäi nguõ giaùo vieân tröôøng THPT chuyeân Huyønh Maãn Ñaït, phaûi nghieân cöùu caùc ñieàu kieän veà cô sôû vaät chaát, taøi chính, ñoäi nguõ giaùo vieân , caùn boä quaûn lyù giaùo duïc, hoïc sinh, ñieàu kieän kinh teá - xaõ hoäi cuûa ñòa phöông, caùc chính saùch ñoái vôùi giaùo duïc nhaø tröôøng....Nhôø vaän duïng quan ñieåm heä thoáng caáu truùc neân chuùng toâi môùi chæ ra heä thoáng caùc giaûi phaùp phaùt trieån ñoäi nguõ giaùo vieân nhö: giaûi phaùp naâng cao phaåm chaát chính trò, tö töôûng; giaûi phaùp naâng cao naêng löïc chuyeân moân, nghieäp vuï; giaùi phaùp naâng cao naêng löïc quaûn lyù; giaûi phaùp naâng cao ñôøi soáng vaät chaát, tinh thaàn vaø giaûi phaùp ñaåy maïnh chuû tröông xaõ hoäi hoùa. c/ Quan ñieåm thöïc tieãn. Chuùng ta hieåu raèng “ moïi nhaän thöùc cuûa con ngöôøi ñeàu baét nguoàn töø thöïc tieãn”. Nghieân cöùu khoa hoïc suy cho cuøng laø höôùng vaøo khaùm phaù nghieân cöùu nhöõng vaán ñeà cuûa hieän thöïc khaùch quan töø ñoù phaùt hieän nhöõng qui luaät phaùt trieån cuûa thöïc tieãn töï nhieân – xaõ hoäi. Chính vì vaäy , moïi ñeà taøi nghieân cöùu khoa hoïc phaûi coù tính thöïc tieãn cao, coù nghóa laø phaûi xuaát phaùt töø nhöõng yeâu caàu caáp thieát cuûa thöïc tieãn . “ Thöïc tieãn vöøa laø nguoàn goác, vöøa laø ñoäng löïc, vöøa laø muïc tieâu , vöøa laø tieâu chuaån ñeå ñaùnh giaù moät coâng trình khoa hoïc” . Noùi moät caùch toång quaùt “thöïc tieãn laø thöôùc ño cuûa chaân lyù”. Ñeà taøi cuûa chuùng toâi nghieân cöùu ñieàu kieän vaø giaûi phaùp phaùt trieån ñoäi nguõ giaùo vieân tröôøng THPT chuyeân tænh Kieân Giang laø nhaèm ñaùp öùng yeâu caàu ngaøy caøng cao cuûa xaõ hoäi ñoái vôùi chaát löôïng ñoäi nguõ nhaø giaùo noùi chung , ñaëc bieät laø ñoäi nguõ giaùo vieân tröôøng THPT chuyeân Huyønh Maãn Ñaït tænh Kieân giang, nôi ñaøo taïo boài döôõng nhaân taøi cuûa ñòa phöông, ñaùp öùng 7 muïc tieâu nhieäm vuï cuûa giaùo duïc ñoù laø “ naâng cao daân trí, ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc vaø boài döôõng nhaân taøi”. 6.2 Caùc phöông phaùp nghieân cöùu cuï theå +Phöông phaùp nghieân cöùu lyù thuyeát: Thu thaäp vaø ñoïc caùc taøi lieäu coù lieân quan ñeán ñeà taøi nghieân cöùu nhö: saùch, baùo, caùc taøi lieäu, caùc baùo caùo cuûa nhaø tröôøng, caùc coâng trình nghieân cöùu khoa hoïc lieân quan ñeán ñeà taøi, phaân tích , toång hôïp, keát luaän taøi lieäu. + Phöông phaùp nghieân cöùu thöïc tieån. - Phöông phaùp ñieàu tra baèng phieáu. Söû duïng phieáu thaêm doø yù kieán caùn boä quaûn lyù, giaùo vieân cuûa tröôøng THPT chuyeân Huyønh Maãn Ñaït vaø ba tröôøng THPT chuyeân tieâu bieåu veà caùc ñieàu kieän vaø giaûi phaùp quaûn lyù phaùt trieån ñoäi nguõ giaùo vieân, goùp phaàn naâng cao chaát löôïng giaùo duïc cuûa nhaø tröôøng (ñaây laø phöông phaùp troïng taâm). - Phöông phaùp quan saùt Döï moät soá giôø giaûng daïy, thao giaûng boài döôõng hoïc sinh gioûi, caùc hoaït ñoäng cuûa toå chuyeân moân, hoaït ñoäng neà neáp cuûa giaùo vieân, hoïc sinh, caùc hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp, sinh hoaït ñaàu tuaàn … - Phöông phaùp phoûng vaán. Tieán haønh gaëp gôõ phoûng vaán BGH caùc tröôøng veà vaán ñeà phaùt trieån, naâng cao chaát löôïng ñoäi nguõ cuûa nhaø tröôøng.(Söû duïng heä thoáng caâu hoûi phoûng vaán vaø maùy ghi aâm.) - Phöông phaùp toaùn hoïc : Thoáng keâ, phaân tích vaø xöû lyù soá lieäu thu thaäp ñöôïc ruùt ra keát luaän.(Söû duïng phaàn meàm SPSS ñeå xöû lyù soá lieäu) 7. Giôùi haïn cuûa ñeà taøi - Ñeà taøi nghieân cöùu ñieàu kieän vaø giaûi phaùp quaûn lyù phaùt trieån ñoäi nguõ giaùo vieân tröôøng THPT chuyeân Huøynh Maãn Ñaït tænh Kieân Giang, keát 8 hôïp vôùi vieäc tìm hieåu nhöõng ñieàu kieän vaø caùc giaûi phaùp quaûn lyù phaùt trieån ñoäi nguõ ôû moät soá tröôøng THPT chuyeân tieâu bieåu khu vöïc ñoàng baèng soâng Cöûu Long nhö : Tröôøng THPT chuyeân Thoïai Ngoïc Haàu tænh An Giang, Tröôøng THPT chuyeân Tieàn Giang cuûa tænh Tieàn Giang, Tröôøng chuyeân Lyù Töï Troïng cuûa thaønh phoá Caàn Thô. 8. Caùi môùi cuûa ñeà taøi - Naâng cao chaát löôïng ñoäi nguõ giaùo vieân ñeå naâng cao chaát löôïng giaùo duïc ôû tröôøng phoå thoâng ñaõ ñöôïc caùc nhaø giaùo duïc, nhaø khoa hoïc … nghieân cöùu töø laâu. Song ôû ñòa phöông tænh Kieân Giang, vôùi ñieàu kieän kinh teá – xaõ hoäi, giaùo duïc coù nhieàu neùt ñaëc thuø thì vieäc nghieân cöùu ñeå naâng cao chaát löôïng giaùo duïc trong tröôøng THPT Chuyeân chöa coù ai nghieân cöùu moät caùch heä thoáng. - Tröôøng THPT Chuyeân tænh Kieân Giang ñöôïc thaønh laäp treân cô sôû moät tröôøng THPT bình thöôøng. Toå chöùc, quaûn lyù phaùt trieån ñoäi nguõ giaùo vieân ñeå naâng cao chaát löôïng giaùo duïc ñaøo taïo, boài döôõng hoïc sinh gioûi cuûa moät tröôøng chuyeân töø ñieàu kieän moät tröôøng THPT bình thöôøng laø moät vaán ñeà môùi meû. 9 Chöông 1 CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN CUÛA ÑIEÀU KIEÄN VAØ GIAÛI PHAÙP PHAÙT TRIEÅN ÑOÄI NGUÕ GIAÙO VIEÂN 1.1 Lòch söû nghieân cöùu vaán ñeà Lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån giaùo duïc gaén lieàn vôùi lòch söû phaùt trieån cuûa xaõ hoäi loaøi ngöôøi. Töø xöa ñeán nay ít ai coi thöôøng vai troø cuûa giaùo duïc ñoái vôùi söï phaùt trieån cuûa xaõ hoäi noùi chung , söï phaùt trieån cuûa con ngöôøi noùi rieâng. Bôûi vì, giaùo duïc laø ñoäng löïc thuùc ñaåy söï phaùt trieån kinh teá- xaõ hoäi, ñaàu tö cho giaùo duïc laø ñaàu tö cho söï phaùt trieån beàn vöõng. Quan ñieåm chæ ñaïo phaùt trieån giaùo duïc cuûa Ñaûng ta vaø chieán löôïc phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi 2001 – 2010 chæ roõ : Giaùo duïc laø quoác saùch haøng ñaàu, phaùt trieån giaùo duïc laø neàn taûng nguoàn löïc chaát löôïng cao, laø moät trong nhöõng ñoäng löïc quan troïng thuùc ñaåy söï nghieäp coâng nghieäp hoùa laø yeáu toá cô baûn ñeå phaùt trieån xaõ hoäi, taêng tröôûng kinh teá nhanh vaø beàn vöõng. Chính vì vaäy , muïc tieâu chieán löôïc phaùt trieån giaùo duïc naêm 2001 -2010 ñöôïc xaùc ñònh : trong giai ñoaïn 2001 -2010, “taïo chuyeån bieán cô baûn veà chaát löôïng giaùo duïc theo höôùng tieáp caän vôùi trình ñoä tieán tieán cuûa theá giôùi , phuø hôïp vôùi thöïc tieãn Vieät Nam, phuïc vuï thieát thöïc cho söï phaùt treån kinh teá – xaõ hoäi … Öu tieân naâng cao chaát löôïng ñaøo taïo nhaân löïc, chuù troïng nhaân löïc khoa hoïc coâng ngheä cao, caùn boä quaûn lyù gioûi… Phaùt trieån ñoäi nguõ giaùo vieân ñaùp öùng yeâu caàu vöøa taêng qui moâ vöøa naâng cao chaát löôïng hieäu quaû vaø ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc”. [50] Nhieäm vuï vaø muïc tieâu cuûa neàn giaùo duïc nöôùc nhaø trong giai ñoaïn hieän nay laø : naâng cao daân trí, ñaøo taïo nhaân löïc, boài döôõng nhaân taøi. Trong ñoù, ngöôøi thaày giaùo ñoùng vai troø quyeát ñònh. Lòch söû phaùt trieån cuûa xaõ hoäi loaøi ngöôøi cuõng nhö lòch söû phaùt trieån cuûa daân toäc ñaõ khaúng ñònh: coù thaày giaùo 10 gioûi môùi coù hoïc troø gioûi. Khoâng phaûi ngaãu nhieân maø töø xöa cho ñeán ngaøy nay, caùc baäc cha meï luoân tìm choïn thaày cho con mình theo hoïc moät caùch kyõ löôõng. Daân toäc ta coù nhöõng thaày giaùo noåi tieáng nhö thaày Chu Vaên An, Nguyeãn Bænh Khieâm, Leâ Quí Ñoân, Cao Baù Quaùt… ñaõ coù haøng traêm, thaäm chí haøng ngaøn hoïc sinh theo hoïc. Caùc nhaø nghieân cöùu lyù luaän vaø thöïc tieãn coâng taùc giaùo duïc ñeàu khaúng ñònh: chaát löôïng cuûa hoaït ñoäng hoïc taäp phuï thuoäc moät phaàn vaøo chaát löôïng hoaït ñoäng daïy cuûa ngöôøi thaày, vaøo trình ñoä tay ngheà cuûa ngöôøi thaày. Cho neân, chæ vôùi tay ngheà coù trình ñoä cao cuûa giaùo vieân thì môùi naâng cao chaát löôïng hoaït ñoäng hoïc taäp cuûa hoïc sinh. Ñoái töôïng cuûa ngheà daïy hoïc, cuûa ngöôøi thaày giaùo laø toaøn boä nhaân caùch, taâm hoàn vaø theå chaát cuûa theá heä treû . Chính vì vaäy, ngöôøi thaày giaùo phaûi coù traùch nhieäm xaây döïng, vun ñaép, phaùt trieån cho nhaân caùch ñoù ngaøy caøng toát ñeïp hôn. Coâng cuï lao ñoäng cuûa ngöôøi thaày laïi laø toaøn boä nhaân caùch cuûa chính baûn thaân mình vaø phöông phaùp giaùo duïc quan troïng nhaát cuûa ngöôøi thaày laø phöông phaùp neâu göông. Vì vaäy, ngöôøi thaày giaùo vôùi moät ñaïo ñöùc trong saùng, moät naêng löïc trí tueä doài daøo, moät tinh thaàn traùch nhieäm cao caû, moät tình thöông yeâu con ngöôøi roäng lôùn thì môùi laøm troøn ñöôïc traùch nhieäm cuûa chính mình. Ñieàu 15 Luaät giaùo duïc xaùc ñònh vai troø vaø traùch nhieäm cuûa nhaø giaùo nhö sau: “- Nhaø giaùo giöõ vai troø quyeát ñònh trong vieäc baûo ñaûm chaát löôïng giaùo duïc. - Nhaø giaùo phaûi khoâng ngöøng hoïc taäp, reøn luyeän neâu göông toát cho ngöôøi hoïc.”[46] Chính vieäc xaùc ñònh vai troø quan troïng cuûa nhaø giaùo trong coâng taùc giaùo duïc theá heä treû maø Ñaûng, Nhaø nöôùc , nhaân daân luoân luoân quan taâm ñeán vieäc phaùt trieån ñoäi nguõ nhaø giaùo moät caùch toaøn dieän. Ñaëc bieät, trong giai ñoaïn hieän nay, khi ñaát nöôùc thöïc hieän coâng cuoäc ñoåi môùi, xaây döïng neàn coâng 11 nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa, phaùt trieån neàn kinh teá t._.ri thöùc, caàn thieát phaûi coù moät nguoàn nhaân löïc coù trình ñoä cao. Nguoàn nhaân löïc ñoù chæ coù ñöôïc thoâng qua giaùo duïc. Naâng cao chaát löôïng cuûa ñoäi nguõ thaày giaùo trong giai ñoaïn hieän nay trôû thaønh moät yeâu caàu caáp thieát cuûa toaøn xaõ hoäi, laø moät trong nhöõng nhieäm vuï quan troïng cuûa ngaønh giaùo duïc noùi chung, cuûa moãi tröôøng hoïc noùi rieâng. Ñaàu tö cho giaùo duïc veà taøi chính, cô sôû vaät chaát, con ngöôøi maø ñaëc bieät laø phaùt trieån ñoäi nguõ nhaø giaùo ñeå naâng cao chaát löôïng giaùo duïc trôû thaønh ñeà taøi nghieân cöùu saâu roäng cuûa caùc caáp, caùc ngaønh lieân quan ñeán coâng taùc giaùo duïc, töø Trung öông, ñeán caùc cô sôû tröôøng hoïc. Giaùo duïc theo quan ñieåm duy vaät lòch söû luoân luoân bieán ñoåi vaø phaùt trieån khoâng ngöøng. Do vaäy, caùc ñieàu kieän vaø giaûi phaùp phaùt trieån ñoäi nguõ giaùo vieân trong töøng giai ñoïan lòch söû cuï theå, trong caùc ñòa phöông, caùc tröôøng hoïc cuõng seõ luoân luoân phaùt trieån, bieán ñoåi. Vì vaäy, vieäc nghieân cöùu ñieàu kieän vaø giaûi phaùp phaùt trieån ñoäi nguõ nhaø giaùo ñeå naâng cao chaát löôïng giaùo duïc trong nhaø tröôøng laø moät ñeà taøi luoân môùi meû vaø mang tính thöïc tieãn cao. Qua tìm hieåu nghieân cöùu taøi lieäu, chuùng toâi ñöôïc ñoïc moät soá taøi lieäu, luaän vaên thaïc syõ, moät soá baøi baùo treân taïp chí Giaùo duïc, taïp chí phaùt trieån Giaùo duïc, taïp chí nghieân cöùu Giaùo duïc, vaø moät soá baøi baùo…. lieân quan tôùi ñeà taøi nhö sau: Caùc taùc giaû : P.V.Zimin, M.I .Koândakoáp, N.I .Saxerñoâloáp trong cuoán “Nhöõng vaán ñeà quaûn lyù tröôøng hoïc” vieát : Keát quaû toaøn boä hoaït ñoäng quaûn lyù cuûa nhaø tröôøng phuï thuoäc raát nhieàu vaøo vieäc toå chöùc ñuùng ñaén vaø hôïp lyù hoaït ñoäng daïy cuûa ñoäi nguõ giaùo vieân. Caùc taùc giaû ñaõ ñi saâu nghieân cöùu laõnh ñaïo coâng taùc giaûng daïy , giaùo duïc trong nhaø tröôøng vaø xem ñaây laø moät khaâu quan troïng then choát trong toaøn boä hoaït ñoäng quaûn lyù cuûa ngöôøi hieäu tröôûng. 12 - Luaän vaên thaïc syõ cuûa Ñoã Ngoïc Myõ (2002), “Moät soá giaûi phaùp phaùt trieån ñoäi nguõ giaùo vieân tröôøng Trung hoïc Kyõ thuaät Lyù Töï Troïng TP Hoà Chí Minh”, neâu leân 6 giaûi phaùp phaùt trieån ñoäi nguõ ôû moät tröôøng Trung hoïc kyõ thuaät maø muïc tieâu cuûa nhaø tröôøng laø ñaøo taïo kyõ thuaät vieân, coâng nhaân kyõ thuaät baäc cao vaø boài döôõng caùn boä kyõ thuaät. Luaän vaên xaùc ñònh roõ ñoäi nguõ giaùo vieân laø ngöôøi thöïc hieän muïc tieâu ñaøo taïo vaø quyeát ñònh ñeán chaát löôïng ñaøo taïo cuûa nhaø tröôøng. Saùu giaûi phaùp maø luaän vaên neâu ra phuø hôïp vôùi yeâu caàu nhieäm vuï cuûa loaïi hình tröôøng Trung hoïc Kyõ thuaät, nôi maø muïc tieâu ñaøo taïo ngheà cho hoïc sinh laø nhieäm vuï troïng taâm cuûa nhaø tröôøng. - Luaän vaên thaïc syõ cuûa Nguyeãn Thò Thu Thuyû(2003), “Moät soá giaûi phaùp xaây döïng vaø naâng cao chaát löôïng ñoäi nguõ giaûng vieân tröôøng Ñaïi hoïc baùn coâng Toân Ñöùc Thaéng”. Luaän vaên ñöôïc nghieân cöùu ôû moät tröôøng ñaïi hoïc baùn coâng, song muïc tieâu nghieân cöùu cuûa ñeà taøi ñeà caäp tôùi vaán ñeà naâng cao chaát löôïng ñoäi nguõ giaùo vieân, ñoù cuõng laø muïc tieâu ñeà taøi chuùng toâi nghieân cöùu. Tuy hai ñeà taøi ôû hai baäc giaùo duïc khaùc nhau, nhöng seõ coù nhöõng neùt töông ñoàng trong caùc giaûi phaùp ñeå naâng cao chaát löôïng. Noäi dung ñeà taøi ñaõ ñeà caäp ñeán moät soá giaûi phaùp, trong ñoù giaûi phaùp chuaån hoùa ñoäi nguõ giaùo vieân ñaïi hoïc veà phaåm chaát chính trò vaø chuyeân moân vaø giaûi phaùp ñaåy maïnh nghieân cöùu khoa hoïc trong nhaø tröôøng laø hai giaûi phaùp troïng taâm. Ñeà taøi chuû yeáu ñeà caäp tôùi caùc tieâu chí chuaån hoùa trình ñoä chuyeân moân cuûa ñoäi nguõ giaùo vieân cô höõu cuûa tröôøng theo caùc tieâu chuaån cuûa Boä Giaùo duïc ñaøo taïo. - Taùc giaû Hoaøng Tuaán Rö (2003)vôùi ñeà taøi luaän vaên thaïc syõ : “Moät soá giaûi phaùp naâng cao chaát löôïng ñoäi nguõ giaùo vieân tieåu hoïc ôû tænh Bình Thuaän”, ñaõ nghieân cöùu caùc giaûi phaùp naâng cao chaát löôïng ñoäi nguõ giaùo vieân tieåu hoïc ôû moät tænh khu vöïc Nam trung boä. Taùc giaû ñaõ chæ ra 5 giaûi phaùp 13 phaùt trieån chaát löôïng ñoäi nguõ giaùo vieân tieåu hoïc cuûa moät tænh. Vôùi ñaëc thuø cuûa coâng taùc ñaøo taïo giaùo vieân baäc tieåu hoïc do caùc tröôøng sö phaïm ñòa phöông ñaûm nhieäm , neân ñeà taøi chuù troïng giaûi phaùp ñaøo taïo, boài döôõng laïi ñoäi nguõ giaùo vieân tieåu hoïc cuõ cuûa caû tænh , ñoàng thôøi ñoåi môùi phöông thöùc ñaøo taïo ñoäi nguõ giaùo vieân tieåu hoïc trong giai ñoaïn phaùt trieån môùi cuûa ñaát nöôùc noùi chung , cuûa tænh Bình thuaän noùi rieâng. - Luaän vaên thaïc syõ cuûa Ñoaøn Thò Baûy(2003), “Quaûn lyù hoaït ñoäng daïy hoïc cuûa hieäu tröôûng tröôøng THPT thaønh phoá Caø Mau”. Luaän vaên chæ roõ thöïc chaát quaûn lyù hoaït ñoäng daïy hoïc laø quaûn lyù vieäc thöïc hieän nhieäm vuï daïy hoïc cuûa töøng giaùo vieân vaø ñoäi nguõ giaùo vieân nhaèm naâng cao chaát löôïng giaûng daïy. Luaän vaên ñaõ noùi roõ caùc noäi dung quaûn lyù hoaït ñoäng giaûng daïy cuûa hieäu tröôûng vaø ñeà xuaát caùc nhoùm giaûi phaùp nhaèm naâng cao hieäu quaû cuûa coâng taùc quaûn lyù hoaït ñoäng daïy hoïc ôû caùc tröôøng THPT treân ñòa baøn thaønh phoá Caø Mau , goùp phaàn naâng cao chaát löôïng daïy hoïc cuûa nhaø tröôøng. - Taùc giaû Leâ Phöông Hoàng trong baøi “ Moät soá giaûi phaùp phaùt trieån ñoäi nguõ giaùo vieân trung hoïc phoå thoâng tænh Haûi Döông giai ñoaïn 2005 – 2510”, ñaêng treân Taïp chí Giaùo duïc soá 132, thaùng 2 naêm 2006, ñaõ ñeà caäp tôùi caùc giaûi phaùp phaùt trieån ñoäi nguõ giaùo vieân trung hoïc phoå thoâng treân toaøn tænh. Caùc giaûi phaùp neâu ra ôû taàm vó moâ, chöa ñöa ra caùc giaûi phaùp cuï theå cho moät tröôøng THPT hay tröôøng chuyeân. Tuy nhieân, caùc giaûi phaùp vó moâ cuûa tænh laø cô sôû ñeå caùc tröôøng vaän duïng vaøo tình hình cuï theå cuûa nhaø tröôøng. Tænh Haûi Döông laø moät tænh maø tình traïng thieáu giaùo vieân cô baûn ñaõ ñöôïc giaûi quyeát. Do ñoù, vaán ñeà naâng cao chaát löôïng ñoäi nguõ laø vaán ñeà troïng taâm haøng ñaàu cuûa tænh. Theo baøi baùo, chuùng toâi ñöôïc bieát UBND tænh Haûi Döông cho pheùp hieäu tröôûng caùc tröôøng THPT ñöôïc quyeàn chuû ñoäng vaø chòu traùch nhieäm trong vieäc tuyeån duïng , boá trí, saép xeáp söû duïng , ñaõi ngoä giaùo vieân 14 theo höôùng khuyeán khích ngöôøi gioûi, saøng loïc ngöôøi yeáu…. Song khoâng noùi roõ caùc cheá ñoä chính saùch ñi keøm , nhaát laø vaán ñeà töï chuû veà taøi chính. - Taùc giaû Ñaäu Vaên Ñình coù baøi: “Ngheä An vôùi vieäc naâng cao chaát löôïng ñoäi nguõ giaùo vieân”, ñaêng treân taïp chí Giaùo duïc, soá 128, thaùng 12 naêm 2005. Taùc giaû Ñinh Thò Leä Thanh vôùi baøi vieát “Ngheä An vôùi vieäc naâng cao trình ñoä ñoäi nguõ giaùo vieân thöïc hieän ñoåi môùi giaùo duïc” ñaêng treân taïp chí Giaùo duïc, soá 124 thaùng 10 naêm 2005. Hai baøi vieát naøy ñeàu noùi leân caùc giaûi phaùp lôùn cuûa Tænh Uyû, UBND tænh Ngheä An vôùi vieäc naâng cao chaát luôïng ñoäi nguõ giaùo vieân caùc caáp hoïc ( töø maãu giaùo ñeán baäc THPT trong toaøn tænh). Tænh Uyû, UBND tænh Ngheä An khaúng ñònh : “ Muoán ra khoûi tænh ngheøo phaûi baét ñaàu töø giaùo duïc”, “ chaát löôïng giaùo duïc do ñoäi nguõ giaùo vieân quyeát ñònh”. Chính töø tö töôûng chæ ñaïo ñoù , toaøn tænh Ngheä An ñaõ laøm cuoäc caùch maïng veà naâng cao chaát löôïng ñoäi nguõ. Trong 6 giaûi phaùp coù tính vó moâ cho caû tænh, Ngheä An ñaåy maïnh giaûi phaùp ñaùnh giaù, phaân loaïi giaùo vieân caùc caáp. Ñaây laø moät giaûi phaùp raát phöùc taïp vì lieân quan tröïc tieáp tôùi ñoäi nguõ 50 000 giaùo vieân cuûa caû tænh . Töø naêm hoïc 2002-2003 ñeán naêm hoïc 2004 - 2005, vôùi 117.298 löôït ngöôøi ñöôïc ñaùnh giaù xeáp loaïi, coù 4956 ngöôøi khoâng ñaùp öùng yeâu caàu nhieäm vuï, chieám gaàn 10% toång soá giaùo vieân. Coù theå noùi, ngaønh giaùo duïc tænh Ngheä An ñaõ thöïc hieän thaønh coâng giaûi phaùp naøy khi coù ñöôïc söï thoáng nhaát cao cuûa laõnh ñaïo caùc caáp , ñaëc bieät laø söï uûng hoä maïnh meõ cuûa toaøn nhaân daân. Muïc tieâu chính cuûa phaân loaïi giaùo vieân khoâng phaûi laø ñöa giaùo vieân khoâng ñaït tieâu chuaån ra khoûi buïc giaûng maø nhaèm muïc ñích ñeå töøng giaùo vieân thaáy ñöôïc mình ñang ôû möùc naøo ñoái vôùi yeâu caàu nhieäm vuï ñeå phaán ñaáu. Caùi ñöôïc lôùn nhaát cuûa giaûi phaùp treân laø hôn 100 000 hoïc sinh Ngheä An ñöôïc hoïc vôùi nhöõng thaày coâ giaùo coù chaát löôïng. 15 - Taùc giaû Nguyeãn Thanh Hoaøn coù baøi “Chaát löôïng giaùo vieân vaø nhöõng chính saùch caûi thieän chaát löôïng giaùo vieân”,ñaêng treân taïp chí Phaùt trieån Giaùo duïc, soá 2 thaùng 2 naêm 2003. Baøi vieát cuûa Nguyeãn Thanh Hoaøn khoâng ñeà caäp ñeán caùc giaûi phaùp naâng cao chaát löôïng ñoäi nguõ nhöng ñeà caäp ñeán nhöõng phaåm chaát veà chaát löôïng ñoäi nguõ vaø 22 naêng löïc cuï theå ñaëc tröng cho moät giaùo vieân coù naêng löïc. Vaán ñeà chuùng toâi quan taâm laø laøm theá naøo ñeå ñoäi nguõ giaùo vieân coù ñöôïc 22 naêng löïc cuï theå nhö baùo ñaõ neâu ? Ñoù chính laø nhöõng giaûi phaùp maø baøi baùo ñaõ khoâng ñeà caäp ñeán. Caùc taùc giaû: Nguyeãn Ngoïc Hôïi, Phaïm Minh Huøng, Thaùi Vaên Thaønh coù baøi: “Moät soá bieän phaùp quaûn lyù hoaït ñoäng chuyeân moân nghieäp vuï cuûa giaùo vieân”, ñaêng treân Taïp chí Giaùo duïc”, soá 133 thaùng 3 naêm 2006. Baøi vieát khaúng ñònh : quaûn lyù hoaït ñoäng chuyeân moân nghieäp vuï(CMNV) laø moät noäi dung quan troïng nhaát trong coâng taùc quaûn lyù cuûa ngöôøi hieäu tröôûng nhaèm goùp phaàn xaây döïng vaø naâng cao chaát löôïng nhaø giaùo. Baøi vieát neâu ra 4 bieän phaùp quaûn lyù hoaït ñoäng chuyeân moân nghieäp vuï giaùo vieân. Coù theå noùi baøi vieát chuû yeáu nghieân cöùu ñi saâu vaøo xaây döïng, ñeà xuaát qui trình ñaùnh giaù xeáp loaïi giaùo vieân cuûa nhaø tröôøng. Ñieàu kieän vaø giaûi phaùp phaùt trieån ñoäi nguõ giaùo vieân thöïc söï laø moät vaán ñeà böùc xuùc ñaõ ñöôïc quan taâm nghieân cöùu töø laâu vaø cho ñeán taän ngaøy nay . Noù ñöôïc nghieân cöùu ôû taát caû caùc baäc hoïc trong heä thoáng giaùo duïc nöôùc ta. Chuùng toâi chöa tìm ñöôïc moät luaän vaên, hay moät baøi tham luaän nghieân cöùu veà caùc ñieàu kieän vaø giaûi phaùp phaùt trieån ñoäi nguõ giaùo vieân trong heä thoáng caùc tröôøng THPT chuyeân, ñaëc bieät laø caùc tröôøng ôû khu vöïc ñoàng baèng soâng Cöûu Long , nôi maø theo ñaùnh giaù cuûa caùc nhaø khoa hoïc laø trình ñoä maët baèng daân trí thaáp nhaát caû nöôùc, nôi caùc tröôøng THPT chuyeân ra ñôøi coøn raát non treû so vôùi caùc khu vöïc khaùc. Ñeà taøi chuùng toâi nghieân cöùu ñieàu 16 kieän vaø giaûi phaùp phaùt trieån ñoäi nguõ giaùo vieân ôû tröôøng THPT chuyeân HMÑ tænh Kieân Giang, moät tröôøng chuyeân ñöôïc thaønh laäp treân cô sôû moät tröôøng THPT bình thöôøng ôû moät tænh bieân giôùi phía Taây nam cuûa toå quoác. 1.2 Cô sôû lyù luaän 1.2.1- Moät soá khaùi nieäm 1.2.1.1 Ñieàu kieän Theo Töø ñieån tieáng Vieät: “Ñieàu kieän laø caùi caàn phaûi coù ñeå cho moät caùi khaùc coù theå coù hoaëc coù theå xaåy ra. Saûn xuaát coù phaùt trieån môùi coù ñieàu kieän naâng cao ñôøi soáng. Theo moät nghóa khaùc : Ñieàu kieän laø ñieàu neâu ra nhö moät ñoøi hoûi tröôùc khi thöïc hieän moät vieäc naøo ñoù. Noùi toång quaùt: Ñieàu kieän laø nhöõng gì coù theå taùc ñoäng ñeán tính chaát , söï toàn taïi hoaëc söï xaåy ra cuûa moät caùi gì ñoù”.[58] Nhö vaäy chuùng ta hieåu: Ñieàu kieän lao ñoäng laø toång theå caùc yeáu toá töï nhieân, xaõ hoäi , kinh teá , kyõ thuaät ñöôïc theå hieän baèng caùc coâng cuï , phöông tieän lao ñoäng; ñoái töôïng lao ñoäng; moâi tröôøng lao ñoäng. Quaù trình coâng ngheä ôû trong moät khoâng gian nhaát ñònh vaø vieäc boá trí saép xeáp , taùc ñoäng qua laïi giöõa caùc yeáu toá ñoù ñoái vôùi con ngöôøi, taïo neân moät ñieàu kieän nhaát ñònh cho con ngöôøi trong quaù trình lao ñoäng . - Ñieàu kieän caàn : laø ñieàu kieän maø noù khoâng ñöôïc thöïc hieän thì ñieàu khaúng ñònh ñaõ cho chaéc chaén laø khoâng ñuùng. - Ñieàu kieän ñuû : laø ñieàu kieän maø töø ñoù coù theå suy ra ñieàu khaúng ñònh ñaõ cho. Ñieàu kieän ñeå thaønh laäp nhaø tröôøng laø: - Coù ñoäi nguõ caùn boä quaûn lyù vaø nhaø giaùo ñuû veà soá löôïng vaø ñoàng boä veà cô caáu, ñaït tieâu chuaån veà phaåm chaát vaø trình ñoä ñaøo taïo, baûo ñaûm thöïc hieän muïc tieâu chöông trình giaùo duïc; 17 - Coù tröôøng sôû, thieát bò vaø taøi chính baûo ñaûm yeâu caàu hoaït ñoäng cuûa nhaø tröôøng. [46]. Luaät Giaùo duïc qui ñònh cuï theå ñieàu kieän ñeå moät ngöôøi laø nhaø giaùo phaûi coù ñuû caùc tieâu chuaån sau: a) Phaåm chaát, ñaïo ñöùc, tö töôûng toát. b) Ñaït trình ñoä chuaån ñöôïc ñaøo taïo veà chuyeân moân nghieäp vuï; c) Coù ñuû söùc khoûe theo yeâu caàu cuûa ngheà nghieäp. d) Lyù lòch baûn thaân roõ raøng.[46] Nhö vaäy, ñoái vôùi giaùo vieân THPT ñieàu kieän veà tieâu chuaån chuyeân moân cuûa giaùo vieân tröôøng THPT laø toát nghieäp ñaïi hoïc sö phaïm hoaëc caùc ñaïi hoïc chuyeân ngaønh nhöng phaûi coù chöùng chæ veà nghieäp vuï sö phaïm do caùc tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm caáp. Ñoái vôùi giaùo vieân tröôøng THPT chuyeân theo Qui cheá tröôøng THPT chuyeân do Boä Giaùo duïc – Ñaøo taïo ban haønh thì ngoaøi nhöõng yeâu caàu veà tieâu chuaån neâu treân, giaùo vieân tröôøng THPT chuyeân phaûi laø giaùo vieân coù naêng löïc chuyeân moân khaù, gioûi vaø nghieäp vuï sö phaïm vöõng vaøng. Caùc tieâu chuaån treân laø ñieàu kieän baûo ñaûm ñeå moät ngöôøi naøo ñoù thöïc hieän ñöôïc chöùc naêng nhieäm vuï cuûa nhaø giaùo. Neáu thieáu moät trong caùc tieâu chuaån treân ñeàu khoâng theå trôû thaønh nhaø giaùo ñöôïc. Ñieàu kieän söû duïng trong luaän vaên naøy chuùng toâi muoán noùi laø nhöõng ñieàu hieän coù cuûa nhaø tröôøng veà cô sôû vaät chaát, trang thieát bò tröôøng hoïc, taøi chaùnh, ñoäi nguõ giaùo vieân, hoïc sinh … cuûa nhaø tröôøng khi thaønh laäp tröôøng THPT chuyeân Huyønh Maãn Ñaït töø naêm hoïc 1998 -1999 so vôùi nhöõng ñieàu kieän ñeå thaønh laäp tröôøng THPT chuyeân cuûa Luaät Giaùo duïc. Töø nhöõng ñieàu kieän ñoù nhaø tröôøng ñaõ coù nhöõng giaûi phaùp nhö theá naøo ñeå phaùt trieån ñoäi 18 nguõ giaùo vieân, ñaùp öùng yeâu caàu nhieäm vuï cuûa moät tröôøng THPT chuyeân do Boä Giaùo duïc ban haønh. 2.1.1.2 Giaûi phaùp Theo Töø ñieån tieáng Vieät : “Giaûi phaùp laø phöông phaùp giaûi quyeát moät vaán ñeà cuï theå naøo ñoù. Tìm giaûi phaùp toái öu, giaûi phaùp kinh teá, giaûi phaùp chính trò, giaûi phaùp haønh chính, giaûi phaùp thi ñua, giaûi phaùp thöông löôïng, giaûi phaùp hoøa bình, giaûi phaùp chieán tranh ….”. [58] - Giaûi phaùp laø heä thoáng caùc bieän phaùp nhaèm thöïc hieän muïc tieâu ñaõ ñöôïc ñeà ra. Nhö vaäy, giaûi phaùp ñeå phaùt trieån ñoäi nguõ nhaø giaùo laø heä thoáng caùc bieän phaùp nhaèm thöïc hieän muïc tieâu phaùt trieån ñoäi nguõ nhaø giaùo veà soá löôïng, chaát löôïng vaø cô caáu. Muoán ñaït ñöôïc moät muïc tieâu nhaát ñònh naøo ñoù cuûa moät toå chöùc noùi chung , cuûa moät nhaø tröôøng noùi rieâng caàn phaûi coù nhöõng giaûi phaùp ñuùng ñaén, phuø hôïp nhaát . Ñeå phaùt trieån ñoäi nguõ giaùo vieân, hieäu tröôûng phaûi coù nhöõng giaûi phaùp ñuùng ñaén , phuø hôïp vôùi moïi ñieàu kieän hieän coù cuûa nhaø tröôøng. 1.2.1.3. Phaùt trieån Theo Töø ñieån Tieáng Vieät,“ Phaùt trieån laø bieán ñoåi hoaëc laøm cho bieán ñoåi töø ít ñeán nhieàu, heïp ñeán roäng, thaáp ñeán cao, ñôn giaûn ñeán phöùc taïp”[58] Vì vaäy, ta coù theå hieåu phaùt trieån ñoäi nguõ nhaø giaùo laø laøm bieán ñoåi ñoäi nguõ ñoù veà soá löôïng , chaát löôïng vaø cô caáu ñeå ñaùp öùng muïc tieâu giaùo duïc cuûa nhaø tröôøng. Phaùt trieån veà soá löôïng nhaø giaùo laø taêng soá löôïng nhaø giaùo theo nhu caàu phaùt trieån soá löôïng tröôøng lôùp, ñoàng thôøi phaûi hôïp lyù veà cô caáu moân hoïc. Ñaûm baûo veà cô caáu trong nhaø tröôøng laø ñaûm baûo ñuû soá löôïng giaùo vieân ôû töøng boä moân. Tình traïng moät soá tröôøng coù ñuû soá löôïng giaùo vieân 19 nhöng coù moân thöøa giaùo vieân, coù moân laïi thieáu giaùo vieân, ñoù laø ñuû giaùo vieân nhöng khoâng ñoàng boä veà cô caáu. Phaùt trieån veà chaát löôïng ñoäi nguõ nhaø giaùo laø phaùt trieån nhaân caùch cuûa nhaø giaùo treân hai maët ñaïo ñöùc vaø naêng löïc cuûa nhaø giaùo. Ñaïo döùc cuûa nhaø giaùo bao goàm nhöõng giaù trò veà tö töôûng vaø nhöõng giaù trò veà ñaïo ñöùc nhö: Lyù töôûng soáng lao ñoäng , lao ñoäng coâng hieán cho xaõ hoäi, nieàm tin, löông taâm ngheà nghieäp,loøng nhaân aùi, nghóa vuï coâng daân, tính trung thöïc, tình toå chöùc, tính kyû luaät…. Naêng löïc cuûa nhaø giaùo bao goàm naêng löïc giaùo duïc, naêng löïc giaûng daïy vaø naêng löïc hoïat ñoäng xaõ hoäi. Phaùt trieån, naâng cao chaát löôïng ñoäi nguõ nhaø giaùo laø laøm taêng tieán, chuyeån bieán, tieán boä veà nhaân caùch cuûa caùc nhaø giaùo trong nhaø tröôøng ñeå thöïc hieän hoaøn thaønh muïc tieâu cuûa nhaø tröôøng ñeà ra. 1.2.1.4 . Chaát löôïng Theo Töø ñieån tieáng Vieät: “Chaát löôïng laø caùi taïo neân phaåm chaát, giaù trò cuûa moät con ngöôøi, moät söï vaät, söï vieäc”. [61] Theo Töø ñieån Baùch khoa Vieät Nam, “Chaát löôïng laø moät phaïm truø trieát hoïc bieåu thò nhöõng thuoäc tính baûn chaát cuûa söï vaät, chæ roõ noù laø caùi gì, tính oån ñònh töông ñoái cuûa söï vaät phaân bieät noù vôùi caùc söï vaät khaùc. Chaát löôïng laø ñaëc tính khaùch quan cuûa söï vaät. [33] Khaùi nieäm chaát löôïng giaùo duïc laø moät khaùi nieäm gaây nhieàu tranh caõi vaø ñeán nay vaãn khoâng coù moät khaùi nieäm hoaøn toaøn ñöôïc chaáp nhaän. Nguyeân nhaân baét nguoàn töø noäi haøm phöùc taïp cuûa khaùi nieäm naøy. Chaát löôïng giaùo duïc vôùi söï tröøu töôïng vaø tính ña dieän , ña chieàu cuûa noù ñöôïc ñònh nghóa raát khaùc nhau theo töøng thôøi ñieåm, vaø giöõa nhöõng ngöôøi quan 20 taâm ñeán khaùi nieäm naøy. Hoïc sinh, giaùo vieân, phuï huynh, ngöôøi söû duïng lao ñoäng, xaõ hoäi, caùc toå chöùc, caùc cô quan kieåm ñònh chaát löôïng … ñeàu coù nhöõng tieâu chí khaùc nhau veà chaát löôïng giaùo duïc. Trong caùc quoác gia Ñoâng Nam AÙ, ñònh nghóa veà chaát löôïng giaùo duïc ñöôïc chaáp nhaän vaø gaàn nhö khoâng coù söï tranh caõi, ñoù laø “ Chaát löôïng nhö laø söï phuø hôïp vôùi muïc tieâu”. Muïc tieâu trong khaùi nieäm naøy ñöôïc hieåu moät caùch roäng raõi, bao goàm söù maïng, caùc muïc ñích, caùc muïc tieâu, caùc ñaëc ñieåm… Söï phuø hôïp vôùi muïc tieâu coù theå bao goàm vieäc ñaùp öùng mong muoán cuûa nhöõng ngöôøi quan taâm, ñaùp öùng hay vöôït qua caùc tieâu chuaån ñaët ra. Söï phuø hôïp vôùi muïc tieâu cuõng ñeà caäp ñeán nhöõng troâng ñôïi veà söï hoaøn thieän cuûa ñaàu ra, hieäu quaû cuûa ñaàu tö hay giaù trò taêng theâm. Trong ñònh nghóa naøy, muïc tieâu bao goàm nhieàu khía caïnh . Moãi quoác gia vaø moãi cô sôû giaùo duïc coù söï phuø hôïp vôùi muïc tieâu treân cô sôû boái caûnh cuï theå cuûa moãi nöôùc taïi nhöõng thôøi ñieåm maø caùc muïc tieâu cuûa giaùo duïc ñöôïc xaùc ñònh. Sau ñoù chaát löôïng laø vaán ñeà tìm caùch ñaït muïc tieâu ñeà ra. Nhö vaäy, chaát löôïng laø leõ soáng coøn cuûa moät saûn phaåm, moät thöông hieäu, moät toå chöùc vaø laø giaù trò nhaân caùch cuûa con ngöôøi. Trong thôøi ñaïi ngaøy nay, caàn nhaán maïnh nhöõng giaù trò phaåm chaát caàn thieát veà phaùt trieån con ngöôøi, thöïc chaát laø phaùt trieån chaát löôïng nguoàn nhaân löïc. Giaùo duïc caàn quan taâm ñeán caùc phaåm chaát nhö: tính trung thöïc, tính traùch nhieäm, tính kyû luaät, tính saùng taïo, khaû naêng töï laäp, naêng löïc hôïp taùc vaø caïnh tranh, hoaøi baõo vaø lyù töôûng xaây döïng ñaát nöôùc, phuïc vuï nhaân daân. ..Xaây döïng phaåm chaát, nhaân caùch con ngöôøi môùi cho theá heä treû phaûi baét ñaàu töø nhöõng ngöôøi laøm coâng taùc giaùo duïc maø löïc löôïng noøng coát chính laø thaày coâ giaùo. 21 Thöïc tieãn giaùo duïc trong nöôùc vaø treân theá giôùi ñaõ chöùng minh raèng: söï “soáng coøn” vaø möùc ñoä phaùt trieån cuûa moät nhaø tröôøng phuï thuoäc vaøo chaát löôïng ñoäi nguõ giaùo vieân cuûa nhaø tröôøng . Nhö vaäy, ta coù ñònh nghóa : chaát löôïng giaùo duïc laø söï phuø hôïp vôùi muïc tieâu giaùo duïc. Vôùi quan nieäm giaùo duïc coù nhieäm vuï xaây döïng, hình thaønh vaø phaùt trieån nhaân caùch con ngöôøi, saûn phaåm cuûa giaùo duïc laø nhaân caùch con ngöôøi. Do ñoù , coù theå ñònh nghóa moät caùch khaùc : chaát löôïng giaùo duïc laø chaát löôïng con ngöôøi ñöôïc ñaøo taïo töø caùc hoïat ñoäng giaùo duïc theo caùc muïc tieâu xaùc ñònh. Chaát löôïng ñoäi nguõ nhaø giaùo laø nhöõng phaåm chaát, giaù trò nhaân caùch cuûa nhaø giaùo maø do xaõ hoäi qui ñònh veà tri thöùc vaø ñaïo ñöùc ( Phaåm chaát ñaïo ñöùc vaø trình ñoä chuyeân moân nghieäp vuï) Töø ñoù ta coù theå hieåu, phaùt trieån chaát löôïng nhaø giaùo laø taêng tieán hoaøn thieän nhöõng phaåm chaát, giaù trò nhaân caùch cuûa nhaø giaùo. 1.2.2- Moät soá vaên baûn cuûa laõnh ñaïo caùc caáp töø TW ñeán ñòa phöông lieân quan ñeán ñeà taøi 1.2.2.1 Tö töôûng Hoà Chí Minh noùi veà vai troø vaø nhieäm vuï cuûa ngöôøi giaùo vieân. Chuû tòch Hoà Chí Minh laø vò anh huøng giaûi phoùng daân toäc Vieät Nam, laø danh nhaân vaên hoùa kieät xuaát cuûa theá giôùi. Ngöôøi ñaõ ñeå laïi cho daân toäc Vieät Nam ta noùi rieâng cuûa caû nhaân loaïi noùi chung nhöõng di saûn quí baùu, trong ñoù coù tö töôûng veà giaùo duïc. Thöïc tieãn phaùt trieån cuûa xaõ hoäi loaøi ngöôøi, cuûa caùc nöôùc, caùc daân toäc treân khaép theá giôùi ñaõ khaúng ñònh moät chaân lyù : Giaùo duïc luoân luoân laø ñoäng löïc quan troïng thuùc ñaåy söï phaùt trieån cuûa xaõ hoäi loaøi ngöôøi noùi chung, laø yeáu toá quan troïng ñeå phaùt trieån con ngöôøi, phaùt trieån kinh teá nhanh vaø beàn vöõng. Chính vì vaäy, trong phieân hoïp ñaàu tieân cuûa Hoäi ñoàng chính phuû, Hoà Chí Minh ñaõ noùi : “Moät daân toäc doát laø moät daân toäc yeáu” 22 Moät quan ñieåm nhaát quaùn , xuyeân suoát trong tö töôûng Hoà Chí Minh ñoù laø : giaùo duïc laø ñoäng löïc tröïc tieáp cuûa söï phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi. Baùc noùi : “Muoán xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi tröôùc heát caàn coù nhöõng con ngöôøi xaõ hoäi chuû nghóa”[47]. Quan taâm ñeán con ngöôøi, phaùt trieån con ngöôøi, vì con ngöôøi ñoù vöøa laø muïc tieâu vöøa laø ñoäng löïc cuûa cuoäc caùch maïng giaûi phoùng daân toäc, giaûi phoùng con ngöôøi maø chuû tòch Hoà Chí Minh ñaõ thöïc hieän. Nhaán maïnh ñeán yeáu toá con ngöôøi trong söï phaùt trieån laâu daøi cuûa daân toäc, ngöôøi noùi : “Vì lôïi ích möôøi naêm troàng caây, vì lôïi ích traêm naêm troàng ngöôøi”. Töø nhöõng quan ñieåm treân, Hoà Chí Minh khaúng ñònh muïc tieâu cuûa giaùo duïc laø “daïy vaø hoïc laø ñeå phuïc vuï Toå quoác, phuïc vuï nhaân daân . Nhaø tröôøng caàn gaén lieàn vôùi thöïc teá cuûa Nhaø nöôùc”.[48] Ngöôøi nhaán maïnh:“Khoâng coù giaùo duïc , khoâng coù caùn boä thì cuõng khoâng noùi gì ñeán kinh teá, vaên hoaù”.[48] Noùi veà nhieäm vuï cuûa ngöôøi giaùo vieân, Hoà Chí Minh vieát : “ Khoâng coù ngöôøi thaày khoâng coù giaùo duïc, nhieäm vuï cuûa caùc thaày giaùo coâ giaùo laø raát naëng neà, nhöng raát veû vang, coù vai troø quyeát ñònh giaùo duïc”. Noùi veà vai troø cuûa ngöôøi thaày giaùo Ngöôøi khaúng ñònh : “Hoïc troø toát hay xaáu laø do thaày giaùo toát hay xaáu” , hay “ hieàn, döõ ñaâu phaûi do tính saün, phaàn nhieàu do giaùo duïc maø neân”. Cha oâng ta thöôøng noùi : “ Thaày naøo- troø aáy”. Nhö vaäy ta thaáy, quan ñieåm cô baûn cuûa Chuû tòch Hoà Chí Minh laø : Giaùo duïc laø ñoäng löïc cô baûn ñeå phaùt trieån ñaát nöôùc veà kinh teá vaø vaên hoùa. Ngöôøi thaày giaùo laø nhaân toá quyeát ñònh giaùo duïc , quyeát ñònh söï hình thaønh vaø phaùt trieån nhaân caùch cuûa theá heä treû, nhieäm vuï cuûa ngöôøi thaày giaùo laø raát naëng neà nhöng raát veû vang . Ñeå laøm troøn nhieäm vuï treân, ngöôøi thaày giaùo phaûi khoâng ngöøng hoïc taäp, naâng cao phaåm chaát ñaïo ñöùc, phaùt trieån naêng löïc 23 chuyeân moân nghieäp vuï cuûa mình, xöùng ñaùng laø taám göông saùng cho hoïc sinh noi theo. 1.2.2.2 Quan ñieåm cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc Trong keát luaän cuûa Hoäi nghò laàn thöù 6 Ban Chaáp haønh Trung öông khoùa IX xaùc ñònh moät trong nhöõng nhieäm vuï troïng taâm cuûa giaùo duïc ñeán naêm 2010 laø : xaây döïng ñoäi nguõ nhaø giaùo vaø caùn boä quaûn lyù giaùo duïc moät caùch toaøn dieän. Chæ thò soá 18/2001 CT-TTg cuûa Thuû töôùng chính phuû neâu roõ: Caùc caáp uyû ñaûng töø Trung öông ñeán ñòa phöông phaûi quan taâm chæ ñaïo thöôøng xuyeân coâng taùc ñaøo taïo, boài döôõng nhaø giaùo vaø caùn boä quaûn lyù giaùo duïc veà moïi maët, coi ñaây laø moät phaàn cuûa coâng taùc caùn boä , ñaëc bieät chuù troïng vieäc naâng cao baûn lónh chính trò, phaåm chaát, loái soáng nhaø giaùo . . . Xaây döïng keá hoaïch ñaøo taïo, ñaøo taïo laïi ñoäi nguõ giaùo vieân caùn boä quaûn lyù giaùo duïc , baûo ñaûm ñuû soá löôïng, cô caáu caân ñoái, ñaït chuaån ñaùp öùng yeâu caàu thôøi kyø môùi. Ñaûng ta luoân khaúng ñònh: ñoäi nguõ thaày coâ giaùo quyeát ñònh chaát löôïng giaùo duïc. Chæ thò 40-CT/TW cuûa Ban Bí thö veà xaây döïng naâng cao chaát löôïng ñoäi nguõ nhaø giaùo, caùn boä quaûn lyù giaùo duïc khaúng ñònh : “Phaùt trieån giaùo duïc - ñaøo taïo laø quoác saùch haøng ñaàu, laø moät trong nhöõng ñoäng löïc quan troïng thuùc ñaåy söï nghieäp coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc, laø ñieàu kieän ñeå phaùt huy nguoàn löïc con ngöôøi. Ñaây laø traùch nhieäm cuûa toaøn Ñaûng , toaøn daân, trong ñoù nhaø giaùo , caùn boä quaûn lyù giaùo duïc laø löïc löôïng noøng coát, coù vai troø quan troïng”. [22] Tuy nhieân, tröôùc yeâu caàu môùi cuûa söï phaùt trieån giaùo duïc trong thôøi kyø coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ñoäi nguõ nhaø giaùo , caùn boä quaûn lyù vaãn coøn nhöõng toàn taïi, haïn cheá baát caäp: soá löôïng giaùo vieân coøn thieáu nhieàu, ñaëc bieät ôû vuøng saâu, vuøng xa, vuøng daân toäc thieåu soá. .. Cô caáu giaùo vieân maát caân ñoái giöõa caùc moân hoïc, baäc hoïc, caùc vuøng mieàn. Chaát löôïng chuyeân moân, nghieäp 24 vuï cuûa ñoäi nguõ nhaø giaùo coù maët chöa ñaùp öùng yeâu caàu truyeàn ñaït lyù thuyeát, ít chuù yù ñeán phaùt trieån tö duy, naêng löïc saùng taïo, kyõ naêng thöïc haønh cuûa ngöôøi hoïc; moät boä phaän giaùo vieân thieáu göông maãu trong ñaïo ñöùc, loái soáng, nhaân caùch, chöa laøm göông toát cho hoïc sinh, sinh vieân. Naêng löïc cuûa söï nghieäp giaùo duïc, cheá ñoä chính saùch coøn baát hôïp lyù, chöa taïo ñöôïc ñoäng löïc ñuû maïnh ñeå phaùt huy tieàm naêng cuûa ñoäi nguõ naøy. Muïc tieâu:“xaây döïng ñoäi nguõ nhaø giaùo vaø caùn boä giaùo duïc ñöôïc chuaån hoùa, ñaûm baûo chaát löôïng, ñuû veà soá löôïng, ñoàng boä veà cô caáu, ñaëc bieät chuù troïng naâng cao baûn lónh chính trò, phaåm chaát loái soáng, löông taâm tay ngheà nhaø giaùo…”[ 22] Ñieàu 15 Luaät Giaùo duïc qui ñònh vai troø traùch nhieäm cuûa nhaø giaùo: -Nhaø giaùo giöõ vai troø quyeát ñònh trong vieäc baûo ñaûm chaát löôïng giaùo duïc. - Nhaø giaùo phaûi khoâng ngöøng hoïc taäp , reøn luyeän neâu göông toát cho ngöôøi hoïc Moät trong nhöõng yeáu keùm cô baûn ñoù laø coâng taùc quaûn lyù giaùo duïc töø trung öông ñeán caùc ñòa phöông, coâng taùc quaûn lyù chöa ñi kòp söï phaùt trieån cuûa neàn giaùo duïc noùi rieâng, cuûa söï phaùt trieån xaõ hoäi noùi chung. Ñoåi môùi coâng taùc quaûn lyù giaùo duïc trôû thaønh yeâu caàu caáp baùch, laø moät trong baûy giaûi phaùp cô baûn cuûa Chieán löôïc phaùt trieån giaùo duïc töø 2001 ñeán 2010. Chieán löôïc chæ roõ : “Ñoåi môùi chöông trình giaùo duïc , phaùt trieån ñoäi nguõ nhaø giaùo laø giaûi phaùp troïng taâm; Ñoåi môùi quaûn lyù giaùo duïc laø khaâu ñoät phaù”. [50] Nhö vaäy caùc quan ñieåm laõnh ñaïo cuûa Ñaûng vaø nhaø nöôùc ñeàu xaùc ñònh vai troø quan troïng cuûa giaùo duïc trong söï nghieäp xaây döïng vaø phaùt trieån ñaát nöôùc, trong ñoù vai troø quyeát ñònh laø löïc löôïng nhaø giaùo, caùn boä quaûn lyù giaùo duïc. Ñaàu tö phaùt trieån giaùo duïc moät caùch toaøn dieän, nhaát laø phaùt trieån ñoäi 25 nguõ thaày coâ giaùo , caùn boä quaûn lyù giaùo duïc trong giai ñoaïn hieän nay trôû thaønh moät nhieäm vuï caáp baùch cuûa toaøn Ñaûng , toaøn daân. Ñoái vôùi ñòa phöông Kieân Giang, ñeå thöïc hieän chæ thò 40-CT/ TW cuûa Ban Bí thö veà xaây döïng naâng cao chaát löôïng ñoäi nguõ nhaø giaùo vaø caùn boä quaûn lyù giaùo duïc, Ban Thöôøng vuï Tænh uyû Kieân Giang ñeà ra keá hoaïch 50 – KH/ TU vôùi muïc tieâu nhieäm vuï vaø caùc giaûi phaùp chuû yeáu sau: Muïc tieâu chung : Xaây döïng ñoäi nguõ nhaø giaùo vaø caùn boä quaûn lyù giaùo duïc ñöôïc chuaån hoùa, baûo ñaûm chaát löôïng, ñuû veà soá löôïng, ñoàng boä veà cô caáu, ñaëc bieät chuù troïng naâng cao baûn lónh chính trò, phaåm chaát, loái soáng, löông taâm, tay ngheà cuûa nhaø giaùo ; ñaùp öùng toát nhu caàu hoïc taäp cuûa nhaân daân vaø yeâu caàu naâng cao daân trí, ñaøo taïo nhaân löïc, boài döôõng nhaân taøi nhaèm thuùc ñaåy nhanh söï nghieäp coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa cuûa tænh [52] Muïc tieâu cuï theå: Naâng cao tyû leä ñaït chuaån ñoái vôùi ñoäi nguõ nhaø giaùo vaø caùn boä quaûn lyù giaùo duïc trong tænh. Ñeán naêm 2006, coù 85% giaùo vieân maàm non, tieåu hoïc , trung hoïc cô sôû vaø 95% giaùo vieân trung hoïc phoå thoâng ñaït chuaån. Ñeán naêm 2010 coù 100% giaùo vieân giaùo duïc maàm non vaø giaùo duïc phoå thoâng ñaït chuaån, 25% giaùo vieân caùc tröôøng cao ñaúng, trung hoïc chuyeân nghieäp coù trình ñoä sau ñaïi hoïc trôû leân. Keá hoaïch cuûa Tænh UÛy chæ roõ nhöõng nhieäm vuï vaø caùc giaûi phaùp chuû yeáu nhö sau: - Tieán haønh raø soaùt, saép xeáp laïi ñoäi nguõ nhaø giaùo, caùn boä quaûn lyù giaùo duïc. Coù._.1999 2000 2000 2001 2001 2002 2002 2003 2003 2004 2004 2005 Toå lao ñoäng xuaát saéc 3 3 6 6 6 6 6 Toå lao ñoäng gioûi 2 2 Baèng Khen cuûa Chuû tòch UBND cho taäp theå vaø caù nhaân 10 17 12 19 17 Giaáy khen cuûa Sôû Giaùo duïc cho taäp theå vaø caù nhaân 2 3 15 18 10 20 14 Baèng khen cuûa Boä Giaùo duïc cho taäp theå toå vaø caù nhaân 5 3 2 Baèng khen cuûa Thuû töôùng Chính phuû 1 Danh hieäu giaùo vieân gioûi chieán syõ thi ñua caáp cô sôû 0 3 9 9 18 15 13 Danh hieäu chieán syõ thi ñua caáp tænh 1 2 NHAØ TRÖÔØNG Baèng khen cuûa Chuû tòch UBND tænh 1 1 Baèng khen cuûa Thuû töôùng Chính phuû 1 UBND tænh coâng nhaän Taäp theå lao ñoäng xuaát saéc 1 1 UBND tænh taëng Côø thi ñua 1 Naêm 2005 -2006, ñöôïc Hoäi ñoàng thi ñua khen thöôûng Sôû Giaùo duïc ñeà nghò Nhaø nöôùc phong taëng nhaø tröôøng Huaân chöông lao ñoäng haïng III. Coù hai giaùo vieân ñöôïc coâng nhaän chieán syõ thi ñua caáp tænh. 5 Phuï luïc IV: SÖÏ PHAÙT TRIEÅN CUÛA ÑOÄI NGUÕ GIAÙO VIEÂN HAØNG NAÊM NOÄI DUNG 1998 1999 1999 2000 2000 2001 2001 2002 2002 2003 2003 2004 2004 2005 Toång soá caùn boä, giaùo vieân 38 39 41 48 56 64 65 BGH 1 2 2 3 3 3 3 Giaùo vieân 32 33 35 40 47 55 56 Ñaûng vieân 3 4 10 10 13 13 14 Ñoaøn vieân 18 17 16 15 26 26 27 Thaïc syõ 0 0 0 0 1 1 3 Cöû nhaân 28 29 30 35 42 51 54 Cao Ñaúng 4 4 5 5 4 4 3 Giaùo vieân gioûi,CS thi ñua 0 3 9 9 18 15 13 6 Phuï luïc V (Phieáu laáy yù kieán daønh cho Caùn boä quaûn lyù, Giaùo vieân tröôøng THPT Huyønh Maãn Ñaït) PHIEÁU THAÊM DOØ YÙ KIEÁN. Ñeå coù yù kieán veà vieäc naâng cao chaát löôïng ñoäi nguõ nhaø giaùo tröôøng THPT chuyeân, goùp phaàn naâng cao chaát löôïng giaùo duïc trong nhaø tröôøng, xin quí thaày coâ vui loøng cho bieát yù kieán cuûa mình (baèng caùch ñaùnh daáu X vaøo oâ troángº , hoaëc khoanh troøn vaøo soá thích hôïp ) veà moät soá vaán ñeà sau: Xin thaày coâ vui loøng cho bieát ñoâi neùt veà baûn thaân: Giôùi tính : Nam º Nöõ º Tuoåi( Naêm sinh): Trình ñoä chuyeân moân : Thaâm nieân trong ngaønh: Trình ñoä Ngoaïi ngöõ : Trình ñoä Tin hoïc : Ñaõ ñaït ñöôïc danh hieäu thi ñua naøo sau ñaây? Nhaø giaùo öu tuù: º , Chieán syõ thi ñua toaøn quoác : º, Chieán syõ thi ñua caáp tænh : º Giaùo vieân gioûi caáp tænh( Thaønh phoá) : º, Chieán syõ thi ñua caáp cô sôû º, Giaùo vieân gioûi caáp cô sôû: º. 1. Xin thaày coâ vui loøng cho bieát yù kieán cuûa mình veà yeâu caàu chaát löôïng ñoäi nguõ giaùo vieân coâng taùc taïi tröôøng THPT chuyeân. 1.1 Yeâu caàu veà trình ñoä giaùo vieân ôû tröôøng THPT chuyeân (soá 1 laø raát caàn thieát, 2 -laø caàn thieát , 3- ít caàn thieát, 4 - khoâng caàn thieát.) a. Tieán syõ. 1 2 3 4 b. Thaïc syõ. 1 2 3 4 c. Ñaïi hoïc. 1 2 3 4 d. Cao ñaúng. 1 2 3 4 1.2. Yeâu caàu veà naêng löïc sö phaïm cuûa giaùo vieân ( Soá 1 laø Gioûi, soá 2 laø Khaù, soá 3 laø Trung bình, soá 4 Yeáu) a.Naêng löïc giaûng daïy. 1 2 3 4 b.Naêng löïc giaùo duïc hoïc sinh. 1 2 3 4 c.Naêng löïc toå chöùc hoaït ñoäng sö phaïm. 1 2 3 4 1.3. Xin thaày coâ cho bieát yeâu caàu veà chaát löôïng moät soá maët khaùc cuûa ñoäi nguõ giaùo vieân ôû tröôøng THPT chuyeân.( Soá 1 laø Toát, soá 2 laø Khaù, soá 3 laø Trung bình, soá 4 laø Yeáu) a. Ñaïo ñöùc ngheà nghieäp. 1 2 3 4 d. Loøng say meâ ngheà nghieäp. 1 2 3 4 e. Naêng löïc töï nghieân cöùu. 1 2 3 4 g. Tính töï chuû. 1 2 3 4 h. Tham gia caùc hoaït ñoäng chính trò- xaõ hoäi. 1 2 3 4 i. Khaû naêng coäng taùc. 1 2 3 4 2. Xin thaày ( coâ ) vui loøng cho bieát yù kieán cuûa mình veà caùc ñieàu kieän phuïc vuï cho daïy vaø hoïc cuûa tröôøng THPT chuyeân. (Soá 1 laø raát caàn thieát, 2 -laø caàn thieát , 3- ít caàn thieát, 4 - khoâng caàn thieát.) a. Ñuû phoøng hoïc ñeå boá trí hoïc 2 ca. 1 2 3 4 b. Ñuû phoøng hoïc ñeå boá trí hoïc 1 ca. 1 2 3 4 c. Ñuû phoøng thí nghieäm boä moân vaø duïng cu.ï 1 2 3 4 d. Ñuû phoøng maùy ñeå hoïc Tin hoïc, Ngoaïi ngöõ. 1 2 3 4 e. Coù phoøng thö vieän ñaày ñuû saùch. 1 2 3 4 7 g. Coù phoøng hoäi ñoàng giaùo vieân. 1 2 3 4 h. Coù hoäi tröôøng lôùn. 1 2 3 4 i. Coù phoøng truyeàn thoáng. 1 2 3 4 k. Coù phoøng boä moân. 1 2 3 4 l. Coù phoøng ña naêng. 1 2 3 4 m. Coù phoøng laøm vieäc cuûa BGH. 1 2 3 4 n. Coù phoøng laøm vieäc Ñoaøn tröôøng. 1 2 3 4 o. Coù phoøng laøm vieäc cuûa Coâng ñoaøn. 1 2 3 4 p. Coù kyù tuùc xaù cho hoïc sinh ôû xa. 1 2 3 4 q. Coù nhaø aên taäp theå . 1 2 3 4 3. Xin thaày coâ cho bieát ñaùnh giaù cuûa mình veà phaåm chaát ñaïo ñöùc vaø thaùi ñoä ngheà nghieäp cuûa ñoäi nguõ giaùo vieân tröôøng THPT chuyeân Huyønh Maãn Ñaït hieän nay. (baèng caùch khoanh troøn vaøo soá thích hôïp : soá 1 laø Toát; 2 - Khaù; 3 - Trung bình; 4 – Yeáu. Loaïi Toát khi coù töø 80% giaùo vieân thöïc hieän toát phaåm chaát ñaõ neâu, loaïi Khaù töø 65 ñeán < 80%, loaïi Trung bình töø 50 ñeán < 65%, loaïi yeáu < 50%) a. Chaáp haønh chuû tröông chính saùch cuûa Ñaûng, 1 2 3 4 phaùp luaät cuûa nhaø nöôùc 1 2 3 4 b. Chaáp haønh qui ñònh cuûa ngaønh vaø ñôn vò 1 2 3 4 c. Yeâu ngheà vaø taän tuî vôùi ngheà daïy hoïc 1 2 3 4 d. Coù yù thöùc töï hoïc, töï boài döôõng ñeå naâng cao 1 2 3 4 trình ñoä, naêng löïc chuyeân moân. 1 2 3 4 e. Coù yù thöùc hoaøn thaønh coâng vieäc ñöôïc giao 1 2 3 4 g. Toân troïng nhaân caùch hoïc sinh. 1 2 3 4 h. Thöông yeâu, coù traùch nhieäm vôùi hoïc sinh. 1 2 3 4 i. Khoâng truø daäp, phaân bieät hoïc sinh 1 2 3 4 k. Thaân maät gaàn guõi vôùi hoïc sinh 1 2 3 4 l. Soáng trung thöïc , göông maãu, giaûn dò 1 2 3 4 m. Giao tieáp, öùng xöû vôùi ñoàng nghieäp 1 2 3 4 n. Ñoaøn keát, thöông yeâu, toân troïng ñoàng nghieäp 1 2 3 4 o. YÙ thöùc xaây döïng taäp theå, xaây döïng nhaø tröôøng. 1 2 3 4 Ngoaøi nhöõng phaåm chaát neâu treân theo thaày( coâ) coøn coù nhöõng phaåm chaát naøo khaùc vaø möùc ñoä cuûa caùc phaåm chaát ñoù. +................................................................................ .................................. +................................................................................ .................................. +................................................................................ .................................. 4. Xin thaày coâ cho bieát ñaùnh giaù cuûa mình veà naêng löïc chuyeân moân vaø nghieäp vuï sö phaïm cuûa ñoäi nguõ giaùo vieân tröôøng THPT chuyeân Huyønh Maãn Ñaït hieän nay.(Khoanh troøn soá nhö muïc 7) a. Trình ñoä naém vöõng chuyeân moân( boä moân) 1 2 3 4 b. Trình ñoä hieåu bieát veà vaên hoùa - xaõ hoäi 1 2 3 4 c. Kieán thöùc veà taâm lyù hoïc, giaùo duïc hoïc 1 2 3 4 d. Hieåu bieát caùc phöông phaùp daïy hoïc nhaèm 1 2 3 4 8 phaùt huy tính tích cöïc, chuû ñoäng cuûa hoïc sinh 1 2 3 4 e. Khaû naêng töï hoïc , töï nghieân cöùu 1 2 3 4 g. Khaû naêng phoái hôïp caùc phöông phaùp giaûng daïy 1 2 3 4 h. Khaû naêng töï bieân soaïn taøi lieäu giaûng daïy 1 2 3 4 i. Loøng say meâ nghieân cöùu khoa hoïc 1 2 3 4 k. Khaû naêng söû duïng caùc thieát bò daïy hoïc 1 2 3 4 l. Khaû naêng xöû lyù caùc tình huoáng sö phaïm 1 2 3 4 m. YÙ thöùc chuaån bò giaùo aùn, ñoà duøng daïy hoïc 1 2 3 4 n. YÙ thöùc döï giôø, thao giaûng 1 2 3 4 o. YÙ thöùc thöïc hieän qui cheá chuyeân moân 1 2 3 4 p. Toå chöùc kieåm tra ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp 1 2 3 4 cuûa hoïc sinh s. Toå chöùc ngoaïi khoùa cho hoïc sinh 1 2 3 4 r. Khaû naêng phoái hôïp nhaø tröôøng vaø gia ñình 1 2 3 4 Ngoaøi caùc naêng löïc treân, theo thaày(coâ) giaùo vieân tröôøng coøn coù moäc soá naêng löïc khaùc vaø möùc ñoä cuûa caùc naêng löïc ñoù. .................................................................................... ................................ .................................................................................. ................................ .................................................................................. ................................ 5. Xin thaày coâ cho bieát nhöõng bieän phaùp naøo döôùi ñaây maø nhaø tröôøng ñaõ thöïc hieän ñeå naâng cao chaát löôïng ñoäi nguõ nhaø giaùo vaø möùc ñoä caàn thieát cuûa caùc bieän phaùp ñoù. ( baèng caùch khoanh troøn vaøo soá thích hôïp. Coät thöïc hieän: soá 1 laø coù thöïc hieän, soá 2 laø khoâng thöïc hieän. Coät möùc ñoä : soá 1 laø raát caàn thieát; 2 : caàn thieát; 3 : khoâng caàn thieát) Nhoùm giaûi phaùp Bieän phaùp Thöïc hieän 1 2 Möùc ñoä 1 2 3 A/. Nhoùm giaûi phaùp naâng cao phaåm chaát chính trò, tö töôûng, ñaïo ñöùc cho giaùo vieân 1. Boài döôõng hoïc taäp chính trò , tö töôûng ñònh kyø. 2.Boài döôõng taùc phong nhaø giaùo thoâng qua caùc cuoäc hoïp. 3.Boài döôõng ñaïo ñöùc, loái soáng nhaø giaùo. 4.Boài döôõng loøng yeâu ngheà thoâng qua caùc cuoäc hoïp hoäi ñoàng , caùc ngaøy leã, caùc sinh hoaït taäp theå khaùc… 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 5.Boài döôõng ñoäng cô, muïc tieâu ngheà nghieäp cho giaùo vieân. 1 2 3 9 B/. Nhoùm giaûi phaùp naâng cao naêng löïc chuyeân moân, nghieäp vuï cho giaùo vieân. 1. Toå chöùc hoïc taäp boài döôõng chuyeân moân ñònh kyø trong heø. 2. Boài döôõng kieán thöùc veà taâm lyù hoïc, giaùo duïc hoïc. 3. Khuyeán khích giaùo vieân töï hoïc taäp, töï nghieân cöùu. 4. Yeâu caàu giaùo vieân soaïn baøi nghieâm tuùc. 5. Taêng cöôøng döï giôø, thao giaûng ôû caùc toå chuyeân moân. 6. Toå chöùc boài döôõng hoïc sinh gioûi caùc khoái. 7. Toå chöùc cho giaùo vieân tham gia luyeän thi ñaïi hoïc. 8. Toå chöùc phuï ñaïo hoïc sinh yeáu. 9. Hoïc taäp veà phöông phaùp giaûng daïy môùi. 10. Giaùo vieân giao löu , hoïc taäp thoâng qua caùc kyø thi hoïc sinh gioûi khu vöïc, OÂlympic 30-4. 11.Ñaøo taïo boài döôõng treân chuaån (sau ñaïi hoïc). 12. Taêng cöôøng kieåm tra, ñaùnh giaù giaùo vieân cuûa BGH. 13.Ñoåi môùi phöông phaùp giaûng daïy. 14.Giao chæ tieâu phaán ñaáu cho giaùo vieân. 15.Taêng cöôøng trang thieát bò, duïng cuï daïy hoïc. 16.Boài döôõng naâng cao khaû naêng söû duïng coâng ngheä thoâng tin. 17.Boài döôõng naâng cao kyõ naêng söû duïng caùc phöông tieän giaûng daïy tích cöïc. 18.Boài döôõng naâng cao trình ñoä ngoaïi ngöõ. 19. Taêng cöôøng sinh hoaït toå chuyeân moân theo chuyeân ñeà veà kieán thöùc vaø phöông phaùp giaûng daïy. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 C/. Nhoùm giaûi phaùp naâng cao naêng löïc quaûn lyù cho BGH 1. Ñaøo taïo boài nghieäp vuï quaûn lyù cho BGH. 2. Xaây döïng qui cheá laøm vieäc cô quan. 3. Thöïc hieän ñaày ñuû nguyeân taéc daân chuû trong nhaø tröôøng. 4. Xaây döïng qui cheá phoái hôïp hoaït ñoäng cuûa caùc toå chöùc trong nhaø tröôøng. 5. Thöïc hieän toát chöùc naêng toå chöùc, chæ ñaïo cuûa HT. 6. Thöïc hieän chöùc naêng keá hoaïch hoùa trong nhaø tröôøng. 7. Thöïc hieän chöùc naêng kieåm tra , giaùm saùt cuûa BGH. 8. Ñoåi môùi caùch ñaùnh giaù xeáp loaïi giaùo vieân . 9. Phoái hôïp toát caùc phöông phaùp quaûn lyù : haønh chaùnh, giaùo duïc, kinh teá trong nhaø tröôøng. 10. Ñoåi môùi coâng taùc thi ñua khen thöôûng. 11. Giao quyeàn töï chuû veà tuyeån choïn nhaân söï cho hieäu tröôûng. 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 10 1. Thöïc hieän ñaày ñuû cheá ñoä chính saùch cuûa Nhaø nöôùc. 1 2 1 2 3D/. Nhoùm giaûi phaùp naâng cao ñôøi soáng vaät chaát- tinh thaàn cho giaùo vieân 2. Xaây döïng taäp theå ñoaøn keát, gaén boù, toân troïng laãn nhau. 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 3. Xaây döïng tinh thaàn pheâ vaø töï pheâ trong giaùo vieân. 1 2 1 2 3 4. Ñaàu tö trang bò phöông tieän hoaït ñoäng daïy vaø hoïc. 1 2 1 2 3 5. Toå chöùc tham quan , hoïc taäp, sinh hoaït taäp theå. 1 2 1 2 3 6. Taêng cöôøng cheá ñoä khen thöôûng cuoái naêm. 1 2 1 2 3 7. Taêng cöôøng chính saùch ñaõi ngoä cuûa ñòa phöông. 1 2 1 2 3 8. Vaän duïng cheá ñoä, chính saùch ñeå taêng thu nhaäp cho GV. Ngoaøi caùc nhoùm giaûi phaùp neâu treân, theo thaày( coâ), coøn coù nhöõng giaûi phaùp naøo khaùc? ....................... ........................................................................................................................................... ....................... ........................................................................................................................................... ....................... ........................................................................................................................................... ....................... ........................................................................................................................................... ....................... ........................................................................................................................................... Xin chaân thaønh caûm ôn quí thaày, coâ 11 Phuï luïc VI (Phieáu laáy yù kieán daønh cho caùn boä quaûn lyù, giaùo vieân tröôøng THPT chuyeân Tieàn Giang, An Giang, Caàn Thô ) PHIEÁU THAÊM DOØ YÙ KIEÁN. Ñeå coù yù kieán veà vieäc naâng cao chaát löôïng ñoäi nguõ nhaø giaùo tröôøng THPT chuyeân, goùp phaàn naâng cao chaát löôïng giaùo duïc trong nhaø tröôøng, xin quí thaày coâ vui loøng cho bieát yù kieán cuûa mình (baèng caùch ñaùnh daáu X vaøo oâ troángº , hoaëc khoanh troøn vaøo soá thích hôïp ) veà moät soá vaán ñeà sau: Xin thaày coâ vui loøng cho bieát ñoâi neùt veà baûn thaân: Giôùi tính : Nam º Nöõ º Tuoåi( Naêm sinh): Trình ñoä chuyeân moân : Thaâm nieân trong ngaønh: Trình ñoä Ngoaïi ngöõ : Trình ñoä Tin hoïc : Ñaõ ñaït ñöôïc danh hieäu thi ñua naøo sau ñaây? Nhaø giaùo öu tuù: º , Chieán syõ thi ñua toaøn quoác : º, Chieán syõ thi ñua caáp tænh : º Giaùo vieân gioûi caáp tænh( Thaønh phoá) : º, Chieán syõ thi ñua caáp cô sôû º, Giaùo vieân gioûi caáp cô sôû: º. 1. Xin thaày coâ vui loøng cho bieát yù kieán cuûa mình veà yeâu caàu chaát löôïng ñoäi nguõ giaùo vieân coâng taùc taïi tröôøng THPT chuyeân. 1.1 Yeâu caàu veà trình ñoä giaùo vieân ôû tröôøng THPT chuyeân (soá 1 laø raát caàn thieát, 2 -laø caàn thieát , 3- ít caàn thieát, 4 - khoâng caàn thieát.) a. Tieán syõ. 1 2 3 4 b. Thaïc syõ. 1 2 3 4 c. Ñaïi hoïc. 1 2 3 4 d. Cao ñaúng. 1 2 3 4 1.2. Yeâu caàu veà naêng löïc sö phaïm cuûa giaùo vieân ( Soá 1 laø Gioûi, soá 2 laø Khaù, soá 3 laø Trung bình, soá 4 Yeáu) a.Naêng löïc giaûng daïy. 1 2 3 4 b.Naêng löïc giaùo duïc hoïc sinh. 1 2 3 4 c.Naêng löïc toå chöùc hoaït ñoäng sö phaïm. 1 2 3 4 1.3. Xin thaày coâ cho bieát yeâu caàu veà chaát löôïng moät soá maët khaùc cuûa ñoäi nguõ giaùo vieân ôû tröôøng THPT chuyeân.( Soá 1 laø Toát, soá 2 laø Khaù, soá 3 laø Trung bình, soá 4 laø Yeáu) a. Ñaïo ñöùc ngheà nghieäp. 1 2 3 4 d. Loøng say meâ ngheà nghieäp. 1 2 3 4 e. Naêng löïc töï nghieân cöùu. 1 2 3 4 g. Tính töï chuû. 1 2 3 4 h. Tham gia caùc hoaït ñoäng chính trò- xaõ hoäi. 1 2 3 4 i. Khaû naêng coäng taùc. 1 2 3 4 2. Xin thaày ( coâ ) vui loøng cho bieát yù kieán cuûa mình veà caùc ñieàu kieän phuïc vuï cho daïy vaø hoïc cuûa tröôøng THPT chuyeân. (Soá 1 laø raát caàn thieát, 2 -laø caàn thieát , 3- ít caàn thieát, 4 - khoâng caàn thieát.) a. Ñuû phoøng hoïc ñeå boá trí hoïc 2 ca. 1 2 3 4 b. Ñuû phoøng hoïc ñeå boá trí hoïc 1 ca. 1 2 3 4 c. Ñuû phoøng thí nghieäm boä moân vaø duïng cu.ï 1 2 3 4 d. Ñuû phoøng maùy ñeå hoïc Tin hoïc, Ngoaïi ngöõ. 1 2 3 4 12 e. Coù phoøng thö vieän ñaày ñuû saùch. 1 2 3 4 g. Coù phoøng hoäi ñoàng giaùo vieân. 1 2 3 4 h. Coù hoäi tröôøng lôùn. 1 2 3 4 i. Coù phoøng truyeàn thoáng. 1 2 3 4 k. Coù phoøng boä moân. 1 2 3 4 l. Coù phoøng ña naêng. 1 2 3 4 m. Coù phoøng laøm vieäc cuûa BGH. 1 2 3 4 n. Coù phoøng laøm vieäc Ñoaøn tröôøng. 1 2 3 4 o. Coù phoøng laøm vieäc cuûa Coâng ñoaøn. 1 2 3 4 p. Coù kyù tuùc xaù cho hoïc sinh ôû xa. 1 2 3 4 q. Coù nhaø aên taäp theå . 1 2 3 4 3. Xin thaày coâ cho bieát nhöõng bieän phaùp naøo döôùi ñaây maø nhaø tröôøng ñaõ thöïc hieän ñeå naâng cao chaát löôïng ñoäi nguõ nhaø giaùo vaø möùc ñoä caàn thieát cuûa caùc bieän phaùp ñoù. ( baèng caùch khoanh troøn vaøo soá thích hôïp. Coät thöïc hieän: soá 1 laø coù thöïc hieän, soá 2 laø khoâng thöïc hieän. Coät möùc ñoä : soá 1 laø raát caàn thieát; 2 : caàn thieát; 3 : khoâng caàn thieát) Nhoùm giaûi phaùp Bieän phaùp Thöïc hieän 1 2 Möùc ñoä 1 2 3 A/. Nhoùm giaûi phaùp naâng cao phaåm chaát chính trò, tö töôûng, ñaïo ñöùc cho giaùo vieân 1. Boài döôõng hoïc taäp chính trò , tö töôûng ñònh kyø. 2.Boài döôõng taùc phong nhaø giaùo thoâng qua caùc cuoäc hoïp. 3.Boài döôõng ñaïo ñöùc, loái soáng nhaø giaùo. 4.Boài döôõng loøng yeâu ngheà thoâng qua caùc cuoäc hoïp hoäi ñoàng , caùc ngaøy leã, caùc sinh hoaït taäp theå khaùc… 5.Boài döôõng ñoäng cô, muïc tieâu ngheà nghieäp cho giaùo vieân. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 B/. Nhoùm giaûi phaùp naâng cao naêng löïc chuyeânmoân, nghieäp vuï cho giaùo vieân. 1. Toå chöùc hoïc taäp boài döôõng chuyeân moân ñònh kyø trong heø. 2. Boài döôõng kieán thöùc veà taâm lyù hoïc, giaùo duïc hoïc. 3. Khuyeán khích giaùo vieân töï hoïc taäp, töï nghieân cöùu. 4. Yeâu caàu giaùo vieân soaïn baøi nghieâm tuùc. 5. Taêng cöôøng döï giôø, thao giaûng ôû caùc toå chuyeân moân. 6. Toå chöùc boài döôõng hoïc sinh gioûi caùc khoái. 7. Toå chöùc cho giaùo vieân tham gia luyeän thi ñaïi hoïc. 8. Toå chöùc phuï ñaïo hoïc sinh yeáu. 9. Hoïc taäp veà phöông phaùp giaûng daïy môùi. 10. Giaùo vieân giao löu , hoïc taäp thoâng qua caùc kyø thi hoïc sinh gioûi khu vöïc, OÂlympic 30-4. 11.Ñaøo taïo boài döôõng treân chuaån (sau ñaïi hoïc). 12. Taêng cöôøng kieåm tra, ñaùnh giaù giaùo vieân cuûa BGH. 13.Ñoåi môùi phöông phaùp giaûng daïy. 14.Giao chæ tieâu phaán ñaáu cho giaùo vieân. 15.Taêng cöôøng trang thieát bò, duïng cuï daïy hoïc. 16.Boài döôõng naâng cao khaû naêng söû duïng coâng ngheä thoâng tin. 17.Boài döôõng naâng cao kyõ naêng söû duïng caùc phöông tieän 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 13 giaûng daïy tích cöïc. 18.Boài döôõng naâng cao trình ñoä ngoaïi ngöõ. 19. Taêng cöôøng sinh hoaït toå chuyeân moân theo chuyeân ñeà veà kieán thöùc vaø phöông phaùp giaûng daïy. 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 C/. Nhoùm giaûi phaùp naâng cao naêng löïc quaûn lyù cho BGH 1. Ñaøo taïo boài nghieäp vuï quaûn lyù cho BGH. 2. Xaây döïng qui cheá laøm vieäc cô quan. 3. Thöïc hieän ñaày ñuû nguyeân taéc daân chuû trong nhaø tröôøng. 4. Xaây döïng qui cheá phoái hôïp hoaït ñoäng ccuûa caùc toå chöùc trong nhaø tröôøng. 5. Thöïc hieän toát chöùc naêng toå chöùc, chæ ñaïo cuûa HT. 6. Thöïc hieän chöùc naêng keá hoaïch hoùa trong nhaø tröôøng. 7. Thöïc hieän chöùc naêng kieåm tra , giaùm saùt cuûa BGH. 8. Ñoåi môùi caùch ñaùnh giaù xeáp loaïi giaùo vieân . 9. Phoái hôïp toát caùc phöông phaùp quaûn lyù : haønh chaùnh, giaùo duïc, kinh teá trong nhaø tröôøng. 10. Ñoåi môùi coâng taùc thi ñua khen thöôûng. 11. Giao quyeàn töï chuû veà tuyeån choïn nhaân söï cho hieäu tröôûng. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 D/. Nhoùm giaûi phaùp naâng cao ñôøi soáng vaät chaát- tinh thaàn cho giaùo vieân 1. Thöïc hieän ñaày ñuû cheá ñoä chính saùch cuûa Nhaø nöôùc. 2. Xaây döïng taäp theå ñoaøn keát, gaén boù, toân troïng laãn nhau. 3. Xaây döïng tinh thaàn pheâ vaø töï pheâ trong giaùo vieân. 4. Ñaàu tö trang bò phöông tieän hoaït ñoäng daïy vaø hoïc. 5. Toå chöùc tham quan , hoïc taäp, sinh hoaït taäp theå. 6. Taêng cöôøng cheá ñoä khen thöôûng cuoái naêm. 7. Taêng cöôøng chính saùch ñaõi ngoä cuûa ñòa phöông. 8. Vaän duïng cheá ñoä, chính saùch ñeå taêng thu nhaäp cho GV. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 E/. Nhoùm giaûi phaùp ñaåy maïnh chuû tröông xaõ hoäi hoùa trong nhaø tröôøng. 1. Keát hôïp chaët cheõ vôùi Hoäi phuï huynh trong coâng taùc thi ñua khen thöôûng giaùo vieân , hoïc sinh. 2.Toå chöùc toát hoaït ñoäng Hoäi khuyeán hoïc, khuyeán taøi. 3.Ñaåy maïnh hoaït ñoäng Ñoaøn tröôøng hoïc. 4.Ñaåy maïnh coâng taùc taøi trôï caùc hoaït ñoäng vui hoïc, caâu laïc boä, tham quan hoïc taäp ngoaïi khoùa trong nhaø tröôøng. 5. Lieân keát chaët cheõ vôùi chính quyeàn ñòa phöông ñeå hoã trôï caùc hoaït ñoäng trong nhaø tröôøng. 6.Taêng cöôøng söï ñaàu tö cuûa nhaø nöôùc. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Ngoaøi caùc nhoùm giaûi phaùp neâu treân, theo thaày( coâ), coøn coù nhöõng giaûi phaùp naøo khaùc? ....................... ........................................................................................................................................... ....................... ........................................................................................................................................... ....................... ........................................................................................................................................... 14 Phuï luïc VII. NOÄI DUNG PHOÛNG VAÁN BGH CAÙC TRÖÔØNG THPT chuyeân Thoaïi Noïc Haàu, Lyù Töï Troïng vaø chuyeân Tieàn Giang 1. Xin ñ/ c cho bieát vaøi neùt veà nhaø tröôøng: + Quaù trình thaønh laäp vaø phaùt trieån. + Ñieàu kieän veà cô sôû vaät chaát : - phoøng hoïc - phoøng thí nghieäm thöïc haønh boä moân: - phoøng maùy hoïc Tin hoïc - Phoøng hoïc ngoaïi ngöõ - Phoøng thö vieän - Hoäi tröôøng - Phoøng ña naêng - Kyù tuùc xaù cho hoïc sinh - Caùc phoøng chöùc naêng khaùc. .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... YÙ kieán ñaùnh giaù cuûa ñ/c veà ñieàu kieän cô sôû vaät chaát cuûa nhaø tröôøng: .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... + Tình hình tröôøng lôùp, hoïc sinh - Soá lôùp Soá hoïc sinh: - Soá lôùp chuyeân: Soá hoïc sinh: - Soá lôùp khoâng chuyeân: Soá hoïc sinh: YÙ kieán ñaùnh giaù cuûa ñ/c veà tình hình chaát löôïng hoïc sinh lôùp ñaàu caáp. .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... + Keát quaû hoïc sinh gioûi, toát nghieäp THPT, Ñaïi hoïc nhöõng naêm gaàn ñaây: 15 Hoïc sinh gioûi 2000 -2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 Quoác gia Tænh ÑB. SCL Ñaïi hoïc Toát nghieäp 2. Xin ñoàng chí cho bieát thöïc traïng ñoäi nguõ hieän coù cuûa nhaø tröôøng. + Toång soá: , BGH GV NV Ñaûng vieân + So vôùi bieân cheá , soá giaùo vieân thöøa: thieáu: Cuï theå: ............................................................................................................ ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... + Trình ñoä giaùo vieân : Ñaïi hoïc: Thaïc syõ: Cao Ñaúng: + Soá giaùo vieân gioûi caáp tænh : + Soá giaùo vieân gioûi caáp cô sôû: + Nhaø giaùo Öu tuù : + Thaâm nieân trong ngheà Cao nhaát Thaáp nhaát YÙ kieán ñaùnh giaù cuûa ñoàng chí veà tinh hình ñoäi nguõ giaùo vieân nhaø tröôøng. .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... 3. Xin ñoàng chí cho bieát caùc giaûi phaùp tuyeån choïn, söû duïng, ñaøo taïo boài döôõng ñoäi nguõ giaùo vieân. + Coâng taùc tuyeån choïn - Ñoái vôùi sinh vieân môùi ra tröôøng .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... - Ñoái vôùi giaùo vieân ôû caùc tröôøng khaùc .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... + Quyeàn haïn cuûa Hieäu tröôûng trong coâng taùc tuyeån choïn giaùo vieân 16 .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... + Coâng taùc boá trí, söû duïng giaùo vieân giaûng daïy caùc lôùp chuyeân .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... + Coâng taùc ñaøo taïo boài döôõng ñoäi nguõ - Ñi hoïc cao hoïc ............................................................................... ........................................................................................................ ........................................................................................................ - Ñi hoïc boài döôõng khaùc: ................................................................. ........................................................................................................ ........................................................................................................ 4. Ngoaøi nhöõng cheá ñoä chính saùch chung cuûa tröôøng THPT chuyeân, ñòa phöông coøn coù chính saùch naøo khaùc? + Ñoái vôùi giaùo vieân: - Cheá ñoä qui ñoåi daïy moân chuyeân ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... - Cheá ñoä ñi hoïc. ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... - Caùc cheá ñoä chính saùch khaùc: ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 5. Xin ñoàng chi vui loøng cho bieát vaøi neùt veà söï quan taâm cuûa laõnh ñaïo caùc caáp vaø chính quyeàn ñòa phöông ñoái vôùi nhaø tröôøng ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Xin chaân thaønh caûm ôn ñoàng chí. ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLA7015.pdf
Tài liệu liên quan