Giai cấp và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam hiện nay

Tài liệu Giai cấp và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam hiện nay: ... Ebook Giai cấp và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam hiện nay

doc22 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1508 | Lượt tải: 1download
Tóm tắt tài liệu Giai cấp và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
a.®Æt vÊn ®Ò Trong x· héi cã giai cÊp, giai cÊp thèng trÞ chiÕm ®o¹t lao ®éng cña c¸c giai cÊp vµ tÇng líp bÞ trÞ, chiÕm ®o¹t cña c¶i x· héi vµo tay m×nh. C¸c giai cÊp, tÇng líp bÞ trÞ kh«ng nh÷ng bÞ chiÕm ®o¹t kÕt qu¶ lao ®éng mµ hä cßn bÞ ¸p bøc vÒ chÝnh trÞ, x· héi vµ tinh thÇn. Kh«ng cã sù b×nh ®¼ng gi÷a giai cÊp thèng trÞ vµ giai cÊp bÞ trÞ, ch¼ng h¹n gi÷a giai cÊp c¸c nhµ t­ b¶n víi giai cÊp nh÷ng c«ng nh©n lµm thuª. Giai cÊp bãc lét bao giê còng dïng mäi biÖn ph¸p vµ ph­¬ng tiÖn b¶o vÖ ®Þa vÞ giai cÊp cña hä, duy tr× cñng cè kinh tÕ x· héi cho phÐp hä ®­îc h­ëng nh÷ng ®Æc quyÒn, ®Æc lîi giai cÊp. C«ng cô chñ yÕu lµ quyÒn lùc nhµ n­íc. Lîi Ých c¬ b¶n cña giai cÊp bÞ trÞ ®èi lËp víi lîi Ých c¬ b¶n cña giai cÊp thèng trÞ. §©y lµ ®èi kh¸ng vÒ quyÒn lîi gi÷a nh÷ng giai cÊp ¸p bøc bãc lét vµ nh÷ng giai cÊp, tÇng líp bÞ ¸p bøc, bÞ bãc lét. §èi kh¸ng lµ nguyªn nh©n cña ®Êu tranh giai cÊp. Cã ¸p bøc th× cã ®Êu tranh chèng ¸p bøc. V× vËy ®Êu tranh giai cÊp kh«ng do mét lý thuyÕt x· héi nµo t¹o ra mµ lµ hiÖn t­îng tÊt yÕu kh«ng thÓ tr¸nh ®­îc trong x· héi cã ¸p bøc giai cÊp. §Êu tranh giai cÊp lµ mét trong nh÷ng ®éng lùc thóc ®Èy sù vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña x· héi cã sù ph©n chia giai cÊp. Trong x· héi ViÖt Nam tr¶i qua nhiÒu chÕ ®é chÝnh trÞ th× vÊn ®Ò giai cÊp vµ ®Êu tranh giai cÊp hiÖn nay cßn cã rÊt nhiÒu vÊn ®Ò cÇn bµn luËn, chÝnh v× thÕ em chän ®Ò tµi “Giai cÊp vµ ®Êu tranh giai cÊp ë ViÖt Nam hiÖn nay” lµ ®Ò tµi viÕt tiÓu luËn cña m×nh.Dï ®· rÊt cè g¾ng nghiªn cøu ®Ò tµi, cËp nhËt th«ng tin ®Ó cã thÓ hoµn thµnh tiÓu luËn mét c¸ch tèt nhÊt cã thÓ nh­ng ch¾c ch¾n sÏ vÉn m¾c ph¶i mét sè lçi trong qu¸ tr×nh hoµn thµnh bµi tiÓu luËn, v× thÕ em mong nhËn ®­îc sù gióp ®ì tõ thÇy c« gi¸o ®Ó bµi tiÓu luËn cã thÓ tèt h¬n n÷a. b.gi¶i quyÕt vÊn ®Ò Claude Henri Saint – Simon (1760 – 1825) ,nhµ x· héi chñ nghÜa kh«ng t­ëng Ph¸p –Lµ ng­êi ®Çu tiªn ®Ò cËp ,luËn gi¶i cho lÝ thuyÕt vÒ giai cÊp.¤ng tù tuyªn bè lµ ng­êi ph¸t ng«n cho giai cÊp cÇn lao vµ gi¶i phãng giai cÊp Êy lµ môc ®Ých cuèi cïng cña nh÷ng nç lùc mµ «ng thùc hiÖn trong cuéc ®êi.Néi dung quan träng cña häc thuyÕt Xanh – Xim«ng cã ®iÓm ®¸ng chó ý ®ã lµ nh÷ng quan ®iÓm vÒ giai cÊp vµ ®Êu tranh giai cÊp ,mét ®iÒu míi so víi tÊt c¶ nhµ x· héi kh«ng t­ëng tr­íc kia.¤ng quan t©m ®Õn sè phËn cña giai cÊp v« s¶n,nh­ng kh«ng nhËn thøc vai trß vµ sø mÖnh lÞch sö cña nã.¤ng phñ nhËn ®Êu tranh giai cÊp .¤ng chñ tr­¬ng trong x· héi cña nghÜa t­¬ng lai ,nh÷ng nhµ b¸c häc vµ nh­ng ng­êi lµm c«ng nghiÖp (bao gåm chñ x­ëng ,th­¬ng nh©n,nhµ ng©n hµng ,vµ c¶ c«ng nh©n) gi÷ vai trß l·nh ®¹o .¤ng cho r»ng c¬ së kinh tÕ cña chñ nghÜa x· héi sÏ lµ nÒn ®¹i c«ng nghiÖp ®­îc tæ chøc trªn nh÷ng nguyªn t¾c kÕ ho¹ch ho¸ ,cã kh¶ n¨ng ®¶m b¶o sù tho¶ m·n nhu cÇu cho x· héi.¤ng ®Ò ra nguyªn t¾c "mäi ng­êi ®Òu ph¶i lao ®éng" theo kh¶ n¨ng cña m×nh ®Ó cung cÊp cña c¶i cho x· héi. Sacl¬ Phuriª (Charles Fourier) – nhµ triÕt häc vµ kinh tÕ häc Ph¸p ,nhµ x· héi chñ nghÜa kh«ng t­ëng «ng viÕt mét sè t¸c phÈm c«ng kÝch kÞch liÖt chÕ ®é t­ b¶n,chØ râ r»ng trong x· héi t­ b¶n,sù thõa th·i cña c¶i ë cùc nµy nhê sù nghÌo khæ ë cùc kia.Chñ nghÜa t­ b¶n lµm quÌ quÆt con ng­êi ,®µn ¸p t­ t­ëng ,t×nh c¶m vµ ­íc väng nh©n d©n.¤ng phª b×nh ,chØ trÝch chÕ ®é t­ b¶n x©y dùng trªn sù c¹nh tranh ,s¶n xuÊt v« tæ chøc ,kh«ng cã kÕ ho¹ch ;viÖc m©u thuÉn ,xung ®ét nhau vÒ quyÒn lîi gi÷a c¸c giai cÊp ®· g©y ra nh÷ng ¸c ý ®èi víi nhau.Phuriª cho r»ng chÕ ®é t­ b¶n ph¶i ®­îc thay thÕ b»ng mét chÕ ®é x· héi cao h¬n – chÕ ®é x· héi chñ nghÜa.X· héi t­¬ng lai ®­îc tæ chøc theo h×nh thøc c«ng x· ( Phal¨nggi¬),trong ®ã mäi ng­êi sèng trong céng ®ång ,lao ®éng ®­îc tiÕn hµnh theo kÕ ho¹ch ,mçi ng­êi ®Òu biÕt nhiÒu nghÒ vµ lµm nghÒ nµo m×nh thÝch thó , do ®ã lao ®éng lµ nhu cÇu niÒm vui ®èi víi con ng­êi .Nh­ng «ng cho lµ vÉn ph¶i kinh doanh theo lèi t­ b¶n ,cã nghÜa lµ vÉn b¶o tån lîi tøc cho giai cÊp t­ s¶n .Theo «ng ,th× s¶n phÈm b¸n ra ,dµnh mét phÇn ®Ó mua l­¬ng thùc ,thùc phÈm cung cÊp cho toµn c«ng x· ,cßn l¹i nh÷ng ng­êi lao ®éng vµ kÜ thuËt ®­îc h­ëng 2/3,cßn 1/3 dµnh cho c¸c nhµ t­ b¶n bá tiÒn vµo viÖc x©y dùng c«ng x· .Ph¸t hiÖn ra t×nh tr¹ng v« chÝnh phñ cña nÒn c«ng nghiÖp t­ b¶n chñ nghÜa.¤ng dù ®o¸n v¨n minh t­ b¶n nhÊt ®Þnh sÏ ®­îc thay thÕ b»ng chÕ ®é x· héi míi mµ «ng gäi lµ "chÕ ®é x· héi ®­îc ®¶m b¶o" hay "x· héi hµi hoµ". R«bít Ooen (1771 – 1858) – ng­êi Anh ,kh¸c víi Xanh Xi-m«ng vµ S.Phurie ,R.Ooen kh«ng chØ ®Ò x­íng vµ kiÕn nghÞ nh÷ng t­ t­ëng cã tÝnh chÊt x· héi chñ nghÜa ,«ng cßn ®Ò ra tæ chøc thùc nghiÖm nh÷ng tinh thÇn ®­îc nªu trong LuËt lao ®éng nh©n ®¹o trong c«ng x­ëng n¬i «ng lµm gi¸m ®èc : X­ëng céng s¶n, nhµ trÎ , mÉu gi¸o …¤ng ®¸nh gi¸ cao vai trß cña c«ng nghiÖp ,cña tiÕn bé kü thuËt ®èi víi s¶n xuÊt vµ ph¸t triÓn kinh tÕ .Nh÷ng chñ tr­¬ng trªn mµ «ng thùc hiÖn ®· mang l¹i nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh trong c¶i thiÖn ®êi sèng cho c«ng nh©n cña «ng.¤ng chñ tr­¬ng xo¸ bá t­ h÷u ,v× t­ h÷u lµ nguyªn ©y bÊt c«ng vµ tÖ n¹ x· héi trong x· héi t­ b¶n. Kh«ng thÓ kh«ng chÞu ¶nh h­ëng s©u s¾c quan niÖm cña chñ nghÜa duy lÝ vµ ch©n lý vÜnh cöu cña triÕt häc thêi kú cËn ®¹i , c¸c nhµ kh«ng t­ëng ®Çu thÕ kØ XIX còng ®· kh«ng tho¸t khái quan niÖm duy t©m vÒ lÞch sö. HÇu hÕt c¸c nhµ kh«ng t­ëng ®Òu cã khuynh h­íng ®I theo con ®­êng «n hoµ ®Ó c¶i t¹o x· héi b»ng ph¸p luËt vµ thùc nghiÖm x· héi….. C¸c nhµ t­ t­ëng x· héi chñ nghÜa trong c¸c thêi kú ®­îc xÐt ngay c¶ nh÷ng ®¹i biÓu cña ®Çu thÕ kû XIX ®· kh«ng thÓ ph¸t hiÖn ra lùc l­îng x· héi tiªn phong cã thÓ thùc hiÖn cuéc chuyÓn biÕn c¸ch m¹ng tõ chñ nghÜa t­ b¶n lªn chñ nghÜa x· héi vµ céng s¶n chñ nghÜa.Lùc l­îng Êy ®· ®­îc sinh ra,lín lªn vµ ph¸t triÓn cïng víi nÒn ®¹i c«ng nghiÖp t­ b¶n chñ nghÜa.§ã lµ giai cÊp c«ng nh©n. Nh÷ng h¹n chÕ trªn ®©y lµ nh÷ng h¹n chÕ cã tÝnh lÞch sö kh«ng thÓ tr¸nh khái.nguyªn nh©n c¬ b¶n cña nh÷ng h¹n chÕ nµy b¾t nguån tõ nh÷ng ®iÒu kiÖn kinh tÕ-x· héi lóc bÊy giê. ®¸ng chó ý nhÊt lµ: Ph­¬ng thøc s¶n xuÊt t­ b¶n chñ nghÜa ch­a ph¸t triÓn ®Çy ®ñ , ch­a béc lé hÕt nh÷ng m©u thuÉn néi t¹i vµ nh÷ng mÆt tr¸I c¬ b¶n cña nã Giai cÊp c«ng nh©n hiÖn ®¹i ch­a h×nh thµnh víi t­ c¸ch lµ mét giai cÊp ®· tr­ëng thµnh víi nh÷ng mÆt tr¸I ­u viÖt riªng cã , cuéc ®Êu tranh cña giai cÊp c«ng nh©n cßn ë tr×nh ®é thÊp §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn, con ng­ßi ph¶I g¾n kÕt víi nhau thµnh nh÷ng céng ®ång.trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña x· héi, ccs h×nh thøc céng ®ång ng­êi còng biÕn ®æi tõ thj téc ®Õn bé l¹c, bé téc vµ d©n téc ThÞ téc, lµ céng ®ång ng­êi ( kho¶ng vµi tr¨m ng­êi ) cã cïng mét huyÕt thèng.ThÞ téc lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt vµ lµ mét h×nh thøc tån t¹i c¬ b¶n cña x· cña x· héi nguyªn thuû.ThÞ téc lµ h×nh thøc céng ®ång ng­êi ®Çu tiªn trong lÞch sö. Ngoµi nh÷ng ®Æc tr­ng vÒ huyÕt thèng lµ chñ yÕu , thÞ téc cßn cã nh÷ng quan hÖ céng ®ång vÒ ng«n ng÷ , tËp qu¸n , tÝn ng­ìng, v¨n ho¸.Mçi thÞ téc cã khu vùc c­ tró , vïng s¨n b¾t vµ tªn gäi riªng. C¬ s¬ tån t¹i vÒ kinh tÕ cña thÞ téc lµ quyÒn së h÷u chung vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt vµ tµi s¶n .Hä cïng lao ®éng vµ mäi s¶n phÈm ®­îc chia ®Òu cho tÊt c¶ c¸c thµnh viªn trong thÞ téc L·nh ®¹o thÞ téc lµ mét héi ®ång thÞ téc , ®øng ®Çu lµ téc tr­ëng ®­îc mäi ng­êi bÇu ra.viÖc qu¶n lý ®iÒu hµnh thÞ téc dùa trªn nghÞ quyÕt cña héi nghÞ thÞ téc gåm c¸c nam n÷ ®· thµnh niªn trong thÞ téc.Khi téc tr­ëng ®· ®­îc bÇu, c¸c thµnh viªn trong thÞ téc t«n kÝnh vµ chÊp hµnh sù ®iÒu khiÓn cña téc tr­ëng mét c¸ch tù nguyÖn. Bé l¹c, lµ tËp hîp d©n c­ ®­îc t¹o thµnh tõ nhiÒu thÞ téc do cã quan hÖ huyÕt thèng hoÆc quan hÖ h«n nh©n liªn kÕt víi nhau, trong ®ã cã mét thÞ téc gèc t¹o thµnh bé l¹c gäi lµ bµo téc. §Æc tr­ng cña bé l¹c lµ cã cïng ng«n ng÷ , phong tôc , tËp qu¸n , v¨n ho¸ , tÝn ng­ìng vµ cïng chung sèng trªn mét vïng l·nh thæ.MÆc dï ch­a thËt sù æn ®Þnh nh­ng viÖc x¸c lËp chñ quyÒn vÒ mÆt l·nh thæ lµ ®Æc tr­ng míi cña bé l¹c so víi thÞ téc. Bé l¹c cã h×nh thøc së h÷u cao h¬n thÞ téc.ngoµi së h÷u riªng cña thÞ téc, bé l¹c cßn cã nh÷ng së h÷u kh¸c bao gåm vïng l·nh thæ , n¬I trång trät , s¨n b¾t vµ ch¨n nu«i… L·nh ®¹o bé l¹c lµ mét héi ®ång c¸c téc tr­ëng .trong bé l¹c cã thñ lÜnh tèi cao nh­ng mäi quyÒn hµnh qu¶n lý bé l¹c ®Òu do héi nghÞ cña héi ®ång c¸ téc tr­ëng vµ thñ lÜnh qu©n s­k quyÕt ®Þnh.H×nh thøc ph¸t triÓn cao nhÊt cña bé l¹c lµ liªn minh bé l¹c ®­îc h×nh thµnh tõ sù liªn kÕt nhiÒu bé l¹c. Trong x· héi nguyªn thuû , bé l¹c lµ h×nh thøc tèt nhÊt ®Ó ph¸t triªn s¶n xuÊt .ChÝnh trong thêi kú nµy, c«ng cô s¶n xuÊt b»ng kim lo¹i ®· ra ®­îc h×nh thµnh t¹o nªn h×nh thøc ph©n c«ng lao ®éng x· héi ®Çu tiªn gi÷a trång trät vµ ch¨n nu«I , n«ng nghiÖo víi thñ c«ng nghiÖp…§ã lµ tiÒn ®Ò kh¸ch quan cña sù xuÊt hiÖn së h÷u t­ nh©n.Dùa trªn së h÷u t­ nh©n , bé téc ra ®êi thay thÕ cho h×nh thøc bé l¹c vµ liªn minh c¸c bé l¹c. Bé téc, lµ mét céng ®ång d©n c­ ®­îc h×nh thµnh tõ sù liªn kÕt cña nhiÒu bé l¹c vµ liªn minh c¸c bé l¹c trªn cïng mét vïng l·nh thæ nhÊt ®Þnh.Bé téc ®«ng ®¶o h¬n bé l¹c.Mçi bé téc cã tªn gäi vµ cã nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ kinh tÕ, v¨n ho¸ riªng.Kh¸c víi bé l¹c vµ thÞ téc , bé téc cã vïng l·nh thæ t­¬ng ®èi æn ®Þnh, d©n c­ ®a d¹ng vµ ®an xen , ®a ng«n ng÷ vµ v¨n ho¸ , trong ®ã ng«n ng÷ cña bé l¹c nµo chiÕm vÞ trÝ trung t©m c¶u sù giao l­u vµ sù ph¸t triÓn kinh tÕ sÏ trë thµnh ng«n ng÷ chung cña c¶ bé téc. Thêi kú h×nh thµnh bé téc lµ thêi k× ®¸nh dÊu sù tan r· hoµn toµn cña x· héi c«ng x· nguyªn thuû;së h÷u t­ nh©n vµ chÕ ®é t­ h÷u ra ®êi thay thÕ së h÷u tËp thÓ cña thÞ téc, bé l¹c.nhµ n­íc , tæ chøc chÝnh trÞ x· héi cã giai cÊp ®Çu tiªn ®­îc h×nh thµnh.ph¹m vi thèng trÞ cña nhµ n­íc cã thÓ kh«ng trïng víi bé téc.Cã nhµ n­íc mét bé téc , còng cã nhµ n­íc nhiÒu bé téc , s¾c téc .Sù xuÊt hiÖn nhµ n­íc ®· gãp phÇn rÊt quan träng vµo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi , thóc ®Èy sù thèng nhÊt vÒ kinh tÕ vµ v¨n ho¸ , më réng giao l­u gi÷a x¸ bé téc…D­íi t¸c ®éng cña c¸c quan hÖ míi ; ®Æc biÖt lµ quan hÖ giao l­u vÒ kinh tÕ , khu«n khæ chËt hÑp cña bé téc kh«ng cßn thÝch hîp cho sù ph¸t triÓn .Nh÷ng nh©n tè kh¸ch quan trªn ®©y ®· thóc ®Èy qu¸ tr×nh h×nh thµnh mét céng ®ång ng­êi míi thay thÕ bé téc , ®ã lµ sù xuÊt hiÖn cña d©n téc. D©n téc, lµ mét céng ®ång d©n c­ h×nh thµnh tõ mét bé téc hoÆc tõ sù liªn kÕt cña tÊt c¶ c¸c bé téc sèng trªn cïng mét vïng l·nh thæ.Còng nh­ bé téc, d©n téc lµ h×nh thøc céng ®éng ng­êi g¾n liÒn vìi x· héi cã giai cÊp , cã c¸c thÓ chÕ chÝnh trÞ vµ nhµ nø¬c.D©n téc lµ mét céng ®ång d©n c­ cã tÝnh thèng nhÊt cao , æn ®Þnh vµ t­¬ng ®èi bÒn v÷ng dùa trªn nh÷ng nguyªn t¾c ph¸p lý cao, D©n téc lµ mét céng ®ßng d©n c­ gåm cã nh÷ng ®Æc ®iÓm chung thèng nhÊt rÊt chÆt chÏ: Céng ®ång vÒ l·nh thæ: L·nh thæ lµ sù biÓu hiÖn vÒ mÆt chñ quyÒn cña mét d©n téc trong quan hÖ víi c¸c quèc gia d©n téc kh¸c.Chñ quyÒn quèc gia d©n téc vÒ l·nh thæ lµ kÕt qu¶ lao ®éng kiÕn t¹o cña c¶ mét d©n téc trong suèt qu¸ tr×nh h×nh thµnh d©n téc.nã ®­îc thÓ chÕ b»ng luËt ph¸p quèc gia vµ quèc tÕ.L·nh thæ lµ chñ quyÒn kh«ng thÓ chia c¾t, lµ n¬I sinh tån ph¸t triÓn vµ lµ nªn t¶ng h×nh thµnh nªn tæ quèc cña mçi quèc gia , d©n téc. Céng ®ång vÒ kinh tÕ: Céng ®ång chung vÒ kinh tÕ lµ nh©n tè ®¶m b¶o cho sù tån t¹i vµ thèng nhÊt cña mçi quèc gia d©n téc.C.M¸c vµ Ph.¡ngghen chøng minh r»ng ®éng lùc g¾n kÕt c¸c d©n téc thµnh mét nhµ n­íc, mét quèc gia thèng nhÊt chÝnh lµ yÕu tè kinh tÕ.Trong mçi d©n téc th­êng tån t¹i nhiÒu giai cÊp, nhiÒu tÇng líp x· héi cã lîi ich kh¸c nhau, thËm chÝ ®èi lËp nhau.MÆc dï vËy , trong ®ã sù kh¸c biÖt Êy vÉn ph¶I cã nh÷ng t­¬ng ®ång nhÊt ®Þnh vÒ mÆt lîi Ých.Mét quèc gia thèng nhÊt, mét d©n téc thèng nhÊt ph¶I ®­îc b¶o ®¶m vµ ph¶I dùa trªn c¬ së céng ®ång chung vÒ kinh tÕ.TÝnh thèng nhÊt , tÝnh t­¬ng ®ång vµ æn ®Þnh chung vÒ kinh tÕ lu«n lu«n lµ nh©n tè b¶o ®¶m cho sù thèng nhÊt cña mçi quèc gia d©n téc. Céng ®ång vÒ ng«n ng÷: ng«n ng÷ lµ c«ng cô quan träng nhÊt trong giao tiÕp cña c¸c d©n téc.Mçi d©n téc ®Òu cã ng«n ng÷ riªng cña d©n téc m×nh, nh­ng trong mét quèc gia nhiÒu d©n téc bao giê cung cã mét ng«n ng÷ chung thèng nhÊt.ng«n ng÷ ®­îc chän lµm ng«n ng÷ thèng nhÊt th­êng lµ s¶n phÈm vµ lµ kÕt qu¶ tÊt yÕu cña mét qu¸ tr×nh ph¸t triÓn l©u dµi vÒ kinh tÕ – x· héi cña c¸c d©n téc trong mét quèc gia.Ng«n ng÷ lµ nÒn t¶ng v¨n ho¸ , ®ång thêi lµ di s¶n tinh thÇn cña mçi d©n téc. Céng ®ång vÒ v¨n ho¸ , vÒ t©m lý: V¨n ho¸ lµ yÕu tè ®Æc biÖt trong sù g¾n kÕt céng ®ång d©n téc thµnh mét khèi thèng nhÊt.LÞch sö ph¸t triÓn v¨n ho¸ cña mçi d©n téc rÊt phong phó vµ ®a d¹ng.V¨n ho¸ cña mçi d©n téc ph¶n ¸nh kh¸I qu¸t tÝnh ®a d¹ng chung cña c¸c s¾c téc, c¸c céng ®ång d©n c­ trªn cïng mét vïng l·nh thæ.®Æc tr­ng chung cña v¨n ho¸ d©n téc lµ thèng nhÊt trong tÝnh ®a d¹ng.Nã ®­îc ch¾t läc tr¶I dµi trong suèt lÞch sö ®Êu tranh ®Ó sinh tån cña mçi d©n téc.X· héi cµng ph¸t triÓn nhu cÇu vÒ v¨n ho¸ cµng cao.H¬n thÕ n÷a, v¨n ho¸ cßn lµ ®éng lùc của sự ph¸t triÓn , lµ c«ng cô b¶o vÖ ®éc lËp vµ chñ quyÒn cña mçi quèc gia.Trong x· héi cã giai cÊp, mçi giai cÊp cã nh÷ng ®iÒu kiÖn vËt chÊt riªng nªn v¨n ho¸ còng kh«ng ®ång nhÊt.Mçi d©n téc cßn cã t©m lý lèi sèng vµ nh÷ng tÝnh c¸ch riªng.T©m lý vµ nÐt tÝnh c¸ch riªng cña mçi d©n téc tr­íc hÕt lµ sù ph¶n ¸nh nh÷ng ®iÒu kiÖn kinh tÕ, ®iÒu kiÖn ®Þa lý , d©n c­ vµ nÐt ®Æc thï v¨n ho¸ riªng cña d©n téc Êy. Céng ®éng vÒ l·nh thæ , céng ®ång vÒ kinh tÕ , céng ®ång vÒ ng«n ng÷ m vÒ v¨n ho¸ , t©m lý vµ tÝnh c¸ch lµ bèn ®Æc tr­ng kh«ng thÓ thiÕu cña mçi d©n téc.§ã chÝnh lµ nh÷ng yÕu tè cã mèi quan hÖ néi lùc m¹nh mÏ.C¸c h×nh thøc céng dång chung cña d©n téc cã vai trß rÊt to lín ®èi víi sù ph¸t triÓn ®èi víi sù ph¸t triÓn cña con ng­êi vµ x· héi.§Êu tranh chèng l¹i sù n« dÞch vµ ¸p bøc d©n téc chÝnh lµ sù ®Êu tranh v× sù ph¸t triÓn vµ tiÕn bé chung cña nh©n lo¹i. Trong t¸c phÈm S¸ng kiÕn vÜ ®¹i, Lªnin ®Þnh nghÜa : “Ng­êi ta gäi giai cÊp, nh÷ng tËp ®oµn lín gåm nh÷ng ng­êi kh¸c nhau vÒ ®Þa vÞ cña hä trong mét hÖ thèng s¶n xuÊt x· héi nhÊt ®Þnh trong lÞch sö , kh¸c nhau vÒ quan hÖ cña hä(th­êng th­êng th× nh÷ng quan hÖ nµy ®­îc ph¸p luËt quy ®Þnh vµ thõa nhËn) ®èi víi nh÷ng t­ liÖu s¶n xuÊt, vÒ vai trß cña hä trong tæ chøc lao ®éng x· héi ,vµ nh­ vËy lµ kh¸c nhau vÒ c¸ch thøc h­ëng thô vµ vÒ phÇn c¶u c¶i x· héi , Ýt hoÆc nhiÒu mµ hä ®­îc h­ëng.Giai cÊp lµ nh÷ng tËp ®oµn mµ tËp ®oµn ng­êi mµ tËp ®oµn ng­êi nµy cã thÓ chiÕm ®o¹t lao ®éng cña tËp ®oµn ng­êi kh¸c nhau trong mét chÕ ®é kinh tÕ x· héi nhÊt ®Þnh” Nh­ vËy, sù ra ®êi , tån t¹i cña giai cÊp g¾n víi nh÷ng hÖ thèng s¶n xuÊt x· héi nhÊt ®Þnh.Sù kh¸c nhau vÒ ®Þa vÞ cña giai cÊp trong hÖ thèng s¶n xuÊt lµ do: Thø nhÊt , kh¸c nhau vÒ quan hÖ cña hä ®èi víi viÖc së h÷u nh÷ng t­ liÖu s¶n xuÊt cña x· héi. Thø hai, kh¸c nhau vÒ vai trß cña hä trong tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt, tæ chøc qu¶n lý lao ®éng x· héi. Thø ba, kh¸c nhau vÒ ph­¬ng thøc vµ quy m« thu nh©p nh÷ng s¶n phÈm lao ®éng cña x· héi. Trong nh÷ng sù kh¸c nhau trªn ®Ëy, sù kh¸c nhau cña hä ®èi víi TLSX cã ý nghÜa quan träng quyÕt ®Þnh nhÊt.TËp ®oµn ng­êi nµo n¾m TLSX sÏ trë thµnh giai cÊp thèng trÞ x· héi vµ tÊt yÕu sÏ chiÕm ®o¹t nh÷ng s¶n phÈm lao ®éng cña tËp ®oµn kh¸c.§ã lµ b¶n chÊt cña nh÷ng xung ®ét giai cÊp trong c¸c x· héi cã giai cÊp ®èi kh¸ng. Trong c¸c x· héi cã giai cÊp, ngoµi giai cÊp thèng trÞ vµ giai cÊp bÞ trÞ, cßn cã c¸c giai cÊp vµ tÇng líp trung gian kh¸c.Bé phËn nµy kh«ng cã vÞ trÝ c¬ b¶n trong ph­¬ng thøc s¶n xuÊt , nã th­êng bÞ ph©n ho¸.Nh©n tè chi phèi sù ph©n ho¸ cña c¸c tÇng líp trung gian lµ lîi Ých.C¸c giai cÊp vµ tÇng líp trung gian ng¶ vÒ phÝa giai cÊp thèng trÞ hay bÞ trÞ lµ tuú thuéc vµo vÞ trÝ lîi Ých cña hä. Giai cÊp lµ mét ph¹m trï kinh tÕ – x· héi cã tÝnh lÞch sö .Nã lu«n lu«n vËn ®éng vµ biÕn ®æi cïng víi sù biÕn ®æi cña lÞch sö. Trong x· héi cã nhiÒu nhãm x· héi kh¸c nhau .Sù kh¸c nhau Êy ®­îc ph©n biÖt bëi nh÷ng ®Æc tr­ng kh¸c nhau nh­ giíi tÝnh , nghÒ nghiÖp , chñng téc , d©n téc…Nh÷ng kh¸c biÖt Êy tù nã kh«ng t¹o ra sù ®èi lËp vÒ mÆt x· héi .ChØ cã nh÷ng giai cÊp xuÊt ph¸t tõ sù kh¸c biÖt c¨n b¶n vÒ lîi Ých míi t¹o ra nh÷ng xung ®ét x· héi mang tÝnh chÊt ®èi kh¸ng.M¸c chØ r»ng : “Sù tån t¹i cña c¸c giai cÊp chØ g¾n liÒn víi nh÷ng giai ®o¹n ph¸t triÓn lÞch sö nhÊt ®Þnh cña s¶n xuÊt ”. Sù ph©n chia mét x· héi thµnh giai cÊp tr­íc hÕt lµ do nguyªn nh©n kinh tÕ. Trong x· héi nguyªn thuû, lùc l­îng s¶n xuÊt ch­a ph¸t triÓn, n¨ng suÊt lao ®éng r¸t thÊp, s¶n phÈm lµm ra ch­a ®ñ nu«I sèng ng­êi nguyªn thuû. §Ó tån t¹i hä ph¶i sèng n­¬ng tùa vµo nhau theo bÇy ®µn lÖ thuéc nhiÒu vµo tù nhiªn , giai cÊp ch­a xuÊt hiÖn. S¶n xuÊt ngµy cµng ph¸t triÓn ph¸t triÓn víi sù ph¸t triÓn cña LLSX.C«ng cô s¶n xuÊt b»ng kim lo¹i ra ®êi thay thÕ c«ng cô b»ng ®¸, n¨ng suÊt lao ®éng nhê ®ã t¨ng lªn ®¸ng kÓ, ph©n c«ng lao ®éng x· héi tõng b­íc h×nh thµnh ,cña c¶I d­ thõa xuÊt hiÖn ,nh÷ng ng­êi cã chøc,quyÒn trong c¸c thÞ téc, bé l¹c ®· chiÕm ®o¹t cña c¶i d­ thõa lµm cña riªng ;chÕ ®é t­ h÷u ra ®êi, bÊt b×nh ®¼ng vÒ kinh tÕ n¶y sinh trong néi bé c«ng x·, ®ã chÝnh lµ c¬ së cña sù xuÊt hiÖn giai cÊp. Do cã cña c¶i d­ thõa, tï binh b¾t ®­îc trong c¸c cuéc chiÕn tranh kh«ng bÞ giÕt nh­ tr­íc.Hä ®­îc sö dông lµm n« lÖ phôc vô nh÷ng ng­êi giµu cã vµ cã ®Þa vÞ trong x· héi , chÕ ®é cã giai cÊp ch×nh thøc h×nh thµnh kÓ tõ ®ã. Nh­ vËy , sù xuÊt hiÖn chÕ ®é t­ h÷u lµ nguyªn nh©n quyÕt ®Þnh trùc tiÕp sù ra ®êi giai cÊp.Sù tån t¹i c¸c giai cÊp ®èi kh¸ng g¾n víi chÕ ®é chiÕm h÷u n« lÖ , chÕ ®é phong kiÕn vµ chÕ ®é t­ b¶n chñ nghÜa.Chñ nghÜa t­ b¶n ph¸t triÓn cao l¹i t¹o tiÒn ®Ò khiÕn cho sù thñ tiªu chÕ ®é t­ h÷u, c¸i c¬ së kinh tÕ cña sù ®èi kh¸ng giai cÊp trë thµnh xu thÕ kh¸ch quan trong sù ph¸t triÓn x· héi.§ã lµ l«gÝc kh¸ch quan cña tiÕn tr×nh ph¸t ph¸t triÓn lÞch sö. C¸c x· héi cã ®èi kh¸ng giai cÊp lÇn l­ît thay thÕ nhau trong lÞch sö.Mçi kÕt cÊu x· héi – giai cÊp cña mét x· héi nhÊt ®Þnh bao gåm hai giai cÊp c¬ b¶n ®èi lËp nhau.§ã lµ chñ n« vµ n« lÖ trong chÕ ®é n« lÖ, ®Þa chñ vµ n«ng n« trong chÕ ®é phong kiÕn , t­ s¶n vµ v« s¶n trong chÕ ®é t­ b¶n chñ nghÜa.Hai giai cÊp c¬ b¶n cña mçi chÕ ®é kinh tÕ – x· héi lµ s¶n phÈm ®Ých thùc cña chÕ ®é kinh tÕ – x· héi ®ã , ®ång thêi lµ nh÷ng giai cÊp quyÕt ®Þnh sù tån t¹i , sù ph¸t triÓn cña hÖ thèng s¶n xuÊt trong x· héi ®ã.Giai cÊp thèng trÞ lµ giai cÊp tiªu biÓu cho b¶n chÊt cña chÕ ®é kinh tÕ - x· héi ®ang tån t¹i.Ngoµi hai giai cÊp c¬ b¶n , mçi kÕt cÊu kinh tÕ- x· héi cßn bao gåm mét sè giai cÊp kh«ng c¬ b¶n vµ tÇng líp trung gian.Trong nh÷ng tËp ®oµn x· héi nµy cã tËp ®oµn lµ tµn d­ cña ph­¬ng thøc s¶n xuÊt cò( nh­ n« lÖ trogn buæi ®Çu cña x· héi t­ b¶n ) , cã tËp ®oµn lµ mÇm m«ng cña PTSX trogn t­¬ng lai( nh­ giai cÊp t­ s¶n cµ giai cÊp c«ng nh©n c«ng tr­êng thñ c«ng trogn giai ®o¹n cuèi cña x· héi phong kiÕn ).Ngoµi ra bÊt cø x· héi cã giai cÊp nµo cògn cã mét sè tÇng líp trugn gian lµ s¶n phÈm cña chinh ph­¬ng thøc s¶n xuÊt ®ang thègn trÞ , lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh ph©n ho¸ x· héi kh«ng ngõng diÔn ra trong x· héi.§ã lµ tÇng líp b×nh d©n trong x· héi n« lÖ, c¸c tÇng líp tiÓu t­ s¶n thµnh thÞ vµ n«ng th«n trong x· héi t­ b¶n.X· héi cã giai cÊp nµo còng tån t¹i mét tÇng líp x· héi cã vai trß quan träng vÒ kinh tÕ , x· héi , chÝnh trÞ , v¨n ho¸ , ®ã lµ tÇng líp tri thøc. Trong x· héi cã giai cÊp tÊt yÕu n¶y sinh ®Êu tranh giai cÊp.V.I.Lªnin “®Þnh nghÜa ®Êu tranh cña giai cÊp bÞ t­íc hÕt quyÒn , bÞ ¸p bøc vµ lao ®éng , chèng bän cã ®Æc tr­ng ,®Æc lîi , bän ¸p bùc vµ bän ¨n b¸m , cuéc ®Êu tranh cña nh÷ng ng­êi c«ng nh©n lµm thuª hay nh÷ng ng­êi v« s¶n chèng ng­êi h÷u s¶n hay giai cÊp t­ s¶n.” Thùc chÊt cña ®Êu tranh giai cÊp lµ cuéc ®Êu tranh gi¶i quyÕt m©u thuÉn vÒ mÆt lîi Ých gi÷a quÇn chóng bÞ ¸p bøc ,v« s¶n ®i lµm thuª chèng laÞ giai cÊp thèng trÞ , chèng l¹i bän ®Æc quyÒn, ®Æc lîi ,nh÷ng kÎ ®i ¸p bøc vµ bãc lét. §Êu tranh giai cÊp cã nguyªn nh©n kh¸ch quan tõ sù ph¸t triÓn mang tÝnh x· héi ho¸ ngµy cµng s©u réng cña lùc l­îng s¶n xuÊt víi quan hÖ chiÕm h÷u t­ nh©n vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt.BiÓu hiÖn cña m©u thuÉn nµy vÒ ph­¬ng diÖn x· héi : M©u thuÉn gi÷a mét bªn lµ giai cÊp c¸ch m¹ng , tiÕn bé , ®¹i diÖn cho ph­¬ng thøc s¶n xuÊt míi , víi mét bªn lµ giai cÊp thèng trÞ , bãc lét , ®¹i biÓu cho nh÷ng lîi Ých g¾n víi quan hÖ s¶n xuÊt lçi thêi,l¹c hËu. §Ønh cao cña cuéc ®Êu tranh giai cÊp t¸t yÕu sÏ dÉn ®Õn c¸ch m¹ng x· héi, thay thÕ ph­¬ng thøc s¶n xuÊt cò b»ng mét ph­¬ng thøc s¶n xuÊt míi tiÕn bé h¬n.Ph­¬ng thøc s¶n xuÊt míi ra ®êi më ra ®Þa bµn míi cho sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt x· héi.S¶n xuÊt ph¸t triÓn sÏ lµ ®éng lùc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña toµn bé ®êi sèng x· héi.Dùa vµo tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña lÞch sö , C.M¸c vµ Ph.¡ngghen ®· chøng minh r»ng,®Ønh cao cña ®Êu tranh giai cÊp lµ c¸ch m¹ng x· héi.C¸ch m¹ng x· héi nh­ lµ ®ßn bÈy thay ®æi c¸ h×nh th¸i kinh tÕ x· héi , v× vËy, “®Êu tranh giai cÊp lµ ®éng lùc trùc tiÕp cña lÞch sö c¸c x· héi cã giai cÊp”. §Êu tranh giai cÊp gãp phÇn xo¸ bá c¸c thÕ lùc ph¶n ®éng, l¹c hËu, ®ång thêi c¶i t¹o c¶ b¶n th©n giai cÊp c¸ch m¹ng.Giai cÊp nµo ®¹i biÓu cho ph­¬ng thøc s¶n xuÊt míi , giai cÊp ®ã sÏ l·nh ®¹o c¸ch m¹ng.Thµnh tùu mµ loµi ng­êi ®¹t ®­îc trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt , c¸ch m¹gn khoa häc vµ c«ng nghÖ , c¶i c¸ch vÒ d©n chñ vµ tiªn sbé x· héi….kh«gn t¸ch rêi cuéc ®Êu tranh giai cÊp gi÷a c¸c giai cÊp tiÕn bé chèng c¸c thÕ lùc thï ®Þch, ph¶n ®éng. §Êu tranh giai cÊp gi÷a giai cÊp v« s¶n vµ giai cÊp t­ s¶n lµ cuéc ®Êu tranh sau cïng trong lÞch sö xa héi cã giai cÊp.Nã lµ cuéc ®Êu tranh kh¸c vÒ b¶n chÊt so víi c¸c cuéc ®Êu so víi tr­íc ®ã trong lÞch sö.Bëi v× môc tiªu cña nã lµ thay ®æi vÒ c¨n b¶n së h÷u t­ nh©n b»ng së h÷u x· héi. Tr­íc khi giµnh chÝnh quyÒn , néi dung cña ®Êu tranh giai cÊp gi÷a giai cÊp v« s¶n vµ giai cÊp t­ s¶n lµ ®Êu tranh kinh tªs, ®Êu tranh t­ t­ëng, ®Êu tranh chÝnh trÞ.Sau khi giµnh chÝnh quyÒn , thiÕt lËp nÒn chuyªn chÝnh cña giai cÊp v« s¶n , môc tiªu vµ h×nh thøc ®Êu tranh giai cÊp còng thay ®æi.V.I.Lªnin viÕt “ Trong ®iÒu kiÖn chuyªn chÝnh v« s¶n , nh÷ng h×nh thøc ®Êu tranh giai cÊp cña giai cÊp v« s¶n kh«ng thÓ gièng nh­ tr­íc ®­îc” Trong cuéc ®Êu tranh nµy, giai cÊp v« s¶n ph¶i biÕt c¸ch sö dông tæng hîp mäi nguån lùc, vËn dông linh ho¹t c¸c h×nh thøc ®Êu tranh.Môc tiªu cña cuéc ®©u tranh nµy lµ gi÷ v÷ng thµnh qu¶ c¸ch m¹ng , x©y dùng vµ cñng cè chÝnh quyÒn cña nh©n d©n ;tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt , qu¶n lý x· héi, b¶o ®¶m t¹o ra mét n¨ng suÊt lao ®éng x· héi cao h¬n, trªn c¬ së ®ã thñ tiªu chÕ ®é ng­êi bãc lét ng­êi ,x©y dùng mét x· héi míi ,c«ng b»ng ,d©n chñ vµ v¨n minh.§ã lµ môc tiªu ,®ång thêi võa lµ nh©n tè b¶o ®¶m th¾ng lîi cho cuéc ®Êu tranh cña giai cÊp v« s¶n chèng l¹i giai cÊp t­ b¶n. Trong mét céng ®ång d©n téc bao giê còng cã nhiÒu giai cÊp vµ tÇng líp x· héi kh¸c nhau cïng chung sèng .Lîi Ých d©n téc lµ lîi Ých chung cña tÊt c¶ c¸c giai cÊp, lùc l­îng x· héi sèng trong céng ®ång Êy .Mçi mét giai ®o¹n ph¸t triÓn cô thÓ cña lÞch sö , giai cÊp nµo cã lîi Ých g¾n liÒn víi ph­¬ng thøc s¶n xuÊt thèng trÞ, sÏ trë thµnh lùc l­îng tiªu biÓu vµ l·nh ®¹o d©n téc. Tuy nhiªn , trong c¸c x· héi vµ nh÷ng ph­¬ng thøc s¶n xuÊt tån t¹i dùa trªn chÕ ®é chiÕm h÷u t­ nh©n vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt , lîi Ých cña giai cÊp thèng trÞ vµ lîi Ých cña d©n téc kh«gn ph¶i khi nµo cògn thègn nhÊt , thËm chÝ nhiÒu lóc tr¸i ng­îc vµ ®èi lËp víi lîi Ých d©n téc.Trong x· héi x· héi chñ nghÜa ph­¬ng thøc s¶n xuÊt dùa trªn chÕ ®é c«ng h÷u vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt ,lùc l­îng s¶n xuÊt thuéc vÒ quyÒn së h÷u chugn cña c¶ x· héi,khi Êy lîi Ých giai cÊp vÒ c¬ b¶n phï hîp víi lîi Ých cña c¶ céng ®ång d©n téc.§­¬ng nhiªn , sù phï hîp ®­îc thÓ hiÖn trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt ®óng ®¾n c¸c mau thuÉn .Ngµy nay,chõng nµo trong x· héi cßn giai cÊp ®èi kh¸ng ,vµ ®Êu tranh giai cÊp ,vÊn ®Ò quan hÖ giai cÊp vµ d©n téc ®­îc gi¶i quyÕt trªn lËp tr­êng giai cÊp nhÊt ®Þnh. VÊn ®Ò lîi Ých nh©n lo¹i lµ nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn sù sèng cßn cña c¶ loµi ng­êi , ch¼ng h¹n nh÷ng vÊn ®Ò chèng chiÕn tranh h¹t nh©n , b¶o vÖ m«i tr­êng ,vÊn ®Ò d©n sè ,chègn c¸c lo¹i dÞch bÖnh ®e do¹ sù sèng cßn cña c¶ nh©n lo¹i.Lîi Ých nh©n lo¹i lµ nh÷ng nh©n tè ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn cña loµi ng­êi mäi quèc gia ,kh«ng ph©n biÖt sù klh¸c nhau vÒ giai cÊp , d©n téc, t«n gi¸o. Tuy nhiªn trong x· héi cã giaic cÊp ,lîi Ých nh©n lo¹i lµ kh«ng t¸ch rêi víi lîi Ých giai cÊp ,lîi Ých d©n téc vµ do ®ã nã bÞ chi phèi bëi l­äi Ých giai cÊp. Lîi Ých cña giai cÊp tiÕn bé phï hîp víi lîi Ých cña nh©n lo¹i .C¸c giai cÊp ph¶n ®éng ®èi víi lÞch sö th× lîi Ých cña giai cÊp vÒ c¨n b¶n mau thuÉn víi lîi Ých chugn cña d©n téc vµ lîi Ých chugn cña toµn nh©n lo¹i. Chñ nghÜa M¸c – Lªnin chØ ra r»ng muèn gi¶i phãng m×nh, giai cÊp v« s¶n ph¶i gi¶i phãng gi¶i phãng toµn nh©n lo¹i khái ¸p bøc vµ n« dÞch cña chñ nghÜa t­ b¶n.V× vËy lîi Ých giai cÊp cña giai cÊp v« s¶n vÒ c¨n b¶n phï hîp víi lîi Ých cña nh©n lo¹i. T­ t­ëng hå ChÝ Minh lµ mét b­íc ph¸t triÓn míi cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin,®­îc vËn dông mét c¸ch s¸ng t¹o vµo thùc tiÔn gi¶i phãng d©n téc vµ x©y dùng chñ gnhÜa x· héi ë ViÖt Nam .§iÒu cèt lâi cña t­ t­ëng Hå ChÝ Minh lµ ®éc lËp d©n téc g¾n liÒn víi gi¶i quyÕt x· h«Þ vµ gi¶i phãng con ng­êi. Hå ChÝ Minh ®i tõ chñ nghÜa yªu n­íc ®Õn chñ nghÜa M¸c-Lªnin ,®èi víi Ng­êi ®Õn víi chñ nghÜa M¸c-Lªnin còng cã nghÜa lµ ®Õn víi con ®­êng c¸ch m¹ng v« s¶n.Tõ ®©y ,Ng­êi thùc sù t×m thÊy ®­îc con ®­êng cøu n­íc ch©n chÝnh ,triÖt ®Ó :"Muèn cøu n­íc vµ gi¶i phãng d©n téc ,kh«ng cã con ®­êng nµo kh¸c con ®­êng c¸ch m¹ng v« s¶n" vµ " chØ cã gi¶i phãng giai cÊp v« s¶n th× míi gi¶i phãng ®­îc d©n téc ;c¶ hai cuéc gi¶i phãng nµy chØ cã thÓ lµ sù nghiÖp cña chñ nghÜa céng s¶n vµ cu¶ c¸ch m¹ng thÕ giíi" §Õn víi chñ nghÜa M¸c-Lªnin ,t­ t­ëng vµ quan ®iÓm cña Hå ChÝ Minh cã b­íc nh¶y vät lín:kÕt hîp chñ nghÜa yªu n­íc víi chñ nghÜa quèc tÕ v« s¶n ,kÕt hîp d©n téc víi giai cÊp ,®éc lËp d©n téc víi chñ nghÜa ;n©ng chñ nghÜa yªu n­íc lªn mét tr×nh ®é míi trªn lËp tr­êng cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin .Khi ph©n tÝch x· héi cña c¸c n­íc thuéc ®Þa ,Hå ChÝ Minh tiÕp thu,vËn dông quan ®iÓm giai cÊp vµ ®Êu tranh giai cÊp cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin mét c¸ch s¸ng t¹o ,chñ yÕu xuÊt ph¸t tõ m©u thuÉn c¬ b¶n cña c¸c n­íc thuéc ®Þa ,®ã lµ m©u thuÉn gi÷a chñ nghÜa ®Õ quèc ,thùc d©n thèng trÞ vµ bÌ lò tay sai víi toµn thÓ nh©n d©n,d©n téc kh«ng ph©n biÖt giai cÊp, t«n gi¸o….Theo Ng­êi ,ë ViÖt Nam còng nh­ ë c¸c n­íc ph­¬ng §«ng , do tr×nh ®é s¶n xuÊt kÐm ph¸t triÓn nªn sù ph©n ho¸ giai cÊp vµ ®Êu tranh giai cÊp kh«ng gièng nh­ ë c¸c n­íc ph­¬ng T©y.Tõ ®ã, Ng­êi cã quan ®iÓm hÕt søc s¸ng t¹o lµ g¾n chñ nghÜa d©n téc ch©n chÝnh víi chñ nghÜa quèc tÕ vµ nªu lªn luËn ®iÓm: "Chñ nghÜa d©n téc lµ ®éng lùc lín cña ®Êt n­íc ".Ng­êi cßn cho r»ng ,chñ nghÜa d©n téc nh©n danh Quèc tÕ céng s¶n lµ" mét chÝnh s¸ch mang tÝnh hiÖn thùc tuyÖt vêi ". Trong suèt qu¸ tr×nh l·nh ®¹o c¸ch m¹ng ViÖt Nam,Hå ChÝ Minh lu«n gi¶i quyÕt ®óng ®¾n mèi quan hÖ gi÷a d©n téc vµ giai cÊp .Ng­êi kh¼ng ®Þnh ,ph¶i ®i tõ gi¶i phãng d©n téc ,d©n téc kh«ng tho¸t khái kiÕp tr©u ngùa th× ngµn n¨m giai cÊp còng kh«ng ®­îc gi¶i phãng.§­êng lèi cña c¸ch m¹ngVIÖt Nam lµ ®i tõ gi¶i phãng d©n téc ,x©y dùng chÕ ®é d©n chñ nh©n d©n ,tõng b­íc tݪn lªn chñ nghÜa x· héi .§éng lùc c¬ b¶n cña toµn bé sù nghiÖp c¸ch m¹ng ®ã lµ ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n trªn c¬ së nÒn t¶ng liªn minh c«ng nh©n ,n«ng d©n,trÝ thøc d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng Céng S¶n. §èi víi ViÖt Nam ,Hå ChÝ Minh cho r»ng ViÖt Nam lµ mét n­íc nöa thuéc ®Þa nöa phong kiÕn m©u thuÉn gi÷a d©n téc ViÖt Nam víi chñ nghÜa ®Õ quèc vµ tay sai næi tréi h¬n m©u thuÉn gi÷a giai cÊp n«ng d©n vµ ®Þa chñ phong kiÕn,gi÷a t­ s¶n víi v« s¶n.Do ®ã ,kh«ng ph¶i gi¶i quyÕt vÊn ®Ò giai cÊp råi míi gi¶i quyÕt vÊn ®Ò d©n téc nh­ ë phu¬ng T©y.Ng­îc l¹i chØ cã thÓ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò daan téc råi míi gi¶i phãng ®­îc giai cÊp.QuyÒn lîi d©n téc vµ giai cÊp lµ thèng nhÊt quyÒn lîi d©n téc kh«ng cßn ,th× quyÒn lîi mçi giai cÊp , mçi bé phËn trong d©n téc còng kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc. LuËn ®iÓm vÒ mèi quan hÖ gi÷a vÊn ®Ò d©n téc vµ vÊn ®Ò giai cÊp lµ mét trong nh÷ng s¸ng t¹o lín cña Hå ChÝ Minh trong viÖc vËn dông vµ ph¸t triÓn chñ nghÜa M¸c – Lªnin .Nã cã t¸c dông lín lao ®èi víi viÖc tËp hîp lùc l­îng vµo sù nghiÖp gi¶i phãng d©n téc ë ViÖt Nam còng nh­ ë c¸c n­íc thuéc ®Þa nãi chung. Tãm l¹i ,t­ t­ëng Hå ChÝ Minh lµ hÖ thèng quan ®iÓm toµn diÖn s©u s¾c vÒ nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam ,lµ kÕt qu¶ cña sù vËn dông vµ ph¸t triÓn s¸ng t¹o chñ nghÜa M¸c – Lªnin vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña ViÖt Nam ,kÕ thõa vµ ph¸t triÓn c¸c gi¸ trÞ truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc ,tiÕp thu tinh hao v¨n ho¸ cña nh©n lo¹i .T­ t­áng Hå ChÝ Minh vµ chñ nghÜa M¸c- Lªnin n»m trong sù thèng nhÊt h÷u c¬ ;c¶ hai ®Òu lµ nÒn t¶ng t­ t­ëng ,kim chØ anm cho hµnh ®éng cña §¶ng ta,nh©n d©n ta.Chóng ta kh«ng thÓ lÊy chñ nghÜa M¸c – Lªnin thay cho t­ t­ëng Hå ChÝ Minh ,còng kh«ng thÓ hiÓu vµ qu¸n triÖt ,vËn dông s©u s¾c t­ t­ëng Hå ChÝ Minh nÕu kh«ng n¾m v÷ng chñ nghÜa M¸c-Lªnin. Mối quan hệ giữa giai cấp, các tầng lớp xã hội là quan hệ hợp tác và đấu tranh trong nội bộ nhân dân, đoàn kết và hợp tác lâu dài trong sự nghiệp xây dựng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Lợi ích của công nhân thống nhất với lợi ích toàn dân tộc trong mục tiêu chung là: Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội. Cuéc ®Êu tranh giai cÊp ë ViÖt Nam hiÖn naylµ cuéc tiÕn hµnh C«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸,®Þnh h­íng ®i lªn CNXH Trong thêi kú qu¸ ®é ®i lªn chñ nghÜa x· héi ë n­íc ta, x· héi vÉn tån t¹i l©u dµi c¸c giai cÊp, c¸c m©u thuÉn giai cÊp. §Êu tranh giai cÊp lµ thùc tÕ kh¸ch quan kh«ng thÓ tr¸nh danh tõ ®Êu tranh giai cÊp, mµ lµ nhËn thøc cho ®óng tÝnh chÊt, néi dung, h×nh thøc cña cuéc ®Êu tranh, xö lý ®óng ®¾n c¸c quan hÖ x· héi - giai cÊp. §Ó thùc hiÖn môc tiªu c¸ch m¹ng lµ d©u giµu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng v¨n minh, ®iÒu c¬ b¶n lµ ph¶i ph¸t triÓn m¹nh mÏ nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc, b¶o ®¶m ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa; thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. X©y dùng chñ nghÜa x· héi ph¶i ®i ®«i víi b¶o vÖ Tæ quèc, b¶o vÖ chÝnh quyÒn nh©n d©n vµ ph¸p chÕ x· héi chñ nghÜa. Toµn bé sù nghiÖp trªn ®©y lµ lîi Ých c¨n b¶n cña d©n téc vµ nh©n d©n lao ®éng. TuyÖt ®¹i ®a sè trong céng ®ång d©n téc ViÖt Nam bao gåm giai cÊp c«ng nh©n, giai cÊp n«ng d©n, tÇng líp trÝ thøc, c¸c tÇng líp lao ®éng kh¸c, tÇng líp t­ s¶n d©n téc, c¸c nh©n sÜ yªu n­íc... t¸n thµnh môc tiªu nãi trªn. Tuy nhiªn mét bé phËn nhá trong x· häi v× quyÒn lîi Ých kû, v× hËn thï giai cÊp, ®· vµ ®ang liªn kÕt víi c¸c thÕ lùc ph¶n ®éng quèc tÕ chèng l¹i sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña nh©n d©n ta. V× vËy, ®Êu tranh giai cÊp trong thêi kú qu¸ ®é ë n­íc ta tr­íc hÕt lµ cuéc ®Êu tranh d­íi nhiÒu h×nh thøc gi÷a mét bªn lµ quÇn chóng nh©n d©n lao ®éng, c¸c lùc l­îng x· héi ®i theo con ®­êng dÉn ®Õn môc tiªu d©n giµu n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng v._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc8950.doc