Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (AgriBank) chi nhánh Bắc Hà Nội

Tài liệu Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (AgriBank) chi nhánh Bắc Hà Nội: ... Ebook Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (AgriBank) chi nhánh Bắc Hà Nội

doc65 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1234 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (AgriBank) chi nhánh Bắc Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lêi nãi ®Çu Nh÷ng n¨m qua, nÒn kinh tÕ n­íc ta ®· vµ ®ang chuyÓn ®Çu t­ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù ®iÒu tiÕt vµ qu¶n lý cña Nhµ n­íc, viÖc chuyÓn ®æi c¬ chÕ mang tÝnh tÊt yÕu cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña mét quèc gia nh­ ViÖt Nam. Trong b­íc chuyÓn ®æi nµy th× ng©n hµng ®ãng vai trß rÊt quan träng. Víi vai trß lµ nhµ ®iÒu hoµ vèn trong nÒn kinh tÕ, ng©n hµng ®i huy ®éng vèn tõ c¸c chñ thÓ thõa vèn trong nÒn kinh tÕ vµ cho nh÷ng chñ thÓ thiÕu vèn, cã nhu cÇu vÒ vèn vay. V× vËy, viÖc n©ng cao chÊt l­îng c¸c nghiÖp vô cña ng©n hµng lµ rÊt cÇn thiÕt, kh«ng ph¶i chØ cÇn thiÕt ®èi víi riªng ng©n hµng mµ cßn cÇn thiÕt h¬n cho c¶ nÒn kinh tÕ. Khi chÊt l­îng cña c¸c nghiÖp vô ng©n hµng ®­îc n©ng cao th× c¸c giao dÞch trong nÒn kinh tÕ sÏ diÔn ra dÔ dµng h¬n, b»ng viÖc ng©n hµng sÏ thay cho c¸c chñ thÓ trong nÒn kinh tÕ thùc hiÖn c«ng viÖc thanh to¸n hoÆc lµ c¸c dÞch vô huy ®éng vèn nÕu ho¹t ®éng tèt sÏ lµm gi¶m tèi thiÓu vèn nhµn rçi trong nÒn kinh tÕ. §Æc biÖt, ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng mµ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ th× sÏ gióp cho nÒn kinh tÕ gi¶i quyÕt ®­îc vÊn ®Ò thiÕu vèn ®ång thêi ®Èy nhanh sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. Tuy nhiªn hiÖn nay lÜnh vùc Ng©n hµng ®· béc lé nh÷ng yÕu kÐm mµ d­ luËn x· héi ®ang quan t©m vÒ nh÷ng tiÒm Èn vµ nguy c¬ kh«ng lµnh m¹nh. §Æc biÖt lµ chÊt l­îng tÝn dông ch­a cao ®ang ®ßi hái t×m kiÕm nh÷ng gi¶i ph¸p th¸o gì cã hiÖu qu¶. chÝnh v× vËy, nhê cã sù h­íng dÉn, gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o Ph¹m Phan Dòng cïng víi sù lç lùc b¶n th©n, t«i ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi: “Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông t¹i Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n chi nh¸nh B¾c Hµ Néi” B¶ng c¸c ký hiÖu viÕt t¾t KÝ hiÖu gi¶i thÝch NHNo&PTNT Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n H§ Huy ®éng TCKT Tæ chøc kinh tÕ TCTD Tæ chøc tÝn dông DNNN Doanh nghiÖp nhµ níc DNNQD Doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh SXKD S¶n xuÊt kinh doanh NHTM Ng©n hµng th¬ng m¹i TD tÝn dông TDNH TÝn dông ng©n hµng HSSDNVH§ HiÖu suÊt sö dông nguån vèn huy ®éng PhÇn I: B¸o c¸o thùc tËp 1. Kh¸i qu¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n B¾c Hµ Néi: 1.1 Sù ra ®êi cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n B¾c Hµ Néi: Chi nh¸nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp & Ph¸t triÓn N«ng th«n (NHNo& PTNT) B¾c Hµ Néi lµ mét chi nh¸nh cÊp 1, trùc thuéc NHNo & PTNT ViÖt Nam, ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 342/ Q§ cña Thèng §èc Ng©n hµng Nhµ N­íc ViÖt Nam, víi ngµy giao dÞch ®Çu tiªn lµ ngµy 1/11/2001 vµ ngµy khai tr­¬ng chÝnh thøc lµ ngµy 6/11/2001. Chi nh¸nh NHNo& PTNT B¾c Hµ Néi cã Héi së chÝnh t¹i 217 phè §éi CÊn -Ba §×nh - Hµ Néi. 1.2 Chøc n¨ng nhiÖm vô: NHNo&PTNT B¾c HN lµ mét chi nh¸nh NH cÊp I nªn nã cã mét sè chøc n¨ng sau: - Thùc hiÖn chøc n¨ng trung gian tÝn dông: lµ viÖc Ng©n hµng huy ®éng vèn vµ cho vay b»ng nhiÒu h×nh thøc. NH cã thùc hiÖn c¸c h×nh thøc Marketing nh­: t¨ng l·i suÊt huy ®éng, thùc hiÖn khuyÕn m¹i, tæ chøc c¸c cuéc trao th­ëng, ®­a ra nhiÒu lo¹i l·i suÊt ,... Nh»m thu hót vèn nhµn dçi vµ cho vay. - Trung gian thanh to¸n: NH thùc hiÖn c¶ h×nh thøc thanh to¸n trong n­íc vµ thanh to¸n quèc tÕ. - Chøc n¨ng dÞch vô, thu thËp th«ng tin vµ t­ vÊn, b¶o qu¶n. - Chøc n¨ng tµi trî ngo¹i th­¬ng. 1.3 M« h×nh tæ chøc bé m¸y: Gi¸m ®èc Phã Gi¸m §èc KD Phã Gi¸m §èc TC P. KÕ To¸n Ng©n Quü P.TT quèc tÕ P.KÕ Ho¹ch KD P.NV & KH Tæng Hîp P. Ktra K’To¸n néi bé P. HC Nh©n sù P. ThÈm §Þnh T¹i héi së chÝnh cã 7 phßng ngiÖp vô chuyªn m«n, vµ ®­îc bè trÝ theo s¬ ®å sau: Trong n¨m 2005 ®­îc sù chÊp thuËn cña NHNo&PTNT ViÖt Nam, NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi ®· lËp míi chi nh¸nh cÊp II, bao gåm: Chi nh¸nh NguyÔn V¨n Huyªn, vµ phßng giao dÞch sè 1 trùc thuéc chi nh¸nh Hoµng Quèc ViÖt, ®­a tæng sè ®iÓm giao dÞch cña chi nh¸nh lªn 8 ®iÓm. HiÖn nay, ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan ®· ®i vµo æn ®Þnh vµ ph¸t huy hiÖu qu¶ tèt, cã t¸c dông tÝch cùc cho ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh. Mµng l­íi cña chi nh¸nh ®Õn thêi ®iÓm 31/12/2005 bao gåm: + Héi Së chÝnh lµ chi nh¸nh CÊp I B¾c Hµ Néi + Chi nh¸nh Kim M· + Chi nh¸nh Hoµng Quèc ViÖt + Chi nh¸nh NguyÔn V¨n Huyªn + Phßng giao dÞch sè 1 trùc thuéc chi nh¸nh Hoµng Quèc ViÖt + Phßng giao dÞch sè 2 + Phßng giao dÞch sè 4 + Phßng giao dÞch sè 5 Sè c¸n bé cña toµn Chi nh¸nh B¾c Hµ Néi cã 111 ng­êi, t¨ng 12 ng­êi so víi n¨m 2004. Tr×nh ®é cña c¸n bé nh©n viªn trong toµn chi nh¸nh cã: 8 c¸n bé cã tr×nh ®é th¹c sü trë lªn, 76 c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc. 1.4 LÜnh vùc ho¹t ®éng chÝnh: NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi lµ chi nh¸nh cÊp I trùc thuéc NHNo& PTNT ViÖt Nam - mét Ng©n hµng th­¬ng m¹i hµng ®Çu, cã vèn ®iÒu lÖ lín nhÊt, hÖ thèng m¹ng l­íi réng lín nhÊt ViÖt Nam - ®­îc phÐp kinh doanh ®a n¨ng vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nghiÖp vô cña mét Ng©n hµng hiÖn ®¹i, gåm: - Huy ®éng vèn b»ng ®ång ViÖt Nam vµ c¸c lo¹i ngo¹i tÖ víi nhiÒu h×nh thøc nh­: tiÕt kiÖm, k× phiÕu, tr¸i phiÕu, tiÒn göi thanh to¸n vµ c¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n linh ho¹t. - §Çu t­ vèn tÝn dông b»ng ®ång ViÖt Nam vµ ngo¹i tÖ nh­: Cho vay th«ng th­êng; cho vay tµi trî theo ch­¬ng tr×nh, dù ¸n; cho vay ®ång tµi trî; cho vay tµi trî xuÊt nhËp khÈu; chiÕt khÊu c¸c lo¹i giÊy tê, chøng tõ cã gi¸... - B¶o l·nh b»ng ®ång ViÖt Nam vµ ngo¹i tÖ d­íi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau trong vµ ngoµi n­íc. - Thanh to¸n b»ng ®ång ViÖt Nam vµ ngo¹i tÖ nh­: Thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®iÖn tö trong c¶ n­íc; thanh to¸n biªn giíi; thanh to¸n quèc tÕ qua m¹ng SWIFT, TELEX... - §Çu t­ d­íi c¸c h×nh thøc hïn vèn, liªn doanh, mua cæ phÇn, mua tµi s¶n vµ c¸c h×nh thøc ®Çu t­ kh¸c víi c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c tæ chøc tµi chÝnh tÝn dông. - Thùc hiÖn mua b¸n giao ngay, cã kú h¹n vµ thanh to¸n ho¸n ®æi c¸c lo¹i ngo¹i tÖ m¹nh víi thñ tôc nhanh gän, tû gi¸ phï hîp. - Thùc hiÖn lµm ®¹i lý vµ dÞch vô uû th¸c cho c¸c tæ chøc tµi chÝnh, tÝn dông vµ c¸ nh©n trong vµ ngoµi n­íc nh­: tiÕp nhËn vµ triÓn khai c¸c dù ¸n uû th¸c vèn; dÞch vô gi¶i ng©n cho dù ¸n ®Çu t­, dù ¸n uû nhiÖm; thanh to¸n thÎ tÝn dông, sÐc du lÞch... - Cung øng c¸c dÞch vô nh­: Chi tr¶ tiÒn l­¬ng t¹i doanh nghiÖp; chi tr¶ kiÒu hèi; chuyÓn tiÒn nhanh; thu chi tiÒn t¹i gia;... - C¸c dÞch vô kh¸c cña mét Ng©n hµng hiÖn ®¹i. 2. KÕt qu¶ thùc tËp: Trong qu¸ tr×nh thùc tËp tõ ngµy 9 th¸ng 1 ®Õn ngµy 1 th¸ng 4, t«i ®· ®­îc tiÕp xóc trùc tiÕp víi c¸c nghiÖp vô vµ hiÓu thªm vÒ h×nh thøc ho¹t ®éng cña NH. §ång thêi t«i còng n¾m ®­îc mét sè th«ng tin vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña NH nh­ sau: 2.1 Nguån vèn huy ®éng: Tæng nguån vèn huy ®éng cña NHNN&PTNT B¾c HN ®Õn ngµy 31/12/2005 ®¹t 4.046 tû ®ång, t¨ng 625 tûVND so víi n¨m 2004 (3421 tû ®ång). Trong ®ã nguån vèn huy ®éng b»ng néi tÖ ®¹t 3.444 tû VND, chiÕm 85.12% tæng nguån vèn huy ®éng; nguån vèn huy ®éng b¨ng ngo¹i tÖ (quy ®æi ra VND) ®¹t 602 tû VND, chiÕm 14.90% tæng nguån vèn H§. C¬ cÊu nguån vèn huy ®éng ®­îc ph©n ra nh­ sau: 2.1.1 C¬ cÊu theo thêi gian: - Nguån vèn huy ®éng kh«ng kú h¹n ®¹t 1.121 tû VND, chiÕm 27,7% tæng nguån vèn huy ®éng cña Chi nh¸nh B¾c Hµ Néi. Trong ®ã ngo¹i tÖ ®· quy ®æi ®¹t 25 tû VND. - Nguån vèn H§ cã kú h¹n ®¹t 2.925 tû VND, chiÕm 72,3% tæng nguån vèn H§ cña Chi nh¸nh B¾c Hµ Néi. trong ®ã ngo¹i tÖ ®· quy ®æi ®¹t 562,2 tû VND. 2.1.2 C¬ cÊu theo thµnh phÇn kinh tÕ: - Nguån vèn huy ®éng tõ d©n c­: 768 tû VND, chiÕm tû träng 18,98% tæng nguån vèn cña Chi nh¸nh B¾c Hµ Néi. Trong ®ã ngo¹i tÖ quy ®æi ®¹t 138 tû VND. - Nguån vèn huy ®éng tõ TCKT : 2.425 tû VND.chiÕm tû träng 59,93%. Trong ®ã ngo¹i tÖ quy ®æi 13 tû VND. - Nguån vèn tiÒn göi, tiÒn vay TCTD: 853 tû, trong ®ã ngo¹i tÖ quy ®æi 443 tû VND. 2.2 Sö dông vèn: 2.2.1 Doanh sè cho vay vµ thu nî: -Doanh sè cho vay: Trong n¨m 2005 doanh sè cho vay cña NHNN&PTNN B¾c HN ®¹t 1.632 tû VND. T¨ng 83,23% so víi n¨m 2004 -Doanh sè thu nî: T×nh h×nh thu nî t¹i c¬ quan ®¹t 1498 tû VND. T×nh h×nh ®ã ®­îc thÓ hiÖn nh­ sau: + Ph©n theo thêi gian: Thu nî ng¾n h¹n: 1.239 tû VND Thu nî trung dµi h¹n: 259 tû VND + Ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ: DNNN ®¹t 561 tûVND DN ngoµi quèc doanh: 799 tû VND Hé SXKD, t­ nh©n c¸ thÓ vµ cho vay kh¸c ®¹t 138 tû VND. 2.2.2 D­ nî: §Õn thêi ®iÓm 31/12/2005, tæng d­ nî ®¹t 1.163,6 tû VND, chiÕm 28,75% tæng nguån vèn, t¨ng 136 tû ( t¨ng 13%). Trong ®ã: - Néi tÖ 770,2 tû, chiÕm 66,19% tæng d­ nî - Ngo¹i tÖ ( quy VND) 393,4 tû, chiÕm 33,81% tæng d­ nî. D­ nî cña c¬ quan còng ®­îc c¬ cÊu theo 2 c¸ch: - C¬ cÊu theo thêi h¹n: + D­ nî ng¾n h¹n: 647 tû VND, chiÕm 55% tæng d­ nî. Trong ®ã ngo¹i tÖ quy ®æi 148,8 tû VND. + D­ nî trung, dµi h¹n: 516,6 tû VND, chiÕm 45% tæng d­ nî. Trong ®ã ngo¹i tÖ quy ®æi ®¹t 244,5 tû VND. - C¬ cÊu d­ nî theo thµnh phÇn kinh tÕ: + D­ nî cho vay DNNN: 317,5 tû VND, chiÕm 27,29% + D­ nî cho vay DNNQD: 712,1 tû VND, chiÕm 61,19% + D­ nî cho vay hé SXKD, t­ nh©n c¸ thÓ vµ cho vay kh¸c: 134 tû VND, chiÕm tû träng 11,5%. 2.2.3 Nî qu¸ h¹n: T¹i thêi ®iÓm 31/12/2005, sè nî qu¸ h¹n chØ chiÕm 0,16% tæng d­ nî, tøc lµ 1868 triÖu VND. §iÒu ®ã chøng tá ho¹t ®éng cho vay vµ thu nî cña ng©n hµng lµ t­¬ng ®èi tèt, viÖc ®¸nh gi¸ còng nh­ t×m hiÓu kh¸ch hµng tr­íc khi cho vay cña Ng©n hµng ®¹t hiÖu qu¶ cao. Tuy nhiªn, nî qu¸ h¹n cña Ng©n hµng B¾c Hµ Néi thÊp còng mét phÇn lµ do chi nh¸nh nµy míi ®­îc thµnh lËp, vµ nî qu¸ h¹n míi b¾t ®Çu xuÊt hiÖn t¹i NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi tõ n¨m 2004. ViÖc trÝch lËp dù phßng t¹i c¬ quan ®¹t 8 tû VND ( gåm dù phßng cô thÓ vµ dù phßng chung) 2.3 Thanh to¸n trong n­íc: - ChuyÓn tiÒn ®iÖn tö: + Sè mãn: 6.102 mãn + Sè tiÒn: 14.923 tû VND - Thanh to¸n ®iÖn tö liªn Ng©n hµng: + Sè mãn: 16.234 mãn + Sè tiÒn : 31.609 tû VND - Thu, chi tiÒn mÆt: + Doanh sè thu tiÒn mÆt: 3.823 tû + Doanh sè chi tiÒn mÆt: 3.836 tû + C«ng t¸c ng©n quü ®­îc ®¶m b¶o an toµn ®óng chÕ ®é, kh«ng sai sãt nhÇm lÉn. 2.4 NghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ: NHNo&PTNT B¾c HN lµ mét chi nh¸nh cÊp I. V× vËy, NH cßn thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ. D­íi ®©y lµ mét sè kÕt qu¶ cña nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ mµ em t×m hiÓu ®­îc sau khi thùc tËp t¹i NH (n¨m 2005). 2.4.1 Thanh to¸n hµng nhËp khÈu: Tæng sè mãn NH thùc hiÖn lµ 1.055 mãn vµ tæng gi¸ trÞ lµ 88.247.058 USD, t¨ng 169 mãn (+19,07%) so víi n¨m 2004, t¨ng trÞ gi¸ 27.021.239USD(+44%) so víi n¨m 2004. 2.4.2 Thanh to¸n hµng xuÊt khÈu: Trong n¨m 2005 NH thùc hiÖn tæng sè 45 mãn vµ tæng trÞ gi¸ 3.279.628 USD ( t¨ng 277% so víi n¨m 2004) 2.4.3 Doanh sè mua vµ b¸n ngo¹i tÖ: Tæng trÞ gi¸ c¸c giao dÞch mµ NH thôc hiÖn trong n¨m: 87.873.792 USD, t¨ng 17% so víi n¨m 2004. Trong ®ã: + Doanh sè mua ngo¹i tÖ : 43.734.092 USD + Doanh sè b¸n ngo¹i tÖ : 44.139.700 USD 2.4.4 Phôc vô dù ¸n: Rót vèn vÒ tµi kho¶n ®Æc biÖt phôc vô dù ¸n t¹i NHNo B¾c Hµ Néi ®Õn 31/12/2005 víi tæng sè 3.772.257 USD. 2.4.5 Chi tr¶ kiÒu hèi: Thùc hiÖn c«ng v¨n chØ ®¹o sè 4132/NHNo - QHQT cña Héi ®ång qu¶n trÞ NHNo&PTNT ViÖt nam ban hµnh, NHNo B¾c HN ®· tÝch cùc triÓn khai c¸c ch­¬ng tr×nh tiÕp thÞ, qu¶ng c¸o vµ khuyÕn m¹i cho kh¸ch hµng nhËn kiÒu hèi vµ ®· ®¹t ®­îc mét sè kÕt qu¶ kh¶ quan trong n¨m 2004. Trong n¨m 2005 th× nghiÖp vô chi tr¶ kiÒu hèi t¨ng lªn ®¸ng kÓ, cô thÓ nh­: + Qua kªnh WESTERN UNION: 372 mãn víi trÞ gi¸ 342.527 USD t¨ng 784% so víi n¨m 2004 + Qua tµi kho¶n c¸ nh©n: 67 mãn víi sè tiÒn lµ 373.362 USD, t¨ng 4% so víi n¨m 2004. 2.4.6 TriÓn khai thµnh lËp c¸c bµn thu ®æi ngo¹i tÖ: Chi nh¸nh ®· tÝch cùc chñ ®éng tiÕp cËn c¸c cöa hµng kinh doanh vµng ®Ó ký hîp ®ång ®¹i lý thu ®æi ngo¹i tÖ, gãp phÇn t¨ng nguån ngo¹i tÖ phôc vô c«ng t¸c thanh to¸n quèc tÕ. Trong n¨m 2005 NH ®· më thªm 5 bµn, t¨ng tæng sè bµn ®¹i lý thu ®æi ngo¹i tÖ lµ 10 bµn, víi tæng sè ngo¹i tÖ mua ®­îc tõ c¸c bµn thu ®æi ngo¹i tÖ lµ gÇn 3 triÖu USD. 2.5 Kh¸ch hµng: §Õn ngµy 31/12/2005, NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi cã quan hÖ giao dÞch víi 587 doanh nghiÖp, t¨ng 187 doanh nghiÖp so víi 31/12/2004.Trong ®ã, cã 95 doanh nghiÖp nhµ n­íc, 462 doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh vµ 30 c¸c tæ chøc ®oµn thÓ kh¸c. §iÒu ®ã chøng tá uy tÝn cña Ng©n hµng vµ niÒm tin cña kh¸ch hµng ®èi víi Ng©n hµng ®· ®­îc n©ng lªn râ rÖt, nhiÒu kh¸ch hµng lín ®· chñ ®éng t×m ®Õn víi Ng©n hµng. 2.6 KÕt qu¶ tµi chÝnh cña Ng©n hµng: Trong n¨m, NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi ®· thùc hiÖn: - Tæng thu lµ 276.541 triÖu ®ång - Tæng chi lµ 226.199 triÖu ®ång Nh­ vËy, møc chªnh lÖch thu chi cña Ng©n hµng lµ 50.342 triÖu ®ång. T¨ng 56% so víi n¨m 2004. Quü tiÒn l­¬ng cña Ng©n hµng ®­îc x¸c lËp theo ®¬n gi¸ n¨m 7.778 triÖu ®ång, hÖ sè l­¬ng ®¹t ®­îc b×nh qu©n n¨m 2005 lµ 2,32 lÇn. cã quan hÖ giao dÞch víi. 2.7 KiÓm tra kiÓm to¸n néi bé cña Ng©n hµng: Trong n¨m 2005, Ng©n hµng ®· thùc hiÖn tèt viÖc tæ chøc c¸c ®ît kiÓm tra theo ®Ò c­¬ng cña NHNo&PTNT ViÖt Nam vµ cña Ng©n hµng nhµ n­íc nh­: - §oµn thanh tra Chi nh¸nh Ng©n hµng nhµ n­íc Hµ néi ®· thùc hiÖn 2 cuéc kiÓm tra ®èi víi Ng©n hµng B¾c Hµ Néi vÒ ho¹t ®éng tÝn dông, gia h¹n nî vµ chuyÓn nî qu¸ h¹n. - Ng©n hµng cßn th­êng xuyªn tæ chøc kiÓm tra néi bé. V× vËy hÇu hÕt c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh ®Òu ®­îc kiÓm tra kiÓm so¸t. - Sau mçi cuéc kiÓm tra, Ng©n hµng ®Òu tæ chøc rót kinh nghiÖm vµ chØnh söa nghiªm tóc. 3 - KÕt LuËn: Qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c¬ quan, t«i ®· ®­îc trùc tiÕp thùc hiÖn mét sè nghiÖp vô, ®­îc ®i thùc tÕ ®Õn mét sè c¬ quan lµ kh¸ch hµng cña Ng©n hµng. Qua ®ã, t«i còng nhËn thÊy kiÕn thøc cña m×nh cßn h¹n chÕ. V× vËy viÖc ®i thùc tËp t¹i c¬ quan lµ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi mçi sinh viªn khi chuÈn bÞ ra tr­êng, mçi sinh viªn sÏ tù tÝch luü cho m×nh ®­îc nh÷ng kinh nghiÖm thùc tÕ ®Ó khi ra tr­êng kh«ng bÞ bì ngì tr­íc nh÷ng phøc t¹p vµ khã kh¨n cña c«ng viÖc. T«i nhËn thÊy r»ng, ®èi víi t«i thêi gian thùc tËp t¹i c¬ quan lµ qu¸ ng¾n, ®iÒu ®ã ®ßi hái khi ra tr­êng mçi sinh viªn sÏ ph¶i mÊt mét thêi gian dµi ®Ó cã thÓ thùc hiÖn ®­îc thµnh th¹o c¸c nhiÖm vô cña m×nh. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c¬ quan, t«i còng cè g¾ng ®Ó t¹o mèi quan hÖ tèt víi c¸c c« chó trong c¬ quan, cè g¾ng chÊp hµnh tèt c¸c néi quy, quy chÕ cña c¬ quan, cè g¾ng thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô mµ c¸c l·nh ®¹o còng nh­ c¸c c« chó trong c¬ quan giao cho. Tõ ®ã cã thÓ rót ra cho m×nh ®­îc kinh nghiÖm tõ nh÷ng nhiÖm vô ®ã. §èi víi NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi, tuy cßn mét sè mÆt h¹n chÕ, thiÕu sãt cÇn ph¶i tiÕp tôc phÊn ®Êu, kh¾c phôc trong nh÷ng n¨m tíi. Nh­ng xÐt tæng qu¸t n¨m 2005 ta thÊy: c¸c chØ tiªu nguån vèn, tµi chÝnh tiÕp tôc cã møc t¨ng tr­ëng kh¸, c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch do Trung t©m ®iÒu hµnh, NghÞ quyÕt chi bé, NghÞ quyÕt ®¹i héi CNVC ®Ò ra ®èi víi n¨m 2005 ®Òu ®­îc hoµn thµnh vµ hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch. PhÇn II: Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông t¹i Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n chi nh¸nh B¾c Hµ Néi Ch­¬ng 1 TÝn dông vµ chÊt l­îng tÝn dông cña NHTM trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng 1.1. NHTM vµ tÝn dông Ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng: 1.1.1. Kh¸i niÖm NHTM: NHTM tr­íc hÕt lµ mét doanh nghiÖp,v× NHTM ho¹t ®éng gièng nh­ c¸c doanh nghiÖp kh¸c: cã vèn riªng, mua vµo, b¸n ra,cã chi phÝ vµ thu nhËp, cã nghÜa vô nép thuÕ cho Ng©n hµng Nhµ n­íc, cã thÓ l·i hoÆc lç, cã thÓ giÇu nªn hoÆc ph¸ s¶n. NHTM kinh doanh dÞch vô tiÒn tÖ, kh«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt nh­ c¸c doanh nghiÖp thuéc lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh nh­ng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt , l­u th«ng vµ ph©n phèi s¶n phÈm x· héi b»ng c¸ch cung øng vèn tÝn dông, vèn ®Çu t­ cho c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc kinh tÕ më réng kinh doanh gãp phÇn t¨ng nhanh tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ. Nãi tãm l¹i, NHTM lµ tæ chøc kinh doanh tiÒn tÖ mµ ho¹t ®éng th­êng xuyªn vµ chñ yÕu lµ nhËn tiÒn göi cña kh¸ch hµng víi tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ vµ sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn thanh to¸n. Sè tiÒn göi ®ã ®Ó cho vay ®Çu t­ thùc hiÖn nghiÖp vô triÕt khÊu vµ lµm c¸c ph­¬ng tiÖn thanh to¸n. 1.1.2 - Vai trß cña NHTM trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng 1.1.2.1 NHTM tËp trung vèn vµ cung øng vèn cho nÒn kinh tÕ, trªn c¬ së ®ã ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn vèn, ®Çu t­ vèn cã hiÖu qu¶ Trong x· héi cã mét l­îng vèn nhµn rçi rÊt lín, tËp trung vµo 3 ®èi t­îng: c¸ nh©n, hé gia ®×nh (kho¶n chªnh lÖch gi÷a thu nhËp vµ chi phÝ sinh ho¹t, c¶ nh÷ng kho¶n ch­a chi tr¶; c¸c kho¶n thõa kÕ, thu nhËp bÊt th­êng); doanh nghiÖp (sè vèn nhµn rçi tõ kho¶n khÊu hao ®· trÝch nh­ng ch­a sö dông, kho¶n v­ît thu kh«ng th­êng xuyªn, thu nhËp ch­a sö dông, vèn t¹m thêi nhµn rçi trong tõng giai ®o¹n cña chu k× s¶n xuÊt...) vµ vèn nhµn rçi tõ c¸c tæ chøc kh¸c. NÕu ®Ó l­îng vèn ®ã nhµn rçi hay nãi theo mét c¸ch kh¸c lµ ®Ó vèn “chÕt” th× sÏ rÊt l·ng phÝ vµ kh«ng hiÖu qu¶. Khi ®ã ng­êi cã tiÒn nhµn rçi sÏ kh«ng ®­îc h­ëng nh÷ng lîi Ých tõ sè tiÒn nhµn rçi cña m×nh, thËm chÝ cßn kh«ng ®­îc h­ëng ®óng gi¸ trÞ cña sè tiÒn nhµn rçi Êy nÕu l¹m ph¸t cao x¶y ra. Nguy hiÓm h¬n lµ ng­êi göi tiÒn cßn ph¶i ®èi mÆt víi sù mÊt an toµn trong cÊt tr÷ tµi s¶n. §Ó tiÒn nhµn rçi còng lµ nguyªn nh©n kh«ng khuyÕn khÝch sù tiÕt kiÖm cña chñ thÓ. Cïng lóc ®ã cã rÊt nhiÒu chñ thÓ cÇn vèn trong x· héi. Ch¼ng h¹n nh­: c¸ nh©n, hé gia ®×nh cÇn tiÒn cho tiªu dïng, kinh doanh, doanh nghiÖp cÇn vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, hay c¸c tæ chøc kh¸c cÇn tiÒn ®Ó trang tr¶i c¸c chi phÝ. NÕu c¸c nhu cÇu vèn nµy kh«ng ®­îc ®¸p øng sÏ ¶nh h­ëng tíi ho¹t ®éng sinh ho¹t hoÆc kinh doanh cña c¸c chñ thÓ, c¸c doanh nghiÖp th× kh«ng ®ñ nguån lùc bï ®¾p ®Ó ®Èy nhanh ®Çu t­ míi ®Ó s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ thËm chÝ cßn mÊt ®i c¬ héi kinh doanh quÝ b¸u. NHTM xuÊt hiÖn gãp phÇn tËp trung tiÒn tÖ nhµn rçi ®Ó ®¸p øng cho c¸c nhu cÇu vèn kh¸c nhau, tõ ®ã kh¾c phôc ®­îc sù kh«ng hiÖu qu¶ nªu trªn. §ång thêi, nã cßn ®Èy nhanh qu¸ tr×nh tÝch tô vµ sö dông vèn trong x· héi. 1.1.2.2 Ho¹t ®éng cña NHTM gãp phÇn vµo æn ®Þnh l­u th«ng tiÒn tÖ vµ l­u th«ng hµng ho¸ NHTM lµ kªnh cung cÊp th«ng tin quan träng ®Ó ®iÒu tiÕt l­u th«ng tiÒn tÖ. H¬n n÷a, v× ho¹t ®éng cña NHTM g¾n liÒn víi hÖ thèng l­u th«ng tiÒn tÖ cña mçi quèc gia nªn nã ®­îc xem lµ c«ng cô quan träng bËc nhÊt ®Ó Ng©n hµng trung ­¬ng thùc thi c¸c biÖn ph¸p trong chÝnh s¸ch tiÒn tÖ (qua l·i suÊt t¸i cÊp vèn, nghiÖp vô thÞ tr­êng më, tû gi¸, l·i suÊt, dù tr÷ b¾t buéc). Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn, NHTM thóc ®Èy, hç trî thanh to¸n chÝnh thøc qua NH, tõ ®ã gi¶m thiÓu rñi ro trong lu©n chuyÓn vèn, gãp phÇn æn ®Þnh l­u th«ng tiÒn tÖ. Khi c¸c chñ thÓ trong nÒn kinh tÕ thùc hiÖn thanh to¸n qua ng©n hµng th× khi thanh to¸n hä kh«ng cÇn ph¶i cÇm trong tay mét l­îng tiÒn mÆt lín. §iÒu ®ã sÏ gióp cho c¸c chñ thÓ gi¶m bít rñi ro thÊt tho¸t tiÒn do mÊt c¾p, ®¸nh r¬i, nhÇm lÉn khi thanh to¸n…Thay v× vËy, Ng©n hµng sÏ ®øng ra thanh to¸n thay vµ ®­îc h­ëng phÝ. §ång thêi, Ng©n hµng sÏ ®¶m b¶o cho viÖc thanh to¸n ®­îc diÔn ra thuËn lîi, b¶o ®¶m an toµn vèn cho kh¸ch hµng. Chu tr×nh l­u th«ng tiÒn tÖ lu«n g¾n liÒn víi chu tr×nh l­u th«ng hµng hãa. L­u th«ng tiÒn tÖ æn ®Þnh - tøc lµ thanh to¸n qua NH æn ®Þnh víi chÊt l­îng cao, gióp cho qu¸ tr×nh l­u th«ng hµng hãa diÔn ra thuËn lîi. Kh«ng dõng l¹i ë ®ã, th«ng qua c¬ chÕ hç trî TD, NH gãp phÇn c©n ®èi quan hÖ cung - cÇu hµng hãa trªn thÞ tr­êng. 1.1.2.3 NHTM gãp phÇn quan träng vµo viÖc kiÓm so¸t thÞ tr­êng, thu hót ®Çu t­ trong vµ ngoµi n­íc. NHTM lµ tæ chøc kinh tÕ cã thÓ t¸c ®éng kiÓm so¸t tÊt c¶ c¸c thÞ tr­êng, t¸c ®éng tíi c¶ cung vµ cÇu hµng hãa. Cô thÓ lµ NH cã thÓ thóc ®Èy cung hµng hãa b»ng c¸ch hç trî vèn trùc tiÕp ®Ó cã c¸c nhµ m¸y (doanh nghiÖp trùc thuéc hoÆc lµ cæ ®«ng lín) hay hç trî gi¸n tiÕp (th«ng qua c¸c h×nh thøc cÊp TD, ®©y lµ c¸ch phæ biÕn vµ quan träng h¬n c¶). VÒ phÝa cÇu hµng hãa, NH sÏ dïng tÝn dông ng©n hµng ®Ó kÝch thÝch ho¹t ®éng tiªu dïng, mua s¾m (cho vay mua nhµ, cho vay mua « t«, cho vay du häc ). Nh­ vËy víi sù kiÓm so¸t tíi c¶ cung vµ cÇu hµng hãa NH cã kh¶ n¨ng t¹o ra sù æn ®Þnh trªn thÞ tr­êng. Sù æn ®Þnh trªn thÞ tr­êng gãp phÇn lµm cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn æn ®Þnh; lµm cho gi¸ trÞ ®ång tiÒn æn ®Þnh vµ qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn vèn ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch thuËn lîi tõ ®ã gãp phÇn t¹o ra m«i tr­êng ®Çu t­ æn ®Þnh lµ yÕu tè quan träng nhÊt ®Ó thu hót ®Çu t­. MÆt kh¸c, viÖc NH cung cÊp c¸c dÞch vô tµi chÝnh còng lµ ®iÒu kiÖn quan träng thóc ®Èy, thu hót ®Çu t­. ChÝnh v× thÕ mµ ë n­íc ta, NH ®­îc xÕp vµo danh s¸ch nh÷ng ngµnh cÇn ph¸t triÓn tr­íc mét b­íc so víi c¸c ngµnh kh¸c (NH, viÔn th«ng, giao th«ng, c«ng nghÖ th«ng tin…). Tãm l¹i NHTM cã vai trß v« cïng quan träng trong nÒn kinh tÕ. 1.1.3 . TÝn dông Ng©n hµng: 1.1.3.1. Kh¸i niÖm TÝn dông trong Ng©n hµng th­¬ng m¹i. TÝn dông Ng©n hµng lµ quan hÖ vay m­în b»ng tiÒn tÖ, hµng ho¸ vµ dÞch vô theo nguyªn t¾c hoµn tr¶ gi÷a mét bªn lµ Ng©n hµng vµ mét bªn lµ c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ, c¸c tæ chøc x· héi vµ d©n c­. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh quan hÖ tÝn dông chÝnh lµ qu¸ tr×nh h×nh thµnh c¸c quan hÖ vay m­în lÉn nhau trong x· héi. §ã lµ mèi quan hÖ vay m­în cã hoµn tr¶ c¶ gèc vµ l·i sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh, lµ sù chuyÓn dÞch t¹m thêi quyÒn sö dông vèn, lµ quyÒn b×nh ®¼ng, hai bªn cïng cã lîi. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, ®¹i bé phËn quü cho vay tËp trung qua Ng©n hµng, tõ ®ã ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu vèn bæ xung cho c¸c doanh nghiÖp vµ c¸ nh©n. tÝn dông Ng©n hµng kh«ng chØ bï ®¾p sù thiÕu hôt vèn l­u ®éng cña c¸c doanh nghiÖp, tham gia cÊp vèn cho ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n, c¶i tiÕn ®æi míi c«ng nghÖ kü thuËt s¶n xuÊt mµ cßn ®¸p øng mét phÇn ®¸ng kÓ nhu cÇu tiªu dïng cña c¸ nh©n. Nh­ vËy, tÝn dông Ng©n hµng lµ h×nh thøc tÝn dông chñ yÕu trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. 1.1.3.2.Vai trß cña TDNH trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng: Cho ®Õn nay, mäi ng­êi ®Òu thèng nhÊt ý kiÕn cho r»ng kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn t¹o ra ®éng lùc lín, ®Èy nhanh sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ, t¨ng thu nhËp, c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n, ®­a l¹i sù phån vinh kinh tÕ cho n­íc ta trong nh÷ng n¨m qua. §Ó ®¹t ®­îc kÕt qu¶ nh­ vËy ph¶i kÓ ®Õn mét nh©n tè gãp phÇn quan träng vµo sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc ®ã chÝnh lµ TDNH. Kh¸c so víi TD tr­íc ®©y, trong thêi kú bao cÊp TD ®­îc coi nh­ lµ mét c«ng cô cÊp ph¸t thay ng©n s¸ch, v× lÏ ®ã mµ ®· x¶y ra t×nh tr¹ng cã n¬i cÇn vèn s¶n xuÊt th× kh«ng cã hoÆc kh«ng kÞp thêi ®Ó ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt trong khi ®ã vÉn cã n¬i l¹i cã mét l­îng vèn ø ®äng t­¬ng ®èi lín trong x· héi. Ngµy nay khi chóng ta chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ n­íc th× TDNH ®­îc sö dông nh­ mét ®ßn bÈy kinh tÕ, ®iÒu hoµ vèn tõ n¬i thõa ®Õn n¬i thiÕu mét c¸ch hiÖu qu¶, gióp cho nÒn kinh tÕ ngµy mét ph¸t triÓn. Vai trß cña tÝn dông Ng©n hµng ®­îc biÓu hiÖn nh­ sau: a. TDNH thóc ®Èy qu¸ tr×nh tÝch tô tËp trung vèn nhµn rçi trong x· héi vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn : Sù ra ®êi cña TDNH ®· gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ trong nh÷ng thËp kû qua. Víi chøc n¨ng lµ trung gian tµi chÝnh ®øng gi÷a ng­êi göi tiÒn vµ ng­êi ®i vay NH ®· biÕn mäi nguån tiÒn tÖ ph©n t¸n trong x· héi thµnh nguån vèn tËp trung, qua ®ã ®iÒu hoµ quan hÖ cung cÇu vÒ tiÒn tÖ trong x· héi, tháa m·n tèt nhÊt nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Lµ mét ®¬n vÞ kinh doanh trªn lÜnh vùc tiÒn tÖ víi môc ®Ých lîi nhuËn, c¸c NHTM lu«n t×m c¸ch ®Ó tèi ®a ho¸ lîi nhuËn cña m×nh. Lîi tøc thu ®­îc cña c¸c NH ®­îc h×nh thµnh tõ hai ho¹t ®éng ®ã lµ: ho¹t ®éng TD vµ c¸c dÞch vô cña NH trong ®ã thu tõ ho¹t ®éng TD lµ chñ yÕu. TD ë ®©y chóng ta hiÓu lµ ho¹t ®éng cho vay cña NH. VËy NH lÊy vèn ë ®©u ra ®Ó cho vay? Ph¶i ch¨ng lµ vèn tù cã cña NH? ë ®©y c¸c NH ph¶i huy ®éng vèn tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n vµ c¸c tÇng líp d©n c­ trong x· héi sau ®ã ph©n phèi vèn trë l¹i mét c¸ch hîp lý. ChÝnh nhê cã TDNH mµ c¸c chñ thÓ “thõa“ vèn cã c¬ héi kh«ng nh÷ng b¶o tån vèn mµ cßn t¹o thu nhËp (thu l·i), cßn chñ thÓ thiÕu vèn th× TDNH gióp hä bæ sung vèn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh hoÆc ®êi sèng. Trong c«ng t¸c huy ®éng vèn mét mÆt c¸c NH ph¶i cè g¾ng ®­a ra nh÷ng møc l·i suÊt hÊp dÉn ®èi víi kh¸ch hµng mÆt kh¸c ph¶i ®em l¹i lîi nhuËn cho NH. B»ng c¸c h×nh thøc kh¸c nhau NH ®· ®éng viªn, tËp trung c¸c nguån vèn ®ã vÒ mét mèi. Trªn c¬ së c¸c nguån tµi chÝnh t¹m thêi NH sÏ tiÕn hµnh khai th¸c vµ sö dông mét c¸ch triÖt ®Ó nh»m mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao tr¸nh t×nh tr¹ng vèn chÕt, gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc. Th«ng qua c«ng t¸c TD, NH ®· ®¸p øng ®­îc hÇu hÕt c¸c nhu cÇu vÒ vèn cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong x· héi, gióp cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®­îc liªn tôc, ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt. §ång thêi viÖc tËp trung vµ ph©n phèi vèn TD ®· gãp phÇn ®iÒu hoµ vèn trong nÒn kinh tÕ quèc d©n tõ n¬i thõa ®Õn n¬i thiÕu. Bªn c¹nh viÖc ®¸p øng vèn kÞp thêi ®Çy ®ñ cho c¸c doanh nghiÖp, c¸c NH cßn cã nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cho ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh, lùa chän ®èi t¸c th«ng qua qu¸ tr×nh sö dông vèn cña doanh nghiÖp... Ngoµi ra khi sö dông vèn vay NH, c¸c doanh nghiÖp bÞ rµng buéc bëi tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ vèn gèc + l·i trong thêi gian nhÊt ®Þnh khi ký kÕt hîp ®ång TD. Do ®ã buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i hÕt søc nç lùc, tËn dông hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh ®Ó sö dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt nguån vèn TD b»ng c¸ch ®éng viªn vËt t­ hµng ho¸, thóc ®Èy qu¸ tr×nh øng dông khoa häc kü thuËt ®Ó ®Èy nhanh qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi ®em l¹i lîi nhuËn cho doanh nghiÖp vµ ®¶m b¶o nghÜa vô víi NH. Nh­ vËy ho¹t ®éng TD cña NH gãp phÇn ®Èy lïi l¹m ph¸t,thóc ®Èy sù t¨ng tr­ëng cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. b. TDNH gãp phÇn ®Èy nhanh qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng, ®Èy m¹nh ®Çu t­ ph¸t triÓn Thùc tÕ cho thÊy bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo muèn ho¹t ®éng vµ s¶n xuÊt kinh doanh còng ph¶i cÇn cã mét l­îng vèn nhÊt ®Þnh, trong tr­êng hîp muèn më réng s¶n xuÊt kinh doanh th× cÇn ph¶i cã mét l­îng vèn lín h¬n. HiÖn nay trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng víi sù c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t gi÷a c¸c doanh nghiÖp ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp lu«n lu«n ph¶i ®æi míi vµ më réng s¶n xuÊt. TDNH chÝnh lµ nguån vèn c¬ b¶n h×nh thµnh nªn vèn cè ®Þnh vµ vèn l­u ®éng cña doanh nghiÖp. Th«ng qua viÖc ®Çu t­, TDNH sÏ gãp phÇn h×nh thµnh c¬ cÊu vèn hîp lý cho c¸c doanh nghiÖp. ë n­íc ta hiÖn nay c¬ cÊu kinh tÕ ®ang chuyÓn dÞch theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸, më cöa th«ng th­¬ng víi nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi do vËy nhu cÇu vÒ vèn ngµy cµng cao, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®ang rÊt cÇn vèn ®Ó ®æi míi c«ng nghÖ, më réng s¶n xuÊt kinh doanh phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña x· héi ®ßi hái c¸c NH cÇn ph¶i nç lùc h¬n n÷a ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn ngµy cµng lín cña c¸c doanh nghiÖp. Muèn vËy c¸c NH cÇn ph¶i lµm tèt c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹m thêi nhµn rçi vµ x©y dùng cho m×nh nh÷ng chiÕn l­îc kinh doanh hîp lý, phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. Cã nh­ vËy c¸c NH míi cã thÓ ®¸p øng mét c¸ch tèt nhÊt nhu cÇu vÒ vèn cho doanh nghiÖp, gãp phÇn ®Èy nhanh qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt ®­a nÒn kinh tÕ n­íc nhµ ngµy cµng ph¸t triÓn. c. TDNH cã vai trß quan träng trong tæ chøc ®iÒu hoµ l­u th«ng tiÒn tÖ Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nghiÖp vô TD cña m×nh, c¸c NH ®· huy ®éng vµ tËp trung l­îng vèn nhµn rçi trong x· héi, ®ång thêi rót ra khái l­u th«ng mét bé phËn tiÒn tÖ kh«ng cÇn thiÕt gãp phÇn gi¶m l¹m ph¸t. Bëi viÖc Ng©n hµng trung ­¬ng ph¸t hµnh tiÒn ®Ó t¹o ra nguån vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn sÏ lµm t¨ng khèi l­îng tiÒn tÖ trong l­u th«ng, g©y mÊt c©n ®èi trong quan hÖ tiÒn hµng dÉn ®Õn l¹m ph¸t cho nÒn kinh tÕ. MÆt kh¸c, dùa vµo quy luËt cña l­u th«ng tiÒn tÖ trong qu¸ tr×nh c©n ®èi nguån vèn TD víi nhu cÇu vay mµ Ng©n hµng Trung ­¬ng thùc hiÖn ph¸p lÖnh ®­a tiÒn vµo l­u th«ng. Do ®ã sù vËn ®éng cña vèn TD lµ dùa trªn nguyªn t¾c ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh tÕ ®Ó tæ chøc ®iÒu hoµ l­u th«ng tiÒn tÖ. H¬n n÷a, qu¸ tr×nh ho¹t ®éng TDNH g¾n liÒn víi viÖc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt gãp phÇn gi¶m bít l­îng tiÒn mÆt l­u th«ng tr«i næi trªn thÞ tr­êng mµ kh«ng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc nh»m môc ®Ých æn ®Þnh l­u th«ng tiÒn tÖ. §iÒu nµy ®ång nghÜa víi viÖc lµm gi¶m l¹m ph¸t - mét vÊn ®Ò mµ nÒn kinh tÕ ph¶i ®­¬ng ®Çu khi cã tèc ®é t¨ng tr­ëng gia t¨ng nhanh. Nh­ vËy TDNH ®­îc coi lµ mét c«ng cô cã thÓ ®iÒu hoµ vèn trªn ph¹m vi toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. d. TDNH gãp phÇn t¨ng c­êng viÖc chÊp hµnh chÕ ®é h¹ch to¸n trong c¸c doanh nghiÖp nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn Trong qui tr×nh nghiÖp vô TD cña NH tr­íc khi cho vay, NH cã nghiÖp vô gióp ®ì c¸c ®¬n vÞ vay vèn x©y dùng kÕ ho¹ch vay vèn dùa trªn c¬ së c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kü thuËt, tµi chÝnh. Khi xÐt duyÖt cho vay, NH cßn c¨n cø vµo t×nh h×nh chÊp hµnh c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n cña chÕ ®é TDNH, t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô hîp ®ång kinh tÕ ®èi víi c¸c ®¬n vÞ b¹n còng nh­ t«n träng c¸c quy chÕ thñ tôc cho vay. §Æc biÖt cÇn ph¶i cã c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh trong ®ã nªu râ môc ®Ých vµ kh¼ng ®Þnh tÝnh kh¶ thi, møc sinh lîi cña dù ¸n. Nh­ vËy muèn vay ®­îc vèn c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n thËt tèt. TÊt c¶ nh÷ng c«ng t¸c trªn gióp cho doanh nghiÖp sö dông vèn cã hiÖu qu¶, NH cã kh¶ n¨ng thu håi ®­îc vèn. §Æc tr­ng c¬ b¶n cña TDNH lµ sù vËn ®éng trªn c¬ së hoµn tr¶ c¶ gèc lÉn l·i cña c¸c con nî ®èi víi NH. C¸c ®¬n vÞ kinh tÕ, c¸ nh©n khi vay vèn NH ®Òu ph¶i cam kÕt thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn mµ NH ®­a ra nh»m ®¶m b¶o sö dông vèn ®óng môc ®Ých, cã hiÖu qu¶, phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ vµ hoµn tr¶ vèn + l·i ®óng thêi h¹n. Trong tr­êng hîp c¸c ®¬n vÞ vay vèn kh«ng thùc hiÖn ®óng cam kÕt th× NH sÏ dïng ®Õn c¸c biÖn ph¸p chÕ tµi TD. Do vËy c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh lu«n lu«n t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó t¨ng hiÖu qu¶ sö dông vèn nh­: §Èy nhanh vßng quay vèn, t¨ng n¨ng xuÊt, gi¶m gi¸ thµnh nh»m t¹o ra nhiÒu lîi nhuËn, ®Ó cã thÓ hoµn tr¶ gèc vµ l·i ®óng thêi h¹n. §iÒu nµy ®· thóc ®Èy ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh t¨ng c­êng kh©u h¹ch to¸n kÕ to¸n mét c¸ch chÆt chÏ ®¶m b¶o doanh lîi ngµy cµng cao, t¨ng hiÖu qu¶ sö dông vèn TD. e. TDNH lµ c«ng cô chñ yÕu ®Ó ®Çu t­, tµi trî cho c¸c ngµnh kinh tÕ then chèt vµ c¸c ngµnh, vïng kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn Ho¹t ®éng TD cña NH lµ tËp trung l­îng vèn nhµn rçi trong x· héi cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ®Ó cho c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ vay. Nh­ng kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c chñ thÓ cã nhu cÇu vay ®Òu ®­îc NH ®¸p øng, bëi ®Ó tr¸nh rñi ro TD c¸c NH chØ thùc hiÖn ®Çu t­ tËp trung vµo mét c¸c ®¬n vÞ cã triÓn väng s¶n xuÊt kinh doanh. Tuy nhiªn trong ®iÒu kiÖn ®Êt n­íc ta hiÖn nay mét bé phËn lín d©n c­ ®ang sèng b»ng nghÒ n«ng, ë hÇu hÕt c¸c tûnh miÒn nói vÊn ®Ò ®­a m¸y mãc vµo n«ng nghiÖp cßn rÊt h¹n chÕ mµ nguyªn nh©n lµ do thiÕu vèn, v× vËy trong giai ®o¹n tr­íc m¾t th«ng qua c«ng t¸c TDNH, Nhµ n­íc cÇn tËp trung vµo ph¸t triÓn n«ng nghiÖp ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng nhu cÇu tèi thiÓu cña x· héi ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c. Bªn c¹nh ®ã n­íc ta ®ang trªn con ®­êng c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ tham gia vµo c¸c quan hÖ kinh tÕ mang tÝnh chÊt quèc tÕ. Bëi vËy chóng ta cÇn ph¶i tËp trung vµo viÖc ph¸t triÓn c¸c ngµnh mòi nhän nh­: c«ng nghiÖp chÕ biÕn, dÇu khÝ... vµ TDNH lµ mét trong nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n gãp phÇn quan träng vµo viÖc ph¸t triÓn c¸c ngµnh nµy ®iÒu ®ã ®­îc thÓ hiÖn qua viÖc c._.Êp TD cho c¸c dù ¸n, c¸c ch­¬ng tr×nh träng ®iÓm ®Ó khai th¸c triÖt ®Ó nguån lùc, ®Èy nhanh tèc ®é chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo h­íng c«ng nghiÖp - n«ng nghiÖp - dÞch vô. Víi mét chÝnh s¸ch TD vµ møc l·i suÊt hîp lý sö dông trong viÖc khuyÕn khÝch ph¸t triÓn mét sè ngµnh kinh tÕ mòi nhän sÏ lµ mét c«ng cô linh ho¹t tÝch cùc trong viÖc ®iÒu tiÕt vÜ m« nÒn kinh tÕ, gãp phÇn ®Èy nhanh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc mét c¸ch v÷ng ch¾c. f. TDNH gãp phÇn gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi Trong nh÷ng n¨m qua víi sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc cïng víi sù cè g¾ng cña tÊt c¶ c¸c thµnh viªn trong x· héi, n­íc ta ®· vµ ®ang tõng b­íc ®i lªn vµ ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ: Tèc ®é t¨ng tr­ëng t­¬ng ®èi cao, t¨ng thu nhËp, ®êi sèng nh©n d©n ®­îc c¶i thiÖn... Nh­ng cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh Tõ, ®Êt n­íc ®· n¶y sinh c¸c vÊn ®Ò x· héi lín: Sù ph©n ho¸ giµu nghÌo ngµy cµng râ rÖt, chªnh lÖch gi÷a n«ng th«n vµ thµnh thÞ nµy cµng do·ng réng, tham nhòng cã dÊu hiÖu gia t¨ng c¶ vÒ quy m« vµ sè vô, thÊt nghiÖp ë tû lÖ cao... NhËn thøc s©u s¾c thùc tr¹ng nµy, c¸c nghÞ quyÕt cña §¶ng lu«n lu«n nhÊn m¹nh yªu cÇu ph¶i kÕt hîp t¨ng tr­ëng víi c«ng b»ng, gi¶i quyÕt c¸c yªu cÇu vÒ c«ng b»ng vµ tiÕn bé x· héi ngay trong tõng b­íc t¨ng tr­ëng vµ TDNH ®­îc sö dông nh­ mét c«ng cô ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy. Th«ng qua c¬ chÕ TD ­u tiªn vµ ­u ®·i chóng ta ®ang dÇn dÇn kh¾c phôc ®­îc c¸c vÊn ®Ò x· héi. TD ­u tiªn lµ h×nh thøc tËp trung nguån vèn cho mét vïng, giíi, ngµnh trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh nh»m ®¹t tíi mét môc tiªu nµo ®ã. TD ­u ®·i lµ cho vay c¸c ®èi t­îng cÇn ­u ®·i víi l·i suÊt thÊp h¬n l·i suÊt thÞ tr­êng gäi lµ l·i suÊt ­u ®·i. C¸c NH chÝnh s¸ch b»ng c¸ch cung cÊp nguån vèn víi l·i suÊt ­u ®·i cho ng­êi nghÌo, ng­êi khã kh¨n ®· gióp hä cã ®iÒu kiÖn më réng quy m« s¶n xuÊt kinh doanh, ¸p dông kü thuËt míi, më réng thÞ tr­êng tõ ®ã t¨ng thu nhËp. Víi møc l·i suÊt ­u ®·i, TDNH cã vai trß to lín trong viÖc gióp ng­êi nghÌo tù v­¬n lªn, tù gi¶i quyÕt ®­îc t×nh tr¹ng nghÌo ®ãi cña m×nh. §ång thêi chóng ta ph¶i kh¼ng ®Þnh r»ng gióp ng­êi nghÌo b»ng TD lµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò c«ng b»ng theo quan ®iÓm hiÖn ®¹i, coi träng sù nç lùc vµ tham gia cña b¶n th©n ng­êi nghÌo. §ã lµ sù gióp ®ì tÝch cùc “Cho cÇn c©u chø kh«ng cho x©u c¸”. Song ®Ó ®¹t ®­îc môc ®Ých trªn c¸c cÇn ph¶i cã mét c¬ chÕ gi¸m s¸t chÆt chÏ bëi thùc tÕ cho thÊy do l·i suÊt ­u ®·i thÊp h¬n l·i suÊt thÞ tr­êng c¸n bé TD cã c¬ héi l¹m dông quyÒn h¹n ®Ó cho vay víi nh÷ng ®ßi hái ngoµi l·i suÊt lµm cho ng­êi nghÌo khã lßng ®¸p øng. Ngoµi ra c¸c c¸n bé TDNH cÇn ph¶i quan t©m ®Õn vÊn ®Ò lµm sao ®Ó vèn ®­îc sö dông ®óng môc ®Ých lµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt, c¶i tiÕn kü thuËt ®Ó t¨ng thu nhËp, tr¸nh rñi ro cho Ng©n hµng kh«ng thu håi ®­îc vèn... Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay chóng ta hy väng r»ng TDNH sÏ ph¸t huy tèt vai trß to lín cña m×nh trong viÖc cung cÊp nguån lùc ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi theo h­íng chñ ®éng, tÝch cùc, phï hîp víi kinh tÕ thÞ tr­êng. g. TDNH t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn quan hÖ ®èi ngo¹i Ngµy nay khi tÊt c¶ c¸c quèc gia trªn thÕ giíi ®Òu cã xu h­íng chuyÓn tõ ®èi ®Çu sang ®èi tho¹i th× viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ kh«ng chØ bã hÑp trong ph¹m vi ®Êt n­íc m×nh mµ ph¶i hoµ vµo sù ph¸t triÓn chung cña c¸c quèc gia trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. TDNH ®· trë thµnh mét ph­¬ng tiÖn nèi liÒn nÒn kinh tÕ c¸c n­íc víi nhau. §Æc biÖt lµ c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn nãi chung vµ ViÖt Nam nãi riªng. TD ®ãng vai trß quan träng trong viÖc xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ. Së dÜ nã cã mét tÇm quan träng nh­ vËy lµ bëi c¸c ho¹t ®éng nµy ®ßi hái ph¶i cã mét l­îng vèn lín ®Æc biÖt lµ vèn ngo¹i tÖ mµ chÝnh b¶n th©n mét tæ chøc hay mét c¸ nh©n kh«ng thÓ cã ®­îc. V× vËy mµ TDNH sÏ lµ nguån vèn tµi trî ®¾c lùc cho c¸c nhµ ®Çu t­, kinh doanh xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸, dÞch vô. H¬n n÷a nÕu NH cã mét chÝnh s¸ch TD ®óng ®¾n th× nã sÏ cã t¸c ®éng tÝch cùc tíi ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. Mét chÝnh s¸ch TD ­u ®·i ®èi víi c¸c s¶n phÈm xuÊt khÈu sÏ lµm t¨ng søc c¹nh tranh cña hµng ho¸ nµy trªn thÞ tr­êng quèc tÕ, n©ng cao vÞ thÕ cña quèc gia. Sù ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng TD gi÷a c¸c tæ chøc tµi chÝnh quèc tÕ, c¸c quü tiÒn tÖ quèc tÕ vµ c¸c NH n­íc ngoµi víi chÝnh phñ ViÖt Nam ®· gãp phÇn to lín trong viÖc thóc ®Èy nÒn kinh tÕ n­íc ta cã nh÷ng b­íc tiÕn v­ît bËc ®Ó cã thÓ cã kh¶ n¨ng héi nhËp víi c¸c tæ chøc kinh tÕ trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. 1.1.3.3. Ph©n lo¹i tÝn dông Ng©n hµng: Trªn thùc tÕ cã nhiÒu c¸ch ®Ó ph©n lo¹i tÝn dông Ng©n hµng vµ t­¬ng øng víi mçi c¸ch ph©n lo¹i ®ã chóng ta l¹i cã nh÷ng lo¹i h×nh tÝn dông kh¸c nhau. Th«ng th­êng tÝn dông Ng©n hµng ®­îc ph©n lo¹i theo nh÷ng c¸ch sau: - Ph©n lo¹i theo thêi h¹n cho vay, tÝn dông Ng©n hµng ®­îc chia thµnh: tÝn dông ng¾n h¹n; tÝn dông trung h¹n vµ tÝn dông dµi h¹n. - Ph©n lo¹i theo sù ®¶m b¶o cña c¸c kho¶n vay: tÝn dông kh«ng ®¶m b¶o ( tÝn chÊp) vµ tÝn dông cã ®¶m b¶o. - Ph©n lo¹i theo môc ®Ých sö dông vèn : tÝn dông s¶n xuÊt vµ l­u th«ng hµng ho¸; tÝn dông hé gia ®×nh; tÝn dông tiªu dïng. - Ph©n lo¹i theo h×nh th¸i gi¸ trÞ tÝn dông: tÝn dông b»ng tiÒn vµ tÝn dông b»ng tµi s¶n. 1.2 ChÊt l­îng tÝn dông vµ nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng tÝn dông. 1.2.1 ChÊt l­îng tÝn dông: 1.2.1.1 Kh¸i niÖm chÊt l­îng tÝn dông: ChÊt l­îng tÝn dông lµ sù ®¸p øng tèt nhÊt yªu cÇu cña kh¸ch hµng (ng­êi göi tiÒn vµ ng­êi vay tiÒn) trong mèi quan hÖ tÝn dông, ®¶m b¶o an toµn hay h¹n chÕ rñi ro vÒ vèn, t¨ng lîi nhuËn cho Ng©n hµng phï hîp vµ phôc vô cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. ChÊt l­îng tÝn dông ®­îc h×nh thµnh vµ b¶o ®¶m tõ hai phÝa lµ Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng. Bëi vËy, chÊt l­îng tÝn dông cña Ng©n hµng kh«ng nh÷ng phô thuéc vµo b¶n th©n Ng©n hµng mµ cßn phô thuéc vµo chÊt l­îng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. 1.2.1.2 Sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao chÊt l­îng TDNH: ViÖt Nam trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay víi sù bung ra cña c¬ chÕ míi ngoµi c¸c Ng©n hµng quèc doanh ®· xuÊt hiÖn hµng lo¹t c¸c lo¹i h×nh NH kh¸c nhau nh­: C¸c NH liªn doanh, c¸c NHTM cæ phÇn, c¸c chi nh¸nh NH n­íc ngoµi. ChÝnh sù xuÊt hiÖn nµy ®· lµm cho møc ®é c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng NH ngµy cµng t¨ng. §iÒu nµy ®ßi hái c¸c NH ph¶i lu«n lu«n t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m th¾ng trong c¹nh tranh, n©ng cao uy tÝn vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ tr­êng. Mét trong nh÷ng biÖn ph¸p ®ã chÝnh lµ ph¶i n©ng cao chÊt l­îng TD. ChÊt l­îng TD ®­îc thÓ hiÖn cô thÓ qua c¸c chØ tiªu cã thÓ tÝnh to¸n ®­îc nh­ kÕt qu¶ kinh doanh, D­ nî, nî qu¸ h¹n..., ®ång thêi nã còng ®­îc thÓ hiÖn qua kh¶ n¨ng thu hót kh¸ch hµng vµ møc ®é t¸c ®éng tíi nÒn kinh tÕ. §Ó cã ®­îc chÊt l­îng TD cao th× ho¹t ®éng tÝn dông ph¶i cã hiÖu qu¶ vµ quan hÖ TD ph¶i ®­îc thiÕt lËp trªn c¬ së tin cËy vµ uy tÝn. HiÓu ®óng b¶n chÊt cña TD hiÖn t¹i còng nh­ x¸c ®Þnh chÝnh x¸c c¸c nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i vÒ chÊt l­îng sÏ gióp cho NH t×m ®­îc nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Cïng víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña s¶n xuÊt vµ l­u th«ng hµng ho¸, TDNH còng kh«ng ngõng ph¸t triÓn nh»m cung cÊp thªm c¸c ph­¬ng tiÖn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu giao dÞch ngµy cµng t¨ng cña x· héi ®ßi hái chÊt l­îng TD cÇn ph¶i ®­îc quan t©m h¬n. H¬n n÷a viÖc ®¶m b¶o chÊt l­îng TD lµ ®iÒu kiÖn ®Ó NH lµm tèt vai trß trung t©m thanh to¸n cña m×nh. ChÊt l­îng ®¶m b¶o sÏ t¨ng vßng quay cña vèn TD ®Ó cã thÓ t¹o ra ®­îc sè lÇn giao dÞch lín h¬n, lµm gi¶m l­îng tiÒn trong l­u th«ng, më réng ph¹m vi thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt tõ ®ã gi¶m chi phÝ l­u th«ng cho x· héi. Nh­ vËy nghiÖp vô tÝn dông cña NHTM cã quan hÖ chÆt chÏ víi sè l­îng tiÒn mÆt trong l­u th«ng - nguyªn nh©n tiÒm Èn cña l¹m ph¸t. Lµm tèt c«ng t¸c TD sÏ gi¶m bít l­îng tiÒn trong l­u th«ng, gãp phÇn kiÒm chÕ l¹m ph¸t, ®iÒu hoµ vµ æn ®Þnh l­u th«ng tiÒn tÖ. MÆt kh¸c chóng ta thÊy r»ng víi mét chÝnh s¸ch TD ®óng ®¾n vµ ®­îc thùc hiÖn cã chÊt l­îng kh«ng nh÷ng hç trî cho c¸c ngµnh kÐm ph¸t triÓn, thóc ®Èy c¸c ngµnh mòi nhän mµ cßn gãp phÇn vµo viÖc t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh tÕ x· héi, ®¶m b¶o sù c©n ®èi gi÷a c¸c vïng, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò mang tÝnh x· héi... t¹o ®iÒu kiÖn ®­a ®Êt n­íc ta tiÕn nhanh trªn con ®­êng c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸. Th«ng qua kh©u ph©n tÝch kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña ®èi t­îng ®Þnh ®Çu t­ ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l­îng kho¶n TD tõ ®ã ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®Çu t­ ®óng ®¾n sÏ khai th¸c tèt tiÒm n¨ng vÒ tµi nguyªn, lao ®éng... t¨ng c­êng n¨ng lùc s¶n xuÊt, cung cÊp ngµy cµng nhiÒu s¶n phÈm cho x· héi, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm, t¨ng thu nhËp cho ng­êi lao ®éng. ViÖc thùc hiÖn ®óng nguyªn t¾c tÝn dông sÏ gãp phÇn cho vay ®óng ®èi t­îng, h¹n chÕ vµ xo¸ bá n¹n cho vay nÆng l·i ë c¸c vïng n«ng th«n xa x«i hÎo l¸nh. Mét lý do quan träng mµ ta ph¶i ®Ò cËp ®Õn lµ viÖc n©ng cao chÊt l­îng TD cã vai trß quyÕt ®Þnh ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña NH. Bëi chÊt l­¬ng TD cã tèt míi t¨ng kh¶ n¨ng cung cÊp dÞch vô do t¹o thªm ®­îc nguån vèn tõ viÖc quay vßng vèn TD, thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng bëi c¸c h×nh thøc s¶n phÈm dÞch vô ®a d¹ng. ChÊt l­îng TDNH tèt sÏ lµm t¨ng kh¶ n¨ng sinh lêi do gi¶m ®­îc sù chËm chÔ, gi¶m chi phÝ nghiÖp vô, chi phÝ qu¶n lý, c¸c chi phÝ thiÖt h¹i do kh«ng thu håi ®­îc vèn ®· cho vay. Tõ ®ã t¹o ra thÕ m¹nh vµ n©ng cao uy tÝn cho ngµnh NH trong ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ cña m×nh. ChÝnh nhê ®ã mµ t¹o ra ®iÒu kiÖn cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn l©u dµi cña NH. V× vËy c¸c NH lu«n lu«n ph¶i quan t©m tíi viÖc n©ng cao chÊt l­îng TD. 1.2.1.3 Sù biÓu hiÖn cña chÊt l­îng tÝn dông: - §èi víi kh¸ch hµng: tÝn dông cÊp ph¶i phï hîp víi môc ®Ých sö dông cña kh¸ch hµng víi l·i suÊt, kú h¹n hîp lý, thñ tôc ®¬n gi¶n, thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng nh­ng vÉn ®¶m b¶o nguyªn t¾c tÝn dông. - §èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi: TÝn dông phôc vô s¶n xuÊt vµ l­u th«ng hµng ho¸, gãp phÇn gi¶i quyÕt viÖc lµm, khai th¸c kh¶ n¨ng tiÒm tµng trong nÒn kinh tÕ, thóc ®Èy qu¸ tr×nh tÝch tô vµ tËp trung s¶n xuÊt, gi¶i quyÕt tèt c¸c quan hÖ gi÷a t¨ng tr­ëng tÝn dông víi t¨ng tr­ëng kinh tÕ. - §èi víi Ng©n hµng th­¬ng m¹i: Ph¹m vi, møc ®é, giíi h¹n, thêi h¹n tÝn dông ph¶i phï hîp víi thùc lùc cña b¶n th©n Ng©n hµng vµ ®¶m b¶o ®­îc tÝnh c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng víi nguyªn t¾c hoµn tr¶ ®óng h¹n vµ cã l·i. 1.2.2. Nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng tÝn dông Ng©n hµng. ChÊt l­îng tÝn dông cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña Ng©n hµng th­¬ng m¹i vµ cña toµn x· héi. §iÒu ®ã còng cã nghÜa lµ chÊt l­îng tÝn dông ph¶i chÞu t¸c ®éng cña rÊt nhiÒu nh©n tè c¶ chñ quan vµ kh¸ch quan. V× vËy ®Ó cã ®­îc chÊt l­îng tÝn cao th× ®ßi hái c¸c nhµ qu¶n lý Ng©n hµng ph¶i hiÓu râ t¸c ®éng cña tõng nh©n tè. Nh©n tè ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng tÝn dông ®­îc chia theo hai nhãm: Nhãm nh÷ng nh©n tè kh¸ch quan vµ nhãm nh÷ng nh©n tè chñ quan. 1.2.2.1 C¸c nh©n tè kh¸ch quan: a. §iÒu kÖn kinh tÕ: Mét nÒn kinh tÕ æn ®Þnh sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c kho¶n tÝn dông Ng©n hµng cã chÊt l­îng cao h¬n rÊt nhiÒu so víi mét nÒn kinh tÕ kh«ng æn ®Þnh. Mét nÒn kinh tÕ kh«ng æn ®Þnh th× c¸c yÕu tè nh­ l¹m ph¸t, khñng ho¶ng sÏ ¶nh h­ëng lín ®Õn viÖc cho vay cña Ng©n hµng vµ viÖc tr¶ nî cña kh¸ch hµng hay doanh thu vµ chi phÝ cña Ng©n hµng. Bªn c¹nh ®ã, ®iÒu kiÖn kinh tÕ trong khu vùc mµ Ng©n hµng ho¹t ®éng còng cã ý nghÜa rÊt quan träng. Nã quyÕt ®Þnh ®Õn quy m« vµ chÊt l­îng cña tÝn dông Ng©n hµng. Ngoµi ra, chÝnh s¸ch kinh tÕ cña nhµ n­íc nh»m ­u tiªn hay h¹n chÕ sù ph¸t triÓn cña mét ngµnh, mét lÜnh vùc nµo ®ã ®Ó ®¶m b¶o cho sù c©n ®èi trong nÒn kinh tÕ còng ¶nh h­ëng rÊt nhiÒu tíi chÊt l­îng tÝn dông. Chu kú ph¸t triÓn kinh tÕ cã t¸c ®éng kh«ng nhá tíi ho¹t ®éng tÝn tÝn dông. Trong thêi kú nÒn kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh bÞ thu hÑp, ho¹t ®éng tÝn dông sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc. Trong thêi k× nµy th× nhu cÇu vÒ tÝn dông gi¶m ®i rÊt nhiÒu, ®ång thêi c¸c kho¶n tÝn dông ®· ®­îc thùc hiÖn th× khã cã thÓ thu håi ®óng h¹n c¶ gèc vµ l·i. Ng­îc l¹i, trong thêi k× nÒn kinh tÕ thÞnh th× nhu cÇu vÒ vèn tÝn dông t¨ng ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt, kinh doanh. Tuy nhiªn, trong nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn m¹nh nh­ vËy th× khã cã thÓ tr¸nh ®­îc sù c¹nh tranh lo¹i bá lÉn nhau. V× vËy mµ Ng©n hµng còng cã kh¶ n¨ng mÊt vèn khi doanh nghiÖp lµm ¨n bÞ thua lç. ChÝnh s¸ch l·i suÊt còng ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng tÝn dông cña Ng©n hµng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng th× l·i suÊt lu«n lu«n biÕn ®éng. NÕu l·i suÊt tiÒn göi qu¸ cao th× Ng©n hµng l¹i ph¶i n©ng l·i suÊt cho vay, viÖc cho sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n, kh¸ch hµng cña Ng©n hµng sÏ t×m ph­¬ng thøc kh¸c ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vèn cña m×nh. NÕu l·i suÊt tiÒn göi thÊp th× viÖc huy ®éng vèn còng gÆp nhiÒu khã kh¨n, vµ Ng©n hµng còng sÏ kh«ng cã vèn ®Ó cho vay. V× vËy mµ Ng©n hµng còng ph¶i cã chÝnh s¸ch l·i suÊt hîp lý, võa ph¶i phï hîp víi l·i suÊt thÞ tr­êng, võa ph¶i ®¶m b¶o thu nhËp cña m×nh, võa ph¶i ®¶m b¶o quyÒn lîi cho doanh nghiÖp. Lîi nhuËn cña Ng©n hµng phô thuéc vµo lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. V× vËy, l·i cña Ng©n hµng mµ lín h¬n lîi nhuËn cña doanh nghiÖp th× doanh nghiªp vay vèn sÏ kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ nî, ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp nãi riªng vµ t×nh h×nh ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ nãi chung. b. §iÒu kiÖn x· héi. Quan hÖ tÝn dông Ng©n hµng lµ sù liªn kÕt gi÷a ba nh©n tè: kh¸ch hµng, sù tÝn nhiÖm vµ Ng©n hµng. Trong ®ã nh©n tè sù tÝn nhiÖm liªn kÕt hai nh©n tè cßn l¹i víi nhau. NÕu Ng©n hµng cµng cã sù tÝn nhiÖm cao th× kh¸ch hµng t×m ®Õn hä cµng nhiÒu, vµ ng­îc l¹i. §iÒu ®ã cho thÊy sù tÝn nhiÖm cã vai trß quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng cña mét hîp ®ång tÝn dông nãi riªng vµ sù tån t¹i cña Ng©n hµng nãi chung. Ngoµi ra, cßn cã nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng tÝn dông nh­: §¹o ®øc x· héi, tr×nh ®é d©n trÝ, thãi quen cña kh¸ch hµng, phong tôc tËp qu¸n cña ®Þa ph­¬ng, ... Bªn c¹nh ®ã, sù biÕn ®éng cña t×nh h×nh kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi c¸c n­íc kh¸c còng cã ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng tÝn dông Ng©n hµng. c. Ph¸p luËt: Ph¸p luËt cã mét vai cùc kú quan träng trong kinh tÕ - x· héi. Ph¸p luËt gi÷ cho kinh tÕ - x· héi ®­îc ph¸t triÓn lµnh m¹nh vµ æn ®Þnh. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng th× mäi ngµnh nghÒ, tæ chøc, ph¸p nh©n, c¸ nh©n, hé gia ®×nh, tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng vÒ kinh tÕ - chÝnh trÞ - x· héi ®Òu ph¶i chÊp hµnh theo ®óng ph¸p luËt. §iÒu ®ã còng kh¼ng ®Þnh r»ng Ph¸p luËt lµ mét trong nh÷ng nh©n tè quan träng trong ho¹t ®éng Ng©n hµng nãi chung vµ ho¹t ®éng tÝn dông nãi riªng. Nã t¹o ra mét hµnh lang ph¸p lý ®¶m b¶o cho c¸c hîp ®ång ®­îc thùc hiÖn, c¸c bªn tham gia vµo hîp ®ång ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hîp ®ång ®· ký. Trong tÝn dông Ng©n hµng, nã buéc c¸c bªn tham gia vµo hîp ®ång tÝn dông ph¶i thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô cña m×nh. ChØ cã tu©n thñ ph¸p luËt mét c¸ch nghiªm chØnh th× quan hÖ tÝn dông míi ®em l¹i lîi Ých cho c¶ hai vµ chÊt l­îng tÝn dông míi ®­îc ®¶m b¶o. d. §iÒu kiÖn m«i tr­êng tù nhiªn: §©y lµ mét nh©n tè khã dù ®o¸n nhÊt mµ l¹i ¶nh h­ëng rÊt lín tíi tÝn dông Ng©n hµng nãi riªng vµ c¶ nÒn kinh tÕ nãi chung. ViÖt Nam lµ n­íc cã khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa, th­êng xuyªn x¶y ra thiªn tai, bÖnh dÞch( nh­ lò lôt, h¹n h¸n, ... mµ hiÖn nay cßn ®ang cã dÞch cóm H5N1,). ®iÒu kiÖn khÝ hËu ¶nh h­ëng rÊt nhiÒu tíi mét sè ngµnh nghÒ. C¸c hiÖn t­îng thiªn tai nµy, khi x¶y ra sÏ rÊt rÔ g©y thiÖt h¹i lín tíi c¸c nhµ ®Çu t­, lµm cho c¸c chñ ®Çu t­ ( hay nãi riªng lµ nh÷ng kh¸ch hµng cña NH) sÏ bÞ thua lç vµ mÊt kh¶ n¨ng tr¶ nî cho NH. §©y lµ mét nh©n tè kh¸ch quan nh­ng còng cÇn ph¶i nghiªn cøu ®Õn nã khi cho vay, nh»m gi¶m kh¶ n¨ng mÊt vèn cho NH. 1.2.2.2 C¸c nh©n tè chñ quan: a. ChÝnh s¸ch tÝn dông: NÒn kinh tÕ n­íc ta ®ang trong thêi k× chuyÓn ®æi nªn c¬ chÕ vµ chÝnh s¸ch cña ta còng thay ®æi vµ hoµn thiÖn. ChÝnh s¸ch tÝn dông trong thêi gian qua còng cã nh÷ng ®æi míi c¬ b¶n theo c¬ chÕ thÞ tr­êng nªn gãp phÇn quan träng trong viÖc thùc thi chÝnh s¸ch tiÒn tÖ tÝn dông cña §¶ng vµ nhµ n­íc, gãp phÇn thóc ®Èy t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ kiÒm chÕ l¹m ph¸t. Nã cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña mét Ng©n hµng th­¬ng m¹i. Mét chÝnh s¸ch tÝn dông ®óng ®¾n sÏ thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng, ®¶m b¶o kh¶ n¨ng sinh lêi tõ ho¹t ®éng tÝn dông trªn c¬ së ph©n t¸n rñi ro, tu©n thñ ph¸p luËt, ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc vµ ®¶m b¶o c«ng b»ng x· héi. §iÒu ®ã còng cã nghÜa lµ chÊt l­îng tÝn dông phô thuéc vµo viÖc x©y dùng chÝnh s¸ch tÝn dông cña mét Ng©n hµng th­¬ng m¹i cã ®óng ®¾n vµ hîp lý kh«ng, bÊt cø mét Ng©n hµng th­¬ng m¹i nµo muèn cã chÊt l­îng tÝn dông tèt ®Òu ph¶i cã chÝnh s¸ch tÝn dông râ rµng, thÝch hîp cho Ng©n hµng m×nh. b. C«ng t¸c tæ chøc cña Ng©n hµng: Tæ chøc Ng©n hµng ph¶i ®­îc s¾p xÕp mét c¸ch cã khoa häc, ®¶m b¶o sù phèi hîp chÆt chÏ, nhÞp nhµng gi÷a c¸c phßng ban trong tõng Ng©n hµng, trong toµn bé hÖ thèng Ng©n hµng còng nh­ gi÷a Ng©n hµng víi c¸c c¬ quan quan kh¸c nh­ tµi chÝnh, ph¸p lý... SÏ t¹o ®iÒu kiÖn ®¸p øng kÞp thêi yªu cÇu cña kh¸ch hµng, gióp Ng©n hµng theo dâi, qu¶n lý s¸t sao c¸c kho¶n cho vay, c¸c kho¶n huy ®éng vèn. §©y lµ c¬ së ®Ó tiÕn hµnh c¸c nghiÖp vô tÝn dông lµnh m¹nh vµ qu¶n lý cã hiÖu qu¶ c¸c kho¶n vèn tÝn dông. c. Tr×nh ®é nghiÖp vô cña nh©n viªn Ng©n hµng: §©y lµ mét nh©n tè quan träng. Sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i trong ho¹t ®éng tÝn dông phô thuéc vµo n¨ng lùc, tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé tÝn dông. Hä lµ ng­êi trùc tiÕp qu¶n lý toµn bé sè vèn tõ khi ®Çu t­ cho ®Õn khi kÕt thóc hîp ®ång tÝn dông, hä cÇn ph¶i ph©n tÝch kü t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, ph©n tÝch dù ¸n mµ kh¸ch hµng vay vèn, qu¶n lý gi¸m s¸t t×nh h×nh sö dông vèn vay. X· héi ngµy cµng ph¸t triÓn, ®ßi hái chÊt l­îng nh©n sù ph¶i cao ®Ó cã thÓ ®¸p øng kÞp thêi, cã hiÖu qu¶ víi c¸c t×nh huèng kh¸c nhau cña ho¹t ®éng tÝn dông. ViÖc tuyÓn chän nh©n sù cã ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp tèt vµ giái vÒ chuyªn m«n sÏ gióp cho Ng©n hµng cã thÓ ng¨n ngõa ®­îc nh÷ng sai ph¹m cã thÓ x¶y ra khi thùc hiÖn chu k× khÐp kÝn cña mét kho¶n tÝn dông. d. Quy tr×nh tÝn dông: Quy tr×nh tÝn dông bao gåm nh÷ng quy ®Þnh ph¶i thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh cho vay, thu nî nh»m ®¶m b¶o an toµn vèn tÝn dông. Nã ®­îc b¾t ®Çu tõ khi chuÈn bÞ cho vay, gi¶i ng©n, kiÓm tra qu¸ tr×nh cho vay ®Õn khi thu håi nî. ChÊt l­îng tÝn dông cã ®¶m b¶o hay kh«ng tuú thuéc vµo viÖc thùc hiÖn tèt c¸c quy ®Þnh ë tõng b­íc vµ sù phèi hîp chÆt chÏ, nhÞp nhµng gi÷a c¸c b­íc trong quy tr×nh tÝn dông. Sù phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a c¸c b­íc trong quy tr×nh tÝn dông sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho vèn tÝn dông ®­îc lu©n chuyÓn b×nh th­êng, theo ®óng kÕ ho¹ch ®· ®Þnh, nhê ®ã chÊt l­îng tÝn dông ®­îc ®¶m b¶o. e. Th«ng tin tÝn dông: Th«ng tin tÝn dông cã vai trß quan träng trong qu¶n lý chÊt l­îng tÝn dông. Nhê cã th«ng tin tÝn dông, ng­êi qu¶n lý cã thÓ ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh cÇn thiÕt cã liªn quan ®Õn cho vay, theo dâi vµ qu¶n lý tµi kho¶n cho vay. Th«ng tin tÝn dông cã thÓ thu ®­îc tõ nh÷ng nguån s½n cã cña Ng©n hµng, tõ kh¸ch hµng, tõ c¸c c¬ quan chuyªn vÒ th«ng tin tÝn dông ë trong vµ ngoµi n­íc vµ tõ c¸c nguån kh¸c. Sè l­îng, chÊt l­îng cña th«ng tin thu nhËn ®­îc cã liªn quan ®Õn møc ®é chÝnh x¸c trong viÖc ph©n tÝch, nhËn ®Þnh t×nh h×nh thÞ tr­êng, kh¸ch hµng... ®Ó ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh phï hîp. V× vËy, th«ng tin cµng ®Çy ®ñ, nhanh nh¹y, chÝnh x¸c vµ toµn diÖn th× kh¶ n¨ng phßng ngõa rñi ro trong ho¹t ®éng kinh doanh cµng lín, chÊt l­îng tÝn dông cµng ®­îc n©ng cao. f. KiÓm so¸t néi bé: §©y lµ biÖn ph¸p gióp cho ban l·nh ®¹o Ng©n hµng cã ®­îc c¸c th«ng tin vÒ t×nh tr¹ng kinh doanh nh»m duy tr× cã hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ®ang ®­îc xóc tiÕn, phï hîp víi c¸c chÝnh s¸ch, ®¸p øng ®­îc c¸c môc tiªu ®· ®Þnh. ChÊt l­îng tÝn dông tuú thuéc vµo møc ®é ph¸t hiÖn kÞp thêi nguyªn nh©n c¸c sai sãt ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn mét kho¶n tÝn dông cña c«ng t¸c kiÓm so¸t néi bé ®Ó cã biÖn ph¸p kh¾c phôc kÞp thêi. §Ó kiÓm so¸t néi bé cã hiÖu qu¶, Ng©n hµng cÇn cã c¬ cÊu tæ chøc hîp lý, c¸n bé kiÓm tra ph¶i giái nghiÖp vô, trung thùc vµ cã chÝnh s¸ch th­ëng ph¹t vËt chÊt nghiªm minh. g. Trang thiÕt bÞ phôc vô cho ho¹t ®éng tÝn dông: Ng©n hµng trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c thiÕt bÞ tiªn tiÕn, phï hîp víi kh¶ n¨ng tµi chÝnh, ph¹m vi, quy m« ho¹t ®éng sÏ gióp cho Ng©n hµng: - Phôc vô kÞp thêi yªu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ tÊt c¶ c¸c mÆt dÞch vô, phôc vô víi chi phÝ phï hîp nhÊt ®èi víi c¶ hai bªn. - Gióp cho c¸c cÊp qu¶n lý cña Ng©n hµng kÞp thêi n¾m b¾t t×nh h×nh ho¹t ®éng tÝn dông, ®Ó ®iÒu chØnh kÞp thêi cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ, nh»m tho¶ m·n nhu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng. Nh­ vËy, trang thiÕt bÞ còng lµ mét nh©n tè cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn chÊt l­îng tÝn dông cña Ng©n hµng. * Tãm l¹i, qua nghiªn cøu vÒ c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng tÝn dông ta thÊy: Tuú theo sù ph¸t triÓn, ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi vµ sù hoµn thiÖn m«i tr­êng ph¸p lý cña tõng n­íc còng nh­ kh¶ n¨ng qu¶n lý, c¬ së vËt chÊt, kÜ thuËt vµ tr×nh ®é c¸n bé cña tõng Ng©n hµng th­¬ng m¹i mµ c¸c nh©n tè nµy cã ¶nh h­ëng kh¸c nhau tíi chÊt l­îng tÝn dông. VÊn ®Ò c¬ b¶n ®Æt ra lµ chóng ta ph¶i n¾m ch¾c c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng tÝn dông vµ biÕt vËn dông s¸ng t¹o sù ¶nh h­ëng cña c¸c nh©n tè nµy trong hoµn c¶nh thùc tÕ, tõ ®ã t×m ®­îc c¸c biÖn ph¸p ®Ó qu¶n lý vµ n©ng cao hiÖu qu¶ chÊt l­îng tÝn dông. T¹o ®iÒu kiÖn cho sù thµnh c«ng cña ho¹t ®éng tÝn dông nãi riªng còng nh­ toµn bé ho¹t ®éng cña mét Ng©n hµng th­¬ng m¹i nãi chung. 1.2.3 C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt l­îng tÝn dông cña NHTM: *Doanh sè cho vay, doanh sè thu nî kú nµy so víi kú tr­íc. Nãi chung doanh sè nµy cµng cao cµng tèt nh­ng ph¶i trong ®iÒu kiÖn D­ nî cho vay mét kh¸ch hµng kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 15% vèn tù cã cña kh¸ch hµng. *Tèc ®é t¨ng D­ nî tÝn dông: Tèc ®é t¨ng D­ = nî TD D­ nî TD k× nµy - D­ nî TD k× tr­íc hoÆc k× kÕ ho¹ch ------------------------------------------------------------------- X 100% D­ nî tÝn dông k× tr­íc hoÆc k× kÕ ho¹ch ChØ tiªu nµy gióp nhµ ph©n tÝch x¸c ®Þnh quy m«, sù t¨ng tr­ëng cña ho¹t ®éng tÝn dông kú nµy so víi kú tr­íc hoÆc so víi môc tiªu dù kiÕn. Nãi chung tû lÖ nµy cµng cao cµng tèt nh­ng trong tæng D­ nî th× D­ nî qu¸ h¹n ph¶i ë møc hîp lý. *HiÖu suÊt sö dông nguån vèn huy ®éng. Tæng D­ nî HiÖu suÊt sö dông vèn = ---------------------------------- Tæng nguån vèn huy ®éng ChØ tiªu nµy cho biÕt t×nh h×nh sö dông nguån vèn huy ®éng ®Ó cho vay. ChØ tiªu nµy cµng lín cµng tèt, nã thÓ hiÖn Ng©n hµng ®· sö dông mét c¸ch hiÖu qu¶ nguån vèn huy ®éng ®­îc. *Tû träng tõng kho¶n nî. D­ nî tÝn dông lo¹i i Tû träng tõng kho¶n nî = ---------------------------------- Tæng D­ nî ChØ tiªu nµy cho thÊy râ c¬ cÊu tÝn dông cña Ng©n hµng. Tæng D­ nî tÝn dông ë ®©y th­êng ®­îc ph©n lo¹i theo nhiÒu tiªu thøc kh¸c nhau nh­ : theo thµnh phÇn kinh tÕ ( doanh nghiÖp Nhµ n­íc, doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh); theo thêi h¹n cho vay; theo ngµnh kinh tÕ; theo vïng kinh tÕ ; theo môc ®Ých sö dông vèn vay. C¨n cø vµo tû träng tõng lo¹i cho vay vµ sù biÕn ®éng cña tû träng ®ã, nhµ qu¶n lý Ng©n hµng x¸c lËp mét c¬ cÊu tÝn dông hîp lý phï hîp víi ®Þnh h­íng cña Nhµ n­íc còng nh­ chÝnh s¸ch kinh tÕ nãi chung cña Nhµ n­íc ®ång thêi cã nh÷ng biÖn ph¸p phßng ngõa rñi ro vµ nh÷ng biÖn ph¸p hç trî cÇn thiÕt kh¸c nh»m gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông cña Ng©n hµng th­¬ng m¹i. *Tû lÖ nî qu¸ h¹n trªn tæng D­ nî. Nî qu¸ h¹n lµ kho¶n nî mµ thêi gian tån t¹i cña nã v­ît qu¸ thêi gian cho vay theo tho¶ thuËn gi÷a Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng céng víi thêi gian gia h¹n thªm nÕu kh¸ch hµng yªu cÇu vµ Ng©n hµng chÊp thuËn. D­ nî qu¸ h¹n Tû lÖ nî qu¸ h¹n= ----------------------- Tæng D­ nî Tû lÖ nµy cµng thÊp th× cµng tèt. HiÖn nay ë ViÖt Nam, c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i ®ang phÊn ®Êu gi÷ tû lÖ nî qu¸ h¹n D­íi 3%. 1.2.4 ý nghÜa cña viÖc më réng vµ n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông: 1.2.4.1. ChÊt l­îng tÝn dông ®èi víi nÒn kinh tÕ x· héi: LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn quan hÖ tÝn dông cho ta thÊy vai trß quan träng cña nã ®èi víi nÒn kinh tÕ, ®Æc biÖt lµ nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt vµ l­u th«ng hµng ho¸, tÝn dông ngµy cµng ph¸t tiÓn nh»m cung cÊp thªm c¸c ph­¬ng tiÖn giao dÞch ®Ó ®¸p øng nhu cÇu giao dÞch trong x· héi. Trong ®iÒu kiÖn ®ã, më réng vµ n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông lµ vÊn ®Ò ngµy cµng ®­îc quan t©m nhiÒu h¬n v×: - §¶m b¶o chÊt l­îng tÝn dông lµ ®iÒu kiÖn ®Ó Ng©n hµng lµm tèt chøc n¨ng trung gian thanh to¸n. V× khi chÊt l­îng tÝn dông ®­îc ®¶m b¶o sÏ t¨ng vßng quay vèn tÝn dông, víi mét khèi l­îng tiÒn nhÊt ®Þnh, cã thÓ thùc hiÖn sè lÇn giao dÞch lín h¬n, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc h¹n chÕ l­îng tiÒn trong l­u th«ng, cñng cè søc mua cña ®ång tiÒn. - ChÊt l­îng tÝn dông cao sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho Ng©n hµng lµm tèt chøc n¨ng ®iÒu hoµ vèn trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Bëi v× tÝn dông lµ cÇu nèi gi÷a ho¹t ®éng tiÕt kiÖm vµ ®Çu t­. Khi mét Ng©n hµng cã chÊt l­îng tÝn dông cao tûc lµ Ng©n hµng ®ã thùc hiÖn tèt c¶ nghiÖp vô huy ®éng vèn vµ nghiÖp vô cho vay. - N©ng cao chÊt l­îng tÝn dông gãp phÇn gi¶m bít l­îng tiÒn thõa trong l­u th«ng, gãp phÇn kiÒm chÕ l¹m ph¸t, æn ®Þnh tiÒn tÖ, t¨ng tr­ëng kinh tÕ, t¨ng uy tÝn quèc gia b»ng viÖc ph¸t huy t¸c dông cña c¸c s¶n phÈm, dÞch vô trong t­¬ng lai cña c¸c c«ng tr×nh ®Çu t­. - TÝn dông lµ mét trong nh÷ng c«ng cô ®Ó thùc hiÖn c¸c chñ tr­¬ng cña §¶ng vµ nhµ n­íc vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi theo tõng ngµnh, tõng lÜnh vùc. N©ng cao chÊt l­îng tÝn dông sÏ gãp phÇn t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt x· héi, ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn c©n ®èi gi÷a c¸c ngµnh, c¸c vïng trong c¶ n­íc, æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ. TÝn dông cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nÒn kinh tÕ x· héi. §Ó cã chÊt l­îng tÝn dông, ngoµi sù nç lùc cña b¶n th©n c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i, ®ßi hái nÒn kinh tÕ ph¶i æn ®Þnh vµ ph¶i cã mét c¬ chÕ phï hîp vÒ chÝnh s¸ch, chÕ ®é, sù phèi kÕt hîp nhÞp nhµng cã hiÖu qu¶ gi÷a c¸c cÊp, c¸c ngµnh... t¹o m«i tr­êng thuËn lîi cho sù ho¹t ®éng cña tÝn dông. 1.2.4.2 ChÊt l­îng tÝn dông ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i : - ChÊt l­îng tÝn dông cao sÏ lµm t¨ng kh¶ n¨ng cung cÊp dÞch vô cña c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i, do t¹o thªm nguån tõ viÖc t¨ng vßng quay vèn tÝn dông vµ thu hót thªm ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng bëi h×nh thøc cña s¶n phÈm, dÞch vô, t¹o ra mét h×nh ¶nh tèt vª biÓu t­îng vµ uy tÝn cña Ng©n hµng còng nh­ sù trung thµnh cña kh¸ch hµng. - ChÊt l­îng tÝn dông lµm t¨ng kh¶ n¨ng sinh lêi cña c¸c s¶n phÈm, dÞch vô Ng©n hµng do gi¶m ®­îc sù chËm trÔ, gi¶m chi phÝ nghiÖp vô, chi phÝ qu¶n lÝ, c¸c chi phÝ thiÖt h¹i do kh«ng thu håi ®­îc vèn ®· cho vay. - Ch©t l­îng tÝn dông cao sÏ c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh cña Ng©n hµng, t¹o thÕ m¹nh cho Ng©n hµng trong qóa tr×nh c¹nh tranh. - ChÊt l­îng tÝn dông t¹o thuËn lîi cho sù tån t¹i l©u dµi cña Ng©n hµng, bëi v× chÊt l­îng tÝn dông cho phÐp Ng©n hµng cã nh÷ng kh¸ch hµng trung thµnh vµ nh÷ng kho¶n lîi nhuËn bæ xung vèn ®Çu t­. - ChÊt l­îng tÝn dông cñng cè mèi quan hÖ x· héi cña Ng©n hµng, ®iÒu ®ã còng cã ý nghÜa lµ t¹o ®­îc m«i tr­êng thuËn lîi nhÊt cho ho¹t ®éng ng©n hµng. - ChÊt l­îng tÝn dông n©ng cao uy tÝn, h×nh ¶nh vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Ng©n hµng. * Víi nh÷ng ­u thÕ trªn, viÖc cñng cè vµ n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông cña Ng©n hµng th­¬ng m¹i lµ sù cÇn thiÕt, kh¸ch quan v× sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn l©u dµi cña Ng©n hµng th­¬ng m¹i. Còng chÝnh v× vËy, chÊt l­îng tÝn dông lu«n lu«n ph¶i ®­îc c¶i tiÕn. Ch­¬ng 2 Thùc tr¹ng tÝn dông t¹i NHNo&PTNT Chi nh¸nh B¾c Hµ Néi 2.1 Thùc tr¹ng chÊt l­îng tÝn dông cña NHNo&PTNT chi nh¸nh B¾c Hµ Néi. 2.1.1 VÒ nghiÖp vô huy ®éng vèn: Do b¶n chÊt cña ho¹t ®éng Ng©n hµng lµ kinh doanh trªn ®ång vèn ®i vay. Nªn nghiÖp vô huy ®éng vèn trong Ng©n hµng cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi toµn bé ho¹t ®éng cña Ng©n hµng nãi chung còng nh­ viÖc cho vay cña Ng©n hµng nãi riªng. §ång thêi, nh×n vµo nguån vèn cña mét Ng©n hµng ng­êi ta cã thÓ ®¸nh gi¸ ®­îc r»ng Ng©n hµng ®ã cã uy tÝn kh«ng, ho¹t ®éng hiÖu qu¶ kh«ng. Tuy NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi lµ mét Ng©n hµng míi thµnh lËp ( th¸ng 11 n¨m 2001), nh­ng Ng©n hµng ®· cã ®­îc mét nguån vèn v÷ng m¹nh, víi t×nh h×nh ho¹t ®éng ba n¨m gÇn ®©y nh­ sau: B¶ng 1: C¬ cÊu nguån vèn huy ®éng theo thêi gian: §¬n vÞ: tû ®ång ChØ tiªu N 2003 N 2004 N 2005 1.Nguån vèn kh«ng kú h¹n + VN§ + Ngo¹i tÖ ®· quy ®æi 376 356 20 859 839,7 19,3 1.121 1.096 25 2.Nguån vèn k× h¹n <12 th¸ng + VN§ + Ngo¹i tÖ ®· quy ®æi 907 700,84 206,16 1.785 1.215 570 1.856 1.388,6 467,4 3.Nguån vèn k× h¹n >= 12 th¸ng + VN§ + Ngo¹i tÖ ®· quy ®æi 753 592,16 160,84 777 633 144 1.069 958,3 110,7 Tæng 2.036 3.421 4.046 (Nguån : B¸o c¸o tæng kÕt kinh doanh NHNo&PTNTB¾c Hµ Néi n¨m 2003-2005) Tõ b¶ng 1 ta thÊy qua ba n¨m th× tæng nguån vèn huy ®éng ®Òu t¨ng qua c¸c n¨m: n¨m 2004 t¨ng 1.386 tû ®ång (+68,07%) so víi n¨m 2003, n¨m 2005 t¨ng 625 tû ®ång ( + 18,27%) so víi n¨m 2004. C«ng t¸c huy ®éng vèn cña NH xÐt vÒ mÆt tæng thÓ th× t­¬ng ®èi tèt, tèc ®é t¨ng nhanh. Chi nh¸nh B¾c Hµ néi lµ mét chi nh¸nh cÊp 1 míi thµnh lËp vµo n¨m 2001, v× vËy ®Ó ®¹t ®­îc møc huy ®éng nh­ vËy cÇn ph¶i lç lùc rÊt nhiÒu. Tuy nhiªn, møc huy ®éng cña tõng l¹i h×nh nguån huy ®éng biÕn ®éng nh­ sau: + Nguån vèn kh«ng kú h¹n: b»ng ngo¹i tÖ ®· quy ®æi gi¶m n¨m 2004 so víi n¨m 2003 gi¶m 3,5%, vµ n¨m 2005 so víi n¨m 2004 t¨ng lµ 29,5%. Tuy nhiªn, nguån ngo¹i tÖ chiÕm tû träng rÊt nhá vµo n¨m 2003 lµ 5,32% tæng nguån vèn khong kú h¹n, n¨m 2004 chØ chiÕm 2,25% vµ n¨m 2005 chiÕm 2,23% tæng nguån vèn kh«ng kú h¹n. Trong khi ®ã tèc ®é t¨ng cña nguån vèn kh«ng kú h¹n b»ng VN§ nhanh h¬n,n¨m 2004 so víi n¨m 2003 lµ 135,87% vµ n¨m 2005 so víi n¨m 2004 lµ 30,52%. + Nguån vèn cã kú h¹n < 12 th¸ng: b»ng ngo¹i tÖ ®· quy ®æi vµo n¨m 2003 lµ 206,16 tû ®ång, chiÕm tû träng lµ 22,73% trong tæng nguån vèn kú h¹n <12 th¸ng, th× n¨m 2004 ®· t¨ng lªn 570 víi tû träng 31,93% vµ ®Õn n¨m 2005 l¹i gi¶m xuèng lµ 467,4 tû ®ång so víi n¨m 2004 (chiÕm 25,18% tæng nguån vèn cã k× h¹n <12 th¸ng). Nguån tiÒn VN§ còng t¨ng ®¸ng kÓ n¨m 2004 so víi n¨m 2003 t¨ng 514,16 tû ®ång t­¬ng øng 73,36% vµ n¨m 2005 so víi n¨m 2004 t¨ng 173,6 tû ®ång t­¬ng øng 14,29% tæng nguån vèn cã k× h¹n <12 th¸ng. + Nguån vèn cã kú h¹n >= 12 th¸nh b»ng ngo¹i tÖ ®· quy ®æi n¨m t¹i 2003 lµ 160,84 tû ®ång, chiÕm tû träng 21,36% tæng nguån vèn cã kú h¹n > =12 th¸ng, th× n¨m 2004 gi¶m xuèng cßn 144 chiÕm tû träng lµ ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc32710.doc
Tài liệu liên quan