Giáo trình Kĩ thuật vệ sinh chi phí thấp

Kỹ thuật Vệ sinh chi phớ thấp 12/2010 PGS. TS. Nguyễn Việt Anh, IESE, ĐHXD Hà Nội 1 1 Kỹ thuật vệ sinh chi phí thấp I PGS. TS. Nguyễn Việt Anh Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi tr−ờng, ĐHXD Tel. 04-3628 45 09, Fax 04-3869 3714, MP. 091320.9689, Email. vietanhctn@gmail.com; www.vietdesa.net tr−ờng Đại học Xây dựng 2 Nội dung 1. CN&VSMT đô thị và nông thôn Việt Nam – tổng quan 2. Cấp n−ớc – vệ sinh và sức khỏe cộng đồng 3. Ph−ơng thức tiếp cận vệ sinh phân tán, chi phí thấp và bền vữn

pdf9 trang | Chia sẻ: huongnhu95 | Lượt xem: 341 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Giáo trình Kĩ thuật vệ sinh chi phí thấp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g 3 1. CÊp n−íc vµ vÖ sinh m«i tr−êng ®« thÞ vµ n«ng th«n ViÖt Nam 4 CÊp n−íc ®« thÞ ViÖt Nam Sè ®« thÞ vµ d©n sè ë ViÖt nam ®· t¨ng nhanh trong c¸c n¨m gÇn ®©y. 2008: 28% d©n sè ë c¸c ®« thÞ. >760 ®« thÞ trªn toµn quèc. 2010: 30% d©n sè ë c¸c ®« thÞ; 2020: 45% (trªn tæng sè 103 triÖu d©n) ~500 NMN tËp trung, tæng c«ng suÊt thiÕt kÕ ~5 triÖu m3/ng®, c«ng suÊt khai th¸c: 3,7 triÖu m3/ng®. • §« thÞ lín: HN, TP HCM, HP, HuÕ, ViÖt Tr×, ... ®¹t c«ng suÊt 90 – 105 %. • HÇu hÕt c¸c TP lín vµ võa ®· cã DA cÊp n−íc. ~250/700 ®« thÞ nhá ®· cã HTCN tËp trung, quy m« 500 - 3000 m3/ng®. NhiÒu h×nh thøc qu¶n lý kh¸c nhau. 5 67.5 ®« thÞ cã n−íc cÊp tËp trung (2008) 64% d©n sè ®« thÞ ®−îc cÊp n−íc (2008) B×nh qu©n l−îng n−íc sö dông cho sinh ho¹t: 96 l/ng.ng® • §« thÞ nhá: 80 - 100 l/ng.ng®. • §« thÞ lín: 80%, 100 - 150 l/ng.ng®. B×nh qu©n l−îng n−íc s¶n xuÊt: 214 l/ng.ng®) (kÓ c¶ SH, HCSN, DV, SXCN) ThÊt tho¸t, thÊt thu: • B×nh qu©n: 2003: 35%, 2007: 33%. Cã n¬i 42% (2008). • ThÊp nhÊt: 14 - 20% (HuÕ, Vòng Tµu, §µ L¹t, H¶i Phßng, B×nh D−¬ng, Qu¶ng Ng·i...). ChÊt l−îng n−íc sau xö lý ë nhiÒu n¬i ch−a ®¹t tiªu chuÈn vÖ sinh. 6 HTTN cò, l¹c hËu. Trung binh: • 0.1 - 0.2 m cèng/®Çu ng−êi ë ®« thÞ lín, • 0.04 - 0.06 m/ng−êi ë ®« thÞ nhá. Bé X©y dùng phÊn ®Êu 2020: > 1 m cèng/®Çu ng−êi. 2007: Kho¶ng >92% d©n ®« thÞ tiÕp cËn víi nhµ vÖ sinh. Sè hé ®Êu nèi víi HTTN TP: 40 - 70%. ChØ 6% n−íc th¶i ®« thÞ ®−îc xö lý. ChØ 1/3 trong sè h¬n 180 KCN cã Tr¹m XLNT ho¹t ®éng. ~ 90% xÝ nghiÖp cò kh«ng cã HT XLNT. VÖ sinh ®« thÞ ViÖt Nam Kỹ thuật Vệ sinh chi phí thấp 12/2010 PGS. TS. Nguyễn Việt Anh, IESE, ĐHXD Hà Nội 2 7 8 9 ChÊt th¶i r¾n ®« thÞ >20,000 m3/ngµy Tû lÖ thu gom: 1994: 45 - 50% 1995: 50 - 55% 1996: 55 - 60% Nay: >70% Xö lý rÊt h¹n chÕ B·i ch«n lÊp, ñ ph©n, (®èt, SX vËt liÖu XD, ...) 10 Môc tiªu ph¸t triÓn cña ViÖt nam vÒ cÊp n−íc vµ vÖ sinh ®« thÞ §Þnh h−íng ChiÕn l−îc cÊp n−íc ®« thÞ ®Õn 2020 (1998): 100% d©n sè ®« thÞ ®−îc cÊp n−íc 120 – 150 l/ng.ng® VDGs: 2005: 80% d©n sè ®« thÞ ®−îc sö dung n−íc s¹ch, hîp vÖ sinh ChiÕn l−îc BVMT quèc gia ®Õn 2010: 95% d©n ®« thÞ ®−îc cÊp n−íc s¹ch §Þnh h−íng ph¸t triÓn tho¸t n−íc ®« thÞ (1999): §Õn 2020: tÊt c¶ c¸c ®« thÞ cã HTTN vµ XLNT ®¹t yªu cÇu VDGs: 2010: TÊt c¶ n−íc th¶i ®« thÞ ®−îc xö lý (?) ChiÕn l−îc BVMT quèc gia ®Õn 2010: 40% n−íc th¶i ®« thÞ vµ 60% chÊt th¶i nguy h¹i CN, bÖnh viÖn ®−îc xö lý RÊt khã kh¨n ®Ó thùc hiÖn ®−îc c¸c môc tiªu ! 11 •DATN giai đoạn 1: 180 triệu USD •DATN giai đoạn 2: 370 triệu USD •Chi phí VH&BD MLTN: 100 tỷ đồng/năm •Phí thoát nước thu được: 1/4 •Vận hành trạm bơm Yên Sở: max 120 triệu đồng/ngđ •Riêng 2 Trạm XLNT KL+TB (6000 m3/ngđ): XD: 10 triệu USD (150 tỷ đồng) VH: 4 tỷ đồng/năm Thành phố Hà Nội 12 VÊn ®Ò VÖ sinh ®« thÞ sÏ cßn lµ träng t©m ph¸t triÓn cña ngµnh trong vßng Ýt nhÊt 15 - 20 n¨m tíi Cho ®Õn nay, vèn vay ®· chiÕm tû lÖ tíi 30% so víi tæng GDP cña quèc gia. Nhµ n−íc míi chØ ®¸p øng kho¶ng 1/10 yªu cÇu kinh phÝ cho cÊp n−íc vµ vÖ sinh, vµ míi tËp trung ®−îc sù −u tiªn cho c¸c ®« thÞ lín. DÞch vô cÊp n−íc, vµ nhÊt lµ vÖ sinh, cßn hÇu nh− bá ngá ®èi víi c¸c vïng thu nhËp thÊp: c¸c ®« thÞ nhá, thÞ trÊn, thÞ tø, vïng ven ®«, c¸c khu vùc n«ng th«n... Kỹ thuật Vệ sinh chi phí thấp 12/2010 PGS. TS. Nguyễn Việt Anh, IESE, ĐHXD Hà Nội 3 13 HTTN tËp trung vµ c¸c c«ng nghÖ ––truyÒn thèng–– vÉn cßn lµ gi¶i ph¸p th−êng ®−îc nghÜ ®Õn tr−íc tiªn Lý do: – Cho r»ng c¸c n−íc ®· lµm th× cã thÓ copy. – Muèn cã ®−îc dù ¸n lín, ––hiÖn ®¹i–– – Th«ng tin vÒ nh÷ng sai lÇm tõ c¸c n−íc còng cßn h¹n chÕ. – Cßn rÊt thiÕu th«ng tin vÒ c¸c ph−¬ng thøc hiÖu qu¶ kh¸c. 14 Gi¶i ph¸p c«ng nghÖ ph¶i ®−îc lùa chän dùa trªn ®iÒu kiÖn cô thÓ: ®Æc tÝnh nguån th¶i, nguån tiÕp nhËn, ®iÒu kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ, v¨n ho¸ - x· héi, nhu cÇu vµ tËp qu¸n t¸i sö dông n−íc th¶i t¹i ®Þa ph−¬ng, kh«ng thÓ copy c«ng nghÖ tõ n−íc nµy sang n−íc kia, tõ ®« thÞ lín cho thÞ trÊn, thÞ tø, ven ®«, ... 15 T×nh h×nh cÊp n−íc vµ vÖ sinh n«ng th«n ViÖt Nam TÝnh ®Õn cuèi 2007: 1.800 hÖ thèng cÊp n−íc tËp trung vµ 260.000 hÖ thèng cÊp n−íc quy m« nhá lÎ ë vïng n«ng th«n trªn c¶ n−íc. – 1.000 hÖ thèng kh«ng ho¹t ®éng hoÆc ho¹t ®éng kÐm (NCERWASS, 2007). L−îng n−íc sö dông b×nh qu©n 60 l/ng−êi.ngµy. C¸c m« h×nh tµi chÝnh: C¸c m« h×nh qu¶n lý: – UBND huyÖn, UBND x·, HTX, Trung t©m NSVSMTNT tØnh, céng ®ång ng−êi sö dông, t− nh©n, .... 16 Môc tiªu ph¸t triÓn cña ViÖt nam vÒ cÊp n−íc vµ vÖ sinh n«ng th«n ChiÕn l−îc cÊp n−íc vµ vÖ sinh n«ng th«n ®Õn 2020 (2000): – 2005: 80% d©n NT ®−îc dïng n−íc s¹ch. – 2010: 85%, 60 l/ng.ng®. – 2020: 100%, 60 l/ng.ng®. VDG: – 2005: 60% d©n NT®−îc sd n−íc s¹ch, hîp vÖ sinh – 2010: 85%. ChiÕn l−îc BVMT quèc gia ®Õn 2010: 85% d©n n«ng th«n cã n−íc s¹ch ChiÕn l−îc cÊp n−íc vµ vÖ sinh n«ng th«n ®Õn 2020: – 2005: 50% d©n NT cã hè xÝ hîp VS. – 2010: 70%. – 2020: 100%. Kh«ng cã trong môc tiªu VDG 17(UNICEF – MOH national survey 2007) * NC của UNICEF – Bộ Y tế, 2007: 75% hộ gia đình nông thôn có các loại công trình vệ sinh khác nhau, hợp và chưa hợp vệ sinh ! Figure 2.1. Percentage of HHs having latrine, by ecological regions 49.6 55.4 64.2 76.1 80.9 81 88.8 96.7 0 20 40 60 80 100 Mekong river delta Central highlands South central coast North east South East North central coast North west Red river delta % Tỷ lệ số hộ nông thôn có nhà vệ sinh theo các vùng 18 Hố xí hợp vệ sinh . . . (.) Kỹ thuật Vệ sinh chi phí thấp 12/2010 PGS. TS. Nguyễn Việt Anh, IESE, ĐHXD Hà Nội 4 19(UNICEF – MOH national survey 2007) Comparison with the prevalence rates of hygienic latrines reported in other data sources, in terms of hygienic latrines, attaining std. on construction, and attaining std. on construction, operation and maintenance 33.0 22.5 18.0 25.0 50.850.0 0 20 40 60 80 Natl. targeted pro. (2004) Survey on living std. (2004) Natl. health survey (2002) Sanitary latrines Attain std. on construction Attain std. on C, O and M % Tỷ lệ nhà tiêu đáp ứng tiêu chí hợp vệ sinh về mặt xây dựng, vận hành, bảo dưỡng theo các nguồn số liệu khác nhau 20 ThiÖt h¹i kinh tÕ do vÖ sinh kÐm ë ViÖt Nam H»ng n¨m: US$ 780 triÖu Trªn ®Çu ng−êi: US$ 9.38 1.3% GDP 0 50 100 150 200 250 300 350 Health Water Environment Other welfare Tourism E c o n o m ic lo s s ( U S $ m ill io n ) Source: Evaluation of the Economic Impacts of Sanitation in Vietnam (WSP, 2007) Lợi ích / Chi phí 21 22 (WB) NSNN Vay, tài trợ quốc tế Cộng ñồng Khác N. ngoài NS tỉnh NS quốc gia Đầu tư cho CN&VS đô thị, Triệu US$ Đầu tư cho CNVS nông thôn 2003, Tỷ VND17% 83% 39% 9% 24% 13% 15% 23 Nhu cÇu tµi chÝnh cho tho¸t n−íc vµ xö lý n−íc th¶i ë ViÖt nam (®« thÞ + n«ng th«n), tuú theo lo¹i c«ng nghÖ ¸p dông 2010: 2,9 ... 10,7 tû USD 2020: 4,3 ... 16,2 tû USD 24 2. Cấp nước – vệ sinh và sức khỏe cộng đồng Kỹ thuật Vệ sinh chi phí thấp 12/2010 PGS. TS. Nguyễn Việt Anh, IESE, ĐHXD Hà Nội 5 25 C¸c lo¹i bªnh liªn quan ®Õn n−íc a) BÖnh do thµnh phÇn ho¸ häc cña n−íc g©y ra b) BÖnh do c¸c vi sinh vËt trong n−íc g©y ra 26 Virus Rota g©y bÖnh tiªu ch¶y Vi khuÈnT¶ Vibrio cholerae §éng vËt nguyªn sinh Entamoeba histolytica g©y bÖnh lþ amÝp Giun ®òa AscarisS¸n thÞt bß vµ s¸n thÞt lîn Taenia saginata & T. solium Vi khuÈn Leptospira interrogans g©y bÖnh Weil 27 Ca ́c chỉ thị sinh ho ̣c Đếm trên đĩa (HPC) Tổng cô-li-form Cô-li-form chịu nhiệt (coliforms phân) E. coli E. Coli chỉ thị Deere 2004 28 Giun ®òa Ascaris : 60 triÖu Giun tãc Trichuris: 40 triÖu Giun mãc (hook worm): 20 triÖu (nguån: ViÖn SR-KST TW) 7 – 8 ng−êi/10 ng−êi ! ViÖt Nam 29 S¸n phæ biÕn ë c¸c tØnh miÒn trung vµ miÒn b¾c: ~0.2 ... 7.2%! S¸n l¸ gan nhá S¸n l¸ gan lín S¸n l¸ phæi S¸n d©y, Êu trïng s¸n lîn ... ViÖt Nam 30 Quản lý chất thải và kiểm soát ô nhiễm Kỹ thuật Vệ sinh chi phí thấp 12/2010 PGS. TS. Nguyễn Việt Anh, IESE, ĐHXD Hà Nội 6 31 Kh¶ n¨ng tiªu diÖt mÇm bÖnh trong n−íc vµ ph©n phô thuéc vµo thêi gian vµ nhiÖt ®é Quan träng! (Feachem et al. 1983) NhiÖt ®é cµng thÊp, thêi gian ñ cÇn thiÕt cµng l©u míi ®ñ diÖt khuÈn! 32 ChÊt ñ ph¶i kh« võa ph¶i (kh«ng qu¸ kh«), v×: C¸c VSV hiÕu khÝ tham gia vµo qu¸ tr×nh ph©n hñy NÕu qu¸ Èm Oxy kh«ng tiÕp xóc ®−îc víi chÊt ñ §iÒu kiÖn tèi −u: ®é Èm 50 - 60 % Tû lÖ C:N b»ng 25-30:1, (C:N cña ph©n th−êng ~ 10:1) pH 6 - 8 T > 45oC §iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó ñ compost: do vËy: t¸ch n−íc tiÓu lµ tèt nhÊt 33 AS MÆt trêi Quang hîp DO cao pH ≥9.4 ¤xy quang ho¸ NhiÖt ®é HÊp phô, L¾ng, §ãi, BÞ ¨n VK mÇm bÖnh bÞ tiªu diÖt C¸c qu¸ tr×nh trong bãng tèi C¸c qu¸ tr×nh trong ¸nh s¸ng T¶i h÷u c¬ C¸c qu¸ tr×nh lo¹i bá mÇm bÖnh trong ¸ nh s¸ng vµ bãng tèi 34 3. Phương thức tiếp cận vệ sinh phân tán, chi phí thấp và bền vững 35 Qu¶n lý chÊt th¶i r¾n vµ láng Søc kháe céng ®ång NhËn thøc, Thãi quen, Hµnh vi vÖ sinh CÊp ®ñ n−íc s¹ch & M«i tr−êng Phương thức tiếp cận CÊp n−íc QL ph©n vµ n−íc th¶iQu¶n lý CTR Tho¸t n−íc m−a 36 C¸c tiªu chÝ ®Ó lùa chän hÖ thèng vÖ sinh bÒn v÷ng X· héi Tµi chÝnh Qu¶n lý Kü thuËt M«i tr−êng HÖ thèng vÖ sinh bÒn v÷ng Kỹ thuật Vệ sinh chi phí thấp 12/2010 PGS. TS. Nguyễn Việt Anh, IESE, ĐHXD Hà Nội 7 37 XD hÖ thèng VS phï hîp vµ bÒn v÷ng: ph¶i b¾t ®Çu tõ hé gia ®×nh ! HTTN trong nhµ MTTN khu vùc Tr¹m XLNT X¶ ra nguån/ t¸i sö dông 38 Mét sè tr¹m XLNT ®· x©y dùng nh−ng kh«ng ho¹t ®éng do c«ng nghÖ kh«ng phï hîp, do c¸c lý do kh¸c... 39 n−íc th¶i tõ hé gia ®×nh MLTN tù ch¶y: Chung; Riªng MLTN víi bÓ tù ho¹i + b¬m MLTN gi¶n l−îc MLTN ¸p lùc sau m¸y nghiÒn r¸c MLTN ch©n kh«ng Xö lý s¬ bé (t¹i chç hay theo côm): - BÓ tù ho¹i; - BÓ läc kþ khÝ; - BÓ Biogas; - BÓ BASTAF Xö lý bËc hai (t¹i chç, theo côm hay tËp trung): Mµng sinh häc dÝnh b¸m: Bïn ho¹t tÝnh l¬ löng: - §Üa läc sinh häc - Kªnh oxy ho¸ tuÇn hoµn - Läc sinh häc nhá giät - Aeroten - B·i läc trång c©y - Aeroten ho¹t ®éng theo mÎ SBR - Hå sinh häc - BÓ läc c¸t (cã vµ kh«ng tuÇn hoµn n−íc) KÕt hîp mµng sinh häc dÝnh b¸m vµ bïn ho¹t tÝnh l¬ löng Khö trïng: Clo; UV; Ozon; Hå sinh häc; .. Xö lý bËc ba: Xö lý Nit¬: Xö lý Ph«tpho: - Khö Nit¬ sinh häc - Keo tô – l¾ng - Kho¸ng ho¸ - HÊp phô X¶ vµo trong ®Êt: B·i läc ngÇm; GiÕng thÊm X¶ ra mÆt ®Êt: C¸nh ®ång t−íi; Ch¶y trµn T¸i sö dông: Trång trät; Nu«i c¸; (Déi toilet, Lµm m¸t) X¶ ra nguån n−íc mÆt VÖ sinh kh« VÖ sinh −ít N−íc N©u N−íc Vµng N−íc X¸m N−íc §en VÖ sinh sinh th¸i: Hè xÝ kh« t¸ch n−íc tiÓu; Hè xÝ VIP (T¸i sö dông n−íc tiÓu vµ ph©n) I II, III 40 Chi phí trên từng hộ gia đình Không có nhà vệ sinh Xí thùng Xí thùng cải tiến – riêng hoặc chung Xí khô Xí dội nước Bể tự hoại + thấm XL bậc 2 Lợi ích T.gian S.khỏe Vô hình Nước $ $$ $$ $$ $$ $$ $$ Xí khô 2 ngăn Tái sử dụng Hố xí công cộng, hố xí không hợp VS XL bậc 3 Tái sử dụng Tái sử dụng Tái sử dụngTái sử dụng Bể tự hoại Chi phí trên mỗi hộ gia đình 41 Lî i Ý ch c ña t¸ I s ö dô ng n −í c th ¶i Lî i Ý ch c ña B V sø c kh oÎ vµ B VM T T−íi rõng T−íi c©y l−¬ng thùc h¹n chÕ T−íi c©y l−¬ng thùc kh«ng h¹n chÕ Bæ cËp n−íc ngÇm T¸i sö dông trong s.ho¹t CÊp n−íc sinh ho¹t Møc ®é XLNT vµ chi phÝ Søc khoÎ Hµm l−îng Oxy hoµ tan DO KiÓm so¸t phó d−ìng ‘’X’’ ‘’Y’’ A B C D O BiÓu ®å so s¸nh Chi phÝ – Lîi Ých cña xö lý vµ t¸i sö dông l¹i n−íc th¶i 42 Quản lý cấp trên Hỗ trợ từ bên ngoài Cơ chế tài chính Chương trình IEC Năng lực quản lý Công nghệ phù hợp Quản lý ñịa phương Các hợp phần cần thiết để đảm bảo VSMT bền vững ở cộng đồng Kỹ thuật Vệ sinh chi phí thấp 12/2010 PGS. TS. Nguyễn Việt Anh, IESE, ĐHXD Hà Nội 8 43 Ph−¬ng thøc QLNT tËp trung truyÒn thèng Tµi chÝnh kh«ng cho phÐp Chi phÝ XD MLTN lín, rß rØ, – Khã t¸i sö dông Khã huy ®éng céng ®ång, ––x· héi ho¸–– Ph−¬ng thøc QLNT ph©n t¸n Kh¶ thi vÒ mÆt tµi chÝnh Gi¶m chi phÝ XD, VH&BD MLTN Cho phÐp t¸i sö dông t¹i chç Huy ®éng céng ®ång tham gia Cho phÐp ¸p dông nh÷ng c«ng nghÖ ®¬n gi¶n, chi phÝ thÊp do ph©n t¸n ®−îc quü ®Êt yªu cÇu Cho phÐp ph¸t triÓn tõng b−íc– 44 Hệ thống QLNT thường được coi là phân tán khi có công suất dưới 1000 m3/ngày (một số trường hợp riêng có thể lớn hơn). Hệ thống thoát nước và XLNT phân tán bao gồm việc thu gom, xử lý, xả hay tái sử dụng nước thải cho các hộ thải nước: riêng lẻ (giải pháp tại chỗ) hoặc nhóm hộ (giải pháp phân tán theo cụm). 45 Chi phí cho TN&XLNT theo mật độ dân cư U n it c o st , $ /p er .y e ar P o p u la t io n d e n s i ty , p e r /h a 2 1 3 4 A B C D E U n it c o st , $ /p er .y e ar U n it c o st , $ /p er .y e ar •Bao gồm cả chi phí đầu tư XD + VH&BD. •1, 2: VS tại chỗ, chi phi thấp và CN cao. •3: XLNT tập trung •4: XLNT phân tán. •BCD: Vùng tối ưu cho XLNT phân tán 46 VS kh«: Hè xÝ thïng c¶i tiÕn cã th«ng h¬i (VIP) Hè xÝ 2 ng¨n ñ ph©n, t¸ch n−íc tiÓu (hè xÝ sinh th¸i) VS −ít: XÝ déi n−íc + giÕng thÊm XÝ déi n−íc + bÓ tù ho¹i BÓ tù ho¹i c¶i tiÕn BÓ biogas ... C¸c c«ng tr×nh vÖ sinh t¹i chç §ãng vai trß rÊt quan träng Gi¶m « nhiÔm tõ nguån N©ng cao nhËn thøc, huy ®éng céng ®ång, XHH Hé gia ®×nh quyÕt ®Þnh lùa chän gi¶i ph¸p Hç trî tõ bªn ngoµi: kü thuËt, tµi chÝnh, qu¶n lÝ, ... ThÞ tr−êng 47 HÖ thèng vÖ sinh ph©n t¸n chi phÝ thÊp Xử lý sơ bộ hay bậc một trong các công trình XLNT cơ học và sinh học kỵ khí như song chắn rác, bể tách dầu mỡ, các loại bể tự hoại hay bể tự hoại cải tiến, bể biogas. XLNT bậc hai và bậc ba – phương pháp sinh học kỵ khí kết hợp với hiếu khí trong điều kiện tự nhiên: bãi lọc ngầm, bãi lọc ngầm trồng cây, hồ sinh học, cánh đồng tưới, ..., – xử lý sinh học nhân tạo quy mô nhỏ. Khử trùng bằng Clo, tia cực tím, Ozon, hoặc bằng các quá trình tự nhiên như bãi lọc trồng cây ngập nước, hồ sinh học xử lý triệt để (maturation pond). Xả trực tiếp ra nguồn nước mặt, tái sử dụng trong tưới tiêu, nuôi cá, làm nguội máy móc hoặc dùng trong sinh hoạt để dội toilet, vv... 48 C¸c gi¶i ph¸p tho¸t n−íc chi phÝ thÊp HTTN chung truyÒn thèng víi c¸c giÕng trµn t¸ch n−íc m−a HTTN riªng truyÒn thèng BÓ tù ho¹i + MLTN ®· t¸ch cÆn, ®−êng kÝnh nhá MLTN gi¶n l−îc: ®−êng kÝnh nhá, ch«n n«ng, s¬ ®å ‘’xuyªn tiÓu khu’’ Kỹ thuật Vệ sinh chi phí thấp 12/2010 PGS. TS. Nguyễn Việt Anh, IESE, ĐHXD Hà Nội 9 49 T¸i sö dông n−íc th¶i vµ bïn cÆn trong n«ng nghiÖp TËp qu¸n, TruyÒn thèng TËn thu chÊt dinh d−ìng, n−íc t−íi Ph¶i ®−îc tÝnh ®Õn khi quy ho¹ch tho¸t n−íc & VSMT ! CÇn quan t©m ®Õn ®é an toµn vÒ mÆt vi sinh vËt, KLN, POPs, ... (WHO 2006 !) C¸c biÖn ph¸p kiÓm so¸t: thu gom, xö lý ®óng quy c¸ch C¸c biÖn ph¸p tù b¶o vÖ, th«ng qua gi¸o dôc vÖ sinh 50 T¸i sö dông pn©n t¸n, t¹i chç? $ ☺ ☯ T¸ch riªng N−íc vµng vµ n©u ? Hè xÝ kh« - t¸ch n−íc tiÓu Hè xÝ thÊm déi n−íc ? Hè xÝ VIP? XD ®−îc BÓ tù ho¹i ? §Çu ra cña bÓ tù ho¹i lµ chÊp nhËn ®−îc ? MLTN Gi¶n l−îc BÓ Biogas T¸i sö dông tËp trung ? VSST tËp trung ? T¸i sö dông gi¸n ®o¹n ? HT víi bÓ Tù ho¹i HT víi BÓ tù ho¹i? Yes No Yes HT Víi xÝ thÊm Déi n−íc HT víi VIP HT XLNT Khu d©n c− Kh«ng cÇn thay ®æi Yes No Yes Yes Yes No Yes Yes No Yes No No No No Yes No MLTN ®· t¸ch cÆn XLNT vµ t¸i sö dông Thu gom vµ xö lý n−íc x¸m, t¸i sö dông T¸i sö dông ph©n bïn gi¸n ®o¹n Nguån: Mara, Drangert, Viet Anh, Tonderski, Gulyas & Tonderski. Water Policy 2006 $ ☺ ☯ $ ☺ ☯ $ ☺ ☺ ☯ $ ☺ ☯ $ ☺ ☯ $ ☺ ☯ $ ☺ ☯ 51 Xin c¶m ¬n Tham khảo thêm: Bể tự hoại và bể tự hoại cải tiến. PGS. TS. Nguyễn Việt Anh, NXB Xây dựng, 2007. Kỹ thuật vệ sinh chi phí thấp. PGS. TS. Nguyễn Việt Anh, NXB Xây dựng, 2008. www.vietdesa.net Các tài liệu khác liên quan của ĐHXD, ...

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfgiao_trinh_ki_thuat_ve_sinh_chi_phi_thap.pdf
Tài liệu liên quan