Giáo trình Mô hình hóa sản phẩm cơ khí

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Tác giả: TRẦN HOÀI NAM. GIÁO TRÌNH MÔ HÌNH HÓA SẢN PHẨM CƠ KHÍ (Lưu hành nội bộ) Hà Nội năm 2011 Tuyên bố bản quyền Giáo trình này sử dụng làm tài liệu giảng dạy nội bộ trong trường cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội không sử dụng và không cho phép bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào sử dụng giáo trình này với mục đích kinh doanh. Mọi trích dẫn, sử dụng giáo trình này với mục đích khác hay ở nơi khác đều phải đ

pdf188 trang | Chia sẻ: huong20 | Ngày: 20/01/2022 | Lượt xem: 208 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Giáo trình Mô hình hóa sản phẩm cơ khí, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ược sự đồng ý bằng văn bản của trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội MỞ ĐẦU Mô hình hoá hình học nhờ hỗ trợ của máy tính là khoa học được các nhà tính toán thiết kế cơ khí và xây dựng phát triển trong những năm gần đây, nhằm mục đích tăng nhanh tốc độ thiết kế, rút ngắn thời gian từ thiết kế đến chế tạo, từ đó, các sản phẩm mới, mẫu mã mới luôn xuất hiện đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Thiết kế mô hình 3D là một kỹ thuật dựng hình khối trực tiếp từ các hình cơ bản, với các thuật toán kéo, vuốt, cắt xén..., đã tăng tốc độ và độ chính xác của thiết kế mô hình hình học. Các dữ liệu thiết kế được liên kết lưu trữ bằng tham số, nhờ Excel, có thể thay đổi sửa chữa khi cần. Phần mềm không những cho khả năng thiết kế nhanh các chi tiết dạng khối còn cho các chi tiết dạng tấm. Một ưu điểm của thiết kế 3D này là khả năng trợ giúp lắp ghép các chi tiết đơn lẻ thành cụm chi tiết và hệ thống thiết bị. Các kỹ thuật tạo sự ràng buộc giữa các chi tiết, làm cho chúng có dạng liên kết đúng như thực, làm cơ sở cho công việc mô phỏng chuyển động sau này. Một kỹ thuật ưu việt của Inventor là kỹ thuật thích nghi Adaptive, các kích thước hình học trong một chi tiết và các kích thước tương đối giữa các chi tiết được liên kết theo một quan hệ ràng buộc. Một kích thước có thể được xác định chính xác theo một tham số kích thước khác hoặc khi thay đổi một kích thước, các kích thước liên quan được thay đổi theo. Thiết kế mô hình hình học 3D không thể bỏ qua bản vẽ 2D, theo các tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật hiện hành. Phần mềm cho phép chuyển đổi các mô hình 3D thành bản vẽ 2D, với đủ các yêu cầu của bản vẽ. Có thể tạo hình chiếu khác nhau, các mặt cắt theo các hướng, mặt cắt cục bộ. Có khả năng ghi kích thước tự động, có thể ghi chú các độ chính xác gia công... Phần mềm cho phép trao đổi dữ liệu với nhiều phần mềm CAD/CAM khác, như Pro/Eng, SolidWorks, SolidEdge.. Phần mềm tương thích với: - Các hệ điều hành sau: Microsoft Windows 2000 Professional (SP1 Recommended), Windows NT 4 (SP6a Recommended), Windows98 Second Edition, - Microsoft Internet Explorer version 5.01, - Microsoft Excel, - Microsoft NetMeeting 3.01, - Yêu cầu bộ nhớ dư của ổ cứng: 360MB Minimum: Dùng cho luyện tập, 2~100 mô hình Part, Assemblies. Khuyến khích: Mô hình cụm Assembly (100 đến 1000 chi tiết) Tốt nhất: Các mô hình cụm Assembly (trên 1000 chi tiết ) Processor Pentium 266 MHz hoặc tốt hơn Pentium II, Pentium II Xeon hoặc tương đương, 450 MHz hoặc tốt hơn Pentium II, Pentium II Xeon hoặc tương đương, 600 MHz hoặc hơn RAM 96 MB RAM 128 MB 512 MB RAM Cần Card màn hình tốt với trợ giúp của OpenGL, 32 768 màu. Tài liệu được viết nhằm phục vụ học viên Đại học kỹ thuật, Cao học và Nghiên cứu sinh, học và nghiên cứu công nghệ thiết kế cơ khí và mô phỏng cơ khí, theo c«ng nghÖ CAD/CAM hiÖn ®¹i. Tài liệu rất bổ ích cho tất cả các cán bộ kỹ thuật, nhằm đổi mới công cụ thiết kế, tạo điều kiện nâng cao chất lượng hiệu quả thiết kế. Tµi liÖu ®¸p øng xu thÕ ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ thiÕt kÕ kü thuËt vµ c«ng nghÖ c¬ khÝ nh÷ng n¨m 2000. Tài liệu được viết với sự bảo trợ của Đề tài cấp nhà nước KC.01.07, nhân dịp này Tác giả tỏ lòng biết ơn đến Ban chủ nhiệm đề tài. Tác giả xin cảm ơn chân thành đến các bạn đồng nghiệp đã góp ý kiến và chỉnh sửa để tài liệu hoàn chỉnh. Tác giả 7 Autodesk Inventor ™ & ThiÕt kÕ M« h×nh h×nh häc Ch−¬ng 1 Giíi thiÖu chung vÒ INVENTOR 1.1 Khëi ®éng Inventor lµ mét phÇn mÒm thiÕt kÕ m« h×nh h×nh häc 3D trî gióp thiÕt kÕ c¬ khÝ sö dông c«ng nghÖ tham sè, mét c«ng nghÖ tiªn tiÕn nhÊt hiÖn nay. Ch−¬ng I tæng qu¸t giíi thiÖu vÒ phÇn mÒm AutoDesk Inventor. 1. Khëi ®éng Inventor Khi khëi ®éng Inventor, mét khung tho¹i What To Do xuÊt hiÖn, gåm các môc sau: Getting Started - Liªn kÕt c¸c th«ng tin trî gióp cho ng−êi míi b¾t ®Çu sö dông Inventor. Learn how to work with Autodesk Inventor hç trî häc c¸c lÖnh c¬ b¶n cña Inventor. Learn how to build models quickly hç trî häc nhanh c¸c dùng m« h×nh vµ See ‘What’s New’ giíi thiÖu c¸c kü thuËt míi ®−îc cËp nhËt trong phiªn b¶n hiÖn thêi. H×nh 1.1 Giao diÖn Gettting Start 8 New T¹o mét file míi Kích vào New trong mục What To Do của hộp thoại Getting Started, cửa sổ New File gồm 3 bảng: Default, English, và Metric. Mỗi bảng chứa các Template với các đơn vị đo và tiêu chuẩn bản vẽ. • Chi tiÕt Part (.ipt) • Kim lo¹i tÊm Sheet Metal (.ipt) • Côm l¾p Assembly (.iam) • Tr×nh diÔn Presentation (.ipn) • B¶n vÏ kü thuËt Drawing (.idw) Templates của File Part luôn hoạt động cho các thư mục và chi tiết kim loại tÊm. Môc Default gồm các templates dựa trên các đơn vị đo và các tiêu chuẩn bản vẽ tuỳ chọn cho người dùng Autodesk Inventor. Sheet Metal. ipt File m« h×nh kim lo¹i tÊm Standard.iam File b¶n vÏ l¾p mÆc ®Þnh Standard.idw File b¶n vÏ kü thuËt mÆc ®Þnh Standard.ipn M« pháng mÆc ®Þnh Standard.ipt M« h×nh mÆc ®Þnh Môc English chøa c¸c mÉu qui ®Þnh ®¬n vÞ Anh: ANSI (in).idw B¶n vÏ sö dông ®¬n vÞ inch Catalog (in).ipt Part Catalog sö dông ®¬n vÞ inch Sheet Metal (in). ipt File m« h×nh kim lo¹i tÊm dïng ®¬n vÞ inch Standard (in).iam File b¶n vÏ l¾p dïng ®¬n vÞ inch Standard (in).ipn File m« pháng dïng ®¬n vÞ inch Standard (in).ipt File m« h×nh dïng inch Môc Metric chøa c¸c file ®¬n vÞ hÖ mÐt (tiªu chuÈn). BSI.idw B¶n vÏ sö dông tiªu chuÈn BSI 9 Catalog (mm).ipt Part Catalog sö dông ®¬n vÞ hÖ mÐt DIN.idw B¶n vÏ sö dông tiªu chuÈn DIN (§øc) GB.idw B¶n vÏ sö dông tiªu chuÈn GB (Trung quèc) ISO.idw B¶n vÏ sö dông tiªu chuÈn ISO JIS.idw B¶n vÏ sö dông tiªu chuÈn JIS (NhËt) Sheet Metal (mm). ipt File m« h×nh kim lo¹i tÊm dïng ®¬n vÞ hÖ mÐt Standard (mm).iam File b¶n vÏ l¾p dïng ®¬n vÞ hÖ mÐt Standard (mm).ipn File m« pháng dïng ®¬n vÞ hÖ mÐt Standard (mm).ipt File m« h×nh dïng hÖ mÐt Khởi động File mới H×nh 1.2 Giao diÖn New File Kích 2 lần vào standard.iam trong bảng Default của hộp thoại New File, Autodesk Inventor khởi động một File cụm chi tiết mới, file được mở là file rỗng. Kích chuột phải vào Assembly1 trong trình duyệt và chọn mở các mục con Expand All Children. Trình duyệt biểu diễn biểu tượng Gốc to¹ ®é Origin, gồm các mặt toạ độ XY, XZ, và YZ; trục X, Y, và Z , và điểm tâm. 10 Open Më c¸c file cã s½n: Dïng ®Ó më c¸c file b¶n vÏ ®c thiÕt kÕ. Sö dông c¸c lÖnh Window ®Ó x¸c ®Þnh ®−êng dÉn ®Õn tªn b¶n vÏ cÇn lµm viÖc. LÖnh Open cho phÐp truy cËp c¸c d¹ng file Part, Sheet Metal, Assembly, Drawing, Presentation nhê x¸c ®Þnh ®−êng dÉn trong hép tho¹i. 2. Giao diÖn cña Autodesk Inventor H×nh 1. 3. Giao diÖn INVENTOR Giao diÖn Inventor gièng nh− mét tr×nh øng dông Windows ®iÓn h×nh, gåm Application Window vµ Graphics Window. a. Thanh menu: Menu File dïng lµm viÖc víi c¸c file vµ c¸c ®èi t−îng, trong ®ã cã c¸c tïy chän dïng ®Ó më, l−u, in, xuÊt c¸c ®èi t−îng. Menu Edit ®−a ra c¸c tïy chän so¹n th¶o ®Ó cã thÓ sao chÐp, c¾t d¸n, ... c¸c ®èi t−îng. Menu View dïng thay ®æi c¸ch hiÓn thÞ m« h×nh. Khung Browser Mµn h×nh ®å häa Thanh Menu C¸c lÖnh trong chÕ ®é vÏ ph¸c Thanh tr¹ng th¸i Thanh c«ng cô chuÊn Thanh lÖnh 11 Menu Insert dïng ®Ó chÌn c¸c ®èi t−îng Object, c¸c ¶nh Image vµ nhËp c¸c File ®å häa ®−îc thiÕt kÕ tõ mét sè phÇn mÒm CAD kh¸c Import. Menu Format cung cÊp c¸c c«ng cô ®Þnh d¹ng ¸nh s¸ng Ligting, mµu vËt liÖu Material, chän hoÆc t¹o mµu tõ b¶ng mµu Color. Menu Tools cung cÊp c¸c c«ng cô ®o, hiÓn thÞ c¸c tham sè m« h×nh, c¸c trî gióp thiÕt lËp m«i tr−êng vµ c¸c Option. Menu Applications cho phÐp chuyÓn ®æi qua l¹i c¸c chÕ ®é lËp m« h×nh. Menu Windows dïng ®Ó lµm viÖc víi c¸c cöa sæ. Menu Help qu¶n lý c¸c c«ng cô trî gióp ng−êi dïng. b. C¸c thanh c«ng cô: Autodesk Inventor sö dông c¸c thanh c«ng cô kiÓu cöa sè vµ b¶ng chøa c¸c lÖnh. Thanh c«ng cô chuÈn Standard Toolbar, chøa c¸c biÓu t−îng phôc vô so¹n th¶o vµ qu¶n lý File. Thanh lÖnh Command Toolbar ch−a mét sè khãa chuyÓn: Select chän c¸c c«ng cô chuyªn biÖt cho tõng chÕ ®é −u tiªn, Return chuyÓn chÕ ®é cña Thanh Panen, Sketch chuyÓn c¸c chÕ ®é Sketch, vµ c¸c lÖnh vÒ m«i tr−êng. C¸c thanh c«ng cô cã thÓ hiÓn thÞ hoÆc Èn khi ®ãng hoÆc më View > Toolbar. Cã thÓ kÐo ®−îc c¸c thanh c«ng cô ®Õn vÞ trÝ bÊt kú trong cöa sæ øng dông. c. Thanh Panen: Khung hiÓn thÞ c¸c lÖnh trong Sketch, Feature... d. Khung Browser. Khung Browser hiÓn thÞ cÊu tróc c©y cña c¸c lÖnh thiÕt lËp m« h×nh chi tiÕt, b¶n vÏ l¾p hoÆc c¸c b¶n vÏ kü thuËt trong file hiÖn hµnh..., tõ täa ®é hÖ thèng cho ®Õn c¸c lÖnh ®−îc thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh dùng m« h×nh.. Mçi m«i tr−êng cã mét khung Browser. e. Thanh tr¹ng th¸i Status Bar n»m phÝa d−íi mµn h×nh, dïng ®Ó hiÓn thÞ c¸c tham sè thiÕt kÕ vµ c¸c chó gi¶i. 3. Qu¶n lý th«ng tin cña Inventor Projects - Dù ¸n Autodesk Inventor có project dùng để cung cấp truy cập các mô hình:. • File đường dẫn 12 • Không gian làm việc Workspace • Đường dẫn tìm kiếm cục bộ • Đường dẫn tìm kiếm mạng • Đường dẫn tìm kiếm Workgroup • Đường dẫn tìm kiếm thư viện Library C¸c c«ng viÖc ®−îc tæ chøc theo mét tr×nh tù, kÕ ho¹ch, vÒ néi dung vµ thêi gian. NÕu Project ®−îc t¹o thµnh tr−íc khi tiÕn hµnh thiÕt kÕ, Inventor cã thÓ truy cËp ®Õn c¸c File d÷ liÖu vµ c¸c File tham kh¶o. B»ng c¸ch sö dông Projects ng−êi thiÕt kÕ cã thÓ sö dông chung c¸c th− viÖn chuÈn, c¸c file trong mét nhãm lµm viÖc vµ lµm viÖc víi c¸c feature thiÕt kÕ kh¸c nhau cña mét m« h×nh l¾p ë cïng mét thêi ®iÓm. Projects folder chøa c¸c shortcut dÉn ®Õn c¸c Project home folder. Chó ý, chØ cã mét Projects folder duy nhÊt. Project home folder chøa c¸c file (*.ipj), x¸c ®Þnh ®−êng dÉn ®Õn c¸c danh môc chøa tÊt c¶ c¸c file ®−îc nèi kÕt víi dù ¸n. Mçi dù ¸n sö dông mét Project home folder. Workspace lµ vÞ trÝ chÝnh n¬i thùc hiÖn dù ¸n, mçi dù ¸n cã mét Workspace. Files connected to a project lµ c¸c files côc bé, c¸c m¹ng ®−îc lªn kÕt hoÆc dïng tham kh¶o trong mét dù ¸n. T¹o dù ¸n míi b»ng c¸ch sö dông cöa sæ Projects, chän môc Projects hoÆc vµo File > Projects, Hép tho¹i Inventor project wizard xuÊt hiÖn h−íng dÉn quy tr×nh t¹o mét dù ¸n míi. Trong ®ã x¸c ®Þnh dù ¸n míi dµnh cho kh«ng gian lµm viÖc hay cho mét dù ¸n nhãm ®c tån t¹i, dù ¸n dïng c¸c file ®c cã s½n hay ch−a cã, tªn dù ¸n, vÞ trÝ cña Projects home folder, vÞ trÝ file cña kh«ng gian lµm viÖc, vÞ trÝ dù ¸n nhãm, c¸c th− viÖn chuÈn trong dù ¸n. Kích 2 lần vào Tutorial_Files.ipj liên kết với cửa sổ Projects. ë cöa sæ Projects liÖt kª danh môc dù ¸n ®c tån t¹i, cöa sæ d−íi chøa c¸c th«ng tin vÒ 13 ®−êng dÉn cho dù ¸n ®−îc chän ë cöa sè trªn. Drawing Manager - Qu¶n lý b¶n vÏ Môc nµy qu¶n lý c¸c b¶n vÏ mÉu, t¹o c¸c h×nh chiÕu, chó thÝch vµ c¸c b¶ng biÓu. Tr×nh qu¶n lý b¶n vÏ gåm c¸c tiªu chuÈn ANSI, BSI, DIN, GB, JIS. Design Assistant - Trî gióp thiÕt kÕ T×m vµ qu¶n lý c¸c File m« h×nh b»ng c¸ch sö dông c¸c feature nh− sè hiÖu m« h×nh, vËt liÖu chÕ t¹o. Engineer’s Notebook - Sæ tay kü s− Dïng ®Ó qu¶n lý mäi c«ng viÖc so¹n th¶o v¨n b¶n, ghi chó c¸c d÷ liÖu thiÕt kÕ. 1.2 HiÓn thÞ Display 1. ChÕ ®é hiÓn thÞ m« h×nh Display mode Nhãm biÓu t−îng hiÓn thÞ m« h×nh ®−îc dïng ®Ó thay ®æi c¸ch hiÓn thÞ c¸c ®èi t−îng trong cöa sè ®å ho¹ cña Chi tiÕt Part vµ côm Assembly hiÖn hµnh. Wirframe Display - §Æt chÕ ®é hiÓn thÞ m« h×nh d¹ng khung d©y. Hidden Edge Display - §Æt chÕ ®é hiÓn thÞ m« h×nh khèi r¾n mµu víi c¸c nÐt khuÊt. Shaded Display - §Æt chÕ ®é hiÓn thÞ h×nh mµu kh«ng nÐt khuÊt ë d¹ng khèi r¾n. 2. C«ng cô t¹o h−íng nh×n Viewing tools C«ng cô Viewing Tools cho phÐp xem trªn mµn h×nh ®å ho¹ c¸c Chi tiÕt Part, côm l¾p Assembly hoÆc b¶n vÏ Drawing víi c¸c gãc ®é kh¸c nhau, xem c¸c mÆt c¸c ®−êng tuú ý. 14 Zoom All - Phãng to hoÆc thu nhá m« h×nh Chi tiÕt Part vµ côm Assembly trong mµn h×nh ®å ho¹, Trong b¶n vÏ Drawing, Zoom All cã thÓ hiÓn thÞ mäi gãc c¹nh b¶n vÏ. Zoom Window - Phãng lín vïng ®−îc chän b»ng khung ch÷ nhËt. Zoom In-Out - Phãng to hoÆc thu nhá b»ng rª chuét. Gi÷ chuét tr¸i, kÐo chuyÓn con trá tõ d−íi lªn trªn ®Ó thu nhá, ng−îc l¹i, kÐo tõ trªn xuèng ®Ó phãng to. NhÊn F3 ®Ó kÝch ho¹t. Pan View - DÞch chuyÓn vÞ trÝ m« h×nh n»m trong mµn h×nh ®å häa ®Ó quan s¸t. NhÊn F2 ®Ó kÝch ho¹t lÖnh. Zoom Selected - Thu phãng côc bé phÇn ®−îc chän. Dïng cho m« h×nh Chi tiÕt Part, côm Assembly, phãng thu c¸c c¹nh, c¸c feature, c¸c ®−êng hoÆc phÇn tö trong mµn h×nh ®å ho¹. Kh«ng dïng trong b¶n vÏ KT. Rotate the Model - Quay m« h×nh ®Ó thay h−íng nh×n. Dïng trong Chi tiÕt Part vµ côm Assembly, quay Chi tiÕt Part theo c¸c trôc kh¸c nhau. Kh«ng dïng trong b¶n vÏ KT. NhÊn F4 ®Ó kÝch ho¹t lÖnh Look At - T¹o h−íng nh×n vu«ng gãc víi ®èi t−îng ®−îc chän. Dïng cho Chi tiÕt Part, côm Assembly, thu phãng vµ quay m« h×nh ®Ó hiÓn thÞ ®èi t−îng theo mÆt ®−îc chän, hoÆc c¸c c¹nh, c¸c ®−êng ®−îc chän. Kh«ng dïng trong b¶n vÏ KT . 15 1.3 C«ng cô chän Select Tool C«ng cô Select dïng ®Ó chän −u tiªn mét phÇn tö trong m« h×nh chi tiÕt hoÆc côm. 1. C«ng cô chän Select trong thùc d¬n côm Assembly Select tool §Æt kiÓu chän vµ chän phÇn tö ®Ó lµm viÖc trong côm l¾p Assembly. Component Priority - §Æt c«ng cô chän thµnh phÇn −u tiªn. Chän thµnh phÇn lµ c¸c chi tiÕt Part hoÆc côm l¾p Assembly. Kh«ng chän nh¸nh Chi tiÕt Part vµ côm con SubAssembly. Leaf Part Priority - §Æt c«ng cô chän Leaf Part n¬i chóng cã thÓ ®ang ®−îc ghÐp trong côm, nh− mét chi tiÕt Part riªng, hoÆc nh− mét thµnh phÇn trong côm con SubAssembly. Feature Priority - §Æt −u tiªn bÊt kú feature trong côm l¾p Assembly. Face Priority - §Æt mÆt −u tiªn mÆt. Chän mÆt bÊt kú cña Chi tiÕt Part trong côm l¾p Assembly. Sketch Priority §Æt vÏ ph¸c −u tiªn, ®Ó chän nÐt vÏ ph¸c h×nh häc dïng cho Feature. 2. C«ng cô chän trong thùc ®¬n vÏ Drawing Select tool §Æt chÕ ®é chän vµ läc, chän c¸c phÇn tö ®Ó lµm viÖc víi thùc ®¬n b¶n vÏ Drawing. Chän chÕ ®é Select Mode §Æt chÕ ®é ®Ó chän phÇn tö cña Chi tiÕt Part vµ côm l¾p Assembly trong b¶n vÏ KT Drawing. 16 Edge - §Æt chÕ ®é chän c¹nh Edge cña Chi tiÕt Part Feature -§Æt chÕ ®é chän feature Chi tiÕt Part. Part - §Æt chÕ ®é chän c¶ Chi tiÕt Part. Chän bé läc Select Filters X¸c ®Þnh bé läc ®Æt ®Ó c¸c phÇn tö cã thÓ chän khi lµm viÖc trong b¶n vÏ. Cã thÓ tuú chän khi ®Æt chÕ ®é Chän läc. No Filters øng dông ®Æt chÕ ®é läc mäi thµnh phÇn trong b¶n vÏ. Layout øng dông ®Æt chÕ ®é läc theo bè trÝ, bá qua c¸c thµnh phÇn trong b¶n vÏ. Detail øng dông läc c¸c thµnh phÇn nh− kÝch th−íc, ®−êng t©m, dÊu t©m, v¨n b¶n, nh−ng bá qua c¸c thµnh phÇn kh¸c nh− c¸c ký hiÖu. Custom øng dông läc ®−îc tuú chän. 3. C«ng cô chän cña Chi tiÕt Part Select tool §Æt chÕ ®é chän vµ chän phÇn tö lµm viÖc víi m« h×nh Chi tiÕt Part. Feature Priority - §Æt chän Feature −u tiªn trªn chi tiÕt Part. Face Priority - §Æt chän mÆt −u tiªn trong chi tiÕt Part. Sketch Priority - §Æt chän vÏ sketch dïng ®Ó t¹o feature. 4. C«ng cô chän hiÓn thÞ Presentation Select Tool Chän c¸c chÕ ®é vµ chän c¸c phÇn tö ®Ó lµm viÖc víi tr×nh diÔn. 17 Component Priority §Æt chän thµnh phÇn −u tiªn. Thµnh phÇn cã thÓ lµ Chi tiÕt Part hoÆc côm Chi tiÕt Part. Leaf Part Priority §Æt chän Chi tiÕt Leaf Part n»m trong côm, nh− Chi tiÕt Part ®¬n lÎ hoÆc thµnh phÇn trong côm con. 5. Chän läc Select filters X¸c ®Þnh c¸c phÇn tö ®−îc chän khi dïng c«ng cô läc trong b¶n vÏ. Filter Set X¸c ®Þnh ®Æt bé läc ®Ó thay ®æi. KÝch vµo mòi tªn vµ chän ®Æt läc tõ trong danh s¸ch. Filters Chän kiÓu läc ®Ó thiÕt lËp Filter. KÝch vµo Add vµ xo¸ dÊu kiÓm tra ®Ó Filter theo danh s¸ch. Khi Filter ®−îc kiÓm tra cho 1 phÇn tö, chóng sÏ ®Æt vµo cho b¶n vÏ. Khi xo¸ kiÓm tra thµnh phÇn, chóng sÏ kh«ng cã gi¸ trÞ Filter. 1.4 C¸c Thanh c«ng cô Toolbars Sử dụng công cụ Để truy cập thanh công cụ cần thiết, chọn View>Toolbar từ thực đơn kéo xuống, chọn thanh công cụ cần thiết. Dừng chuột trên thanh công cụ, một chú dẫn hiện ra tện công cụ và thanh thông báo sẽ cho mô tả tóm tắt công cụ. Các công cụ dùng chung không hiện lên trong chế độ làm việc hiện hành. Thanh công cụ còn trên màn hình cho đến khi tắt chúng. Thanh Panel Thanh Panel là thanh nằm trên khung Browser. Chúng có 2 chế độ: Người học và Chuyên gia. Trong chế độ người học, biểu tượng công cụ đi kèm các chú thích, chế độ chuyên gia chỉ có các biểu tượng công cụ. Chế độ mặc định là chế độ người học. Có thể kéo thanh Panel đến bất kỳ vị trí nào. 18 Kích vào thanh chứa tên các công cụ đang đặt, có thể chuyển chế độ người học Learning sang chế độ chuyên gia Expert và chọn các nhóm công cụ khác.Các công cụ thanh Panen đang hiện có tác dụng trong chế độ hiện hành. Nếu đóng thanh Panel, cần chọn: View> Toolbar>Panel Bar. 1. Thanh c«ng cô chuÈn Standard Toolbar C¸c nót c«ng cô dïng trong mäi d¹ng File Autodesk Inventor : • C«ng cô t¹o File míi, më File, ghi vµ in. • C¸c c«ng cô so¹n th¶o, c¾t, cãp, d¸n: Cut, Copy vµ Paste. • Hñy lÖnh vµ lµm l¹i Undo vµ Redo dïng söa nhËp nhÇm lÖnh. • C«ng cô qu¶n lý tham sè trong m« h×nh vµ bæ sung tham sè vµo m« h×nh. • C«ng cô nh×n: Zoom, Pan hoÆc Rotate h×nh trong cöa sè ®å ho¹. • C«ng cô chän chÕ ®é hiÓn thÞ trong mµn h×nh ®å ho¹: khung d©y Wireframe, ®−êng khuÊt Hidden Edge, h×nh khèi bãng Shaded. HÖ c«ng cô bæ trî thiÕt kÕ: Help, Visual Syllabus, Design Doctor. 2. Thanh c«ng cô vÏ ph¸c Sketch Sketch lµ b−íc ®Çu tiªn cña thiÕt kÕ m« h×nh. B¶n vÏ Sketch lµ b¶n vÏ c¸c ®èi t−îng h×nh häc ®Ó t¹o nªn biªn d¹ng m« h×nh, tõ ®ã sö dông c¸c Feature ®Ó t¹o nªn m« h×nh 3D. C¸c m« h×nh 3D ®−îc dùng lªn tõ c¸c Sketch, gåm c¸c ®èi t−îng h×nh häc c¬ b¶n. B¶n vÏ ph¸c thiÕt lËp mèi quan hÖ gi÷a c¸c tham sè h×nh häc vµ c¸c liªn kÕt víi m« h×nh, trong qu¸ tr×nh x©y dùng m« h×nh cã thÓ hiÖu chØnh m« h×nh nhê quay vÒ Sketch ®Ó thay ®æi kÝch th−íc. 19 C¸c lÖnh c¬ b¶n cña Sketch gÇn nh− c¸c lÖnh vÏ cña AutoCAD: c¸c lÖnh kiÓm so¸t l−íi täa ®é, lÖnh vÏ ®−êng th¼ng, ®−êng cong, lÖnh vÏ ®−êng trßn biÕt 3 ®iÓm hoÆc biÕt t©m vµ b¸n kÝnh, vÏ c¸c cung trßn, vÏ c¸c h×nh da c¹nh nh− h×nh vu«ng, h×nh ch÷ nhËt, h×nh ®a c¹nh, vÏ d−êng cung tiÕp tuyÕn. C¸c lÖnh xö lý nh− t¹o h×nh ®èi xøng g−¬ng Miror, t¹o Offset, t¹o kÝch th−íc, ®Þnh nghÜa rµng buéc, c¸c lÖnh c¾t, kÐo dµi... Cã 2 kiÓu: KiÓu Normal lµ lo¹i h×nh vÏ mÆc ®Þnh dïng ®Ó t¹o ®èi t−îng h×nh häc, tham gia t¹o biªn d¹ng vËt thÓ. KiÓu Construction dïng ®Ó trî gióp dùng h×nh khi ®èi t−îng kh«ng tham gia lµm biªn d¹ng vËt thÓ. Trong tµi liÖu nµy kh«ng giíi thiÖu riªng kü thuËt Sketch, mµ h−íng dÉn sö dông c¸c lÖnh nµy kÌm víi c¸c lÖnh t¹o chi tiÕt Part vµ Assembly. -ThiÕt lËp l−íi T¹o ®o¹n th¼ng vµ ®−êng Spline T¹o ®−êng trßn tõ t©m vµ b¸n kÝnh, ..., t¹o elip T¹o cung trßn víi 3 ®iÓm, t©m vµ c¸c ®iÓm cuèi, ... T¹o h×nh ch÷ nhËt tõ 2 ®iÓm chÐo, tõ 3 ®iÓm T¹o cung trßn b»ng nhËp b¸n kÝnh vµ chän 2 ®−êng, t¹o v¸t T¹o t©m lç trßn hoÆc vÏ ®iÓm T¹o ®èi xøng h×nh häc, x¸c ®Þnh rµng buéc ®èi xøng T¹o ®−êng song song theo cù ly x¸c ®Þnh T¹o kÝch th−íc T¹o kÝch th−íc tù ®éng ®Ó rµng buéc ®Çy ®ñ ®èi t−îng KÐo ®−êng th¼ng hoÆc ®−êng cong giao víi ®−êng th¼ng XÐn ®−êng th¼ng hoÆc ®−êng cong DÞch chuyÓn hoÆc copy ®èi t−îng Xoay ®èi t−îng Rµng buéc hai ®−êng: vu«ng gãc, song song, tiÕp tuyÕn,.. HiÖn liªn kÕt ChiÕu c¸c ®èi t−îng h×nh häc lªn b¶n vÏ ph¸c NhËp b¶n vÏ AutoCAD 20 Thanh c«ng cô 3D Sketch C«ng cô dïng ®Ó vÏ ph¸c Sketch 3D c¸c ®−êng th¼ng vµ ®−êng cong bÊt kú, chñ yÕu dïng cho Routed Parts. 3. Thanh c«ng cô Feature Thanh c«ng cô Feature dïng ®Ó t¹o c¸c m« h×nh Solid 3D tõ c¸c ®èi t−îng. M« h×nh lµ tËp hîp nhiÒu ®èi t−îng h×nh häc, ®−îc liªn kÕt trªn c¬ së h×nh thµnh chóng. M« h×nh 3D hay m« h×nh Solid, m« h×nh r¾n, ®−îc h×nh thµnh tõ c¸c thao t¸c c¬ b¶n nh− ®ïn, quay, t¹o lç, t¹o g©n, ..., tõ c¸c ®èi t−îng h×nh häc ®c ®−îc vÏ ph¸c. §èi t−îng lµ c¸c thµnh phÇn riªng biÖt cña mét m« h×nh, lµ biªn d¹ng mÆt c¾t vµ cã thÓ hiÖu chØnh c¸c tham sè cña chóng bÊt kú chç nµo. Cã 4 lo¹i ®èi t−îng tiªu biÓu: Sketched, Placed, Pattern vµ Work. C¸c thµnh phÇn thuéc lo¹i Sketched ®−îc t¹o thµnh trªn c¬ së c¸c h×nh häc Sketch vµ c¸c tham sè ®−îc nhËp trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn lÖnh. c¸c thµnh phÇn lo¹i Placed nh− Fillet, Chamfer, kh«ng qua vÏ ph¸c, mµ thùc hiÖn trªn m« h×nh. C¸c thµnh phÇn lo¹i Pattern ®−îc t¹o thµnh b»ng c¸ch t¹o m¶ng hÆc lÊy ®èi xøng. C¸c thµnh phÇn Work dïng ®Ó ®Þnh vÞ mÆt lµm viÖc, trôc lµm viÖc hoÆc ®Þnh vÞ ®iÓm. T¹o ®−êng th¼ng kh«ng gian T¹o ®−êng cong bÊt kú Include Geometry gép h×nh vÏ 2D vµo m« h×nh 3D T¹o mÆt ph¼ng lµm viÖc T¹o trôc lµm viÖc T¹o ®iÓm lµm viÖc 21 4. Thanh c«ng cô kim lo¹i tÊm Sheet Metal C«ng cô Sheet Metal dïng ®Ó thiÕt kÕ m« h×nh chi tiÕt d¹ng tÊm vµ vá víi c¸c h×nh d¸ng kh¸c nhau. Vuèt ®ïn biªn d¹ng Extrude, Quay biªn d¹ng quanh trôc Revolve, T¹o lç Hole, T¹o vá máng Shell, T¹o g©n Rib, T¹o m« h×nh cã tiÕt diÖn thay ®æi Loft, QuÐt tiÕt diÖn theo ®−êng cong Sweep, QuÐt chi tiÕt theo ®−êng xo¾n èc Coil, T¹o ren ngoµi hoÆc ren trong Thread, T¹o gãc l−în Fillet, V¸t c¹nh Chamfer, T¹o c¸c mÆt v¸t nghiªng Face draft, C¾t c¸c mÆt ®−îc chän Split, Më b¶ng iFeature View Catalog, T¹o m« h×nh míi tõ Derived Component, T¹o m¶ng ch÷ nhËt Rectange Partern, T¹o m¶ng trßn Circular Partern, T¹o thµnh phÇn ®èi xøng g−¬ng Mirror, T¹o mÆt lµm viÖc Work Plane, T¹o trôc lµm viÖc Axe Plane, T¹o ®iÓm lµm viÖc Work Point 22 • Kim lo¹i tÊm Sheet Metal ®−îc ®Æt mÆc ®Þnh cho c¸c d¹ng tÊm, b¶n, vá víi c¸c h×nh ph¼ng, dïng t¹o c¸c phÇn cong gÊp gãc, c¾t gãc, ®ét lç, gÊp mÐp... • C«ng cô feature bæ sung c¸c thao t¸c trong tÊm dïng cho t¹o c¸c Chi tiÕt Part tÊm . • C¸c feature lµm viÖc t¹o mÆt ph¼ng lµm viÖc, trôc lµm viÖc, c¸c ®iÓm lµm viÖc, dïng ®Þnh nghÜa c¸c feature trong m« h×nh. §Þnh nghÜa d¹ng kim lo¹i tÊm T¹o mÉu ph¼ng cho kim lo¹i tÊm T¹o mÆt kim lo¹i tÊm T¹o gê theo ®−êng dÉn C¾t biªn d¹ng tõ m« h×nh tÊm T¹o gê trªn c¹nh cña tÊm T¹o viÒn trªn c¹nh cña tÊm T¹o phÇn gÊp däc theo mét ®−êng vÏ ph¸c trªn mÆt tÊm Nèi gãc T¹o phÇn uèn cong gi÷a hai mÆt tÊm T¹o lç T¹o ®−êng vª trßn ë gãc T¹o c¹nh v¸t Më b¶ng ph©n lo¹i iFeature T¹o mÆt lµm viÖc T¹o trôc lµm viÖc T¹o ®iÓm lµm viÖc T¹o m¶ng ch÷ nhËt T¹o m¶ng h×nh trßn T¹o thµnh phÇn ®èi xøng 23 5. Thanh c«ng cô côm l¾p Assembly Toolbars Thanh c«ng cô Assembly Toolbar trong thanh Panel Assembly, dïng ®Ó ®Æt vÞ trÝ, t¹o thµnh phÇn míi, dÞch chuyÓn vÞ trÝ c¸c thµnh phÇn trong Assembly. §ång thêi, cho phÐp hiÓn thÞ c¸c mÆt c¾t theo c¸c gãc kh¸c nhau cña côm chi tiÕt. 6. Thanh lÖnh Command Thanh ®Æc biÖt nµy lu«n nh×n thÊy khi cöa sæ Autodesk Inventor më. Khi ®ang lµm viÖc ë file côm l¾p, thanh LÖnh gi¶i quyÕt c¸c viÖc sau. C«ng cô Select §Æt chän −u tiªn ®Ó chän phÇn tö trong cöa sæ ®å ho¹. KÝch mòi tªn vµ chän trong danh s¸ch. Nóm Return ChuyÓn khãa ®ãng më m«i tr−êng Sketch vµ Feature Nóm Sketch Khëi ®éng chÕ ®é vÏ ph¸c khi ®ang t¹o hoÆc so¹n th¶o Chi tiÕt Part. Nóm Update CËp nhËt côm l¾p ®c thay ®æi. Bé chän mµu Dïng kiÓu mµu cho phÇn tö vµ chi tiÕt Part. Chän phÇn tö, kÝch mòi tªn vµ thän mµu theo b¶ng. Hép th«ng b¸o BiÓu diÔn th«ng b¸o cho thao t¸c ®ang ho¹t ®éng.. T¹o liªn kÕt víi mét thµnh phÇn kh¸c n T¹o thµnh phÇn míi T¹o b¶n sao xÕp theo m¶ng ThiÕt lËp rµng buéc Thay thÕ thµnh phÇn DÞch chuyÓn thµnh phÇn Xoay thµnh phÇn HiÓn thÞ mÆt c¾t: 24 7. Thanh c«ng cô dùng b¶n vÏ kü thuËt Drawing toolbars - Thanh c«ng cô qu¶n lý b¶n vÏ Drawing Management - Thanh c«ng cô chó gi¶i b¶n vÏ kü thuËt Drawing Annotation. Gåm c¸c c«ng cô ghi kÝch th−íc, ghi chó vµ c¸c ®iÒu kiÖn kü thuËt, b¶o ®¶m ®Çy ®ñ c«ng cô t¹o biÓu t−îng ghi chó cho mét b¶n vÏ c¬ khÝ chÕ t¹o. • C«ng cô kÝch th−íc: ghi c¸c kÝch th−íc chung cña b¶n vÏ vµ kÝch th−íc to¹ ®é cho phÇn tö ®−îc chän. • C«ng cô ®¸nh dÊu t©m, ®−êng t©m, ®−êng c¾t ... • C«ng cô ký hiÖu ghi sù thay ®æi vµ ký hiÖu kh¸c cho b¶n vÏ. • C«ng cô v¨n b¶n, c¸c chó thÝch cho b¶n vÏ. • C«ng cô danh s¸ch vµ ®¸nh sè Chi tiÕt Part. • C«ng cô ghi chó ®é chÝnh x¸c gia c«ng • C«ng cô t¹o biÓu t−îng chÊt l−îng bÒ mÆt. • C«ng cô t¹o ký hiÖu mÆt chuÈn • C«ng cô t¹o biÓu t−îng mèi hµn. T¹o h×nh chiÐu trªn mÆt täa ®é vu«ng gãc T¹o h×nh chiÕu tõ h×nh chiÕu c¬ b¶n T¹o h×nh chiÕu phô T¹o c¸c tiÕt diÖn T¹o h×nh chiÕu côc bé Trang b¶n vÏ míi T¹o h×nh chiÕu rçng víi m«i tr−êng vÏ ph¸c ®−îc kÝch ho¹t. 25 8. Thanh c«ng cô Sæ tay Kü s− Engineer's Notebook toolbar Khi chÕ ®é Chi tiÕt Part hoÆc Côm l¾p Assembly ho¹t ®éng sÏ hiÖn chÕ ®é sæ tay kü s− Engineer's Notebook - chÕ ®é so¹n th¶o c¸c v¨n b¶n. C¸c c«ng cô ®Þnh d¹ng v¨n b¶n trong ghi chó, c¸c mÆt c¾t bæ vµ chÌn c¸c mòi tªn nh−: Font ch÷, cì ch÷, Ch÷ ®Ëm, nghiªng, g¹ch ch©n... 9. Thanh c«ng cô Presentation toolbar Presentation toolbars dïng ®Ó tr×nh diÔn ho¹t h×nh kÕt cÊu ®Ó kh¶o s¸t sù lµm viÖc cña c¸c chi tiÕt vµ c¸c côm. Khi file côm l¾p Assembly ®−îc më trong cöa sè Autodesk Inventor, Thanh c«ng cô Presentation cã thÓ khëi ®éng. T¹o kÝch th−íc T¹o tËp hîp kÝch th−íc T¹o chó thÝch lç hoÆc ren víi ®−êng dÉn T¹o ký hiÖu t©m T¹o biÓu t−îng ®é nh¸m bÒ mÆt T¹o biÓu t−îng mèi hµn T¹o biÓu t−îng khung ®iÒu khiÓn T¹o biÓu t−îng cho ®èi t−îng T¹o biÓu t−îng mÆt chuÈn T¹o ®iÓm chuÈn víi ®−êng dÉn T¹o v¨n b¶n chó thÝch T¹o v¨n b¶n víi ®−êng dÉn T¹o ký hiÖu ®¸nh sè chi tiÕt T¹o b¶ng danh môc chi tiÕt 26 Gåm c¸c c«ng cô ®Æt chÕ ®é biÓu diÔn theo c¸c h×nh chiÕu: T¹o c¸c tr×nh diÔn theo h×nh chiÕu, chuyÓn dÞch vµ xoay chi tiÕt, t¹o quay chÝnh x¸c, t¹o ho¹t h×nh. Create View:T¹o h×nh chiÕu tr×nh diÔn. Më hép tho¹i chän côm l¾p ®Ó cã thÓ chän m« h×nh côm l¾p ®Ó t¹o tr×nh diÔn. Cã thÓ t¹o ra mét sè kiÓu tr×nh diÔn cña 1 h×nh chiÕu, khi dïng c¸c tr×nh chiÕu kh¸c nhau. Tweak Components. Më hép tho¹i Tweak Component ®Ó cã thÓ dÞch chuyÓn riªng tõng thµnh phÇn trong h×nh chiÕu ®ang dïng trong h−íng nh×n në. Precise View Rotation. Më hép tho¹i Increment View Rotate ®Ó cã thÓ quay h×nh chiÕu tr×nh diÔn b»ng sè gia chÝnh x¸c. Animate. Më hép tho¹i Animate ®Ó cã thÓ ®Æt chÕ ®é ho¹t c¶nh cho h×nh chiÕu ®ang më. Cã thÓ ghi ho¹t h×nh víi kiÓu File *.AVI 10. Feature sao chÐp vµ d¸n Copy and Paste Features Cã thÓ sao chÐp vµ d¸n mét Feature trong m« h×nh Part khi dïng Windows Clipboard. C¸c thao t¸c ChÐp vµ D¸n gièng nh− t¹o ra vµ ®Þnh vÞ thµnh phÇn b¶n vÏ trong c¸c tr−êng hîp: • Default, c¸c feature phô thuéc kh«ng ®−îc copy, chØ cã c¸c feature ®−îc chän míi ®−îc copy. • LÖnh Paste c¸c feature phô thuéc ®−îc thùc hiÖn nh− ®c copy. 27 • Autodesk Inventor sö dông mÆt tham chiÕu kh«ng quay ®Ó ®Þnh vÞ feature. • B¶n Copy Feature hoµn toµn ®éc lËp, kh«ng nh− phÇn tö cña b¶n thiÕt kÕ. • NÕu Feature "con" (Pattern) ®−îc Copy vµ Paste, c¸c Feature "cha" còng ®−îc Paste. ThÝ dô: Paste mét Feature chñ ®−îc chÐp: H×nh 1. 1. Trong File Chi tiÕt Part chÝnh, chän Feature Extrude, trong chi tiÕt Part chÝnh hoÆc trong mµn h×nh ®å ho¹, hoÆc trong khung Browser (H×nh 1 vµ 2). 2. PhÇn vuèt côc bé lµ Feature cha ®Ó chän c¸c Feature Hole. KÝch chuét ph¶i vµo Feature trªn khung Browser vµ chän Copy. H×nh 2. 3. Khëi ®éng chi tiÕt Part cÇn d¸n Feature. KÝch chuét ph¶i vµ chän Paste. 4. KÝch vµo mÆt cÇn d¸n Feature lªn. H×nh 3. 5. Trong hép tho¹i, víi c¸c tham sè ®éc lËp, nhËp gi¸ trÞ hoÆc chän gi¸ trÞ b»ng di chuét. 6. KÝch vµo ký hiÖu X ®Ó ®Þnh vÞ Feature trªn bÒ mÆt, hoÆc kÝch vµo mòi tªn vßng trßn ®Ó quay Feature. 7. KÝch vµo OK sau khi kÕt thóc. 28 11. C«ng cô ®o Measure Tool C«ng cô dïng ®o kÝch th−íc, cù ly, gãc, hoÆc vÞ trÝ cña c¸c phÇn tö trong chi tiÕt Part hoÆc m« h×nh côm Assembly. Truy cËp: Tools>Measure Distance or Tools>Measure Angle - §o cù ly §o chiÒu dµi c¸c c¹nh, ®−êng kÝnh mÆt trô vµ c¹nh, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®iÓm hoÆc c¸c h×nh, hoÆc vÞ trÝ cña c¸c ®iÓm t−¬ng ®èi víi t©m cña m« h×nh. Distance Box: Hép cù ly. DiÔn t¶ c¸ch ®o kho¶ng c¸ch c¸c ®iÓm hoÆc c¸c h×nh ®−îc chän. Context Menu Thùc ®¬n. BiÓu diÔn khi kÝch vµo mòi tªn bªn c¹nh hép Distance. Reset Clear §Æt lÖnh xo¸ sè ®o trong hép cù ly ®Ó cho gi¸ trÞ ®o kh¸c. Measure Angle - §o gãc: Thay ®æi chÕ ®é ®o sang ®o gãc. Add to Accumulate Thªm vµo Accumulate bæ sung gi¸ trÞ ®o trong hép cù ly ®Ó céng gi¸ trÞ ®o. Clear Accumulate Xo¸ Accumulate dïng xo¸ c¸c gi¸ trÞ ®o tõ accumulate, quy kh«ng gi¸ trÞ ®o. Display Accumulate HiÓn thÞ tæng c¸c gi¸ trÞ ®o ®−îc bæ sung. Nóm More më réng hép tho¹i biÓu diÔn vÞ trÝ ®o. * Context Menu ®−îc hiÓn thÞ khi nhÊp chuét ph¶i. - §o gãc §o gãc gi÷a 2 ®−êng, c¹nh hoÆc ®iÓm. Angle Box - BiÓu diÔn gãc ®o gi÷a c¸c h×nh chän. 29 Context Menu BiÓu diÔn khi kÝch mòi tªn vµo c¹nh hép Measure Angle Box. §Æt l¹i chÕ ®é gi¸ trÞ ®o tõ hép gãc ®Ó ®o gi¸ trÞ kh¸c. Measure Distance ®Æt vÒ chÕ ®é ®o kho¶ng c¸ch. 13. NhËp gi¸ trÞ chÝnh x¸c Precise Input C¸c b¶n vÏ ®−îc tù ®éng ghi chó kÝch th−íc sau khi ®−îc t¹o ra. Cã thÓ dïng c«ng cô Precise Input ®Ó nhËp c¸c gi¸ trÞ täa ®é h×nh häc ta cÇn t¹o. Hép tho¹i nhËp kÝch th−íc thay ®æi theo c¸c phiªn b¶n còng nh− hép so¹n th¶o trong c«ng cô Equations vµ Parameters. Cã nghÜa lµ cã thÓ nhËp biÓu thøc nh− c¸c gi¸ trÞ sè häc, cã hoÆc kh«ng cã thø nguyªn. Chó ý, h−íng ghi chó ®−îc ®Æt cho c¸c b¶n vÏ ë trong m«i tr−êng Drawing. - Gèc täa ®é t−¬ng ®èi Relative Origin Dïng Relative Origin ®Ó chän mét ®iÓm trong m« h×nh lµm gèc täa ®é t¹m thêi. C¸c gi¸ trÞ to¹ ®é nhËp sau ®−îc ®o tõ gèc míi, cho ®Õn khi gèc ®ã ®−îc ®Æt l¹i. H−íng cña to¹ ®é kh«ng thay ®æ...−îc l−u l¹i ®Ó xem vµo thêi ®iÓm cuèi cïng. • §Æt 0 cho viÖc lu«n vÏ ra hÕt mäi nÐt trong h×nh chiÕu, kh«ng quan t©m ®Õn thêi gian. • §Æt 1 cho Autodesk Inventor cè g¾ng vÏ h×nh chiÕu Ýt nhÊt 1 khung trong 1 gi©y. • §Æt 5 ®Ó vÏ Ýt nhÊt 5 h×nh gi©y. Chó ý: Th−êng viÖc ®Æt nh− thÕ kh«ng hiÖu qu¶ ®èi víi c¸c h×nh chiÕu. v× chóng cËp nhËt nhanh h¬n so víi tèc ®é nµy. - % ®−êng mê Èn. % Hidden Line Dimming 53 ThiÕt lËp sè phÇn tr¨m mê ®Ó Èn c¹nh khi mét hoÆc nhiÒu c¹nh Èn Hidden Edges trong hép kiÓm tra ®−îc chän. NhËp % mê ®Ó ¸p dông hoÆc kÝch vµo mòi tªn lªn xuèng ®Ó chän. 5. Chän h×nh vÏ 2D Drawing options ThiÕt lËp chän lµm viÖc víi c¸c b¶n vÏ 2D. §Ó sö dông mét lùa chän, chän hép tho¹i: Truy cËp: Tools>Application Options>Drawing tab -T¹o h×nh chiÕu chÝnh x¸c Precise View Generation §ãng hoÆc më sù x¾p xÕp c¸c h×nh chÝnh x¸c trong h×nh chiÕu b¶n vÏ. NÕu hép kiÓm tra ®−îc chän, h×nh chiÕu b¶n vÏ 2D ®−îc ®−a ra, víi ®é chÝnh x¸c cao. NÕu hép tho¹i bÞ xo¸, h×nh chiÕu b¶n vÏ ®−îc ®−a ra víi h×nh d¸ng h×nh häc gÇn ®óng vµ cã thÓ ®−îc cËp nhËt sau nµy. Chó ý: §Ó hiÓn thÞ ®é chÝnh x¸c cao cho h×nh chiÕu kh«ng chÝnh x¸c, kÝch ph¶i chuét vµo h×nh chiÕu vµ chän Make View Precise tõ thùc ®¬n. H×nh chiÕu chÝnh x¸c kh«ng thÓ thay thµnh h×nh chiÕu kh«ng chÝnh x¸c. -Get Model Dimensions trong View Placement ThiÕt lËp mÆc ®Þnh cho chän chó kÝch th−íc Dimensions option trong hép tho¹i Create View. NÕu hép kiÓm tra ®−îc chän, Dimensions option trong Create View sÏ ®−îc chän tù ®éng ®Ó c¸c kÝch th−íc cña m« h×nh ®−îc ¸p dông ®−îc chÌn thªm vµo h×nh chiÕu b¶n vÏ ®c ®−îc ®Æt. NÕu hép bÞ xo¸, cÇn chän b»ng tay Dimensions trong hép tho¹i Create View ®Ó thªm kÝch th−íc m« h×nh khi ®Æt h×nh chiÕu b¶n vÏ. - HiÓn thÞ ®−êng ®Ëm nh¹t Line Weights Më hiÓn thÞ ®−êng ®Ëm nh¹t duy nhÊt trong b¶n vÏ. NÕu hép kiÓm tra ®−îc chän, ®−êng nh×n thÊy trong b¶n ®−îc biÓu diÔn víi ®−êng ®¹m nh¹t ®−îc ®Þnh nghÜa trong tiªu chuÈn. NÕu hép kiÓm tra bÞ xo¸, ®−êng nh×n thÊy ®−îc biÓu diÔn cïng ®é ®Ëm. - Ghi ®Þnh d¹ng DWF 54 Ghi c¸c th«ng tin trong File ®Ó hiÓn thÞ b¶n vÏ 2D trong ®Þnh d¹ng DWF dïng h×nh chiÕu. Chän hép tho¹i ®Ó ghi th«ng tin DWF trong File; xo¸ hép kiÓm tra ®Ó bá qua ghi th«ng tin DWF. Ghi th«ng tin DWF vµo file sÏ t¨ng kÝch th−íc file kh«ng ®¸ng kÓ. 6. Chän Notebook options KiÓm tra hiÓn thÞ ghi chó thiÕt kÕ trong Engineer's Notebook. Truy cËp: Tools>Options>Notebook tab -HiÓn thÞ trong m« h×nh Display in model ThiÕt lËp hiÓn thÞ c¸c ghi chó chØ dÉn trong m« h×nh. Note Icons HiÓn thÞ biÓu t−îng trong m« h×nh. Chän hép kiÓm tra ®Ó hiÓn thÞ ghi chó thiÕt kÕ cho c¸c biÓu t−îng hiÓn thÞ trong cöa sæ ®å ho¹. Xo¸ hép kiÓm tra ®Ó huû hiÓn thÞ cña 1 biÓu t−îng. Chó ý: NÕu g¾n c¸c ghi chó vµo mét môc, chØ cã ghi chó ®Çu tiªn ®−îc hiÓn thÞ mét ký hiÖu. Note Text HiÓn thÞ v¨n b¶n ghi chó trong cöa sæ kÐo më trong m« h×nh. Chän hép kiÓm tra ®Ó hiÓn thÞ v¨n b¶n cña mét ghi chó thiÕt kÕ khi con trá dõng trªn mét ký hiÖu ghi chó. Xo¸ hép kiÓm tra ®Ó huû hiÓn thÞ cña 1 v¨n b¶n ghi chó. -LÞch sö History ThiÕt lËp chän sao l−u dù phßng cho ghi chó thiÕt kÕ. Keep Notes On Deleted Objects Gi÷ l¹i c¸c ghi chó g¾n víi c¸c h×nh bÞ xo¸. Chän hép kiÓm tra ®Ó ghi l−u c¸c ghi chó g¾n víi c¸c h×nh bÞ xo¸. Xo¸ hép kiÓm tra khi c¸c h×nh liªn kÕt víi nhau bÞ xo¸. -Mµu Color ThiÕt lËp mµu cña phÇn tö trong ghi chó thiÕt kÕ. Text §Æt mµu nÒn cho hép chó gi¶i trong ghi chÝ thiÕt kÕ. 55 Background Arrow §Æt mµu cho mòi tÖ trong ghi chó thiÕt kÕ. Note Highlight §Æt mµu cho thµnh phÇn ®−îc s¸ng lªn trong h×nh chiÕu b¶n vÏ. - Th«ng tin ng−êi dïng ThiÕt lËp th«ng tin mÆc ®Þnh chøa trong chÝ gi¶i b¶n vÏ. Name §Æt tªn chøa trong gi¶i thÝch thiÕt kÕ. NhËp tªn. Kh«ng thÓ ®æi tªn cho chó gi¶i ®c cã. 7. Chän lùa chung General options Truy cËp: Tools>Application Options>General tab - Dung sai Locate Tolerance §Æt kho¶ng c¸ch (b»ng ®iÓm pixels) tõ ®ã khi kÝch sÏ chän ®−îc ®èi t−îng. NhËp sè vµo tõ 1 ®Õn 10 hoÆc bÊm nót mòi tªn lªn hoÆc xuèng ®Ó chän. - Sè phiªn b¶n Versions §Æt sè version cña m« h×nh ®Ó l−u trong file m« h×nh. NhËp sè tõ 1 ®Õn 10 hoÆc kÝch nót mòi tªn ®Ó chän sè. - Lµm chËm cËp nhËt Update §Æt Preference ®Ó cËp nhËt c¸c côm l¾p khi so¹n th¶o thµnh phÇn. Chän hép ®Ó lµm chËm cËp nhËt cña côm l¾p ®Õn khi ng−êi dïng bÊm nót Update - NhiÒu ng−êi dïng MultiUser Cho phÐp b¶o vÖ an toµn khi nhiÒu ng−êi dïng. - HiÖn hép tho¹i Show Startup Dialog Khi khëi ®éng Autodesk Inventor hép tho¹i khëi ®éng ®−îc më. Chän trong hép kiÓm tra ®Ó hiÓn thÞ. - HiÖn chØ thÞ 3D Show 3D Indicator Trong 3D view, hiÓn thÞ chØ thÞ täa ®é XYZ ë gãc d−íi bªn tr¸i mµn h×nh ®å häa. Chän hép kiÓm tra ®Ó më hoÆc ®ãng hiÓn thÞ. Mòi tªn mÇu ®ã chØ trôc X, 56 mµu xanh lam lµ trôc Y, mµu xang da trêi lµ trôc Z. Trong côm l¾p c¸c chØ thÞ täa ®é x¸c ®Þnh h−íng chung cña côm. -Undo ThiÕt lËp thao t¸c hñy lÖnh Undo. Maximum Size of Undo File (Mb) ThiÕt lËp cì cña file temporary ®Ó thay ®æi m« h×nh hoÆc b¶n vÏ thao t¸c cã thÓ thùc hiÖn undone. NÕu lµm viÖc víi m« h×nh lín hoÆc phøc t¹p, cã thÓ thiÕt lËp cì lµm viÖc Undo lín. Path §Þnh nghÜa ®−êng dÉn x¸c ®Þnh File Temporary file . - Danh môc dù ¸n Projects Folder §Þnh nghÜa danh môc chøa c¸c phÝm t¾t cña file dù ¸n. ThiÕt lËp m« h×nh ho¸ Modeling Settings §Þnh nghÜa thÝch nghi vµ b¸m vÞ trÝ 3D cho Part. Adaptively used in assembly Cã gi¸ trÞ khi mét chi tiÕt Part ®ang ho¹t ®éng. Xãa chØ thÞ adaptive ®Ó Part lµm viÖc thÝch nghi trong Asssembly. Xãa hép kiÓm tra ®Ó hñy chØ thÞ adaptive. 3D Snap Spacing ThiÕt lËp kho¶ng lµm viÖc gi÷a c¸c ®iÓm cÇn b¸m chÝnh x¸c khi vÏ 3D trong chi tiÕt hiÖn hµnh. 8. Chän chi tiÕt Part options ThiÕt lËp mÆc ®Þnh ®Ó t¹o Part míi. Truy cËp: Tools>Application Options>Part tab - VÏ ph¸c Sketch trªn New Part Creation ThiÕt lËp tham chiÕu ®Ó t¹o b¶n vÏ ph¸c khi t¹o mét file míi. No New Sketch - hñy t¹o b¶n vÏ nh¸p tù ®éng khi t¹o Sketch míi. Sketch on X-Y Plane ThiÕt lËp mÆt täa ®é X-Y lµ mÆt lµm viÖc vÏ nh¸p khi t¹o mét chi tiÕt míi. 57 Sketch on Y-Z Plane ThiÕt lËp mÆt täa ®é Y-Z lµ mÆt lµm viÖc vÏ nh¸p khi t¹o mét chi tiÕt míi. Sketch on X-Z Plane ThiÕt lËp mÆt täa ®é X-Z lµ mÆt lµm viÖc vÏ nh¸p khi t¹o mét chi tiÕt míi. - H−íng nh×n song song Parallel View trªn New Sketch Creation T¸i ®Þnh h−íng tù ®éng h×nh chiÕu theo täa ®é trªn mµn h×nh khi chÕ ®é Sketch ho¹t ®éng. Chän hép kiÓm tra cho phÐp tù ®éng t¸i ®Þnh h−íng. Xãa hép kiÓm tra ®Ó b¶n vÏ ph¸c vÒ h−íng hiÖn thêi. - Tù ®éng Èn ®−êng trong feature Autohide in-line work feature Èn tù déng work feature khi chóng bÞ tan do work feature kh¸c. Chän hép tho¹i Autohide trong hép kiÓm tra. 9. Chän vÏ ph¸c Sketch options ThiÕt lËp tham chiÕu cho Sketch: Truy cËp: Tools>Application Options>Sketch tab -2D Sketch ThiÕt lËp tham chiÕu ®Ó lµm viÖc víi vÏ ph¸c 2D. Constraint Placement Priority ThiÕt lËp kiÓu rµng buéc ®Ó tù ®éng ®Æt liªn kÕt. T×m vµ ®Æt rµng buéc Song song vµ Vu«ng gãc ®Ó ®Þnh nghÜa quan hÖ gi÷a c¸c h×nh h×nh häc, tr−íc khi t×m hÖ täa ®é cña l−íi vÏ ph¸c. T×m vµ ®Æt rµng buéc Ngang vµ Däc ®Ó ®Þnh nghÜa h−íng c¸c nÐt vÏ quan hÖ víi trôc täa ®é, t×m tr−íc khi t×m quan hÖ gi÷a c¸c nÐt vÏ. Display ThiÕt lËp c¸c phÇn tö cña hÖ täa ®é vµ l−íi khi vÏ ph¸c. Chän hép kiÓm tra ®Ó hiÖn phÇn tö, xãa hép kiÓm tra ®Ó Èn phÇn tö. §−êng l−íi thiÕt lËp sÏ ®−îc hiÓn thÞ trong b¶n vÏ ph¸c. C¸c ®−êng l−íi Minor Grid Lines thiÕt lËp c¸c ®−êng l−íi thø 58 2 trong b¶n Sketch. C¸c trôc täa ®é thiÕt lËp c¸c trôc cña mÆt sketch. Coordinate System Indicator thiÕt lËp c¸c mÆt lµm viÖc sketch. Snap to Grid ThiÕt lËp tÝnh n¨ng b¸m Snap to grid cho c¸c chøc n¨ng sketch. Chän hép kiÓm tra ®Î ®ãng hoÆc më. 3D Sketch ThiÕt lËp tham chiÕu cho b¶n vÏ ph¸c Autobend with 3D Line Creation §Æt tù ®éng ®−êng uèn gãc tiÕp tuyÕn cho ®−êng 3D gièng nh− ta vÏ chóng. Chän trong hép kiÓm tra t¹o hay hñy uèn gãc tù ®éng. 10. ThiÕt lËp trong vÏ ph¸c Sketch Settings -Kho¶ng c¸ch b¸m Snap Spacing ThiÕt lËp kho¶ng c¸ch b¸m ®iÓm ®Ó gióp vÏ chÝnh x¸c c¸c kÝch th−íc X §Æt kho¶ng c¸ch b¸m cho trôc X. Y §Æt kho¶ng c¸ch b¸m cho trôc Y. - HiÓn thÞ l−íi Grid Display L−íi täa ®é trong b¶n vÏ ph¸c ®−îc x¸c ®Þnh theo hÖ täa ®é Sketch. Snaps Per Minor ThiÕt lËp kho¶ng c¸ch ®−êng l−íi nhá t−¬ng quan víi kho¶ng c¸ch b¸m. ThÝ dô: nÕu ®Æt kho¶ng c¸ch b¸m theo X lµ 0.0625, vµ ®Æt 2 kho¶ng minor cho mét lÇn b¸m, nh− vËy ®−êng minor cã kho¶ng c¸ch 0.125. 59 Major Every Minor Lines §Æt dè ®−êng minor lines ®Ó hiÖn lªn gi÷a c¸c ®−êng major. C¸c ®−êng Major hiÖn ®Ëm h¬n c¸c ®−êng l−íi. -3D Sketch §Þnh nghÜa mÆc ®Þnh cho Sketch 3D hiÖn hµnh. Auto- Bend Radius ThiÕt lËp b¸n kÝnh mÆc ®Þnh cho gãc uèn ®−îc ®Æt tù ®éng trªn c¸c ®−êng 3D khi vÏ ph¸c. Chó ý: §Ó ®−a ho¹t ®éng hoÆc hñy ho¹t ®éng Auto-Bend Radius, chän Tools>Application Options vµ thay kiÓu thiÕt lËp ë trªn Sketch tab. - ThiÕt lËp thø nguyªn Units Settings ThiÕt lËp hÖ ®¬n vÞ ®o mÆc ®Þnh vµ kÝch th−íc chÝnh x¸c cho file m« h×nh hiÖn hµnh. Truy cËp: Chän Tools>Document Settings sau ®ã kÝch vµo b¶ng Units trong hép tho¹i. -§¬n vÞ Units ThiÕt lËp ®¬n vÞ ®o mÆc ®Þnh cho file. §¬n vÞ chiÒu dµi ThiÕt lËp ®¬n vÞ mÆc ®Þnh cho kÝch th−íc dµi. §¬n vÞ gãc ThiÕt lËp ®¬n vÞ mÆc ®Þnh cho kÝch th−íc gãc. §¬n vÞ thêi gian ThiÕt lËp ®¬n vÞ cho thêi gian. §¬n vÞ khèi l−îng ThiÕt lËp ®¬n vÞ mÆc ®Þnh cho khèi l−îng. - §é chÝnh x¸c Precision ThiÕt lËp hiÓn thÞ chÝnh x¸c kÝch th−íc trªn m« h×nh. 60 Linear Dim Display Precision KiÓm tra sè thËp ph©n n»m bªn ph¶i dÊu thËp ph©n cho kÝch th−íc ®−êng. Angular Dim Display Precision KiÓm tra sè thËp ph©n bªn ph¶i dÊu phÈy cho kÝch th−íc gãc. 61 Ch−¬ng 2 h−íng dÉn thiÕt kÕ m« h×nh h×nh häc 3D 2.1 vÏ ph¸c Sketch 1. ThiÕt lËp m«i tr−êng Tr−íc khi thiÕt kÕ, cÇn thiÕt lËp m«i tr−êng. Trong ®ã®Æt ®¬n vÞ ®o l−êng. C¸ch lµm trong Sketch vµ Modeling nh− sau: Khëi ®éng Inventor 62 Më New>Part>Standard.ipt Chän Units Vào Tool > Document Settings, chọn Units đơn vị đo và cách ghi độ chính xác dài và góc. Xác định đơn vị đo khối lượng. Chọn Sketch Chuyển sang bảng 2D Sketch. Chọn khoảng cách bắt điểm 2D theo trục X và Y. Bắt điểm trong Mô hình hóa 3D Để bắt điểm trong mô hình 3D, chọn bảng Modeling. Nhập khoảng cách bắt điểm 3D. 63 2.2 THIẾT KẾ CHI TIẾT - Parts Trong mục này, hướng dẫn xây dựng một chi tiết hình khối từ hình vẽ đơn giản và sử dụng các Feature để tạo hình khối phức tạp. 1. Nội dung học: • Thiết kế Project. • Vẽ phác hình và ghi chú kích thước. • Sử dụng chế độ vẽ hình Sketch • Sử dụng chung Sketches. • Lệnh Quay Rotate • Vuốt Extrude Sketches. • Vát mép Chamfer và Tạo lỗ Hole. 2. Giới thiệu Quick Start Autodesk Inventor quản lý các File trong Projects. Một Project định nghĩa không gian làm việc, cũng như xác định vị trí và đường dẫn trong mạng. Nhờ xác định một Project, bảo đảm Autodesk Inventor sẽ có đủ các tiện ích để tìm kiếm File. Kích Next để thiết kế một Project 64 3. Thiết kế một Project Project dùng để hướng dẫn các mục hiện có nằm trong Autodesk Inventor đã được khởi động. Để mở một thiết kế project: • Đóng mọi File đang mở. • Chọn File>Projects. • Kích 2 lần vào Tutorial_Files.ipj. • Đóng cửa sổ Ta có thể truy nhập vào File hướng dẫn 4. Khởi động một File chi tiết mới Autodesk Inventor dùng File template để mặc định cho các File chi tiết, cụm lắp, và bản vẽ. Sau khi làm quen, có thể tự tạo ra các Templates riêng. 65 Kích 2 lần vào standard(mm).ipt. Khi ta mở một File mới, chế độ Sketch được khởi động. Trong cửa sổ Sketch, hiện các đường lưới. Gốc của bản vẽ đặt tại tâm của màn hình. Thanh Panen được đặt phía trên trình duyệt. Do File Part mở trong chế độ Sketch, nên chúng chứa các công cụ Sketch. Chú ý! Một số công cụ có mũi tên ở bên cạnh. Kích vào mũi tên để truy cập các công cụ liên quan. Các công cụ đều có các giải thích đơn giản, có thể xem khi đưa chuột vào. Các công cụ không có giá trị dùng chung. Thiết lập lưới toạ độ Chọn Tools>Document Settings và kích vào bảng Sketch. Cách lập lưới: • X/Y bám theo lưới với khoảng cách: 1 mm. • Bán theo đường mảnh minor: 2. • Mỗi đường đậm major gồm 5 đường mảnh Kích OK kết thúc. 66 Thêm lưới toạ độ Có thể thêm lưới tọa độ cho bản vẽ bằng dòng lệnh. Chọn Tools>Application Options và kích vào bảng Sketch. Sử dụng chọn các tham số: • Biểu diễn Lưới Grid, Trục và đường mảnh Minor. • Khẳng định bám theo lưới đã được chọn. Kích vào OK sau khi làm xong. Thực hành Hãy thiết kế mô hình khối chi tiết nắp bơm van. Yêu cầu: • Tạo mô hình từ lệnh vẽ phác (sketch). • Điền kích thước ràng buộc cho hình vẽ. • Quay Rotate biên dạng quanh trục. • Sử dụng phương pháp cộng hình • Sử dụng lệnh khoan lỗ, vát mép. Hình trên gồm khối hình chóp nón cộng với phần tai có 2 lỗ. 67 Các bước tiến hành: Sử dụng Lệnh trong Sketch vẽ đường biên dạng phần chóp. Chú kích thước đúng theo yêu cầu. Dùng lệnh Rotate trong Feature để quay biên dạng . Quay về Sketch, vẽ biên dạng và chú kích thước phần tai. Extrude để tạo tai Tinh chỉnh mô hình nhờ: Thêm các vát cạnh cho nút van Tạo các lỗ bằng Hole. Vẽ hình Sketch Việc đầu tiên cần tạo ra một bản vẽ phác bằng cách dùng lệnh vẽ đường thẳng Line trong Sketch.Bắt đầu vẽ từ gốc toạ độ. Thanh trạng thái nằm dưới màn hình cho các giá trị toạ độ của con trỏ và chiều dài của đường vẽ. Có thể vẽ các nét chưa đúng kích thước. Vẽ các đường chính theo biên dạng Line (trong Sketch) Do vẽ với hình dáng chính xác, nên tạo hình của mặt cắt. Bắt đầu từ gốc toạ độ. Vẽ 4 đoạn thẳng (như hình) tạo đường bao khép kín. 68 Kích Line trong thanh công cụ Sketch • Vẽ đường thẳng đứng dài 27 mm. • Vẽ đường ngang 24 mm. • Vẽ tiếp đường đứng 6 mm. Để hoàn thành bản vẽ cần vẽ tiếp 2 đoạn thẳng. Kích vào Line . • Từ gốc toạ độ vẽ đường ngang 10 mm. • Đóng kín hình Autodesk Inventor không ghi File ở chế độ Sketch. Thoát chế độ Sketch. Trong hộp thoại Save As tìm vị trí biểu tượng \tutorial files. Ghi tên File chi tiết my_nozzle.ipt. Kích vào công cụ ghi Save. 69 Các ràng buộc trong vẽ Sketch Để bảo đảm độ chính xác tương quan vị trí hình học giữa các cạnh và góc, sử dụng lệnh Constainte trong Sketch để thiết lập vị trí tương quan giữa các đường nét vẽ trong Sketch. Các ràng buộc gồm: Ràng buộc vuông góc Perpendicular; ràng buộc Song song Parallel; Ràng buộc tiếp tuyến Tangent; Ràng buộc Trùng nhau Coincident; Ràng buộc Đồng tâm Concentric; Ràng buộc cộng tuyến Colinear; Ràng buộc Ngang Horizontal; Ràng buộc Dọc Vertical; Ràng buộc bằng nhau Equal; Ràng buộc cố định Fix. Ghi kích thước Nếu Thanh Panen có công cụ Feature, Đưa về chế độ Sketch. bằng cách: Kích vào công cụ Sketch . Chọn đường thẳng trên cùng. Thanh Panen hiện công cụ Sketch. Các đường lưới lại xuất hiện. Ta có thể chèn các kích thước. Cách ghi kích thước hình vẽ. Chèn kích thước được biểu diễn như hình bên. Kích vào công cụ Kích thước chung General Dimension . Chọn từng đoạn thẳng, các giá trị kích thước được hiển thị trong hộp thoại, có thể dùng chuột phải để điều chỉnh chính xác kích thước. 70 Ghi lưu Kích vào công cụ ghi Save . Kích OK trong hộp thoại để thoát chế độ sketch và ghi lưu dữ liệu. Chú ý: Thanh Panen được thay bằng công cụ Sketch và công cụ Feature Tạo Feature thứ 1 Inventor sử dụng một số chức năng dựng mô hình, được đặt chung trong mục Feature, như Extrude, Revolve, Chamfer... Tạo Feature thứ 1 cho nắp van. Để dễ nhìn, kích chuột phải, hiển thị Context Menu và chọn hình chiếu Isometric View. Kích vào Quay Revolve . Chọn đường thẳng đứng bên phải làm trục quay. 71 Định nghĩa Extents: Full. • Kích OK để tạo Feature quay Các hình và kich thước được chuyển sang Feature mới. Kiểm tra màu Part Autodesk Inventor có thư viện mầu các vật liệu. Khi tạo Part, File template xác định màu mặc định cho chi tiết. Có thể thay màu để biểu diễn phân biệt các chi tiết khác nhau. Sketches dùng chung Autodesk Inventor cho phép dùng chung sketches giữa các Feature để có thể nhanh chóng tạo ra nhiều Feature trên cùng một bản nháp Sketch. Trong trình duyệt, kích chuột vào dấu cộng (+) trên mặt trước của Revolution1 để mở cây mô hình. Kích chuột phải Sketch1 và chọn Share Sketch. 72 Quay về chế độ Sketch Như vậy, sketch đã được dùng chung, trở về chế độ sketch để bổ sung các đường nét hình học cho Feature sau. Kích vào Sketch và chọn đường trên cùng của chi tiết. Hình vẽ sketch bị phá vỡ và hiện lên đường lưới. Chú ý: Thanh Panen được thay bằng công cụ Feature kèm Sketch . Quay về hình chiếu phẳng. Kích công cụ tìm Look At Chọn đường ngang trên cùng của hình vẽ. Autodesk Inventor quay về hình Sketch ban đầu. Chú ý: Có thể chọn phần tử bất kỳ để quay về hình chiếu của bản vẽ sketch. 73 Thêm hình vào sketch Trong bước này thêm một vòng lặp mới để vẽ hình. Do sketch được dùng chung, có thể dùng vòng lặp mới để tạo 2 Feature vuốt. Khi vẽ sketch, có thể dùng kỹ xảo bám lưới và các Feature khác của Line.... Tạo tai mới Kích công cụ Line . • Từ điểm cách gốc về trái : 6 mm vẽ đường thẳng đứng 10 mm . • Kích và giữ chuột đến đầu đoạn thẳng. • Kéo vể phải tạo một cung với bán kính 6 mm. • Vẽ đường thẳng đứng 10 mm. Khép kín biên dạng tai. Kích thước Cho thêm kích thước để ràng buộc kích cỡ của hình vẽ mới, vị trí của chúng tương ứng với hình bên. Chọn các đường và cung, Đặt kích thước, Kích vào Update. Kích vào Save để ghi lưu. 74 Autodesk Inventor có các Feature quay và hình dùng chung. Thanh Panen thay cho công cụ vẽ và công cụ Feature. Trước khi tạo Feature mới, kích chuột phải và chọn hình chiếu trục đo Isometric View. Do bản vẽ đã được dùng chung, có thể dùng chúng để tạo 2 Feature tiếp theo. Trước hết tạo nửa mặt phẳng vuốt.Sau đó dùng cùng hình vẽ để cắt vật liệu khỏi phần Extrude. Tạo Feature vuốt đầu tiên Kích vào Extrude Do có 2 tai trong hình vẽ, cần chọn diện tích để vuốt.. Kích núm nửa mặt phẳng Midplane trong hộp thoại Extrude 75 Xác định tham số: • Khoảng cách: 12 mm. • Kích OK để Vuốt Tạo Feature vuốt thứ 2 Kích Extrude . • Chọn cùng vòng lặp. • Trong hộp thoại Extrude, cho khoảng cách 6 mm. Kích núm Cut . Vát mép Chamfer Tiến hành vát mép tại các cạnh của hình tròn của nắp van. Kích Chamfer. Chọn cạnh trên cùng của chi tiết. Trong hộp thoại Chamfer, cho khoảng cách 2 mm. Autodesk Inventor cho hình vát cạnh xem trước. Nếu được, chọn OK để chấp nhận. 76 Tạo lỗ Hole Có thể tạo lỗ thông qua 2 tai của nắp chi tiết. Đầu tiên, tạo mặt phẳng vẽ (sketch plane) nằm trên 1 trong các tai của nắp, vẽ tâm lỗ. Tâm lỗ được định nghĩa nhờ Autodesk Inventor và tự động chọn khi dùng Hole. Định nghĩa Sketch plane mới Kích Sketch . Chọn mặt trước của đáy vuốt. Để dễ làm việc, cắt khoanh vật liệu trên bề mặt của mặt sketch mới. Kích chuột phả để chọn Slice Graphics. Vật liệu tạm thời bị xoá Sketch tâm lỗ Định vị tâm lỗ cho việc tạo lỗ, tạo tâm lỗ trên mặt hình vẽ sketch Khi dùng công cụ tạo lỗ Hole, tâm lỗ được định nghĩa tại tâm của Feature. Kích Hole Center . Chọn điểm tâm của cung trên mặt hình sketch . 77 Tạo lỗ Kích vào tiêu đề diện tích của thanh Panel và chọn Feature. Kích Hole . Trong hộp thoại Hole, đặt: • Termination: Thông hết. • Diameter: 6 mm Kích OK để tạo lỗ. TRỢ GIÚP Visual Syllabus Có thể sử dụng Visual Syllabus để truy cập các lệnh thông qua các biểu tượng 3D. Trong cửa số chọn có : Part Modeling Assembly Drawing Presentation 78 2.3 THIẾT KẾ KIM LOẠI TẤM Sheet Metal Nội dung học: Định nghĩa kiểu Sheet Metal. • Tạo mặt của Sheet Metal • Bổ sung các cánh. • Cắt vật liệu từ một mặt. • Tạo mặt theo khoảng cách (offset) • Uốn và tạo góc • Tạo lỗ Tạo các tấm mẫu. Thiết lập môi trường vẽ Kích New . Kích 2 lần vào biểu tượng Sheet Metal.ipt trong hộp thoại New. File được mở vói môi trường Sketch. Trên Panel Bar có công cụ Sketch, mặc định đặt phía trên trình duyệt. Một biểu tượng chỉ toạ độ X,Y, và Z đặt ở phía dưới góc trái. 79 Thiết lập lưới Grid Line Có thể bổ sung lưới toạ độ để vẽ bản vẽ phác Sketch. Chọn Tools>Document Settings và kích vào bảng Sketch. Thiết lập toạ độ lưới như sau: • X/Y bắt khoảng cách : 2.5 mm. • Bắt điểm theo đường mảnh: 1. • 10 đường mảnh là đường đậm. • Kích OK khi xong. Có thể thêm các chọn lựa cho lưới vẽ phác. Chọn Tools>Application Options và kích vào bảng Sketch. Sử dụng các chọn sau: • Hiện lưới, trục và đường mảnh.. • Kiểm ta đã chọn bắt điểm lưới chưa. • Kích OK khi kết thúc. 80 Các bước tiến hành tạo chi tiết Sheet Metal. • Định nghĩa kiểu Kim loại tấm cơ bản. • Tạo mặt Kim loại tấm từ bản vẽ phác. • Thêm các mép cho mặt đầu tiên. • Cắt kim loại khỏi mặt. • Thêm các mặt và các mép • Thêm góc và uốn. • Tạo các tấm mẫu. • Thêm các lỗ cho chi tiết. Kim loại tấm Sheet Metal Để tạo chi tiết Kim loại tấm Sheet Metal, trước hết vẽ phác hình cơ sở. Sau đó sử dụng xử lý Feature của Kim loại tấm Sheet Metal để dựng hình. Chi tiết Kim loại tấm Sheet Metal được kiểm tra bằng kiểu Style chứa các thông tin về thiết lập Vật liệu, Tấm, uốn, cắt. 81 . Sketching Tạo hình vẽ phác Sketch để xác định mặt đầu tiên của chi tiết Kim loại tấm. Kích Rectangle. Vẽ hình chữ nhật 250 x 200 mm biểu diễn mặt của bản vẽ phác. Tạo kiểu Styles cho tấm Trước khi bắt đầu dựng mô hình, cần tạo kiểu cho tấm. Kích Styles . Trên hộp thoại Sheet Metal Styles, kích nút New định nghĩa kiểu mới. Thay "Copy of Default" bằng Brass trong danh sách kiểu Style List. Trên bảng Sheet: • Điền ô Material bằng Brass. • Điền Thickness bằng 2.5 mm. • Kích nút Save. 82 Tạo mặt tấm Kích vào diện tích của tiêu đề của Panel Bar và chọn Sheet Metal. Thanh Panel Bar được chuyển từ chế độ Sketch sang Sheet Metal . Tạo mặt tấm cơ sở: Kích Face . Trên hộp thoại Face, kích OK chấp nhận mặc định Kích chuột phái và chọn Isometric View. Tạo tấm ở mép bên Flange Kích Flange trong Sheet Metal • Chọn cạnh bên trái. • Trên hộp thoại Flange, nhập giá trị khoảng cách: 50 mm. Kích nút Flip Offset . 83 Kích OK trong hộp thoại Flange để tạo tấm mép. Kết quả như tấm bị uốn. Chú ý ghi lưu kết quả. Cắt tấm. Để cắt một phần vật liệu, vẽ hình phác trên mặt được chọn, sau đó cắt đi phần chọn đó. Kích Sketch 2D. Đưa về Front, sau đó kích để mặt làm việc sáng lên. Chọn Rectangle . Vẽ hình chữ nhật 175 x 100 mm bắt đầu từ góc phải dưới.. 84 Kích chuột phải và chọn Finish Sketch Kích vào tiêu đề của Panel Bar và chọn Sheet Metal. Kích Cut. Đưa chuột trên hình mới, phần đó được sáng lên, kích chọn. Trên hộp thoại Cut, chọn To Next trong trường Extents kích OK tạo phần cắt. Tạo mặt Offset thứ nhất Để tạo mặt Offset, trước hết tạo một Offset workplane, sau đó khởi động chế độ Sketch và vẽ hình trên đó. Từ thực đơn Sheet Metal: Kích Work Plane . • Đưa chuột trên mặt trước, kích chọn. • Kích vào Work plane và kéo về phía trước Nhập 50 mm vào hộp thoại Offset, sau kích Check mark để tạoWork plane. 85 Tạo Sketch Plane trên mặt Work Plane mới. Kích Sketch. Kích vào Work plane để chọn Sketch plane. Quay về hình chiếu mặt của bản vẽ phác. Kích Look At và chọn Work plane. Tạo bản vẽ phác sketch Kích Rectangle. Vẽ phác hình chữ nhật như hình bên. Các làm: Dùng toạ độ hiển thị ở góc dưới phải của màn hình để vẽ theo yêu cầu. 86 Tạo mặt Offset thứ hai Trước khi tạo một mặt mới, kích chuột phải và chọn hình chiếu Isometric. Kích vào diện tích của tiêu đề trong thanh Panel Bar và chọn Sheet Metal. Từ thực đơn Sheet Metal: Kích Face. Kích OK trong hộp thoại Face để tạo mặt mới. Tạo mặt làm việc khác offset từ mặt cơ sở Từ thực đơn Sheet Metal : Kích Work Plane1 . • Kích vào mặt làm việc hiện có và kéo măt mới về phía trước. • Nhập 25 mm vào hộp thoại Offset. Kích dấu kiểm tra Check mark để tạo mặt làm việc. 87 Kích Sketch và chọn mặt làm việc mới New Work Plane. Kích Look At và chọn mặt làm việc work plane. Kích Rectangle. Vẽ phác hình chữ nhật, như hình bên. Kích chuột phải và chọn Done. Tạo mặt offset Kích chuột phải và chọn Finish Sketch Kích chuột phải chọn Isometric View. Kích chuột phải vào từng mặt làm việc và chọn Nhìn thấy Visibility. Kích vào diện tích của Panel Bar và chọn Sheet Metal. Kích Face. Kích OK trong hộp thoại Face để tạo mặt. 88 Tạo mép trong Flanges Từ Sheet Metal: Kích Flange. • Chọn cạnh theo hình chiếu đứng của hình cắt. • Trong hộp thoại Flange, nhập khoảng cách 50 mm. Kích nút Flip Offset Kích OK trong hộp thoại Flange để tạo phần gấp mới. Kích Save . Như vậy, tất cả các mặt và các phần gấp được xác định. Tạo phần uốn tấm lần 1 Bend Từ thực đơn Sheet Metal : Kích Bend • Kích 2 cạnh như hình bên. • Kích Fix Edges trong hộp thoại. • Nhập 5 mm vào trường Bend Radius của hộp thoại . Kích OK tạo uốn. 89 Tạo cạnh uốn thứ 2 giữa chi tiết và mặt song song. Kích Bend. Kích 2 cạnh như hình bên. Nhập 10 mm vào trường Bend Radius của hộp thoại Bend, tiếp sau OK để tạo uốn. Tạo Vát Corner Chamfers Từ thực đơn Sheet Metal chọn: Kích Corner Chamfer. • Kích 2 cạnh như hình biểu diễn bên cạnh. • Nhập 10 mm vào trường Distance của hộp thoại. • Kích OK để tạo góc. Chú ý: Autodesk Inventor không hiểu các cạnh không định nghĩa. Vê góc Corner Rounds Chọn Tools>Measure Distance. Kích vào bên ngoài cạnh đứng của mặt. Dùng 1/2 khoảng cách để tạo vê cạnh. Kích Corner Round . • Kích 2 cạnh giao như hình. • Kích nửa khoảng cách trên trường Radius của hộp thoại. Kích OK để vê tròn góc. 90 Thêm lỗ Có thể thêm lỗ bằng cách dùng các kỹ năng đã được học trước. Chọn 2D Sketch Chọn Point, Center Hole, vẽ tâm lỗ Từ thực đơn Sheet Metal chọn Hole Chọn Termination là Through All Cho đường kính lỗ là 15 mm Chọn OK trong hộp thoại Hole. Khoan tiếp các lỗ khác bằng cách như trên. Trải tấm phôi Flat Patterns Từ thực đơn Sheet Metal: Kích Flat Pattern . Autodesk Inventor cho hình trải của Kim loại tấm trong cửa sổ riêng. Tấm phôi được dùng để tạo các hình chiếu trong File Drawing, xác định lượng tiêu hao tấm, ghi kích thước và ghi chú các hình phôi tấm trong bản vẽ 2D cuối cùng. 91 Tóm tắt Trong bài đã học các nội dung: • Tạo kiểu Kim loại tấm. • Tạo mặt Kim loại tấm. • Thêm các mép viền. • Cắt cục bộ tấm. • Tạo mặt offset. • Thêm uốn và góc. • Tạo lỗ. • Tạo hình tấm mẫu. Có thể thêm các hình chiếu cuả tấm mẫu của chi tiết vào File bản vẽ mới và thực hiện các kỹ năng ghi chú. 2.4 THIẾT KẾ CỤM CHI TIẾT Assemblies Nhiệm vụ của bài là dựng cụm lặp Assembly đơn giản. Các nội dung cần học là: • Cơ sở thiết kế Assemblies. • Đặt vị trí các Components thành phần ngoài. • Thay đổi màu thành phần Components . • Sử dụng liên kết cụm lắp Assenbly. • Phân tích bậc tự do. Ghi lưu hình chiếu thiết kế Assenbly. 92 Chọn môi trường làm việc Kích để xem cách đặt không gian làm việc cho Assenbly. Khởi động file Assembly mới bằng cách dùng File template Kích để xem thông tin Template files. Kích New Chọn Metric Kích 2 lần vào standard(mm).iam trong hộp thoại New. Chọn Assenbly bằng kích biểu tượng Standard(mm).iam. 93 File mới được mở trong môi trường Assembly, ta có thể thiết lập Assenbly từ các Parts thành phần và thêm liên kết cụm và hoàn thiện bản vẽ thích nghi ... Thanh Panel Bar liên kết Assembly, mặc định đặt ở trên trình duyệt. Tạo cụm lắp Create Asembly Liên kết các Component và kiểm tra bậc tự do. Thêm các liên kết để hạn chế chuyển động. Đăt các thành phần Component vào màn hình đồ họa Asembly. Chi tiết thứ nhất đặt trong file Asembly được gọi là Component nền. Các Component khác chuyển động tương đối với nó. Kích Place Component đặt chi tiết vào vị trí. Mở file bằng lệnh Open, kích 2 lần vào body1.ipt. Đưa chuột phải vào màn hình đồ hoạ và chọn Done. Thân van hiện ra dưới hình chiếu trục đo. Kích 2 lần vào nozzle1.ipt. Đặt nắp van gần thân. Kích chuột phải và chọn Done. Lặp lại với cần khoá knob1.ipt. Thay màu Component 94 Ghi lưu các kết quả . Kích Save. Đặt tên file my_valve.iam. Liên kết Constrants Liên kết Constrants Assenbly dùng để xác lập vị trí hình học tương đối giữa các Component Rotate Component Công cụ dùng để quay riêng biệt từng Component trong file Assenbly đến hình chiếu tùy ý. Kích Rotate Component. • Kích vào nắp. Định hướng Component như hình biểu diễn Kích chuột phải và chọn Done. Mate nắp vào thân Kích Place Constraint • Chọn đáy của trục chạy qua tâm của nắp. • Chọn trục dọc theo tâm của thân. Chọn Apply trong hộp thoại Place Constraint 95 Mate cần khoá vào thân Kích Rotate và quay Assenbly. Kích Rotate Component và nối cần và thân. Kích Place Constraint nếu hộp thoại đã đóng. • Chọn trục chạy qua tâm của cần khoá. • Chọn trục chạy... bản thiết kế Kiểm tra dựng thanh nối mới khi đã có một số thành phần khác. Kích vào mũi tên cạnh Design View Chọn All Components Displayed từ danh sách kéo xuống. Kích vào thân van để hiện sáng và kiểm tra cụm lắp. Có thể thấy các hình giao nhau giữa thân và thanh nối. Kiểm tra chỗ giao nhau • Chọn Tools>Analyze Interference. • Chọn thân van và thanh nối. • Kích OK trong hộp thoại để tiếp tục. Phần hai chi tiết giao nhau hiện lên màn hình màu đỏ. Các kích thước trong của thân là kích thước giới hạn cho thanh nối. Có thể quay về Sketch để chỉnh sửa 149 Kích 2 lần vào body1.ipt:1 trong trình duyệt để kích hoạt chi tiết. • Kích chuột phải vào Revolution1 và chọn Edit Sketch. Thanh Panel hiển thị Sketch. Kích Look At và chọn đường tâm của sketch. Thay đổi kích thước, hình dáng theo kích thước thanh nối.. Edit kích thước • Kích 2 lần vào kích thước 10 và thay bằng 12. Kích 2 lần vào kích thước 27 và thay bằng 24. Hình được biến đổi theo kích thước vừa nhập phù hợp với thanh nối. Kiểm tra lại Kích Sketch để thoát chế độ sketch . Các thành phần được cập nhật và hình dáng cho phép thấy rõ thanh nối. • Kích hoạt lại cụm chi tiết assembly. • quay về hình chiếu All Components Displayed. • Chọn Tools>Analyze Interference. • Chọn thân, thanh nối và nắp, chọn OK Ta không thấy hiện tượng giao nhau. 150 Thích nghi khoảng cách làm việc • Kích 2 lần vào body1.ipt:1 trong trình duyệt để kích hoạt.. • Kích chuột phải vào Extrusion1 và chọn Edit Feature. • Thay khoảng cách vuốt 125 mm. • Chọn OK để đóng hộp thoại. Thân được kéo dài quá mặt của nắp. Thích nghi cụm chi tiết Kích 2 lần vào valve_assy.iam trong trình duyệt để kích hoạt cụm lắp. Một cảnh báo xuất hiện Autodesk Inventor cố gắng đưa vào các dữ liệu mới nhất cho cụm lắp nhưng chiều dài cố định của thanh nối không cho phép làm liên kết đồng đều giữa nắp và thân. Kích nút Accept để chấp nhận sai. 151 Thích nghi Rescue Thích nghi cấp cứu adaptivity rescue! Kích chuột phải vào linkage.ipt:1 trong trình duyệt chọn Adaptive. Thanh nối tự động thay đổi kích thước cho phù hợp với các tham số thiết kế mới. Save Tóm tắt Sử dụng cụm lắp đơn giản để học: • Tạo một chi tiết tại chỗ trong hình cụm lắp. • Làm việc với hình chiếu thiết kế. • Sử dụng adaptive sketches • Làm việc với chi tiết thích nghi. • Huỷ liên kết • Xác lập liên kết. • Thảo thành phần cụm lắp. • Xử lý sai trong thiết kế • Nắm các ưu điểm của thích nghi adaptivity 153 Ch−¬ng 4 CÁC KỸ THUẬT TIÊN TIẾN Autodesk Inventor cung cấp môi trường cho phép người thiết kế làm việc đồng thời trên cùng một project. 4.1. Làm việc với dự án Projects Cần học sử dụng một Project và thiết lập đường dẫn để quản lý bản thiết kế. Nội dung và yêu cầu: • Hiểu được projects • Làm việc được với projects • Tạo ra 1 project đơn giản • Định đường dẫn cục bộ • Kiểm tra một project mới Cộng tác với các ứng dụng khác Thế nào là projects? Projects được dùng để xác định không gian làm việc workspace, và đường dẫn cho các File. Chúng có thể tạo một thư viện Chi tiết Part, thiết kế một phần tử và các thành phần khác của một nhóm. Tạo, thay đổi và quản lý projects khi sử dụng Project Editor. Có thể truy nhập Project Editor từ Autodesk Inventor, hoặc từ thực đơn Start của Microsoft Windows® . 154 Projects gồm Projects có thể gồm một số tham số sau: • Đường dẫn File nằm trong đó • Không gian làm việc Workspace • Đường dẫn tìm kiếm cục bộ • Đường dẫn tìm kiếm Network • Đường dẫn tìm kiếm Workgroup • Đường dẫn tìm kiếm thư viện Library Một project đơn giản điển hình gồm các tham số không gian làm việc và một số đường dẫn tìm kiếm thư viện. Làm việc với projects Khi khởi động Autodesk Inventor, hộp thoại Getting Started xuất hiện. Hộp thoại cung cấp: • Truy cập hệ thống trợ giúp thiết kế ( Design Support System. ) • Tạo File mới trong project hiện thời.. • Mở File trong projects đang tồn tại. • Tạo, bổ sung, thay đổi projects khi dùng Project Editor. Có thể dùng Navigate để chọn bằng cách kích gần biểu tượng trong mục What To Do của hộp thoại. 155 Kiểm tra project Khi cài Autodesk Inventor, project mặc định và Hướng dẫn project được tạo ra tự động. Kiểm tra một project đơn giản: Chọn File>Projects. Kích vào Tutorial_Files ở trên của Project Editor. Các nội dung File hiển thị trong mục dưới Project Editor. Hiểu về workspaces Hướng dẫn Project chứa chỉ có 1 tham số là không gian làm việc workspace. Đây là dạng project đơn giản nhất. Workspace chỉ ra biểu tượng folder nơi File bài tập được cài đặt. Các File và các folders ở đây, có thể được truy cập trong workspace này. Chỉ có 1 workspace được định nghĩa trong File project. Chọn một project Trước khi kiểm tra projects, hãy dùng Tutorial project để định nghĩa workspace. • Kích 2 lần vào Tutorial_Files ở trên đầu của Project Editor. Autodesk Inventor sử dụng thiết lập project settings. 156 Kiểm tra thiết lập project Hãy kiểm tra thiết lập project. Kích Open trong mục What To Do của hộp thoại. Biểu tượng Tutorial Files mở và các File được liệt kê. Trường Cục bộ (Locations field) trong hộp thoại Open chỉ rõ biểu tượng Tutorial Files được định nghĩa như workspace. Quản lý projects Dùng Project Editor để quản lý các thiết kế. Có thể tạo projects mới khi cần và thay đổi projects hiện có khi đường dẫn thay đổi hoặc đường dẫn mới đòi hỏi. Nhờ xác định workgroups riêng biệt và đường dẫn tìm kiếm, có thể cộng tác với các đồng nghiệp khi duy trì toàn bộ dữ liệu. 157 Làm việc với projects Nếu làm việc một mình, bản project có thể chỉ chứa workspace và có lẽ chỉ có một hoặc một số đường dẫn cho File như những yêu cầu tối thiểu. Nếu làm việc trong môi trường network, project của bạn sẽ có đường dẫn tìm kiếm khác, kể cả đườmg dẫn workgroup. Dùng Project Editor từ Autodesk Inventor hoặc từ trình đơn Start của Microsoft Windows® để duy trì và quản lý projects. Tạo project Tạo một project mới. • Kích vào mục Projects trong What To Do của hộp thoại. Chú ý: Nếu đã đóng hộp thoại chọn File>Projects để mở lại. • Kiểm tra không gian làm việc cá nhân Personal Workspace để nhóm đề án Group Project được chọn là kiểu project. 158 • Đặt tên cho project. • Kích OK khi được hỏi nếu đường dẫn project được tao. • Kích Finish. Project mới được bổ sung vào danh sách với các projects khác. Kích Apply để thực hiện project . Kiểm tra project Tiếp sau hãy kiểm tra Project mới. • Kích nút Open. Danh mục project được hiển thị và trường Locations sẽ liệt kê workspace của bạn. Do danh mục Project là mới, nên không có File nào hiện ra. Soạn thảo project Hãy soạn thảo một Project mới. • Kích nút Projects. • Kích chuột phải vào đường dẫn tìm thư viện Library Search Paths và chọn Bổ sung Add Path. • Đổi tên Library thành Samples. • Kích nút Browse để điều hướng sang danh mục Samples\Models định vị danh mục Autodesk\Inventor. • Kích OK, sau đó kích Save. Mọi File có trong danh mục Models có thể được truy cập trong project này. 159 Kiểm tra projects Dùng trình đơn nóng: • Tạo projects mới. • Duyệt projects đang có. • Xoá projects đang có. • Đổi tên projects đang có. Có thể soạn thảo trực tiếp trường trong project hiện tại, sử dụng thực đơn nóng bằng kích chuột phải để bổ sung, thay đổi hoặc xoá đường dẫn. Dùng đường dẫn khác Bổ sung vào workspace, có thể định nghĩa đường dẫn tìm kiếm cục bộ, thư viện, đường dẫn tìm Network. • Đường dẫn cục bộ là các danh mục khác trong máy tính. • Đường dẫn thư viện Library lưu giữ đường dẫn được dùng lại ở nhiều projects. • Đường dẫn Network truy cập thông tin cho người sử dụng, hoặc cho các máy tính khác trong mạng 160 Workgroups Autodesk Inventor trợ giúp tích cực cho cộng tác thiết kế. Có thể thiết lập Workgroups và File dùng chung. Một File hệ dành riêng đưa ra các File khác từ sự sao đè do bạn làm đối với bản thiết kế. Có thể truy tìm bản thiết kế bằng cách dùng Design Assistant, và dùng chung chú giải và khái niệm với việc dùng Engineer's Notebook. Tóm tắt Trong hướng dẫn này, giới thiệu các nội dung: • Hiểu về projects • Làm việc với projects • Tạo project đơn giản • Kiểm tra file project mới • Cộng tác với các chương trình khác. Dùng hệ Design Support System để có thêm thông tin về các công việc trong môi trường cộng tác. 161 4.2 Tạo các trình diễn hình động Presentation Mục này hướng dẫn tạo một hình động của cụm lắp đơn giản. Nội dụng học: • Tạo hình chiếu trình diễn • Ngắt các thành phần • Bổ sung đường kéo • Soạn thảo ngắt và đường kéo • Kiểm tra hình chiếu trình diễn • Tạo hình động trình diễn Dùng hình chiếu bị phá trong bản vẽ KT. Quick Start Kích New. Kích 2 lần standard.ipn trong hộp thoại. File mở trong môi trường trình diễn Presentation. Tạo hình chiếu của cụm lắp. Thêm tweaks và trails cho các thành phần, tạo hình động trình diễn Thanh Panel Bar chứa các công cụ trình diễn Presentation. Chúng mặc định đặt ở trên trình duyệt. Biểu tượng chỉ trục x,y, và z để ở phía dưới-trái của màn hình. 162 Các bước tạo trình diễn: • Thêm tweaks và trails cho các thành phần. • Soạn thảo tweaks và trails. • Dùng quay theo số gia để kiểm tra vị trí các thành phần. • Tạo hình động cho trình diễn. Cách tạo trình diễn • Khới động file bản vẽ mới. • Tạo hình chiếu mới cho trình diễn. • Đánh số cho các thành phần. • Tạo danh sách chi tiết. Kích vào Create View . Kích nút Explore Directories trong hộp thoại • Kích nút final_assy.iam trong hộp thoại Open. • Chọn All Components Displayed từ danh sách hình chiếu bản vẽ. • Kích OK để tạo hình chiếu. 163 Tweaks và Trails Để tạo trình diễn, các thành phần được tweak và trails để đưa ra vị trí tương đối cách xa với thành phần cơ sở trong cụm lắp theo hướng các trục tọa độ. Zoom out để xem tweaks được tạo ra. Kích Zoom . Tweaks Kích Tweak Components . Kiểm tra nút Direction đã chọn chưa, trong hộp thoại Tweak Component. Dịch chuyển con trỏ vào cụm đến khi biểu tượng trục tạm thời gắn vào matches minh hoạ, kích OK chấp nhận. 164 Tweak nắp van Kiểm tra nút Component chọn trong hộp thoại Tweak Component và kích vào nắp. Thêm tweak thứ nhất: Kiểm tra nút Z đã chọn chưa và nhấp giá trị 10 vào trường Transformations. • Kiểm tra Display Trails. • Kích Apply. Nắp đã di chuyển 10 cm. theo trục Z. tweaks tiếp • Kích nút Y và nhập 5 trường Transformations. • Kích Apply. Kích nút Z và nhập 4 vào trường Transformations. • Kích Apply. Kích nút Clear trong hộp thoại Tweak Component. 165 Tweak cần khoá knob • Xác định hướng của trục toạ độ • Kích vào cần khoá knob. • Kích nút X và nhập -5. • Kích Apply. • Kích nút Y và nhập 3. • Kích Apply. • Kích nút X và nhập -3. • Kích Apply. Kích nút Clear trong họp thoại Tweak Component. Tweak thanh nối linkage Thêm tweak cho thanh nối. • Xác định hướng trục toạ độ. • Kích thân van, kích chuột phải và chọn Select Other. • Kích dấu kiểm tra khi thanh nối hiện sáng. • Kích nút Z và nhập 10. • Xoá hộp kiểm tra Display Trails. • Kích Apply. 166 Chọn hộp thoại Tweak Component. Save Tên File assembly.ipn. Thay đổi Có thể thay đổi tweak bằng cách xoá và tạo mới hoặc bằng thay giá trị offset. • Mở knob.ipt trong trình duyệt. • Kích tweak trước (3.000 cm). • Thay giá trị 2 trong trường Offset bên dưới trình duyệt. • Bấm Enter để thay đổi. Cần khoá di chuyển sang vị trí mới. Thay đổi trail Có thể thay đổi trail bằng chuyển khoá để thấy hoặc kéo nó sang vị trí khác. Kéo điểm cuối sang vị trí mới. • Dù điểm cuối của trail tại bề mặt của cần khoá. Ấn phím ALT, kích và kéo đường dẫn theo chiều phải sao cho đoạn kéo dài đi qua cần khoá. 167 Bổ sung trail Khoá visibility của trail, sau thêm trail mới. • Kích phải trail gắn kết với nút khoá. • Chọn Visibility từ thư mục nóng. • Kích chuột phải vào cần khoá và chọn Add Trail. • Chọn tâm của mặt khoá. • Kích chuột phải và chọn Done. Đường vạch mới trail được tạo ra theo tweaks được áp dụng cho khoá knob. Quay hình chiếu chính xác Tìm kiếm công cụ chiếu có ích trong trình diễn bản vẽ. Kích Precise View Rotation. Chấp nhận giá trị mặc định là 10 độ sau đó thử bằng cách kích vào nút Rotate và Roll trong hộp thoại Incremental View Rotate. Kích Cancel để quay về hình chiếu ban đầu. 168 Hình động Animating Tweaks Tạo hình động trình diễn tweaks được áp dụng cho các thành phần. Kích Animate. • Thay Interval bằng 5 trong hộp thoại Animation. • Kích Apply. Kích nút Auto Reverse. Autodesk Inventor tạo hình động tweaks qua 1 vòng lặp. Kích Save. File presentation có thể được dùng để tạo hình chiếu không liên kết trong File bản vẽ mới. Hình chiếu dạng tháo rời Exploded Views Tạo File bản vẽ mới. Kích New Trong hộp thoại New, chọn bảng Metric, sau đó chọn ISO.idw. Autodesk Inventor mở File bản vẽ mới với các tiêu đề có sẵn 169 Tạo hình chiếu dạng tháo rời (exploded view) Kích Create View Trong hộp thoại Create View, kiểm tra phải có các File: • File: Assembly.ipn • Presentation View: Explosion1 • View: Iso Top Right Đặt hình chiếu ở tâm bản vẽ (drawing sheet). Balloons Đánh số các thành phần chi tiết theo danh sách, bằng cách kích vào diện tích của thanh Panen và chọn Drawing Annotation. Kích Balloon . • Kích vào nắp van. • Kích OK để chấp nhận thiết lập danh sách chi tiết mặc định. • Kích để định nghĩa điểm cuối của đường dẫn. . 170 Đánh số sử dụng kiểu vòng tròn, đánh tiếp các chi tiết còn lại. Dùng minh hoạ để đặt vị trí của vòng số. Bổ sung danh mục các thành phần. Parts Lists Tạo danh mục chi tiết Kích Parts List. • Kích vào hình chiếu bị phá. • Kích OK trong hộp thoại để chấp nhận mặc định. • Kéo danh mục chi tiết và đặt vào góc dưới của khối block. Kích Save. Tóm tắt Các nội dung đã học: Tạo bản vẽ trình diễn (presentation drawing). • Thêm tweaks và trails vào các thành phần của cụm lắp. • Kiểm tra hình chiếu và tạo hình động cho trình diễn • Dùng bản vẽ trình diễn để tạo hình chiếu bị phá trong File bản vẽ mới. Đánh số cho các chi tiết. 171 4.3 Các kỹ thuật mới khác Inventor luôn được bổ sung các kỹ thuật mới. Trên cơ sở học các kỹ thuật căn bản, tài liệu giới thiệu một số kỹ năng nâng cao. 4.3.1. Vẽ phác Sketch Autodesk Inventor 4 có các kỹ năng nâng cao sau: 1. Tạo vát cạnh Sketch Chamfers Có thể tạo vát cạnh: • Vát các cạnh có khoảng cách bằng nhau hoặc không bằng nhau theo khoảng cách và góc. • Vát cạnh đường không song song và các đường không có chung điểm cuối. • Tạo kích thước và ràng buộc tự động cho cạnh vát. • Xác định nơi có hoặc không có vát cạnh được tạo ra như thiết lập tham số. 2. Tham chiếu hướng cạnh Direct Edge References Khi tạo một bản vẽ phác Sketch mới, các cạnh của chi tiết đang hiện hành được chiếu trên mặt làm việc Sketch plane. Một Feature mới cho phép chỉ chiếu cạnh được chọn của chi tiết. Nhờ phép tự chiếu, bất kỳ một cạnh nào gần nhất được chiếu trên bản sketch hiện tại. Có thể dùng hình chiếu đó để dựng bản sketch mới. 172 3. Ghi kích thước tự động Automatic Dimensions Có thể thêm các kích thước tự động và tạo ràng buộc vào bản vẽ phác sketch. Hộp thoại cho phép: • Chọn hình đặc trưng hoặc đối tượng sketch. • Ghi kích thước và tạo ràng buộc. • Xóa kích thước và ràng buộc được chọn. Hộp thoại cũng chỉ rõ số lượng kích thước và ràng buộc đòi hỏi ràng buộc đầy đủ ràng buộc vào sketch. 4. Kiểu đường Line Styles Trong Autodesk Inventor 4, có thể chọn lại các kiểu đường khi vẽ kỹ thuật drawing. Để truy cập kiểu đường line style, chuyển khóa về chế độ sketch trong chế độ drawing, sau đó chọn kiểu cần dùng trong bảng Style list trên thanh lệnh Command Bar. Có thể chọn kiểu đường từ Format>Standards và kiểm tra danh sách kiểu đường cho bản vẽ phác thảo chuẩn. 173 5. Kiểu đường Line Types Autodesk Inventor 4 có các định nghĩa kiểu đường mới được sử dụng để định nghĩa kiểu đường trong bản vẽ phác chuẩn drafting standards. Có thể dùng kiểu đường đang có sẵn hoặc tự định nghĩa độ dày của đường. 6. Đường gạch mặt cắt của sketch Sketch Hatching Có thể điền đường gạch mặt cắt và mầu vào các vùng của bản vẽ sketch. Các mẫu mặt cắt và tô màu được gắn kết sao cho sự thay đổi ở vùng Sketch sẽ tác động cập nhật mẫu mặt cắt và màu. Cũng có thể thảo ra mẫu mặt cắt và tô màu mới. 174 4.3.2 Mô hình chi tiết khối Part Modeling Autodesk Inventor 4 có các kỹ thuật nâng cao về mô hình chi tiết: 1. Gân và trang Web Ribs and Webs Rib và Web được lần đầu dùng trong mô hình hóa và tạo vật đúc. Trong Autodesk Inventor, có thể sử dụng công cụ đơn để tạo ribs, webs, và web networks. Từ hộp thoại có thể: • Bật từ một Rib sang Web • Kiểm tra chiều dày, độ kéo dài và hướng của feature. • Sử dụng feature tại bất kỳ lúc nào. 2. Mặt đầu kết cấu Construction Surfaces Có thể tạo hình mặt đầu bằng các lệnh vẽ phác extruding, revolving, sweeping, hoặc lofting. Có thể dùng construction surfaces như bề mặt đầu cho mọi công cụ feature của profil cơ sở. Có thể dùng fillet và chamfer chuyển bề mặt vật liệu Composite, và shell thành solids. 175 3. 3D Paths và Sweeps Trong Autodesk Inventor 4, có thể tạo đường dẫn 3D paths cho bề mặt sweep features. Đường dẫn Parts chạy xuyên qua một cụm lắp như các pipes, tubes, wires và cables được coi là chi tiết đường (routed parts). Bằng cách sweeping một profile dọc theo đường dẫn 3D ta có thể: • Dựng các chi tiết dạng dây (routed part). • Thêm hoặc bớt vật liệu từ chi tiết có sẵn. 4. Feature Representation Có thể kiểm soát màu cho từng features trong file chi tiết để xem các vùng đặc trưng. Màu mới chèn đè lên màu ban đầu. Có thể tạo phần rỗng threads trong lỗ và mặt xilanh của chi tiết. Dùng threads này để ghi chú chính xác hình chiếu bản vẽ kỹ thuật của chi tiết. 5. Feature Enhancements Kỹ thuật nâng cao về fillet features: Có thể định nghĩa các cạnh riêng biệt cho các góc uốn đẹp hơn. • Có thể định nghĩa để đường lượn dọc theo cạnh của hình. Có thể đùn vuốt và tạo mặt đầu cho hình chóp vô tận và mặt xilanh. 176 4.3.3 Kim loại tấm Sheet Metal 1.Thiết kế phần tử Design Elements Unconsumed Sketches Trong Autodesk Inventor 4, có thể tạo các phần tử thiết kế từ một bản nháp chưa dùng. Cho phép dùng: Tạo hình dạng kết cấu. • Dùng hình sketch phần tử như một lớp bản phác để tạo feature mới. • Dùng phần tử thiết kế để tạo feature sao cho thích nghi với chi tiết khác. Family-of-parts Publishing Autodesk Inventor 4 giới thiệu iPart Factories, thư viện custom hoặc nhóm chi tiết thông minh sao cho có thể dùng lại. Nhờ gắn với bảng tính spreadsheet, có thể kiểm soát tham số chi tiết và các thuộc tính: • Quảng bá các chi tiết thông minh với các phiên bản được xây dựng. • Thiết lập thư viện chi tiết custom parts. Khi dùng iPart factories, có thể dễ dàng quản lý và sử dụng lại dữ liệu thiết kế và bảo đảm thiết kế cụm lắp thống nhất. 177 2. Corners Autodesk Inventor 4 bổ sung hàm cộng (Addition) cho công cụ Corner Seam tool. • Có thể mở chi tiết vỏ bằng ripping corner seams tại cạnh của hình. • Có thể khép kín corner seam bằng chuyển thành uốn bend. Cũng có thể thay đổi bend thành corner seam. • Có thể chọn góc nổi. 3. Flanges Trong Autodesk Inventor 4, có thể: • Tạo hình vành phức tạp từ bản vẽ Sketch. • Xác định kéo dài viền khi sử dụng các cạnh có sẵn hoặc bằng lệnh offset, width, distance. 4. Bends and Folds Trong Autodesk Inventor 4, có thể : Định nghĩa nếp gấp mép fold bằng cách uốn bending một mặt qua đường vẽ. • Mặt không gấp và chiếu cần uốn trên mặt làm việc và được dùng trong bản vẽ mới cho một cut feature để chồng qua chỗ uốn (wraps around bends). Tạo uốn 2 lần giữa các mặt song song. 178 5. Hems Tạo các cạnh của tấm được gấp viền mép để tăng độ bền. trong Autodesk Inventor 4, có thể tạo các dạng viền mép khác nhau nhờ công cụ mới: Hem tool. Có thể chọn từ 4 dạng đường viền: single, double, rolled và teardrop. 6. Flat Patterns Feature của tấm được gói trong phần tử thiết kế trong Autodesk Inventor 4. Có thể dùng phần tử thiết kế này trong chi tiết tấm. Nhờ sử dụng phần tử thiết kế chi tiết tấm thay vì chia các feature của chi tiết, các feature có thể hiển thị như được tạo hình khi tạo flat pattern. 179 4.3.4 Cụm lắp Assemblies 1. Ràng buộc Constraints Một số các cải tiến được tạo ra cho ràng buộc cụm lắp assembly constraints. • Cho nhìn lại (visual feedback) khi ràng buộc các chi tiết thích nghi. • Tạo ràng buộc ghép không zero offset mate khi dùng lệnh Alt+Drag. • Dùng mặt cong cơ sở (spline-based surfaces) tạo ràng buộc tiếp tuyến (tangent constraints). 2. Mô hình hóa chi tiết Part Modeling In Autodesk Inventor 4, có thể ràng buộc chi tiết vào hình sketch trong assemblies. Tất cả các kiểu hình học đều được chọn khi đặt ràng buộc cụm lắp. Có thể đặt ràng buộc giữa hình sketch hình học và hình thuộc thành phần khác. Thí dụ, ghép vòng tròn và hình cầu kết quả trong hình cầu ghép với trục hình tròn. 180 3. Thích nghi cụm lắp Adaptive Assemblies Trong Autodesk Inventor 4, có thể dùng cụm lắp thích nghi trong mô hình. Có thể định nghĩa thành phần thích nghi trong cụm lắp con chíng có thể phù hợp sự thay đổi điều kiện trong cụm lắp. Cũng có thể định nghĩa một cụm con để thích nghi và kiểm soát kích cỡ hoặc vị trí độc lập. 4. Patterned Parts Trong Autodesk Inventor 4, có thể tạo pattern theo ma trận vuông hoặc vòng tròn. của các thành phần trong cụm lắp. Nếu tạo dãy thành phần liên kết với dãy feature được chọn, thay đổi dãy feature sẽ cập nhật số chi tiết trong dãy thành phần. Cũng có thể kiểm soát tính nhìn thấy của các thành phần riêng biệt trong dãy cụm lắp. 181 5. Derived Assemblies Trong Autodesk Inventor 4, có thể dùng cụm lắp để tạo chi tiết mẫu derived part. Khi chọn một cụm lắp, có thể các thành phần để được cộng, trừ, và hủy các thành phần khác từ chi tiết mẫu derived part. Có thể khẳng định đường nối giữa các mặt planar faces. Khi được tạo, cụm lắp cũng có thể cộng trừ hoặc hủy các thành phần từ khác nhau từ chi tiết mẫu derived part. 6. iMates iMates được định nghĩa trước, đặt tên nửa ràng buộc cụm sao cho gắn với thành phần. Có thể dùng iMates để: • Tự động đặt khóa ràng buộc cụm khi cộng các thành phần vào một cụm lắp. • Định nghĩa ràng buộc chuẩn cho một thành phần. Giữ ràng buộc trong quá trình thay thế thành phần. 182 4.3.5 Bản vẽ kỹ thuật Drawings 1. Kiểu ghi kích thước Dimension Styles Autodesk Inventor 4 cung cấp kiểm soát tốt hơn các kích thước của hình chiếu bản vẽ kỹ thuật và tổ chức bản vẽ. Kiểu kích thước được đặt tên theo sự thiết lập kích thước của nhóm để xác định chúng khi chúng được hiển thị. Cho phép sao chép kiểu kích thước từ bản vẽ có sẵn sang bản vẽ đang làm việc. 2. Rotated Views Có thể quay hình chiếu bản vẽ 2D để bản vẽ linh hoạt khi tạo bản vẽ, nhất là khi khổ giấy hạn chế. Có thể quay hình chiếu bằng cách chọn một cạnh: • Làm cho cạnh đó nằm ngang, • Làm cho cạnh đó dựng đứng, • Làm cho nó quay một góc nào đó. 183 3. Draft Views Autodesk Inventor 4 cho khả năng tạo các hình chiếu 2D khi chưa có mô hình 3D. Các hình chiếu đặc bệt đó được gọi là draft views, là các hình chiếu trắng, có thể tạo chúng nhờ các công cụ sketch. Có thể ghi kích thước và ghi chú bằng bất kỳ công cụ nào. 4. Thread Notes Có thể ghi chú bản vẽ có các lỗ và ren (feature threaded) Ghi chú chứa đầy đủ các thông tin cần thiết để chế tạo lỗ ren (threaded feature): • Đường kính và chiều sâu lỗ. • Kích thước và chiều sâu phần ren. • Kích thước phần loe miệng và không loe. Số lượng lỗ trong dãy lỗ (mảng). 184 5. Ordinate Dimensions Autodesk Inventor 4 cung cấp 2 cách chú kích thước theo tọa độ. • Thiết lập kích thước theo tọa độ được trợ giúp từ các phiên bản trước. Chú kích thước tọa độ riêng biệt. • Cung cấp trợ giúp để nhập bản vẽ 2D AutoCAD chứa các kích thước theo tọa độ. • Cập nhật khi di chuyển chỉ thị tọa độ. 6. Symbol Enhancements Có thể tạo ký hiệu riêng để chú giải bản vẽ. Tạo ký hiệu bằng môi trường sketch, sau đó ghi vào bản vẽ hiện thời coi như một nguồn và bổ sung vào trong bản vẽ template. Có thể thêm Property Fields cho ký hiệu để định nghĩa các giá trị. Ký hiệu được vẽ có thể được tạo ra từ dữ liệu AutoCAD và file ảnh bitmap. 185 7. Bill of Materials Có thể tiến hành: • Ẩn hàng danh sách chi tiết. • Thống nhất hàng chi tiết thông dụng với hàng thành phần. • Xuất tham số mô hình sang thuộc tính (custom properties). • Tạo vòng ghi số chi tiết (Balloon custom parts). • Gắn chi tiết vào vòng ghi số. • Soạn thảo bảng danh sách chi tiết. Sắp xếp chi tiết trong hộp thoại danh sách chi tiết. 8. Error Recovery Trong Autodesk Inventor 4, Design Doctor theo dõi kích thước và ghi chú trong file vẽ kỹ thuật. Nếu Design Doctor tìm thấy kích thước hoặc ghi chú không liên kết, có thể đánh dấu và sửa chúng từ sketch hoặc feature. 186 4.3.6 Trình diễn Presentations Autodesk Inventor 4 có các cải tiến trình diễn sau 1. Editing Trails Có thể định đường dẫn trail chi tiết bằng cách kích hoặc kéo đến vị trí cần thiết. Khi di chuyển trail, các thành phần tweaked cũng di chuyển theo. Hiệu ứng browser phản ảnh tự động các giá trị tweak mới. Có thể kích chuột phải vào một trail và chọn Edit để mở hộp thoại Tweak Component. 2. Browser View Trong Autodesk Inventor 4, trình diễn tweaks được kiểm soát dễ dàng. Trực tiếp từ Browser, có thể: • Thay đổi giá trị. • Xóa chúng. • Kiểm soát nhì thấy và không thấy. 187 3. Editing Tweaks Có thể soạn thảo tweaks và trails đang có bằng cách dùng hộp thoại Tweak Component. Kích chuột phải vào chi tiết và chọn Tweak Component hoặc kích chuột phải vào trail và chọn Edit. Có thể: • Thay đổi giá trị của trail. • Thay đổi hướng của tweak. • Thay đổi chiều quay của tweak. 4.3.7 Thao tác dữ liệu Data Manipulation 1. Thiết lập tài liệu và ứng dụng Document và Application Settings: Autodesk Inventor 4 thiết lập: • Thiết lập tài liệu Document settings. • Thiết lập ứng dụng Application settings. Tài liệu chứa các thiết lập Unit và Grid để có thể kiểm soát độc lập các tư liệu khác. Thiết lập ứng dụng chứa các thiết lập hiển thị lưới sketch grid display, hình chiếu hình học tự động automatic geometry projection, và ứng xử cụm lắp thích nghi adaptive assembly behavior. 188 2. Định nghĩa dự án Project Definition Autodesk Inventor dùng hình chiếu để tổ chức logic và duy trì liên kết giữa các file. Projects được quản lý bằng file project, được đặt trong mục project folder. Mỗi project file chứa: • Đường dẫn đến các file project khác. • Đường dẫn để định nghĩa workspace. • Một số bất kỳ đường dẫn tìm kiếm cụ bộ (local search paths). • Đường dẫn tìm kiếm nhóm (workgroup search path). Một số bất kỳ của đường dẫn tìm kiếm thư viện (library search paths). 3. Soạn thảo Dự án Project Editor Autodesk Inventor 4 có Project Editor, có thể dùng để tạo mới, thay đổi và quản lý file Project. Có thể truy cập Project Editor bằng chọn Projects từ menu File. Có thể làm được: • Tạo file project mới. • Browse đối với file project đang có. Thay đổi file project được chọn. 189 4. Gói Trở về tiện ích Pack và Go Utility Autodesk Inventor 4 có tiện ích Pack và Go Utility dùng để gói mô hình và các file liên kết. Nhờ các tiện ích này, sự phụ thuộc của file không bị bỏ sót khi bao gói. Có thể truy cập tiện tích Pack và Go từ: • Microsoft Windows Explorer. • Design Assistant. 6. Bỏ qua thành phần khi mở Skip Components on Open Khi mở một cụm lắp assembly chưa liên kết, có thể chọn để bỏ qua (skip) files này. Autodesk Inventor tiếp tục tải cụm lắp đó, và chỉ ra file còn thiếu bằng hiển thị dấu hỏi bên cạnh tên trong browser. Có thể làm việc với cụm lắp và ghi lại chúng. Khi mở lại chúng, chọn cách giải quyết các liên kết bị sót, mọi ràng buộc và quan hệ file được lưu (restore). 190 7. Trợ giúp của AutoCAD AutoCAD Support Trong Autodesk Inventor 4, có thể nhập và xuất file bản vẽ AutoCAD .dwg. Drawing Import cho phép: • Duy trì kế thừa dữ liệu. • Dùng dữ liệu 2D đang có làm cơ sở cho mô hình 3D. Drawing Export cho phép: • Tạo bản vẽ 2D drawings để có thể được dùng trong AutoCAD. 8. Chuyển đổi dữ liệu Data Translation Autodesk Inventor 4, có thể nhập dữ liệu CAD được ghi với file định dạng SAT hoặc STEP. Có thể xác định mục đi đến cho các chi tiết và cụm lắp định dạng SAT hoặc STEP được nhập. Khi nhập mô hình STEP hoặc IGES trình diễn màu trong mô hình nguyên thủy được lưu lại trong file Autodesk Inventor mới. 191 9. Chữa vật thể Healing Solids Dữ liệu từ ứng dụng ngoài có thể không chính xác. Khi mở file STEP trong Autodesk Inventor 4, có thể xác định khối solid được sửa lỗi đúng như chúng được nhập. Sửa khối rắn: • Các mặt được sửa chính xác. • Tính toán khối lượng được hiệu chỉnh đúng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfgiao_trinh_mo_hinh_hoa_san_pham_co_khi.pdf