Giáo trình Nguyên lý thiết kế cấu tạo kiến trúc - Chương 4: Cấu tạo sàn công trình

CHệễNG IV. CAÁU TAẽO SAỉN COÂNG TRèNH I. KHAÙI QUAÙT CHUNG II. PHAÂN LOAẽI SAỉN III. CAÁU TAẽO SAỉN GOÃ IV.CAÁU TAẽO SAỉN THEÙP V. CAÁU TAẽO SAỉN BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP IV. CAÁU TAẽO SAỉN COÂNG TRèNH YEÂU CAÀU Cễ BAÛN:  OÅN ẹềNH, BEÀN VệếNG, AN TOỉAN.  CAÙCH AÂM, CAÙCH NHIEÄT, CHOÁNG THAÁM THEO YEÂU CAÀU TệỉNG KHU VệẽC.  THAÅM MYế, ẹAÛM BAÛO VEÄ SINH ( LAU CHUỉI, AÙNH SAÙNG). CAÙC BOÄ PHAÄN CHÍNH CUÛA SAỉN:  HEÄ THOÁNG DAÀM SAỉN.  BAÛN SAỉN.  CAÙC LễÙP CAÁU TA

pdf51 trang | Chia sẻ: huongnhu95 | Lượt xem: 362 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Giáo trình Nguyên lý thiết kế cấu tạo kiến trúc - Chương 4: Cấu tạo sàn công trình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ẽO ẹOÄ DOÁC, CHOÁNG THAÁM, CAÙCH AÂM, CAÙCH NHIEÄT.  HEÄ THOÁNG TRAÀN BEÂN DệễÙI BAÛN SAỉN. KHAÙI QUAÙT CHUNG IV. CAÁU TAẽO SAỉN COÂNG TRèNH THEO VAÄTLIEÄU CAÁU TRUÙC SAỉN:  SAỉN GOÃ.  SAỉN BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP.  SAỉN THEÙP- BEÂ TOÂNG.  SAỉN HOÅN HễẽP: THEÙP, BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP, GOÃ, PVC. THEO Về TRÍ CUÛA SAỉN:  SAỉN BEÂN TRONG COÂNG TRèNH.  SAỉN ễÛ PHÍA BEÂN NGOỉAI COÙ TIEÁP XUÙC TRệẽC TIEÁP VễÙI MOÂI TRệễỉNG Tệẽ NHIEÂN.  SAỉN ễÛ BEÂN TRONG COÂNG TRèNH, TAẽI Về TRÍ COÙ TIEÁP XUÙC VễÙI NệễÙC, HOÙA CHAÁT PHAÂN LOẽAI SAỉN GOÃ SAỉN BTCT SAỉN THEÙP IV. CAÁU TAẽO SAỉN COÂNG TRèNH TUỉY THUOÄC VAỉO CAÙC COÂNG TRèNH COÙ COÂNG NAấNG SệÛ DUẽNG KHAÙC NHAU MAỉ CHOẽN GIAÛI PHAÙP CAÁU TAẽO SAỉN PHUỉ HễẽP:  SAỉN COÂNG TRèNH NHAỉ ễÛ:  SAỉN COÂNG TRèNH COÂNG COÄNG: TRệễỉNG HOẽC, VAấN PHOỉNG, SIEÂU THề, BEÄNH VIEÄN, NHAỉ THI ẹAÁU . . .  SAỉN COÂNG TRèNH COÂNG NGHIEÄP: COÂNG TRèNH COÙ YEÂU CAÀU VEÄ SINH VễÙI CAÙC MệÙC ẹOÄ KHAÙC NHAU, YEÂU CAÀU KHAÙN HOÙA CHAÁT. . . PHAÂN LOẽAI THEO YEÂU CAÀU SệÛ DUẽNG IV. CAÁU TAẽO SAỉN COÂNG TRèNH • ẹAậC ẹIEÅM.  CAÁU TAẽO SAỉN BAÛN DAÀM.  TAÛI TROẽNG SAỉN NHOÛ.  KHAÛ NAấNG CHềU TAÛI NHOÛ.  THễỉI GIAN THI COÂNG NHANH.  KYế THUAÄT THI COÂNG YEÂU CAÀU TRèNH ẹOÄ TRUNG BèNH.  KHAÛ NAấNG CHOÁNG CHAÙY KEÙM.  CHềU TAÙC ẹOÄNG LễÙN BễÛI YEÁU TOÁ MOÂI TRệễỉNG.  PHAẽM VI AÙP DUẽNG CHO CAÙC THEÅ LOẽAI COÂNG TRèNH NHAỉ THAÁP TAÀNG. CAÁU TAẽO SAỉN GOÃ IV. CAÁU TAẽO SAỉN COÂNG TRèNH • CAÁU TRUÙC.  DAÀM GOÃ.  KEÁT CAÁU CHềU LệẽC .  VAÙN SAỉN. CAÁU TAẽO SAỉN GOÃ IV. CAÁU TAẽO SAỉN COÂNG TRèNH  TIEÁT DIEÄN DAÀM: PHUẽ THUOÄC VAỉO KHOÛANG CAÙCH GIệếA HAI GOÁI ẹễÛ.  KHOÛANG CAÙCH BOÁ TRÍ DAÀM: PHUẽ THUOÄC VAỉO KÍCH THệễÙC TAÁM SAỉN. TIEÁT DIEÄN & BOÁ TRÍ DAÀM SAỉN CHềU LệẽC DAÀM SAỉN TAÁM SAỉN KHOÛANG CAÙCH GIệếA CAÙC DAÀM SAỉN PHUẽ THUOÄC VAỉO CHIEÀU DAỉY CUÛA TAÁM SAỉN TIEÁT DIEÄN THANH DAÀM SAỉN PHUẽ THUOÄC VAỉO KHOÛANG CAÙCH GIệếA HAI GOÁI GAÙC THANH DAÀM SAỉN TIEÁT DIEÄN DAÀM SAỉN DAÀM BIEÂN IV. CAÁU TAẽO SAỉN COÂNG TRèNH • LIEÂN KEÁT DAÀM.  LIEÂN KEÁT GAÙC DAÀM VAỉO TệễỉNG.  LIEÂN KEÁT GIệếA DAÀM CHÍNH VAỉ DAÀM PHUẽ.  LIEÂN KEÁT NOÁI DAÀM.  LIEÂN KEÁT OÅN ẹềNH HEÄ DAÀM. CAÁU TAẽO SAỉN GOÃ IV. CAÁU TAẽO SAỉN COÂNG TRèNH CAÁU TAẽO SAỉN GOÃ LIEÂN KEÁT DAÀM VAỉ COÄT. IV. CAÁU TAẽO SAỉN COÂNG TRèNH CAÁU TAẽO SAỉN GOÃ LIEÂN KEÁT DAÀM GOÃ VAỉO THAÂN TệễỉNG. IV. CAÁU TAẽO SAỉN COÂNG TRèNH CAÁU TAẽO SAỉN GOÃ LIEÂN KEÁT DAÀM GOÃ VAỉO THAÂN TệễỉNG. I. CAÁU TAẽO SAỉN COÂNG TRèNH CAÁU TAẽO SAỉN GOÃ CHI TIEÁT LIEÂN KEÁT DAÀM CHÍNH & DAÀM PHUẽ, NOÁI DAÀM I. CAÁU TAẽO SAỉN COÂNG TRèNH CAÁU TAẽO SAỉN GOÃ CAÁU TAẽO KHOÛANG TROÁNG TREÂN SAỉN GOÃ IV. CAÁU TAẽO SAỉN COÂNG TRèNH HèNH THệÙC BOÁ TRÍ DAÀM SAỉN CHềU LệẽC CAÁU TAẽO MAậT SAỉN.  VAÄT LIEÄU TAÁM SAỉN.  KÍCH THệễÙC TAÁM VAÄT LIEÄU. CAÁU TRUÙC KHUNG SAỉN ẹễÛ TAÁM SAỉN CEMBOARD CAÁU TRUÙC KHUNG SAỉN ẹễÛ TAÁM SAỉN VAÙN GOÃ NHAÂN TAẽO CAÁU TRUÙC KHUNG SAỉN ẹễÛ TAÁM SAỉN GOÃ Tệẽ NHIEÂN. IV. CAÁU TAẽO SAỉN COÂNG TRèNH CAÁU TAẽO SAỉN GOÃ Tệẽ NHIEÂN SAỉN GOÃ Tệẽ NHIEÂN COÙ KÍCH THệễÙC HAẽN CHEÁ . HèNH THệÙC GHEÙP NOÁI GIệếA CAÙC TAÁM VAÙN GOÃ Tệẽ NHIEÂN IV. CAÁU TAẽO SAỉN COÂNG TRèNH CAÁU TAẽO SAỉN GOÃ CAÁU TAẽO TAÁM SAỉN GOÃ NHAÂN TAẽO. IV. CAÁU TAẽO SAỉN COÂNG TRèNH CAÁU TAẽO SAỉN GOÃ CAÁU TAẽO TAÁM SAỉN VAÄT LIEÄU HOÅN HễẽP: TAÁM CIMAấNG. VAÙN GOÃ Tệẽ NHIEÂN HOỉAN THIEÄN BEÀ MAậT. VAÙN GOÃ NHAÂN TAẽO HOỉAN THIEÄN BEÀ MAậT. IV. CAÁU TAẽO SAỉN COÂNG TRèNH CAÁU TAẽO SAỉN GOÃ IV. CAÁU TAẽO SAỉN COÂNG TRèNH • ẹAậC ẹIEÅM.  CAÁU TAẽO SAỉN BAÛN DAÀM.  TAÛI TROẽNG SAỉN NHOÛ.  KHAÛ NAấNG CHềU TAÛI LễÙN.  THễỉI GIAN THI COÂNG NHANH.  KYế THUAÄT THI COÂNG YEÂU CAÀU TRèNH ẹOÄ CAO.  KHAÛ NAấNG CHOÁNG CHAÙY KEÙM.  YEÂU CAÀU BAÛO DệễếNG CAO.  ẹOÄ BEÀN CAO.  PHAẽM VI AÙP DUẽNG CHO CAÙC THEÅ LOẽAI COÂNG TRèNH, ẹAậC BIEÄT ẹOÁI VễÙI CAÙC COÂNG TRèNH CAO TAÀNG. CAÁU TAẽO SAỉN SAẫT THEÙP IV. CAÁU TAẽO SAỉN COÂNG TRèNH CAÁU TAẽO SAỉN SAẫT THEÙP. ẹAậC ẹIEÅM. HEÄ THOÁNG KHUNG THEÙP CHềU LệẽC. TAÁM SAỉN THEÙPKEÁT HễẽP VễÙI BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP. IV. CAÁU TAẽO SAỉN COÂNG TRèNH CAÁU TAẽO SAỉN SAẫT THEÙP. BOÁ TRÍ HEÄ THOÁNG DAÀM SAỉN THEÙP. IV. CAÁU TAẽO SAỉN COÂNG TRèNH CAÁU TAẽO SAỉN SAẫT THEÙP. BOÁ TRÍ HEÄ THOÁNG DAÀM SAỉN THEÙP. IV. CAÁU TAẽO SAỉN COÂNG TRèNH CAÁU TAẽO SAỉN SAẫT THEÙP. CHI TIEÁT LIEÂN KEÁT CHAÂN COÄT THEÙP VAỉO CHAÂN COÄT BTCT. IV. CAÁU TAẽO SAỉN COÂNG TRèNH CAÁU TAẽO SAỉN SAẫT THEÙP. CHI TIEÁT LIEÂN KEÁT GIệếA COÄT THEÙP & DAÀM THEÙP IV. CAÁU TAẽO SAỉN COÂNG TRèNH CAÁU TAẽO SAỉN SAẫT THEÙP. ẹAậC ẹIEÅM. IV. CAÁU TAẽO SAỉN COÂNG TRèNH CAÁU TAẽO SAỉN SAẫT THEÙP. ẹAậC ẹIEÅM LIEÂN KEÁT DAÀM VAỉO TệễỉNG. IV. CAÁU TAẽO SAỉN COÂNG TRèNH CAÁU TAẽO SAỉN SAẫT THEÙP. ẹAậC ẹIEÅM LIEÂN KEÁT GIệếA DAÀM CHÍNH VAỉ DAÀM PHUẽ. IV. CAÁU TAẽO SAỉN COÂNG TRèNH CAÁU TAẽO SAỉN SAẫT THEÙP. ẹAậC ẹIEÅM CAÁU TAẽO BAÛN SAỉN. IV. CAÁU TAẽO SAỉN COÂNG TRèNH CAÁU TAẽO SAỉN SAẫT THEÙP. ẹAậC ẹIEÅM CAÁU TAẽO SAỉN THEÙP. IV. CAÁU TAẽO SAỉN COÂNG TRèNH • ẹAậC ẹIEÅM.  CAÁU TAẽO SAỉN BAÛN DAÀM.  TAÛI TROẽNG SAỉN LễÙN  KHAÛ NAấNG CHềU TAÛI LễÙN.  THễỉI GIAN THI COÂNG LAÂU.  KYế THUAÄT THI COÂNG YEÂU CAÀU TRèNH ẹOÄ NHAÁT ẹềNH.  KHAÛ NAấNG CHOÁNG CHAÙY TOÁT.  KHAÛ NAấNG CHOÁNG THAÁM, CAÙCH AÂM, CAÙCH NHIEÄT CAO.  ẹOÄ BEÀN CAO.  PHAẽM VI AÙP DUẽNG CHO CAÙC THEÅ LOẽAI COÂNG TRèNH. CAÁU TAẽO SAỉN BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP IV. CAÁU TAẽO SAỉN COÂNG TRèNH • SAỉN BTCT TOỉAN KHOÁI.  ẹOÄ CệÙNG LễÙN.  THễỉI GIAN THI COÂNG LAÂU, CHềU TAÙC ẹOÄNG BễÛI YEÁU TOÁ THễỉI TIEÁT VAỉ TRèNH ẹOÄ THI COÂNG.  TOÁN COÁT PHA VAỉ YEÂU CAÀU DệễếNG HOÄ TRONG QUÙA TRèNH THI COÂNG.  KHAÛ NAấNG CHOÁNG THAÁM TOÁT. CAÁU TAẽO SAỉN BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP IV. CAÁU TAẽO SAỉN COÂNG TRèNH • SAỉN BTCT LAẫP GHEÙP.  KHAÛ NAấNG COÂNG NGHIEÄP HOÙA TRONG XAÂY DệẽNG.  THễỉI GIAN THI COÂNG NHANH, HAẽN CHEÁ Sệẽ TAÙC ẹOÄNG BễÛI YEÁU TOÁ THễỉI TIEÁT VAỉ TRèNH ẹOÄ THI COÂNG.  YEÂU CAÀU TRèNH ẹOÄ VAỉ TRANG THIEÁT Bề PHUẽC VUẽ THI COÂNG CAO.  KHAÛ NAấNG CHOÁNG THAÁM KHOÂNG CAO TAẽI CAÙC MOÁI NOÁI GIệếA HAI TAÁM PANEL. CAÁU TAẽO SAỉN BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP IV. CAÁU TAẽO SAỉN COÂNG TRèNH CAÁU TAẽO SAỉN BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP IV. CAÁU TAẽO SAỉN COÂNG TRèNH CAÁU TAẽO SAỉN BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP IV. CAÁU TAẽO SAỉN COÂNG TRèNH CAÁU TAẽO SAỉN BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP SAỉN KHOÂNG DAÀM IV. CAÁU TAẽO SAỉN COÂNG TRèNH BOÁ TRÍ HEÄ THOÁNG DAÀM CHÍNH - PHUẽ OÂ SAỉN KHOÂNG BOÁ TRÍ HEÄ DAÀM PHUẽ OÂ SAỉN BOÁ TRÍ HAI DAÀM PHUẽ OÂ SAỉN BOÁ TRÍ BOÁN DAÀM PHUẽ OÂ SAỉN BOÁ TRÍ TAÙM DAÀM PHUẽ BOÁ TRÍ HEÄ THOÁNG DAÀM PHUẽ:  ẹAÙP ệÙNG YEÂU CAÀU CHềU LệẽC.  YEÂU CAÀU THAÅM MYế CHO KHOÂNG GIAN BEÂN DệễÙI SAỉN. IV. CAÁU TAẽO SAỉN COÂNG TRèNH BOÁ TRÍ HEÄ THOÁNG DAÀM CHÍNH - PHUẽ IV. CAÁU TAẽO SAỉN COÂNG TRèNH BOÁ TRÍ HEÄ THOÁNG DAÀM CHÍNH - PHUẽ IV. CAÁU TAẽO SAỉN COÂNG TRèNH CAO ẹOÄ GIệếA DAÀM CHÍNH & BAÛN SAỉN CAO ẹOÄ BAÛN SAỉN BAẩNG MAậT TREÂN CAO ẹOÄ DAÀM CAO ẹOÄ BAÛN SAỉN THAÁP HễN CAO ẹOÄ DAÀM CAO ẹOÄ MAậT DệễÙI BAÛN SAỉN BAẩNG CAO ẹOÄ MAậT DệễÙI DAÀM  ẹAÙPệÙNG YEÂU CAÀU CHềU LệẽC.  ẹAÙP ệÙNG YEÂU CAÀU ẹAậT ẹệễỉNG OÁNG KYế THUAÄT.  ẹAÙP ệÙNG YEÂU CAÀU THAÅM MY.ế IV. CAÁU TAẽO SAỉN COÂNG TRèNH CAO ẹOÄ GIệếA DAÀM PHUẽ & BAÛN SAỉN TIEÁT DIEÄN DAÀM PHUẽ TRONG TRệễỉNG HễẽP CAO ẹOÄ BAÛN SAỉN THAÁP HễN CAO ẹOÄ DAÀM CHÍNH. TIEÁT DIEÄN DAÀM PHUẽ TRONG TRệễỉNG HễẽP CAO ẹOÄ MAậT DệễÙI BAÛN SAỉN BAẩNG CAO ẹOÄ MAậT DệễÙI DAÀM CHÍNH IV. CAÁU TAẽO SAỉN COÂNG TRèNH CAÁU TAẽO SAỉN BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP SAỉN LAẫP GHEÙP TAÁM PANEL PANEL ẹAậC PANEL ROÃNG LIEÂN KEÁT GIệếA DAÀM & PANEL LIEÂN KEÁT GIệếA HAI PANEL CAÁU TRUÙC LAẫP GHEÙP GIệếA PANEL & KEÁT CAÁU KHUNG CHềU LệẽC, TệễỉNG CHềU LệẽC IV. CAÁU TAẽO SAỉN COÂNG TRèNH CAÁU TAẽO SAỉN BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP TIEÁT DIEÄN DAÀM GAÙC TAÁM SAỉN PANEL IV. CAÁU TAẽO SAỉN COÂNG TRèNH CAÁU TAẽO SAỉN BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP IV. CAÁU TAẽO SAỉN COÂNG TRèNH CAÁU TAẽO SAỉN BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP LAẫP GHEÙP IV. CAÁU TAẽO SAỉN COÂNG TRèNH CAÁU TAẽO SAỉN BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP CAÁU TAẽO SAỉN BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP CAÙCH AÂM, CAÙCH NHIEÄT (SAỉN GAẽCH BOÄNG) THệẽC HAỉNH THIEÁT KEÁ MAậT BAẩNG DAÀM SAỉN  ẹAÛM BAÛO YEÂU CAÀU BEÀN VệếNG  PHUỉ HễẽP KHOÂNG GIAN KIEÁN TRUÙC  ẹAÙP ệÙNG YEÂU CAÀU CHOÁNG THAÁM  BOÁ TRÍ ẹệễỉNG OÁNG, TRANG THIEÁT Bề THIEÁT KEÁ MAậT BAẩNG DAÀM SAỉN: CAấN CệÙ VAỉO HOÀ Sễ THIEÁT KEÁ COÂNG TRèNH ẹEÀ XUAÁT GIAÛI PHAÙP SAỉN VAỉ DAÀM SAỉN CHO TAÀNG LAÀU: THệẽC HAỉNH THIEÁT KEÁ MAậT BAẩNG DAÀM SAỉN  XAÙC ẹềNH HEÄ THOÁNG LệễÙI COÄT  BOÁ TRÍ HEÄ DAÀM CHÍNH, DAÀM PHUẽ ẹAÙP ệÙNG YEÂU CAÀU KHOÂNG GIAN KIEÁN TRUÙC  XAÙC ẹềNH CAÙC KHOAÛNG TROÁNG THOÂNG TAÀNG, CAÀU THANG  XAÙC ẹềNH CAÙC Về TRÍ SAỉN ẹAậC BIEÄT (VEÄ SINH, BAN COÂNG)  KIEÅM TRA KÍCH THệễÙC, TRUẽC ẹềNH Về, GHI CHUÙ TRèNH Tệẽ THIEÁT KEÁ: XEM XEÙT TOAỉN BOÄ HOÀ Sễ THIEÁT KEÁ KIEÁN TRUÙC, ẹAậC BIEÄT LAỉ MAậT BAẩNG TAÀNG LAÀU, THệẽC HIEÄN CAÙC BệễÙC SAU: THệẽC HAỉNH THIEÁT KEÁ MAậT BAẩNG DAÀM SAỉN MAậT BAẩNG LAÀU THệẽC HAỉNH THIEÁT KEÁ MAậT BAẩNG DAÀM SAỉN MAậT BAẩNG DAÀM SAỉN: THệẽC HAỉNH THIEÁT KEÁ MAậT BAẩNG DAÀM SAỉN MAậT BAẩNG TREÄT THệẽC HAỉNH THIEÁT KEÁ MAậT BAẩNG DAÀM SAỉN MAậT BAẩNG DAÀM SAỉN

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfgiao_trinh_nguyen_ly_thiet_ke_cau_tao_kien_truc_chuong_4_cau.pdf
Tài liệu liên quan