Hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Bưu điện tỉnh Quảng Ninh

Tài liệu Hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Bưu điện tỉnh Quảng Ninh: ... Ebook Hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Bưu điện tỉnh Quảng Ninh

doc109 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1651 | Lượt tải: 1download
Tóm tắt tài liệu Hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Bưu điện tỉnh Quảng Ninh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môc Lôc Danh mục Sơ đồ: Trang Sơ đồ 1 20 Sơ đồ 2 23 Sơ đồ 3 31 Sơ đồ 4 32 Sơ đồ 5 39 Néi dung Trang Lêi më ®Çu 1 Ch­¬ng 1 3 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ 3 1.1. Đặc điểm của kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp 3 1.2 Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 4 1.3 Đối tượng và phương pháp hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp 4 Ch­¬ng 2 13 2.1 Đặc điểm tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh và tổ chức công tác kế toán tại Bưu điện tỉnh Quảng Ninh. 13 2.1.1 Đặc điểm, tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh tại Bưu điện tỉnh Quảng Ninh. 13 2.1.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Bưu điện tỉnh Quảng Ninh: 20 2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ tại Bưu điện tỉnh Quảng Ninh. 23 2.2.1 Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm,dịch vụ tại Bưu điện tỉnh Quảng Ninh. 23 2.2.2 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ tai Bưu điện tỉnh Quảng Ninh. 37 2.2.3 - Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm dÞch vô t¹i B­u ®iÖn tØnh Qu¶ng Ninh 90 Ch­¬ng 3 92 hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm dÞch vô t¹i b­u ®iÖn tØnh Qu¶ng Ninh 92 3.1- NhËn xÐt vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm dÞch vô t¹i B­u ®iÖn tØnh Qu¶ng Ninh : 92 3.2- Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ. 94 3.3 Các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dịch vụ ở Bưu điện tỉnh Quảng Ninh 96 kÕt luËn 99 Tµi liÖu tham kh¶o 100 Danh mục sơ đồ Sơ đồ 1 20 Sơ đồ 2 23 Sơ đồ 3 31 Sơ đồ 4 32 Sơ đồ 5 39 Lêi më ®Çu Trong nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp có tồn tại và phát triển được hay không thì điều quyết định là doanh nghiệp có tạo ra được lợi nhuận hay không. Để tạo ra được lợi nhuận có nhiều chiến lược kinh doanh được đặt ra như chiến lược đầu tư chế tạo sản phẩm mới ,hay chiến lược đầu tư nâng cao chất lượng mở rộng thị trường…Nhưng dù áp dụng chiến lược nào đi nữa thì để tạo ra được lợi nhuận doanh nghiệp phải tạo ra được tổng doanh thu lớn hơn tổng chi phí. Như vậy trong kinh doanh, đặc biệt là trong điều kiện cạnh tranh không hoàn hảo, tại đó giá bán được quyết định bởi thị trường và sản xuất sản phẩm với giá thành thấp hơn giá bán để có lãi thì biện pháp cơ bản hàng đầu là phấn đấu hạ thấp chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Xuất phát từ yêu cầu trên, việc kế toán chi phí sản xuất chính xác là tiền đề cho việc phân tích, đánh giá đúng đắn hiệu quả đầu tư từ đó đề ra các quyết định phù hợp cho sự phát triển sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản trị doanh nghiệp. Bưu điện tỉnh Quảng Ninh là một đơn vị kinh doanh dịch vụ trực thuộc tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt nam. Để thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của mình, Bưu điện tỉnh Quảng Ninh phải bỏ ra các chi phí cần thiết. Việc tổ chức tốt kế hoạch chi phí sản xuất tính giá thành có ý nghĩa đặc bệt quan trọng trong toàn bộ công tác kế toán của Bưu điện tỉnh Quảng Ninh, nó góp phàn quản lý chặt chẽ và hiệu quả các khoản chi phí của Bưu điện tỉnh Quảng Ninh cũng như của toàn ngành Bưu điện. Tù việc nhận thức rõ được tầm quan trọng của công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm. Qua thời gian thực tập tại phòng kế toán thống kê Tài chính Bưu điện tỉnh Quảng Ninh, cùng với sự giúp đỡ của các thầy cô giáo khoa kế toán trường CD Du lịch Hà Nội em chọn đề tài” Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Bưu điện tỉnh Quảng Ninh” làm đề tài cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình. Ngoài phần mở đầu và kết luận chuyên đề gồm 3 phần như sau: Ch­¬ng 1 : Cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp. Ch­¬ng 2: Thực trạng về hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm dịch vụ tại Bưu điện tỉnh Quảng Ninh. Ch­¬ng 3 : Các giả pháp hoàn thiện hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm dịch vụ tại Bưu điện tỉnh Quảng Ninh. Trong quá trình thực hiện chuyên đề, mặc dù đã rất cố gắng song do trình độ lý luận và thực tiễn hạn chế, chắc chắn không tránh khỏi khiếm khuyết, em kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các thầy cô. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của cô giáo Nguyễn Thị Mai Hiên và các cán bộ phòng kế toán thống kê tài chính Bưu điện tỉnh Quảng Ninh. CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1. Đặc điểm của kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm về chi phí sản xuất kinh doanh, giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp. a, Chi phí sản xuất kinh doanh (SXKD) Chi phí sản xuất kinh doanh là biểu hiện bằng tiền toàn bộ hao phí lao động sống và lao động vật hoá mà doanh nghiệp đưa vào sản xuất để tạo ra sản phẩm phát sinh trong kỳ hoạt động kinh doanh. b, Giá thành sản phẩm, dịch vụ Giá thành sản phẩm dịch vụ là biểu hiện bằng tiền hao phí lao động sống và lao động vật hoá kết tinh trong sản phẩm sản xuất hoặc dịch vụ đã hoàn thành trong kỳ. 1.1.2 Phân loại chi phí: a. Phân loại theo mối quan hệ hoạt động giữa chi phí và số lượng đơn vị chi phí. - Chi phí biến đổi: chi phí thay đổi với tỷ lệ trực tiếp đối với thay đổi số lượng đơn vị chi phí. - Chi phí cố định: Chi phí không bị ảnh hưởng tức thì khi thay đổi số lượng đơn vị chi phí. b. Phân loại theo nội dung kinh tế: - Chi phí nguyên vạt liệu - Chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương - Chi phí khấu hao TSCĐ - Chi phí dịch vụ mua ngoài - Chi phí bằng tiền khác c. Phân loại theo công dụng kinh tế và địa điểm phát sinh chi phí: - Chi phí sản xuất - Chi phí bán hàng - Chi phí quản lý doanh nghiệp d. Phân loại chi phí theo cách hạch toán chi phí vào giá thành: - Chi phí trực tiếp - Chi phí gián tiếp 1.2 Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 1.2.1. Yêu cầu quản lý kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - Phân loại chi phí hợp lý để phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm, dịch vụ - Phân bổ và lựa chọn tiêu thức phân bổ chi phí thích hợp. - tính giá thành sản phẩm dựa trên các thông số về chi phí sao cho phù hợp mang lại hiêuj quả trong kinh doanh. 1.2.2. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - Ghi chép, tính toán, phản ánh chi phí bỏ ra của đơn vị, từ đó tính giá thành sản phẩm, dịch vụ. - Kiểm tra theo dõi kế hoạch thu chi, sử dụng kinh phí - Cung cấp các số liệu tài liệu phục vụ cho việc quản lý hoạt động kinh doanh của đơn vị. 1.3 Đối tượng và phương pháp hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp: 1.3.1 Đối tượng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: a. Đối tượng tập hợp chi phí: Mỗi doanh nghiệp có đặc điểm hoạt động khác nhau nên đối tượng tập hợp chi phí cũng có thể khác nhau. -Trong các doanh nghiệp sản xuất thì đối tượng tập hợp chi phí như là hoạt động đầu tư tài chính, hoạt động sản xuất sản phẩm, vận chuyển… - Trong ngành Bưu chính viễn thông đối tượng tập hợp chi phí là từng công đoạn sản xuất, khai thác và từng loại dịch vụ Bưu chính viễn thông, kinh doanh khác Ngoài ra theo yêu cầu của chế độ hạch toán kinh tế nội bộ, các đơn vị có thể lựa chọn đối tượng tập hợp chi phí theo các địa điểm kinh doanh (đơn vị phụ thuộc). b. Đối tượng tính giá thành: Căn cứ vào đặc điểm tổ chức kinh doanh của từng doanh nghiệp, loại sản phẩm, dịch vụ để xác định đối tượng tính giá thành phù hợp. Mỗi loại hoạt động kinh doanh có đặc điểm khác nhau, nên phải lựa chọn đối tượng tính giá thành hợp lý:. 1.3.2 Phương pháp hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm a. Chứng từ sử dụng: - Phiếu xuất kho - Hoá đơn GTGT - Phiếu chi - Giấy thanh toán tạm ứng - Giấy báo nợ * Một số mẫu chứng từ sử dụng: Đơn vị…………… Mẫu số: 02 – VT Bộ phận…………. Ban hành theo QĐ số: 1141-TC/QĐ/CĐKT Ngày 1-11-1995 của Bộ tài chính Số: ………… PHIẾU XUẤT KHO Ngày…tháng…năm… Nợ………… Có………… Họ tên người bán hàng: ………………………..Địa chỉ(bộ phận)………….. Lý do xuất kho: Xuất tại kho: stt Tên nhã hiệu qui cách phẩm chất vật tư Mã số Đơn vị tính Số lượng Đơn gía Thành tiền A B C D 1 2 3 4 Cộng x x x x x x Xuất,ngày…tháng…năm… Phụ trách Phụ trách cung tiêu Người giao hàng Thủ kho bộ phận sử dụng (lý, họ tên) (ký, họ tên) (ký,họ tên) (ký, họ tên) Mẫu số: 02-TT Đơn vị: Ban hành theo QĐ số: 1141-TC/QĐ/CĐKT Địa chỉ: Ngày 1-11-1995 của bộ tài chính Sổ đăng ký doanh nghiệp(môn bài) Telefax: Quyển số:….. Số: ……. PHIẾU CHI Ngày…tháng…năm… Nợ:……… Có:……… Họ tên người nhận tiền: Địa chỉ: Lý do chi: Số tiền(*): (viết bằng chữ) Kèm theo: Chứng từ gốc: Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu (Ký,họ tên, đóng dấu) (Ký,họ tên) (Ký,họ tên) Đã nhận đủ số tiền(viết bằng chữ) Thủ quỹ Ngày…tháng…năm… (ký,họ tên) Người nhận tiền (Ký,họ tên) - Tỷ giá ngoại tệ(vàng,bạc, đá quý) - Số tiền quy đổi: b. Tài khoản sử dụng TK 621: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp TK 622: Chi phí nhân công trực tiếp TK 627: Chi phí sản xuất chung TK 641: Chi phí bán hàng TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp c. Trình tự hạch toán: * Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: + Khi phát sinh chi phí vật liệu trực tiếp liên quan đến hoạt động kinh doanh, kế toán ghi: Nợ TK 621: chi phí vật liệu trực tiếp Có TK 152: nguyên vật liệu + Trường hợp mua vật liệu đưa thẳng vào sản xuất dịch vụ kế toán ghi: Nợ TK 621: chi phí vật liệu trực tiếp Có TK 111: tiền mặt Có TK 141: tạm ứng Cuối tháng các chi phí về vật liệu trực tiếp được kết chuyển vào tài khoản 154- chi phí SXKD dở dang hoặc TK 631- giá thành sản xuất, để tính giá thành sản phẩm dịch vụ TK 154 phải mở chi tiết cho từng hoạt động Kế toán phản ánh bút toán kết chuyển chi phí vật liệu trực tiếp: Nợ TK 154( hoặc TK 631) Có TK 621 * Kế toán chi phí nhân công trực tiếp Hàng tháng căn cứ vào bảng chấm công, bảng kê khối lượng công việc hoàn thành ở từng bộ phận để lập bảng thanh toán tiền lương và bảng tính toán phân bổ tiền lương, kế toán căn cứ vào số liệu đã phản ánh ở bảng phân bổ tiền lương: Nợ TK : 622- chi phí nhân công trực tiếp Có TK: 334- phải trả CNV Có TK: 338- Phải trả phải nộp khác Cuối kỳ, kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp theo từng hoạt động để tính giá thành: Nợ TK: 154 ( hoặc TK 631) Có TK 622 * Kế toán chi phí sản xuất chung: + Khi tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp phải trả cho nhân viên phân xưởng, bộ phận sx ghi: Nợ TK 627: chi phí sản xuất chung Có TK 334: phải trả nhân viên + Trích chi phí BHXH, BHYT, KPCĐ của công nhân viên phân xưởng Nợ TK 627: chi phí SX chung(6271) Có TK 338: Phải trả phải nộp khác( chi tiết các TK 3382, 3383, 3384) + Chi phí vật liệu dùng chung cho phân xưởng Nợ TK 627( 6272) Có TK 152: Nguyên vật liệu + Xuất công cụ, dụng cụ dùng cho phân xưởng Nợ TK 627 ( 6273) Có TK 153: công cụ, dụng cụ + Trích khấu hao TSCĐ phục vụ trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh Nợ TK 627( 6274) Có TK 214: Hao mòn TSCĐ + Chi phí thuê ngoài sửa chữa TSCĐ, chi phí điện nước, điện thoại, và các dịch vụ khác Nợ TK 627 ( 6277) Có TK 111: tiền mặt Có TK 112: tiền gửi ngân hàng + Chi phí bằng tiền khác Nợ TK 627: Chi phí Sx chung( 6278) Có TK 111 Có TK 112 + cuối kỳ kết chuyển chi phí sản xuất chung vào tài khoản giá thành dịch vụ Nợ TK 154: Chi phí SXKDDD ( TK 631) Có TK 627 * Kế toán chi phí bán hàng: + Khi tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp phải trả cho CNV bán hàng Nợ TK 641: Chi phí bán hàng ( 6411) Có TK 334 + Chi phí BHXH,KPCĐ, BHYT của nV bán hàng Nợ TK 641 ( 6411) Có TK 338: phải trả phải nộp khác( 3382,3383,3384) + Chi phí vật liệu dùng cho bán hàng Nợ TK 641 ( 6412) Có TK 152 + Khi xuất công cụ, dụng cụ dùng cho bán hàng Nợ TK 641 (6413) Có TK 153 Có TK142: chi phí trả trước(1421) Có Tk 242: chi phí trả trước dài hạn + Trích khấu hao TSCĐ dùng cho bán hàng Nợ TK 6414 Có TK 214: hao mòn TSCĐ + Chi phí thuê ngaòi, điện nước, điện thoại, và các dịch vụ khác Nợ TK 6417 Có TK 111 Có TK 112 + Chi phí bằng tiền khác Nợ TK 6418 Có TK 111 Có TK 112 + Cuối kỳ kết chuyển chi phí bán hàng vào TK 911 để xác định kết quả hoạt động kinh doanh: Nợ TK 911: xác định kết quả kinh doanh Có TK 641 * Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp + Khi tiền lương, tiền công, các khoản phải trả cho CNV Nợ TK 6421 Có TK 334 + Trích chi phí BHXH, BHYT, KPCĐ Nợ TK 6421 Có TK 338( chi tiết các TK 3382, 3383, 3384) + Chi phí vật liệu dùng cho quản lý Nợ TK 6422 Có TK 152 + Khi xuất công cụ, dụng cụ dùng cho quản lý Nợ TK 6423 Có TK 153 Có TK 142: chi phí trả trứoc Có TK 242: chi phí trả trứoc dài hạn + trích khấu hao TSCĐ dùng chung của doanh nghiệp Nợ TK 6424 Có TK 214 : hao mòn TSCĐ + Chi phí thuê ngoài, điện nước, điện thoại, các dịch vụ khác Nợ TK 6427 Có TK 111 Có TK 112 Có TK 333(1): Thuế GTGT phải nộp ( nếu có) + Chi phí bằng tiền khác Nợ TK 642 Có TK 111 Có TK 112 + Cuối kì kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp vào TK 911 để xác định kết quả kinh doanh Nợ TK 911: kết quả kinh doanh Có 642: Chi phí quản lý DN d. Sổ sách kế toán sử dụng trong kế toán chi phí SX và giá thành sản phẩm, dịch vụ. - Bảng phân bổ vật liệu, công cụ - Bảng phân bổ tiền lương và BHXH - Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ - Sổ chi phí SX kinh doanh - Thẻ tính giá thành dịch vụ, sản phẩm - Tuỳ theo hình thức kế toán, kế toán sử dụng sổ cái, sổ nhật kí tương ứng. Ch­¬ng 2 Thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm dÞch vô t¹i B­u ®iÖn tØnh Qu¶ng Ninh 2.1 Đặc điểm tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh và tổ chức công tác kế toán tại Bưu điện tỉnh Quảng Ninh. 2.1.1 Đặc điểm, tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh tại Bưu điện tỉnh Quảng Ninh. 2.1.1.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh. Tên và địa chỉ của doanh nghiệp. - Tên giao dịch: Bưu điện tỉnh Quảng Ninh. - Địa chỉ giao dịch: Số 539 - Đường Lê Thánh Tông – Thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh. - Điện Thoại : 033.826619 – fax: 033.827 666 - Tài khoản : 760A – 0060 – Ngân hàng công thương Quảng Ninh. - Tổng số vốn đầu tư 220 tỷ, tổng số CBCNV 1.420 người. b-Thời điểm thành lập và quá trình phát triển: Bưu điện Quảng Ninh cùng với ngành bưư điện Việt Nam ra đời trong không khí hào hùng của cách mạng tháng 8 được thành lập vào ngày 15/8/1945. Từ tháng 10/1996 chuyển sang hoạt động kinh doanh theo mô hình Tổng công ty.Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam được phê chuẩn tại Nghị định 51/CP ngày 01/8/1995 của chính phủ và Bưu điện tỉnh Quảng Ninh được phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động theo QĐ số 302/QĐ-TCCB/HĐQT ngày 16/10/1996 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam. Nằm trong một tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng và an ninh trên hướng đông bắc của tổ quốc, lại có tiềm năng kinh tế có khu công nghiệp khai thác than, du lịch và thương mại quốc tế thuận lợi. Xác địch được ưư thế, thế mạnh của mình Bưu điện Quảng Ninh đã xây dựng chiến lược tăng tốc không ngừng hiện đại hoá mạng BC-VT nâng cao chất lượng thông tin đáp ứng nhu cầu của xã hội. Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành qua 10 năm đổi mới, bằng lòng nhiệt tình, sức lao động vất vả, trí tuệ sáng tạo của mỗi cán bộ công nhân viên, Bưu điện tỉnh Quảng Ninh đã đạt được những thành tựu đáng kể. - 100% các điểm bưu điện được đầu tư xây dựng khang trang, nhà bưu điện trung tâm huyện, thị xã, thành phố và bưu cục III được xây dựng từ 2 đến 5 tầng. - Đầu tư số hoà mạng lưới với 34 cột anten cao từ 20-81m. Mạng truyền dẫn nội tỉnh được cáp quang hoá dần thay thế viba đến toàn bộ các huyện thị và bưu cục trên đất liền. Toàn bộ các huyện thị, thành phố và các khu kinh tế tập trung đã lắp đặt tổng đài điện tử kỹ thuật số với dung lượng lớn. Mạng điện thoại di động đã phủ sóng gần hết các khu vực trong tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã đạt mật độ 9,3 máy/100 dân và là tỉnh miền núi hải đảo có 132/132 xã có máy điện thoại đạt 100% tổng số xã trong tỉnh có máy điện thoại. -Cơ giới hoá khâu vận chuyển thư báo, đạt 132/132 xã có báo xem trong ngày. 100% chi bộ, Đảng bộ có báo Đảng, sản lượng PHBC tăng bình quân hàng năm từ 5- 10%. Mạng bưu chính đầu tư phát triển nhanh đưa các điểm phục vụ nhân dân gần hơn, thuận lợi hơn. -Cùng với các dịch vụ truyền thông Bưu điện tỉnh Quảng Ninh đã đầu tư phát triển các dịch vụ mới: Điện hoa, chuyển tiền nhanh EMS, DHL, tiết kiệm bưu điện, mạng thông tin di động đã và đang trên đà phát triển cùng với việc phát triển các dịch vụ gia tăng của tổng đài điện tử, internet, giải đáp thông tin khinh tế xà hội... -Xây dựng mạng vi tính truyền số liệu với tổng số trên 185 máy; đưa toàn bộ công tác quản lý kỹ thuật - nghiệp vụ, công tác tài chính, kế toán, công tác quản lý nhân sự - tiền lương...vào mạng vi tính và truyền số liệu hàng ngày để kịp thời điều hành sản xuất kinh doanh. Nhờ tốc độ phát triển nhanh về các dịch vụ Bưu chính- Viễn thông, Bưu điện tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch giao hàng năm, liên tục được UBND tỉnh, Tổng công ty, Tổng cục bưu điện tặng cờ, Uỷ ban MTTQ, Tổng liên doàn lao động Việt Nam và các bộ tặng bằng khen…Từ năm 1986 đến nay, Bưu điện tỉnh Quảng Ninh đã được thủ tướng chính phủ tặng 9 bằng khen, chủ tịch nước thưởng 10 huân chuơng lao động hạng nhất ,nhì ,ba và đặc biệt CBCNV và lực lượng tự vệ Bưu điện tỉnh Quảng Ninh được đón nhận phần thưởng cao quí: Danh hiệu “ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” năm 1999 . c.Chức năng và nhiệm vụ kinh doanh của Bưu điện tỉnh Quảng Ninh. - Tổ chức xây dựng quản lý vận hành và khai thác mạng lưới BC-VT để kinh doanh và phục vụ theo qui hoạch, kế hoạch và phương hướng phát triển trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh do Tổng công ty trực tiếp giao. Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo của cơ quan Đảng, chính quyền các cấp, phục vụ các yêu cầu thông tin trong đời sống kinh tế, xã hội của ngành và nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và các nơi khác theo qui định của Tổng công ty nhằm hoàn thành kế hoạch giao. - Tư vấn, khảo sát, thiết kế, xây lắp chuyên ngành thông tin liên lạc. - Kinh doanh vật tư thiết bị chuyên ngành Bưu chính Viễn thông để phục vụ cho hoạt động của đơn vị. - Kinh doanh các ngành nghề khác trong phậm vi được tổng công ty cho phép phù hợp với pháp luật và thực hiện nhiệm vụ của tổng công ty giao. 2.1.1.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Bưu điện tỉnh Quảng Ninh: Mô hình quản lý hiện nay của Bưu điện tỉnh Quảng Ninh được xây dựng phù hợp với đặc điểm quản lý, hạch toán và sản xuất kinh doanh của ngành. Bộ máy quản lý được xây dựng theo nguyên tắc trực tuyến chức năng từ Giám đốc bưu điện tỉnh đến các phòng ban chức năng, các công ty và các bưu điện huyện thị. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại Bưu điện tỉnh Quảng Ninh gồm: Ban giám đốc: Giám đốc: Trực tiếp phụ trách Bưu điện tỉnh và chịu trách nhiệm trước Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam trong công tác quản lý nhà nước, tổ chức xây dựng qui hoạch và chiến lược phát triển của ngành Bưu chính Viễn thông, lãnh đạo đơn vị thực hiện mọi nhiệm vụ, kế hoạch do Tổng công ty giao; Phó giám đốc kinh tế: Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tài chính của doanh nghiệp. Quản lý thu chi hàng tháng của đơn vị cơ sở để có kế hoạch chỉ đạo, kế hoạch đầu tư phát triển, phân bổ nguồn vốn. Phó giám đốc Bưu chính – PHCB: Chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động của khối dịch vụ Bưu chính – Phát hành báo chí từ Trung ương đến địa phương và tới tận khách hàng sử dụng dịch vụ. Phó giám đốc kỹ thuật nghiệp vụ viễn thông: Chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động kỹ thuật viễn thông trong toàn tỉnh. Quản lý và có kế hoạch chỉ đạo, kế hoạch đầu tư phát triển các tổng đài và mạng cáp để phát triển các dịch vụ viễn thông. b- Khối các vùng chức năng - Tổ tổng hợp: Có chức năng, nhiệm vụ tổng hợp toàn bộ quá trình SXKD Bưu chính viễn thông, nắm bắt tình hình chung của toàn Bưu điện tỉnh để báo cáo giám đốc và là bộ phận trung gian phân hướng công văn, tài liệu đến các phòng ban chức năng để nghiên cứu giải quyết. - Phòng TCCB lao động: Có chức năng, nhiệm vụ quản lý nhân sự trong toàn Bưu điện tỉnh, hướng dẫn người lao động về các vấn đề: lao động, tiền lương, đào tạo, chính sách xã hội… - Phòng kế toán thống kê tài chính: có chức năng nhiệm vụ tổ chức hạch toán kế toán toàn bộ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của bưu điện tỉnh. Tham mưu cho Ban giám đốc xây dựng các kế hoạch tài chính và các chiến lược kinh doanh. Theo dõi kiểm tra, ghi chép mọi hoạt động tài chính của doanh nghiệp, định kì lập báo cáo kế toán. Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về toàn bộ số liệu kế toán của đơn vị cũng như chịu sự chỉ đạo kiểm tra về nghiệp vụ của cơ quan quản lý cấp trên và hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị cơ sở. -Phòng kế hoạch – ĐTXDCB : Có chức năng, nhiệm vụ lập kế hoạch về quá trình SXKD Bưu chính Viễn thông và xây dựng cơ bản cho toàn Bưu điện tỉnh. Đon đốc thực hiện trong lĩnh vự kế hoạch - đầu tư đối với nội bộ Bưu điện tỉnh, ký xác nhận khối luợng quyết toán các công trình XDCB và SCL và ký đề nghị tạm ứng các công trình đầu tư đã được duyệt. - Phòng kỹ thuật nghiệp vụ viễn thông: Có nhiệm vụ quản lý và chỉ đạo về nghiệp vụ Viễn thông, tham mưu giúp lãnh đạo về quản lý các nghiệp vụ viễn thông và chỉ đạo thực hiện các dịch vụ mới. - Phòng nghiệp vụ Bưu chính PHBC: Có nhiệm vụ quản lý và chỉ đạo nghiệp vụ về Bưu chính – phát hành báo chí, tham mưu giúp lãnh đạo về quản lý các nghiệp vụ Bưu chính – PHBC và chỉ đạo thực hiện các dịch vụ mới. - Phòng kiểm toán nội bộ: Có chức năng nhiệm vụ là kiểm tra, xác minh, đánh giá, tham mưu tư vấn về công tác quản lý tài chính của Bưu điện tỉnh. Kiểm tra đánh giá chất lượng độ tin cậy của thông tin kinh tế, tài chính trên báo cáo tài chính, báo cáo kế táon, kiểm tra sự tuân thủ các nguyên tắc hoạt động, quản lý kinh doanh, chế độ tài chính, kế toán, phát hiện và khắc phục những tồn tại, yếu kém, ngăn ngừa nhũng sai phạm lệch lạc trong quản lý. - Phòng hành chính: Có chức năng nhiệm vụ chăm lo về hành chính đời sống như: hội nghị, tiếp khách, ăn trưa cho cán bộ nhân viên tại khu vực hạ Long, mua đồ dùng sản xuất cho các phòng ban khi có nhu cầu. Được thừa lệnh giám đốc Bưu điện tỉnh ký các giấy đi đường, giấy giới thiệu công tác cho cán bộ, công nhân thuộc các phòng ban chức năng và điều động xe phục vụ sản xuất, công tác, đuợc quan hệ trực tiếp với các công ty, đơn vị trưng dụng xe ô tô để phục vụ công tác xử lý thông tin và những công việc khẩn cấp. c- Khối các đơn vị sản xuất; Bưu điện thành phố Hạ Long: Hoạt động kinh doanh các dịch vụ BC-PHBC như: Nhận chuyển phát bưu phẩm, bưu kiện, nhận chuyển tiền nhanh, tiết kiệm bưu điện, điện hoa…trong thành phố Hạ Long. Thực hiện các nhiệm vụ chính trị, truyền thông theo sự chỉ đạo của Đảng và Chính phủ. Làm nhiệm vụ trung gian chuyển tiếp cho các huyện thị trong tỉnh đến Trung ương. Công ty điện báo - điện thoại: Chủ quản kinh doanh các dịch vụ viễn thông, bảo đảm chất lượng các dịch vụ viễn thông của công ty đến tận khạch hàng trong phậm vi toàn tỉnh. Tổ chức các hoạt động về xây dựng quản lý, vận hành bảo dưỡng sửa chữa, khai thác mạng Viễn thông, đề xuất các phương án hoàn thiện và phát triển mạng viễn thông trên phạm vi toàn tỉnh Quảng Ninh. Kinh doanh vật tư, thiết bị viễn thông liên quan đến dịch vụ do đơn vị cung cấp, có trách nhiệm chăm sóc khách hàng và chủ động phối hợp với các buư điện huyện, thị xã, thành phố trong việc giải quyết khiếu tố, khiếu lại của khách hàng về chất lượng dịch vụ viễn thông được cung cấp trên địa bàn tỉnh Công ty xây lắp Bưu điện : Có trách nhiệm cung ứng toàn bộ vật tư thiết bị cho các đơn vị trên toàn tỉnh và tiến hành xây lắp các công trình phục vụ cho khai thác Bưu chính - Viễn thông. Bưu điện hệ I : Có chức năng nhiệm vụ khai thác thư báo đối với các cơ quan đầu lão của tỉnh như: UỶ ban, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh. Có nhiệm vụ phát khẩn cấp, hoả tốc các công văn mật A,B,C của Chính phủ từ Trung ương đến địa phương. Là nơi thu nhận các tin tức phục vụ lãnh đạo các ban đầu ngành thông qua hệ thống tổng đài riêng 080 và điện báo mật từ các bưu điện huyện, thị xã, thành phố thông qua hệ thống mạng điện báo CODAN. Các Bưu điện huyện, thị xã: Tổ chức quản lý, khai thác, lắp đặt, bảo dưỡng các thiết bị, phương tiện hoạt động Bưu chính, đề xuất phương án hoàn thiện, phát triển mạng Bưu chính và phát hành báo chí trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố phù hợp với quy hoạch phát triêểnmạng lưới bưu chính của tỉnh, Quốc gia và công ước Bưu chính quốc tế. Tổ chức quản lý, khinh doanh và đảm bảo chất lượng các dịch vụ hỗ trợ khinh doanh Viễn thông trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố với tư cách là tổng đại lý công ty Điện báo-Điện thoại Bao gồm các đơn vị cụ thể sau: 1. B­u ®iÖn §«ng TriÒu 3. B­u ®iÖn Hoµnh Bå 5. B­u ®iÖn thÞ x· CÈm Ph¶ 7. B­u ®iÖnTiªn Yªn 9. B­u ®iÖn B×nh Liªu 11. B­u ®iÖn §Çm Hµ 13. B­u ®iÖn C« T« 2. B­u ®iÖn thÞ x· U«ng BÝ 4. B­u ®iÖn Yªn H­ng 6. B­u ®iÖn V©n §ån 8. B­u ®iÖn Ba ChÏ 10. B­u ®iÖn Qu¶ng Hµ 12. B­u ®iÖn thÞ x· Mãng C¸i 14. B­u ®iÖn hÖ I Sơ đồ 1 S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý b­u ®iÖn tØnh Qu¶ng Ninh Gi¸m ®èc b­u ®iÖn tØnh Phã gi¸m ®èc B­u chÝnh -PHBC Phã gi¸m ®èc kinh tÕ Phßng KH§T Phßng KTTKTC Phßng BC vµ KTNV Tæ TH vµ KTNB Phßng TC-CBL§ Phßng H.chÝnh B­u ®iÖn thµnh phè H¹ Long c«ng ty ®iÖn b¸o ®iÖn tho¹i c«ng ty x©y l¾p b­u ®iÖn c¸c b­u ®iÖn huyÖn, thÞ x·, Phã gi¸m ®èc kü thuËt N.Vô-V.th«ng 2.1.2/ Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Bưu điện tỉnh Quảng Ninh: Bộ máy kế toán của Bưu điện tỉnh Quảng Ninh được tổ chức theo hình thức vừa tập trung, vừa phân tán. Tại các công ty và các Bưu điện huyện, thị xã, thành phố có tổ kế toán riêng, thực hiện tương đối hoàn chỉnh các công tác hạch toán kế toán như: tập hợp chi phí, xác định doanh thu, cuối tháng lập báo cáo nội bộ gửi về phòng kế toán TKTC Bưu điện tỉnh. Phòng kế toán TKTC Bưu điện tỉnh có nhiệm vụ tập hợp số liệu từ các đơn vị cơ sở gửi lên và số liệu phát sinh tại văn phòng Bưu điện tỉnh. Sau đó tién hành tổng hợp dữ liệu, thực hiện công việc ghi chép tính toán và phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời đầy đủ toàn bộ tài sản, vật tư, tiền vốn của Bưu điện tỉnh. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo thống kê, báo cáo địch kì, báo coá bất thuờng, chế độ kiểm toán theo qui định của nhà nước và của tổng công ty. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của báo cáo. cuối quí, cuối năm lập báo cáo nộp lên cấp trên. Về phân công trách nhiệm của phòng kế toán TKTC Bưu điện tỉnh Quảng Ninh: Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng kế toán: Phụ trách chung, trực tiếp xây dựng mô hình quản lý bộ máy kế toán cho phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của đơn vị cũng như chuyên môn của từng người, là chịu trách nhiệm trước giám đốc điều hành công tác kế toán – tài chính tại Bưu điện tỉnh. Phó kế toán trưởng kiêm phó phòng kế toán: ( 2 phó) : Một phó phụ trách kiêm công tác kế toán tổng hợp, thống kê kế toán của đơn vị và lập báo cáo theo qui định của nhà nước, theo dõi giám sát việc quyết toán các công trình xây dựng cơ bản. Một phó phụ trách chuyên duyệt các chứng từ thu, chi, theo dõi về công nợ và đôn đốc, lập dự phòng cho các khoản nợ khó đòi của Bưu điện tỉnh Quảng Ninh. Kế toán tổng hợp và xây dựng cơ bản: Lập các báo cáo tổng hợp của đơn vị. Theo dõi duyệt các quyết toán về đầu tư xây dựng các đơn vị và lập báo cáo quyết toán với Tổng công ty. Kế toán theo dõi Tài sản cố định: Theo dõi quản lý toàn bộ tài sản của Bưu điện tỉnh, hạch toán tăng, giảm tài sản, hàng tháng tính khấu hao cho toàn bộ tài sản của Bưu điện tỉnh. Kế toán vật tư: Theo dõi xuất nhập vật tư thiết bị của đơn vị, thường xuyên đối chiếu với thủ kho. Đồng thời kiêm chuyên quản Bưu điện thành phố Hạ Long và theo dõi công nợ. Kế toán tiền lương + Bảo hiểm: Tính toán phân bổ tiền lương, thưởng và các khoản trích theo lương cho cán bộ cho cán bộ công nhân viên toàn bưu điện tỉnh, kiêm chuyển quản công ty xây lắp Bưu điện. Kế toán vốn bằng tiền: Theo dõi tiền mặt , tiền gửi ngân hàng của đơn vị, thanh toán công nợ cho nhà cung cấp và thanh toán chứng từ thu chi của đơn vị. Theo dõi các dịch vụ BCVT như: tiết kiệm Bưu điện, dịch vụ gia tăng. Kế toán thống kê sản lưọng doanh thu: Hàng tháng thống kê sản lượng bưu phẩm, bưu kiện, máy điện thoại phát triển trong tháng, cuối tháng tập hợp báo cáo gửi lên Tổng công ty. Đối chiếu ăn chia doanh thu cước điện thoại với tập đoàn BCC của Hàn Quốc. Kế toán chuyên quản mạng vi tính: Quản lý, theo dõi xử lý mạng vi tính toàn tỉnh nhằm đáp ứng kịp thời công việc truyền số liệu từ các đơn vị cơ sở về Bưu điện tỉnh. Kế toán chuyên quản: Gồm các kế toán chuyên quản về mảng phát hành báo chí của toàn Bưu điện tỉnh, kế toán chuyên quản các Bưu điện huyện miền đông và bưu điện miền tây. Các kế toán chuyên quản có nhiệm vụ theo dõi và tập hợp toàn bộ doanh thu, chi phí, các báo cáo kế toán có liên quan để chuyển sang kế toán tổng hợp. Thủ quĩ: Giữ kho, quĩ tiền mặt của đơn vị, theo dõi, ghi chép và lập báo cáo thu – chi - tồn quỹ tiền mặt hàng ngày. Kế toán trưởng các công ty, bưư điện huyện chịu sự chỉ đạo trực tiếp của kế toán trưởng, hai phó giúp việc và dưới sự điều hành công việc gián tiếp của kế toán theo dõi chuyên quản bưư điện huyện, công ty, từ đó triển khai các nhiệm vụ đến các kế toán viên trong phòng. Sơ đồ 2: M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n b­u ®iÖn qu¶ng ninh KÕ to¸n tr­ëng B§ Qu¶ng Ninh KÕ to¸n chuyªn qu¶n m¹ng KÕ to¸n XD-CB Tæng hîp KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn Thñ quü Thñ quü Vµ c¸c KTCQ kh¸c KÕ to¸n VËt t­, C.Qu¶n B§TP KÕ to¸n d. thu thèng kª Kto¸n l­¬ng, chuyªn qu¶n CTXL Thñ quü K.to¸n Tµi s¶n Cè ®Þnh Kế toán phó KÕ to¸n tr­ëng huyÖn, cty KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n thu KÕ to¸n chi KÕ to¸n vËt t­ KÕ to¸n tiÒn l­¬ng Kế toán phó 2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ tại Bưu điện tỉnh Quảng Ninh. 2.2.1 Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm,dịch vụ tại Bưu điện tỉnh Quảng Ninh. Bưu điện tỉnh Quảng Ninh là một thành viên của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông việt Nam và cũng là một trong những đơn vị phát huy cps hiệu quả nhất tác dụng tiến bộ B­u ®iÖn Qu¶ng ninh lµ mét thµnh viªn cña Tæng C«ng ty B­u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam vµ còng lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ ph¸t huy c._.ã hiÖu qu¶ nhÊt t¸c dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo c«ng t¸c kÕ to¸n mµ ®Æc biÖt lµ m¹ng m¸y tÝnh. M¹ng kÕ to¸n cña B­u ®iÖn tØnh Qu¶ng Ninh lµ m¹ng diÖn réng víi giao thøc truyÒn th«ng TCP/IP vµ cã c¸c ®Æc ®iÓm sau : Cã mét vïng ( Domain ) riªng biÖt . Trong vïng lµm viÖc cã mét m¸y chñ (Server) ®ãng vai trß ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña c¶ vïng ( Domai Controller). Khèi v¨n phßng B­u ®iÖn tØnh h×nh thµnh mét m¹ng côc bé. C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ë gÇn víi khèi v¨n phßng ( th­êng lµ c¸c c«ng ty §iÖn b¸o - §iÖn tho¹i , B­u chÝnhn Ph¸t hµnh B¸o chÝ, C«ng ty Ph¸t triÓn Kü thuËt B­u ®iÖn ) tham gia trùc tiÕp vµo m¹ng nµy . C¸c ®¬n vÞ huyÖn thÞ kÕt nèi víi khèi v¨n phßng qua m¹ng ®iÖn tho¹i phæ th«ng . §¶m b¶o kÕt nèi gi÷a B­u ®iÖn tØnh víi B­u ®iÖn huyÖn ,B­u ®iÖn tØnh víi Tæng c«ng ty lµ bé ®Þnh tuyÕn ( Router),qua m¹ng ®iÖn tho¹i phæ th«ng, m¹ng truyÒn sè liÖu X25 . Do ®Æc ®iÓm h¹ch to¸n ph©n theo 3 cÊp : B­u ®iÖn HuyÖn, B­u ®iÖn tØnh, Tæng C«ng ty nªn d÷ liÖu còng ®­îc thiÕt kÕ theo 3 cÊp : B­u ®iÖn huyÖn, B­u ®iÖn tØnh, Tæng c«ng ty. C¸c sè liÖu b¸o c¸o sÏ ®­îc truyÒn tõ cÊp B­u ®iÖn huyÖn lªn cÊp B­u ®iÖn tØnh vµ tõ cÊp B­u ®iÖn tØnh lªn cÊp Tæng C«ng ty. Nh­ vËy sè liÖu ph¸t sinh chñ yÕu t¹i c¸c B­u ®iÖn huyÖn, c«ng ty . D÷ liÖu t¹i B­u ®iÖn tØnh vµ Tæng C«ng ty lµ c¸c sè liÖu tæng hîp ®­îc lÊy tõ sè liÖu cÊp thÊp h¬n. B­u ®iÖn tØnh Qu¶ng Ninh ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n ViÖt Nam ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh 15/2006/Q§-BTC ngµy 20-3-2006 cña Bé Tµi chÝnh; QuyÕt ®Þnh sè 167/2000/Q§-BTC ban hµnh chÕ ®é b¸o c¸o tµi chÝnh thay thÕ chÕ ®é b¸o c¸o tµi chÝnh ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh 1141 TC/C§KT vµ c¸c Th«ng t­ söa ®æi, QuyÕt ®Þnh sè 33/Q§-KTTKTC ngµy 20-7-2006 cña Tæng gi¸m ®èc Tæng c«ng ty BCVT ViÖt Nam v/v ban hµnh Quy ®Þnh cô thÓ ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp; Niªn ®é kÕ to¸n b¾t ®Çu tõ ngµy 01-01 vµ kÕt thóc vµo ngµy 31-12 hµng n¨m; §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong ghi chÐp kÕ to¸n lµ: §ång ViÖt Nam ( VN§); Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho: Ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn; H×nh thøc sæ kÕ to¸n ®­îc ¸p dông ë B­u ®iÖn tØnh Qu¶ng Ninh lµ h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ; * §èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt dÞch vô b­u ®iÖn: §èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh lµ c¸c lo¹i chi phÝ ®­îc tËp hîp trong mét giíi h¹n nhÊt ®Þnh, nh»m phôc vô cho viÖc kiÓm tra, ph©n tÝch chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm dÞch vô. Giíi h¹n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cã thÓ lµ n¬i ph¸t sinh chi phÝ (ph©n x­ëng, bé phËn, giai ®o¹n c«ng nghÖ ...) hoÆc cã thÓ lµ ®èi t­îng chÞu chi phÝ (nh­ s¶n phÈm, nhãm s¶n phÈm, chi tiÕt s¶n phÈm ... ). ViÖc x¸c ®Þnh ®èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh thùc chÊt lµ x¸c ®Þnh n¬i g©y ra chi phÝ vµ ®èi t­îng chÞu chi phÝ. Trong kinh doanh B­u ®iÖn, xuÊt ph¸t tõ c¸c ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña s¶n phÈm B­u ®iÖn lµ 1 qu¸ tr×nh liªn tôc, liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi t­îng, chÊt l­îng s¶n phÈm B­u ®iÖn lµ 1 chØ tiªu hÕt søc quan träng vµ lµ chØ tiªu hµng ®Çu. V× vËy, ®èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ trong ngµnh B­u ®iÖn lµ theo tõng ho¹t ®éng cña dÞch vô kinh doanh. Ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô B­u chÝnh. Ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô ViÔn th«ng. Ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô ph¸t hµnh b¸o chÝ. Ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô l¾p ®Æt m¸y. Ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô tiÕt kiÖm B­u ®iÖn. Ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô kh¸c. Ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô ®iÖn tho¹i di ®éng. * Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt dÞch vô B­u ®iÖn : Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt dÞch vô lµ 1 ph­¬ng ph¸p hoÆc hÖ thèng c¸c ph­¬ng ph¸p sö dông ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, dÞch vô trong ph¹m vi cña ®èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ. Néi dung c¬ b¶n cña ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt lµ c¨n cø vµo ®èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ dÞch vô ®· ®­îc x¸c ®Þnh ®Ó më c¸c c¬ së kÕ to¸n phï hîp nh­ c¸c sæ chi tiÕt b¶ng kª. §Ó ghi chÐp c¸c kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt, dÞch vô ph¸t sinh liªn quan ®Õn tõng ®èi t­îng kÕ to¸n chi phÝ. HiÖn nay cã nhiÒu ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ, viÖc lùa chän ph­¬ng ph¸p nµo thÝch hîp lµ do ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm dÞch vô hay gi¸ thµnh c«ng nghÖ dÞch vô. 1 . Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ theo tõng dÞch vô hoÆc nhãm dÞch vô. 2 . Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ theo tõng giai ®o¹n c«ng nghÖ. 3 . Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ theo ®¬n ®Æt hµng. 4 . Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ theo ph©n x­ëng. Khi h¹ch to¸n chi phÝ theo tõng dÞch vô còng cã thÓ h¹ch to¸n theo tõng chi tiÕt cña s¶n phÈm dÞch vô. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, dÞch vô theo c«ng nghÖ th× chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh ë giai ®o¹n nµo ®­îc h¹ch to¸n riªng cho giai ®o¹n ®ã vµ còng ®­îc h¹ch to¸n chi tiÕt cho tõng s¶n phÈm dÞch vô. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt dÞch vô theo ®¬n ®Æt hµng nµo ®­îc h¹ch to¸n cho ®¬n ®Æt hµng ®ã. Nh÷ng chi phÝ cã liªn quan nhiÒu ®¬n ®Æt hµng sÏ ®­îc tËp hîp l¹i ®Ó ph©n bæ cho tõng ®¬n ®Æt hµng theo tiªu chuÈn ph©n bæ hîp lý. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt dÞch vô theo ph©n x­ëng hay tæ ®éi lµ nh÷ng chi phÝ thuéc ph©n x­ëng nµo, tæ ®éi nµo ®­îc h¹ch to¸n cho ph©n x­ëng hay tæ ®éi ®ã vµ ®­îc chi tiÕt cho tõng s¶n phÈm dÞch vô. Ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ dÞch vô cho ngµnh B­u ®iÖn ®­îc tËp hîp tõ c¸c B­u ®iÖn huyÖn thÞ, c¸c C«ng ty ®Õn B­u ®iÖn tØnh * Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ dÞch vô B­u ®iÖn: a - Tµi kho¶n sö dông: §Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, dÞch vô ®óng ®¾n ®iÒu tr­íc tiªn cÇn ph¶i chó ý ®Õn viÖc sö dông c¸c tµi khoµn kÕ to¸n tæng hîp vµ tµi khoµn kÕ to¸n chi tiÕt. Theo qui ®Þnh cña hÖ thèng kÕ to¸n hiÖn hµnh, chi phÝ s¶n xuÊt dÞch vô trùc tiÕp cÊu thµnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ cña s¶n phÈm, lao vô ®­îc tËp hîp ë c¸c tµi kho¶n thuéc lo¹i 6 ... lo¹i tµi kho¶n chi phÝ. Tuú theo lo¹i chi phÝ ®Ó sö dông tµi kho¶n kÕ to¸n thÝch hîp. - §èi víi chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi ph¸t sinh ®­îc tËp hîp ë TK 621 - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. - §èi víi chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp nh­ tiÒn l­¬ng, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn khi ph¸t sinh ®­îc tËp hîp ë tµi kho¶n 622 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. - Tµi kho¶n 621 vµ tµi kho¶n 622 ph¶i më c¸c tµi kho¶n chi tiÕt (TK cÊp 2) cho tõng nghiÖp vô kinh doanh. §èi víi chi phÝ s¶n xuÊt chung, khi ph¸t sinh ®­îc tËp hîp ë TK 627- Chi phÝ s¶n xuÊt chung c¸c tµi kho¶n lo¹i nãi trªn cuèi kú kh«ng cã sè d­. Chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung cã thÓ liªn quan ®Õn mét sè ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ. Trong tr­êng hîp liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ th× ph¶i ph©n bæ cho tõng ®èi t­îng ®ã tiªu chuÈn ph©n bæ hîp lý. Th«ng th­êng c«ng thøc kh¸i qu¸t ®Ó ph©n bæ c¸c chi phÝ trªn cho tõng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ nh­ sau: HÖ sè ph©n bæ chi phÝ = Tæng chi phÝ cÇn ph©n bæ Tæng tiªu chuÈn ph©n bæ Chi phÝ ph©n bæ cho tõng ®èi t­îng HÖ sè ph©n bæ Tiªu chuÈn ph©n bæ cho tõng ®èi t­îng = x Tr­íc hÕt ph¶i x¸c ®Þnh hÖ sè ph©n bæ chi phÝ: Sau ®ã tÝnh sè chi phÝ ph©n bæ cho tõng ®èi t­îng b»ng c«ng thøc: Cuèi kú kinh doanh, toµn bé chi phÝ tËp hîp ®­îc ë c¸c TK lo¹i 6 chi phÝ ®­îc kÕt chuyÓn sang TK 154 - Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang (¸p dông ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn). Trong kinh doanh dÞch vô b­u ®iÖn, TK 154 - Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang dïng ®Ó tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm dÞch vô B­u, §iÖn, Ph¸t hµnh b¸o chÝ vµ c¸c s¶n phÈm dÞch vô kh¸c. TK 154 - Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang cã c¸c TK cÊp 2 sau: - TK 1541 - Chi phÝ kinh doanh dÞch vô B­u chÝnh, dïng ®Ó ghi chÐp c¸c chi phÝ trùc tiÕp cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh B­u chÝnh; - TK 1542 - Chi phÝ kinh doanh dÞch vô viÔn th«ng dïng ®Ó tËp hîp c¸c chi phÝ trùc tiÕp cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh viÔn th«ng; - TK 1543 - Chi phÝ kinh doanh dÞch vô Ph¸t hµnh b¸o chÝ, dïng ®Ó tËp hîp c¸c chi phÝ trùc tiÕp cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh Ph¸t hµnh b¸o chÝ; - TK 1544 - Chi phÝ kinh doanh dÞch vô l¾p ®Æt, dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ vÒ ho¹t ®éng kinh doanh phô trî nh­ thiÕt kÕ, x©y l¾p c«ng tr×nh l¾p ®Æt m¸y ®iÖn tho¹i, s¶n xuÊt s¶n phÈm; - TK 1545 - Chi phÝ kinh doanh dÞch vô tiÕt kiÖm B­u ®iÖn, dïng ®Ó tËp hîp c¸c chi phÝ trùc tiÕp cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô tiÕt kiÖm B­u ®iÖn; - TK 1546 - Chi phÝ kinh doanh dÞch vô kh¸c, dïng ®Ó tËp hîp c¸c chi phÝ trùc tiÕp cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô kh¸c nh­ : kinh do¹nh dÞch vô nhµ nghØ; - TK 1547 - Chi phÝ kinh doanh dÞch vô ®iÖn tho¹i di ®éng, dïng ®Ó tËp hîp c¸c chi phÝ trùc tiÕp cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô ®iÖn tho¹i di ®éng ( tr¶ tr­íc + tr¶ sau); §Ó tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh dÞch vô B­u ®iÖn theo dâi c¸c kho¶n chi phÝ kÕ to¸n phÇn më sæ chi tiÕt ®Ó ph¶n ¸nh riªng tõng nghiÖp vô cña c¸c TK cÊp 2, TK cÊp 2 cña TK 154 l¹i ®­îc më chi tiÕt thµnh 5 TK cÊp 3 theo c¸c néi dung sau: - 15411 Chi phÝ nh©n c«ng gåm tiÒn l­¬ng, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn. - 15412 Chi phÝ vËt liÖu gåm: VËt liÖu dïng cho s¶n xuÊt s¶n phÈm, khai th¸c nghiÖp vô, vËt liÖu dïng cho söa ch÷a TSC§ vµ nhiªn liÖu. - 15413 Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt lµ nh÷ng chi phÝ vÒ c«ng cô, dông cô dïng cho s¶n xuÊt, khai th¸c nghiÖp vô. - 15414 Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§) ph¶n ¸nh chi phÝ khÊu hao TSC§ trùc tiÕp phôc vô s¶n xuÊt, khai th¸c nghiÖp vô trong ngµnh B­u ®iÖn, chi phÝ khÊu hao ®­îc B­u ®iÖn tØnh trÝch tËp trung vµ ph©n bæ cho c¸c nghiÖp vô. - 15417 - Chi phÝ mua ngoµi bao gåm söa ch÷a TSC§ thuª ngoµi, ®iÖn n­íc mua ngoµi, vËn chuyÓn bèc dì thuª ngoµi, dÞch vô mua ngoµi - 15418 - Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c: ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c ngoµi nh÷ng chi phÝ ®· kÓ trªn ph¸t sinh phôc vô trùc tiÕp cho khai th¸c nghiÖp vô nh­: Chi b¶o hé lao ®éng, chi hoa hång ®¹i lý, chi bæ tóc ®µo t¹o, chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn ... C¸c TK 1542,1543,1544,1545,1546,1547 còng ®­îc chi tiÕt thµnh c¸c TK cÊp 3 t­¬ng tù nh­ trªn VÒ chi phÝ s¶n xuÊt chung, cuèi kú khi tÝnh kÕt qu¶ kinh doanh cña tõng nghiÖp vô kinh doanh th× ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt cho tõng ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô theo tiªu thøc : Chi phÝ s¶n xuÊt chung = Tæng chi phÝ SXC x Chi phÝ Ph©n bæ cho ®èi t­îng A Tæng chi phÝ trùc tiÕp trùc tiÕp ®· tæng hîp cho ®èi t­îng A Do ®Æc ®iÓm kinh doanh cña b­u ®iÖn vµ xuÊt ph¸t tõ c¬ chÕ h¹ch toµn toµn ngµnh nªn TK 154 - Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang ¸p dông ë B­u ®iÖn huyÖn vµ B­u ®iÖn tØnh cã nh÷ng ®iÓm kh¸c nhau. ë B­u ®iÖn huyÖn, tµi kho¶n nµy dïng ®Ó tËp hîp chi phÝ cña khèi l­îng dÞch vô B­u chÝnh, ViÔn th«ng, Ph¸t hµnh b¸o chÝ, ®ång thêi cßn dïng ®Ó tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm dÞch vô ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô kh¸c. Néi dung kÕt cÊu cña TK154 - Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang ë B­u ®iÖn huyÖn nh­ sau: Bªn Nî: Ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn dÞch vô B­u chÝnh - ViÔn th«ng - PHBC.. nh­ : Chi phÝ nh©n c«ng, vËt liÖu, dông cô s¶n xuÊt, chi phÝ khÊu hao, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi, chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. Bªn Cã: KÕt chuyÓn chi phÝ thùc tÕ cña khèi l­îng dÞch vô ®· cung cÊp cho kh¸ch hµng sang TK 13631 - Ph¶i tr¶ néi bé ®Ó thanh to¸n víi B­u ®iÖn tØnh. Cuèi kú tµi kho¶n nµy kh«ng cã sè d­. ë B­u ®iÖn tØnh, bªn Nî TK 154 - Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang ph¶n ¸nh chi phÝ vÒ dÞch vô B­u, §iÖn, PHBC ph¸t sinh t¹i B­u ®iÖn tØnh nh­ng bªn Cã th× kÕt chuyÓn sang TK6323 ( gi¸ vèn dÞch vô BCVT ph¸t sinh ). Trªn B­u ®iÖn tØnh kh«ng sö dông TK cÊp 2 lµ 1544 vµ cuèi kú TK 154 t¹i B­u ®iÖn tØnh còng kh«ng cã sè d­. Ngoµi ra cßn sö dông TK 627- Chi phÝ s¶n xuÊt chung : ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung t¹i c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt trùc tiÕp sau ®ã ph©n bæ vµo tõng dÞch vô. Riªng chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp chØ ph¸t sinh ë B­u ®iÖn tØnh vµ Tæng c«ng ty B­u chÝnh ViÔn th«ng VN th× h¹ch to¸n ë tµi kho¶n 642 cuèi kú kÕt chuyÓn sang TK 911 nh»m ph¶n ¸nh toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh (gi¸ thµnh toµn bé cña tõng nghiÖp vô kinh doanh ®Ó so s¸nh víi thu nhËp cña tõng ho¹t ®éng kinh doanh, x¸c ®Þnh ®­îc kÕt qu¶ cuèi kú cña tõng ho¹t ®éng kinh doanh). b - Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ dÞch vô B­u ®iÖn: Do ®Æc ®iÓm kinh doanh, ngµnh B­u ®iÖn rÊt phøc t¹p, chi phÝ r¶i r¸c ë nhiÒu n¬i - h¹ch to¸n chi phÝ theo ph­¬ng thøc h¹ch to¸n toµn ngµnh. Do vËy ngay tõ c¬ së ®Çu tiªn khi h¹ch to¸n chi phÝ còng ph¶i ph©n ra ®èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ theo nhãm s¶n xuÊt ®Ó khi tËp hîp vÒ B­u ®iÖn tØnh míi ®­îc thèng nhÊt, ®óng ®¾n, chÝnh x¸c. Tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ ë b­u ®iÖn huyÖn ®­îc biÓu diÔn qua s¬ ®å sau: S¬ ®å 3: S¬ ®å h¹ch to¸n kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ë B§ huyÖn TK liªn quan TK 1541, 1542, 1543, 1544,1545,1546,1547 TK 13631 TËp hîp chi phÝ Gi¸ trÞ khèi l­îng dÞch Ph©n bæ cho c¸c dÞch vô vô hoµn thµnh thanh to¸n víi B§ tØnh TK13635 ThuÕ HHDV Mua vµo TK627 CPSX chung Ph©n bæ cho c¸c dÞch vô K/C dÞch vô hoµn thµnh thanh to¸n víi B§ tØnh S¬ ®å 4 : S¬ ®å h¹ch to¸n kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ë B­u ®iÖn tØnh TK liªn quan TK 1541, 1542, 1543, 1544,1545,1546,1547 TK 6323 TËp hîp chi phÝ Ph©n bæ cho c¸c dÞch vô TK133 ThuÕ HHDV KC gi¸ trÞ khèi l­îng dÞch Mua vµo vô hoµn thµnh t¹i B§T TK627 CPSX chung Ph©n bæ cho c¸c dÞch vô TK33631 KC dÞch vô hoµn thµnh t¹i B­u ®iÖn huyÖn, c«ng ty Trong c«ng t¸c qu¶n lý doanh nghiÖp chi phÝ s¶n xuÊt lµ 1 trong nh÷ng chØ tiªu quan träng lu«n ®­îc c¸c nhµ qu¶n lý quan t©m v× nã g¾n liÒn víi kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. ViÖc ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chØ cã thÓ dùa trªn gi¸ thµnh s¶n phÈm chÝnh x¸c. Nh­ng tÝnh chÝnh x¸c cña gi¸ thµnh s¶n phÈm l¹i chÞu sù ¶nh h­ëng cña kÕt qu¶ tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. Do vËy, tæ chøc tèt c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó ®¶m b¶o x¸c ®Þnh ®óng néi dung ph¹m vi chi phÝ cÊu thµnh trong gi¸ thµnh s¶n phÈm, l­îng gi¸ trÞ c¸c yÕu tè chi phÝ ®· ®­îc chuyÓn dÞch vµo s¶n phÈm hoµn thµnh cã ý nghÜa quan träng vµ lµ yªu cÇu cÊp b¸ch trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. §Ó ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm, kÕ to¸n thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô sau: - X¸c ®Þnh ®óng ®èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. - Tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo ®óng ®èi t­îng ®· x¸c ®Þnh vµ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt thÝch hîp. - Thùc hiÖn ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn ®Þnh møc, dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó cã nh÷ng kiÕn nghÞ ®Ò xuÊt cho l·nh ®¹o doanh nghiÖp ra c¸c quyÕt ®Þnh thÝch hîp tr­íc m¾t còng nh­ l©u dµi ®èi víi sù ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. * Tæng hîp mét sè chØ tiªu chñ yÕu tõ n¨m 2004 - 2006 : Toµn bé c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh doanh B­u chÝnh ViÔn th«ng ph¸t sinh trong vßng 3 n¨m ( 2004 - 2006 ) cña B­u ®iÖn tØnh Qu¶ng Ninh ®· ®­îc C«ng ty DÞch vô T­ vÊn Tµi chÝnh KÕ to¸n vµ KiÓm to¸n Bé Tµi chÝnh chÊp nhËn nh­ sau: KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh PhÇn I - L·i, Lç §¬n vÞ tÝnh: VN§ ChØ tiªu M· sè N¨m 2004 N¨m 2005 N¨m 2006 Tæng céng Doanh thu ph¸t sinh 00 249.734.949.250 316.814.619.448 402.802.551.207 969.352.119.905 Doanh thu ph©n chia 00A 39.433.145.103 30.115.146.776 185.355.776.433 254.904.068.312 Doanh thu sau ph©n chia 01 210.301.804.147 286.699.472.672 217.446.774.774 714.448.051.593 C¸c kho¶n gi¶m trõ 03 0 27.907.970 46.993.959 74.901.929 - ChiÕt khÊu th­¬ng m¹i 04 0 - Gi¶m gi¸ hµng b¸n 05 0 27.907.970 46.893.959 74.801.929 - Hµng b¸n tr¶ l¹i 06 0 100.000 100.000 1. Doanh thu thuÇn 10 210.301.804.147 286.671.564.702 217.399.780.815 714.373.149.664 - Doanh thu ph¶i nép 10A 45.407.377.305 113.681.042.160 19.609.085.403 178.697.504.868 - D.thu ®­îc ®iÒu tiÕt 10B 15.401.000.000 15.401.000.000 - D.thu ®­îc h­ëng 10C 164.894.426.842 172.990.522.542 213.191.695.412 551.076.644.796 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 11 103.862.722.732 114.450.532.520 148.232.275.062 366.545.530.314 3. Lîi nhuËn gép 20 61.031.704.110 58.539.990.022 64.959.420.350 184.531.114.482 4. Doanh thu H§TC 21 1.523.685.406 2.221.519.200 2.311.259.336 6.056.463.942 5. Chi phÝ tµi chÝnh 22 0 2.356.595.754 2.494.486.322 4.851.082.076 6. Chi phÝ b¸n hµng 24 1.173.168.000 0 0 1.173.168.000 7. Chi phÝ qu¶n lý DN 25 20.161.820.293 20.684.478.988 19.993.151.995 60.839.451.276 8. Lîi nhu©n tõ H§KD 30 41.220.401.223 37.720.434.480 44.783.041.369 123.723.877.072 9. Thu nhËp kh¸c 31 592.312.509 373.576.375 817.904.471 1.783.793.355 10. Chi phÝ kh¸c 32 210.362.550 222.068.664 365.065.064 797.496.278 11. Lîi nhuËn kh¸c 40 381.949.959 151.507.711 452.839.407 986.297.077 12. Tæng lîi nhu©n tr­íc thuÕ 50 41.602.351.182 37.871.942.191 45.235.880.776 124.710.174.149 13. ThuÕ TNDN ph¶i nép 51 15.402.518.743 12.887.304.908 13.759.492.928 42.049.316.579 - Nép TCT ®Ó nép NS 51A 15.402.518.743 12.887.304.908 13.759.492.928 42.049.316.579 14. Lîi nhuËn sau thuÕ 60 26.199.832.439 24.984.637.283 31.476.387.848 82.660.857.570 PhÇn II: t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi nhµ n­íc §¬n vÞ tÝnh: VN§ ChØ tiªu M.sè N¨m 2004 N¨m 2005 N¨m 2006 1. ThuÕ GTGT hµng b¸n néi ®Þa 11 - Sè cßn ph¶i nép ®Çu kú (447.740.241) (1.590.833.897) 705.902.770 - Sè ph¶i nép trong kú 8.029.285.324 13.126.438.453 15.293.291.931 - Sè thuÕ ®· nép 9.172.378.980 10.829.701.786 22.663.079.188 - Sè cßn ph¶i nép (1.590.833.897) 705.902.770 (6.663.884.487) 2. ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt 13 0 3.ThuÕ xuÊt nhËp khÈu 14 0 4. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 15 0 5. Thu trªn vèn 16 6. ThuÕ tµi nguyªn 17 7. ThuÕ nhµ ®Êt ph¶i nép 18 253.682.139 242.244.149 - Sè thuÕ ®· nép 253.682.139 242.244.149 8. TiÒn thuª ®Êt 19 9. C¸c lo¹i thuÕ kh¸c ph¶i nép 20 - Sè cßn ph¶i nép ®Çu kú 0 270.143.857 429.773.715 - Sè ph¶i nép trong kú 350.143.857 634.285.699 79.802.728 - Sè thuÕ ®· nép 80.000.000 474.655.841 583.734.041 - Sè cßn ph¶i nép 270.143.857 429.773.715 (74.157.598) II. C¸c kho¶n kh¸c (30=31+32+33) 30 1. C¸c kho¶n phô thu 31 2. C¸c kho¶n phÝ, lÖ phÝ 32 3.C¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c 33 PhÇn IiI: thuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ, thuÕ GTGT ®­îc hoµn l¹i, thuÕ GTGT ®­îc gi¶m, thuÕ GTGT hµng b¸n néi ®Þa §¬n vÞ tÝnh: VN§ ChØ tiªu MS N¨m 2004 N¨m 2005 N¨m 2006 I. ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ 1. Sè thuÕ GTGT cßn ®­îc khÊu trõ, cßn ®­îc hoµn l¹i ®Çu kú 10 2. Sè thuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ p.sinh 11 9.354.929.306 7.320.034.193 19.466.530.978 3. Sè thuÕ GTGT ®· khÊu trõ,thuÕ GTGT hµng mua tr¶ l¹i ( 12=13+14+15+16+17) 12 9.354.929.306 7.320.034.193 19.466.530.978 a/ Sè thuÕ GTGT ®· ®­îc khÊu trõ 13 8.216.100.941 7.118.032.379 19.453.017.185 b/ Sè thuÕ GTGT ®· ®­îc hoµn l¹i 14 0 0 c/ Sè thuÕ GTGT hµng mua tr¶ l¹i, gi¶m gi¸ hµng mua 15 0 0 d/ Sè thuÕ GTGT kh«ng ®­îc khÊu trõ 16 1.138.828.365 202.001.814 387.830.553 II. ThuÕ GTGT hµng b¸n néi ®Þa 1. ThuÕ GTGT hµng b¸n néi ®Þa cßn ph¶i nép ®Çu kú 40 (447.740.241) (1.590.833.897) 705.902.770 2. ThuÕ GTGT ®Çu ra ph¸t sinh 41 21.432.033.267 28.773.123.782 35.922.627.695 3. ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®· khÊu trõ 42 8.216.100.941 7.118.032.379 19.065.186.632 4. ThuÕ GTGT ph¶i nép vÒ TCT 45 5.186.647.002 8.528.652.950 0 5. ThuÕ GTGT hµng b¸n néi ®Þa ®· nép vµo NSNN 46 9.172.378.980 10.829.701.786 22.663.079.188 6. ThuÕ GTGT hµng b¸n néi ®Þa cßn ph¶i nép cuèi kú 47 (1.590.833.897) 705.902.770 (5.099.735.355) BiÓu tæng hîp gi¸ vèn hµng b¸n bao gåm : §¬n vÞ tÝnh: VN§ ChØ tiªu N¨m 2004 N¨m 2005 N¨m 2006 Tæng céng Gi¸ vèn hµng b¸n 103.862.722.732 114.450.532.520 148.232.275.062 366.545.530.314 Trong ®ã: 1. Gi¸ thµnh SXSP, D. vô 101.365.169.807 113.189.468.152 146.897.744.391 361.452.382.350 2. Gi¸ vèn hµng ho¸ 1.358.724.560 1.059.062.554 946.700.118 3.364.487.232 3. ThuÕ kh«ng ®­îc khÊu trõ 1.138.828.365 202.001.814 387.830.553 1.728.660.732 Thu nhËp b×nh qu©n mét lao ®éng : N¨m 2004 : 23.382.743® N¨m 2005: 26.007.011® N¨m 2006: 27.822.084® 2.2.2 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ tai Bưu điện tỉnh Quảng Ninh. a. Hạch toán ban đầu: Tổ chức hạch toán theo hình thức sổ:” Chứng từ - ghi sổ”: + Căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là: “ Chứng từ ghi sổ” Cụ thể: - Ghi theo trình tự thời gian được thực hiện trên sổ đăng kí chứng từ ghi sổ. Ghi theo nội dung kinh tế được thực hiện trên sổ cái. - “ Chứng từ - ghi sổ” được đánh số hiệu liên tục trong từng tháng hoặc cả năm ( theo số thứ tự trong sổ đăng kí chứng từ ghi sổ), phải có chứng từ gốc đi kèm và phải được kế toán trưởng duyệt thì mới có đủ căn cứ để ghi sổ kế toán. + Các loại sổ sử dụng: - Chứng từ - ghi sổ: Được lập trên cơ sở từng chứng từ gốc hoặc bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại có cùng nội dung kinh tế. Chứng từ ghi sổ được lập hàng ngày hoặc định kì. Chứng từ ghi sổ được lập tại mỗi bộ phận kế toán phần hành. Số lượng chứng từ ghi sổ phải lập tuỳ thuộc vào cách quản lý, kế toán mỗi đối tuợng. - Sổ đăng kí chứng từ ghi sổ: là sổ kế toán tổng hợp dùng đẻ ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian. Sổậnỳ vừ dùng để đăng kí cấc nghiệp vụ kinh tế phát sinh, quản lý chứng từ ghi sổ, kiểm tra đối chiếu số liệu với bảng cân đối số phát sinh. Sổ này do kế toán tổng hợp ghi trên cơ sở các chứng từ ghi sổ do các kế toán phần hành chuyển đến. - Sổ cái: là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo tài khoản kế toán đã đưwcj qui định trong chế độ tài khoản kế toán được áp dụng tại DN. - Các loại sổ chi tiết ( vật liệu, thành phẩm, TSCĐ…) Thứ tự ghi sổ: - Hàng ngày kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ gốc, phân loại chứng từ và lập chứng từ ghi sổ: - Chứng từ kế toán chi tiết được ghi vào sổ kế toán chi tiết. - Các chứng từ liên quan đến tiền mặt được ghi vào sổ quỹ. Căn cứ vào các chứng từ ghi sổ để ghi vào các sổ cái tài khoản. Dựa vào sổ kế toán chi tiết lập bảng tổng hợp số liệu chi tiết. Dựa vào sổ cái tài khoản lập cân đối phát sinh tài khoản. Kiểm tra đối chiếu giữa bảng tổng hợp chi tiết với bảng cân đối phát sinh tài khoản. Tr×nh tù ghi sæ theo h×nh thøc tÕ to¸n " Chøng tõ ghi sæ " nh­ sau: Sơ đồ 5 tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ chøng tõ ghi sæ Sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ quü B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc Chøng tõ ghi sæ B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ ®¨ng ký chøng tõ Sæ c¸i B¶ng c©n ®èi sæ ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi hµng ngµy. Ghi cuèi th¸ng. §èi chiÕu, kiÓm tra. b.Tài khoản sử dụng HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n gåm 10 lo¹i sau: TK lo¹i 1 - Tµi s¶n l­u ®éng: 111,112,113,131,133,136,138,139,141, 142,151, 152,153,154,155,156,157. TK lo¹i 2 - Tµi s¶n cè ®Þnh: 211,213,214,241,242. TK lo¹i 3 - Nî ph¶i tr¶: 311,315,331,333,334,335,336,338,341,342. TK lo¹i 4 - Vèn chñ së h÷u: 411,412,413,414,415,421,431,441. TK lo¹i 5 - Doanh Thu :511,512,515,531,532. TK lo¹i 6 - Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh: 627, 632,635, 641, 642. TK lo¹i 7 - Thu nhËp ho¹t ®éng kh¸c : 711 TK lo¹i 8 - Chi phÝ ho¹t ®éng kh¸c : 811 TK lo¹i 9 - KÕt qu¶ kinh doanh : 911 TK lo¹i 0 - Tµi s¶n ngoµi b¶ng: 001,004,005( tem th­),009. Trong ®ã c¸c tµi kho¶n ®­îc më chi tiÕt ®Õn tõng kho¶n môc vµ cã chi tiÕt mét sè quy®Þnh riªng cña ngµnh. .a. Thùc tÕ h¹ch to¸n chi phÝ t¹i ®¬n vÞ trùc thuéc B­u ®iÖn tØnh (C¸c c«ng ty, B­u ®iÖn huyÖn, ThÞ x·, Thµnh phè trùc thuéc) C¬ së huyÖn thÞ, C«ng ty lµ n¬i ®Çu tiªn ph¸t sinh chi phÝ phôc vô cho viÖc ký göi tin vµ nhËn tin, ë ®©y khi ph¸t sinh chi phÝ, kÕ to¸n c¨n cø vµo chøng tõ gèc tËp hîp vµ ph©n theo kho¶n môc yÕu tè ®· ®­îc cµi ®Æt s½n trªn ch­¬ng tr×nh m¸y tÝnh. C¸c chøng tõ, b¶ng biÓu ph¸t sinh t¹i c¸c c«ng ty, B­u ®iÖn huyÖn thÞ còng gièng nh­ B­u ®iÖn tØnh, do ®ã phÇn nµy chØ tr×nh bµy vÒ h¹ch to¸n chi phÝ ë c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc * H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng : - Chi phÝ nh©n c«ng : TiÒn l­¬ng cña c¸c B­u ®iÖn huyÖn , thÞ x·, c«ng ty ®­îc tÝnh tËp trung t¹i B­u ®iÖn tØnh th«ng qua chÊt l­îng b×nh bÇu cña héi ®ång thi ®ua ph©n lo¹i 1,2; 1,1; 1 ... hµng th¸ng cña tõng ®¬n vÞ, ®Ó B­u ®iÖn tØnh lµm c¬ së tÝnh to¸n ph©n bæ thªm (l­¬ng th­ëng nh­ : l­¬ng n¨ng suÊt vµ l­¬ng chÊt l­îng - Theo hiÖu qu¶ n¨ng suÊt lµm viÖc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn cña ®¬n vÞ. B¸o c¸o tiÒn l­¬ng cña ®¬n vÞ hµng th¸ng göi vÒ B­u ®iÖn tØnh nh­ : b¸o c¸o c¸c kho¶n phô cÊp thùc tÕ nh­ phô cÊp khu vùc, phô cÊp lµm ®ªm, khuyÕn khÝch cè ®Þnh, l­u ®éng, tr¸ch nhiÖm, thªm giê ... Riªng l­¬ng c¬ b¶n ( §Þnh biªn ) vµ phô cÊp chøc vô, phô cÊp th©m niªn ®­îc x©y dùng t¹i Phßng Tæ chøc c¸n bé Lao ®éng - B­u ®iÖn tØnh ®­îc tÝnh theo c¬ së biÕn ®éng thùc tÕ vµ ®­îc ®iÒu chØnh kÞp thêi theo l­¬ng ph©n bæ hµng th¸ng cã sù ®èi chiÕu gi÷a ®¬n vÞ víi B­u ®iÖn tØnh . + T¹i c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc B§T : C¨n cø vµo kÕt qu¶ lµm viÖc cña ng­êi lao ®éng qua b¶ng chÊm c«ng, chÊm ®iÓm n¨ng suÊt lao ®éng, ®iÓm chÊt l­îng th¸ng c«ng t¸c SXKD còng nh­ c«ng t¸c qu¶n lý cña tõng c¸ nh©n. C¨n cø b¶ng l­¬ng tæng hîp cña ®¬n vÞ , tõ yÕu tè trªn ®Ó lµm c¬ së tÝnh l­¬ng cho tõng c¸ nh©n hiÖn ®ang khai th¸c c¸c nghiÖp vô nh­ ®iÖn,ph¸t hµnh b¸o chÝ ... C¨n cø vµo b¶ng l­¬ng ph©n bæ B­u ®iÖn tØnh göi vÒ, kÕ to¸n ghi : ( Sè liÖu cô thÓ lµ sè liÖu cña B­u ®iÖn ThÞ x· Mãng C¸i vµo th¸ng 3/2007 ) - M· chi tiÕt tiÒn l­¬ng lµ : 01.01 Nî TK1541 : 121.200.764 Nî TK1542 : 30.944.876 Nî TK1543 : 25.787.397 Nî TK1544 : 20.629.917 Nî TK1545 : 12.893.698 Nî TK1546 : 0 Nî TK1547 : 7.736.219 Nî TK 627 : 38.681.096 Cã TK334 : 257.873.967 BHXH ,BHYT ,KPC§ : - Hµng th¸ng c¨n cø vµo tiÒn l­¬ng chÝnh s¸ch ®· tr¶ cho ng­êi lao ®éng, kÕ to¸n tÝnh to¸n kho¶n trÝch BHXH,KPC§ theo tû lÖ qui ®Þnh vµ h¹ch to¸n vµo chi phÝ . Sè l­îng trÝch BHXH cña ng­êi phôc vô nghiÖp vô nµo th× h¹ch to¸n vµo nghiÖp vô ®ã, tæng sè BHXH vµ KPC§ ®· ®­îc tÝnh ph©n bæ cho c¸c nghiÖp vô t¹i B­u ®iÖn tØnh, kÕ to¸n ®¬n vÞ trùc thuéc theo sè ph©n bæ cña b¶ng tÝnh l­¬ng vÒ sè BHXH, BHYT, KPC§ ghi: - M· chi tiÕt tiÒn BHXH, BHYT, KPC§ lµ : 01.02 Nî TK1541 : 12.483.977 Nî TK1542 : 3.187.398 Nî TK1543 : 2.656.165 Nî TK1544 : 2.124.932 Nî TK1545 : 1.328.083 Nî TK1546 : 0 Nî TK1547 : 796.850 Nî TK 627 : 3.984.249 Cã TK13888 : 13.706.723 (tiÒn b¶o hiÓm y tÕ 2% c¶ n¨m) Cã TK33638: 12.854.931 ( 2% KPC§ vµ 15% BHXH ) Gi¶i thÝch : - Nî vµo chi phÝ, Cã TK13888 lµ tiÒn b¶o hiÓm y tÕ ®¬n vÞ mua cho CBCNV tõ ®Çu n¨m vµ h¹ch to¸n 1 lÇn vµo chi phÝ ( quyÕt to¸n th¸ng 3/2007). Theo danh s¸ch kª khai cña ®¬n vÞ ®· ®­îc c¬ së BHYT chÊp nhËn ®¬n vÞ ®· chuyÓn tiÒn mua BHYT, sè tiÒn nµy c¸ nh©n ph¶i nép 1/3 cßn 2/3 th× ®­îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ . - 2% KPC§ vµ 15% BHXH c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ghi nî vµo chi phÝ, ghi cã TK33638(ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c). B­u ®iÖn tØnh sÏ ghi nî TK13638 vµ cã c¸c TK3382, 3383 theo sè liÖu ph©n bæ chi tiÕt trªn b¶ng l­¬ng. · ¨n gi÷a ca : C¸c ®¬n vÞ theo ngµy c«ng s¶n xuÊt cña CBCNV göi quyÕt to¸n vÒ B§T. C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ ¨n gi÷a ca B­u ®iÖn tØnh göi vÒ, kÕ to¸n ghi: Nî TK1541 : 11.584.560 Nî TK1542 : 2.957.760 Nî TK1543 : 2.464.800 Nî TK1544 : 1.971.840 Nî TK1545 : 1.232.400 Nî TK1546 : 0 Nî TK1547 : 739.440 Nî TK 627 : 3.697.200 Cã TK334 : 24.648.000 * H¹ch to¸n chi phÝ vËt liÖu : Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc vÒ mua s¾m nguyªn nhiªn vËt liÖu, hay phiÕu xuÊt kho c«ng cô, vËt liÖu ... xuÊt dïng cho s¶n xuÊt dÞch vô kÕ to¸n ghi : ( sè liÖu ®· tæng hîp trong th¸ng 3/2007 - m· 02 cña B­u ®iÖn ThÞ x· Mãng C¸i) Nî TK1541 : 6.007.984 Nî TK1542 : 2.498.924 Nî TK1543 : 1.359.706 Nî TK1544 : 0 Nî TK1545 : 377.670 Nî TK1546 : 378.000 Nî TK1547 : 1.016.000 Nî TK 627 : 23.695.089 Nî TK13635 : 2.480.887 ( thuÕ VAT) Cã TK 111 : 7.289.760 Cã TK 112 : 20.000.000 Cã TK 152 : 10.524.500 VËt liÖu dïng cho söa ch÷a tµi s¶n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Nhiªn liÖu: chñ yÕu lµ x¨ng phôc vô cho ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn th­ b¸o, ch¹y m¸y. VÝ dô mÉu chøng tõ chi tiÕt ®Ó kÕ to¸n c¨n cø h¹ch to¸n trong th¸ng lµ H§GT gia t¨ng mua v¨n phßng phÈm do bé phËn khai th¸c b­u chÝnh ®i mua vÒ vµo ngµy 20/3/2007. Sau khi chøng tõ vÒ cã ®Çy ®ñ thñ tôc cña c¸c bé phËn x¸c nhËn vµ gi¸m ®èc ký duyÖt, kÕ to¸n ®¬n vÞ ghi : Nî TK1541 ( m· 02.01) : 250.000 Nî TK13635 : 25.000 Cã TK 1111 : 275.000 ( ®èi víi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc h¹ch to¸n thuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ vµo TK13635, cuèi th¸ng c¸c ®¬n vÞ lµm b¶ng kª khai quyÕt to¸n vÒ B­u ®iÖn tØnh sÏ ghi : Nî TK13311 Cã TK33635 ) Ho¸ ®¬n MÉu sè: 01GTKT-3LL Gi¸ trÞ gia t¨ng DE/2003B Liªn 2: Giao kh¸ch hµng 0023764 Ngµy 20 th¸ng 3 n¨m 2007 §¬n vÞ b¸n hµng : Cöa hµng t¹p ho¸ T­ Thôc §Þa chØ : 142- Lª Lai Mãng C¸i - Qu¶ng Ninh Sè tµi kho¶n : §iÖn tho¹i : MS: 5700366793 Hä tªn ng­êi mua hµng : NguyÔn ThÞ Lª Tªn ®¬n vÞ : B­u ®iÖn thÞ x· Mãng C¸i Sè tµi kho¶n : H×nh thøc thanh to¸n : TM MS : 57001014361 TT Tªn hµng ho¸ dÞch vô §VT sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 Sæ ghi chÐp Q 5 3.500 17.500 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Céng tiÒn hµng : 250.000 ThuÕ suÊt GTGT : 10% tiÒn thuÕ GTGT: 25.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n 275.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ : Hai tr¨m b¶y m­¬i n¨m ngµn ®ång ch½n. Ng­êi mua hµng Ng­êi b¸n hµng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ NguyÔn ThÞ Lª Hång H¹nh HoÆc mét vÝ dô chi tiÕt kh¸c vÒ xuÊt kho x¨ng ch¹y m¸y næ ( m¸y c«ng suÊt 500KVA ) phôc vô s¶n xuÊt do mÊt ®iÖn dïng chung cho tÊt c¶ c¸c bé phËn vµo ngµy 15/3 nh­ sau: B­u ®iÖn tØnh Qu¶ng ninh B­u ®iÖn thÞ x· mãng c¸i MÉu sè 02-VT Ban hµnh theo Q§ sè 1141-TC/Q§/C§KT ngµy 01 th¸ng 11 n¨m1995 phiÕu xuÊt kho Sè : 05 Ngµy 15 th¸ng 3 n¨m 2007 Nî : 627 Cã : 152 Hä tªn ng­êi nhËn hµng : TriÖu Minh H¶i §Þa chØ : Tæ d©y m¸y Lý do xuÊt kho : XuÊt kho x¨ng ch¹y m¸y næ phôc vô s¶n xuÊt XuÊt t¹i kho : XD_ X¨ng m¸y næ TT Tªn, nh·n hiÖu quy c¸ch, phÈm chÊt vËt t­ (s¶n phÈm hµng ho¸) M· sè §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt 1 X¨ng ch¹y m¸y næ X¨ng lÝt 100 90 7.000 630.000 Céng 630.000 XuÊt ngµy 15 th¸ng 3 n¨m 2007 Ng­êi nhËn Thñ kho KÕ to¸n vËt t­ KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho, b¶ng x¸c nhËn sè giê ch¹y m¸y næ kÕ to¸n ghi: Nî TK627(m· 02.03) : 630.000 Cã TK152 : 630.000 * H¹ch ._.g ch½n Ng­êi mua hµng Ng­êi b¸n hµng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ M¹c V¨n Ph­¬ng Ph¹m ThÞ Chiªn C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh söa ch÷a xe « t« cña L·nh ®¹o B§T phª duyÖt cïng c¸c ho¸ ®¬n chøng tõ kÌm theo, kÕ to¸n ghi : Nî TK642(07.01) : 14.400.000 Cã TK331 : 14.400.000 - H¹ch to¸n ch phÝ b»ng tiÒn kh¸c: Hµng ngµy khi ph¸t sinh vÒ chi phÝ héi nghÞ, tiÕp kh¸ch, c«ng t¸c phÝ, tµu xe ®i phÐp, chi phÝ ®µo t¹o, in Ên tµi liÖu ... c¨n cø vµo chøng tõ chi phÝ ph¸t sinh trong th¸ng 3/2007 (sè liÖu ®· tæng hîp) nh­ ho¸ ®¬n, giÊy ®i ®­êng, vÐ tµu, xe, biªn lai cña nhµ tr­êng thu häc phÝ.. .. kÕ to¸n ghi: Nî TK 642 (08.01) : 2.785.000 (chi phô cÊp ®éc h¹i) Nî TK 642 (08.02) : 47.272.727(chi qu¶ng c¸o) Nî TK 642(08.03) : 159.681.016 ( chi kh¸nh tiÕt ) Nî TK 642( 08.04) : 1.056.000 ( chi ®µo t¹o ) Nî TK642 (08.08) : 44.484.375 ( chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c ) Nî TK 13311 : 10.262.983 Cã TK 1111 : 64.776.812 Cã TK 1121 : 52.000.000 Cã TK 331 : 148.765.2891 VÝ dô chøng tõ chi tiÕt cô thÓ vÒ chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c lµ H§GT phßng nghØ cho ¤ng H¶i - phßng B­u chÝnh ®i c«ng t¸c vµ l¸i xe nh­ sau: Ho¸®¬n MÉu sè: 01GTKT-3LL Gi¸ trÞ gia t¨ng DY/2003B Liªn 2: Giao kh¸ch hµng 0027615 Ngµy 10 th¸ng 3 n¨m 2007 §¬n vÞ b¸n hµng : Nhµ nghØ S¬n Hïng - Hµ Néi §Þa chØ : Hµ Néi Sè tµi kho¶n : §iÖn tho¹i : MS: xxxxx Hä tªn ng­êi mua hµng : KiÒu H¶i Tªn ®¬n vÞ : B­u ®iÖn thÞ tØnh Qu¶ng Ninh Sè tµi kho¶n : H×nh thøc thanh to¸n : TM MS : 57001014361 TT Tªn hµng ho¸ dÞch vô §VT sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 Phßng nghØ P 02 136.363 272.726 Céng tiÒn hµng : 272.726 ThuÕ suÊt GTGT : 10% tiÒn thuÕ GTGT: 27.274 Tæng céng tiÒn thanh to¸n 300.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ : Ba tr¨m ngµn ®ång ch½n Ng­êi mua hµng Ng­êi b¸n hµng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KiÒu H¶i S¬n Hïng C¨n cø vµo giÊy ®i ®­êng, lÖnh ®iÒu xe, tê tr×nh ®i c«ng t¸c vµ H§GTGT, kÕ to¸n ghi: Nî TK642(08.08) : 272.726 Nî TK13311 : 27.274 Cã TK1111 : 300.000 - H¹ch to¸n mét sè nghiÖp vô kh¸c: VÒ nh÷ng chi phÝ vÒ söa ch÷a lín tµi s¶n cè ®Þnh ®Æc thï nh­ : thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch, thiÕt bÞ truyÒn dÉn, nguån ®iÖn, ®­êng lªn tr¹m th«ng tin, kÕ to¸n trÝch tr­íc chi phÝ söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh ( tû lÖ trÝch tr­íc hµng th¸ng kh«ng qu¸ 15% gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§. N¨m 2007 ch­a ph¸t sinh chi phÝ nµy, nªn lÊy mét vÝ dô cô thÓ vµo th¸ng 3/2006 trªn c¬ së b¸o c¸o chi tiÕt vÒ c¸c tµi s¶n ®Æc thï, kÕ to¸n TSC§ tÝnh to¸n vµ ghi: Nî TK 1542 ( 08.06) : 480.890.190 Cã TK 3351 : 480.890.190 Trong th¸ng 4/2006, chi b¶o d­ìng thiÕt bÞ truyÒn dÉn quang ®ît 1/2006 lµ : 194.881.500®, kÕ to¸n ghi: Nî TK 335 : 194.881.500 Cã TK 2413: 194.881.500 Cuèi n¨m nÕu chi phÝ trÝch tr­íc söa ch÷a TSC§ ®Æc thï thiÕu th× trÝch thªm, thõa th× hoµn gi¶m chi phÝ. Cô thÓ vµo 31/12/ 2006 qua ®èi chiÕu cña kÕ to¸n XDCB, kÕ to¸n TSC§. KÕ to¸n tæng hîp ghi: Nî TK 335 : 944.940.825 Cã TK1542: 944.940.825 Trong th¸ng 3/2007, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp cña B­u ®iÖn tØnh Qu¶ng Ninh tËp hîp ®­îc nh­ sau: Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Th¸ng 3 n¨m 2007 §¬n vÞ tÝnh: ®ång ChØ tiªu Ph¸t sinh trong kú Luü kÕ 1. Chi phÝ N. c«ng 564.080.940 1.121.924.900 TiÒn l­¬ng 514.519.471 995.571.750 BHXH, BHYT, KPC§ 22.456.469 56.751.150 ¨n gi÷a ca 27.105.000 69.602.000 2. Chi phÝ vËt liÖu 116.571.724 292.457.825 VL cho SXSP 29.445.865 79.054.324 VL cho SCTS 13.731.363 44.445.363 Nhiªn liÖu 73.394.496 168.958.138 3. Chi phÝ DCSX 20.191.909 72.577.618 4. CPKH - TSC§ 26.813.052 80.439.158 5. ThuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ 18.426.552 101.753.687 6. Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 1.266.175.886 1.788.113.121 SC TSC§ thuª ngoµi 14.400.000 55.495.200 Chi phÝ ®iÖn n­íc thuª ngoµi 102.025.320 298.276.040 Chi mua b¶o hiÓm tµi s¶n 1.132.961.346 1.374.539.528 DÞch vô thuª ngoµi kh¸c 16.789.220 59.802.353 7. Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn 255.279.118 881.556.794 B¶o hé lao ®éng 2.785.000 30.188.919 Tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o 47.272.727 170.370.845 Kh¸nh tiÕt, giao dÞch ®èi ngoµi 159.681.016 546.636.305 Bæ tóc ®µo t¹o 1.056.000 5.256.000 Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c 44.484.375 106.724.725 Chi phÝ cho tæ chøc vµ ®oµn thÓ 21.100.000 Nghiªn cøu KH, c¶i tiÕn s¸ng kiÕn 1.280.000 Tæng chi phÝ QLDN 2.267.539.181 4.338.823.103 Trong ®ã: Chi phÝ söa ch÷a TS 28.131.363 99.940.563 Cuèi th¸ng 3/2007, c¨n cø vµo biÓu chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, sau khi ®· ®èi chiÕu chi tiÕt sæ c¸i TK642, kÕ to¸n tæng hîp vµo môc chøng tõ kÕ to¸n trong ch­¬ng tr×nh kÕ to¸n vµ kÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: Nî TK9113 : 2.267.539.181 Cã TK642: 2.267.539.181 B­u ®iÖn tØnh Qu¶ng ninh V¨n phßng b­u ®iÖn tØnh sæ c¸i Tõ ngµy 01/03/2007 ®Õn ngµy 31/03/2007 Tµi kho¶n : Chi phÝ Qu¶n lý doanh nghiÖp Sè hiÖu : 642 §VT : §ång Chøng tõ ghi sæ DiÔn Gi¶i Thèng Kª Sè hiÖu TK ®èi øng Sè tiÒn Lo¹i CT Sè CT Ngµy Th¸ng Tµi Kho¶n Thèng Kª Nî Cã … .. …………………… .. … … …………… ……….. 6 6 31/3/07 PhÝ b¶o hiÓm tµi s¶n ®ît III n¨m 2006-H§ sè 0038211 ngµy 25/03/07_CT b¶o hiÓm B­u ®iÖn t¹i H¶i phßng 07.07 331 1.132.961.346 64 64 KÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n lý 07.07 9113 1.132.961.346 … .. … .. … … §Çu Kú Céng ph¸t sinh 2.267.539.181 2.267.539.181 Luü kÕ 4.338.823.103 4.338.823.103 Cuèi kú Ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 2007 LËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ Thùc tÕ kÕ to¸n chi phÝ ë B­u ®iÖn tØnh Qu¶ng Ninh ®­îc biÓu diÔn theo s¬ ®å sau: S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ë B­u ®iÖn tØnh TK 152,153,334,… TK 154(1,2,3,4…) TK 6323 TK 911 Chi phÝ trùc tiÕp t¹i B§T K/chuyÓn chi phÝ KÕt chuyÓn gi¸ vèn ( NVL, CCDC, L­¬ng ...) SXKD ph¸t sinh t¹i hµng b¸n t¹i B§T B­u ®iÖn tØnh TK 627 Chi phÝ s.xuÊt KC p.bæ chi phÝ chung t¹i B§ tØnh S.xuÊt chung t¹i B§ tØnh TK335 TrÝch tr­íc KÕt chuyÓn chi phÝ Chi phÝ SCL§T söa ch÷a lín ®Æc thï TK 33631 KÕt chuyÓn chi phÝ SXKD t¹i KÕt chuyÓn gi¸ vèn c¸c B­u ®iÖn huyÖn, C.ty trùc thuéc t¹i ®¬n vÞ c¬ së TK 642 TËp hîp chi phÝ KÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Qu¶n lý DN Khi kÕ to¸n h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trªn ch­¬ng tr×nh kÕ to¸n ®­îc cµi ®Æt trong m¸y, th× c¸c sè liÖu sÏ tù ®éng vµo c¸c b¶ng biÓu nh­: liÖt kª chøng tõ ghi sæ, chøng tõ ghi sæ, sæ c¸i tµi kho¶n, muèn xem d÷ liÖu cña ngµy nµo chØ cÇn vµo tªn chøng tõ, sæ cña ngµy th¸ng cÇn t×m m¸y sÏ tù ®éng ®­a ra mÉu biÓu, vÝ dô xem chøng tõ ghi sæ ngµy 05/3/2007 : Tæng c«ng ty b­u chÝnh viÔn th«ng §¬n vÞ b¸o c¸o : V¨n phßng b­u ®iÖn tØnh §¬n vÞ nhËn : B­u ®iÖn tØnh qu¶ng ninh 539 Lª Th¸nh T«ng TP H¹ Long chøng tõ ghi sæ Ngµy 05 th¸ng 3 n¨m 2007 M· LCT : C Tªn lo¹i chøng tõ : PhiÕu chi tiÒn mÆt §VT : §ång Chøng tõ ghi sæ Sè hiÖu tµi kho¶n Sè HiÖu Sè c. tõ Ngµy Th¸ng DiÔn gi¶i Nî Cã Sè tiÒn Tµi kho¶n Thèng kª Tµi kho¶n Thèng kª 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 15 05/3/07 Bµ Thªu mua ®å dïng 642 03 11111 969.000 15 15 05/3/07 Bµ Thªu tiÕp kh¸ch 642 08.08.3 11111 652.000 ... ... ... ... ... ... ... ... Tæng céng : 15 2.958.000 16 16 05/3/07 Bµ Thanh nhËn L§ giái 4311 KT03 11111 1.200.000 Tæng céng : 16 1.200.000 17 17 05/3/07 ¤. Dòng thanh to¸n x¨ng 642 02.03 11111 1.350.000 13311 11111 67.500 Tæng céng : 17 1.417.500 ... ... ... ... ... ... ... ... Céng trong kú : 24.483.000 Luü kÕ tõ ®Çu n¨m 15.472.096.156 Tæng c«ng ty b­u chÝnh viÔn th«ng §¬n vÞ b¸o c¸o : V¨n phßng b­u ®iÖn tØnh §¬n vÞ nhËn : B­u ®iÖn tØnh qu¶ng ninh 539 Lª Th¸nh T«ng TP H¹ Long sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Th¸ng 3 n¨m 2007 M· LCT : 02 Tªn lo¹i chøng tõ : TiÒn ng©n hµng §VT : §ång Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Sè HiÖu Ngµy th¸ng Sè c. tõ Nî Cã Tµi kho¶n Thèng kª Tµi kho¶n Thèng kª 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 01/3/2007 CT1 B§ V©n ®ån tr¶ b¸o 11211 02 13636 36500 7.262.400 Tæng céng : 1 7.262.400 02 03/3/2007 02 Bµ Hoa nép ng©n hµng 11211 11111 500.000.000 ... ... ... ... ... ... ... ... Tæng céng : 02 900.000.000 ... ... ... ... ... ... ... ... M· LCT : C Tªn lo¹i chøng tõ : PhiÕu chi tiÒn mÆt ... ... ... ... ... ... ... ... 15 05/3/07 15 Bµ Thªu mua ®å dïng 642 03 11111 969.000 15 05/3/07 15 Bµ Thªu tiÕp kh¸ch 642 08.08.3 11111 652.000 ... ... ... ... ... ... ... Tæng céng : 15 2.958.000 ... ... ... ... ... ... ... ... M· LCT : VT Tªn lo¹i chøng tõ : VËt t­ 800 31/3/07 800 XuÊt v¨n phßng phÈm 642 02.01 1521 11.073.000 Tæng céng : 800 11.073.000 Céng trong kú : 1.235.652.503 Luü kÕ tõ ®Çu n¨m 5.829.024.135 *- §Ó thùc hiÖn viÖc ph©n bæ chi phÝ, lµm c¬ së tÝnh gi¸ thµnh ®èi víi c¸c dÞch vô BCVT, khi tÊt c¶ c¸c sè liÖu vÒ doanh thu, chi phÝ ®· ®­îc tËp hîp toµn tØnh truyÒn sè liÖu vÒ m¹ng kÕ to¸n B­u ®iÖn tØnh. M¸y sÏ tù ®éng ph©n bæ chi phÝ c¸c dÞch vô t­¬ng øng víi doanh thu theo hÖ sè ph©n bæ chi ®· ®­îc kÕ to¸n m¹ng cµi ®Æt trong m¸y theo Q§ sè 8415/KTTKTC ngµy 30/12/2004 cña Tæng c«ng ty BCVT_VN, vÝ dô hÖ sè ph©n bæ chi phi phÝ cña dÞch vô B­u phÈm ( TN+NN) cña B­u chÝnh lµ 1; B­u kiÖn trong n­íc lµ 0,54 ... . B¸o c¸o tæng hîp doanh thu, chi phÝ quÝ I/2007 nh­ sau ( v× lo¹i b¸o c¸o tæng hîp nµy thuéc b¸o c¸o qu¶n trÞ cña B­u ®iÖn tØnh Qu¶ng Ninh, B­u ®iÖn TØnh chØ yªu cÇu theo quÝ nªn kh«ng cã hµng th¸ng): Trang 992.2.3 - Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm dÞch vô t¹i B­u ®iÖn tØnh Qu¶ng Ninh : ë B­u ®iÖn tØnh Qu¶ng Ninh, ®¬n vÞ ký nhËn truyÒn tin vµ ph¸t tin dï sao còng chØ thùc hiÖn mét c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chØ lµ t¹o ra b¸n s¶n phÈm, ch­a ph¶i lµ t¹o ra 1 s¶n phÈm hoµn chØnh nªn t¹i B­u ®iÖn tØnh Qu¶ng Ninh míi chØ lµ tËp hîp gi¸ thµnh mét c«ng ®o¹n. Gi¸ vèn toµn bé s¶n phÈm, dÞch vô ®· tiªu thô gåm: Gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña s¶n phÈm, dÞch vô trong th¸ng (v× s¶n phÈm B­u ®iÖn lµ s¶n phÈm ®Æc biÖt , kh«ng cã nhËp kho, nªn gi¸ thµnh trong th¸ng còng lµ gi¸ vèn trong th¸ng), gi¸ vèn hµng b¸n (gi¸ vèn b¸n m¸y ®iÖn tho¹i, phong b×), thuÕ GTGT kh«ng ®­îc khÊu trõ (t­¬ng øng víi doanh thu kh«ng cã thuÕ ®Çu ra). Gi¸ vèn hµng b¸n thÓ hiÖn trªn b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh quÝ I/2007 nh­ sau: §VT : §ång - Gi¸ thµnh s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô: 30.571.462.020 - Gi¸ vèn hµng ho¸ 251.484.984 - ThuÕ GTGT kh«ng ®­îc khÊu trõ 44.288.380 Tæng céng: 30.867.235.384 Gi¸ thµnh toµn bé s¶n phÈm, dÞch vô gåm gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm dÞch vô, chi phÝ b¸n hµng (nÕu cã) vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. ViÖc tÝnh gi¸ thµnh dÞch vô B­u ®iÖn cña B­u ®iÖn tØnh Qu¶ng Ninh ®­îc tiÕn hµnh theo tõng th¸ng, theo sè liÖu b¸o c¸o cña th¸ng 3/2007, gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm, dÞch vô vµ gi¸ thµnh toµn bé chi tiÕt theo yÕu tè chi phÝ. Trang 101 Ch­¬ng 3 hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm dÞch vô t¹i b­u ®iÖn tØnh Qu¶ng Ninh 3.1- NhËn xÐt vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm dÞch vô t¹i B­u ®iÖn tØnh Qu¶ng Ninh : Qua khảo sát tình hình thực tế về kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm dịch vụ bưu điện ở Bưu điện tỉnh Quảng Ninh đối chiếu với lý luận, em có một số đánh giá khái quát như sau: 3.1.1- VÒ ­u ®iÓm : - Công tác hạch toán: Nhìn chung quá trình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dịch vụ bưu điện ở Bưư điện tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều tiến bộ, phù hợp với đặc điểm kinh doanh của mình và chấp hành chế độ , chính sách, thể lệ về tài chính kế toán của nhà nước và Tổng công ty quy định. Đơn vị sử dụng chứng từ ban đầu đúng vói mẫu biểu do Bộ Tài Chính và Tổng công ty ban hành như: Phiếu thu, phiếu xuất kho, hoá đơn GTGT…Chứng từ đều được ghi đầy đủ chính xác, các nghiệp vụ kinh tế phất sinh theo đúng thời gian, có những chữ ký đầy đủ của các bộ phận có liên quan và đúng với chế độ tài chính kế toán qui định, điều này rất quan trọng trong việc kiểm tra đối chiếu giữa số liệu thực tế và số liệu trên sổ kế toán.Giữa các phòng ban, các bộ phận có sự kết hợp chặt trong việc hoàn chỉnh chứng từ, nhờ đó tạo điều kiện cho việc theo dõi bộ từng phận liên quan được thuận lợi. Tài khoản sử dụng: Các tài khoản đơn vị sử dụng phù hợp với chế độ kế toán hiện hành. Hệ thống tài khoản kế toán đơn vị áp dụng là hệ thống tài khoản do Bộ tài chính ban hành ngày 01/11/1995, theo quyết định số 1141/TC/QĐ/CĐKT. Cho đến nay việc áp dụng này vẫn được triển khai tốt và phù hợp với đặc điểm kinh doanh của đơn vị, phần nào đáp ứng được yêu cầu của kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết. Hệ thống tài khoánử dụng được chi tiết hoá, được mã hoá đến từng đối tượng cụ thể, điều này tạo điều kiện rất lớn trong việc kiểm soát từng khoản chi phí, doanh thu từ các đơn vị trực thuộc, Bưu điện tỉnh và Tổng công ty. Tài khoản 154,511 hạch toán chi tiết theo hoạt động kinh doanh BCVT. Tài khoản 627,642 được mở chi tiết cho từng điều khoản chi phí. Có thể nói việc tổ chức hệ thống tài khoản ở đơn vị là tôt và phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị hiện nay. Công tác tổ chức hệ thống sổ sách kế toán: Đơn vị áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hình thức này khá đơn giản về quy trình hạch toán và công việc kế toán được phân đều trong tháng thuận tiện cho việc đối chiếu và kiểm tra. Đơn vị tổ chức sử dụng các mẫu sổ kế toán tổng hợp, chi tiết, bảng tổng hợp các chứng từ gốc cùng loại. Với các mẫu sổ cái TK 511, TK 642, TK911 và các sổ kế toán chi tiết khác là phù hợp với công tác kế toán tại Bưu điện tỉnh. 3.1.2- Những hạn chế trong công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ. Bên cạnh những ưu điểm nói trên, do tính chất phức tạp của sản phẩm, dịch vụ và đặc điểm đặc thù kinh doanh của ngành nên quá trình kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm dịch vụ của Bưu điện tỉnh Quảng Ninh không thể tránh khỏi những hạn chế như sau. -Về tổ chức bộ máy kế toán : Bé m¸y kÕ to¸n ë B­u ®iÖn TØnh ®­îc tæ chøc theo h×nh thøc võa tËp chung võa ph©n t¸n, c¸c phßng kÕ to¸n t¹i c¸c B­u ®iÖn huyÖn thÞ vµ C«ng ty ®iÖn b¸o ®iÖn tho¹i tù h¹ch to¸n chi phÝ, doanh thu ®Ó tæng hîp sè liÖu truyÒn vÒ phßng kÕ to¸n trung t©m B­u ®iÖn TØnh. ViÖc truyÒn sè liÖu th­êng diÔn ra vµo cuèi th¸ng, nh­ vËy, B­u ®iÖn TØnh sÏ khã n¾m b¾t th«ng tin vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, lµm ¶nh h­ëng ®Õn viÖc cung cÊp th«ng tin qu¶n trÞ mét c¸ch kÞp thêi vµ ®Çy ®ñ. - Về hình thức sổ kế toán H×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông trong B­u ®iÖn TØnh lµ “Chøng tõ ghi sæ”. C¨n cø vµo chøng tõ gèc hoÆc b¶ng tæng hîp chøng tõ gèc, kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ. C¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ, kÕ to¸n ghi vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ, sæ c¸i tµi kho¶n. Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ ®­îc dïng ®Ó ghi chÐp theo tr×nh tù thêi gian, tæng sè tiÒn ph¸t sinh trªn sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ ®­îc sö dông ®Ó ®èi chiÕu víi b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh c¸c tµi kho¶n. HiÖn nay, em nhËn thÊy hÖ thèng chøng tõ ghi sæ vµ c¸c sæ cßn qu¸ cô thÓ, chi tiÕt so víi môc ®Ých sö dông, nh­ vËy cÇn ph¶i c¶i tiÕn ®Ó mÉu sæ ®­îc gän nhÑ, ®¬n gi¶n h¬n. - Về công tác kế toán: Phòng kế toán quy định mỗi nhân viên được phân công rõ công việc của mình và chịu trách nhiệm về mảng công việc đã được phân công trong công tác kế toán. Vì vậy, mỗi nhân viên chỉ nắm được nghiệp vụ riêng mà mình phụ trách mà không nắm rõ các công việc khác. Điều này ảnh hưởng đến công tác kế toán của đơn vị Khi có một nhân viên kế toán nào nghỉ việc vì lý do riêng dẫn tới công việc của người phụ trách sẽ bị tạm ngừng, ảnh hưởng đến tiến độ công tác kế toán. -Về việc tính giá thành sản phẩm dịch vụ Bưu điện : Hiện tại Bưu điện tỉnh Quảng Ninh mới bắt đầu tính giá thành chi tiết cho từng dịch vụ cụ thể, việc phân bổ giá thành cho từng dịch vụ trên cơ sở hệ số phân bổ chi phí của từng dịch vụ đã được Tổng công ty quy định và cài đặt sẵn trong chương trình kế toán máy. Do đó, rất khó cho việc đối soát phân bổ giá thành và các dịch vụ . Mặt khác trên cơ sở hệ số phân bổ chi phí vào các dịch vụ nhưng người đọc báo cáo chưa biết chính thức cách phân bổ theo hệ số lấy tiêu thức gì để nhân với hệ số đó cho ra giá thành dịch vụ tương ứng. Như vậy, Bưu điện tỉnh Quảng Ninh mới chỉ là tập hợp chi phí, tập hợp giá thành toàn bộ một công đoạn còn việc tính giá thành chi tiết từng dịch vụ của một công đoạn thì theo em chưa đáp ứng được yêu cầu. 3.2- Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ. 3.2.1- Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm và dịch vụ. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, x· héi ngµy mét ®æi míi vµ ph¸t triÓn vÒ mäi mÆt, trong ®ã hÖ thèng kÕ to¸n còng ngµy cµng ®­îc tæ chøc hoµn thiÖn, phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ. N»m trong hÖ thèng kÕ to¸n, phÇn hµnh kÕ to¸n chi phÝ, doanh thu vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh còng kh«ng n»m ngoµi quy luËt ®ã. §iÒu nµy lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan vµ cã tÝnh cÊp thiÕt v« cïng quan träng. Tr­íc ®©y, trong c¬ chÕ qu¶n lý quan liªu bao cÊp, mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®Òu do Nhµ n­íc qu¶n lý,theo dâi, ®iÒu chØnh.C¸c doanh nghiÖp kh«ng ph¶i lo l¾ng ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh, hä chØ thùc hiÖn ®óng, ®ñ nh÷ng chØ tiªu, kÕ ho¹ch do Nhµ n­íc ®Ò ra vµ kh«ng quan t©m ®Õn kÕt qu¶ l·i, lç nh­ thÕ nµo. §iÒu nµy t¹o ra sù û l¹i, tr«ng chê, thiÕu n¨ng ®éng s¸ng t¹o, g©y ra søc ú lín cho sù t¨ng tr­ëng cña ®Êt n­íc chung vµ cña toµn bé nÒn kinh tÕ nãi riªng. ChuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù ®iÒu tiÕt qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ n­íc,c¸c doanh nghiÖp lóc nµy míi thùc sù lµm chñ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh. Nhµ n­íc vÉn quan t©m, theo dâi, qu¶n lý ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp th«ng qua nh÷ng chÝnh s¸ch, ®­êng lèi, chÕ ®é, chuÈn mùc cã tÝnh chÊt chØ ®¹o, h­íng dÉn chung.Cßn c¸c doanh nghiÖp, c¸c ®¬n vÞ ph¶i dùa vµo ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, quy m«, tiÒm n¨ng, thÕ m¹nh cña m×nh ®Ó cã sù vËn dông linh ho¹t sao cho phï hîp vµ mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt. NÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, cïng víi sù tån t¹i ®a d¹ng cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ t¹o ra sù c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t, quyÕt liÖt, do vËy buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù ®æi míi, hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh theo h­íng tÝch cùc, ngµy mét hoµn chØnh vµ cã hiÖu qu¶ h¬n. H¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh quan träng trong qu¶n lý ®iÒu hµnh vµ kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ. §æi míi trªn c¬ së toµn diÖn ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i chó träng c¶i tæ, thay ®æi, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ vÒ mäi mÆt, trong ®ã c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n nãi chung, kÕ to¸n chi phÝ sản xuất và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ nãi riªng ®­îc c¸c doanh nghiÖp ®Æc biÖt quan t©m. NhËn thøc ®­îc ý nghÜa quan träng ®ã,trong nh÷ng n¨m võa qua, Thñ t­íng chÝnh phñ, Bé tµi chÝnh ®· tiÕn hµnh nghiªn cøu, bæ sung, söa ®æi ®Ó hoµn thiÖn hÖ thèng kÕ to¸n ViÖt Nam trªn c¬ së t«n träng vµ vËn dông cã chän läc chuÈn mùc kÕ to¸n quèc tÕ.C¸c doanh nghiÖp khi vËn dông ph¶i tu©n thñ theo nh÷ng chuÈn mùc, quy t¾c vµ th«ng lÖ quèc tÕ chung ®ã nh­ng vÉn cã thÓ s¸ng t¹o, thay ®æi sao cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm kinh tÕ, yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý kinh tÕ cña ®¬n vÞ m×nh. Sù ®æi míi s©u s¾c trong c¬ chÕ qu¶n lý, cïng víi nhÞp ®é t¨ng tr­ëng, ph¸t triÓn nhanh chãng cña nÒn kinh tÕ ®Æt ra yªu cÇu ph¶i ®æi míi, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ ®Ó kh«ng bÞ tôt hËu, c¸ch xa víi sù ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Do vËy, hoµn thiÖn tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n nãi chung vµ hoµn thiÖn phÇn hµnh kÕ to¸n chi phÝ, doanh thu vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh nãi riªng cã ý nghÜa v« cïng quan träng vµ mang tÝnh cÊp thiÕt.Nã kh«ng chØ cã ý nghÜa ®èi víi b¶n th©n tõng doanh nghiÖp mµ cßn cã vai trß quan träng ®èi víi toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n th«ng qua viÖc c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc. VËy cã thÓ nãi hoµn thiÖn hÖ thèng kÕ to¸n nãi chung vµ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ sản xuất và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ nãi riªng gióp doanh nghiÖp n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý, tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ, thÕ m¹nh cña m×nh trong nÒn kinh tÕ më cöa, c¹nh tranh khèc liÖt hiÖn nay. 3.2.1/ Yêu cầu cơ bản của việc hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dịch vụ Bưu điện ở Bưu điện tỉnh Quảng Ninh. 1- Phải dựa trên cơ sở tuân thủ các qui định, tỷ lệ về chính sách tài chính và kế toán của nhà nước và ngành đã ban hành. - Quán triệt yêu cầu này sẽ tạo điều kiện cho công tác kế toán nói chung và kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành đi vào nề nếp, tôn trọng các chính sách tài chính kế toná. Kế toán một trong những công cụ được sử dụng để quản lý quá trình sản xuất kinh doanh và có vai trò quan trọng trong quản lý, bởi vậy việc đưa ra một phương án tổ chức nào đó cũng đều phải phù hợp và tuân thủ chế độ. Người ta không thể áp dụng một phương án nào đó vi phạm quy chế tài chính kế toán, mặt khác quán triệt yêu cầu này sẽ đảm bảo cho việc kiểm tra, kiểm soát của nhà nước và của ngành đối với công tác kế toán của donh nghiệp. Tạo điều kiện thống nhất trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo hoạt động kinh tế tài chính. 2- Phải xuất phát từ đặc điểm tổ chức quản lysanr xuất kinh doanh của ngành và phù hợp với tính chất của sản phẩm dịch vụ mà doanh nghiệp thực hiện 3- Mỗi ngành mỗi doanh nghiệp có những đặc điểm về tổ chức sản xuất kinh doanh, đồng thời tính chất sản phẩm dịch vụ mà ngành và doanh nghiệp thực hiện cũng khác nhau. Trình độ tổ chức quản lý, trình độ kế toán cũng khác nhau. Do đó, để tổ chức hợp lý, khoa học công tác kế toán nói chung, kế toán tập hợp chi phí sản xuất dịch vụ và tính giá thành sản phẩm nói riêng cần phải chú trọng đến đặc điểm cụ thể của từng doanh nghiệp về trình độ quản lý, trình độ kế toán và tính chất của sản phẩm dịch vụ song đều phải tôn trọng pháp luật của nhà nước. 4- Phải quán triệt tinh thần tiết kiệm và nâng cao hiệu quả: Bất kể một nền sản xuất xã hội nào người ta đều chú ý tới vấn đề hiệu quả. Để đạt được hiệu quả cần phải tiết kiệm chi phí. Do đó tiết kiệm trổ thành một trong những yêu cầu quan trọng trong quản lý. Trong việc hoàn thiệnmột phương án nào đó, người ta không chỉ hoàn thiện bằng mọi giá mà phải tính toán cân đối sao cho tiết kiệm nhất, đạt hiệu quả cao nhất. Điều này đòi hởi khi đưa ra một phương án hoàn thiện công tác kế toán cần phải chú ý đến yêu cầu phương án mang tính khả thi cao nhưng vẫn tiết kiệm được chi phí. 5- Phải đảm bảo yêu cầu về chất lượng thông tin và đáp ứng việc cung cấp thông tin chính xác, kịp thời. Vai trò quan trọng của kế toán là cung cấp kịp thời và chính xác về mọi mặt hoạt đọng kinh tế tài chính cho lãnh đạo. Tóm lại, kế toán là một trong những công cụ quản lý kinh tế có hiệu quả nhất trong doanh nghiệp. Muốn phát huy một cách tốt nhất hiệu quả nhất của công tác kế toán đòi hởi chúng ta phải không ngừng cỉa tiến và hoàn thiện nó, đảm bảo các thông tin mà kế toán cung cấp và nhanh chóng, chính xác kịp thời lại vừa đúng với pháp luật nhà nước. 3.3 Các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dịch vụ ở Bưu điện tỉnh Quảng Ninh - Trước tiên việc hoàn thiện về nôi dung chi phí: Em đè xuất khoản trả lãi vay ngân hàng dúng cho các công trình XDCB, công trình sửa chữa lớn chưa đưa vào hoạt động không nên đua vào chi phí tài chính ( TK 635), bởi vì nếu lãi vay ngân hàng liên quan trực tiếp đến việc đàu tư xây dựng tài sản dở dang thì hạch toán vào tài khoản 241, còn số tiền vay phục vụ cho nhu cầu kinh doanh dịch vụ Bưu điện, đầu tư chứng khoán, đầu tư bất động sản thì phải ghi phần lãi vào chi phí hoạt động tài chính theo chuẩn mực số 16- chi phí đi vay. Nếu lãi vay của các công trình nói trên đưa hết vào chi phí tài chính sẽ không phản ánh đúng giá thực tế của công trình, điều đó dẫn đến chi phí khấu hao tài sản chưa chính xác, do đó giá thành dịch vụ cũng không phản ánh chính xác và không đảm bảo nguyên tắc phù hợp với chế độ kế toán. Việc hoàn thiện nội dung phạm vi và phân loại chi phí dịch vụ Bưu điện ở Bưu điện tỉnh Quảng Ninh trong điều kiện của cơ chế quản lý kinh doanh hiện nay. Các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp thuộc ngành Bưu điện nói riêng đang có sự thay đổi lớn cả về số lượng và chất lượng. Trong vấn đè quản lý, Đảng và nhà nước đã có những chủ trương đổi mới hàng loạt chính sách, chế độ thể lệ về tài chính kế toán và các vấn đề có liện quan đến chế độ quản lý kinh tế. Do vậy các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực Bưu - Viễn thông nói chung và Bưu điẹn tỉnh Quảng Ninh nói riêng cũng cần xác định lại nội dung, phạm vi và cách phân loại chi phí dịch vụ Bưu điện nhằm quản lý tốt chi phí và tính toán đúng đắn giá thành sản phẩm Bưu điện. Ở nước ta hiện nay theo xu hướng chung là rút bớt các khoản chi phí bằng cách ghép các khoản chi phí có nội dung tương đối giống nhau làm một để tiện cho việc hạch toán và quản lý chi phí. Song điều quan trọng hơn là cần phải xác định rõ ràng hơn nội dung và phạm vi cũng như cách phân loại chi phí. Về hạch toán kế toán: theo em hạch toán giá vốn các loại thẻ vinacard, thẻ cardphone, thẻ 1717 không nên đưa vào TK 1521. Vì thực chất loại thẻ này do đơn vị là GPC sản xuất cung cấp cho các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc tổng công ty BCVT Việt Nam, do đó khi nhận được các loại thẻ trên nhập kho, Bưu điện tỉnh Quảng Ninh nên ghi: Nợ TK 15611 Nợ TK 13311 Có TK 111,112,331,… - Về các khoản hàng hoá nội bộ như: máy điện thoại, phong bì…giữa đơn vị này xuất bán cho đơn vị khác trực thuộc Bưu điện tỉnh Quảng Ninh, thì đơn vị bán phải hạch toán vào doanh thu nội bộ để nhìn vào tài khoản này biết được sự chu chuyển giữa các đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh Quảng Ninh, thì đơn vị bán nên ghi: Nợ TK 111,112,136,… Có TK 512 Có TK 33635(BĐ huyện), 333111( BĐ tỉnh) - Về phân bổ các khoản BHYT, BHXH, KPCĐ phân bổ từ Bưu điện tỉnh xuống cho các đơn vị cơ sở còn mang tính ước lượng cho các dịch vụ (cụ thể mẫu phân bổ trang 82-83 của Bưu điện thành phố). Do đó Bưu điện tỉnh nên để cho đơn vị trực thuộc tự phân bổ và phản ánh vào TK 3382,3383,3384 ở dưới các công ty, Bưu điện huyện, thị xã, thành phố sẽ chính xác hơn. Các đơn vị trực thuộc nên ghi: Nợ TK 1541,1542,1543,1544,1545,1546,1547,627 Có TK 3382,3383,3384 Về quản lý TSCĐ Bưu điện tỉnh cũng nên để cho các đơn vị trực thuộc quản lý về nguồn vốn khấu hao, nguyên giá và giá trị còn lại, cụ thể khi mua TSCĐ về, các đơn vị trực thuộc ghi: Khi mua : Nợ TK 211,213 Khi giảm TSCĐ : Nợ TK 811 Nợ TK 13635 Nợ TK 214 Có TK 1111,1121,331… Có TK 211,213 Khi tính và phân bổ khấu hao kế toán các đơn vị trực thuộc ghi: Nợ TK 1541,1542,1543,153,1544,1545,1546,1547,627 Có TK 214 (Hiện nay các bút toán trên chỉ có tại Bưu điện tỉnh mới phản ánh) KÕt luËn Qua thời gian nghiên cứu cả về lý luận và thực tiễn, em thấy hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành đóng vai trò hết trò hết sức quan trọng đối với quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nó đòi hỏi doanh nghiệp phải tổ chức tốt quá trình tập hợp chi phí để tính giá thành sao cho sát thực và và hạn chế chi phí tới mức tối đa để có thể đưa ra quyết định lựa chọn phương án kinh doanh tối ưu. Trong thời gian thực tập tại Bưu điện tỉnh Quảng Ninh, em thấy rằng chi phí sản xuất có ảnh hưởng rất lớn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Ngoài ra, nó còn là công cụ để có phương hưuớng chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh. Bộ máy tổ chức quản lý của doanh nghiệp theo mô hình trực tuyến chức năng đảm bảo thông tin nhanh, chính xác nên rất thuận lợi cho giám đốc trong việc chỉ đạo điều hành sản xuất. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp khoa học, tiết kiệm được chi phí và liên hoàn trong khai thác dịch vụ. Bộ máy kế toán Bưu điện tỉnh Quảng Ninh áp dụng theo hình thức tổ chức vừa tập trung vừa phân tán rất phù hợp với đặc điểm tính chất sản xuất kinh của doanh nghiệp. Nhân viên kế toán được phân công trách nhiệm công việc rõ ràng, phù hợp với khả năng trình độ chuyên môn của từng người. Hệ thống chứng từ kế toán của doanh nghiệp được tổ chức ghi chép theo đúng chế dộ kế toán. Hệ thống sổ sách, mẫu biểu tại các phần hành kế toán đầy đủ, chi tiết, rõ ràng và hợp pháp giúp cho việc tổng hợp số liệu báo cáo được chính xác, trung thực đáp ứng kịp thời tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì hạn chế về thời gian nghiên cứu và trình độ cho nên chuyên đề tốt nghiệp sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong được sự góp ý của các cô, chú, các anh chị phòng KTTK Bưu điện tỉnh Quảng Ninh và thầy cô giáo để cho chuyên đề của em được hoàn thiện hơn nữa. Qua đây, một lần nữa em xin cảm ơn các thầy cô giáo trong khoa kế toán, đặc biệt là sự giúp đỡ tận tình của thầy Đồng Văn Nam, Ban giám đốc, phòng kế toán Bưu điện tỉnh Quảng Ninh và các bạn trong nhóm thực tập đã tạo điều kiện cho em hoàn thành chuyên đề thực tập này./. SINH VIÊN THỰC TẬP Đặng Thị Thuý Hường Tµi liÖu tham kh¶o Hệ thống kế toán doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán mới – Nhà xuất bản thống kê Hà Nội. Quy định cụ thể áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ( Ban hành theo quyết định số 350/QĐ-KTTKTC ngày 20/01/2007) của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Giáo trình kế toán doanh nghiệp, du lịch khách sạn – Nhà xuất bản Thống kê Hà Nội- 2003 Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2006, phương hướng nhiệm vụ của các phòng ban Bưu điện tỉnh Quảng Ninh. Báo cáo quí I năm 2007 gồm: Giá thành sản xuất sản phẩm, dịch vụ mẫu số: B02-KTNB Báo cáo tổng hợp doanh thu, chi phí mẫu số B08- KTNB Sổ cái các tài khoản 111,112,152,154,632,642.911… Sổ đăng lý chứng từ Bảng phân bổ lương, BHYT,BHXH,KPCĐ Bảng tổng hợp phân phối lương toàn tỉnh Bangrphân bổ khấu hao toàn tỉnh Một số báo cáo khác Tài liệu tập huấn công tác kế toán thống kê tài chính đối với các đơn vị thành viên Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam – tháng 11 năm 2006. 7- Một số tài liệu khác Danh mục từ viết tắt TSCĐ Tài sản cố định BHYT Bảo hiểm y tế KPCĐ Kinh phí công đoàn BHXH Bảo hiểm xã hội CBCNV Cán bộ công nhân viên BC-VT Bưu chính - viễn thông KHTSCĐ Khấu hao tài sản cố định PHBC Phát hành báo chí ĐTXDCB Đầu tư xây dựng cơ bản GTGT Giá trị gia tăng KTTK Kế toán thống kê ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc11068.doc
Tài liệu liên quan