Hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật và Phần mềm Việt Nam

Tài liệu Hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật và Phần mềm Việt Nam: ... Ebook Hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật và Phần mềm Việt Nam

doc42 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1384 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật và Phần mềm Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tr­êng ®¹i häc l­¬ng thÕ vinh Khoa kinh tÕ CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đề tài : “ Hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật & Phần Mềm Việt Nam “ Họ và tên sinh viên : ĐỖ THỊ LINH Lớp : CĐKT1 Khóa : II Giáo viên hướng dẫn : DƯƠNG THỊ VÂN ANH Lêi nãi ®Çu Trong nh÷ng n¨m qua nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë n­íc ta ®ang dÇn ®i vµo æn ®Þnh. C¸c thµnh phÇn kinh tÕ ho¹t ®éng trªn thÞ tr­êng ngµy cµng phong phó, ®a d¹ng, næi bËt lªn trong ®ã lµ lo¹i h×nh doanh nghiÖp th­¬ng m¹i. §©y lµ mét lo¹i h×nh doanh nghiÖp c¬ b¶n cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸, nã trùc tiÕp tham gia vµo qóa tr×nh l­u th«ng hµng ho¸ vµ gãp phÇn gióp cho qu¸ tr×nh nµy diÔn ra mét c¸ch liªn tôc th«ng suèt. Tr­íc sù biÕn ®æi phøc t¹p, khã l­êng cña thÞ tr­êng trong n­íc vµ xu h­íng toµn cÇu ho¸, khu vùc ho¸ trong nÒn kinh tÕ toµn cÇu hiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp trong n­íc ngµy cµng ph¶i n©ng cao søc c¹nh tranh cña m×nh ®Ó cã thÓ thÝch øng vµ tån t¹i. Bªn c¹nh ®ã sù c¹nh tranh gay g¾t trªn thÞ tr­êng ®· lµm cho c¸c doanh nghiÖp cµng ph¶i chó träng toµn diÖn h¬n ®Õn tõng kh©u kinh doanh cña m×nh, kh«ng ®­îc phÐp ®Ò cao hay xem nhÑ bÊt cø mét kh©u nµo. Trong kinh doanh th­¬ng m¹i nãi chung bao gåm cã ba kh©u lµ mua, b¸n vµ dù tr÷ hµng ho¸. Nh÷ng n¨m tr­íc ®©y chóng ta th­êng chØ tËp trung vµo lÜnh vùc b¸n ra, cè g¾ng lµm thÕ nµo ®Ó b¸n ®­îc nhiÒu hµng ho¸ cµng tèt, nh­ng víi t×nh h×nh hiÖn nay th× quan niÖm nµy cã sù thay ®æi. Ngoµi viÖc chó träng ®Õn lÜnh vùc b¸n hµng, c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i cßn cÇn ph¶i hÕt søc quan t©m tíi lÜnh vùc mua hµng vµ b¶o qu¶n dù tr÷ hµng ho¸, v× nã lµ mét mét chuçi liªn tôc kh©u nµy cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi kh©u kia, nªu ho¹t ®éng mua hµng tèt sÏ cã t¸c ®éng tèt tíi ho¹t ®éng tiªu thô còng nh­ ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi doanh thu cña doanh nghiÖp. Lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, C«ng ty TNHH ThiÕt bÞ kü thuËt vµ PhÇn mÒm lu«n ®Æt vÊn ®Ò tiªu thô hµng ho¸ lªn hµng ®Çu. NhiÒu biÖn ph¸p kh¸c nhau ®· ®­îc thùc hiÖn vµ biÕn ®æi linh ho¹t ®Ó phï hîp víi sù biÕn ®éng liªn tôc cña c¬ chÕ thÞ tr­êng trong ®ã c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng gi÷ vai trß hÕt søc quan träng. ChÝnh v× vËy, qua thêi gian t×m hiÓu thùc tiÔn ë C«ng ty TNHH ThiÕt bÞ kü thuËt vµ PhÇn mÒm ViÖt Nam, víi môc ®Ých n©ng cao n¨ng lùc thùc tÕ, thùc hµnh c¸c kiÕn thøc ®· häc trong thùc tiÔn, em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi chuyªn ®Ò thùc tËp lµ: “ h¹ch to¸n kÕ to¸n b¸n hµng t¹i C«ng ty TNHH ThiÕt bÞ kü thuËt vµ PhÇn mÒm ViÖt Nam ”. KÕt cÊu cña Khãa luËn tèt nghiÖp: Ngoµi lêi nãi ®Çu, môc lôc, kÕt luËn, phô lôc Khãa luËn tèt nghiÖp ®­îc chia thµnh 3 phÇn chÝnh: PhÇn I - §Æc ®iÓm ®Þa bµn nghiªn cøu PhÇn II – Néi dung chuyªn ®Ò KÕt luËn Em xin tr©n thµnh c¶m ¬n C« gi¸o Dương Thị Vân Anh, c¶m ¬n c¸c anh chÞ trong phßng kÕ to¸n C«ng TNHH ThiÕt bÞ kü thuËt vµ PhÇn mÒm ViÖt Nam ®· gióp ®ì ®Ó em hoµn thµnh Chuyªn ®Ò thùc tËp nµy. PhÇn I: §Æc ®iÓm ®Þa bµn nghiªn cøu I. Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty TNHH ThiÕt bÞ kü thuËt vµ PhÇn mÒm ViÖt Nam 1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ Ph¸t triÓn cña C«ng ty Tr­íc nh÷ng n¨m ®Çu cña thÕ kû XXI, hÇu hÕt c¸c quèc gia trªn thÕ giíi dÒu ®ang ®­îc h­íng tíi nÒn kinh tÕ tri thøc. NÒn kinh tÕ mµ trong ®ã c«ng nghÖ th«ng tin vµ kü thuËt m¸y tÝnh lµ mét trong nh÷ng yÕu tè nÒn t¶ng, quan träng hµng ®Çu.ThËt vËy, sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña tin häc ®· n©ng chÊt l­îng cña th«ng tin lªn nhiÒu lÇn vµ trë thµnh mét laäi hµng ho¸ ®Æc biÖt tõ khi cã sù ra ®êi cña ng©n hµng d÷ liÖu vµ hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu. Kh«ng n»m ngoµi quü ®¹o ®ã, ViÖt Nam ®ang tõng b­íc ¸p dông c¸c thµnh tùu vÒ c«ng nghÖ th«ng tin vµ kü thuËt m¸y tÝnh vµo c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi; hoÆc ®Æc biÖt lµ trong s¶n xuÊt, kinh doanh. HiÖn nay, nhu cÇu øng dông c«ng nghÖ thång tin còng kh«ng ngõng biÕn ®æi víi ®ßi hái mäi ng­êi ph¶i th­êng xuyªn n©ng cao tr×nh ®é, b¾t kÞp nh÷ng tiÕn bé c«ngnghÖ trªn thÕ giíi ®Ó vËn dông vµo thùc tÕ cã hiÖu qu¶ nhÊt. NhËn thÊy vai trß quan träng cña c«ng nghÖ th«ng tin ®èi víi ®¬× sèng x· héi, C«ng ty TNHH ThiÕt bÞ kü thuËt vµ PhÇn mÒm ViÖt Nam – Vina software ®­îc thµnh lËp víi mong muèn ®ãng gãp cho ®ßi hái cña qu¸ tr×nh C«ng nghÖ ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc vµ xu thÕ toµn cÇu ho¸. Công ty Thiết bị kỹ thuật và Phần mềm Việt Nam - VINASOFTWARE là công ty TNHH được thành lập theo quyết định của UBND Thành phố Hà Nội - giấy đăng ký kinh doanh số 0102004850 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 28 tháng 3 năm 2002. Trô së t¹i: 24 Hoµng Ngäc Ph¸ch – P. L¸ng H¹ - Q. §èng §a – T.P Hµ Néi. 2. §iÒu kiÖn tù nhiªn vµ kinh tÕ x· héi 2.1 §iÒu kiÖn tù nhiªn 2.1.1 VÞ trÝ ®Þa lý C«ng ty TNHH ThiÕt bÞ kü thuËt vµ phÇn mÒm ViÖt Nam n»m trªn ®Þa bµn Hoµng Ngäc Ph¸ch – Ph­êng L¸ng H¹ - QuËn §èng ®a- Hµ Néi. - PhÝa §«ng gi¸p víi QuËn Hai Bµ Tr­ng - PhÝa T©y gi¸p víi QuËn CÇu GiÊy - PhÝa Nam gi¸p víi QuËn Ba §×nh - PhÝa B¾c gi¸p víi QuËn Thanh Xu©n Víi vÞ trÝ ®Þa lý nh­ trªn rÊt thuËn lîi cho viÖc ®i l¹i vµ giao l­u th«ng th­¬ng víi c¸c h·ng m¸y tÝnh trªn ®Þa bµn Hµ Néi. Vµ tõ ®©y ®i triÓn khai dù ¸n còng rÊt thuËn tiÖn. 2.1.2 KhÝ hËu KhÝ hËu ë khu vùc Hµ Néi lµ khÝ hËu nhiÖt ®íi, giã mïa. Nãi chung khÝ hËu còng kh«ng ¶nh h­ëng tíi qóa tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. 2.1.3 §iÒu kiÖn ®Êt ®ai Tæng diÖn tÝch cña c«ng ty lµ 300m2 trong ®ã diÖn tÝch sö dông cho phßng s¶n xuÊt phÇn mÒm chiÕm 120m2, phßng kinh doanh 50m2, phßng tÝch hîp hÖ thèng 50m2, bé phËn v¨n phßng 100m2 kÕ to¸n, nh©n sù vµ hµnh chÝnh. 2.2 §iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi 2.2.1 §iÒu kiÖn kinh tÕ - T×nh h×nh Tµi s¶n: Theo sè liÖu thèng kª tæng tµi s¶n cña c«ng ty n¨m 2006 lµ 5.063.104.781® - T×nh h×nh nguån vèn: Theo b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n n¨m 2006 th× tæng sè vèn cña c«ng ty n¨m 2006 lµ 5.063.104.781®. Trong ®ã: + Vèn cè ®Þnh: 3.560.391.043® + Vèn l­u ®éng: 1.502.713.738® C«ng ty TNHH ThiÕt bÞ kü thuËt vµ phÇn mÒm ViÖt Nam míi thµnh lËp nªn mét phÇn vèn lµ tõ vèn ®iÒu lÖ vµ mét phÇn do vay tõ ng©n hµng. 2.2.2 §iÒu kiÖn x· héi C«ng TNHH ThiÕt bÞ kü thuËt vµ phÇn mÒm ViÖt Nam ®Æt t¹i Hµ Néi lµ n¬i tËp trung nhiÒu c¸c c«ng ty vµ c¸c tr­êng ®¹i häc. §©y lµ ®iÒu kiÖn ®Ó c«ng ty cã thÓ ký ®­îc c¸c hîp dång cung cÊp thiÕt bÞ tin häc, v¨n phßng vµ phÇn mÒm hç trî cho c¸c phßng ban. Víi ®éi ngò qu¶n lý lµ nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é chuyªn m«m cao, giÇu kinh nghiÖm ®· tõng tr¶i qua c¸c c«ng viÖc thùc tÕ. 3. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty 3.1 Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng ban Gi¸m ®èc C«ng ty : lµ ng­êi ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh hµng ngµy cña C«ng ty , chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Héi ®ång thµnh viªn vÒ viÖc thùc hiÖn quyÒn vµ nghÜa vô cña m×nh. Phã gi¸m ®èc : lµ ng­êi trî gióp cho gi¸m ®èc vµ ®­îc gi¸m ®èc ph©n c«ng c«ng viÖc cô thÓ . Phã tæng gi¸m ®èc lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc vÒ nh÷ng phÇn c«ng viÖc ®­îc ph©n c«ng vµ ®ång thêi thay mÆt gi¸m ®èc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh trong phÇn c«ng viÖc ®­îc giao. Cô thÓ : Phßng kinh doanh : Dùa vµo nhu cÇu cña thÞ tr­êng lªn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh nh÷ng chñng lo¹i , s¶n phÈm ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña thÞ tr­êng .LËp chiÕn l­îc kinh doanh, kÝch cÇu nh»m ®­a s¶n phÈm ra thÞ tr­êng vµ thu håi vèn trong thêi gian nhanh nhÊt. Phßng tÝch hîp hÖ thèng : KiÓm tra vµ ®¶m b¶o c¸c th«ng sè kü thuËt theo tiªu chuÈn cña nhµ s¶n xuÊt. Phßng gi¶i ph¸p : B¶o hµnh, n©ng cÊp c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty vµ cung cÊp c¸c dÞch vô sau b¶o hµnh cho kh¸ch hµng . Phßng kÕ to¸n : Tæ chøc c¸c nghiÖp vô qu¶n lý , thu chi tiÒn tÖ ®¶m b¶o thóc ®Èy ho¹t ®éng cña nguån vèn hiÖu qu¶ vµ phï hîp víi quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc. Tæ chøc, h­íng dÉn , theo dâi ghi chÐp , tÝnh to¸n , ph¶n ¸nh chÝnh x¸c trung thùc , kÞp thêi, ®Çy ®ñ sù h×nh thµnh vµ qu¸ tr×nh vËn ®éng cña toµn bé tµi s¶n .Th«ng qua sæ s¸ch , chøng tõ ph¶n ¸nh tÝnh to¸n chÝnh x¸c c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh .Trùc tiÕp thÈm ®Þnh c¸c t­ vÊn hµng ho¸ tr­íc khi mua ... Tham m­u , gióp cho Gi¸m ®èc trong qu¶n lý ®iÒu hµnh c«ng t¸c tµi chÝnh cña C«ng ty , ph¶n ¸nh kÞp thêi ho¹t ®éng kinh tÕ th«ng qua viÖc tæng hîp vµ ph©n tÝch hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh .Phèi hîp víi c¸c phßng ban cã liªn quan lËp b¸o c¸o tµi chÝnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp tr­íc Gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt vÒ tÝnh chÝnh x¸c , trung thùc vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh cña C«ng. 3.2 S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý BAN GIÁM §èC TÝCH HîP HÖ THèNG S¶n xuÊt KINH DOANH NHÓM KÉ TOÁN-TÀI CHÍNH ĐỘI TƯ VẤN GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO NHÓM THƯ KÝ NHÓM LỄ TÂN, BẢO VỆ, LÁI XE ĐỘI KINH DOANH DỰ ÁN ĐỘI KINH DOANH SẢN PHẨM ĐỘI TRỢ LÝ ĐỘI TRIỂN KHAI BẢO HÀNH ĐỘI HỆ THỐNG DỊCH VỤ DDDddỘI SẢN PHẨM ĐỘI DỰ ÁN ĐỘI TƯ VẤN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ Gi¶I ph¸p ĐỘI TƯ VẤN VIẾT GIẢI PHÁP ĐỘI TEST CHƯƠNG TRÌNH ĐỘI PHÂN TÍCH THIẾT KẾ VĂN PHßNG 4 . S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n C«ng ty 4.1S¬ ®å: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n KÕ to¸n tr­ëng Thñ quü kiªm kÕ to¸n c«ng nî KÕ to¸n ng©n hµng KÕ to¸n tæng hîp Tuy cã sù ph©n chia gi÷a c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n (mçi nh©n viªn kÕ to¸n phô tr¸ch mét c«ng viÖc nhÊt ®Þnh) nh­ng gi÷a c¸c bé phËn vÉn cã sù kÕt hîp hµi hoµ víi nhau. 4.2Chøc n¨ng, nhiÖm vô Chøc n¨ng kÕ to¸n ë c«ng ty lµ thu nhËn, hÖ thèng ho¸ c¸c th«ng tin vÒ toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh t¹i ®¬n vÞ nh»m cung cÊp c¸c th«ng tin kÕ to¸n cÇn thiÕt phôc vô cho cho c«ng t¸c qu¶n lý gióp l·nh ®¹o ®Ò ra c¸c quyÕt ®Þnh s¸ng suèt ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. - KÕ to¸n tr­ëng: ChØ ®¹o c¸c bé phËn kÕ to¸n vÒ nghiÖp vô vµ ghi chÐp c¸c chøng tõ ban ®Çu ®Õn viÖc sö dông sæ s¸ch kÕ to¸n, thay mÆt gi¸m ®èc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña nhµ m¸y, cung cÊp th«ng tin kÕ to¸n tµi chÝnh cho gi¸m ®èc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sù chÝnh x¸c cña c¸c th«ng tin ®ã. KÕ to¸n tong hîp: ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc kÕ to¸n tr­ëng vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n ®­îc giao víi nhiÖm vô: Tæng hîp chi phÝ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh toµn c«ng ty vµ lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc. Theo dâi sù biÕn ®éng cña tµi s¶n, chÞu tr¸ch nhiÖm trong viÖc qu¶n lý toµn bé tµi s¶n cè ®Þnh, trÝch vµ ph©n bæ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh cho c¸c ®èi t­îng sö dông theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc. Theo dâi, ghi chÐp ®èi chiÕu c¸c kho¶n thanh to¸n víi c«ng nh©n viªn. Theo dâi b¶ng tæng hîp thanh to¸n l­¬ng vµ phô cÊp cho c¸c nh©n viªn, lËp b¶ng ph©n bæ l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cho tõng ®èi t­îng. LËp tê khai thuÕ hµng th¸ng dùa trªn c¸c ho¸ ®¬n mua vµo vµ b¸n ra cña C«ng ty. KÕ to¸n Ng©n hµng: Theo dâi vµ h¹ch to¸n c¸c kho¶n vay ng¾n h¹n vµ dµi h¹n cña C«ng ty. Nªn kÕ ho¹ch cho vay vèn vµ lËp c¸c ph­¬ng ¸n kinh doanh. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc kÕ to¸n tr­ëng vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n ®­îc giao. Thñ quü kiªm kÕ to¸n c«ng nî: + ChÞu tr¸ch nhiÖm trong viÖc qu¶n lý b¶o qu¶n toµn bé l­îng tiÒn mÆt cña C«ng ty trong kÐt s¾t. + Theo dâi, ghi chÐp ®èi chiÕu c«ng nî ph¶i thu kh¸ch hµng, ph¶i tr¶ ng­êi cung cÊp. 4.3 H×nh thøc ghi sæ sö dông t¹i C«ng ty TNHH ThiÕt bÞ kü thuËt vµ phÇn mÒm ViÖt Nam 4.3.1 §Æc ®iÓm cña h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chung HÖ thèng TKKT C«ng ty ¸p dông theo hÖ thèng TKKT doanh nghiÖp b¸n hµng theo quyÕt ®Þnh 1141 TC- Q§/C§KT ngµy 01/11/1995 cña Bé tµi chÝnh cã söa ®æi bæ sung theo th«ng t­ sè 89/2001/TT-BTC ngµy 09/10/2001 cña Bé tµi chÝnh. §Æc ®iÓm c¬ b¶ncña h×nh thøc NhËt ký chung lµ: TÊt c¶ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh ®Òu ph¶I ®­îc ghi vµo Sæ NhËt ký mµ träng t©m lµ Sæ NhËt ký chung, theo tr×nh tù thêi gian ph¸t sinh vµ néi dung kinh tÕ cña nghiÖp vô ®ã. Sau ®ã lÊy sè liÖu trªn Sæ NhËt ký ®Ó ghi Sæ c¸I theo tõng nghiÖp vô ph¸t sinh 4.3.2 C¸c lo¹i sæ chñ yÕu Sæ nhËt ký chung Sæ c¸i C¸c sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. 4.3.3 Tr×nh tù ghi sæ Hµng ngµy, c¨n cø vµo c¸c chøng tõ ®­îc dïng lµm c¨n cø ghi sæ, tr­íc hÕt ghi nghiÖp vô ph¸t sinh vµo Sæ NhËt ký chung ®Ó ghi vµo Sæ c¸i theo c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n phï hîp. NÕu ®¬n vÞ cã më sæ kÕ to¸n chi tiÕt th× ®ång thêi víi viÖc ghi Sæ NhËt ký chung, c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh ®­îc ghi vµo c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt liªn quan. S¬ ®å 2: Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n Chøng tõ gèc Sæ nhËt ký chung Sæ c¸i B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Sæ , thÎ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng 4.3.4 H×nh thøc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i C«ng ty §Ó ®¶m b¶o yªu cÇu tæ chøc, c¬ cÊu bé m¸y kÕ to¸n hîp lý, gän nhÑ, ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ vµ phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh, C«ng ty tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n theo h×nh thøc tËp trung. Theo h×nh thøc nµy toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n ®­îc tËp trung t¹i phßng kÕ to¸n cña c«ng ty , h×nh thøc kÕ to¸n nµy cã ­u ®iÓm lµ ®¶m b¶o sù l·nh ®¹o thèng nhÊt tËp trung cao ®é víi c«ng t¸c kÕ to¸n , cung cÊp th«ng tin qu¶n lý s¸t sao kÞp thêi ®èi víi mäi ho¹t ®éng trong toµn c«ng ty Phßng kÕ to¸n cña c«ng ty bao gåm 04 ng­êi ®¶m nhiÖm c¸c phÇn kÕ to¸n kh¸c nhau. TÊt c¶ ®Òu cã tr×nh ®é ®¹i häc, cao ®¼ng thùc hiÖn h¹ch to¸n kÕ to¸n c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh ë c¸c bé phËn, khèi v¨n phßng cïng víi viÖc tæng hîp sè liÖu chung toµn C«ng ty, lËp c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n ®Þnh kú, qu¶n lý toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty. 5. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 5.1.Thuận lợi: Thị trường đang rất mở cho sản phẩm CNTT, đặc biệt trong lĩnh vực phần mềm. Đây là lĩnh vực có tốc độ phát triển mạnh nhất trong những năm gần đây. Cùng với chiến lược của Chính phủ, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực CNPM cho mục tiêu xuất khẩu sau này. - Thực tế Chính phủ cũng đang tiến hành những bước cải cách nền hành chính thông qua việc xây dựng chính phủ điện tử thuộc đề án 112 và đề án 43, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp CNTT phát triển mạnh. - Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Việt nam cũng đã nhận thức tương đối đầy đủ về tác dụng của việc ứng dụng CNTT trong quá trình điều hành và sản xuất kinh doanh của đơn vị. Đây sẽ là thị trường lớn trong giai đoạn Việt Nam gia nhập WTO. 5.2 Khó khăn: - Trong những năm trước, việc nhận thức cũng như đầu tư đã có nhưng chưa rõ rệt, các đơn vị hành chính cũng như Doanh nghiệp có những nghi ngại khi đầu tư vào CNTT, tính chất đầu tư nhỏ giọt và cầm chừng để xem tính hiệu quả. - Do thiÕu vèn còng lµ mét khã kh¨n trong ho¹t ®éng kinh doanh ty cña C«ng ty. V× thÕ ®· cã rÊt nhiÒu c¬ héi c«ng ty ®Ó bÞ tuét mÊt, lÝ do nan gi¶i lµ v× vèn kinh doanh cña c«ng ty ®ang cßn rÊt h¹n chÕ. - MÆc dï víi 5 n¨m ho¹t ®éng cña m×nh C«ng ty ®· cã mét ®éi ngò c¸n bé kinh doanh nhiÖt t×nh, g¾n bã víi c«ng viÖc song nh÷ng ng­êi cã ®ñ tr×nh ®é nghiÖp vô vµ biÕt ngo¹i ng÷ kh«ng nhiÒu v× thÕ ®· ®Ó mÊt nh÷ng hîp ®ång víi n­íc ngoµi. II. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty kú tr­íc 1.T×nh h×nh kinh doanh n¨m tr­íc: b¶ng 1: kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty 2006 §¬n vÞ tÝnh: 1.000.000® ChØ tiªu KÕ ho¹ch Thùc hiÖn Chªnh lÖch t­¬ng ®èi Sè l­îng Tû träng(%) Sè l­îng Tû träng(%) Doanh thu 3.000 100% 3.334 110% +10% Gi¸ vèn 2.000 100% 2.224 111% +11% Lîi nhuËn gép 1.000 100% 1.089 109% +9% Tæng chi phÝ 700 100% 722 103% +3% Thu nhËp kh¸c 160 100% 180 112,5 +12,5% Chi phÝ kh¸c 165 100% 178 107,9% +7,9% Lîi nhuËn tr­íc thuÕ 305 100% 368 120,65% +20,65% Nguån b¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty 2006 KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cho thÊy Vinasoftware ®· lín m¹nh vµ tr­ëng thµnh lªn rÊt nhiÒu. Doanh thu thùc hiÖn t¨ng 10% so víi doanh thu kÕ ho¹ch. Lîi nhuËn gép t¨ng 9% so víi kÕ ho¹ch ®Æt ra, ®iÒu nµy còng kh¼ng ®Þnh c«ng ty kinh doanh ngµy cµng cã l·i so víi nh÷ng n¨m tr­íc. MÆc dï tæng chi phÝ cã t¨ng h¬n n¨m tr­íc 3% vµ c¸c chi phÝ kh¸c còng t¨ng so víi n¨m tr­íc 7,9% nh­ng lîi nhuËn tr­íc thuÕ cña C«ng ty vÉn t¨ng 2.T×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty B¶ng 2: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n C«ng ty TNHH ThiÕt bÞ Kü thuËt vµ PhÇn mÒm ViÖt Nam MÉu sè B01 24 Hoàng Ngọc Ph¸ch - §èng §a - Hµ Néi Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 1864/1998/ Q§ - BTC ngµy 16 -12 - 1998 Q§ sè 167/200/Q§ - BTC ngµy 25/10/2000 bæ sung theo TT sè 89/2002/TT-BTC ngµy 09/10/2002 vµ TT sè 105/2003/TT-BTC ngµy 04/11/2003 cña Bé trëng BTC B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n T¹i ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2006 §¬n vÞ tÝnh: VN§ Tµi s¶n M· sè Sè ®Çu n¨m Sè cuèi kú 1 2 3 4 A. tµi s¶n luu ®éng vµ ®Çu tƯ ng¾n h¹n 100 4,312,355,585 5,063,104,781 ( 100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 ) I. TiÒn 110 3,218,558,136 1,792,435,408 1. TiÒn mÆt t¹i quü 111 3,176,950,664 1,650,869,396 2. TiÒn göi Ng©n hµng 112 41,607,472 141,566,012 3. TiÒn ®ang chuyÓn 113 II. C¸c kho¶n ®Çu tư tµi chÝnh ng¾n h¹n 120 - - 1. §Çu tư chøng kho¸n ng¾n h¹n 121 2. §Çu tư ng¾n h¹n kh¸c 128 3. Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu tư ng¾n h¹n (*) 129 III. C¸c kho¶n ph¶i thu 130 705,514,461 1,752,211,999 1. Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 131 516,899,026 1,748,884,300 2. Tr¶ tríc cho ngêi b¸n 132 178,829,912 3. ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ 133 6,880,523 422,699 4, Ph¶i thu néi bé 134 - - - Vèn kinh doanh ë c¸c ®¬n vÞ 135 - Ph¶i thu vÒ chi phÝ x©y l¾p giao kho¸n néi bé 136 - Ph¶i thu néi bé kh¸c 137 5. Ph¶i thu theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch hîp ®ång x©y dùng 138 6. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 138 2,905,000 2,905,000 7. Dù phßng c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi (*) 139 IV. Hµng tån kho 140 259,949,854 278,799,647 1. Hµng mua ®ang ®i trªn ®ưêng 141 2. Nguyªn liÖu, vËt liÖu tån kho 142 3. C«ng cô dông cô trong kho 143 15,965,000 10,920,563 4. Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang 144 9,518,100 39,000,000 5. Thµnh phÈm tån kho 145 6. Hµng ho¸ tån kho 146 234,466,754 228,879,084 7. Hµng göi ®i b¸n 147 8. Dù phßng gi¸m gi¸ hµng tån kho (*) 149 V. Tµi s¶n lu ®éng kh¸c 150 128,333,134 1,239,657,727 1. T¹m øng 151 82,520,303 - 2. Chi phÝ tr¶ tríc 152 0 - 3. Chi phÝ chê kÕt chuyÓn 153 6,424,831 10,507,331 4. Tµi s¶n thiÕu chê xö lý 154 5. C¸c kho¶n cÇm cè, ký cîc, ký quü ng¾n h¹n 155 39,388,000 1,229,150,396 VI. Chi sù nghiÖp 160 - - 1. Chi sù nghiÖp n¨m tríc 161 2. Chi sù nghiÖp n¨m nay 162 B. tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t dµi h¹n 200 1,648,753 - ( 200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 241) I. Tµi s¶n cè ®Þnh 210 1,648,753 - 1. Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 211 1,648,753 - - Nguyªn gi¸ 212 39,189,602 - - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (*) 213 (37,540,849) - 2. Tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh 214 - - - Nguyªn gi¸ 215 - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (*) 216 3. Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh 217 - - - Nguyªn gi¸ 218 - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (*) 219 II. C¸c kho¶n ®Çu t tµi chÝnh dµi h¹n 220 - - 1. §Çu t chøng kho¸n dµi h¹n 221 2. Gãp vèn liªn doanh 222 3. §Çu t dµi h¹n kh¸c 228 4. Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t dµi h¹n (*) 229 III. Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang 230 IV. C¸c kho¶n ký quü, ký cîc dµi h¹n 240 V. Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n 241 tæng céng tµi s¶n ( 250 = 100 + 200 ) 250 4,314,004,338 5,063,104,781 nguån vèn A. Nî ph¶i tr¶ ( 300 = 320 + 330 ) 300 882,843,746 1,502,713,738 I. Nî ng¾n h¹n 310 745,343,746 1,202,714,418 1. Vay ng¾n h¹n 311 2. Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ 312 3. Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 313 588,809,680 1,125,246,834 4. Ngêi mua tr¶ tiÒn tríc 314 106,500,000 5. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép 315 44,281,736 71,715,254 6. Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 316 7. Ph¶i tr¶ cho c¸c ®¬n vÞ néi bé 317 8. C¸c kho¶n ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c 318 5,752,330 5,752,330 9. Ph¶i tr¶ theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch hîp ®ång x©y dùng 319 II. Nî dµi h¹n 320 137,500,000 299,999,320 1. Vay dµi h¹n 321 2. Nî dµi h¹n 322 137,500,000 299,999,320 2. Tr¸i phiÕu ph¸t hµnh 323 III. Nî kh¸c 330 - - 1. Chi phÝ ph¶i tr¶ 331 2. Tµi s¶n thõa chê sö lý 332 3. NhËn ký quü, ký cîc dµi h¹n 333 B. nguån vèn chñ së h÷u ( 400 = 410 + 420) 400 3,431,160,592 3,560,391,043 I. Nguån Vèn, quü 410 3,431,160,592 3,560,391,043 1. Nguån vèn kinh doanh 411 3,000,000,000 3,000,000,000 2. Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 412 3. Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i 413 4. Quü ®Çu t ph¸t triÓn 414 5. Quü dù phßng tµi chÝnh 415 6. Lîi nhuËn cha ph©n phèi 416 431,160,592 560,391,043 7. Nguån vèn ®Çu t XDCB 417 II. Nguån kinh phÝ, quü kh¸c 420 - - 1. Quü khen thëng vµ phóc lîi 421 2. Quü qu¶n lý cña cÊp trªn 422 3. Nguån kinh phÝ sù nghiÖp 423 - Nguån kinh phÝ sù nghiÖp n¨m tríc 424 - Nguån kinh phÝ sù nghiÖp n¨m nay 425 4. Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ 426 Tæng céng nguån vèn ( 430 = 300 + 400) 430 4,314,004,338 5,063,104,781 - - c¸c chØ tiªu ngoµi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ChØ tiªu Sè ®Çu n¨m sè cuèi kú 1. Tµi s¶n thuª ngoµi 2. VËt t, hµng ho¸, nhËn gi÷ hé, nhËn gia c«ng 3. Hµng ho¸ nhËn b¸n hé, nhËn ký göi 4. Nî khã ®ßi ®· xö lý 5. Nguån vèn vay b»ng ngo¹i tÖ 6. Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i 7. H¹n møc phÝ cßn l¹i 8. Nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n hiÖn cã Nguån b¸o c¸o tµi chÝnh C«ng ty 2006 B¶ng 3: KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty C«ng ty TNHH ThiÕt bÞ Kü thuËt vµ PhÇn mÒm ViÖt Nam MÉu sè B02 - DNXL 24 Hoàng Ngoc Ph¸ch - §èng §a - Hµ Néi Ban hµnh theo Q§ sè 1864/1998/Q§-BTC ngµy 16-12-1998, Q§ sè 167/2000/Q§-BTC ngµy 25-10-2000 bæ sung theo TT sè 89/2002 /TT-BTC ngµy 09-10-2002, TT sè 105/2003/TT - BTC ngµy 04-11-2003 cña Bé Tµi ChÝnh KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh N¨m 2006 - PhÇn I - l·i, lç §¬n vÞ tÝnh ( VN§) ChØ tiªu M· sè Kú nµy Kú tríc Luü kÕ ®Çu n¨m 1 2 3 4 5 Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 01 3,334,543,869 1,178,149,039 Doanh thu b¸n hµng hãa 3,065,972,445 833,007,488 Doanh thu phÇn mÒm 268,571,424 345,141,551 C¸c kho¶n gi¶m trõ ( 03 = 04 + 05 + 06 + 07 ) 03 - - - ChiÕt khÊu th¬ng m¹i 04 - Gi¶m gi¸ hµng b¸n 05 - Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 06 - ThuÕ TT§B, ThuÕ XK, ThuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p 07 trùc tiÕp ph¶i nép 1. Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 10 3,334,543,869 1,178,149,039 ( 10 = 01 - 03 ) Doanh thu thuÇn b¸n hµng hãa 3,065,972,445 833,007,488 Doanh thu thuÇn b¸n phÇn mÒm 268,571,424 345,141,551 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 11 2,224,937,725 594,349,781 Gi¸ vèn hµng b¸n cña hµng hãa dÞch vô 2,008,937,725 534,349,781 Gi¸ vèn hµng b¸n cña phÇn mÒm 216,000,000 60,000,000 3. Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 20 1,109,606,144 583,799,258 ( 20 = 10 - 11 ) L·i gép b¸n hµng hãa 1,057,034,720 298,657,707 L·i gép b¸n phÇn mÒm 52,571,424 285,141,551 4. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 21 4,560,500 1,081,692 5. Chi phÝ tµi chÝnh 22 16,532,589 16,260,953 Ph©n bæ CP cho doanh thu b¸n hµng 11,738,138 11,545,277 Ph©n bæ CP cho doanh thu phÇn mÒm 4,794,451 4,715,676 Trong ®ã: Chi phÝ l·i vay 23 11,250,352 9,069,988 6. Chi phÝ b¸n hµng 24 - 7. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 25 723,542,494 371,949,820 Ph©n bæ CPQl cho doanh thu b¸n hµng 665,266,806 262,986,239 Ph©n bæ CPQl cho doanh thu phÇn mÒm 58,275,688 108,963,580 8. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 30 374,091,561 196,670,177 [ 30 = 20 + ( 21 - 22 ) - ( 24 + 25 ) ] Lîi nhuËn vÒ b¸n hµng hãa 384,590,276 25,207,883 Lîi nhuËn vÒ b¸n phÇn mÒm (10,498,715) 171,462,294 9. Thu nhËp kh¸c 31 176,363,636 190,520,422 10. Chi phÝ kh¸c 32 161,666,666 313,080,303 11. Lîi nhuËn kh¸c ( 40 = 31 - 32 ) 40 14,696,970 (122,559,881) 12. Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ 50 388,788,531 74,110,296 Lîi nhuËn vÒ b¸n hµng hãa 399,287,246 (97,351,998) Lîi nhuËn vÒ b¸n phÇn mÒm (10,498,715) 171,462,294 ThuÕ suÊt ThuÕ TNDN 28% 28% 13. ThuÕ TNDN ph¶i nép 51 108,860,789 14. Lîi nhuËn sau thuÕ ( 60 = 50 - 51 ) 60 279,927,742 74,110,296 Nguån b¸o c¸o tµi chÝnh c«ng ty 2006 B¶ng 4: ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh 2006 C«ng ty TNHH ThiÕt bÞ Kü thuËt vµ PhÇn mÒm ViÖt Nam 24 Hoàng Ngọc Ph¸ch - §èng §a - Hµ Néi thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh N¨m 2006 1. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp 1.1. H×nh thøc së h÷u vèn: C«ng ty Tr¸ch nhiÖm H÷u h¹n cã 2 thµnh viªn trë lªn 1.2. LÜnh Vùc kinh doanh: Bu«n b¸n, thiÕt bÞ tin häc, viÔn th«ng. s¶n xuÊt phÇn mÒm tin häc. 1.3. Tæng sè c«ng nh©n viªn: 27 Trong ®ã: Nh©n viªn qu¶n lý. 6 1.4. Nh÷ng ¶nh hëng quan träng ®Õn t×nh h×nh kinh doanh trong n¨m b¸o c¸o 2. ChÝnh s¸ch kÕ to¸n ¸p dông t¹i doanh nghiÖp 2.1 Niªn ®é kÕ to¸n ( b¾t ®Çu tõ ngµy 01/01/2006 kÕt thóc vµo ngµy31/12/2006 ) 2.2 §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong kÕ to¸n vµ nguyªn t¾c, ph¬ng ph¸p chuyÓn ®æi c¸c ®ång tiÒn kh¸c ( VN§) 2.3. H×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông NhËt ký chung 2.4. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh - Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh nguyªn gi¸ TSC§ h÷u h×nh: - Ph¬ng ph¸p khÊu hao TSC§ h÷u h×nh: KhÊu hao ®êng th¼ng 2.5. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho - Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ hµng tån kho; Theo gi¸ thùc tÕ - Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hµng tån kho cuèi kú; B×nh qu©n gia quyÒn - Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho: Kª khai thêng xuyªn 2.6. T×nh h×nh trÝch lËp vµ hoµn nhËp dù phßng. 3. Chi tiÕt mét sè chØ tiªu trong b¸o c¸o tµi chÝnh 3.2. Mét sè chØ tiªu chi tiÕt vÒ hµng tån kho §¬n cÞ tÝnh: VN§ ChØ tiªu M· sè Sè tiÒn 2. C«ng cô dông cô 10,920,563 3. Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang 39,000,000 5. Hµng hãa 228,879,084 6. Hµng göi ®i b¸n 3.2 - Chi tiÕt doanh thu ChØ tiªu Sè tiÒn 1. Doanh thu 3,805,138,687 2. C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu - ChiÕt khÊu th¬ng m¹i - Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i - ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, xu¸t nhËp khÈu... ph¶i nép 3. Doanh thu thuÇn 3,805,138,687 Nguån b¸o c¸o tµi chÝnh c«ng ty 2006 PHÇn II: thùc Tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng t¹i C«ng ty TNHH ThiÕt bÞ kü thuËt vµ PhÇn mÒm ViÖt Nam I / Cơ sở thực tế 1. Ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty - Bu«n b¸n, l¾p ®Æt, söa ch÷a, b¶o hµnh, b¶o tr× m¸y mãc, thiÕt bÞ ®iÖn, ®iÖn tö, tin häc viÔn th«ng. - S¶n xuÊt, gia c«ng phÇn mÒm tin häc - T­ vÊn, gi¶i ph¸p trong lÜnh vùc ®iÖn, ®iÖn tö, tin häc, viÔn th«ng. - §µo t¹o vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ trong lÜnh vùc ®iÖn, ®iÖn tö, tin häc, viÔn th«ng. 2. Qu¸ tr×nh mua hµng cña C«ng ty Vinasoftware hiÖn nay ®· quan hÖ ®­îc víi nhiÒu H·ng ®i ®Çu trong lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng tin, ®iÖn, ®iÖn tö viÔn th«ng cã mÆt t¹i ViÖt Nam vµ trªn thÕ giíi. C¸c H·ng s¶n xuÊt m¸y tÝnh th­¬ng hiÖu ViÖt Nam nh­: CMS, FPT Elaed, Supper Power,… C¸c H·ng s¶n xuÊt m¸y tÝnh th­¬ng hiÖu quèc tªa nh­: IBM, HP- Compaq, Dell, Acer, Sun, Toshiba… C¸c H·ng s¶n xuÊt thiÕt bÞ m¹ng næi tiÕng nh­: Cisco, 3Com, Planet C¸c H·ng s¶n xuÊt thiÕt bÞ v¨n phßng: Sony, Hitachi, Panasonic, Sanyo, Nec.. C¸c H·ng phÇn mÒm hÖ thèng vµ øng dông: IBM, Microsoft, Oracle, Seamantec, Mcafe,… §iÖn tö viÔn th«ng: C¸c H·ng s¶n xuÊt thiÕt bÞ ®iÖn tö viÔn th«ng nh­: Rad, Siemen, Ericsion, Acatel,… Khi hîp ®ång mua hµng ho¸ ®­¬c ký kÕt, chñ hµng giao hµng víi ho¸ ®¬n GTGT , sau ®ã kÕ to¸n nhËn hµng , kiÓm tra hµng ho¸ c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng. Sau khi kiÓm tra hµng ho¸ kÕ to¸n b¸o cho nh©n viªn phßng kinh doanh , phßng kinh doanh sÏ dùa vµo ho¸ ®¬n ®Ó tÝnh gi¸ b¸n mÆt hµng , lo¹i hµng yªu cÇu kÕ to¸n lµm phiÕu nhËp kho theo ®óng sè l­îng ghi trªn ho¸ ®¬n vµ gi¸ ®· ®­îc ghi trªn ho¸ ®¬n. 2.1 Qu¸ tr×nh b¸n hµng Tr­íc c¬ chÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh m¹nh mÏ vµ ®Æc thï lo¹i hµng ho¸ kinh doanh, C«ng ty mét mÆt ®Èy m¹nh b¸n hµng trùc tiÕp. Khi hîp ®ång b¸n hµng ®­îc ký kÕt, c«ng ty xuÊt hµng giao cho kh¸ch, kÕ to¸n xuÊt ho¸ ®¬n GTGT lµm 3 liªn, liªn 2 giao cho kh¸ch hµng, liªn 3 l­u l¹i lµm chøng tõ. §ång thêi khi xuÊt hµng, kÕ to¸n lËp phiÕu xuÊt kho theo ®óng sè l­îng vµ gi¸ trÞ thùc xuÊt. C¸c chøng tõ sÏ ®­îc giao cho kÕ to¸n ®Ó kiÓm tra viÖc h¹ch to¸n. ® Gi¸ mua thùc tÕ cña hµng xuÊt b¸n = Sè l­îng hµng ho¸ xuÊt b¸n x Gi¸ thùc tÕ + CF vËn chuyÓn Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n: - B¸n hµng trùc tiÕp: Nî TK 131 Cã TK 511 Cã TK 33311 - Gi¸ vèn hµng b¸n: Nî TK 632 Cã TK 156 S¬ ®å: KÕ tãan b¸n hµng theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp Tæng gi¸ thanh to¸n (c¶ thuÕ VAT) TK 156 TK 632 TK 911 XuÊt kho b¸n hµng K\C gi¸ vèn hµng b¸n X¸c ®Þnh KQKD TK 911 TK 511,512 TK 111,112 ,131 Doanh thu ban hang theo K\C DT b¸n hµng gi¸ ch­a cã thuÕ VAT X¸c ®Þnh KQKD TK 3331 ThuÕ VAT ph¶i né 3. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng §Ó nghiªn cøu kÕ to¸n b¸n hµng ta sö dông mét sè ph­¬ng ph¸p sau : - Ph­¬ng ph¸p thèng kª kinh tÕ : lµ ph­¬ng ph¸p thu thËp sè liÖu s¬ cÊp, thø cÊp ë doanh nghiÖp tõ ®ã thèng kª, tæng hîp sè liÖu vµ ph©n tÝch sè liÖu tæng hîp thµnh tõng m¶ng nghiªn cøu .C¸c th«ng tin thu thËp tõ c¸c chøng tõ ban ®Çu sæ s¸ch vµ c¸c b¸o c¸o hµng th¸ng, quý, n¨m cña doanh nghiÖp , thu thËp th«ng tin b»ng c¸ch pháng vÊn c¸n bé cã liªn quan . - Ph­¬ng ph¸p tæng hîp c©n ®èi kÕ to¸n : ®©y lµ ph­¬ng ph¸p quan träng nhÊt nã cung cÊp mét c¸ch kh¸i qu¸t nhÊt t×nh h×nh tµi s¶n vµ c«ng nî , nguån vèn còng nh­ qu¸ tr×nh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp mµ c¸c ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n kh¸c kh«ng thÓ cung cÊp ®­îc . Tæng hîp c©n ®èi kÕ to¸n lµ ph­¬ng ph¸p tæng hîp sè liÖu tõ c¸c sæ kÕ to¸n theo mèi liªn hÖ vèn cã cña kÕ to¸n nh»m cung cÊp th«ng tin tµi liÖu chÝnh cho nh÷ng ng­êi ®­a ra quyÕt ®Þnh . Nã lµ mét mÆt cña ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n chóng cã mèi liªn hÖ mËt thiÕt víi nhau trong qu¸ tr×nh xö lý vµ cung cÊp th«ng tin kÕ to¸n . - Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch kinh tÕ : Cã 3 ph­¬ng ph¸p . + Ph­¬ng ph¸p so s¸nh : dïng sè liÖu thu thËp ®­îc so s¸nh víi nhau tõ ®ã t×m nguyªn nh©n cña c¸c chØ sè . + Ph­¬ng ph¸p c©n ®èi vµ ®èi chiÕu : Cã nghÜa lµ c©n ®èi vµ ®èi chiÕu c¸c sè liÖu gi÷a sè quyÕt to¸n vµ sè dù to¸n . + Ph­¬ng ph¸p chuyªn khoa : lµ kh¶o s¸t mét sè vÝ dô cô thÓ ®Ó t×m ra mét sè nguyªn nh©n thay ®æi , tõ ®ã ®Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp. 4. C«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng t¹i C«ng ty TNHH ThiÕt bÞ kü thuËt vµ phÇn mÒm ViÖt Nam. Doanh thu b¸n hµng cña C«ng ty lµ tæng hîp lîi Ých kinh doanh nép thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ, toµn bé sè hµng ho¸ mµ C«ng ty tiªu thô thuéc ®èi t­îng nép thuÕ GTGT. V× vËy, doanh thu b¸n hµng cña C«ng ty lµ toµn bé sè tiÒn b¸n hµng ho¸ kh«ng bao gåm thuÕ GTGT. §Ó h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh liªn quan ®Õn t×nh h×nh tiªu thô vµ doanh thu b¸n hµng, kÕ to¸n sö dông c¸c chøng tõ gèc sau: Ho¸ ®¬n GTGT PhiÕu thu GiÊy b¸o cã Ho¸ ®¬n GTGT (BiÓu 2.1) ®­îc sö dông khi C«ng ty xuÊt b¸n hµng ho¸ trùc tiÕp cho kh¸ch hµng. §èi víi hµng ho¸ xuÊt b¸n trùc tiÕp, khi cã yªu cÇu cña kh¸ch hµng, phßng kinh doanh tiÕn hµnh lËp ho¸ ®¬n GTGT. Ho¸ ®¬n ®­îc lËp 03 liªn: Liªn 1 l­u t¹i cuèng, liªn 2 giao cho kh¸ch hµng. Liªn 3 sÏ do phßng kÕ to¸n gi÷ ®Ó tiÕn hµnh nhËp liÖu cho ho¸ ®¬n nµy C¨n cø vµo phiÕu xu._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc36877.doc
Tài liệu liên quan