Hệ thống phanh abs antilock brake system

Diagnosis Technician >> Brake >> ABS, EBD and BABỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HỆ THỐNG PHANH ABS ANTILOCK BRAKE SYSTEM Diagnosis Technician >> Brake >> ABS, EBD and BA KHÁI NIỆM CHUNG ĐIỀU KHIỂN LÝ TƯỞNG ABS (Anti-lock Brake System) (1/1) H Ệ SO Á B A ÙM D O ÏC DUNG SAI TRƯỢT ABS : HỆ SỐ BÁM DỌC HỆ SỐ BÁM NGANG Đường bê tông khô Đường nhựa ướt Đường bê tông ướt Nhựa ướt Ice Đườ

pdf24 trang | Chia sẻ: huong20 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 279 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Hệ thống phanh abs antilock brake system, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng baêng H EÄ SO Á B A ÙM N G A N G 0 20 40 60 80 100 Heä soá tröôït (%) Heä soá tröôït = Toác ñoä xe – toác ñoä baùnh xe Toác ñoä xe 100 % Diagnosis Technician >> Brake >> ABS, EBD and BA CAÁU TAÏO CHUNG General (1/1) 1. ABS ECU 6 CAÛM BIEÁN GIAÛM TOÁC 4.ÑEØN BAÙO ABS 3.CAÛM BIEÁN TOÁC ÑOÄ 5.ÑEØN BAÙOPHANH 2. BOÄ CHAÁP HAØNH ABS OÂ TOÂ 4WD 3. CAÛM BIEÁN TOÁC ÑOÄ Diagnosis Technician >> Brake >> ABS, EBD and BA Ñieàu khieån Skid Control ECU (1/4) Coâng taéc baùo möïc daàu phanh 1. Toång quaùt Coâng taéc phanh Caûm bieán toác ñoä Boä chaáp haønh ABS ECU DLC3 Ñeøn baùo ABS Ñeøn baùo phanh Baøng ñoàng hoà Caûm bieán toác ñoä Giaéc kieåm tra toång Diagnosis Technician >> Brake >> ABS, EBD and BA Ñieàu khieån Skid Control ECU (2/4) 2. Ñieàu khieån Diagnosis Technician >> Brake >> ABS, EBD and BA Skid Control ECU (2/4) Speed Vehicle speed A B C D Wheel speed + - Wheel acceleration rate Reduction Holding IncreaseS ig na l Wheel cylinder hydraulic pressure Time (sec.) Toác ñoä xe Toác ñoä baùnh xe Toác ñoä Möùc ñoä taêng toác ñoä baùnh xe Giaûm Giöõ Taêng Tí n hi eäu Aùp suaát daàu xy lanh baùnh xe Thôøi gian (s) A B C D Ñieàu khieån 2. Ñieàu khieån Diagnosis Technician >> Brake >> ABS, EBD and BA Skid Control ECU (3/4) H eä th oán g va n ñi eän tö ø Tröôùc phaûi BA Tröôùc traùi BA Tröôùc phaûi giaûm ON OFF ON OFF ON OFF Tröôùc phaûi giöõ ONOFF Tröôùc traùi giaûm ON OFF Tröôùc traùi giöõ ON OFF Sau phaûi giaûm ONOFF Sau phaûi giöõ ON OFF Sau traùi giöõ ONOFF Sau traùi giaûm ON OFF Moâ tô ONOFF Kieåm tra tình traïng ban ñaàu Baét ñaàu KT KT van ñieän töø Keát thuùc KT Ñieàu khieån 2. Ñieàu khieån Diagnosis Technician >> Brake >> ABS, EBD and BA ÑIEÀU KHIEÅN ECU ñieàu khieån (4/4) : Light ON MUÏC : Light OFF ABS ÑEØN BAÙO ÑEØN BAÙO PHANH ABS EBD BA ECU DLC3 C1272 / 72 Code 72 ON OFF TC DLC3 CG Giaéc kieåm tra toång Diagnosis Technician >> Brake >> ABS, EBD and BA Hoaït ñoäng Boä chaáp haønh phanh (1/3) Nhìn töø C Nhìn töø A Nhìn töø B Boä chaáp haønh phanh ECU ñieàu khieån Moâ toâ Maët caét ngang nhìn töø A Van ñieän töø giöõ aùp Van ñieän töø trôï löïc phanh Van ñieän töø giaûm aùp Maët caét ngang nhìn töø B Bôm Bình tích naêng 1. Toång quaùt Maët caét ngang nhìn töø C Diagnosis Technician >> Brake >> ABS, EBD and BA HOAÏT ÑOÄNG BOÄ CHAÁP HAØNH PHANH (2/3) XY LANH CHÍNH BOÄ CHAÁP HAØNH ABS & VSC & TRC & BA caûm bieán aùp suaát van trôï löïc phanh Van giöõ Van giöõ Van giöõ Van giöõ Van giaûm Van giaûm Van giaûm Van giaûm ECU ñieàu khieån Heä thoáng tröôùc traùi sau phaûi Sau phaûi Sau traùi Tröôùc phaûiHeä thoáng tröôùc phaûi sau traùi Caùc caûm bieán Caûm bieán giaûm toác 4WD bôm bôm Tröôùc traùi Tích aùp Tích aùp van trôï löïc phanh Diagnosis Technician >> Brake >> ABS, EBD and BA HOAÏT ÑOÄNG BOÄ CHAÁP HAØNH PHANH (2/3) Check valve: van kieåm tra Reservoir: Tích naêng Xy lanh chính BOÄ CHAÁP HAØNH ABS & VSC & TRC & BA Pressure sensor VAN TRÔÏC LÖÏC PHANH OFF OFF VAN GIÖÕ AÙP BÔM (OFF) Port a Check valve 1 OFF ECU Check valve 2 Port b OFF Check valve 3 VAN GIAÛM AÙP OFF VAN GIAÛM AÙP Reservoir tröôùc Caûm bieán toác ñoä sau VAN GIÖÕ AÙP Caûm bieán toác ñoä Port : cöûa PHANH BÌNH THÖÔØNG Diagnosis Technician >> Brake >> ABS, EBD and BA Operation Brake Actuator (2/3) Brake master cylinder ABS & VSC & TRC & BA brake actuator Pressure sensor Brake assist switching valve OFF ON Holding valve Pump (ON) Port a Check valve 1 ON Skid Control ECU Check valve 2 Port b OFF Check valve 3 Reduction valve ON Reduction valve Reservoir Front Speed sensor Rear Speed sensor Holding valve Port e Giaûm aùpPHANH GAÁP Diagnosis Technician >> Brake >> ABS, EBD and BA Operation Brake Actuator (2/3) Brake master cylinder ABS & VSC & TRC & BA brake actuator Pressure sensor Brake assist switching valve OFF ON Holding valve Pump (ON) Port a Check valve 1 ON Skid Control ECU Check valve 2 Port b OFF Check valve 3 Reduction valve OFF Reduction valve Reservoir Front Speed sensor Rear Speed sensor Holding valve Port e Giöõ aùpPHANH GAÁP Diagnosis Technician >> Brake >> ABS, EBD and BA Operation Brake Actuator (2/3) Brake master cylinder ABS & VSC & TRC & BA brake actuator Pressure sensor Brake assist switching valve OFF OFF Holding valve Port a Check valve 1 OFF Skid Control ECU Check valve 2 Port b OFF Check valve 3 Reduction valve OFF Reduction valve Reservoir Front Speed sensor Rear Speed sensor Holding valve Pump (ON) Taêng aùpPHANH GAÁP Diagnosis Technician >> Brake >> ABS, EBD and BA HOAÏT ÑOÄNG Brake Actuator (3/3) 3. PHÖÔNG PHAÙP KIEÅM TRA SST Maùy chaån ñoaùn Battery Töø SST (duïng cuï ño) Töø oâ toâ SST Diagnosis Technician >> Brake >> ABS, EBD and BA CAÙC LOAÏI BOÄ CHAÁP HAØNH PHANH SÔ ÑOÀ MAÏCH DAÀU (1/1) VAN ÑIEÀU KHIEÅN DOØNG BOÄ CHAÁP HAØNH ABS XY LANH CHÍNH Check valve Pump Check valve TÍCH NAÊNG CAÛM BIEÁN TOÁC ÑOÄ ABS ECUVAN 2 VÒ TRÍ TRÖÔÙC TRAÙI SAU PHAÛI SAU TRAÙI TRÖÔÙC PHAÛI PHANH BÌNH THÖÔØNG Diagnosis Technician >> Brake >> ABS, EBD and BA (1/1) Flow control valve ABS actuator Master cylinder Check valve Pump Check valve Reservoir Speed sensors ABS ECU2-position solenoid valve Front left Rear right Rear left Front right 1. VAN 2 VÒ TRÍ CAÙC LOAÏI BOÄ CHAÁP HAØNH PHANH SÔ ÑOÀ MAÏCH DAÀU Diagnosis Technician >> Brake >> ABS, EBD and BA (1/1) Pressure increase valveABS actuator Master cylinder Check valve Pump Check valve Reservoir Speed sensors ABS ECU Front main solenoid valve Front left Rear right Rear left Front right Rear solenoid valve Front sub- solenoid valve 2. van 2 vò trí + van taêng aùp suaát CAÙC LOAÏI BOÄ CHAÁP HAØNH PHANH SÔ ÑOÀ MAÏCH DAÀU Diagnosis Technician >> Brake >> ABS, EBD and BA (1/1) ABS actuator Master cylinder Check valve Pump Check valve Reservoir Speed sensors ABS ECU Front left Rear right Rear left Front right 3-position solenoid valve Mechanical valve CAÙC LOAÏI BOÄ CHAÁP HAØNH PHANH SÔ ÑOÀ MAÏCH DAÀU 3. Van ñieän töø 3 vò trí + van cô khí Diagnosis Technician >> Brake >> ABS, EBD and BA (1/1) ABS actuator Master cylinder Check valve Pump Check valve Reservoir Speed sensors ABS ECU Front left Rear right Rear left Front right 4. Van ñieän töø 3 vò trí 3-position solenoid valve Deceleration sensors *Some models only CAÙC LOAÏI BOÄ CHAÁP HAØNH PHANH SÔ ÑOÀ MAÏCH DAÀU Diagnosis Technician >> Brake >> ABS, EBD and BA ABS VÔÙI EBD ÑIEÀU KHIEÅN (1/1) 1. TOÅNG QUAÙT 2. HOAÏT ÑOÄNG SÖÏ PHAÂN PHOÁI LÖÏC PHANH TRÖÔÙC SAU LÖ ÏC P H A N H B A ÙN H T RÖ Ô ÙC PHAÂN PHOÁI LÖÏC PHANH LYÙ TÖÔNG KHI ÑAÀY TAÛI PP LÖÏC PHANH KHI OÂ TOÂ KHOÂNG TAÛI PHAÂN PHOÁI LÖÏC PHANH TRÖÔÙC SAU THEO TAÛI KHI OÂ TOÂ CHÍ COÙ VAN P ÑAÀY TAÛI KHOÂNG TAÛI LÖÏC PHANH BAÙNH SAU PHAÂN PHOÁI LÖÏC PHANH TRAÙI PHAÛI KHI QUAY VOØNG PHANH XE KHI ÑANG QUAY VOØNG Diagnosis Technician >> Brake >> ABS, EBD and BA TRÔÏ LÖÏC PHANH ÑIEÀU KHIEÅN (1/2) CAÛM BIEÁN TOÁC ÑOÄ 1. TOÅNG QUAÙT CAÛM BIEÁN AÙP LÖÏC XL CHÍNH COÂNG TAÉC PHANH ECU BOÄ CHAÁP HAØNH PHANH ÑEØN BAÙO ABS LÖÏC PHANH COÙ TRÔÏ LÖÏC PHANH THÔØI GIAN (GIAÂY) SÔ ÑOÀ HEÄ THOÁNG KHOÂNG TRÔÏ LÖÏC PHANH Diagnosis Technician >> Brake >> ABS, EBD and BA TRÔÏ LÖÏC PHANH ÑIEÀU KHIEÅN (2/2) 2. HOAÏT ÑOÄNG XY LANH CHÍNH BOÄ CHAÁP HAØNH ABS & VSC & TRC & BA Pressure sensor Brake assist switching valve ON OFF OFF Check Valve 1 Van giöõ aùp Van giöõ aùp Check Valve 2 Check Valve 3 OFF OFF Van giaûm aùp relief Valve 4 Van giaûm aùp Check Valve 5 Tích aùp Tröôùc Sau Caûm bieán toác ñoä Caûm bieán toác ñoä Skid Control ECU LÖÏC TREÂN BAØN ÑAÏP PHANH Bôm (ON) Relief Valve: Van hoài Pressure sensor: caûm bieán aùp suaát Brake assist switching valve: Van trôï löïc phanh Check Valve: Van 1 chieàu Diagnosis Technician >> Brake >> ABS, EBD and BA ÑIEÀU KHIEÂN CAÙC RÔ LE KHI ECU HOÛNG (1/1) TÖØ AÉC QUY BAÛNG ÑOÀNG HOÁ ABS Brake ECU WA BRL ÑEØN BAÙO ABS Rô le ñieàu khieån ABS Rô le moâ tô Rô le van ñieän töù Giaéc noái BOÄ CHAÁP HAØNH ABS Moâ tô bôm RF SOL LF SOL RR SOL LR SOL WA ECU TÖØ AÉC QUY

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfhe_thong_phanh_abs_antilock_brake_system.pdf