Hình thái Kinh tế - Xã hội là 1 quá trình lịch sử tự nhiên

Tài liệu Hình thái Kinh tế - Xã hội là 1 quá trình lịch sử tự nhiên: ... Ebook Hình thái Kinh tế - Xã hội là 1 quá trình lịch sử tự nhiên

doc17 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1493 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Hình thái Kinh tế - Xã hội là 1 quá trình lịch sử tự nhiên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu D­íi chÕ ®é t­ b¶n chñ nghÜa, giai cÊp c«ng nh©n cßn ®­îc gäi lµ giai cÊp v« s¶n, lµ giai cÊp hoµn toµn kh«ng cã t­ liÖu s¶n xu¸t, ph¶i b¸n søc lao ®éng cho nhµ t­ b¶n ®Ó kiÕm sèng. Lµ giai cÊp g¾n liÒn víi s¶n xuÊt ®¹i c«ng nghiÖp vµ ®­îc nÒn c«ng nghiÖp rÌn luyÖn, giai cÊp c«ng nh©n cã tÝnh tæ chøc, kû luËt cao vµ cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi tËp hîp lùc l­îng, biÓu thÞ søc m¹nh cña m×nh. Lµ giai cÊp bÞ ¸p bøc, bãc lét, cã lîi Ých ®èi lËp trùc tiÕp víi giai cÊp t­ s¶n, giai cÊp c«ng nh©n kiªn quyÕt ®Êu tranh chèng giai cÊp t­ s¶n, cã kh¶ n¨ng ®oµn kÕt víi quÇn chóng lao ®éng bÞ ¸p bøc bãc lét trong cuéc ®Êu tranh chung. Cïng víi sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña s¶n xuÊt ®¹i c«ng nghiÖp, giai cÊp c«ng nh©n kh«ng ngõng lín lªn vÒ mÆt sè l­îng vµ chÊt l­îng. Do lîi Ých ®èi lËp cña giai cÊp t­ s¶n, giai cÊp c«ng nh©n kh«ng ngõng ®Êu tranh chèng giai cÊp t­ s¶n. Cuéc ®Êu tranh Êy dÉn ®Õn h×nh thµnh ý thøc giai cÊp vµ chÝnh ®¶ng cña giai cÊp c«ng nh©n. Th«ng qua chÝnh ®¶ng tiªn phong cña m×nh, giai cÊp c«ng nh©n l·nh ®¹o cuéc ®Êu tranh giµnh chÝnh quyÒn tiÕn hµnh cuéc c¶i biÕn c¸ch m¹ng ®èi víi x· héi kh«ng cã giai cÊp, do ®ã, giai cÊp c«ng nh©n tù xo¸ bá víi t­ c¸ch lµ mét giai cÊp. Trong t¸c phÈm “Tuyªn ng«n cña §¶ng Céng s¶n” C.M¸c vµ ¡ngghen cã viÕt: “Sù ph¸t triÓn cña nÒn ®¹i c«ng nghiÖp ®· ph¸ sËp d­íi ch©n giai cÊp t­ s¶n chÝnh ngay c¸i nÒn t¶ng trªn ®ã giai cÊp t­ s¶n ®· x©y dùng lªn chÕ ®é s¶n xuÊt vµ chiÕm h÷u nã… Sù sôp ®æ cña giai cÊp t­ s¶n vµ th¾ng lîi cña giai cÊp v« s¶n lµ tÊt yÕu nh­ nhau…” C¬ së lý luËn 1. Sù ph¸t triÓn cña c¸c h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi lµ mét qu¸ tr×nh lÞch sö tù nhiªn. LÞch sö ph¸t triÓn cña x· héi ®· tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n nèi tiÕp nhau tõ thÊp ®Õn cao. T­¬ng øng víi mçi giai ®o¹n lµ mét h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi. Sù vËn ®éng thay thÕ nhau cña c¸c h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi trong lÞch sö ®Òu do t¸c ®éng cña quy luËt kh¸ch quan, ®ã lµ qu¸ tr×nh lÞch sö tù nhiªn cña x· héi. Marx viÕt "T«i coi sù ph¸t triÓn cña nh÷ng h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi lµ mét qu¸ tr×nh lÞch sö tù nhiªn". C¸c mÆt c¬ b¶n hîp thµnh mét h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi: lùc l­îng s¶n xuÊt quan hÖ s¶n xuÊt vµ kiÕn tróc th­îng tÇng t¸ch rêi nhau, mµ liªn hÖ biÖn chøng víi nhau h×nh thµnh nªn nh÷ng quy luËt phæ biÕn cña x· héi. Do t¸c ®éng cña quy luËt kh¸ch quan ®ã, mµ c¸c h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi vËn ®éng vµ ph¸t triÓn thay thÕ nhau tõ thÊp lªn cao trong lÞch sö nh­ mét qu¸ tr×nh lÞch sö tù nhiªn kh«ng phô thuéc vµ ý trÝ, nguyÖn väng chñ quan cña con ng­êi. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn lÞch sö tù nhiªn cña x· héi cã nguån gèc s©u xa ë sù ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt. Lùc l­îng s¶n xuÊt, mét mÆt cña ph­¬ng thøc s¶n xuÊt, lµ yÕu tè b¶o ®¶m tÝnh kÕ thõa trong sù ph¸t triÓn lªn cña x· héi qui ®Þnh khuynh h­íng ph¸t triÓn tõ thÊp. Quan hÖ s¶n xuÊt lµ mÆt thø hai cña ph­¬ng thøc s¶n xuÊt biÓu hiÖn tÝnh gi¸n ®o¹n trong sù ph¸t triÓn cña lÞch sö. Nh÷ng quan hÖ s¶n xuÊt lçi thêi ®­îc xo¸ bá vµ ®­îc thay thÕ b»ng nh÷ng kiÓu quan hÖ s¶n xuÊt míi cao h¬n vµ h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi míi cao h¬n ra ®êi. Nh­ vËy, sù xuÊt hiÖn, sù ph¸t triÓn cña h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi, sù chuyÓn biÕn tõ h×nh th¸i ®ã lªn h×nh th¸i cao h¬n ®­îc gi¶i thÝch tr­íc hÕt b»ng sù t¸c ®éng cña quy luËt vÒ sù phï hîp cña quan hÖ s¶n xuÊt víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cña lùc l­îng s¶n xuÊt. Quy luËt ®ã lµ khuynh h­íng tù t×m ®­êng cho m×nh trong sù ph¸t triÓn thay thÕ c¸c h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi. Nghiªn cøu con ®­êng tæng qu¸t cña sù ph¸t triÓn lÞch sö ®­îc quy ®Þnh bëi quy luËt chung cña sù vËn ®éng cña nÒn s¶n xuÊt vËt chÊt chóng ta nh×n thÊy logic cña lÞch sö thÕ giíi. Thùc tÕ lÞch sö loµi ng­êi ®· tr¶i qua c¸c h×nh th¸i kinh tÕ x· héi: céng s¶n nguyªn thuû, chiÕm h÷u n« lÖ, phong kiÕn, t­ b¶n chñ nghÜa. Sau khi x©y dùng häc thuyÕt h×nh th¸i kinh tÕ x· héi, C.M¸c ®· vËn dông häc thuyÕt ®ã vµo ph©n tÝch x· héi t­ b¶n, v¹ch râ c¸c quy luËt vËn ®éng, ph¸t triÓn cña x· héi vµ ®· ®i ®Õn dù b¸o sù ra ®êi cïa h×nh th¸i kinh tÕ x· héi cao h¬n, h×nh th¸i céng s¶n chñ nghÜa mµ giai ®o¹n ®Çu lµ chñ nghÜa x· héi. V¹ch ra con ®­êng tæng qu¸t cña lÞch sö, ®iÒu ®ã cã nghÜa lµ gi¶i thÝch ®­îc râ rµng sù ph¸t triÓn x· héi trong mçi thêi ®iÓm cña qu¸ tr×nh lÞch sö. LÞch sö cô thÓ v« cïng phong phó, cã hµng lo¹t nh÷ng yÕu tè lµm cho qu¸ tr×nh lÞch sö ®a d¹ng vµ th­êng xuyªn biÕn ®æi, kh«ng thÓ xem xÐt qu¸ tr×nh lÞch sö nh­ mét ®­êng th¼ng. Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt lÞch sö, nh©n tè quyÕt ®Þnh qu¸ tr×nh lÞch sö, xÐt ®Õn cïng lµ nÒn s¶n xuÊt ®êi sèng thùc hiÖn. Nh­ng nh©n tè kinh tÕ kh«ng ph¶i lµ nh©n tè duy nhÊt quyÕt ®Þnh c¸c nh©n tè kh¸c nhau cña kiÕn tróc th­îng tÇng ®Òu cã ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh lÞch sö. NÕu kh«ng tÝnh ®Õn sù t¸c ®éng lÉn nhau cña c¸c nh©n tè ®ã th× kh«ng thÊy hµng lo¹t nh÷ng sù ngÉu nhiªn mµ tÝnh tÊt yÕu kinh tÕ xuyªn qua ®Ó tù v¹ch ra ®­êng ®i cho m×nh. V× vËy ®Ó hiÓu lÞch sö cô thÓ th× cÇn thiÕt ph¶i tÝnh ®Õn tÊt c¶ c¸c nh©n tè b¶n chÊt cã tham gia trong qu¸ tr×nh t¸c ®éng lÉn nhau ®ã. Cã nhiÒu nguyªn nh©n lµm cho qu¸ tr×nh chung cña lÞch sö thÕ giíi cã tÝnh ®a d¹ng, ®iÒu kiÖn cña m«i tr­êng ®Þa lý cã ¶nh h­ëng nhÊt ®Þnh ®Õn sù ph¸t triÓn x· héi. §Æc biÖt ë buæi ban ®Çu cña sù ph¸t triÓn x· héi, th× ®iÒu kiÖn cña m«i tr­êng ®Þa lý lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n quy ®Þnh qu¸ tr×nh kh«ng ®ång ®Òu cña lÞch sö thÕ giíi, cã d©n téc ®i lªn, cã d©n téc trÝ tuÖ l¹c hËu. Còng kh«ng thÓ kh«ng tÝnh ®Õn sù t¸c ®éng cña nh÷ng yÕu tè nh­ Nhµ n­íc, tÝnh ®éc ®¸o cña nÒn v¨n ho¸ cña truyÒn thèng cña hÖ t­ t­ëng vµ t©m lý x· héi vv… ®èi víi tiÕn tr×nh lÞch sö. §iÒu quan träng trong lÞch sö lµ sù ¶nh h­ëng lÉn nhau gi÷a c¸c d©n téc. Sù ¶nh h­ëng ®ã cã thÓ diÔn ra d­íi nh÷ng h×nh thøc rÊt kh¸c nhau tõ chiÕn tr¸nh vµ c­íp ®o¹t ®Õn viÖc trao ®æi hµng ho¸ vµ giao l­u v¨n ho¸. Nã cã thÓ ®­îc thùc hiÖn trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi tõ kinh tÕ, khao häc - kü thuËt ®Õn hÖ t­ t­ëng. Trong ®iÒu kiÖn cña thêi ®¹i ngµy nay, cã nh÷ng n­íc ph¸t triÓn kü thuËt rÊt nhanh chãng, nhê n¾m v÷ng vµ sö dông nh÷ng thµnh tùu khoa häc - kü thuËt cña c¸c n­íc kh¸c. ¶nh h­ëng cña ý thøc ®· cã mét ý nghÜa lín lao trong lÞch sö. Kh«ng thÓ hiÓu ®­îc tÝnh ®éc ®¸o cña c¸c riªng biÖt nÕu kh«ng tÝnh ®Õn sù ph¸t triÓn kh«ng ®ång ®Òu cña sù ph¸t triÓn lÞch sö thÕ giíi mét d©n téc nµy tiÕn lªn phÝa tr­íc, mét sè d©n téc kh¸c l¹i ngõng trÖ, mét sè n­íc do hµng lo¹t nh÷ng nguyªn nh©n cô thÓ l¹i bá qua mét h×nh th¸i kinh tÕ- x· héi nµo ®ã. §iÒu ®ã chøng tá lµ sù kÕ tôc thay thÕ c¸c h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi kh«ng gièng nhau ë tÊt c¶ c¸c d©n téc. Tuy nhiªn, trong toµn bé tÝnh ®a d¹ng cña lÞch sö cña c¸c d©n téc kh¸c nhau th× trong mçi thêi kú lÞch sö cô thÓ vÉn cã khuynh h­íng chñ ®ä nhÊt ®Þnh cña sù ph¸t triÓn x· héi. §Ó x¸c ®Þnh ®Æc tr­ng cña giai ®o¹n nµy hay giai ®o¹n kh¸c cña lÞch sö thÕ giíi phï hîp víi khuynh h­íng lÞch sö chñ ®¹o ®ã lµ kh¸i niÖm thêi ®¹i lÞch sö. 2. §Êu tranh giai cÊp lµ ®éng lùc ph¸t triÓn cña x· héi cã c¸c giai cÊp ®èi kh¸ng Nghiªn cøu phÐp biÖn chøng nãi chung, quy luËt thèng nhÊt vµ ®Êu tranh gi÷a c¸c mÆt ®èi lËp nãi riªng, chóng ta thÊy r»ng, m©u thuÉn nãi chung vµ ®Êu tranh gi÷a c¸c mÆt ®èi lËp lµ nguån gèc, ®éng lùc cña sù ph¸t triÓn. Nguån gèc cña sù ph¸t triÓn x· héi lµ do sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt, lµ sù thay thÕ c¸c ph­¬ng thøc s¶n xuÊt khi lùc l­îng s¶n xuÊt ph¸t triÓn ®Õn møc m©u thuÉn gay g¾t víi quan hÖ s¶n xuÊt lçi thêi. Trong x· héi cã giai cÊp ®èi kh¸ng, do lîi Ých cña m×nh, giai cÊp thèng trÞ ®· duy tr×, b¶o vÖ quan hÖ s¶n xuÊt cò b»ng tÊt c¶ søc m¹nh hiÖn cã, ®Æc biÖt dïng bé m¸y nhµ n­íc thèng trÞ ®Ó chèng l¹i lùc l­îng cña c¸c giai cÊp míi ®¹i diÖn cho lùc l­îng s¶n xuÊt tiªn tiÕn. V× vËy muèn thay ®æi quan hÖ s¶n xuÊt cò b»ng quan hÖ s¶n xuÊt míi më ®­êng cho lùc l­îng s¶n xuÊt tiÕp tôc ph¸t triÓn ph¶i g¹t bá sù c¶n trë cña giai cÊp thèng trÞ, ph¶i th«ng qua cuéc ®Êu tranh giai cÊp. Râ rµng, m©u thuÉn gi÷a lùc l­îng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt ®­îc biÓu hiÖn vÒ mÆt x· héi lµ cuéc ®Êu tranh giai cÊp gi÷a giai cÊp ®¹i diÖn cho lùc l­îng s¶n xuÊt míi vµ giai cÊp thèng trÞ muèn duy tr× quan hÖ s¶n xuÊt cò, ®Ó b¶o vÖ lîi Ých cña chóng. Song, v× giai cÊp thèng trÞ cã c¶ bé m¸y quyÒn lùc nhµ n­íc ®Ó chèng l¹i c¸c lùc l­îng tiÕn bé, cho nªn cuéc ®Êu tranh giai cÊp Êy dÉn tíi c¸ch m¹ng x· héi. C¸ch m¹ng x· héi – “c¸i ®Çu tiªn cña lÞch sö Êy” dÉn ®Õn xo¸ bá chÕ ®é x· héi chò, xo¸ bá giai cÊp thèng trÞ vµ quan hÖ s¶n xuÊt thèng trÞ, thiÕt lËp chÕ ®é míi, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó quan hÖ s¶n xuÊt míi ra ®êi ph¸t triÓn, trë thµnh quan hÖ s¶n xuÊt chi phèi, thèng trÞ, më ®­êng cho lùc l­îng s¶n xuÊt ph¸t triÓn. Bëi vËy, ®Êu tranh giai cÊp cã ý nghÜa lµ ®éng lùc lín cña sù ph¸t triÓn x· héi, nã lµ mét ph­¬ng thøc c¬ b¶n ®Ó gi¶i quyÕt m©u thuÉn gi÷a lùc l­îng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt, x¸c lËp ph­¬ng thøc s¶n xuÊt míi, thóc ®Èy tiÕn bé x· héi. Cã thÓ nãi r»ng, ®Êu tranh giai cÊp trong mçi thêi kú lÞch sö cã c¸c giai cÊp ®èi kh¸ng ®Òu xuÊt ph¸t tõ kinh tÕ vµ nh»m gi¶i quyÕt vÊn ®Ò kinh tÕ, tõ ®ã kÐo theo nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c vµ th«ng qua ®ã thóc ®Èy x· héi ph¸t triÓn. §Êu tranh giai cÊp lµ ph­¬ng tiÖn, ®iÒu kiÖn chø kh«ng ph¶i lµ môc ®Ých, môc ®Ých cña ®Êu tranh giai cÊp lµ lµm cho s¶n xuÊt ph¸t triÓn, kinh tÕ ph¸t triÓn, x· héi tiÕn bé, x¸c lËp mét h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi míi tiÕn bé, thay thÕ cho h×nh th¸i kinh tÕ x· héi cò ®· lçi thêi. §èi víi ng­êi céng s¶n, lý t­ëng cña hä lµ ®Êu tranh nh»m tiÕn tíi xo¸ bá giai cÊp bãc lét cuèi cïng trong lÞch sö, thùc hiÖn tù do, b×nh ®¼ng, b¸c ¸i trªn thùc tÕ. Song ®ã lµ mét qu¸ tr×nh lÞch sö l©u dµi, tr¶i qua c¸c b­íc gËp ghÒnh, quanh co, chø kh«ng ph¶i lµ con ®­êng th¼ng t¾p, dÔ dµng. §Êu tranh giai cÊp lµ mét trong nh÷ng ®éng lùc ph¸t triÓn quan träng cña x· héi cã giai cÊp, nh­ C.M¸c vµ ¡ngghen nãi, nã lµ mét ®ßn bÈy vÜ ®¹i cña cuéc c¸ch m¹ng x· héi hiÖn ®¹i…. Nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña con ng­êi, sù ph¸t triÓn cña khoa häc, kü thuËt vµ c«ng nghÖ, c¶ nh÷ng nh©n tè, vÒ t­ t­ëng, ®¹o ®øc …. ®Òu lµ nh÷ng ®éng lùc cña sù ph¸t triÓn x· héi. §Êu tranh giai cÊp lµ mét ®éng lùc c¬ b¶n cña sù ph¸t triÓn cña x· héi cã c¸c giai cÊp ®èi kh¸ng 3. Sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n Chñ nghÜa M¸c Lªnin kh«ng coi giai cÊp c«ng nh©n chØ lµ giai cÊp chÞu nhiÒu ®au khæ, “®¸ng ®­îc cøu vít” mµ chÝnh lµ giai cÊp cã sù mÖnh lÞch sö hÕt søc to lín lµ xo¸ bá chÕ ®é bãc lét t­ b¶n chñ nghÜa – chÕ ®é bãc lét cuèi cïng trong x· héi loµi ng­êi, thùc hiÖn sù chuyÓn ho¸ tõ x· héi t­ b¶n lªn x· héi x· héi chñ nghÜa. Theo M¸c vµ ¡ngghen, sø mÖnh lÞch sö Êy kh«ng ph¶i do ý muèn chñ quan cña giai cÊp c«ng nh©n hoÆc do sù ¸p ®Æt cña c¸c nhµ t­ t­ëng, mµ do nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸ch quan quy ®Þnh. Hai «ng viÕt: “VÊn ®Ò kh«ng ph¶i ë chç hiÖn nay ng­êi v« s¶n nµo ®ã, thËm chÝ toµn bé giai cÊp v« s¶n, coi c¸i g× lµ môc ®Ých cña m×nh. VÊn ®Ò lµ ë chç giai cÊp v« s¶n thùc ra lµ g×, vµ phï hîp víi sù tån t¹i Êy cña b¶n th©n nã, giai cÊp v« s¶n buéc ph¶i lµm g× vÒ mÆt lÞch sö” Giai cÊp c«ng nh©n lµ giai cÊp ®­îc nÒn ®¹i c«ng nghiÖp “tuyÓn lùa” tµ tÊt c¶ c¸c giai cÊp vµ tÇng líp lao ®éng trong d©n c­ mµ chñ yÕu lµ n«ng d©n. Sù ra ®êi cña giai cÊp c«ng nh©n g¾n liÒn víi nÒn s¶n xuÊt ®¹i c«ng nghiÖp vµ chØ trë thµnh mét giai cÊp æn ®Þnh khi s¶n xuÊt ®¹i c«ng nghiÖp ®· thay thÕ vÒ c¬ b¶n nÒn s¶n xuÊt thñ c«ng. Cïng víi sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña s¶n xuÊt ®¹i c«ng nghiÖp, giai cÊp c«ng nh©n kh«ng ngõng lín lªn vÒ mÆt sè l­îng vµ chÊt l­îng. Do lîi Ých ®èi lËp cña giai cÊp t­ s¶n, giai cÊp c«ng nh©n kh«ng ngõng ®Êu tranh chèng giai cÊp t­ s¶n. Cuéc ®Êu tranh Êy dÉn ®Õn h×nh thµnh ý thøc giai cÊp vµ chÝnh ®¶ng cña giai cÊp c«ng nh©n. Th«ng qua chÝnh ®¶ng tiªn phong cña m×nh, giai cÊp c«ng nh©n l·nh ®¹o cuéc ®Êu tranh giµnh chÝnh quyÒn tiÕn hµnh cuéc c¶i biÕn c¸ch m¹ng ®èi víi x· héi kh«ng cã giai cÊp, do ®ã, giai cÊp c«ng nh©n tù xo¸ bá víi t­ c¸ch lµ mét giai cÊp. Khi nghiªn cøu qu¸ tr×nh h×nh thµnh ý thøc giai cÊp v« s¶n, chñ nghÜa M¸c – Lªnin cho r»ng cuéc ®Êu tranh cña giai cÊp c«ng nh©n ®Çu tiªn n¶y sinh mét c¸ch tù ph¸t theo b¶n n¨ng. §iÒu ®ã cÇn thiÕt nh­ Lªnin nãi: “NÕu c«ng nh©n kh«ng tù gi¶i phãng m×nh th× ch¼ng ai gi¶i phãng cho hä c¶. Nh­ng … chØ cã b¶n n¨ng th«i th× ch¼ng ®i ®­îc xa. Cho nªn ph¶i n©ng b¶n n¨ng ®ã thµnh ý thøc”. V× vËy, viÖc rÌn luyÖn ý thøc giai cÊp ch©n chÝnh cña giai cÊp c«ng nh©n lµ qu¸ tr×nh ®Êu tranh th­êng xuyªn vµ quyÕt liÖt gi÷a hai hÖ t­ t­ëng t­ s¶n vµ v« s¶n. Muèn th¾ng lîi ®­îc trong sù nghiÖp nµy, ph¶i lµm cho giai cÊp c«ng nh©n vµ phong trµo c«ng nh©n thÊm nhuÇn lý luËn khoa häc cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin. NhiÖm vô nµy ph¶i do ®¶ng cña giai cÊp c«ng nh©n lÊy chñ nghÜa M¸c – Lªnin lµm hÖ t­ t­ëng cña m×nh ®¶m nhËn. ChØ cã mét ®¶ng nh­ vËy míi cã kh¶ n¨ng “®­a vµo trong phong trµo c«ng nh©n tù ph¸t nh÷ng ý t­ëng x· héi chñ nghÜa thËt râ rÖt, g¾n phong trµo ®ã víi nh÷ng t­ t­ëng x· héi x· h«i chñ nghÜa… nh÷ng t­ t­ëng nµy ph¶i ®¹t tíi tr×nh ®é hiÖn ®¹i. Trong cuéc ®Êu tranh ®Ó giµnh chÝnh quyÒn vµ l·nh ®¹o x·y dùng x· héi míi, giai cÊp c«ng nh©n kh«ng cã vò khÝ nµo quan träng h¬n lµ tæ chøc. H×nh thøc tæ chøc cao nhÊt cña giai cÊp c«ng nh©n lµ ®¶ng céng s¶n.Khi kh«ng cã mét ®¶ng theo häc thuyÕt c¸ch m¹ng vµ khoa häc cña chñ nghÜa M¸c Lªnin th× kh«ng nh÷ng giai cÊp c«ng nh©n kh«ng v­¬n tíi cuéc ®Êu tranh giai cÊp cã ý thøc, mµ còng kh«ng thÓ trë thµnh giai cÊp l·nh ®¹o quÇn chóng lao ®éng bÞ ¸p bøc, bãc lét lËt ®æ giai cÊp t­ s¶n, c¶i t¹o x· héi theo chñ nghÜa x· héi. 4. Sù ph¸t triÓn biÖn chøng cña lÞch sö LÞch sö thÕ giíi ®· tr¶i qua nh÷ng b­íc tiÕn lín, vÜ ®¹i vµ c¶ nh÷ng b­íc lïi lín lµ mét sù thËt, lµ biÖn chøng, ®óng víi quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt. Kh«ng chØ cã chñ nghÜa x· héi tr¶i qua b­íc lïi lín mµ chñ nghÜa t­ b¶n còng cã nh÷ng b­íc lïi t­ëng nh­ kh«ng thÓ tiÕn lªn ®­îc. Sau th¾ng lîi cña cuéc c¸ch m¹ng t­ s¶n Ph¸p 1789, sau nh÷ng th¾ng lîi nh»m ph¸t triÓn chñ nghÜa t­ b¶n ra toµn ch©u ¢u, c¸ch m¹ng t­ s¶n tho¸i trµo, triÒu ®¹i Buèc®«ng ®· phôc tÝch. N¨m 1830, råi n¨m 1848 laÞo tiÕp tôc cuéc c¸ch m¹ng t­ s¶n. Råi l¹i ®Õn Lui B«nap¸ct¬ lªn ng«i hoµng ®Õ n­íc Ph¸p. Nh­ng råi chÕ ®é phong kiÕn còng kh«ng thÓ kÐo lïi ®­îc lÞch sö. §Õn 1870, rèt cuéc c¸ch m¹ng t­ s¶n Ph¸p ®· th¾ng lîi hoµn toµn. Nh÷ng quan hÖ t­ b¶n chñ nghÜa ®· chiÕn th¾ng quan hÖ s¶n xuÊt phong kiÕn. Ngµy nay còng vËy, nh÷ng thµnh tùu cña chñ nghÜa x· héi më ®Çu tõ C¸ch m¹ng Th¸ng M­êi Nga vÜ ®¹i n¨m 1971, sÏ m·i m·i më ®Çu mét thêi ®¹i míi, thêi ®¹i th¾ng lîi cña chñ nghÜa x· héi, cña nh÷ng t­ t­ëng tù do – b×nh ®¼ng – b¸c ¸i thùc sù chø kh«ng cßn trªn danh nghÜa nh­ d­íi thêi cña chñ nghÜa t­ b¶n. Du quanh co, phøc t¹p, nh÷ng t­ t­ëng cña C¸ch m¹ng Th¸ng M­êi vµ cña Lªnin vÒ quyÒn tù quyÕt cña c¸c d©n téc vµ sù gi¶i phãng con ng­êi khái ¸p bøc, bãc lét cña chñ nghÜa t­ b¶n sÏ nhÊt ®Þnh chiÕn th¾ng. Nh©n lo¹i sÏ tù nguyÖn lùa chän nhiÒu con ®­êng ®i tíi tù do – b×nh ®¼ng – b¸c ¸i thËt sù. Cã nh×n nhËn lÞch sö nh­ vËy th× dï thÊy Exin h¹ l¸ cê ®á bóa liÒm thay b»ng l¸ cê ba s¾c thêi Nga hoµng, phñ ®Þnh C¸ch m¹ng Th¸ng M­êi, du thÊy tr­íc nµy 7-11-1991, con ch¸u dßng hä vua Nga cã trë vÒ chóng ta còng kh«ng bµng hoµng. Ph¶i ch¨ng ®ã lµ nh÷ng diÔn biÕn lÞch sö, nh­ng råi tr­íc sau lÞch sö vÇn t×m thÊy con ®­êng ®i cña nã. Ph¶i ch¨ng lÞch sö vÉn l¾p l¹i quy luËt phñ ®Þnh cña phñ ®Þnh l¹i diÔn ra. L«gÝch cña sù ph¸t triÓn lµ nh­ vËy. C¬ së thùc tiÔn 1. C¬ së thùc tiÔn Thùc tiÔn chñ nghÜa t­ b¶n vÉn kh«ng gi¶i quyÕt ®­îc c¸c tÖ n¹n cç h÷u cña nã, nh¸t lµ n¹n thÊt nghiÖpp vµ nÕu tÖ ph©n biÖt chñng téc vèn lµ ung nhät cña x· héi hiÖn ®¹i, chñ ngh·i t­ b¶n kh«ng t×m c¸ch tiªu diÖt nã, mµ tr¸i l¹i trong nhiÒu lóc nã vÉn dïng ®Ó phôc vô cho quyÒn lîi vÞ kû cña giai cÊp t­ s¶n. Ngay c¶ quyÒn b×nh ®¼ng cña phô n÷ vÉn ®ang l©m vµo t×nh tr¹ng tåi tÖ nhÊt ®Æc biÖt lµ ë c¸c lÜnh vùc tiÒn c«ng, viÖc lµm vµ c¸c quan hÖ x· héi vµ c¸c ®iÒu kiÖn sinh ho¹t. Mét t×nh tr¹ng n÷a lµ sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt lµ c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng hiÖn ®aÞ vèn lµ s¶n phÈm cña v¨n minh - v¨n ho¸ th× kh«ng hiÕm n¬i ®· ®­îc sö dông ®Ó chèng l¹i v¨n ho¸ v¨n minh v× môc ®Ých th­¬ng m¹i. Ng­êi ta còng lµm t­ëng vÒ lßng tõ thiÖn cña c¸c chÝnh quyÒn t­ s¶n vµ giíi chñ khi thÊy ®©u ®ã ë hä cã nh÷ng c¶i c¸ch vÒ mÆt phóc lîi, nh­ng kú thùc ®ã lµ kÕt qu¶ cña nh÷ng cuéc ®Êu tranh ngµy cµng cã ý thøc cña giai cÊp c«ng nh©n, th­êng lµ do c¸c chÝnh ®¶ng c¸nh t¶ lµm nßng cèt vµ h¬n n÷a ®ã chÝnh lµ ®iÒu mµ giai cÊp t­ s¶n b¾t buéc ph¶i lµm ®Ó b¶o vÖ lîi Ých l©u dµi cña hä. NÕu trªn c¸c lÜnh vùc kinh tÕ - x· héi chñ nghÜa t­ b¶n hiÖn ®¹i lu«n t×m ®ñ c¸ch ®Ó ®iÒu chØnh vµ thÝch nghi víi nh÷ng ®iÒu kiÖn míi nh»m v­ît qua nh÷ng cuéc khñng ho¶ng, t×m con ®­êng ph¸t triÓn, th× trong lÜnh vùc chÝnh trÞ còng vËy. Bµi häc lÞch sö cho thÊy, vÊn ®Ò lín nhÊt ®èi víi c¸c Nhµ n­íc t­ s¶n lµ ng¨n chÆn ®­îc c¸c c¬n b·o t¸p c¸ch m¹ng th­êng ph¸t sinh do sù bÊt m·n cao ®é cña giai c©p c«ng nh©n, hoÆc tiÕp theo nh÷ng thêi kú hçn lo¹n cña x· héi, mµ trong ®ã giai cÊp t­ s¶n x©u xÐ lÉn nhau ®Ó bßn rót x­¬ng tuû cña nh©n d©n lao ®éng. Giai cÊp t­ s¶n vµ ®ang cè g¾ng xoa dÞu m©u thuÉn c¬ b¶n nµy b»ng mäi thñ ®o¹n. Mét khi quyÒn lîi vÞ kû cña giai cÊp t­ s¶n bÞ ®ông ch¹m th× kÓ c¶ chñ nghÜa t­ b¶n Nhµ n­íc hay c¸c mÆt trËn liªn minh d­íi c¸c tªn gäi kh¸c, cuèi cïng ®Òu tan vì. Râ rµng vÊn ®Ò kh«ng thÓ ®­îc gi¶i quyÕt nÕu nh­ mÉu thuÉn c¬ b¶n Êy kh«ng ®­îc gi¶i quyÕt. Trong t×nh h×nh ®ã chñ nghÜa t­ b¶n cØa l­¬ng l¹i xuÊt ®Çu lé diÖn. NhiÒu chÝnh trÞ gia, häc gi¶ t­ s¶n th­êng nªu ra chiªu bµi x· héi sÏ biÕn ®æi vÒ c¬ b¶n kh«ng ph¶i bµng ®Êu tranh c¸ch m¹ng mµ b»ng sù chuyÓn biÕn dÇn nhËn thøc vµ lßng ch¾c Èn cña giai cÊp t­ s¶n, sè kh¸c th× rªu rao vÒ c¸c kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt nh÷ng m©u thuÉn gi÷a t­ b¶n vµ lao ®éng n»m ngay trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô s¶n xuÊt. NghÜa lµ, theo hä cÇn ph¶i tiÕn hµnh "cuéc c¶i c¸ch trÝ tuÖ vµ ®¹o ®øc" ngay tr­íc khi giµnh ®­îc chÝnh quyÒn tõ giai cÊp t­ s¶n. TÊt c¶ chØ lµ mÞ d©n bëi trong t×nh h×nh hiÖn nay mµ giai cÊp t­ s¶n ®ang lµm ra søc cñng cè lùc l­îng vµ s½n sµng tiªu diÖt bÊt cø mét sù ph¶n kh¸ng nµo hay mét ý ®å nµo ®ông tíi sù tån vong cu¶ chÝnh quyÒn t­ s¶n. GÇn ®©y, ng­êi ta còng lu«n bµn luËn nhiÒu vÒ mét yÕu tè trong nÒn chÝnh trÞ cña c¸c n­íc chñ nghÜa t­ b¶n ph¸t triÓn lµ chÕ ®é x· héi d©n chñ ë mét sè n­íc tõng ®­îc coi lµ kiÓu mÉu chÝnh trÞ cho c¸c n­íc t­ b¶n. §óng lµ kh«ng ai phñ nhËn ®­îc mét sè thµnh tùu quan träng vÒ kinh tÕ - x· héi mµ c¸c n­íc µy ®¹t ®­îc vµ mét thêi t¹o ra c¸i ¶o t­ëng vÒ mét lèi tho¸t cho chñ nghÜa t­ b¶n lµ cã thÓ thay ®æi ®­îc hoµn toµn thùc tr¹ng mµ kh«ng thay ®æi thùc chÊt nh­ng hiÖn nay t×nh h×nh ®· kh«ng nh­ ng­êi ta mong muèn. Nh­ng vÊn ®Ò cè h÷u cña chñ nghÜa t­ b¶n mét thêi ®­îc kho¶ lÊp nay l¹i næi lªn. Cuèi cïng nÕu quan s¸t mét c¸c c¸ch kh¸ch quan trªn b×nh diÖn c¸c mèi quan hÖ quèc tÕ, ng­êi ta kh«ng thÓ thÊy râ sè phËn cña c¸c n­íc t­ b¶n chñ nghÜa ph¸t triÓn nãi riªng vµ vËn mÖnh cña chñ nghÜa t­ b¶n nãi chung. Chñ nghÜa t­ b¶n kh«ng thÓ sö dông m·i nh÷ng biÖn ph¸p ®µn ¸p, khai th¸c hay lîi dông nh­ tr­íc ®©y ®èi víi c¸c n­íc thuéc thÕ giíi thø ba. VÞ trÝ vµ quyÒn lîi cua rhä ë c¸c n­íc thø ba lu«n bÞ ®e do¹. Nh÷ng mãn nî cò liÖu cã m·i lµ xÝch xiÒng ®èi víi c¸c n­íc thÕ giíi thø ba, khi ngµy cµng nhiÒu n­íc ®ãi xo¸ nî gi¶m nî hoÆc ho·n tr¶ nî v« thêi h¹n? vµ c¸c Nhµ n­íc thÕ giíi thø ba liÖu cã cam chÞu m·i nh÷ng cuéc trao ®æi bÊt b×nh ®¼ng víi c¸c n­íc t­ b¶n trong khi hä kh«ng thiÕu c¬ héi trong trao ®æi víi c¸c n­íc kh¸c vµ gi÷a hä víi nhau? ®iÒu nµy ®· trùc tiÕp lµm lung lay ®Þa vÞ vµ chi phèi sè phËn cña chñ nghÜa t­ b¶n. ThËm chÝ, ngay sau sù sôp ®æ cña chñ nghÜa x· héi ë Liªn X« vµ §«ng ¢u, liÖu sù æn ®Þnh cña chñ nghÜa t­ b¶n cã ®ñ søc chøng tá chñ nghÜa t­ b¶n lµ con ®­êng ph¸t triÓn tèi ­u cña nh©n lo¹i ? kh«ng bëi v× chñ nghÜa t­ b¶n vÉn kh«ng tho¸t khái nh÷ng c¨n bÖnh "th©m c¨n cè ®Õ" cña nã, dï "mèi ®e do¹ céng s¶n" t­ëng nh­ nhÑ ®i. Chñ nghÜa t­ b¶n vÉn kh«ng kh¸t väng x©m ph¹m nÒn ®éc lËp cña c¸c quèc gia, trµ ®¹p quyÒn lîi tù do cña c¸c d©n téc b»ng ®ñ h×nh thøc can thiÖp vò trang th« b¹o cuéc chiÕn K«s«v« - hay ©m m­u diÔn biÕn hoµ m×nh víi nh÷ng cuéc chiÕn trah nhung lôa kÝch ®éng vµ x« ®Çy c¸c n­íc vµ chÐm giÕt ®Ém mÊu ë kh¾p c¸c ch©u lôc. Vµ ng­êi ta còng ®ang chøc thùc khèi m©u thuÉn ngµy cµng lín vµ c¨ng th»ng gi÷a c¸c n­íc t­ b¶n ph¸t triÓn trong cuéc xÊu xÐ giµnh vÞ trÝ hµng ®Çu trong trËt tù thÕ giíi hiÖn nay, m©u thuÉn ®ã ®ang trë thµnh nguy c¬ ®e do¹ kh«ng nh÷ng chÝnh sè phËn hä mµ cßn c¶ nh©n lo¹i. §ã lµ b»ng chøng kh«ng g× chèi bá ®­îc. Sù ®æ vì cña §«ng ¢u x· héi chñ nghÜa vµ cña Liªn X« lµ sù ®æ vì cña mät m« h×nh x· héi chñ nghÜa cã mét sè mÆt thÝch hîp ë mét thêi kú thÝch hîp nh­ng chËm ®æi míi cho phï hîp víi sù tiÕn ho¸. §©y kh«ng ph¶i lµ sù ph¸ s¶n cña chñ nghÜa x· héi. NÕu chóng ta cho r»ng ®©y lµ sù ®æ vì cña chñ nghÜa x· héi nãi chung, lµ sù ph¸ s¶n cña häc thuyÕt x· héi chñ nghÜa th× ph¶i ch¨ng chóng ta cho r»ng lÞch sö ®· ®i tíi sù kÕt thóc vËn ®éng. Thùc ra, lÞch sö lu«n vËn ®éng, kh«ng tuú thuéc vµo ý muèn cña ai. Mét sè chÝnh kh¸ch, häc gi¶ t­ s¶n muèn kÐo lïi lÞch sö, muèn chñ nghÜa t­ b¶n tån t¹i vÜnh viÔn nh­ng lÞch sö vÉn t×m ra con ®­êng ph¸t triÓn cña nã ®Ó tiÕn tíi mét x· héi c«ng b»ng, b¸c ¸i thùc sù thay thÕ chñ nghÜa t­ b¶n. §ã lµ chñ nghÜa x· héi. Mé h×nh chñ nghÜa x· héi cña Liªn X« tr­íc ®©y lµ mét m« h×nh ®­îc thÓ nghiÖm, kh«ng ®ång nhÊt víi chñ nghÜa x· héi khoa häc. Tõ khi Liªn X« sôp ®æ ®Õn nay, phong trµo x· héi chñ nghÜa víi nh÷ng m« h×nh míi nh­ m« h×nh cña chñ nghÜa x· héi mang ®Æc s¾c Trung Quèc, m« h×nh chñ nghÜa x· héi cña ViÖt Nam ®ang ph¸t triÓn. Nh÷ng t×m tßi s¸ng t¹o míi ®ang thóc ®Èy phong trµo x· héi chñ nghÜa ®i lªn, kh«ng bÞ gß bã bëi nh÷ng c«ng thøc cã s½n. Trong thêi ®¹i ngµy nay, nh©n tè kinh tÕ sù ph¸t triÓn cao cña lùc l­îng s¶n xuÊt suy cho cïng lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh th¾ng lîi cña chñ nghÜa x· héi. Song nh©n tè chÝnh trÞ xÐt vÒ mÆt chñ thÓ (chñ quan ) cña lÞch sö l¹i trë thµnh nh©n tè quyÕt ®Þnh trong b­íc ®­êng ph¸t triÓn cña d©n téc. Vµo gi÷a nh÷ng n¨m 80, kinh tÕ x· héi n­íc ta lÇm vµo cuéc khïng ho¶ng trÇm träng, chÕ ®é x· héi ë Liªn X« vµ §«ng ¢u ®ang chao ®¶o. Nh­ng còng chÝnh vµo lóc Êy, §¶ng ta ®· quyÕt ®Þnh ®­êng lèi ®æi míi, chñ tr­¬ng x©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn, vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc, theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa, héi nhËp vµ më cöa víi bªn ngoµi. Mét lÇn n÷a sù kh¼ng ®Þnh cña §¶ng ta vÒ con ®­êng ®i lªn chñ nghÜa x· héi ®· ®­îc thùc tiÔn x¸c nhËn lµ ®óng ®¾n. Cã thÓ nãi, nh÷ng quyÕt s¸ch cña §¶ng ta ë thêi kú nµy thÓ hiÖn sù n¨ng ®éng vÒ t­ duy lý luËn g¾n liÒn víi sù mÉn c¶m vÒ thùc tiÔn cïng b¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng. §ã lµ sù kh¼ng ®Þnh tÝnh tÊt yÕu cña sù ®æi míi theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa, ®æi míi ®Ó ph¸t triÓn, ®Ó tho¸t khái t×nh tr¹ng khïng ho¶ng, ®Ó v­ît qua nh÷ng k×m h·m cña m« h×nh cò - m« h×nh hµnh chÝnh bao cÊp, ®Ó gi¶i phãng vµ khia th¸c mäi tiÒm n¨ng ph¸t triÓn cña x· héi nh»m thùc hiÖn môc tiªu d©n giµu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng v¨n minh. §æi míi kh«ng ph¶i lµ tõ bá chñ nghÜa x· héi, mµ lµ kh¼ng ®Þnh tÝnh quy luËt cña con ®­êng ph¸t triÓn ®ã lµm cho c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi c«ng bõng v¨n minh, ®óng víi quy luËt kh¸ch quan h¬n phï hîp víi hoµn c¶nh, ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña ®Êt n­íc víi xu thÕ, ®Æc ®iÓm cña thÕ giíi hiÖn ®¹i. §æi míi lµ ®Ó x©y dùng chñ nghÜa x· héi hiÖu qu¶ h¬n lµm cho chñ nghÜa x· héi héc lé vµ kh¼ng ®Þnh b¶n chÊt ­u viÖt cña nã, tõng b­íc ®Þnh h×nh vµ ph¸t triÓn trong thùc tÕ, lµm, cho ®êi sèng vËt chÊt ngµy cµng t¨ng, ®êi sèng tinh thÇn ngµy cµng tèt, x· héi ngµy cµng v¨n minh, tiÕn bé", ®Ó cho nh©n d©n ta cã cuéc sèng Êm no, h¹nh phóc ®­îc häc hµnh tiÕn bé vµ ph¸t triÓn mäi kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña m×nh" ®Ó cho "d©n thùc sù lµ chñ vµ lµm chñ lÉy vµ cuéc xèng cña m×nh? Nh­ Hå ChÝ Minh ®· nhÊn m¹nh. MÆc dï xuÊt ph¸t ®iÓm khi b­íc vµo thêi kú qu¸ ®é ë n­íc ta cßn rÊt thÊp, nhiÒu yÕu tè cßn ë møc tiÒn thêi kú qu¸ ®é. Song, trong nh÷ng n¨m qua, chóng ta ®· x©y dùng ®­îc mét sè c¬ së vËt chÊt kü thuËt b­íc ®Çu rÊt quan träng (tuy cßn non yÕu). H¬n n÷a, b»ng vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng vµ vai trß qu¶n lý cña Nhµ n­íc, chóng ta cã thÓ ®­a ra ®­êng lèi ®óng vµ cã kÕ ho¹ch, biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó gi¶i phãng vµ khai th¸c mäi tiÒm n¨ng vÒ søc s¶n xuÊt hiÖn cã; ®éng viªn tèi ®a mäi nguån lùc vËt chÊt, trÝ tuÖ cña d©n téc; kÕt hîp tèi ­u søc m¹nh d©n téc víi søc m¹nh thêi ®¹i. Tranh thñ øng dông cã hiÖu qu¶ nh÷ng thµnh tùu khoa häc - kü thuËt vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i do qu¸ tr×nh quèc tÕ ho¸ t¹o ra. §ã lµ c¸ch ®i tèt nhÊt ®Ó ph¸p triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt nh»m kh¾c phôc t×nh tr¹ng l¹c hËu vÒ kinh tÕ vµ x©y dùng c¬ së vËt chÊt - kü thuËt cña chñ nghÜa x· héi, ®Ó rót ng¾n qu¸ tr×nh lÞch sö tù nhiªn, bá qua chÕ ®é t­ b¶n chñ nghÜa, tõng b­íc qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi. Thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i hoµ b×nh, hîp t¸c vµ h÷u nghÞ víi tÊt c¶ c¸c n­íc. Më réng quan hÖ kinh tÕ víi c¸c n­íc, c¸c tæ chøc quèc tÕ, kÓ c¶ t­ nh©n n­íc ngoµi trªn nguyªn t¾c gi÷ v÷ng ®éc lËp chñ quyÒn, b×nh ®¼ng cïng cã lîi ®Ó khai th¸c tèt nhÊt mäi nguån lùc bªn ngoµi: thµnh tùu khoa häc - kü thuËt vµ c«ng nghÖ, vèn vµ kinh nghiÖm tæ chøc qu¶n lý..v.v.. Nh­ vËy, ®i lªn x· héi chñ nghÜa lµ tÊt yÕu kh¸ch quan, vµ nã ®­îc thÓ hiÖn trong cuéc sèng ®æi míi cña §¶ng ta, ®æi míi ®Ó x¸c lËp mét sù æn ®Þnh míi nh»m lµm cho ®Êt n­íc ®¹t tíi sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng. ChÕ ®é x· héi chñ nghÜa mµ chóng ta ®a x©y dùng sÏ lµ chÕ ®é ph¸t triÓn vµ sö dông tèt nhÊt nh÷ng nguån lùc cña chÝnh m×nh, trong ®ã søc m¹nh quyÕt ®Þnh chÝnh lµ lµ nguån lùc con ng­êi. §ã lµ môc tiªu quan träng nhÊt cña chñ nghÜa x· héi. Liªn hÖ b¶n th©n Trong hoµn c¶nh hiÖn nay khi mµ hÖ thèng c¸c n­íc x· héi chñ nghÜa bÞ thu hÑp, kÎ ®Þch ®ang tÊn c«ng quyÕt liÖt b»ng nhiÒu h×nh thøc vµ thñ ®o¹n, mÆt tiªu cùc cña kinh tÕ thÞ tr­êng, nh÷ng tÖ n¹n x· héi hµng ngµy hµng giê ®ang t¸c ®éng nh­ng t«i vÉn gi÷ niÒm tin, phÊn ®Êu kh«ng mÖt mái ®Ó gãp mét phÇn nhá trong c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë n­íc ta mµ §¶ng ta ®· v¹ch ra, tham gia tÝch cùc vµo c«ng cuéc ®æi míi ®Êt n­íc, hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao, chÊp hµnh nghiÖp chØnh C­¬ng lÜnh, ®­êng lèi, nghÞ quyÕt, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, cã mét cuéc sèng lµnh m¹nh vui t­¬i kh«ng chÞu ¶nh h­ëng cña c¸c tÖ n¹n x· héi. §Êt n­íc ta ®· chuyÓn sang thêi kú ph¸t triÓn míi, víi nhiÖm vô träng t©m lµ x©y dùng ph¸t triÓn kinh tÕ. V× vËy t«i lu«n cè g¾ng phÊn ®Êu häc tËp, nghiªn cøu khoa häc, ngoµi ra t«i vÉn tham gia tiÕp tôc c¸c kho¸ häc nh­ tin häc, ngo¹i ng÷ ®Õ cã ®iÒu kiÖn tiÕp cËn víi nh÷ng tri thøc cña thÕ giíi, ngoµi ra t«i cßn th­êng xuyªn ®äc thªm c¸c tµi liÖu s¸ch b¸o, theo dâi c¸c sù kiÖn trong n­íc vµ quèc tÕ ®Ó trau dåi kiÕn thøc gãp phÇn, phôc vô c«ng cuéc x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt n­íc. Lu«n lu«n cè g¾ng hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao KÕt LuËn §i lªn chñ nghÜa x· héi lµ con ®­êng tÊt yÕu ®èi víi tÊt c¶ nh©n lo¹i. Chóng ta ph¶i nhËn thÊy r»ng con ®­êng mµ chóng ta ®ang ®i tíi lµ mét con ®­êng gian lao, thö th¸ch, ®ßi hái toµn §¶ng - toµn d©n - toµn qu©n ta ph¶i cïng ®ång lßng, chung søc vµ cïng cè g¾ng, th× míi cã thÓ thµnh c«ng. Chóng ta b­íc ®­îc tíi ®Ønh vinh quang hay kh«ng, cã b­íc ®­îc ®Õn CNXH-CNCS hay kh«ng, ®iÒu ®ã cßn ph¶i tuú thuéc vµo tÊt c¶ mäi ng­êi cã cè g¾ng, nç lùc hay kh«ng. TÊt c¶ chóng ta sÏ cïng cè g¾ng ®Ó cã thÓ thùc hiÖn ®­îc ­íc m¬ vµ nguyÖn väng cña ®«ng ®¶o quÇn chóng nh©n d©n, bëi qu¸ ®é ®­îc ®Õn CNXH, chóng ta sÏ t×m ®­îc thÊy h¹nh phóc, Êm no vµ c«ng b»ng, chóng ta sÏ thÊy ®­îc ¸nh s¸ng cña v¨n minh nh©n lo¹i, c¸i mµ bÊy l©u nay chóng ta t×m kiÕm nã. Tµi LiÖu Tham Kh¶o Gi¸o tr×nh TriÕt häc Gi¸o tr×nh Chñ nghÜa x· héi khoa häc Gi¸o tr×nh Kinh tÕ chÝnh trÞ V¨n kiªn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX - NXB CTQG. "VÒ CNXH vµ con ®­êng ®i lªn CNXH ë ViÖt Nam " T¸c gi¶ :GS.NguyÔn §øc B×nh . NXB CTQG . T¹p chÝ Céng s¶n T¹p chÝ Lý luËn chÝnh trÞ Lêi më ®Çu 1 I. C¬ së lý luËn 2 II. 1. Sù ph¸t triÓn cña c¸c h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi lµ mét qu¸ tr×nh lÞch sö tù nhiªn. 2 2. §Êu tranh giai cÊp lµ ®éng lùc ph¸t triÓn cña x· héi cã c¸c giai cÊp ®èi kh¸ng 4 3. Sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n 6 4. Sù ph¸t triÓn biÖn chøng cña lÞch sö 8 I. C¬ së thùc tiÔn 9 1. C¬ së thùc tiÔn 9 2. Liªn hÖ b¶n th©n 14 III. KÕt LuËn 15 Tµi LiÖu Tham Kh¶o 16 ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc10148.doc
Tài liệu liên quan