Vận dụng quy luật Quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của Lực lượng sản xuất của Đảng ta trong đường lối đổi mới

Tài liệu Vận dụng quy luật Quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của Lực lượng sản xuất của Đảng ta trong đường lối đổi mới: ... Ebook Vận dụng quy luật Quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của Lực lượng sản xuất của Đảng ta trong đường lối đổi mới

doc15 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1514 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Vận dụng quy luật Quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của Lực lượng sản xuất của Đảng ta trong đường lối đổi mới, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A – PhÇn më ®Çu Tõ khi con ng­êi b¾t ®Çu xuÊt hiÖn trªn tr¸i ®Êt cho ®Õn nay ®· tr¶i qua n¨m ph­¬ng thøc s¶n xuÊt ®ã lµ : céng s¶n nguyªn thuû, chiÕm h÷u n« nÖ, x· héi phong kiÕn, t­ b¶n chñ nghÜa vµ x· héi chñ nghÜa. Qua mçi thêi kú t­ duy vµ nhËn thøc cña con ng­êi còng kh«ng dõng l¹i ë mét chç, mµ theo thêi gian t­ duy cña con ng­êi ngµy cµng ph¸t triÓn hoµn thiÖn h¬n. ChÝnh sù thay ®æi vÒ t­ duy vµ nhËn thøc ®· kÐo theo nh÷ng sù thay ®æi vÒ sù ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt còng nh­ c¬ s¬ s¶n xuÊt. Tõ khi s¶n xuÊt chñ yÕu b»ng h¸i l­îm s¨n b¾t víi nh÷ng kü thuËt l¹c hËu th× nay víi sù ph¸t triÓn cña khoa hoc kü thuËt ®· ®¹t tíi ®Ønh cao dÉn tíi sù ph¸t triÓn v­ît bËc tr×nh ®é s¶n xuÊt, kh«ng Ýt c¸c nhµ khoa häc, c¸c nhµ nghiªn cøu ®· ®æ søc, bá c«ng cho c¸c vÊn ®Ò nµy, cô thÓ lµ nhËn thøc con ng­êi, trong ®ã cã 3 tr­êng ph¸i triÕt häc trong lÞch sö lµ chñ nghÜa duy vËt, chñ nghÜa duy t©m vµ tr­êng ph¸i nhÞ nguyªn luËn. Nh­ng hä ®Òu thèng nhÊt r»ng thùc chÊt cña triÕt häc ®ã lµ sù thèng nhÊt biÖn chøng gi÷a quan hÖ s¶n xuÊt víi lùc l­îng s¶n xuÊt nh­ thèng nhÊt gi÷a hai mÆt ®èi lËp t¹o nªn chØnh thÓ cña nÒn s¶n xuÊt x· héi. T¸c ®éng qua l¹i biÖn chøng gi÷a lùc l­îng s¶n xuÊt víi quan hÖ s¶n xuÊt ®­îc M¸c vµ ¡ng Ghen v­¬n nªn ®Ønh cao trÝ tuÖ nh©n lo¹i kh«ng chØ trªn ph­¬ng diÖn triÕt häc mµ c¶ chinh trÞ, kinh tÕ häc vµ chñ nghÜa céng s¶n khoa häc. D­íi nh÷ng h×nh thøc vµ møc ®é kh¸c nhau, dï con ng­êi cã ý thøc ®­îc hay kh«ng th× nhËn thøc cña hai «ng vÒ quy luËt vÉn xuyªn suèt lÞch sö ph¸t triÓn. Nghiªn cøu vÒ sù thèng nhÊt biÖn chøng gi÷a quan hÖ s¶n xuÊt víi lùc l­îng s¶n xuÊt t¹o ®iÒu kiÖn cho chóng ta cã ®­îc mét nhËn thøc vÒ s¶n xuÊt x· héi. §ång thêi gióp chóng ta më mang ®­îc nhiÒu lÜnh vùc vÒ kinh tÕ. ThÊy ®­îc vÞ trÝ còng nh­ ý nghÜa cña nã. §©y còng chÝnh lµ lý do khiÕn cho mét sinh viªn häc vÒ lÜnh vùc kinh tÕ nh­ Em chän ®Ò tµi “sù vËn dung quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt ph¶i phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt cña ®¶ng ta trong ®­êng lèi ®æi míi ®Êt n­íc hiÖn nay” B – phÇn néi dung Ch­¬ng I sù nhËn thøc vÒ lùc l­îng s¶n xuÊt, quan hÖ s¶n xuÊt vµ quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt I. §«i nÐt vÒ lùc l­îng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt 1. Lùc l­îng s¶n xuÊt Lùc l­îng s¶n xuÊt lµ toµn bé nh÷ng t­ liÖu s¶n xuÊt do x· héi t¹o ra, tr­íc hÕt lµ c«ng cô lao ®éng vµ nh÷ng ng­êi lao ®éng víi kinh nghiÖm vµ thãi quen lao ®éng nhÊt ®Þnh ®· sö dông nh÷ng t­ liÖu s¶n xuÊt ®ã ®Ó t¹o ra cña c¶i vËt chÊt cho x· héi. Hay nãi c¸ch kh¸c lùc l­îng s¶n xuÊt lµ biÓu hiÖn mèi quan hÖ gi÷a con ng­êi víi giíi tù nhiªn, bao gåm ng­êi lao ®éng vµ t­ liÖu s¶n xuÊt : + T­ liÖu s¶n xuÊt gåm cã : ®èi t­îng lao ®éng vµ t­ liÖu lao ®éng. §èi t­îng lao ®éng lµ nh÷ng c¸i mµ con ng­êi t¸c ®éng vµo ®Ó c¶i t¹o chóng thµnh c¸c s¶n phÈm phôc vô cho ®êi sèng cña m×nh nh­ ®Êt ®ai, tµi nguyªn, kho¸n s¶n; hoÆc nh÷ng ®èi t­îng ®· tr¶i qua qu¸ tr×nh lao ®éng cña con ng­êi, nh­ng ch­a thµnh s¶n phÈm cuèi cïng (nguyªn vËt liÖu). Cßn t­ liÖu lao ®éng gåm: c«ng cô lao ®éng lµ nh÷ng c¸i con ng­êi dïng ®Ó truyÒn søc lao ®éng vµo ®èi t­îng lao ®éng ®Ó biÕn ®æi chóng thµnh nh÷ng s¶n phÈm lao ®éng nhÊt ®Þnh vµ nh÷ng ph­¬ng tiÖn vËt liÖu kh¸c phôc vô qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh­ nhµ x­ëng, bÕn b·i… Trong c¸c yÕu tè trªn th× c«ng cô lao ®éng ®­îc coi lµ yÕu tè quan träng nhÊt, linh ho¹t nhÊt cña t­ liÖu s¶n xuÊt. + Ng­êi lao ®éng : ®©y ®­îc coi lµ yÕu tè ®Çu tiªn vµ quan träng nhÊt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ng­êi lao ®éng dïng trÝ th«ng minh cïng víi sù hiÓu biÕt vµ kinh nghiÖm lao ®éng lu«n lu«n kh«ng ngõng biÕn ®æi c«ng cô lao ®éng ®Ó ®¹t n¨ng suÊt lao ®éng cao nhÊt vµ Ýt hao tæn søc lùc nhÊt. ë n­íc ta tõ tr­íc ®Õn nay nÒn kinh tÕ lÊy n«ng nghiÖp lµm chñ yÕu, nªn tr×nh ®é khoa häc kü thuËt cßn kÐm ph¸t triÓn. HiÖn thêi ®¹i chóng ta ®ang ë trong t×nh tr¹ng kÕ thõa nh÷ng lùc l­îng s¶n xuÊt, võa nhá nhoi, võa l¹c hËu víi tr×nh ®é chung cña thÕ giíi, h¬n n÷a trong thêi gian kh¸ dµi nh÷ng lùc l­îng Êy bÞ k×m h·m, ph¸t huy t¸c dông kÐm. Bëi vËy ®¹i héi lÇn thø VI cña §¶ng ®· ®Æt ra nhiÖm vô lµ ph¶i: “gi¶i phãng mäi n¨ng lùc s¶n xuÊt hiÖn cã, khai th¸c mäi kh¶ n¨ng tiÒm tµng cña ®Êt n­íc, sö dông cã hiÖu qu¶ sù gióp ®ì quèc tÕ ®Ó ph¸t triÓn m¹nh mÏ lùc l­îng s¶n xuÊt”. MÆt kh¸c chóng ta ®ang ë trong giai ®o¹n míi trong sù ph¸t triÓn cña c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt, ®ang chøng kiÕn nh÷ng biÕn ®æi c¸ch m¹ng trong c«ng nghÖ. ChÝnh ®iÒu nµy ®ßi hái chóng ta lùa chän mét mÆt tËn dông c¸i hiÖn cã, mÆt kh¸c nhanh chãng tiÕp thu c¸i míi do thêi ®¹i t¹o ra nh»m dïng chóng ®Ó ph¸t huy nguån nh©n lùc bªn trong. 2. Quan hÖ s¶n xuÊt. Quan hÖ s¶n xuÊt lµ mèi quan hÖ gi÷a con ng­êi víi con ng­êi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt cña x· héi. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt con ng­êi ph¶i cã nh÷ng quan hÖ, con ng­êi kh«ng thÓ t¸ch khái céng ®ång. Nh­ vËy viÖc ph¶i thiÕt lËp c¸c mèi quan hÖ trong s¶n xuÊt tù nã ®· lµ vÊn ®Ò cã tÝnh quy luËt råi. Nh×n tæng thÓ quan hÖ s¶n xuÊt gåm 3 mÆt: + ChÕ ®é së h÷u t­ liÖu s¶n xuÊt, tøc lµ quan hÖ gi÷a con ng­êi ®èi víi t­ liÖu s¶n xuÊt. + C¸c chÕ ®é tæ chøc vµ qu¶n lý s¶n xuÊt, kinh doanh, tøc lµ quan hÖ gi÷a ng­êi víi ng­êi trong s¶n xuÊt vµ trao ®æi cña c¶i vËt chÊt nh­: ph©n c«ng chuyªn m«n hãa vµ hîp t¸c ho¸ lao ®éng hay quan hÖ gi÷a ng­êi qu¶n lý víi c«ng nh©n. + ChÕ ®é ph©n phèi s¶n phÈm: tøc lµ quan hÖ chÆt chÏ víi nhau vµ cïng mét môc tiªu chung lµ sö dông hîp lý vµ cã hiÖu qña t­ liÖu s¶n xuÊt ®Ó cho chóng kh«ng ngõng ®­îc t¨ng tr­ëng, thóc ®Èy t¸i s¶n xuÊt më réng, n©ng cao phôc lîi ng­êi lao ®éng, ®ãng gãp ngµy cµng nhiÒu cho nhµ n­íc x· héi chñ nghÜa. Trong c¶i t¹o vµ cñng cè quan hÖ s¶n xuÊt th× vÊn ®Ò quan träng mµ §¹i héi §¶ng lÇn thø VI ®· nhÊn m¹nh lµ ph¶i tiÕn hµnh c¶ ba mÆt ®ång bé: chÕ ®é së h÷u, chÕ ®é qu¶n lý vµ chÕ ®é ph©n phèi kh«ng nªn coi trong mét mÆt nµo c¶. Thùc tÕ lÞch sö ®· cho thÊy râ bÊt cø mét cuéc c¸ch m¹ng x· héi nµo ®Òu mang mét môc ®Ých kinh tÕ lµ nh»m ®¶m b¶o cho lùc l­îng s¶n xuÊt cã ®iÒu kiÖn tiÕp tôc ph¸t triÓn thuËn lîi vµ ®êi sèng cña con ng­êi còng ®­îc c¶i thiÖn vµ xÐt riªng trong ph¹m vi mét quan hÖ s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh th× tÝnh chÊt cña së h÷u còng quyÕt ®Þnh tÝnh chÊt cña qu¶n lý vµ ph©n phèi. MÆt kh¸c trong mçi h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi nhÊt ®Þnh th× quan hÖ s¶n xuÊt thèng trÞ bao giê còng gi÷ vai trß chi phèi c¸c quan hÖ s¶n xuÊt kh¸c Ýt nhiÒu c¶i biÕn chóng ®Ó ch¼ng nh÷ng chóng kh«ng ®èi lËp mµ cßn phôc vô ®¾c lùc cho sö tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña chÕ ®é kinh tÕ – x· héi míi. Trong lÞch sö mçi h×nh th¸i kinh tÕ x· héi cïng víi mét quan hÖ s¶n xuÊt thèng trÞ ®iÓn h×nh cßn tån t¹i nh÷ng quan hÖ phô thuéc, lçi thêi nh­ lµ tµn d­ cña x· héi cò. TÊt c¶ ®Òu b¾t nguån tõ ph¸t triÓn kh«ng ®Òu vÒ lùc l­îng s¶n xuÊt kh«ng nh÷ng gi÷a c¸c n­íc kh¸c nhau mµ cßn gi÷a c¸c vïng kh¸c nhau, c¸c ngµnh kh¸c nhau cña mét n­íc. ViÖc chuyÓn tõ quan hÖ s¶n xuÊt lçi thêi lªn cao h¬n nh­ M¸c nhËn xÐt : “Kh«ng bao giê xuÊt hiÖn tr­íc khi nh÷ng ®iÒu kiÖn tån t¹i vËt chÊt cña nh÷ng quan hÖ ®ã ch­a ®­îc chÝn muåi ...” ph¶i cã mét thêi kú lÞch sö t­¬ng ®èi l©u dµi míi cã thÓ t¹o ra ®­îc ®iÒu kiÖn vËt chÊt trªn. 3. NhËn thøc vÒ ph¹m trï h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi céng s¶n B¾t nguån tõ nhËn thøc vÒ qui luËt ph¸t triÓn cña x· héi loµi ng­êi lµ mét qu¸ tr×nh lÞch sñ tù nhiªn, ®ång thêi xuÊt ph¸t tõ nh÷ng ®iÒu kiÖn míi cña thùc tÕ lÞch sö hiÖn nay cã thÓ kh¼ng ®Þnh c¸c n­íc chËm ph¸t triÓn còng cã kh¶ n¨ng tiÕn lªn CNXH tuú theo hoµn c¶nh vµ kh¶ n¨ng cña m×nh. Kh¶ n¨ng qu¸ ®é lªn CNXH nµy th­êng ®îc gäi lµ con ®­êng qu¸ ®é gi¸n tiÕp lªn CNXH, con ®­êng bá qua giai ®o¹n ph¸t triÓn chÕ ®é t­ b¶n chñ nghÜa. Con ®­êng ph¸t triÓn theo kh¶ n¨ng nµy cßn ®­îc gäi lµ con ®­êng theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. Theo kinh nghiÖm thùc tÕ cña Lªnin ®©y lµ mét con ®­êng kh¸ l©u dµi ph¶i tr¶i qua nhiÒu b­íc trung gian, ph¸t triÓn qua ®Êu tranh giai cÊp rÊt phøc t¹o. Sù ®i lªn ph¶i cã ñng hé vµ gióp ®ì bªn ngoµi kÓ c¶ c¬ së s¶n xuÊt. Tr­íc hÕt trong n­íc ®ã cÇn cã mét §¶ng cña giai cÊp v« s¶n l·nh ®¹o, mét ®¶ng cã quan hÖ mËt thiÕt "sèng cßn" víi d©n. Tõ ®ã tæ chøc ¸p dông l·nh ®¹o trong ®ã cã c¶ vËn dông qui luËt s¶n xuÊt phï hîp víi n­íc ®ã mét c¸ch tÝch cùc ®Ó kh«ng ngõng tiÕn b­íc. II. Quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt. 1. Quan hÖ s¶n xuÊt vµ lùc l­îng s¶n xuÊt m©u thuÉn hay phï hîp. Nh­ m¸c ®· nãi “Trong sù s¶n xuÊt x· héi ra ®êi sèng cu¶ m×nh, con ng­êi ta cã nh÷ng quan hÖ nhÊt ®Þnh, tÊt yÕu kh«ng phô thuéc ý muèn cña hä, tøc nh÷ng quan hÖ s¶n xuÊt, nh÷ng quy luËt nµy phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn nhÊt ®Þnh cña lùc l­îng s¶n xuÊt vËt chÊt cña hä...” ng­êi ta th­êng coi t­ t­ëng nµy cña M¸c lµ t­ t­ëng vÒ “quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt”. C¸c mèi quan hÖ trong s¶n xuÊt bao gåm nhiÒu d¹ng kh¸c nhau mµ nh×n mét c¸ch tæng qu¸t th× ®ã lµ nh÷ng d¹ng quan hÖ s¶n xuÊt vµ d¹ng nh÷ng lùc l­îng s¶n xuÊt, tõ ®ã h×nh thµnh nh÷ng mèi quan hÖ chñ yÕu, c¬ b¶n lµ mèi liªn hÖ gi÷a tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cña lùc l­îng s¶n xuÊt. Nh­ng mèi liªn hÖ gi÷a gi÷a hai yÕu tè c¬ b¶n nµy lµ g× ? phï hîp hay kh«ng phï hîp ? Tr­íc hÕt cÇn x¸c ®Þnh kh¸i niÖm phï hîp víi c¸c ý nghÜa sau : + Phï hîp lµ sù c©n b»ng, sù thèng nhÊt gi÷a c¸c mÆt ®èi lËp + Phï hîp cßn lµ mét xu h­íng mµ nh÷ng dao ®éng kh«ng c©n b»ng sÏ ®¹t tíi. Trong phÐp biÖn chøng sù c©n b»ng chØ lµ t¹m thêi vµ sù kh«ng c©n b»ng la tuyÖt ®èi. ChÝnh ®©y lµ nguån gèc t¹o nªn sù vËn ®éng vµ ph¸t triÓn. V× thÕ cã thÓ nãi thùc chÊt cña quy luËt vÒ mèi quan hÖ gi÷a lùc l­îng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt lµ lµ quy luËt m©u thuÉn,sù phï hîp gi÷a chóng chØ lµ yªn tÜnh t¹m thêi, cßn sù vËn ®éng, dao ®éng sù m©u thuÉn míi ®ñ kh¶ n¨ng v¹ch ra ®éng lùc cña sù ph¸t triÓn, míi cã thÓ cho ta hiÓu ®­îc sù vËn ®éng cña quy luËt kinh tÕ. 2. Quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lîc l­îng s¶n xuÊt. TÊt c¶ chóng ta ®Òu biÕt, quan hÖ s¶n vµ lùc l­îng s¶n xuÊt lµ hai mÆt hîp thµnh cña ph­¬ng thøc s¶n xuÊt cã t¸c ®éng qua l¹i biÖn chøng víi nhau. ViÖc ®Èy m¹nh quan hÖ s¶n xuÊt lªn qu¸ xa so víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt lµ mét hiÖn t­îng t­¬ng ®èi phæ biÕn ë nhiÒu n­íc x©y dùng x· héi chñ nghÜa. Nguån gèc sai lÇm cña t­ t­ëng nµy lµ bÖnh chñ quan, duy ý chÝ, muèn cã nhanh chñ nghÜa x· héi thuÇn nhÊt bÊt chÊp quy luËt kh¸ch quan. VÒ mÆt ph­¬ng ph¸p luËt, ®ã lµ chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh, qu¸ l¹m dông mèi quan hÖ ng­îc l¹i cña quan hÖ s¶n xuÊt ®èi víi sù ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt. Sù l¹m dông nµy biÓu hiÖn ë “nhµ n­íc chuyªn chÝnh v« s¶n cã kh¶ n¨ng chñ ®éng t¹o ra quan hÖ s¶n xuÊt míi ®Ó më ®­êng cho sù ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt”. Nh­ng khi thùc hiÖn ng­êi ta quªn r»ng sù "chñ ®éng” kh«ng ®ång nghÜa víi sù chñ quan tuú tiÖn con ng­êi kh«ng thÓ tù do t¹o ra bÊt cø h×nh thøc nµo cña quan hÖ s¶n xuÊt mµ m×nh muèn cã. Ng­îc l¹i quan hÖ s¶n xuÊt lu«n lu«n bÞ quy ®Þnh mét c¸ch nghiªm ngÆt bëi tr¹ng th¸i cña lùc l­îng s¶n xuÊt, bëi quan hÖ s¶n xuÊt víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt. Quan hÖ s¶n xuÊt chØ cã thÓ më ®­êng cho lùc l­îng s¶n xuÊt ph¸t triÓn khi mµ nã ®­îc hoµn thiÖn tÊt c¶ vÒ néi dung cña nã, nh»m gi¶i quyÕt kÞp thêi nh­ng m©u thuÉn gi÷a quan hÖ s¶n xuÊt vµ lùc l­îng s¶n xuÊt. + Lùc l­îng s¶n xuÊt quyÕt ®Þnh sù h×nh thµnh biÕn ®æi cña quan hÖ s¶n xuÊt: Lùc l­îng s¶n xuÊt lµ c¸i biÕn ®æi ®Çu tiªn vµ lu«n lu«n biÕn ®æi trong s¶n xuÊt con ng­êi muèn gi¶m nhÑ lao ®éng nÆng nhäc t¹o ra n¨ng suÊt cao ph¶i lu«n t×m c¸ch c¶i tiÕn c«ng cô lao ®éng. ChÕ t¹o ra c«ng cô lao ®éng míi. Lùc l­îng lao ®éng quy ®Þnh sù h×nh thµnh vµ biÕn ®æi quan hÖ s¶n xuÊt khi quan hÖ s¶n xuÊt kh«ng thÝch øng víi tr×nh ®é, tÝnh chÊt cña lùc l­îng s¶n xuÊt th× nã k×m h·m thËm chÝ ph¸ ho¹i lùc l­îng s¶n xuÊt vµ ng­îc laÞ. + Sù t¸c ®éng ng­îc l¹i cña quan hÖ s¶n xuÊt ®èi víi lùc l­îng s¶n xuÊt: Quan hÖ s¶n xuÊt khi ®· ®­îc x¸c lËp th× nã ®éc lËp t­¬ng ®èi víi lùc l­îng s¶n xuÊt vµ trë thµnh nh÷ng c¬ së vµ nh­ng thÓ chÕ x· héi vµ nã kh«ng thÓ biÕn ®æi ®ång thêi ®èi víi lùc l­îng s¶n xuÊt. Th­êng l¹c hËu so víi lùc l­îng s¶n xuÊt. NÕu quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tr×nh ®é s¶n xuÊt, tÝnh chÊt cña lùc l­îng s¶n xuÊt th× nã thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt. NÕu l¹c hËu so víi lùc l­îng s¶n xuÊt dï t¹m thêi th× nã k×m h·m sù ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt. Së dÜ quan hÖ s¶n xuÊt cã thÓ t¸c ®éng m·nh mÏ trë l¹i ®èi víi lùc l­îng s¶n xuÊt v× nã quy ®ônh muc ®Ých cña s¶n xuÊt quy ®Þnh hÖ thèng tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt vµ qu¶n lý x· héi, quy ®Þnh ph­¬ng thøc ph©n phèi vµ phÇn cña c¶i Ýt hay nhiÒu mµ ng­êi lao ®éng ®­îc h­ëng. do ®ã nã ¶nh h­ëng tíi th¸i ®é tÊt c¶ quÇn chóng lao ®éng . Nã t¹o ra nh÷ng ®iÒu kiÖn hoÆc kÝch thÝch hoÆc h¹n chÕ sù ph¸t triÓn c«ng cô s¶n xuÊt, ¸p dông thµnh tùu khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt hîp t¸c ph©n c«ng lao ®«ng quèc tÕ. Ch­¬ng II Sù vËn dông cña ®¶ng ta trong ®­êng lèi ®æi míi ®Êt n­íc I. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn trong giai ®o¹n hiÖn nay ë n­íc ta Tõ n¨m 1975 sau khi giµnh ®­îc ®éc lËp vµ thèng nhÊt ®Êt n­íc chóng ta ®· ®i lªn x· héi chñ nghÜa víi mét lùc l­îng s¶n xuÊt lín vµ tiÒm n¨ng mäi mÆt cßn non trÎ, ®ßi hái n­íc ta ph¶i cã mét chÕ ®é kinh tÕ phï hîp, vµ do ®ã nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn ®· ra ®êi. Nh×n th¼ng vµo sù thËt chóng ta thÊy r»ng, trong thêi gian qua do ®Ò cao vai trß cña quan hÖ s¶n xuÊt do quan niÖm kh«ng ®óng vÒ mèi quan hÖ s¶n xuÊt, vµ quan hÖ kh¸c, do quªn mÊt ®iÒu c¬ b¶n lµ n­íc ta qu¸ ®é ®i lªn chñ nghÜa x· héi tõ mét x· héi tiÒn t­ b¶n chñ nghÜa. §ång nhÊt chÕ ®é c«ng h­u víi chñ nghÜa x· héi lÉn lén gi÷a hîp t¸c ho¸ vµ tËp thÓ ho¸. Kh«ng thÊy râ c¸c b­íc cã tÝnh quy luËt trªn con ®­êng tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi nªn ®· tiÕn hµnh ngay cuéc c¶i t¹o x· héi chñ nghÜa ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n. Vµ xÐt vÒ thùc chÊt lµ theo ®­êng lèi “®Èy m¹nh c¶i t¹o x· héi chñ nghÜa, ®­a quan hÖ s¶n xuÊt ®i tr­íc, më ®­êng cho lùc l­îng s¶n xuÊt ph¸t triÓn. ThiÕt lËp chÕ ®é c«ng h÷u thuÇn nhÊt gi÷a hai h×nh thøc së h÷u toµn d©n vµ tËp thÓ”. Quan niÖm cho r»ng cã thÓ ®­a quan hÖ s¶n xuÊt ®i tr­íc ®Ó më ®­êng thóc ®Èy lùc l­îng s¶n xuÊt ph¸t triÓn ®· bÞ b¸c bá. Sù ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt x· héi nµy ®· m©u thuÉn víi nh÷ng ph©n tÝch trªn. Trªn con ®­êng t×m tßi lèi tho¸t cña m×nh tõ trong lßng nÒn x· héi ®· n¶y sinh nh÷ng hiÖn t­îng tr¸i víi ý muèn chñ quan cña chóng ta. Cã nh÷ng hiÖn t­îng tiªu cùc næi lªn trong ®êi sèng kinh tÕ nh­ qu¶n lý kÐm, tham «, tham nhòng,…, Nh­ng thùc ra m©u thuÉn gi÷a yªu cÇu ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt víi nh÷ng h×nh thøc kinh tÕ – x· héi xa l¹ ®­îc ¸p ®Æt mét c¸ch chñ quan, cÇn thiÕt cho lùc l­îng s¶n xuÊt míi n¶y sinh vµ ph¸t triÓn. Kh¾c phôc nh÷ng mÆt tiªu cùc trªn lµ cÇn thiÕt, nh­ng trªn thùc tÕ chóng ta ch­a thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô m×nh ph¶i lµm. Ph¶i gi¶i quyÕt ®óng ®¾n m©u thuÉn gi÷a lùc l­îng s¶n xuÊt víi quan hÖ s¶n xuÊt, tõ ®ã kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n vµ tiªu cùc cña nÒn kinh tÕ. ThiÕt lËp quan hÖ s¶n xuÊt míi vµ víi nh÷ng h×nh thøc vµ b­íc ®i phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt ph¸t triÓn víi hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. Trªn c¬ së cñng cè nh÷ng ®Ønh cao kinh tÕ trong tay nhµ n­íc c¸ch m¹ng. Cho phÐp phôc håi vµ ph¸t triÓn chñ nghÜa t­ b¶n vµ bu«n b¸n tù do réng r·i, cã lîi cho sù ph¸t triÓn s¶n xuÊt. C¸ch ®©y kh«ng l©u c¸c nhµ b¸o cña n­íc ngoµi pháng vÊn Tæng bÝ th­ Lª Kh¶ Phiªu r»ng “víi mét ng­êi cã b»ng cÊp vÒ qu©n sù nh­ng kh«ng cã b»ng cÊp vÒ kinh tÕ. ¤ng cã thÓ ®­a ®Êt n­íc ViÖt Nam tiÕn nªn kh«ng” tr¶ lêi pháng vÊn Tæng bÝ th­ kh¼ng ®Þnh r»ng “ViÖt Nam chóng t«i kh¸c víi c¸c n­íc ë chç chóng t«i ®µo t¹o mét ng­êi lÝnh th× ng­êi lÝnh Êy ph¶i cã kh¶ n¨ng cÇm sóng vµ lµm kinh tÕ giái ”, vµ ¤ng cßn kh¼ng ®Þnh vµ kh«ng chÊp nhËn ViÖt Nam theo con ®­êng chñ nghÜa t­ b¶n, nh­ng kh«ng ph¶i triÖt tiªu t­ b¶n trªn ®Êt n­íc ViÖt Nam mµ vÉn quan hÖ víi chñ nghÜa t­ b¶n trªn c¬ së ®ßi hái c¸c bªn cïng cã lîi, vµ nh­ vËy cho phÐp ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ t­ b¶n lµ s¸ng suèt. Quan ®iÓm tõ ®¹i héi VI còng ®· kh¼ng ®Þnh kh«ng nh÷ng kh«i phôc thµnh phÇn kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n mµ cßn ph¸t triªn chóng réng r·i theo chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. Nh­ng quan träng lµ ph¶i nhËn thøc ®­îc vai trß thµnh phÇn kinh tÕ nhµ n­íc trong thêi kú qu¸ ®é. §Ó thùc hiÖn vai trß nµy mét mÆt nã ph¶i th«ng qua sù nªu g­¬ng vÒ c¸c mÆt n¨ng suÊt, chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶. Thùc hiÖn ®Çy ®ñ ®èi víi nhµ n­íc. §èi víi thµnh phÇn kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n vµ kinh tÕ c¸ thÓ thùc hiÖn chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ph¸t triÓn. Tuy nhiªn víi thµnh phÇn kinh tÕ nµy cÇn ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó cho quan hÖ s¶n xuÊt thùc hiªn phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt trong thêi kú qu¸ ®é. V× nh­ thÕ míi thùc sù thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña lùc l­îng lao ®éng. II. Sù vËn dông quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt trong sù nghiÖp ®æi míi n­íc ta hiÖn nay. Tr­íc khi ®i vµo c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc vµ muèn ®¹t ®­îc thµnh c«ng th× nhÊt thiÕt ph¶i cã tiÒm lùc vÒ kinh tÕ vµ con ng­êi, trong ®ã lùc l­îng lao ®éng lµ mét yÕu tè quan träng. Ngoµi ra cßn ph¶i cã sù phï hîp gi÷a quan hÖ s¶n xuÊt víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt, ®©y lµ nh©n tè c¬ b¶n nhÊt. §Êt n­íc ta ®ang trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ víi tiÒm n¨ng lao ®éng lín, cÇn cï, th«ng minh,s¸ng t¹o vµ cã kinh nghiÖm lao ®éng nh­ng c«ng cô lao ®éng cña chóng ta cßn th« s¬. Nguy c¬ tôt hËu cña ®Êt n­íc ngµy cµng ®­îc kh¾c phôc. §¶ng ta ®ang triÓn khai m¹nh mÏ mét sè vÊn ®Ò cña ®Êt n­íc vÒ c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc tr­íc hÕt trªn c¬ së mét c¬ cÊu së h÷u hîp quy luËt, g¾n liÒn víi mét c¬ cÊu c¸c thµnh phÇn kinh tÕ hîp quy luËt, còng nh­ c¬ cÊu mét x· héi hîp giai cÊp cïng víi thêi c¬ lín th× còng cã rÊt nhiÒu th¸ch thøc ph¶i v­ît qua ®Ó hoµn thµnh sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, v× d©n giµu n­íc m¹nh x· héi c«ng b»ng v¨n minh. Nh­ng ®iÒu ®ã cßn ë phÝa tr­íc mµ néi dung c¬ b¶n trong viÖc thùc hiÖn lµ ph¶i nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt trong giai ®o¹n hiªn nay cña n­íc ta. III. Häc thuyÕt M¸c vÒ h×nh th¸i kinh tÕ x· héi c¬ së lý luËn cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ Thùc tÕ tõ tr­íc ®Õn nay ®· chøng minh r»ng c«ng nghiÖp ho¸ – hiÖn ®¹i ho¸ lµ khuynh h­íng ph¸t triÓn tÊt yÕu cña c¸c n­íc. §èi víi n­íc ta tõ mét nÒn kinh tÕ tiÓu n«ng muèn tho¸t khái nghÌo nµn l¹c hËu, nhanh chãng ®¹t tíi tr×nh ®é mét n­íc ph¸t triÓn tÊt yÕu ph¶i ®Èy m¹nh sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ toµn diÖn vµ s©u s¾c. §¹i héi ®· biÓu lÇn thø VIII cña §¶ng ®· kh¼ng ®Þnh “x©y dùng n­íc ra thµnh mét n­íc c«ng nghiÖp cã c¬ së vËt chÊt – kü thuËt hiÖn ®¹i, c¬ cÊu kinh tÕ phï hîp, quan hÖ s¶n xuÊt tiÕn bé vµ phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt, ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn ph¶i ®­îc n©ng cao, quèc phßng an ninh v÷ng ch¾c d©n giµu n­íc m¹nh x· héi c«ng b»ng v¨n minh”. Theo quan niÖm cña c¸c nhµ s¸ng lËp chñ nghÜa M¸c th× lÞch sö s¶n xuÊt vËt chÊt cña nh©n lo¹i ®· h×nh thµnh mèi quan hÖ kh¸ch quan phæ biÕn: mét mÆt con ng­êi ph¶i quan hÖ víi tù nhiªn nh»m biÕn ®æi giíi tù nhiªn ®ã, quan hÖ nµy ®­îc biÓu hiÓn ë lùc l­îng s¶n xuÊt. Lùc l­îng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt lµ hai mÆt ®èi lËp nhau biÖn chøng cña mét thÓ thèng nhÊt kh«ng thÓ t¸ch rêi. Tuy nhiªn nÕu lùc l­îng s¶n xuÊt lµ c¸i cÊu thµnh cña toµn bé lÞch sö cña nh©n lo¹i th× quan hÖ s¶n xuÊt lµ c¸i t¹o thµnh c¬ së kinh tÕ cña x· héi, lµ c¬ së hiÖn thùc cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt tinh thÇn vµ nh÷ng thiÕt chÕ t­¬ng øng trong x· héi. M¸c ®· ®­a ra kÕt luËn r»ng x· héi loµi ng­êi ph¸t triÓn tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n kÕ tiÕp nhau, øng víi mçi giai ®o¹n cña lÞch sö ph¸t triÓn ®ã lµ mét h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi nhÊt ®Þnh r»ng tiÕn bé x· héi lµ sù vËn ®éng theo ®óng h­íng tiÕn lªn cña c¸c h×nh th¸i kinh tÕ x· héi kh¸c mµ gèc rÔ s©u xa cña nã lµ sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt. R»ng sù vËn ®éng cña c¸c h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi lµ do t¸c ®éng cña c¸c quy luËn kh¸ch quan. M¸c vµ Angen ®· ®­a ra nhiÒu lý luËn, nhiÒu t­ t­ëng. Nh÷ng lý luËn t­ t­ëng c¬ b¶n ®ã trong häc thuyÕt M¸c vÒ h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi chÝnh lµ c¬ së lý luËn cho phÐp chóng ta kh¼ng ®Þnh sù c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ë n­íc ta hiÖn nay lµ phï hîp víi quy luËt kh¸ch quan trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña d©n téc ta, cña thêi ®¹i. §èi víi n­íc ta ®Ó phï hîp víi lùc l­îng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt, §¶ng ta ®· chØ ra r»ng c«ng nghiÖp ho¸ ph¶i ®i ®«i víi hiÖn ®¹i ho¸ kÕt hîp nh÷ng b­íc tiÕn tuÇn tù vÒ c«ng nghiÖp víi viÖc tranh thñ nh÷ng c¬ héi ®i t¾t, ®ãn ®Çu, h×nh thµnh nh÷ng mòi nhän ph¸t triÓn theo tr×nh ®é tiÕn lªn cña khoa häc c«ng nghÖ míi. MÆt kh¸c chóng ta chó träng x©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, vËn dông theo c¬ chÕ thÞ tr­êng, cã sù ®iÒu tiÕt cña nhµ n­íc vµ theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ®©y lµ hai nhiÖm vô ®­îc thùc hiÖn ®ång thêi chóng lu«n t¸c ®éng thóc ®Èy hç trî lÉn nhau cïng ph¸t triÓn. Bëi lÏ nÕu c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ t¹o nªn lùc l­îng s¶n xuÊt cÇn thiÕt cho chÕ ®é x· héi th× viÖc x©y dùng nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn chÝnh lµ ®Ó x©y dùng quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp, ®­a n­íc ta ngµy mét ®i lªn nh­ §¶ng vµ nhµ n­íc ta mong muèn. C. KÕt luËn Cã thÓ nãi gi÷a lùc l­îng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt cã mèi quan hÖ biÖn chøng, h÷u c¬ kh«ng thÓ t¸ch rêi trong ®ã lùc l­îng s¶n xuÊt gi÷ vai trß quan träng quyÕt ®Þnh, nã lµ néi dung cßn quan hÖ s¶n xuÊt gi÷ vai trß h×nh thøc cña ph­¬ng thøc s¶n xuÊt. V× thÕ chóng ta cÇn ph¶i hiÓu vµ vËn dông mét c¸ch tèt nhÊt nh÷ng quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt. Trªn thùc tÕ kh«ng ph¶i lóc nµo còng cã ®­îc sù phï hîp tuyÖt ®èi gi÷a quan hÖ s¶n xuÊt víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt. Nh­ng ph¶i tuú theo t×nh h×nh thùc tÕ mµ chän gi¶i ph¸p phï hîp. §Æc biÖt s¶n xuÊt gi÷a lùc l­îng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt cßn nhiÒu lén xén trong viÖc nghiªn cøu sö dông vµ ph¸t triÓn c¸c ph­¬ng thøc s¶n xuÊt. Nh­ng nÕu chóng ta sö dông ®óng c¸c quy luËt trªn céng víi ®iÒu hoµ quan hÖ lùc l­îng s¶n xuÊt th× kh«ng l©u sau n­íc ta sÏ tiÕn nhanh cïng víi c¸c n­íc trªn con ®­êng c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ mµ §¶ng vµ Nhµ n­íc ®· chän. - Mét sè kiÕn nghÞ Qua bµi viÕt nµy gióp em phÇn nµo hiÓu ®­îc t×nh h×nh kinh tÕ n­íc nhµ ®ång thêi còng biÕt ®­îc nh÷ng viÖc mµ §¶ng vµ nhµ n­íc ta ®ang lµm ®Ó ph¸t triÓn ®Êt n­íc. Vµ qua ®©y em cã mét sè kiÕn nghÞ nh­ sau: + Kh«ng ngõng ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt b»ng viÖc nhanh chãng ®­a nh÷ng tiÕn bé khoa häc cña c¸c n­íc ®i tr­íc vµ t¨ng c­êng sù gi¸o dôc, ®Þnh h­íng cho ng­êi lao ®éng ®Ó cã thÓ tiÕp thu nh÷ng thµnh tùu cña khoa häc c«ng nghÖ. + B×nh th­êng ho¸ quan hÖ s¶n xuÊt cã c¸ch nh×n ®óng ®¾n gi÷a ng­êi lµm thuª víi «ng chñ cña m×nh. §©y lµ mét yÕu tè quan träng ¶nh h­ëng chÊt l­îng cña s¶n phÈm lµm ra. Quan hÖ s¶n xuÊt tèt ng­êi lao ®éng ®­îc h­ëng mäi quyÒn lîi hä sÏ tÝch cùc lµm viÖc tõ ®ã n¨ng xuÊt vµ chÊt l­îng s¶n phÈm kh«ng ngõng t¨ng lªn. Mong r»ng nh÷ng kiÕn nghÞ cña em cã thÓ ®ãng gãp mét phÇn nhá bÐ ®Ó cïng ®Êt n­íc ®i lªn theo con ®­êng c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ hiÖn nay. D. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o Tµi liÖu Lªnin toµn tËp – TËp 38 NXB Maxc¬va 1977 Gãp phÇn h­íng dÉn häc tËp m«n triÕt häc M¸c – Lªnin. TËp 2 – NXB chÝnh trÞ quèc gia n¨m 2003 Gi¸o tr×nh triÕt häc M¸c – Lªnin – NXB chÝnh trÞ quèc gia V¨n kiÖn ®¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VII T¹p chÝ céng s¶n sè 13 th¸ng 6/1996 T¹p chÝ ph¸t triÓn kinh tÕ “C«ng nghiÖp ho¸ nh×n tõ biÖn chøng gi÷a lùc l­îng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt”. PTS- L­u Hµ Vi Môc lôc Trang A – PhÇn më ®Çu ………………………………………….... 1 B – phÇn néi dung ………………………………………… 2 Ch­¬ng I - sù nhËn thøc vÒ lùc l­îng s¶n xuÊt, quan hÖ s¶n xuÊt vµ quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt 2 I. §«i nÐt vÒ lùc l­îng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt…………………… 2 Lùc l­îng s¶n xuÊt ……………………………………………………. 2 2. Quan hÖ s¶n xuÊt……………………………………………………….. 3 NhËn thøc vÒ ph¹m trï h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi céng s¶n 4 II. Quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt………………………………………………………………………… 5 1. Quan hÖ s¶n xuÊt vµ lùc l­îng s¶n xuÊt m©u thuÉn hay phï hîp…… 5 2. Quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lîi l­îng s¶n xuÊt…………………………………………………………. 6 Ch­¬ng II- Sù vËn dông cña ®¶ng ta trong ®­êng lèi ®æi míi ®Êt n­íc …………………………………………………….. 8 I. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn trong giai ®o¹n hiÖn nay ë n­íc ta ………………………………………………….. 8 II. Sù vËn dông quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt trong sù nghiÖp ®æi míi n­íc ta hiÖn nay…………………………………………………………………. 10 III. TÝnh chÊt thuyÕt M¸c vÒ h×nh th¸i kinh tÕ x· héi c¬ së lý luËn cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸………………………………… 10 C. KÕt luËn…………………………………………………. 13 D. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o………………… ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc10111.doc
Tài liệu liên quan