Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội

Tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội: ... Ebook Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội

doc126 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 2300 | Lượt tải: 6download
Tóm tắt tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
môc lôc Lêi më ®Çu Trong lÞch sö ph¸t triÓn cña loµi ng­êi, r­îu ®· lµ mét thø hµng ho¸ tiªu dïng th­êng xuyªn, kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong ®êi sèng sinh ho¹t cña con ng­êi. S¶n phÈm truyÒn thèng nµy nã võa tho¶ m·n nhu cÇu thiÕt yÕu cña con ng­êi lµ nhu cÇu “¨n uèng“, l¹i võa tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu cao h¬n mang gi¸ trÞ tinh thÇn, nã lµ sù th­ëng thøc, lµ sù kh¼ng ®Þnh ®iÒu vÞ, lµ sù thÓ hiÖn c¸i “t«i” cña b¶n th©n m×nh. Tuy nhiªn, nhu cÇu l¹i lu«n biÕn ®æi, vµ nã phô thuéc vµo c¸c ®iÒu kiÖn møc sèng, cña c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ x· héi, cña yÕu tè ®Þa lý vµ cña c¶ c¸c qui luËt t©m lý. ChÝnh v× vËy, ®Ó tõng b­íc phï hîp víi sù biÕn ®æi cña nhu cÇu, s¶n phÈm r­îu ®· cã mét qu¸ tr×nh biÕn ®æi tõ thÊp ®Õn cao vµ ngµy nay nã vÉn lµ mét s¶n phÈm thiÕt yÕu phôc vô con ng­êi Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, mçi doanh nghiÖp muèn tån t¹ivµ ph¸t triÓn vµ ph¸t triÓn cÇn ph¶i cã ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng tÊt yÕu ph¶i cã c¹nh tranh, kh«ng nh÷ng c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp trong n­íc mµ cßn víi doanh nghiÖp n­íc ngoµi Trªn thÞ tr­êng n­íc ta cã rÊt nhiÒu c¸c nhµ cung cÊp c¶ trong vµ ngoµi n­íc víi c¸c chñng lo¹i hÕt søc phong phó. R­îu Nµng V©n, r­îu Hµ B¾c ... cña t­ nh©n s¶n xuÊt ; r­îu ngo¹i nhËp khÈu :Jonnie Walker, Black label, Hernessy ... ; r­îu cña c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc : Vang Th¨ng Long , r­îu §ång Xu©n ( VÜnh Phó ) , r­îu cña c«ng ty r­îu Hµ Néi ... §· t¹o nªn mét sù c¹nh tranh hÕt søc khèc liÖt vµ ®Çy s«i ®éng . Mét gi¶i ph¸p quan träng trong c¹nh tranh lµ tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. ViÖc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ tiÒn ®Ò ®Ó h¹ gi¸ b¸n, t¨ng søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng, ®ång thêi lµ biÖn ph¸p t¨ng lîi nhuËn. Qua qu¸ tr×nh t×m hiÓu, nghiªn cøu vÒ mÆt lý luËn còng nh­ thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn Cån R­îu Hµ Néi, em nh©n thÊy kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm gi÷ mét vai trß quan träng trong toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt. V× vËy, em xin chän ®Ò tµi “ Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty cæ phÇn Cån R­îu Hµ Néi” cho chuyªn ®Ò thùc tËp cña m×nh. Ngoµi lêi më ®Çu, b¸o c¸o thùc tËp chuyªn ®Ò gåm 3 phÇn: PhÇn I : Giíi thiÖu tæng quan vÒ C«ng ty cæ phÇn Cån R­îu Hµ Néi PhÇn II: Thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty PhÇn III: Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty cæ phÇn Cån R­îu Hµ Néi. Víi nh÷ng h¹n chÕ vÒ kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm nªn ch¾c ch¾n b¸o c¸o thùc tËp cña em cßn nhiÒu thiÕu sãt, em kÝnh mong nhËn ®­îc sù gióp ®ì cña thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n. Trong thêi gian thùc tËp , em ®· ®­îc sù h­íng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o PGS.TS Ph¹m ThÞ G¸i vµ c¸c c« chó phßng KÕ to¸n tµi chÝnh ®· gióp em hoµn thµnh b¸o c¸o chuyªn ®Ò. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! PhÇn i: Tæng quan vÒ C«ng ty cæ phÇn Cån R­îu Hµ Néi Giíi thiÖu chung; Tªn c«ng ty: C«ng ty cæ phÇn Cån R­îu Hµ Néi Tªn giao dÞch: Halico (Hanoi Liquor Company) §Þa chØ liªn hÖ: 94 Lß §óc, quËn Hai Bµ Tr­ng, Hµ Néi Sè ®iÖn tho¹i: 04.9713294 – 8213147 Website: www.halico.com.vn 1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty cæ phÇn Cån R­îu Hµ Néi: 1.1.1 Giai ®o¹n tõ n¨m 1898 ®Õn n¨m 1954 C«ng ty r­îu Hµ Néi ®­îc thµnh lËp tõ n¨m 1898, sau 109 n¨m thµnh lËp vµ ph¸t triÓn c«ng ty ®· tr¶i qua nhiÒu b­íc th¨ng trÇm. C«ng ty r­îu cã tiÒn th©n lµ nhµ m¸y r­îu Fontain cña Ph¸p. N¨m 1898, h·ng r­îu Fontain cña Ph¸p ®· x©y dùng nhµ m¸y r­îu Hµ Néi t¹i ®Þa ®iÓm 94 Lß §óc ngµy nay, lµ mét trong bèn nhµ m¸y r­îu ®­îc H·ng lËp nªn t¹i §«ng D­¬ng vµ cã quy m« lín h¬n c¶. Thêi kú ®Çu thµnh lËp, nhiÖm vô chñ yÕu lµ s¶n xuÊt r­îu phôc vô cho chñ nghÜa thùc d©n phong kiÕn. ë mét ®Êt n­íc ®«ng d©n c­, thÞ tr­êng tiªu thô réng lín, l¹i cã nguån nguyªn liÖu s¶n xuÊt r­îu phong phó ®­îc thiªn nhiªn ­u ®·i vµ mang ®Æc tr­ng khu vùc, chÝnh phñ Ph¸p n¾m ®éc quyÒn s¶n xuÊt vµ tiªu thô r­îu ë ViÖt Nam, hoµn toµn chiÕm thÕ th­îng phong ë ®Êt ViÖt thêi bÊy giê mµ kh«ng mét c«ng ty hay c¸ nh©n nµo cã thÓ c¹nh tranh. Nhµ m¸y r­îu lóc ®ã hµng n¨m s¶n xuÊt ra mét l­îng r­îu khæng lå so víi thêi bÊy giê, tiªu thô kh¾p trong Nam ngoµi B¾c, thËm chÝ c¶ xuÊt khÈu.ChÝnh phñ Ph¸p lu«n dµnh sù ­u ®·i ®Æc biÖt víi nhµ m¸y, ®· ®Çu t­ nhiÒu tiÒn cña ®Ó ®æi míi c«ng nghÖ, c¶i tiÕn kü thuËt nh»m n©ng cao chÊt l­îng r­îu, thu hót mäi tÇng líp nh©n d©n. 1.1.2 Giai ®o¹n tõ n¨m 1954 ®Õn n¨m 1990: Tõ n¨m 1945 ®Õn n¨m 1954, nhµ m¸y ngõng ho¹t ®éng do cã chiÕn tranh x¶y ra, víi sù kiÖn lÞch sö” gi¶i phãng thñ ®«” n¨m 1954. Nhµ m¸y ®· thuéc vÒ tay nh©n d©n, nh­ng ph¶i ®Õn hai n¨m sau, tøc lµ n¨m 1956 nhµ m¸y míi ®­îc kh«i phôc ho¹t ®éng trë l¹i. Tuy nhiªn, ë thêi k× nµy ®Êt n­íc cßn cã chiÕn tranh nªn c¬ së vËt chÊt cßn nghÌo nµn, l¹c hËu vµ viÖc s¶n xuÊt r­îu ®­îc thùc hiÖn bëi ph­¬ng ph¸p Amylose – tøc nguyªn liÖu chñ yÕu lµ g¹o, ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn ®êi sèng nh©n d©n do g¹o lµ l­¬ng thùc chñ yÕu. N¨m 1957, nh©n chuyÕn ®i th¨m hái ®éng viªn c¸n bé c«ng nh©n viªn nhµ m¸y, B¸c Hå ®· chØ thÞ s¶n xuÊt r­îu ph¶i ®­îc tiÕp tôc ph¸t triÓn nh­ng thay nguyªn liÖu b»ng s¾n.Nhøng ng­êi ®Çu tiªn ®¶m nhËn c«ng viÖc lµ ®éi ngò ký s­ trÎ ®Çy tµi n¨ng vµ nhiÖt huyÕt ®· ®­¬ng ®Çu víi c«ng viÖc míi mÎ vµ kh«ng Ýt khã kh¨n.B»ng b¶n lÜnh vµ ý chÝ cña m×nh, hä ®· t¹o ra ®­îc mét ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý , c¸n bé kü thuËt dµy dÆn kinh nghiÖm, nh÷ng c«ng nh©n giái th¹o tay nghÒ lùa chän tõ kh¾p khu vùc miÒn B¾c ®Ó nghiªn cøu c¶i tiÕn quy tr×nh c«ng nghÖ , thay thÕ ph­¬ng ph¸p Amysole b»ng ph­¬ng ph¸p Nicoleman(ph­¬ng ph¸p nÊm mèc) dïng nguyªn liÖu chñ yÕu tõ nho, khoai, s¾n. Thêi kú nµy mÆc dï s¶n xuÊt nhá, mÆt hµng Ýt nh­ng ®· phÇn nµo ®¸p øng nhu cÇu trong n­íc vµ xuÊt khÈu. 1.1.3 Giai ®o¹n tõ 1990 ®Õn nay: N¨m 1990 Do sù t¸c ®éng cña viÖc chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý, tõ c¬ chÕ qu¶n lý hµnh chÝnh bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý vÜ m« cña nhµ n­íc. C¸c nhµ m¸y xÝ nghiÖp nãi chung ®Òu gÆp sù khã kh¨n trong viÖc chuyÓn ®æi kinh doanh. Nhµ m¸y r­îu còng n»m trong t×nh tr¹ng ®ã.§Æc biÖt sù thay ®æi c¬ chÕ chÝnh trÞ ë c¸c n­íc §«ng ¢u ®· lµm cho nhµ m¸y mÊt ®i mét thÞ tr­êng tiªu thô lín, ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn viÖc s¶n xuÊt vµ tiªu thô mÆt hµng r­îu xuÊt khÈu. Trong thêi k× nµy nhµ m¸y ®· cã lóc t­ëng chõng nh­ ®ãng cöa, §øng tr­íc thö th¸ch gay go nh­ vËy, nhµ m¸y ®· quyÕt ®Þnh chuyÓn h­íng s¶n xuÊt , tËp trung vµo s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng phôc vô trong n­íc , c¶i tiÕn mÉu m·, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, s¶n xuÊt ra nhiÒu s¶n phÈm míi. ViÖc s¶n xuÊt trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. Khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, ®ßi hái ph¶i s¶n xuÊt s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao, mÉu m· ®Ñp, phong phó, phï hîp víi thÞ hiÕu ng­êi tiªu dïng. §øng tr­íc t×nh h×nh ®ã, nhµ m¸y ®· m¹nh d¹n nghiªn cøu chÕ s¶n phÈm míi , c¶i tiÕn bé m¸y qu¶n lý, s¾p xÕp tæ chøc l¹i s¶n xuÊt, tiÕt kiÖm chi phÝ, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Trong nh÷ng thêi ®iÓm khã kh¨n cña ®Êt n­íc, nhµ m¸y vÉn s¶n xuÊt mét l­îng r­îu lín phôc vô nhu cÇu nh©n d©n víi chÊt l­îng ngµy cµng cao. Tr¶i qua trªn 100 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn , víi c«ng nghÖ s¶n xuÊt r­îu , cån ®­îc kÕt hîp gi÷a ph­¬ng ph¸p lªn men cæ truyÒn vµ nh÷ng tiÕn bé khoa häc kü thuËt, hiÖn nay c«ng ty r­îu ®· trë thµnh doanh nghiÖp nhµ n­íc s¶n xuÊt cån r­îu lín nhÊt ViÖt Nam. Cïng víi ®éi ngò c¸n bé, c«ng nh©n viªn lµnh nghÒ kÕt hîp vãi viÖc sö c¸c thµnh tùu khoa häc vÒ c«ng nghÖ míi nhÊt , ®· t¹o ra s¶n phÈm cã chÊt l­îng tinh khiÕt vµ æn ®Þnh , ®¶m b¶o vÖ sinh c«ng nghiÖp vµ an toµn thùc phÈm. §ã lµ ch×a kho¸ cña sù thµnh c«ng ngµy h«m nay. C¸c s¶n phÈm mang nh·n hiÖu næi tiÕng cña c«ng ty nh­ : Lóa Míi, NÕp Míi, Thanh Mai… ®­îc kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n­íc mÕm mé vµ ®Ó l¹i nh÷ng Ên t­îng khã phai vÒ h­¬ng vÞ nång ®­îm, dÞu ªm th¸m nÒn v¨n minh lóa n­íc cña ng­êi ViÖt Th¸ng 7 n¨m 1993, do yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt phï hîp víi nh÷ng vÊn ®Ò thÞ tr­êng ®Æt ra nh­: chÊt l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt, khèi l­îng s¶n phÈm tiªu thô.. Ngoµi ra , ®­îc sù ®ång ý cña Bé C«ng NghiÖp NhÑ vµ ChÝnh Phñ , nhµ m¸y r­îu ®· chñ ®éng c¶i thiÖn bé m¸y qu¶n lý , tõ m« h×nh XÝ nghiÖp víi c¸c ph©n x­ëng, thµnh m« h×nh C«ng ty víi c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn, cã tªn gäi lµ “ C«ng ty r­îu Hµ Néi”. Tr­íc ®©y nhµ m¸y chØ s¶n xuÊt kh«ng cã kinh doanh, ®Õn khi thµnh lËp C«ng ty th× C«ng ty võa s¶n xuÊt, võa kinh doanh tæng hîp. Vµ cho ®Õn nay C«ng ty r­îu vÉn tiÕn hµnh s¶n xuÊt ®Òu ®Æn vµ ph¸t triÓn kh«ng ngõng. C«ng ty r­îu Hµ Néi ®· chuyÓn ®æi thµnh c«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Nhµ n­íc mét thµnh viªn r­îu Hµ Néi theo quyÕt ®Þnh cña bé tr­ëng Bé C«ng NghiÖp sè 172 – 2004 – Q§ BCN ngµy 20 – 12 – 2004 vÒ viÖc chuyÓn ®æi vµ hiÖn nay . C«ng ty cã con dÊu riªng, tµi kho¶n riªng vµ thùc hiÖn tõ ngµy 01/02/2005. C«ng ty cã m· sè thuÕ : 01000102245-1 Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n – Hµ Néi. TµI kho¶n sè : 1500.3111.000007. C«ng ty cã giÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh sè 0104000163 cÊp ngµy 07 – 01 – 2004. Míi ®©y, C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ n­íc mét thµnh viªn R­îu Hµ Néi ®· chuyÓn thµnh C«ng ty cæ phÇn Cån r­îu Hµ Néi theo quyÕt ®Þnh sè 1626/Q§ - BCN ngµy 23/06/2006 cña Bé tr­ëng Bé C«ng nghiÖp. Tr¶i qua thêi gian trªn 100 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn, víi c«ng nghÖ s¶n xuÊt r­îu, cån ®­îc kÕt hîp gi÷a ph­¬ng ph¸p lªn men cæ truyÒn vµ nh÷ng tiÕn bé khoa häc kü thuËt, hiÖn nay C«ng ty Cån r­îu Hµ Néi ®· trë thµnh doanh nghiÖp s¶n xuÊt r­îu, cån lín nhÊt ViÖt Nam. 1.1.4 Ngµnh nghÒ kinh doanh C«ng ty cæ phÇn Hµ Néi kinh doanh c¸c ngµnh nghÒ sau : - S¶n xuÊt cån, r­îu, ®å uèng cã cån, vµ kh«ng cã cån. - Kinh doanh, xuÊt nhËp khÈu cån, r­îu vµ c¸c lo¹i ®å uèng cã cån, kh«ng cã cån, thiÕt bÞ, vËt t­, nguyªn liÖu phôc vô cho s¶n xuÊt r­îu, cån vµ c¸c mÆt hµng tiªu dïng, c«ng nghÖ, thùc phÈm. - T­ vÊn, chuyÓn giao c«ng nghÖ, cung cÊp thiÕt bÞ, d©y chuyÒn s¶n xuÊt r­îu, cån ; - S¶n xuÊt kinh doanh c¸c lo¹i bao b×, c¸c lo¹i s¶n phÈm l­¬ng thùc, thùc phÈm. 1.1. 5 Mét sè chØ tiªu kinh tÕ chñ yÕu cña c«ng ty qua c¸c n¨m qua * Vèn ®iÒu lÖ Vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty lµ 48 500 000 000 VN§, trong ®ã : - Vèn thuéc së h÷u Nhµ n­íc : 28 202 000 000 VN§ ( chiÕm 58,15% vèn ®iÒu lÖ). - Vèn thuéc së h÷u c¸c cæ ®«ng kh¸c : 20 298 000 000 VN§ ( chiÕm 41,85% vèn ®iÒu lÖ ). Vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty ®­îc chia thµnh 4 850 000 cæ phÇn, mÖnh gi¸ mçi cæ phÇn lµ 10 000 VN§ ; trong ®ã tÊt c¶ lµ cæ phÇn phæ th«ng, kh«ng cã cæ phÇn ­u ®·i. C«ng ty chØ cã thÓ t¨ng hoÆc gi¶m vèn ®iÒu lÖ sau khi ®­îc §¹i héi ®ång cæ ®«ng th«ng qua vµ phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - ViÖc t¨ng vèn ®iÒu lÖ cã thÓ thùc hiÖn th«ng qua viÖc : tÝch luü lîi nhuËn mµ C«ng ty thu ®­îc, c¸c cæ ®«ng ®Çu t­ vèn bæ xung, ph¸t hµnh thªm cæ phiÕu gäi thªm c¸c cæ ®«ng míi ; - ViÖc gi¶m vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty ®­îc quyÕt ®Þnh trªn c¬ së vèn cßn l¹i cña C«ng ty nh­ng vÉn ®¶m b¶o C«ng ty ho¹t ®éng b×nh th­êng. * Vèn vay vµ c¸c lo¹i vèn kh¸c : Tuú thuéc vµo t×nh h×nh ho¹t ®éng, C«ng ty cã thÓ huy ®éng c¸c lo¹i vèn kh¸c vµo kinh doanh song ph¶i ®¶m b¶o nguyªn t¾c cã hiÖu qu¶ vµ kh«ng tr¸i víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh gay g¾t , C«ng ty ®· tõng b­íc kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ cña m×nh ngµy cµng v÷ng m¹nh vµ ph¸t triÓn th«ng qua c¸c chØ tiªu sau: B¶ng 1 : TrÝch b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty qua c¸c n¨m STT N¨m ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh 2002 2003 2004 2005 2006 1 Tæng doanh thu + c¸c kho¶n thu kh¸c Tr ®ång 187560 240567 289000 389570 401500 2 Tæng chi phÝ Tr ®ång 178900 227190 269090 368876 378278 3 Tæng lîi nhuËn Tr ®ång 8660 13377 19910 29694 23222 4 Nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc Tr ®ång 52094 76152 81257 97733 110420 5 S¶n l­îng r­îu tiªu thô 1000 lÝt 4238 5198 5860 6230 6450 6 S¶n l­îng cån tiªu thô 1000 lÝt 2010 3190 3570 4076 4290 7 Thu nhËp b×nh qu©n Ngh×n ®ång/ng­êi 1320 1560 1645 1985 2170 8 Tæng tµi s¶n Tr ®ång 198532 230765 280677 325778 394290 9 Vèn chñ së h÷u Tr ®ång 29870 30788 34279 33790 48500 10 L·I / Tæng tµi s¶n 4.36% 5.56% 6.88% 7.622% 5.78% 11 L·I / Vèn chñ së h÷u 28.99% 43.44% 58.08% 80% 47.88% 12 L·I / Doanh thu 4.6% 5.56% 6.88% 7.62% 5.78% B¶ng 2: KÕt cÊu vèn cña C«ng ty trong giai ®o¹n 2002 - 2007 N¨m ChØ tiªu 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1. Vèn cè ®Þnh ( triÖu ®ång ) 64320 69809 71230 74998 75390 77980 2. Vèn l­u ®éng (triÖu ®ång ) 134212 160965 209437 250780 318900 323410 Céng 198532 230765 280667 325778 394290 401390 (Nguån : phßng kÕ to¸n – tµi chÝnh ) C«ng ty cæ phÇn cån r­îu cßn tham gia réng r·i vµo c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i, triÓn l·m, héi chî trong n­íc vµ quèc tÕ tæ chøc t¹i ViÖt Nam vµ ®¹t nhiÒu gi¶i th­ëng cao : + GiÊy chøng nhËn R­îu NÕp Míi ®¹t danh hiÖu s¶n phÈm ®­îc ­a thÝch n¨m 2000 do ng­êi tiªu dïng b×nh chän do b¸o Hµ Néi míi tæ chøc. + Huy ch­¬ng ®ång R­îu Vang chat Hµ Néi t¹i cuéc thi r­îu Vang quèc tÕ n¨m 2002. + Gi¶i khuyÕn khÝch r­îu S©mPanh t¹i cuéc thi R­îu vang quèc tÕ c¸c n¨m 2002, 2003. + Cóp vµng s¶n phÈm uy tÝn chÊt l­îng cña Héi së h÷u c«ng nghiÖp ViÖt Nam c¸c n¨m 2004, 2005, 2006. + Gi¶i vµng chÊt l­îng an toµn thùc phÈm ViÖt Nam c¸c n¨m 2004, 2005, 2006. 1.2 §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty : 1.2.1 §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý : Do c«ng ty hiÖn nay ®· ®­îc cæ phÇn ho¸, quyÒn quyÕt ®Þnh cao nhÊt trong C«ng ty thuéc vÒ §¹i héi ®ång cæ ®«ng vµ Héi ®ång qu¶n trÞ. Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ®­îc tæ chøc theo m« h×nh trùc tuyÕn, d­íi sù qu¶n lý cña Gi¸m ®èc, c¸c phßng ban, c¸c xÝ nghiÖp cã quan hÖ ngang nhau th«ng qua sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc. Ban Gi¸m ®èc gåm hai ng­êi : §øng ®Çu lµ Gi¸m ®èc, ng­êi ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña C«ng ty; gióp viÖc cho Gi¸m ®èc cã mét Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch mét sè lÜnh vùc c«ng t¸c theo sù ph©n c«ng, ph©n cÊp cña Gi¸m ®èc, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc vµ tr­íc ph¸p luËt vÒ nhiÖm vô ®­îc ph©n c«ng. * §¹i héi ®ång cæ ®«ng : Lµ c¬ quan cã thÈm quyÒn cao nhÊt cña C«ng ty, bao gåm tÊt c¶ c¸c cæ ®«ng cã thÈm quyÒn biÓu quyÕt. §¹i héi ®ång cæ ®«ng cã c¸c quyÒn vµ nghÜa vô sau : + §Þnh h­íng ph¸t triÓn cña C«ng ty ; + Lùa chän c«ng ty kiÓm to¸n vµ yªu cÇu kiÓm to¸n l¹i. + B¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m ®· ®­îc kiÓm to¸n ; B¸o c¸o cña Héi ®ång qu¶n trÞ vÒ ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng qu¶n lý kinh doanh ë C«ng ty vµ ®Þnh h­íng chiÕn l­îc kinh doanh  + KiÓm tra vµ xö lý c¸c vi ph¹m cña Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t g©y thiÖt h¹i cho C«ng ty vµ cæ ®«ng ; bÇu, miÔn nhiÖm, b·i nhiÖm thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, thµnh viªn Ban kiÓm so¸t. + ChÕ ®é tiÒn l­¬ng, thï lao cña c¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, thµnh viªn Ban kiÓm so¸t ; + Bæ xung, söa ®æi §iÒu lÖ C«ng ty, tæ chøc vµ gi¶i thÓ l¹i C«ng ty ; vµ c¸c vÊn ®Ò kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. * Héi ®ång qu¶n trÞ : Lµ c¬ quan qu¶n lý cña C«ng ty, cã toµn quyÒn nh©n danh C«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh vµ thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña C«ng ty trõ nh÷ng thÈm quyÒn thuéc vÒ §¹i héi ®ång cæ ®«ng. NhiÖm kú cña Héi ®ång qu¶n trÞ lµ 5 n¨m. Héi ®ång qu¶n trÞ cña C«ng ty co 5 ng­êi. NhiÖm kú cña thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ kh«ng qu¸ 5 n¨m vµ cã thÓ ®­îc bÇu l¹i víi sè nhiÖm kú kh«ng h¹n chÕ. Héi ®ång qu¶n trÞ cã c¸c quyÒn vµ nhiÖm vô sau : - QuyÕt ®Þnh ph­¬ng ¸n ®Çu t­ vµ dù ¸n ®Çu t­ trong thÈm quyÒn vµ giíi h¹n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ §iÒu lÖ cña C«ng ty. QuyÕt ®Þnh chiÕn l­îc, kÕ hoach ph¸t triÓn trung h¹n vµ kÕ ho¹ch kinh doanh hµng n¨m cña C«ng ty sau khi ®· ®­îc §¹i héi ®ång cæ ®«ng th«ng qua. - QuyÕt ®Þnh gi¶i ph¸p thÞ tr­êng, tiÕp thÞ vµ c«ng nghÖ th«ng qua hîp ®ång mua b¸n, vay vµ cho vay vµ hîp ®ång kh¸c cã gi¸ trÞ b»ng hoÆc lín h¬n 50% tæng gi¸ trÞ tµi s¶n ®­îc ghi trong b¸o c¸o tµi chÝnh. - QuyÕt ®Þnh c¬ cÊu tæ chøc, quy chÕ néi bé qu¶n lý C«ng ty, quyÕt ®Þnh thµnh lËp chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn, gãp vèn, mua cæ phÇn kh¸c... * Gi¸m ®èc : Lµ ng­êi ®iÒu hµnh c«ng viÖc kinh doanh hµng ngµy cña C«ng ty, lµ ®¹i diÖn tr­íc ph¸p luËt cña C«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Héi ®ång qu¶n trÞ vµ tr­íc ph¸p luËt vÒ viÖc thùc hiÖn quyÒn vµ nhiÖm vô ®­îc giao. NhiÖm kú cña Gi¸m ®èc cã thÓ lµ 5 n¨m, cã thÓ ®­îc bÇu l¹i víi sè nhiÖm kú kh«ng h¹n chÕ.. Gi¸m ®èc cã quyÒn vµ nghÜa vô sau : - Tæ chøc thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ ; thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh vµ ph­¬ng ¸n ®Çu t­ cña C«ng ty, ®Ò xuÊt nh÷ng biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh vµ qu¶n lý C«ng ty. - KiÕn nghÞ ph­¬ng ¸n, c¬ cÊu, tæ chøc quy chÕ qu¶n lý néi bé C«ng ty.Bæ nhiÖm, b·i nhiÖm, c¸ch chøc c¸c chøc n¨ng qu¶n lý trong C«ng ty. QuyÕt ®Þnh l­¬ng, phô cÊp, th­ëng vµ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®èi víi ng­êi lao ®éng * Ban kiÓm so¸t : Lµ tæ chøc thay mÆt cæ ®«ng ®Ó kiÓm so¸t mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, qu¶n trÞ vµ ®iÒu hµnh cña C«ng ty. Ban kiÓm so¸t gåm 5 thµnh viªn, trong ®ã cã Ýt nhÊt 1 thµnh viªn cã chuyªn m«n vÒ kÕ to¸n. NhiÖm kú cña Ban kiÓm so¸t cïng nhiÖm kú víi thµnh viªn cña Héi ®ång qu¶n trÞ vµ kÐo dµi thªm 90 ngµy ®Ó gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc tån ®äng. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña Ban kiÓm so¸t : - Gi¸m s¸t Héi ®ång qu¶n trÞ, gi¸m ®èc trong c«ng viÖc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc §¹i héi ®ång cæ ®«ng trong viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ®­îc giao. - KiÓm tra tÝnh hîp lý, hîp ph¸p, tÝnh trung thùc vµ møc ®é cÈn träng trong qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh, trong tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n, thèng kª vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty. * C¸c phßng ban chøc n¨ng : - Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh : cã chøc n¨ng nhiÖm vô sau : + Thu thËp, xö lý th«ng tin sè liÖu kÕ to¸n theo ®óng ®èi t­îng vµ néi dung c«ng viÖc kÕ to¸n, theo nguyªn t¾c vµ chuÈn mùc kÕ to¸n. Ph©n tÝch, th«ng tin, sè liÖu kÕ to¸n, tham m­u, ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p phôc vô yªu cÇu qu¶n trÞ vµ c¸c quyÕt ®Þnh kinh tÕ tµi chÝnh cña C«ng ty. + KiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c kho¶n thu – chi tµi chÝnh, c¸c nghÜa vô thu – nép, thanh to¸n nî, kiÓm tra viÖc qu¶n lý, sö dông tµi s¶n vµ nguån h×nh thµnh tµi s¶n, ph¸t hiÖn vµ ng¨n ngõa c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ tµi chÝnh kÕ to¸n. C¬ cÊu tæ chøc cña phßng gåm : 1 kÕ to¸n tr­ëng, 1 phã phßng, 7 kÕ to¸n viªn, 1 thñ quü. - Phßng tæ chøc lao ®éng – tiÒn l­¬ng : + Thùc hiÖn c«ng t¸c tæ chøc, x©y dùng ph­¬ng ¸n vÒ quy ho¹ch c¸n bé theo chñ tr­¬ng cña C«ng ty vµ cÊp trªn. Thùc hiÖn c«ng t¸c nh©n sù, bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, ®Ò b¹t, ®µo t¹o, tuyÓn dông.. + X©y dùng ph­¬ng ¸n vÒ qu¶n lý lao ®éng, tiÒn l­¬ng, BHXH, BHYT vµ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc ®èi víi ng­êi lao ®éng. + Th­êng trùc c«ng t¸c kiÓm tra an toµn trong C«ng ty. C¬ cÊu tæ chøc gåm : 1 tr­ëng phßng, 1 phã phßng vµ c¸c nh©n viªn lao ®éng – tiÒn l­¬ng – b¶o hiÓm x· h«i. - Phßng hµnh chÝnh : + Tæ chøc vµ thùc hiÖn c«ng t¸c néi chÝnh trong C«ng ty. C¸c chÝnh s¸ch x· héi( th­¬ng binh, liÖt sÜ, hiÕu hû,..) an ninh, trËt tù ( b¶o vÖ, qu©n sù,...), ph¸p chÕ( kiÖn tông, khiÕu n¹i, tranh chÊp,...) ; y tÕ ; + DÞch vô, t¹p vô ( l¸i xe, nhµ ¨n, lÔ t©n, kh¸nh tiÕt...) ; + Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c v¨n th­, l­u tr÷.. + Th­êng trùc c«ng t¸c thi ®ua ; + Qu¶n lý hµnh chÝnh Cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm, chi nh¸nh miÒn Nam. C¬ cÊu tæ chøc : 1 tr­ëng phßng, 1 phã phßng, 1 nh©n viªn l­u tr÷, tæ b¶o vÖ, tæ l¸i xe con, xe ca, tæ y tÕ, tæ m«i tr­êng, t¹p vô, båi d­ìng ®éc h¹i. - Phßng kÕ ho¹ch tiªu thô : + X©y dùng kÕ hoach tiªu thô ng¾n h¹n vµ dµi h¹n, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh phï hîp víi kÕ ho¹ch tiªu thôvµ chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña C«ng ty. X©y dùng vµ qu¶n lý c¸c quy chÕ b¸n hµng, hÖ thèng ph©n phèi, ®¹i lý vµ c¸c ph­¬ng thøc ho¹t ®éng tiÕp thÞ, b¸n hµng. + Nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc ; triÓn khai vµ tæ chøc thùc hiÖn tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸ cho kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n­íc, c¨n cø vµo nhu cÇu thÞ tr­êng ®Ó ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cho phï hîp. Phßng cã c¬ cÊu tæ chøc bao gåm : 1 tr­ëng phßng, 1 phã phßng, 1 nh©n viªn thèng kª tæng hîp, 1 nh©n viªn xuÊt khÈu, 1 nh©n viªn b¸n hµng, tæ tiÕp thÞ b¸n hµng. - Phßng vËt t­ : + Lªn kÕ ho¹ch mua vËt t­ vÒ sè l­îng vµ gi¸ trÞ cho s¶n xuÊt trªn c¬ së kÕ ho¹ch tiªu thô ; + Cung øng c¸c vËt t­, nguyªn nhiªn liÖu, phô tïng, m¸y mãc thiÕt bÞ,... + KiÓm kª ®Þnh k× vËt t­ ; qu¶n lý c¸c kho thµnh phÈm, kho vËt t­, xe vËn t¶i cña C«ng ty. C¬ cÊu tæ chøc gåm : 1 tr­ëng phßng, 1 phã phßng, 1 nh©n viªn cung øng vËt t­, nh©n viªn l¸i xe, kho... - Phßng kü thuÊt c«ng nghÖ : + X©y dùng, qu¶n lý, gi¸m s¸t, h­íng dÉn viÖc thùc hiÖn c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt Cån, R­îu, Bao b×...®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt c«ng nghÖ . + X©y dùng tiªu chuÈn chÊt l­îng vËt t­. + Nghiªn cøu vµ øng dông c¸c ®Ò tµi khoa häc kü thuËt, s¶n phÈm míi vµo s¶n xuÊt ; C¬ cÊu tæ chøc gåm : 1 tr­ëng phßng, 1 phã phßng, ký s­ c«ng nghÖ, 1 phô tr¸ch m¶ng c«ng nghÖ s¶n xuÊt bao b×, 2 kü s­ phô tr¸ch m¶ng c«ng nghÖ s¶n xuÊt r­îu mïi, kü s­ phô tr¸ch m¶ng c«ng nghªh s¶n xuÊt Cån vµ R­îu lªn men ; - Phßng kü thuËt c¬ ®iÖn + Qu¶n lý toµn bé tµi s¶n, m¸y mãc thiÕt bÞ, ®iÖn n­íc, m«i tr­êng trong C«ng ty. + X©y dùng, tæ chøc vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch söa ch÷a thiÕt bÞ, nhµ x­ëng hµng quý, n¨m, viÖc thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc kinh tÕ, kü thuËt, néi quy, quy tr×nh, quy ph¹m, kü thuËt an toµn lao ®éng. + NghiÖm thu kü thuËt tõng phÇn vµ toµn bé c«ng tr×nh. Phßng cã c¬ cÊu tæ chøc lao ®éng gåm : 1 tr­ëng phßng, 1 phã phßng, 1 ký s­ §iÖn, 1 ký s­ qu¶n lý n­íc vµ m«i tr­êng, 1 kü s­ nhiÖt – thiÕt bÞ ¸p lùc, 1 ký s­ x©y dùng, 2 kü s­ c¬ khÝ... - Phßng KCS : + Qu¶n lý vµ kiÓm tra, gi¸m s¸t chÊt l­îng vËt t­, hµng ho¸, nguyªn nhiªn liÖu, s¶n phÈm, b¸n thµnh phÈm, thiÕt bÞ, dông cô ®o l­êng theo tiªu chuÈn c¬ së vµ tiªu chuÈn ViÖt Nam. + Qu¶n lý c«ng t¸c së h÷u trÝ tuÖ cña C«ng ty, qu¶n lý m· sè, m· v¹ch cho c¸c s¶n phÈm, tham gia c«ng t¸c chèng hµng gi¶, hµng nh¸i. + X©y dùng c«ng t¸c chÊt l­îng theo tiªu chuÈn, ®¨ng ký c«ng bè tiªu chuÈn chÊt l­îng s¶n phÈm theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc. Tham gia c¸c héi chî triÓn l·m, c«ng t¸c nghiªn cøu s¶n phÈm míi, ®Ò tµi øng dông khoa häc kü thuËt, ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt. S¬ ®å 1 : s¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty §¹i héi ®ång cæ ®«ng Héi ®ång qu¶n trÞ Ban gi¸m ®èc Ban kiÓm so¸t Phßng tæ chøc, lao ®éng-tiÒn l­¬ng Phßng KÕ to¸n tµi chÝnh Phßng hµnh chÝnh Phßng kÕ ho¹ch tiªu thô Phßng VËt t­ Phßng kü thuËt c«ng nghÖ Phßng kü thuËt c¬ ®iÖn Phßng KCS XÝ nghiÖp R­îu mïi XÝ nghiÖp phôc vô XÝ nghiÖp Cån 1.2.2 §Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh : C«ng ty cæ phÇn Cån R­îu Hµ Néi ®­îc thµnh lËp ®Ó huy ®éng vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶ trong viÖc ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh nh»m môc tiªu thu lîi nhuËn tèi ®a, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm æn ®Þnh cho ng­êi lao ®éng, t¨ng lîi tøc cho c¸c cæ ®«ng, ®ãng gãp cho ng©n s¸ch Nhµ n­íc vµ ph¸t triÓn C«ng ty. 1.2.2.1 Mét sè quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt chñ yÕu : Ng­êi ®Æt nÒn mãng ®Çu tiªn lµ «ng Callmette cïng c¸c nhµ khoa häc Ph¸p. Hä ®· nghiªn cøu thµnh c«ng qu¸ tr×nh ph©n lËp, tuyÓn chän, thuÇn chñng nÊm men trong mét thêi gian dµi t¹i ViÖn Pasteur cho phÐp ¸p dông dÔ dµng trong s¶n xuÊt c«ng nghiÖp tõ nguyªn liÖu g¹o cña ViÖt Nam. Nhãm nghiªn cøu ®· t¸ch riªng ra ®­îc hä nÊm mèc, nÊm men ra khái m«i tr­êng chung lµ men b¸nh, men l¸ cña d©n gian nhê ®ã ®· nuèi cÊy ®­îc gièng nÊm mèc thuÇn chñng cã ho¹t lùc ®­êng ho¸ tinh bét ®· nÊu chÝn tèt nhÊt. Tõ nÒn t¶ng ®ã, c¸c chuyªn viªn kü thuËt cña C«ng ty Cån R­îu Hµ Néi kh«ng ngõng t×m tßi, thö nghiÖm vµ c¶i tiÕn c¸c ph­¬ng ph¸p c«ng nghÖ theo h­íng ngµy cµng tiÕn bé, n¨ng suÊt vµ thÝch hîp h¬n, t¹o ra c¸c chñng nÊm thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn m«i tr­êng ViÖt Nam ®Ó s¶n xuÊt ra c¸c lo¹i r­îu chÊt l­îng cao. Mét sè quy tr×nh s¶n xuÊt c«ng nghÖ chñ yÕu : * Quy tr×nh s¶n xuÊt cån : Nguyªn liÖu lµ ngò cèc nh­ g¹o, ng«, khoai, s¾n ( hiÖn nay XÝ nghiÖp dïng s¾n lµ chñ yÕu v× gi¸ rÎ l¹i cã hµm l­îng tinh bét cao ), ®­îc xay nghiÒn nhá thµnh bét ®­îc ®­a vµo nÊu thµnh ch¸o lo·ng trong thêi gian 2 giê víi nhiÖt ®é 900C. Sau ®ã ®­a ch¸o sang thiÕt bÞ ®­êng ho¸ trong thêi gian lµ mét giê víi nhiÖt ®é lµ 55 – 600 C. Sau ®ã chuyÓn sang thiÕt bÞ lªn men, thêi gian lªn men lµ tõ 76 giê trë lªn, cho men vµo, tiÕp ®ã bé phËn KSC kiÓm tra, chuyÓn sang ch­ng cÊt vµ tinh chÕ thµnh cån 96®é vµ thu håi khÝ C02. Ta cã thÓ tãm t¾t qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cån theo s¬ ®å sau; S¬ ®å 2 : s¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cån : NVL NÊu chÝn Ch¸o lo·ng H©m nhõ PhÕ liÖu Ch­ng cÊt Cån ho¸ §­êng ho¸ CO2 E65nzym NH4NO3 Cån c«ng nghiÖp Cån tinh chÕ NhËp kho N­íc 900C T= 600C H2S04 T= 340C Men * Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt r­îu mïi S¶n phÈm r­îu mïi cã quy tr×nh s¶n xuÊt phøc t¹p, ®ßi hái ®é tinh khiÕt cao, do ®ã ph¶I bè trÝ d©y chuyÒn. C¸c lo¹i r­îu mïi phÇn lín ®­îc s¶n xuÊt theo ph­¬ng ph¸p pha chÕ. Mçi lo¹i r­îu cã nh÷ng c«ng thøc pha chÕ kh¸c nhau, sö dông c¸c h­¬ng liÖu, nhiªn liÖu kh¸c nhau. Tuy nhiªn, quy tr×nh c«ng nghÖ cña c¸c lo¹i r­îu( NÕp míi, lóa míi,…) lµ nh­ nhau, ®Òu b¾t ®Çu tõ cån tinh chÕ, dïng n­íc ®Ó gi¶m nång ®é cån, ®· ®­îc tãm t¾t b»ng s¬ ®æ trªn. Sau ®ã pha lÉn h­¬ng liÖu lµ cã thÕ sö dông ®­îc, cµng ®Ó l©u, chÊt l­îng cµng cao. S¬ ®å 3: s¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt r­îu mïi Cån §­êng NÊu ®­êng N­íc qua xö lý AxÝt H­¬ng liÖu Tµng tr÷ T¸ch cÆn R­îu trong ChiÕt chai KiÓm tra D¸n nh·n Bao b× §ai kÐt NhËp kho VËn chuyÓn Pha chÕ * Quy tr×nh s¶n xuÊt r­îu vang Nguyªn vËt liÖu chÝnh lµ hoa qu¶ t­¬i ®­îc lùa chän vµ röa s¹ch cho vµo ng©m ®­êng ®­îc thÓ hiÖn ë s¬ ®å sau : S¬ ®å 4: s¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt r­îu vang Hoa qu¶ Röa,ph©n lo¹i Ng©m ®­êng T¸ch cèt Lªn men chÝnh D¸n nh·n, bao gãi, ®ãng hép §ãng chai Tµng tr÷ Läc trong Röa chai Vá chai 1.2.2.2 Cơ cấu tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh : ViÖc tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc thùc hiÖn theo m« h×nh c«ng ty gåm c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn : 2 xÝ nghiÖp s¶n xuÊt chÝnh vµ 1 xÝ nghiÖp s¶n xuÊt phô trî. Mçi xÝ nghiÖp s¶n xuÊt chÝnh ®¶m b¶o mét quy tr×nh c«ng nghÖ nhÊt ®Þnh vµ cã cïng c¸c chøc n¨ng sau : - Qu¶n lý lao ®éng vµ tµi s¶n ; - Tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt theo ngiÖm vô ®­îc giao ; - Cung cÊp th«ng tin kÞp thêi phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c«ng t¸c s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ ; Mçi xÝ nghiÖp ®Òu cã 1 gi¸m ®èc xÝ nghiÖp, 1 phã gi¸m ®èc xÝ nghiÖp, tr­ëng ca, nh©n viªn thèng kª xÝ nghiÖp. · XÝ nghiÖp cån : lµ xÝ nghiÖp s¶n xuÊt cån tõ nghuyªn liÖu tinh bét. Bao gåm c¸c bé phËn : tæ vËn hµnh lß h¬i, tæ vËn chuyÓn, tæ nÊu tinh bét, tæ ®­êng ho¸ lªn men, tæ ch­ng cÊt, tæ vËn hµnh m¸y lÐn, m¸y b¬m, tæ ph©n tÝch qu¶n lý. Bé m¸y qu¶n lý gåm : 01 gi¸m ®èc, 01nh©n viªn kÕ to¸n, 04 ®èc c«ng. · XÝ nghiÖp r­îu mïi : lµ xÝ nghiÖp s¶n xuÊt r­îu pha chÕ tõ nghuyªn liÖu cån vµ c¸c h­¬ng liÖu chiÕt xuÊt tõ hoa qu¶. Bao gåm : tæ vËn chuyÓn, tæ chÕ biÕn vµ pha chÕ, tæ m¸y röa chai vµ chiÕt r­îu, ®ãng nót, tæ d¸n nh·n, tæ ®ai kÐt. Ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp mang tÝnh thêi vô. XÝ nghiÖp gåm ; 01 gi¸m ®èc, 01 kÕ to¸n, 171 c«ng nh©n chia thµnh 18 tæ. · XÝ nghiÖp phôc vô : ®©y lµ xÝ nghiÖp s¶n xuÊt phô ®Ó phôc vô cho 2 xÝ nghiÖp s¶n xuÊt chÝnh nh­ s¶n xuÊt bao b×, b¶o d­ìng, söa ch÷a m¸y mãc, thiÕt bÞ,...nh»m ®¶m b¶o cho quy tr×nh s¶n xuÊt ®­îc diÔn ra th­êng xuyªn liªn tôc. Ngoµi ra C«ng ty cßn cã 1 cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm chÞu tr¸ch nhiÖm : giíi thiÖu c¸c lo¹i s¶n phÈm cña C«ng ty vµ thu thËp th«ng cña kh¸ch hµng ®èi víi c¸c lo¹i s¶n phÈm cña C«ng ty. S¬ ®å 5 : c¬ cÊu tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Tæng c«ng ty R­îu – Bia – N­íc gi¶I kh¸t Hµ Néi C«ng ty cæ phÇn Cån r­îu Hµ N«i Tæ vËn chuyÓn Tæ chÕ biÕn vµ pha chÕ Tæ m¸y röa chai vµ chiÕt r­îu Tæ d¸n nh·n Tæ ®ai kÐt XÝ nghiÖp vèn XÝ nghiÖp r­îu mïi Tæ vËn chuyÓn Tæ ®­êng ho¸ lªn men Tæ ch­ng cÊt Tæ vËn hµnh lß h¬i Tæ nÊu tinh bét Tæ ph©n tÝch qu¶n lý Tæ vËn hµnh m¸y nÐn XÝ nghiÖp phôc vô Tæ vËn chuyÓn Tæ s¶n xuÊt bao b× Tæ kü thuËt 1.3. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n: Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n khoa häc vµ hîp lý cã vai trß hÕt søc quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. ViÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ph¶I xuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh, tõ yªu cÇu qu¶n lý, tõ tr×nh ®é cña c¸n bé kÕ to¸n, tõ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña c«ng ty. 1.3.1 §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n : Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®­îc tæ chøc theo ph­¬ng thøc kÕ to¸n tËp trung dùa trªn mèi quan hÖ trùc tuyÕn. Ph­¬ng thøc kÕ to¸n tËp trung thÓ hiÖn: Toµn bé c«ng t¸c ghi sæ vµ xö lý th«ng tin ®Òu ®­îc thùc hiÖn ë phßng kÕ to¸n. C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc tËp hîp chøng tõ ph¸t sinh sau ®ã chuyÓn vÒ phßng kÕ to¸n c«ng ty ®Ó xö lý tæng hîp, Phßng kÕ to¸n xö lý tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n h¹ch to¸n t¹i c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n. C¸c phÇn hµnh kÕ to¸n ®­îc chia râ rµng cho c©c kÕ to¸n viªn trong phßng. ChÝnh v× vËy c«ng t¸c kÕ to¸n dÇn ®­îc chuyªn m«n ho¸, phï hîp víi khèi l­îng c«ng viÖc vµ yªu cÇu xö lý. Mèi quan hÖ trùc tuyÕn trong tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n thÓ hiÖn kÕ to¸n tr­ëng trùc tiÕp ®iÒu hµnh c¸c nh©n viªn kÕ to¸n phÇn hµnh. C¸c nh©n viªn kÕ to¸n trùc tiÕp nhËn lÖnh cña kÕ to¸n tr­ëng vµ thùc hÞªn nhiÖm vô ®­îc giao. Ph­¬ng thøc nµy phï hîp víi t×nh h×nh hiÖn nay cña C«ng ty r­îu Hµ Néi. Bé m¸y kÕ to¸n ®­îc thùc hiÖn trªn nguyªn t¾c c¬ b¶n lµ ®¶m b¶o tÝnh ®éc lËp vÒ mÆt nghiÖp vô cho kÕ to¸n. §iÒu ®ã cho phÐp ph¶n ¸nh, kiÓm tra, gi¸m ®èc mét c¸ch trung thùc c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®ång thêi ®¶m b¶o sù nhÞp nhµng thèng nhÊt trong ho¹t ®éng. C«ng ty cã c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n sau: - KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu; - KÕ to¸n tiÒn l­¬ng, c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng vµ thanh to¸n víi ng­êi lao ®éng; - KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn; - KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh; - KÕ to¸n thanh to¸n; - KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh; - KÕ to¸n tiªu thô; S¬ ®å 6 : s¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty KÕ to¸n tr­ëng Phã phßng kÕ to¸n(kiªm kÕ to¸n tiÒn l­¬ng) KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh KÕ to¸n TS C§ Thñ quü C¸c nh©n viªn thèng kª cña c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn KÕ to¸n tiªu thô NhiÖm vô vµ chøc n¨ng cña tõng bé phËn kÕ to¸n * KÕ to¸n tr­ëng: Lµ ng­êi chÞu sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña gi¸m ®èc, ®­îc gi¸m ®èc ph©n c«ng tæ chøc qu¶n lý thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc vÒ lÜnh vùc ®­îc giao. §ång thêi chÞu sù chØ ®¹o vµ kiÓm tra cña kÕ to¸n tr­ëng Tæng c«ng ty vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô. KÕ to¸n tr­ëng cã c¸c nhiÖm vô sau: - ChØ ®¹o c«ng t¸c thu thËp, xö lý th«ng tin, sè liÖu kÕ to¸n theo ®èi t­îng vµ néi dung c«ng viÖc, theo chuÈn mùc vµ._. chÕ ®é kÕ to¸n. ChØ ®¹o c«ng t¸c kiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c kho¶n thu chi tµi chÝnh, c¸c nghÜa vô thu nép, thanh to¸n nî, kiÓm tra viÖc sö lý sö dông tµi s¶n vµ nguån h×nh thµnh tµi s¶n. - ChØ ®¹o c«ng t¸c ph©n tÝch th«ng tin, sè liÖu kÕ to¸n, tham m­u ®Ò xuÊt c¸c gi¶I ph¸p phôc vô yªu cÇu qu¶n trÞ vµ quyÕt ®Þnh kinh tÕ tµi chÝnh.Tham gia c«ng t¸c kiÓm tra xem xÐt c¸c dù ¸n vÒ ®Çu t­, söa ch÷a lín vµ x©y dùng c¬ b¶n, c¸c hîp ®ång kinh tÕ vÒ mÆt tµi chÝnh vµ ph¸p luËt . LËp b¸o c¸o tµi chÝnh theo niªn ®é. * KÕ to¸n tæng hîp: C¨n cø vµo sè liÖu trªn sæ s¸ch kÕ to¸n ®Ó thùc hiÖn viÖc kiÓm tra tÝnh c©n ®èi, chÝnh x¸c trªn c¸c b¶ng kª, sæ chi tiÕt, sæ tæng hîp vµ nhËt ký chøng tõ kÕ to¸n; h­íng dÉn vµ kiÓm tra c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n, thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é ghi chÐp, h¹ch to¸n ®óng nguyªn t¾c, chuÈn mùc vµ chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh, cung cÊp th«ng tin tæng hîp vµ th«ng tin chi tiÕt cÇn thiÕt thuéc lÜnh vùc kÕ to¸n phôc vô cho viÖc ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶; cïng c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n hoµn thiÖn sè liÖu ®Ó lËp b¸o c¸o theo yªu cÇu cña ngµnh vµ cÊp trªn; tham gia vµo c«ng t¸c ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. * Phã phßng kÕ to¸n: Lµ ng­êi gióp kÕ to¸n tr­ëngvÌ mét sè viÖc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc kÕ to¸n tr­ëng vÒ c«ng viÖc ®­îc giao; thùc hiÖn 1 phÇn hµnh kÕ to¸n ®­îc giao; thay mÆt kÕ to¸n tr­ëng gi¶I quyÕt c¸c c«ng viÖc cña phßng vµ c¸c c«ng viÖc theo yªu cÇu cña gi¸m ®èc khi kÕ to¸n tr­ëng ®I v¾ng, c¸c c«ng viÖc ®­îc kÕ to¸n tr­ëng uû quyÒn, ph©n c«ng khi cÇn thiÕt, thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kh¸c khi ®­îc ph©n c«ng., * KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi: Tæ chøc ghi chÐp, ph¶n ¸nh, tæng hîp mét c¸ch ®Çy ®ñ, trung thùc t×nh h×nh hiÖn cã vµ sù biÕn ®éng vÒ mÆt sè l­îng, chÊt l­îng lao ®éng, t×nh h×nh sö dông thêi gian lao ®éng vµ kÕt qu¶ lao ®éng; cã nhiÖm vô theo dâi vµ ph©n bæ tiÒn l­¬ng, BHYT, BHXH, KPC§ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty, lËp b¸o c¸o vÒ lao ®éng, tiÒn l­¬ng, c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. * KÕ to¸n tiªu thô: Lµm nhiÖm vô tæng hîp c¸c chøng tõ xuÊt kho b¸n hµng, kiÓm tra chøng tõ, lËp ®Þnh kho¶n kÕ to¸n vµ ghi sæ tæng hîp, theo dâi viÖc nhËp, xuÊt, tån kho thµnh phÈm, kª khai, tÝnh thuÕ thu nhËp hµng th¸ng, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, kiÓm so¸t chÆt chÏ, th­êng xuyªn c«ng nî vÒ tiªu thô s¶n phÈm, hµng hãa; kiÓm tra gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch vÒ qu¸ tr×nh b¸n hµng. * KÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh: TÝnh to¸n vµ ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ, kÞp thêi t×nh h×nh ph¸t sinhchi phÝ s¶n xuÊt ë c¸c bé phËn s¶n xuÊt còng nh­ trong ph¹m vi toµn c«ng ty, g¾n liÒn c¸c lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt kh¸c nhau theo tõng lo¹i s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt; tÝnh to¸n kÞp thêi chÝnh x¸c gi¸ thµnh cña tõng lo¹i s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt; kiÓm tra chÆt chÏ t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc tiªu thô vµ c¸c dù to¸n chi phi nh»m ph¸t hiÖn kÞp thêi c¸c hiÖn t­îng l·ng phÝ, sö dông chi phÝ kh«ng ®óng kÕ ho¹ch; lËp b¸o c¸o chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, tham gia ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ vµ h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm. * KÕ to¸n thanh to¸n: Hµng th¸ng c¨n cø vµo phiÕu thu, phiÕu chi tiÒn mÆt, c¸c chøng tõ mua chi tiÕt thanh to¸n theo tõng ho¸ ®¬n víi tõng ®èi t­îng kh¸ch hµng hay ng­êi b¸n. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo sæ chi tiÕt ®Ó ghi vµo c¸c nhËt ký chøng tõ vµ c¸c b¶ng kª liªn quan. *KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu: Ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ, kÞp thêi t×nh h×nh cung cÊp vËt liÖu trªn c¸c mÆt sè l­îng, chÊt l­îng, chñng lo¹i, gi¸ trÞ, thêi gian cung cÊp; tÝnh to¸n vµ ph©n bæ chÝnh x¸c, kÞp thêi vËt liÖu xuÊt dïng cho c¸c ®èi t­îng kh¸c nhau; kiÓm tra chÆt chÏ viÖc thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc tiªu hao vËt liÖu, ph¸t hiÖn vµ ng¨n chÆn kÞp thêi nh÷ng tr­êng hîp sö dông vËt liÖu sai môc ®Ýchg©y lang phÝ; th­êng xuyªn kiÓm tra viÖc thùc hiÖn ®Þnh møc dù tr÷ vËt liÖu, ph¸t hiÖn kÞp thêi c¸c lo¹i vËt liÖu ø ®äng kÐm phÈm chÊt ch­a cÇn dïng vµ cã biÖn ph¸p gi¶I phãng ®Ó thu håi vèn, nhanh chãng h¹n chÕ c¸c thiÖt h¹i cho C«ng ty; thùc hiÖn kiÓm kª vËt liÖu theo yªu cÇu qu¶n lý; lËp c¸c b¸o c¸o vÒ vËt liÖu; tham gia ph©n tÝch c¸c kÕ ho¹ch thu mua, dù tr÷, sö dông vËt liÖu. * KÕ to¸n TSC§: Ghi chÐp, ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ, kÞp thêi sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh t¨ng gi¶m TSC§ cña toµn c«ng ty còng nh­ ë tõng bé phËn trªn c¸c mÆt sè l­îng, chÊt l­îng, c¬ cÊu, gÝa trÞ, ®ång thêi kiÓm so¸t chÆt chÏ viÖc b¶o qu¶n, b¶o d­ìng vµ sö dông TSC§ ë c¸c bé phËn kh¸c nhau nh»m n©ng cao hiÖu suÊt sö dông t¸I s¶n; ph¶n ¸nh vµ kiÓm tra chÆt chÏ c¸c kho¶n chi phÝ lín TSC§; hµng th¸ng c¨n cø vµo nguyªn gi¸ TSC§ hiÖn cã vµ tû lÖ khÊu hao do Nhµ n­íc quy ®Þnh ®Ó tiÕn hµnh tÝnh to¸n khÊu hao cho c¸c ®èi t­îng; kiÓm so¸t th­êng xuyªn chÆt chÏ c¸c kho¶n thanh to¸n c«ng nî vÒ ®Çu t­ TSC§ vµ söa ch÷a TSC§. * Thñ quü: Thùc hiÖn viÖc thu chi theo chõng tõ thu chi khi ®· ®ñ ®iÒu kiÖn theo nguyªn t¾c; hµng ngµy kiÓm kª tån quü tiªn mÆt vµ sæ kÕ to¸n tiÒn mÆt thùc tÕ vµ tiÕn hµnh ®èi chiÕu sè liÖu c¸c sæ quü tiÒn mÆt; tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c cña c¸c kho¶n thu chi vµ tån quü; thùc hiÖn kiÓm kª tiÒn mÆt theo yªu cÇu qu¶n lý, lËp b¸o c¸o thu chi tiÒn mÆt; thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kh¸c khi ®­îc ph©n c«ng. * C¸c nh©n viªn thèng kª ë c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn: Lµm nhiÖm vô theo dâi c¸c kho¶n thu chi tµi chÝnh, s¶n xuÊt còng nh­ b¸n hµng. 1.3.2 §Æc ®iÓm tæ chøc sæ kÕ to¸n: 1.3.2.1ChÝnh s¸ch kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty: - Niªn ®é kÕ to¸n: niªn ®é kÕ to¸n cña C«ng ty theo n¨m d­¬ng lÞch b¾t ®Çu tõ 1/1 ®Õn 31/12 hµng n¨m. - K× kÕ to¸n: qu¸ tr×nh s¶n xuÊt diÔn ra liªn tôc t¹i C«ng ty víi khèi l­îng vèn lín ®ßi hái cung cÊp th«ng tin nhanh chãng vµ kÞp thêi nªn k× kÕ to¸n t¹i C«ng ty ®­îc x¸c ®Þnh lµ hµng th¸ng. - K× lËp b¸o c¸o: cuèi mçi quý c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh ®­îc lËp ®Ó cung cÊp cho c¸c ®èi t­îng cã nhu cÇu sö dông th«ng tin. - Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n: Do tÝnh ph¸t sinh th­êng xuyªn cña c¸c nghiÖp vô s¶n xuÊt ®ßi hái kiÓm so¸t chÆt chÏ nªn C«ng ty thèng nhÊt h¹ch to¸n tæng hîp theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. - Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt hµng tån kho: C«ng ty h¹ch to¸n chi tiÕt hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p thÎ song song. - Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu xuÊt kho: C«ng ty x¸c ®Þnh gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu xuÊt kho theo ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn. - Ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng: tõ 31/12/2003 trë vÒ tr­íc, c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty chØ chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. Tõ 01/01/2004 c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty ngoµi chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt cßn ph¶I chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng 10% theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ. - Ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh: §Ó trÝch khÊu hao TSC§, C«ng ty sö dông ph­¬ng ph¸p khÊu hao ®­êng th¼ng theo tiªu thøc s¶n l­îng, ®­îc ¸p dông theo quyÕt ®Þnh sè 206/2003/Q§ - BTC ngµy 12/12/2003 cña Bé tr­ëng Bé tµi chÝnh. C«ng ty tù trÝch khÊu hao dùa trªn thêi gian sö dông dù kiÕn cña tõng lo¹i TSC§ mµ Nhµ n­íc quy ®Þnh. - Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh phÈm: theo ph­¬ng ph¸p ph©n b­íc cã tÝnh gi¸ thµnh nöa thµnh phÈm. - §èi víi viÖc h¹ch to¸n c«ng cô, dông cô: c«ng cô, dông cô cña C«ng ty th­êng cã gi¸ trÞ nhá nªn C«ng ty thùc hiÖn viÖc ph©n bæ c«ng cô, dông cô mét lÇn (100%); tøc lµ h¹ch to¸n th¼ng tõ TK153 vµo c¸c TK chi phÝ c«ng cô, dông cô, sau ®ã chi phÝ nµy ®­îc tËp hîp vµ ®­a vµo B¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô, dông cô. - §¬n vÞ tiÒn tÖ kÕ to¸n ¸p dông trong ghi chÐp sæ kÕ to¸n lµ VN§. Nguyªn t¾c vµ ph­¬ng ph¸p chuyÓn ®æi c¸c ®ång tiÒn kh¸c nhau theo tû gi¸ c«ng bè cña Ng©n hµng nhµ n­íc ViÖt Nam. 1.3.2.2 §Æc ®iÓm tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty: Tµi kho¶n sö dông lµ tµi kho¶n ¸p dông cho doanh nghiÖp s¶n xuÊt do Nhµ n­íc ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 1141 – TC/Q§/C§KT ngµy 1/11/1995 cña Bé tµi chÝnh. Sang niªn ®é kÕ to¸n 2004, C«ng ty cßn c¨n cø vµo th«ng t­ 89/2002/TT – BTC ngµy 9/10/2002 ®Ó söa ®æi ký hiÖu vµ néi dung mét sè tµi kho¶n trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n. C«ng ty cæ phÇn cån r­îu ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chøng tõ víi c¸c lo¹i sæ : NhËt ký chøng tõ; b¶ng kª; sæ; thÎ kÕ to¸n chi tiÕt, sæ c¸i. Nh÷ng nghiÖp vô kinh tÕ hµng ngµy ®­îc ph¶n ¸nh trªn c¸c sæ chi tiÕt nh­: sæ chi tiÕt theo dâi tµi kho¶n tiÒn vay, sæ chi tiÕt theo dâi thanh to¸n víi nhµ cung cÊp, sæ chi tiÕt b¸n hµng, sæ chi tiÕt thanh to¸n víi kh¸ch hµng, sæ chi tiÕt TSC§. §Õn cuèi th¸ng, c¨n cø vµo NhËt ký chøng tõ vµ B¶ng kª ®Ó tæng hîp sè ph¸t sinh Nî vµ tæng sè ph¸t sinh Cã cña tõng tµi kho¶n chi tiÕt trªn sæ C¸I cña tõng tµi kho¶n, tõ ®ã ghi vµo c¸c b¸o c¸o cã liªn quan. Sæ c¸I c¸c tµi kho¶n ®­îc më riªng cho tõng n¨m vµ chi tiÕt cho 12 th¸ng. S¬ ®å 7 : Quy tr×nh ghi sæ theo h×nh thøc NhËt ký chøng tõ t¹i C«ng ty Chøng tõ gèc vµ c¸c b¶ng ph©n bæ NhËt ký chøng tõ Sæ c¸i B¸o c¸o kÕ to¸n B¶ng kª Sæ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ tæng hîp chi tiÕt Chó thÝch Ghi hµng ngµy Ghi cuãi th¸ng Ghi ®èi chiÕu 1.4 Mét sè ®Æc ®iÓm kinh tÕ tµi chÝnh kh¸c. - ChÝnh s¸ch gi¸ c¶ : trong nh÷ng n¨m qua, C«ng ty cã nh÷ng b­íc tiÕn quan träng trong viÖc lùa chän chÝnh s¸ch ®Þnh gi¸ b¸n s¶n phÈm nh­ : gi¸ trÞ gia t¨ng cña th­¬ng hiÖu, x©y dùng hÖ thèng nhiÒu gi¸,...®· gióp cho C«ng ty ®¶m b¶o ®­îc gi¸ c¶ æn ®Þnh, lÊy s¶n phÈm cã l·i bï l¹i cho s¶n phÈm bÞ lç ®Ó duy tr× sù ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm vµ chñ yÕu phôc vô cho tÇng líp ng­êi lao ®éng trong x· héi cã thu nhËp thÊp nh­ng ®¶m b¶o vÒ chÊt l­îng vµ vÖ sinh an toµn thùc phÈm. - ChÝnh s¸ch ph©n phèi : Tõ n¨m 2006, C«ng ty thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ trong viÖc tæ chøc ký kÕt c¸c hîp ®ång tiªu thô s¶n phÈm. Th«ng qua c¸c hîp ®ång ®¹i lý ®­îc ký kÕt, s¶n l­îng tiªu thô cña c¸c ®¹i lý ®­îc x¸c ®Þnh cho c¶ n¨m vµ tõng quý dùa trªn kh¶ n¨ng tiªu thô vµ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt cña c«ng ty. - ChÝnh s¸ch kh¸ch hµng : Cïng víi viÖc ph¸t triÓn hÖ thèng kªnh ph©n phèi, C«ng ty rÊt chó träng hç trî kh¸ch hµng víi c¸c ph­¬ng thøc sau : chiÕt khÊu thanh to¸n, chiÕt khÊu th­¬ng m¹i, hç trî vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng...®Æc biÖt lµ viÖc chuyÓn giao hµng ®Õn tËn kho ®èi víi kh¸ch hµng ®¹i lý triÓn khai tõ n¨m 2005 ®Õn nay . - C«ng t¸c ®Çu t­ vµ chÊt l­îng s¶n phÈm : Trong n¨m 2006, C«ng ty ®· ®Çu t­ trªn 16 tû ®ång ®Ó n©ng cÊp thiÕt bÞ. Cô thÓ nh­ : hÖ thèng n­íc tinh läc, thïng inox chøa cån vµ pha chÕ r­îu...C«ng ty còng chó träng ®Çu t­ thªm trang thiÕt bÞ cho c«ng t¸c nghiªn cøu vµ kÕt hîp víi phong trµo s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt ®ang lµ tiÒn ®Ò cho viÖc nghiªn cøu vµ s¶n xuÊt thö nhøng s¶n phÈm míi trong thêi gian tíi, - C«ng t¸c xuÊt khÊu : C«ng ty ®· cã nhiÒu cè g¾ng më réng thÞ tr­êng n­íc ngoµi. Tuy doanh thu tõ xuÊt khÈu cßn h¹n chÕ, nh­ng nh÷ng s¶n phÈm cña C«ng ty ®· ®­îc c¸c n­íc khu vùc ch©u ¸ ®ãn nhËn vµ ®¸nh gi¸ cao nh­ thÞ tr­êng NhËt B¶n, Hµ Quèc, §«ng ¢u,... HiÖn nay C«ng ty c¨n cø vµo th«ng t­ 23/2005/TT – BTC ban hµnh ngµy 30/03/2005 ®Ó lËp 3 trong 4 lo¹i b¸o c¸o tµi chÝnh b¾t buéc theo quy ®Þnh cña Bé tµi chÝnh, ®ã lµ: - B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n - B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh - ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh Ngoµi 3 b¸o c¸o trªn, C«ng ty cßn lËp b¸o c¸o tµi chÝnh kh¸c theo quý, nh­: - B¶ng c«ng bè, c«ng khai mét sè chØ tiªu tµi chÝnh - B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô nép ng©n s¸ch - B¸o c¸o t×nh h×nh t¨ng gi¶m TSC§ - B¸ã c¸o t×nh h×nh t¨ng gi¶m c¸c kho¶n ®Çu t­ vµo ®¬n vÞ kh¸c - B¸o c¸o t×nh h×nh tiÒn l­¬ng vµ thu nhËp T¹i c«ng ty, b¸o c¸o qu¶n trÞ kh«ng ®­îc lËp ®Þnh kú mµ chØ ®­îc lËp khi cã yªu cÇu cña nhµ qu¶n trÞ nh­ mét sè b¸o c¸o: b¸o c¸o chi tiÕt kÕt qu¶ kinh doanh; b¸o c¸o chi phÝ b¸n hµng – chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp; b¸o c¸o tÝnh gi¸ thµnh; b¸o c¸o s¶n l­îng, b¸o c¸o quü l­¬ng, b¸o c¸o t¨ng gi¶m vèn khÊu hao,… Sau khi kÕt thóc n¨m tµi chÝnh, C«ng ty ph¶I göi b¸o c¸o tµi chÝnh vµ b¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng trong n¨m theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt lªn c¸c c¬ quan chøc n¨ng cã thÈm quyÒn nh­: Së tµi chÝnh Hµ Néi, C¬ quan kiÓm to¸n nhµ n­íc, Côc thuÕ Hµ Néi, côc thèng kª Hµ Néi, tæng c«ng ty R­îu – Bia – N­íc gi¶I kh¸t Hµ Néi. PhÇn II : thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty cæ phÇn cån r­îu Hµ Néi 2.1 §Æc ®iÓm h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty 2.1.1 §Æc ®iÓm h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ë C«ng ty: * §èi t­îng chi phÝ s¶n xuÊt: S¶n phÈm cña C«ng ty cæ phÇn Cån r­îu Hµ Néi bao gåm nhiÒu lo¹i, tr¶i qua nhiÒu qu¸ tr×nh chÕ biÕn liªn tôc, qua nhiÒu giai ®o¹n chÕ bÕn kh¸c nhau. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm nµy mµ C«ng ty tæ chøc s¶n xuÊt theo xÝ nghiÖp thµnh viªn t­¬ng øng víi tõng giai ®o¹n cña quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm, kÕt qu¶ s¶n xuÊt cña tõng giai ®o¹n tr­íc lµ nöa thµnh phÈm chuyÓn sang giai ®o¹n sau ®Ó tiÕp tôc chÕ biÕn ra thµnh phÈm hoÆc cã thÓ b¸n ra ngoµi nh­ cån tinh chÕ 960, r­îu n­íc nöa thµnh phÈm – kÕt qu¶ cña giai ®o¹n pha chÕ. Tõ ®Æc ®iÓm nµy ®ßi hái C«ng ty ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ phï hîp víi ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh vµ víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt, ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ cña m×nh. ë c«ng ty cæ phÇn cån r­îu Hµ Néi ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ tõng xÝ nghiÖp thµnh viªn ( XÝ nghiÖp Cån, XÝ nghiÖp R­îu mïi, XÝ nghiÖp Bao b×), tõng bé phËn s¶n xuÊt phô ( Bé phËn Lß h¬I, Bé phËn Xay x¸t, XÝ nghiÖp C¬ ®iÖn ), tõng c«ng ®o¹n s¶n xuÊt ( c«ng ®o¹n pha chÕ, c«ng ®o¹n ®ãng chai ) vµ chi tiÕt ®Ðn tõng s¶n phÈm. Cô thÓ: - XÝ nghiÖp Cån chi s¶n xuÊt cån thµnh phÈm ( cån 960 ) do vËy toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt tËp hîp ®­îc ë XÝ nghiÖp Cån ®Ó tÝnh gi¸ thµnh cån 960. - XÝ nghiÖp r­îu mïi: S¶n xuÊt c¸c lo¹i r­îu mïi nh­ r­îu cam, r­îu chanh, r­îu nho, r­îu lóa míi... - C¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn kh¸c th× ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ lµ tõng xÝ nghiÖp vµ chi tiÕt cho tõng giai ®o¹n c«ng nghÖ nh­ pha chÕ, ®ãng chai vµ tõng lo¹i s¶n phÈm nh­ r­îu chanh, r­äu cam, r­îu lóa míi… - §èi víi nh÷ng kho¶n môc chi phÝ liªn quan ®Õn c¸c lo¹i s¶n phÈm cña tõng xÝ nghiÖp th× tiÕn hµnh trùc tiÕp , cßn nh÷ng kho¶n môc chi phÝ liªn quan ®Õn nhiÒu lo¹i s¶n phÈm th× C«ng ty sö dông ph­¬ng ph¸p ph©n bæ gi¸n tiÕp cho tõng ®èi t­îng h¹ch to¸n theo tiªu thøc ph©n bæ thÝch hîp. Cuèi mçi th¸ng dùa vµo chi phÝ s¶n xuÊt ®· tËp hîp ®­îc kÕ to¸n lËp NhËt ký chøng tõ sè 7 vµ ghi vµo sæ c¸I cã liªn quan. §ång thêi hµng th¸ng tõ NhËt ký chøng tõ sè 7 vµ sæ C¸I, kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµm c¬ së cho viÖc lËp b¸o lËp b¸o c¸o chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ gi¸ thµnh mçi th¸ng. * Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt: Do tÝnh ph¸t sinh th­êng xuyªn cña c¸c yÕu tè chi phÝ s¶n xuÊt ®ßi hái kiÓm so¸t chÆt chÏ nªn C«ng ty thèng nhÊt h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn, chi tiÕt theo tõng xÝ nghiÖp thµnh viªn. 2.1.2 §Æc ®iÓm tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty: * §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty: XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm chi phÝ s¶n xuÊt , quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt r­îu mµ C«ng ty x¸c ®Þnh ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ tõng lo¹i nöa thµnh phÈm ë tõng giai ®o¹n s¶n xuÊt vµ tõng lo¹i s¶n phÈm hoµn thµnh ë giai ®o¹n cuèi cïng khi ®em nhËp kho hoÆc tiªu thô trùc tiÕp. Cô thÓ, ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh cña: - XÝ nghiÖp Cån: cån thµnh phÈm. - XÝ nghiÖp r­îu mïi: + R­îu n­íc tõng lo¹i – s¶n phÈm cña c«ng ®o¹n pha chÕ. + R­îu ®ãng chai tõng lo¹i – s¶n phÈm cña c«ng ®o¹n ®ãng chai. + R­îu vang. - XÝ nghiÖp Bao b×: bao b× tõng lo¹i, tõng kÝch cì. * Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty: Do ®Æc ®iÓm cña s¶n xuÊt vµ ®Æc ®iÓm cña quy tr×nh c«ng nghÖ phøc t¹p kiÓu liªn tôc còng nh­ yªu cÇu qu¶n lý cÇn tÝnh gi¸ thµh nöa thµnh phÈm b¸n ra ngoµi, C«ng ty ®· ¸p dông ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh ph©n b­íc cã tÝnh gi¸ thµnh nöa thµnh phÈm. Trªn c¬ së c¸c chi phÝ ®· tËp hîp ë tõng giai ®o¹n c«ng nghÖ, tõ giai ®o¹n I kÕt chuyÓn sang giai ®o¹n II vµ tiÕp tôc tÝnh gi¸ thµnh cña nöa thµnh phÈm giai ®o¹n sau, cø nh­ vËy cho ®Õn khi tÝnh gi¸ thµnh cña thµnh phÈm ë giai ®o¹n c«ng nghÖ cuèi cïng. 2.2 H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: Nguyªn vËt liÖu lµ kho¶n môc chiÕm tû träng lín trong tæng chi phÝ s¶n xuÊt cña C«ng ty, chñng lo¹i ®a d¹ng, phong phó, ®­îc cung cÊp tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau, cã lo¹i trong n­íc, cã lo¹i ph¶I nhËp khÈu, mçi lo¹i cã tÝnh n¨ng, t¸c dông kh¸c nhau. B¶ng 3 - Danh môc nguyªn vËt liÖu vµ nguån cung øng STT Tªn nguyªn vËt liÖu §V tÝnh Nguån cung øng 1 S¾n, ng«, g¹o Kg Néi ®Þa 2 D©u, m¬, t¸o mÌo, døa, mËn Kg Néi ®Þa 3 PhÈm mµu chanh Kg Néi ®Þa 4 PhÈm cam Kg Néi ®Þa 5 H­¬ng cèm LÝt Néi ®Þa 6 Acid chanh Kg Néi ®Þa 7 Chanh qu¶ TÊn Néi ®Þa 8 §­êng tr¾ng TÊn Néi ®Þa 9 Muèi Kg Néi ®Þa 10 §¹m NH4 (SO2) Kg Néi ®Þa 11 Thuèc s¸t trïng Kg Néi ®Þa 12 DÇu FO TÊn NhËp ngo¹i 13 Sansuper LÝt NhËp ngo¹i 14 Termamyl Kg NhËp ngo¹i 15 GiÊy gãi r­îu Kg Néi ®Þa 16 §ai nhùa, khãa ®ai Kg Néi ®Þa 17 §­êng ng©m qu¶ TÊn Néi ®Þa 18 Vá hép C¸i Néi ®Þa 19 KÐt Carton Bé Néi ®Þa 20 Nh·n c¸c lo¹i Bé Néi ®Þa 21 H­¬ng cam LÝt Ph¸p 22 Nót nh«m C¸i Malaysia, Indonesia 23 Emzim Kg §an M¹ch 24 Chai C¸i Néi ®Þa C¨n cø vµo vai trß vµ t¸c dông cña vËt liÖu trong s¶n xuÊt, kÕ to¸n ®· tiÕn hµnh ph©n lo¹i vµ theo dâi nguyªn vËt liÖu trªn c¸c ta× kho¶n chi tiÕt cña TK 152 – Nguyªn vËt liÖu nh­ sau: - TK 1521 : Nguyªn vËt liÖu chÝnh, bao gåm: g¹o tÊm, bét g¹o tÊm, bét s¾n,dÞch san, dÞch tÐc, ®¹m ®­êng, h­¬ng, cèm… - TK 1522 : Nguyªn vËt liÖu phô: bao gåm: h­¬ng liÖu c¸c lo¹i, nót, giÊy, phÈm mµu, nh·n,… - TK 1523 : Nhiªn liÖu bao gåm: dÇu FO, dÇu mì, s¬n c¸c lo¹i… - TK 1524 : Phô tïng thay thÕ: d©y ®iÖn, bãng ®Ìn , ®inh vÝt,.. - TK 1527 : VËt liÖu kh¸c. Cuèi th¸ng kÕ to¸n c¨n cø vµo “ PhiÕu xuÊt kho”, “b¸o c¸o kho”… tõ c¸c thñ kho vµ “ B¸o c¸o sö dông vËt t­” tõ c¸c nh©n viªn thèng kª t¹i c¸c xÝ nghiÖp, kÕ to¸n vËt liÖu x¸c ®Þnh sè vËt liÖu thùc dïng, lËp “B¶ng tÝnh gi¸ vËt liÖu xuÊt” cho tõng bé phËn sö dông kh¸c nhau. Trªn c¬ së ®ã lËp “B¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô” cho toµn C«ng ty. Tõ “B¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô, dông cô”, kÕ to¸n gi¸ thµnh tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo ph©n x­ëng vµo “B¶ng kª sè 4” vµ lÊy sè liÖu tæng hîp ghi vµo “NhËt ký chøng tõ sè 7”. Sè liÖu ë “NhËt ký chøng tõ sè 7” ®­îc sö dông ®Ó ghi vµo Sæ c¸I TK 152, TK 621 vµ c¸c tµi kho¶n liªn quan kh¸c. §Ó tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp kÕ to¸n sö dông TK 621 – chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp vµ më chi tiÕt theo tõng xÝ nghiÖp thµnh viªn. - TK 6211 : Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp – XÝ nghiÖp Cån. - TK 6212 : Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp – XÝ nghiÖp r­îu Mïi. - TK 6214 : Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp – XÝ nghiÖp Bao b×. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ®­îc tËp hîp trùc tiÕp cho bé phËn s¶n xuÊt phô vµo TK 154, chi tiÕt nh­ sau: - TK 1545 : Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang – Bé phËn Lß h¬i. - TK 1546 : Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang – Bé phËn Xay x¸t. - TK 1548 : Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang – XÝ nghiÖp C¬ ®iÖn. Khi cã nhu cÇu s¶n xuÊt, c¸c xÝ nghiÖp cã nhu cÇu sÏ göi giÊy ®Ò nghÞ lÜnh vËt t­. Khi ®­îc Gi¸m ®èc cïng tr­ëng phßng kÕ ho¹ch vËt t­ phª duyÖt, phßng kÕ ho¹ch vËt t­ sÏ viÕt “PhiÕu xuÊt kho”. Thñ kho chØ ®­îc phÐp xuÊt kho khi ®· cã ®ñ ch÷ ký cña hai ng­êi kÓ trªn vµ ghi sè l­îng thùc xuÊt trªn phiÕu xuÊt kho. Sè l­îng thùc xuÊt kh«ng ®­îc lín h¬n sè l­îng yªu cÇu ghi trªn phiÕu xuÊt kho. PhiÕu xuÊt kho ®­îc ghi lµm 3 liªn: mét liªn l­u t¹i phßng vËt t­, mét liªn l­u t¹i kho vµ mét liªn chuyÓn lªn phßng kÕ to¸n. Cuèi mçi th¸ng, kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu c¨n cø vµo sè liÖu chi tiÕt cña vËt liÖu, c«ng cô, dông cô, c¸c phiÕu xuÊt kho theo ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn. Gi¸ thùc tÕ NVL xuÊt trong th¸ng (Pbq) = TrÞ gi¸ NVL tån ®Çu th¸ng + TrÞ gi¸ NVL nhËp trong th¸ng Khèi l­îng NVL tån ®Çu th¸ng + Khèi l­îng NVL nhËp trong th¸ng Gi¸ thùc tÕ NVL xuÊt dïng = Pbq * Khèi l­îng NVL xuÊt dïng VÝ dô: Trong th¸ng 12/2007 vËt liÖu tinh bét sÏ cã sè liÖu nh­ sau: c¨n cø vµo b¶ng kª tæng hîp nhËp xuÊt tån nguyªn vËt liÖu. B¶ng 4 : B¶ng kª tæng hîp nhËp – xuÊt – tån NVL Th¸ng 12/2006 C«ng ty cæ phÇn cån r­îu Hµ Néi Tªn hµng Tån ®Çu k× NhËp trong k× XuÊt trong k× Tån cuèi k× L­îng TiÒn L­îng TiÒn L­îng TiÒn L­îng TiÒn tinh bét 5132 49583000 6790 65604980 7028 67903130 4894 47284850 …. …. …. …. …. …. …. …. …. Céng 2211345690 13256563470 13890460 4134245360 Gi¸ trÞ vËt liÖu tån ®Çu th¸ng: 49 583 000 VN§ Sè l­îng vËt liÖu tån ®Çu th¸ng : 5132 kg TrÞ gi¸ vËt liÖu nhËp trong th¸ng : 65 604 980 VN§ Sè l­îng vËt liÖu nhËp trong th¸ng : 6790 kg §¬n gi¸ vËt liÖu xuÊt dïng trong th¸ng = 49583000 + 65604980 = 9661,8 5132 + 6790 Sè l­îng vËt liÖu xuÊt trong th¸ng: 7028 kg VËy, gi¸ trÞ vËt liÖu tinh bét xuÊt trong th¸ng = 9661,8 * 7028 = 67 903 130® Víi ph­¬ng ph¸p tÝnh nh­ vËy th× cuèi th¸ng kÕ to¸n míi tÝnh ®­îc trÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu xuÊt kho. PhiÕu xuÊt kho Ngµy 20/12/2007 Nî:…………. Cã:…………. Hä vµ tªn ng­êi nhËn hµng: Tæ xay x¸t Lý do xuÊt kho: XÝ nghiÖp R­îu mïi XuÊt t¹i kho: LÜnh Nam stt Tªn vËt t­, s¶n phÈm M· sè ®v t Sè l­îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn Chøng tõ Thùc xuÊt 1 G¹o tÊm Kg 246790 246790 2 Bét s¾n Kg 126130 126130 3 Tinh bét Kg 7028 7028 3 …. …. …. …. …. …. …. Céng 246790 246790 Phô tr¸ch bé phËn Phô tr¸ch bé phËn cung tiªu Ng­êi nhËn Thñ kho (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (ký, hä tªn) C¨n cø vµo sè l­îng thùc xuÊt trªn phiÕu xuÊt kho, kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu tÝnh ra gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu xuÊt cho tõng xÝ nghiÖp vµ ghi vµo “ B¶ng tÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu xuÊt” råi chuyÓn tíi kÕ to¸n gi¸ thµnh ghi vµo “B¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô, dông cô”. B¶ng 5 TrÝch b¶ng tÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu xuÊt th¸ng 12/2006 – XÝ nghiÖp R­îu mïi stt Tªn vËt liÖu S¶n l­îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 Tinh bét 7028 9661,8 67903130 2 H­¬ng cèm 102 789354.2 80514128 3 Muèi 1205 3126,6 3767553 … …. …. …. …. Céng 5962594200 Sè liÖu trªn b¶ng ghi ®­îc ghi vµo “B¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô, dông cô – th¸ng 12/2006” ë cét Nî TK 6212 vµ vµo c¸c dßng t­¬ng øng. Mçi lo¹i s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt tõ c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu kh¸c nhau nªn khi tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cho tõng xÝ nghiÖp, kÕ to¸n cßn chó ý chi tiÕt nguyªn vËt liÖu dïng cho tõng lo¹i s¶n phÈm c¨n cø vµo b¸o c¸o s¶n xuÊt chi tiÕt c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu cña tõng xÝ nghiÖp thµnh viªn nh»m phôc vô tÝnh gi¸ thµnh tõng lo¹i s¶n phÈm. Sau khi x¸c ®Þnh ®­îc chi tiÕt chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp tÝnh cho tõng s¶n phÈm t¹i mçi c«ng ®o¹n, kÕ to¸n lÊy lµm c¨n cø ®Ó ghi vµo b¶ng tÝnh gi¸ thµnh tõng c«ng ®o¹n cô thÓ cho tõng lo¹i r­îu t­¬ng øng. Toµn bé viÖc tæng hîp tÝnh to¸n nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp xuÊt dïng cho tõng ®èi t­îng sö dông ®­îc thùc hiÖn trªn “B¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô, dông cô”. Trªn b¶ng ph©n bæ, c¸c cét ph¶n ¸nh TK ghi Nî ( chi tiÕt cho bé phËn sö dông), c¸c dßng ph¶n ¸nh TK ghi Cã ( chi tiÕt cho tõng lo¹i nguyªn v¸t liÖu, c«ng cô, dông cô). §èi víi c«ng cô, dông cô: c«ng cô, dông cô cña c«ng ty th­êng cã gi¸ trÞ nhá nªn ®­îc ph©n bæ 100%, chi phÝ c«ng cô, dông cô, còng ®­îc tËp hîp vµ ®­a vµo “B¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô, dông cô”. Cuèi th¸ng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tËp hîp sè liÖu ë B¶ng ph©n bæ sè 2 ®Ó ghi vµo “B¶ng kª sè 4 – TËp hîp chi phÝ s¶n x uÊt theo ph©n x­ëng”. §ång thêi c¨n cø vµo sè liÖu ë B¶ng kª sè 4 ®Ó ghi vµo NhËt ký chøng tõ sè 7 – PhÇn 1: TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt toµn doanh nghiÖp, råi ghi vµo Sæ c¸I TK 621 chi tiÕt cho tõng xÝ nghiÖp thµnh viªn. 2.3 KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ: 714 ng­êi , trong ®ã sè lao ®éng trùc tiÕp lµ: 655 ng­êi, sè lao ®éng gi¸n tiÕp lµ: 59 ng­êi. B¶ng 6 : C¬ cÊu lao ®éng §¬n vÞ: ng­êi Stt N¨m ChØ tiªu 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1 Tæng lao ®éng 714 710 689 659 646 607 2 §¹i häc 70 70 70 70 70 70 3 Cao ®¼ng, trung cÊp 14 14 14 14 14 14 4 C«ng nh©n s¶n xuÊt 439 435 414 384 371 423 5 Nh©n viªn kü thuËt 22 22 22 22 22 22 6 Nh©n viªn kinh tÕ 49 49 49 49 49 49 7 C¸n bé qu¶n lý 29 29 29 29 29 29 8 Lao ®éng nam 359 357 347 332 325 306 9 Lao ®éng n÷ 355 353 342 327 321 301 Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ nh÷ng kho¶n tiÒn ph¶I tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm, trùc tiÕp thùc hiÖn c¸c lao vô, dÞch vô. Cô thÓ, ë C«ng ty cæ phÇn Cån r­îu Hµ Néi kho¶n môc nµy bao gåm: tiÒn l­¬ng chÝnh, l­¬ng phô, c¸c kho¶n phô cÊp, tiÒn trÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh… H×nh thøc tr¶ l­¬ng ¸p dông t¹i C«ng ty bao gåm c¶ h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian vµ h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm. §èi víi c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, C«ng ty ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm( l­¬ng s¶n phÈm ). L­¬ng c¬ b¶n = HÖ sè l­¬ng cÊp bËc* Møc l­¬ng tèi thiÓu ( = 450 000VN§) L­¬ng thêi gian = Sè ngµy tÝnh theo l­¬ng thêi gian * §¬n gi¸ l­¬ng thêi gian ngµy (= 50 000 ®/ngµy) L­¬ng s¶n phÈm = Khèi l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh * §¬n gi¸ l­¬ng s¶n phÈm §¬n gi¸ l­¬ng s¶n phÈm do Phßng Tæ chøc, lao ®éng – tiÒn l­¬ng cña C«ng ty tÝnh vµ göi lªn Phßng KÕ to¸n ®Ó tÝnh ra tiÒn l­¬ng ph¶I tr¶ cho c«ng nh©n s¶n xuÊt. Nh­ vËy: Tæng tiÒn l­¬ng = L­¬ng s¶n phÈm + L­¬ng thêi gian + Phô cÊp C¸c kho¶n phô cÊp bao gåm: phô cÊp §¶ng, an toµn lao ®éng , tiÒn th­ëng, c¬m ca,… Trong ®ã : Phô cÊp §¶ng = HÖ sè phô cÊp §¶ng (=0,3) * L­¬ng tèi thiÓu (= 450 000§) An toµn lao ®éng =60 000§/ng­êi/th¸ng TiÒn th­ëng = HÖ sè th­ëng * L­¬ng c¬ b¶n TiÒn c¬m ca = 10 000§/ng­êi/ngµy C«ng ty kh«ng trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt mµ hµng th¸ng khi cã ph¸t sinh chi phÝ th× tÝnh lu«n vµo tiÒn l­¬ng ph¶I tr¶ cho c«ng nh©n s¶n xuÊt tøc lµ h¹ch to¸n trùc tiÕp vµo chi phÝ s¶n xuÊt trong th¸ng. ë C«ng ty tû lÖ trÝch KPC§ lµ 2% trªn l­¬ng thùc tÕ, c¸c kho¶n BHXH lµ 15%, BHYT lµ 2% trªn l­¬ng c¬ b¶n. Cßn 6% (BHXH 5%, BHYT 1%) ng­êi lao ®éng ph¶I chÞu vµ ®­îc khÊu trõ lu«n vµo l­¬ng. VÝ dô : T¹i tæ pha chÕ – XÝ nghiÖp R­îu mïi th¸ng 12/2006 B¶ng 7: TrÝch B¶ng chÊm c«ng th¸ng 12/2006 Tæ pha chÕ – XÝ nghiÖp r­îu mïi Stt Hä tªn Chøc vô Ngµy trong th¸ng Quy ra c«ng 1 2 … 31 C¬m … CT Tæng 1 Bïi V¨n H¶i 2.92 X K … X 23 … 6 26 … … … … … … … … … … … Céng 324 … 94 456 Trong ®ã: X: l­¬ng thêi gian K: l­¬ng s¶n phÈm CT: tæng ngµy l­¬ng thêi gian C¨n cø vµo B¶ng n¨ng xuÊt c¸ nh©n Tæ pha chÕ – XÝ nghiÖp r­îu Mïi th¸ng 12/2006 Stt Hä tªn Läc r­îu,®¬n gi¸:5356,33 Röa chai,®¬n gi¸: 150 VËn chuyÓn,®¬n gÝa:310,5 … Tæng céng L TiÒn L TiÒn L TiÒn 1 Bïi V¨n H¶i 15 80345 402 60300 125 38812,5 … 1532500 … … … … … … … … … … Céng 245 1312300 5220 783000 3123 969691,5 … 23457900 C¸ch tÝnh l­¬ng cho «ng H¶i nh­ sau: - L­¬ng s¶n phÈm : 15*5356,33 + 402*150 +125*310.5 +…= 1532 500 - L­¬ng thêi gian : 5*50 000 = 250 000® - C¸c kho¶n phô cÊp : Phô cÊp §¶ng = 0.3*450 000 = 135 000® An toµn lao ®éng = 60 000® TiÒn th­ëng = 2*450 000*2,92 = 2 628 000® TiÒn c¬m ca = 18*10 000 = 180 000® VËy tæng tiÒn l­¬ng cña «ng H¶i lµ: 1532 500 + 250 000 + 135 000 + 58000 + 2628 000 + 180 000 = 4785 500® Trong th¸ng «ng H¶i nhËn t¹m øng vµo ngµy 13/12 víi sè tiÒn lµ 1500 000® Sè tiÒn trÝch theo l­¬ng = 2.92*450 000*6% = 78 840® VËy sè tiÒn «ng H¶I nhËn vµo cuèi th¸ng lµ: 4 785 500 – 1 500 000 – 78 840 = 3206 660§ TÝnh to¸n t­¬ng tù cho c¸c c«ng nh©n kh¸c, tõ ®ã lËp B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng vµ phô cÊp cho tæ pha chÕ th¸ng 12/2006. T­¬ng tù lËp b¶ng thanh to¸n l­¬ng vµ phô cÊp cho Tæ ®ãng chai vµ Tæ r­îu vang. §Ó tËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp kÕ to¸n sö dông TK 622 – Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ më chi tiÕt theo tõng xÝ nghiÖp thµnh viªn. TK 6221 – Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp – XÝ nghiÖp Cån TK 6222 – Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp – XÝ nghiÖp r­îu Mïi TK 6224 – Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp – XÝ nghiÖp Bao b× Víi c¸c bé phËn s¶n xuÊt phô, kÕ to¸n tËp hîp trùc tiÕp vµo TK 1545 – Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang – Bé phËn Lß h¬i TK 1546 – Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang – Bé phËn xay x¸t TK 1548 – Chi phÝ s¶n xu©t kinh doanh dë dang – XÝ nghiÖp C¬ ®iÖn T¹i C«ng ty, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ®­îc tËp hîp trùc tiÕp cho tõng xÝ nghiÖp, tõng bé phËn s¶n xuÊt, tõng giai ®o¹n c«ng nghÖ. Cuèi th¸ng kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ cho tõng lo¹i s¶n phÈm ë c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn theo tõng tiªu thøc cô thÓ. Hµng th¸ng, nh©n viªn thèng kª ë c¸c ph©n x­ëng c¨n cø vµo c¸c b¶ng chÊm c«ng, b¶ng l­¬ng, cÊp bËc, khèi l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh, b¶ng n¨ng suÊt c¸ nh©n vµ c¸c chÕ ®é phô cÊp kh¸c tiÕn hµnh tÝnh l­¬ng cho c«ng nh©n, nh©n viªn ®¬n vÞ m×nh, ®«ng thêi trÝch lËp c¸c kho¶n BHXH, BHYT, KPC§, tõ ®ã lËp “B¶ng thanh to¸n l­¬ng vµ phô cÊp” cho ®¬n vÞ m×nh. Cuèi th¸ng, khi nhËn ®­îc “B¶ng thanh to¸n l­¬ng vµ phô cÊp” cïng c¸c tµi liÖu cã liªn quan tõ c¸c ph©n xuëng göi lªn, kÕ to¸n tiÒn l­¬ng tiÕn hµnh tËp hîp l¹i vµ lËp b¶ng ph©n bæ sè 1 : “B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH” cho toµn C«ng ty. VÝ dô: §Ó tÝnh tæng tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ë XÝ nghiÖp r­îu mïi, kÕ to¸n c¨n cø vµo cét tæng tiÒn dßng tæng céng t­¬ng øng trªn “B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng” cña Tæ pha chÕ, Tæ ®ãng chai vµ Tæ r­îu vang tËp hîp l¹i vµ ghi vµo “B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung” cña XÝ nghiÖp R­îu mïi th¸ng 12/2007 t­¬ng øng theo tõng c«ng ®o¹n. Cô thÓ: Tæng tiÒn l­¬ng ph¶I tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ë XÝ nghiÖp r­îu mïi lµ : 853 130 900® C¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng : 187 688 798®. Trong ®ã: + TrÝch B¶o hiÓm x· héi:170 626 180® + TrÝch Kinh phÝ c«ng ®oµn: 170 626 18®. Do th¸ng 11 C«ng ty ®· trÝch tiÒn B¶o hiÓm y tÕ nªn th¸ng nµy kh«ng trÝch n÷a. KÕt qu¶ nµy sÏ ®­îc ghi vµo B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH ë cét ghi Cã TK 334, TK 3382 vµ dßng ghi Nî TK 6222 ViÖc x¸c ®Þnh l­¬ng còng nh­ ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cho ®èi t­îng tÝnh gÝa thµnh t¹i tõng xÝ nghiÖp th­êng kh¸c nhau vµ rÊt phøc t¹p. Do ®ã, ®ßi hái kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ kÕ to¸n gi¸ thµnh ph¶I thËn träng khi tÝnh l­¬ng vµ ph©n bæ chi phÝ. Cô thÓ: theo b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung: - Tæng tiÒn l­¬ng ph¶I tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt lµ: 853 130 900 ® - C¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng lµ: + TrÝch BHXH: 1._.míi kÕt chuyÓn vµo TK 154. §Ó ®ång bé, C«ng ty cã thÓ më c¸c TK tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cho 3 ph©n x­ëng sau: TK 6215 – Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp – Bé phËn Lß h¬i TK 6216 – Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp – bé phËn Xay x¸t TK 6217 – Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp – Bé phËn C¬ ®iÖn TK 6225 – Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp – Bé phËn Lß h¬i TK 6226 – Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp – Bé phËn Xay x¸t TK 6227 – Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp – Bé phËn C¬ ®iÖn §èi víi chi phÝ s¶n xuÊt chung ®Ó ph©n bæ cho 3 bé phËn s¶n xuÊt phô: TK 6271 – Chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng TK 6271.5 – Chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng – Bé phËn Lß H¬i TK 6271.6 – Chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng – Bé phËn Xay x¸t TK 6271.7 – Chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng – Bé phËn C¬ ®iÖn TK 6272 – Chi phÝ vËt liÖu TK 6273 – Chi phÝ c«ng cô, dông cô TK 6274 – Chi phÝ khÊu hao TSC§ TK 6277 – Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi TK 6278 – Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn C¸c tµi kho¶n nµy còng ®­îc chi tiÕt nh­ TK 6271 – Chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng. ý kiÕn n¨m : vÒ kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt cÊu thµnh nªn gi¸ thµnh s¶n phÈm T¹i C«ng ty R­îu Hµ Néi, thµnh phÈm Cån ë xÝ nghiÖp Cån ®­îc chuyÓn sang xÝ nghiÖp kh¸c ®Ó tiÕp tôc chÕ biÕn vµ ®­îc kÕt chuyÓn toµn bé vµo kho¶n môc chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp mµ kh«ng kÕt chuyÓn tuÇn tù tõng kho¶n môc. §iÒu nµy lµm kho¶n môc chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp trong thµnh phÈm lµ rÊt lín vµ khã ®¸nh gi¸ trong toµn bé quy tr×nh c«ng nghÖ. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung thùc sù chiÕm bao nhiªu phÇn tr¨m trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. Do ®ã, C«ng ty nªn kÕt chuyÓn tuÇn tù tõng kho¶n môc chi phÝ cña s¶n phÈm Cån sang giai ®o¹n chÕ biÕn tiÕp theo. ý kiÕn s¸u : t¨ng c­êng c«ng t¸c kÕ to¸n m¸y vi tÝnh trong ®iÒu kiÖn sö dông: HiÖn nay, t¹i C«ng ty cæ phÇn Cån r­îu Hµ Néi, mäi c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty nãi chung ®ang ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch thñ c«ng. MÆc dï c«ng ty ®· trang bÞ mét sè m¸y vi tÝnh cho phßng kÕ to¸n nh­ng viÖc sö dông ch­a ®ång bé. §Æc biÖt do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña C«ng ty c¸c nghiÖp vô kinh tÕ vÒ nhËp, xuÊt ph¸t sinh th­êng xuyªn liªn tôc nªn viÖc ghi chÐp nhiÒu, sæ s¸ch nhiÒu mµ mçi khi cÇn sè liÖu ë kú tr­íc hay c¸c n¨m tr­íc th× ph¶I t×m sè liÖu sæ s¸ch nh­ vËy rÊt mÊt thêi gian, h¹n chÕ tÝnh kÞp thêi, chÝnh x¸c cña c¸c th«ng tin tµi chÝnh. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy. C«ng ty nªn ®Çu t­ cµi ®Æt phÇn mÒm m¸y vi tÝnh ®Ó viÖc sö dông ®­îc ®ång bé. H¬n n÷a, c«ng ty cÇn tæ chøc t¹o ®iÒu kiÖn cËp nhËt tr×nh ®é sö dông m¸y vi tÝnh cho 100% c¸n bé kÕ to¸n ®Ó cã thÓ thay thÕ lÉn nhaukhi cã ®ét xuÊt. MÆt kh¸c viÖc khai th¸c tiÒm n¨ng cña m¸y vi tÝnh hiÖn cã ®¸p øng nhu cÇu th«ng tin kÕ to¸n nhanh, chÝnh x¸c kÞp thêi phôc vô cho nhu cÇu qu¶n lý, kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. ý kiÕn b¶y: n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý c¸c cÊp, tay nghÒ cña c«ng nh©n b»ng c¸ch tao ®iÒu kiÖn cho c¸n bé l·nh ®¹o ®I häc ë c¸c líp båi d­ìng qu¶n lý, tæ chøc c¸c kho¸ häc chuyªn m«n, kiÕn thøc sö dông m¸y mãc, øng dông khoa häc c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt cho toµn thÓ c«ng nh©n. VÒ c«ng t¸c thÞ tr­êng vµ c«ng t¸c s¶n phÈm: - C«ng ty cè g¾ng ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, hîp tói tiÒn vµ chÊt l­îng cao. Chó träng ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ träng ®iÓm tõ ®ã c¶I thiÖn chÊt l­îng s¶n phÈm, cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi r­îu ngo¹i nhËp. - Më réng vµ ph¸t triÓn ®¹i lý vµ thÞ tr­êng míi ë vïng s©u, vïng xa ®Ó t¨ng c­êng tiªu thô s¶n phÈm. §Çu t­ t×m kiÕm thÞ tr­êng xuÊt khÈu. Cñng cè l¹i ®éi ngò tiÕp thÞ vµ ®Ò ra hîp lý c¸c quy chÕ tiÕp thÞ ®Ó thÝch øng víi c¬ chÕ thÞ tr­êng. - T¨ng c­êng c«ng t¸c chèng l¹i hµng gi¶, hµng nh¸I, b¶o vÖ uy tÝn th­¬ng hiÖu s¶n phÈm cña C«ng ty. 3.3 Ph­¬ng h­íng h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ThÕ m¹nh cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng lµ hµng ho¸ trµn ngËp, lµ sù phong phó ®a d¹ng, c¹nh tranh gay g¾t lÉn nhau gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi n­íc. Ng­êi tiªu dïng tù do lùa chän nh÷ng s¶n phÈm theo nhu cÇu, së thÝch, kh¶ n¨ng mua cña hä. Hä thùc sù lµ ®èi t­îng mµ c¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh s½n sµng vµ tËn t×nh phôc vô. HiÖu qu¶ kinh tÕ, sù thµnh c«ng cña mét doanh nghiÖp kh«ng chØ phô thuéc vµo s¶n xuÊt ph¸t triÓn, s¶n xuÊt cã n¨ng suÊt mµ cßn ®­îc t¹o ra bëi sù tiÕt kiÖm, ®Æc biÖt lµ tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu, thiÕt bÞ vµ lao ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ sù tiÕt kiÖm nhê kh«ng l·ng phÝ phÕ phÈm. GÝa thµnh s¶n phÈm lµ ®iÒu kiÖn ®Ó ®¹t ®­îc sù tiÕt kiÖm ®ã, chÝnh v× vËy h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ con ®­êng ng¾n nhÊt, tiÕt kiÖm nhÊt ®em l¹i hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh §¶m b¶o n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm kh«ng nh÷ng cã ý nghÜa to lín vµ thiÕt thùc ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh mµ cßn cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn nÒn kinh tÕ quèc d©n, ®Õn ®êi sèng vµ thu nhËp cña ng­êi lao ®éng. §iÒu ®ã ®­îc thÓ hiÖn nh­ sau: - §èi víi doanh nghiÖp: §ã lµ c¬ së ®Ó doanh nghiÖp thùc hiÖn chiÕn l­îc më réng thÞ tr­êng, t¹o uy tÝn, danh tiÕng vµ vÞ thÕ cho s¶n phÈm còng nh­ doanh nghiÖp. Tõ ®ã t¹o c¬ së cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn l©u dµi cña doanh nghiÖp. - §èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n: viÖc lµm nµy ®¶m b¶o cung cÊp nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l­îng tèt cho x· héi, kÝch thÝch s¶n xuÊt vµ tiªu dïng. Riªng ®èi víi c¸c s¶n phÈm thuéc t­ liÖu s¶n xuÊt, t¨ng chÊt l­îng s¶n phÈm sÏ gãp phÇn lµm t¨ng kü thuËt hiÖn ®¹i trang thiÕt bÞ cho nÒn kinh tÕ quèc d©n ®¶m b¶o t¨ng nhanh n¨ng suÊt lao ®éng, t¹o viÖc lµm, t¨ng thu nhËp vµ gãp phÇn vµo æn ®Þnh x· héi. C«ng ty ph¶i t×m ra c¸c nguyªn nh©n lµm ¶nh h­ëng ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng ph­¬ng h­íng gi¶i quyÕt thÝch hîp ®Ó h¹ gi¸ thµnh , mét yÕu tè quan träng ®Ó t¨ng tÝnh c¹nh tranh cña s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng. * §èi víi chi phÝ nguyªn vËt liÖu: Nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo dïng cho s¶n xuÊt gåm cã: s¾n, ng«, hoa qu¶, c¸c lo¹i h­¬ng liÖu, enzim... ®Òu lµ c¸c lo¹i s¶n phÈm mau háng, v× vËy c«ng t¸c b¶o qu¶n ®ßi hái ph¶i hÕt søc cÈn thËn. C¸c nhµ cung cÊp lµ nh©n tè quan träng quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng vÒ kinh doanh cña C«ng ty trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc, ®Æc biÖt trong vÊn ®Ò ®¶m b¶o chÊt l­îng ho¹t ®éng cña hÖ thèng. X©y dùng mèi quan hÖ l©u dµi víi nhµ cung cÊp gióp C«ng ty thu mua ®­¬c nguyªn vËt liÖu cã chÊt l­îng, ®óng h¹n cung cÊp, vµ gi¶m ®­îc gi¸ nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo. Do ®ã ban l·nh ®¹o C«ng ty ®· x¸c ®Þnh: “ Cñng cè vµ ph¸t triÓn mèi quan hÖ l©u dµi víi c¸c bªn cung øng nh»m chia sÎ kinh nghiÖm, gi¶m chu kú thêi gian, chuyÓn giao c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt, n©ng cao chÊt l­îng, hiÖu qu¶ cung cÊp” §Ó gi¶m bít chi phÝ ®Çu vµo nªn C«ng ty r­îu Hµ Néi tæ chøc mua nguyªn vËt liÖu theo mïa. V× vËy nguyªn vËt liÖu tån kho lµ rÊt lín, cô thÓ lµ n¨m 2007 gi¸ trÞ tån kho cña nguyªn vËt liÖu lµ 1.285 triÖu ®ång (gi¸ trÞ ®Çu n¨m lµ 3.750 triÖu vµ cuèi n¨m lµ 5.035 triÖu), do ®ã C«ng ty kh«ng thÓ kiÓm so¸t næi chÊt l­îng cña chóng. HiÖn C«ng ty chØ cã mét kho dù tr÷ duy nhÊt t¹i LÜnh Nam- Thanh Tr×- Hµ Néi, c¸ch xa n¬i s¶n xuÊt rÊt nhiÒu nªn viÖc kiÓm so¸t, vËn chuyÓn gÆp nhiÒu khã kh¨n. H¬n n÷a c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu kh¸c nh­ chai, nót, nÕu chÊt l­îng kÐm còng sÏ gi¶m chÊt l­îng r­îu khi b¶o qu¶n, vËn chuyÓn vµ tiªu thô s¶n phÈm. C«ng ty r­îu Hµ Néi lµ doanh nghiÖp Nhµ n­íc, nhiÖm vô quan träng lµ ph¶i b¶o toµn vèn, quay vßng nhanh ®Ó thu l·i vµ nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc, nÕu tæ chøc l­u kho th× gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc sö dông vèn vµ kÐo gi¸ thµnh lªn rÊt cao Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt r­îu ®Òu ®­îc qu¶n lý vµ kiÓm so¸t liªn tôc nh»m t¨ng c­êng kh¶ n¨ng qu¸ tr×nh vµ gi¶m kh¶ n¨ng biÕn ®éng, tèi thiÓu ho¸ chi phÝ söa ch÷a khuyÕt tËt. C«ng ty còng nªn th­êng xuyªn so s¸nh kÕt qu¶ thùc hiÖn víi c¸c tiªu chuÈn ®Ó cã thÓ c¶i tiÕn c¸c thuéc tÝnh cña qu¸ tr×nh, th­êng xuyªn tæ chøc tham quan c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh cã m« h×nh qu¶n lý qu¸ tr×nh ®Ó häc tËp vµ rót ra kinh nghiÖm. C«ng ty ngµy cµng cñng cè vµ t¨ng c­êng c¸c mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng néi bé vµ bªn ngoµi. Mäi th«ng tin tõ kh¸ch hµng kÓ c¶ kh¸ch hµng néi bé ®Òu ®­îc bé phËn marketing ph¶n håi tíi phßng kü thuËt c«ng nghÖ KCS ®Ó cã sù lùa chän vµ ®iÒu chØnh kÞp thêi. T¨ng c­êng qu¶n lý vµ gi¸m s¸t tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu, mua vËt t­, thiÕt bÞ co gi¸ thµnh phï hîp. §Ó tõ ®ã x©y dùng gi¸ c¶ hîp lý phôc vô ®¹i ®a sè d©n c­ cã møc sèng trung b×nh. * N©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn: Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, ®ßi hái dï bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo còng ph¶i ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. §iÒu nµy phô thuéc vµo tr×nh ®é, kiÕn thøc , kinh nghiÖm cña ng­êi lao ®éng. MÆt kh¸c, hiÖu qu¶ kinh tÕ phô thuéc vµo lîi nhuËn cã cao hay kh«ng . NÕu cã thªm mét ng­êi c«ng nh©n th× chi phÝ cho tiÒn l­¬ng, b¶o hiÓm , thu nhËp l¹i t¨ng lªn. Trong tr­êng hîp ng­êi c«ng nh©n ®ã lµm viÖc kh«ng hiÖu qu¶ th× chi phÝ ®· t¨ng l¹i cµng t¨ng. Tuy nhiªn viÖc tinh gi¶m biªn chÕ, kh«ng ®¬n gi¶n v× nã liªn quan ®Õn nhiÒu vÊn ®Ò kh¸c nh­ chÝnh trÞ, x· héi.. Do vËy ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh còng nh­ ®Ó duy tr× vµ më réng thÞ tr­êng , C«ng ty r­îu Hµ Néi cÇn chó träng ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng sao cho ®¹t hiÖu qu¶ nhÊt. KÕ ho¹ch n©ng cao tr×nh ®é cho ®éi ngò nµy theo c¸c h­íng sau: - C«ng ty cã liªn hÖ víi c¸c trung t©m ®µo t¹o vÒ qu¶n lý kinh tÕ ®Ó më c¸c líp häc båi d­ìng vµ cËp nhËp c¸c kiÕn thøc vÒ kinh doanh cho c¸c c¸n bé hiÖn t¹i cña m×nh . - Göi ®i ®µo t¹o nh÷ng c¸n bé trÎ, cã triÓn väng ®Ó kÕ tôc l·nh ®¹o C«ng ty . - Th­êng xuyªn trao ®æi kinh nghiÖm vÒ c¸c lÜnh vùc qu¶n lý , lÜnh vùc kü thuËt nghiÖp vô trong C«ng ty . - H¬n 10 n¨m qua, C«ng ty kh«ng tuyÓn thªm ng­êi vµ tuæi b×nh qu©n toµn C«ng ty lµ 43. Do vËy C«ng ty cÇn tuyÓn chän nh÷ng c¸n bé trÎ, cã n¨ng lùc ®Ó kÕ tôc. §Ó khuyÕn khÝch ®éi ngò c¸n bé ph¸t huy hÕt tµi n¨ng, s¸ng t¹o trong chuyªn m«n, trong s¶n xuÊt kinh doanh, C«ng ty cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p khuyÕn khÝch, khen th­ëng hay biÖn ph¸p hµnh chÝnh sau: - ChØ ®Ò b¹t vµo vÞ trÝ l·nh ®¹o nh÷ng ng­êi cã ®øc, cã tµi, thÓ hiÖn tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, tr×nh ®é chuyªn m«n, nh©n c¸ch, tr×nh ®é qu¶n lý... phï hîp víi c¬ chÕ thÞ tr­êng . - Th­ëng b»ng vËt chÊt, lªn l­¬ng tr­íc thêi h¹n cho nh÷ng ng­êi ®ãng gãp nhiÒu trÝ tuÖ , s¸ng t¹o trong sù ph¸t triÓn cña C«ng ty . - Cã biÖn ph¸p xö lý tho¶ ®¸ng ®èi víi c¸n bé kh«ng ®¶m nhËn ®­îc c«ng viÖc, kh«ng cã chuyªn m«n b»ng h×nh thøc bè trÝ c«ng viÖc kh¸c. Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty cÇn n©ng cao h¬n n÷a tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n s¶n xuÊt vµ ®éi ngò kü thuËt cña C«ng ty. C«ng nh©n vµ ®éi ngò kü thuËt s¶n xuÊt lµ ng­êi trùc tiÕp s¶n xuÊt , ®èi víi c«ng nh©n trùc tiÕp vËn hµnh m¸y mãc thiÕt bÞ th× ngay c¶ trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt tù ®éng ho¸ th× m¸y mãc thiÕt bÞ vÉn chÞu sù chi phèi cña ng­êi ®iÒu hµnh nã. Trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt, c¶ ®éi ngò c«ng nh©n lÉn nh©n viªn kü thuËt muèn cho c¸c s¶n phÈm ®¹t tiªu chuÈn ph¶i lu«n chó träng ®Õn tr×nh ®é, n¨ng lùc cña hä. §Ó thùc hiÖn c«ng viÖc nµy, C«ng ty cã thÓ ¸p dông nhiÒu h×nh thøc kh¾c phôc: - Cö nh©n viªn kü thuËt ®i häc ë tr×nh ®é cao h¬n. - Më c¸c líp ®µo t¹o, båi d­ìng nghiÖp vô kü thuËt ng¾n h¹n ngay t¹i C«ng ty do c¸c chuyªn viªn ®¶m nhiÖm. - HuÊn luyÖn kü s­, c«ng nh©n ®óc rót kinh nghiÖm ngay trªn d©y chuyÒn s¶n xuÊt . - Tæ chøc héi thi tay nghÒ giái cho c«ng nh©n , tæ chøc c¸c cuéc thi s¸ng t¹o nh­ cuéc thi vÒ tµi n¨ng ph¸t minh s¸ng chÕ øng dông trÎ nh»m t¹o m«i tr­êng h¨ng h¸i trong nghiªn cøu s¶n xuÊt . * §Çu t­ ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ, n©ng cÊp, söa ch÷a, hoµn thiÖn hÖ thèng phôc vô s¶n xuÊt §Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ h¹ gi¸ thµnh nh»m ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña thÞ tr­êng , ®ßi hái C«ng ty r­îu Hµ Néi ph¶i ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ còng nh­ ph­¬ng ph¸p tæ chøc qu¶n lý . MÆt kh¸c, qóa tr×nh ®æi míi c«ng nghÖ lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, do khoa häc c«ng nghÖ lu«n ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn dÇn theo thêi gian, c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng nghÖ míi thay nhau xuÊt hiÖn ®Æt C«ng ty tr­íc ¸p lùc ®æi míi hÖ thèng hiÖn ®¹i nh»m n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm mét c¸ch râ rÖt. Song kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña C«ng ty vèn h¹n chÕ nªn C«ng ty cÇn ®æi míi cã träng ®iÓm, x¸c ®Þnh ®­îc tr×nh ®é lo¹i c«ng nghÖ mµ C«ng ty cÇn thay thÕ vµ dù ®o¸n xu h­íng ph¸t triÓn cña c¸c lo¹i c«ng nghÖ ®ã trong t­¬ng lai. Bé phËn s¶n xuÊt chÝnh cña C«ng ty r­îu Hµ Néi gåm: - D©y chuyÒn s¶n xuÊt cån - D©y chuyÒn s¶n xuÊt r­îu mïi - D©y chuyÒn s¶n xuÊt r­îu vang - D©y chuyÒn s¶n xuÊt hép carton R­îu mïi lµ s¶n phÈm truyÒn thèng , lµ thÕ m¹nh cña C«ng ty . ( Ng­êi tiªu dïng biÕt ®Õn C«ng ty chñ yÕu nhê c¸c s¶n phÈm Lóa Míi, NÕp Míi, R­îu Chanh, R­îu Thanh Mai... s¶n phÈm r­îu mïi chiÕm tû träng lín nhÊt trong c¬ cÊu s¶n phÈm cña C«ng ty , trªn 60 % tæng s¶n l­îng hµng n¨m), v× vËy ®æi míi c«ng nghÖ cho d©y chuyÒn s¶n xuÊt r­îu mïi lµ ®iÒu cÇn thiÕt ®Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña r­îu mïi nãi riªng, cña C«ng ty r­îu Hµ Néi nãi chung. TiÕn hµnh lËp vµ ph©n tÝch vÒ kinh tÕ kü thuËt cho dù ¸n ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ s¶n xuÊt R­îu. §Ó thùc hiÖn ®æi míi c«ng nghÖ mét c¸ch cã hiÖu qu¶, tr¸nh nh÷ng rñi ro cã thÓ x¶y ra, C«ng ty cÇn ph¶i tiÕn hµnh lËp vµ ph©n tÝch dù ¸n tiÒn kh¶ thi. Do vËy cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc mét sè vÊn ®Ò chñ yÕu sau: + Mua d©y chuyÒn c«ng nghÖ lo¹i nµo? + H×nh thøc vµ c¸ch thøc mua d©y chuyÒn c«ng nghÖ. + Tæng møc vèn ®Çu t­ lµ bao nhiªu. Cã thÓ huy ®éng nh÷ng nguån nµo? Sau khi lËp dù ¸n tiÒn kh¶ thi, C«ng ty tiÕn hµnh lËp dù ¸n chi tiÕt, trong ®ã ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc mét sè chØ tiªu nh­: Thêi gian ho¹t ®éng cña c«ng nghÖ, hiÖu qu¶ kinh tÕ mang l¹i cña dù ¸n. TiÕn hµnh viÖc huy ®éng nguån vèn cÇn thiÕt cho dù ¸n. §Ó cã ®ñ vèn cho viÖc thùc hiÖn ®æi míi d©y chuyÒn s¶n xuÊt r­îu mïi , C«ng ty cã thÓ huy ®éng tõ c¸c nguån: + Nguån vèn tù cã cña C«ng ty . + Nguån vèn vay ng©n hµng, c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c. + Nguån vèn vay cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty . + Vèn do Tæng C«ng ty hç trî. Dùa trªn nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ cña m×nh , C«ng ty cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó huy ®éng ®ñ sè vèn cho qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®æi míi c«ng nghÖ. KÕt luËn Ngµy nay ®êi sèng x· héi ngµy cµng ®­îc n©ng cao, nhu cÇu cña con ng­êi ®èi víi hµng ho¸ ngµy cµng t¨ng kh«ng ngõng vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng. §Ó tho¶ m·n nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng , c¸c doanh nghiÖp ph¶i nç lùc,cè g¾ng t×m kiÕm c¸c ph­¬ng ph¸p tèi ­u nhÊt ®Ó s¶n xuÊt vµ cung øng s¶n phÈm, dÞch vô cã chÊt l­îng cao nhÊt víi gi¸ thµnh hîp lý nhÊt. §ã chÝnh lµ con ®­êng chñ yÕu ®Ó doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn l©u dµi. C«ng ty r­îu Hµ Néi, tr¶i qua h¬n mét tr¨m n¨m tån t¹i vµ ph¸t triÓn, ngµy nay ®· trë thµnh mét trong nh÷ng c«ng ty v÷ng m¹nh trong c¶ n­íc. MÆc dï s¶n phÈm cña C«ng ty ®· ®­îc thÞ tr­êng chÊp nhËn vµ uy tÝn vÒ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ngµy cµng t¨ng song vÊn ®Ò ®Æt ra cho C«ng ty lµ: tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm tõ ®ã t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Do vËy, viÖc hoµn thiÖn néi dung cña c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®ãng mét vai trß v« cïng quan träng. Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty cæ phÇn cån r­îu Hµ Néi ®· gióp em vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ë tr­êng, cñng cè kiÐn thøc ®· häc b­íc ®Çu lµm quen víi c«ng t¸c kÕ to¸n trong thùc tÕ. Trong b¸o c¸o thùc tËp chuyªn ®Ò nµy bao gåm nh÷ng t×m hiÓu thùc tÕ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty vµ nh÷ng ý kiÕn ®Ò xuÊt bæ xung víi mong muèn gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty, gãp phÇn nhá bÐ vµo viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ cña bé m¸y qu¶n lý nãi chung vµ hiÖu qu¶ c«ng t¸c kÕ to¸n nãi riªng. Song do tr×nh ®é cßn h¹n chÕ, kiÕn thøc Ýt ái, thêi gian thùc tËp ch­a nhiÒu nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh. Do ®ã em rÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c ThÇy c« gi¸o Khoa kÕ to¸n kiÓm tcïng c¸c b¹n ®Ó chuyªn ®Ò thùc tËp cña em ®­îc hoµn thiÖn. Mét lÇn n÷a, em xin bµy tá lßng c¶m ¬n sù gióp ®ì tËn t×nh cña c« gi¸o PGS.TS Ph¹m ThÞ G¸i, c¸c c« chó phßng KÕ to¸n cña C«ng ty ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì em hoµn thiÖn b¸o c¸o chuyªn ®Ò thùc tËp cña m×nh. BiÓu sè 14 B¶ng thanh to¸n l­¬ng XÝ nghiÖp R­îu mïi Th¸ng 12/2007 Tæ pha chÕ tt Hä vµ tªn BËc l­¬ng L­¬ng s¶n phÈm L­¬ng thêi gian Phô cÊp §¶ng ATL§ TiÒn th­ëng C«ng TiÒn HÖ sè TiÒn HÖ sè TiÒn 1 Bïi V¨n H¶I 2,92 1532500 5 250 000 0,3 135000 58000 5,84 2628 000 2 T« ThÞ H­¬ng 2,92 1450500 7 350 000 58000 5,84 2628000 … …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. Tæng céng 18930000 1790900 405000 464000 34569000 C¬m ca Tæng tiÒn TrÝch theo l­¬ng T¹m øng k× I Tæng lÜnh Ngµy TiÒn 18 180 000 4776 000 78 840 1500 000 3197 160 20 200 000 4676 000 78 840 2300 000 2297 160 …. …. …. …. …. …. 1500 000 73 458 294 670 140 15 500 000 41 488 760 B¶ng Sè 15 B¶ng thanh to¸n l­¬ng XÝ nghiÖp r­îu mïi Tæ ®ãng chai Th¸ng 12/2007 Stt Hä vµ tªn BËc l­¬ng L­¬ng s¶n phÈm L­¬ng thêi gian Phô cÊp §¶ng ATL§ TiÒn th­ëng C«ng TiÒn HÖ sè TiÒn HÖ sè TiÒn 1 Vò ThÞ H¶i 2,92 1 945 700 60 000 3 3942 000 2 Lª Thi H»ng 2,92 2 012 300 60 000 2 2628 000 3 … … … … … … … … … … Tæng 475 222 181 540 000 206 450 000 C¬m ca Tæng tiÒn TrÝch theo l­¬ng T¹m øng k× I Thùc lÜnh Ngµy TiÒn 22 220 000 6107 700 78 840 1350 000 4678 860 23 230 000 4870 300 78 840 2100 000 2691 460 … … … … … … 2020 000 684 232 181 709 560 9560 000 673 962 621 B¶ng sè 16 B¶ng thanh to¸n l­¬ng XÝ nghiÖp r­îu mïi Tæ r­îu vang Th¸ng 12/2007 Stt Hä vµ tªn BËc l­¬ng L­¬ng s¶n phÈm Lu¬ng thêi gian Phô cÊp §¶ng ATL§ TiÒn th­ëng C«ng TiÒn HÖ sè TiÒn HÖ sè TiÒn 1 TrÇn V¨n TiÕn 2,92 1 720 000 7 350 000 0,3 135 000 60 000 2 2628 000 2 Bïi ThÞ L©m 2,92 1 640 000 5 250 000 0,3 135 000 60 000 3 3942 000 … … … … … … … … … … … Tæng 52 709 425 3010 000 675 000 360 000 18456 000 C¬m ca Tæng tiÒn TrÝch theo l­¬ng T¹m øng k× I Thùc lÜnh Ngµy TiÒn 19 190 000 5083 000 78 840 5004 160 24 240 000 6267 000 78 840 2300 000 3888 160 … … … … … … 2230 000 77 440 425 630 720 24 500 000 52 309 705 B¶ng sè 17 B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi xÝ nghiÖp r­îu mïi Th¸ng 12/2007 Stt Ghi Cã TK §èi t­îng sö dông ( Ghi Nî c¸c TK) Tk 334 Tk 338 335 Tæng céng Céng Cã TK 334 KPC§ BHXH BHYT Céng cã TK 338 1 154.5 66 299 133 1325983 13259826 14585810 80884942 2 154.6 164 424 540 3288491 32884908 36173400 200597940 3 154.8 284 303 466 5686069 56860693 62546763 346850230 4 622.1 460 001 933 9200038 92000386 101200425 561202360 5 622.2 835 130 900 16702618 167026180 183728798 1018859700 6 622.4 345 780 000 6915600 69156000 76071600 421851600 7 627.1.1 64 780 920 1295618 12956184 14251802 79032722 8 627.1.2 55 678 340 1113567 11135668 12249235 67927575 9 627.1.4 23 456 730 469135 4691346 5160481 28617211 10 641 7064 017 70640170 77704187 430905037 11 642 11345 780 113457800 124803580 692092580 12 335.1 945 245 860 Tæng 3245101822 64 406 916 644069163 713922400 2805824347 B¶ng sè 18 B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung T¹i xÝ nghiÖp R­îu mïi Th¸ng 12/2007 KM DiÔn gi¶i Tæng chi phÝ Ph©n bæ Pha chÕ §ãng chai R­îu vang 622.2 1018859700 89619118 836627985 92612597 L­¬ng 835 130 900 73458294 684232181 77440425 BHXH 167026180 14691660 152334520 13792883 KPC§ 16702618 1469166 15233452 1379288 627 575173853 107 941 894 417 732 774 51 836 641 627.1.2 79032722 6951735 64897048 7183939 627.2.2 2856625 251269 2345693 259663` 627.3.2 14117000 1241734 11592055 1283211 627.4.2 369190062 32488725 302735850 33227106 627.7.2 72386035 63699711 59356548 6514743 627.8.2 37591409 3308044 30824955 3383227 Céng 1594033553 197561012 1308360759 144449238 B¶ng sè 19 B¸o c¸o s¶n xuÊt th¸ng 12/2007 XÝ nghiÖp r­îu mïi C«ng ®o¹n pha chÕ Stt Tªn s¶n phÈm Sè l­îng s¶n phÈm (l) 1 R­îu lóa míi 145 000 2 R­îu nÕp míi 48 000 3 R­îu chanh 24 000 4 R­îu Thanh Mai … 32 500 … … … Tæng céng 812 345 B¶ng sè 20 B¶ng tÝnh gi¸ thµnh R­îu mïi Th¸ng 12 n¨m 2007 C«ng ®o¹n pha chÕ S¶n l­îng : 812 345 lÝt KM DiÔn gi¶i Tæng chi phÝ Ph©n bæ L­îng TiÒn R.Lóa míi R.NÕp míi R.Chanh … 621 4 425 338 206 903 475 367 194 848 698 54 455 424 Cån s¾n 104 151 1 353 349 242 903 404 000 147 845 799 41 464n 336 §­êng 5069 37 790 347 71367 1476 127 11 182 782 H­¬ng cèm 58 45 286 186 DÞch d©u ®­êng 1500 8916 394 H­¬ng chanh TH 4 347 214 … … … … … … … 622 89 619 118 15 996 617 5 295 432 2 647 716 L­¬ng 73458294 13075576 4407497 2203749 BHXH 14691660 2615115 881500 440750 KPC§ 1469166 261512 88150 44076 627 107 941 534 19 213 593 6 476 494 3 238 246 627.1 6951 375 1237 345 417083 208541 627.2 251269 44 850 15083 7542 627.3 1241734 221644 74538 37269 627.4 32488725 5782993 1949324 974662 627.7 63699711 11338548 3821983 1910991 627.8 3308044 588832 198483 99241 Céng 4622898858 938685577 206620624 60341386 B¶ng sè 21 B¶ng tÝnh gi¸ thµnh cña XÝ nghiÖp R­îu mïi Th¸ng 12 /2007 C«ng ®o¹n ®ãng chai Tªn s¶n phÈm S¶n l­îng s¶n xuÊt TK 621 TK 622 Tk 627 Tæng gi¸ thµnh Chai LÝt Tk 627.1 Tk 627.2 … Céng TK 627 Chai 0,75 316 950 23771250 1763065287 258031404 14137661 980589 … 184447305 2205543995 R­îu Vodka 289092 216819 1626381275 235351994 12895045 894402 … 168235496 1896096876 Chai 0,6 23025 13815 106414656 16462644 901996 62563 … 11767910 134645209 R­îu Lóamíi 3890 2334 12984854 34 370 690 128101 8885 … 1671273 49026817 Chai 0,65 162195 105426,75 669677140 104358915 5717873 396592 … 74598364 848634420 R­îu lóa míi 151450 98442,5 1118601422 149329915 11583489 418683 … 84199688 1352131025 Chai 0,5 378220 189110 980256320 303830641 11167976 774612 … 145703244 1230109581 R­îu lóa míi 230567 115283,5 877127630 224659080 10219545 708829 … 133329524 1125477658 … … … … … … … … … … Céng 71207065 3905624293 715867800 43743683 4340465 … 540237717 5186729810 B¶ng sè 22 trÝch B¶ng tæng hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp tÝnh cho r­îu lóa míi XÝ nghiÖp R­îu mïi th¸ng 12/2006 C«ng ®o¹n ®ãng chai Stt Lo¹i chai §¬n gi¸(®) Sè l­îng Tæng chi phÝ tiÒn l­¬ng 1 0,651 986 151 450 149 329 915 2 0,601 1123,5 3 890 34 370 690 3 0,501 912,5 230 567 224 659 080 … … … … … Céng 1 397 654 1 235 390 560 B¶ng sè 23 B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao Tµi s¶n cè ®Þnh N¨m 2007 §¬n vÞ KhÊu hao n¨m S¶n l­îng khÊu hao n¨m KhÊu hao cho 1 ®vsp Céng khÊu hao XN Cån 488 682 857 2 500 000 195,47 695 014 816 XN R­îu mïi 524 967 481 4 400 000 119,31 664 879 006 PX Bao b× 81 418 236 500 000 162,84 122 759 084 BP H¬i 88505833 12 th¸ng 7375 486 144 441 119 BP xay s¸t 50 984 248 12 th¸ng 4248 687 116 887 591 641 141 638 926 12 th¸ng 11 802 439 315 057 851 642 374 084 782 12 th¸ng 31 098 229 859 059 319 B¶ng sè 24 B¶ng kª sè 4 ( TrÝch th¸ng 12/2007) TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo ph©n x­ëng Dïng cho c¸c tµi kho¶n : 154, 621, 622, 627 TT TK Cã TK Nî 152.1 152.2 … 154.1 334 338 NK5 Tæng chi phÝ 1 TK 154 2343410067 101462253 … 259157139 57014571 7061600 3768105630 154.5 44983400 … 66 299 133 14585809 225868342 154.6 2343410067 … 164424540 36173399 3544008006 1548 56478853 … 284303466 62546763 503329082 2 TK 621 3891868711 3149898914 … 5263563980 287980411 11599356120 621.1 3645790210 234689280 … 3880479490 621.2 246078501 2658960455 … 5263563980 71500000 7246147040 621.4 256249179 … 216480411 472729590 3 TK622 … 1640912833 361000822 0 2001913655 622.1 … 460001933 101200424 561202357 622.2 … 835130900 183728798 1018859698 622.4 … 345780000 76071600 421851600 4 TK 627 25536750 … 143915990 31661518 146998735 348112993 627.1 8563125 … 64780920 14251802 97845475 185441322 627.2 2856625 … 55678340 1224923 35030580 94790468 627.4 14117000 … 23456730 5160481 14122680 56856891 Céng 6235278778 3276897917 … 5263563980 2043985962 449676912 445862746 17717488403 B¶ng sè 25 B¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liªu, c«ng cô, dông cô Th¸ng 12/2007 TK ®èi øng TK Cã TK Nî §G Chi phÝ ph©n bæ 6211 6212 … 62722 62732 L­îng TiÒn 1521 Tinh bét 9661,8 7028 679031304 679031304 §¹m 4270 239076 1020854520 1020854520 … … … … … … . .. … §­êng 11901 6879 81866979 81866979 H­¬ng cèm 789 354,2 102 80514128 80514128 Céng 6 235 278 778 3645790210 246078501 1522 Can nhùa 3479 28907 100567453 101896352 VËt liÖu ®iÖn 2456 287 986453 Thuèc s¸t trïng 1890 657 1890657 ……. … … … … … … … … Céng 3276 897 917 234 689 280 1 258 906 455 1266680 1523 DÇu FO 3895 200 987 782844365 DÇu mì c¸c lo¹i 345807120 1326985 Céng 1128651485 1326985 1524 Phô tïng 15 398 700 262960 1527 Hép chai 5 321 009 267 3 986 156 120 …. … … … … … . … … Céng 5 870 154 120 3 986 156 120 153 C«ng cô, 54 559 570 14117000 Tæng céng 16565541870 4 187 259 180 7 908 150 790 … 2856625 14117000 B¶ng s« 26 B¶ng tÝnh gi¸ thµnh cån tinh chÕ th¸ng Th¸ng 12/2007 Kho¶n môc D ®k Chi phÝ Tæng chi phÝ Dck Tæng gi¸ thµnh Cån s¾n Cån ng« Cån g¹o 229563 84331 389562 621 1140272745 3880479490 5020752235 481872480 4538879755 1481199753 544125387 2513554615 622 0 561202357 561202357 0 561202357 183140519 67277493 310784346 627 47580547 185441322 233021869 22364542 210657327 68745064 25253808 116658454 154.5 128967220 225868342 354835562 34055752 320779810 104681992 38455400 177642417 Céng 1316820512 4852991511 6169812023 538292774 5631519249 1837767328 675112089 311863983 Gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm 8005,5® 6785,2 3125,3 B¶ng sè 27 Sæ chi tiÕt gi¸ thµnh r­îu mïi Th¸ng 12/2007 R­îu Lóa míi TK D®k 212 245 Ph¸t sinh 145 098 Tæng Z Dck 68 900 Giao ®ãng chai 278956 151450*0,65 = 98442,5 Pha chÕ §ãng chai GÝa thµnh 621 732590670 903475367 1636066037 315453080 1320612957 466036639 1118601422 1584638061 622 5328569 15996617 21325186 4111750 17213436 6073902 149329915 155403817 627 4562320 19213593 23775913 4584280 19191633 6772845 84199688 90972533 Céng 742481559 938685577 1681167136 324149110 1357018026 478883386 1352131025 1831014411 Gi¸ thµnh ®¬n vÞ 12090 TK 3890*0,0 = 2334 378220 * 0,5 = 189110 Pha chÕ ®ãng chai GÝa thµnh Pha chÕ §ãng chai GÝa thµnh 621 11049389 12984854 24034243 895265651 877127630 1772393281 622 144008 34370690 34514698 11668087 224659080 236327167 627 160579 1671273 1831852 13010768 133329524 146340292 Céng 11353976 49026817 60380793 919944506 1125477658 2045422164 GÝa thµnh ®¬n vÞ 15522 GÝa thµnh ®¬n vÞ 5408 Sæ c¸i TK 154.2 N¨m 2007 Sè d­ ®Çu k× Nî Cã 2386508969 Ghi Cã c¸c TK, ®èi øng Nî TK nµy … Th¸ng 12 Tæng céng 621.2 7 246 147 040 47 675 383 102 622.2 1 018 859 698 5 455 612 115 627.2 94 790 468 1 230 955 761 Céng ph¸t sinh Nî 8 359 797 206 54361950988 Céng ph¸t sinh Cã 8 152 761 561 54 420 790 181 Sè d­ cuèi th¸ng Nî 2 327 669 769 2 327 669 769 Cã Sæ c¸I TK 621.2 N¨m 2007 Sè d­ ®Çu k× Nî Cã Ghi cã c¸c TK, ®èi øng Nî TK nµy … Th¸ng 12 Tæng 152.1 … 246078501 4540105980 152.2 … 1258906455 5661296599 152.7 … 3986156120 15310813006 154.1 … 5263563980 16553973325 154.4 … 338334790 1904599246 155.1 … 502564560 7501810106 333.1 … 71500000 302408474 632 … 4803081 Céng ph¸t sinh Nî … 11667104416 51779809816 Céng ph¸t sinh Cã … 11667104416 51779809816 Sè d­ cuèi th¸ng Nî … - - Cã … Sæ c¸i TK 622.2 Th¸ng 12/ 2007 Sè d­ ®Çu k× Nî Cã Ghi cã c¸c TK, ®èi øng Nî TK nµy … Th¸ng 12 Céng 334 … 835 130 900 5137 975 374 3382 … 16 702 618 102 759 508 3383 … 167 026 180 188 425 564 3384 … 26 451 669 Céng ph¸t sinh Nî … 1018 859 700 5455 612 115 Céng ph¸t sinh Cã … 1018 859 700 5455 612 115 Sè d­ cuèi th¸ng Nî … - - Cã … Sæ c¸i TK 627 N¨m 2007 Sè d­ ®Çu k× Nî Cã Ghi Cã c¸c TK , ®èi øng Nî TK nµy … Th¸ng 12 Céng 111 … 37 591 409 379796791 331.1 … 35 030 580 333235043 152.2 … 2 856 625 70490295 153 … 14 117 000 44649728 334 … 55 678 340 320180877 3382 … 1 113 567 6403616 3383 … 11 135 668 15644152 154.8 … 211 447 557 1186804237 214.1 … 123 528 505 711579008 241.3 … 34 214 000 119900954 152.4 … 262 960 2922900 3384 … - 1562905 152.3 … - 429800 Céng ph¸t sinh Nî … 526 976 211 3193600306 Céng ph¸t sinh Cã … 526 976 211 3193600306 Sè d­ cuèi th¸ng Nî … 0 0 Cã … NhËt ký chøng tõ sè 7 th¸ng 12/2007 PhÇn I : TËp hîp chi phÝ toµn doanh nghiÖp TK Cã TK Nî 1521 1522 1523 153 … 1541 1545 155 1541 354835562 1542 1544 1545 44983400 670166987 1546 2343410067 1548 56478853 422871648 5966285 621 3891868711 3149898914 5263563980 502564560 622 627 25536720 35612850 40985675 641 5599202 86854460 642 2008408 2413 335 142 Céng A 6235278778 3276897917 1128651485 54559570 5263563980 354835562 589419020 1527 155 1013365201 111 66502303 632 131 1522 Céng B 1079867504 A + B 6235278778 3276897917 1128651485 54559570 6343431484 354835562 589419020 TK Cã TK Nî 334 3382 3383 335 621 622 627 1541 3880479490 561202357 185441322 1542 7246147040 1018859698 94790468 1544 472729590 421851600 56856891 1545 65299133 5183143 51831428 1546 164424540 1325983 13259826 1548 284303466 5686070 56860694 621 622 1640912833 32818256 328182566 627 143915990 2878320 28783198 641 7064017 70640170 642 11345780 113457800 175010940 2413 335 945245860 142 Céng A 3245101822 64406916 644069163 175010940 11599356120 2001913655 348112993 152 155 111 632 131 117610461 Céng B 117610461 A + B 3245101822 64406916 11716966581 2001913655 348112993 ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc12386.doc
Tài liệu liên quan