Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách huyện trên địa bàn huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn hiện nay

Tài liệu Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách huyện trên địa bàn huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn hiện nay: ... Ebook Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách huyện trên địa bàn huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn hiện nay

doc69 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 2474 | Lượt tải: 2download
Tóm tắt tài liệu Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách huyện trên địa bàn huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi Më §Çu §Êt n­íc ta ®ang b­íc vµo thêi kú ph¸t triÓn m¹nh mÏ vÒ mäi mÆt. C¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ, x· héi ®­îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ, cuéc sèng nh©n d©n ngµy mét khëi s¾c, diÖn m¹o ®Êt n­íc ngµy mét v÷ng b­íc ®i lªn. Cã ®­îc ®iÒu ®ã lµ do §¶ng, Nhµ n­íc ®· cã mét chÝnh s¸ch ph¸t triÓn ®óng ®¾n hîp lý g¾n liÒn víi thêi cuéc. Trong ®ã ph¶i kÓ tíi quan ®iÓm ph¸t triÓn kinh tÕ vÉn dùa trªn néi lùc lµ chÝnh ®· thu ®­îc nhiÒu thµnh tùu. Chóng ta ®ang ®Èy m¹nh c¶i c¸ch, ph¸t triÓn tµi chÝnh nh»m t¹o dùng nÒn tµi chÝnh quèc gia v÷ng m¹nh, c¬ chÕ tµi chÝnh phï hîp víi thÓ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng XHCN, thùc hiÖn th¾ng lîi hai nhiÖm vô chiÕn l­îc lµ c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, thóc ®Èy kinh tÕ ph¸t triÓn nhanh, bÒn v÷ng; gi÷ v÷ng an ninh tµi chÝnh quèc gia trong ph¸t triÓn vµ héi nhËp. MÆt kh¸c, §¶ng còng chñ tr­¬ng ph¸t triÓn toµn diÖn gi÷a n«ng th«n vµ thµnh thÞ, ®ång b»ng vµ miÒn nói, thu hÑp tèi ®a kho¶ng c¸ch giÇu nghÌo. Trong ®ã ng©n s¸ch nhµ n­íc víi ý nghÜa lµ néi lùc tµi chÝnh ®Ó ph¸t triÓn, trong nh÷ng n¨m qua ®· kh¼ng ®Þnh vai trß cña m×nh ®èi víi toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. Nguån vèn ®Çu t­ vµo nÒn kinh tÕ hµng n¨m lªn tíi hµng ngh×n tû ®ång. Trªn tinh thÇn ph¸t triÓn kinh tÕ cña §¹i Héi §¶ng X, ng©n s¸ch nhµ n­íc nãi chung vµ ng©n s¸ch huyÖn nãi riªng h¬n lóc nµo hÕt hiÓu râ tr¸ch nhiÖm, sø mÖnh cña m×nh trong t×nh h×nh míi - lµ ®éng lùc cña sù ph¸t triÓn. Víi chñ tr­¬ng ph¸t triÓn toµn diÖn cña §¶ng, cÊp ng©n s¸ch huyÖn ®ang ngµy cµng thÓ hiÖn râ chøc n¨ng, vai trß, nhiÖm vô cña m×nh trªn ®Þa bµn ®Þa ph­¬ng. MÆt kh¸c ng©n s¸ch huyÖn cã vai trß cung cÊp ph­¬ng tiÖn vËt chÊt cho sù tån t¹i vµ ho¹t ®éng cña chÝnh quyÒn huyÖn vµ cÊp chÝnh quyÒn c¬ së ®ång thêi lµ mét c«ng cô ®Ó chÝnh quyÒn huyÖn thùc hiÖn qu¶n lý toµn diÖn c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ x· héi trªn ®Þa bµn huyÖn. Tuy nhiªn do ng©n s¸ch huyÖn lµ mét cÊp ng©n s¸ch trung gian ë gi÷a ng©n s¸ch cÊp tØnh vµ ng©n s¸ch cÊp x· nªn ®«i khi ng©n s¸ch huyÖn ch­a thÓ hiÖn ®­îc vai trß cña m×nh ®èi víi kinh tÕ ®Þa ph­¬ng. Do vËy ®Ó chÝnh quyÒn huyÖn thùc thi ®­îc hiÖu qu¶ nh÷ng nhiÖm vô kinh tÕ x· héi mµ nhµ n­íc giao cho thùc hiÖn chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ nhµ n­íc, kinh tÕ ®Þa ph­¬ng trªn c¸c lÜnh vùc ®Æc biÖt lµ n«ng nghiÖp n«ng th«n t¹i ®Þa bµn th× cÇn cã mét ng©n s¸ch huyÖn ®ñ m¹nh vµ phï hîp lµ mét ®ßi hái thiÕt thùc, lµ mét môc tiªu phÊn ®Êu ®èi víi cÊp huyÖn. V× thÕ h¬n bao giê hÕt hoµn thiÖn trong ®æi míi c«ng t¸c qu¶n lý ng©n s¸ch huyÖn lµ mét nhiÖm vô lu«n ®­îc quan t©m. XuÊt ph¸t tõ vÊn ®Ò nµy, trong thêi gian thùc tËp t¹i phßng tµi chÝnh – kÕ ho¹ch huyÖn B¾c S¬n, TØnh L¹ng S¬n, víi nh÷ng kiÕn thøc ®· ®ù¬c tiÕp thu ë nhµ tr­êng cïng víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c thÇy gi¸o c« gi¸o ®Æc biÖt lµ c« gi¸o Phan ThÞ H¹nh cïng víi sù gióp ®ì cña c¸c c¸n bé phßng tµi chÝnh – kÕ ho¹ch ®· h­íng dÉn em tËp trung t×m hiÓu vµ ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n lý ng©n s¸ch huyÖn trªn ®Þa bµn huyÖn B¾c S¬n tØnh L¹ng S¬n víi ®Ò tµi: “Hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý ng©n s¸ch huyÖn trªn ®Þa bµn huyÖn B¾c S¬n, tØnh L¹ng S¬n hiÖn nay.” Môc ®Ých cña ®Ò tµi lµ th«ng qua nghiªn cøu t×nh h×nh qu¶n lý ng©n s¸ch huyÖn trªn ®Þa bµn huyÖn nh»m t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p thiÕt thùc gãp phÇn cñng cè t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý ng©n s¸ch huyÖn trªn ®Þa bµn huyÖn B¾c S¬n ®­îc tèt h¬n. §Ò tµi ®­îc tr×nh bµy theo néi dung sau: Ch­¬ng 1: Ng©n s¸ch nhµ n­íc vµ sù cÇn thiÕt ph¶i qu¶n lý ng©n s¸ch nhµ n­íc huyÖn trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay. Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý ng©n s¸ch huyÖn trªn ®Þa bµn huyÖn B¾c S¬n, tØnh L¹ng S¬n trong thêi gian qua. Ch­¬ng 3: C¸c gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý ng©n s¸ch huyÖn trªn ®Þa bµn huyÖn B¾c S¬n tØnh L¹ng S¬n trong thêi gian tíi. Qua viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi, em ®· lÜnh héi ®­îc nhiÒu kiÕn thøc míi vÒ qu¶n lý ng©n s¸ch nãi chung vµ ng©n s¸ch huyÖn nãi riªng, c¶ vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn tuy nhiªn kh«ng tr¸nh khái sai sãt do tr×nh ®é cßn h¹n chÕ. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h­íng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o Phan ThÞ H¹nh; sù gióp ®ì cña c¸c c«, chó Phßng KH - Tµi ChÝnh-Th­¬ng m¹i HuyÖn B¾c S¬n ®Ó em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Ch­¬ng 1: ng©n s¸ch nhµ n­íc vµ sù cÇn thiÕt ph¶I t¨ng c­êng qu¶n lý ng©n s¸ch nhµ nø¬c huyÖn trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay 1.1Ng©n s¸ch nhµ n­íc 1.1.1: Kh¸i niÖm ng©n s¸ch nhµ n­íc. Trong hÖ thèng tµi chÝnh thèng nhÊt ng©n s¸ch nhµ n­íc lµ kh©u tµi chÝnh tËp trung gi÷ vÞ trÝ chñ ®¹o. Ng©n s¸ch nhµ n­íc còng lµ kh©u tµi chÝnh ®­îc h×nh thµnh sím nhÊt, nã ra ®êi tån t¹i vµ ph¸t triÓn g¾n liÒn víi sù ra ®êi cña hÖ thèng qu¶n lý nhµ n­íc vµ sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ hµng ho¸ tiÒn tÖ. Cho ®Õn nay, thuËt ng÷ “ ng©n s¸ch nhµ n­íc”®­îc sö dông réng r·i trong ®êi sèng kinh tÕ x· héi ë mäi quèc gia. Song, quan niÖm vÒ ng©n s¸ch nhµ n­íc l¹i ch­a thèng nhÊt. Trªn thùc tÕ, ng­êi ta ®· ®­a ra nhiÒu ®Þnh nghÜa vÒ ng©n s¸ch nhµ n­íc kh«ng gièng nhau tuú theo quan ®iÓm cña ng­êi ®Þnh nghÜa thuéc c¸c tr­êng ph¸i kinh tÕ kh¸c nhau hoÆc tuú theo môc ®Ých nghiªn cøu kh¸c nhau. Theo quan ®iÓm cña c¸c nhµ nghiªn cøu kinh tÕ cæ ®iÓn th× ng©n s¸ch nhµ n­íc lµ mét v¨n kiÖn tµi chÝnh, m« t¶ c¸c kho¶n thu vµ chi cña chÝnh phñ ®­îc thiÕt lËp hµng n¨m. C¸c nhµ kinh tÕ häc hiÖn ®¹i còng ®­a ra nhiÒu ®Þnh nghÜa kh¸c nhau vÒ ng©n s¸ch nhµ n­íc. C¸c nhµ kinh tÕ Nga cho r»ng “ ng©n s¸ch nhµ n­íc lµ b¶ng liÖt kª c¸c kho¶n thu chi b»ng tiÒn trong mét giai ®o¹n nhÊt ®Þnh cña nhµ n­íc” C¸c nhµ kinh tÕ Ph¸p ®­a ra quan ®iÓm: “ng©n s¸ch nhµ n­íc lµ v¨n kiÖn ®­îc NghÞ viÖn hoÆc Héi ®ång th¶o luËn vµ phª chuÈn mµ trong ®ã, c¸c nghiÖp vô tµi chÝnh (thu, chi) cña mét tæ chøc c«ng (Nhµ n­íc, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, ®¬n vÞ c«ng) hoÆc t­ ( doanh nghiÖp, hiÖp héi) ®­îc dù kiÕn vµ cho phÐp”. Cßn ë Trung Quèc: “ng©n s¸ch nhµ n­íc lµ kÕ ho¹ch thu - chi tµi chÝnh hµng n¨m cña Nhµ n­íc ®­îc xÐt duyÖt theo tr×nh tù ph¸p ®Þnh”. ë ViÖt Nam, Ýt nhÊt còng cã nh÷ng nghÜa kh¸c nhau vÒ ng©n s¸ch nhµ n­íc: Gi¸o tr×nh qu¶n lý tµi chÝnh c«ng: ng©n s¸ch nhµ n­íc lµ dù to¸n hµng n¨m vÒ toµn bé c¸c nguån tµi chÝnh ®­îc huy ®éng cho nhµ n­íc vµ sö dông c¸c nguån tµi chÝnh ®ã nh»m ®¶m b¶o thùc hiÖn chøc n¨ng cña nhµ n­íc do HiÕn ph¸p quy ®Þnh. Gi¸o tr×nh qu¶n lý tµi chÝnh nhµ n­íc:ng©n s¸ch nhµ n­íc lµ mét ph¹m trï kinh tÕ lÞch sö g¾n liÒn víi sù ra ®êi cña nhµ n­íc, g¾n liÒn víi kinh tÕ hµng ho¸ - tiÒn tÖ. Nãi mét c¸ch kh¸c, sù ra ®êi cña nhµ n­íc, sù tån t¹i cña kinh tÕ hµng ho¸ tiÒn tÖ nh­ nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ cho sù ph¸t sinh tån t¹i cña kinh tÕ hµng ho¸ tiÒn tÖ nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ cho sù ph¸t sinh tån t¹i cña ng©n s¸ch nhµ n­íc. Hai tiÒn ®Ò nãi trªn xuÊt hiÖn rÊt sím trong lÞch sö, nh­ng thuËt ng÷ ng©n s¸ch nhµ n­íc l¹i xuÊt hiÖn muén h¬n, vµo buæi b×nh minh cña ph­¬ng thøc s¶n xuÊt t­ b¶n chñ nghÜa. ThuËt ng÷ nµy chØ c¸c kho¶n thu vµ c¸c kho¶n chi cña nhµ n­íc ®Ó thÓ chÕ ho¸ b»ng ph¸p luËt thùc hiÖn quyÒn lËp ph¸p vÒ ng©n s¸ch nhµ n­íc ( quyÕt ®Þnh vÒ c¸c kho¶n thu, c¸c kho¶n chi, tæng sè thu, tæng sè chi ..) cßn quyÒn hµnh ph¸p giao cho chÝnh phñ thùc hiÖn. Trong thùc tÕ vai trß ®iÒu hµnh ng©n s¸ch cña chÝnh phñ rÊt lín nªn cßn thuËt ng÷ “ng©n s¸ch chÝnh phñ “ mµ thùc ra lµ nãi tíi “Ng©n s¸ch nhµ n­íc”. Gi¸o tr×nh lý thuyÕt tµi chÝnh: “ng©n s¸ch nhµ n­íc lµ ph¹m trï kinh tÕ vµ ph¹m trï lÞch sö. Ng©n s¸ch nhµ n­íc ®­îc ®Æc tr­ng b»ng sù vËn ®éng cña c¸c nguån tµi chÝnh g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh t¹o lËp, sö dông quü tiÒn tÖ tËp trung cña nhµ n­íc vµ c¸c chñ thÓ trong x· héi, ph¸t sinh khi nhµ n­íc tham gia ph©n phèi c¸c nguån tµi chÝnh quèc gia theo nguyªn t¾c kh«ng hoµn tr¶ trùc tiÕp lµ chñ yÕu”. LuËt ng©n s¸ch nhµ n­íc ®· ®­îc Quèc héi n­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam kho¸ IX, kú häp thø 9 th«ng qua ngµy 20 – 03 – 1996 còng cã ghi: “ Ng©n s¸ch nhµ n­íc lµ toµn bé c¸c kho¶n thu, chi cña Nhµ n­íc trong dù to¸n ®· ®­îc c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh vµ ®­îc thùc hiÖn trong mét n¨m ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Nhµ n­íc” Trong khi ®a sè ®Òu dõng ë kh©u dù to¸n th× quan niÖm cña LuËt Ng©n s¸ch nhµ n­íc ®· ®Ò cËp ®Õn kh©u lËp vµ thùc hiÖn dù to¸n ng©n s¸ch. Quan niÖm cña LuËt ng©n s¸ch lµ s©u s¾c h¬n c¶, võa ph¶n ¸nh ®­îc néi dung c¬ b¶n cña ng©n s¸ch ( toµn bé c¸c kho¶n thu, chi ) võa thÓ hiÖn ®­îc tÝnh chÊt “dù kiÕn” ch­a x¶y ra cña ng©n s¸ch (trong dù to¸n ) ®ång thêi còng ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh chÊp hµnh ng©n s¸ch ( ®­îc thùc hiÖn ); võa ph¶n ¸nh tÝnh niªn ®é cña ng©n s¸ch ( trong mét n¨m ) ®ång thêi thÓ hiÖn ®­îc tÝnh ph¸p lý cña ng©n s¸ch ( ®· ®­îc c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ); võa thÓ hiÖn quyÒn chñ së h÷u ng©n s¸ch (thu, chi nhµ n­íc ) ®ång thêi còng thÓ hiÖn vÞ trÝ, vai trß, chøc n¨ng cña ng©n s¸ch nhµ n­íc (®¶m b¶o thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô cña nhµ n­íc ). Nh­ vËy ®Þnh nghÜa vÒ ng©n s¸ch nh­ trong LuËt ng©n s¸ch nhµ n­íc söa ®æi n¨m 1998 lµ ®óng ®¾n. §Þnh nghÜa nµy ®· nh×n nhËn ng©n s¸ch nhµ n­íc mét c¸ch toµn diÖn theo nhiÒu gãc ®é kh¸c nhau. 1.1.2 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph©n cÊp ng©n s¸ch nhµ n­íc ë viÖt nam ng©n s¸ch nhµ n­íc xuÊt hiÖn vµ tån t¹i tõ l©u song c¸c ho¹t ®éng cña nã chØ nh»m phôc vô chñ yÕu cho nhu cÇu h­ëng thô cña vua chóa vµ nu«i d­ìng qu©n ®éi. ChØ sau khi sù x©m l¨ng cña thùc d©n Ph¸p ®· ®¹t ®­îc kÕt qu¶ sù cai trÞ cña chóng ®· chuyÓn tõ c¸c viªn chøc qu©n sù sang tay c¸c viªn chøc d©n sù vµ hai thµnh phè Hµ Néi H¶i Phßng ®­îc c«ng nhËn lµ hai thµnh phè cã t­ c¸ch ph¸p nh©n cã ng©n s¸ch riªng vµo n¨m 1981 më ®Çu cho viÖc h×nh thanhg ng©n s¸ch ®éc lËp cña c¸c tØnh vµ thÞ x· kh¸c, th× c¬ chÕ tµi chÝnh vµ hÖ thèng ng©n s¸ch ë n­íc ta míi ®­îc h×nh thµnh ®Çy ®ñ vµ hoµn chØnh. Sau khi c¸ch m¹ng th¸ng T¸m thµnh c«ng ( n¨m 1945) Nhµ n­íc ta ®· thùc hiÖn quyÒn lùc vÒ ng©n s¸ch nhµ n­íc ®· cã nh÷ung chÝnh s¸ch mang tÝnh chÊt c¸ch m¹ng triÖt ®Ó, nh­ s¾c lÖnh vÒ viÖc b·i bá thuÕ th©n, h×nh thµnh hÖ thèng thuÕ míi víi quan ®iÓm gi¶m bít g¸nh nÆng thuÕ kho¸ cho d©n nghÌo. TiÕp theo ®ã lµ hµng lo¹t c¸c biÖn ph¸p nh»m kh¼ng ®Þnh quyÒn lùc vÒ tµi chÝnh vµ cñng cè ng©n s¸ch cña nhµ n­íc ViÖt Nam, nh­ ph¸t hµnh tiÒn kim khÝ ( ngµy 1-12- 1946) vµ giÊy b¹c ViÖt Nam (ngµy 3 - 2- 1946); ®Æt ra “ Quü §éc lËp” nh»m huy ®éng vèn cho ng©n s¸ch nhµ n­íc. Nãi chung trong giai ®o¹n kh¸ng chiÕn ( 1946 – 1954) th× vÊn ®Ò huy ®éng vµ chi tiªu cña ng©n s¸ch nhµ n­íc ®Òu nh»m môc ®Ých phôc vô kh¸ng chiÕn th¾ng lîi. §Õn n¨m 1967 chÕ ®é ph©n cÊp qu¶n lý ng©n s¸ch ra ®êi. HÖ thèng ng©n s¸ch nhµ n­íc bao gåm: ng©n s¸ch trung ­¬ng vµ ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng( c¸c tØnh, thµnh phè ë phÝa B¾c). Nh­ vËy c¸ch m¹ng th¸ng T¸m thµnh c«ng ®Õn n¨m 1967 chØ cã mét ng©n s¸ch nhµ n­íc. N¨m 1972 Nhµ n­íc ban hµnh “®iÒu lÖ ng©n s¸ch x·” ng©n s¸ch x· ®­îc x©y dung nh­ng ch­a ®­îc tæng hîp ng©n s¸ch nhµ n­íc. N¨m 1978 ChÝnh phñ ra quyÕt ®Þnh sè 108/CP ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng ®­îc ph©n thµnh hai cÊp: ng©n s¸ch tØnh ( thµnh phè) vµ ng©n s¸ch huyÖn( quËn). Víi nghÞ quyÕt 138/H§BT ( ngµy 19 – 11- 1983) ng©n s¸ch x· ®­îc tæng hîp vµo ng©n s¸ch nhµ n­íc vµ hÖ thèng ng©n s¸ch nhµ n­íc gåm bèn cÊp: - ng©n s¸ch trung ­¬ng - ng©n s¸ch tØnh, thµnh phè - ng©n s¸ch huyÖn ( quËn, thÞ x·). - ng©n s¸ch x· ( ph­êng, thÞ trÊn). Nh»m phï hîp víi ®iÒu kiÖn míi cña ®Êt n­íc trong thêi kú míi, ngµy 20 – 03- 1996 Quèc héi n­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ®· th«ng qua luËt Ng©n s¸ch nhµ n­íc. LuËt nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ n¨m ng©n s¸ch 1997. Theo ®ã th× hÖ thèng ng©n s¸ch n­íc ta ®­îc chia ra lµm bèn cÊp: - ng©n s¸ch trung ­¬ng - ng©n s¸ch cÊp tØnh - ng©n s¸ch cÊp huyÖn - ng©n s¸ch cÊp x· 1.1.3. Vai trß cña NSNN Vai trß tÊt yÕu cña ng©n s¸ch nhµ n­íc ë mäi thêi ®¹i vµ trong mäi m« h×nh kinh tÕ lµ c«ng cô ®iÒu chØnh vÜ m« nÒn kinh tÕ x· héi, lµ vai trß quan träng cña ng©n s¸ch trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. Vai trß nµy vÒ mÆt cô thÓ cã thÓ ®Ò cËp ®Õn ë nhiÒu néi dung vµ nh÷ng biÓu hiÖn ®a d¹ng kh¸c nhau song trªn gãc ®é tæng hîp cã thÓ kh¸i qu¸t trªn ba khÝa c¹nh sau: 1.1.3.1 Vai trß cña ng©n s¸ch nhµ n­íc trong ph©n phèi tæng s¶n phÈm x· héi Vai trß nµy thÓ hiÖn ë c¸c mÆt chñ yÕu sau: X¸c ®Þnh mét c¸ch khoa häc ®Æt ra mét tû lÖ huy ®éng tæng s¶n phÈm x· héi vµo ng©n s¸ch nhµ n­íc, lÊy ®ã lµm c¨n cø ®Ó ®iÒu chØnh quan hÖ nhµ n­íc víi doanh nghiÖp vµ d©n c­ trong ph©n phèi tæng s¶n phÈm x· héi. X¸c ®Þnh quan hÖ thuÕ trong tæng s¶n phÈm, ®¶m b¶o nhµ n­íc cã nguån thu th­êng xuyªn, æn ®Þnh, thùc hiÖn ®iÒu tiÕt hîp lý lîi Ých trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. X¸c ®Þnh c¸c h×nh thøc huy ®éng ngoµi thuÕ trªn thÞ tr­êng tµi chÝnh, d­íi c¸c h×nh thøc c«ng tr¸i quèc gia, tr¸i phiÕu kho b¹c, nh»m trang tr¶i béi chi ng©n s¸ch nhµ n­íc. X¸c ®Þnh vai trß quyÒn së h÷u tµi s¶n c«ng vµ tµi nguyªn quèc gia ®Ó gi¶i quyÕt nguån huy ®éng. 1.1.3.2 Vai trß cña ng©n s¸ch nhµ n­íc trong æn ®Þnh vµ t¨ng tr­ëng kinh tÕ ThÓ hiÖn ë viÖc kÝch thÝch, t¹o hµnh lang, m«i tr­êng vµ g©y søc Ðp. Nhµ n­íc thùc hiÖn chÝnh s¸ch thuÕ ®Ó võa kÝch thÝch võa g©y søc Ðp. T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi trªn c¸c mÆt tµi chÝnh, ®Ó khuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cã doanh lîi trong ®Çu t­ ph¸t triÓn. §Çu t­ cho kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ vµ x· héi, t¹o m«i tr­êng thuËn lîi cho ®Çu t­ khai th¸c tµi nguyªn, søc lao ®éng, thÞ tr­êng...§Çu t­ vµo c¸c ngµnh kinh tÕ mòi nhän c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm, c¸c c¬ së kinh tÕ then chèt ®Ó chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ, ®Ó cã thªm nh÷ng s¶n phÈm chñ lùc t¹o ra c¬ së vËt chÊt kü thuËt lµm chç dùa cho c¸c ngµnh c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong ph¸t triÓn kinh tÕ. KiÒm chÕ vµ ®Èy lïi l¹m ph¸t, æn ®Þnh tiÒn tÖ gi¸ c¶ thÞ tr­êng, gãp phÇn æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt, æn ®Þnh ®êi sèng nh©n d©n. 1.1.3.3 Vai trß cña ng©n s¸ch nhµ n­íc trong viÖc æn ®Þnh chÝnh trÞ b¶o vÖ thµnh qu¶ c¸ch m¹ng Vai trß cña ng©n s¸ch nhµ n­íc trong ph©n phèi tæng s¶n phÈm x· héi, trong æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ, n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n, t¹o ®iÒu kiÖn cho æn ®Þnh chÝnh trÞ th«ng qua ng©n s¸ch nhµ n­íc b¶o ®¶m c¸c nhu cÇu vµ ®iÒu kiÖn ®Ó kh«ng ngõng hoµn thiÖn bé m¸y nhµ n­íc, ph¸t huy vai trß cña bé m¸y nhµ n­íc trong viÖc qu¶n lý mäi lÜnh vùc cña ®Êt n­íc, b¶o ®¶m an ninh, quèc phßng, b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc trong sù nghiÖp c¸ch m¹ng. 1.1.3.4 Vai trß kiÓm tra cña ng©n s¸ch nhµ n­íc Th«ng qua ng©n s¸ch nhµ n­íc kiÓm tra qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ quèc d©n, còng nh­ c¸c ngµnh, c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh, nh»m thóc ®Èy, ph¸t hiÖn, khai th¸c tiÒm n¨ng kinh tÕ, kiÓm tra b¶o vÖ tµi s¶n quèc gia, tµi s¶n nhµ n­íc, chèng thÊt tho¸t l·ng phÝ, kiÓm tra viÖc chÊp hµnh ph¸p luËt vÒ ng©n s¸ch nhµ n­íc, kû luËt tµi chÝnh, b¶o ®¶m trËt tù kû c­¬ng trong ho¹t ®éng tµi chÝnh. Ngoµi ra ng©n s¸ch ®¶m b¶o chi th­êng xuyªn, quèc phßng, an ninh lµ ng©n s¸ch can thiÖp vµo kinh tÕ. Nhµ n­íc cÇn ph¶i t¸c ®éng vµo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ dï ®ã lµ kinh tÕ kÕ ho¹ch tËp trung hay kinh tÕ thÞ tr­êng. Víi ý nghÜa ®ã, tiÒm lùc tµi chÝnh cña Nhµ n­íc ph¶i ®ñ m¹nh ®¶m b¶o cho Nhµ n­íc chñ ®éng thùc hiÖn chÝnh s¸ch tµi kho¸ níi láng hoÆc th¾t chÆt, thùc hiÖn kÝch cÇu ®Çu t­, tiªu dïng nh»m thóc ®Èy t¨ng tr­ëng kinh tÕ. Ngµy nay, trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn ®¹i, kh«ng mét Nhµ n­íc nµo kh«ng sö dông ng©n s¸ch ®Ó t¸c ®éng vµo nÒn kinh tÕ. Tuy nhiªn trong thùc tÕ, vai trß c«ng cô thóc ®Èy t¨ng tr­ëng, æn ®Þnh, ®iÒu tiÕt vÜ m« cña mét Ng©n s¸ch ph¸t triÓn ®· ®­îc nhËn thøc vËn dông rÊt kh¸c nhau tuú thuéc quan niÖm cña mçi Nhµ n­íc, tuú theo bèi c¶nh kinh tÕ cña mçi thêi kú. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã thÓ hiÖn vÞ trÝ quan träng cña ng©n s¸ch nhµ n­íc víi t­ c¸ch lµ mét c«ng cô tµi chÝnh vÜ m« s¾c bÐn, nh¹y c¶m, hiÖu qu¶ ®Ó Nhµ n­íc can thiÖp, ®iÒu chØnh nÒn kinh tÕ. Do ®ã, Nhµ n­íc cÇn ph¶i n¾m ch¾c c¬ chÕ t¸c ®éng cña thu, chi ng©n s¸ch ®èi víi kinh tÕ th«ng qua nhËn thøc ®Çy ®ñ vµ lµm chñ c¬ chÕ t¸c ®éng cña hiÖu øng kÝch thÝch kinh tÕ cña ng©n s¸ch nhµ n­íc ®Ó ph¸t huy vai trß thóc ®Èy t¨ng tr­ëng, æn ®Þnh vµ ®iÒu khiÓn kinh tÕ vÜ m« cña ng©n s¸ch nhµ n­íc. 1.2 Ng©n s¸ch nhµ n­íc huyÖn vµ sù cÇn thiÕt ph¶i t¨ng c­êng qu¶n lý ng©n s¸ch nhµ n­íc huyÖn trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay 1.2.1 LÞch sö h×nh thµnh ng©n s¸ch nhµ n­íc huyÖn Trong nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung bao cÊp, ng©n s¸ch nhµ n­íc ta tæ chøc thµnh hai cÊp: Ng©n s¸ch trung ­¬ng vµ ng©n s¸ch tØnh, thµnh phè. ViÖc ph©n cÊp nh­ vËy lµ phï hîp víi nhiÖm vô cña mçi cÊp chÝnh quyÒn trong viÖc huy ®éng tèi ®a nguån lùc tµi chÝnh. ë thêi kú nµy, ng©n s¸ch nuyÖn ®ãng vai trß lµ mét cÊp dù to¸n. Ngµy 15 /5 /1978, víi chñ ch­¬ng x©y dùng huyÖn thµnh mét cÊp cã c¬ cÊu kinh tÕ hoµn chØnh, cã t­ c¸ch lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ c«ng n«ng nghiÖp ph¸t triÓn toµn diÖn, Héi ®ång ChÝnh phñ ®· ra NghÞ QuyÕt 108 /CP x¸c ®Þnh quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng cÊp huyÖn vÒ qu¶n lý tµi chÝnh, ng©n s¸ch. NghÞ quyÕt cã quy ®Þnh c¸c kho¶n thu, chi ng©n s¸ch huyÖn. Ngµy 19 /11 /1983, H§BT ra NghÞ quyÕt sè 138 / H§BT vÒ c¶i tiÕn ph©n cÊp ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng, nãi râ h¬n quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña ng©n s¸ch huyÖn. Sau §¹i héi §¶ng lÇn thø VI, nÒn kinh tÕ n­íc ta chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc, ®Þnh h­íng XHCN. Cïng víi ®µ ®æi míi cña nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc, ng©n s¸ch huyÖn còng ®­îc x¸c ®Þnh l¹i vai trß, nhiÖm vô cña m×mh. Cô thÓ, ngµy 27 /11 /1989 H§BT ®· ra nghÞ quyÕt sè 186 /H§BT vÌ ph©n cÊp qu¶n lý ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng trong ®ã cã Ng©n s¸ch HuyÖn. Ngµy 16 /2 /1992 H§BT ban hµnh NghÞ quyÕt sè 186 / H§BT söa ®æi bæ sung nghÞ quyÕt186 / H§BT ngµy 27/11/1989. Kú häp thø 8 Quèc Héi kho¸ IX kh¼ng ®Þnh: huyÖn lµ mét cÊp chÝnh quyÒn cã hg©n s¸ch, ng©n s¸ch huyÖn lµ mét bé phËn hîp thµnh ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng thuéc hÖ thèng ng©n s¸ch nhµ n­íc. Nh­ vËy, ng©n s¸ch huyÖn lµ mét cÊp ng©n s¸ch thùc hiÖn vai trß, chøc n¨ng, nhiÖm vô cña ng©n s¸ch nhµ n­íc trªn ph¹m vi ®Þa bµn huyÖn. Kh¶o s¸t qu¸ tr×nh h×nh thµnh ng©n s¸ch huyÖn, ta cã thÓ thÊy ng©n s¸ch huyÖn tõ mét cÊp dù to¸n ®· trë thµnh mét cÊp ng©n s¸ch cã nguån thu vµ nhiÖm vô chi riªng. §ã lµ mét lèi ®i ®óng ®¾n trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nÒn tµi chÝnh quèc gia. Tr­íc tiªn, nã gióp cho Ng©n s¸ch cÊp tØnh, trung ­¬ng gi¶m ®­îc khèi l­îng c«ng viÖc. TiÕp theo, nã gióp cho c¸c cÊp chÝnh quyÒn cã thÓ n¾m b¾t ®­îc t×nh h×nh kinh tÕ nãi chung vµ tµi chÝnh nãi riªng tõ c¬ së. Ng©n s¸ch huyÖn mang b¶n chÊt cña ng©n s¸ch nhµ n­íc, ®ã lµ mèi quan hÖ gi÷a ng©n s¸ch huyÖn víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trªn ®Þa bµn huyÖn trong qu¸ tr×nh ph©n bæ, sö dông c¸c nguån lùc kinh tÕ cña huyÖn, mèi quan hÖ ®ã ®­îc ®iÒu chØnh, ®iÒu tiÕt sao cho phï hîp víi b¶n chÊt Nhµ n­íc x· héi chñ nghÜa. §ã lµ Nhµ n­íc cña d©n, do d©n, v× d©n d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam. Nhµ n­íc ViÖt Nam lµ Nhµ n­íc cña c«ng nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng, bé phËn ng­êi chiÕm tuyÖt ®¹i ®a sè trong x· héi. Do vËy, lîi Ých cña Nhµ n­íc x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam kh«ng cã g× h¬n ngoµi mong muèn ®­îc phôc vô tæ quèc, phôc vô nh©n d©n. Cã thÓ nãi, viÖc Ng©n s¸ch HuyÖn trë thµnh mét cÊp ng©n s¸ch ®· lµm cho bé mÆt ng©n s¸ch nhµ n­íc mang mét diÖn m¹o, s¾c th¸i míi, nÒn tµi chÝnh quèc gia trë nªn lµnh m¹nh vµ hiÖu qu¶ h¬n. Thùc tÕ ®· chøng minh, trong nh÷ng n¨m qua, xÐt riªng ë cÊp ®é huyÖn, t×nh h×nh kinh tÕ - tµi chÝnh cã nh÷ng b­íc tiÕn ®¸ng kÓ. Ngoµi ra, Ng©n s¸ch HuyÖn cßn thÓ hiÖn b¶n chÊt chÝnh trÞ cña Nhµ n­íc ta th«ng qua viÖc thùc hiÖn ®óng ®¾n, hiÖu qu¶, cã s¸ng t¹o c¸c chñ ch­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm ®· ph¸y huy ®­îc lµ mét lo¹t nh÷ng h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc kÞp thêi, ®ßi hái sù quan t©m, t©m huyÕt cña c¸c c¸ nh©n, ban, ngµnh phèi hîp cïng gi¶i quyÕt. 1.2.2 Vai trß cña Ng©n s¸ch HuyÖn Nh­ ®· nªu trong ®Þnh nghÜa Ng©n s¸ch HuyÖn cã vai trß cña ng©n s¸ch nhµ n­íc trªn ®Þa bµn huyÖn. §ã lµ vai trß ®¶m b¶o chøc n¨ng Nhµ n­íc; an ninh, quèc phßng; thóc ®Èy ph¸t triÓn, æn ®Þnh kinh tÕ; bï ®¾p nh÷ng khiÕm khuyÕt thÞ tr­êng, c«ng b»ng x· héi vµ b¶o vÖ m«i tr­êng. 1.2.2.1 Ng©n s¸ch HuyÖn b¶o ®¶m thùc hiÖn vai trß Nhµ n­íc, b¶o vÖ an ninh trËt tù cÊp HuyÖn. Lµ mét cÊp chÝnh quyÒn HuyÖn còng tæ chøc ra cho m×nh mét hÖ thång c¸c c¬ quan, ®oµn thÓ hµnh chÝnh nh»m thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng cña Nhµ n­íc. §iÒu ®ã còng cã nghÜa lµ ®Ó cho c¸c c¬ quan ®oµn thÓ ®ã ho¹t ®éng ®­îc cÇn ph¶i cã mét quü tµi chÝnh tËp trung cho nã- §ã chÝnh lµ Ng©n s¸ch HuyÖn. MÆc dï kh«ng lín m¹nh nh­ ng©n s¸ch trung ­¬ng nh­ng Ng©n s¸ch HuyÖn còng t¹o cho m×nh mét vÞ thÕ nhÊt ®Þnh nh»m chñ ®éng trong viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng Nhµ n­íc ë ®i¹ ph­¬ng. Tuú theo ph¹m vi ®Þa lý, t×nh h×nh kinh tÕ x· héi trªn tõng HuyÖn mµ nhu cÇu ®¶m b¶o nµy lµ kh¸c nhau. HiÖn nay, n­íc ta cã trªn hµng triÖu c«ng chøc ®ang lµm viÖc trong c¶ n­íc. §Ó duy tr× ho¹t ®éng cña bé m¸y nµy ph¶i tèn mét kho¶n Ng©n s¸ch khæng lå. Nh­ng trong khi Nhµ n­íc ®ang ch¾t chiu tõng ®ång th× ë mét sè ®¬n vÞ viÖc sö dông Ng©n s¸ch vÉn l·ng phÝ, sai ph¹m. Do vËy, ®ßi hái Ng©n s¸ch HuyÖn, víi t­ c¸ch lµ Ng©n s¸ch cña c¸c ®¬n vÞ c¬ së cÇn ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ, cÊp ph¸t ®óng chÝnh s¸ch, chÕ ®é, h¹n møc lµm sao cho bé m¸y Nhµ n­íc ho¹t ®éng tèt mµ vÉn tiÕt kiÖm, hiÖu qu¶. Trong c¸c chøc n¨ng cña Nhµ n­íc, chøc n¨ng ®¶m b¶o an ninh trËt tù, quèc phßng ®ãng vai trß ®Æc biÖt quan träng. §©y lµ c«ng cô quyÒn lùc cña Nhµ n­íc, nh»m b¶o vÖ ý chÝ cña Nhµ n­íc, t¹o ®iÒu kiÖn an toµn ®Ó HuyÖn ph¸t triÓn mäi mÆt. §Ó ®¶m b¶o cho chøc n¨ng ®Æc biÖt nµy, Ng©n s¸ch HuyÖn cÇn ph¶i cã kÕ ho¹ch cô thÓ, chi tiÕt, cã c¸c kho¶n dù phßng hîp lý. 1.2.2.2Ng©n s¸ch HuyÖn c«ng cô thóc ®Èy, ph¸t triÓn æn ®Þnh kinh tÕ §Ó thùc hiÖn tèt chiÕn l­îc kinh tÕ - tµi chÝnh cña cÊp tØnh, cÊp trung ­¬ng, cÊp HuyÖn cÇn ph¶i sö dông c¸c c«ng cô s½n cã cña m×nh ®Ó ®iÒu tiÕt , ®Þnh h­íng. Mét trong nh÷ng c«ng cô ®¾c lùc lµ Ng©n s¸ch. SÏ kh«ng cã mét c¬ c©ó kinh tÕ æn ®Þnh, ph¸t triÓn nÕu bá qua c«ng cô nµy. C¸c HuyÖn ph¶i c¨n cø vµo thÕ m¹nh cña ®Þa ph­¬ng m×nh ®Ó ®Þnh h­íng, h×nh thµnh c¬ cÊu kinh tÕ, kÝch thÝch ph¸t triÓn. §ång thêi c¸c HuyÖn ph¶i cung cÊp kinh phÝ, vèn ®Çu t­, hç trî vÒ c¬ së h¹ tÇng, t¹o m«i tr­êng thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng. ThuÕ lµ mét ph­¬ng tiÖn ®¾c lùc trong ®iÒu tiÕt vÜ m« kinh tÕ, HuyÖn cã thÓ sö dông c«ng cô nµy ®Ó ®iÒu chØnh c¬ cÊu kinh tÕ. Ngoµi ra cÊp HuyÖn ph¶i x©y dùng cho m×nh mét tiÒm lùc kinh tÕ riªng, ®ã lµ c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc do cÊp HuyÖn qu¶n lý. Lo¹i h×nh doanh nghiÖp nµy ph¶i ®ãng vai trß chñ ®¹o trong nÒn kinh tÕ HuyÖn 1.2.2.3 Ng©n s¸ch HuyÖn ph­¬ng tiÖn bï ®¾p khiÕm khuyÕt thÞ tr­êng, ®¶m b¶o c«ng b»ng x· héi, g×n gi÷ m«i tr­êng. §©y lµ vai trß kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi Ng©n s¸ch mçi quèc gia. Nã cã t¸c dông xoa dÞu nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Nh­ chóng ta ®· biÕt, kinh tÕ thÞ tr­êng lµ ch¹y theo lîi nhuËn bÊt chÊp hËu qu¶. Do ®ã, mét lo¹t c¸c vÊn ®Ò x¶y ®Õn: ThÊt nghiÖp, hè ng¨n c¸ch giµu nghÌo t¨ng, kh«ng quan t©m ®Õn ng­êi giµ, trÎ em, ng­êi tµn tËt, lõa ®¶o, chiÕm ®o¹t, m«i tr­êng « nhiÔm... Nh÷ng ®iÒu ®ã t¹o ra cho nÒn kinh tÕ - x· héi mét vùc th¼m phÝa tr­íc. CÊp huyÖn theo dâi c¸c b¸o c¸o tæng hîp tõ cÊp x·, ph­êng ph¶i cã biÖn ph¸p gi¶i quyÕt. Ngoµi viÖc quan t©m ®Õn ®êi sèng vËt chÊt cña ng­êi lao ®éng, HuyÖn ph¶i th­êng xuyªn quan t©m ®Õn ®êi s«ng v¨n ho¸, tinh thÇn cña quÇn chóng, c¶i t¹o c¸c s©n ch¬i, ph­¬ng tiÖn gi¶i trÝ lµnh m¹nh, tiÕn bé. C¸c dÞch vô c«ng céng nh­ gi¸o dôc, y tÕ ph¶i gi¶m ®­îc chi phÝ cho ng­êi d©n, lµm sao ®Ó ai còng ®­îc häc hµnh, ch¨m sãc søc khoÎ ®Çy ®ñ. 1.2.3 Nguån thu vµ nhiÖm vô chi cña ng©n s¸ch nhµ n­íc huyÖn 1.2.3.l Néi dung thu ng©n s¸ch huyÖn §©y lµ qu¸ tr×nh t¹o lËp, h×nh thµnh ng©n s¸ch huyÖn, ®ãng vai trß quan träng, quyÕt ®Þnh ®Õn kh©u sau: chi ng©n s¸ch. §Ó ®¶m b¶o nguån thu cho ng©n s¸ch cÇn ph¶i cã chÝnh s¸ch thu hîp lý hiÖu qu¶. ChÝnh s¸ch thu Ng©n s¸ch lµ tËp hîp c¸c biÖn ph¸p, chñ tr­¬ng nh»m huy ®éng nguån thu vµo cho ng©n s¸ch nhµ n­íc 1.2.3.1.1 VÞ trÝ cña chÝnh s¸ch thu Ng©n s¸ch Thø nhÊt, chÝnh s¸ch thu Ng©n s¸ch lµ mét bé phËn trong qu¶n lý kinh tÕ nãi chung vµ qu¶n lý tµi chÝnh nãi riªng. ViÖc t¨ng hay gi¶m thu ë mét lÜnh vùc nµo ®ã ®­îc thùc hiÖn theo chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ, tµi chÝnh vÜ m«. Mét khi chÝnh s¸ch thu ng©n s¸ch thay ®æi th× lËp tøc c¬ cÊu kinh tÕ, dï Ýt hay nhiÒu còng cã sù chuyÓn dÞch. Bëi v×, ®èi t­îng thu cña Ng©n s¸ch lµ rÊt ®a d¹ng, réng lín, phong phó, ®Æc biÖt lµ nh¹y c¶m víi c¸c chÝnh s¸ch thu (thuÕ, phÝ, lÖ phÝ...). Thø hai, c¸c chÝnh s¸ch thu cña ng©n s¸ch cã t¸c ®éng ®Õn c¸c chÝnh s¸ch qu¶n lý kinh tÕ, tµi chÝnh kh¸c. D­êng nh­ vÞ trÝ nµy trïng l¾p vÞ trÝ trªn, nh­ng kh«ng, nã hoµn toµn kh¸c. C¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ, tµi chÝnh kh¸c ë ®©y lµ thuéc c¸c lÜnh vùc ngoµi ng©n s¸ch (kinh tÕ, tµi chÝnh cña c¸c tæ chøc, doanh nghiÖp...). Do viÖc cã ¶nh h­ëng ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp nªn NSNN cã thÓ can thiÖp s©u vµo doanh nghiÖp. 1.2.3.1.2 C¸c quan ®iÓm cÇn qu¸n triÖt khi x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch thu ng©n s¸ch Mét lµ, c¸c chÝnh s¸ch thu ph¶i gãp phÇn vµo khuyÕn khÝch vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, më réng l­u th«ng hµng ho¸ vµ thóc ®Èy c¹nh tranh lµnh m¹nh gi÷a c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. Nh­ phÇn trªn ®· tr×nh bµy, c¸c ®èi t­îng nép thuÕ rÊt nh¹y c¶m víi viÖc ®¸nh thuÕ. ThÕ mµ, viÖc thu thuÕ lµ cã giíi h¹n, cãnghÜa lµ, thu b»ng thuÕ chØ ®¹t ®­îc kÕt qu¶ tèi ®a t¹i mét ®iÓm thuÕ suÊt nµo ®ã. §©y lµ hiÖn t­îng “thuÕ giÕt thuÕ, cã nghÜa lµ víi chñ tr­¬ng t¨ng thuÕ ®Ó t¨ng thu Ng©n s¸ch, nh­ng ®Õn khi thùc hiÖn l¹i cã t¸c ®éng ng­îc l¹i: S¶n xuÊt kinh doanh bÞ ®×nh trÖ, hiÖn t­îng trèn thuÕ ph¸t triÓn do t©m lý “l­êi lao ®éng”. Hai lµ, chÝnh s¸ch thu ph¶i ®¶m b¶o t©p trung qu¶n lý hîp lý nguån thu cho Ng©n s¸ch, ®ång thêi b¶o ®¶m møc sèng hîp lý cho c¸c ®èi t­îng d©n c­ dä t¸c ®éng cña chÝnh s¸ch thu. Theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc, tÊt c¶ c¸c kho¶n ®Òu ®­îc tËp trung vµo Kho B¹c Nhµ n­íc cïng víi sù phèi hîp cña Ban Tµi ChÝnh, c¬ quan thuÕ, H¶i quan. Ba lµ, chÝnh s¸ch thu ph¶i ®¶m b¶o c«ng b»ng x· héi cho c¸c tÇng líp d©n c­. ë ®©y bao gåm c¶ c«ng b»ng theo chiÒu däc vµ c«ng b»ng theo chiÒu ngang. C«ng b»ng theo chiÒu däc cã nghÜa lµ ®èi t­îng nµo cã kh¶ n¨ng nép thuÕ nhiÒu h¬n ph¶i nép nhiÒu h¬n. C«ng b»ng theo chiÒu ngang cã nghÜa lµ c¸c ®èi tîng cã kh¶ n¨ng nép thuÕ nh­ nhau sÏ ph¶i nép thuÕ nh­ nhau. Bèn lµ, chÝnh s¸ch thu ph¶i ®¶m b¶o tÝnh quÇn chóng. Do tr×nh ®é cña c¸c ®èi t­îng nép thuÕ lµ kh¸c nhau, thËm chÝ chªnh lÖch rÊt lín, viÖc ®­a ra mét chÝnh s¸ch thuÕ qu¸ khã hiÓu, phøc t¹p lµ mét sai lÇm. Bëi v× chi phÝ cho viÖc tuyªn truyÒn, gi¶i thÝch chÝnh s¸ch thu ®ã sÏ rÊt lín. Khi ®ã, chÝnh s¸ch thu cã khi l¹i ph¶n t¸c dông. Do ®ã, néi dung chÝnh s¸ch thu ph¶i ®¬n gi¶n, dÔ hiÓu, dÔ thùc hiÖn, dÔ dµng ®­îc chÊp nh©n. 1.2.3.1.3 C¸c kho¶n thu cña Ng©n s¸ch HuyÖn Theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, Ng©n s¸ch HuyÖn cã c¸c nguån thu nh­ sau: C¸c kho¶n thu 100% a) ThuÕ m«n bµi thu tõ c¸c doanh nghiÖp, hîp t¸c x· vµ c¸c hé s¶n xuÊt kinh doanh ngoµi quèc doanh gåm: Tõ bËc 1 ®Òn bËc 3 thu trÖn ®Þa bµn x·, thÞ trÊn b) ThuÕ s¸t sinh thu tõ c¸c doanh nghiÖp giÕt mæ gia sóc trªn ®Þa bµn ph­êng. c) C¸c kho¶n phÝ vµ lÖ phÝ tõ c¸c ho¹t ®éng do c¸c c¬ quan thuéc cÊp HuyÖn qu¶n lý. d) TiÒn thu tõ ho¹t ®éng sù nghiÖp cña c¸c ®¬n vÞ do cÊp HuyÖn qu¶n lý. ®) ViÖn trî kh«ng hoµn l¹i cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ë n­íc ngoµi cho cÊp HuyÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. g) §ãng gãp tù nguyÖn cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ë trong vµ ngoµi n­íc cho Ng©n s¸ch HuyÖn. h) Thu tõ xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh trong c¸c lÜnh vùc thu tõ c¸c ho¹t ®éng chèng bu«n lËu vµ kinh doanh tr¸i phÐp luËt theo ph©n cÊp cña tØnh. i) Thu kÕt d­ ng©n s¸ch cÊp huyÖn. k) Bæ xung tõ ng©n s¸ch cÊp tØnh. l) C¸c kho¶n thu kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. C¸c kho¶n thu ®­îc ph©n chia theo tû lÖ phÇn tr¨m gi÷a ng©n s¸ch cÊp tØnh vµ Ng©n s¸ch HuyÖn vµ Ng©n s¸ch x·, thÞ trÊn. a) ThuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt. b) ThuÕ nhµ ®Êt. c) TiÒn sö dông ®Êt. d) C¸c kho¶n thu ph©n chia theo tû lÖ phÇn tr¨m gi÷a Ng©n s¸ch cÊp tØnh vµ Ng©n s¸ch trung ­¬ng, do tØnh quy ®Þnh trong ph¹m vi tØnh ®­îc ph©n cÊp. e) C¸c kho¶n thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp; thuÕ tµi nguyªn; lÖ phÝ tr­íc b¹ nhµ ®Êt; thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt hµng s¶n xuÊt trong n­íc thu vµo mÆt hµng (Ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng h­ëng 100%). ViÖc ph©n cÊp cho Ng©n s¸ch c¸c cÊp ( tØnh, huyÖn, x· ) do cÊp tØnh quy ®Þnh. Riªng tû lÖ phÇn tr¨m ph©n chia thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp cho x·, thÞ trÊn tèi ®a lµ 100%, tèi thiÓu lµ 20%. 1.2.3.2 Néi dung chi cña Ng©n s¸ch HuyÖn NÕu nh­ qu¸ tr×nh thu lµ qu¸ tr×nh t¹o lËp, h×nh thµnh Ng©n s¸ch th× chi Ng©n s¸ch lµ qu¸ tr×nh sö dông Ng©n s¸ch. Nã ng­îc l¹i hoµn toµn víi qu¸ tr×nh thu nh­ng l¹i chÞu sù ®iÒu khiÓn cña qu¸ tr×nh thu ( Kh«ng thÓ chi nhiÒu trong khi thu Ýt vµ ng­îc l¹i ) ®ång thêi, l¹i t¹o thªm nguån thu ( §Çu t­ Ng©n s¸ch nhµn rçi vµo c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ). Chi Ng©n s¸ch lµ qu¸ tr×nh sö dông quü NSNN theo nguyªn t¾c kh«ng hoµn tr¶ trùc tiÕp nh»m thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi cña Nhµ n­íc. * §Æc ®iÓm chi Ng©n s¸ch HuyÖn Víi t­ c¸ch lµ mét qu¸ tr×nh sö dông quü NSNN, chi Ng©n s¸ch huyÖn cã c¸c ®Æc ®iÓm sau: Mét lµ, chi tiªu Ng©n s¸ch lu«n g¾n liÒn víi c¸c nhiÖm vô kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi mµ Nhµ n­íc ®¶m nhiÖm trong mçi thêi kú. §Æc ®iÓm nµy cã thÓ nh×n ra tõ vai trß cña Ng©n s¸ch vµ b¶n chÊt Ng©n s¸ch Nhµ n­íc. Ng©n s¸ch Nhµ n­íc mang b¶n chÊt chÝnh trÞ, duy tr× ho¹t ®éng cña bé m¸y Nhµ n­íc, æn ®Þnh ph¸t triÓn kinh tÕ, ®¶m b¶o x· héi æn ®Þnh, ph¸t triÓn. Hai lµ, t¸c dông cña c¸c kho¶n chi Ng©n s¸ch bao giê còng ®­îc xem xÐt ë tÇm vÜ m« bëi v× th«ng th­êng, nh÷ng kho¶n chi Ng©n s¸ch sÏ ph¸t huy t¸c dông trong ph¹m vi nhÊt ®Þnh. ViÖc chi tiªu Ng©n s¸ch HuyÖn ph¶i ph¸t huy ®­îc t¸c dông trong ph¹m vi HuyÖn. Ba lµ, tÝnh hiÖu qu¶ cña c¸c kho¶n chi ®­îc thÓ hiÖn toµn diÖn trªn c¸c mÆt kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi. §Æc ®iÓm nµy lµ biÓu hiÖn mèi quan hÖ gi÷a tµi chÝnh víi kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi. 1.2.3.2.2 Mét sè yªu cÇu cÇn ®¹t ®­îc trong qu¸ tr×nh chi Ng©n s¸ch. Thø nhÊt, khi xem xÐt, ®¸nh gi¸ tÝnh hiÖu qu¶ cña chi Ng©n s¸ch, chóng ta ph¶i x©y dùng mét lo¹t c¸c chØ tiªu, chØ sè bao gåm c¶ ®Þnh tÝnh vµ ®Þnh l­îng. §iÒu ®ã sÏ gióp cho c¸c nhµ ph©n tÝch ®óng ®¾n h¬n, ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c h¬n tÝnh hiÖu cña cña chi Ng©n s¸ch. Thø hai, thùc hiÖn chi Ng©n s¸ch ®óng dù to¸n, tiÕt kiÖm, hiÖu qu¶. NhiÖm vô chi cña Ng©n s¸ch -HuyÖn *) Chi th­êng xuyªn vÒ: a) C¸c ho¹t ®éng sù nghiÖp GD- §T, YtÕ thùc hiÖn theo ph©n cÊp cña tØnh. b) C¸c ho¹t ®éng sù nghiÖp v¨n ho¸, th«ng tin, thÓ dôc thÓ thao, x· héi vµ c¸c sù nghiÖp kh¸c do c¬ quan cÊp huyÖn qu¶n lý. c) C¸c ho¹t ®éng sù nghiÖp kinh tÕ do c¬ quan cÊp huyÖn qu¶n lý: - N«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, thuû lîi. - Giao th«ng. - Sù nghiÖp thÞ chÝnh. - C¸c sù nghiÖp kinh tÕ kh¸c. - Quèc phßng, an ninh trËt tù, an toµn x· héi. + Quèc phßng: Gi¸o dôc quèc phßng; tuyÓn qu©n vµ ®ãn tiÕp qu©n nh©n hoµn thµnh nghÜa vô; ®¨ng ký._. qu©n nh©n dù bÞ; huÊn luyÖn d©n qu©n tù vÖ. + An ninh, trËt tù vµ an toµn x· héi: Tuyªn truyÒn gi¸o dôc quÇn chóng b¶o vÖ an ninh; hç trî c¸c chiÕn dÞch gi÷ g×n an ninh; tæng kÕt phong trµo b¶o vÖ an ninh tæ quèc; hç trî trËt tù, an ninh c¬ së. ®) Ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan Nhµ n­íc cÊp huyÖn. e ) Ho¹t ®éng cña c¬ quan cÊp huyÖn cña §CS ViÖt nam. g ) Ho¹t ®éng cña c¬ quan cÊp huyÖn, cña MTTQ ViÖt nam, §oµn TNCS Hå ChÝ Minh, Héi CCB VIÖt nam, Héi LHPN VN, Héi N«ng D©n ViÖt nam. h ) Tµi trî cho c¸c tæ chøc x· héi, x· héi nghÒ nghiÖp cÊp HuyÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. i ) C¸c kho¶n chi kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. **) Chi ®Çu t­ ph¸t triÓn: - Chi ®Çu t­ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ x· héi theo ph©n cÊp cña tØnh, thµnh phè. - Chi ®Çu t­ x©y dùng c¸c tr­êng phæ th«ng quèc lËp, c¸c c«ng tr×nh phóc lîi c«ng céng, ®iÖn chiÕu s¸ng cÊp tho¸t n­íc, giao th«ng néi thÞ, an toµn giao th«ng vÖ sinh ®« thÞ. - Chi bæ xung cho Ng©n s¸ch cÊp d­íi. * CÊp ph¸t kinh phÝ, c¸c kho¶n chi cña Ng©n s¸ch -HuyÖn C¨n cø vµo dù to¸n chi NSNN n¨m ®­îc giao vµ dù to¸n Ng©n s¸ch quý; c¨n cø vµo yªu cÇu thùc hiÖn nhiÖm vô chi, Phßng Tµi chÝnh- VËt gi¸ tiÕn hµnh cÊp ph¸t kinh phÝ theo nguyªn t¾c cÊp trùc tiÕp ®Õn c¸c ®¬n vÞ sö dông Ng©n s¸ch vµ thanh to¸n trùc tiÕp tõ Kho b¹c Nhµ n­íc cho ng­êi ®­îc h­ëng C¸c h×nh thøc cÊp phÊt kinh phÝ: a) CÊp ph¸t b»ng h¹n møc kinh phÝ §èi t­îng cÊp ph¸t theo h×nh thøc h¹n møc kinh phÝ lµ c¸c kho¶n chi th­êng xuyªn cña c¸c ®¬n vÞ dù to¸n cña NSNN , bao gåm : - C¸c c¬ quan hµnh chÝnh Nhµ n­íc - C¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp ho¹t ®éng d­íi h×nh thøc thu ®ñ , chi ®ñ hoÆc g¸n thu - bï chi. - C¸c tæ chøc chÝnh trÞ- x· héi, tæ chøc x· héi vµ tæ chøc x· héi nghÒ nghiÖp th­êng xuyªn ®­îc NSNN cÊp kinh phÝ. b) CÊp ph¸t b»ng h×nh thøc lÖnh chi tiÒn §èi t­îng cÊp ph¸t theo h×nh thøc lÖnh chi tiÒn lµ c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc kinh tÕ - x· héi kh«ng cã quan hÖ th­êng xuyªn víi Ng©n s¸ch , c¸c kho¶n giao dÞch cña ChÝnh Phñ víi c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n n­íc ngoµi; c¸c kho¶n bæ sung tõ Ng©n s¸ch cÊp trªn cho Ng©n s¸ch cÊp d­íi vµ mét sè kho¶n chi ®Æc biÖt kh¸c theo quyÕt ®Þnh cña thñ tr­ëng c¬ quan tµi chÝnh . c) Chi cho vay cña Ng©n s¸ch HuyÖn §èi víi c¸c kho¶n chi cho vay cña Ng©n s¸ch HuyÖn c¬ quan tµi chÝnh chuyÓn nguån cho c¬ quan ®­îc giao nhiÖm vô cho vay hoÆc chuyÓn tiÒn theo hîp ®ång cho tæ chøc ®­îc vay trong tr­êng hîp cho vay trùc tiÕp . C¬ quan ®­îc giao nhiÖm vô cho vay hoÆc c¬ quan tµi chÝnh trong tr­êng hîp cho vay trùc tiÕp cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, cho vay, thu håi nî gèc, l·i nép vµo NSNN vµ quyÕt to¸n theo chÕ ®é quy ®Þnh. d) Chi tr¶ nî vay cña Ng©n s¸ch HuyÖn §èi víi c¸c kho¶n chi tr¶ nî, Chi côc Kho b¹c Nhµ n­íc thùc hiÖn thanh to¸n theo lÖnh chi cña Phßng Tµi chÝnh - VËt gi¸. e) §èi víi chi sù nghiÖp kinh tÕ: C¬ quan Tµi chÝnh, Kho b¹c Nhµ n­íc thùc hiÖn cÊp ph¸t, thanh to¸n theo quy tr×nh cÊp ph¸t h¹n møc kinh phÝ trõ mét sè kho¶n kinh phÝ sù nghiÖp kinh tÕ cã tÝnh chÊt ®Æc thï Bé Tµi chÝnh cã v¨n b¶n h­íng dÉn riªng. f) §èi víi c¸c kho¶n chi cho c¸c ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia §èi víi c¸c kho¶n chi ®· giao cho c¸c ®¬n vÞ trùc tiÕp thùc hiÖn th× cÊp ph¸t theo quy tr×nh. §èi víi c¸c kho¶n chi uû quyÒn th× c¬ quan tµi chÝnh cÊp trªn chuyÓn kinh phÝ uû quyÒn cho c¬ quan tµi chÝnh cÊp d­íi ®Ó cÊp ph¸t . g) CÊp ph¸t vµ cho vay vèn ®Çu t­ XDCB: Thùc thiÖn theo quy tr×nh quy ®Þnh cña ChÝnh Phñ, Bé Tµi chÝnh sÏ h­íng dÉn thªm. h) Chi b»ng hiÖn vËt vµ ngµy c«ng lao ®éng §èi víi c¸c kho¶n chi Ng©n s¸ch b»ng hiÖn vËt: C¨n cø vµo biªn b¶n bµn giao hiÖn vËt, gi¸ hiÖn vËt ®­îc duyÖt, c¬ quan tµi chÝnh quy ®æi ra ®ång ViÖt nam ®Ó lµm lÖnh ghi thu, ghi chi Ng©n s¸ch göi Kho b¹c Nhµ n­íc ®Ó h¹ch to¸n thu, chi NSNN . §èi víi c¸c kho¶n chi b»ng ngµy c«ng lao ®éng: C¨n cø gi¸ ngµy c«ng lao ®éng ®­îc duyÖt, c¬ quan tµi chÝnh lµm lÖnh ghi thu, ghi chi göi Kho b¹c Nhµ n­íc ®Ó h¹ch to¸n thu, chi Ng©n s¸ch i) CÊp ph¸t kinh phÝ uû quyÒn: Tr­êng hîp c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc cÊp trªn uû quyÒn cho c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc cÊp d­íi thùc hiÖn nhiÖm vô thuéc chøc n¨ng cña m×nh th× ph¶i chuyÓn kinh phÝ tõ Ng©n s¸ch tõ cÊp trªn cho cÊp d­íi ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô ®ã. H×nh thøc chuyÓn kinh phÝ chñ yÕu b»ng h¹n møc kinh phÝ. §èi víi c¸c kho¶n chi nhá, néi dung chi ®· x¸c ®Þnh râ th× cã thÓ chuyÓn kinh phÝ b»ng h×nh thøc lÖnh chi tiÒn. k) CÊp ph¸t cho c¸c tæ chøc chÝnh trÞ-x· héi vµ tæ chøc x· héi-nghÒ nghiÖp: - §èi víi c¸c tæ chøc chÝnh trÞ -x· héi: + C¸c tæ chøc chÝnh trÞ -x· héi ®­îc Ng©n s¸ch b¶o ®¶m c©n ®èi kinh phÝ ho¹t ®éng theo quy ®Þnh. + Sau khi ®­îc giao nhiÖm vô chi Ng©n s¸ch, tõng tæ chøc chÝnh trÞ -x· héi thùc hiÖn ph©n bæ dù to¸n Ng©n s¸ch (PhÇn ®­îc ng©n s¸ch nhµ n­íc cÊp ) chi tiÕt theo Môc lôc NSNN hiÖn hµnh. + C¬ quan tµi chÝnh thùc hiÖn cÊp ph¸t kinh phÝ hµng quý cho c¸c tæ chøc chÝnh trÞ- x· héi theo quy tr×nh cÊp ph¸t h¹n møc kinh phÝ quy ®Þnh, trõ c¸c tr­êng hîp ®Æc biÖt thñ tr­ëng c¬ quan tµi chÝnh quyÕt ®Þnh cÊp ph¸t b»ng lÖnh chi tiÒn. - §èi víi c¸c tæ chøc x· héi, tæ chøc x· héi-nghÒ nghiÖp thuéc ®èi t­îng ®­îc Nhµ n­íc tµi trî kinh phÝ theo quy ®Þnh: + CÊp ph¸t theo h×nh thøc h¹n møc kinh phÝ nh­ c¸c tæ chøc chÝnh trÞ -x· héi nÕu lµ tµi trî th­êng xuyªn. + CÊp ph¸t theo h×nh thøc lÖnh chi tiÒn nÕu ®­îc tµi trî ®ét xuÊt theo môc tiªu cô thÓ. 1.2.4 Sù cÇn thiÕt ph¶i t¨ng c­êng ng©n s¸ch huyÖn trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay 1.2.4.1 Dù to¸n Ng©n s¸ch quý Trªn c¬ së nhiÖm vô thu c¶ n¨m ®­îc giao vµ nguån thu dù kiÕn ph¸t sinh trong quý, c¬ thu lËp dù to¸n thu Ng©n s¸ch quý cã chia ra khu vùc kinh tÕ, ®Þa bµn vµ ®èi t­îng thu chñ yÕu vµ h×nh thøc thu, göi c¬ quan tµi chÝnh cïng cÊp. Dù to¸n thu quý göi tr­íc ngµy 10 cña th¸ng cuèi quý tr­íc. Trªn c¬ së dù to¸n chi c¶ n¨m ®­îc duyÖt vµ nhiÖm vô ph¶i chi trong quý, c¸c ®¬n vÞ sö dông Ng©n s¸ch lËp dù to¸n chi quý (cã chia th¸ng), chi tiÕt theo c¸c môc trªn cña môc lôc ng©n s¸ch nhµ n­íc göi c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn. C¬ quan qu¶n lý cÊp trªn tæng hîp, lËp dù to¸n chi Ng©n s¸ch quý (cã chia ra th¸ng), göi c¬ quan tµi chÝnh ®ång cÊp tr­íc 10 ngµy cña th¸ng cuèi quý tr­íc . C¬ quan tµi chÝnh c¨n cø vµo nguån thu vµ nhiÖm vô chi trong quý lËp dù to¸n ®iÒu hµnh Ng©n s¸ch quý b¸o c¸o UBND. Trong b¸o c¸o, c©n ®èi Ng©n s¸ch ph¶i ®­îc lËp mét c¸ch ch¾c ch¾n, ®ång thêi nªu râ c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn vµ c¸c kiÕn nghÞ cÇn thiÕt ®èi víi c¸c cÊp cã thÈm quyÒn. 1.2.4.2. Tæ chøc thu Ng©n s¸ch HuyÖn . C¨n cø vµ tê khai thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép ng©n s¸ch nhµ n­íc cña c¸c tæ chøc c¸ nh©n cã nghÜa vô ph¶i nép Ng©n s¸ch, c¬ quan thu kiÓm tra, x¸c ®Þnh sè thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Ng©n s¸ch vµ ra th«ng b¸o thu Ng©n s¸ch göi ®èi t­îng nép. NÕu hÕt thêi h¹n nép tiÒn trong th«ng b¸o thu Ng©n s¸ch mµ tæ chøc, c¸ nh©n vÉn ch­a thùc hiÖn nghÜa vô nép th× c¬ quan thu ®­îc quyÒn yªu cÇu Ng©n Hµng hoÆc Kho B¹c Nhµ n­íc trÝch sè tiÒn ph¶i nép tõ tµi kho¶n cña tæ chøc, c¸ nh©n ®ã ®Ó nép Ng©n s¸ch hoÆc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p tµi chÝnh kh¸c ®Ó thu Ng©n s¸ch. Ph­¬ng thøc thu ng©n s¸ch nhµ n­íc: Toµn bé c¸c kho¶n thu cña ng©n s¸ch nhµ n­íc ph¶i nép trùc tiÕp vµo Kho b¹c Nhµ n­íc trõ c¸c kho¶n d­íi ®©y do c¬ quan thu cã thÓ thu trùc tiÕp song ph¶i ®Þnh kú nép vµo Kho b¹c Nhµ n­íc trong thêi h¹n quy ®Þnh: -Thu phÝ, lÖ phÝ -Thu thuÕ Hé kinh doanh kh«ng cè ®Þnh -C¸c kho¶n thu ë ®Þa bµn x·, n¬i kh«ng cã ®iÓm thu cña Kho b¹c Nhµ n­íc. *Hoµn tr¶ c¸c kho¶n thu Ng©n s¸ch HuyÖn . C¸c tr­êng hîp ®­îc tr¶ thu Ng©n s¸ch lµ: +Thu kh«ng ®óng chÝnh s¸ch, chÕ ®é. +Tr¶ l¹i ®èi t­îng nép theo chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc . ViÖc hoµn tr¶ c¸c kho¶n thu Ng©n s¸ch ®­îc thùc hiÖn theo c¸c nguyªn t¾c sau: Mét lµ, Ng©n s¸ch HuyÖn ®­îc h­ëng kho¶n thu nµy tõ c¬ quan tµi chÝnh cÊp HuyÖn ra quyÕt ®Þnh hoµn tr¶. NÕu kho¶n thu ®· ph©n chia gi÷a Ng©n s¸ch c¸c cÊp th× c¬ quan tµi chÝnh ë cÊp cao nhÊt ra quyÕt ®Þnh hoµn tr¶. Hai lµ, kho¶n thu ®· h¹ch to¸n vµo ch­¬ng, lo¹i, kho¶n, môc, tiÓu môc nµo th× hoµn tr¶ tõ ch­¬ng, lo¹i, môc, tiÓu môc ®ã. Tr­êng hîp hoµn tr¶ cho kho¶n thu ®· quyÕt to¸n vµo niªn ®é Ng©n s¸ch c¸c n¨m tr­íc c¬ quan tµi chÝnh ra lÖnh cÊp hoµn tr¶ vµo ch­¬ng “ C¸c quan hÖ kh¸c cña Ng©n s¸ch". Ba lµ, kho¶n thu ®· h¹ch to¸n vµ quü Ng©n s¸ch HuyÖn th× ®­îc hoµn tr¶ tõ quü Ng©n s¸ch HuyÖn . Bèn lµ, c¨n cø vµo chøng tõ hoµn tr¶ cña c¬ quan tµi chÝnh, Kho B¹c Nhµ n­íc h¹ch to¸n gi¶m thu hoÆc h¹ch to¸n chi NSNN vµ thanh to¸n trùc tiÕp cho ®èi t­îng ®­îc h­ëng . *T¨ng gi¶m thu, chi Ng©n s¸ch Sè t¨ng thu hoÆc tiÕt kiÖm chi sè dù to¸n ®­îc ®uyÖt ®­îc sö dông ®Ó gi¶m béi chi, t¨ng tr¶ nî hoÆc bæ sung quü dù ch÷ tµi chÝnh, hoÆc t¨ng chi mét sè kho¶n cÇn thiÕt kh¸c, kÓ c¶ t¨ng chi cho Ng©n s¸ch cÊp d­íi nh­ng kh«ng ®­îc t¨ng chi vÒ quü tiÒn l­¬ng, trõ tr­êng hîp Nhµ n­íc thay ®æi chÝnh s¸ch vÒ tiÒn l­¬ng hoÆc c¸c kho¶n trî cÊp, th­ëng cã tÝnh chÊt tiÒn l­¬ng. NÕu gi¶m thu so víi dù to¸n ®­îc duyÖt th× ph¶i x¾p xÕp l¹i ®Ó gi¶m mét sè kho¶n chi t­¬ng øng. Khi ph¸t sinh c¸c c«ng viÖc ®ét xuÊt nh­ kh¾c phôc hËu qu¶ thiªn tai, ®Þch ho¹ vµ c¸c nhu cÇu chi cÊp thiÕt ch­a ®­îc bè trÝ hoÆc bè trÝ ch­a ®ñ trong dù to¸n ®­îc giao mµ sau khi x¾p xÕp l¹i c¸c kho¶n chi, c¬ quan chñ qu¶n ®¬n vÞ sö dông Ng©n s¸ch kh«ng xö lý ®­îc th× tõng cÊp ph¶i chñ ®éng sö dông dù phßng cÊp m×nh ®Ó xö lý. NÕu kh«ng cßn dù phßng Ng©n s¸ch th× s¾p xÕp l¹i chi ®Ó ®¸p ømg nhu cÇu chi ®ét xuÊt. *Xö lý thiÕu hôt t¹m thêi Khi x¶y ra thiÕu hôt Ng©n s¸ch t¹m thêi do nguån thu vµ c¸c kho¶n vay trong kÕ ho¹ch tËp trung chËm hoÆc cã nhiÒu nhu cÇu ph¶i chi trong cïng thêi ®iÓm dÉn ®Õn mÊt c©n ®èi t¹m thêi vÒ quü Ng©n s¸ch . Ng©n s¸ch HuyÖn ®­îc vay quü dù tr÷ tµi chÝnh cña tØnh theo quyÕt ®Þnh cña Chñ tÞch UBND TØnh. C¸c kho¶n vay quü dù tr÷ tµi chÝnh ph¶i ®­îc hoµn tr¶ trong n¨m Ng©n s¸ch. NÕu ®Õn thêi h¹n mµ kh«ng tr¶ th× bªn cho vay cã quyÒn yªu cÇu Kho b¹c Nhµ n­íc trÝch tµi kho¶n cña bªn vay ®Ó tr¶ nî. *Sö dông quü dù phßng, quü dù tr÷ tµi chÝnh. Dù phßng Ng©n s¸ch ®­îc sö dông ®Ó kh¾c phôc hËu qu¶ thiªn tai, ®Þch ho¹ vµ trong trõ¬ng hîp ph¸t sinh nhu cÇu chi cÊp thiÕt ch­a ®­îc bè trÝ. Quü dù tr÷ tµi chÝnh ®­îc sö dông ®Ó cho vay hoÆc ®Çu t­ . *KÕ to¸n vµ quyÕt to¸n Ng©n s¸ch HuyÖn . C¸c c¬ quan qu¶n lý Ng©n s¸ch HuyÖn, c¸c ®¬n vÞ dù to¸n cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n Ng©n s¸ch thuéc ph¹m vi qu¶n lý, lËp quyÕt to¸n thu chi Ng©n s¸ch, tæng hîp b¸o c¸o quyÕt to¸n Ng©n s¸ch. *Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n Ng©n s¸ch §¬n vÞ dù to¸n vµ cÊp chÝnh quyÒn, ph¶i tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n Ng©n s¸ch. Nh÷ng c¸n bé lµm c«ng t¸c kÕ to¸n ph¶i ®­îc bè trÝ theo ®óng chøc danh tiªu chuÈn quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vµ ®­îc b¶o ®¶m quyÒn ®éc lËp vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô. Khi thay ®æi c¸n bé kÕ to¸n ph¶i thùc hiÖn bµn giao gi÷a c¸n bé kÕ to¸n cò víi c¸n bé kÕ to¸n míi, c¸n bé kÕ to¸n cò vÉn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng viÖc cña m×nh ®· lµm kÓ tõ ngµy bµn giao vÒ tr­íc, c¸n bé kÕ to¸n míi ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng viÖc cña m×nh kÓ tõ ngµy nhËn bµn giao. Khi gi¶i thÓ, s¸t nhËp hoÆc chia t¸ch ®¬n vÞ kÕ to¸n, thñ tr­ëng vµ kÕ to¸n tr­ëng hoÆc ng­êi phô tr¸ch c«ng t¸c kÕ to¸n ph¶i hoµn thµnh viÖc quyÕt to¸n cña ®¬n vÞ cò ®Õn thêi ®iÓm ®ã. *Kho¸ sæ kÕ to¸n Ng©n s¸ch HÕt kú kÕ to¸n ( th¸ng, quý, n¨m ) c¸c ®¬n vÞ dù to¸n vµ Ng©n s¸ch c¸c cÊp chÝnh quyÒn ph¶i thùc hiÖn c«ng t¸c kho¸ sæ kÕ to¸n. *B¸o c¸o kÕ to¸n thu, chi Ng©n s¸ch C¸c ®¬n vÞ dù to¸n c¸c cÊp ph¶i b¸o c¸o kÕ to¸n theo chÕ ®é kÕ to¸n hµnh chÝnh sù nghiÖp vµ c¸c Th«ng t­ h­íng dÉn cña Bé Tµi chÝnh. C¬ quan kho b¹c Nhµ n­íc tæ chøc h¹ch to¸n vµ kÕ to¸n xuÊt, nhËp quü NSNN theo chÕ ®é kÕ to¸n Kho b¹c Nhµ n­íc. C¬ quan tµi chÝnh ph¶i tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n vµ b¸o c¸o kÕ to¸n thu, chi NSNN theo chÕ ®é kÕ to¸n NSNN hiÖn hµnh. Hµng th¸ng, lËp b¸o c¸o thu NSNN, chi Ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng göi UBND vµ c¬ quan tµi chÝnh cÊp trªn. *QuyÕt to¸n Ng©n s¸ch Nguyªn t¾c lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n Ng©n s¸ch: - Sè liÖu trong b¸o c¸o quyÕt to¸n ph¶i chÝnh x¸c trung thùc. Néi dung b¸o c¸o quyÕt to¸n Ng©n s¸ch ph¶i theo ®óng c¸c néi dung ghi trong dù to¸n ®­îc duyÖt vµ ph¶i b¸o c¸o quyÕt to¸n chi tiÕt theo Môc lôc NSNN. - B¸o c¸o quyÕt to¸n n¨m cña ®¬n vÞ dù to¸n göi c¬ quan tµi chÝnh ph¶i göi kÌm c¸c b¸o c¸o sau ®©y: + B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n cuèi ngµy 31/12. + B¸o c¸o thuyÕt minh quyÕt to¸n n¨m. ( B¸o c¸o quyÕt to¸n n¨m ph¶i cã x¸c nhËn cña Kho b¹c Nhµ n­íc) - B¸o c¸o quyÕt to¸n Ng©n s¸ch cña c¸c ®¬n vÞ dù to¸n vµ cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn kh«ng ®­îc quyÕt to¸n chi lín h¬n thu. - CÊp d­íi kh«ng ®­îc quyÕt to¸n c¸c kho¶n kinh phÝ uû quyÒn cña Ng©n s¸ch cÊp trªn vµob¸o c¸o quyÕt to¸n Ng©n s¸ch cÊp m×nh. Phßng Tµi chÝnh cã tr¸ch nhiÖm thÈm tra b¸o c¸o quyÕt to¸n thu, chi Ng©n s¸ch cÊp HuyÖn; tæng hîp b¸o c¸o thu NSNN trªn ®Þa bµn; quyÕt to¸n thu, chi Ng©n s¸ch HuyÖn tr×nh UBND huyÖn ®Ó göi Së tµi chÝnh - VËt gi¸ vµ H§ND HuyÖn phª chuÈn. Tr­êng hîp b¸o c¸o quyÕt to¸n n¨m do H§ND HuyÖn phª chuÈn cã thay ®æi so víi quuÕt to¸n n¨m do UBND HuyÖn ®· göi Së tµi chÝnh - VËt gi¸ th× UBND HuyÖn ph¶i b¸o c¸o bæ sung, ®iÒu chØnh göi Së tµi chÝnh - VËt gi¸. 1.2.4.3 Sù cÇn thiÕt cña c«ng t¸c qu¶n lý Ng©n s¸ch HuyÖn Ng©n s¸ch HuyÖn lµ thuéc vÒ chÝnh quyÒn HuyÖn, nã thÓ hiÖn tiÒm lùc tµi chÝnh cña chÝnh quyÒn HuyÖn. ThÕ nh­ng tiÒm lùc ®ã ph¶i t­¬ng xøng víi nÒn kinh tÕ cña HuyÖn, cã nghÜa lµ ph¶i ®ñ m¹nh, ®ñ lín ®Ó cã thÓ ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸, x· héi cña huyÖn. VËy lµm c¸ch nµo cã thÓ t¹o dùng ®­îc mét Ng©n s¸ch HuyÖn ®ñ lín m¹nh ®Ó ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu trªn ? Kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c lµ ph¶i qu¶n lý Ng©n s¸ch HuyÖn vµ kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý Ng©n s¸ch HuyÖn. Cho nªn qu¶n lý Ng©n s¸ch HuyÖn lµ sù cÇn thiÕt bëi: Thø nhÊt, kh«ng cã mét doanh nghiÖp, tæ chøc, c¸ nh©n nµo tù nguyÖn nép thuÕ cho Nhµ n­íc. C¸c ®èi t­îng nép thuÕ, phÝ lu«n lu«n t×m c¸ch trèn thuÕ, tr¸nh thuÕ, l¸ch thuÕ, thËm chÝ cßn “rót ruét thuÕ”. Nh­ chóng ta d· biÕt, trong nh÷ng n¨m qua, viÖc ¸p dông thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng khuyÕn khÝch xuÊt khÈu ®· t¹o ra nh÷ng “lç hæng”, t¹o ®iÒu kiÖn cho kÎ xÊu lîi dông chÝnh s¸ch hoµn thuÕ ®· “rót” ng©n s¸ch ®Òn hµng tr¨m tû ®ång. ThÕ mµ, thuÕ l¹i lµ nguån thu chñ yÕu cña Ng©n s¸ch. NÕu nh­ chóng ta ®Ó cho c¸c ®«i t­îng nép tù nguyÖn nép thuÕ th× Ng©n s¸ch sÏ rçng kh«ng. Lý do nµy xuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm “kh«ng hoµn tr¶ trùc tiÕp” cña thuÕ. Kh¸c víi phÝ vµ lÖ phi, thuÕ kh«ng mang tÝnh hoµn tr¶ trùc tiÕp: NÕu nh­ c¸c ®èi t­îng nép phÝ, lÖ phÝ th× hä sÏ ®­îc h­ëng trùc tiÕp c¸c hµng ho¸, dÞch vô mµ nhµ n­íc cung cÊp cßn thuÕ th× kh«ng, c¸c ®èi t­îng ph¶i nép thuÕ mµ kh«ng thu ®­îc bÊt cø hµng ho¸ dÞch vô nµo. Thø hai, c¸c ®èi t­îng ®­îc Ng©n s¸ch cÊp ph¸t chi sÏ ra søc “rót ruét” Ng©n s¸ch ®Ó phôc vô cho tæ chøc, c¸ nh©n m×nh mµ kh«ng nghÜ ®Õn tæ chøc c¸ nh©n kh¸c. §©y lµ hiÖn t­îng lµm l·ng phÝ, thÊt tho¸t Ng©n s¸ch. ChÝnh v× vËy, chóng ta ph¶i qu¶n lý Ng©n s¸ch: qu¶n lý tõ c¸c nguån thu ®Õn c¸c kho¶n chi. 1.2.4.4 C¸c yÕu tè kh¸ch quan ¶nh h­ëng ®Õn qu¶n lý Ng©n s¸ch HuyÖn Ng©n s¸ch HuyÖn lµ mét trong c¸c nguån tµi chÝnh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Do vËy, nã chÞu ¶nh h­ëng cña c¸c quy luËt kinh tÕ kh¸ch quan. *YÕu tè gi¸ c¶ Gi¸ c¶ lµ mét chØ tiªu quan träng ¶nh h­ëng ®Õn toµn bé nÒn kinh tÕ, do vËy nã cã t¸c ®éng m¹nh ®Õn Ng©n s¸ch. Ng­êi ta th­êng ph©n tÝch gi¸ c¶ th«ng qua c¸c chØ sè: L¹m ph¸t; chØ sè gi¸ tiªu dïng... Th«ng th­êng, khi lËp dù to¸n, c¸c cÊp Ng©n s¸ch ®Òu ph¶i quan t©m ®Õn yÕu tè gi¸ c¶ ®­îc biÓu hiÖn qua chØ sè l¹m ph¸t, nÕu kh«ng chÊp hµnh dù to¸n sÏ vÊp ph¶i nh÷ng c¶n trë khã kh¨n ®ã lµ “vì kÕ ho¹ch”. Khi l¹m ph¸t t¨ng nhanh, gi¸ c¶ tr­ît dµi, c¸c kho¶n thu, chi theo kÕ ho¹ch sÏ kh«ng thÓ ®¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶ ®­îc. Tuy nhiªn, Ng©n s¸ch l¹i cã thÓ ®iÒu chØnh ®­îc gi¸ c¶ th«ng qua chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, chÝnh s¸ch tµi kho¸ vµ mét lo¹t c¸c c«ng cô kinh tÕ vÜ m« kh¸c t¸c ®éng vµo c¸c quy luËt kinh tÕ trªn thÞ tr­êng. *C¸c yÕu tè vÒ v¨n ho¸, chÝnh trÞ, x· héi Ngµy nay, khi thÕ giíi ®ang chuyÓn biÕn manh mÏ theo xu h­íng toµn cÇu ho¸, khu vùc ho¸, c¸c sù kiÖn chÝnh trÞ diÔn ra liªn tiÕp. C¸c cuéc chiÕn tranh ®Òu mang mµu s¾c v¨n ho¸. C¸c d©n téc quèc gia ®ang t×m cho m×nh nh÷ng nÐt riªng, ®éc ®¸o khi ph¸t triÓn vµ héi nhËp. TÊt c¶ c¸c sù kiÖn ®Òu ¶nh h­ëng ®Õn nÒn kinh tÕ, do ®ã mµ ¶nh h­ëng ®Õn Ng©n s¸ch . Trong ph¹m vi huyÖn, Ng©n s¸ch huyÖn chÞu ¶nh h­ëng cña c¸c chÝnh s¸ch, chñ tr­¬ng cña §¶ng lµ c hÝnh. C¸c yÕu tè vÒ v¨n ho¸ x· héi còng ®ãng mét vai trß quan träng trong qu¶n lý Ng©n s¸ch Ch­¬ng II: thùc tr¹ng qu¶n lý ng©n s¸ch huyÖn b¾c s¬n trong nh÷ng n¨m võa qua ( 2004 - 2007) 2.1 Mét sè ®Æc tr­ng vÒ kinh tÕ, v¨n ho¸ x· héi huyÖn b¾c s¬n 2.1.1 VÒ ®Þa lý hµnh chÝnh B¾c S¬n là huyÖn miÒn nói vïng cao thuộc tỉnh L¹ng S¬n, cã ®­êng quèc lé 1B đi qua, c¸ch trung t©m Thành phè L¹ng S¬n 85 km, c¸ch thµnh phè Th¸i Nguyªn 75 km. Tæng diÖn tÝch tù nhiªn 69.999,95ha, trong ®ã diÖn tÝch ®Êt l©m nghiÖp vµ kh¶ n¨ng l©m nghiÖp chiÕm 3/4 tæng tiÖn tÝch; ®Êt sö dông vµo s¶n xuÊt l©m nghiÖp 33.125,3 ha, chiÕm 48,5%; ®Êt sö dông vµo s¶n xuÊt n«ng nghiÖp 11.459,7 ha, chiÕm 16,4%; ®Êt nu«I trång thuû s¶n 98,85 ha, chiÕm 0,11%; ®Êt phi n«ng nghiÖp 1.630 ha chiÕm 2,3%; ®Êt ch­a sö dông 22.980,4ha, chiÕm 32,8%. Toµn huyÖn cã 19 x· vµ mét thÞ trÊn, gåm 224 th«n b¶n; trong ®ã cã 3 x· vµ thÞ trÊn thuéc khu vùc vïng I, cã 13 x· vïng II, vµ 3 x· thuéc vïng III ; trong ®ã toµn huyÖn hiÖn nay cã 6 x· thuéc Ch­¬ng tr×nh 135 giai ®o¹n II; d©n sè hiÖn nay lµ 66.546 ng­êi, gåm 14,044 hé; d©n sè sèng ë n«ng th«n chiÐm 93,7%, dan sè sèng ë khu vùc thÞ trÊn, thÞ tø chiÐm 6,3%. HuyÖn B¾c S¬n cã 5 d©n téc chÝnh, d©n téc tµy chiÕm 65,55%, d©n téc dao chiÕm 10,92%, d©n téc Nïng chiÕm 8,34%, d©n téc M«ng vµ d©n téc kh¸c chiÕm 0,48%. 2.1.2 VÒ kinh tÕ B¾c S¬n lµ huyÖn miÒn nói, nÒn kinh tÕ cña huyÖn còng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm chung nh­ hÇu hÕt c¸c huyÖn miÒn nói kh¸c cña c¸c tØnh miÒn nói phÝa b¾c. NÒn kinh tÕ ch­a ph¸t triÓn, s¶n xuÊt n«ng l©m nghiÖp lµ chñ yÕu; quy m« nÒn kinh tÕ cßn nhá; c¸c ngµnh c«ng nghiÑp x©y dùng, th­¬ng m¹i dÞch vô cßn nhá bÐ; c¬ së h¹ tÇng kü thuËt, c¬ së vËt chÊt nhá bÐ ch­a ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn. NÒn kinh tÕ míi cã b­íc ph¸t triÓn nhanh vµ æn ®Þnh trong kho¶ng 8 n¨m trë l¹i ®©y. Tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ ( GDP) b×nh qu©n hµng n¨m thêi kú thêi kú 2000- 2005 lµ 9,46%; n¨m 2007 lµ 10,21%, trong ®ã ngµnh N«ng-L©m nghiÖp t¨ng 5,7%, c«ng nghiÖp-x©y dùng t¨ng 22,5%, th­¬ng m¹i- dÞch vô t¨ng 21,3%. C¬ cÊu kinh tÕ chuyÓn dÞch theo h­íng tÝch cùc, ®óng h­íng, h­íng ®Èy m¹nh CNH,H§H, gi¶m dÇn tû träng ngµnh n«ng l©m nghiÖp, t¨ng dÇn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp x©y dùng c¬ b¶n vµ th­¬ng m¹i dÞch vô: Tû träng ngµnh n«ng-l©m nghiÖp chiÕm 72,84% n¨m 2001 xuèng cßn 62,99% n¨m 2007, ngµnh c«ng nghiÖp - x©y dùng chiÕm tõ 7,1% n¨m 2001 lªn 9,01% n¨m 2007; Th­¬ng m¹i - dÞch vô chiÕm tõ 20,06% n¨m 2001 lªn 28,0% n¨m 2005. S¶n xuÊt n«ng nghiÖp cã b­íc ph¸t triÓn nhanh vµ æn ®Þnh, gi¸ trÞ s¶n xuÊt t¨ng b×nh qu©n hµng n¨m trªn 5,9%; s¶n l­îng l­¬ng thùc cã h¹t n¨m 2001 ®¹t 22.598 tÊn, ®Õn n¨m 2007 ®¹t lªn 31.026 tÊn, l­¬ng thùc b×nh qu©n ®Çu ng­êi t¨ng tõ 343,3 kg/ ng­êi/ n¨m n¨m 2001 lªn 466,2 kg/ ng­êi/n¨m n¨m 2007. C¬ cÊu kinh tÕ n«ng l©m nghiÖp ®· cã nh÷ng b­íc chuyÓn biÕn quan träng, tû träng gi¸ trÞ trång c©y c«ng nghiÖp, c©y ¨n qu¶, ch¨n nu«i, l©m nghiÖp ngµy cµng t¨ng. N«ng nghiÖp tõng b­íc ph¸t triÓn theo h­íng s¶n xuÊt hµng ho¸, b­íc ®Çu h×nh thµnh mét sè vïng chuyªn canh tËp trung, cã s¶n l­îng hµng ho¸ lín, nh­ vïng thuèc l¸ ( gi¸ trÞ s¶n xuÊt hµng n¨m cña c©y thuèc l¸ kho¶ng 45 ®Õn 55 tû ®«ng), vïng håi, vïng quýt ( gi¸ trÞ s¶n xuÊt hµng n¨m kho¶ng 40 - 45 tû ®ång). Trång rõng míi hµng n¨m ®­îc thùc hiÖn tèt, kÕt hîp víi c«ng t¸c khoanh nu«i, b¶o vÖ rõng cã hiÖu qu¶, nªn ®· n©ng ®é che tõ 28 % n¨m 1986 lªn 45% n¨m 2005. Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi n¨m 2007 ®¹t 6,7 triÖu ®ång/ng­êi/n¨m. S¶n xuÊt c«ng nghiÖp - tiÓu thñ c«ng nghiÖp trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cã b­íc ph¸t triÓn míi, ngµy cµng t¨ng vÒ c¬ së vµ sè hé s¶n xuÊt, ®a d¹ng ho¸ ngµnh nghÒ vµ sè l­îng s¶n phÈm , ®Æc biÖt ph¸t triÓn c¸c c¬ së chÕ biÕn l­¬ng thùc thùc phÈm, s¶n xuÊt ®å méc gia dông, méc x©y dùng, söa ch÷a m¸y mãc, thiÕt bi, xe m¸y c¸c lo¹i, s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng c¸c lo¹i víi quy m« ngµy cµng lín, kh«ng ngõng ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt vµ tiªu dïng cña nh©n d©n. gi¸ trÞ s¶n xuÊt hµng n¨m t¨ng b×nh qu©n trªn 13,5%. Th­¬ng m¹i dÞch vô ngµy cµng ph¸t triÓn, khèi l­îng hµng ho¸ còng nh­ tæng møc l­u chuyÓn hµng ho¸ b¸n bu«n vµ b¸n lÏ ngµy cµng t¨ng nhanh; gi¸ trÞ s¶n xuÊt ngµnh th­¬ng m¹i dÞch vô trong nh÷ng n¨m qua t¨ng b×nh qu©n hµng n¨m 18,3%/ n¨m, do vËy ®¸p øng ngµy cµng tèt h¬n nhu cÇu s¶n xuÊt, tiªu dïng cña nh©n d©n vµ ®ãng gãp cho ng©n s¸ch nhµ n­íc ngµy cµng nhiÒu. §Çu t­ x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ-x· héi trong nh÷ng n¨m qua ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ tÝch cùc, tËp trung khai th¸c vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn ®Çu t­ cña tØnh, huy ®éng cã hiÖu qu¶ sù ®ãng gãp cña d©n, khai th¸c mäi nguån thu, tiÕt kiÖm chi th­êng xuyªn, tËp trung ®Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng KT-XH ( §iÖn, ®­êng, tr­êng, tr¹m, kiªn cè ho¸ kªnh m­¬ng, c¸c c«ng tr×nh thuû lîi ®Çu mèi) vµ ®Çu ph¸t triÓn ®­îc chó träng, ®¸p øng mét b­íc quan träng ®êi sèng vµ s¶n xuÊt cña nh©n d©n. Tæng nguån vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn trªn ®Þa bµn n¨m 2007 lµ 200 tû ®ång. §Õn nay 100% x· cã ®­êng « t« ®Õn trung t©m x·, 95% sè x· cã ®­êng « t« ®Õn trung t©m x· ®­îc c¶ 4 mïa. Phong trµo lµm ®­êng bª t«ng xi m¨ng n«ng th«n ®ang ph¸t triÓn m¹nh; 95% sè x· cã x·, thÞ trÊn vµ 62% sè hé cã ®iÖn l­íi quèc gia; hÖ thèng c¸c c«ng tr×nh thuû lîi ®­îc ®Çu t­, söa ch÷a n©ng cÊp t¨ng thªm n¨ng lùc t­íi tiªu, nhiÒu c«ng tr×nh tr­êng häc, bÖnh viÖn, c¸c c¬ së v¨n ho¸ th«ng tin, ph¸t thanh, truyÒn h×nh ®­îc ®Çu t­, n©ng cÊp t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc n©ng cao ®êi sèng v¨n ho¸, tinh thÇn nh©n dan; kh«ng cßn phßng häc tranh tre nøa l¸. 2.1.3 VÒ v¨n ho¸ - x· héi. §i ®«i víi ph¸t triÓn kinh tÕ, c¸c lÜnh vùc x· héi ®­îc tró träng:Trong nh÷ng n¨m qua sù nhiÖp gi¸o dôc ®µo t¹o cã b­íc ph¸t triÓn míi c¶ vÒ quy m«, chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶. M¹ng l­íi tr­êng, líp ph¸t triÓn v÷ng m¹nh, ®¸p ngµy mét tèt h¬n nhu cÇu gi¶ng d¹y vµ häc tËp; tû lÖ TE trong ®é tuæi huy ®éng ®Õn tr­êng ®¹t trªn 99,5 % ; sè häc sinh giái c¸c cÊp ngµy mét t¨ng, c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc ®­îc ®Èy m¹nh, huy ®éng cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc tham gia x©y dùng vµ ph¸t triÓn gi¸o dôc; hoµn thµnh phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc vµ xo¸ mï ch÷; phæ cËp trung häc c¬ së ®Õn nay ®­îc 16/20 ®¬n vÞ ; x©y dùng ®­îc 2 tr­êng tiÓu häc ®¹t chuÈn Quèc gia. C«ng t¸c phßng bÖnh, ch÷a bÖnh ch¨m sãc søc khoÎ ban ®Çu cho nh©n d©n cã nhiÒu tiÕn bé. Hµng n¨m triÓn khai vµ thùc hiÖn tèt c¸c ch­¬ng tr×nh Quèc gia vÒ ytÕ, hµng n¨m trÎ em ®­îc tiªm chñng ®at trªn 95%. M¹ng l­íi ytÕ tõ huyÖn ®Õn x·, th«n b¶n ®­îc cñng cè c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng, §Õn nay ®· cã 100% tr¹m x¸ x· ®­îc kiªn cè ho¸; c¸n bé ytÕ x· ®­îc ®µo t¹o c¬ b¶n, nhiÒu tr¹m x¸ x· ®· cã b¸c sü, c¸c th«n ®Òu cã c¸n bé ytÕ. C«ng t¸c DSKHHG§, gi¸o dôc vµ ch¨m sãc trÎ em ®· ®¹t ®­îc nh÷ng tiÕn bé r¸t quan träng, tû lÖ gi¶m sinh hµng n¨m ®¹t tõ 0,5-0,6%o, tû lÖ trÎ em d­íi 5 tuæi suy dinh d­ìng hiÖn nay cßn 27%. C¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸-th«ng tin phong phó, ®a d¹ng vµ cã nhiÒu chuyÓn biÐn tÞch cùc, tuyªn truyÒn cã hiÖu qu¶ c¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña nhµ n­íc, nh»m n©ng cao d©n trÝ, ®Þnh h­íng d­ luËn gãp phÇn gi÷ g×n vµ tõng b­íc ®­îc ph¸t huy truyÒn thèng vµ b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc; Phong trµo toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸ ë khu d©n c­, lµng v¨n ho¸, gia ®×nh v¨n ho¸ tõng b­íc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶, ®· cã 62,5% sè hé ®¹t gia ®×nh v¨n ho¸; 100% sè th«n b¶n x©y dùng ®­îc quy ­íc, h­¬ng ­íc ®­a vµo thùc hiÖn. §Õn nay cã 100% sè hé ®­îc nghe ®µi tiÕng nãi VN, 80% sè hé ®­îc xem truyÒn h×nh, 60% sè x· cã s©n ch¬i thÓ thao, 25% sè x· cã ®iÓm v¨n ho¸ vui ch¬i ; hÖ thèng b­u chÝnh viÔn th«ng ph¸t triÓn nhanh, ®Õn nay ®¹t 6 m¸y ®iÖn tho¹i/100 d©n; 100% x· cã b¸o ®äc trong ngµy. C¸c cÊp uû, chÝnh quyÒn ®· triÓn khai nhiÒu biÖn ph¸p tÝch cùc ®Ó xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. Do vËy, tû lÖ hé ®ãi nghÌo n¨m 2007 chØ cßn 22,2% ( Theo tiªu chÝ míi ), sè hé kh¸ vµ giµu ngµy cµng t¨ng; triÓn khai thùc hiÖn tèt phong trµo" §Òn ¬n ®¸p nghÜa", " Uèng n­íc nhí nguån", gi¶i quyÕt tèt chÝnh s¸ch ®èi víi ng­êi cã c«ng, gia ®×nh chÝnh s¸ch, c¸c ho¹t ®éng tõ thiÖn vµ c¸c chÝnh s¸ch x· héi kh¸c. Song song víi nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, nhiÖm vô quèc phßng an ninh lu«n ®­îc quan t©m, cñng cè; thùc hiÖn tèt huÊn luyÖn d©n qu©n, tù vÖ; t¨ng c­êng c«ng t¸c gi¸o dôc quèc phßng toµn d©n, x©y dùng lùc l­îng dù bÞ ®éng viªn; chØ ®¹o thùc hiÖn tèt viÖc ®¶m b¶o an ninh chÝnh trÞ, gi÷ g×n trËt tù an toµn x· héi, chñ ®éng phßng chèng c¸c lo¹i téi ph¹m vµ tÖ n¹n x· héi, t¹o m«i tr­êng vµ b¶o vÖ cuéc sèng yªn lµnh cho nh©n d©n, gãp phÇn thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. * Môc tiªu ®Þnh h­íng cña kÕ ho¹ch 5 n¨m (2006 - 2010): X¸c ®Þnh ph­¬ng h­íng chuyÓn dÞch kinh tÕ phï hîp víi ph­¬ng h­íng cña TØnh vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ cña ®Þa ph­¬ng, dùa trªn kh¶ n¨ng khai th¸c c¸c lîi thÕ cho môc tiªu ph¸t triÓn. TËp trung søc thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi víi nhÞp ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ cao h¬n giai ®o¹n tr­íc, kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i, yÕu kÐm cña nÒn kinh tÕ huyÖn nhµ, ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ n«ng nghiÖp, n«ng th«n; ®Çu t­ cã träng t©m, träng ®iÓm, øng dông réng r·i c¸c tiÕn bé cña khoa häc-kü thuËt vµo s¶n xuÊt, t¹o ra sù chuyÓn biÕn râ rÖt trong sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, n©ng cao søc c¹nh tranh vµ hiÖu qu¶ cho s¶n xuÊt kinh doanh. Quan t©m ®óng møc tíi ph¸t triÓn gi¸o dôc ®µo t¹o, coi träng ph¸t huy nh©n tè con ng­êi; ch¨m lo vÒ y tÕ, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò bøc xóc vÒ gi¶i quyÕt viÖc lµm, xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo, c¶i thiÖn ®êi sèng cña nh©n d©n, gi÷ v÷ng æ ®Þnh chÝnh trÞ, trËt tù an toµn x· héi, b¶o ®¶m quèc phßng an ninh. - PhÊn ®Êu nhÞp ®é t¨ng tr­ëng GDP b×nh qu©n hµng n¨m giai ®o¹n (2006-2010) lµ 9,5-10%. Trong ®ã: Ngµnh n«ng l©m nghiÖp t¨ng 5,8%-6,5/n¨m; C«ng nghiÖp-x©y dùng t¨ng 19-20%; ngµnh th­¬ng m¹i-dÞch vô t¨ng 21-22%. - C¬ cÊu kinh tÕ ®Õn 2010: Ngµnh n«ng - l©m nghiÖp chiÕm 52%; ngµnh c«ng nghiÖp-x©y dùng chiÕm 19%; th­¬ng m¹i- dÞch vô chiÕm 29%. - Thu ng©n s¸ch hµng n¨m t¨ng tõ 15 % trë lªn. - Tû lÖ t¨ng tù nhiªn cña d©n sè d­íi 1%/n¨m. - 100% sè x· ®¹t chuÈn quèc gia vÒ ytÕ x·. - Tû lÖ trÎ em d­íi 5 tuæi suy dinh d­ìng d­íi 22% - T¹o thªm viÖc lµm mçi n¨m cho trªn 1.000 lao ®éng. - Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi ®¹t 9,5 triÖu/ng­êi/n¨m - 90% sè hé ®­îc dïng ®iÖn l­íi quèc gia. - 100% sè x· cã ®­êng « t« ®i l¹i ®­îc 4 mïa ®Õn trung t©m x· - 85% d©n sè n«ng th«n ®­îc dïng n­íc s¹ch. - Tû lÖ hé ®ãi nghÌo gi¶m xuèng cßn d­íi 14. - 50% sè x· cã tr­êng mÇm non. - 100% trÎ em ®i häc tiÓu häc ®óng ®é tuæi - Phæ cËp trung häc c¬ së ®¹t 100%. - 90% d©n sè ®­îc xem truyÒn h×nh - 50% sè th«n cã nhµ v¨n ho¸ - 100% sè x· cã s©n thÓ thao. 2.2 Thùc tr¹ng qu¶n lý ng©n s¸ch huyÖn B¾c S¬n trong nh÷ng n¨m võa qua ( 2004-2007) 2.2.1. C«ng t¸c thu ng©n s¸ch trong nh÷ng n¨m qua HuyÖn ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc chØ ®¹o c¸c c¬ quan chøc n¨ng thùc hiÖn LuËt Ng©n s¸ch Nhµ n­íc vµ c¸c chÕ ®é qu¶n lý kinh tÕ Tµi chÝnh, tõng b­íc ®­a c«ng t¸c qu¶n lý Tµi chÝnh vµo ho¹t ®éng cã nÒ nÕp tõ viÖc lËp, chÊp hµnh ®Õn quyÕt to¸n Ng©n s¸ch, ph¸t huy hiÖu qu¶ sö dông kinh phÝ Ng©n s¸ch Nhµ n­íc, phôc vô tèt nhiÖm vô kinh tÕ - x· héi cña huyÖn cã c¬ cÊu kinh tÕ chñ yÕu s¶n xuÊt tiÓu thñ c«ng nghiÖp, th­¬ng m¹i dÞch vô, ch­a cã nghµnh kinh tÕ mòi nhän nh­ng huyÖn ®· tõng b­íc ®­a c«ng t¸c thu vµo ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, cã nÒ nÕp. Chi côc ThuÕ, Kho b¹c Nhµ n­íc huyÖn vµ Phßng Tµi chÝnh (§©y lµ ba ®¬n vÞ ®ãng vai trß chñ ®¹o trong viÖc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh Ng©n s¸ch huyÖn ) ®· lµm kh¸ tèt nhiÖm vô tham m­u cho UBND vµ H§ND huyÖn vÒ c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch theo kÕ ho¹ch LuËt NSNN. C«ng t¸c chÊp hµnh Ph¸p lÖnh KÕ to¸n thèng kª t­¬ng ®èi tèt, th­êng xuyªn cã sù h­íng dÉn vµ kiÓm tra cña Phßng Tµi chÝnh -TM huyÖn ®· x©y dùng ®­îc ®éi ngò, tæ chøc c¸n bé ngµy cµng kiÖn toµn. C¸c nh©n viªn kh«ng ngõng rÌn luyÖn, häc tËp, t×m tßi ®Ó n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c. HuyÖn ®· tæ chøc ®­îc c¸c ®ît sinh ho¹t chÝnh trÞ, ®· t¹o m«i tr­êng thuËn lîi ®Ó c¸n bé kh«ng ngõng lín m¹nh vÒ ®¹o ®øc, t¸c phong, cñng cè quan ®iÓm, lËp tr­êng kiªn ®Þnh. §Èy m¹nh phong trµo thi ®ua yªu n­íc, coi träng c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng lµ mét néi dung, mét biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó tæ chøc phong trµo quÇn chóng trong toµn nghµnh phÊn ®Êu hoµn thµnh nhiÖm vô. Trong nh÷ng n¨m qua, UBND huyÖn ®· tËp trung chØ ®¹o c¸c phßng, ban, nghµnh thùc hiÖn dù to¸n Ng©n s¸ch b¸m s¸t môc tiªu vµ NghÞ quyÕt cña huyÖn uû, H§ND huyÖn còng nh­ chØ ®¹o cña UBND vÒ c«ng t¸c qu¶n lý thu, chi Ng©n s¸ch. KÕt qu¶ thu NSNN trªn ®Þa bµn ®¹t kh¸ vµ toµn diÖn trªn c¸c lÜnh vùc. §Æc biÖt lµ thu thuÕ ngoµi quèc doanh, thuÕ nhµ ®Êt vµ tiÒn thuª ®Êt ®Ó ®¹t kÕt qu¶ cao, UBND huyÖn chØ ®¹o c¸c phßng, ban phèi hîp víi Chi côc ThuÕ chñ ®éng thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p t¨ng c­êng thu, chèng thÊt thu, d­ ®äng. C«ng t¸c qu¶n lý nguån vèn cã tÝnh chÊt ®Çu t­ XDCB ®­îc quan t©m, thùc hiÖn, t¹o ®iÒu kiÖn thóc ®Èy viÖc d¶i ng©n ®«Ý víi c«ng tr×nh. NhiÒu c«ng tr×nh ®­îc bµn giao vµ ®­a vµo sö dông nh­: Tr­êng häc, Trung t©m thÓ dôc thÓ thao, Nhµ v¨n ho¸, Trô së vµ UB c¸c x·, ®­êng ngâ xãm phôc vô ®êi sèng nh©n d©n. NÒn kinh tÕ huyÖn B¾c S¬n quy m« cßn nhá, s¶n xuÊt chñ yÕu lµ n«ng l©m nghiÖp, ngµnh nghÒ ch­a ph¸t triÓn. Nguån thu ng©n s¸ch chñ yÕu cña huyÖn B¾c s¬n chñ yÕu thu rõ ngoµi quèc doanh vµ thu kh¸c ng©n s¸ch. N¨m 2007 trong sæ bé thuÕ do chi côc thuÕ huyÖn qu¶n lý, toµn huyÖn cã 889 hé m«n bµi, trong ®ã: - C¸c hé kinh doanh cè ®Þnh vµ kª khai : 388 hé ( cã 352 hé kinh doanh cè ®Þn vµ 23 hé kª khai ) - Doanh nghiÖp t­ nh©n, c«ng ty cæ phÇn vµ HTX: 13 doanh nghiÖp - Doanh nghiÖp Nhµ n­íc trªn ®Þa bµn: 2 doanh nghiÖp ( gåm chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn Ng©n S¬n- Nguyªn liÖu thuèc l¸ B¾c; vµ chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn th­¬ng m¹i huyÖn B¾c s¬n) BiÓu 1 §¬n vÞ tÝnh : triÖu ®ång STT Néi dung thu 2004 2005 2006 2007 a B 1 2 3 4 * Tæng thu NSNN trªn ®Þa bµn=I+II 3.451 5.147 6.915 8.731 I Tæng thu c©n ®èi NSNN 3.197 4.885 6.527 8.06._.uy ®Þnh, tr­íc khi mua s¾m, söa ch÷a tµi s¶n, thiÕt bÞ ph¶i ®­îc c¬ quan tµi chÝnh thÈm ®Þnh vÒ nhu cÇu, gi¸ c¶ theo ®óng quy ®inh hiÖn hµnh. - T¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra, gi¸m s¸t ®èi víi c¸c c«ng tr×nh XDCB trªn ®Þa bµn; thÈm ®Þnh chÆt chÏ gÝa mua s¾m tµi s¶n vµ gi¸ trÞ quyÕt to¸n c¸c c«ng tr×nh XDCB hoµn thµnh, gi¶m trõ c¸c kho¶n chi sai chÕ ®é hiÖn hµnh. - TriÓn khai thùc hiÖn x· héi ho¸ c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc ,y tÕ, v¨n ho¸, TDTT ë nh÷ng khu vùc nh÷ng ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn ®Ó huy ®éng cao nhÊt nguån lùc trong d©n, võa ®¶m b¶o t¨ng ®Çu t­ x· héi cho lÜnh vùc nµy, võa tiÕt kiÖm chi Ng©n s¸ch, giµnh vèn cho ®Çu t­ ph¸t triÓn. - Phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c së, ban, ngµnh liªn quan ®Ó kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia trªn ®Þa bµn, ®¶m b¶o sö dông nguån kinh phÝ ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ –x· héi cao nhÊt. 3.2.6 N©ng cao vai trß kiÓm so¸t chi qua kho b¹c - Kho b¹c Nhµ n­íc thùc hiÖn thanh, chi tr¶ c¸c kh¶on chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc c¨n cø vµo dù to¸n ®­îc giao, quyÕt ®Þnh chi c¶u thñ tr­ëng ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch vµ tÝnh hîp ph¸p cña c¸c tµi liÖu, chøng tõ cÇn thiÕt k¸hc theo quy ®Þnh vµ cã quyÒn tõ chèi c¸c kho¶n chi ng©n s¸ch kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn chi theo ®iÒu 51 cña luËt ng©n s¸ch. ViÖc thanh to¸n vèn vµ kinh phÝ ng©n s¸ch thùc hiÖn theo nguyªn t¾c trùc tiÕp tõ kho b¹c Nhµ n­íc cho ng­êi ®­îc h­ëng l­¬ng, trî cÊp x· héi vµ ng­êi cung cÊp hµng ho¸ dÞch vô. §èi víi c¸c kho¶n chi ch­a cã ®iÒu kiÖn thanh to¸n trùc tiÕp, kho b¹c t¹m øng cho ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch ®Ó ®¬n vÞ chññ ®éng chi theo dù to¸n ®­îc giao, sau ®ã thanh to¸n víi kho b¹c theo ®óng quy ®Þnh. - Ng­êi phô tr¸ch c«ng t¸c tµi chÝnh, kÕ to¸n c¸c ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch cã nhiÖm vô thùc hiÖn ®óng chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh- ng©n s¸ch, chÕ ®é kÕ t¸on ng©n s¸ch, chÕ ®é kiÓm tra néi bé, ng¨n ngõa, ph¸t hiÖnvµ kiÕn nghÞ thñ tr­ëng ®¬n vÞ, c¬ quan tµi chÝnh cïng cÊp xö lý ®èi víi nh÷ng tr­êng hîp vi ph¹m; - ®èi víi vèn ®Çu t­ XDCB th× viÖc cÊp ph¸t ph¶i c¨n cø vµo dù to¸n ng©n s¸ch ®­îc giao, gi¸ trÞ khèi l­îng c«ng viÖc ®· thùc hiÖn vµ ®iÒu kiÖn chi ng©n s¸ch, chñ ®Çu t­ lËp hå s¬ ®Ò nghÞ thanh to¸n kÌm theo c¸c tµi liÖu cÇn thiÕt theo quy ®Þnh göi c¬ quan cÊp ph¸t vèn. C¬ quan cÊp ph¸t vèn kiÓm tra chÆt chÏ hå s¬ vµ thùc hiÖn thanh to¸n khi cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh. 3.2.7 N©ng cao chÊt l­îng c¸n bé, nh©n viªn, kh«ng ngõng ®µo t¹o míi vµ ®µo t¹o l¹i nguån nh©n lùc qu¶n lý ng©n s¸ch huyÖn B¾c S¬n. - Thùc tr¹ng c¸n bé lµm c«ng t¸c qu¶n lý thuÕ, tµi chÝnh, kho b¹c, c¸n bé kÕ to¸n c¸c ®¬n vÞ HCSN tõ huyÖn ®Õn x·, thÞ trÊn tuy ®ñ vÒ sè l­îng ( toµn huyÖn cã kho¶ng 105 ng­êi) nh­ng cßn yÕu vÒ chÊt l­îng. HÇu hÕt lùc l­îng c¸n bé trªn míi cã tr×nh ®é ®µo t¹o trung cÊp. Mét sè Ýt ®¬n vÞ cßn cã c¸n bé s¬ cÊp. ChÕ ®é qu¶n luý tµi chÝnh ng©n s¸ch hiÖn nay lu«n ®æi míi vµ ngµy cµng ®­îc n©ng cao; viÖc cËp nhËt kiÕn thøc qu¶n lý míi theo h­íng tiÕp cËn qu¶n lý tiªn tiÕn ngµy cµng cao, víi tr×nh ®é vµ n¨ng lùc cña ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn qu¶n lý ng©n s¸ch cÊp huyÖn cßn h¹n chÕ nªn ch­a ®¸p øng tèt yªu cÇu c¶u qu¶n lý ng©n s¸ch c¶u ®Þa ph­¬ng. ®Ó ®¸p øng ngµy cµng tèt h¬n yªu cÇu c¶u qu¶n lý tµi chÝnh ng©n s¸ch, c¸c nagnhf thuÕ, kho b¹c tØnh ®·, ®ang thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i lùc l­îng c¸n bé c¶u m×nh nh»m chuÈn ho¸ ®éi ngò c¸n bé chuyªn m«n theo ch­¬ng tr×nh kÕ ho¹ch cña Tæng côc ThuÕ vµ Kho b¹c Nhµ n­íc Trung ­¬ng ®Ò ra. - Riªng c¸n bé ngµnh tµi chÝnh tõ huyÖn ®Õn x·, thÞ trÈn tùc tiÕp do huyÖn qu¶n lý, nhÊt lµ c¸n bé kÕ to¸n c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh, sù nghiÖp c«ng, c¸n bé kÕ to¸n ng©n s¸ch x· cßn nhiÒu yÕu kÐm. ®Ó ®¸p øng tèt nhiÖm vô qu¶n lý tµi chÝnh ng©n s¸ch cña ®Þa ph­¬ng ®èi víi nh÷ng c¸n bé cßn trÎ, cã tinh thÇn rtr¸ch nhiÖm cÇn ph¶i ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i b»ng ¸cc h×nh thøc ®µo t¹o kh¸c nhau. ®èi víi c¸n bé cã tuæi cao, n¨ng lùc yÕu cã kÕ ho¹ch bè trÝ ph©n c«ng c«ng viÖc kh¸c. Trong ®ã nh÷ng c¸n bé ®ñ tuæi nghØ theo chÕ ®é 132 mµ n¨ng lùc yÕu th× gi¶i quyÕt cho nghØ theo chÕ ®é nµy; ®Æc biÖt cÇn chó träng tuyÓn míi c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc chÝnh quy tèt nghiÖp ¸cc tr­êng kinh tÕ tµi chÝnh ®Ó thay thÕ dÇn nh÷ng lùc l­îng c¸n bé cã tuæi vµ cã tr×nh ®é n¨ng lùc yÕu, ®Ó ®¸p øng ngµy mét tèt h¬n viÖc qu¶n lý ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng. 3.3 Mét sè kiÕn nghÞ n©ng cao ho¹t ®éng qu¶n lý ng©n s¸ch huyÖn N©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý Ng©n s¸ch HuyÖn lµ mét tÊt yÕu, do ®ßi hái cña thùc tiÔn kh¸ch quan. C¸c c¬ quan qu¶n lý Ng©n s¸ch huyÖn cÇn hiÓu râ vµ tõng b­íc nhanh chãng n©ng cao chÊt l­îng qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh Ng©n s¸ch. Tuy nhiªn, kh«ng chØ ë c¸c huyÖn, ®Ó cã thÓ thùc hiÖn tèt c«ng t¸c khã kh¨n nµy ®ßi hëi ph¶i cã sù tham gia, gãp ý cña toµn thÓ c¸c ban ngµnh chøc n¨ng vµ quÇn chóng nh©n d©n. Do vËy, em xin ®­a ra mét sè kiÕn nghÞ sau nh»m n©ng cao hiÒu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý cÊp huyÖn: *X¸c ®Þnh thÈm quyÒn cña quèc héi trong viÖc quyÕt ®Þnh dù to¸n, ph©n bæ dù to¸n vµ phª chuÈm quyÕt to¸n Ng©n s¸ch. §Ó kh¾c phôc tÝnh trïng l¾p vµ chång chÐo trong viÖc quyÕt ®Þnh dù to¸n vµ ph©n bæ Ng©n s¸ch cña Quèc héi vµ H§ND c¸c cÊp xin ®Ò xuÊt biÖn ph¸p sau: Nhµ n­íc söa ®æi c¬ b¶n c¸c ®iÒu cã liªn quan cña HiÕn Ph¸p n¨m 1992 vµ söa ®æi c¬ b¶n LuËt NSNN. Theo ®ã, Quèc h«i chØ quyÕt ®Þnh dù to¸n Ng©n s¸ch T¦ vµ ph©n bæ Ng©n s¸ch T¦ ( chø kh«ng quyÕt ®Þnh NSNN mét c¸ch tæng thÓ nh­ hiÖn hµnh n÷a). §©y lµ biÖn ph¸p kh¸ c¨n b¶n vÒ c¬ chÕ quyÕt ®Þnh dù to¸n vµ ph©n bæ Ng©n s¸ch ë c¶ cÊp T¦ vµ cÊp ®Þa ph­¬ng víi ®Þnh h­íng nh­ sau: Thø nhÊt, Quèc héi quyÕt ®Þnh dù to¸n vµ ph©n bæ Ng©n s¸ch T¦ cho tõng Bé, c¬ quan T¦; quyÕt ®Þnh bæ sung tõ NSNN cho Ng©n s¸ch tõng tØnh, thµnh phè trùc thuéc T¦; th«ng qua b¸o c¸o tæng hîp dù to¸n NSNN. T­¬ng tù, vÒ quyÕt to¸n, Quèc héi phª chuÈn quyÕt to¸n Ng©n s¸ch T¦ vµ th«ng qua b¸o c¸o tæng hîp quyÕt to¸n NSNN. Thø hai, Quèc héi quyÕt ®Þnh c¸c ch­¬ng tr×nh dù ¸n quèc gia, c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n quan träng ®­îc ®Çu t­ tõ nguån Ng©n s¸ch T¦. Thø ba, Quèc héi quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh dù to¸n Ng©n s¸ch T¦ trong tr­êng hîp cÇn thiÕt. Thø t­, H§ND quyÕt ®Þnh dù to¸n vµ ph©n bæ Ng©n s¸ch cÊp m×nh, kh«ng bao gåm Ng©n s¸ch cÊp d­íi. H§ND phª chuÈn Ng©n s¸ch cÊp m×nh vµ th«ng qua b¸o c¸o tæng hîp Ng©n s¸ch cÊp m×nh vµ cÊp d­íi; ®iÒu chØnh dù to¸n Ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng trong tr­êng hîp cÇn thiÕt. Tuy nhiªn, vÊn ®Ò cÇn quan t©m trong biÖn ph¸p nµy lµ: Khi H§ND c¸c cÊp hoµn toµn tù chñ quyÕt ®Þnh Ng©n s¸ch cÊp m×nh th× vai trß qu¶n lý vÜ m« cña c¸c c¬ quan thuéc Quèc héi, ChÝnh phñ cã bÞ gi¶m ®i kh«ng? Cã ®¶m b¶o ®­îc nguyªn t¾c tËp trung trong qu¶n lý Ng©n s¸ch hay kh«ng? SÏ kh«ng ®¸ng lo ng¹i vÒ vÊn ®Ò nµy, v× Quèc héi ®· quyÕt ®Þnh dù to¸n vµ ph©n bæ Ng©n s¸ch T¦ lµ ng©n s¸ch chñ ®¹o cña c¶ n­íc mét c¸ch trùc tiÕp, ®ång thêi ®· quyÕt ®Þnh møc bæ sung tõ Ng©n s¸ch T¦ cho tõng tØnh, thµnh phè trùc thuéc T¦ vµ th«ng qua b¸o c¸o tæng hîp dù to¸n NSNN, th× vÉn b¶o ®¶m d­îc yªu cÇu qu¶n lý vÜ m« vµ tÝnh thèng nhÊt cña nÒn tµi chÝnh Quèc gia. MÆt kh¸c, Quèc héi vµ c¸c c¬ quan T¦ cßn cã quyÒn thùc hiÖn chøc n¨ng gi¸m s¸t t×nh h×nh chÊp hµnh Ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng, cã quyÒn ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch chÕ ®é, tiªu chuÈn, ®Þnh møc thèng nhÊt trong c¶ n­íc, buéc c¸c ®Þa ph­¬ng ph¶i chÊp hµnh. H¬n n÷a, c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc cÊp trªn (bao gåm c¶ cÊp T¦) vÉn ®¶m ®­¬ng nhiÒu nhiÖm vô kinh tÕ- x· héi t¹i ®Þa ph­¬ng vµ ®©y còng lµ vai trß ®iÒu tiÕt vÜ m« cña Nhµ n­íc ®èi víi nÒn kinh tÕ - x· héi t¹i ®Þa ph­¬ng. Trong tr­êng hîp c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc cÊp trªn uû quyÒn cho c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc cÊp d­íi thùc hiÖn nhiÖm vô chi thuéc chøc n¨ng cña m×nh th× c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc cÊp trªn chuyÓn kinh phÝ tõ Ng©n s¸ch cÊp trªn uû quyÒn cho cÊp d­íi ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô ®ã. Nh­ vËy, viÖc H§ND c¸c cÊp hoµn toµn tù chñ quyÕt ®Þnh Ng©n s¸ch cÊp m×nh kh«ng lµm gi¶m vai trß qu¶n lý vÜ m« cña c¸c c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn, còng nh­ kh«ng lµm gi¶m tÝnh tËp trung thèng nhÊt. *Hoµn thiÖn c¬ chÕ ph©n cÊp nguån thu nhiÖm vô chi cho c¸c cÊp Ng©n s¸ch theo h­íng râ rµng, æn ®Þnh, phï hîp trong t×nh h×nh míi. +C¬ chÕ ph©n cÊp nguån thu vµ nhiÖm vô chi gi÷a c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng cÇn æn ®Þnh l©u dµi, ®Æc biÖt chó träng c¬ chÕ cho phÐp c¸c ®Þa ph­¬ng, c¬ së më réng thªm nguån thu tuú theo kh¶ n¨ng ®Æc thï cña m×nh, phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt. C¬ chÕ ph©n cÊp nguån thu vµ nhiÖm vô chi nªn thùc hiÖn nh­ sau: +VÒ ph©n cÊp nguån thu: LuËt NSNN ®· x¸c ®Þnh cô thÓ c¸c kho¶n thu tõng cÊp Ng©n s¸ch ®­îc h­ëng 100%, c¸c nguån thu ®iÒu tiÕt... Tuy nhiªn, nh÷ng h¹n chÕ cña viÖc ph©n cÊp nµy cho thÊy cÇn ph¶i hoµn thiÖn c¬ chÕ nµy theo h­íng. Thø nhÊt, nguån thu Ng©n s¸ch mçi cÊp ®­îc h­ëng 100%. §©y ®­îc coi lµ nguån thu chñ yÕu cña c¸c cÊp Ng©n s¸ch, v× vËy, cÇn ph©n cÊp m¹nh h¬n nguån thu nµy cho Ng©n s¸ch cÊp d­íi. Më réng danh môc ®èi t­îng thu cho Ng©n s¸ch cÊp HuyÖn, X· vµ t­¬ng ®­¬ng trong c¸c lÜnh vùc n«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp, dÞch vô, th­¬ng m¹i... víi thuÕ tµi nguyªn, thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp, nªn m¹nh d¹n ph©n cho hai cÊp lµ HuyÖn vµ X· vµ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu chi t¹i c¬ së vµ khuyÕn khÝch quan t©m tíi c¸c nguån thu nµy. Thø hai, víi nguån thu ph©n chia gi÷a c¸c cÊp Ng©n s¸ch cÇn hßan thiÖn thiÖn h­íng: Gi¶m sè l­îng c¸c kho¶n thu ph©n chia gi÷a Ng©n s¸ch c¸c cÊp. +VÒ ph©n cÊp nhiÖm vô chi gi÷a c¸c cÊp Ng©n s¸ch: Tr­íc hÕt, cÇn rµ so¸t l¹i toµn bé c¸c quy ®Þnh vÒ ph©n cÊp qu¶n lý kinh tÕ- x· héi hiÖn hµnh ®Ó x¸c ®Þnh râ c¸c nhiÖm vô qu¶n lý gi÷a c¸c cÊp chÝnh quyÒn. Trªn c¬ së ®ã sÏ thùc hiÖn viÖc söa ®æi c¬ chÕ ph©n cÊp nhiÖm vô chi theo 3 nhãm: -) Nhãm 1: Nhãm c¸c nhiÖm vô chi cÊp trªn chi phèi vµ ®¶m nhËn 100%. §©y lµ nh÷ng nhiÖm vô ®­îc ph©n cÊp g¾n víi vai trß chñ ®¹o, chi phèi vµ ®iÒu tiÕt cña Ng©n s¸ch cÊp trªn ®èi víi Ng©n s¸ch cÊp d­íi. -) Nhãm 2: Nhãm c¸c nhiÖm vô chi cÊp d­íi ph¶i ®¶m nhËn 100% g¾n trùc tiÕp víi sù chØ ®¹o cña chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng cÊp d­íi. §©y lµ nhiÖm vô chi cã tÝnh chÊt ®Þa ph­¬ng râ nÐt, s¸t s­ên. C¬ së cã ®iÒu kiÖn ch¨m lo vµ kh¶ n¨ng thùc hiÖn tèt h¬n cÊp trªn. -) Nhãm 3: Nhãm c¸c nhiÖm vô chi liªn ®íi gi÷a cÊp trªn vµ cÊp d­íi: Thµnh phè trùc thuéc T¦ víi c¸c ®Þa ph­¬ng. Khi ®· ph©n cÊp th× ph¶i ph©n cÊp "trän gãi". §¬n vÞ thuéc cÊp nµo qu¶n lý th× Ng©n s¸ch ®µi thä toµn bé. Kh¾c phôc t×nh tr¹ng mét ®¬n vÞ, mét nhiÖm vô mµ cã nhiÒu cÊp cïng qu¶n lý, cïng chi.ViÖc ph©n ®Þnh nhiÖm vô chi gi÷a c¸c cÊp chÝnh quyÒn cÇn ph¶i ®­îc quy ®Þnh trong c¸c LuËt vµ ph¶i ®­îc chi tiÕt ho¸ b»ng hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p quy chÆt chÏ vµ thèng nhÊt. *X©y dùng hÖ thèng ®Þnh møc, tiªu chuÈn chi tiªu phï hîp. §Ó cã hÖ thèng ®Þnh møc tiªu chuÈn chi tiªu Ng©n s¸ch phï hîp cÇn thùc tèt nh÷ng yªu cÇu sau: -KhÈn tr­¬ng rµ so¸t c¸c ®Þnh møc, tiªu chuÈn chi tiªu; xo¸ bá c¸c ®Þnh møc, tiªu chuÈn chi l¹c hËu; ban hµnh ®ñ c¸c ®Þnh møc cã tÝnh khoa häc vµ kh¶ thi cÇn thiÕt cho qu¶n lý tµi chinh, Ng©n s¸ch. - TW chØ ban hµnh c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch, tiªu chuÈn, ®Þnh møc chñ yÕu, quan träng thèng nhÊt trong ph¹m vi toµn quãc, cßn ®Þa ph­¬ng quyÕt ®Þnh c¸c ®Þnh møc ph©n bæ Ng©n s¸ch cho sù nghiÖp gi¸o dôc, y tÕ, sinh ho¹t cho c¸n bé ph­êng trªn c¬ së khung cña T¦. C¸c ®Þnh møc nµy ph¶i tÝnh theo c¸c ®åi t­îng phôc vô cô thÓ. TÊt nhiªn ®Ó ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt cña nÒn tµi chÝnh Quèc gia, ngoµi c¸c chÕ ®é ®· ®­îc T¦ ph©n cÊp, ®Þa ph­¬ng chØ ®­îc quy ®Þnh chÕ ®é chi riªng theo yªu cÇu nhiÖm vô cña ®Þa ph­¬ng. Trong tr­êng hîp nµy ph¶i ®¶m b¶o: + Ph¶i thùc sù lµ yªu cÇu cÇn thiÕt cña ®Þa ph­¬ng, c¬ së nh»m thóc ®Èy nhiÖm vô thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi. + Ph¶i ®¶m b¶o sù hµi hoµ víi c¸c chÕ ®é cña T¦ + Kh¶ n¨ng thu c©n ®èi nguån b»ng c¸ch t¨ng thu, tiÕt kiÖm chi nh­ng kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn c¸c nguån chi ®· quy ®Þnh. Quy ®Þnh sù phèi hîp gi÷a c¸c c¬ quan vµ c¸c cÊp, ngµnh ®¶m b¶o chÕ ®é, tiªu chuÈn, ®Þnh møc ban hµnh s¸t víi thùc tÕ, cã tÝnh kh¶ thi cao kh«ng nh÷ng phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®Æc thï chi cña tõng ngµnh, tõng lÜnh vùc mµ cßn víi ®iÒu kiÖn ®Þa lý, kinh tÕ- x· héi cña tõng vïng. *Hoµn ttiÖn c¬ chÕ bæ xung cho Ng©n s¸ch §Þa ph­¬ng. XuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh cô thÓ ë ViÖt Nam, cÇn hoµn thiÖn c¬ chÕ bæ xung cho Ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng nh­ sau: + §èi víi viÖc bæ xung Ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng nh­ sau: C¬ chÕ nµy chØ ¸p dông ®èi víi c¸c ®Þa ph­¬ng ®­îc x¸c ®Þnh lµ thu th­êng xuyªn kh«ng ®ñ chi th­êng xuyªn. Do ®ã, cßn gäi lµ c¬ chÕ bæ xung ( hç trî ) chi th­êng xuyªn. Môc tiªu bæ xung, chi th­êng xuyªn l¶ ®Ó ®¶m b¶o cho tÊt c¶ c¸c ®Þa ph­¬ng cã ®ñ nguån kinh phÝ trang tr¶i c¸c nhiÖm vô chi th­êng xuyªn theo ®óng c¸c chÕ ®é, tiªu chuÈn, ®óng møc ®· ®­îc cÊp trªn ban hµnh. Nh­ng do c¸c dÞa ph­¬ng cã c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn, kÜ thuËt - x· héi kh¸c nhau , cho nªn cÇn céng thªm hÖ sè cho tõng vïng ®Ó ®¶m b¶o c«ng b»ng. + §èi víi c¬ chÕ bæ xung cã môc tiªu: Bæ xung cã môc tiªu ph¶i c¨n cø vµo mét sè yªu cÇu: Møc thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi c¶ n­íc; C¨n cø vµo sè thu (thuÕ )b×nh qu©n ®Çu ng­êi c¶ n­íc cã tæng thu Ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng vµ cña tõng ®Þa ph­¬ng; c¨n cø vµo chÝnh s¸ch ph¸t triÓn vïng ®éng lùc, khuyÕn khÝch vµ t¹o iÒu kiÖn cho c¸c ®Þa ph­¬ng x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, ph¸t triÓn kÜ thuËt - x· héi ë c¸c ®Þa ph­¬ng ®Æc biÖt khã kh¨n. Riªng ®èi víi nh÷ng ®Þa ph­¬ng cã nguån thu kh¸, thõa kh¶ n¨ng ®¶m b¶o chi th­êng xuyªn vµ mét phÇn chi ®Çu t­ ph¸t triÓn th× Nhµ n­íc cã thÓ xem xÐt bæ xung mét phÇn cho nh÷ng c«ng tr×nh träng ®iÓm víi quy m« lín, ®ång thêi khuyÕn khÝch khai th¸c ®Ó thu håi vèn... *Hoµn thiÖn quy tr×nh Ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng theo h­íng t¨ng c­êng tÝnh ®éc lËp t­¬ng ®èi cña ®Þa ph­¬ng. Muèn ®¶m b¶o tÝnh ®éc lËp t­¬ng ®èi cña ®Þa ph­¬ng trong viÖc lËp, quyÕt ®Þnh dù to¸n, ph©n bè vµ phª chuÈn quyÕt to¸n Ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng, th× ngoµi viÖc quy ®Þnh Quèc Héi chØ quyÕt ®Þnh vµ ph©n bæ dù to¸n Ng©n s¸ch T¦, H§ND quyÕt ®Þnh vµ ph©n bæ dù to¸n Ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng, vÒ phÝa ChÝnh Phñ cÇn ph¶i bá c¬ chÕ giao chØ tiªu nhiÖm vô thu, chi cho c¸c ®Þa ph­¬ng, thay vµo ®ã lµ c¬ chÕ thu, chi theo luËt - ®Þa ph­¬ng ph¶i chÊp hµnh, bëi v×, thu theo kÕ ho¹ch lµ nÕp lµm quyen thuéc cña thêi k× nÒn kinh tÕ n­íc ta vËn hµnh theo c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung bao cÊp, ®iÒu nµy dÔ dÉn ®Õn kh¶ n¨ng l¹m thu, kh«ng khuyÕn khÝch tÝch tô vèn ®Ó ®Çu t­ ph¸t triÓn, nu«i d­ìng nguån thu l©u dµi *§æi míi vµ hoµn thiÖn c¬ chÕ ph©n cÊp qu¶n lý thu, chi Ng©n s¸ch x· Muèn thùc hiÖn ph©n cÊp thu, chi cho Ng©n s¸ch ph­êng cã hiÖu qu¶ ph¶i nhËn thøc ®óng vÒ Ng©n s¸ch ph­ßng, ph¶i cã sù quan t©m th­êng xuyªn, chØ ®¹o kÞp thêi cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn, b¶o ®¶m thùc hiÖn chÆt chÏ nghiªm tóc c¸c nhiÖm vô, chÕ ®é, tiªu chuÈn ®Þnh møc thu, chi Ng©n s¸ch ph­êng. *§æi míi quy tr×nh thu thuÕ ®èi víi c¸c víi c¸c doanh nghiÖp nh»m n©ng cao ý thøc tù khai, tù tÝnh, tù nép cho doanh nghiÖp Ngiªn cøu kÕt hîp tê khai thuÕ ®ång thêi víi viÖc thanh to¸n thuÕ, tiÕn tíi bá th«ng b¸o thuÕ, n©ng cao ý thøc tù gi¸c thùc hiÖn nghÜa vô nép thuÕ cña doanh nghiÖp, gi¶m chi phÝ hµnh thu thuÕ. HÖ thèng chÝnh s¸ch, thñ tôc vµ c¸c mÉu biÓu quy ®Þnh vÒ thuÕ cÇn ®­îc nghiªn cøu c¶i tiÕn thèng nhÊt, ®¬n gi¶n, dÏ hiÓu ®Ó c¸c doanh nghiÖp cã thÓ thùc hiÖn viÖc tù tÝnh tù khai thuÕ cña m×nh mét c¸ch chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ vµ dÔ dµng h¬n.Tæ chøc s¾p xÕp l¹i bé m¸y nghµnh thuÕ, bæ xung lùc l­îng cho ®éi ngò c¸n bé thanh kiÓm tra thuÕ, n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò nµy. Bªn c¹nh ®ã, cÇn t¨ng møc ph¹t vµ xö lý thËt nghiªm nh÷ng tr­êng hîp vi ph¹m chÕ ®é kª khai nép thuÕ, cÇn giao quyÒn cho c¬ quan thuÕ khëi tè vô ¸n c¸c vi ph¹m nghiªm träng cña LuËt thuÕ.Thµnh lËp bé phËn dÞch vô thuÕ cña c¸c doanh nghiÖp t¹i c¸c Côc thuÕ víi chøc n¨ng gi¶i thÝch, h­íng dÉn, tr¶ lêi c¸c v­íng m¾c vÒ chÝnh s¸ch còng nh­ c¸c thñ tôc kª khai, tÝnh thuÕ. Bªn c¹nh ®ã, cÇn ph¸t triÓn dÞch vô t­ vÊn thuÕ. ë nøoc ta dÞch vô nµy cßn kh¸ míi mÎ vµ chØ cã Ýt mét sè c«ng ty t­ vÊn tµi chÝnh thùc hiÖn t­ vÊn thuÕ gióp ng­ßi ®­îc t­ vÊn khai thuÕ sao cho sè thuÕ ph¶i nép ®óng theo LuËt vµ cã thÓ "tiÕt kiÖm"chi phÝ vÒ thuÕ. Trªn thùc tÕ, cã nhiÒu doanh ngiÖp kinh doanh nhiÒu ngµnh hµng kh¸c nhau trong khi hÖ thèng thuÕ ch­a ®¶m b¶o ®­îc yªu cÇu ®¬n gi¶n, dÔ hiÓu, dÔ lµm th× t­ vÊn thuÕ lµ hÕt søc cÇn thiÕt. CÇn ban hµnh LuËt kÕ to¸n ®Ó c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn chÕ ®é sæ s¸ch chøng tõ kÕ to¸n theo LuËt, c¬ quan thuÕ cã c¨n cø x¸c ®Þnh nghÜa vô thuÕ còng nh­ thuËn lîi trong viÖc ®iÒu tra, xö lý vi ph¹m vÒ thuÕ. C¬ quan thuÕ cÇn trang bÞ ph­¬ng tiÖn lµm viÖc hiÖn ®¹i nh­ m¸y tÝnh vµ tiÕn hµnh kÕt nèi th«ng tin víi KBNN. MÆc dï ®©y lµ mét viÖc lµm cÇn nhiÒu chi phÝ nh­ng sÏ ®em l¹i hiÖu qu¶ thiÕt thùc cho c«ng t¸c qu¶n lý thuÕ. *T¨ng c­ßng thanh tra tµi chÝnh. Nhµ n­íc ta lµ Nhµ n­íc ph¸p quyÒn, nÒn kinh tÕ ®ang vËn theo c¬ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc, Nhµ n­íc ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý vÜ m« nÒn kinh kinh tÕ, nªn ®Þnh h­íng cña c«ng t¸c thanh tra nãi chung, c«ng t¸c thanh tra tµi chÝnh nãi riªng kh«ng thÓ v­ît ra ngoµi ph¹m vi chung nhÊt vÒ ph­¬ng ph¸p qu¶n lý mét nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. C«ng t¸c thanh tra tµi chÝnh ph¶i ®­îc ph¸t triÓn ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña Nhµ n­íc vÒ qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh vÜ m« nÒn kinh tÕ. Thanh tra Tµi chÝnh tuy trùc thuéc Bé Tµi chÝnh nh­ng lµ thanh tra chuyªn lÜnh vùc Tµi chÝnh, kh¸c víi thanh tra nghµnh, vÝ dô nh­ thanh tra Ng©n hµng. C«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra Tµi chÝnh cã thÓ thùc hiÖn ë hÇu hÕt c¸c nghµnh c¸c cÊp, c¸c ®¬n vÞ c¬ së nh»m ®¶m b¶o ph¸p luËt, chÕ ®é tµi chÝnh- kÕ to¸n ®­îc chÊp hµnh nghiªm chØnh, gi÷ v÷ng sù l·nh ®¹o vÜ m« cña Nhµ n­íc. Do vËy, thanh tra Tµi chÝnh cÇn sím ®­îc kiÖn toµn vÒ mäi mÆt c¶ vÒ tæ chøc còng nh­ sè l­îng vµ chÊt l­îng thanh tra viªn. C«ng t¸c thanh tra Tµi chÝnh thêi gian tíi cµng tËp chung th× hiÖu qu¶ cµng cao. HiÖn t¹i, theo c¬ cÊu tæ chøc, ngoµi thanh tra Tµi chÝnh ë Bé Tµi chÝnh cßn cã thanh tra thuÕ, thanh tra Kho b¹c. C¸c hÖ thèng thanh tra nµy ho¹t ®éng ch­a cã sù gÊn kÕt víi nhau, ®«i khi cßn chång chÐo dÉn tíi gi¶m hiÖu lùc cña c«ng t¸c thanh tra. §i ®«i víi kiÖn toµn vÒ tæ chøc, chøc n¨ng, nhiÖm vô cña thanh tra Tµi chÝnh, ph¸p lÖnh thanh tra ®­îc ban hµnh tõ nh÷ng n¨m 1990 ®Õn nay còng ®· béc lé nhiÒu vÊn ®Ò h¹n chÕ cµng ®­îc söa ®æi. Ph¸p lÖnh söa ®æi cÇn ph©n ®Þnh râ chøc n¨ng, nhiÖm vô còng nh­ mèi quan hÖ gi÷a c¸c c¬ quan thanh tra, tr¸nh t×nh tr¹ng ng­êi ®i thanh kiÓm tra vÒ Tµi chÝnh - kÕ to¸n l¹i kh«ng am hiÓu g× vÒ c«ng t¸c Tµi chÝnh -kÕ to¸n .ViÖc lùa chän c¸n bé lµm cång t¸c thanh tra vµ n©ng cao n¨ng lùc thanh tra viªn nh»m n©ng cao uy tÝn cña tæ chøc thanh tra cñng lµ mét träng t©m mµ thêi gian tíi ph¶i lµm . *C«ng khai Ng©n s¸ch C«ng khai Ng©n s¸ch lµ mét néi dung quan träng trong tiÕn tr×nh c¶i c¸ch Ng©n s¸ch n»m ®¸nh gi¸, kiÓm tra, qu¶n lý Ng©n s¸ch mét c¸ch kh¸ch quan. Ngµy 20/11/1998, TTCP ®· ra QuyÕt ®Þnh sè 225/1998/Q§-TTg vÒ viÖc ban hµnh quy chÕ c«ng khai Tµi chÝnh ®èi víi NSNN c¸c cÊp ®¬n vÞ dù to¸n Ng©n s¸ch, c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc vµ c¸c quü cã nguån thu tõ c¸c kho¶n ®ãng gãp cña nh©n d©n. Tuy nhiªn, ®Ó quyÕt ®Þnh nµy thùc sù ®i vµo cuéc sèng cÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau: - C¸c tæ chøc, c¸ nh©n ®­îc ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm c«ng khai Ng©n s¸ch cña cÊp m×nh ph¶i thùc sù thÊy ®­îc sù cÇn thiÕt vµ lîi Ých ®èi víi c«ng khai Ng©n s¸ch Nhµ n­íc, tõ ®ã tæ chøc thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh cña Thñ t­íng ChÝnh phñ. - Trong pham vi quyÒn h¹n, nhiÖm vô cña m×nh, c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra viÖc thùc hiÖn; c¸c tæ chøc ®oµn thÓ, c¸c tæ chøc x· héi vµ nh©n d©n gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn. Tuyªn truyÒn cho c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn, c¸c tÇng líp nh©n d©n thÊy ®­îc lîi Ých vµ ph¶i cã tr¸ch nhiÖm trong viÖc gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn qu¶n lý, c«ng khai Ng©n s¸ch cña c¬ quan vµ cña ®Þa ph­¬ng m×nh. Ph¶i cã h×nh thøc xö ph¹t nghiªm kh¾c ®èi víi nh÷ng tæ chøc, c¸ nh©n kh«ng thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh vÒ c«ng khai Ng©n s¸ch. - ViÖc ban hµnh quyÕt ®Þnh nµy cïng víi viÖc thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ ë c¬ së ®· thÓ hiÖn ®­îc ®­êng lèi cña §¶ng lµ d©n biÕt, d©n lµm, d©n kiÓm tra; Thùc hiÖn c«ng b»ng, d©n chñ trong c«ng t¸c qu¶n lý Ng©n s¸ch Nhµ n­íc, gãp phÇn thùc hiÖn chÝnh s¸ch tiÕt kiÖm, chèng l·ng phÝ ®Èy lïi tÖ tham nhòng, quan liªu. *TiÕp tôc ®æi míi vµ hoµn thiÖn chÝnh s¸ch gi¸ c¶ nh»m gãp phÇn c©n ®èi Ng©n s¸ch Gi¸ c¶ lµ mét chØ tiªu quan träng cña nÒn kinh tÕ, biÓu hiÖn t×nh tr¹ng kinh tÕ, t×nh tr¹ng Ng©n s¸ch. §Ó æn ®Þnh gi¸ c¶ tõ ®ã t¹o c©n ®èi cho Ng©n s¸ch cÇn ph¶i lµm tèt c¸c c«ng viÖc sau: Mét lµ, b×nh æn ®­îc gi¸ c¶ thÞ tr­êng ®Ó gãp phÇn æn ®Þnh nguån thu, chi Ng©n s¸ch. Hai lµ, t¨ng c­êng qu¶n lý gi¸ b»ng c¸c h×nh thøc thÝch hîp nh­: Thùc hiÖn quy chÕ thÈm ®Þnh gi¸, vµ ®Êu thÇu trong viÖc sö dông nguån vèn Ng©n s¸ch mua s¾m c¸c thiÕt bÞ, vËt t­, tµi s¶n sÏ gãp phÇn lµm gi¶m chi Ng©n s¸ch, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn ®Çu t­.Trong thêi gian tíi, cÇn cã sù kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c c¬ quan gi¸ c¶ vµ c¬ quan Tµi chÝnh trong viÖc qu¶n lý chi mua s¾m tµi s¶n cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp, ®Æc biÖt lµ chi mua s¾m m¸y thiÕt bÞ tµi s¶n trong c¸c dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n th× ch¾c ch¾n sÏ gi¶m ®­îc chi Ng©n s¸ch vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn ®Çu t­. Ngoµi ra, viÖc qu¶n lý chÆt chÏ chi cho ®Òn bï thiÖt h¹i khi thu håi ®Êt gi¶i phãng mÆt b»ng x©y dùng, chi cho viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch trî gi¸, trî c­íc vËn chuyÓn hµng ho¸ cho miÒn nói, h¶i ®¶o, ®ång bµo d©n téc; chi trî gi¸ cho viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch x· héi, c«ng t¸c tuyªn truyÒn...Th«ng qua viÖc kÕt hîp chÆt chÏ gi¶m qu¶n lý gi¸ c¶ vµ qu¶n lý Tµi chÝnh th× còng sÏ gi¶m ®­îc chi cho Ng©n s¸ch, b¶o ®¶m thùc hiÖn chi ®óng chÝnh s¸ch, sö dông nguån vèn trî gi¸, trî c­íc cã hiÖu qu¶. Ba lµ, ph¸t huy m¹nh mÏ vai trß, chøc n¨ng qu¶n lý gi¸ c¶ nh»m thóc ®Èy t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, gi¶m chi phÝ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp, tõ ®ã t¨ng thu cho Ng©n s¸ch. Tãm l¹i: Qu¸ tr×nh ®æi míi, hoµn thiÖn chÝnh s¸ch gi¸, c¬ chÕ qu¶n lý gi¸ vµ hÖ thèng gi¸ ë n­íc ta trong thêi gian võa qua ®· gãp phÇn gi¶i quyÕt mét phÇn khã kh¨n cho Ng©n s¸ch Nhµ n­íc. Trong thêi gian tíi, d­ãi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña ChÝnh Phñ, ngµnh gi¸ sÏ cã sù kÕt hîp chÆt chÏ h¬n víi ngµnh Tµi chÝnh ®Ó thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ gi¸ c¶, gãp phÇn thùc hiÖn tèt c¸c chØ tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ -x· héi. *Hoµn thiÖn c¬ chÕ sæ s¸ch ho¸ ®¬n chøng tõ. C«ng t¸c sæ s¸ch ho¸ ®¬n chøng tõ lµ viÖc ghi chÐp, ph¶n ¸nh ®iÒu hµnh, qu¶n lý, sö dông Ng©n s¸ch. Nã lµ c«ng cô ®Ó c¸c cÊp Ng©n s¸ch nh×n nhËn, xem xÐt l¹i viÖc qu¶n lý Ng©n s¸ch cña m×nh vµ dù kiÕn kÕ ho¹ch Ng©n s¸ch n¨m sau. §ã còng lµ ph­¬ng tiÖn tèi ­u dÓ thùc hiÖn kiÓm tra, thanh tra c«ng t¸c Ng©n s¸ch. Tuy nhiªn, trong t×nh h×nh míi ®· cã nhiÒu thay ®æi, chÕ ®é sæ s¸ch, ho¸ ®¬n, chøng tõ ®· kh«ng cßn phï hîp n÷a, t¹o trë ng¹i trong kÕ to¸n Ng©n s¸ch. Do vËy, ®Ò nghÞ c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn, nhiÖm vô nhanh chãng söa ®æi, bæ xung nh÷ng bÊt cËp, l¹c hËu cho phï hîp, tiÖn lîi. 1- §Ò nghÞ Nhµ n­íc cÇn hoµn thiÖn viÖc ph©n cÊp qu¶n lý NSNN, t¹o chñ ®éng tèi ®a cho chÝnh quyÒn huyÖn vµ c¬ së. - CÇn söa ®æi hoÆc bæ sung ®Ó hoµn thiÖn luËt ng©n s¸ch NN hiÖn hµnh theo h­íng ph©n cÊp m¹nh cho chÝnh quyÒn huyÖn vµ c¬ sö. Cô thÓ lµ ph©n cÊp nguån thu vµ nhiÖm vô chi cao h¬n cho chÝnh quyÒn huyÖn, t¹o thÕ chñ ®éng c©n ®èi NS cho cÊp huyÖn vµ x·m, thÞ trÊn. Cô thÓ: ®èi víi huyÖn cã nguån thu quy m« nhr ®Ò nghÞ Trung ­¬ng, tØnh ph©n cÊp, ph©n chia 100% c¸c kho¶ thu cho ng©n s¸ch cÊp huyÖn, ®ã lµ c¸c kho¶n thu: + Thu tõ khu vùc c«ng th­¬ng nghiÖp, dÞch vô ngoµi quèc doanh + ThuÕ sö dông ®at n«ng nghiÖp + ThuÕ sö dông ®Êt + Thu tiÒn sö dông ®Êt + Thu ph¹t tÞch thu : + thuÕ tµi nguyªn + C¸c kho¶n thu kh¸c ng©n s¸ch VÒ nhiÖm vô chi, ®Ò nghÞ Trung ­¬ng, tØnh cÇn ph©n cÊp cho cÊp huyÖn thùc hiÖn nhiÖm vô chi ®Çu t­ ph¸t triÓn, cô thÓ: chi ®Çu t­ x©y dùngn¸cc tr­êng phæ th«ng quèc lËp c¸c cÊp, ®iÖn th¾p s¸ng, cÊp tho¸t n­íc, gaio th«ng ®« thÞ... 2- §æi míi quy tr×nh thu thuÕ ®èi víi c¸c ®èi t­îng nép thuÕ, gåm tæ chøc doanh nghiÖp, hé gia ®×nh, c¸ nh©n kinh doanh nh»m n©ng cao ý thøc tù ®¨ng ky thuÕ, tù khai, tù tÝnh, tù nép thuÕ, Ên ®Þnh thuÕ. §¶m b¶o ®óng quy tr×nh, ®¬n gi¶n thñ tôc, chÆt chÏ, hiÖu qña trong c«ng t¸c thu thuÕ mµ Tæng côc ThuÕ ®· ban hµnh. 3- T¨ng c­êng c«ng t¸c thanh tra tµi chÝnh T¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra, thanh tra viÖc thùc hiÖn ¸cc chÕ ®é thu, chi vµ qu¶n lý ng©n s¸ch, qu¶n lý tµi s¶n c«ng trªn ph¹m vi toµn huyÖn. Trong qu¸ tr×nh thanh tra, kiÓm tr©t× chÝnh ng©n s¸ch nÕu ph¸t hiÖn vi ph¹m \ph¶i kiÕn nghÞ kÞp thêi c¬ quan cã thÈm quyÒn thu håi vµo NSNN nh÷ng kho¶n chi sai chÕ ®é avf tuú theo møc ®é vi ph¹m thanh tra tµi chÝn sö ký kÞp thêi theo quy ®Þnh c¶u ph¸p luËt ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n vi ph¹m. 4- C«ng khai ng©n s¸ch: C¸c cÊp ng©n s¸ch tõ huyÖn ®Õn x·, c¸c ®¬n vÞ HCSN ph¶i c«ng khai dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh c¶u Nhµ n­íc. C¸ ®¬n vÞ HCSN ph¶i x©y dùng quy chÕ chi tiªu néi béi bé, thùc hiÖn c«ng khai quyÕt to¸n chi ®Õn ch­¬ng, lo¹i, kho¶n, môc, tiÓu môc chi ng©n s¸ch b»ng ¸cc h×nh thøc th«ng b¸o trong héi nghÞntæng kÕt n¨m, héi nghÞ c¸n bé CNVC, niªm yÕt quyÕt to¸n chi t¹i trô së c¬ qaun ®¬n vÞ ®Ó CBCNVC biÕt, qua ®ã, c¸n bé, nhiªn viªn ®¬n vÞ biÕt vµ kiÓm tra, gi¸m s¸t, gãp phÇn lµm lµnh m¹nh, minh b¹ch ho¸ chi tiªu ng©n s¸ch, t¨ng c­êng hiÖu qu¶ sö dông ng©n s¸ch, gãp phÇn chèng tiªu cù, l·ng phÝ trong chi tiªu ng©n s¸ch Nhµ n­íc. 5- TiÕp tôc ®æi míi vµ hoµn thiÖn chinh s¸ch gi¸ c¶ nh»m gãp phÇn c©n ®èi ng©n s¸ch. - §Ò nghÞ nhµ n­íc tiÕp tôc thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ DNNN theo ®óng lé tr×nh ®· ®Æt ra, thùc hiÖn b×nh ®¼ng trong s¶n xu¸t kinh doanh gi÷a c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp, t¨ng tÝnh c¹nh tranh c¶u nÒn kinh tÕ. - TiÕp tôc ®æi míi vµ hoµn thiÖn chÝnh s¸ch gi¸ c¶, gi¸ c¶ ph¶i ®­îc h×nh thµnh trªn c¬ së ®Çu vµo cvµ ®Çu ra mét ¸ch ®Çy ®ñ avf do thiu tr­êng, do quan hÖ cung cÇu quyÕt ®Þnh. nhµ n­íc nªn xo¸ bá bao cÊp gi¸ hiÖn nay nh­: gi¸ x¨ng dÇu, ®iÖn, than, gi¸ c¸c s¶n phÈm kh¸c do ¸cc doanh nghiÖp ®­îc nhµ n­íc b¶o hé, chèmh ®éc quyÒn vÒ gi¸, h¹n chÕ cao nhÊt viÖc dïng ng©n s¸ch nhµ n­íc ®Ó cÊp bï g¸i cho mét sè s¶n phÈm hiÖn nay, g©y khã jkh¨n cho c©n ®èi ng©n s¸ch nhµ n­íc, nh»m t¨ng tÝnh c¹nh tranh lµnh m¹nh gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, t¨ng thu ng©n s¸ch nhµ n­íc. 6- Hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý sæ s¸ch qu¶n lý chøng tõ qu¶n lý ng©n s¸ch, ®¶m b¶o ®¬n gi¶n, gän nhÑ vµ ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý ng©n s¸ch trong t×nh h×nh hiÖn nay. KÕT LUËN Ng©n s¸ch huyÖn lµ mét bé phËn cÊu thµnh cña Ng©n s¸ch Nhµ n­íc. Thùc hiÖn qu¶n lý ng©n s¸ch huyÖn lµ mét nhiÖm vô mµ ë ®ã c¸c ho¹t ®éng thu, chi tµi chÝnh Ng©n s¸ch diÔn ra ®­îc qu¶n lý c«ng khai vµ chÆt chÏ. V× vËy, cÇn cã sù nhËn thøc ®óng møc, ®ßi hái mét c¸ch lµm hîp lý ®èi víi c¸c ®¬n vÞ vµ c¸c CÊp uû §¶ng, ChÝnh quyÒn c¸c cÊp, ngµnh tµi chÝnh. N©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý Ng©n s¸ch huyÖn B#c S#n lµ tÊt yÕu, ®ã lµ mét qu¸ tr×nh l©u dµi vµ sÏ gÆp kh«ng nh÷ng khã kh¨n, v­íng m¾c, v× vËy ®ßi hái sù nç lùc cè g¾ng cña tõng c¸ nh©n, tõng cÊp, nghµnh. Th«ng qua chuyªn ®Ò thùc tËp: “ Hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý ng©n s¸ch huyÖn trªn ®Þa bµn huyÖn B¾c S¬n, tØnh L¹ng S¬n hiÖn nay.” em muèn nªu nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc vµ nh÷ng tån t¹i, nguyªn nh©n, trong c«ng t¸c qu¶n lý chi ng©n s¸ch huyÖn, ®ång thêi tr×nh bµy mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý Ng©n s¸ch huyÖn. Tuy nhiªn víi kh¶ n¨ng tr×nh ®é vµ thêi gian cã h¹n, chuyªn ®Ò nµy sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, kÝnh mong c¸c thÇy, c« gi¸o vµ b¹n ®äc gãp ý, nhËn xÐt ®Ó chuyªn ®Ò ®­îc hoµn thiÖn h¬n, víi mong muèn gãp phÇn nhá n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý Ng©n s¸ch huyÖn B¾c S¬n tØnh L¹ng S¬n. Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA PHÒNG NGƯỜI VIẾT ĐỀ TÀI TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN B¾C S¥N D¦¥NG MAI TRANG TµI LIÖU THAM KH¶O 1. B¸o b¸o t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn Than uyªn c¸c n¨m 2003, 2004,2005, 2006. 2. B¸o c¸o quyÕt to¸n Ng©n s¸ch Nhµ n­íc huyÖn Than Uyªn n¨m 2003,2004,2005. 3. B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn ng©n s¸ch 10 th¸ng vµ ­íc thùc hiÖn Ng©n s¸ch n¨m 2006. 4. LuËt ng©n s¸ch Nhµ n­íc n¨m 2002, Nhµ xuÊt b¶n Tµi chÝnh th¸ng 07 n¨m 2003. 5. NghÞ ®Þnh sè 60/2003/N§-CP ngµy 06/06/2003 cña chÝnh phñ vÒ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h­íng dÉn thi hµnh luËt ng©n s¸ch nhµ n­íc, Nhµ xuÊt b¶n Tµi chÝnh th¸ng 07 n¨m 2003. 6. QuyÕt ®Þnh sè 67/2004/Q§-BTC ngµy 13/08/2004 cña Bé tr­ëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh “Qui chÕ vÒ tù kiÓm tra tµi chÝnh, kÕ to¸n t¹i c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ cã sö dông kinh phÝ ng©n s¸ch Nhµ n­íc”. 7. QuyÕt ®Þnh sè 170/2006/Q§-TTg ngµy 18/07/2006 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh quy ®Þnh tiªu chuÈn, ®Þnh møc trang thiÕt bÞ vµ ph­¬ng tiÖn lµm viÖc cña c¬ quan vµ c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc nhµ n­íc. 8. Th«ng t­ 59/2003/TT-BTC ngµy 23/06/2003 cña bé tµi chÝnh h­íng dÉn thùc hiÖn nghÞ ®Þnh sè 60/2003/Q§-CP cña chÝnh phñ Nhµ xuÊt b¶n Tµi chÝnh th¸ng 07 n¨m 2003. 9. Th«ng t­ sè118/2004/TT-BTC ngµy 8/12/2004 cña Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh chÕ ®é c«ng t¸c phÝ, chÕ ®é chi héi nghÞ ®èi víi c¸c c¬ quan hµnh chÝnh vµ ®¬n vÞ sù nghiÖp c«ng lËp trong c¶ n­íc. 10. Th«ng t­ sè 21/2005/TT-BTC ngµy 22/03/2005 cña Bé Tµi chÝnh h­íng dÉn thùc hiÖn quy chÕ c«ng khai tµi chÝnh ®èi víi c¸c ®¬n vÞ dù to¸n Ng©n s¸ch vµ c¸c tæ chøc ®­îc Ng©n s¸ch nhµ n­íc hç trî. 11. Niªn gi¸m thèng kª huyÖn B¾c S¬n 2004 – 2007 12: TËp quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn B¾c S¬n 2001 – 2010 13: NghÞ quyÕt ®¹i héi §¶ng bé huyÖn B¾c S¬n nhiÖm kú 2001 – 2005 vµ 2006 – 2010 14. B¸o c¸o kinh tÕ x· héi huyÖn B¾c S¬n tr×nh t¹i c¸c kú häp H§ND hµng n¨m tõ 2004 – 2007 15. C¸c tËp quyÕt to¸n thu chi huyÖn B¾c S¬n tõ 2004 – 2007 16. Mét sè b¸o c¸o tæng kÕt n¨m cña chi côc thuÕ, cña phßng tµi chÝnh kÕ ho¹ch tõ 2004 – 2007 17. C¸c luËt: LuËt ng©n s¸ch nhµ n­íc, LuËt qu¶n lý thuÕ…. 18: Gi¸o tr×nh qu¶n lý tµi chÝnh nhµ n­íc (Häc viÖn tµi chÝnh n¨m 2000) 19. Gi¸o tr×nh lý thuyÕt tµi chÝnh (Häc viÖn tµi chÝnh n¨m 2000) 20. Gi¸o tr×nh lý thuyÕt tµi chÝnh tiÒn tÖ ( tr­êng §¹i häc kinh tÕ quèc d©n) 21. Gi¸o tr×nh qu¶n lý tµi chÝnh c«ng ( tr­êng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n) 22: Gi¸o tr×nh qu¶n lý ThuÕ ( tr­êng §H kinh tÕ quèc d©n) 23. C¶i thiÖn hÖ thèng ®Þnh møc ph©n bæ ng©n s¸ch chi th­êng xuyªn (BTC 2000) 24. Hoµn thiÖn quy tr×nh Ng©n s¸ch viªt nam BTC (§¸nh gi¸ chi tiªu c«ng - giai ®o¹n II) ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc10336.doc