Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty cổ phần Cầu Xây

Tài liệu Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty cổ phần Cầu Xây: ... Ebook Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty cổ phần Cầu Xây

doc36 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1089 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty cổ phần Cầu Xây, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu TÇm quan träng cña yÕu tè con ng­êi trong bÊt cø mét doanh nghiÖp hay mét tæ chøc nµo dï chóng cã tÇm vãc lín ®Õn ®©u, ho¹t ®éng trong bÊt cø mét lÜnh vùc nµo còng lµ mét thùc tÕ hiÓn nhiªn kh«ng ai phñ nhËn ®­îc. Trong doanh nghiÖp mçi con ng­êi lµ mét thÕ giíi riªng biÖt nÕu kh«ng cã ho¹t ®éng qu¶n trÞ th× ai thÝch lµm g× th× lµm, mäi viÖc sÏ trë nªn v« tæ chøc, v« kû luËt, c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù sÏ gióp gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy, nã lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh b¹i cña mét doanh nghiÖp. ChÝnh v× c¶m nhËn thÊy ®­îc tÇm quan träng vµ sù cÇn thiÕt ph¶i cã c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù trong bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo cho nªn t«i ®· lùa chon ®Ò tµi: “Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i c«ng ty cæ phÇn CÇu X©y”. Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty cæ phÇn CÇu X©y, qua nghiªn cøu c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù cña c«ng ty t«i thÊy c«ng t¸c nµy ®­îc c«ng ty thùc hiÖn t­¬ng ®èi tèt. Tuy nhiªn do cßn cã mét vµi khã kh¨n cho nªn c«ng ty vÉn cßn mét sè ®iÓm h¹n chÕ nhÊt ®Þnh trong c«ng t¸c nµy. V× thÕ cho nªn t«i ®· m¹nh d¹n ®­a ra mét sè biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i c«ng ty. §Ò tµi cña t«i gåm 3 ch­¬ng: -Ch­¬ng 1: Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty cæ phÇn CÇu X©y -Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i c«ng ty cæ phÇn CÇu X©y. -Ch­¬ng 3: Mét sè biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i c«ng ty cæ phÇn CÇu X©y. Trong qu¸ tr×nh hoµn thµnh luËn v¨n nµy t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h­íng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o ThS Vò Träng NghÜa vµ c¸c gi¶ng viªn Khoa Qu¶n lý kinh doanh, sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn phßng tæng hîp cña c«ng ty cæ phÇn CÇu X©y. Ch­¬ng 1 GiíI THIÖU CHUNG VÒ c«ng ty cæ phÇn CÇu X©y I.kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty Tên công ty : Công ty cổ phần Cầu Xây ( Cau Xay Joint Stock Company) Địa chỉ : Tân Dân – Sóc Sơn – Hà Nội Số điện thoại : 84-4-35811358 Fax : 84-4-35811706 C«ng ty cæ phÇn CÇu X©y tr­íc ®©y cã tªn lµ XÝ nghiÖp CÇu X©y ®­îc thµnh lËp th¸ng 10/1984. Giai ®o¹n nµy xÝ nghiÖp chuyªn s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm: phanh, bµn ®¹p, khung xe ®¹p... Trong lÞch sö ph¸t triÓn cña m×nh, XÝ nghiÖp CÇu X©y ®· tr¶i qua biÕt bao th¨ng trÇm cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. Tõ n¨m 1995 ®Õn nay s¶n xuÊt cña c«ng ty liªn tôc ph¸t triÓn, cã rÊt nhiÒu ®¹i lý cña m×nh trong c¶ n­íc. Th¸ng 10/1995 c«ng ty cæ phÇn CÇu X©y ®· ký kÕt hîp ®ång hîp t¸c s¶n xuÊt gia c«ng theo ®¬n ®Æt hµng víi c«ng ty FER (Céng hoµ Liªn bang §øc) ®Ó s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm phôc vô cho an toµn giao th«ng: - §Ìn xe ®¹p , ®iam«, ph¶n quang cµi vµnh. - C¸c lo¹i ®Ìn cho xe m¸y, «t«. - C¸c lo¹i cßi cho xe m¸y, «t«. Tõ th¸ng 10/2005 ®Õn th¸ng 10/2006 c«ng ty ®· xuÊt sang §øc 619.00 ®Ìn xe c¸c lo¹i. Tõ th¸ng 3/2005 C«ng ty ®· më réng hîp t¸c kinh doanh víi NhËt B¶n - c«ng ty DAIWA PLASTICS ®Ó s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm nhùa cao cÊp phôc vô cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp «t«, xe m¸y vµ ®iÖn tö . 2.Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty * Chøc n¨ng C«ng ty Cæ phÇn CÇu X©y lµ doanh nghiÖp cæ phÇn Nhµ n­íc. C«ng ty cã chøc n¨ng s¶n xuÊt c¸c phô tïng xe ®¹p xe m¸y cho c¸c C«ng ty vµ b¸n bu«n, b¸n lÎ trªn thÞ tr­êng. * NhiÖm vô - X©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt dùa trªn c¬ së kÕ ho¹ch c«ng ty ®Æt ra vµ thÝch øng víi nhu cÇu thÞ tr­êng vÒ hµng phô tïng xe ®¹p xe m¸y . - C«ng ty cã nhiÖm vô tù ho¹ch to¸n kinh doanh ®¶m b¶o bï ®¾p chi phÝ vµ chÞu tr¸ch nhiÖm ®¶m b¶o vµ ph¸t triÓn vèn Nhµ n­íc cÊp - T¨ng c­êng ®Çu t­ c¬ së, vËt chÊt kinh tÕ, ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt kinh doanh. - Thùc hiÖn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i ®¶m b¶o an toµn lao ®éng, b¶o vÖ m«i tr­êng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, tu©n thñ luËt ph¸p vÒ ngµnh nghÒ Nhµ n­íc ®Ò ra. -Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quyÒn lîi c«ng nh©n viªn theo lao ®éng vµ tham gia víi c¸c ho¹t ®éng cã Ých cho x· héi Víi c¸c chøc n¨ng vµ nhiÖm vô trªn c«ng ty ®· vµ ®ang tiÕn hµnh nh÷ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh»m n©ng cao vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ tr­êng vãi nh÷ng môc tiªu sau: -Hoµn thiÖn vµ n©ng cao tr×nh ®é bé m¸y qu¶n lý. N©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n viªn b»ng c¸ch ®µo t¹o dµi h¹n vµ ng¾n h¹n ®Ó theo kÞp tr×nh ®é khoa häc ngµy cµng hiÖn ®¹i -T¨ng c­êng ph¸t triÓn nguån tµi chÝnh vµ ®Çu t­ n­íc ngoµi. T¨ng c­êng h¬n n÷a viÖc më réng thÞ phÇn trong n­íc. -X©y dùng ph¸t triÓn h¬n n÷a c¬ së vËt chÊt kü thuËt hiÖn ®¹i 3.C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty S¬ ®å 1. C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty Gi¸m ®èc PG§ phô tr¸ch kinh doanh PG§ phô tr¸ch s¶n xuÊt Ph©n x­ëng c¬ khÝ Phßng kü thuËt s¶n xuÊt Ph©n x­ëng ®ét Ph©n x­ëng m¹ Ph©n x­ëng L.r¸p Phßng kÕ to¸n Phßng kinh doanh Phßng tæng hîp Héi ®ång qu¶n trÞ C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty ®­îc chia lµm 2 bé phËn chøc n¨ng râ rµng: Mét bªn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kü thuËt s¶n xuÊt vµ mét bªn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh vµ chØ ®¹o chung cña 2 bé phËn chøc n¨ng nµy lµ mét gi¸m ®èc. * Ban Gi¸m §èc: - Mét gi¸m ®èc phô tr¸ch chung vµ c«ng t¸c tµi chÝnh kinh doanh. - Mét phã gi¸m ®èc phô tr¸ch s¶n xuÊt cã nhiÖm vô gióp viÖc gi¸m ®èc chØ ®¹o nhiÖm vô s¶n xuÊt ë c¸c ph©n x­ëng. - Mét phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh. * C¸c phßng ban chøc n¨ng: - Phßng kü thuËt s¶n xuÊt : gåm mét tr­ëng phßng phô tr¸ch chung, mét phã phßng gióp viÖc phô tr¸ch kü thuËt. - Phßng KÕ to¸n: gåm mét kÕ to¸n tr­ëng cã chøc n¨ng tham m­u gi¸m ®èc tæ chøc thùc hiÖn tèt ho¹ch to¸n kinh tÕ, thèng kª, th«ng tin kinh tÕ trong c«ng ty. Th«ng qua thÓ lÖ gióp gi¸m ®èc qu¶n lý vµ sö dông tiÕt kiÖm hîp lý vËt t­, thiÕt bÞ, tiÒn vèn trong s¶n xuÊt kinh doanh. - Phßng kinh doanh: gåm mét tr­ëng phßng phô tr¸ch chung, mét phã phßng phô tr¸ch mua b¸n vËt t­, tiªu thô s¶n phÈm. - Phßng Tæng hîp: gåm mét tr­ëng phßng phô tr¸ch tiÒn l­¬ng, mét phã phßng phô tr¸ch ®êi sèng , mét phã phßng phô tr¸ch b¶o vÖ. 4. Ngµnh nghÒ kinh doanh cña c«ng ty C«ng ty cæ phÇn CÇu X©y lµ mét c«ng ty c¬ khÝ s¶n xuÊt hµng tiªu dïng : phanh, bµn ®¹p, ch©n chèng xe ®¹p xe m¸y. C«ng nghÖ s¶n xuÊt phøc t¹p v× ph¶i gia c«ng nhiÒu chi tiÕt kh¸c nhau, ®ßi hái sù chÝnh x¸c vÒ khu«n cèi. S¶n xuÊt kinh doanh c¸c lo¹i phô tïng xe ®¹p, xe m¸y, ®Ìn cßi xe m¸y, « t«, c¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn an toµn giao th«ng. Khèi l­îng c«ng viÖc ngµy cµng nhiÒu ®· ®ßi hái c«ng ty ph¶i th­êng xuyªn ®Çu t­ vµ ®æi míi quy tr×nh c«ng nghÖ n©ng cao nghiÖp vô tay nghÒ cña c¸n bé c«ng nh©n viªn míi ®¸p øng ®­îc nhiÖm vô ®­îc giao. Tæ chøc s¶n xuÊt ë c«ng ty gåm 4 ph©n x­ëng chÝnh, mçi ph©n x­ëng cã mét chøc n¨ng vµ nhiÖm vô kh¸c nhau nh­ng cã mèi quan hÖ kÕt hîp víi nhau trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¹o ra s¶n phÈm. - Ph©n x­ëng ®ét dËp: ChÕ t¹o c¸c b¸n thµnh phÈm ®Çu tiªn cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh­: cµng phanh,vai bß ,tay phanh, c«liª, m¸ trong, m¸ ngoµi. Ngoµi ra trong ph©n x­ëng cßn cã mét bé phËn chuyªn söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ vµ khu«n cèi c¸c lo¹i. -Ph©n x­ëng c¬ khÝ: S¶n xuÊt trôc bµn ®¹p, ty, c«n, nåi, taro vµ l¨n r¨ng c¸c lo¹i èc vÝt. - Ph©n x­ëng m¹: M¹ toµn bé c¸c chi tiÕt cña ph©n x­ëng ®ét , c¬ khÝ s¶n xuÊt ra. -Ph©n x­ëng l¾p r¸p: Trªn c¬ së c¸c chi tiÕt s¶n phÈm nhËn tõ kho b¸n thµnh phÈm m¹ ( kÓ c¶ chi tiÕt s¶n phÈm do c«ng ty s¶n xuÊt ra còng nh­ c¸c b¸n thµnh phÈm mua ngoµi). Ph©n x­ëng nµy cã nhiÖm vô l¾p r¸p hoµn chØnh c¸c s¶n phÈm phanh, bµn ®¹p, ch©n chèng cña c«ng ty vµ nhËp kho thµnh phÈm. II.KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty 1.Ph©n tÝch kÕt qu¶ s¶n xuÊt cña c«ng ty ViÖt Nam lµ mét n­íc n«ng nghiÖp víi 80% d©n sè sèng b»ng nghÒ n«ng, víi ph­¬ng tiÖn chñ yÕu lµ xe ®¹p, xe m¸y. Theo sè liÖu ®iÒu tra trong toµn quèc hiÖn nay cã kho¶ng17-18 triÖu chiÕc xe ®¹p ®ang sö dông. NÕu hµng n¨m cÇn thay thÕ 5% sè xe ®¹p hiÖn nay th× nhu cÇu lµ 85-90 v¹n xe/n¨m, sè phô tïng hµng n¨m cÇn thay thÕ lµ 5 triÖu bé. Do tÝnh chÊt nguån hµng cña c«ng ty lµ c¸c lo¹i phô tïng xe ®¹p -xe m¸y chØ ë d¹ng thay thÕ, l¾p r¸p nªn c¸c lo¹i s¶n phÈm cña c«ng ty lµ c¸c lo¹i phô tïng bao gåm: -Phanh: phanh c«n, phanh lÖch K90, phanh MTB. -Bµn ®¹p: bµn ®¹p K90, bµn ®¹p Liªn X«, bµn ®¹p §µi Loan. -Ch©n chèng xe ®¹p. BiÓu 1: Sè l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt chÝnh qua c¸c n¨m MÆt hµng §¬n vÞ 2006 2007 2008 So s¸nh(%) 07/06 08/07 Phanh c¸c lo¹i bé 98541 105829 108798 107.4 103 Bµn ®¹p c¸c lo¹i bé 93341 55201 92459 57 167.5 Ch©n chèng chiÕc 92630 85182 111821 87.6 131.3 Nguån: Phßng Kinh doanh C«ng ty Nh×n vµo b¶ng sè l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt chÝnh qua c¸c n¨m ta thÊy: -MÆt hµng phanh c¸c lo¹i: n¨m 2007 so víi n¨m 2006 t¨ng 7288 bé t­¬ng ®­¬ng t¨ng 7.4%, ®Õn n¨m 2008 sè l­îng phanh s¶n xuÊt ra lµ 108798 bé nh­ng so víi n¨m 2007 th× sè l­îng t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ 2969 bé t­¬ng ®­¬ng t¨ng 3%. -MÆt hµng bµn ®¹p c¸c lo¹i: n¨m 2007 so víi n¨m 2006 gi¶m m¹nh víi sè l­îng lµ 40140 bé t­¬ng ®­¬ng gi¶m 43%, sang n¨m 2008 sè l­îng bµn ®¹p c¸clo¹i s¶n xuÊt ra t¨ng 37258 bé t­¬ng ®­¬ng t¨ng 67.5%. -MÆt hµng ch©n chèng: n¨m 2007 so víi n¨m 2006 gi¶m 11448 chiÕc t­¬ng ®­¬ng gi¶m 12.4%, sang n¨m 2008 sè l­îng ch©n chèng ®­îc s¶n xuÊt ra lµ 111821 chiÕc t¨ng 26639 chiÕc t­¬ng ®­¬ng t¨ng 31.3%. Theo c¸c c¸n bé ë phßng kinh doanh cho biÕt viÖc sè l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt chÝnh cña c«ng ty gi¶m m¹nh ë n¨m 2007 do c¸c nguyªn nh©n sau: -Hµng ho¸ nhËp lËu tõ Trung Quèc vÒ, trèn ®­îc thuÕ gi¸ rÊt rÎ, cho nªn tiªu thô ®­îc rÊt nhiÒu trªn thÞ tr­êng ®©y lµ mét trong nh÷ng yÕu tè ¶nh h­ëng râ rÖt nhÊt ®Õn c«ng ty nãi riªng vµ toµn nghµnh xe ®¹p, xe m¸y nãi chung. -Mét sè c¬ së trong n­íc cã cïng lo¹i s¶n phÈm nh­ng chÊt l­îng kh«ng b»ng do tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ (kh«ng ph¶i thuª ®Êt, thuÕ thÊp) cho nªn c¹nh tranh víi c«ng ty b»ng gi¸ c¶ vµ dÞch vô. -Thªm vµo ®ã c¸c nhµ cung cÊp nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt bµn ®¹p cho c«ng ty lµ c«ng ty Z129 gÆp khã kh¨n cho nªn nguyªn liÖu nhËp kh«ng ®¸p øng ®ñ cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, hËu qu¶ lµ sè l­îng bµn ®¹p s¶n xuÊt n¨m 2007 gi¶m tíi 40140 bé so víi n¨m 2006. -Ngoµi ra cßn mét sè nguyªn nh©n n÷a lµ thÞ tr­êng lu«n lu«n biÕn ®éng vÒ cung cÇu mµ c«ng ty l¹i ch­a cã kÕ ho¹ch ®iÒu chØnh s¶n xuÊt cho phï hîp víi nhu cÇu cña thÞ tr­êng. Tãm l¹i: N¨m 2007 t×nh h×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty nh×n chung lµ gi¶m m¹nh. Nh­ng ®Õn n¨m 2008 do cã sù ®Çu t­ h¬n cho nªn sè l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra cã sù ra t¨ng râ rÖt. 2.Ph©n tÝch kÕt qu¶ tiªu thô cña c«ng ty theo kÕt cÊu mÆt hµng kinh doanh. BiÓu2: sè l­îng s¶n phÈm tiªu thô chÝnh qua c¸c n¨m MÆt hµng §¬n vÞ 2006 2007 2008 So s¸nh(%) 07/06 08/07 Phanh bé 97529 103723 105250 106.4 101.5 Bµn ®¹p bé 80614 54134 80395 67.2 148.5 Ch©n chèng chiÕc 88730 85111 91814 96 108 Nguån: Phßng kinh doanh c«ng ty Nh×n vµo biÓu trªn ta thÊy: -Phanh c¸c lo¹i: sè l­îng s¶n phÈm tiªu thô n¨m 2007 so víi n¨m 2006 t¨ng 6194 bé t­¬ng ®­¬ng t¨ng 6.4%. §Õn n¨m 2008 tiªu thô ®­îc 105250 bé t¨ng 1527 bé t­¬ng ®­¬ng t¨ng 1.5% so víi n¨m 2007. -Bµn ®¹p c¸c lo¹i: do gÆp trôc trÆc víi nguån nguyªn liÖu phôc vô cho s¶n xuÊt cho nªn sè l­îng bµn ®¹p s¶n xuÊt ra gi¶m m¹nh do vËy viÖc tiªu thô còng bÞ ¶nh h­ëng theo. N¨m 2007 chØ tiªu thô ®­îc 54134 bé gi¶m 26480 bé t­¬ng ®­¬ng gi¶m 32.8% so víi n¨m 2006. Sang n¨m 2008 sè bµn ®¹p tiªu thô t¨ng 26261 bé t­¬ng ®­¬ng t¨ng 48.5% so víi n¨m 2007. -Ch©n chèng: Sè l­îng ch©n chèng ®­îc tiªu thô n¨m 2007 gi¶m 3619 chiÕc t­¬ng ®­¬ng gi¶m 4% so víi n¨m 2006. Sè ch©n chèng tiªu thô ë n¨m 2008 lµ 91814 chiÕc t¨ng 6703 chiÕc t­¬ng ®­¬ng t¨ng 8% so víi n¨m 2007. Cã thÓ nãi ho¹t ®éng tiªu thô cña c«ng ty còng cã t×nh tr¹ng t­¬ng tù nh­ ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®ã lµ cã xu h­íng gi¶m, nh­ng sang n¨m 2008 t×nh tr¹ng cã ®­îc c¶i thiÖn h¬n tr­íc, c¸c s¶n phÈm tiªu thô chÝnh cña c«ng ty ®Òu cã sù gia t¨ng. 3.KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®­îc thÓ hiÖn qua biÓu sè 3, qua biÓu ph©n tÝch nµy ta thÊy: t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cã sù biÕn ®éng qua tõng n¨m. Trong 3 n¨m qua kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®¹t kÕt qu¶ cao nhÊt vµo n¨m 2008 vµ thÊp nhÊt lµ n¨m 2007, ®i s©u vµo ph©n tÝch ta thÊy: -N¨m 2007 so víi n¨m 2006 kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh gi¶m : Doanh thu thuÇn n¨m 2007 ®¹t 7345 tr® gi¶m 9.6% so víi n¨m 2006. Do ®ã tæng lîi nhuËn sau thuÕ cña c«ng ty n¨m 2007 còng gi¶m nhiÒu, so víi n¨m 2006 th× gi¶m 73.44 tr® t­¬ng øng gi¶m 37%. ViÖc gi¶m doanh thu thuÇn n¨m 2007 do rÊt nhiÒu nguyªn nh©n chñ quan vµ kh¸ch quan kh¸c nhau, nh­ng cã mét nguyªn nh©n næi bËt nhÊt lµ do cã sù biÕn ®éng lín vÒ nguån cung øng nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt, ®iÒu nµy lµm cho sè l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt chÝnh trong n¨m 2007 gi¶m m¹nh do ®ã ¶nh h­ëng ®Õn viÖc tiªu thô lµm cho doanh thu gi¶m. Lîi nhuËn sau thuÕ cña c«ng ty gi¶m 37% vµo n¨m 2007 lµ do c¸c nguyªn nh©n sau: +Doanh thu thuÇn gi¶m. +Gi¸ vèn còng gi¶m nh­ng tû lÖ gi¶m l¹i nhá h¬n tû lÖ gi¶m cña doanh thu thuÇn do ®ã nã còng ¶nh h­ëng tíi lîi nhuËn. +Chi phÝ qu¶n lý vµ chi phÝ b¸n hµng cßn t­¬ng ®èi cao, ch­a hîp lý. Do cã rÊt nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau t¸c ®éng cho nªn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty n¨m 2007 nh×n chung lµ cã sù gi¶m sót. B­íc sang n¨m 2008, c¸c cÊp l·nh ®¹o cña c«ng ty ®· cã nh÷ng chñ tr­¬ng, ®æi míi rÊt kÞp thêi vµ kÕt qu¶ thu ®­îc lµ t­¬ng ®èi kh¶ quan, lîi nhuËn sau thuÕ ®¹t ®­îc n¨m 2008 so víi n¨m 2007 t¨ng 94%. §©y lµ mét thµnh tÝch ®¸ng tù hµo cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty . N¨m 2008 so víi n¨m 2007 doanh thu thuÇn t¨ng 1819 tr® víi tû lÖ t¨ng lµ 24.8%, gi¸ vèn t¨ng 1510 tr® víi tû lÖ t¨ng lµ 24.4%, do ®ã tû lÖ l·i gép ®¹t ®­îc n¨m 2008 còng t¨ng 309 tr® víi tû lÖ t¨ng lµ 26.9%. Nh­ng chi phÝ qu¶n lý vµ chi phÝ b¸n hµng cña c«ng ty cßn t­¬ng ®èi cao, ®Æc biÖt chi phÝ b¸n hµng n¨m 2008 t¨ng 61 tr® t­¬ng øng t¨ng 30.5% so víi n¨m 2007. §iÒu nµy lµm cho tæng lîi nhuËn sau thuÕ gi¶m. NÕu c«ng ty gi¶m ®­îc chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp th× lîi nhuËn thu ®­îc sÏ cao h¬n. Tæng kÕt l¹i th× tæng lîi nhuËn sau thuÕ cña c«ng ty n¨m 2008 so víi n¨m 2007 t¨ng rÊt cao víi tû lÖ t¨ng lµ 94% t­¬ng øng víi sè tiÒn lµ 117.64 tr®. Ch­¬ng II Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù cña c«ng ty cæ phÇn CÇu X©y I. T×nh h×nh nh©n sù cña C«ng ty 1.1.C¬ cÊu nh©n sù cña c«ng ty Qua sè liÖu ë biÓu 4 ta thÊy: tæng sè lao ®éng trong c«ng ty cã sù thay ®æi, cô thÓ lµ: n¨m 2007 lµ 130 ng­êi t¨ng 10 ng­êi so víi n¨m 2006. N¨m 2008, tæng sè lao ®éng lµ 145 ng­êi t¨ng 15 ng­êi so víi n¨m 2007. §i s©u vµo ph©n tÝch ta thÊy: *XÐt theo vai trß cña lao ®éng Lao ®éng trùc tiÕp cña c«ng ty chiÕm tû träng lín trong tæng sè lao ®éng, sè lao déng trùc tiÕp cã sù gia t¨ng qua c¸c n¨m. N¨m 2007 t¨ng 6 ng­êi so víi n¨m 2006. N¨m 2008 tæng sè lao ®éng trùc tiÕp lµ 105 ng­êi so víi n¨m 2007 t¨ng 13 ng­êi. Lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh víi chøc n¨ng s¶n xuÊt lµ chñ yÕu th× sè lao ®éng trùc tiÕp chiÕm tû träng lín lµ rÊt hîp lý. Sè lao ®éng gi¸n tiÕp cña c«ng ty tËp trung ë c¸c bé phËn chøc n¨ng tuy chiÕm tû träng nhá nh­ng còng cã sù gia t¨ng qua tõng n¨m. Cô thÓ n¨m 2007 so víi n¨m 2006 th× sè ng­êi lao ®éng gi¸n tiÕp t¨ng 4 ng­êi. N¨m 2008, sè lao ®éng giÊn tiÕp lµ 40 ng­êi chiÕm 25% tæng sè lao ®éng , so víi n¨m 2007 th× sè lao ®éng gi¸n tiÕp t¨ng 2 ng­êi. *XÐt theo tr×nh ®é nh©n sù Nãi chung tr×nh ®é ®¹i häc vµ trung cÊp cña c«ng ty chiÕm tû träng kh«ng cao. Nh÷ng nh©n sù cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trung cÊp th­êng lµm ë c¸c bé phËn l·nh ®¹o tõ l·nh ®¹o cÊp cao ®Õn l·nh ®¹o cÊp c¬ së. Nh­ ®· nãi ë trªn ®©y lµ mét doanh nghiÖp víi chøc n¨ng chÝnh lµ s¶n xuÊt cho nªn tû lÖ c«ng nh©n cã kü thuËt cã tay nghÒ t­¬ng ®èi cao. V× c«ng nh©n lµ nh÷ng ng­êi trùc tiÕp s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm ®Ó c«ng ty b¸n trªn thÞ tr­êng. Do x¸c ®Þnh ®­îc môc tiªu nh­ vËy cho nªn sè lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trung cÊp cña c«ng ty cã t¨ng qua tõng n¨m nh­ng víi tû lÖ t¨ng kh«ng lín l¾m. Riªng vÒ c«ng nh©n kü thuËt cã tay nghÒ l¹i t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m, n¨m 2006 lµ 68 ng­êi, n¨m 2007 lµ 74 ng­êi vµ n¨m 2008 lµ 85 ng­êi. Ngoµi ra c«ng ty cßn cã thªm lùc l­îng lao ®éng phæ th«ng, lùc l­îng lao ®éng nµy th­êng chiÕm tû lÖ lao ®éng nhá trong tæng sè nh©n viªn, th­êng lµ c¸c c«ng nh©n thö viÖc… *XÐt theo giíi tÝnh Nãi chung lao ®éng nam chiÕm tû träng lín 75.9% vµo n¨m 2008. §©y lµ ®Æc ®iÓm cña ngµnh xe ®¹p- xe m¸y nãi chung. Lao ®éng nam chñ yÕu tËp chung ë c¸c ph©n x­ëng nh­: ph©n x­ëng ®ét, ph©n x­ëng c¬ khÝ, ph©n x­ëng m¹, ph©n x­ëng l¾p gi¸p. Cßn lao ®éng n÷ trong c«ng ty chiÕm tû träng nhá h¬n: 25% vµo n¨m 2006, 25.4% vµo n¨m 2007 vµ 24.1% vµo n¨m 2008. Lao ®éng n÷ cña c«ng ty chñ yÕu tËp trung ë c¸c phßng ban: phßng tæng hîp, phßng kinh doanh, phßng kÕ to¸n. *XÐt theo h×nh thøc tuyÓn dông nh©n sù Sè lao ®éng theo biªn chÕ vµ sè lao ®éng theo hîp ®ång ng¾n h¹n cã sù thay ®æi qua tõng n¨m. Cô thÓ lµ sè lao ®éng trong biªn chÕ lu«n chiÕm tû träng lín vµ gia t¨ng qua tõng n¨m. N¨m 2007 so víi n¨m 2006 tû lÖ lao ®éng trong biªn chÕ t¨ng 10 ng­êi. Sang n¨m 2008 còng cã thªm 10 ng­êi vµo bªn chÕ so víi n¨m 2007. VÒ sè lao ®éng theo hîp ®ång ng¾n h¹n th× kh«ng thay ®æi trong 2 n¨m 2006 vµ 2006. N¨m 2008 sè l­îng lao ®éng hîp ®ång ng¾n h¹n t¨ng 5 ng­êi so víi n¨m 2007. 1.2.Ph©n bæ nh©n sù trong c«ng ty BiÓu 5: Ph©n bæ lao ®éng theo phßng ban chøc n¨ng C¸c phßng ban 2006 2007 2008 T¨ng (gi¶m) sè ng­êi 07/06 08/07 Phßng kü thuËt s¶n xuÊt 12 14 14 2 0 Phßng tµi vô 5 6 6 1 0 Phßng kinh doanh 5 5 7 0 2 Phßng tæng hîp 9 10 10 1 0 Ph©n x­ëng ®ét 22 22 26 0 4 Ph©n x­ëng c¬ khÝ 24 26 29 2 3 Ph©n x­ëng m¹ 18 20 22 2 2 Ph©n x­ëng l¾p r¸p 22 24 28 2 4 Nguån: Phßng nh©n sù C«ng ty ViÖc qu¶n lý lao ®éng thuéc ph¹m vi, tr¸ch nhiÖm cña phßng tæng hîp. Trong c«ng ty viÖc ph©n bæ nh©n sù do Ban Gi¸m §èc quyÕt ®Þnh vµ phßng tæng hîp thi hµnh quyÕt ®Þnh ®ã. Ban Gi¸m §èc c«ng ty gåm cã: mét Gi¸m ®èc vµ hai phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch vÒ s¶n xuÊt kinh doanh. Ban Gi¸m §èc c«ng ty ®Òu cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ tuú theo tr×nh ®é vµ n¨ng lùc tõng ng­êi mµ quyÕt ®Þnh ph©n bæ vµo tõng c¸c nhiÖm vô kh¸c nhau. ë c¸c phßng ban chøc n¨ng viÖc ph©n bæ nh©n sù ®­îc thùc hiÖn nh­ sau(lÊy sè liÖu n¨m 2008): -Phßng kü thuËt s¶n xuÊt: gåm 14 ng­êi, tr­ëng phßng vµ phã phßng ph¶i lµ ng­êi cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ tr×nh ®é chuyªn m«n cao. C¸c nh©n viªn trong phßng còng ph¶i cã tr×nh ®é tõ trung cÊp trë lªn, sö dông m¸y vi tÝnh thµnh th¹o. bëi v× phßng kü thuËt s¶n xuÊt chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh vÒ c¸c quy c¸ch vµ chÊt l­îng cña s¶n phÈm trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. -Phßng tµi vô : gåm 6 ng­êi, kÕ to¸n tr­ëng ph¶i lµ ng­êi ®· tèt nghiÖp ®¹i häc chuyªn nghµnh vÒ tµi chÝnh kÕ to¸n. Cßn c¸c nh©n viªn trong phßng ph¶i cã tr×nh ®é vÒ nghiÖp vô kÕ to¸n, biÕt sö dông m¸y vi tÝnh thµn th¹o. Phßng nµy cã nhiÖm vô tham m­u cho Ban Gi¸m §èc tæ chøc thùc hiÖn tèt h¹ch to¸n kinh tÕ…th«ng qua viÖc ®­a ra c¸c biÖn ph¸p sö dông hîp lý tiÒn vèn, vËt t­, thiÕt bÞ trong s¶n xuÊt kinh doanh. -Phßng kinh doanh: gåm 7 ng­êi phô tr¸ch c«ng t¸c mua s¾m vËt t­ phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ viÖc tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng. Tr­ëng phßng kinh doanh ph¶i lµ ng­êi cã tr×nh ®é ®¹i häc, ph¶i hiÓu biÕt vÒ thÞ tr­êng ®ång thêi còng ph¶i hiÓu biÕt vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. C¸c nh©n viªn trong phßng kinh doanh ph¶i biÕt sö dông m¸y vi tÝnh, thµnh th¹o nghiÖp vô kinh doanh, am hiÓu thÞ tr­êng vÒ lÜnh vùc mµ c«ng ty ®ang kinh doanh. -Phßng tæng hîp: gåm 10 ng­êi ®¶m tr¸ch c¸c c«ng viÖc nh­ tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng, nh©n sù, ®êi sèng cña c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn…Tr­ëng phßng tæng hîp lµ ng­êi cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ ®­îc tËp huÊn vÒ tr×nh ®é qu¶n lý nh©n sù nãi chung. C¸c nh©n viªn trong phßng ph¶i cã nghiÖp vô hµnh chÝnh, hiÓu râ vÒ hÖ thèng tiÒn l­¬ng vµ c¸ch tÝnh l­¬ng hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc. -ë khèi s¶n xuÊt: viÖc ph©n bæ nh©n sù tuy kh«ng ®ßi hái c¸c nh©n sù ph¶i cã tr×nh ®é ®¹i häc nh­ng nã còng cã mét vµi tiªu chuÈn riªng ë c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt nh­: ph©n x­ëng ®ét, ph©n x­ëng c¬ khÝ, ph©n x­ëng m¹, ph©n x­ëng l¾p gi¸p . §øng ®Çu c¸c ph©n x­ëng lµ c¸c qu¶n ®èc ph©n x­ëng chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm mµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra, do vËy qu¶n ®èc ph¶i lµ ng­êi cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, cã kinh nghiÖm vµ th©m niªn c«ng t¸c. Qu¶n ®èc chÝnh lµ nhµ qu¶n trÞ cÊp c¬ së lµ ng­êi trùc tiÕp qu¶n lý c«ng nh©n lµm viÖc v× vËy qu¶n ®èc ph¶i lµ ng­êi trung thùc, v« t­, c«ng b»ng ®Ó tr¸nh kh«ng khÝ ghen tÞ lÉn nhau gi÷a c¸c c«ng nh©n trong cïng mét ph©n x­ëng. C¸c c«ng nh©n trong cïng ph©n x­ëng lµ ng­êi trùc tiÕp lµm ra c¸c s¶n phÈm, th­êng th× lùc l­îng lao ®éng trong c¸c ph©n x­ëng lµ c¸c lao ®éng lµnh nghÒ hay lµ c¸c lao ®éng phæ th«ng. 2.T×nh h×nh tuyÓn dông nh©n sù trong c«ng ty BiÓu 6: T×nh h×nh tuyÓn dông nh©n sù cña c«ng ty C¸c chØ tiªu 2007 2008 Tæng sè lao ®éng 130 145 Tæng sè lao ®éng tuyÓn dông 10 15 Trong ®ã: -§¹i häc 3 -Trung cÊp 3 -Thî bËc 6 2 4 - Thî bËc 5 3 - Thî bËc 4 2 2 - Thî bËc 3 2 2 -Lao ®éng phæ th«ng 1 1 (Nguån: Phßng nh©n sù C«ng ty) Nghµnh hµng, mÆt hµng c«ng ty ®ang kinh doanh cã chiÒu h­íng ®i xuèng ë c¸c thµnh phè lín, nªn môc tiªu c«ng ty ®Æt ra trong thêi gian tíi lµ h­íng tíi thÞ tr­êng n«ng th«n. V× thÕ cho nªn ®øng tr­íc c¸c khã kh¨n cña nghµnh xe ®¹p nãi chung, c«ng ty vÉn cè g¾ng duy tr× sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña m×nh cho dï kÕt qu¶ kinh doanh ®¹t ®­îc lµ kh«ng cao. Ban Gi¸m §èc cña c«ng ty lu«n x¸c ®Þnh nguån nh©n tè quý gi¸ nhÊt trong c«ng ty lµ nh©n sù v× thÕ cho nªn c«ng t¸c nh©n sù trong c«ng ty lu«n ®­îc ban l·nh ®¹o quan t©m, cô thÓ lµ vÊn ®Ò tuyÓn dông nh©n sù. Trong 3 n¨m qua tæng sè nh©n sù cña c«ng ty thay ®æi tõ 120 ng­êi n¨m 2006 ®Õn n¨m 2007 lµ 130 ng­êi vµ n¨m 2008 lµ 145 ng­êi. V× ®©y lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt, lao ®éng trùc tiÕp chiÕm tû träng lín cho nªn trong 3 n¨m qua c«ng ty chñ yÕu tuyÓn dông lao ®éng vµo lµm viÖc trong c¸c ph©n x­ëng. Sù gia t¨ng vÒ tæng sè lao ®éng nµy tuy kh«ng lín nh­ng l¹i ®­îc ban gi¸m ®èc c«ng ty rÊt quan t©m, v× môc tiªu mµ ban gi¸m ®èc c«ng ty ®Æt ra lµ t¨ng chÊt l­îng tuyÓn dông nh©n sù chø kh«ng ph¶i ®¬n thuÇn lµ t¨ng sè l­îng lao ®éng. T¨ng chÊt l­îng tuyÓn dông nh©n sù ®ång nghÜa víi viÖc tuyÓn ng­êi ®óng chç, ®óng c«ng viÖc, ®Ó nh©n viªn cã thÓ ph¸t huy mäi kh¶ n¨ng cña m×nh hoµn thµnh tèt mäi c«ng viÖc ®­îc giao, gióp c«ng ty ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu ®· ®Ò ra. §iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng biÓu trªn, ta thÊy r»ng sè l­îng nh©n sù ®­îc tuyÓn dông qua c¸c n¨m ®­îc ra t¨ng vÒ chÊt l­îng cô thÓ lµ sè l­îng thî bËc cao n¨m sau t¨ng h¬n n¨m tr­íc. C«ng t¸c tuyÓn dông nh©n sù cña c«ng ty tr¶i qua c¸c b­íc sau: B­íc 1: X¸c ®Þnh c«ng viÖc vµ nhu cÇu tuyÓn dông nh©n sù. §©y lµ c«ng viÖc cña phßng tæng hîp. Phßng tæng hîp qu¶n lý t×nh h×nh nh©n sù nãi chung cña c«ng ty, cña tõng phßng ban vµ ®¬n vÞ cô thÓ. Hµng n¨m c¨n cø vµo t×nh h×nh chung cña c«ng ty vµ t×nh h×nh cña tõng bé phËn gi¸m ®èc c«ng ty sÏ lµ ng­¬× ra quyÕt ®Þnh tuyÓn dông nh©n viªn míi cho c«ng ty. Nhu cÇu tuyÓn dông nh©n sù míi ph¸t sinh do yªu cÇu cña s¶n xuÊt kinh doanh. Sau khi x¸c ®Þnh ®­îc nhu cÇu tuyÓn dông nh©n sù, c«ng ty sÏ ®Ò ra c¸c tªu cÇu tiªu chuÈn cÇn thiÕt cho c«ng t¸c tuyÓn dông nh©n sù. §ã lµ c¸c yªu cÇu vÒ: tr×nh ®é chuyªn m«n, vÒ tay nghÒ ng­êi lao ®éng, vÒ kinh nghiÖm, vÒ søc khoÎ… B­íc 2: Th«ng b¸o nhu cÇu tuyÓn dông nh©n sù C«ng ty th­êng th«ng b¸o nhu cÇu tuyÓn dông nh©n sù b»ng c¸ch d¸n b¶ng th«ng b¸o ë trô së c¬ quan cña c«ng ty vµ th«ng b¸o trong néi bé c«ng ty. B­íc 3: Thu nhËn vµ nghiªn cøu hå s¬ Sau khi nghiªn cøu nhu cÇu tuyÓn dông nh©n sù, phßng tæng hîp sÏ tiÕn hµnh viÖc thu nhËn hå s¬, sau ®ã lµ nghiªn cøu hå s¬ vµ c¸c øng cö viªn. ViÖc nghiªn cøu hå s¬ ®Ó lo¹i bá c¸c øng cö viªn kh«ng ®¹t tiªu chuÈn yªu cÇu mµ c«ng ty ®· ®Ò ra theo c«ng viÖc cÇn tuyÓn. ViÖc nghiªn cøu thu nhËn hå s¬ ®­îc c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong phßng tæng hîp thùc hiÖn víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao, v× x¸c ®Þnh ®©y lµ mét nhiªm vô rÊt quan träng, gióp c«ng ty gi¶m ®­îc chi phÝ cho c¸c qu¸ tr×nh tuyÓn dông nh©n sù ë c¸c giai ®o¹n tiÕp theo. B­íc 4: Thi tay nghÒ vµ pháng vÊn C«ng ty chØ tiÕn hµnh pháng vÊn víi c¸c øng cö viªn ®­îc tuyÓn dông cho c«ng viÖc ë c¸c phßng ban chøc n¨ng, gi¸m ®èc sÏ lµ ng­êi trùc tiÕp pháng vÊn c¸c øng cö viªn ®ã. Thi tay nghÒ ®­îc ¸p dông cho viÖc tuyÓn dông c¸c c«ng nh©n ë c¸c ph©n x­ëng. Bµi thi tay nghÒ do phßng kü thuËt s¶n xuÊt ra ®Ò vµ chÊm ®iÓm. ViÖc thi tay nghÒ ®­îc gi¸m s¸t bëi c¸c c¸n bé trong phßng kü thuËt s¶n xuÊt, kÕt qu¶ bµi thi sÏ ph¶n ¸nh vÒ tr×nh ®é tay nghÒ cña mçi c«ng nh©n. B­íc 5: Tæ chøc kh¸m søc khoÎ Sau khi v­ît qua ®­îc c¸c vßng thi tay nghÒ vµ pháng vÊn, nh÷ng ng­êi cßn l¹i sÏ ph¶i ®i kh¸m søc khoÎ, nÕu ai ®ñ søc khoÎ th× sÏ ®­îc nhËn vµo lµm viÖc. B­íc 6: Thö viÖc Sè nh©n viªn míi ®­îc tuyÓn dông ph¶i tr¶i qua thùc tÕ Ýt nhÊt lµ mét th¸ng. NÕu trong qu¸ tr×nh thö viÖc, hä tá ra lµ ng­êi cã kh¶ n¨ng hoµn thµnh tèt mäi c«ng viÖc ®­îc giao th× sÏ ®­îc ký hîp ®ång lao ®éng víi c«ng ty, ng­îc l¹i nÕn ai vi ph¹m kû luËt hoÆc l­êi biÕng hoÆc tr×nh ®é chuyªn m«n qu¸ kÐm so víi yªu cÇu cña c«ng viÖc th× sÏ bÞ sa th¶i. Nãi chung do thùc hiÖn kh¸ tèt c¸c b­íc trªn nªn c«ng ty hÇu nh­ kh«ng ph¶i sa th¶i ai sau khi tuyÓn dông. B­íc 7: Ra quyÕt ®Þnh Ng­êi ra quyÕt ®Þnh cuèi cïng lµ gi¸m ®èc c«ng ty, sau khi c¸c øng cö viªn hoµn thµnh tèt mäi nhiÖm vô ®­îc giao, gi¸m ®èc sÏ xem xÐt vµ ®i ®Õn tuyÓn dông lao ®éng chÝnh thøc. Hîp ®ång lao ®éng sÏ ®­îc ký kÕt chÝnh thøc gi÷a gi¸m ®èc c«ng ty vµ ng­êi lao ®éng. 3.T×nh h×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù trong c«ng ty §Ó sö dông lao ®éng mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt vµ ®Ó thÝch øng víi sù thay ®æi liªn tôc cña m«i tr­êng kinh doanh còng nh­ ®Ó n¾m b¾t ®­îc sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt th× mçi c«ng ty ph¶i th­êng xuyªn ch¨m lo tíi c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù. NhËn thøc ®óng ®¾n ®­îc vÊn ®Ò nµy c«ng ty cæ phÇn CÇu X©y ®· cã mét sè sù quan t©m nhÊt ®Þnh tíi c«ng t¸c nµy. 3.1.§µo t¹o nh©n sù trong c«ng ty Nh÷ng lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao lµ mét nh©n tè quý cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt x· héi nãi chung, nã quyÕt ®Þnh viÖc thùc hiÖn môc tiªu cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. V× vËy ph¶i th­êng xuyªn tiÕn hµnh ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i nh©n sù. Môc ®Ých cña viÖc ®µo t¹o nh©n sù trong c«ng ty lµ nh»m kh¾c phôc c¸c tån t¹i n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho ng­êi lao ®éng, t¹o ra ®éi ngò lao ®éng chuyªn m«n cã chÊt l­îng cao, x©y dùng lîi thÕ c¹nh tranh th«ng qua viÖc sö dông nguån nh©n lùc. Trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o mçi mét c¸ nh©n sÏ ®­îc bï ®¾p nh÷ng thiÕu sãt trong kiÕn thøc chuyªn m«n vµ ®­îc truyÒn ®¹t thªm c¸c kiÕn thøc, kinh nghiÖm míi, ®­îc më réng tÇm hiÓu biÕt ®Ó kh«ng nh÷ng hoµn thµnh tèt c«ng viÖc ®­îc giao mµ cßn cã thÓ ®­¬ng ®Çu víi nh÷ng thay ®æi cña m«i tr­êng xung quanh ¶nh h­ëng ®Õn c«ng viÖc. Do x¸c ®Þnh ®­îc nh­ vËy nªn c«ng ty th­êng xuyªn tiÕn hµnh c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i nh©n sù, ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c ®µo t¹o nh©n sù n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt cho ng­êi c«ng nh©n. *§µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt C«ng t¸c ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt ®­îc c«ng ty tiÕn hµnh ®Òu ®Æn hµng n¨m cho c¸c c«ng nh©n kü thuËt bËc cao vµ cho c¸c lao ®éng phæ th«ng. BiÓu 6: BËc thî trong s¶n xuÊt cña c«ng ty BËc thî N¨m 2006 N¨m 2007 N¨m 2008 BËc 1 20 15 5 BËc 2 12 15 17 BËc 3 9 9 13 BËc 4 10 11 10 BËc 5 9 9 16 BËc 6 8 15 24 (Nguån: Phßng nh©n sù C«ng ty) Nh×n vµo biÓu trªn ta thÊy: bËc thî cña c«ng nh©n trong c«ng ty cã sù gia t¨ng ®¸ng kÓ vÒ chÊt l­îng, cô thÓ nh­ sau: -Thî bËc 1: n¨m 2006 lµ 20 ng­êi, n¨m 2007 lµ 15 ng­êi ®Õn n¨m 2008 lµ 5 ng­êi. Sù gi¶m ®¸ng kÓ nµy chøng tá r»ng tay nghÒ chuyªn m«n cña ng­êi lao ®éng ngµy cµng ®­îc n©ng cao, sè thî bËc 1 lµ bËc thÊp nhÊt ngµy cµng gi¶m, sè bËc thî cao h¬n ngµy cµng t¨ng. -Thî bËc 2: sè ng­êi cã bËc thî 2 cña c«ng ty còng cã sù gi¶m sót qua 3 n¨m nh­ng víi sè l­îng kh«ng lín. -Thî bËc 3: n¨m 2007 sè thî bËc 3 cña c«ng ty kh«ng ®æi so víi n¨m 2006, nh­ng sang n¨m 2008 sè thî bËc 3 t¨ng 4 ng­êi so víi n¨m 2007. -Thî bËc 4 vµ 5: lµ møc bËc thî t­¬ng ®èi cao trong c«ng ty vµ còng cã mét sè sù thay ®æi ®¸ng kÓ qua tõng n¨m. Gi¶i thÝch lý do gi¶m sót thî bËc 4 vµ 5 tr­ëng phßng kü thuËt s¶n xuÊt cho biÕt ®ã lµ vµo n¨m 2008 sè thî bËc 6 trong c«ng ty cã sù gia t¨ng ®¸ng kÓ. -Thî bËc 6: lµ møc thî cao nhÊt trong c«ng ty ®Ó ®¸nh gi¸ tr×nh ®é cña c«ng nh©n trong ph©n x­ëng. N¨m 2006 sè thî bËc 6 lµ 8 ng­êi, n¨m 2007 lµ 15 ng­êi vµ n¨m 2008 lµ 24 ng­êi. Gi¶i thÝch cã sù gia t¨ng ®¸ng kÓ nµy, c¸n bé c«ng ty cho biÕt do ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua trong c¸c ph©n x­ëng vÒ tr×nh ®é tay nghÒ, c¸c c«ng nh©n thi ®ua häc hái, kÕt qu¶ lµ bËc thî cña c«ng nh©n trong c«ng ty kh«ng ngõng ®­îc n©ng cao. Qua biÓu bËc thî trong s¶n xuÊt cña c«ng ty ta thÊy: do cã sù quan t©m thÝch ®¸ng cña c¸n bé c¸c cÊp trong c«ng ty, tr×nh ®é cña ng­êi c«ng nh©n trong c«ng ty ngµy cµng ®­îc n©ng cao, sè bËc thî thÊp ngµy cµng gi¶m ®i vµ sè bËc thî cao ngµy cµng t¨ng lªn. *Mét sè h×nh thøc ®µo t¹o tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt cho c«ng nh©n cña c«ng ty -Do yªu cÇu cña kü thuËt s¶n xuÊt cho nªn tÊt c¶ c¸c c«ng nh©n kü thuËt trùc tiÕp s¶n xuÊt sau khi ®­îc tuyÓn dông sÏ ®­îc ®µo t¹o Ýt nhÊt 1 th¸ng ngay t¹i c«ng ty vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt, vËn hµnh m¸y mãc thiÕt bÞ, an toµn lao ®éng… -Ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o t¹i n¬i lµm viÖc: C¸c lao ®éng cã tay nghÒ v÷ng, bËc thî cao sÏ kÌm cÆp chØ b¶o h­íng dÉn c¸c lao ®éng míi hoÆc c¸c lao ®éng cã tr×nh ®é thÊp h¬n. -Hµng n¨m c«ng ty cã tæ chøc thi tay nghÒ: TÊt c¶ mäi ng­êi ®Òu ph¶i thi, ai tiÕn bé sÏ ®­îc t¨ng bËc thî vµ t¨ng l­¬ng. *§µo t¹o n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý ¸p dông víi tÊt c¶ c¸c cÊp qu¶n trÞ, tõ qu¶n trÞ viªn cÊp cao ®Õn qu¶n trÞ viªn cÊp c¬ së. Mét sè ph­¬ng ph¸p ®­îc ¸p dông ®Ó n©ng cao n¨ng lùc qu¶n trÞ trong c«ng ty -C¸n bé cao cÊp trong c«ng ty ®­îc cö ®i häc c¸c líp båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý. -Cö kÕ to¸n tr­ëng ®i häc líp kÕ to¸n tr­ëng vµ tham gia c¸c kho¸ häc ®Ó n¾m b¾t ®­îc c¸c thay ®æi trong c¸c luËt thuÕ cña Nhµ n­íc. 3.2.Ph¸t triÓn nh©n sù trong c«ng ty Trong 3 n¨m gÇn ®©y nãi chung viÖc quy ho¹ch nh©n sù vµ c¸n bé trong c«ng ty Ýt cã sù thay ®æi ®¸ng kÓ. N¨m 2006 c«ng ty cã hai sù ®Ò b¹t cÊt nh¾c: -Phã phßng tæng hîp lªn tr­ëng phßng tæng hîp, lý do lµ tr­ëng phßng cò vÒ h­u. -Phã phßng kinh doanh lªn tr­ëng phßng kinh doanh, lý do lµ tr­ëng phßng cò chuyÓn n¬i c«ng t¸c. Mäi sù ®Ò b¹t cÊt nh¾c trong néi bé c«ng ty ®Òu ®­îc c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ñng hé nhiÖt t×nh. -Ngoµi ra cßn cã mét sè sù cÊt nh¾c kh¸c trong c¸c ph©n._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTH2632.doc
Tài liệu liên quan