Hoàn thiện nội dung thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay vốn tại phòng giao dịch Hai Bà Trưng thuộc chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội

Tài liệu Hoàn thiện nội dung thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay vốn tại phòng giao dịch Hai Bà Trưng thuộc chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội: ... Ebook Hoàn thiện nội dung thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay vốn tại phòng giao dịch Hai Bà Trưng thuộc chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội

doc51 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1170 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Hoàn thiện nội dung thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay vốn tại phòng giao dịch Hai Bà Trưng thuộc chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC Trang Các ký hiệu viết tắt trong bài PGD : phòng giao dịch NHNo & PTNT : ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn LỜI MỞ ĐẦU Với tốc độ tăng trưởng kinh tế khá ổn định,cơ cấu kinh tế dịch chuyển dần sang công nghiệp hóa,hiện đại hóa,mặt khác nền sau khi gia nhập WTO thì nền kinh tế nước ta cũng có nhiều thuận lợi và thách thức phia trước.Sự cạnh tranh giũa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài nên làm cho các doanh nghiệp luôn tăng nhu cầu vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất.Mà nhu cầu vốn nhiều nên các doanh nghiệp phải tìm đến các ngân hàng thương mại, ngân hàng cũng là một doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ. Các dự án mà doanh nghiệp vay ngân hàng có vốn lớn,thời gian dài luôn tiềm ẩn rủi ro cho các ngân hàng.Chính vì thế nên ngân hàng phải thẩm định dự án trước mới quyết định cho vay hay không.Thực tế công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư của các ngân hàng thương mại chưa cao, không phát huy được hiệu quả của dự án vay vốn, làm ảnh hưởng đến nền kinh tế. Là sinh viên chuyên nghành kinh tế đầu tư,lại được thực tập tại phòng giao dịch Hai Bà Trưng thuộc chi nhánh NHNo & PTNT Hà Nội,đây cũng là một ngân hàng có tốc độ tăng trưởng khá ổn định, tôi nhận thấy được vai trò quan trọng của công tác thẩm định dự án là như thế nào nên tôi quyết định đi sâu nghiên cứu về đề tài“Hoàn thiện nội dung thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay vốn tại PGD Hai Bà Trưng thuộc chi nhánh NHNo & PTNT Hà Nội” và lựa chọn làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp. Tôi xin chân thành cảm ơn cô giáo hướng dẫn Th.sỹ Hoàng thị thu Hà và toàn thể các cô chú,anh chị cán bộ PGD Hai Bà Trưng thuộc chi nhánh NHNo & PTNT Hà Nội đã giúp đỡ tôi hoàn thành bài viết này. CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN VAY VỐN TẠI PGD HAI BÀ TRƯNG 1.1. Tổng quan hoạt động kinh doanh tín dụng tại PGD 1.1.1. Công tác huy động vốn. Ngân hàng NHNo & PTNT dẫn đầu về huy động vốn của các ngân hàng trên địa bàn Hà Nội, và việc huy động vốn là sự sống còn trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng ,PGD nói riêng. Chính vì thế nên ngân hàng và PGD cũng trang bị nhiều thiết bị, cũng như nhiều cách thức và những phương pháp hiệu quả hơn nhằm thu hút được nhiều nguồn vốn.Ngân hàng NHNo & PTNT đã phải bằng mọi hình thức huy động được vốn để đảm bảo sự tăng trưởng theo kế hoạch.Sự thể của nguồn vốn trong nhưng năm gần đây của PGD Hai Bà Trưng: Bảng1: Quy mô vốn huy động qua các năm giai đoạn 2002 -2008 Đơn vị: % Vốn huy động 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Tốc độ tăng định gốc 100 -32,39 -19,02 -9,54 -14,07 -2,96 40,82 Tốc độ tăng liên hoàn 100 -32,39 19,78 11,7 -5 12,93 45,11 Qua bảng này ta thấy tốc độ tăng định gốc của vốn huy động cũng tăng dần nhưng vẫn âm do PGD chưa có cách thức huy động vốn đúng,cụ thể năm 2003 la -32,39% , 2004 là -19,02% … đến năm 2007 là -2,96%.Nhưng đến năm 2008 đã tăng 40,82% so với năm 2002 do PGD Hai Bà Trưng đã sử dụng nhiều phương pháp huy động vốn hiệu quả và cũng phát huy được các cách thức ấy. Còn tốc độ tăng liên hoàn cũng tăng dần cụ thể năm 2008 đã tăng 45,11% so với năm 2007. Cũng được cụ thể hóa bằng biểu đồ như sau: (Nguồn: báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh qua các năm) Tổng nguồn vốn năm 2008 đạt 4664 tỷ VND, tăng 1450 tỷ VND, tăng 45,11% so với năm 2007. Trong đó nguồn vốn ngoại tệ đạt 487 tỷ, nguồn vốn nội tệ đạt 576 tỷ và tiền gửi dân cư chiếm 19% ( đạt được là 886,16 tỷ). Bảng2: Thực trạng huy động vốn tại PDG Hai Bà Trưng giai đoạn 2006- 2008 Đơn vị: Tỷ VNĐ Chỉ tiêu 2006 2007 2008 Số tiền % Số tiền % Số tiền % 1.Tiền gửi của KBNN,TCTD trong nước 857 30,01 1.098 34,16 2.132 45,71 2. Tiền gửi của khách hàng 1.916 67,32 1.929 60 2.354 50,47 + Tiền gửi không kỳ hạn 765 26,88 811 25,23 946 20,28 + Tiền gửi có kỳ hạn 1.151 40,44 1.118 34,77 1.408 30,19 Phát hành tờ có giá 73 2,67 187 5,8 178 3,816 Tổng cộng 2.846 100% 3.214 100% 4.664 100% Nguồn: (Báo cáo tài chính của PDG các năm gần đây) Qua bảng số liệu trên ta thấy tiền gửi tăng lên từ năm 2006 là 857 tỷ đồng đến năm 2008 là 2.132 tỷ đồng như vậy qua hai năm đã tăng 148,77%, còn tiền gửi của khách hàng cũng tăng lên mạnh năm 2006 là 1.916 đến năm 2008 là 2.354 như vậy đã tăng 22,86% qua hai năm trong đó tiền gửi không kỳ hạn tăng 23,66% và tiền gửi có kỳ hạn tăng 22,33% qua hai năm, còn tiền phát hành tờ có giá cũng tăng 143,84% qua hai năm( tăng từ 73 tỷ đồng từ năm 2006 đến 178 tỷ trong năm 2008.Như vậy tốc độ huy động vốn của PGD tương đối ổn định. Kết quả đạt được như vậy là sự đa dạng hóa cách thức huy động vốn và sự nỗ lực của PGD. 1.1.2. Công tác sử dụng vốn. Công tác huy động vốn là sự sống còn của PGD Hai Bà Trưng nói riêng cũng như NHNo & PTNT nói chung,việc huy động vốn hiệu quả từng nào thì việc sử dụng vốn như thế nào để đạt hiệu quả nhất, làm sao thu lại được lợi nhuận cho PGD Hai Bà Trưng cũng là một vấn đề, nhưng PGD cũng đã sử dụng vốn tương đối hiệu quả.Thể hiện cụ thể qua bảng sau: Bảng 3: Tình hình cho vay,thu nợ và dự nợ năm 2007 - 2008 Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiêu Đến 31/12/2007 Đến 31/12/2008 Tăng giảm so 2007 Tuyệt đối % - Doanh số cho vay 567,132 875,838 308,706 54.43 - Doanh số thu nợ 605,189 657,625 52,436 8.664 - Dư nợ (Loại Khoanh) 614,225 865,445 251,22 40.9 - Nợ từ nhóm 3-nhóm 5 15,223 8,662 -6,561 -43.099 - Tỉ lệ nợ xấu 1.5 0.4 - Thu lãi cho vay 3,356 9,625 6,269 186.799 - Dư bảo lãnh 18,465 60,526 42,061 227.79 - Thu phí bảo lãnh 0,228 1,124 0,896 392.982 (Nguồn: Kết quả hoạt động tín dụng năm 2007- 2008 của PGD Hai Bà Trưng) Đánh giá kết quả sử dụng vốn của PGD cụ thể là:Trong năm 2008,doanh số cho vay tăng 308,706 triệu đồng và tăng 54,43% so với năm 2007; doanh số thu nợ tăng 52,436 triệu đồng và tăng 8,664% so vơi năm 2007; nợ nhóm 3- nhóm 5 giảm 6,561 và giảm 43,099% so với năm 2007. Như vậy, doanh số cho vay và dư nợ đều tăng, do trong năm 2007 mở rộng đầu tư tín dụng, đồng thời tích cực thu hồi các khoản nợ đến hạn, nợ có vấn đề, nợ quá hạn theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ngân hàng No&PTNT Việt Nam và Giám đốc Ngân hàng No&PTNT Hà Nội và PDG nói riêng.Nợ quá hạn phát sinh mới đều thu được, công tác thu hồi nợ quá hạn tư nhân, quá hạn tiêu dùng được chú trọng. 1.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của PGD. Đến cuối năm 2008, PGD Hai Bà Trưng tổng nguồn vốn năm 2008 đạt 4664 tỷ VND, tăng 1450 tỷ VND, tăng 45,11% so với năm 2007;trong đó nguồn vốn ngoại tệ đạt 487 tỷ, nguồn vốn nội tệ đạt 576 tỷ và tiền gửi dân cư chiếm 19% ( đạt được là 886,16 tỷ); doanh số cho vay tăng 308,706 triệu đồng và tăng 54,43% so với năm 2007; doanh số thu nợ tăng 52,436 triệu đồng và tăng 8,664% so vơi năm 2007; nợ nhóm 3- nhóm 5 giảm 6,561 và giảm 43,099% so với năm 2007. Kết quả đạt được của PGD là sự nỗ lực cố gắng của các cán bộ của phòng giao dịch, cũng như của các ban lãnh đạo chi nhánh Ngân hàng No&PTNT Hà Nội. 1.2. Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư tại PGD 1.2.1. Quy trình thẩm định Sơ đồ quy trình thẩm định của PGD Hai Bà Trưng Yêu cầu bổ sung Nhu cầu Thông báo cho khách hàng Khách hàng Thiếu đủ Tiếp nhận kiểm tra, hồ sơ Soạn thảo văn bản từ chối cho vay (nêu lý do) Lập tờ trình thẩm định và đưa ra nhận xét Thẩm định tài chính DAĐT Hoàn thiện HĐTD H ĐTD Yêu cầu bổ sung Ký giao hồ sơ để thẩm định Cán bộ tín dụng Đồng ý cho vay Trưởng phòng tín dụng Kiển tra, xem xét Kiển tra, xem xét Xem xét, phê duyệt Ban lãnh đạo Trình BLĐ 2.2.1.1/ Tiếp nhận và hướng dẫn khách hành về điều kiện tín dụng và hồ sơ vay vốn.     Đối với khách hàng quan hệ tín dụng lần đầu: Cán bộ tín dụng hướng dẫn khách hàng đăng kí thông tin về khách hàng, các điều kiện tín dụng và tư vấn việc thiết lập hồ sơ vay.     Đối với khách hàng đã có quan hệ tín dụng: Cán bộ tín dụng kiểm tra các điều kiện vay, bộ hồ sơ, hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ vay.     Thông báo tới khách hàng trong cả trường hợp đủ và không đủ điều kiện vay.     Cán bộ phòng tín dụng tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp của hồ sơ vay. 2.2.1.2/ Kiểm tra hồ sơ và mục đích vay vốn.     + Kiểm tra hồ sơ vay vốn:          - Kiểm tra hồ sơ pháp lý          - Kiểm tra hồ sơ vay vốn và hồ sơ bảo đảm tiền vay.     + Kiểm tra mục đích vay vốn          - Kiểm tra xem mục đích vay vốn của phương án dự kiến đầu tư có phù hợp vơi đăng kí kinh doanh.          - Kiểm tra tính hợp pháp của mục đích vay vốn          - Đối với khoản vay bằng ngoại tệ, kiểm tra mục đích vay vốn đảm bảo phù hợp với qui định quản lý ngoại hối hiện hành. 2.2.1.3/ Điều tra thu thập tổng hợp thông tin về khách hàng và phương án sản xuất kinh doanh / dự án đầu tư.     + Về khách hàng vay vốn:          - Ban lãnh đạo của khách hàng vay vốn.          - Tình trạng nhà xưởng, máy móc thiết bị, quy trình công nghệ.          - Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng.          - Đánh giá tài sản bảo đảm tiền vay.     + Về phương án dự án đầu tư / phương án sản xuất kinh doanh.          - Tìm hiểu giá cả, tình hình cung cầu đối với sản phẩm của dự án, của phương án sản xuất kinh doanh.          - Tìm hiểu từ phương tiện đại chúng, từ cơ quan quản lý nhà nước, quản lý doanh nghiệp.          - Tìm hiểu qua các báo cáo, nghiên cứu, hội thảo chuyên đề…          - Tìm hiểu từ các phương án sản xuất kinh doanh, từ các dự án đầu tư cùng loại. 2.2.1.4/ Kiểm tra xác minh thông tin.     + Hồ sơ trước đây của khách hàng.     + Thông qua Trung tâm Thông tin Tín dụng.     + Các đối tác làm ăn.     + Các cơ quan quản lý trực tiếp khách hàng xin vay.     + Các ngân hàng mà hiện khách hàng đang vay vốn.     + Các phương tiện thông tin đại chúng. 2.2.1.5/ Phân tích ngành. 2.2.1.6/ Thẩm định khách hàng vay vốn. 2.2.1.7/ Tái thẩm định 2.2.1.8/ Phê duyệt cho vay hay không cho vay. 1.2.2.Phương pháp thẩm định Công tác thẩm định tín dụng là công tác rất quan trọng đối với việc cho vay vốn tại các ngân hàng.Chính vì thế nên để đưa ra một phương pháp hiệu quả, hợp lý thì sẽ giúp cho kết quả thẩm định tốt hơn và mang lại hiệu quả cao cho dự án vay vốn đó.Tại ngân hàng No & PTNT Hà Nội và PDG Hai Bà Trưng nói riếng, các cán bộ thẩm định thường tiến hành thẩm định các dự án dựa trên cơ sở sự kết hợp của nhiều phương pháp.Từ đó mới tạo ra được một sự chính xác khá cao trong công tác thẩm định. Các phương pháp chính được sử dụng trong quá trình thẩm định tại chi nhánh bao gồm các phương pháp sau: - Thẩm định theo trình tự. - Phương pháp so sánh các chỉ tiêu. - Phương pháp dự báo. + Phương pháp thẩm định trình tự: Phương pháp này thì phải tiến hành thẩm định tổng quát trước rồi mới thẩm định chi tiết hơn.Cụ thể là, trước tiên các cán bộ thẩm định phải xem xét một cách khái quát nhất, tổng quát nhất các vấn đề liên quan đến dự án như là xem dự án có thuộc diện quy hoạch phát triển kinh tế xã hội không?... Còn thẩm định chi tiết tức là các cán bộ thẩm định phải tiến hành phân tích, đánh giá về mặt kỹ thuật, kinh tế tài chính, thị trường của dự án…Việc sử dụng phương pháp này trong các dự án lớn cho phép nhân viên thẩm định có cái nhìn bao quát về dự án sau đó mới đi tìm hiểu chi tiết các nội dung sẽ tránh được những thiếu sót trong quá trình thẩm định. + Phương pháp so sánh: Phương pháp này được sử dụng nhằm so sánh các chỉ tiêu của dự án, từ đó phân tích để ra quyết định cho vay.Phương pháp này thường được sử dụng trong các dự án nông nghiệp vừa và nhỏ. Do đặc điểm của các dự án nông nghiệp thường lấy các thông số kỹ thuật nhất định về giống và các điều kiện tự nhiên, bên cạnh đó các dự án nông nghiệp được tiến hành khá phổ biến vì thế việc sử dụng phương pháp so sánh khá thuận lợi cho các nhân viên thẩm định. Vì thế phương pháp này thường được sử dụng trong công tác thẩm định các dự án nông nghiệp vừa và nhỏ khi đầu tư mới. Các chỉ tiêu thường được dùng trong quá trình thẩm định là: Nhóm chỉ tiêu kết quả, hiệu quả đầu tư: thông thường các chỉ tiêu này thường được so sánh với các dự án đã từng thực hiện tương tự về quy mô và công suất. Nhóm chỉ tiêu về quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật, các thông số định mức trong lĩnh vực nông nghiệp…cũng thường được đem so sánh, để đánh giá xem dự án xin vay vốn có đáp ứng được những tiêu chuẩn cơ bản đặt ra hay không? + Phương pháp dự báo: Với đặc điểm cơ bản của các hoạt động đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp là diễn ra trong một thời gian dài, trên không gian rông lớn nên chứa đựng nhiều nguy cơ tiềm ẩn rủi ro, ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của dự án. Do vậy, các cán bộ thẩm định cần phải dự báo được một cách chính xác hiệu quả kinh tế của dự án xin vay vốn. Các cán bộ thẩm định cần dự báo được các vấn đề sau: Dự báo tình hình cung cầu về thị trường nguyên vật liệu đầu vào cung cấp cho dự án khi đi vào hoạt động. Cần dự báo được đơn giá xác định cơ bản, giá các trang thiết bị, giá cước vận tải… dựa trên các thông tin trên thị trường và xu hướng phát triển của thị trường. Dự báo được tình hình cung cầu thị trường về sản phẩm, dịch vụ đầu ra của dự án; dự báo về các sản phẩm cùng loại có khả năng thay thế sản phẩm của dự án có tính cạnh tranh cao … Để có được những con số dự báo chính xác thì các cán bộ thẩm định tại NHNo&PTNT phải dựa vào một số phương pháp sau: Phương pháp ngoại suy thống kê: là các cán bộ thẩm định phải quan sát, tìm hiểu xem thị trường cung cầu sản phẩm, dịch vụ đầu vào cũng như đầu ra của dự án trong quá khứ cũng như trong hiện tại.Từ đó mới có thể phát hiện ra quy luật hoặc xu hướng của thị trường; dựa vào đó để xây dựng quy luật vận động của thị trường, dự báo mức cung cầu trong tương lai.Phương pháp này tuân thủ theo nguyên tắc: vấn đề xảy ra trong quá khứ tuân theo quy luật nào thì ở hiện tại và tương lai sẽ tiếp tục tuân theo quy luật đó. Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia: Đây là phương pháp thu thập những ý kiến đánh giá của các chuyên gia một cách hợp lý để từ đó phân tích và chọn ra một phương án dự báo. Với phương pháp này, các cán bộ thẩm định phải lấy ý kiến của các chuyên gia về những khía cạnh có liên quan đến sản phẩm của dự án.Từ đó sẽ tập hợp các ý kiến và phân tích, đánh giá.Khi những ý kiến của các chuyên gia càng tập trung thì càng thuận lợi cho công tác phân tích, đánh giá.Còn nếu các ý kiến có độ phân tán cao thì cần phải tiếp tục phỏng vấn để có được một ý kiến tập trung nhất. Phương pháp này thường được sử dụng trong công tác thẩm định các dự án nông nghiệp tại chi nhánh.Do các dự án nông nghiệp mang tính đặc thù riêng và phức tạp nên hầu hết các nhân viên thẩm định tại chi nhánh không thể thẩm định chính xác các khía cạnh kỹ thuật của nông nghiệp, vì thế sử dụng phương pháp này hạn chế được tối đa sự sai sót trong thẩm định. Phương pháp phân tích độ nhạy: Thực chất của việc phân tích độ nhạy cảm là xác định mối quan hệ động giữa các yếu tố của hoạt động đầu tư.Khi phân tích độ nhạy, các cán bộ thẩm định sẽ cho từng yếu tố thay đổi so với phương án cơ sở.Sự thay đổi của các nhân tố sẽ dẫn tới sự thay đổi kết quả và hiệu quả của phương án đầu tư.Do dự án nông nghiệp là dự án tiềm ẩn nhiều rủi ro khó đo lường, vì thế khi thẩm định các dự án nông nghiệp cần thiết sử dụng phương pháp thẩm định này để có được định lượng được các rủi ro của dự án. Cách thức thực hiện: + Xác định các biến dữ liệu đầu vào, đầu ra cần phải tính toán độ nhạy. + Liên kết các dữ liệu trong bảng tính có liên quan đến mỗi biến theo một địa chỉ duy nhất. Xác định các chỉ số NPV, IRR, DSCR để đánh giá hiệu quả của dự án,khả năng trả nợ khi mà các biến thay đổi. Phương pháp sử dụng nhiều nhất là so sánh đối chiếu các chỉ tiêu. 1.2.3. Nội dung thẩm định Thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay tại NHNo & PTNT Hà Nội va PGD Hai Bà Trứng bao gồm những nội dung chính sau: · Thẩm định về nhu cầu vốn đầu tư và cơ cấu vốn của dự án Cán bộ thẩm định cần xem xét cơ cấu và quy mô tổng vốn đầu tư của dự án và xem xét tính hợp lý của cơ cấu vốn đầu tư đó. - Vốn xây dựng - Vốn thiết bị - Vốn lưu động cho sản xuất kinh doanh - Vốn khác Trong phần này PGD Hai Bà Trưng sử dụng phương pháp trình tự,cán bộ thẩm định xem xét một cách khái quát nhất về tính hợp lý của vốn. · Thẩm định về nguồn vốn tài trợ của dự án Cán bộ thẩm định xác định các nguồn tài trợ có thể có của dự án, đồng thời xem xét tính đảm bảo của các nguồn. - Vốn tự có - Vốn vay NHNo & PTNT Hà Nội- PGD Hai Bà Trưng - Vốn vay từ nguồn khác (vay thương mại, vay của ngân hàng khác…) Cán bộ thẩm định sử dụng phương pháp so sánh để xem xét các nguồn tài trợ, tính đảm bảo của dự án như thế nào. Thẩm định tài sản đảm bảo tiền vay Đảm bảo khoản vay tại PGD Hai Bà Trưng của dự án đầu tư,PGD Hai Bà Trưng thường yêu cầu chủ dự án đầu tư phải có tài sản đảm bảo cho khoản vay của mình.Tài sản đảm bảo tiền vay tồn tại dưới các hình thức như: tài sản thế chấp, cầm cố, hay bảo lãnh của người thứ ba. Không phải tài sản nào cũng được ngân hàng chấp nhận là tài sản đảm bảo cho khoản vay vì đây là cơ sở để ngân hàng ra quyết định cho vay phù hợp, tránh tổn thất ở mức thấp nhất khi có rủi ro xảy ra đối với các khoản cho vay theo dự án.Chỉ có những tài sản đã được PGD Hai Bà Trưng thẩm định, áp ứng đủ yêu cầu pháp lý và giá trị kinh tế mới được ngân hàng chấp nhận là tài sản đảm bảo như: giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng, hồ sơ về tính năng kỹ thuật và thực trạng công nghệ, về giá trị thị trường, giá trị sử dụng,…của tài sản đó.Tại chi nhánh NHNo & PTNT Hà Nội- PGD Hai Bà Trưng việc định giá tài sản đảm bảo được thực hiện bởi phòng Tín dụng & Thẩm định. · Thẩm định về tính khả thi, hiệu quả của kế hoạch SXKD của dự án về mặt tài chính Các kết luận của quá trình thẩm định dự án về phương diện kỹ thuật như:công suất thiết kế, công suất thực tế, quy trình công nghệ và căn cứ theo kết quả thẩm định về thị trường đầu vào, đầu ra của dự án, xu hướng biến động của tỷ giá, lạm phát…Là cơ sở để cán bộ tín dụng thẩm định doanh thu, chi phí và lợi nhuận của dự án.Cụ thể: - Thẩm định tính hợp lý của yếu tố doanh thu bán hàng dự kiến qua các kỳ của dự án. - Thẩm định tính hợp lý của yếu tố chi phí giá thành tương ứng với các kỳ của dự án. - Thẩm định tính hợp lý của yếu tố kết quả kinh doanh dự kiến qua các kỳ của dự án. Trong phần này PGD Hai Bà Trưng sử dụng các phương pháp sau như:phương pháp ngoại suy thống kê,phương pháp dự báo và phương pháp so sánh để xem xét về tính hiệu quả,khả thi của dự án. · Thẩm định các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính của dự án Cán bộ thẩm định lựa chọn phương pháp thẩm định phù hợp nhất để thẩm định dự án. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính thường được lựa chọn là: Giá trị hiện tại ròng của dự án (NPV), Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR), Chỉ số doanh lợi (PI), Thời gian hoàn vốn( T ), Điểm hoà vốn (BP), Cân đối khả năng trả nợ. · Thẩm định về tính rủi ro của dự án - Các rủi ro dự kiến xảy ra - Sử dụng phương pháp phân tích độ nhậy, phân tích tình huống để tiến hành phân tích rủi ro: cán bộ thẩm định xem xét sự biến thiên của các chỉ tiêu NPV, IRR khi một trong ba biến: giá bán, sản lượng, chi phí khả biến thay đổi.Từ đó đánh giá độ nhạy của các chỉ tiêu này đối với các biến từ đó có những đánh giá chính xác tính khả thi và hiệu quả của dự án. Sử dụng phương pháp phân tích độ nhạy để tính các chỉ số:NPV.IRR… · Thẩm định về kế hoạch trả nợ của dự án - Tổng mức vốn vay đầu tư cơ bản: + Vay NHNo & PTNT Hà Nội- PGD Hai Bà Trưng + Vay tổ chức tài chính khác - Thời hạn vay - Thời gian ân hạn- Lãi suất cho vay 1.3.Phân tích thẩm định một dự án cụ thể tại PGD Hai Bà Trưng. Ví dụ minh họa về thẩm định tài chính dự án" §Çu t­ xe cÈu trôc b¸nh lèp 25 tÊn”:C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i Phó §« tại PGD Hai Bà Trưng thuộc chi nhánh NHNo & PTNT Hà Nội. 1.3.1.Giíi thiÖu kh¸ch hµng - Tªn doanh nghiÖp: C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i Phó §«. - Lo¹i h×nh: C«ng ty TNHH - C¬ quan chñ qu¶n: UBND Thµnh Phè Hµ Néi - §Þa chØ: Sè 72, ngâ 4, phè Kim §ång, ThÞnh LiÖt, Hoµng Mai, Hµ Néi. - Tel: 04.6843515 - Fax: 04.6843515 - §¨ng ký kinh doanh sè 01020196125 §¨ng ký lÇn ®Çu ngµy 25.03.2005 - Ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt: ¤ng §inh V¨n Giang Chøc vô: Gi¸m ®èc - Quy m« doanh nghiÖp: Doanh nghiÖp võa vµ nhá +Vèn ®¨ng ký: 1.900.000.000 ®ång (Mét tû chÝn tr¨m triÖu ®ång ch½n) +Lao ®éng b×nh qu©n: 25 ng­êi *Ngµnh nghÒ kinh doanh: - L¾p r¸p, söa ch÷a, b¶o d­ìng, b¶o hµnh vµ trung ®¹i tu « t« - Bu«n b¸n trang thiÕt bÞ, phô tïng « t« - Thuª vµ cho thuª xe « t« - DÞch vô vËn t¶i vµ giao nhËn hµng ho¸ - §¹i lý mua, ®¹i lý b¸n vµ ký göi hµng ho¸ §· quan hÖ víi PGD Hai Bà Trưng tõ n¨m 2006, vay tr¶ s»ng ph¼ng,kh«ng cã nî qu¸ h¹n. + TK tiÒn göi VND: 1609201010772 t¹i PGD Hai Bà Trưng + TÝnh ®Õn ngµy 19/12/2008, d­ nî t¹i PGD Hai Bà Trưng lµ: 2.217.600.000 ®ång trong ®ã: 900.000.000 ®ång nî ng¾n h¹n 1.317.600.000 ®ång nî trung h¹n - T×nh h×nh quan hÖ víi c¸c TCTD kh¸c: Kh«ng cã quan hÖ tÝn dông víi TCTD kh¸c 1.3.2. ThÈm ®Þnh vÒ mÆt ph¸p lý cña doanh nghiÖp -§¨ng ký kinh doanh sè 0102019612 §¨ng ký lÇn ®Çu ngµy 25 th¸ng 03 n¨m 2005, thay ®æi lÇn 1 ngµy 23/09/2008. - M· sè thuÕ 0101686378 do Chi Côc ThuÕ Hµ Néi cÊp ngµy 12.04.2005 -§iÒu lÖ ho¹t ®éng cña C«ng ty ®­îc c¸c cæ ®«ng th«ng qua ngµy 04.03.2005 vµ cã hiÖu lùc tõ ngµy cÊp giÊy phÐp kinh doanh. - Biªn b¶n häp Héi ®ång thµnh viªn vÒ viÖc bæ nhiÖm c¸n bé ngµy 04.03.2005 - Biªn b¶n gãp vèn sè ngµy 04.03.2005 - QuyÕt ®Þnh bæ nhiÖm Gi¸m ®èc sè 07/Q§ - H§TV ngµy 04.03.2005 - QuyÕt ®Þnh bæ nhiÖm KÕ to¸n tr­ëng sè 05/2005Q§-H§TV ngµy 04.03.2005 KÕt luËn:C«ng ty cã ®ñ ®iÒu kiÖn lµ ph¸p nh©n vµ cã ®ñ n¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù theo ®iÒu 84, 86 Bé luËt d©n sù. 1.3.3.ThÈm ®Þnh t×nh h×nh tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh 1.3.3.1.C¬ së ph©n tÝch, ®¸nh gi¸. C¸c hå s¬ tµi liÖu lµm c¨n cø cho viÖc thÈm ®Þnh t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp: - B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n n¨m 2006, n¨m 2007 vµ thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh. - Chi tiÕt kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶, hµng tån kho. - Báo cáo tài chính ngày 31/12/2008 1.3.3.2.T×nh h×nh tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ kinh doanh. §¬n vÞ: §ång Kho¶n môc N¨m 2006 N¨m 2007 31/8/2008 30/11/2008 A- Tµi s¶n 3,505,366,780 4,783,153,946 8,602,037,560 7,708,400,163 1- Tµi s¶n ng¾n h¹n 2,889,511,780 3,694,654,946 5,222,009,115 4,463,017,641 - TiÒn 3,252,600 67,048,226 26,186,581 109,302,370 - C¸c kho¶n ph¶i thu 184,307,880 933,038,980 274,526,080 408,058,330 - Hµng tån kho 2,673,800,000 2,641,800,000 4,785,367,039 3,798,329,706 - Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 28,151,300 52,767,740 135,929,415 147,327,235 2- Tµi s¶n dµi h¹n 615,855,000 1,088,499,000 3,380,028,445 3,245,382,522 - C¸c kho¶n ph¶i thu DH - - - - Tµi s¶n cè ®Þnh 615,855,000 1,088,499,000 3,380,028,445 3,245,382,522 - C¸c kho¶n §TTC dµi h¹n - - - - Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c - - - B- Nguån vèn 3,505,366,780 4,783,153,946 8,602,037,560 7,708,400,163 1- Nî ph¶i tr¶ 2,603,508,940 3,693,018,914 6,132,525,936 5,011,485,101 - Nî ng¾n h¹n 1,651,223,519 3,493,018,914 4,668,525,936 3,693,885,101 - Nî dµi h¹n 952,285,421 200,000,000 1,464,000,000 1,317,600,000 2- Vèn chñ së h÷u 901,857,840 1,090,135,032 2,469,511,624 2,696,915,062 - Vèn chñ së h÷u 600,000,000 600,000,000 1,900,000,000 1,900,000,000 - Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi 301,857,840 490,135,032 569,511,624 796,915,062 - Nguån kinh fÝ, quü kh¸c - - - - => nhËn xÐt Nguån vèn 30.11.2008 Doanh nghiÖp ho¹t ®éng víi lÜnh vùc chÝnh lµ: L¾p r¸p , söa ch÷a, b¶o d­ìng, b¶o hµnh vµ trung ®¹i tu « t«; Bu«n b¸n trang thiÕt bÞ, phô tïng « t«; Thuª vµ cho thuª xe « t«; DÞch vô vËn t¶i vµ giao nhËn hµng ho¸. C¸c sè liÖu trªn b¸o c¸o tµi chÝnh cho c¸i nh×n tæng quan vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, cô thÓ nh­ sau: VÒ nguån vèn: + Nguån vèn chñ së h÷u n¨m 2007 lµ 1.090 tr®, chiÕm 22,79% tæng nguån vèn, t¨ng 188 tr® so víi n¨m 2006, tû lÖ t¨ng 21%, lµ do nguån lîi nhuËn ch­a ph©n phèi t¨ng. T¹i thêi ®iÓm 30/11/2008, vèn CSH lµ 2.697tr®, chiÕm tû träng 35% tæng nguån vèn.Sù t¨ng nµy lµ do DN t¨ng vèn ®iÒu lÖ th¸ng 8/2008 vµ t¨ng lîi nhuËn ch­a ph©n phèi. + Nî ph¶i tr¶ n¨m 2007 lµ 3.693tr® chiÕm 77,21% tæng nguån vèn.NÕu ph©n tÝch theo chiÒu ngang th× vÒ gi¸ trÞ nî ph¶i tr¶ cuèi n¨m 2007 so víi 2006 t¨ng 1.090tr® (tû lÖ t¨ng lµ 41,87%).T¹i thêi ®iÓm 30/11/2008, nî ph¶i tr¶ cña DN lµ 5.011tr®, t¨ng 1.318tr® so víi thêi ®iÓm 31/12/2007. Nî ph¶i tr¶ t¨ng ë hÇu hÕt c¸c kho¶n môc, ®Æc biÖt lµ nî dµi h¹n.Nî dµi h¹n t¹i thêi ®iÓm nµy lµ 1.317,6 tr® lµ nî vay trung h¹n t¹i PGD Hai Bà Trưng ®Ó ®Çu t­ vµo xe t¶i, xe ®Çu kÐo, r¬ móc phôc vô dÞch vô vËn t¶i hµng ho¸. * Ph©n tÝch vèn tÝn dông vµ nguån vèn ®i chiÕm dông n¨m 2007: §¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång ChØ tiªu 2007 31/08 /2008 30/11 /2008 Tû träng (%) 2007 31/8/2008 30/11/2008 1 2 3 4 5 6 7 Vay ng¾n h¹n 800 1.380 900 21,66 22,5 17,9 Nî dµi h¹n 200 1.464 1.318 5,42 23,87 26,3 Nguån vèn tÝn dông 1.000 2.844 2.218 27,08 46,37 44,2 Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n 2.628 3.038 2.420 71,16 49,55 48,3 ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép NN 65 183 374 1,76 2,99 7,5 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c 67 1,09 Nguån vèn ®i chiÕm dông 2.693 3.288 2.794 72,92 53,63 55,8 Tæng céng 3.693 6.132 5.012 100 100 100 Nguån vèn tÝn dông t¹i thêi ®iÓm 30/11/2008 lµ 2.218 tr®, t¨ng 1.218 tr® so víi n¨m 2007, vµ gi¶m 626 tr® so víi thêi ®iÓm 31/08/2008 c¶ nî vay ng¾n h¹n vµ dµi h¹n. Nguån vèn ®i chiÕm dông t¹i thêi ®iÓm 30/11/2008 t¨ng 101 tr® so víi 31/12/2007 lµ do t¨ng c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n­íc, tuy nhiªn tû träng vèn ®i chiÕm dông trong Nî ph¶i tr¶ thêi ®iÓm nµy gi¶m 17,12% so víi 31/12/2007, mét phÇn lµ do t×nh h×nh kinh tÕ n¨m 2008 ®ang trong giai ®o¹n khã kh¨n chung nªn viÖc mua hµng tr¶ sau phÇn nµo bÞ h¹n chÕ, mÆt kh¸c, viÖc t¨ng tû träng vèn tÝn dông, gi¶m tû träng nguån vèn ®i chiÕm dông chøng tá trong qu¸ tr×nh më réng quy m« ho¹t ®éng kinh doanh, DN ®· ph¶i huy ®éng thªm vèn vay tõ bªn ngoµi. Nhu cÇu vèn l­u ®éng th­êng xuyªn cña DN T¹i thêi ®iÓm 30/11/2008: Hµng tån kho + c¸c kho¶n ph¶i thu – Nî ng¾n h¹n = 660 tr® §iÒu nµy chøng tá c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n DN huy ®éng tõ bªn ngoµi kh«ng ®ñ ®Ó duy tr× l­îng hµng tån kho vµ c¸c kho¶n ph¶i thu, phÇn chªnh lÖch nµy DN ®· dïng ®Õn nguån vèn chñ së h÷u ®Ó tµi trî. VÒ Tµi s¶n: + Tµi s¶n cè ®Þnh t¹i thêi ®iÓm 30/11/2008 lµ 3.245 tr®, chiÕm 42,1% tæng tµi s¶n, t¨ng 2.157 tr® so víi n¨m 2007, do ®Çu n¨m 2008 DN cã ®Çu t­ thªm tµi s¶n phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô vËn t¶i. + C¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh dµi h¹n: kh«ng cã + Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang: Kh«ng cã Chi tiÕt mét sè kho¶n môc tµi s¶n * Hµng tån kho: - Hµng tån kho n¨m 2007 lµ 2.642 tr®. N¨m 2008, thêi ®iÓm 31/8 hµng tån kho lµ 4.785 tr®, t¹i thêi ®iÓm 30/11 hµng tån kho chØ cßn 3.798 tr®. Trong 3 th¸ng, tõ th¸ng 9 ®Õn th¸ng 11, sè l­îng hµng tiªu thô cña c«ng ty lªn ®Õn 3.219 tr® chøng tá l­îng hµng ho¸ lu©n chuyÓn t­¬ng ®èi nhanh.Hµng ho¸ tån kho chñ yÕu lµ c¸c lo¹i phô tïng « t«. MÆc dï hµng lu©n chuyÓn nhanh nh­ng l­îng hµng tång kho hiÖn t¹i cña DN vÉn kh¸ lín, ®iÒu nµy mét phÇn do t¸c ®éng chung cña t×nh h×nh kinh tÕ. Do sù biÕn ®éng hµng ngµy cña gi¸ c¶ nªn kh¸ch hµng mua th­êng h¹n chÕ lÊy hµng víi sè l­îng lín. Hµng tån kho nµy chØ mang tÝnh chÊt thêi ®iÓm, kh«ng cã hµng kÐm chÊt l­îng, hµng khã lu©n chuyÓn. * Nî ph¶i thu cña kh¸ch hµng: Nî ph¶i thu t¹i thêi ®iÓm 30/11/2008 lµ 408 tr®, chñ yÕu lµ kho¶n ph¶i thu cña c¸c kh¸ch hµng quen, cã uy tÝn, kh«ng cã kho¶n ph¶i thu khã ®ßi. Tû träng nî ph¶i thu kh¸ch hµng trong tæng tµi s¶n chiÕm 5,3% chøng tá chÝnh s¸ch thu håi vµ qu¶n lý nî cña DN t­¬ng ®èi hiÖu qu¶. C©n ®èi nguån vèn sö dông vèn: §¬n vÞ: triÖu ®ång ChØ tiªu N¨m 2006 N¨m 2007 31/08/2008 30/11/2008 TSL§&§TNH 2.889 3.695 5.222 4.463 Nî ng¾n h¹n 1.651 3.493 4.669 3.694 Chªnh lÖch 1.238 202 553 769 TSC§&§TDH 616 1.089 3.380 3.245 Nî dµi h¹n + Vèn CSH 1.854 1.291 3.933 4.014 Chªnh lÖch -1.238 -202 -553 -769 Toµn bé vèn chñ së h÷u vµ nî dµi h¹n (nguån vèn trung dµi h¹n) c«ng ty ®· dïng ®Ó ®Çu t­ 100% vµo tµi s¶n dµi h¹n, phÇn cßn l¹i ®­îc sö dông vµo tµi s¶n ng¾n h¹n. Nh÷ng ph©n tÝch trªn cho thÊy c«ng ty ®· vµ ®ang gi÷ v÷ng quan hÖ c©n ®èi gi÷a tµi s¶n víi nguån vèn (Vèn CSH + Nî dµi h¹n – TSC§ > 0), ®¶m b¶o ®óng môc ®Ých sö dông vèn vµ hîp lý. TSC§ ®­îc ®¶m b¶o tµi trî b»ng nguån vèn trung dµi h¹n. C¸c hÖ sè tµi chÝnh: T×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp chÞu ¶nh h­ëng vµ t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn kh¶ n¨ng thanh to¸n. §Ó thÊy râ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp hiÖn t¹i vµ trong t­¬ng lai cÇn ph¶i ph©n tÝch nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp. STT C¸c chØ tiªu tµi chÝnh §VT N¨m 2006 N¨m 2007 31/08/08 30/11/08 I C¸c hÖ sè vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n 1 HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n tæng qu¸t lÇn 1.35 1.30 1.40 1.54 2 HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nî NH lÇn 1.75 1.06 1.12 1.21 3 HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh lÇn 0.002 0.02 0.01 0.03 4 HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n l·i vay lÇn 17.08 12.51 11.95 2.92 II C¸c hÖ sè vÒ t×nh h×nh ®Çu t­ 1 HÖ sè nî so víi tµi s¶n % 74.27 77.21 71.29 65.01 2 HÖ sè tµi s¶n so víi vèn chñ së h÷u % 388.68 438.77 348.33 285.82 3 HÖ sè nî so víi vèn chñ së h÷u % 288.68 338.77 248.33 185.82 4 HÖ sè tù tµi trî % 25.73 22.79 28.71 34.99 5 Tû suÊt ®Çu t TSC§ % 17.57 22.76 39.29 42.10 6 Tû suÊt tù tµi trî TSC§ % 146.44 100.15 73.06 83.10 III C¸c chØ sè vÒ ho¹t ®éng 1 Sè vßng quay hµng tån kho vßng 1.47 2.68 1.26 1.87 2 Sè ngµy 1 vßng quay hµng tån kho ngµy 244.65 134.57 285.63 192.03 3 Vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu vßng 14.49 14.38 8.61 30.49 4 Kú thu tiÒn trung b×nh ngµy 24.84 25.03 41.80 11.81 5 Vßng quay vèn l­u ®éng vßng 1.79 2.44 1.17 2.15 6 Sè ngµy 1 vßng quay VL§ ngµy 200.59 147.51 308.64 167.55 7 HiÖu suÊt sö dông VC§ lÇn 7.59 9.43 2.33 3.14 8 Vßng quay toµn bé vèn vßng 1.45 1.94 0.78 1.28 IV C¸c chØ sè sinh lêi 1 Tû suÊt sinh lêi cña doanh thu % 9.38 4.23 4.03 6.72 2 Tû suÊt sinh lêi tæng vèn % 8.61 7.10 2.44 9.07 3 Tû suÊt sinh lêi vèn chñ së h÷u % 39.60 34.09 11.78 27.05 Qua c¸c hÖ sè tµi chÝnh trªn ta cã thÓ thÊy t×nh h×nh tµi chÝnh DN t¹i thêi ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTH2650.doc