Hoạt động nhập khẩu hàng hoá của Tổng Công ty Đầu Tư Xây Dựng Cấp Thoát Nước và Môi Trường VN - VIWASEEN

Tài liệu Hoạt động nhập khẩu hàng hoá của Tổng Công ty Đầu Tư Xây Dựng Cấp Thoát Nước và Môi Trường VN - VIWASEEN: ... Ebook Hoạt động nhập khẩu hàng hoá của Tổng Công ty Đầu Tư Xây Dựng Cấp Thoát Nước và Môi Trường VN - VIWASEEN

doc65 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1253 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Hoạt động nhập khẩu hàng hoá của Tổng Công ty Đầu Tư Xây Dựng Cấp Thoát Nước và Môi Trường VN - VIWASEEN, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môc luc Trang Lêi nãi ®Çu..................................................................................................3 Ch­¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ ho¹t ®éng nhËp khÈu hµng hãa cña tæng c«ng ty ®Çu t­ x©y dùng cÊp tho¸t n­íc vµ m«i tr­êng viÖt nam – VIWASEEN........................................................................................................5 1.1. Lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng nhËp khÈu hµng hãa cña Doanh NghiÖp..........5 1.1.1. Kh¸i niÖm chung vÒ nhËp khÈu hµng hãa..................................................5 1.1.2. Néi dung ho¹t ®éng nhËp khÈu hµng hãa cña doanh nghiÖp...................11 1.1.2.1. Ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ x©y dùng kÕ ho¹t kinh hoanh hµng nhËp khÈu...........................................................................................................11 1.1.2.2. Ho¹t ®éng nhËp khÈu hµng hãa............................................................14 1.1.2.3. §¸nh gi¸ vÒ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng nhËp khÈu hµng hãa........................23 1.2. §Æc ®iÓm cña tæng c«ng ty ®Çu t­ x©y dùng cÊp tho¸t n­íc vµ m«i tr­êng ViÖt Nam............................................................................................................23 1.2.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña tæng c«ng ty ...............................23 1.2.2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ tæ chøc bé m¸y cña tæng c«ng ty.....................27 1.2.3. §Æc ®iÓm cña nguån lùc cña tæng c«ng ty...............................................32 Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng nhËp khÈu hµng ho¸ cña Tæng C«ng Ty §Çu T­ X©y Dùng CÊp Tho¸t N­íc Vµ M«i Tr­êng ViÖt Nam – VIWASEEN......................................................................................................33 2.1. Thùc tr¹ng kinh doanh cña tæng c«ng ty.....................................................33 2.1.1. LÜnh vùc kinh doanh cña tæng c«ng ty.....................................................33 2.1.2. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña tæng c«ng ty......................................34 2.2. Ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng nhËp khÈu hµng ho¸ t¹i Tæng c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ...........................................................................................47 2.2.1. KÕt qu¶ chung vÒ ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸ t¹i Tæng c«ng ty VIWASEEN..........................................................................................47 2.2.2. Tæ chøc thùc hiÖn ho¹t ®éng nhËp khÈu ë Tæng c«ng ty VIWASEEN.......................................................................................................52 2.3. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng nhËp khÈu hµng hãa cña tæng c«ng ty ®Çu t­ cÊp tho¸t n­íc vµ m«i tr­êng ViÖt Nam............................................................................58 2.3.1.¦u ®iÓm vµ lîi thÕ mµ tæng c«ng ty cã ®­îc...........................................58 2.3.2. H¹n chÕ vµ nguyªn nh©n..........................................................................59 Ch­¬ng III: Ph­¬ng h­íng vµ biÖn ph¸p chñ yÕu nh»m hoµn thiÖn ho¹t ®éng nhËp khÈu hµng ho¸ t¹i Tæng c«ng ty ®Çu t­ x©y dùng cÊp tho¸t n­íc vµ m«i tr­êng ViÖt Nam..................................................................................61 3.1 Ph­¬ng h­íng nhËp khÈu hµng ho¸ cña tæng c«ng ty trong thêi gian tíi...61 3.1.1 ThuËn lîi vµ khã kh¨ng cña tæng c«ng ty.................................................61 3.1.2. Ph­¬ng h­íng nhiÖm vô, kÕ ho¹ch trong n¨m 2008 -2009 cña Tæng c«ng ty........................................................................................................................62 3.1.3. Khuynh h­íng nhËp khÈu hµng hãa cña tæng c«ng ty.............................63 3.2. Nh÷ng biÖn ph¸p chñ yÕu nh»m hoµn thiÖn ho¹t ®éng nhËp khÈu hµng ho¸ t¹i Tæng c«ng ty VIWASEEN............................................................................64 3.2.1. BiÖn ph¸p hoµn thiÖn ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc cña tæng c«ng ty........................................................................................64 3.2.2. Hoµn thiÖn chiÕn l­îc kÕ ho¹ch kinh doanh hµng nhËp khÈu cña tæng c«ng ty................................................................................................................65 3.2.3. Hoµn thiÖn nghiÖp vô xuÊt nhËp khÈu......................................................65 3.2.4. §µo t¹o båi d­ìng c¸n bé........................................................................66 3.2.5. T¹o ®éng c¬ lµm viÖc cho c¸n bé.............................................................67 3.3. Mét sè kiÕn nghÞ.........................................................................................68 KÕt LuËn.......................................................................................................71 Tµi liÖu tham kh¶o.................................................................................72 Lêi nãi ®Çu TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi Tr­íc nh÷ng biÕn ®æi to lín cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi theo xu h­íng khu vùc hãa vµ toµn cÇu hãa, ®· ®­a nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®øng tr­íc nh÷ng th¸ch thøc lín lao còng nh­ më ra nh÷ng c¬ héi míi cña sù ph¸t triÓn ®ã. NÕu n¾m lÊy c¬ héi Êy th× cã thÓ coi ®©y lµ ®éng lùc ®Ó thóc ®Èy néi lùc cña n­íc m×nh ph¸t triÓn. §ång thêi nã còng cã thÓ trë thµnh mét t¸c ®éng ng­îc l¹i nÕu nh­ viÖc n¾m b¾t c¸c c¬ héi Êy kh«ng kÞp thêi hoÆc kh«ng ®óng c¸ch. V× vËy trong mét nÒn kinh tÕ më ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cã thÓ héi tô ®ñ c¶ hai t¸c ®éng trªn. NÕu nh­ XK cã thÓ gãp phÇn t¨ng thu ngo¹i tÖ cho ®Êt n­íc th× NK gióp cho qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt ®­îc më réng vµ hiÖu qu¶, ®ång thêi NK cho phÐp bæ xung nh÷ng s¶n phÈm hµng hãa trong n­íc ch­a s¶n suÊt ®­îc hoÆc s¶n xuÊt kh«ng hiÖu qu¶ vµ ®em l¹i lîi Ých cho c¸c bªn tham gia. §Æc biÖt ®èi v­íi VN lµ mét quèc gia ®ang ph¸t triÓn th× nhu cÇu vÒ hµng NK ngµy cµng cao. Lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc thuéc bé X©y Dùng, C«ng ty x©y dùng cÊp tho¸t n­íc WASEENCO ®· sím kh¼ng ®Þnh ®­îc vai trß cña m×nh trong c«ng cuéc x©y dùng ®Êt n­íc. Ho¹t ®éng NK cña c«ng ty kh«ng nh÷ng mang l¹i lîi nhuËn cho doanh nghiÖp mµ cßn mang l¹i lîi Ých kinh tÕ cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. §Ó khai th¸c triÖt ®Ó lîi thÕ cña viÖc NK hµng hãa trong lÜnh vùc x©y dùng nh»m tõng b­íc n©ng cao c¬ së h¹ tÇng trong n­íc, viÖc ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng nhËp khÈu trong lÜnh vùc nhËp khÈu vµ ®Ò ra gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn ho¹t ®éng nµy cã tÇm quan träng ®Æc biÖt vµ cã ý nghÜa thiÕt thùc. Môc tiªu nghiªn cøu cña ®Ò tµi §Ò tµi lµm s¸ng tá vÞ trÝ vµ vai trß ho¹t ®éng kinh doanh NK trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ më ë VN. Trªn c¬ së ph©n tÝch ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng ho¹t ®éng NK trong lÜnh vùc x©y dùng ë c«ng ty WASEENCO trong thêi gian tíi. §èi t­îng ph¹m vi nghiªn cøu §Ò tµi tËp trung nghiªn cøu, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh XNK trong lÜnh vùc x©y dùng cña c«ng ty WASEENCO trong nÒn kinh tÕ më cöa VN trong giai ®o¹n hiÖn nay. Trªn c¬ së ph©n tÝch thùc tr¹ng, c¸c mÆt ­u nh­îc ®iÓm cña c¸c ho¹t ®éng kinh doanh NK cña c«ng ty WASEENCO trong nh÷ng n¨m qua, tõ ®ã ®Ò xuÊt c¸c quan ®iÓm, nh÷ng gi¶i ph¸p míi nh»m ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu t¹i c«ng ty WASEENCO theo yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ më hiÖn nay. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu §Ò tµi dùa trªn lý luËn c¬ b¶n cña triÕt häc, sö dông phÐp duy vËt biÖn chøng cña chñ nghÜa Mac – Lªnin, dïng ph­¬ng ph¸p t­ duy ®i tõ c¸i chung ®Õn c¸i riªng, ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch tæng hîp ®óc kÕt thµnh lý luËn trªn c¬ së thùc tiÔn ®Ó nghiªn cøu. Néi dung bè côc cña ®Ò tµi Bè côc cña ®Ò tµi ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn bao gåm 3 ch­¬ng: Ch­¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ ho¹t ®éng nhËp khÈu hµng hãa cña tæng c«ng ty ®Çu t­ x©y dùng cÊp tho¸t n­íc vµ m«i tr­êng viÖt nam – VIWASEEN Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng nhËp khÈu hµng ho¸ cña Tæng C«ng Ty §Çu T­ X©y Dùng CÊp Tho¸t N­íc Vµ M«i Tr­êng ViÖt Nam – VIWASEEN. Ch­¬ng III: Ph­¬ng h­íng vµ biÖn ph¸p chñ yÕu nh»m hoµn thiÖn ho¹t ®éng nhËp khÈu hµng ho¸ t¹i Tæng c«ng ty ®Çu t­ x©y dùng cÊp tho¸t n­íc vµ m«i tr­êng ViÖt Nam. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o GS.TS. Hoµng §øc Th©n cïng toµn thÓ c¸c thÇy c« trong khoa Th­¬ng M¹i - §H Kinh TÕ Quèc D©n ®· tËn t×nh h­íng dÉn em trong qu¸ tr×nh häc tËp vµ lµm ®Ò tµi nµy. Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n tËp thÓ c¸n bé phßng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu thuéc c«ng ty WASEENCO ®· gióp em trong viÖc t×m tµi liÖu phôc vô ®Ò tµi nµy. Ch­¬ng I Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ ho¹t ®éng nhËp khÈu hµng hãa cña tæng c«ng ty ®Çu t­ x©y dùng cÊp tho¸t n­íc vµ m«i tr­êng viÖt nam – VIWASEEN 1.1. Lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng nhËp khÈu hµng hãa cña Doanh NghiÖp 1.1.1. Kh¸i niÖm chung vÒ nhËp khÈu hµng hãa 1.1.1.1. Kh¸i niÖm vÒ nhËp khÈu: NhËp khÈu lµ ho¹t ®éng kinh doanh bu«n b¸n trªn ph¹m vi quèc tÕ. Nã kh«ng ph¶i lµ hµnh vi bu«n b¸n ®¬n lÎ mµ lµ mét hÖ thèng quan hÖ bu«n b¸n trong mét nÒn kinh tÕ cã tæ chøc c¶ bªn trong vµ bªn ngoµi mét quèc gia. VËy thùc chÊt ë ®©y, NK hµng hãa lµ viÖc mua b¸n hµng hãa tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸c c«ng ty n­íc ngoµi vµ tiÕn hµnh tiªu thô hµng hãa NK t¹i thÞ tr­êng néi ®Þa hoÆc t¸i s¶n xuÊt víi môc ®Ých thu lîi nhuËn vµ nèi liÒn gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng víi nhau. Môc tiªu cña ho¹t ®éng NK lµ viÖc sö dông cã hiÖu qu¶ ngo¹i tÖ tiÕt kiÖm ®Ó NK vËt tù hµng hãa phôc vô cho qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng vµ ®êi sèng ng­êi d©n trong n­íc, ®ång thêi ®¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn nhÞp nhµng vµ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng b¶o vÖ c¸c ngµnh s¶n xuÊt trong n­íc, gi¶i quyÕt sù khan hiÕm cña thÞ tr­êng néi ®Þa. Bªn c¹nh ®ã, th«ng qua NK b¶o ®¶m sù ph¸t triÓn æn ®Þnh nh÷ng ngµnh kinh tÕ mòi nhän cña mçi n­íc mµ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt trong n­íc ch­a ®¼m b¶o cho chóng, t¹o ra nh÷ng n¨ng lùc míi cho s¶n xuÊt, khai th¸c hÕt lîi thÕ so s¸nh cña mçi quèc gia nh»m môc ®Ých kÕt hîp hµi hßa gi÷a NK víi XK vµ c¶i thiÖn c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ. Tiªu chuÈn hiÖu qu¶ cña NK lµ thùc hiÖn sù ®æi míi träng ®iÓm vÒ tr×nh ®é c«ng nghÖ cña s¶n xuÊt trong n­íc nh»m n©ng cao n¨ng suet lao ®éng x· héi t¨ng chÊt l­îng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. V× vËy viÖc chao ®æi hµng hãa dÞch vô gi÷a c¸c n­íc ®­îc ph¸t triÓn gãp phÇn tÝch lü n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ chung vµ ®¶m b¶o cho lîi Ých cña mçi doanh nghiÖp nãi riªng. Ho¹t ®éng NK ®­îc tæ chøc thùc hiÖn víi nhiÒu nghiÖp vô kh¸c nhau, tõ kh©u nghiªn cøu ®iÒu tra, tiÕp cËn thÞ tr­êng n­íc ngoµi, lùa chän hµng hãa NK, tiÕn hµnh giao dÞch ®µm ph¸n, ký kÕt hîp ®ång, tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång cho tíi khi hµng hãa ra tíi bÕn c¶ng, chuyÓn giao quyÒn së h÷u cho ng­êi mua vµ hoµn thµnh thñ tôc thanh to¸n. Mçi kh©u nghiÖp vô ph¶i ®­îc nghiªn cøu thùc hiÖn ®Çy ®ñ, kü l­ìng vµ ®Æt trong mèi quan hÖ lÉn nhau, tranh thñ n¾m b¾t ®­îc lîi thÕ nh»m ®¼m b¶o cho ho¹t ®éng NK ®¹t kÕt qu¶ cao, phôc vô ®Çy ®ñ vµ bæ xung kÞp thêi nhu cÇu trong n­íc. C¬ cÊu NK lµ vÊn ®Ò cã ý nghÜa quan träng, nã ph¶i phï hîp víi môc tiªu chung cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ ë mçi quèc gia, võa b¶o vÖ lîi Ých x· héi, võa t¹o ra lîi nhuËn cao cho c¸c doanh nghiÖp. Bªn c¹nh ®ã, nhËp khÈu g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ®æi míi c«ng nghÖ, võa b¶o hé s¶n xuÊt néi ®Þa ®­a s¶n xuÊt trong n­íc xÝch gÇn tiªu chuÈn quèc tÕ. 1.1.1.2. C¸c h×nh thøc NK Thùc tÕ cho thÊy, nhu cÇu cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng t¨ng, cïng víi sù t¸c ®éng cña nhiÒu nh©n tè trong nÒn kinh tÕ vµ sù n¨ng ®éng s¸ng t¹o cña nhiÒu ng­êi trùc tiÕp kinh doanh ®· t¹o nªn nhiÒu h×nh thøc nhËp khÈu kh¸c nhau. NhËp khÈu ñy th¸c NK ñy th¸c lµ ho¹t ®éng h×nh thµnh gi÷a mét doanh nghiÖp trong n­íc cã vèn ngo¹i tÖ riªng vµ cã nhu cÇu NK mét sè lo¹i hµng hãa kh«ng cã quyÒn giao dÞch ngo¹i th­¬ng tiÕn hµnh NK hµng hãa theo yªu cÇu cña m×nh. Bªn nhËn ñy th¸c ph¶i tiÕn hµnh ®µm ph¸n víi n­íc ngoµi ®Ó lµm thñ tôc nhËp hµng theo yªu cÇu cña bªn ñy th¸c vµ ®­îc nhËn mét phÇn thï lao gäi lµ phÝ ñy th¸c. NhËp khÈu t­ doanh NK tù doanh chÝnh lµ ho¹t ®éng NK ®éc lËp c¶u mét doanh nghiÖp NK trùc tiÕp. Ho¹t ®éng nµy ®ßi hái DN ph¶i nghiªn cøu kü thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc, tÝnh to¸n ®Çy ®ñ chi phÝ ®¶m b¶o kinh doanh nhËp khÈu cã l·i, ®óng ph­¬ng h­íng, chÝnh ®¸ch, luËt ph¸p quèc gia còng nh­ luËt quèc tÕ. NK liªn doanh NK liªn doanh lµ mét ho¹t ®éng NK hµng hãa trªn c¬ së liªn doanh liªn kÕt mét c¸ch tù nguyÖn (trong ®ã cã tÝnh chÊt ét doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp) gi÷a c¸c doanh ngiÖp víi nhau, nh»m phèi hîp cïng giao dÞch vµ ®Ò ra c¸c chñ tr­¬ng biÖn ph¸p cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng NK, thóc ®Èy ho¹t ®éng nµy ph¸t triÓn theo h­íng cã lîi cho tÊt c¶ c¸c bªn tham gia, c¸c bªn tham gia cïng cã lîi vµ cïng chÞu rñi ro. NK hµng ®æi hµng NK hµng ®æi hµng lµ mét ph­¬ng thøc giao dÞch trong ®ã NK kÕt hîp chÆt chÏ víi XK, doanh nghiÖp lµ ng­êi mua nh­ng còng ®ång th­oif lµ ng­êi b¸n, l­îng hµng hãa trao ®æi víi nhau cã gi¸ trÞ t­¬ng ®­¬ng. Môc ®Ých cña h×nh thøc nµy kh«ng chØ tiÕn hµnh NK mµ cÇn ph¶i XK ®­îc hµng hãa mang l¹i hiÖu qu¶ cho ho¹t ®éng XK cho doanh nghiÖp. NK t¸i xuÊt NK t¸i xuÊt lµ ho¹t ®éng NK hµng hãa vµo trong n­íc nh­ng kh«ng ph¶i ®Ó tiªu dïng mµ ®Ó xuÊt sang mét n­íc thø ba nµo ®ã nh»m thu lîi nhuËn. Nh÷ng hµng hãa nhËp nµy kh«ng ®­îc qua chÕ biÕn ë n­íc t¸i xuÊt. 1.1.1.3. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng NK Nh©n tè bªn trong Nh©n tè vÒ vèn vËt chÊt hay søc m¹nh vÒ tµi chÝnh: Trong kinh doanh nÕu kh«ng cã vèn doanh nghiÖp sÏ kh«ng thÓ lµm ®­îc ngay c¶ khi ®· cã c¬ héi kinh doanh. Cã vèn vµ tr­êng vèn gióp DN thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kinh doanh c¶u m×nh mét c¸ch dÔ dµng h¬n, cã ®iÒu kiÖn ®Ó tËn dông c¸c c¬ héi ®Ó thu lîi lín. Sù tr­êng vèn t¹o ra kh¶ n¨ng n¾m b¾t th«ng tin nhanh chÝnh x¸c do cã ®iÒu kiÖn sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn hiÖn ®¹i. Ngoµi ra ßn cho phÐp doanh nghiÖp thùc hiÖn tèt c¸c c«ng viÖc marketing trªn thÞ tr­êng néi ®Þa, t¹o ®iÒu kiÖn tèt cho ho¹t ®éng kinh ®oanh nhËp khÈu. Nh©n tè con ng­êi: Tr×nh ®é chuyªn m«n vµ n¨ng lùc lµm viÖc cña mçi thµnh viªn trong C«ng ty lµ yÕu tè c¬ b¶n quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng trong kinh doanh. XÐt vÒ tiÒm lùc doanh nghiÖp th× con ng­êi lµ vèn quý nhÊt. NÕu cã nh÷ng c¸n bé nhanh nh¹y khÐo lÐo, tr×nh ®é chuyªn m«n cao th× ch¾c ch¾n tÊt c¶ c¸c khu©u cña ho¹t ®éng NK sÏ ®­îc thùc hiÖn nhanh chãng, su«n sÎ, tr¸nh ®­îc nh÷ng rñi ro ®¸ng tiÕc cã thÓ x¶y ra. Trong kinh doanh rñi ro lµ ®iÒu khã cã thÓ tr¸nh khái chØ cã ®iÒu lµ x¶y ra Ýt hay nhiÒu mµ th«i. Do ®Æc ®iÓm riªng cña kinh doanh nhËp khÈu lµ th­êng xuyªn ph¶i giao dÞch víi ®èi t¸c n­íc ngoµi nªn c¸n bé ngoµi gi­oir nghiÖp vô kinh doanh cßn ph¶i giái ngo¹i ng÷ . Ngo¹i ng÷ kÐm sÏ g©y khã kh¨n trong viÖc giao dÞch, lµm ¶nh h­ëng ®iÕn hiÖu qu¶ c«ng viÖc. Lîi thÕ bªn trong cña doanh nghiÖp: Mét doanh ngiÖp kinh doanh l©u n¾m cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng lµ mét ®iÒu kiÖn thuËn lîi. Cã uy tÝn víi ng­êi XK vÒ viÖc thanh to¸n ®ñ, ®óng h¹n sÏ thuËn lîi cho nh÷ng lÇn mua hµng sau. NÕu cã chøc n¨ng Nk ñy th¸c th× DN cã uy tÝn sÏ cã nhiÒu c¸c ®¬n vÞ trong n­íc ñy th¸c viÖc NK cho DN. Hµng hãa cña DN dÔ tiªu thô h¬n nh÷ng DN lµm ¨n kh«ng ®óng ®¾ng, mÊt uy tÝn víi kh¸ch hµng. Ngoµi ra, mét DN cã kinh nghiÖm trong NK mét s¶n phÈm nµo ®ã sÏ lùa chän ®­îc nguån hµng tèt nhÊt phï hîp víi nhu cÇu vµ thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng trnog n­íc do am hiÓu vÒ thÞ tr­êng, cã nh÷ng mèi quan hÖ réng l©u n¨m. ChÝnh nh÷ng ®iÒu ®ã lµm cho ho¹t ®éng NK cña doanh nghiÖp hiÖu qu¶ h¬n. Nh©n tè bªn ngoµi ChÝnh s¸ch cña chÝnh phñ ChÝnh s¸ch cña chÝnh phñ cã t¸c ®éng kh«ng nhá ®Õn ho¹t ®éng NK. C¸c chÝnh s¸ch tµi chÝnh tÝn dông ­u ®·i cho c¸c nhµ NK sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho hä n¾m ®­îc c¬ héi kinh doanh vµ thu lîi nhuËn. ChÝnh s¸ch b¶o hé nÒn s¶n xuÊt c¸c nhµ Nk muèn thu lîi nhuËn qua viÖc b¸n hµng nhËp khÈu trong n­íc, nh­ng mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng h¬n n÷a khuyÕn khÝch c¸c ngµnh s¶n xuÊt trong n­íc ph¸t huy ®­îc kh¶ n¨ng cña m×nh. ThuÕ NK ThuÕ NK lµ mét lo¹i thuÕ ®¸nh vµo mçi ®¬n vÞ hµng hãa hoÆc tÝnh th­o phÇn tr¨m víi tæng gi¸ trÞ hµng hãa hay lµ kÕt hîp c¶ hai c¸ch nãi trªn ®èi víi hµng nhËp khÈu. Theo ®ã ng­êi mua trong n­íc ph¶i tr¶ cho nh÷ng hµng ho¸i NK mét kho¶n lín h¬n n÷a mµ ng­êi XK n­íc ngoµi nhËn ®­îc. ThuÕ NK nh»m b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt, h­íng dÉn tiªu dïng trong n­íc vµ gãp phÇn t¹o nguån thu cho ng©n s¸ch nhµ n­íc. Tuy nhiªn, thuÕ NK lµ cho gi¸ b¸n trong n­íc cña hµng NK cao h¬n møc gi¸ nhËp vµ ng­êi tiªu dïng trong n­íc ph¶i chÞu thuÕ nµy. NÕu thuÕ nµy qu¸ cao sÏ ®­a ®Õn t×nh tr¹ng gi¶m møc cÇu cña ng­êi tiªu dïng ®èi víi hµng nhËp vµ lµm h¹n chÕ møc NK cña doanh nghiÖp. H¹n ng¹ch NK: H¹n ng¹ch NK lµ quy ®Þnh cña nhµ n­íc nh»m h¹n chÕ NK vÒ sè l­îng hoÆc gi¸ trÞ mét sè mÆt hµng nhÊt ®Þnh hoÆc tõ nh÷ng thÞ tr­êng nhÊt ®Þnh trong mét kho¶ng thêi gian th­êng lµ mét n¨m. Môc tiªu viÖc ¸p dông biÖn ph¸p qu¶n lý NK b»ng h¹n ng¹ch cña nhµ n­íc nh»m b¶o hé nÒn s¶n xuÊt trong n­íc, sö dông cã hiÖu qu¶ quü ngo¹i tÖ, b¶o ®¶m c¸c cam kÕt cña ChÝnh phñ ta víi n­íc ngoµi. H¹n ng¹ch NK ®­a ®Õn t×nh tr¹ng h¹n chÕ sè l­îng NK ®ång thêi g©y ¶nh h­ëng ®Õn gi¸ néi ®Þa cña hµng hãa. H¹n ng¹ch NK cã t¸c ®éng t­¬ng ®èi gièng víi thuÕ NK tøc lµ do cã h¹n ng¹ch lµm gi¸ hµng NK trong n­íc sÏ t¨ng lªn. Nh­ng h¹n ng¹ch kh«ng lµm t¨ng thu ng©n s¸ch. §èi víi c¶ ChÝnh phñ vµ c¸c doanh nghiÖp trong n­íc, viÖc cÊp h¹n ng¹ch NK cã lîi x¸c ®Þnh ®­îc khèi l­îng NK biÕt tr­íc. HiÖn nay nhµ n­íc ta tiÕn hµnh ®Êu thÇu h¹n ng¹ch chø kh«ng ph©n bæ trùc tiÕp nh­ tr­íc ®©y n÷a. DN nµo th¾ng thÇu th× sÏ cã quyÒn NK mÆt hµng ®ã víi sè l­îng quy ®Þnh. Tuy nhiªn viÖc NK nhiÒu hay Ýt khi DN ®· th¾ng thÇu phô th­îc vµo ®Þnh ng¹ch (t«ng h¹n ng¹ch) mµ chÝnh phñ ®­a ra. Tû gi¸ hèi ®o¸i C¸c ph­¬ng tiÖn thanh to¸n Quèc tÕ ®­îc mua vµ b¸n trªn thÞ tr­êng hèi ®o¸i b»ng tiÒn tÖ quèc gia cña mét n­íc theo mét gi¸ c¶ nhÊt ®Þnh. V× vËy gi¸ c¶ cña mét ®¬n vÞ tiÒn tÖ nµy thÓ hiÖn b»ng mét sè ®¬n vÞ tiÒn tÖ n­íc kia ®­îc gäi lµ tû gi¸ hèi ®o¸i (TGH§). ViÖc ¸p dông lo¹i TGH§ nµo, TGH§ cao hay thÊp ®Òu ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng NK. ViÖc ph¸ gi¸ ®ång néi tÖ hay chÝnh lµ TGH§ cao lªn sÏ cã t¸c dông khuyÕn khÝch XK, h¹n chÕ NK. Ng­îc l¹i, TGH§ thÊp sÏ h¹n chÕ XK vµ ®Èy m¹nh NK. Nh©n tè c¹nh tranh: C¹nh tranh ®­îc xem xÐt theo hai gãc ®é: c¹nh tranh trong néi bé ngµnh s¶n xuÊt trong n­íc vµ c¹nh tranh víi c¸c dèi thñ n­íc ngoµi. Trong mét thêi kú, nÕu cã nhiÒu lo¹i doanh nghiÖp cïng NK mét lo¹i mÆt hµng vµ tiªu thô ë thÞ tr­êng néi ®Þa hay NK ®Ó s¶n xuÊt mét lo¹i mÆt hµng th× viÖc c¹nh tranh cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn gi¸ c¶, doanh sè b¸n hµng, ¶nh h­ëng tíi møc tiªu thô vµ do ®ã ¶nh h­ëng tíi kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ kinh doanh. Khi cã nhiÒu nhµ NK cïng quan t©m ®Õn mét lo¹i hµng hãa, gi¸ NK còng t¨ng lªn lµm t¨ng c¸c kho¶n chi phÝ, gi¶m hiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp cïng mét lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh. Khi cã nhiÒu nhµ NK cïng quan t©m ®Õn mét lo¹i hµng hãa, gi¸ NK còng t¨ng lªn lµm t¨ng c¸c kho¶n chi phÝ gi¶m hiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp cïng mét lÜnh vùc kih doanh. C¸c nhµ s¶n xuÊt n­íc ngoµi khi th©m nhËp thÞ tr­êng néi ®Þa còng trë thµnh mét ®èi thñ c¹nh tranh cña doanh nghÖp trong n­íc. Hä c¹nh tranh b»ng gi¸ c¶, chÊt l­îng, mÉu m·, uy tÝn... khi thu hót ®­îc kh¸ch hµng vÒ phÝa m×nh, c¸c s¶n ph¶m cña n­íc ngoµi lµm gi¶m thÞ phÇn cña s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt trong n­íc tõ nguyªn liÖu NK, tõ ®ã lµm gi¶m doanh sè b¸n hµng cña c¸c doanh nghiÖp kinh doanh NK. Do vËy c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc XXNK nãi chung vµ c«ng ty x©y dùng cÊp tho¸t n­íc nãi riªng muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong m«i tr­êng c¹nh tranh khèc liÖt nµy hä cÇn ph¶i biÕt tù ph¸t huy lîi thÕ bªn trong cña doanh nghiÖp nh­ vÒ søc m¹nh tµi chÝnh, vÒ uy tÝn cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng vÒ tr×nh ®é cña ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn... còng nh­ ph¶i chñ ®éng h¬n n÷a vÒ vÊn ®Ò n¾m b¾t c¸c chÝnh s¸ch chñ tr­¬ng cña §¶ng vµ ChÝnh phñ vµ ®iÒu quan träng h¬n n÷a doanh nghiÖp ph¶i n¨ng ®éng h¬n trong viÖc c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi víi lîi thÕ “s©n nhµ” cña m×nh. 1.1.1.4. Vai trß cña ho¹t ®éng nhËp khÈu NK lµ mét trong nhai ho¹t ®éng cÊu thµnh nªn nghiÖp vô ngo¹i th­¬ng, lµ mét bé phËn kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong ho¹t ®éng ngo¹i th­¬ng cña mçi quèc gia. Nã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn ®êi sèng vµ s¶n xuÊt, thÓ hiªn sù phô thuéc g¾n bã lÉn nhau gi÷a nÒn kinh tÕ quèc gia víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Nã t¸c ®éng tÝch cùc tíi sù ph¸t triÓncaan ®èi vµ khai th¸c tiÒm n¨ng thÕ m¹nh cña nÒn kinh tÕ mçi quèc gia vÒ t×nh h×nh kinh tÕ thÕ giíi hiÖn nay, c¸c n­íc kh«ng ngõng tham gia vµo c¸c tæ chøcchung ®Ó më réng bu«n b¸n quèc tÕ, ph©n c«ng lao ®éng quèc tees ngµy cµng ph¸t triÓn. Do ®ã, sù phô thuéc lÉn nhau gi÷a c¸c quèc gia ngµy cµng lín, viÖc h×nh thµnh trung t©m th­¬ng m¹i khèi mËu dÞch tù do ®· chøng tæ viÖc l­u chuyÓn hµng hãa gi÷a c¸c quèc gia nµy ngµy cµng hoµn thiÖn vµ n©ng cao. Khi ®ã vai trß cña ho¹t ®éng NK ngµy cµng cã ý nghÜa quan träng ®èi víi viÖc ph¸t triÓn vµ æn ®Þnh cña mçi quèc gia ngµy cµng cã ý nghÜa quan träng ®èi víi viÖc ph¸t triÓn vµ æn ®Þnh cña mçi quèc gia, còng nh­ c¸c n­íc trong khu vùc, cô thÓ ë nh÷ng ®iÓm nh­ sau: - Tr­íc hÕt, NK lµ c¬ së ®Ó bæ xung hµng hãa trong n­íc ®Ó s¶n xuÊt ®­îc hoÆc s¶n xuÊt ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu. Nã cho phÐp tiªu dïng mét l­îng hµng hãa nhiÒu h¬n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt trong n­íc, lµm t¨ng møc sèng cña ng­êi d©n. Ngoµi ra, NK cßn lµm ®a d¹ng c¸c hµng hãa vÒ chñng lo¹i vµ quy c¸ch, cho phÐp lµm tháa m·n nhu cÇu cao h¬n cña ng­êi tiªu dïng. - NK t¹o ra sù ph¸t triÓn ®ång ®Òu vÒ tr×nh ®é x· héi, ph¸ bá t×nh tr¹ng ®éc quyÒn trong s¶n xuÊt kinh doanh trong n­íc, ph¸t huy nh©n tè míi trong s¶n xuÊt nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c tæ chøc kinh tÕ cã c¬ héi tham gia c¹nh tranh trªn th­¬ng tr­êng trong khu vùc còng nh­ trªn thÕ giíi. - NK cßn cã vai trß tÝch cùc thóc ®¶y xuÊt khÈu gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng hµng XK, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc XK hµng hãa cña mét quèc gia, xÝch gÇn h¬n víi tiªu chuÈn quèc tÕ, héi nhËp víi thÞ tr­êng trong vµ ngoµi khu vùc. - NK t¹o ra sù biÕn ®æi gi÷a nÒn kinh tÕ trong n­íc víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi. T¹o ®iÒu kiÖn cho ph©n c«ng lao ®éng vµ hîp t¸c quèc tÕ, ph¸t huy lîi thÕ so s¸nh cña ®Êt n­íc trªn c¬ së lîi thÕ so s¸nh cña ®Êt n­îc, trªn c¬ së lîi thÕ so s¸nh cña chuyªn m«n hãa s¶n xuÊt. §­a nÒ kinh tÕ quèc gia cã ®iÒu kiÖn héi nhËp víi nÒn kinh tÕ cña c¸c quèc gia trong khu vùc còng nh­ trªn toµn thÕ giíi. Tuy nhiªn, viÖc ph¸t huy hªt vai trß cña NK cßn phô thuéc vµo ®­êng lèi, quan ®iÓm cña mçi quèc gia. ViÖt Nam tr­íc ®©y trong th­oif kú kinh tÕ kÕ ho¹ch hãa tËp trong quan liªu bao cÊp, quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ chØ thu hÑp trong ph¹m vi c¸c n­íc thuéc phe x· héi chñ nghÜa. C¸c quan hÖ XNK chñ yÕu diÔn ra d­íi c¸c h×nh thøc viÖn trî hoÆc mua bµn theo nghÞ ®Þnh, do ®ã kh«ng kÝch thÝch ®­îc ho¹t ®éng th­¬ng m¹i quèc tÕ nãi chung vµ NK nãi riªng ph¸t triÓn. Sù tham gia qu¸ s©u cña nhµ n­íc ®· mÊt ®i tÝnh linh ho¹t, uyÓn chuyÓn cña ho¹t ®éng NK, do ®ã kh«ng ph¸t huy ®­îc vai trß cña nã trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Chñ thÓ cña ho¹t ®éng NK trong c¬ chÕ cò lµ nh÷ng doanh nghiÖp nhµ n­íc ®éc quyÒn, thô ®éng, c¬ cÊu tæ chøc cång kÒnh kÐm n¨ng ®éng. Do vËy, c«ng t¸c NK diÔn ra tr× trÖ, kh«ng ®¸p øng nhu cÇu hµng hãa trong n­íc. §øng tr­íchoanf c¶nh ®ã t¹i §¹i héi §¶ng lÇn thø VI (1986) §¶ng ta ®· m¹nh d¹n ®­a ra nh÷ng c¶i c¸ch cã ý nghÜa quan träng ®èi víi c«ng cuéc ph¸t triÓn kinh tÕ cña nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng XHCN. §©y lµ b­íc ngoÆt ®­a nÒn kinh tÕ n­íc ta héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi, c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt NK còng b¾t ®Çu ph¸t huy m¹nh mÏ vai trß cña nã. Thùc tÕ ®· chøng minh mét c¸ch râ rµng sù n¨ng ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng còng nh­ kh¼ng ®Þnh vai trß cña th­¬ng m¹i quèc tÕ nãi chung vµ ho¹t ®éng nhËp khÈu nãi riªng ®Õn nÒn kinh tÕ n­íc ta. 1.1.2. Néi dung ho¹t ®éng nhËp khÈu hµng hãa cña doanh nghiÖp 1.1.2.1. Ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ x©y dùng kÕ ho¹t kinh hoanh hµng nhËp khÈu. Ngiªn cøu thÞ tr­êng lµ mét ho¹t ®éng cña c¸c nhµ marketing sö dông mét hÖ thèng c¸c c«ng cô, kü thuËt ®Ó thu thËp vµ sö lý th«ng tin thÞ tr­êng vÒ nhu cÇu vµ mong muèn cña kh¸ch hµng trªn c¬ së ®ã ®­a ra quyÕt ®Þnh marketing ®óng ®¾n. Trong TMQT nghiªn cøu thÞ tr­êng bao gåm nghiªn cøu thÞ tr­êng trong n­íc vµ thÞ tr­êng n­íc ngoµi. Nghiªn cøu thÞ tr­êng trong n­íc Trªn thÞ tr­êng lu«n cã nh÷ng biÕn ®éng mµ b¶n th©n doanh nghiÖp rÊt khã l­îng hãa ®­îc. Do vËy cÇn ph¶i theo s¸t vµ am hiÓu thÞ tr­¬gnf th«ng qua ho¹t ®éng nghiªn cøu. ViÖc thu thËp ®Çy ®ñ th«ng tin vÒ thÞ tr­êng cã ý nghÜa cho viÖc ra quyÕt ®Þnh trong kinh doanh v× ®©y lµ thÞ tr­êng ®Çu ra cña doanh nghiÖp. Khi nghiªn cøu thÞ tr­êng trong n­íc, doanh nghiÖp cÇn tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái sau: + ThÞ tr­êng trong n­íc ®ang cÇn mÆt hµng g×? T×m hiÓu vÒ mÆt hµng, quy c¸ch, mÉu m· chñng lo¹i... + T×nh h×nh tiªu thô mÆt hµng ®ã ra sao? + Tû suÊt ngo¹i tÖ lµ bao nhiªu? Nghiªn cøu thÞ tr­êng n­íc ngoµi: Môc ®Ých cña giai ®o¹n nµy lµ l÷a chän ®­îc nguån hµng NK vµ ®èi t¸c giao dÞch mét c¸ch tèt nhÊt. V× ®©y lµ thÞ tr­êng n­íc ngoµi nªn viÖc nghiªn cøu gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ kh«ng ®­îc kü l­ìng nh­ thÞ tr­êng trong n­íc. Doanh nghiÖp cÇn biÕt c¸c th«ng tin vÒ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt, cung cÊp, gi¸ c¶ vµ sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng. Bªn c¹nh ®ã cÇn am hiÓu vÒ chÝnh trÞ, luËt ph¸p, tËp qu¸n kinh doanh cña n­íc b¹n hµng. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu thÞ tr­êng C«ng viÖc ®©u tiªn cña ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ thu thËp nh÷ng th«ng tin liªn quan ®Õn thÞ tr­êng vµ mÆt hµng doanh nghiÖp cÇn quan t©m. Cã hai ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu thÞ tr­êng: + Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu v¨n phßng hay ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu t¹i bµn + Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu t¹i hiÖn tr­êng Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu t¹i bµn VÒ c¬ b¶n nghiªn cøu t¹i bµn bao gåm viÖc thu thËp th«ng tin tõ c¸c nguån t­ liÖu xuÊt b¶n hay kh«ng xuÊt b¶n vµ t×m nh÷ng nguån ®ã. Cã thÓ lÊy tµi liÖu tõ 3 nguån c¬ b¶n ®ã lµ: + Nh÷ng th«ng tin tõ c¸c tæ chøc quèc tÕ nh­: Trung t©m TMQT (ITC), tæ chøc th­¬gn m¹i vµ ph¸t triÓn cña liªn hiÖp quèc (UNCTAD), héi ®ång kinh tÕ x· héi Ch©u ¸ Th¸i B×nh D­¬ng (ESCAP). + Nh÷ng th«ng tin tõ c¸c s¸ch b¸o th­¬ng m¹i do c¸c tæ chøc quèc gia hoÆc c¸c c¶ nh©n xuÊt b¶n nh­: Niªn gi¸m thèng kª xuÊt b¶n khÈu cña c¸c n­íc, thêi b¸o tµi chÝnh, thêi b¸o kinh tÕ… + Nh÷ng th«ng tin tõ quan hÖ víi th­¬ng nh©n. Sè liÖu th«ng kª lµ mét trong nh÷ng lo¹i th«ng tin quan träng nhÊt, ®­îc sÎ dông trong nghiªn cøu thÞ tr­êng, ®Æc biÖt lµ nghiªn cøu t¹i bµn. §ã lµ nh÷ng sè liÖu thèng kª vÒ s¶n xuÊt, tiªu thô, XK,NK dù tr÷, tån kho, gi¸ c¶… Nã gióp cho ng­êi nghiªn cøu cã mét c¸i nh×n bao qu¸t vÒ dung l­îng thÞ tr­êng vµ xu h­íng ph¸t triÓn. Nghiªn cøu t¹i bµn lµ ph­¬ng ph¸p phæ th«ng nhÊt vÒ nghiªn cøu thÞ tr­êng v× nã ®ì tèn kÐm vµ phï hîp víi kh¶ n¨ng cña nh÷ng doanh nghiÖp míi tham gia vµo thÞ tr­êng thÕ giíi. Tuy nhiªn, nã còng cã nh÷ng h¹n chÕ nh­ chËm vµ møc ®é tin cËy cã h¹n. KÕt qu¼ nghiªn cøu t¹i bµn còng cÇn ph¶i ®­îc bæ sung b»ng nghiªn cøu hiÖn tr­êng. Nghiªn cøu t¹i hiÖn tr­êng: Nghiªn cøu t¹i hiÖn tr­êng bao gåm viÖc thu thËp th«ng tin chñ yÕu th«ng qua tiÕp xóc víi mäi ng­êi trªn thÞ tr­êng. §©y lµ mét ph­¬ng ph¸p quan träng. VÒ mÆt tr×nh tù, nghiªn cøu t¹i hiÖn tr­êng cã thÓ ®­îc thùc hiÖn sau khi ®· s¬ bé ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu t¹i bµn, nghÜa lµ sau khi ®· sö lý th«ng tin. Nghiªn cøu t¹i bµn chñ yÕu thu thËp th«ng tin qua c¸c nguån ®· ®­îc c«ng khai xuÊt b¶n, c«ng nghiªn cøu t¹i hiÖn tr­êng chñ yÕu thu thËp th«ng tin tõ trùc quan th«ng qua c¸c quan hÖ giao tiÕp víi th­¬ng nh©n vµ víi ng­êi tiªu dïng. XÐt vÒ tÝnh phøc t¹p vµ møc ®é chi phÝ, nghiªn cøu t¹i hiÖn tr­êng lµ mét ho¹t ®éng tèn kÐm, ®ßi hái kü n¨ng vµ kinh nghiÖm cao do ®ã kh«ng ph¶i doanh nghiÖp nµo còng cã kh¶ n¨ng lµm ®­îc. Nghiªn cøu hiÖn tronwgf cã thÓ ®­îc thùc hiÖn b»ng c¸c c©u hái, phiÕu ®iÒu tra, pháng vÊn qua ®iÖn tho¹i, ®iÒu tr¨ qua b­u ®iÖn. X©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh hµng nhËp khÈu: C¨n cø vµo nh÷ng th«ng tin thu thËp ®­îc trong viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng, lùa chän ®èi t¸c vµ quyÕt ®Þnh môc tiªu mµ doanh nghiÖp ®· ®Ò ra ®Ó lËp ph­¬ng ¸n kinh doanh. Néi dung cña nã bao gåm nhiÒu c«ng viÖc, trong ®ã cã c¸c c«ng viÖc sau: + VÊn ®Ò c¬ b¶n ®Çu tiªn lµ ph¶i x¸c ®Þnh mÆt hµn NK. + X¸c ®Þnh sè l­îng hµng NK. + Lùa chän thÞ tr­êng, b¹n hµng, ph­¬ng thøc giao dÞch… + §Ò ra c¸c ph­¬ng ph¸p ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu trªn nh­ héi th¶o, giíi thiÖu, qu¶ng c¸o… + S¬ bé ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña ho¹t ®éng NK. Dïng mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ nh­: Lîi nhuËn = Tæng doanh thu NK – Tæng chi phÝ NK Tû suÊt ngo¹i tÖ hµng NK: ®ã lµ sè l­îng b¶n tÖ thu vÒ khi ph¶i chi ra mét ®ång ngo¹i tÖ. NÕu tû suÊt ngo¹i tÖ hµng NK lín h¬n tû gi¸ hèi ®o¸i t× ph­¬ng ¸n kinh doanh nµy hiÖu qu¶, doanh nghiÖp nªn nhËp. Ng­îc l¹i, khong nªn nhËp. Tr­êng hîp tû suÊt b»ng tû gi¸ hèi ®o¸i th× doanh nghiÖp cã thÓ thùc hiÖn hay kh«ng cßn tïy thuéc vµo tr­êng hîp cô thÓ. 1.1.2.2. Ho¹t ®éng nhËp khÈu hµng hãa 1.1.2.1. Giao dÞch vµ ký kÕt hîp ®ång a) Giao dÞch ®µm ph¸n tr­íc khi ký kÕt §Ó cã thÓ so¹n th¶o vµ ®i ®Õn ký kÕt hîp ®ång tr­íc hÕt hai bªn ph¶i ®¹t ®­îc nh÷ng tháa thuËn chung trong bu«n b¸n. Trong qu¸ tr×nh ®µm ph¸n, hai bªn sÏ ®­a ra nh÷ng yªu cÊu, ý muèn cña m×nh ®Ó cïng xem xÐt, th¶o luËn ®Ó cïng thèng nhÊt lµm c¨n cø ®Ó so¹n th¶o mét hîp ®ång. Th«ng th­êng cã ba h×nh thøc ®µm ph¸n lµ: + §µm ph¸n qua th­ tÝn + §µm ph¸n qua ®iÖn tho¹i + §µm ph¸n b»ng gÆp gì trùc tiÕp GÆp gì trùc tiÕp ®Ó ®µm ph¸n th­êng ¸p dông ®èi víi hîp ®ång lín, cÇn trao ®æi cÆn kÏ. H×nh thøc nµy tèn nhiÒu chi phÝ nh­ng hiÖu qu¶ c«ng viÖc cao h¬n. Trong bu«n b¸n Quèc tÕ, nh÷ng b­íc giao dÞch chñ yªu th­êng diÓna nh­ sau: Hái gi¸: §©y lµ viÖc ng­êi mua ®Ò nghÞ ng­êi b¸n b¸o gi¸ cho m×nh gi¸ c¶ c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó mua hµng. Néi dung cña mét hái gi¸ cã thÓ bao gåm: Tªn hµng, quy c¸ch, phÈm chÊt, sè l­îng, thêi gian giao hµng mong muèn. Gi¸ c¶ mµ ng­êi mua cã thÓ tr¶ cho mùt hµng ®ã th­êng ®­îc ng­êi mua gi÷ kÝn, nh­ng ®Ó tr¸nh mÊt thêi gian hái ®i hái l¹i, ng­êi mua nªu râ ®iÒu kiÖn mµ m×nh mong muèn ®Ó lµm c¬ së giao hµng… Hái gi¸ khong giµng buéc tr¸ch nhiÖm cña ng­êi hái gi¸ song kh«ng nªn hái gi¸ qu¸ nhiÒu n¬i v× nh­ vËy sÏ t¹o ra c¬n sèt ¶o vÒ mÆt hµng ®ã ®iÒu nµy kh«ng cã lîi cho ng­êi mua. Ph¸t gi¸ hay cßn gäi lµ chµo hµng: Ph¸t gi¸ lµ chµo hµng, lµ viÖc ng­êi b¸n thÓ hiÖn râ ý ®Þnh b¸n hµng cña m×nh, trong chµo hµng ng­êi ta nªu râ: Tªn hµng, quy c¸ch, phÈm chÊt, sè l­îng, gi¸ c¶, ®iÒu kiÖn s¬ së giao hµng, thêi h¹n giao hµng, thÓ thøc giao nhËn hµng, ®iÒu kiÖn thanh to¸n… Ph©n biÖt hai lo¹i chµo hµng lµ chµo hµng cè ®Þnh vµ chµo hµng tù do: + Chµo hµng cè ®Þnh lµ viÖc chµo b¸n mét l« hµng cè ®Þnh cho mét ng­êi ma nhÊt ®Þnh. Nõu ng­êi mua chÊp nhËn chµo hµng ®ã th× hîp ®ång coi n._.h­ ®­îc giao kÕt. Ng­êi chµo hµng bÞ giµng buéc tr¸ch nhiÖm vµo lêi ®Ò nghÞ cña m×nh. + Chµo hµng tù do lµ viÖc chµo b¸n mét l« hµng cho nhiÒu kh¸ch hµng. ViÖc kh¸ch hµng chÊp nhËn hoµn toµn c¸c ®iÒu kiÖn cña chµo hµng tù do kh«ng cã nghÜa lµ hîp ®ång ®­îc ký kÕt. Ng­êi mua còng kh«ng thÓ tr¸ch ng­êi b¸n nÕu sau ®ã ng­êi b¸n kh«ng ký kÕt hîp hîp ®ång víi m×nh v× trµo hµng tù do kh«ng giµng buéc tr¸ch nhiÖm cña ng­êi ph¸t ra nã. §Æt hµng: Lêi ®Ò nghÞ ký kÕt hîp ®ång xuÊt ph¸t tõ phÝa ng­êi mua ®­îc ®­a ra d­íi d×nh thøc ®Æt hµng. Trong mÆt hµng ng­êi mua nªu cô thÓ vÒ hµng hãa ®Þnh mua vµ tÊt c¶ nh÷ng néi dung cÇn thiÕt cho viÖc ký kÕt hîp ®ång. Trªn thùc tÕ, ng­êi ta chØ ®Æt hµng víi c¸c kh¸ch hµng cã quan hÖ th­êng xuyªn. Hoµn gi¸: Hoµn gi¸ lµ mÆc c¶ vÒ gi¸ hoÆc c¸c ®iÒu kiÖn giao hµng. Khi ng­êi nhËn ®­îc chµo hµng mµ kh«ng chÊp nhËn hoµn toµn chµo hµng ®ã sÏ ®­a ra mét ®Ò nghÞ míi th× ®Ò nghÞ míi nµy gäi lµ tr¶ gi¸. Trong bu«n b¸ quèc tÕ, mçi lÇn giao dÞch th­êng tr¶i qua nhiÒu lÇn gi¸ míi ®i ®Õn kÕt thóc. Nh­ vËy hoµn gi¸ bao gåm nhiÒu sù tr¶ gi¸. ChÊp nhËn ChÊp nhËn lµ sù ®oongf ý hoµn toµn tÊt c¶ mäi ®iÒu kiÖn cña chµo hµng (hoÆc ®Æt hµng) mµ phÝa bªn kia ®­a ra. Khi ®ã hîp ®ång ®­îc thµnh lËp. X¸c nhËn Sau khi hai bªn ®· thèng nhÊt tháa thuËn víi nhau vÒ c¸c ®iÒu kiÖn giao dÞch, khi ghi l¹i mäi ®iÒu ®· tháa thuËn råi göi cho bªn kia. §ã lµ v¨n b¼n x¸c nhËn. X¸c nhËn th­êng ®­îc thµnh lËp thµnh hai v¨n b¶n, bªn lËp x¸c nhËn ký tr­íc råi göi cho bªn kia. Bªn kia ký song gi÷ l¹i mét b¶n vµ göi l¹i mét b¶n. Sau khi giao dÞch ®µm ph¸n, nÕu hai bªn cã thiÖn chÝ vµ cã ®­îc tiÕng nãi chung th× sÏ ®i ®Õn ký kÕt hîp ®ång mua b¸n. Ký kÕt hîp ®ång: Hîp ®ång mua b¸n quèc tÕ lµ sù tháa thuËn cña nh÷ng ®­¬ng sù cã quèc tÞch kh¸c nhau, theo ®ã bªn b¸n cã nghÜa vô chuyÓn quyÒn së h÷u mét khèi l­îng hµng hãa nhÊt ®Þnh cho bªn mua vµ bªn mua cã nghÜa vô tr¶ tiÒn vµ nhËn hµng. Trong TMQT, hîp ®ång ®oxcj thµnh lËp b»ng v¨n b¶n, ®ã lµ chóng tõ cô thÓ vµ cÇn thiÕt vÒ sù tháa thuËn gi÷a hai bªn mua vµ b¸n. Mäi quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña c¸c bªn ®­îc thÓ hiÖn râ rµng trong hîp ®ång sau khi hai bªn ®· ký kÕt trªn nguyªn t¾c tù nguyÖn vµ cïng cã lîi. V× vËy hîp ®ång chÝnh lµ b»ng chøng ®Ó quy tr¸ch nhiÖm cho c¸c bªn khi cã tranh chÊp, vi ph¹m hîp ®ång chÝnh lµ b»ng ch¾ng ®Ó quy tr¸ch nhiÖm cho c¸c bªn khi cã tranh chÊp, vi ph¹m hîp ®ång. §ång thêi còng lµ c¬ së ®Ó thèng kª, theo dâi, kiÓm tra, ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn hîp ®ång cña c¸c bªn. Cã thÓ ký kÕt hîp ®ång theo c¸c c¸ch sau: + Hai bªn ký kÕt vµo mét hîp ®ång mua b¸n + Bªn mua x¸c nhËn th­ chµo hµng cña bªn b¸n + Bªn b¸n x¸c nhËn ®¬n ®Æt hµng cña bªn mua Mét hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th­¬ng th­êng cã néi dung sau: Sè hiÖu hîp ®ång §Þa ®iÓm vµ ngµy th¸ng ký kÕt hîp ®ång Tªn vµ ®Þa chØ cña c¸c bªn ®­¬ng sù C¬ së ph¸p lý ®Ó ký kÕt hîp ®ång C¸c ®iÒu kho¶n b¾t buéc ®Ó ký kÕt hîp ®ång (theo ®iÒu 50 luËt th­¬ng m¹i) gåm: + Tªn hµng + Sè l­îng + Quy c¸ch chÊt l­îng + Gi¸ c¶ + Ph­¬ng thøc thanh to¸n + §Þa ®iÓm vµ thêi gian giao nhËn hµng Ngoµi ra, c¸c bªn cã thÓ tháa thuËn thªm nh÷ng ®iÒu kho¶n kh¸c nh­ ®iÒu kho¶n khiÕu n¹i, ®iÒu kho¶n bÊt kh¶ kh¸ng vµ c¸c ®iÒu kho¶n kh¸c. Cô thÓ, mét hîp ®ång NK cã thÓ gåm cac ®iÒu kho¶n nh­ sau: §iÒu1: c¸c kh¸i niÖm chung (®Æc biÖt cÇn víi hîp ®ång Nk d©y truyÒn s¶n xuÊt). §iÒu 2: hµng hãa vµ sè l­îng §iÒu 3: Gi¸ c¶ §iÒu 4: Thanh to¸n §iÒu 5: Giao hµng §iÒu 6: KiÓm tra hµng hãa §iÒu 7: Träng tµi §iÒu 8: Ph¹t §iÒu 9: BÊt kh¶ kh¸ng §iÒu 10: Thêi biÓu thùc hiÖn hîp ®ång §iÒu 11: b¶o hµnh hµng hãa §iÒu 12: C¸c quy ®Þnh kh¸c §i kÌm víi hîp ®ång cã thÓ cã c¸c b¶n phô lôc tµi liÖu kü thuËt, c¸c b¶n kª chi tiÕt… tïy thuéc vµo tõng mÆt hµng vµ yªu cÇu cña c¸c bªn. Hîp ®ång ph¶i ®­îc tr×nh bµy râ rµng s¸ng sña, dÔ hiÓu ®Ó tr¸nh sù mÆc nhiªn suy luËn cña c¸c bªn theo c¸c h­íng kh¸c nhau. Ph¶i cã ch÷ ký cña ng­êi ®¹i diÖn vµ con dÊu cña c¸c bªn. b)Thùc hiÖn hîp ®ång Sau khi hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th­¬ng ®· ®­îc ký kÕt, ®¬n vÞ kinh doanh NK víi t­ c¸ch lµ mét bªn ký kÕt – Ph¶i tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång ®ã. §©y lµ mét c«ng viÖc phøc t¹p, nã ®ßi hái ph¶i tu©n thñ luËt quèc gia vµ b¶o ®¶m uy tÝn kinh doanh cña doanh nghiÖp. §Ó thùc hiÖn mét hîp ®ång Nk, doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc sau: Ký hîp ®ång GiÊy xin phÐp (nÕu cã) Më L/C §«n ®èc phÝa b¸n giao hµng TiÕp nhËn hµng(kiÓm tra SL,CL) Lµm thñ tôc h¶i quan (nhËp khÈu) Mua b¶o hiÓm (nÕu cã quyÒn) Thuª tÇu (nÕu cã quyÒn) Thuª hµng cho ng­êi ®Æt hµng (DNTM) Lµm thñ tôc thanh to¸n Xö lý tranh chÊp (nÕu cã) Tr×nh tù trªn ®©y còng chØ mang tÝnh chÊt t­¬ng ®èi. Cã nh÷ng c«ng viÖc tÊt yÕu ph¶i lµm, cã nh÷ng c«ng viÖc cã thÓ lµm hay kh«ng tïy tõng hîp ®ång vµ cã nh÷ng c«ng viÖc thay ®æi vÞ trÝ cho nhau. Ký hîp ®ång Tr­íc ®©y c¸c ®¬n vÞ kinh doanh NK, mçi lÇn muèn nhËp hµng ph¶i xin giÊy phÐp chuyÓn cña b99u th­¬ng m¹i. HiÖn nay, h×nh th­cs nµy kh«ng cßn sö dông n÷a. Theo nghÞ ®Þnh 57 cña ChÝnh phñ ban hµnh ngµy 31/7/1998 th× tÊt c¶ mäi th­¬ng nh©n ViÖt Nam ®­îc XNK hµng hãa kÓ c¶ ñy th¸c XK ra n­íc ngoµi theo giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh mµ kh«ng cÇn ph¶i xin giÊy phÐp cña bé th­¬ng m¹i trõ nh÷ng hµng hãa cÊm XNK cã ®iÒu kiÖn. §èi víi nh÷ng hµng hãa nµy do chÝnh phñ trùc tiÕp phª duyÖt hoÆt ñy quyªtnf cho c¸c cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. Cïng víi ®¨ng ký kinh doanh th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®¨ng ký m· sè doanh nghiÖp xuÊt khÈu víi tæng côc h¶i quan ë c¸c tØnh, thµnh phè. Nhµ n­íc thèng nhÊt qu¶n lý XNK hµng hãa th«ng qua viÖc cÊp h¹n ng¹ch. C¸c giÊy phÐp kinh doanh XNK Bé th­¬ng m¹i ®· cÊp, hÕt hiÖu lùc thi hµnh ngµy 01/09/1998 Më L/C Cã nhiÒu ph­¬ng thøc ®Ó thanh to¸n nh­ng nÕu doanh nghiÖp lùa chän thanh to¸n theo ph­¬ng thøc L/C (Letter of credit). L/C lµ mét v¨n b¶n ph¸p lý do ng©n hµng ra theo yªu cÇu cña ng­êi Nk cam kÕt tr¶ cho ng­êi XK (ng­êi h­ëng lîi) mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh víi ®iÒu kiÖn ng­êi nµy thùc hiÖn ®óng vµ ®ñ nh÷ng ®iÒu kiÖn quy ®Þnh trong th­ tÝn dông. §Ó më mét L/C doanh nghiÖp ph¶i lµm ®¬n xin më L/C göi ®iÕn ng©n hµn ®­îc quyÒn thanh to¸n quèc tÕ cïng víi hai ñy nhiÖm chi: mét ®Ó tr¶ thñ tôc phÝ më L/C. Kho¶n tiÒn ký quü tÝnh theo tû lÖ % tæng gi¸ trÞ hîp ®ång. Tû lÖ nµy cã thÓ lªn ®Õn 100% hoÆc chØ 10 -20% tæng gi¸ trÞ hîp ®ång tïy thuéc vµo mèi quan hÖ, uy tÝn cña doanh nghiÖp víi ng©n hµng. §¬n xin më L/C theo mÉu cña ng©n hµng ViÖt Nam vµ theo thñ tôc hiÖn hµnh cña ng©n hµng quy ®Þnh. C¬ së ph¸p lý vµ néi dung ®Ó lµm ®¬n xin më L/C lµ hîp ®ång mua b¸n ký kÕt gi÷a ng­êi NK vµ ng­êi XK. C¨n cø vµo yªu cÇu vµ néi dung cña ®¬n xin më L/C, ng©n hµng më L/C sÏ lËp ra mét bøc th­ tÝn dông vµ ng©n hµng ®¹i lý cña m×nh ®Ó th«ng b¸o vµ chuyÓn ®Õn cho ng­êi XK. §«n ®èc phÝa b¸n giao hµng §Ó qu¸ tr×nh Nk ®óng tiÕn ®é nh­ ®· quy ®Þnh trong hîp ®ång th× phÝa ®«n ®èc phÝa b¸n giao hµng theo ®óng sè l­îng, chÊt l­îng, quy c¸ch, bao b× vµ ®óng thêi h¹n. ViÖc giao hµng nh­ vËy míi ®¸p øng ®­îc ph­¬ng ¸n kinh doanh ®· ®Ò ra, kh«ng bá lì c¬ héi. Thuª tµu vËn chuyÓn HiÖn nay, do ®iÒu kiÖn n­íc ta cßn h¹n chÕ nh­ ®éi tau ch­a ph¸t triÓn, kinh nghiÖm thuª tµu Ýt… nªn chóng ta th­êng NK theo ®iÒu kiÖn CIF, tøc lµ chuyÓn quyÒn thuª cho bªn XK. Nõu NK theo ®iÒu kiÖn FOB th× chóng ta ph¶i thuª tµu dùa vµo c¸c c¨n cø sau: + Nh÷ng ®iÒu kho¶n hîp ®ång. + §Æc ®iÓm cña hµng hãa mua b¸n. + §iÒu kiÖn vËn t¶i. Tïy thuéc vµo khèi l­îng vµ ®Æc ®iÓm cña hµng hãa chuyÒn chë mµ lùa chän thuª tµu cho phï hîp ®¶m b¶o an toµn, thuËn lîi nhanh chãng. NÕu hµng hãa cã khèi l­îng nhá th­êng thuª tµu chî hoÆc l­u khoang tµu chî th× cã thÓ cho thuª tµu chuyÕn. Mua b¶o hiÓm NÕu NK theo ®iÒu kiÖn CIF th× bªn NK còng kh«ng ph¶i mua b¶o hiÓm v× phÝ b¶o hiÓm ®· cã trong gi¸ CIF (do bªn XK mua). Th«ng th­êng, trong mua b¸n quèc tÕ, hµng hãa chñ yÕu ®­îc vËn chuyÓn b»ng ®­êng biÓn. Hµnh tr×nh dµi lªnh ®ªnh trªn biÓn rÊt dÔ x¶y ra rñi ro h­ háng mÊt m¸t. V× vËy, viÖc mua b¶o hiÓm hµng hãa lµ rÊt cÇn thiÕt. Tïy thuéc vµo ®Æc ®iÓm tÝnh chÊt cña hµng hãa, ®iÒu kiÖn vËn chuyÓn mµ mua b¶o hiÓm chuyÕn hay mua b¶o hiÓm bao. §Ó ký kÕt hîp ®ång b¶o hiÓm, cÇn n¾m v÷ng c¸c ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm. Cã ba ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm chÝnh: B¶o hiÓm rñi ro (§iÒu kiÖn A) b¶o hiÓm cã tæn thÊt riªng (®iÒu kiÖn B) vµ b¶o hiÓm miÕn tæn thÊt riªng (§iÒu kiÖn C). Còng cã mét sè ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm Phô nh­: vì, rß gØ, kh«ng giao hµng, h­ h¹i do mãc cÈu… Ngoµi ra cßn mét sè ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm ®Æc biÖt nh­: B¶o hiÓm chiÕn tranh, b¶o hiÓm ®×nh c«ng, b¹o ®éng… ViÖc lùa chän b¶o hiÓm ph¶i dùa trªn 4 c¨n cø sau: + §iÒu kho¶n hîp ®ång + TÝnh chÊt hµng hãa + TÝnh chÊt bao b× vµ ph­¬ng thøc xÕp hµng + Lo¹i tµu chuyªn chë Lµm thñ tôc h¶i quan Hµng NK ph¶i qua biªn giêi quèc gia nªn ph¶i lµm thñ tôc h¶i quan. ViÖc nµy tiÕn hµnh nh­ sau: Khai b¸o h¶i quan Ng­êi khai b¸o ph¶i cã tr¸ch nhiÖm tù khai vµ tù tÝnh thuees c¸c ®èi t­îng lµm thñ tôc h¶i quan theo mÉu tê khai do táng côc tæng côc h¶i quan quy ®Þnh. Yªu cÇu cña viÖc khai b¸o nµy lµ ph¶i trung thùc vµ chÝnh x¸c. Nép vµ xuÊt tr×nh bé hoof s¬ h¶i quan. Theo ®iÒu 6 – nghÞ ®Þnh sã 16/1999/N§ - CP ban hµnh ngµy 27/3/1999. §èi víi hµng hãa nhËp khÈu hå s¬ bao gåm: + Tê khai h¶i quan + Hîp ®ång th­¬ng m¹i + B¶n kª chi tiÕt (®èi víi hµng hãa kh«ng thèng nhÊt) + Hãa ®¬n th­¬ng m¹i + VËn ®¬n (b¶n sao) + C¸c giÊy tê kh¸c (®èi víi hµng nhËp cã ®iÒu kiÖn hoÆc cã quy ®Þnh riªng) XuÊt tr×nh hµng hãa Theo ®iÒu 7 nghÞ ®Þnh sè 16/1999.N§ CP th× ng­êi lµm thñ tôc h¶i quan ph¶i: + XuÊt tr×nh ®Çy ®ñ hµng hãa ®Ó c¬ quan h¶i quan kiÓm tra theo thêi gian vµ t¹i ®Þa ®iÓm quy ®Þnh + Bè trÝ ph­¬ng tiÖn vµ nh©n c«ng phôc vô viÖc kiÓm tra hµng hãa cña c¬ quan h¶i quan + Cã mÆt trong thêi ®iÓm kiÓm tra hµng hãa Thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña h¶i quan Sau khi kiÓm tra giÊy tê vµ hµng hãa, h¶i quan sÏ ra nh÷ng quyÕt ®Þnh nh­: cho hµng ®­îc phÐp th«ng quan, hoÆc kh«ng th«ng quan cã ®iÒu kiÖn (ph¶i s­a ch÷a l¹i bao b×…) nghÜa vô cña chñ hµng lµ ph¶i thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c quy ®Þnh ®ã. Giao nhËn hµng hãa NK Theo quy ®Þnh cña chÝnh phñ: c¸c c¬ quan vËn t¶i (ga, cµng) cã tr¸ch nhiÖm tiÕp nhËn hµng hãa NK trªn c¸c ph­¬ng tiÖn vËn t¶i tõ n­íc ngoµi vµo, b¶o qu¶n hµng hãa ®ã trong qu¸ tr×nh xÕp dì, l­u kho l­u b·i vµ giao hµng cho c¸c ®¬n vÞ ®Æt hµng theo lÖnh giao hµng cña doanh nghiÖp nhËp hµng ®ã. Do vËy, doanh nghiÖp kinh doanh NK ph¶i trùc tiÕp hoÆc th«ng qua mét ®¬n vÞ nhËn ñy th¸c hoÆc giao nhËn nh­ Vietrans. Trong tr­êng hîp hµng NK ®­îc xÕp trong container cã thÓ lµ: + Hµng ®ñ mét Container: cµng giao container cho chñ hµng nhËn vÒ c¬ së m×nh vµ h¶i quan kiÓm hãa t¹i c¬ së. + Hµng kh«ng ®ñ mét container: C¶ng giao container cho chñ hµng cã nhiÒu hµng nhÊt mang vÒ c¬ së ®Ó dì hµng vµ ph©n chia víi sù gi¸m s¸t cña h¶i quan. NÕu c¶ng lµ ng­êi më container ®Ó ph©n chia th× chñ hµng lµm thñ tôc nh­ nhËn hµng lÎ. Lµm thñ tôc thanh to¸n Thanh to¸n lµ kh©u quan träng vµ kÕt qu¶ cuèi cïng cña tÊt c¶ c¸c giao dÞch kinh doanh NK. HiÖn nay chóng ta chñ yÕu sö dông ph­¬ng thøc thanh to¸n tõ tÝn dông chøng tõ trong ho¹t ®éng NK. §Ó tiÕn hµnh thanh to¸n, bªn NK ph¶i më mét L/C. Th«ng th­êng L/C ®­îc më kho¶ng 20-25 ngµy tr­íc khi ®Õn th­êi gian giao hµng (nÕu ng­êi XK ë ch©u ¢u) hoÆc tõ 15-20 ngµy (nÕu ng­êi XK ë ch©u ¸). Tr×nh tù thanh to¸n theo ph­¬ng thøc th­ tÝn dông chøng tõ nh­ sau: Ng©n hµng më L/C Ng©n hµng th«ng b¸o L/C Ng­êi nhËp khÈu Ng­êi xuÊt khÈu (1) Ng­êi nhËp khÈu lµm ®¬n xin më th­ tÝn dông göi ®Õn ng©n hµng cña m×nh, yªu cÇu më mét th­ tÝn dông cho ng­êi XK h­ëng. (2) C¨n cø vµo ®¬n xin më th­ tÝn dông, ng©n hµng më th­ tÝn dông sÏ lËp mét th­ tÝn dông vµ th«ng qua ng©n hµng ®¹i lý cña m×nh ë n­íc ng­êi XK th«ng b¸o viÖc më th­ tÝn dông vµ chuyÓn th­ tÝn dông ®Õn ng­êi XK (3) Khi nhËn ®­îc th«ng b¸o nµy, ng©n hµng th«ng b¸o sÏ th«ng b¸o cho ng­êi XK toµn bé néi dung th«ng b¸o vÒ viÖc më th­ tÝn dông ®ã, vµ khi nhËn ®­îc b¶n gèc th­ tÝn dông th× chuyÓn ngay cho ng­êi XK. (4) Ng­êi xuÊt khÈu nÕu chÊp nhËn th­ tÝn dông th× chÊp nhËn giao hµng, nÕu kh«ng th× ®Ò nghÞ lªn ng©n hµng më L/C söa ®æi, bæ sung th­ tÝn dông cho phï hîp víi hîp ®ång. (5) Sau khi giao hµng, ng­êi XK lËp bé chøng tõ theo yªu cÇu cña th­ tÝn dông, xuÊt tr×nh th«ng qua ng©n hµng th«ng b¸o cho ng©n hµng më th­ tÝn dông xin thanh to¸n. (6) Ng©n hµng më th­ tÝn dông kiÓm tra bé chøng tõ, nÕu thÊy phï hîp víi th­ tÝn dông th× tiÕn hµnh tr¶ tiÒn cho ng­êi XK. NÕu kh«ng phï hîp, ng©n hµng tõ chèi thanh to¸n vµ göi tr¶ l¹i bé chøng tõ cho ng­êi XK (7) Ng©n hµng më th­ tÝn dông, ®ßi tiÒn ng­êi NK vµ chuyÓn bé chøng tõ cho ng­êi NK sau khi nhËn ®­îc tiÒn hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n. (8) Ng­êi nhËp khÈu kiÓm tra chøng tõ, nÕu thÊy phï hîp víi th­ tÝn dông th× tr¶ tiÒn hoÆc chÊp nhËn tr¶ tiÒn, nÕu kh«ng phï hîp th× cã quyÒn tõ chèi tr¶ tiÒn. Xö lý tranh chÊp NÕu ng­êi Nk cã vÊn ®Ò cÇn khiÕu n¹i th× ph¶i kÞp thêi lËp hå s¬ khiÕu n¹i ngay ®Ó kh«ng bá lì thêi h¹n khiÕu n¹i. §¬n khiÕu n¹i ph¶i ®i kÌm theo nh÷ng b»ng chøng vÒ viÖc tæn thÊt, hãa ®¬n, vËn ®¬n, b¶o hiÓm ®¬n… NÕu viÖc khiÕu n¹i kh«ng ®­îc gi¶i quyÕt tháa ®¸ng, hai bªn cã thÓ kiÖn nhau tai rung t©m träng tµi hoÆc tµo t¸n tïy theo quy ®Þnh trong hîp ®ång. 1.1.2.3. §¸nh gi¸ vÒ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng nhËp khÈu hµng hãa Sau khi kÕt thóc mét hîp ®ång NK, ®Ó biÕt kÕt qu¶ cô thÓ cña th­¬ng vô, nhµ NK ph¶i tiÕn hµnh ®¸nh gi¸, nghiÖm thu kÕt qu¶ hîp ®ång. Cã thÓ dïng mét sè chØ tiªu hiÖu qu¶ ®Ó ®¸nh gi¸. Ngoµi viÖc ho¹ch to¸n lç l·i cßn ph¶i ®¸nh gi¸ vÒ b¹n hµng, vÒ thÞ tr­êng, vÒ mèi quan hÖ theo gi÷a doanh nghiÖp víi b¹n hµng. Qua viÖc ®¸nh gi¸ nµy ®Ó rót ra kinh nghiÖm, mÆt m¹nh ph¸t huy, mÆt yÕu kh¾c phôc nh»m ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao h¬n trong c¸c th­¬ng vô s¾p tíi. 1.2. §Æc ®iÓm cña tæng c«ng ty ®Çu t­ x©y dùng cÊp tho¸t n­íc vµ m«i tr­êng ViÖt Nam 1.2.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña tæng c«ng ty Tiền thân của Tổng Công ty Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam là Công ty xây dựng cấp thoát nước (WASEENCO) được thành lập vào ngày 28/10/1975 theo Quyết định số 501/BXD-TC và Quyết định số 156A/BXD-TCLD ngày 5/5/1993 của Bộ xây dựng (BXD). Công ty Xây dựng cấp thoát nước WASEENCO thực sự là một doanh nghiệp chuyên ngành về lĩnh vực xây dựng cấp thoát nước (CTN) đầu tiên và hàng đầu của Việt Nam (VN). Công ty đã xây dựng hàng trăm công trình CTN cho các thành phố, khu công nghiệp, đô thị của các địa phương trong cả nước. Có thể nói, lịch sử phát triển của Công ty gắn liền với các công trình CTN trọng điểm của các thành phố và cả đất nước. Với truyền thống, kinh nghiệm và đội ngũ cán bộ, công nhân viên được đào tạo về kỹ thuật, chuyên môn; máy móc thiết bị chuyên ngành hiện đại, phương thức điều hành quản lý tiên tiến (đã được các tổ chức trong nước và quốc tế đánh giá là phù hợp tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2000). Công ty có đủ khả năng và điều kiện thi công nhiều loại hình CTN, công trình công nghiệp dân dụng với mọi quy mô bằng nguồn vốn trong nước và quốc tế. Đặc biệt, Công ty có thể đáp ứng trọn gói các dự án CTN hoặc đầu tư theo phương thức BOT,BOO,… cho các thành phố, thị xã, khu công nghiệp, dân cư tập trung với chất lượng cao và giá thành hợp lý. Với gần 30 năm hoạt động kể từ khi được BXD thành lập, Công ty Đầu tư Xây dựng cấp thoát nước WASECO không ngừng lớn mạnh về quy mô hoạt động, đã xây dựng hàng trăm công trình CTN ở mọi quy mô. Sở hữu gần 300 cán bộ kỹ sư, cử nhân được đào tạo trong và ngoài nước, hơn 700 công nhân kỹ thuật các ngành xây dựng, lắp đặt công nghệ và đường ống CTN, cơ khí hàn điện,… Công ty có đủ năng lực thi công các công trình CTN, xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng theo nhiều loại hình và quy mô khác nhau. Là đơn vị tư vấn được thành lập theo Quyết định số 171/BXD-TCLD của BXD ngày 19/3/1997 trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại Xí nghiệp Thiết kế CTN và Trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ CTN, Công ty Tư vấn Cấp thoát nước số 2 đảm trách nhiệm vụ chính trong lĩnh vực Tư vấn xây dựng các công trình CTN, môi trường, công trình công cộng, cụm dân cư, kỹ thuật hạ tầng đô thị; đội ngũ cán bộ công nhân viên của Công ty với hơn 100 kỹ sư được đào tạo đại học và trên đại học tạo thành một lực lượng mạnh. Cũng như tất cả các thành viên trong ngành xây dựng, từng Công ty trên đều là những đơn vị mũi nhọn trong lĩnh vực xây dựng CTN và đã đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của ngành và nền kinh tế đất nước. Tuy nhiên, với quy mô nhỏ, lực lượng phân tán, các Công ty thiếu điều kiện để đổi mới công nghệ, nâng cao trình độ quản lý, đào tạo lực lượng để thực hiện những chiến lược đầu tư, phát triển các dự án chuyên ngành. Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng trong lĩnh vực xây dựng CTN và phát triển bền vững về mặt môi trường nói riêng, phù hợp với chủ trương đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Doanh nghiệp Nhà nước theo tinh thần Nghị định TW II khoá IX, phù hợp với xu thế phát triển của ngành CTN và môi trường VN nói chung, ngày 4/10/2005 Thủ tướng Chính phủ đã thực hiện Quyết định số 242/2005QĐ-TTg, phê duyệt đề án thành lập Tổng Công ty Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam. Ngày 25/11/2005 Bộ trưởng BXD Nguyễn Hồng Quân đã ký Quyết định số 2188/QĐ-BXD – Thành lập Tổng Công ty Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con trên cơ sở tổ chức lại các Công ty Nhà nước độc lập trực thuộc BXD, bao gồm: Công ty Xây dựng cấp thoát nước (WASEENCO), Công ty Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO) và Công ty Tư vấn cấp thoát nước số 2; và đã tổ chức lễ ra mắt chính thức tại BXD ngày 9/3/2006 – một thương hiệu mới của ngành xây dựng đã ra đời. Tổng Công ty Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam – Công ty mẹ trong mô hình Công ty mẹ - Công ty con quy định tại Quyết định số 242/2005QĐ-TTg ngày 4/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ là Công ty Nhà nước có tư cách pháp nhân, có con dấu, biểu tượng, có tài sản, có tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng theo quy định của pháp luật; được tự chủ kinh doanh, có trách nhiệm kế thừa các quyền và nghĩa vụ pháp lý của Công ty Xây dựng cấp thoát nước; được tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước và theo Điều lệ tổ chức, hoạt động, Quy chế tài chính của Tổng Công ty do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Tên gọi đầy đủ: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM. Tên giao dịch quốc tế: VIETNAM WATER SUPPLY, SEWERAGE AND ENVIRONMENT CONSTRUCTION INVESTMENT CORPORATION. Tên viết tắt: VIWASEEN.CORP Tên thường gọi: VIWASEEN Và trụ sở chính đặt tại 52 Quốc Tử Giám – Quận Đống Đa – Hà Nội. Tại thời điểm thành lập, vốn Điều lệ của Tổng Công ty là 152.578.000.000 đ. Vốn Điều lệ của TCT là tổng số vốn chủ sở hữu của các Công ty độc lập trực thuộc Bộ Xây dựng có tên trên và sẽ được điều chỉnh trong quá trình kiện toàn tổ chức, sắp xếp đổi mới Công ty mẹ và các Công ty con. Quá trình hình thành của Tổng Công ty (TCT) được chia thành 4 giai đoạn sau: Từ 1975 đến 1987: Trong giai đoạn này, hàng năm TCT đều hoàn thành vượt kế hoạch Nhà nước giao, đạt mức tăng từ 40% đến 50% về giá trị sản lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ CTN cho nhiều thành phố, thị xã trên cả nước như: Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Vinh, Đông Hà,… Tổng Công ty đã thi công nhiều hệ thống CTN cho các khu công nghiệp trọng điểm như: Xi măng Hoàng Thạch, Xi măng Bỉm Sơn, Nhiệt điện Phả Lại,… Từ 1988 đến tháng 10/1996: Lúc này nền kinh tế nước ta chuyển sang cơ chế thị trườngaHHhhHh , TCT đã chủ động phát huy thế mạnh của mình trong lĩnh vực chuyên ngành để củng cố vị trí hoạt động và tiếp cận dần với các dự án mới mà xã hội đã và đang đặt ra như: Tư vấn và lập các dự án đầu tư CTN sạch cho các vùng trung du miền núi phía Bắc, phục hồi cải tạo 18 nhà máy các miền Bắc, Trung,… Từ tháng 11/1996 đến tháng 10/2005: Đặc điểm quản lý, sản xuất của TCT lúc này mang tính chuyên ngành CTN vừa xây lắp, tham gia xây dựng dự án, tư vấn thiết kế, trực tiếp thi công, vừa làm nhiệm vụ chuyển giao công nghệ, vận hành, sử dụng các công trình CTN trên địa bàn cả nước. Tổng Công ty đã thi công hàng trăm công trình có quy mô lớn thuộc nguồn Ngân sách Nhà nước, viện trợ của Nhật, Pháp và nguồn vốn OECF. Từ tháng 11/2005 đến nay: Do có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức, quy mô nên trong giai đoạn hiện nay TCT đã không ngừng phát huy thế mạnh của mình và tiếp tục vươn xa ra các lĩnh vực mới đó là đầu tư, kinh doanh nước sạch, nhà ở. Các khu công trình đã thi công trong lĩnh vực này là: cấp nước sạch cho Khu công nghệ cao Hoà Lạc giai đoạn 1 là 3.000m3 /ng.đ, xây dựng Nhà máy nước Nam Sách – Hải Dương với công suất 10.000m3 /ng.đ. Bên cạnh đó, TCT còn mở rộng quan hệ với nước ngoài nhằm mở rộng thị trường, chuyển giao công nghệ, tổ chức nghiên cứu khoa học, thực hiện đầu tư vào các Công ty con và Công ty liên kết,… 1.2.2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ tæ chøc bé m¸y cña tæng c«ng ty 1)Chøc n¨ng: Lĩnh vực kinh doanh của TCT bao gồm: - Đầu tư xây dựng và kinh doanh các hệ thống CTN và vệ sinh môi trường. Thi công và tổng thầu thi công xây dựng, lắp đặt các công trình CTN, vệ sinh môi trường và các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. - Tư vấn, tổng thầu tư vấn đầu tư và xây dựng các công trình CTN, vệ sinh môi trường và hạ tầng kỹ thuật đô thị, bao gồm: Lập và thẩm tra các dự án đầu tư xây dựng, tư vấn đấu thầu và hợp đồng kinh tế về thiết kế, xây lắp, cung cấp vật tư, thiết bị; Khảo sát, thiết kế, lập tổng dự toán và dự toán các công trình; thẩm tra thiết kế và tổng dự toán; quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng; giám sát, kiểm tra chất lượng thiết bị, vật tư thi công xây lắp. - Đầu tư sản xuất, kinh doanh và kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị, phụ tùng xây dựng chuyên ngành CTN và môi trường. - Tư vấn, đầu tư và thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, bưu chính viễn thông, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, nông nghiệp, thuỷ lợi, thuỷ điện, đường dây và trạm biến áp các loại; gia công lắp dựng kết cấu thép và các thiết bị cơ điện kỹ thuật công trình. - Đầu tư và kinh doanh nhà, bất động sản, cho thuê Văn phòng; quản lý, khai thác và kinh doanh các dịch vụ trong khu công nghiệp, khu đô thị, nhà ở, dân cư tập trung, bãi đỗ xe, khách sạn du lịch và các dịch vụ khác. - Tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ chuyên ngành CTN và môi trường. - Tổ chức đào tạo giáo dục, định hướng và thực hiện việc đưa người lao động, chuyên gia VN đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. - Thực hiện đầu tư tài chính vào các Công ty con, Công ty liên kết. - Các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật. 2) NhiÖm Vô TCT đã thực hiện tốt các quy định, quy chế đối với cán bộ, nhân viên và người lao động. Ngoài việc tính và trả lương theo chế độ, thưởng theo sự đóng góp thành tích hoạt động, TCT còn có một số chính sách ưu đãi, khuyến khích, chăm lo cho cuộc sống người lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống của họ từ đó là động lực thúc đẩy họ làm việc tốt hơn, tăng năng suất lao động cho toàn TCT. Việc ngày càng mở rộng ngành nghề kinh doanh và lĩnh vực hoạt động của TCT không những đáp ứng nhu cầu sử dụng và yêu cầu cần thiết của xã hội mà còn giải quyết công ăn việc làm cho một số lượng lớn người lao động đã và đang có nguy cơ thất nghiệp hiện nay. 3) §Æc ®iÓm tæ chøc tæ chøc bé m¸y qu¶n lý Hiện nay bộ máy quản lý của tæng c«ng ty (TCT) được tổ chức theo mô hình trực tuyến – chức năng, theo mô hình này giữa ban lãnh đạo và các bộ phận phòng ban trong Tổng Công ty luôn có quan hệ chức năng, hỗ trợ lẫn nhau. Mối quan hệ này giúp cho mọi hoạt động của TCT đều có sự thống nhất cao, đem lại hiệu quả trong công tác quản lý, tránh chồng chéo nhiệm vụ, gây lãng phí thời gian và nguồn lực khác. Nhờ việc tổ chức theo mô hình này, mọi công việc của TCT đều được giám sát chặt chẽ: Các quyết định chỉ đạo từ Hội đồng quản trị (HĐQT) xuống Tổng Giám đốc (TGĐ) đều được nhanh chóng chuyển tới các đối tượng cần thực hiện và ngược lại các thông tin phản hồi cũng được chuyển tới HĐQT một cách nhanh chóng; từ đó TGĐ sẽ có những điều chỉnh kịp thời, cần thiết giúp cho mọi hoạt động của TCT diễn ra thuận lợi và đạt hiệu quả cao. Ø Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty: Là cơ quan đại diện trực tiếp chủ sở hữu Nhà nước tại TCT, có 05 thành viên do Bộ trưởng BXD bổ nhiệm. Chủ tịch HĐQT không kiêm TGĐ. Chủ tịch HĐQT có chức năng hoạch định chiến lược, kế hoạch dài hạn, ngành nghề kinh doanh của TCT sau khi được đại diện chủ sở hữu phê duyệt. Quyết định kế hoạch kinh doanh hàng năm của TCT và các Công ty con do TCT sở hữu toàn bộ vốn Điều lệ. Chủ tịch HĐQT có quyền hạn và nhiệm vụ sau: + Thay mặt HĐQT ký nhận vốn, đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác do chủ sở hữu đầu tư cho TCT; quản lý TCT theo Nghị quyết, quyết định của HĐQT. + Tổ chức nghiên cứu chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, dự án đầu tư quy mô lớn, phương án đổi mới tổ chức, nhân sự chủ chốt của TCT để trình HĐQT. + Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT, quyết định nội dung họp và tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ trì các cuộc họp của HĐQT. + Thay mặt HĐQT ký các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. + Tổ chức theo dõi, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, có quyền đình chỉ các Quyết định của TGĐ trái với Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. + Các quyền khác theo phân cấp, uỷ quyền của HĐQT, người quyết định thành lập TCT đã được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCT. Định kỳ, Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả tới Bộ trưởng BXD. Ø Tổng Giám đốc (TGĐ): Do HĐQT bổ nhiệm sau khi được sự chấp thuận của Bộ trưởng BXD. Là người đại diện theo pháp luật, điều hành hoạt động hàng ngày của TCT theo mục tiêu, kế hoạch và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, phù hợp với Điều lệ của TCT; chịu trách nhiệm trước HĐQT và pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ và quyền hạn của TGĐ bao gồm: + Xây dựng kế hoạch hàng năm của TCT, phương án huy động vốn, dự án đầu tư, phương án liên doanh, đề án tổ chức quản lý, quy chế quản lý nội bộ của TCT, quy hoạch đào tạo lao động, phương án phối hợp kinh doanh giữa các Công ty con hoặc với các doanh nghiệp khác trình HĐQT, Chủ tịch HĐQT. + Quyết định các dự án đầu tư, phương án sử dụng vốn, tài sản của TCT để góp vốn, mua cổ phần của các Công ty khác, bán tài sản của TCT có giá trị đến 30% tổng giá trị tài sản còn lại được ghi trong Báo cáo Tài chính (BCTC) gần nhất của TCT khi có ý kiến chấp thuận của HĐQT. + Quyết định các hợp đồng vay, cho vay, thuê, cho thuê và hợp đồng kinh tế khác có giá trị dưới mức vốn Điều lệ của TCT. + Quyết định phương án sử dụng vốn, tài sản của TCT để góp vốn, mua cổ phần của các Công ty trong nước có giá trị đến 30% tổng giá trị tài sản còn lại được ghi trong BCTC gần nhất của TCT khi có ý kiến chấp thuận của HĐQT. + Đề nghị HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật, quyết định mức lương của Phó TGĐ, Kế toán trưởng; đề nghị HĐQT quyết định cử người đại diện phần vốn góp của TCT ở doanh nghiệp khác. Và một số nhiệm vụ quyền hạn khác theo quy định tại Điều lệ của TCT. TGĐ báo cáo tới Chủ tịch HĐQT và Bộ trưởng BXD. Ø Giúp việc cho TGĐ có các Phó TGĐ và Kế toán trưởng (KTT), các Phó TGĐ chịu trách nhiệm tham mưu cho TGĐ về mặt kỹ thuật, tìm hiểu thị trường, tìm kiếm khách hàng cũng như điều hành các hoạt động về đầu tư xây dựng cơ bản của TCT. Ø Ban Kiểm soát: Do HĐQT thành lập, có tối đa 5 thành viên, trong đó Trưởng ban Kiểm soát là uỷ viên HĐQT. Có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất – kinh doanh (SXKD) của TCT. Bộ máy giúp việc cho HĐQT và TGĐ có các Phòng, Ban chuyên môn nghiệp vụ. Các Phòng, Ban trong TCT được phân chia nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể trong từng lĩnh vực nhằm giúp cho các Phó TGĐ, cũng như TGĐ đưa ra các quyết định một cách chính xác, đảm bảo cho hoạt động SXKD của TCT đạt hiệu quả cao. Mặc dù đảm nhiệm những chức năng và nhiệm vụ riêng nhưng các Phòng, Ban trong TCT đều có mối quan hệ mật thiết với nhau. 1.2.3. §Æc ®iÓm cña nguån lùc cña tæng c«ng ty C«ng ty x©y dùng cÊp tho¸t n­íc (WASEENCO) hiÖn t¹i cã gÇn 5000 c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc, trong ®ã cã h¬n 1000 kü s­, c¸n bé chuyªn m«n nghiÖp vô, nhiÒu ng­êi ®· ®­îc ®µo t¹o vµ lµm viÖc ë n­íc ngoµi, co kiÕn thøc chuyªn s©u vµ giµu kinh nghiÖm, gần 4000 công nhân kỹ thuật chuyên ngành làm việc trong các Công ty thành viên, trong đó có 12 Công ty con và 2 Công ty liên kết; đến nay, WASEENCO thực sự là một đơn vị sở hữu lực lượng hùng hậu của ngành xây dựng để đảm nhiệm những nhiệm vụ mới, góp phần tích cực vào sự nghiệp Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá Đất nước, mang lại một diện mạo mới, một sắc thái mới cho ngành Xây dựng CTN và môi trường Việt Nam. Ch­¬ng II Thùc tr¹ng ho¹t ®éng nhËp khÈu hµng ho¸ cña Tæng C«ng Ty §Çu T­ X©y Dùng CÊp Tho¸t N­íc Vµ M«i Tr­êng ViÖt Nam – VIWASEEN. 2.1. Thùc tr¹ng kinh doanh cña TCT 2.1.1. LÜnh vùc kinh doanh cña TCT 1) §Çu t­ X©y dùng vµ kinh doanh c¸c hÖ thèng cÊp tho¸t n­íc vµ vÖ sinh m«i tr­êng. Thi c«ng, tæng thÇy thi c«ng x©y dùng, l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh cÊp tho¸t n­íc, vÖ sinh m«I tr­êng vµ c¸c c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng ®« thÞ vµ khu c«ng nghiÖp. 2) T­ vÊn tæng thÇ, t­ vÊn ®Çu t­ c¸c c«ng tr×nh cÊp tho¸t n­íc, vÖ sinh m«i tr­êng vµ h¹ tÇng kü thuËt ®« thÞ, bao gåm: LËp thÈm tra c¸c dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng. T­ vÊn ®Êu thÇu vµ hîp ®ång kinh tÕ vÒ thiÕt kÕ, x©y l¾p, cung øng vËt t­, thiÕt bÞ; thiÕt kÕ lËp tæng dù to¸n vµ c¸c dù to¸n c«ng tr×nh; thÈm tra thiÕt kÕ vµ tæng dù to¸n; qu¶n lý thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng; kiÓm tra chÊt l­îng thiÕt bÞ, vËt t­. 3) §Çu t­ SXKD vµ kinh doanh th­¬ng m¹i xuÊt nhËp khÈu vËt t­, m¸y mãc, thiÕt bÞ, phô tïng x©y dùng vµ chuyªn ngµnh cÊp tho¸t n­íc vµ m«i tr­êng. 4) T­ vÊn ®Çu t­ vµ thi c«ng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, giao th«ng, b­u chÝnh, viÔn th«ng, thÓ dôc thÓ thao, vui ch¬I gi¶I trÝ, n«ng nghiÖp, thñy lîi, thñy ®iÖn, ®­êng d©y vµ ch¹m biÕn ¸p c¸c lo¹i; gia c«ng, l¾p dùng kÕt cÊu thÐp vµ c¸c thiÕt bÞ c¬ ®iÖn kü thuËt c«ng tr×nh; 5) §Çu t­ vµ kinh doanh nh._.2.3. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng nhËp khÈu hµng hãa cña tæng c«ng ty ®Çu t­ cÊp tho¸t n­íc vµ m«i tr­êng ViÖt Nam 2.3.1.¦u ®iÓm vµ lîi thÕ mµ tæng c«ng ty cã ®­îc Kim ng¹ch nhËp khÈu chiÕm tû träng lín trong tæng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu cña tæng c«ng ty. Trong nh÷ng n¨m võa qua ho¹t ®éng nhËp khÈu ®· ®¹t ®­îc kÕt qu¶ t­¬ng ®èi tèt, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu vËt t­, thiÕt bÞ cho ngµnh x©y dùng cÊp tho¸t n­íc vµ m«i tr­êng trong n­íc. ¦u ®iÓm mµ c«ng ty cã ®­îc: nhiÒu n¨m nay tæng c«ng ty ®· t¹o ®­îc uy tÝn víi kh¸ch hµng, b»ng nç lùc cè g¾ng cña b¶n th©n, tæng c«ng ty ®· duy tr× kh¸ tèt vµ ph¸t huy vai trß cña m×nh trong viÖc cung cÊp vËt t­, thiÕt bÞ cho ngµnh x©y dùng vµ cÊp tho¸t n­íc. Ph¹m vi mÆt hµng kinh doanh nhËp khÈu cña tæng c«ng ty réng nªn chñ ®éng trong viÖc thay ®æi c¬ cÊu mÆt hµng thÝch øng nhanh víi sù thay ®æi cña thÞ tr­êng trong n­íc, nhê ®ã mµ ho¹t ®éng nhËp khÈu lu«n ®¹t kÕt qu¶ cao vµ v­ît møc kÕ ho¹ch. Do chuyªn s©u vÒ c¸c mÆt hµng x©y dùng vµ cÊp tho¸t n­íc nªn cã thÓ n¾m b¾t ®­îc ®Æc tÝnh kü thuËt vµ chñng lo¹i còng nh­ gi¸ c¶ cña tõng mÆt hµng mµ m×nh kinh doanh so víi c¸c doanh nghiÖp, c«ng ty kinh doanh cïng lÜnh vùc kh¸c, v× vËy khi nhËp khÈu tæng c«ng ty lu«n giµnh ®­îc ­u thÕ cao h¬n so víi c¸c c«ng ty kh¸c. Tæng c«ng ty lu«n duy tr× mèi quan hÖ víi c¸c b¹n hµng ë mét sè thÞ tr­êng truyÒn thèng, cã kim ng¹ch nhËp khÈu cao. Trong khi ®ã hµng n¨m vÉn më réng kinh doanh sang c¸c thÞ tr­êng míi, ®iÒu ®ã lµm cho tæng kim ng¹ch nhËp khÈu ®­îc duy tr× t­¬ng ®èi æn ®Þnh vµ kh«ng cã biÕn ®æi qu¸ nghiªm träng. Bªn c¹nh ®ã 100% c¸n bé phßng kinh doanh nhËp khÈu ®Òu cã tr×nh ®é ®¹i häc, cã nghiÖp vô chuyªn m«n v÷ng vµng, n¨ng ®éng trong khi lµm viÖc ®· gãp phÇn chñ ®¹o trong viÖc hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch hµng n¨m. 2.3.2. H¹n chÕ vµ nguyªn nh©n 2.3.2.1. H¹n chÕ Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm vµ lîi thÕ mµ c«ng ty cã ®­îc vÉn tån t¹i mét sè khã kh¨n v­íng m¾c trong qu¸ tr×nh kinh doanh nhËp khÈu hµng hãa mµ c«ng ty gÆp ph¶i mµ nã ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi kim ng¹ch nhËp khÈu cña tæng c«ng ty. Trong nh÷ng n¨m qua bªn c¹nh nh÷ng cè g¾ng, nç lùc vµ nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc cña tæng c«ng ty vµ c¸n bé phßng kinh doanh nãi riªng chóng ta vÉn kh«ng thÓ phñ nhËn nh÷ng v­íng m¾c ch­a ®¹t ®­îc cña tæng c«ng ty. Kim ng¹ch nhËp khÈu cßn ch­a hoµn toµn hµi lßng v× møc ®é lªn xuèng, t¨ng tr­ëng kh«ng æn ®Þnh hµng n¨m cña tæng c«ng ty. Do vËy lîi nhuËn thu ®­îc còng kh«ng ®Òu. Ch­a tËn dông hÕt ®­îc mèi quan hÖ víi c¸c b¹n hµng n­íc ngoµi Kh©u Marketing ë tæng c«ng ty cßn nhiÒu h¹n chÕ. Ch­a cã mét phßng chøc n¨ng víi c¸n bé chuyªn m«n marketing giµu kinh nghiÖm. HiÖn nay c¸c chuyªn viªn kinh doanh ®¶m ®­¬ng lu«n c¶ viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ t×m kiÕm mÆt hµng do vËy kÕt qu¶ ®¹t ®­îc cßn h¹n chÕ, ch­a n¾m b¾t ®­îc c¸c ®èi t¸c còng nh­ ch­a më réng tiÕp cËn ®­îc nhiÒu thÞ tr­êng míi mµ chñ yÕu vÉn lµ c¸c thÞ tr­êng truyÒn thèng. Bªn c¹nh ®ã ®a sè c¸c b¹n hµng ë c¸c c«ng ty n­íc ngoµi chØ lµ c¸c c«ng ty th­¬ng m¹i, kh«ng ph¶i lµ h·ng trùc tiÕp s¶n xuÊt nªn gi¸ nhËp khÈu chÊp nhËn mét gi¸ cao h¬n so víi mét sè c«ng ty kh¸c nhËp hµng trùc tiÕp tõ c¸c c«ng ty s¶n xuÊt. 2.3.2.2. Nguyªn Nh©n Nguyªn nh©n chñ quan: Kim ng¹ch nhËp khÈu trong ba n¨m võa qua cßn thÊp ch­a ®Òu lµ do tæng c«ng ty cã khã kh¨n vÒ vèn l­u ®éng. ThiÕu th«ng tin ®¸p øng kÞp thêi vÒ thÞ tr­êng, ho¹t ®éng më réng thÞ tr­êng cßn chËm, ch­a tÝch cùc nghiªn cøu c¸c thÞ tr­êng tiÒm n¨ng cã nÒn c«ng nghiÖp nÆng ph¸t triÓn nh­ Mü, Ph¸p... MÆt kh¸c h×nh thùc nhËp khÈu ch­a ®a d¹ng, chñ yÕu nhËp khÈu tù doanh vµ ñy th¸c. C¸c h×nh thøc nhËp khÈu kh¸c ch­a ®­îc ph¸t huy do vËy lµm h¹n chÕ kÕt qu¶ nhËp khÈu. §ång tiÒn thanh to¸n chñ yÕu b»ng ®« la Mü (USD) v× vËy ®«i khi cã sù biÕn ®éng vÒ gi¸ trÞ ®ång USD sÏ lµm ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi ho¹t ®éng nhËp khÈu hµng hãa cña tæng c«ng ty. ViÖc thùc hiÖn ho¹t ®éng nhËp khÈu ®«i khi cßn trÔ n¶i do c¸n bé ch­a ®­îc khuyÕn khÝch vÒ lîi Ých vËt chÊt vµ tinh thÇn. Nguyªn nh©n chñ quan: ThÞ tr­êng trÇm l¾ng, søc mua cña x· héi t¨ng chËm, sù xuÊt hiÖn cña nhiÒu c«ng ty míi ho¹t ®éng cïng lÜnh vùc. NhiÒu s¶n phÈm khã tiªu thô do nhu cÇu cña x· héi thay ®æi nhiÒu. MÆt hµng cña tæng c«ng ty th­êng cã gi¸ trÞ lín, cã nhiÒu mÆt hµng thuéc danh môc ph¶i xin giÊy phÐp cña bé Th­¬ng M¹i v× vËy hÇu nh­ lÇn nµo nhËp khÈu còng ph¶i xin giÊy phÐp, mµ thñ tôc xin giÊy phÐp r­êm rµ, tèn kÐm nhiÒu thêi gian. §Ó cã giÊy phÐp nµy ph¶i cã sù x¸c nhËn cña bé Khoa Häc vµ C«ng NghÖ vµ m«i tr­êng cho luËn chøng kinh tÕ kü thuËt cho m¸y mãc thiÕt bÞ cÇn nhËp khÈu. §iÒu nµy cµng trë nªn phøc t¹p h¬n ®èi víi d©y truyÒn s¶n xuÊt v× nã liªn quan ®Õn sù « nhiÖm m«i tr­êng, ®Æc ®iÓm kü thuËt cña c«ng nghÖ. HiÖn nay møc thuÕ suÊt tèi ®a cho hµng nhËp khÈu ®· gi¶m xuèng. Tuy nhiªn thuÕ xuÊt nhËp khÈu vÉn cßn nhiÒu nh­îc ®iÓm nh­: cßn sö dông qu¸ nhiÒu møc thuÕ, thuÕ suÊt th­êng xuyªn thay ®æi g©y khã kh¨n cho viÖc ¸p thuÕ,... tõ ®ã ®· ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng nhËp khÈu. Ch­¬ng III Ph­¬ng h­íng vµ biÖn ph¸p chñ yÕu nh»m hoµn thiÖn ho¹t ®éng nhËp khÈu hµng ho¸ t¹i Tæng c«ng ty ®Çu t­ x©y dùng cÊp tho¸t n­íc vµ m«i tr­êng ViÖt Nam 3.1 Ph­¬ng h­íng nhËp khÈu hµng ho¸ cña tæng c«ng ty trong thêi gian tíi 3.1.1 ThuËn lîi vµ khã kh¨ng cña tæng c«ng ty ThuËn lîi mµ c«ng ty cã ®­îc trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng SXKD: - Lµ doanh nghiÖp h¹ch to¸n ®éc lËp trùc thuéc bé X©y dùng, ®­îc l·nh ®¹o bé quan t©m vµ th­êng xuyªn gi¸m gi¸t chØ ®¹o nªn uy tÝn cña C«ng ty ngµy cµng ®­îc n©ng cao vÒ mäi mÆt. - Cã mèi quan hÖ tèt víi nhiÒu ®Þa ph­¬ng trªn ®Þa bµn c¶ n­íc cung nh­ víi c¸c Bé ngµnh liªn quan. - §éi ngò kü s­, c«ng nh©n kü thuËt, c¸n bé qu¶n lý dù ¸n lµnh nghÒ, còng nh­ lùc l­îng xe m¸y thiÕt bÞ hiÖn ®¹i vµ ®ñ kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®Ó tham gia x©y dùng , cung øng vËt t­ thiÕt bÞ vµ l¾p ®Æt cho c¸c c«ng tr×nh thuéc nhiÒu lÜnh vùc víi mäi quy m« kh¸c nhau. - §éi ngò kü s­, c«ng nh©n kü thuËt, c¸n bé qu¶n lý dù ¸n lµnh nghÒ, còng nh­ lùc l­îng xe m¸y thiÕt bÞ hiÖn ®¹i vµ ®ñ kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®ª tham gia x©y dùng, cung øng vËt t­ thiÕt bÞ vµ l¾p ®Æt cho c¸c c«ng tr×nh thuéc nhiÒu lÜnh vùc víi mäi quy m« kh¸c nhau.. Khã kh¨n gÆp ph¶i: - ThÞ tr­êng x©y l¾p vµ XNK vËt t­ thiÕt bÞ chuyªn ngµnh bÞ thu hÑp vµ ngµy cµng nhiÒu doanh nghiÖp tham gia. Trong khi ®ã, gi¸ c¶ vËt t­, vËt liÖu cã nhiÒu biÕn ®éng lín g©y ¶nh hëng kh«ng nhá tíi viÖc triÓn khai thi c«ng còng nh­ thanh quyÕt to¸n c¸c c«ng tr×nh. - C¸c thñ tôc ph¸p lý trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®ù ¸n nh­: ThiÕt kÕ, tr×nh duyÖt, gi¶i phãng mÆt b»ng th­êng chËm vµ kÐo dµi. - Qu¸ tr×nh d¶i ng©n th­êng gÆp khã kh¨n do thiÕu vèn ®Çu t­. - NhiÒu doanh nghiÖp khi ®Êu thÇu gi¶m gi¸ qu¸ thÊp, c¸c dù ¸n th­êng bÞ xÐ nhá thµnh nhiÒu gãi thÇu g©y ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng th¾ng thÇu. - Cã nhiÒu c«ng tr×nh gi¸ trÞ nhá, c¸c c«ng tr×nh n»m d¶i réng trªn ph¹m vi ®Þa bµn c¶ n­íc. - ChÝnh s¸ch cña nhµ n­íc vÒ ®Çu t­ XDCB nãi chung trong nghµnh th­êng xuyªn thay ®æi, hoµn thiÖn nªn phÇn nµo ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng SXKD cña c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p, trong ®ã cã c«ng ty chóng ta. Tuy vËy, víi quyÕt t©m phÊn ®Êu cao nh»m thùc hiÖn ®¹t c¸c môc tiªu kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra vµ tiÕp tôc ®¹t møc t¨ng tr­ëng trong SXKD, toµn thÎ CBCNV trong C«ng ty ®· ®oµn kÕt cè g¾ng ph¸t huy thuËn lîi, kh¾c phôc khã kh¨n, duy tr× vµ ph¸t huy cã hiÖu qu¶ HÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn ISO 9001-2000, ®Èy m¹nh SXKD trªn mäi lÜnh vùc vµ ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ rÊt tèt. 3.1.2. Ph­¬ng h­íng nhiÖm vô, kÕ ho¹ch trong n¨m 2008 -2010 cña Tæng c«ng ty Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu mµ c«ng ty ®· ®¹t ®­îc trong thêi gian qua, vÉn cßn rÊt nhiÒu nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i mµ c«ng ty cÇn gi¶i quyÕt vµ môc tiªu s¾p tíi vÉn lµ mét th¸ch thøc lín lao ®èi víi c«ng ty. ViÖc x©y dùng vµ thùc hiÖn th¾ng lîi cña giai ®o¹n 2008 -2010 lµ tiÒn ®Ò mÊu chèt vµ cã ý nghÜa to lín ®Ó c«ng ty v÷ng vµn h¬n trªn con ®­êng ph¸t triÓn. Môc tiªu chÝnh cña giai ®o¹n nµy lµ: X©y dùng c«ng ty trë thµnh mét doanh nghiÖp nhµ n­íc cã quy m« phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña ngµnh x©y dùng, cã c¬ cÊu s¶n xuÊt kinh doanh hîp lý, cã ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn ®ñ tr×nh ®é chuyªn m«n ®Ó qu¶n lý, ®iÒu hµnh c«ng ty trë thµnh mét c«ng ty cã tªn tuæi vµ cã vÞ trÝ xøng ®¸ng trªn thÞ tr­êng. TiÕp tôc thùc hiÖn tèt c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô mµ nhµ n­íc giao lµ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh dan dông vµ c«ng nghiÖp, ®Æc biÖt lµ c¸c c«ng tr×nh cÊp tho¸t n­íc. TiÕp tôc thùc hiÖn kinh doanh nhËp khÈu vËt t­ thiÕt bÞ chuyªn ngµnh cÊp tho¸t n­íc, trë thµnh nhµ cung cÊp chinÝh c¸c lo¹i vËt t­, thiÕt bÞ nhËp khÈu cho thÞ tr­êng trong n­íc. Kh«ng chØ cã thÕ c«ng ty cßn cã ®Þnh h­íng v­¬ng ra c¶ n­íc ngoµi ®Ó x©y dùng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng, ®Æc biÖt lµ c¸c n­íc ASEAN vµ kÐo theo ®ã lµ nhËp khÈu vËt t­ thiÕt bÞ ®Ó phôc vô nhu cÇu ë c¸c n­íc ®ã. §èi víi ho¹t ®éng nhËp khÈu: - Coi thiÕt bÞ cÊp tho¸t n­íc lµ mÆt hµng kinh doanh chñ ®¹o. - Lùa chän mÆt hµng theo hai h­íng: + Mét lµ, ph¸t triÓn nh÷ng mÆt hµng truyÒn thèng vµ cã nhu cÇu cao mµ c«ng ty cã lîi thÕ c¹nh tranh h¬n. + Hai lµ, ph¸t triÓn mÆt hµng cã c¬ cÊu míi, bæ sung kinh doanh mét sè mÆt hµng phôc vô cho sù nghiÖp CNH-H§H ®Êt n­íc. - T¨ng nhËp khÈu nh÷ng mÆt hµng phôc vô s¶n xuÊt, kh«ng nhËp khÈu nh÷ng mÆt hµng ®· ®­îc s¼n xuÊt trong n­íc. - Kh«ng nhËp khÈu nh÷ng mÆt hµng mµ nhµ n­íc cÊm, thay thÕ nh÷ng mÆt hµng bÞ h¹n chÕ nhËp b»ng nh÷ng mÆt hµng m«ics kh¶ n¨ng thu lîi nhuËn cao. - Duy tr× mèi quan hÖ tèt ®Ñp víi c¸c n­íc xuÊt khÈu cïng ch©u lôc, ®ång thêi t×m kiÕm nh÷ng ®èi t¸c uy tÝn, s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng cã lîi thÕ c¹nh tranh so víi c¸c n­íc kh¸c. - N©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ nhËp khÈu, t¨ng c­êng mèi quan hÖ g¾n bã gi÷a c«ng ty víi c¸c h·ng s¼n xuÊt ®Ó bu«n b¸n vµ trao ®æi thuËn lîi. 3.1.3. Ph­¬ng h­íng nhËp khÈu hµng hãa cña tæng c«ng ty Môc tiªu ph¸t triÓn cña c«ng ty x©y dung cÊp tho¸t n­íc lµ x©y dung C«ng ty trë thµnh mét doanh nghiÖp nhµ n­íc cã quy m« lín, tiÕp tôc ®æi míi kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng, më réng ®Þa bµn kinh doanh trªn toµn quèc, phÊn ®Êu t¨ng c­êng ho¹t ®éng nhËp khÈu, t¨ng c­êng ho¹t ®éng liªn doanh liªn kÕt trong n­íc vµ n­íc ngoµi, t¨ng tû träng chiÕm lÜnh thÞ tr­êng trong lÜnh vùc m¸y mãc vËt t­ thiÕt bji ngµnh n­íc nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Trong nh÷ng n¨m tíi qua tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty h­íng vµo viÖc thùc hiÖn 3 môc tiªu chÝnh: - N©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, thùc hiÖn ®Çy ®ñ ®èi víi nhµ n­íc. - B¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn kinh doanh. - Kh«ng ngõng n©ng cao ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn Trªn c¬ së nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc trong n¨m qua. Víi tinh thÇn h¨ng h¸i thi ®ua ®Èy m¹nh s¶n xuÊt kinh doanh gãp phÇn x©y dùng c«ng ty ngµy cµng lín m¹nh, c«ng ty ®· ®Ò ra môc tiªu chñ yÕu cho nh÷ng n¨m tíi nh­ sau: + §¶m b¶o ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu vËt t­ thiÕt bÞ phôc vô cho ho¹t ®éng thi c«ng x©y l¾p cña c«ng ty. + §èi víi nh÷ng nhµ m¸y n­íc lµ kh¸ch hµng cña c«ng ty cÇn tiÕp tôc duy tr× mèi quan hÖ b¹n hµng, th­êng xuyªn theo dâi vµ n¾m b¾t nh÷ng nhu cÇu ph¸t sinh ®Ó cã kÕ ho¹ch cung øng kÞp thêi. + Nghiªn cøu më réng c¸c v¨n phßng, ®¹i diÖn cña c«ng ty trªn kh¾p mäi miÒn tæ quèc, tr­íc hÕt lµ c¸c thµnh phè lín vµ c¸c tØnh l©n cËn. N¨m râ sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng, x¸c ®Þnh nhanh chãng vµ chÝnh x¸c nhu cÇu míi xuÊt hiÖn ®Ó cã ph­¬ng h­íng ®¸p øng kÞp thêi. + X¾p xÕp c¸c kªnh ph©n phèi phï hîp víi quy m« ë tong khu vùc. CÇn tËp trung kinh doanh nh÷ng mÆt hµng cã nh·n hiÖ uy tÝn, chÊt l­îng vµ gi¸ c¶ hîp lý. + TÝch cùc më réng mèi quan hÖ míi víi c¸c kh¸ch hµng ngoµi ngµnh n­íc, ®Æc biÖt lµ nh÷ng c«ng ty nãi riªng ®Ó cung cÊp nh÷ng thiÕt bÞ mµ c«ng ty cã lîi thÕ trong viÖc nhËp khÈu. + Chó träng ®Õn nh÷ng mÆt hµng cã ­u thÕ, cã kh¶ n¨ng liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c h·ng trùc tiÕp s¶n xuÊt ë thÞ tr­êng n­íc ngoµi, h­íng NK vµo phôc vô s¶n xuÊt nh­ NK c¸c lo¹i nguyªn liÖu ®Ó cã thÓ tiÕn tíi liªn doanh s¶n xuÊt hµng XK. Trong quan hÖ víi b¹n hµng tiÕn tíi c¸c giao dÞch trùc tiÕp víi c¸c nhµ cung cÊp lín vµ cã uy tÝn, n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ NK, lµm sao cho sù g¾n bã gi÷a nhµ s¶n xuÊt vµ c«ng ty trë nªn th©n thiÕt h¬n ®Ó t¹o thuËn lîi trong mua b¸n. Tõ nay ®Õn n¨m 2010 c«ng ty phÊn ®Êu ®¹t møc t¨ng tr­ëng b×nh qu©n hµng n¨m lµ 10-15% vÒ kim ng¹ch xuÊt khÈu, ph¶i quan t©m nhËp vËt t­, thiÕt bÞ m¸y mãc tiªn tiÕn trªn c¬ së tiÕt kiÖm chi phÝ, ngo¹i tÖ, khuyÕn khÝch s¶n xuÊt trong n­íc ph¸t triÓn ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu cña c«ng ty vµ nhu cÇu cña thÞ tr­êng trong n­íc. 3.2. Nh÷ng biÖn ph¸p chñ yÕu nh»m hoµn thiÖn ho¹t ®éng nhËp khÈu hµng ho¸ t¹i Tæng c«ng ty VIWASEEN 3.2.1. BiÖn ph¸p hoµn thiÖn ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc cña tæng c«ng ty §Ó hoµn thiÖn ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc cña tæng c«ng ty, d­íi ®©y em xin cã mét sè ý kiÕn ®ãng gãp nh»n hoµn thiÖn nghiÖp vô nµy: - §¸nh gi¸ tiÒm n¨ng cña thÞ tr­êng trªn c¬ së nh÷ng nghiªn cøu th«ng tin vµ sè liÖu s½n cã, tõ ®ã ®­a ra nhËn ®Þnh vÒ ®Ò xuÊt viÖc xuÊt hay nhËp khÈu hµng hãa cho thÝch hîp. - Tæ chøc cuéc kh¶o s¸t trùc tiÕp (gÆp gì, pháng vÊn c¸c kh¸ch hµng tiÒm n¨ng) vµ gi¸n tiÕp (c¸c chuyªn gia ph©n tÝch, c¸c tæ chøc vµ c¬ quan h÷u quan) ®Ó cã ®­îc nh÷ng ®¸nh gi¸ thùc tÕ vµ cËp nhËt nhÊt. - Nghiªn cøu kh¸ch hµng môc tiªu, kh¸ch hµng tiÒm n¨ng vµ ph©n nhãm kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n­íc. - X¸c ®Þnh t©m lý, së thÝch thãi quen, hµnh vi cña kh¸ch hµng ®èi víi viÖc lùa chän vµ mua hµng hãa nhËp khÈu tõ ®ã x¸c ®Þnh c¸c yªu cÇu cô thÓ cña tõng nhãm kh¸ch hµng môc tiªu ®èi víi ®Æc ®iÓm cña hµng hãa nhËp khÈu. - C¸c yÕu tè cèt lâi vµ träng sè cô thÓ ®èi víi tõng yÕu tè nµy trong viÖc t¸c ®éng vµ thóc ®Èy kh¸ch hµng quyÕt ®Þnh mua - §¸nh gi¸ h×nh ¶nh th­¬ng hiÖu hµng hãa c«ng ty cung cÊp ®èi víi c¸c c«ng ty kh¸c cïng thÞ tr­êng. - Nghiªn cøu møc ®é hµi lßng ®èi víi s¶n phÈm dÞch vô mµ tæng c«ng ty cung cÊp. - Nghiªn cøu hiÖu qu¶ truyÒn th«ng vµ tiÕp thÞ s¶n phÈm hµng hãa c¶ trong vµ ngoµi n­íc. - C¸c dÞch vô kh¸c theo yªu cÈu cña kh¸ch hµng. 3.2.2. Hoµn thiÖn chiÕn l­îc kÕ ho¹ch kinh doanh hµng nhËp khÈu cña tæng c«ng ty - Më réng h¬n n÷a thÞ tr­êng kinh doanh vËt t­ thiÕt bÞ chuyªn ngµnh vµ c¸c vËt t­ thiÕt bÞ c«ng nghÖ kh¸c, n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña c¸c ®¬n vÞ kinh doanh th­¬ng m¹i th«ng qua tæ chøc vµ c¬ cÊu l¹i theo h­íng ®éc lËp tù chñ h¬n cho c¸c ®¬n vÞ nµy. - T¨ng c­êng tiÕp thÞ qu¶ng b¸ s¶n phÈm dÞch vô cña tæng c«ng ty còng nh­ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trªn thÞ tr­êng. §Èy m¹nh liªn doanh liªn kÕt trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng ®Ó cã thÓ tham gia dù thÇu, ®Çu t­ vµ cung cÊp dÞch vô cho nhiÒu ®èi t­îng kh¸ch hµng nhiÒu dù ¸n l¬n cã tÝnh chÊt chuyªn ngµnh. X©y dùng ®éi ngò t×m hiÓu thÞ tr­êng , ®Êu thÇu chuyªn nghiÖp ®Ó n©ng cao chÊt l­îng hå s¬ dù thÇu cña c¸c c«ng tr×nh dù ¸n. Tõ ®ã cã ®­îc kÕ ho¹ch thÞ tr­êng ®Ó tiªu thô s¶n phÈm hµng hãa 3.2.3. Hoµn thiÖn nghiÖp vô xuÊt nhËp khÈu §Õn víi mét doanh nghiÖp tham gia kinh doanh XNK th× ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn ph¶i cã tr×nh ®é kinh doanh, ký kÕt thùc hiÖn hîp ®ång ngo¹i th­¬ng. §ã kh«ng chØ lµ ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng mµ cßn lµ yªu cÇu tèi thiÓ ®Ó ®­îc chÝnh phñ ViÖt Nam cÊp phÐp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Víi vWASEENCO ®iÒu nµy lµ b×nh th­êng v× 100% c¸n bé lµm viÖc t¹i phßng kinh doanh ®Òu cã tr×nh ®é ®¹i häc. Tuy nhiªn ®iÒu quan träng lµ ë chç vËn dông nh÷ng kiÕn thøc vµ nghiÖp vô ngo¹i th­¬ng ®ã vµo thùc tÕ kinh doanh nh­ thÕ nµo. VÒ tr×nh tù thùc hiÖn hî ®ång mua b¸n hµng hãa quèc tÕ th× ®©y lµ nh÷ng quy ®Þnh chung cña chÝnh phñ, chóng ta kh«ng hy véng cã thÓ thay ®æi trong thêi gian ng¾n do ®ã cÇn ph¶i quen víi c«ng viÖc nµy ®iÒu ®ã sÏ gióp chóng ta tiÕt kiÖm c«ng søc th­oif gian vµ chi phÝ . Qua tr×nh tù thùc hiÖn hîp ®ång ngo¹i th­¬ng ë c«ng ty cã thÓ ®­a ra mét sè kiÕn nghÞ nh­ sau: Thø nhÊt: viÖc lµm thñ tôc nhËp khÈu lµ viÖc lµm th­êng xuyªn lÆp ®i lÆp l¹i, chÝnh v× vËy nªn ph©n c«ng cho mét bé phËn chuyªn m«n lo thñ tôc, giÊy tê nh­ vËy hä cã ®iÒu kiÖn lµm quen víi c«ng viÖc, ho¹t ®éng cña c¸c phßng ban sÏ hiÖu qu¶ h¬n. Bé phËn chuyªn lo giÊy tê cÇn ph¶i trau råi nghiÖp vô ngo¹i th­¬ng, kÞp thêi n¾m b¾t nh÷ng v¨n b¶n, chÝnh s¸ch míi cña chÝnh phñ cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh XNK. §ång thêi cÇn t×m hiÓu kü tËp qu¸n th­¬ng m¹i quèc tÕ trong ho¹t ®éng kinh doanh XNK ®Ó th«ng hiÓu nh÷ng quy ®Þnh míi trong bu«n b¸n quèc tÕ. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång ngo¹i th­¬ng, nh÷ng kh©u th­êng g©y ¸ch t¾c c¶n trë ®ã lµ xin giÊy phÐp NK, lµm thñ tôc h¶i quan vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i. §Ó kh¾c phôc h¹n chÕ trªn th× viÖc ®Çu tiªn ph¶i hoµn thiÖn lµ cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c th«ng sè kü thuËt, chÊt l­îng, gi¸ c¶ v× ®©y chÝnh lµ nh÷ng kÏ hë ®Ó dÉn ®Õn tranh chÊp vµ khiÕu n¹i. Ngoµi ra, viÖc thiÕt lËp mét bé phËn chuyªn viªn lo thñ tôc giÊy tê cßn cho phÐp t¹o mèi quan hÖ th©n thiÕt, tin t­ëng lÉn nhau víi ng­êi phª duyÖt thñ tôc, c¸c ng©n hµng vµ nhµ cung cÊp n­íc ngoµi còng nh­ ng­êi trung gian kh¸c. §iÒu nµy sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n rÊt nhiÒu trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kinh doanh XNK. Thø hai: viÖc tiÕp nhËn hµng hãa th­¬ng ph¸t sinh tr­êng hîp ®æ vì, mÊt c¾p... dÉn ®Õn ph¶i khiÕu n¹i, kiÖn tông rÊt mÊt thêi gian. ChÝnh v× vËy, cÇn ph¶i thµnh lËp mét tæ chuyªn viªn giao nhËn hµng hãa. Khi ®· chuyªn vµo viÖc nµy, hä sÏ cã ®­îc kinh nghiÖm ®Ó tr¸nh va ®Ëp dÉn ®Õn h­ háng hµng hãa ®ång thêi sÏ t¹o lËp mèi quan hÖ víi c¸c c¬ quan c¶ng vô vµ trªn c¬ së ®ã sÏ t¹o thuËn lîi h¬n trong viÖc b¶o qu¶n tiÕp nhËn hµng hãa, l­u kho b·i... Tãm l¹i ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt trong viÖc hoµn thiÖn nghiÖp vô kinh doanh xuÊt nhËp khÈu lµ n©ng cao kiÕn thø vÒ ngo¹i th­¬ng còng nh­ trau dåi kinh nghiÖm cho c¸c c¸n bé thùc hiÖn ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. 3.2.4. §µo t¹o båi d­ìng c¸n bé Trong thêi ®¹i ngµy nay khoa häc kü thuËt ph¸t triÓn tong ngµy tõng giê, viÖc cÊp nhËt c¸c kiÕn thøc kinh tÕ, kü thuËt, x· héi. §èi víi mét c¸n bé kinh doanh XNK lµ hÕt søc cÇn thiÕt. Bªn c¹nh ®ã, nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®ang ph¸t triÓn theo xu h­íng toµn cÇu hãa. ViÖc kinh doanh XNK ®ßi hái ph¶i th­êng xuyªn giao dÞch víi n­íc ngoµi, ®ßi hái c¸c nh©n viªn kinh doanh ph¶i th«ng th¹o trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc. ChÝnh v× vËy,vÊn ®Ò nÇng cao tr×nh ®é cña ®éi ngò c¸n bé kinh doanh XNK lµ rÊt quan träng. Tr­íc m¾t, ®Ó hoµn thiÖn nguån nh©n lùc, c«ng ty ph¶i lu«n ch¨m lo båi d­ìng kiÕn thøc, n©ng cao tr×nh ®é cho nh©n viªn tõ t­ t­ëng ®Õn qu¸n triÕt nhiÖm vô, n¾m v÷ng t×nh h×nh c¬ chÕ chÝnh s¸ch. Quan t©m ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé trÎ cã ®ñ phÈm chÊt vµ n¨ng lùc qu¶n lý tr­íc m¾t vµ l©u dµi. Trong c¬ chÕ chuyÓn ®æi, c¸c c¬ quan nhµ n­íc th­êng xuyªn cã nh÷ng thay ®æi trong chÝnh s¸ch, luËt ph¸p... C¸c th«ng t­ h­íng dÉn nhiÒu khi còng thay ®æi th­êng xuyªn thay cho phï hîp víi t×nh h×nh kinh tÕ. T×nh tr¹ng nµy kh«ng nh÷ng lµm cho c«ng ty mµ cßn lµm cho c¸c doanh nghiÖp kh¸c gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n v× kh«ng theo kÞp sù thay ®æi. V× vËy ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh, c¸c c¸n bé trong c«ng ty ph¶i tù nghiªn cøu trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c ®Ó am hiÓu vµ ph©n tÝch ®óng ®¾n c¸c vÊn ®Ò vÒ luËt ph¸p kinh doanh. C«ng ty nªn cho c¸n bé kinh doanh tham gia c¸c líp häc ng¾n h¹n vÒ c¸c vÊn ®Ò míi nh­, th­¬ng m¹i ®iÖn tö, thÞ tr­êng chøng kho¸n vµ c¸c vÊn ®Ò vÒ luËt ph¸p trong n­íc còng nh­ quèc tÕ do c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc, c¸c tæ chøc kinh tÕ lín hay c¸c tr­êng ®¹i häc gi¶ng d¹y. ViÖc tæ chøc c¸n bé ®i häc cã thÓ tèn kÐm chi phÝ trong ng¾n h¹n nh­ng sÏ mang l¹i hiÖu qu¶ l©u dµi, kh«ng chØ t¨ng kh¶ ng¨ng hiÓu biÕt vÒ kinh tÕ x· héi nãi chung mµ cßn t¹o ra t©m lý g¾n bã víi c«ng ty. HiÖn nay ph­¬ng thøc NK cña c«ng ty chñ yÕu lµ mua theo gi¸ CIF. TiÕn tíi, c«ng ty cÇn ph¶i NK theo gi¸ FOB ®Ó giµnh ®­îc quyÒn thuª tµu vµ mua b¶o hiÓm. V× vËy c¸n bé kinh doanh NK cÇn ®­îc ®µo t¹o chuyªn s©u vÒ nghiÖp vô thuª tµu, nghiÖp vô hµng h¶i vµ nghiÖp vô b¶o hiÓm. §Æc biÖt lµ b¶o hiÓm rñi ro hµng h¶i. NÕu lµm ®­îc nh­ vËy th× kh«ng nh÷ng t¨ng lîi nhuËn cho c«ng ty mµ cßn gãp phÇn thóc ®Èy nÒn kinh tÕ nãi chung ngµy cµng ph¸t triÓn h¬n. C«ng ty cÇn rµ so¸t l¹i tæ chøc, c¸c phßng nghiÖp vô trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng sao cho thÝch hîp, b¶o ®¶m gän nhÑ mµ vÉn cã thÓ ®¶m ®­¬ng ®­îc nhiÖm vô. §Ó thùc hiÖn ®iÒu nµy, c«ng ty cÇn lu©n b¸m s¸t thùc tÕ, quan t©m ®Õn c¸n bé c«ng nh©n viªn, x©y dùng ®oµn kÕt trªn d­íi, trong vµ ngoµi c«ng ty. 3.2.5. T¹o ®éng c¬ lµm viÖc cho c¸n bé Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, kh¸ch hµng lµ yÕu tè rÊt quan träng. V× vËy mµ nhiÒu doanh nghiÖp ®· nªu ra khÈu hiÖu “kh¸ch hµng lµ th­îng ®Õ” hay “kh¸ch hµng lµ sè mét”,... Khi cã yªu cÇu cña kh¸ch hµng c¸c c¸n bé cña c«ng ty ph¶i lµm viÖc hÕt søc m×nh ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ®ã. Kh«ng chØ lµm viÖc 8h/Ngµy mµ cã thÓ lµm viÖc víi thêi gian nhiÒu h¬n thÕ n÷a víi tinh thÇn h¨ng say c«ng viÖc v× môc tiªu x©y dùng c«ng ty ngµy mét lín m¹nh. Tuy nhiªn mét biÖn ph¸p qu¶n lý nh©n sù tèt ph¶i lµ biÖn ph¸p kÕt hîp ®­îc gi÷a lîi Ých chung cña c«ng ty vµ lîi Ých riªng cña mçi c¸ nh©n. KhuyÕn khÝch ®­îc c¶ lîi Ých tinh thÇn lÉn lîi Ých vËt chÊt. Do ®ã, ®Ó ®¹t ®­îc kÕt qu¶ cao h¬n n÷a trong c«ng viÖc c«ng ty cÇn cã chÝnh s¸ch th­ëng ph¸t râ rµng, cÇn cho c¸n bé thÊy r»ng lîi Ých cña c«ng ty còng chÝnh lµ lîi Ých cña hä. §Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã, c«ng ty cÇn cã chÕ ®é khen th­ëng, kû luËt râ rµng. Ngoµi l­¬ng ra, nÕu kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty lµ tèt, thu ®­îc lîi nhuËn cao th× c¸n bé sÏ cã thªm thu nhËp trÝch ra tõ lîi nhuËn sau thuÕ nh­ lµ mét phÇn th­ëng. Sau nh÷ng kho¶ng thêi gian lµm viÖc c¨ng th¼ng vÊt v¶, mçi n¨m c«ng ty cã thÓ tæ chøc cho anh chÞ em c¸n bé c«ng nh©n viªn ®i d· ngo¹i, nghØ m¸t, ®i ch¬i tËp thÓ ®Ó nghØ ng¬i vµ t¸i t¹o søc lao ®éng. §ång thêi còng lµ ®Ó ®éi ngò c¸n bé cã ®iÒu kiÖn gÇn gòi, t×m hiÓu vÒ nhau t¹o kh«ng khÝ th©n thiÕt, gÇn gòi vµ h¨ng say h¬n trong c«ng viÖc s¾p tíi. 3.3. Mét sè kiÕn nghÞ 3.3.1. KiÕn nghÞ víi tæng c«ng ty C«ng ty x©y dùng cÊp tho¸t n­íc chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña tæng c«ng ty. V× vËy, c¬ chÕ qu¶n lý còng nh­ c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn cña c«ng ty cã t¸c dông trùc tiÕp ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty. ë ®©y, xin ®­a ra mét sè kiÕn nghÞ víi tæng c«ng ty: + CÇn më réng c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn ë n­íc ngoµi bëi ®©y chÝnh lµ nguån th«ng tin chñ yÕu cung cÊp cho c¸c c«ng ty trong n­íc + Më réng h¬n c¸c quyÒn cho doanh nghiÖp trong viÖc xö lý c¸c t×nh huèng ph¸t sinh còng nh­ khen th­ëng, kû luËt c¸n cé trong c«ng ty. + Kh«ng ngõng tham gia liªn doanh liªn kÕt víi c¸c nhµ thÇu lín trªn thÕ giíi ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn lµm cho viÖc cho lao ®éng trong tæng c«ng ty nãi chung + Më c¸c líp ®µo t¹o ng¾n h¹n vµ dµi h¹n cho ®éi ngò c¸n bé trong tæng c«ng ty nãi chung vµ c«ng ty nãi riªng. Tæ chøc cho c¸c c¸n bé cã tr×nh ®é, nhËn thøc nhanh ®i ®µo t¹o ë n­íc ngoµi. 3.3.2. KiÕn nghÞ víi bé x©y dùng + Bé x©y dùng nªn më réng quyÒn h¹n kinh doanh h¬n n÷a cho doanh nghiÖp bíi thñ tôc khi ph¶i xin giÊy phÐp + Cã chÕ ®é hç trî cho c¸c doanh nghiÖp cã ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ®¹t hiÖu qu¶ cao vÒ vèn. H¬n n÷a bé nªn cã chÝnh s¸ch khen th­ëng ®Ó khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp h¨ng xay h¬n n÷a trong ho¹t ®éng cña m×nh. + Kh«ng ngõng hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý chÊt l­îng hµng ho¸ NK. 3.3.3. KiÕn nghÞ víi nhµ n­íc Ngoµi sù nç lùc cña b¶n th©n c«ng ty, sù hç trî cña tæng c«ng ty vµ bé x©y dùng, nhµ n­íc còng cÇn ph¶i cã c¬ chÕ vµ biÖn ph¸p hé trî cÇn thiÕt. Dùa trªn quan ®iÓm chung hiÖn nay lµ kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý vÜ m« cña nhµ n­íc, ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh trong ho¹t ®éng nhËp khÈu, nhµ n­íc nªn cã mét sè biÖn ph¸p c¬ b¶n sau: + X©y dùng ph¸t triÓn ngµnh vËn t¶i: HiÖn nay hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp VN chñ yÕu NK b»ng gi¸ CIF, nh­êng quyÒn thuª tµu vµ mua b¶o hiÓm cho phÝa n­íc ngoµi. §Õn nay, víi sù cã mÆt cña c¸c c«ng ty b¶o hiÓm lín n­íc ngoµi nh­ AIA, PRUDENTAL... ViÖc mua b¶o hiÓm sÏ kh«ng cßn khã kh¨n n÷a. Doanh nghiÖp sÏ tiÕn dÇn ®Õn viÖc Nk theo gi¸ CFR råi ®Õn gi¸ FOB ®Ó ®­îc quÒn thuª tµu vµ mua b¶o hiÓm. VÊn ®Ò mang tÝnh cÊp b¸ch hiÖn nay lµ hÖ thèng c¶ng biÓn. HIÖn nay c¸c c¶ng biÓn ë VN míi chØ ®ñ t¶i träng cho c¸c con tµu cã träng t¶i ®Õn 10.000 tÊn. §iÒu nµy khiÕn c¸c tµu lín ph¶i ®Ëu ë ngoµi x¸c ®Þnh råi chuyÓn t¶i vµo g©y nªn rÊt nhiÒu thêi gian, chi phÝ vµ rñi ro. Khi ngµnh vËn t¶i vµ ®Æc biÖt lµ vËn t¶i biÓn ph¸t triÓn sÏ gãp phÇn t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ NK vµ t¹o tiÒn ®Ò v÷ng ch¾c ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc. + §µo t¹o c¸n bé kü thuËt chuyªn gia c«ng nghÖ: VËt t­, thiÕt bÞ chuyªn ngµnh n­íc lµ mÆt hµng quan träng, phôc vô ®¾c lùc cho c«ng viÖc x©y dùng ph¸t triÓn ®Êt n­íc. H¬n n÷a mÆt hµng nµy th­êng NK víi gi¸ trÞ lín , hay x¶y ra rñi ro vÒ mÆt kü thuËt. H¬n n÷a ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l­îng còng nh­ sù phï hîp c«ng nghÖ ®èi víi n­íc ta cÇn ph¶i cã ®éi ngò c¸n bé chuyªn gia giái. Nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é chuyªn gia, t¹o m«i tr­êng thuËn lîi cho hä ®Ó th«ng qua ®ã t¹o nªn ®éi ngò chuyªn gia cã tr×nh ®é khoa häc kü thuËt cao. §ã lµ ®éi ngò c¸n bé ®¾c lùc gióp ta ®¸nh gi¸ ®­îc t×nh tr¹ng m¸y mãc thiÕt bÞ, tõ ®ã t¨ng c­êng hiÖu qu¶ NK phôc vô cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. + Hç trî vÒ th«ng tin: Nhµ n­íc nªn c«ng bè nh÷ng ®Þnh h­íng trong ng¾n h¹n còng nh­ dµi h¹n vÒ mét sè lÜnh vùc nh­ ®Çu t­ cho c¬ së h¹ tÇng, c¸c ®Þnh h­íng trong ho¹t ®éng nhËp khÈu phôc vô cho ®Çu t­... nh­ thÕ c¸c doanh nghiÖp sÏ chñ ®éng h¬n trong viÖc thay ®æi chiÕn l­îc kinh doanh cho phï hîp víi c¸c chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc. Ngoµi ra, nhµ n­íc cÇn ph¸t huy vai trß quan träng cña c¸c ®¹i sø qu¸n hay l·nh sø qu¸n ë n­íc ngoµi trong viÖc thu thËp vµ cung cÊp th«ng tin hç trî cho c¸c doanh nghiÖp. ViÖc lËp ra c¸c trung t©m, côc l­u tr÷ chÝnh lµ nguån th«ng tin thø cÊp bæ Ých ®èi víi c¸c doanh nghiÖp + VÒ thuÕ NK: HiÖn nay trong qua tr×nh NK, c¸c doanh nghiÖp hay gÆp ph¶i khã kh¨n trong viÖc ¸p m· thuÕ khi lµm thñ tôc H¶i quan. Vëy kiÕn nghÞ nµy ®­a ra r»ng nhµ n­íc nªn cã chÝnh s¸ch thuÕ cô thÓ æn ®Þnh ®èi víi tõng mÆt hµng trªn c¬ së khuyÕn khÝch s¶n xuÊt trong n­íc vµ ®¶m báa n©ng cao møc sèng cña ng­êi d©n. + Thùc hiÖn chÝnh s¸ch c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh: Nhµ n­íc cÇn chØ ®¹o c¸c c¬ quan chøc n¨ng cã sù phèi hîp chÆt chÏ trong viÖc qu¶n lý XNK. Bé th­¬ng m¹i cã tr¸ch nhiÖm phª duyÖt c¸c dù ¸n theo thÈm quyÒn cña m×nh. Tæng côc h¶i quan cã tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t vµ kiÓm tra hµng hãa NK, thu thuÕ NK. §Æc biÖt ngµnh h¶i quan cÇn ®æi míi m¹nh mÏ ph­¬ng thøc ho¹t ®éng cña m×nh v× ®©y lµ kh©u g©y phiÒn hµ nhiÒu nhÊt cho doanh nghiÖp XNK. Sau khi b·i bá giÊy phÐp Nk chuyÕn, mét sè thñ tôc mµ c¸c chuyªn viªn bé th­¬ng m¹i th­êng lµm tr­íc ®©y ®­îc chuyÓn sang cho h¶i quan thùc hiÖn. §· cã thêi gian sù ph©n ®Þnh nµy kh«ng râ rµng, g©y r¾c rèi cho c¸c ®¬n vÞ kinh doanh. H¬n n÷a, do tr×nh ®é ch­a theo kÞp víi ®iÒu kiÖn kh¸ch quan nªn ho¹t ®éng ch­a cã hiÖu qu¶. Trong khi ®ã l¹i cã mét sè c¸n bé h¶i quan cã t­ c¸ch phÈm chÊt xÊu g©y ra nh÷ng tiªu cùc trong xÐt duyÖt vµ trong c¸c thñ tôc kh¸c g©y ra sù mÊt long tin ë c¸c doanh nghiÖp. Bé th­¬ng m¹i cÇn rót ng¾n thêi gian xÐt duyÖt ®Ó ®¶m b¶o cho c¸c doanh nghiÖp n¾m b¾t ®­îc c¬ héi kinh doanh vµ t¹o ®iÒu kiÖn tèt ®Ó c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn ®óng hîp ®ång. Bé còng nªn ph©n ®Þnh râ tõng c¸n bé phô tr¸ch lÜnh vùc cô thÓ ®Ó c¸c chuyªn viªn n¾m v÷ng h¬n vÒ lÜnh vùc ho¹t ®éng cña m×nh vµ c¸c doanh nghiÖp tiÖn liªn hÖ. KÕt luËn MÆc dï mêi chØ b¾t ®Çu thùc hiÖn ho¹t ®éng nhËp khÈu tõ n¨m 1995 nh­ng víi sù nçi lùc cña ban l·nh ®¹o vµ ®Æc biÖt lµ sù ®oµn kÕt g¾n bã cïng nhau kh¾c phôc khã kh¨n cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, c«ng ty x©y dùng cÊp tho¸t n­íc WASEENCO ®· ®¹t ®­îc kÕt qu¶ kinh doanh ®¸ng mõng, ®· vµ ®ang tõng b­íc kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trªn th­¬ng tr­êng. HiÖn c«ng ty lµ doanh nghiÖp m¹nh nhÊt trong tæng c«ng ty xuÊt nhËp khÈu x©y dùng ViÖt Nam. NhËp khÈu hµng hãa lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng chÝnh cña WASEENCO. C«ng ty ®· biÕt h­íng vµo kinh doanh c¸c mÆt hµng NK mµ chÝnh m×nh cã ­u thÕ ®ã lµ vËt t­ thiÕt bÞ chuyªn ngµnh n­íc. TiÒm n¨ng ph¸t triÓn mÆt hµng nµy lµ rÊt lín do n­íc ta míi ë giai ®o¹n ®Çu cña qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i hãa nªn nhu cÇu x©y dùng c¬ së h¹ tÇng nãi chung, hÖ thèng cÊp tho¸t n­íc ta nãi riªng lµ rÊt lín. Trong khi ®ã nÒn c«ng nghiÖp n­íc ta ch­a ®ñ ®¸p øng cho c¸c doanh nghiÖp kinh doanh NK ngµnh n­íc. Tuy nhiªn nªn kinh tÕ thÞ tr­êng ®· t¹o ra c¹nh tranh thùc sù gi÷a c¸c doanh nghiÖp nhÊt lµ trong lÜnh vùc nµy. Bëi vËy ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao trong ho¹t ®éng NK, cÇn cñng cè hoµn thiÖn ho¹t ®éng nµy. §Ò tµi “Ho¹t ®éng nhËp khÈu hµng ho¸ cña Tæng C«ng Ty §Çu T­ X©y Dùng CÊp Tho¸t N­íc Vµ M«i Tr­êng ViÖt Nam – VIWASEEN” ®· ®­a ra mét bøc tranh toµn c¶nh vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty nãi chung vµ ho¹t ®éng NK nãi riªng. §ång thêi ®· nghiªn cøu, ®¸nh gi¸ thµnh tùu, h¹n chÕ trong ho¹t ®éng NK. ChuyÒn ®Ò nµy còng ®· ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c nhËp khÈu. Mong r»ng chuyªn ®Ò cã thÓ gióp Ých cho ho¹t ®éng thùc tiÔn cña c«ng ty trong thêi gian tíi. Tuy nhiªn nh÷ng ý kiÕn vµ gi¶i ph¸p nµy chØ míi lµ nghiªn cøu b­íc ®Çu vµ phÇn nhiÒu mang tÝnh chÊt chñ quan c¸ nh©n, cïng víi sù gãp ý cña thÇy, c« gi¸o vµ toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ®Ó ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h­íng dÉn cña thÇy c« gi¸o ®· tËn t×nh gi¶ng d¹y cho em trong suèt 4 n¨m häc võa qua. §Æc biÖt em xin bµy tá sù biÕt ¬n ch©n thµnh s©u s¾c tíi thµy gi¸o – Gi¸o s­. TiÕn sÜ Hoµng §øc Th©n ®· h­íng dÉn em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Em còng xin bµy tá lßng biÕt ¬n tíi toµn thÓ c¸n bé phßng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty x©y dùng cÊp tho¸t n­íc ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh thùc tËp, trang bÞ cho em nh÷ng th«ng tin quý b¸u, nh÷ng nhËn xÐt bæ Ých ®Ó em hoµn thiÖn chuyªn ®Ò nµy. Tµi liÖu tham kh¶o B¸o c¸o tæng kÕt ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty x©y dùng cÊp tho¸t n­íc 2004-2006. B¸o c¸o nhËp khÈu th¸ng 12 n¨m 2006 - 2007 3. Giíi thiÖu vÒ c«ng ty WASEENCO. 4. Gi¸o tr×nh th­¬ng m¹i quèc tÕ. 5. CÈm nang th­¬ng m¹i dÞch vô ®¹i häc Kinh TÕ Quèc D©n. 6. H­íng dÉn thùc hµnh kinh doanh xuÊt nhËp khÈu t¹i ViÖt Nam. 7. Gi¸o tr×nh kü thuËt nghiÖp vô ngo¹i th­¬ng ®¹i häc Ngo¹i Th­¬ng. 8. T¹p chÝ kinh tÕ vµ ph¸t triÓn. 9. T¹p chÝ th­¬ng m¹i Vµ mét sè tµi liÖu trªn m¹ng kh¸c ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc27837.doc