Kế toán nguyên vật liệu & công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Công Nghệ Tin Học Hà Nội

Tài liệu Kế toán nguyên vật liệu & công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Công Nghệ Tin Học Hà Nội: ... Ebook Kế toán nguyên vật liệu & công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Công Nghệ Tin Học Hà Nội

doc82 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 3030 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Kế toán nguyên vật liệu & công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Công Nghệ Tin Học Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môc lôc Lêi nãi ®Çu 04 ch­¬ng I - Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt 06 1.1. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 06 1.1.1. Kh¸i niÖm nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 06 1.1.2 §Æc ®iÓm nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 06 1.1.3 Vai trß cña nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 06 1.2 Ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 07 1.2.1 Ph©n loai nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 07 1.2.2 Sæ danh ®iÓm nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 09 1.2.3 §¸nh gi¸ nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 10 1.3 - NhiÖm vô cña kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 14 1.4 - Thñ tôc qu¶n lý nhËp - xuÊt kho nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô vµ c¸c chøng tõ kÕ to¸n liªn quan 15 1.4.1 Thñ tôc qu¶n lý nhËp - xuÊt kho nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô vµ c¸c chøng tõ kÕ to¸n liªn quan 15 1.4.2 Thñ tôc xuÊt kho nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 16 1.4.3 C¸c chøng tõ kÕ to¸n liªn quan 17 1.5 - Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô 18 1.5.1 Ph­¬ng ph¸p thÎ song song 18 1.5.2. Ph­¬ng ph¸p ®èi chiÕu lu©n chuyÓn 21 1.5.3. Ph­¬ng ph¸p sæ sè d­ 24 1.6 - Yªu cÇu qu¶n lý nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô 26 1.7 - KÕ to¸n tæng hîp nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô 27 1.7.1 C¸c tµi kho¶n chñ yÕu sö dông 27 1.7.2 Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tæng hîp c¸c tr­êng hîp t¨ng nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô 29 1.7.3 Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n gi¶m nguyªn liÖu vËt liÖu 34 1.7.4 KÕ to¸n vµ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ chñ yÕu liªn quan ®Õn nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô 34 ch­¬ng II - T×nh h×nh thùc tÕ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô t¹i Cty TNHH C«ng NghÖ Tin Häc Hµ Néi 38 2.1 - §Æc ®iÓm chung cña c«ng ty 38 2.1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty 38 2.1.2 Quy tr×nh s¶n xuÊt c«ng nghÖ 39 2.1.3 C«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý, tæ chøc s¶n xuÊt vµ bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty 40 2.1.4 C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty 41 2.2 - Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô ë c«ng ty Cty TNHH C«ng NghÖ Tin Häc Hµ Néi 46 2.2.1 Thùc tÕ c«ng t¸c ph©n lo¹i nguyªn liÖu vËt liÖu t¹i c«ng ty TNHH C«ng NghÖ Tin Häc Hµ Néi 46 2.2.2 Thñ tôc nhËp xuÊt nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô 48 2.2.3 Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô t¹i c«ng ty TNHH C«ng NghÖ Tin Häc Hµ Néi 58 2.3 - KÕ to¸n tæng hîp nhËp kho, xuÊt kho nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô 65 2.3.1 Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông trong c«ng ty 65 2.3.2 KÕ to¸n tæng hîp nhËp kho vËt liÖu, c«ng cô dông cô 66 ch­¬ng III - Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô ë c«ng ty 78 3.1 - NhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ chung vÒ c«ng ty kÕ to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô t¹i c«ng ty TNHH c«ng nghÖ tin häc hµ néi 78 3.1.1¦u ®iÓm 78 3.1.2 Nh­îc ®iÓm 79 3.2 - Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô t¹i C«ng ty TNHH C«ng nghÖ Tin häc Hµ Néi 80 KÕt luËn 83 Lêi më ®Çu Khi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ngµy cµng ph¸t triÓn th× quy luËt c¹nh tranh ngµy cµng trë nªn gay g¾t, ®ßi hái mçi doanh nghiÖp ph¶i tù ®øng lªn b»ng chÝnh "®«i ch©n" cña m×nh. HiÖn nay, khã kh¨n ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong n­íc lµ sù c¹nh tranh kh«ng chØ diÔn ra gi÷a c¸c s¶n phÈm s¶n xuÊt trong n­íc mµ cßn ph¶i c¹nh tranh víi c¸c s¶n phÈm n­íc ngoµi ®ang x©m nhËp trµn lan vµo thÞ tr­êng trong n­íc. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× doanh nghiÖp ph¶i chiÕn th¾ng trong cuéc c¹nh tranh, ph¶i dµnh ®­îc chç ®øng trªn thÞ tr­êng. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ doanh nghiÖp ph¶i n¾m ®­îc thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng. Trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt kh«ng thÓ thiÕu ®­îc nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô. Nã cã vai trß quan träng v× ®Òu lµ c¬ së vËt chÊt cÊu t¹o nªn thùc thÓ cña s¶n phÈm. Thùc tÕ chi phÝ ®Ó s¶n phÈm chiÕm kho¶ng 70% - 80% chi phÝ nguyªn liÖu vËt liÖu. V× vËy tiÕt kiÖm nguyªn liÖu vËt liÖu lµ biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n xuÊt. Do vËy t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý, c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô ®¶m b¶o viÖc sö dông tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶ h¹ thÊp chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cã ý nghÜa rÊt quan träng. X¸c ®Þnh ®­îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô trong c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay. Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty TNHH C«ng NghÖ Tin Häc Hµ Néi em ®· nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô vµ x¸c ®Þnh ®­îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô trong c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h­íng dÉn tËn t×nh cña c¸c c« chó trong C«ng ty TNHH C«ng NghÖ Tin Häc Hµ Néi vµ sù chØ dËy tËn t×nh thÇy Ng« Xu©n D­¬ng ®· gióp ®ì em hoµn thµnh mét c¸ch tèt nhÊt kú thùc tËp tèt nghiÖp nªn em ®· m¹nh d¹n ®i s©u vµo nghiªn cøu chuyªn ®Ò "kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô" t¹i C«ng ty TNHH C«ng NghÖ Tin Häc Hµ Néi lµm ®Ò tµi b¸o c¸o tèt nghiÖp. Do thêi gian thùc tËp cã h¹n vµ kinh nghiÖm thùc tÕ cßn h¹n chÕ nªn chuyªn ®Ò tèt nghiÖp kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt nªn em rÊt mong ®­îc sù chØ b¶o cña c¸c ThÇy c« gi¸o trong tr­êng vµ c¸c c¸n bé c«ng ty ®Ó chuyªn ®Ò ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin c¸m ¬n thÇy vµ c¸c c« chó trong C«ng ty TNHH C«ng NghÖ Tin Häc Hµ Néi. Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, chuyªn ®Ò ®­îc chia thµnh 3 ch­¬ng chÝnh: Ch­¬ng I - Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt Ch­¬ng II - Thùc tÕ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô t¹i C«ng ty TNHH C«ng NghÖ Tin Häc Hµ Néi Ch­¬ng III - Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô ë c«ng ty ch­¬ng I Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô trong s¶n xuÊt kinh doanh 1.1 - Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 1.1.1. Kh¸i niÖm nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô Nguyªn liÖu vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt lµ ®èi t­îng lao ®éng - mét trong ba yÕu tè c¬ b¶n ®Ó sö dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, cung cÊp dÞch vô- lµ c¬ së vËt chÊt cÊu t¹o nªn c¬ së vËt chÊt cña s¶n phÈm. C«ng cô dông cô lµ nh÷ng t­ liÖu lao ®éng kh«ng tho¶ m·n ®Þnh nghÜa vµ tiªu chuÈn ghi nhËn tµi s¶n cè dÞnh h÷u h×nh. Ngoµi ra, nh÷ng t­ liÖu lao ®éng kh«ng cã tÝnh bÒn v÷ng nh­ ®å dïng b»ng sµnh sø, thuû tinh, giµy, dÐp vµ quÇn ¸o lµm viÖc... dï tho¶ m·n ®Þnh nghÜa vµ tiªu chuÈn ghi nhËn tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh nh­ng vÉn coi lµ c«ng cô dông cô. 1.1.2 §Æc ®iÓm nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 1.1.2.1 §Æc ®iÓm cña nguyªn liÖu vËt liÖu: - ChØ tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm vµ cung cÊp dich vô. - Khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nguyªn liÖu vËt liÖu hoµn toµn h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu vµ gi¸ trÞ ®­îc chuyÓn toµn bé mét lÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. 1.1.2.2 §Æc ®iÓm cña c«ng cô dông cô: - Tham gia vµo nhiÒu chu kú s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm vµ cung cÊp dich vô. - Tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n vÉn gi÷ nguyªn h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu vµ gi¸ trÞ bÞ hao mßn dÇn ®­îc chuyÓn tõng phÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. C«ng cô dông cô th­êng cã gi¸ trÞ nhá hoÆc thêi gian sö dông ng¾n ®­îc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n nh­ tµi s¶n l­u ®éng. 1.1.3 Vai trß cña nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 1.1.3.1 Vai trß cña nguyªn liÖu vËt liÖu: - Nguyªn liÖu vËt liÖu cã vai trß rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, lµ c¬ së vËt chÊt cÊu t¹o nªn thùc thÓ cña s¶n phÈm. - Nguyªn liÖu vËt liÖu lµ yÕu tè ®Çu vµo kh«ng thÓ thiÕu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, nã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra kÐo theo lµ ¶nh h­ëng tíi chi phÝ, doanh thu vµ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. Nguyªn liÖu vËt liÖu cßn lµ bé phËn quan träng trong tµi s¶n l­u ®éng cña doanh nghiÖp, ®Ó t¨ng tèc ®é lu©n chuyÓn tµi s¶n l­u ®éng cña doang nghiÖp cÇn ph¶i sö dông hîp lý vµ tiÕt kiÖm nguyªn liÖu vËt liÖu. 1.1.3.2 Vai trß cña c«ng cô dông cô: Tuy c«ng cô dông cô kh«ng ph¶i lµ yÕu tè cÊu t¹o nªn thùc thÓ cña s¶n phÈm nh­ng nã còng gãp phÇn hoµn thiÖn s¶n phÈm. Do ®ã c«ng cô dông cô còng cã vai trß kh«ng thÓ thiÕu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 1.2 - Ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 1.2.1 Ph©n loai nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh sö dông nhiÒu lo¹i, thø nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô cã vai trß, chøc n¨ng vµ ®Æc tÝnh lý ho¸ ...kh¸c nhau. §Ó tiÕn hµnh c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô cã hiÖu qu¶ th× cÇn ph¶i ph©n lo¹i nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô. Ph©n lo¹i nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô lµ c¨n cø vµo c¸c tiªu thøc nhÊt ®Þnh ®Ó chia nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô sö dông trong doanh nghiÖp thµnh tõng lo¹i, tõng nhãm thø. 1.2.1.1 Ph©n lo¹i nguyªn liÖu vËt liÖu theo vai trß t¸c dông cña nguyªn liÖu vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt * Nguyªn liÖu vËt liÖu chÝnh (bao gåm c¶ nöa thµnh phÈm mua ngoµi) VËt liÖu chÝnh: nh÷ng thø nguyªn liÖu vËt liÖu mµ sau qu¸ tr×nh gia c«ng chÕ biÕn sÔ cÊu thµnh lªn thùc thÓ vËt chÊt chñ yÕu cña s¶n phÈm - Nguyªn liÖu lµ s¶n phÈm cña ngµnh c«ng nghiÖp khai th¸c vµ n«ng nghiÖp. - VËt liÖu lµ s¶n phÈm cña ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn * VËt liÖu phô: Nh÷ng lo¹i nguyªn liÖu vËt liÖu khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kh«ng cÊu thµnh thùc thÓ cña s¶n phÈm, nh­ng cã vai trß quyÕt ®Þnh vµ cÇn thiÕt cho s¶n xuÊt. C¨n cø vµo c«ng cô vËt liÖu phô ®­îc chia thµnh c¸c nhãm: + Nhãm vËt liÖu lµm t¨ng chÊt l­îng nguyªn liÖu vËt liÖu chÝnh + Nhãm vËt liÖu lµm t¨ng chÊt l­îng s¶n phÈm + Nhãm vËt liÖu ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt * Nhiªn liÖu: thùc chÊt lµ vËt liÖu phô nh­ng ®­îc xÕp thµnh mét lo¹i riªng do tÝnh chÊt vËt lÝ ho¸ häc cã vai trß quan träng cung cÊp nhiÖt l­îng. Trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt nhiªn liÖu bao gåm c¸c thÓ láng, r¾n, khÝ dïng ®Ó phôc vô cho c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cho c¸c ph­¬ng tiÖn vËn t¶i m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n phÈm trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh­ x¨ng dÇu, than, cñi h¬i ®èt... * Phô tïng thay thÕ: nh÷ng chi tiÕt phô tïng m¸y mãc, thiÕt bÞ ®­îc dù tr÷ ®Ó sö dông cho viÖc söa ch÷a, thay thÕ c¸c bé phËn cña TSC§ h÷u h×nh. * PhÕ liÖu: lo¹i vËt liÖu thu ®­îc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thanh lý tµi s¶n cã thÓ sö dông hoÆc b¸n ra ngoµi. * VËt liÖu kh¸c: bao gåm vËt liÖu cßn l¹i ch­a kÓ trªn bao b×, vËt ®ãng gãi, c¸c lo¹i vËt t­ ®Æc chñng. * Nguyªn liÖu vËt liÖu dïng trùc tiÕp cho s¶n xuÊt s¶n phÈm. * Nguyªn vËt liÖu dïng cho c¸c nhu cÇu kh¸c - Phôc vô ph©n x­ëng s¶n xuÊt. - Phôc vô cho qu¶n lý doanh nghiÖp - Phôc vô cho b¸n hµng - Phôc vô cho x©y dùng c¬ së dë dang 1.2.1.2 C¨n cø vµo nguån h×nh thµnh + Nguyªn vËt liÖu mua ngoµi + Nguyªn vËt liÖu do doanh nghiÖp tù s¶n xuÊt chÕ t¹o + Nguyªn vËt liÖu thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn + Nguyªn vËt liÖu do nhËn gãp vèn liªn doanh, nhËn biÕu tµi trî, ®­îc cÊp... C¸ch ph©n lo¹i nµy cho biÕt râ nguån gèc cña tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu lµ c¬ së ®Ó h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu theo tõng nguån nhËp. 1.2.1.3 Ph©n lo¹i c«ng cô dông cô theo ph­¬ng ph¸p ph©n bæ, theo yªu cÇu qu¶n lý vµ ghi chÐp kÕ to¸n - Ph©n lo¹i c«ng cô dông cô theo ph­¬ng ph¸p ph©n bæ. + Ph©n bæ 100% (1 lÇn): nh÷ng c«ng cô dông cô cã gi¸ trÞ nhá vµ thêi gian sö dông ng¾n + Ph©n bæ nhiÒu lÇn: nh÷ng c«ng cô dông cô cã gi¸ trÞ lín h¬n vµ thêi gian sö dông dµi - Ph©n lo¹i c«ng cô dông cô theo yªu cÇu qu¶n lý vµ ghi chÐp kÕ to¸n + C«ng cô dông cu lao ®éng + Bao b× lu©n chuyÓn + §å dïng cho thuª 1.2.2. Sæ danh ®iÓm nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô §Çu n¨m kÕ to¸n, phßng kÕ to¸n cÇn lËp Sæ danh ®iÓm nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô ®Ó liÖt kª toµn bé c¸c lo¹i nhãm, thø nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô sö dông trong doanh nghiÖp. Danh ®iÓm nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô lµ m· sè b»ng hÖ thèng c¸c ch÷ sè thËp ph©n (cã thÓ kÕt hîp c¸c ch÷ c¸i) ®Ó quy ®Þnh cho tõng thø nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô cã tªn gäi, phÈm chÊt, quy c¸ch riªng biÖt. Khi lËp danh ®iÓm cÇn ph¶i ®¶m b¶o khoa häc vµ hîp lý, ®¸p øng yªu cÇu dÔ nhí vµ dÔ ghi tr¸nh nhÇm lÉn, trïng lÆp. sæ danh ®iÓm nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô phÇn I - Nguyªn liÖu vËt liÖu Danh ®iÓm Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch NLVL §VT Gi¸ HT Ghi chó Lo¹i Nhãm Thø 1521 Nguyªn liÖu vËt liÖu chÝnh 01 Nhãm NLVL mµu 011 VËt liÖu chÝnh A Kg 012 VËt liÖu chÝnh B Kg 013 VËt liÖu chÝnh C Kg ..... ........... 02 Nhãm NLVL ®en ..... ............. Céng lo¹i 1521 1522 ........... .......... Tæng céng NLVL phÇn II - C«ng cô dông cô Danh ®iÓm Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch CCDC §VT Gi¸ HT Ghi chó Lo¹i Nhãm Thø 1531 CCDC chÝnh 01 Nhãm CCDC A 011 CCDC A1 bé 012 CCDC A2 bé 013 CCDC A3 bé ..... ........... 02 Nhãm CCDC B ..... ............. Céng lo¹i 1531 1532 ........... .......... Tæng céng CCDC 1.2.3 §¸nh gi¸ nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô. §¸nh gi¸ nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô d­îc ®o tiÒn tÖ ®Ó biÓu hiÖn gi¸ trÞ cña chóng theo nh÷ng nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh. vÒ nguyªn t¾c kÕ to¸n hµng tån kho (trong ®ã gåm nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô) ph¶i ®­îc ghi nhËn theo nguyªn t¾c gi¸ gèc. Tr­êng hîp gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®­îc thÊp h¬n gi¸ gèc th× ph¶i tÝnh theo gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®­îc. 1.2.3.1 §¸nh gi¸ nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô theo nguyªn t¾c gi¸ gèc (gi¸ thùc tÕ). Gi¸ gèc hµng tån bao gåm: chi phÝ mua, chi phÝ chÕ biÕn vµ chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ®Õn ph¸t sinh ®Ó cã ®­îc hµng tån kho ë ®Þa ®iÓm vµ tr¹ng th¸i hiÖn t¹i. Nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô trong doanh nghiÖp ®­îc h×nh thµnh tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau, nªn néi dung c¸c yÕu tè cÊu thµnh gi¸ gèc cña nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô ®­îc x¸c ®Þnh theo tõng tr­êng hîp nhËp, xuÊt. a. Gi¸ gèc cña nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô nhËp kho * NhËp kho do mua ngoµi Gi¸ gèc NLVL, CCDC mua ngoµi nhËp kho = Gi¸ mua ghi chÐp trªn ho¸ ®¬n sau khi trõ ®i c¸c kho¶n(KTN) gi¶m gi¸ b¸n hµng + C¸c lo¹i thuÕ kh«ng ®­îc hoµn l¹i + CP cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc mua hµng - C¸c chi phÝ cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc mua hµng bao gåm: chi phÝ vËn chuyÓn, bèc xÕp, b¶o qu¶n trong qu¸ tr×nh mua hµng vµ c¸c chi phÝ kh¸c cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc mua hµng tån kho (chi phÝ bao b×, chi phÝ cña bé phËn thu mua ®éc lËp, chi phÝ thuª kho, thuª l·i...) * Chó ý: - Tr­êng hîp nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô mua vÒ dïng cho dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh thuéc ®èi t­îng chÞu thuÕ GTGT, doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ th× gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n lµ gi¸ mua ch­a cã thuÕ GTGT. - Tr­êng hîp nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô mua vÒ dïng cho dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh thuéc ®èi t­îng chÞu thuÕ GTGT, doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp hay thuéc dèi t­îng kh«ng chÞu thuÕ GTGT th× gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n lµ tæng gi¸ thanh to¸n bao gåm c¶ thuÕ GTGT. * Gi¸ gèc cña nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô tù chÕ biÕn nhËp kho Gi¸ gèc nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô nhËp kho = Gi¸ gèc vËt liÖu xuÊt kho + Chi phÝ chÕ biÕn Chi phÝ chÕ biÕn hµng tån kho bao gåm nh÷ng chi phÝ cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn s¶n phÈm s¶n xuÊt nh­: CPNCTT, CPSXC cè ®Þnh, CPSXC biÕn ®æi ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh chÕ biÕn nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô. *Gi¸ gèc cña nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn nhËp kho Gi¸ gèc NLVL vµ CCDC nhËp kho = Gi¸ gèc NLVL xuÊt kho thuª ngoµi + tiÒn c«ng ph¶i tr¶ ng­êi lao ®éng + Chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì vµ c¸c chi phÝ cã liªn quan trùc tiÕp kh¸c Gi¸ gèc cña nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô nhËn gãp liªn doanh vèn cæ phÇn hoÆc thu håi vèn gãp ®­îc ghi nhËn theo gi¸ trÞ thùc tÕ do héi ®ång ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸ l¹i vµ ®­îc chÊp nhËn céng víi c¸c chi phÝ tiÕp nhËn (nÕu cã). *Gi¸ gèc cña nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô nhËn biÕu tÆng. Gi¸ gèc cña NLVL vµ CCDC nhËp kho = Gi¸ trÞ hîp lý cña nh÷ng NLVL vµ CCDC t­¬ng ®­¬ng + C¸c chi phÝ kh¸c cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc tiÕp nhËn * Gi¸ gèc cña nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô ®­îc cÊp Gi¸ gèc Nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô nhËp kho = Gi¸ ghi trªn sæ cña ®¬n vÞ cÊp trªn hoÆc gi¸ ®­îc ®¸nh gi¸ l¹i theo gi¸ trÞ thuÇn + ChiphÝ vËn chuyÓn bèc dì, chi phÝ cã liªn quan trùc tiÕp kh¸c * Gi¸ gèc cña phÕ liÖu thu håi: gi¸ ­íc tÝnh theo gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn b.Gi¸ gèc cña nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô xuÊt kho Do gi¸ gèc cña nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô nhËp kho tõ c¸c nguån nhËp kh¸c nhau nh­ ®· tr×nh bµy ë trªn, ®Ó tÝnh gi¸ gèc hµng xuÊt kho kÕ to¸n cã thÓ sö dông mét trong c¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ trÞ hµng tån kho sau: * Ph­¬ng ph¸p tÝnh theo gi¸ ®Ých danh: Gi¸ trÞ thùc tÕ cña nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô xuÊt khotÝnh theo gi¸ thùc tÕ cña tõng l« hµng nhËp. ¸p dông ®èi víi doanh nghiÖp sö dông Ýt thø nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô cã gi¸ trÞ lín vµ cã thÓ nhËn diÖn ®­îc. * Ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn: Gi¸ trÞ cña lo¹i hµng tån kho ®­îc tÝnh theo gi¸ trÞ trung b×nh cña tõng lo¹i hµng tån kho t­¬ng tù ®Çu kú vµ gi¸ trÞ tõng lo¹i hµng tån kho ®­îc mua hoÆc s¶n xuÊt trong kú (b×nh qu©n gia quyÒn cuèi kú). Gi¸ trÞ trung b×nh cã thÓ ®­îc tÝnh theo thêi kú hoÆc vµo mçi khi l« hµng vÒ, phô thuéc vµo t×nh h×nh doanh nghiÖp (b×nh qu©n gia quyÒn sau mçi lÇn nhËp). Gi¸ trÞ thùc tÕ NLVL, CCDC xuÊt kho = Sè l­îng NLVL, CCDC xuÊt kho x §¬n gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn Khi vËn dông ph­¬ng ph¸p gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n gia quyÒn, doanh nghiÖp cã thÓ chän mét trong c¸c ph­¬ng ¸n sau: Ph­¬ng ¸n 1: TÝnh theo gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn cuèi kú (gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn toµn bé lu©n chuyÓn trong kú) §¬n gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn c¶ kú dù tr÷ = Gi¸ trÞ thùc tÕ NLVL, CCDC tån kho ®Çu kú + Gi¸ trÞ thùc tÕ NLVL, CCDC nhËp kho trong kú Sè l­îng NLVL, CCDC tån kho ®Çu kú + Sè l­îng NLVL, CCDC nhËp kho trong kú C¸ch tÝnh nµy tuy ®¬n gi¶n, dÏ lµm nh­ng ®é chÝnh x¸c kh«ng cao. H¬n n÷a, c«ng viÖc tÝnh to¸n dån vµo cuèi th¸ng, g©y ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c quyÕt to¸n nãi chung. Ph­¬ng ¸n 2: TÝnh theo gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn sau mçi lÇn nhËp (cßn gäi lµ b×nh qu©n gia quyÒn liªn hoµn) §¬n gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn sau mçi lÇn nhËp = Gi¸ trÞ thùc tÕ NLVL, CCDC tån kho tr­íc khi nhËp + Gi¸ trÞ thùc tÕ NLVL, CCDC nhËp kho cña tõng lÇn nhËp Sè l­îng NLVL, CCDC tån kho tr­íc khi nhËp + Sè l­îng NLVL, CCDC nhËp kho cña tõng lÇn nhËp * Ph­¬ng ph¸p nhËp tr­íc xuÊt tr­íc (FIFO): ¸p dông dùa vµo gi¶ ®Þnh lµ hµng tån kho ®­îc mua tr­íc hoÆc s¶n xuÊt tr­íc th× ®­îc xuÊt vµ hµng tån kho cßn l¹i cuèi kú lµ hµng tån kho ®­îc mua hoÆc s¶n xuÊt gÇn thêi ®iÓm cuèi kú. Nãi c¸ch kh¸c c¬ së cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu, dông cô s¶n phÈm vµ gi¸ mua thùc tÕ cña hµng ho¸ nhËp kho tr­íc sÏ ®­îc dïng lµmgi¸ ®Ó tÝnh gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu dông cô s¶n phÈm hµng ho¸ xuÊt tr­íc vµ do vËy gi¸ trÞ vËt liÖu, dông cô s¶n phÈm hµng ho¸ tån kho cuèi kú sÏ lµ gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu, dông cô s¶n phÈm hµng ho¸ nhËp kho sau cïng. Ph­¬ng ph¸p nµy thÝch hîp trong tr­êng hîp gi¸ c¶ æn ®Þnh hoÆc cã xu h­íng gi¶m. * Ph­¬ng ph¸p nhËp sau xuÊt tr­íc (LIFO): trong ph­¬ng ph¸p nµy ¸p dông dùa trªn gi¶ ®Þnh lµ hµng tån kho ®­îc mua sau hoÆc s¶n xuÊt sau th× ®­îc xuÊt tr­íc vµ hµng tån kho cßn l¹i cuèi kú lµ hµng tån kho ®­îc mua hoÆc s¶n xuÊt tr­íc ®ã. Theo ph­¬ng ph¸p nµy gi¸ trÞ hµng xuÊt kho ®­îc tÝnh theo gi¸ cña l« hµng nhËp sau hoÆc gÇn sau cïng, gi¸ trÞ cña hµng tån kho ®­îc tÝnh theo gi¸ cña hµng nhËp kho ®Çu kú hoÆc gÇn ®Çu kú cßn tån kho Tri gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt dïng = TrÞ gi¸ thùc tÕ vËt liÖu nhËp kho theo tõng lÇn nhËp x Sè l­îng vËt liÖu xuÊt dïng trong kú thuéc sè l­îng tõng lÇn nhËp tr­íc ®ã Hai ph­¬ng ph¸p nhËp tr­íc xuÊt tr­íc vµ nhËp sau xuÊt tr­íc cã ­u ®iÓm lµ h¹ch to¸n ®óng gi¸ trÞ tõng l« hµng, phï hîp víi yªu cÇu c«ng t¸c qu¶n lý vËt liÖu t¹i kho, nh­ng l¹i khã kh¨n cho viÖc h¹ch to¸n chi tiÕt. 1.2.3.2 §¸nh gi¸ nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô theo gi¸ h¹ch to¸n §èi víi nh÷ng doanh nghiÖp cã quy m« lín, s¶n xuÊt nhiÒu mÆt hµng thuêng sö dông nhiÕu lo¹i nhãm thø nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô ho¹t ®éng nhËp xuÊt nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô diÔn ra th­êng xuyªn liªn tôc nÕu ¸p dông nuyªn t¾c tÝnh theo gi¸ gèc (gi¸ trÞ thùc tÕ) th× rÊt ph­íc t¹p khã ®¶m b¶o yªu cÇu kÞp thêi cña kÕ to¸n doanh nghiÖp cã thÓ x©y dông hÖ thèng gi¸ h¹ch to¸n ®Ó ghi chÐp hµng ngµy trªn phiÕu nhËp xuÊt vµ ghi sæ kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô. Gi¸ h¹ch to¸n lµ gi¸ do kÕ to¸n cña doanh nghiÖp tù x©y dùng, cã thÓ lµ gi¸ kÕ ho¹ch hoÆc gi¸ trÞ thuÇncã thÓ thùc hiÖn ®­îc trªn thÞ tr­êng. Gi¸ h¹ch to¸n ®­îc sö dông thèng nhÊt trong toµn doanh nghiÖp vµ ®­îc sö dông t­¬ng ®èi æn ®Þnh l©u dµi. Tr­êng hîp cã sù biÕn ®éng vµ gi¸ c¶ doanh nghiÖp cÇn x©y dùng l¹i hÖ thèng h¹ch to¸n. KÕ to¸n tæng hîp nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô ph¶i tu©n thñ nguyªn t¾c tÝnh theo gi¸ thùc tÕ. Cuèi th¸ng kÕ to¸n ph¶i x¸c ®Þnh hÖ sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ thùc tÕ vµ gi¸ trÞ h¹ch to¸n cña tõng thø (nhãm hoÆc lo¹i) nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô ®Ó ®iÒu chØnh gi¸ ho¹ch to¸n xuÊt kho thµnh gi¸ trÞ thùc tÕ. HÖ sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ thùc tÕ vµ gi¸ trÞ h¹ch to¸n cña tõng nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô tÝnh theo c«ng thøc: HÖ sè chªnh lÖch gi¸ vËt liÖu = Gi¸ trÞ thùc tÕ NLVL, CCDC tån kho ®Çu kú + Gi¸ trÞ thùc tÕ NLVL, CCDC nhËp kho trong kú Gi¸ trÞ h¹ch to¸n NLVL, CCDC tån kho ®Çu kú + Gi¸ trÞ h¹ch to¸n NLVL, CCDC nhËp kho trong kú Tõ ®ã x¸c ®Þnh gi¸ thùc tÕ cña nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô xuÊt kho Gi¸ thùc tÕ NLVL, CCDC xuÊt kho = Gi¸ trÞ h¹ch to¸n NLVL, CCDC xuÊt kho x HÖ sè chªnh lÖch gi¸ 1.3 - NhiÖm vô cña kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô §Ó ph¸t huy vai trß, chøc n¨ng cña kÕ to¸n trong c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô trong doanh nghiÖp, kÕ to¸n cÇn thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô c¬ b¶n sau: - Tæ chøc ghi chÐp, ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, kÞp thêi sè l­îng, khèi l­îng, phÈm chÊt, quy c¸ch vµ gi¸ trÞ thùc tÕ cña tõng lo¹i, tõng thø nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô nhËp, xuÊt vµ tån kho. - VËn dông ®óng ®¾n c¸c ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n, ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô nhËp, xuÊt kho. H­íng dÉn vµ kiÓm tra c¸c bé phËn, phßng ban chÊp hµnh c¸c nguyªn t¾c, thñ tôc nhËp, xuÊt vµ thùc hiÖn nghiªm chØnh chÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n. - Më c¸c lo¹i sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt theo tõng thø nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô theo ®óng chÕ ®é ph­¬ng ph¸p quy ®Þnh. - KiÓm tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch mua hµng, t×nh h×nh dù tr÷ vµ sö dông nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô theo dù to¸n, tiªu chuÈn, ®Þnh møc chi phÝ vµ ph¸t hiÖn c¸c tr­êng hîp vËt t­ ø ®äng hoÆc bi thiÕu hôt, tham «, l·ng phÝ, x¸c ®Þnh nguyªn nh©n vµ biÖn ph¸p xö lý. Tham gia kiÓm kª vµ ®¸nh gi¸ nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô theo chÕ ®é quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. Cung cÊp th«ng tin vÒ t×nh h×nh xuÊt, nhËp, tån kho nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý. §Þnh kú tiÕn hµnh ph©n tÝch t×nh h×nh mua hµng, b¶o qu¶n vµ sö dông nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô. 1.4 - Thñ tôc qu¶n lý nhËp - xuÊt kho nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô vµ c¸c chøng tõ kÕ to¸n liªn quan. 1.4.1 Thñ tôc qu¶n lý nhËp kho nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô vµ c¸c chøng tõ kÕ to¸n liªn quan Bé phËn cung cÊp vËt t­ c¨n cø vµo kÕ ho¹ch mua hµng vµ hîp ®ång mua hµng ®· ký kÕt, phiÕu b¸o gi¸ ®Ó tiÕn hµnh mua hµng. Khi hµng vÒ ®Õn n¬i, nÕu xÐt thÊy cÇn thiÕt cã thÓ lËp ban kiÓm nghiÖm ®Ó kiÓm nhËn vµ ®¸nh gi¸ hµng mua vÒ c¸c mÆt sè l­îng, khèi l­îng, chÊt l­îng vµ quy c¸ch c¨n cø vµo kÕt qu¶ kiÓm nghiÖm, ban kiÓm nghiÖm lËp "biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t­" sau ®ã bé phËn cung cÊp hµng lËp "phiÕu nhËp kho" trªn c¬ së ho¸ ®¬n, giÊy b¸o nhËn hµng vµ biªn b¶n kiÓm nghiÖm giao cho ng­êi mua hµng lµm thñ tôc nhËp kho. Thñ kho sau khi c©n, ®o, ®ong, ®Õm sÏ ghi sè l­îng nhËp vµo phiÕu nhËp vµ sö dông ®Ó ph¶n ¸nh sè l­îng nhËp vµ tån cña tõng thø vËt t­ vµo thÎ kho, tr­êng hîp ph¸t hiÖn thõa, thiÕu, sai quy c¸ch phÈm chÊt, thñ kho ph¶i b¸o c¸o cho bé phËn cung øng vµ cïng ng­êi giao lËp biªn biªn b¶n. Hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú thñ kho chuyÓn giao phiÕu nhËp cho kÕ to¸n vËt t­ lµm c¨n cø ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. phiÕu nhËp kho Ngµy....th¸ng....n¨m.... Nî: .............. Sè: ................................ Cã: .............. Hä tªn ng­êi nhËn hµng: Theo sè.......ngµy.......th¸ng......n¨m NhËp t¹i kho: ®Þa ®iÓm: STT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch, phÈm chÊt vËt t­, dông cô, s¶n phÈn, hµng ho¸ M· sè §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo chøng tõ Thùc nhËp A B C D 1 2 3 4 Céng Tæng sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Sè chøng tõ gèc kÌm theo: Ng­êi lËp phiÕu Ng­êi giao hµng Thñ kho KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (hoÆc bé phËn cã nhu cÇu nhËp) (Ký, hä tªn) 1.4.2 Thñ tôc xuÊt kho nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 1.4.2.1 XuÊt nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô C¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh hoÆc c¸c bé phËn sö dông vÊt t­ viÕt phiÕu xin lÜnh vËt t­. C¨n cø vµo phiÕu xin lÜnh vËt t­, bé phËn cung cÊp viÕt phiÕu xuÊt kho tr×nh gi¸m ®èc duyÖt. C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho thñ kho xuÊt vËt liÖu vµ ghi sæ thùc xuÊt vµo phiÕu xuÊt, sau ®ã ghi sè l­îng xuÊt vµ tån kho cña tõng thø vËt t­ vµo thÎ kho. Hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú kho chuyÓn phiÕu xuÊt cho kÕ to¸n vËt t­, kÕ to¸n tÝnh gi¸ hoµn chØnh phiÕu xuÊt ®Ó lÊy sè liÖu ghi trªn sæ kÕ to¸n. phiÕu xuÊt kho Ngµy....th¸ng....n¨m.... Nî: .............. Sè: ................................ Cã: .............. Hä tªn ng­êi nhËn hµng: Lý do xuÊt: XuÊt t¹i kho (ng¨n l«): ®Þa ®iÓm: STT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch, phÈm chÊt vËt t­, dông cô, s¶n phÈn, hµng ho¸ M· sè §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt A B C D 1 2 3 4 Céng Tæng sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Sè chøng tõ gèc kÌm theo: Ng­êi lËp phiÕu Ng­êi giao hµng Thñ kho KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (hoÆc bé phËn cã nhu cÇu nhËp) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) 1.4.2.1 Ph­¬ng ph¸p ph©n bæ * Ph­¬ng ph¸p ph©n bæ 1lÇn: Ph­¬ng ph¸p nµy ¸p dông ®èi víi nh÷ng c«ng cô dông cô xuÊt dïng ®Òu ®Æn hµng th¸ng, gi¸ trÞ xuÊt dïng t­¬ng ®èi nhá. Theo ph­¬ng ph¸p nµy khi xuÊt dïng c«ng cô dông cô toµn bé gi¸ trÞ c«ng cô dông cô ®­îc chuyÓn hÕt mét lÇn vµo chi phÝ SXKD, c¨n cø vµo gi¸ ghi thùc tÕ xuÊt kho, ®Ó kÕ to¸n ghi: Nî TK 627(3): XuÊt dïng ë ph©n x­ëng Nî TK 641(3): XuÊt dïng ë bé phËn tiªu thô Nî TK 642(3): XuÊt dïng chung cho toµn DN Cã TK 153(1): Gi¸ thùc tÕ c«ng cô dông cô xuÊt kho * Ph­¬ng ph¸p ph©n bæ 2 lÇn: - Ph­¬ng ph¸p nµy ¸p dông ®èi víi nh÷ng c«ng cô dông cô cã gi¸ trÞ lín thêi gian sö dông l©u dµi. Theo ph­¬ng ph¸p nµy khi xuÊt c«ng cô dông cô ng­êi ta ph©n bæ 50% gi¸ trÞ vµo c¸c ®èi t­îng sö dông. Khi nµo b¸o háng, mÊt, hÕt thêi gian sö dông ng­êi ta sÏ ph©n bæ nèt 50% gi¸ trÞ cßn l¹i. Sè ph©n bæ lÇn 2 = Gi¸ trÞ b¸o háng - PhÕ liÖu thu håi (nÕu cã) - Sè båi th­êng (nÕu cã) 2 - Khi xuÊt dïng CCDC, c¨n cø vµo gi¸ trÞ thùc tÕ xuÊt kho, kÕ to¸n ghi: Nî TK 142, 242 } Gi¸ trÞ thùc tÕ xuÊt dïng Cã TK153 (1) + §ång thêi ph©n bæ 50% gi¸ trÞ xuÊt dïng vµo c¸c ®èi t­îng sö dông Nî TK 627, 641, 642 } 50% Gi¸ trÞ xuÊt dïng Cã TK 142, 242 - Khi c«ng cô dông cô b¸o háng, mÊt, hÕt thêi gian sö dông ng­êi ta sÏ ph©n bæ nèt gi¸ trÞ cßn l¹i: Nî TK 152: PhÕ liÖu thu håi (nÕu cã) Nî TK 138 (8), 334: Sè båi th­êng (nÕu cã) Nî TK 623, 627, 641, 642: Sè ph©n bæ lÇn 2 Cã TK 142, 242: Gi¸ trÞ cßn l¹i c«ng cô dông cô 1.4.3 C¸c chøng tõ kÕ to¸n liªn quan: Chøng tõ kÕ to¸n sö dông ®­îc quy ®Þnh theo chÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n ban hµnh theo Q§ sè 15/TC/C§KT ngµy 20/03/2006 cña Bé tr­ëng Bé tµi chÝnh vµ c¸c quyÕt ®Þnh kh¸c cã liªn quan, bao gåm: - PhiÕu nhËp kho (mÉu sè 01- VT) - PhiÕu xuÊt kho (mÉu sè 02 - VT) - PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé (mÉu sè 03 - VT) - Biªn b¶n kiÓm kª vËt t­, s¶n phÈm, hµng ho¸ (mÉu sè 08 - VT) - Ho¸ ®¬n kiÓm phiÕu xuÊt kho (mÉu sè 02 - bH) - Ho¸ ®¬n b¸n hµng - Ho¸ ®¬n GTGT §èi víi c¸c chøng tõ b¾t buéc sö dông thèng nhÊt theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc, ph¶i lËp kÞp thêi ®Çy ®ñ theo ®óng quy ®Þnh vÒ mÉu biÓu, néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lËp. Doanh nghiÖp ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh hîp lý, hîp ph¸p cña chøng tõ vÒ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. Ngoµi ra, phô thuéc vµo t×nh h×nh cô thÓ cña tõng doanh nghiÖp, kÕ to¸n cã thÓ sö dông thªm c¸c chøng tõ kÕ to¸n h­íng dÉn nh­: PhiÕu xuÊt vËt t­ theo h¹n møc (mÉu sè 04 - VT), biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t­ (mÉu sè 05 - VT) PhiÕu b¸o vËt t­ cßn l¹i cuèi kú (mÉu sè 07 - VT). Tuú thuéc vµo ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt mµ sö dông c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt: - ThÎ kho (mÉu sè 06 - VT) - Sæ kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu - Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn - Sæ sè d­ Vµ còng cã thÓ më thªm c¸c b¶ng kª nhËp, b¶ng kª xuÊt, b¶ng luü kÕ tæng hîp, xuÊt, tån vËt liÖu ®Ó phôc vô cho viÖc ghi sæ chi tiÕt ®­îc ®¬n gi¶n, nhanh chãng, kÞp thêi. 1.5 - Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô Trong thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n kÕ ho¹ch cña n­íc ta nãi chung vµ ë c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp nèi riªng ®ang ¸p dông ba ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô lµ: - Ph­¬ng ph¸p thÎ song song - Ph­¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn - Ph­¬ng ph¸p sæ sè d­ C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm cña tõng doanh nghiÖp mµ cã thÓ ¸p dông mét trong ba ph­¬ng ph¸p trªn ®Ó h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu. 1.5.1 Ph­¬ng ph¸p thÎ song song * Nguyªn t¾c h¹ch to¸n t¹i kho: thñ kho ghi chÐp t×nh h×nh N - X - T trªn thÎ vÒ mÆt sè l­îng, ë phßng kÕ to¸n sö dông sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh N - X - T cña tõng thø vËt t­ vÒ mÆt sè l­îng vµ gi¸ trÞ. * Tr×nh tù kªt to¸n chi tiÕt: S¥ §å 1 S¥ §å TR×NH Tù KÕ TO¸N CHI TIÕT VËT T¦ THEO PH¦¥NG PH¸P THÎ SONG SONG ThÎ kho Chøng tõ nhËp Sæ chi tiÕt vËt liÖu, c«ng cô dông cô Chøng tõ xuÊt (1) (3) (1) (2) (2) B¶ng tæng hîp N - X - T (4) Sæ tæng hîp (5) Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra * Tr×nh tù kªt to¸n chi tiÕt: (1) Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ nhËp - xuÊt - kho vËt t­ hîp lÖ thñ kho tiÕn hµnh nhËp, xuÊt kho vµ ghi sè l­îng nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô thùc nhËp, xuÊt vµo chøng tõ._. sau ®ã ghi vµo thÎ kho vµ tÝnh sè tån kho sau mçi lÇn nhËp xuÊt. Hµng ngµy sau khi ghi xong vµo thÎ kho, thñ kho ph¶i chuyÓn nh÷ng chøng tõ nhËp xuÊt cho phßng kÕ ho¹ch cã kÌm theo giÊy giao nhËn chøng tõ do thñ kho lËp. (2) Hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú khi nhËn ®­îc chøng tõ nhËp-xuÊt vËt t­ kÕ to¸n ph¶i kiÓm tra chøng tõ kÕ to¸n, hoµn chØnh chøng tõ ghi ho¸ ®¬n gi¸, tÝnh thµnh tiÒn ph©n lo¹i chøng tõ sau ®ã ghi sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt. (3) §Þnh kú hoÆc cuèi th¸ng kÕ to¸n chi tiÕt vËt t­ vµ thñ kho ®èi chiÕu sè liÖu gi÷a ThÎ kho víi sè (ThÎ) kÕ to¸n chi tiÕt (4) C¨n cø vµo sè liÖu tæng hîp tõ c¸c sæ (thÎ) kÐ to¸n chi tiÕt ®Ó lËp b¶ng kª tæng hîp nhËp-xuÊt-tån nh÷ng thø vËt t­ ghi néi dung sau ®ã tæng hîp theo tõng nhãm, tõng lo¹i nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô. Sè liÖu nµy dïng ®Ó ®èi chiÕu víi sè liÖu cña kÕ to¸n tæng hîp. * Nguyªn t¾c h¹ch to¸n t¹i kho: thñ kho ghi chÐp t×nh h×nh N - X - T trªn thÎ vÒ mÆt sè l­îng, ë phßng kÕ to¸n sö dông sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh N - X - T cña tõng thø vËt t­ vÒ mÆt sè l­îng vµ gi¸ trÞ. thÎ kho Ngµy nhËp thÎ: Tªn kho: ThÎ sè: Tªn vËt liÖu: Quy c¸ch, chÊt l­îng: Chøng tõ DiÔn gi¶i Ngµy X - N Sè l­îng Ghi chó Sè Ngµy NhËp XuÊt Tån Tån ®Çu kú Ph¸t sinh trong kú Tån cuèi kú sæ chi tiÕt c«ng cô dông cô Th¸ng....n¨m........ Tªn kho: M· sè: Tªn vËt liÖu: Quy c¸ch, chÊt l­îng: Chøng tõ DiÔn gi¶i Ngµy nhËp- xuÊt NhËp XuÊt Tån SH NT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Tån ®Çu kú Ph¸t sinh Tån cuèi kú 1.5.2. Ph­¬ng ph¸p ®èi chiÕu lu©n chuyÓn S¬ ®å 2 s¬ ®å tr×nh tù kÕ to¸n chi tiÕt vËt t­ theo ph­¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn PhiÕu xuÊt PhiÕu nhËp ThÎ kho (1) (1) (4) Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn (2) (2) B¶ng kª nhËp B¶ng kª nhËp (3) (3) (5) Sæ kÕ to¸n tæng hîp Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra. * Tr×nh tù kÕ to¸n chi tiÕt: (1) Thñ kho tiÕn hµnh c«ng viÖc quy ®Þnh t­¬ng tù ph­¬ngph¸p song song (2) ®Þnh kú kÕ to¸n më b¶ng kª tæng hîp nhËp, xuÊt trªn c¬ së chøng tõ nhËp, xuÊt cña tõng thø nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô lu©n chuyÓn trong th¸ng theo chØ tiªu trªn sè l­îng vµ gi¸ trÞ. (3) C¨n cø vµo sæ tæng hîp trªn, b¶ng kª ®Ó ghi vµo sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn mçi thø mét dßng vµo ngµy cuèi th¸ng, sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn ®­îc më vµ dïng cho c¶ n¨m. (4) Cuèi th¸ng ®èi chÕu sè l­îng nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô nhËp, xuÊt, tån cña tõng thø nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô trªn thÎ kho víi sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn. (5) §èi chiÕu gi¸ trÞ nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô nhËp, xuÊt, tån trªn sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn víi sæ kÕ to¸n tæng hîp. * ¦u, nh­îc ®iÓm: - ¦u: Gi¶m ®­îc khèi l­îng ghi sæ kÕ to¸n do chØ ghi mét lÇn vµo ngµy cuèi th¸ng - Nh­îc: ViÖc ghi sæ kÕ to¸n vÉn bÞ trïng lÆp víi thñ kho * Nguyªn t¾c h¹ch to¸n Thñ kho sö dông thÎ kho ®Ó theo dâi sè l­îng nhËp, xuÊt, tån trªn thÎ kho, kÕ to¸n më sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn ®Ó theo dâi sè l­îng nhËp, xuÊt, tån cña tõng thø vËt liÖu, c«ng cô dông cô. Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn Doanh nghiÖp: N¨m: §Æc ®iÓm vËt t­ hµng ho¸ Tªn hµng §¬n vÞ tÝnh D­ ®Êu T1 Lu©n chuyÓn trong T1 Lu©n chuyÓn D­ 31/12 SL ST SL ST SL ST SL ST SL ST SL ST SL ST SL ST 1.5.3. Ph­¬ng ph¸p sæ sè d­ s¬ ®å 3 s¬ ®å tr×nh tù kÕ to¸n chi tiÕt vËt t­ theo ph­¬ng ph¸p sæ sè d­ Chøng tõ xuÊt ThÎ kho Chøng tõ nhËp (1) (1) B¶ng giao nhËn chøng tõ nhËp B¶ng giao nhËn chøng tõ xuÊt Sæ sè d­ (2) (4) (2) (6) Sæ tæng hîp N - X - T (3) (3) B¶ng luü kÕ N - X - T (5) * Tr×nh tù kÕ to¸n chi tiÕt vËt t­ (1) Hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú, sau khi ghi thÎ kho xong thñ kho tËp hîp vµ ph©n lo¹i chøng tõ nhËp, xuÊt ph¸t sinh trong kú theo tïng nhãm vËt t­. (2) Thñ kho lËp phiÕu giao nhËn chøng tõ nhËp, xuÊt cña tõng nhãm nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô ®Ýnh kÌm chøng tõ gèc göi cho kÕ to¸n vËt t­. (3) KÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu khi nhËn ®­îc phiÕu giao nhËn chøng tõ nhËp, xuÊt cña tõng nhãm nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô ®Ýnh kÌm chøng tõ gèc ph¶i kiÓm tra viÖc ph©n lo¹i chøng tõ vµ ghi gi¸ h¹ch to¸n trªn tõng chøng tõ gèc tæng céng sè tiÒn cña c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt theo tõng nhãm ®Ó ghi vµo cét sè tiÒn trªn phiÕu giao nhËn chøng tõ nhËp, xuÊt. Sau ®ã b¶ng luü kÕ nhËp, xuÊt, tån kho theo tõng kho. (4) KÕ to¸n chi tiÕt vÊt liÖu c¨n cø vµo b¶ng luü kÕ nhËp, xuÊt, tån kho ®Ó tËp hîp b¶ng tæng hîp nhËp, xuÊt, tån (nÕu vËt t­ ®­îc b¶o qu¶n nhiÒu kho) (5) Cuèi th¸ng c¨n cø vµo thÎ kho, thñ kho ghi sè l­îng vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô vµo sæ sè d­ do kÕ to¸n lËp cho tõng kho vµ dïng cho c¶ n¨m giao cho thñ kho tr­íc ngµy cuèi th¸ng. (6) Khi nhËn sæ sè d­, kÕ to¸n kiÓm tra vµ ghi chØ tiªu gio¸ trÞ vµo sæ sè d­ sau ®ã ®èi chiÕu gi¸ trÞ trªn b¶ng luü kÕ nhËp, xuÊt, tån kho hoÆc b¶ng tæng hîp nhËp, xuÊt, tån víi sæ sè d­. * Nguyªn t¾c: Thñ kho dïng thÎ kho ®Ó ghi chÐp sè l­îng N-X-T vµ cuèi kú ph¶i ghi sæ sè tån kho ®· tÝnh ®­îc trªn thÎ kho vµo cña tõng thø nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô vµo cét sè l­îng trªn sæ sè d­. KÕ to¸n lËp b¶ng tæng hîp gi¸ trÞ tån kho cuèi kú cña tõng thø nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô vµo cét sè tiÒn trªn sæ sè d­ ®Ó cã sè liÖu ®èi chiÕu víi b¶ng tæng hîp gi¸ trÞ N-X-T kho vÒ mÆt gi¸ trÞ. Sæ sè d­ ®­îc lËp vµ dïng cho c¶ n¨m. * ¦u, nh­îc ®iÓm: - ¦u: Gi¶m nhÑ khèi l­îng ghi chÐp hµng ngµy do kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu chØ theo dâi vÒ mÆt gi¸ trÞ cña tõng nhãm vËt t­. Tr¸nh ®­îc viÖc trïng víi thñ kho, c«ng viÖc kÕ to¸n tiÕn hµnh ®Òu trong th¸ng, thùc hiÑn viÖc kiÓm tra gi¸m s¸t th­êng xuyªn cña kÕ to¸n. - Nh­îc: Khã ph¸t hiÖn ®ùc nguyªn nh©n khi ®èi chiÕu ph¸t hiÖn ra sai sãt vµ ®ßi hái yªu cÇu, tr×nh ®é qu¶n lý cña thñ kho vµ kÕ to¸n ph¶i cao. b¶ng luü kÕ nhËp - xuÊt - tån vËt t­ Nhãm VL, CCDC Tõ 1 -10 Tõ 11 -20 Tõ 21 -31 Céng NhËp XuÊt Tån NhËp XuÊt Tån NhËp XuÊt Tån NhËp XuÊt Tån ......... ....... ....... .... ....... ....... ..... ....... ...... .... ....... ....... .... ......... ....... ....... .... ....... ....... ..... ....... ....... .... ....... ....... .... phiÕu giao nhËn chøng tõ nhËp (xuÊt) vËt t­ Tõ ngµy.... ®Õn..... Nhãm CCDC NhËp XuÊt Ký nhËn Sè l­îng CT Sè hiÖu CT Thµnh tiÒn Sè l­îng CT Sè hiÖu CT Thµnh tiÒn ........... ........... b¶ng tæng hîp nhËp - xuÊt - tån kho vËt liÖu Th¸ng......N¨m....... Nhãm VL, CCDC Tån kho ®Çu kú Tån kho trong kú XuÊt kho ®Çu kú Tån kho cuèi kú SL ST SL ST SL ST SL ST B¶NG LUü KÕ NHËP - XUÊT - TåN VËT T¦ Th¸ng.....N¨m..... Danh ®iÓm vËt liÖu Tªn hµng §¬n vÞ tinh §¬n gi¸ §Þnh møc dù tr÷ Sè d­ ®Çu n¨m Sè d­ cuèi th¸ng Sè d­ cuèi th¸ng.... Sè d­ cuèi th¸ng 12 SL ST SL ST SL ST SL ST 1.6 - Yªu cÇu qu¶n lý nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô XuÊt ph¸t tõ vai trß vµ ®Æc ®iÓm cña nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô cÇn ®­îc theo dâi vµ qu¶n lý chÆt chÏ vÒ c¸c mÆt hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ ë tÊt c¶ c¸c kh©u mua s¾m, dù tr÷, b¶o qu¶n vµ sö dông. - ë kh©u mua hµng ®ßi hái ph¶i qu¶n lý viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch mua hµng vÒ sè l­îng, khèi l­îng, chÊt l­îng, quy c¸ch, phÈm chÊt, chñng lo¹i gi¸ mua vµ chi phÝ mua còng nh­ ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é thêi gian ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu cña s¶n xuÊt, kinh doanh trong doanh nghiÖp. - ë kh©u b¶o qu¶n ph¶i tæ chøc tèt kho hµng, bÕn b·i, trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c ph­¬ng tiÖn ®o l­êng cÇn thiÕt, tæ chøc vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn chÕ ®é b¶o qu¶n ®èi víi tõng lo¹i nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô tr¸nh h­ háng mÊt m¸t ®¶m b¶oan toµn tµi s¶n. - ë kh©u sö dông ®ßi hái ph¶i sö dông hîp lý, tÝch kiÖm, chÊp hµnh tèt c¸c ®Þnh møc, dù to¸n chi phÝ nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô gãp phÇn quan träng ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng thu nhËp vµ tÝch luü cho ®¬n vÞ. 1.7 - KÕ to¸n tæng hîp nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô 1.7.1 C¸c tµi kho¶n chñ yÕu sö dông * TK 151 - Hµng mua ®ang ®i ®­êng - C«ng dông: dïng theo dâi c¸c nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô ®· mua hay chÊp nhËn mua, ®· thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp nh­ng cuèi th¸ng ch­a vÒ nhËp kho (kÓ c¶ sè ®ang göi kho ng­êi b¸n). - KÕt cÊu vµ néi dung TK 151: + Bªn nî: Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hµng ®i ®­êng t¨ng. + Bªn cã: Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hµng ®i ®­êng tr­íc ®· nhËp kho hay chuyÓn giao cho c¸c bé phËn sö dông hoÆc giao cho kh¸ch hµng. + D­ nî: Gi¸ trÞ hµng ®ang di trªn ®­êng (®Çu vµo cuèi kú) * Tµi kho¶n 152: Nguyªn liÖu vËt liÖu - C«ng dông: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hiÖn cã, t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng gi¶m c¸c lo¹i nguyªn liÖu vËt liÖu, vËt liÖu trong kho cña doanh nghiÖp. - KÕt cÊu vµ néi dung TK 152: + Bªn nî: # TrÞ gi¸ thùc tÕ nguyªn liÖu vËt liÖu nhËp kho do mua ngoµi, tù chÕ, thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn, nhËn gãp liªn doanh hoÆc nhËp tõ c¸c nguån kh¸c. # TrÞ gi¸ nguyªn liÖu vËt liÖu thõa khi ph¸t hiÖn kiÓm kª + Sè d­ bªn nî: TrÞ gia thùc tÕ nguyªn liÖu vËt liÖu tån kho cuèi kú + Bªn cã: # TrÞ gi¸ thùc tÕ nguyªn liÖu vËt liÖu xuÊt kho dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh, ®Ó b¸n thuª ngoµi, gia c«ng chÕ biÕn hoÆc gãp vèn liªn doanh. # TrÞ gi¸ nguyªn liÖu vËt liÖu ph¶i tr¶ l¹i ng­êi b¸n hoÆc ®­îc gi¶m gi¸ # TrÞ gi¸ nguyªn liÖu vËt liÖu thiÕu hôt ph¸t hiÖn khi kiÓm kª. * Tµi kho¶n 153 - c«ng cô dông cô - C«ng dông: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hiÖn cã, t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng gi¶m c¸c lo¹i c«ng cô dông cô trong kho cña doanh nghiÖp. - KÕt cÊu vµ néi dung TK 153 + Bªn nî: # TrÞ gi¸ thùc tÕ c«ng cô dông cô nhËp kho do mua ngoµi, tù chÕ, thuª ngoµi, gia c«ng chÕ biÕn, nhËn gãp liªn doanh. + Sè d­ bªn nî: TrÞ gi¸ thùc tÕ c«ng cô dông cô tån kho. + Bªn cã: # TrÞ gi¸ thùc tÕ c«ng cô dông cô xuÊt kho dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh, ®Ó b¸n, thuª hoÆc gãp vèn liªn doanh. # TrÞ gi¸ c«ng cô dông cô tr¶ l¹i ng­êi b¸n hoÆc ®­îc ng­êi b¸n gi¶m gi¸. # TrÞ gi¸ c«ng cô dông cô thiÕu hôt khi kiÓm kª. * TK 331 – Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n - C«ng dông: §Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh thanh to¸n vÒ c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ cña doanh nghiÖp cho ng­êi b¸n vËt t­, hµng ho¸ ng­êi cung cÊp dÞch vô theo hîp ®ång kinh tÕ ®· ký. Tµi kho¶n nµy còng ®­îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh thanh to¸n vÒ c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ cho ng­êi nhËn thÇu x©y l¾p chÝnh phô. - KÕt cÊu vµ néi dung TK 331 + Bªn nî: # Sè tiÒn ®· tr¶ cho ng­êi b¸n vËt t­, hµng ho¸, ng­êi cung cÊp dÞch vô, ng­êi nhËn thÇu x©y l¾p nh­ng ch­a nhËn ®­îc s¶n phÈm, hµng ho¸ dÞch vô, khèi l­îng s¶n phÈm x©y l¾p hoµn thµnh bµn giao. # Sè tiÒn ng­êi b¸n chÊp nhËn gi¶m gi¸ hµng ho¸ hoÆc dÞch vô ®· giao theo hîp ®ång. # ChiÕt khÊu thanh to¸n ®­îc ng­êi b¸n hµng chÊp thuËn cho doanh nghiÖp trõ vµo nî ph¶i tr¶. # Sæ kÕt chuyÓn vÒ gi¸ trÞ vËt t­, hµng ho¸ thiÕu hôt, kÐm phÈm chÊt khi kiÓm nhËn vµ tr¶ l¹i cho ng­êi b¸n. + Bªn cã: # Sè tiÒn ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n vËt t­, hµng ho¸, ng­êi cung cÊp dÞch vô vµ ng­êi nhËn thÇu x©y l¾p. # §iÒu chØnh gi¸ t¹m tÝnh vÒ gi¸ thùc tÕ cña sè vËt t­, hµng ho¸, dÞch vô ®· nhËn khi cã ho¸ ®¬n hoÆc th«ng b¸o gi¸ chÝnh thøc. + Sè d­ bªn cã: Sè tiÒn ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n, ng­êi cung cÊp, ng­êi nhËn thÇu x©y l¾p. + Sè d­ bªn nî (nÕu cã): # Ph¶n ¸nh sè tiÒn ®· øng tr­íc cho ng­êi b¸n hoÆc sè ®· tr¶ nhiÒu h¬n sè ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n theo chi tiÕt cña tõng ®èi t­îng cô thÓ. * Ngoµi c¸c TK trªn kÕ to¸n cßn sö dông c¸c tµi kho¶n cã liªn quan nh­: TK133, TK 111, TK 112, TK 632.... * TK 611 - Mua hµng - C«ng dông: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh trÞ gi¸ nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô hµng ho¸ mua vµo trong kú. - KÕt cÊu vµ néi dung: + Bªn Nî: # KÕt chuyÓn gi¸ trÞ thùc tÕ cña vËt t­, hµng ho¸ tån kho ®Çu kú # TrÞ gi¸ thùc tÕ nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô hµng ho¸ mua trong kú, hµng ho¸ ®· b¸n bÞ tr¶ l¹i. + bªn Cã: # KÕt chuyÓn gi¸ trÞ thùc tÕ cña nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô hµng ho¸ tån kho ®Çu kú (theo kÕt qu¶ kiÓm kª) # TrÞ gi¸ thùc tÕ nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô hµng ho¸ xuÊt sö dông trong kú hoÆc trÞ gi¸ thùc tÕ cña hµng ho¸ xuÊt b¸n (ch­a x¸c ®Þnh lµ tiªu thô trong kú) # TrÞ gi¸ nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô hµng ho¸ mua vµo tr¶ l¹i cho ng­êi b¸n hoÆc d­îc gi¶m gi¸. —TK611: Cuèi kú kh«ng cã sè d­ —TK 611 - Mua hµng cã 2 TK cÊp 2: ·TK 611(1) - Mua nguyªn liÖu vËt liÖu ·TK 611(2) - Mua hµng ho¸ 1.7.2 Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tæng hîp c¸c tr­êng hîp t¨ng nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô 1.7.2.1 KÕ to¸n tæng hîp t¨ng nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô do mua ngoµi * Tr­êng hîp hµng nhËp kho vµ ho¸ ®¬n cïng vÒ C¨n cø vµo ho¸ ®¬n mua hµng, biªn b¶n kiÓm kª, phiÕu nhËp kho vµ c¸c chøng tõ cã liªn quan: - NÕu mua nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô trong n­íc Nî TK 152; 153 (gi¸ mua thùc tÕ) Nî TK 133(1) - thuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ (nÕu cã) Cã TK 111; 112; 331(Tæng gi¸ thanh to¸n) - NÕu mua nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô nhËp khÈu dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ + KÕ to¸n ph¶n ¸nh gi¸ nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô nhËp khÈu gåm tæng sè tiÒn ph¶i thanh to¸n cho ng­êi b¸n, thuÕ nhËp khÈu ph¶i nép, chi phÝ thu mua, vËn chuyÓn... Nî TK 152; 153: Theo gi¸ thùc tÕ Cã TK 111; 112; 331: Sè tiÒn ®· tr¶, ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n vµ chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì Cã TK 333(3) - ThuÕ xuÊt, nhËp khÈu (chi tiÕt thuÕ nhËp khÈu) Cã TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (Chªnh lÖch tû gi¸ ghi sæ kÕ to¸n TK 111(2); 112(2) nhá h¬n tû gi¸ thùc tÕ) NÕu chªnh lÖch tû gi¸ ghi trªn sæ kÕ to¸n TK 111(2); 112(2) lín h¬n tû gi¸ thùc tÕ th× sè chªnh lÖch tû gi¸ ®­îc ghi vµo bªn Nî TK 635 - chi phÝ tµi chÝnh. + ThuÕ GTGT hµng nhËp khÈu ®­îc khÊu trõ: Nî TK 133(1) - ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ cña vËt t­, hµng ho¸ Cã TK 3331(2) - ThuÕ GTGT hµng nhËp khÈu - NÕu nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô nhËp khÈu dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô kh«ng thuéc ®èi t­îng chÞu thuÕ GTGT hoÆc chÞu thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp hoÆc dïng vµo ho¹t ®éng sù nghiÖp, ch­¬ng tr×nh dù ¸n, v¨n ho¸, phóc lîi... ®­îc trang tr¶i b»ng nguån kinh phÝ kh¸c th× thuÕ GTGT ph¶i nép cña hµng nhËp khÈu ®­îc tÝnh vµo gi¸ trÞ nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô: + Ghi nhËn gi¸ trÞ thùc tÕ nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô nhËp kho Nî TK 152; 153: Theo gi¸ thùc tÕ Cã TK111;112;331: Sè tiÒn ®· tr¶, ph¶i tr¶ vµ chi phÝ thu mua Cã TK 333 - ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n­íc (TK 3333 - ThuÕ xuÊt, nhËp khÈu - chi tiÕt thuÕ nhËp khÈu) (TK 3331(2) - ThuÕ GTGT hµng nhËp khÈu) Cã TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (chªnh lÖch tû gi¸ ghi sæ kÕ to¸n TK 1112; 1122 nhá h¬n tû gi¸ thùc tÕ) NÕu chªnh lÖch tû gi¸ ghi trªn sæ kÕ to¸n TK 1112; 1122 lín h¬n tû gi¸ thùc tÕ th× sè chªnh lÖch tû gi¸ ®­îc ghi vµo bªn Nî TK 635 - chi phÝ tµi chÝnh - NÕu nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô nhËp khÈu thuéc diÖnchÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt th× thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt vµ thuÕ nhËp khÈu ph¶i nép ®­îc ph¶n ¸nh vµo gi¸ gèc nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô. Nî TK 152; 153: Theo gi¸ thùc tÕ Cã TK111; 112; 331: Sè tiÒn ®· tr¶, ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n vµ chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì Cã TK 333 - ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n­íc (TK 3333 - ThuÕ xuÊt, nhËp khÈu - chi tiÕt thuÕ nhËp khÈu) (TK 3332 - ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt) Cã TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (chªnh lÖch tû gi¸ ghi sæ kÕ to¸n TK 1112; 1122 nhá h¬n tû gi¸ thùc tÕ) NÕu chªnh lÖch tû gi¸ ghi trªn sæ kÕ to¸n TK 1112; 1122 lín h¬n tû gi¸ thùc tÕ th× sè chªnh lÖch tû gi¸ ®­îc ghi vµo bªn Nî TK 635 - chi phÝ tµi chÝnh. * Tr­êng hîp hµng nhËp kho nh­ng ch­a cã ho¸ ®¬n. Tr­êng hîp nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô vÒ nhËp kho nh­ng ch­a nhËn ®­îc ho¸ ®¬n, kÕ to¸n kh«ng ghi sæ ngay, l­u phiÕu nhËp vµo hå s¬ "Hµng vÒ ch­a cã ho¸ ®¬n". NÕu trong th¸ng nhËn ®­îc ho¸ ®¬n, c¨n cø vµo ho¸ ®¬n vµ phÕu nhËp ghi sæ nh­ tr­êng hîp hµng vµ ho¸ ®¬n cïng vÒ. NÕu ®Õn cuèi th¸ng vÉn ch­a nhËn ®­îc ho¸ ®¬n, kÕ to¸n t¹m tÝnh gi¸ ®Ó ghi sæ kÕ to¸n: Nî TK 152; 153 (gi¸ t¹m tÝnh) Cã TK 331 - Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n Sang th¸ng sau khi nhËn ®­îc ho¸ ®¬n, kÕ to¸n tiÕn hµnh ®iÒu chØnh l¹i sæ kÕ to¸n theo mét trong c¸c c¸ch sau: C¸ch 1: Xo¸ gi¸ t¹m tÝnh ®· ghi sæ th¸ng tr­íc b»ng bót to¸n ®á, sau ®ã ghi sæ theo gi¸ thùc tÕ b»ng mùc th­êng. C¸ch 2: §iÒu chØnh sæ kÕ to¸n theo sè chªnh lÖch gi÷a sè ®· ghi sæ kÕ to¸n theo gi¸ t¹m tÝnh vµ gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n. * Tr­êng hîp hµng mua ®ang ®i trªn ®­êng Tr­êng hîp doanh nghiÖp nhËn ®­îc ho¸ ®¬n mua hµng nh­ng nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô ch­a nhËp kho, kÕ to¸n kh«ng ghi sæ ngay mµ l­u ho¸ ®¬n vµo hå s¬ "Hµng mua ®ang ®i trªn ®­êng" NÕu trong th¸ng nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô vÒ, c¨n cø vµo ho¸ ®¬n vµ phiÕu nhËp ghi sæ kÕ to¸n nh­ tr­êng hîp hµng vµ ho¸ ®¬n cïng vÒ. NÕu cuèi th¸ng nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô vÉn ch­a vÒ c¨n cø vµo ho¸ ®¬n kÕ to¸n ghi: Nî TK 151: ghi theo gi¸ ho¸ ®¬n Nî TK 133 (1): thuÕ GTGT ®Çu vµo (nÕu cã) Cã TK 111;112;141;331: Tæng gi¸ thanh to¸n Sang th¸ng sau khi nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô vÒ kÕ to¸n ghi: Nî TK 152;153: NÕu hµng nhËp kho (ghi theo ho¸ ®¬n) Nî TK 621;627;641;642: chuyÓn cho c¸c bé phËn sö dông Cã TK 151: Sè hµng ®i ®­êng ®· vÒ (ghi theo ho¸ ®¬n) * Tr­êng hîp hµng thõa, thiÕu, sai quy c¸ch phÈm chÊt - Tr­êng hîp hµng thõa so víi ho¸ ®¬n: VÒ nguyªn t¾c khi ph¸t hiÖn thõa ph¶i lµm v¨n b¶n b¸o cho c¸c bªn liªn quan biÕt ®Ó cïng sö lý. Tuú tõng tr­êng hîp kÕ to¸n ghi sæ sau: + NÕu nhËp kho toµn bé sè hµng: Nî TK 152;153: gi¸ trÞ toµn bé sè hµng (gi¸ kh«ng cã thuÕ GTGT) Nî TK 133(1): thuÕ GTGT tÝnh theo ho¸ ®¬n Cã TK 331: Tæng gi¸ thanh to¸n theo ho¸ ®¬n Cã TK 338 (1): gi¸ trÞ sè hµng thõa cã thuÕ GTGT + C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh xö lý tõng tr­êng hîp kÕ to¸n ghi sæ nh­ sau: # NÕu tr¶ l¹i ng­êi b¸n sè hµng thõa: Nî TK 338(1): TrÞ gi¸ sè hµng thõa ®· xö lý Cã TK 152;153: Tr¶ l¹i sè hµng thõa # NÕu ®ång ý mua l¹i sè hµng thõa Nî TK 338(1): TrÞ gi¸ sè hµng thõa ®· xö lý Nî TK 133(1): ThuÕ GTGT cña sè hµng thõa (nÕu cã) Cã TK 331: Tæng gi¸ trÞ thanh to¸n cña sè hµng thõa # NÕu hµng kh«ng râ nguyªn nh©n ghi gi¶m gi¸ vèn Nî TK 338(1): TrÞ gi¸ sè hµng thõa ®· xö lý Cã TK 632: Sè thõa kh«ng râ nguyªn nh©n + NÕu nhËp kho theo ho¸ ®¬n th× sè hµng thõa coi nh­ gi÷ hé, kÕ to¸n ghi Nî TK 002: Sè hµng thõa, Khi tr¶ l¹i sè thõa ghi Cã TK 002. - Tr­êng hîp hµng thiÕu so víi ho¸ ®¬n: KÕ to¸n chØ ghi sè hµng thùc nhËn, sè thiÕu c¨n cø vµo biªn b¶n kiÓm nhËn hµng th«ng b¸o cho bªn b¸n biÕt, kÕ to¸n ghi sæ nh­ sau: Nî TK 152;153: gi¸ trÞ sè hµng thùc nhËn (gi¸ ch­a cã thuÕ GTGT) Nî TK 133(1): ThuÕ GTGT theo ho¸ ®¬n (nÕu cã) Nî TK 138(1): gi¸ trÞ sè hµng thiÕu ch­a cã thuÕ GTGT Cã TK 331: Tæng gi¸ thanh to¸n theo ho¸ ®¬n + Khi xö lý c¨n cø vµo tõng tr­êng hîp cô thÓ kÕ to¸n ghi vµo c¸c TK cã liªn quan: # NÕu ng­êi b¸n giao tiÕp sè thiÕu: Nî TK 152;153: Sè thiÕu do ng­êi b¸n giao Cã TK 138(1): Sè thiÕu ®­îc xö lý # NÕu ng­êi b¸n kh«ng cã hµng Nî TK 331: Ghi gi¶m sè tiÕn tr¶ cho ng­êi b¸n Cã TK 138(1): Xö lý do thiÕu Cã TK 133(1): ThuÕ GTGT cña sè hµng thiÕu # NÕu c¸ nh©n lµm mÊt ph¶i båi th­êng Nî TK 138(8); 334: C¸ nh©n båi th­êng Cã TK 138(1): Xö lý do thiÕu Cã TK 133(1): ThuÕ GTGT cña sè hµng thiÕu # NÕu sè thiÕu kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc nguyªn nh©n Nî TK 632: Sè thiÕu kh«ng râ nguyªn nh©n Cã TK 138(1): Xö lý do thiÕu - Tr­êng hîp cÇn chó ý: Tr­êng hîp doanh nghiÖp ®­îc h­ëng triÕt khÊu th­¬ng m¹i do mua khèi l­îng lín hoÆc ®­îc gi¶m gi¸ hµng muado hµng sai quy c¸ch, kÐm phÈm chÊt hoÆc ®· mua do ng­êi b¸n, ghi: Nî TK 331: Trõ vµo nî ph¶i tr¶ (nÕu ch­a tr¶ tiÒn cho ng­êi b¸n) Nî TK 111;112: sè tiÒn ®­îc tr¶ l¹i (nÕu ®· tr¶ tiÒn cho ng­êi b¸n) Nî TK 138(8): sè tiÒn ®­îc ng­êi b¸n chÊp nhËn Cã TK 152; 153: (Sè gi¶m gi¸ hµng mua ®­îc h­ëng hoÆc sè hµng mua tr¶ l¹i theo gi¸ kh«ng cã thuÕ) Cã TK 133(1): (ThuÕ GTGT ®Çu vµo t­¬ng øng víi sè ®­îc gi¶m gi¸ hoÆc hµng mua tr¶ l¹i (nÕu cã) * C¸c tr­êng hîp nhËp kh¸c: NhËp kho nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô do tù chÕ Nî TK 152; 153 Cã TK 154 - chi phÝ s¶n suÊt kinh doanh dë dang 1.7.3 Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n gi¶m nguyªn liÖu vËt liÖu Nguyªn liÖu vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt chñ yÕu gi¶m lµ do nhu cÇu s¶n xuÊt s¶n phÈm, phôc vô qu¶n lý s¶n xuÊt trong ph¹m vi ph©n x­ëng, c¸c bé s¶n xuÊt phôc vô cho c¸c bé phËn b¸n hµng cho qu¶n lý doanh nghiÖp vµ mét sè nhu cÇu kh¸c (gãp vèn liªn doanh, nh­îng b¸n, cho vay...). - XuÊt vËt liÖu dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh. c¨n cø vµo gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt kho kÕ to¸n ghi: Nî TK 621; 627; 641; 642; 214 Cã TK 152: gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt dïng 1.7.4 KÕ to¸n vµ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ chñ yÕu liªn quan ®Õn nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô. (§­îc minh ho¹ b»ng c¸c s¬ ®å kÕ to¸n tæng hîp) s¬ ®å kÕ to¸n tæng hîp nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú (ThuÕ GTGT tÝnh theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ) TK151, 152, 153 TK621 TK151, 152, 153 Gi¸ trÞ VL, CCDC Gi¸ trÞ VL, CCDC tån ®Çu kú tån cuèi kú TK111, 112, 331 TK111, 112, 331 Gi¸ trÞ VL, CCDC Gi¶m gi¸ ®­îc mua vµo h­ëng, hµng tr¶ l¹i TK411 TK138, 344, 632 NhÊp cÊp ph¸t, gãp vèn Gi¸ trÞ thiÕu hôt mÊt m¸t TK 412 TK621, 627, 641, 642 §¸nh gi¸ t¨ng VL, Gi¸ trÞ VL, CCDC CCDC XuÊt dïng TK711 TK141 (1421), 242 NhËn viÖn trî, t¨ng tr­ëng Gi¸ trÞ CCDC Ph©n bæ dÇn vµo xuÊt dïng lín CPSXKD S¥ §å 5 S¥ §å KÕ TO¸N TæGN HîP NGUY£N LIÖU VËT LIÖU, C¤NG Cô DôNG Cô THEO PH¦¥NG PH¸P K£ KHAI TH¦êNG XUY£N TK 111, 112,141,331 TK 153 TK 111, 112,141,331 Mua ngoµi CCDC TK142, 242 TK133 XuÊt CCDC Ph©n bæ dÇn lo¹i ph©n bæ dÇn vµo chi phÝ TK151 TK154 Hµng ®i ®­êng nhËp kho CCDC thuª ngoµi, t­ chÕ xuÊt kho TK411 TK 128,222 NhÊp cÊp ph¸t, gãp vèn XuÊt CCDC Gãp vèn liªn doanh TK 711 TK 632 NhËn viªn trî biÕu tÆng XuÊt CCDC b¸n, tr¶ l­¬ng, tr¶ th­ëng biÕu tÆng TK154 CCDC thuª ngoµi TK 1381, 334 tù chÕ nhËp kho KiÓm kª ph¸t hiÖn thiÕu TK 128, 222 TK 128,222 NhËp l¹i gãp vèn liªn doanh §¸nh gi¸ gi¶m CCDC §¸nh gi¸ gi¶m CCDC s¬ ®å 6 s¬ ®å kÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu theo ph­¬ng ph¸p K£ KHAI TH¦êNG XUY£N (ThuÕ GTGT tÝnh theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ) TK111, 112, 141, 331 TK152 TK621 Mua ngoµi vËt liÖu XuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm TK133 ThuÕGTGT TK151 TK627, 641, 642 Hµng ®i ®­êng nhËp kho XuÊt cho SXC, cho b¸n hµng, cho qu¶n lý doanh nghiÖp TK411 TK128, 222 NhÊp cÊp ph¸t, gãp vèn Gãp vèn liªn doanh liªn doanh TK 154 TK154 VËt liÖu thuª ngoµi chÕ biÕn tù chÕ nhËp kho XuÊt VL tù chÕ hay thuª ngoµi chÕ biÕn TK128, 222 TK 632 NhËn l¹i vèn gãp liªn doanh XuÊt CCDC b¸n, tr¶ l­¬ng, tr¶ th­ëng, biÕu tÆng TK632, 338(1) TK632, 138, 334 Ph¸t hiÖn thõa khi kiÓm kª Ph¸t hiÖn thiÕu khi kiÓm kª TK711 TK142 VËt liÖu®­îc tÆng th­ëng, viÖn trî §¸nh gi¸ gi¶m vËt liÖu §¸nh gi¸ t¨ng vËt liÖu ch­¬ng II Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô t¹i C«ng ty TNHH C«ng NghÖ Tin Häc Hµ Néi 2.1 ®Æc ®iÓm chung cña c«ng ty. Tªn gäi: C«ng ty TNHH C«ng NghÖ Tin Häc Hµ Néi Trô së chÝnh: Hµ Néi Tel: Fax: 2.1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. C«ng ty lµ mét doanh nghiÖp TNHH mét doanh nghiÖp trÎ ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng ty ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn quy m« vµ hoµn thiÖn bé m¸y l·nh ®¹o. C«ng ty thµnh lËp c¸ch ®©y 5 n¨m ®©y chØ lµ mét kho¶ng thêi gian ng¾n ®Ó cho mét doanh nghiÖp t­ nh©n ph¸t triÓn m¹nh, nh­ng c«ng ty ®· lµm ®­îc ®iÒu nµy. Víi thÞ tr­êng tieu thô réng c«ng ty ®· chøng tá cho thÞ tr­êng c¹nh tranh thÊy uy tÝn chÊt l­îng s¶n phÈm cña m×nh. S¶n phÈm mµ c«ng ty s¶n xuÊt ra lµ nh÷ng s¶n phÈm phôc vô cho ngµnh c«ng nghÖ th«ng tin. Ngoµi ngµnh nghÒ truyÒn thèng c«ng ty cßn ®¸p øng nhu cÇu ®a d¹ng cña thÞ tr­êng b»ng mét sè ngµnh c¬ b¶n kh¸c. S¶n phÈm mµ c«ng ty TNHH C«ng NghÖ Tin Häc Hµ Néi lµm ra lµ c¸c s¶n phÈm ®¹t chÊt l­îng tèt cã thêi gian b¶o hµnh lµ 12 th¸ng. Víi ph­¬ng ch©m, t¸c phong c«ng nghiÖp vµ "lµm ®ïng ngay tõ ®Çu". §Ó cè c¸i nh×n tæng thÓ vÒ c¸c b­íc ph¸t triÓn cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, chóng ta cã thÓ xem xÐt ®Õn mét sè chØ tiªu tµi chÝnh tæng hîp qua c¸c n¨m 2005 – 2007 cña c«ng ty (§VT: 1000®). TT ChØ tiªu 2005 2006 2007 1 Nguyªn gi¸ TSC§ 92.307,71 93.405,87 96.680,91 2 Vèn kinh doanh 152.281,75 1.68.208,86 184.169,11 3 Nguån vèn kinh doanh 40.433,09 40.960,09 41.530,09 4 Doanh thu tiªu thô 20.001,322 25.420,116 31.245,977 5 Lîi nhuËn sau thuÕ 32,443 105,402 170.317 6 Nép ng©n s¸ch 1.122,555 1.214,762 1.221,124 7 Sè lao ®éng sö dông 355 362 359 8 Thu thËp b×nh qu©n 800 900 1.000 Qua b¸o c¸o thÊy doanh thu hµng n¨m cña c«ng ty b×nh th­êng, thu nhËp b×nh qu©n mét ®Çu ng­êi tõ 900 ngh×n ® - 1.000 ngh×n ®/th¸ng C«ng ty cã nhµ m¸y: ThiÕt bÞ kü thuËt ®Æt t¹i Hµ néi s¶n phÈm s¶n suÊt chÝnh lµ hoµn thiÖn c¸c bé phËn cña m¸y vi tÝnh §iÒu ®ã chøng tá ho¹t ®éng cña c«ng ty ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn cã trتn väng tèt, víi sù ®a d¹ng vÒ s¶n phÈm, ngµnh nghÒ sön xuÊt kinh doanh c«ng ty cã thÓ tËn dông nguån lùc cña m×nh ®Î mang l¹i hiÖu qu¶ cao thÝch øng víi sù n¨ng ®éng cña c¬ chªt thÞ tr­êng vµ uy tÝn cña c«ng ty ®ang ®­îc thiÕt lËp t¹o ®iÒu kiÖn cho sù thu hót c¸c chñ ®Çu t­ ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ. T¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. 2.1.2 Quy tr×nh s¶n xuÊt c«ng nghÖ. §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt lµ s¶n phÈm, mét trong nh÷ng c¨n cø quan träng ®Ó x¸c ®Þnh ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh phÈm. Tuy nhiªn mçi lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau cã quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm t¹i c«ng ty víi mÆt hµng truyÒn thèng ®Òu qua qu¸ tr×nh c«ng nghÖ c¬ b¶n theo s¬ ®å sau: VËt t­: c¸c kim lo¹i vµ nhùa bé phËn hµn vµ hoµn thiÖn bé phËn s¾p xÕp vÞ trÝ c¸c KL + nhùa bé phËn ch¹y thö bé phËn t¹o khu«n KCS Thµnh phÈm 2.1.3 C«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý, tæ chøc s¶n xuÊt vµ bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty. Ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp t¹o ra s¶n phÈm thuéc ngµnh th«ng tin vµ c¸c ngµnh s¶n phÈm thuéc hÖ thèng m¹ng víi ®Æc thï ®ã doanh nghiÖp d· tæ chøc ho¹t ®éng d­íi mét m« h×nh kh¸ phï hîp, døíi c«ng ty lµ c¸c xÝ nghiÖp, tæ ®éi. Mçi xÝ nghiÖp tæ ®éi chuyªn tr¸ch vÒ mét lÜnh vùc ho¹t ®éng, gi÷a c¸c xÝ nghiÖp, tæ ®éi cã mèi quan hÖ víi nhau trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. HiÖn nay c«ng ty cã 250 c¸n bé nh©n viªn, trong ®ã bé phËn c«ng ty trùc tiÕp lµ 240 ng­êi, chiÕm 80%.Trùc tiÕp qu¶n lý c«ng nghÖ s¶n xuÊt lµ c¸c qu¶n ®èc ph©n x­ëng, tæ tr­ëng s¶n xuÊt. Bé phËn gi¸n tiÕp s¶n xuÊt lµm viÖc t¹i c¸c phßng ban. C«ng ty lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp cã t­ c¸ch ph¸p nh©n. C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty ®· tæ chøc bé m¸y theo kiÓu trùc tuyÕn tham m­u. §øng ®Çu c«ng ty lµ gi¸m ®èc trùc tiÕp ®iÒu hµnh, qu¶n lý vµ chÞu tr¸ch nhiÖm chung vÒ mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty. Trî gióp cho gi¸m ®èc cã mét phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kü thuËt, mét phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh cã thÓ kh¸i qu¸t m«n h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty nh­ sau: s¬ ®å 8 s¬ ®å bé m¸y qu¶n lý c«ng ty Gi¸m ®èc c«ng ty * Phã gi¸m ®èc kinh doanh * Phã gi¸m ®èc kü thuËt Phßng kü thuËt Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng KCS Phßng kÕ ho¹ch Phßng kÕ ho¹ch XÝ nghiÖp chÕ t¹o thiÕt bÞ ®iÖn tö XÝ nghiÖp nhùa * §øng ®Çu lµ c«ng ty: Gi¸m ®èc c«ng ty - chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc nhµ n­íc vÒ toµn bé kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ lµ ng­êi gi÷ vao trß l·nh ®¹o qu¶n lý trong toµn bé c«ng ty - Trî gióp cho gi¸m ®èc lµ 2 phã gi¸m ®èc: Phã gi¸m ®èc kinh doanh vµ phã gi¸m ®èc kü thuËt. Hai phã gi¸m ®èc nµy thay mÆt gi¸m ®èc c«ng ty gi¶i quyÕt mét sè kh©u trong c«ng t¸c qu¶n lý chung do gi¸m ®èc uû quyÒn. - C¸c phßng ban chøc n¨ng chÞu sù l·nh ®¹o cña ban gi¸m ®èc vµ gióp ban gi¸m ®èc chØ ®¹o c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh gåm cã: + Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Bé phËn cã nhiÖm vô bè trÝ s¾p xÕp lao ®éng cña c«ng ty vÒ mÆt sè l­îng, tr×nh ®é nghiÖp vô tay nghÒ phï hîp víi tõng phßng, tõng bé phËn s¶n xuÊt. + Phßng kÕ ho¹ch vËt t­: Thùc hiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô gióp c¬ quan gi¸m ®èc vÒ c¸c lÜnh vùc. # X©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. # Tæ chøc c«ng t¸c qu¶n lý c«ng t¸c cung øng cÊp ph¸t vËt t­. # TriÓn khai viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®Õn c¸c xÝ nghiÖp, ®éi s¶n xuÊt. + Phßng kü thuËt: Cã nhiÖm vô cïng víi phßng vËt t­ x©y dùng ®Þnh møc kinh tÕ, kü thuËt tiªu chuÈn chÊt l­îng s¶n phÈm. Nh»m n©ng cao chÊt l­îng vµ ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm gióp cho viÖc tiªu thô ra thÞ tr­êng ®­îc phong phó, ®¸p øng ®­îc thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng. Thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®Çu t­ chiÒu s©u, më réng s¶n xuÊt tæ chøc qu¶n lý t×nh h×nh thiÕt bÞ m¸y mãc nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt. + Phßng KCS: Cã chøc n¨ng kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm tr­íc khi nhËp kho. + Phßng kinh doanh: Cã nhiÖm vô giíi thiÖu s¶n phÈm nghiªn cøu thÞ th­êng nh»m cung cÊp th«ng tin kÞp thêi cho c¸c nhµ qu¶n lý. + Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: Thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý toµn bé vèn vµ tµi s¶n cña c«ng ty, thùc hiÖn viÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ s¶n phÈm, lËp c¸c b¸o c¸o thèng kª, b¸o c¸o tµi chÝnh ký kÕt hîp ®ång kinh doanh. 2.1.4 C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty. Víi ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, c«ng t¸c h¹ch to¸n gi÷ vai trß quan träng. Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®· thùc hiÖn chøc n¨ng kÕ to¸n cña m×nh ®· ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ vËn ®éng cña tµi s¶n, c«ng t¸c h¹ch to¸n t¹i c«ng ty ®· thùc hiÖn ®Êy ®ñ c¸c giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh h¹ch to¸n tõ kh©u lËp chøng tõ ghi sæ kÕ to¸n ®Õn lËp hÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n t¹i c«ng ty * HÖ thèng chøng tõ ®­îc sö dông t¹i c«ng ty: C«ng ty ®· ®¨ng ký sö dông hÇu hÕt c¸c chøng tõ trong hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n thèng nhÊt do bé tµi chÝnh ban hµnh. * HÖ thèng tµi kho¶n t¹i c«ng ty: C«ng ty ®· ®¨ng ký sö dông hÖ thèng tµi kho¶n theo danh môc tµi kho¶n kÕ to¸n thèng nhÊt cña bé tµi chÝnh ban hµnh. 2.1.4.1 §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. XuÊt ph¸t tõ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, hiÖn nay c«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc tæ chøc bé m¸y._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc10316.doc
Tài liệu liên quan