Kế toán nguyên vật liệu may tại Công ty Thanh Hà - Cục Hậu Cần

Tài liệu Kế toán nguyên vật liệu may tại Công ty Thanh Hà - Cục Hậu Cần: ... Ebook Kế toán nguyên vật liệu may tại Công ty Thanh Hà - Cục Hậu Cần

doc72 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1293 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Kế toán nguyên vật liệu may tại Công ty Thanh Hà - Cục Hậu Cần, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MôC LôC Danh môc c¸c tõ viÕt t¾t Danh môc s¬ ®å Danh môc b¶ng biÓu Trang Lêi nãi ®Çu 1 PhÇn 1: Nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ- kü thuËt cña c«ng ty Thanh Hµ…….. 2- 19 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty Thanh Hµ………… 2- 4 1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty Thanh Hµ 5-7 1.3. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty Thanh Hµ………… 7- 10 1.4. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty Thanh Hµ………… 10- 13 1.5. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty Thanh Hµ……….. 13- 19 1.5.1. ChÝnh s¸ch kÕ to¸n ¸p dông cña c«ng ty………………………... 13- 14 1.5.2. HÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n……………………………………… 14- 16 1.5.3. HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n……………………………………... 16 1.5.4. HÖ thèng sæ kÕ to¸n…………………………………………….. 16- 19 HÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n……………………………………….. 19 PhÇn 2: Thùc tr¹ng kÕ to¸n NVL t¹i c«ng ty Thanh Hµ……………….. 20- 48 2.1. §Æc ®iÓm, ph©n lo¹i vµ qu¶n lý NVL t¹i c«ng ty Thanh Hµ…….... 20- 21 2.1.1. §Æc ®iÓm NVL t¹i c«ng ty Thanh Hµ…………………………… 20 2.1.2. Ph©n lo¹i NVL t¹i c«ng ty Thanh Hµ………………………….... 20 2.1.3. C«ng t¸c qu¶n lý NVL t¹i c«ng ty Thanh Hµ…………………... 20- 21 2.2. TÝnh gi¸ NVL t¹i c«ng ty Thanh Hµ……………………………… 21-22 2.2.1. TÝnh gi¸ NVL nhËp kho………………………………………... 21 2.2.2. TÝnh gi¸ NVL xuÊt kho………………………………………… 22 2.3. Chøng tõ vµ kÕ to¸n chi tiÕt NVL t¹i c«ng ty Thanh Hµ…………. 22-27 2.4. KÕ to¸n tæng hîp NVL t¹i c«ng ty Thanh Hµ……………………. 37-49 PhÇn 3: Hoµn thiÖn kÕ to¸n NVL t¹i c«ng ty Thanh Hµ………………. 50-63 3.1. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng NVL t¹i c«ng ty Thanh Hµ………………….. 50 3.1.1. ¦u ®iÓm………………………………………………………… 51-53 3.1.2. Nh÷ng tån t¹i…………………………………………………… 54-55 3.2.Sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn kÕ to¸n NVL t¹i c«ng ty Thanh Hµ 55-56 3.3. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n NVL t¹i c«ng ty Thanh Hµ 56-66 KÕT LUËN……………………………………………………………. 66 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o………………………………………….. 67 Danh môc viÕt t¾t B¶o hiÓm x· héi - BHXH C¸n bé, c«ng nh©n viªn - CB- CNV Chi phÝ - CF ChiÕt khÊu th­¬ng m¹i - CKTM C«ng cô, dông cô – CCDC Gi¸ trÞ gia t¨ng - GTGT Kª khai th­êng xuyªn - KKTX KÕt chuyÓn - K/C KiÓm kª ®Þnh kú - KK§K Nguyªn, vËt liÖu - NVL + VËt liÖu chÝnh - VLC + VËt liÖu phô - VLP NhËt ký- chøng tõ - NKCT Tµi kho¶n - TK Tµi s¶n cè ®Þnh - TSC§ S¶n xuÊt, kinh doanh - SX - KD X©y dùng c¬ b¶n - XDCB DANH MôC S¥ §å Trang S¬ ®å 1.1: S¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ may ®o lÎ 5 S¬ ®å 1.2: S¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ may hµng lo¹t 6 S¬ ®å 1.3: S¬ ®å tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty 7 S¬ ®å 1.4: S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty 10 S¬ ®å 1.5: S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty 13 S¬ ®å 1.6: S¬ ®å lu©n chuyÓn chøng tõ 16 S¬ ®å 2.7: Tr×nh tù h¹ch to¸n chi tiÕt NVL may t¹i c«ng ty Thanh Hµ 39 S¬ ®å 2.8: S¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp NVL may t¹i c«ng ty Thanh Hµ 48 S¬ ®å 2.9: H¹ch to¸n tæng hîp NVL theo ph­¬ng ph¸p KKTX 50 Danh môc b¶ng biÓu Trang BiÓu ®å 1.1: KÕt qu¶ thùc hiÖn 1 sè chØ tiªu chñ yÕu……………………. 4 BiÓu ®å 2.1a: Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng…………………………………… 24 BiÓu ®å 2.1b: Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng…………………………………… 25 BiÓu ®å 2.2: Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t­……………………………….. 26 BiÓu ®å 2.3: PhiÕu nhËp kho……………………………………………... 27 BiÓu ®å 2.4: PhiÕu nhËp kho……………………………………………... 28 BiÓu ®å 2.5: PhiÕu xuÊt kho……………………………………………… 30 BiÓu ®å 2.6: PhiÕu xuÊt kho……………………………………………… 31 BiÓu ®å 2.7: ThÎ kho……………………………………………………... 33 BiÓu ®å 2.8: Sæ chi tiÕt NVL chÝnh – TK 1521…………………………... 34 BiÓu ®å 2.9: B¶ng tæng hîp vËt liÖu……………………………………… 35 BiÓu ®å 2.10: B¸o c¸o nhËp- xuÊt- tån…………………………………… 36 BiÓu ®å 2.11: NhËt ký chøng tõ sè 2……………………………………… 39 BiÓu ®å 2.12: Sæ chi tiÕt c«ng nî…………………………………………. 40 BiÓu ®å 2.13: NhËt ký chøng tõ sè 5……………………………………... 41 BiÓu ®å 2.14: Sæ c¸i TK 331……………………………………………… 42 BiÓu ®å 2.15: B¶ng ph©n bæ NVL- CCDC………………………………… 43 BiÓu ®å 2.16: B¶ng kª sè 3………………………………………………… 44 BiÓu ®å 2.17: NhËt ký chøng tõ sè 7………………………………………. 45 BiÓu ®å 2.18: Sæ c¸i TK 152………………………………………………. 46 Lêi më ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo khi tham gia ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh môc tiªu hµng ®Çu lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn vµ C«ng ty Thanh Hµ - Côc HËu CÇn còng kh«ng n»m ngoµi môc ®Ých ®ã. §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu tèi ®a ho¸ lîi nhuËn th× nhiÖm vô ®Æt ra cho c¸c nhµ qu¶n lý lu«n t×m tßi tÊt c¶ c¸c biÖn ph¸p tèi ­u nhÊt ®Ó gi¶m bít chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Chi phÝ NVL lµ mét trong nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, nã chiÕm tû träng kh¸ cao trong chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp v× vËy chØ cÇn cã mét biÕn ®éng nhá vÒ chi phÝ NVL còng ¶nh h­ëng lín ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ sÏ ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. V× vËy tæ chøc h¹ch to¸n NVL tèt sÏ gãp phÇn ®¶m b¶o tèt c«ng t¸c qu¶n lý. Sö dông tèt hîp lý NVL sÏ tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng thua lç vµ gãp phÇn t¨ng lîi nhuËn cao cho doanh nghiÖp. Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Thanh Hµ - Côc HËu CÇn, kÕt hîp víi nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë tr­êng vµ ®­îc sù h­íng dÉn cña thÇy gi¸o TRÇN QUý LI£N còng nh­ c¸c anh chÞ ë phßng Tµi chÝnh –kÕ to¸n cña c«ng ty em m¹nh d¹n lùa chän ®Ò tµi ‘’KÕ to¸n NVL may t¹i c«ng ty Thanh Hµ -Côc HËu CÇn‘’ Do thêi gian cã h¹n vµ tr×nh dé cßn h¹n chÕ nªn chuyªn ®Ò cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh ,em mong nhËn ®­îc sù gãp ý cña ThÇy gi¸o h­íng dÉn ®Ó chuyªn ®Ò cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Chuyªn ®Ò ®­îc bè côc thµnh 3 phÇn chÝnh PhÇn1: Nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt cña C«ng ty Thanh Hµ-Côc HËu CÇn PhÇn 2: Thùc tr¹ng kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty Thanh Hµ-Côc HËu CÇn PhÇn 3: Hoµn thiÖn kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty Thanh Hµ- Côc HËu CÇn PhÇn 1: nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ – kü thuËt cña c«ng ty thanh hµ 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty Thanh Hµ C«ng ty Thanh Hµ ®­îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 695/Q§-TM ngµy 17 th¸ng 11n¨m 1994 vµ QuyÕt ®Þnh sè 6621/Q§-TM ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé Tæng Tham m­u. NhiÖm vô chÝnh cña c«ng ty lµ: - S¶n xuÊt mÆt hµng qu©n trang vµ hµng Qu©n y cña Côc Qu©n nhu vµ Côc Qu©n y. - X©y dùng vµ söa ch÷a c¸c c«ng tr×nh võa vµ nhá cña Tæng Côc HËu CÇn. - Tæ chøc s¶n xuÊt vµ kinh doanh vËt liÖu x©y dùng vµ trang trÝ néi thÊt. - Kinh doanh mÆt hµng ¨n, uèng. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña C«ng ty Thanh Hµ tõ khi thµnh lËp tíi nay cã thÓ kh¸i qu¸t nh­ sau: Tõ tr­íc nh÷ng n¨m 1994 c¸c XÝ nghiÖp thuéc C«ng ty Thanh Hµ chØ lµ c¸c tæ ®éi nhá lÎ nh­ tæ kinh doanh vËt liÖu x©y dùng, tæ may t¹p trang, tæ dÞch vô ¨n uèng ... trùc thuéc Côc HËu CÇn. Tr­íc kiÓu lµm ¨n manh món, kh«ng cã tæ chøc, kh«ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña thÞ tr­êng nãi chung vµ c¬ quan Tæng Côc HËu CÇn nãi riªng, sau mét thêi gian nghiªn cøu cña ®éi ngò c¸n bé thÊy ®­îc søc m¹nh còng nh­ tÝnh ­u viÖt cña c¸c tËp ®oµn kinh tÕ lín kh¸c. Côc HËu CÇn ®· cã c«ng v¨n tr×nh lªn trªn ®Ò nghÞ ®­îc s¸t nhËp c¸c tæ, ®éi ®ã l¹i víi nhau thµnh xÝ nghiÖp s¶n xuÊt vµ kinh doanh dÞch vô tæng hîp víi tªn gäi lµ c«ng ty Thanh Hµ - Côc HËu CÇn . Víi diÖn tÝch mÆt b»ng s¶n xuÊt kinh doanh réng 30.000m2, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc bè trÝ kho tµng, tæ chøc s¶n xuÊt, cã lîi thÕ th­¬ng m¹i tèt, gÇn c¸c trôc ®­êng chÝnh thuËn tiÖn cho viÖc giao dÞch, vËn chuyÓn vµ tiÕp thÞ c¸c s¶n phÈm. N¨m 1994 C«ng ty Thanh Hµ ®­îc thµnh lËp, trô së chÝnh ®­îc ®Æt t¹i 25H Phan §×nh Phïng - QuËn Ba §×nh - Hµ Néi. Chi nh¸nh phÝa Nam t¹i: 18E ®­êng Céng Hoµ - QuËn T©n B×nh - Thµnh phè Hå ChÝ Minh. Sau khi ®­îc thµnh lËp C«ng ty ®­îc Côc HËu CÇn vµ Tæng Côc HËu CÇn ®Çu t­ vèn vµ tõng b­íc ®æi míi thiÕt bÞ, quy tr×nh c«ng nghÖ, ®­a khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm ®Ñp, chÊt l­îng tèt, gi¸ thµnh hîp lý, ®¸p øng víi thÞ hiÕu kh¸ch hµng ®ñ søc c¹nh tranh víi mÆt hµng ngoµi thÞ tr­êng. Víi ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh lµ “s¶n xuÊt, söa ch÷a” C«ng ty ®· hoµn thµnh nhiÖm vô chÝnh trÞ qu©n ®éi giao, ®¶m b¶o trang bÞ ®ñ cho c¸c ®¬n vÞ trong toµn qu©n vÒ bµn, ghÕ, tñ, gi­êng, qu©n trang... MÆt kh¸c khai th¸c t¹o nguån c«ng viÖc trong thÞ tr­êng kinh tÕ, ho¹t ®éng trªn nguyªn t¾c tù trang tr¶i chi phÝ, h¹ch to¸n kinh tÕ vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ víi cÊp trªn vµ ng©n s¸ch Nhµ n­íc. Tõ ®ã C«ng ty lu«n hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch cÊp trªn giao, sö dông cã hiÖu qu¶ mäi nguån vèn, tµi s¶n mµ Côc HËu CÇn, Tæng Côc HËu CÇn giao cho C«ng ty. Víi ®éi ngò c¸n bé- CNV cã tay nghÒ kü thuËt cao, qu©n sè biªn chÕ toµn C«ng ty lµ 154, hîp ®ång dµi h¹n 140, ng¾n h¹n 36, hµng n¨m s¶n xuÊt ®em l¹i doanh thu hµng quèc phßng chiÕm 55%, hµng kinh tÕ chiÕm 45% s¶n xuÊt ngµy cµng ph¸t triÓn, më réng thÞ tr­êng tiªu thô ®¶m b¶o c«ng ¨n viÖc lµm th­êng xuyªn cho ng­êi lao ®éng n©ng cao ®êi sèng vµ thu nhËp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Qua nh÷ng n¨m x©y dùng vµ tr­ëng thµnh, c¶ vÒ qui m« lÉn tæ chøc tõ c¸c tæ ®éi nhá lÎ thµnh XÝ nghiÖp råi trë thµnh C«ng ty , ph¸t triÓn ®éi ngò c¸n bé, c«ng nh©n, nÒ nÕp qu¶n lý, c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña C«ng ty cho ®Õn nay C«ng ty ®· ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh c«ng trong ®æi míi trang thiÕt bÞ kü thuËt, c¬ së vËt chÊt, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, n©ng cao ®êi sèng c«ng nh©n viªn. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty Thanh Hµ ®· g¾n bã chÆt chÏ, kh«ng t¸ch rêi khái hoµn c¶nh chung cña nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc vµ nÒn c«ng nghiÖp quèc phßng. C«ng ty Thanh Hµ ®­îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 695/Q§-TM ngµy 17 th¸ng 11n¨m 1994 vµ QuyÕt ®Þnh sè 6621/Q§-TM ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé Tæng Tham m­u. NhiÖm vô chÝnh cña c«ng ty lµ: - S¶n xuÊt mÆt hµng qu©n trang vµ hµng Qu©n y cña Côc Qu©n nhu vµ Côc Qu©n y. - X©y dùng vµ söa ch÷a c¸c c«ng tr×nh võa vµ nhá cña Tæng Côc HËu CÇn. - Tæ chøc s¶n xuÊt vµ kinh doanh vËt liÖu x©y dùng vµ trang trÝ néi thÊt. - Kinh doanh mÆt hµng ¨n, uèng. Cã thÓ ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña C«ng ty Thanh Hµ qua mét sè chØ tiªu sau: BiÓu ®å 1.1: KÕt qu¶ thùc hiÖn mét sè chØ tiªu chñ yÕu STT T£N CHØ TI£U §VT N¨m 2005 N¨m 2006 N¡M 2007 1 Doanh thu b¸n hµng ® 23.142.695.000 23.530.065.000 24.141.575.000 2 Gi¸ vèn b¸n hµng ® 18.097.585.000 18.024.029.000 18.152.435.000 3 L·i gép ® 5.045.110.000 5.506.036.000 5.989.140.000 4 Chi phÝ b¸n hµng ® 347.145.000 329.426.000 345.620.000 5 Chi phÝ qu¶n lý DN ® 207.560.000 215.343.000 230.642.000 6 Lîi nhuËn thuÇn ® 4.490.405.000 4.961.267.000 5.412.878.000 7 Nép ng©n s¸ch ® 1.620.000.000 2.028.000.000 1.542.935.033 8 Lîi nhuËn sau thuÕ ® 2.870.405.000 2.933.267.000 3.967.547.229 9 Vèn kinh doanh ® 6.750.000.000 7.740.500.000 8.520.500.000 10 T«ng sè lao ®éng Ng­êi 183 195 215 11 Thu nhËp BQ cña 1 L§ §ång 1.119.098 1.202.570 1.230.240 1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty Thanh Hà S¶n phÈm kinh doanh cña C«ng ty Thanh Hµ bao gåm nhiÒu lo¹i nh­ trang trÝ néi thÊt, may t¹p trang, s¶n xuÊt vµ kinh doanh vËt liÖu x©y dùng, x©y dùng vµ söa ch÷a... nh­ng c¸c s¶n phÈm may chiÕm tû träng lín nhÊt trong tæng doanh thu hµng n¨m cña C«ng ty. §Ó më réng thÞ tr­êng may phôc vô nhu cÇu riªng cña nhiÒu ®èi t­îng kh¸c nhau nªn c¸c s¶n phÈm may cña C«ng ty cã thÓ kh¸i qu¸t thµnh 2 d¹ng quy tr×nh lµ may ®o lÎ vµ may ®o hµng lo¹t. *- May ®o lÎ: D¹ng phôc vô sè Ýt víi yªu cÇu tû mû cña kh¸ch hµng, quy tr×nh may ®o lÎ bao gåm: - Bé phËn ®o: TiÕn hµnh ®o cho tõng ng­êi, ghi sè ®o vµo phiÕu (mçi s¶n phÈm 1 phiÕu ®o). Ghi thµnh 2 liªn, liªn 1 l­u cuèng phiÕu ®Ó chuyÓn cho bé phËn c¾t, liªn 2 giao cho kh¸ch hµng. - Bé phËn c¾t: c¨n cø vµo phiÕu ®o cña tõng ng­êi ghi trªn phiÕu ®Ó c¾t sau ®ã giao cho bé phËn may - Bé phËn may + Theo chuyªn m«n ho¸, chia cho tõng ng­êi may hoµn thiÖn. + S¶n phÈm may xong ®­îc thïa khuy, ®Ýnh cóc lµ hoµn chØnh vµ kiÓm tra chÊt l­îng. - Bé phËn ®ång bé: Theo sè phiÕu, ghÐp c¸c s¶n phÈm thµnh 1suÊt cho tõng ng­êi. Sau ®ã nhËp sang cöa hµng ®Ó tr¶ cho kh¸ch. S¬ ®å 1.1: S¬ ®å qui tr×nh c«ng nghÖ may ®o lÎ c¾t may ®ång bé kiÓm tra chÊt l­îng hoµn chØnh thµnh phÈm nhËp cöa hµng v¶i (NVL chÝnh) ®o *- May hµng lo¹t: Bao gåm c¸c s¶n phÈm cña hµng Quèc phßng. C¸c s¶n phÈm nµy cã ®Æc ®iÓm lµ s¶n xuÊt theo cì sè quy ®Þnh cña côc Qu©n nhu, quy tr×nh nµy bao gåm: - T¹i ph©n x­ëng c¾t + TiÕn hµnh ph©n khæ v¶i, sau ®ã b¸o cho kü thuËt gi¸c mÉu theo tõng cì sè vµ træ mÉu. + R¶i v¶i theo tõng bµn c¾t, ghi mÉu vµ xoa phÊn. + C¾t ph¸ theo ®­êng gi¸c lín sau ®ã c¾t vßng theo ®­êng gi¸c nhá. + §¸nh sè thø tù, bã buéc chuyÓn sang tæ may. - T¹i c¸c tæ may + Bãc mÇu b¸n thµnh phÈm theo sè thø tù. + R¶i chuyÒn theo quy tr×nh c«ng nghÖ. + S¶n phÈm may xong ®­îc thïa khuy, ®Ýnh cóc, lµ hoµn chØnh, kiÓm tra chÊt l­îng vµ ®ãng gãi theo quy ®Þnh sau ®ã nhËp kho thµnh phÈm. S¬ ®å 1.2: S¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ may hµng lo¹t ph©n khæ may ®ång bé kiÓm tra chÊt l­îng hoµn chØnh thµnh phÈm nhËp cöa hµng v¶i (nlc) ph©n khæ ph©n khæ C¨n cø vµo ph­¬ng h­íng nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu cña cÊp trªn giao cho C«ng ty hµng n¨m. C«ng ty x¸c ®Þnh nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trùc thuéc C«ng ty nh­ sau: - XÝ nghiÖp may cã nhiÖm vô s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng may phôc vô Quèc phßng vµ s¶n xuÊt qu©n trang nh­ ba l«, quÇn lãt, vá ch¨n, vâng, mµn, tÊt chèng v¾t ... cña Côc Qu©n Nhu vµ s¶n xuÊt hµng Qu©n y cña Côc Qu©n y theo kÕ ho¹ch vµ hµng t¹o nguån cña C«ng ty. - XÝ nghiÖp 1: Kinh doanh mÆt hµng ¨n uèng, phôc vô héi nghÞ, c­íi hái. - XÝ nghiÖp 2: §ãng qu©n t¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh, x©y dùng vµ söa ch÷a theo kÕ ho¹ch hµng n¨m vµ tËn thu mÆt b»ng phÝa nam. - XÝ nghiÖp 3: S¶n xuÊt hµng doanh cô nh­ bµn, ghÕ, tñ, gi­êng ... vµ trang trÝ néi thÊt cña c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. - §éi x©y dùng vµ tæ söa ch÷a chuyªn x©y dùng vµ söa ch÷a c¸c c«ng tr×nh theo kÕ ho¹ch vµ t¹o nguån. - Tr­êng MÇm non cã nhiÖm vô nu«i d¹y tèt c¸c ch¸u lµ con em cña CB-CNV trong C«ng ty, theo ch­¬ng tr×nh cña Së Gi¸o dôc quy ®Þnh . S¬ ®å 1.3: S¬ ®å tæ chøc ho¹t ®éng sx-kd cña C«ng ty Thanh Hµ C¤NG TY XÝ NGHIÖP 1 XÝ NGHIÖP 2 XÝ NGHIÖP 3 ®éi x©y dùng Tæ söa ch÷a tr­êng mÇn non xÝ nghiÖp may 1.3 . §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty C«ng ty Thanh Hµ x©y dùng ®­îc một m« h×nh qu¶n lý vµ h¹ch to¸n phï hîp víi yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh, cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng, b¶o ®¶m ®øng v÷ng trong c¹nh tranh vµ ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay. Víi bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ, c¸c phßng chøc n¨ng ®· ®¸p øng nhiÖm vô chØ ®¹o vµ kiÓm tra mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cu¶ toµn C«ng ty . a. Gi¸m ®èc C«ng ty Lµ ng­êi ®¹i diÖn cã t­ c¸ch ph¸p nh©n cao nhÊt t¹i C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc TCHC - BQP, tr­íc ph¸p luËt vµ cÊp uû vÒ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña C«ng ty. Cã nhiÖm vô l·nh ®¹o, ®iÒu hµnh vµ quyÕt ®Þnh mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty theo ®óng kÕ ho¹ch ®­îc cÊp trªn phª duyÖt vµ nghÞ quyÕt §¹i héi CN-VC hµng n¨m. b. C¸c Phã Gi¸m ®èc C«ng ty Cã nhiÖm vô gióp Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c¸c lÜnh vùc, phÇn viÖc ®­îc ph©n c«ng. §­îc quyÒn chñ ®éng ®iÒu hµnh, gi¶i quyÕt c¸c lÜnh vùc c«ng viÖc ®­îc Gi¸m ®èc ph©n c«ng vµ uû quyÒn. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc C«ng ty, tr­íc ph¸p luËt vÒ mäi ho¹t ®éng cña m×nh . - Phã Gi¸m ®èc kinh doanh: Gióp Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh vÒ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ trùc tiÕp chØ ®¹o phßng Tµi chÝnh - kÕ to¸n vµ phßng Kinh doanh. - Phã Gi¸m ®èc s¶n xuÊt: Gióp Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh trong c«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt vµ toµn bé c«ng t¸c kü thuËt, chÊt l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra cña C«ng ty. Trùc tiÕp chØ ®¹o phßng KÕ ho¹ch - Tæ chøc s¶n xuÊt vµ phßng Kü thuËt - ChÊt l­îng. - Phã Gi¸m ®èc chÝnh trÞ: Gióp Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c«ng t¸c §¶ng, c«ng t¸c chÝnh trÞ trong toµn ®¬n vÞ. Trùc tiÕp chØ ®¹o phßng ChÝnh trÞ vµ phßng Hµnh chÝnh. c. Phßng KÕ ho¹ch - Tæ chøc s¶n xuÊt Lµ c¬ quan tham m­u tæng hîp cho Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ mäi mÆt. Trong ®ã chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp vÒ c¸c mÆt : c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸, tæ chøc s¶n xuÊt, lao ®éng tiÒn l­¬ng . d. Phßng Kinh doanh Lµ c¬ quan tham m­u gióp Gi¸m ®èc C«ng ty x¸c ®Þnh ph­¬ng h­íng môc tiªu KD vµ dÞch vô. Trùc tiÕp tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn c¸c môc tiªu nhiÖm vô vÒ KD, dÞch vô theo kÕ ho¹ch cña C«ng ty trong tõng thêi kú. T­ vÊn cho Gi¸m ®èc vÒ viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt trong c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh. e. Phßng ChÝnh trÞ Lµ c¬ quan ®¶m nhiÖm c«ng t¸c §¶ng, c«ng t¸c chÝnh trÞ ë C«ng ty. Cã nhiÖm vô gióp Gi¸m ®èc C«ng ty thùc hiÖn c«ng t¸c tuyªn huÊn, c«ng t¸c tæ chøc x©y dùng §¶ng, c«ng t¸c c¸n bé chÝnh s¸ch, vµ c¸c c«ng t¸c ®oµn thÓ nh­ c«ng ®oµn, phô n÷, thanh niªn trong ®¬n vÞ. f. Phßng Kü thuËt - ChÊt l­îng Lµ c¬ quan tham m­u cho Gi¸m ®èc vÒ c¸c mÆt c«ng t¸c qu¶n lý khoa häc kü thuËt, c«ng nghÖ s¶n xuÊt, chÊt l­îng s¶n phÈm. Nghiªn cøu mÉu mèt, chÕ thö s¶n phÈm míi, qu¶n lý m¸y mãc thiÕt bÞ, båi d­ìng vµ ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt trong toµn C«ng ty. g. Phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n Lµ c¬ quan tham m­u cho Gi¸m ®èc c«ng ty vÒ c«ng t¸c Tµi chÝnh kÕ to¸n. Thùc hiÖn chøc n¨ng quan s¸t viªn cña Nhµ n­íc t¹i C«ng ty. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc C«ng ty, c¬ quan Tµi chÝnh cÊp trªn vµ ph¸p luËt vÒ thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô Tµi chÝnh kÕ to¸n cña C«ng ty. h. Phßng Hµnh chÝnh Lµ c¬ quan gióp viÖc cho Gi¸m ®èc c«ng ty thùc hiÖn c¸c chÕ ®é vÒ hµnh chÝnh, v¨n th­, b¶o mËt. Th­êng xuyªn b¶o ®¶m trËt tù an toµn cho C«ng ty; tæ chøc phôc vô ¨n ca trong toµn C«ng ty; qu¶n lý vµ b¶o ®¶m ph­¬ng tiÖn lµm viÖc, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i chung cho toµn C«ng ty. S¬ ®å 1.4: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty gi¸m ®èc c«ng ty phã gi¸m ®èc kinh doanh phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt phã gi¸m ®èc chÝnh trÞ phßng tµi chÝnh kÕ to¸n phßng kinh doanh phßng kÕ ho¹ch tæ chøc s¶n xuÊt phßng kü thuËt chÊt lîng phßng chÝnh trÞ phßng hµnh chÝnh xÝ nghiÖp 2 xÝ nghiÖp 1 xÝ nghiÖp 3 tæ söa ch÷a ®éi x©y dùng tr­êng mÇm non xÝ nghiÖp may 1.4. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty Thanh Hµ Tõ ngµy 01/01/1996, chÊp hµnh nghiªm chØnh quyÕt ®Þnh sè114/TC/Q§ cña Bé Tµi chÝnh, C«ng ty Thanh Hµ ®· tiÕn hµnh thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n míi. MÆc dï ban ®Çu cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n nh­ng dÇn dÇn c«ng t¸c kÕ to¸n ®· ®i vµo nÒ nÕp. a-Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty: Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty Thanh Hµ ®­îc tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung. Mäi ho¹t ®éng vÒ tµi chÝnh cña c«ng ty vµ xÝ nghiÖp ®Òu ®­îc ph¶n ¸nh vÒ phßng Tµi chÝnh-kÕ to¸n. T¹i c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn, tµi chÝnh cã nhiÖm vô tham m­u cho gi¸m ®èc xÝ nghiÖp vÒ c¸c mÆt h¹ch to¸n, qu¶n lý thu chi tµi chÝnh trong ph¹m vi c¸c kho¶n môc vµ tû lÖ chi phÝ ®­îc c«ng ty ph©n cÊp. Hµng th¸ng tÝnh tiÒn l­¬ng, th­ëng, BHXH cho CB-CNV thuéc xÝ nghiÖp m×nh qu¶n lý theo sù chØ ®¹o cña c«ng ty. Thùc hiÖn ®èi chiÕu, thanh quyÕt to¸n c¸c kho¶n vay nî, thu hé, chi hé gi÷a xÝ nghiÖp víi c«ng ty vµ ®¬n vÞ b¹n. Cô thÓ: T¹i xÝ nghiÖp thµnh viªn C¸c kho c«ng ty (cung cÊp vËt liÖu cho c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn) tu©n thñ chÕ ®é ghi chÐp ban ®Çu, c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho ghi vµo thÎ kho, cuèi th¸ng lªn b¸o c¸o “nhËp, xuÊt, tån” vµ tõ ngµy 3 ®Õn ngµy 5 th¸ng sau chuyÓn b¸o c¸o lªn phßng kÕ to¸n c«ng ty. Ngoµi ra ph¶i chÊp hµnh néi quy h¹ch to¸n néi bé c«ng ty vÒ cÊp ph¸t nguyªn vËt liÖu theo ®Þnh møc, c«ng t¸c ®o ®Õm nguyªn vËt liÖu tr­íc khi cÊp ph¸t cho c¸c xÝ nghiÖp. Nh©n viªn kÕ to¸n xÝ nghiÖp theo dâi tõ kh©u nguyªn vËt liÖu tõ khi ®­a vµo s¶n xuÊt ®Õn lóc giao thµnh phÈm cho c«ng ty. Néi dung h¹ch to¸n nh­ sau: C¸c xÝ nghiÖp theo dâi: Tõng chñng lo¹i nguyªn vËt liÖu ®­a vµo s¶n xuÊt theo tõng mÆt hµng Sè l­îng b¸n thµnh phÈm ®­îc cÊp ph¸t cho tõng tæ s¶n xuÊt T×nh h×nh s¶n xuÊt nhËp kho thµnh phÈm vµ c¸c phÇn viÖc s¶n xuÊt ®¹t ®­îc ®Ó tÝnh l­¬ng cho tõng c«ng nh©n Cuèi th¸ng lËp b¸o c¸o vµ chuyÓn lªn phßng kÕ to¸n (bao gåm c¸c b¸o c¸o sau B¸o c¸o chÕ biÕn b¸n thµnh phÈm B¸o c¸o thanh to¸n nguyªn vËt liÖu B¸o c¸o s¶n phÈm dë dang vµ thµnh phÈm Tãm l¹i, h¹ch to¸n ë c¸c xÝ nghiÖp lµ h¹ch to¸n ®¬n T¹i phßng kÕ to¸n c«ng ty Quan hÖ gi÷a kÕ to¸n tr­ëng víi c¸c nh©n viªn kÕ to¸n trong phßng theo ph­¬ng thøc trùc tiÕp nghÜa lµ kÕ to¸n tr­ëng trùc tiÕp ®iÒu hµnh c¸c nh©n viªn kÕ to¸n. HiÖn nay phßng tµi chÝnh kÕ to¸n gåm 5 ng­êi ®­îc ph©n c«ng cô thÓ nh­ sau: KÕ to¸n tr­ëng (tr­ëng phßng): lµ ng­êi cã chøc n¨ng tæ chøc, kiÓm tra c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty vµ gióp viÖc cho gi¸m ®èc c«ng ty trong lÜnh vùc chuyªn m«n vÒ tµi chÝnh kÕ to¸n, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nghiÖp vô chuyªn m«n tµi chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty. Cã nhiÖm vô tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n, ph©n c«ng, kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ chÊt l­îng c«ng t¸c cña c¸c nh©n viªn kÕ to¸n trong phßng. ChØ ®¹o vµ h­íng dÉn nghiÖp vô cho c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn. KiÓm tra, kiÓm so¸t viÖc chÊp hµnh c¸c chÕ ®é tµi chÝnh, chÝnh s¸ch cña tÊt c¶ c¸c kh©u trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Th«ng qua vµ ký duyÖt tÊt c¶ c¸c chøng tõ thu, chi còng nh­ c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n, hîp ®ång kinh tÕ. §­îc gi¸m ®èc ñy quyÒn trùc tiÕp giao dÞch víi ng©n hµng vµ c¸c c¬ quan tµi chÝnh cÊp trªn vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty. KÕ to¸n thanh to¸n – ng©n hµng: cã nhiÖm vô theo dâi vµ thanh to¸n toµn bé c«ng nî cña c¸c ®èi t­îng nh­ kh¸ch hµng, nhµ cung cÊp vµ néi bé c«ng ty. Theo dâi c«ng nî víi ng©n hµng vÒ c¸c kho¶n tiÒn göi, tiÒn mÆt, tiÒn vay cña c«ng ty. Ngoµi ra cßn theo dâi c¸c kho¶n tiÒn t¹m øng cña CB-CNV trong c«ng ty. KÕ to¸n vËt t­ thµnh phÈm: cã nhiÖm vô theo dâi viÖc mua b¸n víi c¸c kh¸ch hµng trªn sæ chi tiÕt. Ph¶n ¸nh chÝnh x¸c t×nh h×nh nhËp xuÊt vÒ mÆt sè l­îng, chi tiÕt theo tõng chñng lo¹i, quy c¸ch, phÈm chÊt cña tõng lo¹i vËt t­, hµng ho¸. TÝnh to¸n ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c kÞp thêi gi¸ thùc tÕ cña tõng lo¹i vËt t­, hµng ho¸ cuèi th¸ng ®Ó lµm c¨n cø tÝnh gi¸ thµnh phÈm s¶n phÈm. KÕ to¸n tiÒn l­¬ng-TSC§: cã nhiÖm vô tÝnh tiÒn l­¬ng, th­ëng, BHXH cho CB - CNV thuéc khèi qu¶n lý cña c«ng ty. Tæng hîp t×nh h×nh thanh to¸n tiÒn l­¬ng, th­ëng, BHXH cña toµn c«ng ty trªn sæ chi tiÕt. QuyÕt to¸n BHXH víi c¬ quan tµi chÝnh cÊp trªn.Theo dâi sù bݪn ®éng vÒ TSC§ trªn sæ chi tiÕt, trong toµn c«ng ty vµ tÝnh khÊu hao TSC§ KÕ to¸n gi¸ thµnh-tæng hîp: Cã nhiÖm vô tËp hîp vµ ph©n bæ chÝnh x¸c kÞp thêi c¸c lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo c¸c ®èi t­îng h¹ch to¸n vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh.TÝnh to¸n chÝnh x¸c gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña s¶n phÈm hoµn thµnh, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Sơ đồ1.5: Bộ máy kế toán của công ty Thanh Hà KÕ to¸n tr­ëng Tµi chÝnh c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn KÕ to¸n TGNH vµ thanh to¸n KÕ to¸n VËt t­ Thµnh phÈm KÕ to¸n tiÒn l­¬ng TSC§ KÕ to¸n Gi¸ thµnh Tæng hîp Thñ quü 1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty Thanh Hà 1.5.1.Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty Công ty hiện nay đang áp dụng chế độ kế toán theo Quyết định s ố 114/TC/BTC ngày 01/01/1996 của Bộ Tài chính và áp dụng đúng theo 26 chuẩn mực kế toán hiện hành. Các chính sách áp dụng: Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 năm dương lịch. Kỳ kế toán theo tháng. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Việt Nam Đồng. Các đồng tiền khác phát sinh phải được quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế. Tỷ giá ngoại tệ xuất theo phương pháp bình quân sau mỗi lần nhập. Phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Trong hạch toán hàng tồn kho: C«ng ty ®· sö dông ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thùc tÕ ®èi víi NVL nhËp kho vµ ¸p dông ph­¬ng ph¸p nhËp tr­íc, xuÊt tr­íc đ ối v ới NVL xu ất kho. Công ty sử dụng phương pháp kê khai thường xuyên để kế toán hàng tồn kho. Kế toán chi tiết hàng tồn kho theo phương pháp thẻ song song. Kế toán TSCĐ hữu hình: Tài sản, nhà cửa và thiết bị được xác định bằng nguyên giá trừ đi khấu hao tích luỹ. Khấu hao được tính theo phương pháp tuyến tính, căn cứ vào thời gian sử dụng ước tính của tài sản. 1.5.2. HÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n sö dông trong C«ng ty bao gåm - Lao ®éng tiÒn l­¬ng: B¶ng chÊm c«ng; B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng; PhiÕu nghØ BHXH; B¶ng thanh to¸n BHXH. - Hµng tån kho: PhiÕu nhËp kho; PhiÕu xuÊt kho; Biªn b¶n kiÓm nghiÖm; ThÎ kho; Biªn b¶n kiÓm kª vËt t­, s¶n phÈm hµng ho¸. - B¸n hµng: Ho¸ ®¬n b¸n hµng. - TiÒn tÖ: PhiÕu thu; PhiÕu chi; GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng; GiÊy thanh to¸n tiÒn t¹m øng; B¶ng kiÓm kª quü. - Tµi s¶n cè ®Þnh: Biªn b¶n giao nhËn TSC§; Biªn b¶n thanh lý TSC§; Biªn b¶n giao nhËn TSC§ söa ch÷a lín hoµn thµnh; Biªn b¶n ®¸nh gÝa l¹i TSC§. Tæ chøc lu©n chuyÓn c¸c chøng tõ chñ yÕu - PhiÕu thu, chi tiÒn mÆt do phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n lËp (phiÕu thu gåm 3 liªn, phiÕu chi gåm 2 liªn). KÕ to¸n thanh to¸n c¨n cø vµo giÊy ®Ò nghÞ nép tiÒn, giÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n (cã ch÷ ký cña Gi¸m ®èc hoÆc Phã gi¸m ®èc C«ng ty x¸c nhËn ®ång ý chi), kiÓm tra c¸c chøng tõ kÌm theo ®¶m b¶o tÝnh hîp ph¸p, hîp lÖ. Sau ®ã viÕt phiÕu thu, chi ( ký ) -> KÕ to¸n tr­ëng ký -> Gi¸m ®èc ký phiÕu chi -> Thñ quü thu, chi ( ký ) -> KÕ to¸n ghi sæ -> B¶o qu¶n chøng tõ. - PhiÕu nhËp, xuÊt kho vµ ho¸ ®¬n b¸n hµng (gåm 3 liªn) do phßng KÕ ho¹ch- Tæ chøc s¶n xuÊt lËp. kÕ to¸n c¨n cø vµo hîp ®ång kinh tÕ ký kÕt gi÷a C«ng ty víi c¸c nhµ cung cÊp vµ hîp ®ång s¶n xuÊt víi c¸c XÝ nghiÖp thµnh viªn. C¨n cø vµo lÖnh mua b¸n cña Gi¸m ®èc vµ phiÕu b¸o kiÓm nghiÖm vËt t­ cña phßng kü thuËt, kiÓm tra c¸c chøng tõ kÌm theo ®¶m b¶o tÝnh hîp ph¸p, hîp lÖ . Sau ®ã viÕt phiÕu nhËp, xuÊt kho vµ ho¸ ®¬n b¸n hµng cho tõng ®èi t­îng -> phô tr¸ch phßng ký -> Gi¸m ®èc ký -> thñ kho vµ kh¸ch hµng ký. Thñ kho c¨n cø vµo phiÕu nhËp, xuÊt vµ ho¸ ®¬n vµo thÎ kho, hµng ngµy chuyÓn chøng tõ cho kÕ to¸n Nguyªn liÖu - Thµnh phÈm , Phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n ®Ó ghi sæ. - T¹i c¸c XÝ nghiÖp thµnh viªn, theo sù ph©n cÊp cña C«ng ty: PhiÕu thu, chi tiÒn mÆt do kÕ to¸n thanh to¸n lËp -> tr­ëng ban ký -> Gi¸m ®èc XÝ nghiÖp ký. Hµng th¸ng XÝ nghiÖp lËp b¶ng thanh to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo ®Þnh møc kho¸n cña C«ng ty vµ c¸c B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng, B¶ng chÊm c«ng, B¶ng thanh to¸n BHXH, B¶ng c©n ®èi tiÒn l­¬ng, chuyÓn vÒ Phßng KÕ ho¹ch - Tæ chøc s¶n xuÊt duyÖt -> phßng Tµi chÝnh-kÕ to¸n kiÓm tra tæng hîp vµ thanh to¸n. - Phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n sau khi tiÕp nhËn c¸c chøng tõ ban ®Çu, theo tõng lÜnh vùc c«ng viÖc ph©n c«ng, c¸c nh©n viªn kÕ to¸n tiÕn hµnh kiÓm tra, ph©n lo¹i vµ ghi sè liÖu tõ c¸c chøng tõ vµo sæ -> b¶o qu¶n chøng tõ. S¬ ®å 1.6: S¬ ®å lu©n chuyÓn chøng tõ ThÎ vµ sæ kÕ to¸n chi tiÕt C¸c chøng tõ vµ c¸c b¶ng ph©n bæ B¶ng kª NhËt ký chøng tõ Sæ c¸i B¶ng tæng hîp tõ sæ chi tiÕt B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi trong kú Ghi cuèi kú §èi chiÕu 1.5.3. HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông C¨n cø vµo hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n thèng nhÊt Nhµ n­íc ®· ban hµnh, c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn cña ngµnh vµ cña c¬ quan qu¶n lý. Cïng víi c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, yªu cÇu, tr×nh ®é qu¶n lý, C«ng ty ®· ¸p dông 54 tµi kho¶n trong sè 72 tµi kho¶n trong b¶ng, vµ 5 trong sè 7 tµi kho¶n ngoµi b¶ng cña hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n, ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp theo quyÕt ®Þnh sè 1141/TC/Q§/C§KT ngµy 01/11/1995 cña Bé Tµi chÝnh. 1.5.4. H×nh thøc sæ kÕ to¸n Do ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh nhiÒu lo¹i s¶n phÈm nªn C«ng ty Thanh Hµ chän h×nh thøc tæ chøc sæ lµ h×nh thøc "NhËt ký - Chøng tõ". HiÖn t¹i C«ng ty ®ang ¸p dông kÕ to¸n thñ c«ng. Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc ®· ®­îc kiÓm tra lÊy sè liÖu ghi trùc tiÕp vµo c¸c NKCT hoÆc c¸c b¶ng kª, sæ chi tiÕt cã liªn quan. §èi víi NKCT ®­îc ghi c¨n cø vµo c¸c b¶ng kª, sæ chi tiÕt th× hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ kÕ to¸n, vµo b¶ng kª, sæ chi tiÕt, cuèi th¸ng ph¶i chuyÓn sè liÖu tæng hîp cña b¶ng kª, sæ chi tiÕt vµo NKCT. §èi víi c¸c lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh ph¸t sinh nhiÒu lÇn hä¨c mang tÝnh ph©n bæ, c¸c chøng tõ gèc tr­íc hÕt ®­îc tËp hîp vµ ph©n lo¹i trong c¸c b¶ng ph©n bæ, sau ®ã lÊy sè liÖu kÕt qu¶ cña b¶ng ph©n bæ ghi vµo c¸c b¶ng kª vµ NKCT cã liªn quan. Cuèi th¸ng kho¸ sæ, céng sè liÖu trªn c¸c NKCT, kiÓm tra, ®èi chiÕu sè liÖu trªn c¸c NKCT víi c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt, b¶ng tæng hîp chi tiÕt cã liªn quan vµ lÊy sè liÖu tæng céng cña c¸c NKCT ghi trùc tiÕp vµo sæ C¸i. §èi víi c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Õn sæ vµ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt th× ®­îc ghi trùc tiÕp vµo sæ vµ c¸c thÎ cã liªn quan. Cuèi th¸ng céng c¸c sæ, c¸c thÎ kÕ to¸n chi tiÕt, c¨n cø vµo sæ vµ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt lËp c¸c B¶ng tæng hîp chi tiÕt theo tõng tµi kho¶n ®Ó ®èi chiÕu víi sæ C¸i. Sè liÖu tæng hîp ë sæ C¸i vµ mét sè chØ tiªu chi tiÕt trong NKCT, b¶ng kª vµ c¸c b¶ng tæng hîp chi tiÕt ®­îc dïng ®Ó lËp B¸o c¸o tµi chÝnh. * NhËt ký chøng tõ Trong h×nh thøc nhËt ký chøng tõ cã 10 NKCT ®­îc ®¸nh sè tõ NKCT sè 1 ®Õn NKCT sè 10. NhËt ký chøng tõ lµ mét sæ kÕ to¸n tæng hîp, dïng ®Ó ph¶n ¸nh toµn bé c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh theo vÕ Cã cña c¸c tµi kho¶n. Mét NKCT cã thÓ më cho mét tµi kho¶n hoÆc cã thÓ më cho mét sè tµi kho¶n cã néidung kinh tÕ gièng nhau hoÆc cã quan hÖ ®èi øng mËt thiÕt víi nhau. Khi më nhËt ký chøng tõ dïng cho nhiÒu tµi kho¶n th× trªn NKCT ®ã sè ph¸t sinh cña mçi tµi kho¶n ®­îc ph¶n ¸nh riªng biÖt ë mét sè dßng hoÆc mét sè cét dµnh cho mçi tµi kho¶n. Trong mäi tr­êng hîp sè ph¸t sinh bªn Cã cña mçi tµi kho¶n chØ tËp trung ph¶n ¸nh trªn mét NKCT vµ tõ NKCT nµy ghi vµo sæ c¸i mét lÇn vµo cuèi th¸ng. Sè ph¸t sinh Nî cña mçi tµi kho¶n ®­îc ph¶n ¸nh trªn c¸c NKCT kh¸c nhau, ghi Cã cña c¸c tµi kho¶n cã liªn quan ®èi øng Nî víi tµi kho¶n nµy vµ cuèi th¸ng ®­îc tËp hîp vµo sæ c¸i tõ c¸c NKCT ®ã. §Ó phôc vô nhu cÇu ph©n tÝch vµ kiÓm tra, ngoµi phÇn chÝnh dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè ph¸t sinh bªn Cã, mét sè NKCT cã bè trÝ thªm c¸c cét ph¶n ¸nh sè ph¸t sinh bªn Nî, sè d­ ®Çu kú, sè d­ cuèi kú cña mçi tµi kho¶n. Sè liÖu cña c¸c cét ph¶n ¸nh sè ph¸t sinh bªn Nî c¸c tµi kho¶n trong tr­êng hîp nµy chØ dïng cho môc ®Ých kiÓm tra ph©n tÝch kh«ng dïng ®Ó ghi sæ c¸i. C¨n cø ®Ó ghi chÐp c¸c NKCT lµ chøng tõ gèc, sè liÖu cña sæ kÕ to¸n chi tiÕt, cña b¶ng kª vµ b¶ng ph©n bæ. NKCT ph¶i më tõng th¸ng mét, hÕt mçi th¸ng ph¶i kho¸ sæ NKCT cò vµ më NKCT míi cho th¸ng sau. Mçi lÇn kho¸ sæ cò, më sæ míi ph¶i chuyÓn toµn bé sè d­ cÇn thiÕt tõ NKCT cò sang NKCT míi tuú theo yªu cÇu cô thÓ cña tõng tµi kho¶n . *B¶ng kª Để phục vụ việc hạch toán công ty sử dụng 9 bảng kê từ bảng kê số 1 đến bảng kê số 11( không có bảng kê số 7,10). B¶ng kª ®­îc sö dông trong nh÷ng tr­êng hîp khi c¸c chØ tiªu h¹ch to¸n chi tiÕt cña mçi TK kh«ng thÓ kÕt hîp ph¶n ¸nh trùc tiÕp trªn NKCT ®­îc. Khi sö dông b¶ng kª th× sè liÖu cña chøng tõ gèc tr­íc hÕt ®­îc ghi vµo b¶ng kª. Cuèi th¸ng sè liÖu tæng céng cña c¸c b¶ng kª ®­îc chuyÓn vµo c¸c NKCT cã liªn quan . B¶ng kª cã thÓ më theo vÕ Cã hoÆc vÕ Nî cña c¸c TK , cã thÓ kÕt hîp ph¶n ¸nh c¶ sè d­ ®._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc11341.doc
Tài liệu liên quan