Kế toán NVL may tại Công ty Thanh Hà - Cục Hậu Cần

Tài liệu Kế toán NVL may tại Công ty Thanh Hà - Cục Hậu Cần: ... Ebook Kế toán NVL may tại Công ty Thanh Hà - Cục Hậu Cần

doc51 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 2865 | Lượt tải: 2download
Tóm tắt tài liệu Kế toán NVL may tại Công ty Thanh Hà - Cục Hậu Cần, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo khi tham gia ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh môc tiªu hµng ®Çu lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn vµ C«ng ty Thanh Hµ - Côc HËu cÇn còng kh«ng n»m ngoµi môc ®Ých ®ã. §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu tèi ®a ho¸ lîi nhuËn th× nhiÖm vô ®Æt ra cho c¸c nhµ qu¶n lý lu«n t×m tßi tÊt c¶ c¸c biÖn ph¸p tèi ­u nhÊt ®Ó gi¶m bít chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Chi phÝ NVL lµ mét trong nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n x kinh doanh, nã chiÕm tû träng kh¸ cao trong chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp v× vËy chØ cÇn cã mét biÕn ®éng nhá vÒ chi phÝ NVL còng ¶nh h­ëng lín ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ sÏ ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn lîi nhËn cña doanh nghiÖp. V× vËy tæ chøc h¹ch to¸n NVL tèt sÏ gãp phÇn ®¶m b¶o tèt c«ng t¸c qu¶n lý. Sö dông tèt hîp lý NVL sÏ tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng thua lç vµ gãp phÇn t¨ng lîi nhuËn cao cho doanh nghiÖp. Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Thanh Hµ - Côc HËu cÇn, kÕt hîp víi nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë tr­êng vµ ®­îc sù h­íng dÉn của thÇy gi¸o TRÇN QUý LI£N còng nh­ c¸c anh chÞ ë phßng Tµi chÝnh –kÕ to¸n cña c«ng ty em m¹nh d¹n lôa chän ®Ò tµi ‘’KÕ to¸n NVL may t¹i c«ng ty Thanh Hµ -Côc HËu CÇn ‘’ .Do thêi gian cã h¹n vµ tr×nh dé cßn h¹n chÕ nªn chuyªn dÒ cña em kh«ng tr¸nh khái nhñng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh ,em mong nhËn ®­îc sù gãp ý cña ThÇy gi¸o h­íng dÈn ®Ó chuyªn ®Ò cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Chuyªn ®Ò ®­îc bè côc thµnh 3 phÇn chÝnh PhÇn I: Nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt cña c«ng ty Thanh Hµ PhÇn II: Thùc tr¹ng kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty Thanh Hµ PhÇn III: Hoµn thiÖn kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty Thanh Hµ PHẦN I:NHỮNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ-KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY THANH HÀ 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty Thanh Hµ C«ng ty Thanh Hµ ®­îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 695/Q§-TM ngµy 17 th¸ng 11n¨m 1994 vµ QuyÕt ®Þnh sè 6621/Q§-TM ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé Tæng Tham m­u. NhiÖm vô chÝnh cña c«ng ty lµ: - S¶n xuÊt mÆt hµng qu©n trang vµ hµng Qu©n y cña Côc Qu©n nhu vµ Côc Qu©n y. - X©y dùng vµ söa ch÷a c¸c c«ng tr×nh võa vµ nhá cña Tæng Côc HËu cÇn. - Tæ chøc s¶n xuÊt vµ kinh doanh vËt liÖu x©y dùng vµ trang trÝ néi thÊt. - Kinh doanh mÆt hµng ¨n, uèng. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña C«ng ty Thanh Hµ tõ khi thµnh lËp tíi nay cã thÓ kh¸i qu¸t nh­ sau: Tõ tr­íc nh÷ng n¨m 1994 c¸c XÝ nghiÖp thuéc C«ng ty Thanh Hµ chØ lµ c¸c tæ ®éi nhá lÎ nh­ tæ kinh doanh vËt liÖu x©y dùng, tæ may t¹p trang, tæ dÞch vô ¨n uèng ... trùc thuéc Côc HËu cÇn. Tr­íc kiÓu lµm ¨n manh món, kh«ng cã tæ chøc, kh«ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña thÞ tr­êng nãi chung vµ c¬ quan Tæng Côc HËu cÇn nãi riªng, sau mét thêi gian nghiªn cøu cña ®éi ngò c¸n bé thÊy ®­îc søc m¹nh còng nh­ tÝnh ­u viÖt cña c¸c tËp ®oµn kinh tÕ lín kh¸c. Côc HËu cÇn ®· cã c«ng v¨n tr×nh lªn trªn ®Ò nghÞ ®­îc s¸t nhËp c¸c tæ, ®éi ®ã l¹i víi nhau thµnh XÝ nghiÖp s¶n xuÊt vµ kinh doanh dÞch vô tæng hîp víi tªn gäi lµ c«ng ty Thanh Hµ - Côc HËu cÇn . Víi diÖn tÝch mÆt b»ng s¶n xuÊt kinh doanh réng 30.000m2, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc bè trÝ kho tµng, tæ chøc s¶n xuÊt, cã lîi thÕ th­¬ng m¹i tèt, gÇn c¸c trôc ®­êng chÝnh thuËn tiÖn cho viÖc giao dÞch, vËn chuyÓn vµ tiÕp thÞ c¸c s¶n phÈm. N¨m 1994 C«ng ty Thanh Hµ ®­îc thµnh lËp, trô së chÝnh ®­îc ®Æt t¹i 25H Phan §×nh Phïng - QuËn Ba §×nh - Hµ Néi. Chi nh¸nh phÝa Nam t¹i: 18E ®­êng Céng Hoµ - QuËn T©n B×nh - Thµnh phè Hå ChÝ Minh. Sau khi ®­îc thµnh lËp C«ng ty ®­îc Côc HËu cÇn vµ Tæng Côc HËu cÇn ®Çu t­ vèn vµ tõng b­íc ®æi míi thiÕt bÞ, quy tr×nh c«ng nghÖ, ®­a khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm ®Ñp, chÊt l­îng tèt, gi¸ thµnh hîp lý, ®¸p øng víi thÞ hiÕu kh¸ch hµng ®ñ søc c¹nh tranh víi mÆt hµng ngoµi thÞ tr­êng. Víi nghµnh nghÒ kinh doanh chÝnh lµ “s¶n xuÊt, söa ch÷a” C«ng ty ®· hoµn thµnh nhiÖm vô chÝnh trÞ Qu©n ®éi giao, ®¶m b¶o trang bÞ ®ñ cho c¸c ®¬n vÞ trong toµn qu©n vÒ bµn, ghÕ, tñ, gi­êng, qu©n trang... MÆt kh¸c khai th¸c t¹o nguån c«ng viÖc trong thÞ tr­êng kinh tÕ, ho¹t ®éng trªn nguyªn t¾c tù trang tr¶i chi phÝ, h¹ch to¸n kinh tÕ vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ víi cÊp trªn vµ ng©n s¸ch Nhµ n­íc. Tõ ®ã C«ng ty lu«n hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch cÊp trªn giao, sö dông cã hiÖu qu¶ mäi nguån vèn, tµi s¶n mµ Côc HËu cÇn, Tæng côc HËu cÇn giao cho C«ng ty. Víi ®éi ngò c¸n bé-CNV cã tay nghÒ kü thuËt cao, qu©n sè biªn chÕ toµn C«ng ty lµ 154, hîp ®ång dµi h¹n 140, ng¾n h¹n 36, hµng n¨m s¶n xuÊt ®em l¹i doanh thu hµng quèc phßng chiÕm 55%, hµng kinh tÕ chiÕm 45% s¶n xuÊt ngµy cµng ph¸t triÓn, më réng thÞ tr­êng tiªu thô ®¶m b¶o c«ng ¨n viÖc lµm th­êng xuyªn cho ng­êi lao ®éng n©ng cao ®êi sèng vµ thu nhËp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Qua nh÷ng n¨m x©y dùng vµ tr­ëng thµnh, c¶ vÒ qui m« lÉn tæ chøc tõ c¸c tæ ®éi nhá lÎ thµnh XÝ nghiÖp råi trë thµnh C«ng ty , ph¸t triÓn ®éi ngò c¸n bé, c«ng nh©n, nÒ nÕp qu¶n lý, c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña C«ng ty cho ®Õn nay C«ng ty ®· ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh c«ng trong ®æi míi trang thiÕt bÞ kü thuËt, c¬ së vËt chÊt, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, n©ng cao ®êi sèng c«ng nh©n viªn. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty Thanh Hµ ®· g¾n bã chÆt chÏ, kh«ng t¸ch rêi khái hoµn c¶nh chung cña nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc vµ nÒn c«ng nghiÖp quèc phßng. HiÖn nay C«ng ty ®­îc ph©n cÊp qu¶n lý vµ h¹ch to¸n ®éc lËp, cã ®Çy ®ñ t­ c¸ch ph¸p nh©n, cã tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng vµ kho b¹c Nhµ n­íc, cã con dÊu riªng ®Ó giao dÞch vµ cã tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n riªng. Víi vèn ban ®Çu lµ: 6.374.200.000, Trong ®ã: +Vèn cè ®Þnh: 5.853.300.000, +Vèn l­u ®éng: 520.900.000, Tõ c¸c nguån: *Ng©n s¸ch QP: 4.792.500.000, *Tõ nguån tù cã: 1.581.700.000, Cã thÓ ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña C«ng ty Thanh Hµ qua mét sè chØ tiªu sau: 1.2.Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Thanh Hà S¶n phÈm kinh doanh cña C«ng ty Thanh Hµ bao gåm nhiÒu lo¹i nh­ trang trÝ néi thÊt, may t¹p trang, s¶n xuÊt vµ kinh doanh vËt liÖu x©y dùng, x©y dùng vµ söa ch÷a... nh­ng c¸c s¶n phÈm may chiÕm tû träng lín nhÊt trong tæng doanh thu hµng n¨m cña C«ng ty. §Ó më réng thÞ tr­êng may phôc vô nhu cÇu riªng cña nhiÒu ®èi t­îng kh¸c nhau nªn c¸c s¶n phÈm may cña C«ng ty cã thÓ kh¸i qu¸t thµnh 2 d¹ng quy tr×nh lµ may ®o lÎ vµ may ®o hµng lo¹t. *- May ®o lÎ: D¹ng phôc vô sè Ýt víi yªu cÇu tû mû cña kh¸ch hµng, quy tr×nh may ®o lÎ bao gåm: - Bé phËn ®o: TiÕn hµnh ®o cho tõng ng­êi, ghi sè ®o vµo phiÕu (mçi s¶n phÈm 1 phiÕu ®o). Ghi thµnh 2 liªn, liªn 1 l­u cuèng phiÕu ®Ó chuyÓn cho bé phËn c¾t, liªn 2 giao cho kh¸ch hµng. - Bé phËn c¾t: c¨n cø vµo phiÕu ®o cña tõng ng­êi ghi trªn phiÕu ®Ó c¾t sau ®ã giao cho bé phËn may - Bé phËn may + Theo chuyªn m«n ho¸, chia cho tõng ng­êi may hoµn thiÖn. + S¶n phÈm may xong ®­îc thïa khuy, ®Ýnh cóc lµ hoµn chØnh vµ kiÓm tra chÊt l­îng. - Bé phËn ®ång bé: Theo sè phiÕu, ghÐp c¸c s¶n phÈm thµnh 1suÊt cho tõng ng­êi. Sau ®ã nhËp sang cöa hµng ®Ó tr¶ cho kh¸ch. S¬ ®å 1.1: S¬ ®å qui tr×nh c«ng nghÖ may ®o lÎ c¾t may ®ång bé kiÓm tra chÊt l­îng hoµn chØnh thµnh phÈm nhËp cöa hµng v¶i (NVL chÝnh) ®o *- May hµng lo¹t: Bao gåm c¸c s¶n phÈm cña hµng Quèc phßng. C¸c s¶n phÈm nµy cã ®Æc ®iÓm lµ s¶n xuÊt theo cì sè quy ®Þnh cña côc Qu©n nhu, quy tr×nh nµy bao gåm: - T¹i ph©n x­ëng c¾t + TiÕn hµnh ph©n khæ v¶i, sau ®ã b¸o cho kü thuËt gi¸c mÉu theo tõng cì sè vµ træ mÉu. + R¶i v¶i theo tõng bµn c¾t, ghi mÉu vµ xoa phÊn. + C¾t ph¸ theo ®­êng gi¸c lín sau ®ã c¾t vßng theo ®­êng gi¸c nhá. + §¸nh sè thø tù, bã buéc chuyÓn sang tæ may. - T¹i c¸c tæ may + Bãc mÇu b¸n thµnh phÈm theo sè thø tù. + R¶i chuyÒn theo quy tr×nh c«ng nghÖ. + S¶n phÈm may xong ®­îc thïa khuy, ®Ýnh cóc, lµ hoµn chØnh, kiÓm tra chÊt l­îng vµ ®ãng gãi theo quy ®Þnh sau ®ã nhËp kho thµnh phÈm. S¬ ®å 1.2: S¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ may hµng lo¹t ph©n khæ may ®ång bé kiÓm tra chÊt l­îng hoµn chØnh thµnh phÈm nhËp cöa hµng v¶i (nlc) ph©n khæ ph©n khæ C¨n cø vµo ph­¬ng h­íng nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu cña cÊp trªn giao cho C«ng ty hµng n¨m. C«ng ty x¸c ®Þnh nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trùc thuéc C«ng ty nh­ sau: - XÝ nghiÖp may cã nhiÖm vô s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng may phôc vô Quèc phßng vµ s¶n xuÊt qu©n trang nh­ ba l«, quÇn lãt, vá ch¨n, vâng, mµn, tÊt chèng v¾t ... cña Côc Qu©n Nhu vµ s¶n xuÊt hµng Qu©n y cña Côc Qu©n y theo kÕ ho¹ch vµ hµng t¹o nguån cña C«ng ty. - XÝ nghiÖp 1 kinh doanh mÆt hµng ¨n uèng, phôc vô héi nghÞ, c­íi hái. - XÝ nghiÖp 2 ®ãng qu©n t¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh, x©y dùng vµ söa ch÷a theo kÕ ho¹ch hµng n¨m vµ tËn thu mÆt b»ng phÝa nam. - XÝ nghiÖp 3 s¶n xuÊt hµng doanh cô nh­ bµn, ghÕ, tñ, gi­êng ... vµ trang trÝ néi thÊt cña c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. - §éi x©y dùng vµ tæ söa ch÷a chuyªn x©y dùng vµ söa ch÷a c¸c c«ng tr×nh theo kÕ ho¹ch vµ t¹o nguån. - Tr­êng MÇm non cã nhiÖm vô nu«i d¹y tèt c¸c ch¸u lµ con em cña CB-CNV trong C«ng ty, theo ch­¬ng tr×nh cña Së Gi¸o dôc quy ®Þnh . S¬ ®å 1.3: S¬ ®å tæ chøc ho¹t ®éng sx-kd cña C«ng ty Thanh Hµ C¤NG TY XÝ NGHIÖP 1 XÝ NGHIÖP 2 XÝ NGHIÖP 3 ®éi x©y dùng Tæ söa ch÷a tr­êng mÇn non xÝ nghiÖp may 1.3 . §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty C«ng ty Thanh Hµ x©y dùng ®­îc 1 m« h×nh qu¶n lý vµ h¹ch to¸n phï hîp víi yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh, cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng, b¶o ®¶m ®øng v÷ng trong c¹nh tranh vµ ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay . Víi bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ, c¸c phßng chøc n¨ng ®· ®¸p øng nhiÖm vô chØ ®¹o vµ kiÓm tra mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cu¶ toµn C«ng ty . a. Gi¸m ®èc C«ng ty Lµ ng­êi ®¹i diÖn cã t­ c¸ch ph¸p nh©n cao nhÊt t¹i C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc TCHC - BQP, tr­íc ph¸p luËt vµ cÊp uû vÒ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña C«ng ty. Cã nhiÖm vô l·nh ®¹o, ®iÒu hµnh vµ quyÕt ®Þnh mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty theo ®óng kÕ ho¹ch ®­îc cÊp trªn phª duyÖt vµ nghÞ quyÕt §¹i héi CN-VC hµng n¨m. b. C¸c Phã Gi¸m ®èc C«ng ty Cã nhiÖm vô gióp Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c¸c lÜnh vùc, phÇn viÖc ®­îc ph©n c«ng . §­îc quyÒn chñ ®éng ®iÒu hµnh, gi¶i quyÕt c¸c lÜnh vùc c«ng viÖc ®­îc Gi¸m ®èc ph©n c«ng vµ uû quyÒn . ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc C«ng ty, tr­íc ph¸p luËt vÒ mäi ho¹t ®éng cña m×nh . - Phã Gi¸m ®èc kinh doanh: Gióp Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh vÒ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ trùc tiÕp chØ ®¹o phßng Tµi chÝnh - kÕ to¸n vµ phßng Kinh doanh. - Phã Gi¸m ®èc s¶n xuÊt: Gióp Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh trong c«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt vµ toµn bé c«ng t¸c kü thuËt, chÊt l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra cña C«ng ty. Trùc tiÕp chØ ®¹o phßng KÕ ho¹ch - Tæ chøc s¶n xuÊt vµ phßng Kü thuËt - ChÊt l­îng. - Phã Gi¸m ®èc chÝnh trÞ: Gióp Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c«ng t¸c §¶ng, c«ng t¸c chÝnh trÞ trong toµn ®¬n vÞ. Trùc tiÕp chØ ®¹o phßng ChÝnh trÞ vµ phßng Hµnh chÝnh. c. Phßng KÕ ho¹ch - Tæ chøc s¶n xuÊt Lµ c¬ quan tham m­u tæng hîp cho Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ mäi mÆt. Trong ®ã chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp vÒ c¸c mÆt : c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸, tæ chøc s¶n xuÊt, lao ®éng tiÒn l­¬ng . d. Phßng Kinh doanh Lµ c¬ quan tham m­u gióp Gi¸m ®èc C«ng ty x¸c ®Þnh ph­¬ng h­íng môc tiªu KD vµ dÞch vô. Trùc tiÕp tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn c¸c môc tiªu nhiÖm vô vÒ KD, dÞch vô theo kÕ ho¹ch cña C«ng ty trong tõng thêi kú. T­ vÊn cho Gi¸m ®èc vÒ viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt trong c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh. e. Phßng ChÝnh trÞ Lµ c¬ quan ®¶m nhiÖm c«ng t¸c §¶ng, c«ng t¸c chÝnh trÞ ë C«ng ty. Cã nhiÖm vô gióp Gi¸m ®èc C«ng ty thùc hiÖn c«ng t¸c tuyªn huÊn, c«ng t¸c tæ chøc x©y dùng §¶ng, c«ng t¸c c¸n bé chÝnh s¸ch, vµ c¸c c«ng t¸c ®oµn thÓ nh­ c«ng ®oµn, phô n÷, thanh niªn trong ®¬n vÞ. f. Phßng Kü thuËt - ChÊt l­îng Lµ c¬ quan tham m­u cho Gi¸m ®èc vÒ c¸c mÆt c«ng t¸c qu¶n lý khoa häc kü thuËt, c«ng nghÖ s¶n xuÊt, chÊt l­îng s¶n phÈm. Nghiªn cøu mÉu mèt, chÕ thö s¶n phÈm míi, qu¶n lý m¸y mãc thiÕt bÞ, båi d­ìng vµ ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt trong toµn C«ng ty. g. Phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n Lµ c¬ quan tham m­u cho Gi¸m ®èc c«ng ty vÒ c«ng t¸c Tµi chÝnh kÕ to¸n. Thùc hiÖn chøc n¨ng quan s¸t viªn cña Nhµ n­íc t¹i C«ng ty. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc C«ng ty, c¬ quan Tµi chÝnh cÊp trªn vµ ph¸p luËt vÒ thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô Tµi chÝnh kÕ to¸n cña C«ng ty. h. Phßng Hµnh chÝnh Lµ c¬ quan gióp viÖc cho Gi¸m ®èc c«ng ty thùc hiÖn c¸c chÕ ®é vÒ hµnh chÝnh, v¨n th­, b¶o mËt. Th­êng xuyªn b¶o ®¶m trËt tù an toµn cho C«ng ty; tæ chøc phôc vô ¨n ca trong toµn C«ng ty; qu¶n lý vµ b¶o ®¶m ph­¬ng tiÖn lµm viÖc, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i chung cho toµn C«ng ty. S¬ ®å 1.4: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty gi¸m ®èc c«ng ty phã gi¸m ®èc kinh doanh phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt phã gi¸m ®èc chÝnh trÞ phßng tµi chÝnh kÕ to¸n phßng kinh doanh phßng kÕ ho¹ch tæ chøc s¶n xuÊt phßng kü thuËt chÊt lîng phßng chÝnh trÞ phßng hµnh chÝnh xÝ nghiÖp 2 xÝ nghiÖp 1 xÝ nghiÖp 3 tæ söa ch÷a ®éi x©y dùng tr­êng mÇm non xÝ nghiÖp may 1.4. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty Thanh Hµ Tõ ngµy 01/01/1996, chÊp hµnh nghiªm chØnh quyÕt ®Þnh sè114/TC/Q§ cña Bé Tµi chÝnh, C«ng ty Thanh Hµ ®· tiÕn hµnh thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n míi. MÆc dï ban ®Çu cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n nh­ng dÇn dÇn c«ng t¸c kÕ to¸n ®· ®i vµo nÒ nÕp. 1.5.1.Chinh sach ke toan ap dung tai coong ty Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty Thanh Hµ ®­îc tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung. Mäi ho¹t ®éng vÒ tµi chÝnh cña C«ng ty vµ XÝ nghiÖp ®Òu ®­îc ph¶n ¸nh vÒ phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n. T¹i c¸c XÝ nghiÖp thµnh viªn, kÕ to¸n cã nhiÖm vô tham m­u cho Gi¸m ®èc XÝ nghiÖp vÒ c¸c mÆt h¹ch to¸n, qu¶n lý thu chi Tµi chÝnh trong ph¹m vi c¸c kho¶n môc vµ tû lÖ chi phÝ ®­îc c«ng ty ph©n cÊp. Hµng th¸ng tÝnh tiÒn l­¬ng, th­ëng, B¶o hiÓm x· héi cho CB - CNV thuéc XÝ nghiÖp m×nh qu¶n lý theo sù chØ ®¹o cña C«ng ty. Thùc hiÖn ®èi chiÕu, thanh quyÕt to¸n c¸c kho¶n vay nî, thu hé, chi hé gi÷a XÝ nghiÖp víi C«ng ty vµ ®¬n vÞ b¹n cô thÓ: * T¹i XÝ nghiÖp thµnh viªn C¸c kho C«ng ty cung cÊp NVL cho c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn tu©n thñ chÕ ®é ghi chÐp ban ®Çu, c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho ghi vµo thÎ kho, cuèi th¸ng lªn b¸o c¸o " nhËp, xuÊt, tån" vµ tõ ngµy mång 3 ®Õn mång 5 th¸ng sau chuyÓn b¸o c¸o lªn phßng kÕ to¸n C«ng ty. Ngoµi ra ph¶i chÊp hµnh néi quy h¹ch to¸n néi bé C«ng ty vÒ cÊp ph¸t NVL theo ®Þnh møc, c«ng t¸c ®o, ®Õm NVL tr­íc khi cÊp ph¸t cho c¸c XÝ nghiÖp. Nh©n viªn kÕ to¸n XÝ nghiÖp: theo dâi tõ kh©u NVL ®Õn khi ®­a vµo s¶n xuÊt cuèi cïng lµ giao thµnh phÈm cho C«ng ty. Néi dung h¹ch to¸n nh­ sau: C¸c XÝ nghiÖp theo dâi - Tõng chñng lo¹i NVL ®­a vµo s¶n xuÊt theo tõng mÆt hµng. - Sè l­îng b¸n thµnh phÈm ®­îc cÊp ph¸t cho tõng tæ s¶n xuÊt. - T×nh h×nh s¶n xuÊt nhËp kho thµnh phÈm vµ c¸c phÇn viÖc s¶n xuÊt ®¹t ®­îc ®Ó tÝnh l­¬ng cho tõng c«ng nh©n Cuèi th¸ng lËp b¸p c¸o vµ chuyÓn lªn phßng kÕ to¸n (bao gåm c¸c b¸o c¸o sau) - B¸o c¸o chÕ biÕn b¸n thµnh phÈm - B¸o c¸o thanh to¸n NVL - B¸o c¸o s¶n phÈm dë vµ thµnh phÈm. Tãm l¹i: h¹ch to¸n ë c¸c XÝ nghiÖp lµ h¹ch to¸n ®¬n. * T¹i phßng kÕ to¸n C«ng ty Quan hÖ gi÷a kÕ to¸n tr­ëng víi c¸c nh©n viªn kÕ to¸n trong phßng theo ph­¬ng thøc trùc tiÕp, nghÜa lµ kÕ to¸n tr­ëng trùc tiÕp ®iÒu hµnh c¸c nh©n viªn kÕ to¸n. HiÖn nay Phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n gåm 5 ng­êi, ®­îc ph©n c«ng cô thÓ nh­ sau: - KÕ to¸n tr­ëng: Lµ ng­êi cã chøc n¨ng tæ chøc, kiÓm tra c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty vµ gióp viÖc cho Gi¸m ®èc C«ng ty trong lÜnh vùc chuyªn m«n vÒ Tµi chÝnh kÕ to¸n . ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nghiÖp vô chuyªn m«n Tµi chÝnh kÕ to¸n cña C«ng ty. Cã nhiÖm vô tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. Ph©n c«ng, kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ chÊt l­îng c«ng t¸c cña c¸c nh©n viªn kÕ to¸n trong phßng. ChØ ®¹o vµ h­íng dÉn nghiÖp vô cho c¸c XÝ nghiÖp thµnh viªn. KiÓm tra, kiÓm so¸t viÖc chÊp hµnh c¸c chÕ ®é Tµi chÝnh, chÝnh s¸ch cña tÊt c¶ c¸c kh©u trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Th«ng qua vµ ký duyÖt tÊt c¶ c¸c chøng tõ thu, chi còng nh­ c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n, hîp ®ång kinh tÕ. §­îc Gi¸m ®èc uû quyÒn trùc tiÕp giao dÞch víi Ng©n hµng vµ c¬ quan Tµi chÝnh cÊp trªn vÒ c«ng t¸c Tµi chÝnh kÕ to¸n cña C«ng ty. - KÕ to¸n thanh to¸n - Ng©n hµng: Cã nhiÖm vô theo dâi vµ thanh to¸n toµn bé c«ng nî cña c¸c ®èi t­îng nh­ kh¸ch hµng, nhµ cung cÊp vµ néi bé c«ng ty. Theo dâi c«ng nî víi Ng©n hµng vÒ c¸c kho¶n tiÒn göi, tiÒn mÆt, tiÒn vay cña C«ng ty. Ngoµi ra cßn theo dâi c¸c kho¶n tiÒn t¹m øng cña CB - CNV trong C«ng ty. - KÕ to¸n vËt t­ - thµnh phÈm: Cã nhiÖm vô theo dâi viÖc mua b¸n víi c¸c kh¸ch hµng trªn sæ chi tiÕt. Ph¶n ¸nh chÝnh x¸c t×nh h×nh nhËp xuÊt vÒ mÆt sè l­îng, chi tiÕt theo tõng chñng lo¹i, quy c¸ch, phÈm chÊt cña tõng lo¹i vËt t­, hµng ho¸. TÝnh to¸n ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c kÞp thêi gi¸ thùc tÕ cña tõng lo¹i vËt t­, hµng ho¸ cuèi th¸ng ®Ó lµm c¨n cø tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. - KÕ to¸n tiÒn l­¬ng - TSC§: Cã nhiÖm vô tÝnh tiÒn l­¬ng, th­ëng, BHXH cho CB-NV thuéc khèi qu¶n lý cña C«ng ty. Tæng hîp t×nh h×nh thanh to¸n tiÒn l­¬ng, th­ëng BHXH cña toµn C«ng ty trªn sæ chi tiÕt. QuyÕt to¸n BHXH víi c¬ quan tµi chÝnh cÊp trªn. Theo dâi sù biÕn ®éng vÒ TSC§ trªn sæ chi tiÕt, trong toµn c«ng ty vµ tÝnh khÊu hao TSC§. - KÕ to¸n gi¸ thµnh - tæng hîp: Cã nhiÖm vô tËp hîp vµ ph©n bæ chÝnh x¸c kÞp thêi c¸c lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo c¸c ®èi t­îng h¹ch to¸n vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh . TÝnh to¸n chÝnh x¸c gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña s¶n phÈm hoµn thµnh, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. kÕ to¸n tr­ëng kÕ to¸n tgnh vµ thanh to¸n kÕ to¸n vËt t­ thµnh phÈm kÕ to¸n tiÒn l­¬ng tsc® kÕ to¸n gi¸ thµnh tæng hîp thñ quü KÕ to¸n c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn S¬ ®å 1.5: S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty 1.5.2. HÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n sö dông trong C«ng ty bao gåm - Lao ®éng tiÒn l­¬ng: B¶ng chÊm c«ng; B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng; PhiÕu nghØ BHXH; B¶ng thanh to¸n BHXH. - Hµng tån kho: PhiÕu nhËp kho; PhiÕu xuÊt kho; Biªn b¶n kiÓm nghiÖm; ThÎ kho; Biªn b¶n kiÓm kª vËt t­, s¶n phÈm hµng ho¸. B¸n hµng: Ho¸ ®¬n b¸n hµng - TiÒn tÖ: PhiÕu thu; PhiÕu chi; GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng; GiÊy thanh to¸n tiÒn t¹m øng; B¶ng kiÓm kª quü. - Tµi s¶n cè ®Þnh: Biªn b¶n giao nhËn TSC§; Biªn b¶n thanh lý TSC§; Biªn b¶n giao nhËn TSC§ söa ch÷a lín hoµn thµnh; Biªn b¶n ®¸nh gÝa l¹i TSC§. Tæ chøc lu©n chuyÓn c¸c chøng tõ chñ yÕu - PhiÕu thu, chi tiÒn mÆt do phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n lËp (phiÕu thu gåm 3 liªn, phiÕu chi gåm 2 liªn). KÕ to¸n thanh to¸n c¨n cø vµo giÊy ®Ò nghÞ nép tiÒn, giÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n (cã ch÷ ký cña Gi¸m ®èc hoÆc Phã gi¸m ®èc C«ng ty x¸c nhËn ®ång ý chi), kiÓm tra c¸c chøng tõ kÌm theo ®¶m b¶o tÝnh hîp ph¸p, hîp lÖ. Sau ®ã viÕt phiÕu thu, chi ( ký ) -> KÕ to¸n tr­ëng ký -> Gi¸m ®èc ký phiÕu chi -> Thñ quü thu, chi ( ký ) -> KÕ to¸n ghi sæ -> B¶o qu¶n chøng tõ. - PhiÕu nhËp, xuÊt kho vµ ho¸ ®¬n b¸n hµng (gåm 3 liªn) do phßng KÕ ho¹ch- Tæ chøc s¶n xuÊt lËp. kÕ to¸n c¨n cø vµo hîp ®ång kinh tÕ ký kÕt gi÷a C«ng ty víi c¸c nhµ cung cÊp vµ hîp ®ång s¶n xuÊt víi c¸c XÝ nghiÖp thµnh viªn. C¨n cø vµo lÖnh mua b¸n cña Gi¸m ®èc vµ phiÕu b¸o kiÓm nghiÖm vËt t­ cña phßng kü thuËt, kiÓm tra c¸c chøng tõ kÌm theo ®¶m b¶o tÝnh hîp ph¸p, hîp lÖ . Sau ®ã viÕt phiÕu nhËp, xuÊt kho vµ ho¸ ®¬n b¸n hµng cho tõng ®èi t­îng -> phô tr¸ch phßng ký -> Gi¸m ®èc ký -> thñ kho vµ kh¸ch hµng ký. Thñ kho c¨n cø vµo phiÕu nhËp, xuÊt vµ ho¸ ®¬n vµo thÎ kho, hµng ngµy chuyÓn chøng tõ cho kÕ to¸n Nguyªn liÖu - Thµnh phÈm , Phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n ®Ó ghi sæ. - T¹i c¸c XÝ nghiÖp thµnh viªn, theo sù ph©n cÊp cña C«ng ty: PhiÕu thu, chi tiÒn mÆt do kÕ to¸n thanh to¸n lËp -> tr­ëng ban ký -> Gi¸m ®èc XÝ nghiÖp ký. Hµng th¸ng XÝ nghiÖp lËp b¶ng thanh to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo ®Þnh møc kho¸n cña C«ng ty vµ c¸c B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng, B¶ng chÊm c«ng, B¶ng thanh to¸n BHXH, B¶ng c©n ®èi tiÒn l­¬ng, chuyÓn vÒ Phßng KÕ ho¹ch - Tæ chøc s¶n xuÊt duyÖt -> phßng Tµi chÝnh-kÕ to¸n kiÓm tra tæng hîp vµ thanh to¸n. - Phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n sau khi tiÕp nhËn c¸c chøng tõ ban ®Çu, theo tõng lÜnh vùc c«ng viÖc ph©n c«ng, c¸c nh©n viªn kÕ to¸n tiÕn hµnh kiÓm tra, ph©n lo¹i vµ ghi sè liÖu tõ c¸c chøng tõ vµo sæ -> b¶o qu¶n chøng tõ. 1.5.3. HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông C¨n cø vµo hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n thèng nhÊt Nhµ n­íc ®· ban hµnh, c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn cña ngµnh vµ cña c¬ quan qu¶n lý. Cïng víi c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, yªu cÇu, tr×nh ®é qu¶n lý, C«ng ty ®· ¸p dông 54 tµi kho¶n trong sè 72 tµi kho¶n trong b¶ng, vµ 5 trong sè 7 tµi kho¶n ngoµi b¶ng cña hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n, ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp theo quyÕt ®Þnh sè 1141/TC/Q§/C§KT ngµy 01/11/1995 cña Bé Tµi chÝnh. 1.5.4. H×nh thøc tæ chøc sæ Do ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh nhiÒu lo¹i s¶n phÈm nªn C«ng ty Thanh Hµ chän h×nh thøc tæ chøc sæ lµ h×nh thøc "NhËt ký - Chøng tõ". HiÖn t¹i C«ng ty ®ang ¸p dông kÕ to¸n thñ c«ng. Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc ®· ®­îc kiÓm tra lÊy sè liÖu ghi trùc tiÕp vµo c¸c NKCT hoÆc c¸c b¶ng kª, sæ chi tiÕt cã liªn quan. §èi víi NKCT ®­îc ghi c¨n cø vµo c¸c b¶ng kª, sæ chi tiÕt th× hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ kÕ to¸n, vµo b¶ng kª, sæ chi tiÕt, cuèi th¸ng ph¶i chuyÓn sè liÖu tæng hîp cña b¶ng kª, sæ chi tiÕt vµo NKCT. §èi víi c¸c lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh ph¸t sinh nhiÒu lÇn hä¨c mang tÝnh ph©n bæ, c¸c chøng tõ gèc tr­íc hÕt ®­îc tËp hîp vµ ph©n lo¹i trong c¸c b¶ng ph©n bæ, sau ®ã lÊy sè liÖu kÕt qu¶ cña b¶ng ph©n bæ ghi vµo c¸c b¶ng kª vµ NKCT cã liªn quan. Cuèi th¸ng kho¸ sæ, céng sè liÖu trªn c¸c NKCT, kiÓm tra, ®èi chiÕu sè liÖu trªn c¸c NKCT víi c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt, b¶ng tæng hîp chi tiÕt cã liªn quan vµ lÊy sè liÖu tæng céng cña c¸c NKCT ghi trùc tiÕp vµp sæ C¸i. §èi víi c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Õn sæ vµ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt th× ®­îc ghi trùc tiÕp vµo sæ vµ c¸c thÎ cã liªn quan. Cuèi th¸ng céng c¸c sæ, c¸c thÎ kÕ to¸n chi tiÕt, c¨n cø vµo sæ vµ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt lËp c¸c B¶ng tæng hîp chi tiÕt theo tõng tµi kho¶n ®Ó ®èi chiÕu víi sæ C¸i. Sè liÖu tæng hîp ë sæ C¸i vµ mét sè chØ tiªu chi tiÕt trong NKCT, b¶ng kª vµ c¸c b¶ng tæng hîp chi tiÕt ®­îc dïng ®Ó lËp B¸o c¸o tµi chÝnh. S¬ ®å 1.6: S¬ ®å lu©n chuyÓn chøng tõ ThÎ vµ sæ kÕ to¸n chi tiÕt C¸c chøng tõ vµ c¸c b¶ng ph©n bæ B¶ng kª NhËt ký chøng tõ Sæ c¸i B¶ng tæng hîp tõ sæ chi tiÕt B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi trong kú Ghi cuèi kú §èi chiÕu a,NhËt ký chøng tõ : Trong h×nh thøc nhËt ký chøng tõ cã 10 NKCT ®­îc ®¸nh sè tõ NKCT sè ®Õn NKCT sè 10. * NhËt ký chøng tõ Trong h×nh thøc nhËt ký chøng tõ cã 10 NKCT ®­îc ®¸nh sè tõ NKCT sè 1 ®Õn NKCT sè 10. NhËt ký chøng tõ lµ mét sæ kÕ to¸n tæng hîp, dïng ®Ó ph¶n ¸nh toµn bé c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh theo vÕ Cã cña c¸c tµi kho¶n. Mét NKCT cã thÓ më cho mét tµi kho¶n hoÆc cã thÓ më cho mét sè tµi kho¶n cã néidung kinh tÕ gièng nhau hoÆc cã quan hÖ ®èi øng mËt thiÕt víi nhau. Khi më nhËt ký chøng tõ dïng cho nhiÒu tµi kho¶n th× trªn NKCT ®ã sè ph¸t sinh cña mçi tµi kho¶n ®­îc ph¶n ¸nh riªng biÖt ë mét sè dßng hoÆc mét sè cét dµnh cho mçi tµi kho¶n. Trong mäi tr­êng hîp sè ph¸t sinh bªn Cã cña mçi tµi kho¶n chØ tËp trung ph¶n ¸nh trªn mét NKCT vµ tõ NKCT nµy ghi vµo sæ c¸i mét lÇn vµo cuèi th¸ng. Sè ph¸t sinh Nî cña mçi tµi kho¶n ®­îc ph¶n ¸nh trªn c¸c NKCT kh¸c nhau, ghi Cã cña c¸c tµi kho¶n cã liªn quan ®èi øng Nî víi tµi kho¶n nµy vµ cuèi th¸ng ®­îc tËp hîp vµo sæ c¸i tõ c¸c NKCT ®ã. §Ó phôc vô nhu cÇu ph©n tÝch vµ kiÓm tra, ngoµi phÇn chÝnh dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè ph¸t sinh bªn Cã, mét sè NKCT cã bè trÝ thªm c¸c cét ph¶n ¸nh sè ph¸t sinh bªn Nî, sè d­ ®Çu kú, sè d­ cuèi kú cña mçi tµi kho¶n. Sè liÖu cña c¸c cét ph¶n ¸nh sè ph¸t sinh bªn Nî c¸c tµi kho¶n trong tr­êng hîp nµy chØ dïng cho môc ®Ých kiÓm tra ph©n tÝch kh«ng dïng ®Ó ghi sæ c¸i. C¨n cø ®Ó ghi chÐp c¸c NKCT lµ chøng tõ gèc, sè liÖu cña sæ kÕ to¸n chi tiÕt, cña b¶ng kª vµ b¶ng ph©n bæ. NKCT ph¶i më tõng th¸ng mét, hÕt mçi th¸ng ph¶i kho¸ sæ NKCT cò vµ më NKCT míi cho th¸ng sau. Mçi lÇn kho¸ sæ cò, më sæ míi ph¶i chuyÓn toµn bé sè d­ cÇn thiÕt tõ NKCT cò sang NKCT míi tuú theo yªu cÇu cô thÓ cña tõng tµi kho¶n . *B¶ng kª Trong h×nh thøc NKCT cã 9 b¶ng kª ®­îc ®¸nh sè thø tù tõ b¶ng kª sè 1 ®Õn b¶ng kª sè 11 (kh«ng cã b¶ng kª sè 7,10). B¶ng kª ®­îc sö dông trong nh÷ng tr­êng hîp khi c¸c chØ tiªu h¹ch to¸n chi tiÕt cña mçi TK kh«ng thÓ kÕt hîp ph¶n ¸nh trùc tiÕp trªn NKCT ®­îc. Khi sö dông b¶ng kª th× sè liÖu cña chøng tõ gèc tr­íc hÕt ®­îc ghi vµo b¶ng kª. Cuèi th¸ng sè liÖu tæng céng cña c¸c b¶ng kª ®­îc chuyÓn vµo c¸c NKCT cã liªn quan . B¶ng kª cã thÓ më theo vÕ Cã hoÆc vÕ Nî cña c¸c TK , cã thÓ kÕt hîp ph¶n ¸nh c¶ sè d­ ®Çu th¸ng, sè ph¸t sinh Nî, sè ph¸t sinh Cã trong th¸ng vµ sè d­ cuèi th¸ng ... phôc vô cho viÖc kiÓm tra, ®èi chiÕu sè liÖu vµ chuyÓn sæ cuèi th¸ng. Sè liÖu cña b¶ng kª kh«ng sö dông ®Ó ghi sæ c¸i. *Sæ chi tiÕt -Sæ chi tiÕt sè 1 + Lµ sæ chi tiÕt theo dâi tiÒn vay ( TK 311,315,341,342 ) + Sè liÖu tæng céng ®­îc ghi vµo NKCT sè 4 -Sæ chi tiÕt sè 2 + Lµ sæ chi tiÕt theo dâi thanh to¸n víi ng­êi b¸n, ®­îc më riªng cho tõng ®èi t­îng. + Cuèi th¸ng céng vµ ghi vµo NKCT sè 5. -Sæ chi tiÕt sè 3 + Lµ sæ chi tiÕt theo dâi doanh thu vµ c¸c tµi kho¶n lo¹i 5 kh¸c . + Cuèi th¸ng céng vµ ghi vµo NKCT sè 8. -Sæ chi tiÕt sè 4 + Lµ sæ chi tiÕt theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n víi ng­êi mua. + Cuèi th¸ng céng vµ chuyÓn vµo NKCT sè 8, b¶ng kª sè 11. -Sæ chi tiÕt sè 5 + Lµ sæ chi tiÕt theo dâi TSC§. + Cuèi th¸ng céng sæ vµ chuyÓn vµo NKCT sè 9. -Sæ chi tiÕt sè 6 + Lµ sæ chi tiÕt theo dâi c¸c tµi kho¶n trªn NKCT sè 10. + Cuèi th¸ng céng sæ vµ chuyÓn vµo NKCT sè 10. *B¶ng ph©n bæ Lµ b¶ng dïng ®Ó tËp hîp chi phÝ ph¸t sinh nhiÒu lÇn, th­êng xuyªn hoÆc chi phÝ ®ßi hái ph¶i tËp hîp tÝnh to¸n sau ®ã ph©n t¸ch cho tõng ®èi t­îng . -B¶ng ph©n bæ sè 1: TiÒn l­¬ng vµ BHXH -B¶ng ph©n bæ sè 2: NVL, CCDC -B¶ng ph©n bæ sè 3: KhÊu hao TSC§ *Sæ c¸i Lµ sæ tæng hîp më cho c¶ n¨m, mçi tê sæ dïng cho mét tµi kho¶n trong ®ã ph¶n ¸nh ph¸t sinh Nî, ph¸t sinh Cã, sè d­ cuèi th¸ng hoÆc cuèi quý. Sè ph¸t sinh Cã cña mçi tµi kho¶n ®­îc ph¶n ¸nh trªn sæ c¸i theo tæng sè ®­îc lÊy tõ NKCT ghi Cã tµi kho¶n ®ã, sè ph¸t sinh Nî ®­îc ph¶n ¸nh chi tiÕt theo tõng tµi kho¶n ®èi øng Cã lÊy tõ c¸c NKCT cã liªn quan. Sæ c¸i chØ ghi mét lÇn vµo cuèi th¸ng hoÆc cuèi quý sau khi ®· kho¸ sæ vµ kiÓm tra, ®èi chiÕu sè liÖu trªn c¸c NKCT. 1.5.5. HỆ THỐNG BÁO CÁO KẾ TOÁN 1.5.5.1. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n 1.5.5.2. B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh 1.5.5.3. B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ 1.5.5.4. ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh PHÂN 2:THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY THANH HÀ 2.1. §Æc ®iÓm, ph©n lo¹i, vµ qu¶n lý NVL may t¹i C«ng ty 2.1.1. §Æc ®iÓm NVL t¹i C«ng ty C«ng ty Thanh Hµ - Côc HËu cÇn lµ mét doanh nghiÖp cã ngµnh may chiÕm tû träng lín nhÊt trong tæng doanh thu. s¶n phÈm t¹i c«ng ty. liÖu t¹i xÝ nghiÖp may - c«hiÖp may - C«¶ng kª, sæ chi tiÕt b¶ng ph©n bæ ®Ó theo dâi. Sè liÖu®Çu ra cña C«ng ty chñ yÕu lµ mÆt hµng qu©n trang nh­ quÇn ¸o, ch¨n… Do vËy vËt liÖu dïng ®Ó s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng trªn còng ®a d¹ng nh­ v¶i chÐo, v¶i th«, cóc, chØ … Mçi lo¹i NVL ®Òu cã ®Æc ®iÓm riªng nªn viÖc b¶o qu¶n vµ l­u kho ®Òu kh¸c nhau. 2.1.2. Ph©n lo¹i NVL t¹i C«ng ty Nguyªn, vËt liÖu chÝnh bao gåm c¸c lo¹i v¶i chÐo, v¶i th«. VÒ mÆt chi phÝ chiÕm tû träng lín trong tæng chi phÝ NVL, th­êng ®­îc ®ãng thµnh tõng kiÖn trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn vµ b¶o qu¶n ë nh÷ng kho cã m¸i che. * Nguyªn, vËt liÖu phô: Lµ nh÷ng lo¹i vËt liÖu kh«ng cÊu thµnh thùc thÓ cña s¶n phÈm nh­ng l¹i cã t¸c dông nhÊt ®Þnh vµ cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt bao gåm cóc, chØ, nh·n, m¸c… * Ngoµi ra cßn cã mét sè lo¹i vËt liÖu gi¸n tiÕp kh«ng thÓ thiÕu ®­îc cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh­ bao b× vµ c¸c lo¹i phô liÖu kh¸c. * PhÕ liÖu ®­îc thu håi tõ s¶n xuÊt nh­ v¶i c¾t thõa, v¶i háng, v¶i kÐm phÈm chÊt vµ… C¸c lo¹i phÕ liÖu nµy sö dông vµ xuÊt b¸n ®Ó t¸i s¶n xuÊt , vµ dïng vÖ sinh m¸y. 2.1.3. C«ng t¸c qu¶n lý NVL t¹i C«ng ty Do ®Æc ®iÓm kh¸c biÖt cô thÓ cña C«ng ty, tõng lo¹i NVL nh­ ®· nãi ë trªn, C«ng ty cã kÕ ho¹ch thu mua NVL mét c¸ch hîp lý ®Ó dù tr÷ cho s¶n xuÊt vµ võa ®Ó h¹n chÕ ø ®äng vèn, gi¶m tiÒn vay Ng©n hµng. C«ng t¸c qu¶n lý NVL ®­îc C«ng ty ®Æt ra lµ: Ph¶i b¶o qu¶n tèt vµ sö dông tiÕt kiÖm hiÖu qu¶ tèi ®a ®Æc biÖt lµ NVL chÝnh. HiÓu râ ®­îc ®iÒu nµy C«ng ty ®· tæ chøc hÖ thèng kho tµng ®Ó l­u gi÷ NVL ®­îc tèt h¬n, gÇn c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi viÖc vËn chuyÓn, cung øng vËt liÖu cho s¶n xuÊt mét c¸ch tiÖn lîi vµ nhanh nhÊt. HÖ thèng kho ®­îc trang bÞ kh¸ ®Èy ®ñ c¸c ph­¬ng tiÖn c©n, ®ong, ®o, ®Õm ®Ó tiÖn cho viÖc kiÓm tra, kiÓm so¸t. C«ng ty ®· tæ chøc quy ho¹ch thµnh hÖ thèng kho: Kho 1. Kho chøa v¶i (VLC) ®o ®ång chÝ Hµ phô tr¸ch Kho 2. Kho chøa c¸c phô liÖu do ®ång chÝ Hång phô tr¸ch Kho 3. Kho chøa c¸c phÕ liÖu thu håi, thiÕt bÞ m¸y mãc dïng trong viÖc thay thÕ do ®ång chÝ Hång phô tr¸ch 2.2.TÝnh gi¸ NVL t¹i C«ng ty Nguyªn, vËt liÖu lµ mét trong nh÷ng yÕu tè cÊu thµnh nªn s¶n phÈm gi¸ trÞ NVL chiÕm tû träng lín (kho¶ng 70%) gi¸ thµnh cña s¶n phÈm v× vËy, viÖc tÝnh gi¸ NVL mét c¸ch hîp lý, chÝnh x¸c cã vai trß ®Æc biÖt quan träng, gãp phÇn thóc ®Èy qu¸ tr×nh thùc hiÖn môc tiªu sö dông hiÖu qu¶ NVL, lµm h¹ gi¸ thµnh, hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh , n©ng cao lîi nhuËn cho doanh nghiÖp, viÖc tÝnh gi¸ vËt liÖu lµ dïng tiÒn ®Ò biÓu hiÖn gi¸ trÞ cña chóng. Muèn viÖc tÝnh to¸n ®­îc chÝnh x¸c th× mçi mét doanh nghiÖp ph¶i t×m cho m×nh mét c¸ch tÝnh to¸n hîp lý nhÊt, hiÖn nay ë C«ng ty Thanh Hµ, ®Ó ph¶n ¸nh ®óng gi¸ trÞ NVL may kÕ to¸n cña C«ng ty ®· sö dông ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thùc tÕ ®èi víi NVL nhËp kho vµ ¸p dông ph­¬ng ph¸p nhËp tr­íc, xuÊt tr­íc. 2.2.1. TÝnh gi¸ NVL nhËp kho Nguyªn, vËt liÖu may cña C«ng ty Thanh Hµ chñ yÕu lµ nhËp hµng néi bé tõ C«ng ty 20 – Bé Quèc Phßng (NhËp xuÊt néi bé) v× vËy gi¸ vËt liÖu nhËp kho ®­îc tÝnh: Gi¸ thùc tÕ NVL nhËp kho = Gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n + Chi phÝ thu mua ph¸t sinh Trong ®ã: Gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n lµ gi¸ ch­a cã thuÕ GTGT (do C«ng ty tÝnh thuÕ theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ) - Chi phÝ thu mua ph¸t sinh bao gåm: Chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì… 2.2.2.TÝnh gi¸ NVL xuÊt kho. NVL xuÊt chñ yÕu sö dông ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm cña C«ng ty. ViÖc xuÊt b¸n ra ngoµi vµ cho vay lµ rÊt h¹n h÷u vµ hÇu nh­ Ýt x¶y ra. NVL b¸n ra ngoµi chñ yÕu lµ phÕ liÖu thu håi b¸n cho c¸c XÝ nghiÖp c¬ khÝ ®Ó dïng vµo viÖc vÖ sinh m¸y. ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ vËt liÖu may xuÊt, nhËp kho ®­îc chÝnh x¸c. C«ng ty ®· sö dông ph­¬ng ph¸p nhËp tr­íc, xuÊt tr­íc ®©y lµ ph­¬ng ph¸p ®¬n gi¶n, dÔ lµm, dÔ hiÓu. C«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p nµy lµ do NVL may chñ yÕu lµ nhËp xuÊt néi bé. C«ng ty vÉn ®ang ¸p dông kÕ to¸n ghi t._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc12390.doc
Tài liệu liên quan