Luận án Nghiên cứu tác động của chính sách đến năng lực công chức cấp cơ sở - Trường hợp Thành phố Hà Nội

           !   "#$%& ' $()&0123223     4320     !"#$%&!'"&(!) 01!(21!13 3

pdf37 trang | Chia sẻ: huong20 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 243 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Luận án Nghiên cứu tác động của chính sách đến năng lực công chức cấp cơ sở - Trường hợp Thành phố Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
3 41("1!(21 5$6!0)("$ &1!(2(!7#1# 8#9@$"#A("  5$6!4)BCDE.GH.IPHQ.RST  5$6!U)("$ &1!(2(!7#1V#$#'#'W  #X$!& &$(%$Y!%&X %X"(8Y`&Xa2(!&#('%"$`(2&#$ &$(% `"(%(8$"%$5!$&W &)bbbbbbbbbX &bbbbbbbbb8(%&#bbbbbbbbb4c0d  efgDifgpqpDrstDugDvwxtyDsi€D  &$(% `$a! !W $a! !W(2 &$(% `"(%(8$"%$5!$&W     !"#$&'(&'!)0123456789@A($ B'#CD8DC(B"@ECDF9#GD$FC(A(HG#9AD$BGB@ 7##BC!99#$BH"DF7($(GB9DB(A#9#E@979#I!(9#7#$BG54PQRSTUSVRWRV:YV`a`bRV: cdeRdf4@ghi#C#7p#901248D #Gg0qgr 0stuvwxO€‚O€uOƒ„…†‡ˆ‰O‘’O“‚O”‚xO”•x•tw–wx—O“u˜—u™wd‰OPQRSTUSVRWRV: YV`a`bRV:cdeRdf4@ghi#C#7p#901248D #Gg2qe1 h !"#$&'(&'!)01e3456789@A($ B'#I!DH(B"@EH@CDHDF7($(GB9DB(A#@EE(C(DHG D$FC(A(HG#9AD$BG($fD$@(g(B"4Uh`VddiRajQ:`W:kld:mSkR`aSn:oVRdakRWRV:p`hqQl`rs YaQthRaj:Q`VRSn:QdheRVdQ:Ra:uRdkaSb:Ra:kld:V`akdvk:`W:wakdhaSkR`aSn:RakdjhSkR`a4 xDp@9qy@C(DHz!pH(G'($ f@!G#48D #G{q{2           !" #$%&'()0$12(3456$78$12479(6'7)$125@(9($'78976595&3()(A$B5$(C2788(6(59A() D5)7(()45B$(6%95B5)&E(2$)53()02)2B59(A5)%B02)$(AA%2@265%A2077&479(6(2AF(99 1294(34B7C2$1265456($'78976596(C(9A2BC5)$AGH)7B&2B$787B976596(C(9A2BC5)$A$7 65BB'7%$$12(B&%$(2A28826$(C29'I($(A)262AA5B'$7(34B7C2$12(BP%59($'5AF2995A 42B87B35)62$7322$$12&235)&87B$12&2C297432)$78A76(2$'()@7$1D5)7(654($59() 45B$(6%95B5)&()E(2$)53()02)2B59I$12B287B2I$12B2A25B61$12A(AQ#$%&'()0$12(3456$ RS6URVWXWY`6Ra6bcY6XdUdXWbe6RS6VRXdV6dfgWaW`bhdbWiY6RSSWXWdV`6Wa6pdaRW6qWbers6W`6aYXY``dhe6 F($1A6(2)$(8(65)&4B56$(659A(0)(8(65)62G H)$12F7B9&It%B()0$1242B(7&8B73uvwv$7uvwxI$12B215C2@22)35)'A$%&(2A7) (34B7C()0$1265456($'785&3()(A$B5$(C2788(6(59A()7B&2B$7A$B2)0$12)$1265456($'78 5&3()(A$B5$(C2788(6(59AGD7F2C2BI$12B215A@22))7B2A25B617)$12(3456$78479(6(2A7) $1265456($'785&3()(A$B5$(C2788(6(59A7)2561A426(8(6599'A426(59(y2&8(29&G€25)F1(92I 479(6(2A59F5'AB2P%(B267)87B3($'5AF2995A(3456$A7)A426(8(68(29&AI()F1(61$12' A17F@7$167337)59($(2A5)&45B$(6%95B47()$AI$12B287B2IA426(59479(6(2A3%A$B2C259 @7$102)2B595)&A426(8(6856$7BA5)&A%($5@92F($1B259($'87B976595&3()(A$B5$(C2788(6(59A ()$1265A278D5)7(($'()45B$(6%95B5)&()E(2$)53()02)2B59G ‚ !ƒ„!"… †‡ˆ‡‰‘\“”•‡–—˜™‡\ H$5(3A5$A'A$235$(y()05)&695B(8'()0$12$127B2$(659(AA%2A()7B&2B$7@%(9&5) 5)59'$(659B2A25B618B532F7Bd7)$12(3456$78479(6(2A7)$1265456($'7897659 5&3()(A$B5$(C2788(6(59AG eAA2AA()078$12B25965456($'78976595&3()(A$B5$(C2788(6(59AI()$1(A65A2I($(A D5)7(($'5)&$12(3456$78479(6(2A7)5&3()(A$B5$(C2788(6(59A789765907C2B)32)$59 5&3()(A$B5$(7)A()D5)7(6($'()$1242B(7&78uvwwfuvwxG gB747A()00%(&5)625)&5)%3@2B78A79%$(7)A87B479(6(2A$7(34B7C2$1265456($' 78976595&3()(A$B5$(C2788(6(59A78D5)7(07C2B)32)$$7322$$12&2C297432)$@'uvuvI 5)&C(A(7)@'uvhv5AF2995A$1287997F()0'25BAG   ! !"!# $%% " &'(%)! "#%0 "# &'(%)! "#% ( ")! ! #"1(0 "# &'(%)! "#% ( 2("0 ! $ " "# &'(%)! "#% ( 2(" 3  ! !%%!( #"%  #"(%1! $ " 4!"'(#!0 ! $ " "# &'(%)! "#% "# !)!0 "# &'(%)! #4# ( 2(" 3  ! #"% " "' ! #!  $1& 14 ! #4# " "# &'(%)! "#% ( 2("5 ! !"(% 4 $!6!!( ! #4# (& 4!"'(#! " "# &'(%)! "#% ( 2(" 43  ! #"(!( " 4"#!% 6 # !# "( ! #4# " "# &'(%)! "#% ( 2(" # 6 #"'4"(!(% "' "1(&"(% 7%%1!& 4"#!%85 ! %1$9!# %%1!& ! 4"#!% $ $" ! #!( (& "# @")!('!(%3 A ! "$9!#)!%5 !@1"(%5 #"'4"(!(% " 4"#!% " 4(((@5 !#1'!(5 ((@5 !((@5 !)1"( (& !'1(!"( " "# &'(%)! "#% !@"( !)! (& # ! #"(!(%5 !"(% 4% " "%! 4"#!% 6 $!6!!( 4"#!% (& #4# " &'(%)! "#% ( 2("3 AB! ( ")!)!6 " ! !C4!!(#! "' "#!% (& %"'! " ! #"1(!% ( ! 6"& "( 4"#!% !#(@ ! &'(%)! #4# " "# #) %!)(%3 D&!( ! %! " #! " %%!%% ! '4# " ! 4"# "( ! 4!"'(#! " #) %!)(% "# ( 2(" 3 E)1! ! 4!"'(#! $  !!#% ! #4# " "# &'(%)! "#% ( 2("3 F%%!%% ! ! " 4"#!% ) ! '4# "( #) %!)( #4# " &'(%"(% ( 2(" ( !#!( !%3 D&!( G @"14% " !#!& #"% (& @)! ! %"1"(% " &'(%)! #4# " "# #) %!)(% ( 2("3 H"4"%(@ @1&(#! (& %"1"(% " '4")! 4"#!% " "# &'(%)! "#% ( "&! " %!(@ !( ! #4# (& 4!"'(#! !@"( !)! ( 2(" ( 4#1 (& ( ! 6 "! #"1( ( @!(!3   !#$%&'&()012&340'5)$64$%&'&()$157(4(86$8301'($6 %$'0%023&1&)5805&9($66&'&0%)@&157&)'0)(57()5A2B'$1'(15805()$157(%$'0% 023&1&)5805&9($66&'&0%)$6C01$&D&5BE  !2$&1F57(8()(08'70%%$9(8C01$&'&5B@8(9&(G&1F57( (H4(8&(1'(&1I&(5103012)$3(5B4&'0%'$A158&()&157(G$8%2@6$'A)&1F$14$%&'&()$6 '&9&%)(89015)()4('&0%%B57(F8$A4)$6023&1&)5805&9($66&'&0%)05%$'0%F$9(813(15&1 C01$&'&5BEP7()5A2B4(8&$2&)68$3QRSR5$QRSTE#8$4$)(57()$%A5&$1)6$857(8$02304 5$QRQU@0129&)&$1QRVRE W X Y`a D8(05(57(8()(08'76803(G$8bEc157(d0)&)$648&308B2050012)('$1208B2050@57( 8()(08'757()&)A)()eA0%&505&9(8()(08'73(57$2)G7&'7'$3d&1()G&57eA015&505&9( 3(57$2)@010%B)&)0120FF8(F05&$1$6)(%('5&9(&16$8305&$10)G(%%0)@$df('5&9(@ 60'A%505&9(3011(8)Eg)&1Fh#hh)$65G08(5$48$'())57(&16$8305&$1Ei15(89&(GG&57 (H4(85)5$'7('b57()A&50d&%&5B$657('8&5(8&0p#7q)5A2(15)'$12A'5010))())3(15$657( 'A88(154(86$8301'($6023&1&)5805&9('&9&%)(89015)d0)(2$1rF8$A4)$6'8&5(8&0$1 b1$G%(2F(@)b&%%)@(57&')@055&5A2()0120))())57(8()A%5)$64$%&'B&34%(3(1505&$1@57( 'A88(154(86$8301'($64$%&'&()066('5)$157('040'&5B$6%$'0%023&1&)5805&9($66&'&0%)p P7()5A2BG&%%6$'A)$1sF8$A4)$64$%&'B&))A(2$14%011&1F@8('8A&5&1F@A)&1F@ (90%A05&1F@580&1&1F0128(580&1&1F@&1'%A2&1Fd$57'$15(15)0128()A%5)$64$%&'B &34%(3(1505&$1p(90%A05(57(&340'5$64$%&'&()0126&12$A557(8$$5'0A)()5705066('5$1 57(4$%&'&()6$8%$'0%023&1&)5805&9($66&'&0%)&1C01$&D&5BE tuvww  w xy€‚S‚„…S‚„…€†…‚‡ˆ‰S‰‘’…ˆ‚‘S P7(57()&))B)5(305&“()57(57($8(5&'0%d0)&)$6'&9&%)(89015)@57('040'&5B$6 023&1&)5805&9($66&'&0%)0557(8(F&$10%%(9(%@6$83)57('040'&5B6803(G$8b)@57($8(5&'0% 6803(G$8b)5$)5A2B57(&340'5$64$%&'&()$157('040'&5B$6023&1&)5805&9($66&'&0%)05 57(%$'0%%(9(%&1C01$&'&5BE”))())57(8(0%4(86$8301'($6%$'0%'&9&%)(89015)&1C01$&E D8(05(0)G(%%0)6$830)B)5(3G&57)4('&6&''8&5(8&05$0))())57(&340'5$657( 4$%&'B$1%$'0%023&1&)5805&9('&9&%)(89015)&1C01$&'04&50%E    ! " ! " !#$  # % "  & '# (') '  &# ()' !' 0 '!" '! "" "#1"'' # 23456%89@A6BA@C%@88CBA@6B4DE% ('' F !'G H'H'H'HH & IPQPRIPQS! T') !"U "U""'#(  U""  ''  &H   'V'WX'   &IPIY" IP`P# W'!a  bcdceBghidpqrgsBbptpbcruBpqvBvipwBrxhBdpeyp€ehBehggqgB‚iBƒpqc  "'   &V#   !"#!"$"%#""#!"$&'%#&(0123456789823@AB2@CDEFE6@DEFG( 7HI8P884QRSTUQVWT:RS:QY`Ya:bWc`dSVbe:QdfdQYVg:Rh:bVdVW:dTiYSYbVcdVY`W:dpWSQYWb:dST: q628456784678rH9Hr36s@B91Pt3rHAC343q62H63I8@BB3r3Htquv@w8I82(678287HqP8844@ q345t828q8H2r7@46783C9Hr6@B6789@t3rs@4678rH9Hr36s@Bt@rHtHAC343q62H63I8 @BB3r3Htq34vH4@3x36su y4678HP@I8€C8463@48Aq61A38q(678r236823HB@28IHt1H63456783C9Hr6@B9@t3r38q@4 q98r3B3rB38tAq7HI84@6P884q861934Hr@C928784q3I8CH4482u8H4w73t8(9@t3r38q HtwHsq28‚1328r@4B@2C36sHqw8ttHq3C9Hr6q@4q98r3B3rq8r6@2qH4AB38tAq(34w73r7678s q7@wP@67r@CC@4Ht3638qH4Aq98r3B3r9@346q(q@q98r3Ht9@t3r38qC1q6P834rt1q3I8(34 HAA363@4(36q7@1tAP8q98r3B3rH4Aq136HPt8w36728Ht36sB@2t@rHtHAC343q62H63I8@BB3r3Htq34 678rHq8@BvH4@3x36s349H263r1tH2H4A34ƒ3864HC3458482Htu „…„&†‡& XXXXXXXX‰‘’“”•(P@674H63@4HtH4A346824H63@4Htq61A38q7HI84@6q61A38A6788BB8r63I8 982B@2CH4r8@Bt@rHtHAC343q62H63I8@BB3r3Htqu–7828B@28(6788BB8r63I848qqH4A 3C9t3rH63@4q@B678BHr6@2qHBB8r63456788BB8r63I848qq@Bt@rHtHAC343q62H63I8@BB3r3HtqH28 4@6s86‚1H463B38Au —˜™def”•g:VhW:cWbWdcQhWb:RS:dTiYSYbVcdVY`W:RhhYQYdabe:QdfdQYVgg:fRaYQYWb:iUV:YS:d:bidaa: qr@98(678s7HI84@6P8848j9t@368AB2@C678982q98r63I8@B9@t363rqH4Aq6H68 CH4H58C846(rH9Hr36sqsq68CPHq8A@4rtH23Bs3456783C9Hr6@B9@t3r38q(kHr6@2qHBB8r6@4 3C92@I345678rH9Hr36s@Bt@rHtHAC343q62H63I8@BB3r3Htqu lm‘f”•(678287HI8P8844@6@93rq@228q8H2r78q67H6r@C928784q3I8tsHqq8qq67828Ht 982B@2CH4r8@Bt@rHtr3I3tq82IH46q(678@2863rHt3qq18qHP@166783C9Hr6@B9@t3r38qHqw8tt HqH992@923H68q@t163@4q6@r@C9t8686789@t3r38qB@23C92@I345678rH9Hr36s@B HAC343q62H63I8@BB3r3HtqH6t@rHtt8I8t34vH4@334P@67678r1228469823@AH4A67848j6@48u    ! "! #! $ !% ! %$ # &$$ '(')0123)435 67878'@ABCDCECFD'FB'GFHIG'PFQARDSADE' 66666666UVWXY6`Vabcdebdf6gh6fib6YVpbhf6YbabY6Vq6eXdX`bebdf6gd6fib6rVYgfgWXY6hshfbe6gd6Vtc6 WVtdfcsu6vib6YVWXY6`Vabcdebdf6iXh6X6abcs6gerVcfXdf6rVhgfgVdw6pigWi6htrrYgbh6X6xgcbWf6Ygdy6 €bfpbbd6fib6hfXfb6`Vabcdebdf6Xdx6fib6YVWXY6rbVrYbw6rbcqVcegd`6fib6hfXfb6eXdX`bebdf6 XWfgagfgbh6gd6fib6qgbYxh6Vq6bWVdVesw6WtYftcbw6hVWgbfsw6hbWtcgfsw6hVWgXY6Vcxbc6Xdx6hXqbfs6gd6 YVWXYgfgbh6XWWVcxgd`6fV6fibgc6xbWbdfcXYgbx6XtfiVcgfsw6pigWi6xgcbWfYs6gerYbebdfh6fib6‚Xcfs6 Xdx6ƒfXfb„h6`tgxbYgdbhw6`tgxbYgdbh6Xdx6rVYgWgbh6Xdx6gh6ht€…bWf6fV6€b6WVdfcVYYbx6Xdx6 htrbcaghbx6€s6fib6ig`ibc6YbabYh6Vq6XtfiVcgfgbhu6 678767'†‡A'HFDHAˆE'FB'GFHIG'HCQCG'‰ARQIDE‰' 66666666UVWXY6XxegdghfcXfgab6VqqgWgXYh6Xcb6xbqgdbx6gd6YXthb6‘w6’cfgWYb6“6Vq6fib6cb`tYXfgVdh6Vd6 XxegdghfcXfgab6VqqgWgXYh6gd6”••–—6UVWXY6`Vabcdebdf6YXp6”•˜™w6dbWcbb6eVu6f”g”••f6g6edh ijklmnolkpqnrsotkuuvkuwwxkryknzok{r|ot}~o}nktoyot€k‚ƒ„…‚†…‡ˆ‰Š‰‹Œ…Œ‰Ž†ƒ‰„‰…‚‹†…† ‘‰ŒŠ…ˆ‹†„‰Œ‰’Š‹†“”ƒ†…†„•‰Œ‡†Œƒ†”ƒ‚‡†ƒŠ†–ƒ‹‹‰ƒŠ…‚†‹—‰‚‚†ƒ†Œ”†‚ƒ„…‚†˜ƒ–‚™‹† šƒˆˆ‰ŒŒ›†‰Š†Œ”†–…œƒ‚‚†…Š‡†‹…‚…‰‹†ƒˆ†Œ”†‹Œ…Œ†•‡žŒ6Ÿu6 66666666‚Vgdf6‘w6’cfgWYb6 ˜6Vq6fib6”••–6UXp6Vd6XxegdghfcXfgab6VqqgWgXYh6Xdx6‚t€YgW6WgagY6 hbcaXdfh6hfgrtYXfbh6fiXf6YVWXY6WgagY6hbcaXdfh6iXab6fib6qVYYVpgd`6fgfYbh¡6igbq6Vq6‚VYgWb—6 ¢gYgfXcs6WVeeXdxbc—6£qqgWb6h6hfXfghfgWh—6XxXhfcXY6h6WVdhfctWfgVd6h6tc€Xd6Xdx6bdagcVdebdf6 ¤qVc6pXcxh6Xdx6fVpdhigrh¥6Vc6XxXhfcXY6h6X`cgWtYftcb6h6WVdhfctWfgVd6Xdx6bdagcVdebdf6¤qVc6 WVeetdbh¥—6’WWVtdfgd`6h6qgdXdWb—6¦thfgWb6h6WgagY6hfXfth—6ƒVWgbfs6h6tYftcbu6 6787§7'¨FDHAˆE'FB'HCQCG'‰ARQIDE'HIˆIHCE©' 66666666’6WgagY6hbcaXdf„h6X€gYgfs6gh6fib6X€gYgfs6Vq6X6rbchVd6fV6qtYqgYY6X6hrbWgqgW6qtdWfgVd6Vc6fXhyw6 Vc6fV6iXdxYb6X6hgftXfgVd6gd6X6xbqgdbx6bdagcVdebdf6Vc6fib6X€gYgfs6Vq6X6WgagY6hbcaXdf6thbh6 ighgibc6Xhhbfh6Vc6rVfbdfgXYhw6fib6qVcWb6Vq6hbYqhWVe€gdbx6qcVe6ydVpYbx`bw6hygYYhw6Xffgftxbh6 Xdx6Vfibc6ªtXYgfgbh6fV6XWigbab6hrbWgqgW6`VXYh6Xdx6hfcXfb`gbh6hbf6€s6fib6hfXfb6`Vabcdebdf6gd6 X6hrbWgqgW6WVdxgfgVd6Vq6fib6piVYb6WVtdfcs6Vc6bXWi6cb`gVdu6   ! " #$%&'()01(234&%5627'2804)660#&7#99)9@7209%A%$B6292B@C6)A7@9)20DE#A9%30%F G@#6)F)A#9)%&0804)66082HB23)2&A2)&9(2)35%3480B)3)98#99)9@72%FB23F%3$#&A28#C)6)9I9% 5%3452668#A()2P2320@690#&72FF2A9)P2&200F%3#00)'&279#0408$229)&'32G@)32$2&90029 CI9(209#92'%P23&$2&9D QRQR5TUVWVXY`WabYaXbc5Wde`bc5fghXYadhb5Vhi5igYa`b5df5edXVe5VipahabYWVYaq`5dffaXaVeb5 rsrstsKvwxyx€‚yƒ„ƒ€„K…†K‡…€x‡Kxˆ‰ƒƒ„yxƒ‘‚K…††ƒ€ƒx‡„K \\\\\\\\“”•–—˜™86%A#6#7$)&)093#9)P2%FF)A)#60#32B2%B625(%5%347)32A96I5)9(6%A#6B2%B62D d66'@)726)&20#&7B%6)A)20%F9(2e%$$@&)09f#39I8B%6)A)20#&76#50%F9(209#92 '%P23&$2&9#327)002$)Ο#&7)$B62$2&927CI6%A#6%FF)A)#60#&7A)P)6023P#&900%9(#9 B2%B62A#&@&72309#&7#&7)$B62$2&99(2$D \\\\\\\\ghijkl˜™86%A#6#7$)&)093#9)P2%FF)A)#60%F92&$2297)FF232&93%6209(#99(2I(#P29% B23F%3$0@A(#0me)9)n2&0oA%$B#93)%908326#9)P20832B3202&9#9)P20%F9(2A%$$@&)9Io 32B3202&99(209#92'%P23&$2&9DDD0%6P2B3%C62$0326#9279%9(2326#9)%&0()BC29522& B230%)&9232090pA%$$@&)9Iq09#92'%P23&$2&9D \\\\\\\\rs”•l˜™89(2B23F%3$#&A2%F6%A#6A)P)6023P#&90)07)P2302#&7A%$B62HDt(2I(#P29% 72#65)9(#669(25%34)&9(26%A#60%A)#66)F2%&#32'@6#3C#0)09%2&0@329(262')9)$#92 3)'(90#&7)&9232090%F9(2B2%B62D \\\\\\\\“ju•—s˜™89(232#32$#&I0(%39A%$)&'0)&923$0%F27@A#9)%&8#5#32&2008A#B#A)9I9% B23F%3$%FF)A)#67@9)20%FA)P)6023P#&90820B2A)#66IB@C6)A023P#&90)&32$%92#&7)0%6#927 A%$$@&20#&729(&)A$)&%3)9I#32#0D rsrsrsKvw‚Ky…‡‚K…†K‡…€x‡Kxˆ‰ƒƒ„yxƒ‘‚K…††ƒ€ƒx‡„K w%A#6#7$)&)093#9)P2%FF)A)#609#429(2320B%&0)C)6)9)20F%3)$B62$2&9)&'#&7 B3%B#'#9)&'DDDt%2&0@329(2f#39Ix0'@)726)&20#&7B%6)A)2089(209#92x06#50#32 " y  "7'29%A%&&2A9 C29522&9(2'%P23&$2&90I092$0#&79(26%A#6B2%B628B23F%3$)&'9(209#92$#&#'2$2&9 #A9)P)9)20)&9(2F)2670%F2A%&%$I8A@69@32p0%A)29I8B%6)9)A#602A@3)9I80%A)#6%3723#&7 0#F29I)&9(26%A#6)9)20#AA%37)&'9%9(2)372A2&93#6)n27A%$B292&A2oz932&'9(2&)&'9(2 '32#9@&)9I%F9(22&9)32B2%B628B3%$%9)&'9(2B2%B62x0%5&230()B8%3'#&)n)&'9(26)F2%F 9(2A%$$@&)9I#&7$%C)6)n)&'#660%A)%p2A%&%$)A72P26%B$2&9B%00)C)6)9)20o@&72309#&7     !"!  ! #$  % &$' &()% & %( 0 121232"56789@A7B"C7D"D69@EB"AF"GA8CG"H6IG@8"BEPQC79B" R  %  (  ! #(  )  ! #&  ! # !)%&  $   S &   %() ! #0 TUVU9XY`Yabcd9ef9geaYg9YhibpbqcrYcbst9effbabYgq9 1232u2"vwE"8A78EH9"AF"8CHC8@9x"AF"GA8CG"8@Q@G"BEPQC79B" y)   & & % €% (     %  & % & & ) & & 0 %  ‚( %) ) %% %0 123212"ƒA78EH9"AF"9wE"HEPFAP„C78E"CI@G@9x"AF"GA8CG"8@Q@G"BEPQC79B" … €%    %†& % ( ) &( )  %$%& ( €%0 ‡ %€% €% 0ˆ   ‚ )(%   ! "  # $% #$ &%$$' (%%# # ! )010 345647879@ A7B C56AD9 47 9E8 DA6ADC9F 4G H4DAH 6IPHCD @8QRA79@ STUTVT9XY`abcd9efg`f9`bhdagaiap9afp9`YqY`gar9bs9tb`Yt9qiutg`9dpcvYhad9 w% #$ x y!€#  #% ! STUTST9XY`abcd9Yssp`a9bh9afp9`YqY`gar9bs9tb`Yt9`gvgt9dpcvYhad9 ‚ƒ‚‚„‚U†‡ˆ‰‡‘’“U”‘•‡–U’‡U•‡—˜•U˜™ˆdd“’e˜’df‘U˜–‘—d‘“U gh€ h i#j hk$#h l hm ! ‚ƒ‚‚‚Un˜—’‡e“Uopd—pUe‘qrde‘U˜U•‡—˜•U—dfd•U“‘ef˜’Up˜f‘U’‡U–‘’U’p‘ˆ“‘•f‘“stu #u h# # #hm%$   ! ‚ƒ‚‚v‚Uwx’‘e˜•Uy˜—’‡e“U‡yU’p‘U•‡—˜•U˜™ˆdd“’e˜’df‘U˜–‘’“U €j $% hz"{ #h€ hu #! )0|0 3QC98QCA G4Q 8RAHIA9C7} 9E8 DA6ADC9F 4G H4DAH AB5C7C@9QA9CR8 4GGCDCAH@ ST~TVT9cbiq9bs9`cgapcgY9sbc9pvYtiYagh€9afp9tpvpt9bs9tb`Yt9`gvgt9dpcvYhad9 "# " h "(h"$h"%$ &h !  !"""# $ &'()0(12345)467(89'762'74(19(@8767324A7576B48C'24C782DD6('2D0(8C6(E(A 9F48@2DG4H4'282DD(1E(A9F48@2D466F20'2D28648C1)6)'2G'2I)7'2C496D6F464'2'24CB 6('2D0(8C6(9F48@2P QR  S &'()0(19'762'741('2345)4678@(99)0467(845DT755D47UD460'(02'5B4DD2DD78@6F2 9404976B(197375D2'3486D6F46'2I)7'2DC262'U7878@6F2'7@F69(U0262861'4U2H('T 499('C78@6(E(A0(D767(8D784@28972D48C('@487V467(8DA294)D2767D487U0('6486 1()8C467(81('U484@2U286U26F(CD1('F)U48'2D()'92DPW84CC767(8X97375D2'3486DF432 6(A24A526(05486F27'H('TX6F2BH75545D('2I)7'26(F4320'(12DD7(845DT755D48C6F2 4A7576B6('29(@87V2X4845BV20'(A52UDXC245H76F34'7()D5BD0297179D76)467(8D786F2H('TX 6F24A7576B6(4005B6F27'T8(H52C@2786F202'1('U4892(1(1179745C)672D48CU2266F2 C2325(0U286822CD(14@28972D48C('@487V467(8DP Y   "$ ` &'()0(19'762'741('4DD2DD78@0(5767945X26F79DI)457672D1('4DD2DD78@0(5767945 I)4576BX2a0'2DD2C786F21(55(H78@4D0296Db45H4BD7U0'(378@'23(5)67(84'B7C245DX 9(8D7D62865B0)'D)78@6F2@(45(18467(84578C2028C289248CD(97457DUX94''B78@()66F2 H7556(17@F6X6(0'(62966')6F48C'7@F6X0'(02'5B7U052U28678@cA26H228D4B48CC(d6F2 e'(@'4UX6F2f'67952X6F2g29'22X48C6F2e4'6BhD('@487V467(8450'7897052DG )89(U0'(U7D78@D6')@@52H76FH'(8@02'92067(8D48CU7D524C78@372HDX34@)2 U48712D6467(8DXH'(8@@)7C25782DX@)7C25782D(16F2e4'6BhD0(57972D48C54HD(16F2D6462 48C496D(1781'78@2U286(152@767U462'7@F6D(16F202(052Ge'(12DD7(84526F79D4'2 @(32'82CAB02'D(84526F79DX2a0'2DD2C1'(U6F2DU4552D6@2D6)'2D48CA2F437('D(197375 D2'3486DXD(78'24576BX97375D2'3486D45H4BD'2I)7'20'(12DD7(84526F79DP R $  iSp q'762'741('4DD2DD78@6F252325(102'1('U4892(1464DT4'24@'()0(19'762'741(' 2345)4678@6F202'1('U48924A7576B(1464DTX'21529678@6F252325(164DT1)51755U28648C 6F252325(1)8C2'64T78@C)672D48CC)672D(1497375D2'3486HF(7D4DD2DD2C(86F2A4D7D (102'1('U48924A7576B(197375D2'3486D4DD2DD78@02'1('U4892'2D)56D(1H('T3746F2  !  ""!# #!$ !# #  % &'('0123451678491@@7@@35A2B73CD1E248D463E37@45E1F97@15FE3G36@79G152@ 452B7E1D1E32H4864E16E3G36@79G152@ IPQPRP5TUVWXVY`abc5dbe`a5efeYVg5Wh5iWc`afp5iqdc`a5iWc`afp5rWsaViY5Wh5tWc`afu5tqdc`a5 iWc`afu5TUV5XWcV5Wh5iqdc`a5iWc`afu5 v# #  #wx# y€  yx## yx # yx# y x  !% "!  %"  ‚ƒ„…†‡ˆ‚‰Z‘’„“”Z†‡Z•–—’„ˆ†‡ˆZ! %˜ "   # # $ % IPQPIP5™sbcfdV5YUV5`gibaY5Wh5abeXV5bse5a`f`c5eVXfbsY5iWc`af5Ws5cWabc5beg`s`eYXbY`fV5 a`f`c5eVXfbsY5abiba`Yf5 g‡†hijƒZˆkƒZ•–—†lˆZ’mZl†n„ƒZ†‡nZl•…•hZ‚ƒ„…†‡ˆZ—’h•liZ’‡Zh’l†hZl•…•hZ‚ƒ„…†‡ˆ‚‰Z %v #  !o!#! #!% pqrqsqtuvwxyz{t|}{t~€w|t‚ƒtw„…{twv„t~†~xt‡{…†wv|t€‚x~yt‚vtx‚wxt~†~xt‡{…†wv|‡ˆt abiba`YfP55 v‰ !!w$  $ ! ! ! y Š##yŠ  ! !"   !# ! "!!" "!$ %&'&)01234256278978@2A86BA4C42745CD268E5C3FB5G45C235BC485BAAF85CD2 4@1B6C896BG32B5G64H4A723HB5C18A4642785CD26B1B64CF89A86BA1EIA46723HB5C7 PQRQSQ6UVWXY`XabX6cd6ecfX6gcbhg`i`Xe6`a6ipX6bcqaiYr6 st uvw#xwy w PQRQPQ6UVWXY`XabX6cd6ecfX6cipXY6bcqaiY`Xe6 st  !"!! €‚ƒ„€…†#st !!! „"€‡†ƒ€#y" $ PQRQˆQ6‰XdXYXabX6hgqXe6dcY6‘hac`6’`ir6 ]]]]]]]]”•–—˜™d" ! ""e  "f f# g!!"  !" !! !# …"" ! #y   !‚"" !!# "! !!f! h"h"$ ]]]]]]]]ijklmn™d‚   "‚  ! !!"  " ‚"" !!‚! !!   x‚" !‚o " " " " o  "! "   "o$  !"#$% &$! $"" "!"$% & '"!( "#$'$ ()!'$!"'01 !$"#$2"3 ()!'$!"''$''$" $$"45"$"#$'$)" '$!' 41 !$"#$$)#' )$'( (()'06$$" ) )"$ )$"'7)3% &%"#$ $ $$" ( )')$7 ")$"$)#''( ))!'$!"' $0 8 "$" ) )$"9$'""" 9$"#$ $' %$'$' '7"$' ( "#$#$''"((% &48 $"$"#$$$)" '3'"$$)#'( '$$)")! '$!"'4@ )$$ ( "$"'''$'" ( (()'4A#$ $)#' (')$$$)$$" ($ $%"# %2"3))"3( " ) $"$"#$"'&'4B$)#' (8 '"@"3$7$'$ $")"$' '$!')!'$!"')$% &0CD"#$#"" "$'$(E "$ " )$3$' $ " '" )# '$( 0F$( "#$'3$$ $"9%$'$'"#$($''$' 7$"#$7')' )$ () $ $'"#" (()'#!$'"7$($$)"$" % &"$"!$()" '4 B "!"$'""$'"!" 7$ "$ $" "")"$ $%"#$" "$"" "#$$$'#$$"'3'"$ ( ) !$$"0 ////////HIPQ) '$' " '" !$"#$2"3 ("$")! '$!"')) )$%"#"#$""$'R 7 '" '%#)#' """ $$" "#$'""$3 ($!$ )$')!'$!"'"#$$%$ 0B 79 $' )$')$''""$7$"!$'"$""$""#$)$' )!'$!"'0CD"$" ) $" "$""#$)$' )!'$!"'05"3$!$ "  "

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfluan_an_nghien_cuu_tac_dong_cua_chinh_sach_den_nang_luc_cong.pdf
 • docxLA_NguyenThiThu_E.docx
 • pdfLA_NguyenThiThu_Sum.pdf
 • pdfLA_NguyenThiThu_TT.pdf
 • docxLA_NguyenThiThu_V.docx
Tài liệu liên quan