Lý luận về địa tô của Các Mác & sự vận dụng vào chính sách đất đai ở Việt Nam hiện nay

Tài liệu Lý luận về địa tô của Các Mác & sự vận dụng vào chính sách đất đai ở Việt Nam hiện nay: ... Ebook Lý luận về địa tô của Các Mác & sự vận dụng vào chính sách đất đai ở Việt Nam hiện nay

doc35 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1677 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Lý luận về địa tô của Các Mác & sự vận dụng vào chính sách đất đai ở Việt Nam hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môc lôc A. PhÇn Më ®Çu 2 B.Ch­¬ng 1:LÝ luËn vÒ ®Þa t« cña C. M¸c 3 1.1.So s¸nh ®Þa t« t­ b¶n chñ nghÜa víi ®Þa t« phong kiÕn: 3 1.1.1: Sù gièng nhau 3 1.1.2:Sù kh¸c nhau: 3 a.VÒ mÆt l­îng 3 b.VÒ mÆt chÊt 4 1.2.C¸c h×nh thøc ®Þa t« T­ B¶n 4 1.2.1.§Þa t« chªnh lÖch 4 a.§Þa t« chªnh lÖch 1 6 b.§Þa t« chªnh lÖch 2 7 1.2.2.§Þa t« tuyÖt ®èi 8 1.2.3.C¸c lo¹i h×nh thøc ®Þa t« kh¸c 10 a.§Þa t« vÒ c©y ®Æc s¶n 10 b.§Þa t« vÒ hÇm má 10 c.§Þa t« vÒ ®Êt x©y dùng 10 d. §Þa t« ®éc quyÒn 10 C.Ch­¬ng 2: VËn dông lÝ luËn vÒ ®Þa t« cña M¸c trong luËt ®Êt ®ai thuÕ n«ng nghiÖp vµ viÖc thuª ®Êt ë ViÖt Nam 2.1.VËn dông trong luËt ®Êt ®ai 12 2.2 C¸c ®IÒu kho¶n vÒ luËt ®Êt ®ai 13 2.3.VËn dông trong thuÕ nhµ n­íc 19 2.4.VËn dông trong viÖc cho thuª ®Êt 27 2.4.1.VÒ gi¸ thuª ®Êt ë ®« thÞ 28 a.HÖ sè vÞ trÝ 29 b.HÖ sè kÕt cÊu h¹ tÇng 29 c.HÖ sè ngµnh nghÒ 30 D. KÕt luËn 34 E.TµI liÖu tham kh¶o: 35 PhÇn më ®Çu 1.Lý do chän ®Ò tµi: §Êt n­íc ta ®· tr¶i qua hµng ngh×n n¨m dùng n­íc vµ gi÷ n­íc tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n ,nhiÒu thêi k× ,mçi thêi k× tån t¹i nh÷ng h×nh thøc t­ h÷u kh¸c nhau .Vµ cho ®Õn ngµy nay, khi ®Êt n­íc ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn ®Ó trë thµnh con rång cña ch©u ¸, th× nh÷ng quan hÖ s¶n xuÊt ®· dÇn ®­îc hoµn thiÖn. Nh­ng ®Ó cã nh÷ng quan hÖ s¶n xuÊt vµ nÒn kinh tÕ nh­ ngµy nay lµ do §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®· kÕ thõa , ph¸t huy nh÷ng g× ®· cã mµ chÝnh t­ t­ëng cña M¸c ®· lµm kim chØ nam dÉn ®­êng cho nh÷ng b­íc ph¸t triÓn . Lµ nh÷ng sinh viªn kinh tÕ , nh÷ng ng­êi sÏ gãp phÇn x©y dùng kinh tÕ trong t­¬ng lai,chóng ta th­êng quan t©m ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò cña kinh tÕ ph¸t triÓn nh­ cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp,nh­ kinh tÕ thÞ tr­êng ... mµ mÊy ai quan t©m ®Õn vÊn ®Ò thuÕ ®Êt. Míi chØ nghe vÒ ®Êt th× ta t­ëng chõng nh­ ®©y lµ vÊn ®Ò cña n«ng nghiÖp nh­ng thùc tÕ hoµn toµn kh¸c ®©y lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quan träng trong dù ¸n ph¸t triÓn kinh tÕ sau nµy,thuª ®Êt ë ®©u ®Ó kinh doanh, tiÒn thuª ®Êt nh­ thÕ nµo, hay khi kinh doanh n«ng nghiÖp th× tiÒn thuª ®Êt lµ bao nhiªu , nghÜa vô nh­ thÕ nµo ? chóng ta ph¶i t×m hiÓu. §Ó hiÓu râ vÊn ®Ò nµy chóng ta ph¶i ph©n tÝch nh÷ng lÝ luËn vÒ ®Þa t« cña MAC , tõ ®ã t×m hiÓu xem Nhµ n­íc ta ®· vËn dông ra sao vµ ®Ò ra nh÷ng qui ®Þnh , h¹n møc g× ? ChÝnh v× vËy mµ em chän ®Ò tµi :"Lý luËn vÒ ®Þa t« cña C¸cMac vµ sù vËn dông vµo chÝnh s¸ch ®Êt ®ai ë ViÖt Nam hiÖn nay" 2. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu : Sö dông ph­¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng , kÕt hîp ph©n tÝch , tæng hîp , so s¸nh ®Ó lµm râ nh÷ng néi dung nghiªn cøu cña ®Ò tµi . §Ò tµi sö dông cã chän läc thµnh qu¶ nghiªn cøu cña c¸c t¸c gi¶ kh¸c vÒ chÝnh s¸ch ruéng ®Êt hiÖn nay. Ch­¬ng 1 LÝ luËn vÒ ®Þa t« cña C.MARX N«ng nghiÖp còng lµ mét lÜnh vùc s¶n xuÊt cña x· héi .Nhµ t­ b¶n n«ng nghiÖp tiÕn hµnh kinh doanh n«ng nghiÖp còng chiÕm ®o¹t mét sè gi¸ trÞ thÆng d­ do c«ng nh©n n«ng nghiÖp mµ hä thuª m­ín t¹o ra.TÊt nhiªn hä kh«ng thÓ chiÕm ®o¹t toµn bé gi¸ trÞ thÆng d­ ®ã mµ ph¶i c¾t mét phÇn ®Ó nép t« cho ®Þa chñ .Lµ nhµ t­ b¶n kinh doanh tr­íc hÕt hä ph¶i ®¶m b¶o thu ®­îc lîi nhuËn b×nh qu©n cho t­ b¶n cña hä bá ra.Vµ do ®ã ®Ó nép t« cho ®Þa chñ, hä cßn ph¶i b¶o ®¶m thu ®­îc mét sè gi¸ trÞ thÆng d­ v­ît ra ngoµi lîi nhuËn b×nh qu©n ®ã, mét lîi nhuËn siªu ng¹ch,kho¶n lîi nhuËn siªu ng¹ch nµy ph¶i ®­îc b¶o ®¶m th­êng xuyªn vµ t­¬ng ®èi æn ®Þnh .Vµ bé phËn siªu ng¹ch nµy lµ do c«ng nh©n n«ng ngiÖp t¹o ra,nép cho ®Þa chñ víi t­ c¸ch lµ kÎ së h÷u ruéng ®Êt .Cã khi ®Þa chñ kh«ng cho thuª ruéng ®Êt mµ tù m×nh thuª c«ng nh©n ®Ó khai th¸c ruéng ®Êt cña m×nh.Trong tr­êng hîp nµy ®Þa chñ h­ëng c¶ ®Þa t« lÉn lîi nhuËn. §Ó lµm râ ®­îc b¶n chÊt cña ®Þa t« t­ b¶n chñ nghÜa h¬n ,M¸c ®· so s¸nh gi÷a ®Þa t« t­ b¶n chñ nghÜa víi ®Þa t« phong kiÕn . 1.1.So s¸nh ®Þa T« t­ b¶n chñ nghÜa víi ®Þa t« phong kiÕn 1.1.1.Sù gièng nhau: Tr­íc hÕt lµ quyÒn së h÷u ruéng ®Êt ®­îc thùc hiÖn vÒ mÆt kinh tÕ ®ång thêi c¶ hai lo¹i ®Þa t« nµy ®Òu lµ kÕt qu¶ cña sù bãc lét ®èi víi nh÷ng ng­êi lao ®éng . 1.1.2.Sù kh¸c nhau: Hai lo¹i ®Þa t« nµy còng kh¸c nhau vÒ mÆt l­îng vµ chÊt . a.VÒ mÆt l­îng : §Þa t« phong kiÕn gåm toµn bé s¶n phÈm thÆng d­ do n«ng d©n t¹o ra,cã khi cßn lan sang c¶ s¶n phÈm cÇn thiÕt. Cßn ®Þa t« t­ b¶n chñ nghÜa chØ lµ mét phÇn gi¸ trÞ thÆng d­ ngoµi lîi nhuËn b×nh qu©n cña nhµ t­ b¶n kinh doanh ruéng ®Êt . b. VÒ mÆt chÊt: - §Þa t« phong kiÕn ph¶n ¸nh mèi quan hÖ gi÷a hai giai cÊp : +§Þa chñ + N«ng d©n Trong ®ã giai cÊp ®Þa chñ trùc tiÕp bãc lét n«ng d©n. - Cßn ®Þa t« t­ b¶n chñ nghÜa ph¶n ¸nh mèi quan hÖ gi÷a 3 giai cÊp +Giai cÊp ®Þa chñ +Giai cÊp t­ b¶n kinh doanh ruéng ®Êt + C«ng nh©n n«ng nghiÖp lµm thuª Trong ®ã ®Þa chñ gi¸n tiÕp bãc lét c«ng nh©n th«ng qua t­ b¶n ho¹t ®éng. Nh­ng cuèi cïng Mac còng kÕt luËn r»ng :”Dï h×nh th¸i ®Æc thï cña ®Þa t« nh­ thÕ nµo th× tÊt c¶ nh÷ng lo¹i h×nh cña nã ®Òu cã mét ®iÓm chung lµ sù chiÕm h÷u ®Þa t« lµ h×nh th¸i kinh tÕ d­íi ®ã quyÒn së h÷u ruéng ®Êt ®­îc thùc hiÖn” Víi kÕt luËn nµy Mac ®· kh¼ng ®Þnh ®Þa t« chÝnh lµ ph­¬ng tiÖn, lµ c«ng cô ®Ó bän ®Þa chñ bãc lét n«ng d©n, ai cã ruéng , ai cã ®Êt th× ®­îc quyÒn thu ®Þa t« tøc lµ cã quyÒn bãc lét søc lao ®éng cña ng­êi lµm thuª. NÕu nh×n vµo bÒ ngoµi ,ta kh«ng thÓ thÊy ®­îc sù bãc lét cña ®Þa chñ ®èi víi n«ng d©n ,thùc chÊt lµ gióp chóng gi¸n tiÕp bãc lét th«ng qua nh÷ng nhµ t­ b¶n kinh doanh ruéng ®Êt, thuª ®Êt cña ®Þa chñ ®Ó cho n«ng d©n lµm. VÊn ®Ò ®Æt ra ë ®©y lµ t¹i sao nhµ t­ b¶n l¹i cã thÓ thu ®­îc phÇn gi¸ trÞ thÆng d­ d«i ra ngoµi lîi nhuËn b×nh qu©n ®Ó tr¶ cho chñ ruéng ®Êt .ViÖc nghiªn cøu ®Þa t« chªnh lÖch vµ ®Þa t« tuyÖt ®èi sÏ gi¶i thÝch ®iÒu ®ã. 1.2.C¸c h×nh thøc ®Þa t« t­ b¶n chñ nghÜa . 1.2.1.§Þa t« chªnh lÖch. Trong n«ng nghiÖp còng nh­ trong c«ng nghiÖp còng ®Òu ph¶i cã lîi nhuËn siªu ng¹ch .Nh­ng trong c«ng nghiÖp lîi nhuËn siªu ng¹ch chØ lµ mét hiÖn t­îng t¹m thêi ®èi víi nhµ t­ b¶n nµo cã ®­îc ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt tèt h¬n. Cßn trong n«ng nghiÖp th× Ýt nhiÒu cã kh¸c ,lîi nhuËn siªu ng¹ch h×nh thµnh vµ tån t¹i mét c¸ch t­¬ng ®èi l©u dµi. V× mét mÆt kh«ng thÓ tù t¹o thªm ruéng ®Êt tèt h¬n ,gÇn n¬i tiªu thô nh­ng cã thÓ x©y dùng ®­îc thªm nhiÒu nhµ m¸y tèi t©n h¬n trong c«ng nghiÖp , mÆt kh¸c diÖn tÝch ruéng ®Êt cã h¹n vµ toµn bé ®Êt ®ai trång trät ®­îc ®· bÞ t­ nh©n chiÕm ®o¹t hÕt, vµ còng cã nghÜa lµ ®· cã ®éc quyÒn kinh doanh nh÷ng thöa ruéng mµu mì,cã vÞ trÝ thuËn lîi th× thu ®­îc lîi nhuËn siªu ng¹ch mét c¸ch l©u dµi. Nh­ng cã ph¶i chØ cã ruéng ®Êt tèt hay Ýt nhÊt lµ ruéng ®Êt trªn møc trung b×nh míi thu ®­îc lîi nhuËn siªu ng¹ch kh«ng? VÒ mÆt nµy n«ng nghiÖp còng kh¸c c«ng nghiÖp . Trong c«ng nghiÖp gi¸ trÞ hay gi¸ c¶ s¶n xuÊt h¸ng ho¸ lµ do nh÷ng ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt trung b×nh quyÕt ®Þnh . Cßn trong n«ng nhiÖp ,gi¸ c¶ hay gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña n«ng phÈm l¹i do nh÷ng ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt xÊu nhÊt quyÕt ®Þnh .§ã lµ v× nÕu chØ canh t¸c nh÷ng ruéng ®Êt tèt vµ trung b×nh,th× kh«ng ®ñ n«ng phÈm ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu cña x· héi nªn ph¶i canh t¸c c¶ nh÷ng ruéng ®Êt xÊu,vµ do ®ã còng ph¶i b¶o ®¶m cho nh÷ng nhµ t­ b¶n ®Êu t­ trªn nh÷ng ruéng ®Êt nµy cã ®­îc lîi nhuËn b×nh qu©n . Nh­ vËy gi¸ c¶ s¶n xuÊt cña n«ng phÈm trªn nh÷ng ruéng ®Êt cã ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt xÊu lµ gi¸ c¶ s¶n xuÊt chung cña x· héi nªn nhµ t­ b¶n kinh doanh trªn nh÷ng ruéng ®Êt trung m×nh còng thu ®­îc lîi nhuËn siªu ng¹ch ngoµi lîi nhuËn b×nh qu©n .Th­c chÊt th× ®Þa t« chªnh lÖch còng chÝnh lµ lîi nhuËn siªu ng¹ch , hay gi¸ trÞ thÆng d­ siªu ng¹ch . VËy ®Þa t« chªnh lÖch lµ phÇn lîi nhuËn d«i ra ngoµi lîi nhuËn b×nh qu©n ,thu ®­îc trªn nh÷ng ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt thuËn lîi h¬n . Nã lµ sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ c¶ chung cña n«ng phÈm ®­îc quyÕt ®Þnh bái ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt trªn ruéng ®Êt xÊu nhÊt vµ gi¸ c¶ s¶n xuÊt c¸ biÖt trªn ruéng ®Êt trung b×nh vµ tèt. Nã sinh ra lµ do cã ®éc quyÒn kinh doanh ruéng ®Êt nh­ng bªn c¹nh ®ã l¹i cã ®éc quyÒn chiÕm h÷u ruéng ®Êt ,nªn cuèi cïng nã vÉn lät vµo tay chñ ruéng ®Êt. Còng cÇn chó ý r»ng kh«ng ph¶i ®Þa t« chªnh lÖch lµ s¶n phÈm do ®é mµu mì ruéng ®Êt sinh ra .§Þa t« chªnh lÖch còng nh­ toµn bé gi¸ trÞ thÆng d­ trong n«ng nghiÖp lµ do lao ®éng thÆng d­ do c«ng nh©n n«ng nghiÖp t¹o ra. Mµu mì ruéng ®Êt chØ lµ ®iÒu kiÖn tù nhiªn hay c¬ së tù nhiªn lµm cho lao ®éng cña n«ng d©n cã n¨ng suÊt cao h¬n , vµ lµ ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ thiÕu ®­îc ®Ó cho lîi nhuËn siªu ng¹ch h×nh thµnh ,còng nh­ ®Þa t« nãi chung, kh«ng ph¶i lµ do ruéng ®Êt mµ ra , nã lµ do lao ®éng ®· bá vµo ruéng ®Êt vµ do gi¸ c¶ cña s¶n phÈm lao ®éng cña n«ng phÈm ,chø kh«ng ph¶i do b¶n th©n ruéng ®Êt. Mac nãi:” Lùc l­îng tù nhiªn Êy kh«ng ph¶i lµ nguån gèc sinh ra lîi nhuËn siªu ng¹ch , mµ chØ lµ c¬ së tù nhiªn khiÕn cã thÓ ®Æc biÖt n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng lªn”. Së dÜ Mac nãi nh­ vËy lµ v× nÕu kh«ng cã bµn tay con ng­êi ,kh«ng cã søc lao ®éng th× víi ®iÒu kiÖn tù nhiªn tèt còng kh«ng thÓ t¹o ra ®­îc nhiÒu lîi nhuËn nh­ng víi søc lao ®éng cã h¹n cña con ng­êi ,nÕu ®iÒu kiÖn tù nhiªn tèt sÏ thóc ®Èy s¶n xuÊt n©ng cao lîi nhuËn siªu ng¹ch. ChÝnh lao ®éng víi n¨ng suÊt cao ®· lµm cho n«ng phÈm thu ®­îc trªn mét diÖn tÝch canh t¸c t¨ng lªn ,vµ gi¸ c¶ s¶n xuÊt chung cña mét ®¬n vÞ n«ng phÈm h¹ xuèng so víi gi¸ c¶ s¶n xuÊt chung cña n«ng phÈm,do ®ã mµ cã lîi nhuËn siªu ng¹ch .Sù h×nh thµnh cña lîi nhuËn siªu ng¹ch mµ tõ ®ã cña ®Þa t« chªnh lÖch , ®­îc minh ho¹ b»ng vÝ dô sau ®©y: §Þa t« chªnh lÖch cã hai lo¹i ®Þa t«: +§Þa t« chªnh lÖch I + §Þa t« chªnh lÖch II. a,§Þa t« chªnh lÖch I: §Þa t« chªnh lÖch I lµ ®Þa t« thu ®­îc trªn c¬ së ruéng ®Êt mµu mì . Ngoµi ra, ruéng ®Êt cã vÞ trÝ thuËn lîi nh­ ë gÇn n¬i tiªu thô hay ®­êng giao th«ng thuËn tiÖn còng ®em l¹i ®Þa t« chªnh lÖch I , bëi v× ë gÇn n¬i tiªu thô nh­ thµnh phè ,khu c«ng nghiÖp hay ®­êng giao th«ng vËn t¶i thuËn tiÖn,sÏ tiÕt kiÖm ®­îc mét phÇn lín chi phÝ l­u th«ng khi b¸n cïng mét gi¸;nh÷ng ng­êi ph¶i chi phÝ vËn t¶i Ýt h¬n ®­¬ng nhiªn ®­îc h­ëng mét kho¶n lîi nhuËn siªu ng¹ch so víi nh÷ng ng­êi ph¶i chi phÝ vËn t¶i nhiÒu h¬n,do ®ã mµ cã ®Þa t« chªnh lÖch. VÝ dô: VÞ trÝ ruéng ®Êt Chi phÝ t­ b¶n (usd) S¶n l­îng (t¹) Lîi nhuËn b×nh qu©n (usd) Chi phÝ vËn chuyÓn (usd) Tæng gi¸ c¶ s¶n xuÊt c¸ biÖt (usd) Gi¸ c¶ s¶n xuÊt c¸ biÖt 1 t¹ (usd) Gi¸ c¶ s¶n xuÊt chung §Þa t« chªnh lÖch I Cña 1 t¹ Cña TSL (usd) GÇn thÞ tr­êng 100 5 40 0 140 28 31 155 15 Xa thÞ tr­êng 100 5 40 15 155 31 31 155 0 b, §Þa t« chªnh lÖch II: Lµ do th©m canh mµ cã . Muèn vËy ph¶i ®Çu t­ thªm t­ liÖu s¶n xuÊt vµ lao ®éng trªn cïng mét kho¶ng ruéng ®Êt ,ph¶i c¶i tiÕn kÜ thuËt , n©ng cao chÊt l­îng canh t¸c ®Ó t¨ng n¨ng suÊt ruéng ®Êt vµ n¨ng suÊt lao ®éng lªn. VÝ dô: LÇn ®Çu t­ T­ b¶n ®Çu t­ (usd) Sè l­îng (t¹) Gi¸ c¶ s¶n xuÊt c¸ biÖt (usd) Gi¸ c¶ s¶n xuÊt chung ®Þa t« chªnh lÖc II Cña 1 t¹(usd) Cña TSL (usd) LÇn thø 1 100 4 25 25 100 0 LÇn thø 2 100 5 20 25 125 25 Chõng nµo thêi h¹n thuª ®Êt vÉn cßn th× nhµ t­ b¶n bá tói sè lîi nhuËn siªu ng¹ch trªn.Nh­ng khi hÕt h¹n hîp ®ång th× chñ ruéng ®Êt sÏ t×m c¸ch n©ng møc ®Þa t« lªn ®Ó giµnh lÊy lîi nhuËn siªu ng¹ch ®ã, biÕn nã thµnh ®Þa t« chªnh lÖch . V× lÏ ®ã ,chñ ruéng ®Êt chØ muèn cho thuª ruéng ®Êt ng¾n h¹n cßn nhµ t­ b¶n l¹i muèn thuª dµi h¹n. Còng v× lÏ ®ã nhµ t­ b¶n kinh doanh trong n«ng nghiÖp kh«ng muèn bá ra sè vèn lín h¬n ®Ó c¶i tiÕn kÜ thuËt ,c¶i t¹o ®Êt ®ai ,v× lµm nh­ vËy ph¶i mÊt nhiÒu thêi gian míi thu håi ®­îc vèn vÒ . Vµ rèt cuéc chñ ®Êt sÏ lµ kÎ h­ëng hÕt lîi Ých cña nh÷ng c¶i tiÕn ®ã . Vµ nhµ t­ b¶n thuª ruéng ®Êt v× vËy chØ nghÜ lµm sao tËn dông hÕt mµu mì cña ®Êt ®ai trong thêi gian thuª ruéng ®Êt. Môc ®Ých th©m canh cña hä lµ nh»m thu ®­îc thËt nhiÒu lîi nhuËn trong thêi gian kÝ kÕt hîp ®ång,nªn hä ra søc bßn rót hÕt mµu mì ®Êt ®ai . Mac nãi :”Mçi b­íc tiÕn cña c«ng nghiÖp t­ b¶n chñ nghÜa lµ mét b­íc tiÕn kh«ng nh÷ng trong nghÖ thuËt bãc lét ng­êi lao ®éng ,mµ cßn lµ b­íc tiÕn trong nghÖ thuËt lµm cho ®Êt ®ai ngµy cµng kiÖt quÖ; mçi b­íc tiÕn trong nghÖ thuËt lµm t¨ng mµu mì cho ®Êt ®ai trong mét thêi gian lµ mét b­íc tiÕn trong viÖc tµn ph¸ nh÷ng nguån mµu mì l©u dµi cña ®Êt ®ai.” Mét vÝ dô ®iÓn h×nh lµ ë Mü tr­íc ®©y ,chÕ ®é canh t¸c bÊt hîp lÝ ®· lµm cho 16 triÖu ha ruéng ®Êt vèn mµu mì ®· trë thµnh b¹c mµu hoµn toµn. 1.2.2. §Þa t« tuyÖt ®èi. Ngoµi ®Þa t« chªnh lªch ®Þa chñ cßn thu ®­îc ®Þa t« tuyÖt ®èi trong khi cho thuª ruéng ®Êt. PhÇn trªn, khi nghiªn cøu ®Þa t« chªnh lÖch chóng ta ®· gi¶ ®Þnh lµ ng­êi thuª ®Êt xÊu chØ thu vÒ chi phÝ s¶n xuÊt céng víi lîi nhuËn b×nh qu©n , vµ kh«ng tÝnh ®Õn viÖc ph¶i nép ®Þa t«.Thùc ra kh«ng ph¶i nh­ vËy, ng­êi thuª ruéng ®Êt dï lµ ®Êt tèt hay xÊu ®Òu ph¶i nép ®Þa t« cho chñ ®Êt. §Þa t« mµ c¸c nhµ t­ b¶n thuª ruéng ®Êt nhÊt thiÕt ph¶i nép _”tuyÖt ®èi” ph¶i nép dï ruéng ®Êt tèt ,xÊu nh­ thÕ nµo , lµ ®Þa t« tuyÖt ®èi .VËy c¸c nhµ t­ b¶n kinh doanh trªn ruéng ®Êt lÊy ®©u mµ nép? D­íi chÕ ®é t­ b¶n chñ nghÜa , n«ng nghiÖp l¹c hËu h¬n c«ng nghiÖp , c¶ vÒ kinh tÕ lÉn kÜ thuËt . CÊu t¹o h÷u c¬ cña t­ b¶n trong n«ng nghiÖp v× vËy thÊp h¬n trong c«ng nghiÖp . Cho nªn nÕu tØ suÊt gi¸ trÞ thÆng d­ tøc lµ tr×nh ®é bãc lét ngang nhau tõ mét t­ b¶n ngang nhau sÏ sinh ra trong c«ng nghiÖp nhiÒu gi¸ trÞ thÆng d­ h¬n trong n«ng nghiÖp . VÝ dô : cã hai t­ b¶n n«ng nghiÖp vµ t­ b¶n c«ng nghiÖp ngang nhau,®Òu lµ 100 ch¼ng h¹n; cÊu t¹o h÷u c¬ trong t­ b¶n c«ng nghiÖp lµ 80c + 20v (4/1) cña t­ b¶n n«ng nghiÖp lµ 60c + 40v (3/2) nÕu tØ suÊt gi¸ trÞ thÆng d­ ®Òu lµ 100% th× s¶n phÈm vµ gi¸ trÞ thÆng d­ s¶n xuÊt ra sÏ lµ. Trong c«ng nghiÖp : 80c + 20v + 20m = 120 Trong n«ng nghiÖp : 60c + 40v + 40m = 140 Gi¸ trÞ thÆng d­ d«i ra trong n«ng nghiÖp so víi c«ng nghiÖp lµ 20m. NÕu lµ trong c«ng nghiÖp th× sè gi¸ trÞ thÆng d­ nµy sÏ ®­îc ®em chia chung cho c¸c nhµ c«ng nghiÖp trong qu¸ tr×nh b×nh qu©n ho¸ tØ suÊt lîi nhuËn . Nh­ng trong n«ng nghiÖp ®iÒu ®ã kh«ng thÓ diÔn ra ®­îc ,®ã lµ chÕ ®é ®éc quyÒn t­ h÷u ruéng ®Êt kh«ng cho phÐp t­ b¶n tù do di chuyÓn vµo trong n«ng nghiÖp , do ®ã ng¨n c¶n viÖc h×nh thµnh lîi nhuËn b×nh qu©n chung gi÷a n«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp. Vµ nh­ vËy ,phÇn gi¸ trÞ thÆng d­ d«i ra ngoµi lîi nhuËn b×nh qu©n ( Nhê cÊu t¹o h÷u c¬ cña t­ b¶n trong n«ng nghiÖp thÊp ,bãc lét ®­îc cña c«ng nh©n n«ng nghiÖp nhiÒu h¬n) ®­îc gi÷ l¹i vµ dïng ®Ó nép ®Þa t« tuyÖt ®èi cho ®Þa chñ. VËy ®Þa t« chªnh lÖch tuyÖt ®èi còng lµ mét lo¹i lîi nhuËn siªu ng¹ch d«i ra ngoµi lîi nhuËn b×nh qu©n, h×nh thµnh nªn do cÊu t¹o h÷u c¬ cña t­ b¶n trong n«ng nghiÖp thÊp h¬n trong c«ng nghiÖp mµ bÊt cø nhµ t­ b¶n thuª ruéng ®Êt nµo còng ph¶i nép cho ®Þa chñ .Nã lµ sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ n«ng phÈm vµ gi¸ c¶ thùc tÕ h×nh thµnh nªn do c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng . §Þa t« tuyÖt ®èi g¾n liÒn víi ®éc quyÒn t­ h÷u ruéng ®Êt .ChÝnh ®éc quyÒn t­ h÷u ruéng ®Êt lµm cho lîi nhuËn siªu ng¹ch h×nh thµnh trong n«ng nghiÖp kh«ng bÞ ®em chia ®i vµ lµm cho lîi nhuËn siªu ng¹ch ®ã ph¶i chuyÓn ho¸ thµnh ®Þa t«. VÒ ®Þa t« tuyÖt ®èi ,Mac nãi :”...b¶n chÊt cña ®Þa t« tuyÖt ®èi lµ :Nh÷ng t­ b¶n ngang nhau cña chóng sinh s¶n nh÷ng khèi l­îng gi¸ trÞ thÆng d­ kh¸c nhau “. §Ó minh ho¹ cho nh÷ng ®iÒu nãi trªn chóng ta cã thÓ lÊy vÝ dô sau ®©y: Do ®éc quyÒn vÒ ruéng ®Êt lµ nguyªn nh©n sinh ra ®Þa t« tuyÖt ®èi , cho nªn nÕu kh«ng cã chÕ ®é t­ h÷u vÒ ruéng ®Êt , kh«ng cã giai cÊp ®Þa chñ , th× ®Þa t« tuyÖt ®èi sÏ bÞ xo¸ bá , gi¸ c¶ n«ng phÈm sÏ gi¶m xuèng cã lîi cho x· héi . Tãm l¹i , nªó ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt cã lîi (®iÒu kiÖn tù nhiªn hoÆc ®iÒu kiÖn kinh tÕ do th©m canh ®­a l¹i ) lµ ®iÒu kiÖn h×nh thµnh ®Þa t« chªnh lÖch vµ ®éc quyÒn kinh doanh ruéng ®Êt lµ nguyªn nh©n trùc tiÕp ®Ó t¹o ra ®Þa t« chªnh lÖch Êy , th× ®iÒu kiÖn ®Ó h×nh thµnh ®Þa t« tuyÖt ®èi lµ cÊu t¹o h÷u c¬ cña t­ b¶n trong n«ng nghiÖp thÊp h¬n trong c«ng nghiÖp , vµ nguyªn nh©n trùc tiÕp ®Î ra ®Þa t« tuyÖt ®èi lµ ®éc quyÒn t­ h÷u vÒ ruéng ®Êt . Song dï lµ ®Þa t« chªnh lÖch hay ®Þa t« tuyÖt ®èi , nguån gèc vµ b¶n chÊt cña ®Þa t« còng chØ lµ mét bé phËn cña gi¸ trÞ thÆng d­ , do lao ®éng kh«ng c«ng cña c«ng nh©n lµm thuª trong n«ng nghiÖp t¹o ra . Nãi c¸ch kh¸c ,®Þa t« chØ lµ mét h×nh th¸i ®Æc thï cña gi¸ trÞ thÆng d­ mµ th«i . §Þa t« cïng víi lîi nhuËn cña nhµ t­ b¶n n«ng nghiÖp chÝnh lµ c¸i x¸c ®Þnh tÝnh qui ®Þnh vÒ mÆt x· héi cña t­ b¶n kinh doanh trong n«ng nghiÖp , nãi lªn t­ b¶n n«ng nghiÖp lµ mèi quan hÖ bãc lét , g¾n liÒn víi mét quan hÖ bãc lét kh¸c cña ®Þa chñ do quyÒn t­ h÷u vÒ ruéng ®Êt sinh ra . 1.2.3.C¸c lo¹i ®Þa t« kh¸c: Ngoµi nh÷ng lo¹i ®Þa t« trªn cßn cã c¸c lo¹i ®Þa t« kh¸c nh­ ®Þa t« vÒ c©y ®Æc s¶n , ®Þa t« vÒ hÇm má , ®Þa t« vÒ c¸c b·i c¸ , ®Þa t« vÒ ®Êt rõng , thiªn nhiªn … a.§Þa t« vÒ c©y ®Æc s¶n: Lµ ®Þa t« thu ®­îc trªn nh÷ng ®¸m ®Êt trång nh÷ng c©y quÝ mµ s¶n phÈm cã thÓ b¸n víi gi¸ ®éc quyÒn , tøc lµ gi¸ cao h¬n gi¸ trÞ. Ng­êi tiªu thô nh÷ng s¶n phÈm trªn ph¶i tr¶ ®Þa t« nµy . b.§Þa t« hÇm má §Êt hÇm má_®Êt cã nh÷ng kho¸ng s¶n ®­îc khai th¸c còng ®em l¹i ®Þa t« chªnh lÖch vµ ®Þa t« tuyÖt ®èi cho ng­êi së h÷u ®Êt ®ai Êy.§Þa t« hÇm má còng h×nh thµnh vµ ®­îc quyÕt ®Þnh nh­ ®Þa t« ®Êt n«ng nghiÖp. c.§Þa t« ®Êt x©y dùng: §Þa t« ®Êt x©y dùng vÒ c¬ b¶n ®­îc h×nh thµnh nh­ ®Þa t« ®Êt n«ng nghiÖp.Nh­ng nã còng cã nh÷ng ®Æc tr­ng riªng: +Thø nhÊt,trong viÖc h×nh thµnh ®Þa t« x©y dùng ,vÞ trÝ cña ®Êt ®ai lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh,cßn ®é mµu mì vµ tr¹ng th¸I cña ®Êt ®ai kh«ng ¶nh h­ëng lín. +Thø hai,®Þa t« ®Êt x©y dùng t¨ng lªn nhanh chãng do sù ph¸t triÓn cña d©n sè,do nhu cÇu vÒ nhµ ë t¨ng lªn vµ do nh÷ng t­ b¶n cè ®Þnh s¸t nhËp vµo ruéng ®Êt ngµy cµng t¨ng lªn. d.§Þa t« ®éc quyÒn: §Þa t« lu«n lu«n g¾n liÒn víi ®éc quyÒn së h÷u ruéng ®Êt,®éc chiÕm c¸c ®IÒu kiÖn tù nhiªn thuËn lîi,c¶n trë sù c¹nh tranh cña t­ b¶n,t¹o nªn gi¸ c¶ ®éc quyÒn cña n«ng s¶n.Tuy nhiªn,cã nh÷ng lo¹i ®Êt cã thÓ trång nh÷ng lo¹i c©y cho nh÷ng s¶n phÈm quý hiÕm,cã gi¸ trÞ cao(nh­ nh÷ng v­ên nho cã thÓ cho nh÷ng thø r­îu ®Æc biÖt)hay cã nh÷ng kho¸ng s¶n ®Æc biÖt cã gi¸ trÞ,th× ®Þa t« cña nh÷ng ®Êt ®ai ®ã sÏ rÊt cao,cã thÓ xem ®ã lµ ®Þa t« ®éc quyÒn .Nguån gèc cña ®Þa t« ®éc quyÒn nµy còng lµ lîi nhuËn siªu ng¹ch do gi¸ c¶ ®éc quyÒn cao cña s¶n phÈm thu ®­îc trªn ®Êt ®ai Êy mµ nhµ t­ b¶n ph¶I nép cho ®Þa chñ_ ng­êi së h÷u nh÷ng ®Êt ®ai ®ã. C¸c ®Þa t« nh­ ®Þa t« vÒ ®Êt x©y dùng , ®Þa t« ®Þa t« vÒ hÇm má , ®Þa t« vÒ c¸c b·i c¸ , ®Þa t« vÒ ®Êt rõng thiªn nhiªn ... tuy lµ ®Þa t« thu ®­îc trªn nh÷ng ®¸m ®Êt phi n«ng nghiÖp nh­ng ®Òu dùa trªn c¬ së cña ®Þa t« n«ng nghiÖp theo ®óng nghÜa cña tõ nµy.Chóng bao gåm c¶ hai lo¹i ®Þa t«: ®Þa t« tuyÖt ®èi vµ ®Þa t« chªnh lÖch . Mac nãi :” BÊt k× ë ®©u cã nh÷ng søc tù cho nhµ c«ng nghiÖp lîi dông nh÷ng søc tù nhiªn Êy , ch¼ng kÓ ®ã lµ th¸c n­íc ,lµ hÇm má giµu kho¸ng s¶n , lµ nh÷ng n¬i nhiÒu c¸ hay lµ ®Êt ®Ó x©y dùng cã vÞ trÝ tèt ,th× sè lîi nhuËn siªu ng¹ch ®ã cña nhµ t­ b¶n ho¹t ®éng còng ®Òu bÞ kÎ cã c¸i giÊy chøng nhËn vÒ quyÒn së h÷u nh÷ng cña c¶i tù nhiªn Êy chiÕm ®o¹t d­íi h×nh th¸i ®Þa t«". Ch­¬ng 2 VËn dông lÝ luËn vÒ ®Þa t« cña Mac trong luËt ®Êt ®ai thuÕ n«ng nghiÖp vµ viÖc thuª ®Êt ë ViÖT NAm Th«ng qua nh÷ng lÝ luËn vÒ ®Þa t« ®· nghiªn cøu ë trªn , ta thÊy ®Þa t« t­ b¶n chñ nghÜa lµ sù bãc lét cña chñ ruéng ®Êt ®èi víi c«ng nh©n n«ng nghiÖp lµm thuª . Nã tån t¹i ë nhiÒu h×nh thøc : §Þa t« chªnh lÖch , ®Þa t« tuyÖt ®èi , ®Þa t« c©y ®Æc s¶n , ®Þa t« vÒ ®Êt x©y dùng , ®Þa t« vÒ hÇm má, ®Þa t« vÒ b·i c¸.... Ngµy nay, khi ®Êt n­íc ta ®ang trong thêi k× qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi , nh÷ng lÝ luËn ®Þa t« ®ã ®­îc §¶ng vµ nhµ n­íc ta vËn dông mét c¸ch s¸ng t¹o trong thùc tiÔn dÓ x©y dùng ®Êt n­íc giµu m¹nh. LÝ luËn ®Þa t« cña Mac ®· trë thµnh c¬ së khoa häc ®Ó x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch thuÕ ®èi víi n«ng nghiÖp vµ c¸c ngµnh cã liªn quan nh»m kÝch thÝch ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ c¸c ngµnh trong nÒn kinh tÕ . 2.1 .VËn dông trong luËt ®Êt ®ai: §Êt ®ai lµ mét tµi nguyªn v« cïng quÝ gi¸ , lµ t­ liÖu s¶n xuÊt ®Æc biÖt, lµ thµnh phÇn quan träng hµng ®Çu cña m«i tr­êng sèng lµ ®Þa bµn ph©n bè c¸c khu d©n c­ , x©y dùng c¸c c¬ së kinh tÕ ,v¨n ho¸ , x· héi , an ninh vµ quèc phßng. Tr¶i qua nhiÒu thÕ hÖ nh©n d©n ta ®· tèn bao c«ng søc x­¬ng m¸u míi t¹o lËp , b¶o vÖ ®­îc vèn ®Êt nh­ ngµy nay. ë mçi chÕ ®é ®Êt ®ai l¹i thuéc vÒ mçi giai cÊp kh¸c nhau , vÝ nh­ së h÷u cña thùc d©n Ph¸p ,cña bän quan l¹i quÝ téc Phong kiÕn , cña ®Þa chñ.... vµ dï ë chÕ ®é nµo cuèi cïng Mac còng kÕt luËn :” Mçi b­íc tiÕn cña n«ng nghiÖp t­ b¶n chñ nghÜa lµ mét b­íc tiÕn kh«ng nh÷ng trong nghÖ thuËt bãc lét ng­êi lao ®éng mµ cßn lµ b­íc tiÕn vÒ mÆt lµm cho ®Êt ®ai bÞ kiÖt quÖ mµ sù bãc lét ®ã ®­îc thùc hiÖn d­íi nhiÒu h×nh thøc trong ®ã cã ®Þa t«.” Ngµy nay, ®Êt ®ai thuéc quyÒn së h÷u cña toµn d©n do nhµ n­íc thèng nhÊt qu¶n lÝ ( Nhµ n­íc cña d©n... ). Nhµ n­íc giao ®Êt , rõng cho c¸c tæ chøc kinh tÕ , ®¬n vÞ vò trang .. ®Ó sö dông. ë ®©y thùc hiÖn sù t¸ch rêi gi÷a quyÒn së h÷u víi quyÒn sö dông ruéng ®Êt nh»m sö dông tµi nguyªn cña ®Êt n­íc mét c¸ch hiÖu qu¶. §Ó bæ sung cho nguån nh©n s¸ch vµ th«ng qua ng©n s¸ch thùc hiÖn mét sè chÝnh s¸ch ph¸t triÓn n«ng nghiÖp nh÷ng ng­êi thuª ®Êt ph¶i ®ãng thuÕ cho nhµ n­íc . ThuÕ nµy kh¸c xa víi ®Þa t« phong kiÕn vµ ®Þa t« t­ b¶n chñ nghÜa v× thuÕ nµy tËp chung vµo ng©n s¸ch mang l¹i lîi Ých cho toµn d©n, nã kh«ng mang b¶n chÊt bãc lét cña ®Þa t« phong kiÕn vµ ®Þa t« t­ b¶n chñ nghÜa..... 2.2.C¸c ®IÒu kho¶n: Víi viÖc vËn dông mét c¸ch s¸ng t¹o lÝ luËn vÒ ®Þa t« cña Mac ,nhµ n­íc ta ®· ban hµnh luËt ®Êt ®ai ®Ó quy ®Þnh mét c¸ch râ rµng quyÒn vµ nghÜa vô cña ng­êi d©n theo nh÷ng ®iÒu kho¶n sau : §iÒu 1 : ®Êt ®ai thuéc quyÒn së h÷u toµn d©n , do nhµ n­íc thèng nhÊt qu¶n lÝ. Nhµ n­íc giao ®Êt cho c¸c tæ chøc kinh tÕ ,®¬n vÞ vò trang , nh©n d©n, c¬ quan nhµ n­íc, tæ chøc chÝnh trÞ x· héi , hé gia ®×nh , c¸ nh©n , sö dông æn ®Þnh l©u dµi . Nhµ n­íc cßn cho tæ chøc , hé gia ®×nh ,c¸ nh©n thuª ®Êt.Tæ chøc, hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n ®ùoc nhµ n­íc cho thuª ®Êt , giao ®Êt trong luËt nµy gäi chung lµ ng­êi sö dông ®Êt . §iÒu 4: Ng­êi sö dông ®Êt ®ai cã tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ , c¶i t¹o vµ sö dông ®Êt hîp lÝ , cã hiÖu qu¶ , ph¶i lµm ®Çy ®ñ thñ tôc ®Þa chÝnh , nép thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt vµ c¸c kho¶n thu kh¸c theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt . §iÒu 5: Nhµ n­íc khuyÕn khÝch ng­êi sö dông ®Êt ®Çu t­ lao ®éng, vËt t­, tiÒn vèn vµ ¸p dông c¸c thµnh tùu khoa häc kÜ thuËt vµo c¸c viÖc sau ®©y: _ Lµm t¨ng gi¸ trÞ sö dông ®Êt . _ Th©m canh t¨ng vô ,n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông ®Êt. _ Khai hoang , vì ho¸ , lÊn biÓn ®Ó më réng diÖn tÝch ®Êt , s¶n xuÊt n«ng nghiÖp , l©m nghiÖp , nu«i trång thuû s¶n vµ lµm muèi. _ B¶o vÖ ( tiÕt kiÖm ) c¶i t¹o lµm t¨ng ®é mµu mì cña ®Êt . _ Sö dông tiÕt kiÖm ®Êt . §iÒu 12: Nhµ n­íc x¸c ®Þnh gi¸ c¸c lo¹i ®Êt ®Ó tÝnh thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt , thu tiÒn khi giao ®Êt , båi th­êng thiÖt h¹i vÒ ®Êt khi thu håi ®Êt . ChÝnh phñ qui ®Þnh khung gi¸ c¸c lo¹i ®Êt ®èi víi tõng vïng vµ theo tõng thêi gian. §iÒu 22: Tæ chøc ,hé gia ®×nh ,c¸ nh©n ®­îc nhµ n­íc giao ®Êt ®Ó sö dông vµo môc ®Ých s¶n xuÊt n«ng nghiÖp , l©m nghiÖp , nu«i trång thuû s¶n vµ lµm muèi kh«ng ph¶i tr¶ tiÒn sö dông ®Êt , nÕu ®­îc nhµ n­íc giao ®Êt dÓ sö dông vµ môc ®Ých kh¸c th× ph¶i tr¶ tiÒn sö dông ®Êt , trõ c¸c tr­êng hîp ®­îc miÔn gi¶m theo qui ®Þnh cña chÝnh phñ. §iÒu 79: Ng­êi sö dông ®Êt cã nh÷ng nghÜa vô sau ®©y: Sö dông ®Êt ®óng môc ®Ých , ®óng ranh giíi vµ c¸c yªu cÇu kh¸c ®· ®­îc qui ®Þnh khi giao ®Êt . Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®Î b¶o vÖ vµ lµm t¨ng kh¶ n¨ng sinh lêi cña ®Êt. Tu©n theo nh÷ng qui ®Þnh vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng , kh«ng lµm tæn h¹i ®Õn lîi Ých chÝnh ®¸ng cña ng­êi sö dung ®Êt xung quanh. Nép thuÕ sö dông ®Êt , thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt , lÖ phÝ ®Þa chÝnh theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt . Nép tiÒn sö dông ®Êt khi ®­îc giao ®Êt theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt §Òn bï cho ng­êi cã ®Êt bÞ thu håi ®Ó giao cho m×nh . Giao l¹i ®Êt khi nhµ n­íc cã quyÕt ®Þnh thu håi trong nh÷ng qui ®Þnh trªn ®©y cña luËt ®Êt ®ai , ng­êi d©n sö dông ®Êt ph¶i cã tr¸ch nhiÖm båi bæ c¶i t¹o ®Êt ...hay viÖc ®ãng thuÕ , tiÒn thuª ®Êt... ®Òu lµ mét h×nh thøc cña ®Þa t« . HiÖn nay nhµ n­íc ta ®ang cã nh÷ng v¨n b¶n thu thuÕ sö dông ®Êt , ®èi víi nh÷ng nhµ ë mÆt ®­êng th× møc thuÕ nhµ ®Êt lµ 15000®/1m2/n¨m.Cßn víi nh÷ng nhµ trong khu d©n c­ th× thuÕ nhµ ®Êt lµ 10 000/1m2/n¨m.Tuy nhiªn cho ®Õn ngµy 2/12/1998 Quèc héi n­íc CHXHCN VIET NAM kho¸ X k× häp thø t­ ®· th«ng qua luËt söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña luËt ®Êt ®ai, tõ ®ã ta cµng thÊy lÝ luËn ®Þa t« ®­îc vËn dông trong luËt ®Êt ®ai mét c¸ch linh ®éng nh­ thÕ nµo. §iÒu 22: §­îc söa ®æi bæ sung nh­ sau: “Nhµ n­íc giao ®Êt kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt trong tr­êng hîp sau ®©y: 1.1 Hé gia ®×nh , c¸ nh©n trùc tiÕp lao ®éng lµm n«ng nghiÖp , l©m nghiÖp , nu«i trång thuû s¶n , lµm muèi mµ nguån sèng chñ yÕu lµ thu nhËp cã tõ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®ã ®­îc uû ban nh©n d©n x· , ph­êng , thÞ trÊn x¸c nhËn sö dông ®Êt vµo môc ®Ých s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ,l©m nghiÖp nu«i trång thuû s¶n , lµm muèi trong h¹n møc ®Êt ®­îc nhµ n­íc giao . Hé gia ®×nh ®ang sö dông ®Êt n«ng nghiÖp v­ît qu¸ h¹n møc tr­íc ngµy luËt nµy cã hiÖu lùc th× ®­íc tiÕp tôc sö dông diÖn tÝch ®Êt v­ît møc theo thêi gian b»ng 1/2 thêi gian giao ®Êt vµ ph¶i nép thuÕ bæ sung ®èi víi diÖn tÝch ®ã theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt ; sau thêi h¹n nµy th× ph¶i chuyÓn sang thuÕ ®Êt . ®èi víi diÖn tÝch ®Êt v­ît h¹n mùc cã sau ngµy luËt nµy cã hiÖu lùc th× ng­êi sö dông ®Êt ®ã phaØ nép thuÕ ®Êt . 1.2 Tæ chøc sö dông ®Êt ®Ó trång vµ b¶o vÖ rõng phßng hé , rõng ®Æc dông . 1.3 C¬ quan nhµ n­íc ,tæ chøc chÝnh trÞ , tæ chøc chÝnh trÞ x· héi , §¬n vÞ vò trang nh©n d©n sö dông ®Êt ®Ó x©y dùng trô së lµm viÖc , sö dông ®Êt vµo môc ®Ých quèc phßng an ninh. 1.4 C¬ quan nhµ n­íc , tæ chøc chÝnh trÞ , tæ chøc chÝnh x· héi , ®¬n vÞ vò trang nh©n d©n sö dông ®Êt ®Ó x©y dùng c¸c c«ng tr×nh thuéc c¸c ngµnh vµ lÜnh vùc sù nghiÖp kinh tÕ, v¨n ho¸ ,x· héi , khoa häc kÜ thuËt, ngo¹i giao. 1.5 Tæ chøc sö dông ®Êt vµo môc ®Ých c«ng céng ®Ó x©y dùng ®­êng giao th«ng , cÇu , cèng vØa hÌ, hÖ thèng cÊp tho¸t n­íc , s«ng , hå , ®e ®Ëp ,tr­êng häc , bÖnh viÖn ,c«ng viªn ,v­ên hoa, khu vui ch¬i trÎ em, qu¶ng tr­êng , s©n vËn ®éng , s©n bay , bÕn c¶ng vµ c¸c c«ng tr×nh c«ng céng kh¸c theo qui ®Þnh cña chÝnh phñ . Bæ sung ®iÒu 22a nh­ sau : 2.1 Nhµ n­íc giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt trong c¸c tr­êng hîp sau ®©y : Hé gia ®×nh , c¸ nh©n cã nhu cÇu sö dông ®Êt lµm nhµ ë . Tæ chøc kinh tÕ ®Çu t­ x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng ®Ó chuyÓn nh­îng hoÆc cho thuª quyÒn sö dông ®Êt g¾n liÒn víi kÕt cÊu h¹ tÇng ®ã. Tæ chøc kinh tÕ ®Çu t­ x©y dùng nhµ ë ®Ó b¸n hoÆc cho thuª . Giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt ®èi víi mét sè tr­êng hîp ®Ó t¹o vèn x©y dùng c¬ së h¹ tÇng theo dù ¸n do chÝnh phñ quyÕt ®Þnh . 2.2 ViÖc giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt ®­îc qui ®Þnh t¹i ®iÓm d kho¶n 1 ®iÒu nµy ph¶i b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: Ng­êi sö dông ®Êt ph¶i cã dù ¸n kh¶ thi ®· ®­îc c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn phª duyÖt . Sö dông ®Êt ph¶i theo ®óng kÕ ho¹ch. Ng­êi sö dông ®Êt ph¶i cã ®iÒu kiÖn vÒ vèn vµ kÜ thuËt . TiÒn thu ®­îc tõ viÖc giao ®Êt , tiÒn x©y dùng c«ng tr×nh t­¬ng øng víi gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt ®­îc giao ph¶i ®­îc h¹ch to¸n ®aµy ®ñ vµo ng©n s¸ch nhµ n­íc theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. Bæ sung ®iÒu 22 C nh­ sau : 3.1 Tæ chøc hé gia ®×nh , c¸ nh©n , ®­îc nhµ n­íc giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt , cho thuª ®Êt ®­îc miÔn gi¶m tiÒn sö dông ®Êt hoÆc tiÒn thuª ®Êt trong c¸c tr­êng hîp sau ®©y : Thùc hiÖn c¸c dù ¸n thuéc lÜnh vùc ­u ®·i ®Çu t­ . Thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t­ t¹i c¸c ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi khã kh¨n , ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n . Thùc hiÖn chÝnh s¸ch nhµ ë , ®Êt ë . C¸c tr­¬ng hîp kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt . 3.2 ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ viÖc miÔn gi¶m tiÒn sö dông ®Êt , tiÒn thuª ®Êt 4 Bæ sung ®iÒu 78a nh­ sau : 4.1 Hé gia ®×nh c¸ nh©n ®­îc nhµ n­íc cho thuª ®Êt mµ tr¶ tiÒn thuª ®Êt hµng n¨m cã quyÒn : a . ThÕ chÊp gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt thuª vµ tµi s¶n thuéc quyÒn së h÷u cña m×nh g¾n liÒn víi ®Êt thuª trong thêi h¹n thuª t¹i tæ chøc tÝn dông VN ®Ó vay vèn s¶n xuÊt , kinh doanh theo quy ®Þnh Ph¸p luËt . b . ChuyÒn nh­îng quyÒn sö dông ®Êt thuª cïng víi tµi s¶n thuéc së h÷u cña m×nh g¾n liÒn víi ®Êt thuª ®Ó thõa kÕ quyÒn sö dông ®Êt thuª trong thêi h¹n thuª theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt . Ng­êi nhËn chuyÓn nh­îng , ng­êi ®­îc thõa kÕ quyÒn sö dông ®Êt thuª c¸c quyÒn quy ®Þnh t¹i kho¶n nµy . 4.3 Hé gia ®×nh c¸ nh©n ®­îc nhµ n­íc cho thuª ®Êt ®· tr¶ tiÒn thuª ®Êt cho nhiÒu n¨m , nÕu thêi h¹n thuª ®· ®­îc tr¶ tiÒn cßn l¹i Ýt nhÊt lµ 5 n¨m th× cã c¸c quyÒn quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 ®iÒu nµy . Bªn c¹nh nh÷ng quy ®Þnh cña luËt ®Êt ®ai vÒ nghÜa vô nép tiÒn hay nh÷ng lîi Ých cña ng­êi nép tiÒn thuª ®Êt , ta thÊy ®Þa t« ®­îc §¶ng vµ Nhµ n­íc øng dông mét c¸ch s¸ng t¹o , ®em l¹i lîi Ých cho nh©n d©n , ®ång thêi lµm cho quü NS cña nhµ n­íc t¨ng lªn , nã kh«ng hÒ mang tÝnh chÊt bãc lét nh­ trong XH phong kiÕn hay XH TBCH . Ngoµi ra , trong ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai cña NN ta hiÖn nay còng ban hµnh nh÷ng quy ®Þnh ®Ó ng­êi d©n ph¶i tr¶ tiÒn thuª ®Êt ( mét h×nh thøc cña ®Þa t« ) khi sö dông ®Êt mét c¸ch tù nguyÖn . ViÖc giao ®Êt ®èi víi c¸c lo¹i ®Êt cã thÓ kh¸i qu¸t theo b¶ng sau ®©y Lo¹i ®Êt Khi giao Khi sö dông 1.§Êt n«ng nghiÖp - Giao æn ®Þnh l©u dµi ho hé gia ®×nh, c¸ nh©n tõ 20-50m -Kh«ng nép tiÒn sö dông ®Êt -Nép thuÕ sö dông ®Êt hµng n¨m. -Nép thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt khi chuyÓn nh­îng quyÒn sö dông ®Êt Thu håi ®Òn bï thiÖt h¹i hoÆc trî cÊp theo quy ®Þnh cña NN 2.§Êt ë ( khu d©n c­) -Giao sö dông æn ®Þnh l©u dµi. -Ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt. -nép thuÕ ®Êt hµng n¨m. -Nép thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, khi chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt. 3.Chuyªn dïng 1.Giao sö dông vµo quèc phßng an ninh, lîi Ých quèc gia, lîi Ých c«ng céng: +) Kh«ng ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt (®­îc miÔn). +) Nép lÖ phÝ ®Þa chÝnh. 2.Giao sö dông vµo môc ®Ých kinh doanh. +) ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt. +) cho thuª ®Êt. -Kh«ng nép thuÕ sö dông ®Êt. -Nép thuÕ ®Êt. -Nép thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, khi chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt. -Tr¶ tiÒn thuª ®Êt trùc tiÕp ho¹ch nhËn nî ng©n s¸ch nhµ n­íc nÕu gãp vèn liªn doanh 4.§Êt ch­a sö dông TÊt c¶ mäi tr­êng hîp ®Òu ph¶i nép lÖ phÝ ®Þa chÝnh( nÕu ®­¬c phôc vô vÒ ®Þa chÝnh). Tuú tr­êng hîp ph¶i nép lÖ phÝ tr­íc b¹ Sè tiÒn sö dông ®Êt ®­îc miÔn vµ gi¶m nép , ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau : Sè tiÒn sö dông ®Êt ®­îc miÔn hoÆc gi¶m = DiÖn tÝch ®Êt ®­îc giao hoÆc ®­îc phÐp chuyÓn môc ®Ých sö dông ( m2 ) * Gi¸ ®Êt mçi mÐt vu«ng ( ®/m2 ) * Tû lÖ ®­îc miÔn hoÆc gi¶m ViÖc thhu tiÒn sö dông ®Êt khi xÐt cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë , quyÒn sö dông ®Êt ®­îc thùc hiÖn nh­ sau : - Tr­êng hîp ®Êt mua ®­îc sö dông lµm ®Êt ë æn ®Þnh tr­íc ngµy 18/12/1980 ( ngµy ban hµnh hiÕn ph¸p n¨m 1980 ) kh«ng cã ®ö giÊy tê hîp lÖ , nay xÐt phï hî._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc10180.doc
Tài liệu liên quan