Mô hình tính toán các thông số giới hạnh trong hệ thống băng tải ống

mô hình tính toán các thông số giới hạn trong hệ thống băng tải ống Numerical model of the critical parameters in the system of pipe conveyor Nguyễn Thanh Nam1, Hoàng Đức Liên2 SUMMARY During the design process of the pipe conveyors, until now we have to use a number of experimental data for critical parameters. That limits our activities in the design of many pipe conveyor systems in practice. Through this paper, the author would like to introduce some simple numerical models for

pdf9 trang | Chia sẻ: huongnhu95 | Lượt xem: 419 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Mô hình tính toán các thông số giới hạnh trong hệ thống băng tải ống, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
critical parameter’s calculation, which are already verified with experimental data. These formulas will help us to complete a design process for different systems pipe conveyor. Key words: critical parameter, numerical model, pipe conveyor 1. §ÆT VÊN §Ò HÖ thèng b¨ng t¶i èng lµ b−íc ®ét ph¸ trong kü thuËt vËn chuyÓn b¨ng t¶i. ViÖc vËn chuyÓn vËt liÖu trªn b¨ng t¶i èng ®" kh¼ng ®Þnh −u thÕ tr−íc c¸c b¨ng t¶i th«ng th−êng nhê c¸c −u ®iÓm næi bËt nh−: 1) Cã kh¶ n¨ng vËn chuyÓn xa, linh ho¹t trong c¸c ®Þa h×nh mµ c¸c b¨ng t¶i truyÒn thèng bÞ giíi h¹n nh− uèn cong, dèc; 2) Kh«ng lµm hao phÝ vËt liÖu vËn chuyÓn tr−íc c¸c ®iÒu kiÖn cña thêi tiÕt vµ kh«ng lµm « nhiÔm m«i tr−êng xung quanh; 3) ThiÕt kÕ nhá gän, chiÕm Ýt diÖn tÝch l¾p ®Æt nh−ng c«ng suÊt lµm viÖc th× kh«ng hÒ thua kÐm c¸c b¨ng t¶i truyÒn thèng. Víi c¸c −u ®iÓm trªn, b¨ng t¶i èng thËt sù lµ mét lùa chän hîp lý cho viÖc vËn chuyÓn vËt liÖu rêi ë kho¶ng c¸ch lín kh«ng th¼ng, thay thÕ cho c¸c lo¹i b¨ng t¶i truyÒn thèng, ®Æc biÖt lµ víi c¸c lo¹i vËt liÖu nh¹y c¶m víi m«i tr−êng nh−: ph©n bãn, s¶n phÈm n«ng nghiÖp, than ®¸, ®¸ v«i, xi m¨ng... H×nh 1. S¬ ®å hÖ thèng b¨ng t¶i èng 1- Tang dÉn; 2- PhÔu cÊp liÖu; 3- Con l¨n ®ì b¨ng t¶i; 4- Con l¨n ®Þnh h×nh èng cho b¨ng t¶i; 5- b¨ng t¶i; 6- HÖ thèng truyÒn ®éng; 7- PhÔu th¸o liÖu; 8- Tang bÞ dÉn; 9- Ch©n gi¸; 10- Con l¨n cuèn èng; 11- Côm ®iÒu chØnh søc c¨ng b¨ng 1 Khoa C¬ khÝ, §¹i häc B¸ch khoa TP HCM 2 Khoa C¬ - §iÖn, §¹i häc N«ng nghiÖp I T¹p chÝ KHKT N«ng nghiÖp 2007: TËp V, Sè 1: 78-85 §¹i häc N«ng nghiÖp I Nguyªn lý lµm viÖc cña b¨ng t¶i èng (h×nh 1): Theo NguyÔn Thanh Nam (2004): B¨ng t¶i èng (5) ®−îc m¾c qua tang dÉn (1) vµ tang bÞ dÉn (8). B¨ng ®−îc ®ì vµ ®Þnh h×nh d¹ng èng nhê c¸c bé con l¨n (4). Khi lµm viÖc, b¨ng ®−îc lµm c¨ng b»ng c¬ cÊu ®èi träng hoÆc vÝt me (11). Khi tang dÉn ®éng quay sÏ kÐo b¨ng chuyÓn ®éng, vËt liÖu qua phÔu tiÕp liÖu (2) r¬i xuèng mÆt b¨ng vµ ®−îc vËn chuyÓn ®Õn cöa th¸o liÖu (7). Khi b¨ng lµm viÖc, nh¸nh chøa vËt liÖu ®−îc gäi lµ nh¸nh cã t¶i, cßn nh¸nh phÝa d−íi kh«ng chøa vËt liÖu gäi lµ nh¸nh kh«ng t¶i (hay nh¸nh trë vÒ). B¨ng t¶i sau khi nhËn liÖu tõ phÔu n¹p liÖu sÏ cuèn trßn nhê c¸c bé con l¨n dÉn h−íng (10), bao lÊy vËt liÖu vµ vËn chuyÓn, do ®ã sÏ b¶o vÖ vËt liÖu khái t¸c ®éng cña m«i tr−êng còng nh− b¶o vÖ m«i tr−êng khái t¸c ®éng cña vËt liÖu. §èi víi ®o¹n trë vÒ, b¨ng còng ®−îc cuén trßn nhê c¸c bé con l¨n, bÒ mÆt mang vËt liÖu ®−îc cuèn vµo trong b¶o vÖ vËt liÖu cßn dÝnh trªn b¨ng t¶i kh«ng bÞ r¬i v"i ra ngoµi. ChØ cã mét sè vïng, t¹i ®ã b¨ng t¶i ë tr¹ng th¸i më lµ ë t¹i ®Çu vµ cuèi b¨ng t¶i. C¸c th«ng sè giíi h¹n cña b¨ng t¶i èng: Bªn c¹nh nh÷ng tÝnh n¨ng ®Æc biÖt, b¨ng t¶i èng còng cã nhiÒu yªu cÇu chuyªn biÖt liªn quan tíi chiÒu dµi c¸c ®o¹n chuyÓn tiÕp; kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c bé con l¨n; b¸n kÝnh cong tèi thiÓu cã thÓ ®¹t ®−îc vµ gãc n©ng cña b¨ng t¶i èng. C¸c th«ng sè giíi h¹n nµy cña b¨ng t¶i èng cho ®Õn nay vÉn ®−îc sö dông c¸c kÕt qu¶ tõ c¸c nghiªn cøu thùc nghiÖm (Wachter D, 1990; Maton, 2000; Loeffler, 2000) nªn h¹n chÕ kh¶ n¨ng tÝnh to¸n thiÕt kÕ c¸c hÖ thèng b¨ng t¶i èng trong thùc tÕ. Th«ng qua c«ng tr×nh nµy t¸c gi¶ ®Ò xuÊt mét sè m« h×nh tÝnh to¸n ®¬n gi¶n c¸c th«ng sè giíi h¹n cña b¨ng t¶i èng ®−îc kiÓm chøng th«ng qua so s¸nh víi c¸c kÕt qu¶ thùc nghiÖm. §©y sÏ lµ c¬ së tèt cho viÖc x©y dùng quy tr×nh tÝnh to¸n thiÕt kÕ c¸c hÖ thèng b¨ng t¶i èng. 2. M¤ H×NH TÝNH TO¸N C¸C TH¤NG Sè GIíI H¹N ChiÒu dµi ®o¹n chuyÓn tiÕp: T¹i ®o¹n chuyÓn tiÕp ®Çu n¹p liÖu, b¨ng t¶i thay ®æi tõ d¹ng ph¼ng sang d¹ng èng, c¸c con l¨n bªn d−íi ®−îc ®Æt ®óng träng t©m vµ sÏ chÞu hÇu hÕt t¶i träng cña vËt liÖu. T¹i phÇn b¾t ®Çu cã h×nh d¹ng èng, bé con l¨n ®Æc biÖt ®−îc sö dông gåm s¸u con l¨n bè trÝ d¹ng ®a gi¸c ®Òu t¹o h×nh d¹ng cuén trßn cho b¨ng t¶i. §ång thêi víi nh÷ng bé con l¨n nµy, nh÷ng bé con l¨n dÉn h−íng ®Æc biÖt ë ®o¹n chuyÓn tiÕp ®−îc sö dông ®Ó Ðp dÇn c¸c c¹nh b¨ng tõ d¹ng ph¼ng sang d¹ng cuén trßn h×nh èng. ChiÒu dµi cña ®o¹n chuyÓn tiÕp gi÷a tang ®Çu vµo tíi phÇn cã d¹ng èng vµ tõ phÇn d¹ng èng tíi tang x¶ liÖu lµ hµm cña ®−êng kÝnh èng b¨ng t¶i (h×nh 2). z o H×nh 2. S¬ ®å ®o¹n chuyÓn tiÕp trong hÖ thèng b¨ng t¶i èng XÐt ®o¹n chuyÓn tiÕp cã ®é dµi lµ Lct, gi¶ thiÕt èng nh− thanh n»m ngang chÞu t¸c ®éng cña 3 ph¶n lùc cña c¸c con l¨n lªn èng ng−îc chiÒu víi lùc ®µn håi cña èng F1, F2, F3. Thanh gåm mét ®Çu cè ®Þnh vµ mét ®Çu chuyÓn vÞ khái vÞ trÝ c©n b»ng mét ®o¹n b»ng ®−êng kÝnh èng D. C¸c lùc ®µn håi tû lÖ víi ®é dÞch chuyÓn khái vÞ trÝ c©n b»ng: F3 = 3.F1; F2 = 2.F1; F1 = k.D/3 = P (víi k lµ hÖ sè tû lÖ). §Æt Lct = 3.a, Mx lµ moment uèn t¹i vÞ trÝ cã täa ®é z ta cã ph−¬ng tr×nh vi ph©n cña ®−êng ®µn håi: ,, x x x M y C.M EI = − = − Víi x 1 c const EI = = (2.1) Gi¶i ph−¬ng tr×nh vi ph©n ®−êng ®µn håi, chó ý ®iÒu kiÖn biªn vÒ ®é vâng vµ gãc xoay ta cã: 3 2 31 113y(z) Pz 18Pa z Pa C 2 3   = − +    (2.2) do t¹i vÞ trÝ D ®é chuyÓn vÞ y(0) = D nªn ta cã: 3113CPa D 3 = Víi x EI 1C = (E = 8.106N/m2 víi b¨ng v¶i cao su); sD 18 2D 2 1I 3 x       += pi pi (s: bề dày b¨ng t¶i); c¹nh èng phñ lªn nhau 1 gãc 18 pi ; a = L/3, biÕn ®æi c«ng thøc trªn ta sÏ nhËn ®−îc c«ng thøc x¸c ®Þnh chiÒu dµi ®o¹n chuyÓn tiÕp cña b¨ng t¶i èng nh− sau: 3 3 2 243 118Lct 113 12 D D s E k pi pi   +    = (2.3) Khoảng c¸ch giữa c¸c bộ con lăn: Khoảng c¸ch giữa c¸c bộ con lăn phụ thuộc vào kÝch thước băng tải ống và vật liệu vận chuyển, chóng cũng rất kh¸c nhau tïy theo vị trÝ thuộc ñoạn thẳng hay uốn cong. a)Tr−êng hîp trªn ®o¹n th¼ng (h×nh 3): Ta coi ®o¹n b¨ng t¶i èng nh− mét dÇm chÞu t¶i träng ph©n bè ®Òu, con l¨n ®ãng vai trß gèi ®ì, thanh sÏ bÞ uèn vµ cã chuyÓn vÞ theo ph−¬ng th¼ng ®øng. Với: C = 1 xEI (E = 8.106(N/m2); ( )4 '4xI 0,05 D D= × − ; D = 2R và D’ = 2R - 2s R - b¸n kÝnh cña b¨ng t¶i; s- chiÒu dµy cña b¨ng t¶i Ta cã ph−¬ng tr×nh cña ®−êng ®µn håi: 3 2 3 2 3(1 6 4 )24= − +x qL z zy EI L L (2.4) Tại z = L/2 ta cã chuyển vị là lớn nhất: 4 ax 5 384 =M qLy EI Với q = ρπR2g = 2350.3,14.9,8.R2 = 72314,2.R2; q Si H×nh 3. M« h×nh chÞu t¶i cña b¨ng t¶i èng H×nh 4. kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c bé con l¨n trªn ®o¹n cong L = Si. Chän chuyÓn vÞ lín nhÊt kh«ng v−ît qu¸ 0.05 lÇn kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con l¨n (Loeffler F.J., 2000) ta cã: 4 ax 5 384 i M qSy EI = < 0.05 Si (2.5) Theo ®ã, kho¶ng c¸ch lín nhÊt gi÷a c¸c bé con l¨n cã thÓ x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc: 4 4 3 2 0.192* *[16* 16*( 0.012) ]− − =i E R RS g Rϕ pi (2.6) b) Tr−êng hîp trªn ®o¹n èng cong (h×nh 4): Ta cã b¸n kÝnh cong lín h¬n rÊt nhiÒu so víi ®−êng kÝnh èng nªn gãc ®Ønh θ lµ nhá, hay sinθ ~ tangθ ~ θ = D/R. Trong tr−êng hîp nµy b¨ng t¶i chÞu 2 biÕn d¹ng: biÕn d¹ng uèn cong èng vµ biÕn d¹ng chuyÓn vÞ ®øng cña èng do vËt liÖu t¸c ®éng lùc lªn b¨ng t¶i nªn chuyÓn vÞ tæng cña b¨ng t¶i sÏ lµ: y’ = ymax + y2 trong ®ã: y2 = R(1-cos(θ/2)) θ Si2/R (biÕn d¹ng do uèn cong èng). 4 25 384 i i C qS S y EI R = + ≤ 0.05 iS Víi RC là b¸n kÝnh ®o¹n uèn cong 35 384 i i C qS S EI R + ≤ 0.05 Gi¶i ph−¬ng tr×nh 35 384 i i C qS S EI R + = 0.05 ta ®−îc gi¸ trÞ iS hay nãi c¸ch kh¸c trong tr−êng hîp trªn ®o¹n uèn cong ta cã kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®o¹n uèn cong lµ nghiÖm cña ph−¬ng tr×nh: 35 384 +i i C qS S EI R = 0,05 (2.7) B¸n kÝnh ®o¹n uèn cong: B¨ng t¶i èng cã kh¶ n¨ng uèn cong theo c¶ hai mÆt ph¼ng th¼ng ®øng vµ n¨mg ngang. C¸c ®o¹n uèn cong chØ b¾t ®Çu sau khi b¨ng t¶i ®" hoµn thµnh giai ®o¹n chuyÓn tiÕp vµ cã d¹ng h×nh èng. XÐt mét ®o¹n b¨ng t¶i tiÕt diÖn trßn ®−êng kÝnh D uèn cong víi b¸n kÝnh R (h×nh 5). Khi ch−a bÞ uèn cong èng cã d¹ng h×nh trô trßn xoay nªn khi uèn cong ®−êng trung hoµ lµ trôc èng. dl dz D A B C D R H×nh 5. B¸n kÝnh ®o¹n uèn cong Khi èng bÞ uèn cong phÇn bªn trong bÞ nÐn phÇn bªn ngoµi bÞ gi"n. §é biÕn d¹ng phô thuéc vµo b¸n kÝnh cong Rmin. XÐt mét ®o¹n dl rÊt bÐ, ta cã: OC CD OCD OAB OA AB ∆ ≈ ∆ ⇒ = minmin R2 D dz dzdl dz dz dl dz 2/DR R = − =⇒= + ⇒ δ z min 2 DER σ = (2.8) trong ®ã: Rmin lµ lµ b¸n kÝnh cong tèi thiÓu cña èng; σz - øng suÊt cña vËt liÖu (víi cao su σz = 13,5.10 3 (N/m2). Gãc n©ng cña b¨ng t¶i èng: B¨ng t¶i èng cã thÓ v−ît qua c¸c ®−êng dèc nghiªng h¬n c¸c b¨ng t¶i th«ng th−êng do thiÕt diÖn trßn gia t¨ng kh¶ n¨ng tiÕp xóc gi÷a vËt liÖu vµ b¨ng t¶i gióp t¨ng thªm gãc n©ng. XÐt mét mÆt c¾t cã ®é lµm ®Çy γ nh− h×nh vÏ, tÝnh gãc më α theo ®é lµm ®Çy γ. Ta cã: γpir2 = pir2 - αr2/2 + sin(α)r2/2; r- b¸n kÝnh cña b¨ng t¶i. γ α1 α H×nh 6. MÆt c¾t ngang b¨ng t¶i èng Gi¶i ph−¬ng tr×nh trªn ta thu ®−îc gãc më α theo γ. TÝnh to¸n c©n b»ng lùc trªn b¨ng t¶i, ta chia phÇn khèi l−¬ng cña b¨ng t¶i lµm hai phÇn nh− trªn h×nh 7: a) Lùc do phÇn 1 t¸c ®éng: Ta xem phÇn vËt liÖu n»m ë phÇn diÖn tÝch bªn cña b¨ng t¶i cã khèi l−îng M ®Æt t¹i träng t©m G. B¨ng t¶i t¸c ®éng vµo vËt liÖu mét lùc N h−íng t©m. N t¹o víi ph−¬ng ngang gãc ξ. Ta cã gi¸ trÞ cña ξ: 3 4 l 2 l sin cos sin( l) yOG 3 2 3 2 cos R R l sin( l) α α    − α       ξ = = = α − α (2.9) OG N P vA phÇn 2 phÇn 1 ζ δ α β R dα H×nh 7. Ph©n tÝch lùc trong mÆt c¾t ngang b¨ng t¶i èng §Ó hÖ c©n b»ng th×: N.cos(ξ) = P Gäi VA lµ thµnh phÇn theo ph−¬ng ngang cña N ta cã: VA = P.cotg(ξ) (2.10) Do l−c t¸c ®éng theo ph−¬ng ngang kh«ng chØ g©y ra do phÇn d−íi cña èng mµ cßn do phÇn trªn t¸c ®éng nªn lùc tæng céng lµ: N1 = 2.VA (2.11) b) Lùc do phÇn 2 t¸c ®éng: Chia phÇn cßn l¹i cña mÆt c¾t chøa vËt liÖu lµm nhiÒu phÇn mçi phÇn øng víi gãc d¸ nh×n tõ t©m O cña mÆt c¾t (h×nh 7): dS = (γpiR2/2 - S3) dα/α XÐt trªn 1m b¨ng t¶i. Ta cã phÇn khèi l−îng t−¬ng øng víi tõng phÇn diÖn tÝch lµ: m3 = ρS3 dm = ρdS = ρ (γpiR2/2- S3) dα/α lùc do phÇn khèi l−îng ®ã t¸c ®éng lªn thµnh èng theo ph−¬ng ngang còng lµ lùc do thµnh èng t¸c dông vµo theo ph−¬ng ngang: dVB = g.dm.cotan(δ) = gρ(γpiR2/2 - S3).dδ/α. cotan(δ); víi α1/2 ≤ δ ≤ pi/2. Do δ = α1/2 + α nªn dδ = dα (δ lµ gãc t¹o bëi ph©n tè d¸ vµ ph−¬ng ngang). Lùc do nöa ph©n èng bªn tr¸i t¸c dông lªn vËt liÖu lµ: N vv P P Fms Fms1 N' Fms1 θ H×nh 8. Tæng hîp lùc t¸c dông trong b¨ng t¶i èng V = VA+ 1/ 2 2 A 3 0 / 2 V g ( R /2 - S ) d / * cotan( )BdV α pi γ ρ pi δ α δ= +∫ ∫ = 1/ 2 2 1 0 / 2 g ( R - S )/ * cot ( )g d α pi ρ piγ α δ δ∫ + gρS1.cotan(ξ) V = -gρ (piγR2-S1).ln[sin(α1/2)]/α +gρS1.cotg(ξ) (2.12) Cã thÓ ph©n tÝch c¸c lùc t¸c dông trong b¨ng t¶i èng nh− sau: P = γρgpiR2 (2.13) Fms1 = kV; víi k- hÖ sè ma s¸t XÐt trong mÆt ph¼ng chøa trôc thanh nghiªng gãc θ so víi ph−¬ng ngang. Ta cã Fmsv= 2.Fms1 (do lùc t¸c ®éng hai bªn b»ng nhau) §Ó vËt liÖu vËn chuyÓn kh«ng bÞ tr−ît trªn b¨ng t¶i: Fms ≥ Pcosθ T¹i gãc n©ng lín nhÊt, dÊu “= ” x¶y ra. Fms = P.cosβ (2.14) Tõ c«ng thøc (2.14) cã thÓ x¸c ®Þnh ®−îc gi¸ trÞ gãc n©ng lín nhÊt β. 3. KÕT QU¶ TÝNH TO¸N B¸n kÝnh con tèi thiÓu: So s¸nh c¸c gi¸ trÞ tÝnh to¸n vµ thùc nghiÖm, ta thÊy chóng kh«ng kh¸c nhau nhiÒu, ®iÒu nµy chøng tá hoµn toµn cã thÓ sö dông c«ng thøc x¸c ®Þnh b¸n kÝnh cong tèi thiÓu trong tÝnh to¸n thiÕt kÕ hÖ thèng b¨ng t¶i èng (b¶ng 1). B¶ng 1. B¸n kÝnh cong tèi thiÓu trong tÝnh to¸n thiÕt kÕ hÖ thèng b¨ng t¶i èng §−êng kÝnh èng (mm) B¸n kÝnh cong tèi thiÓu (thùc nghiÖm) RMIN (m) [1] B¸n kÝnh cong tèi thiÓu (tÝnh to¸n) RMIN (m) 150 45 44,44 200 60 59,26 250 75 74,074 300 90 88,89 350 105 103,7 400 120 118,52 500 150 148,15 600 180 177,78 700 210 207,407 850 225 251,85 Gãc n©ng lín nhÊt: TiÕn hµnh tÝnh to¸n cho tr−êng hîp cã ®é ®iÒn ®Çy lµ 0.7 vµ hÖ sè ma s¸t 0,7 råi ph©n tÝch sù kh¸c biÖt gi÷a kÕt qu¶ tÝnh to¸n víi c¸c gi¸ trÞ th−êng chän trong thùc tÕ: gãc n©ng th−êng ®−îc chän nhá h¬n nhiÒu so víi gi¸ trÞ tÝnh to¸n lý thuyÕt ®Ó b¶o ®¶m an toµn trong qu¸ tr×nh lµm viÖc cña hÖ thèng b¨ng t¶i èng. KÕt qu¶ còng cho thÊy kh¶ n¨ng gãc n©ng cña b¨ng t¶i èng cßn cã thÓ gia t¨ng nÕu chÊt l−îng cña c¸c thiÕt bÞ cho phÐp (b¶ng 2). B¶ng 2. Gãc n©ng lín nhÊt cña b¨ng t¶i èng víi ®−êng kÝnh èng kh¸c nhau §−êng kÝnh èng (mm) Gãc n©ng lín nhÊt (tÝnh to¸n) cña b¨ng t¶i èng β (®é) Gãc n©ng th−êng dïng cña b¨ng t¶i èng β (®é) 150 68,1828 30 200 68,1828 30 250 68,1828 30 300 68,1828 30 350 68,1828 30 400 68,1828 30 500 68,1828 30 600 68,1828 30 700 68,1828 30 850 68,1828 30 Xem xÐt sù thay ®æi cña gãc n©ng trong tr−êng hîp thay ®æi ®é ®iÒn ®Çy γ cña èng cã ®−êng kÝnh D = 0,2(m) vµ hÖ sè ma s¸t lµ 0,7, ta còng thÊy râ khi ®é ®iÒn ®Çy cµng cao th× ma s¸t gi÷a vËt liÖu vËn chuyÓn víi nhau vµ víi b¨ng t¶i sÏ cµng lín vµ do ®ã kh¶ n¨ng n©ng cao vËt liÖu còng sÏ cµng t¨ng (b¶ng 3). B¶ng 3. Gãc n©ng lín nhÊt cña b¨ng t¶i èng víi c¸c ®é ®iÒn ®Çy kh¸c nhau §é ®iÒn ®Çy Gãc n©ng (tÝnh to¸n) lín nhÊt cña b¨ng t¶i èng β (®é) 0,5 20,7835 0,55 53,7829 0,6 61,7847 0,65 65,8688 0,7 68,1828 0,75 69,5889 0,8 70,3173 0,85 70,6648 0,9 70,6828 ChiÒu dµi ®o¹n chuyÓn tiÕp vµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c bé con l¨n: So s¸nh chiÒu dµi ®o¹n chuyÓn tiÕp vµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c bé con l¨n ®−îc tÝnh to¸n b»ng c¸c c«ng thøc triÓn khai bªn trªn vµ kÕt qu¶ ®óc kÕt tõ thùc nghiÖm cña t¸c gi¶ (Maton, 2000) cho nh÷ng tr−êng hîp cã ®−êng kÝnh èng kh¸c nhau, ta còng thÊy chóng kh«ng kh¸c nhau nhiÒu vµ cã thÓ sö dông c¸c c«ng thøc trong tÝnh to¸n thiÕt kÕ hÖ thèng b¨ng t¶i èng (b¶ng 4). B¶ng 4. ChiÒu dµi ®o¹n chuyÓn tiÕp vµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c bé con l¨n §−êng kÝnh èng (mm) Kho¶ng c¸ch (tÝnh to¸n) gi÷a c¸c bé con l¨n(m) Kho¶ng c¸ch (thùc nghiÖm) gi÷a c¸c bé con l¨n (m) ChiÒu dµi (tÝnh to¸n) ®o¹n chuyÓn tiÕp (m) ChiÒu dµi (thùc nghiÖm) ®o¹n chuyÓn tiÕp (m) 150 1,3 1,2 3,8 3,8 200 1,44 1,5 5,067 5,2 250 1,56 1,6 6,334 6,4 300 1,66 1,7 7,6 7,6 350 1,74 1,8 8,867 8,8 400 1,84 1,9 10,134 10,2 500 1,99 2,0 12,667 12,8 600 2,11 2,2 15,2 15,2 700 2,23 2,3 17,734 17,8 850 2,38 2,4 21,534 21,6 4. KÕT LUËN M« h×nh tÝnh to¸n c¸c th«ng sè giíi h¹n cña b¨ng t¶i èng ®−îc kiÓm chøng th«ng qua so s¸nh víi c¸c kÕt qu¶ thùc nghiÖm ®" kh¼ng ®Þnh kh¶ n¨ng øng dông nh÷ng c«ng thøc x¸c ®Þnh th«ng sè giíi h¹n trong tÝnh to¸n thiÕt kÕ c¸c hÖ thèng b¨ng t¶i èng, ®ång thêi còng cho ta thÊy râ −u thÕ cña hÖ thèng b¨ng t¶i èng so víi c¸c lo¹i b¨ng t¶i th«ng th−êng víi kh¶ n¨ng n©ng cao, uèn cong vµ che kÝn vËt liÖu vËn chuyÓn cña m×nh. C«ng tr×nh nhËn ®−îc sù céng t¸c tÝch cùc cña nhãm SVVP2003, t¸c gi¶ xin ch©n thµnh c¸m ¬n. Tµi liÖu tham kh¶o Maton A.E.(2000). Turbular Pipe Conveyor Design using a standard fabric belt, Bulk Solids Handling Journal, Vol.20, No:1, pp. 57-65. Loeffler F.J. (2000). Pipe/Tube Conveyors - A Modern Method of Bulk Materials Transport, Bulk Solids Handling Journal, Vol.20, No:4, pp. 112-119. Wachter D. (1990). Innovative Handling of Tailings using the Pipe Conveyor System, Bulk Solids Handling Journal, Vol.10, No:3, pp. 86-95. NguyÔn Thanh Nam (2004). Nghiªn cøu triÓn khai thiÕt kÕ chÕ t¹o b¨ng t¶i èng, B¸o c¸o nghiÖm thu ®Ò tµi NCKH cÊp thµnh phè HCM.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfmo_hinh_tinh_toan_cac_thong_so_gioi_hanh_trong_he_thong_bang.pdf