Một số giải pháp nâng cao hiệu quả nhập khẩu ở Công ty XNK tổng hợp ngành Muối

Tài liệu Một số giải pháp nâng cao hiệu quả nhập khẩu ở Công ty XNK tổng hợp ngành Muối: ... Ebook Một số giải pháp nâng cao hiệu quả nhập khẩu ở Công ty XNK tổng hợp ngành Muối

doc97 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1197 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Một số giải pháp nâng cao hiệu quả nhập khẩu ở Công ty XNK tổng hợp ngành Muối, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Thùc hiÖn chñ tr­¬ng cña §¶ng vµ Nhµ n­íc vÒ më réng vµ ph¸t triÓn c¸c mèi quan hÖ ®èi ngo¹i, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y quan hÖ ngo¹i th­¬ng ®· ph¸t triÓn m¹nh mÏ, kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu kh«ng ngõng gia t¨ng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho sù giao l­u gi÷a c¸c ngµnh kinh tÕ cña ta víi c¸c n­íc kh¸c trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. ViÖt Nam ®· vµ ®ang tõng b­íc tham gia vµo qu¸ tr×nh ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ, tiÕp cËn víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ trë thµnh m¾t xÝch trong guång m¸y kinh tÕ thÕ giíi. Ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ®ang lµ ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i quan träng ®èi víi ViÖt nam. XuÊt khÈu ®­îc khuyÕn khÝch nh»m ®Èy m¹nh nÒn s¶n xuÊt trong n­íc, t¨ng thu ngo¹i tÖ vµ t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. Tuy nhiªn, trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay thÞ tr­êng Muèi ®ang l©m vµo t×nh tr¹ng khñng ho¶ng thiÕu nhÊt lµ Muèi c«ng nghiÖp phôc vô cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp. Nh­ng viÖc nhËp khÈu Muèi lu«n ®­îc c©n ®èi víi chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc vµ nhu cÇu cña thÞ tr­êng. Còng nh­ nhiÒu doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu kh¸c khi míi b­íc vµo kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng th× th­êng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khã kh¨n vµ th¸ch thøc còng nh­ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cßn yÕu kÐm cña ®éi ngò lao ®éng, v× thÕ t×m ra ®­îc gi¶i ph¸p nh»m kh¾c phôcvµ dÇn hoµn thiÖn nh÷ng yÕu ®iÓm trong nh÷ng lÜnh vùc kinh doanh cña C«ng ty lu«n ®­îc c¸c cÊp l·nh ®¹o vµ toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty quan t©m. Lµ mét sinh viªn ®­îc tham gia thùc tËp t¹i C«ng ty xuÊt nhËp khÈu tæng hîp ngµnh Muèi, tr­íc mèi quan t©m ®ã vµ nhËn thøc ®­îc sù cÇn thiÕt trªn em trän ®Ò tµi: Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ nhËp khÈu ë C«ng ty xuÊt nhËp khÈu tæng hîp ngµnh Muèi” ®Ó lµm chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp cña m×nh víi mong muèn gãp mét phÇn nhá vµo viÖc nghiªn cøu t×nh h×nh ho¹t ®éng nhËp khÈu cña C«ng ty vµ tõ ®ã t×m ra gi¶i ph¸p h÷u hiÖu nh»m n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty nãi chung vµ hiÖu qu¶ nhËp khÈu nãi riªng. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu ®­îc sö dông trong bµi viÕt nµy lµ kÕt hîp gi÷a lý luËn vµ thùc tiÕn, bªn c¹nh ®ã lµ mét sè ph­¬ng ph¸p thèng kª, so s¸nh, ph©n tÝch, tæng hîp. KÕt cÊu bµi viÕt ®­îc chia thµnh 3 phÇn nh­ sau: Ch­¬ng I: Mét sè lý luËn vÒ hiÖu qu¶ xuÊt nhËp khÈu. Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng hiÖu qu¶ xuÊt nhËp khÈu cña C«ng ty xuÊt nhËp khÈu tæng hîp ngµnh Muèi. Ch­¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh XNK. Víi sù hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ, em kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt trong qu¸ tr×nh hoµn thµnh bµi viÕt nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Ts: NguyÕn KÕ TuÊn ®· tËp t×nh gióp ®ì. H­íng dÉn em hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp nµy vµ tÊt c¶ c¸c thÇy c« trong khoa QTKDCN & XD ®· cung cÊp cho em nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n trong suèt 4 n¨m häc võa qua. Em còng rÊt biÕt ¬n sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c c¸n bé trong c«ng ty xuÊt nhËp khÈu tæng hîp ngµnh Muèi ®· gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Sinh viªn: NguyÔn Doanh HuÊn Ch­¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ hiÖu qu¶ nhËp khÈu. I/ Kh¸i niÖm vµ quy tr×nh XNK. 1.Kh¸i niÖm vÒ nhËp khÈu. NhËp khÈu lµ ho¹t ®éng kinh doanh bu«n b¸n trªn ph¹m vi quèc tÕ. Nã kh«ng ph¶i lµ hµnh vi mua b¸n ®¬n lÎ mµ lµ mét hÖ thèng c¸c quan hÖ mua b¸n trong mét nÒn kinh tÕ cã tæ chøc c¶ bªn trong vµ bªn ngoµi mét quèc gia. VËy thùc chÊt ë ®©y, nhËp khÈu hµng ho¸ lµ viÖc mua b¸n hµng ho¸ tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸c c«ng ty n­íc ngoµi vµ tiÕn hµnh tiªu thô hµng hãa nhËp khÈu t¹i thÞ tr­êng néi ®Þa hoÆc t¸i xuÊt khÈu víi móc ®Ých thu lîi nhuËn vµ nèi liÒn s¶n xuÊt vµ tiªu dïng cïng víi nhau. Môc tiªu cña ho¹t ®éng nhËp khÈu lµ viÖc sö dông cã hiÖu qu¶ ngo¹i tÖ tiÕt kiÖm ®Ó nhËp khÈu lµ viÖc sö dông cã hiÖu qu¶ ngo¹i tÖ tiÕt kiÖm ®Ó nhËp khÈu vËt t­ hµng ho¸ phôc vô cho qóa tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng vµ ®êi sèng nh©n d©n trong n­íc, ®ång thêi b¶o ®¶m cho viÖc ph¸t triÓn nhÞp nhµng vµ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng b¶o vÖ c¸c ngµnh s¶n xuÊt trong n­íc, gi¶i quÕt sù khan hiÕm cña thÞ tr­êng néi ®Þa. Bªn c¹nh ®ã, th«ng qua nhËp khÈu b¶o ®¶m sù ph¸t triÓn æn ®Þnh nh÷ng ngµnh kinh tÕ mòi nhän cña mçi n­íc mµ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt trong n­íc ch­a b¶o ®¶m cho chóng ta, t¹o ra nh÷ng n¨ng lùc míi trong s¶n xuÊt, khai th¸c hÕt lîi thÕ so s¸nh cña mçi quèc gia m×nh nh»m môc ®Ých kÕt hîp hµi hoµ gi÷a nhËp khÈu víi xuÊt khÈu vµ c¶i thiÖn c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ. Tiªu chuÈn hiÖu qu¶ cña nhËp khÈu lµ thùc hiÖn sù ®æi míi träng ®iÓm vÒ tr×nh ®é c«ng nghÖ cña s¶n xuÊt trong n­íc nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng x· héi, t¨ng chÊt l­îng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. V× vËy, viÖc trao ®æi hµng ho¸ vµ dÞch vô gi÷a c¸c n­íc ph¸t triÓn gãp phÇn tÝch luü n©ng cao hiÖu qña kinh tÕ chung vµ ®¶m b¶o cho lîi Ých cña mçi doanh nghiªp nãi riªng. Ho¹t ®éng nhËp khÈu ®­îc tæ chøc thùc hiÖn víi nhiÒu kh©u nghiÖp vô kh¸c nhau, tõ kh©u nghiªn c­u ®iÒu tra, tiÕp cËn thÞ tr­êng n­íc ngoµi, lùa chän b¹n hµng, hµng nhËp khÈu, tiÕn hµnh giao dÞch ®µm ph¸n, ký kÕt hîp ®ång, tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång cho tíi khi hµng ho¸ ra tíi bÕn c¶ng, chuyÓn giao quyÒn së h÷u cho ng­êi mua vµ hoµn thµnh thñ tôc thanh to¸n. mçi kh©u nghiÖp vô ph¶i ®­îc nghiªn cøu thùc hiÖn ®Çy ®ñ, kü l­ìng vµ ®Æt trong mèi quan hÖ lÉn nhau, tranh thñ n¨m b¾t ®­îc lîi thÕ nh»m ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng nhËp khÈu ®¹t hiÖu qu¶ cao, phôc vô ®Çy ®ñ vµ bæ xung kÞp thêi nhu cÇu trong n­íc. 2.Quy tr×nh XNK hµng hãa. Ho¹t ®éng nhËp khÈu lµ mét qu¸ tr×nh gåm nhiÒu kh©u. BÊt kú mét sù kh«ng ¨n khíp gi÷a c¸c kh©u sÏ dÉn ®Õn thiÖt h¹i kinh tÕ cho doanh nghiÖp nhËp khÈu, vµ quan träng h¬n lµ sù mÊt uy tÝn ®èi víi c¸c ®èi t¸c trong kinh doanh. Nh­ v©y, hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng nhËp khÈu phô thuéc phÇn lín vµo tr×nh ®é tæ chøc thùc hiÖn quy tr×nh nhËp khÈu. ViÖc nghiªn cøu kü quy tr×nh nµy còng gióp chóng ta n¶y sinh nh÷ng ý kiÕn kh¶ dÜ cã thÓ lµm t¨ng hiÖu qña trong ho¹t ®éng kinh doanh XNK. Quy tr×nh thùc hiÖn ho¹t ®éng nhËp khÈu ®­îc cô thÓ quy s¬ ®å sau: M« h×nh 1: quy tr×nh thùc hiÖn ho¹t ®éng nhËp khÈu Nghiªn cøu thÞ tr­êng Lùa chän ®èi t¸c §µm ph¸n ký kÕt H§ Tæ chøc thùc hiÖn H§ Tæ chøc TiÖu thô Hµng ho¸ 2.1.§iÒu tra nghiªn cøu thÞ tr­êng. VÊn ®Ò nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ még viÖc lµm cÇn thiÕt ®Çu tiªn ®èi víi bÊt cø c«ng ty nµo muèn tham gia vµo thÞ tr­êng thÕ giíi. Nghiªn cøu thÞ tr­êng theo nghÜa réng lµ qu¸ tr×nh ®iÒu tra ®Ó t×m triÓn väng b¸n hµng cho mét s¶n phÈm cô thÓ hay mét nhãm s¶n phÈm, kÓ c¶ ph­¬ng ph¸p thùc hiÖn môc tiªu ®ã. Qu¸ tr×nh nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ qu¸ tr×nh thu thËp th«ng tin, sè liÖu vÒ thÞ tr­êng, so s¸nh, ph©n tÝch nh÷ng sè liÖu ®ã vµ rót ra kÕt luËt, nh÷ng kÕt luËn nµy sÏ gióp cho nhµ qu¶n lý ®­a ra quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n ®Ó lËp dÕ ho¹ch marketinh. C«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng ph¶i gãp phÇn chñ yÕu trong viÖc thùc hiÖn ph­¬ng ch©m hµnh ®éng “chØ b¸n c¸i thÞ tr­êng cÇn chø kh«ng ph¶i b¸n c¸i cã s½n” C«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng ph¶i tr¶ lêi mét sè c©u hái sau ®©y: N­íc nµo lµ thÞ tr­êng cã triÓn väng nhÊt ®èi víi s¶n phÈm cña c«ng ty? Kh¶ n¨ng sè l­îng b¸n ra ®­îc bao nhiªu? S¶n phÈm cÇn cã nh÷ng thÝch øng g× tr­íc nh÷ng ®ßi hái cña thÞ tr­êng? Nªn chän ph­¬ng ph¸p b¸n nµo cho phï hîp? 2.2. Lùa chän ®èi t¸c giao dÞch. ViÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng gióp cho doanh nghiÖp cã thÓ lùa chän thÞ tr­êng thêi c¬ thuËn lîi, ph­¬ng thøc mua b¸n vµ ®iÒu kiÖn giao dÞch thÝch hîp. Tuy nhiªn trong nhiÒu tr­êng hîp, kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cßn phô thuéc vµo ®èi t¸c giao dÞch. Trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nh­ nhau, viÖc giao dÞch víi kh¸ch hµng cô thÓ nµy th× thµnh c«ng, nh­ng víi kh¸ch hµng kh¸c nhau th× sÏ g©y thiÖt h¹i cho doanh nghiÖp. Môc ®Ých cña lùa chän ®èi t¸c lµ t×m kiÕm ng­êi céng t¸c kh¶ dÜ, an toµn vµ cã lîi. Trong qu¸ tr×nh lùa chän ®èi t¸c giao dÞch doanh nghiÖp cÇn nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò sau: T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña ®èi t¸c: lÜnh vùc kinh doanh, ph¹m vi kinh doanh, chÊt l­îng s¶n phÈm, gi¸ c¶, kh¶ n¨ng cung cÊp s¶n phÈm l©u dµi vµ th­êng xuyªn.. Kh¶ n¨ng vÒ vèn vµ c¬ së vËt chÊt cña ®èi t¸c: cho thÊy ­u thÕ cña ®èi t¸c trªn thÞ tr­êng, thùc tr¹ng kh¶ n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh cña hä. Th¸i ®é vµ quan ®iÓm cña ®èi t¸c. Uy tÝn vµ mèi quan hÖ víi c¸c b¹n hµng cña ®èi t¸c T×nh h×nh chÝnh trÞ cña n­íc ®èi t¸c. ®©y lµ vÊn ®Ò quan träng, nhÊt lµ khi trªn thÕ giíi ®ang x¶y ra nhiÒu xung ®ét lín vÒ chÝnh trÞ, qu©n sù, cã ¶nh h­ëng lín ®Õn qu¸ tr×nh nhËp khÈu. Muèn t×m ®­îc ®èi t¸c phï hîp, c¸c nh©n viªn kinh doanh nhËp khÈu cÇn ph¶i t×m hiÓu th«ng tin th«ng qua c¸c b¹n hµng ®· tõng lµm viÖc víi ®èi t¸c mµ doanh nghiÖp sÏ tiÕn hµnh ®µm ph¸n, ph©n tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng cña hä nÕu ®iÒu kiÖn th«ng tin cho phÐp. 2.3. §µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång. 2.3.1. §µm ph¸n. §µm ph¸n lµ qu¸ tr×nh bµn b¹c, trao ®æi víi nhau c¸c ®iÒu kiÖn mua b¸n gi÷a c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu ®Ó ®i ®Õn thèng nhÊt, ký kÕt hîp ®ång. §µm ph¸n cã nhiÒu h×nh thøc ®µm ph¸n kh¸c nhau nh­: ®µm ph¸n qua th­ tÝn, qua ®iÖn tho¹i, qua gÆp gì trùc tiÕp... 2.3.2.Ký kÕt hîp ®éng: Hîp ®ång XNK lµ hîp ®ång mua b¸n ®Æc biÖt, trong ®ã ng­êi b¸n cã nghÜa vô chuyÓn quyÒn së h÷u hµng ho¸ cho ng­êi mua v­ît qua biªn giíi quèc gia, cßn ng­êi mua cã nghÜa vô tr¶ cho ng­êi b¸n mét kho¶n tiÒn ngang gi¸ trÞ hµng ho¸ b»ng c¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n quèc tÕ theo tho¶ thuËn vµ kh«ng vi ph¹m ph¸p luËt. Ngoµi ra hîp ®ång coµn lµ c¬ së ph¸p lý ®Ó gi¶i quyÕt mäi tranh chÊp ph¸t sinh (nÕu cã). V× vËy khi ký hîp ®ång cÇn ph¶i chó ý: Ghi râ vµ ®Çy ®ñ ngµy th¸ng lËp hîp ®ång, c¸c bªn ký kÕt hîp ®ång. LiÖt kª cô thÓ c¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång nh­ tªn hµng, sè l­îng hµng, phÈm chÊt.... Tr­íc khi ký kÕt hîp ®ång ph¶i ghi râ sè b¶n hîp ®ång, ng«n ng÷ sö dông, thêi gian vµ ®Þa ®iÓm ký hîp ®ång, thêi gian hîp ®ång cã hiÖu lùc.... 2.4. Tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång. Sau khi hîp ®ång ®­îclý kÕt, ®¬n vÞ kinh doanh nhËp khÈu víi t­ c¸ch lµ mét bªn ký kÕt sÏ ph¶i tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång ®ã. ViÖc thùc hiÖn hîp ®ång sÏ ph¶i tr¶i qua nhiÒu b­íc ®Ó cã thÓ ®¶m b¶o ®­îc viÖc tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña LuËt ph¸p Quèc tÕ, b¶o ®¶m ®­îc viÖc hµng ho¸ bªn nhËp khÈu ®­îc tho¶ m·n yªu cÇu cña m×nh. C¸c b­íc mµ doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu ph¶i tr¶i qua trong qóa tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu ®­îc s¬ ®å ho¸ nh­ sau: S¬ ®å 1: Quy tr×nh tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu: Ký kÕt H§-KD-NK Xin giÊy phÐp NK Më L/C khi bªn b¸n b¸o §«n ®èc bªn b¸n giao hµng Thuª tµu hoÆc l­u c­íc Mua b¶o hiÓm hµng ho¸ Lµm thñ tôc h¶i quan NhËn hµng KiÓm tra hµng ho¸ Lµm thñ tôc thanh to¸n KhiÕu n¹i vµ xö lý khiÕu n¹i ( nÕu cã ) 2.4.1 Xin giÊy phÐp nhËp khÈu. GiÊy phÐp nhËp khÈu lµ mét biÖn ph¸p quan träng ®Ó Nhµ n­íc qu¶n lý nhËp khÈu v× thÕ sau khi ký hîp ®ång nhËp khÈu, doanh nghiÖp ph¶i xin phÐp nhËp khÈu ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång ®ã. GiÊy phÐp do Bé Th­¬ng M¹i lµm thñ tôc xin giÊy phÐp nhËp khÈu kh¸c nhau ®èi víi hµng ho¸ thuéc c¸c nhãm hµng kh¸c nhau. Nã b¶o ®¶m vÒ mÆt ph¸p lý cña c¸c bªn tham gia xuÊt nhËp khÈu, hµng ho¸ ®­îc xuÊt nhËp khÈu ®óng víi LuËt Ph¸p cña c¸c n­íc. 2.4.2 Më th­ tÝn dông L/C NÕu hîp ®ång quy ®Þnh thanh to¸n b»n ph­¬ng thøc th­ tÝn dông chøng tõ bªn mua ph¶i më L/C ë ng©n hµng khi cã th«ng b¸o tõ bªn b¸n. Thêi gian më L/C phô thuéc vµo thêi gian giao hµng. §Ó cho chÆt chÏ, hîp ®ång th­êng quy ®Þnh cô thÓ ngµy giao hµng, ngµy më L/C. NÕu nh­ hîp ®ång kh«ng quy ®Þnh cô thÓ th× th«ng th­êng thêi gian nµy lµ kho¶ng 15 ®Õn 20 ngµy tr­íc khi ®Õn thêi gian giao hµng. C¬ së më L/C lµ c¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång nhËp khÈu. §¬n vÞ nhËp khÈu dùa vµo c¬ së ®ã lµm ®¬n xin më L/C gng theo mÉu cña ng©n hµng. 2.4.3 §«n ®èc bªn b¸n giao hµng. Sau khi xin giÊy pÐp nhËp khÈu vµ më th­ tÝn dông L/C, bªn doanh nghiÖp nhËp khÈu còng nªn th­êng xuyªn liªn l¹c víi bªn ®èi t¸c xuÊt khÈu ®Ó ®«n ®èc thùc hiÖn giao hµng ®óng hîp ®ång ®· ®­îc th¶o thuËn. MÆt kh¸c, khi n¶y sinh nh÷ng tr­êng hîp trôc trÆc th× sím biÕt ®Ó phèi hîp víi bªn xuÊt ®Ó kÞp thêi xö lý. 2.4.4 Thuª tµu chë hµng. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th­¬ng, viÖc thuª tµu chë hµng dùa vµo nh÷ng c¨n cø sau: Nh÷ng ®iÒu kho¶n trong hîp ®ång mua b¸n. §Æc ®iÓm hµng ho¸ mua b¸n §iÒu kiÖn v©n t¶i. NÕu ®iÒu kiÖn c¬ së lµ FOB th× bªn nhËp khÈu ph¶i thuª tµu ®Ó chë hµng, nÕu ®iÒu kiÖn giao hµng lµ CIF th× bªn nhËp khÈu ph¶i thuª tµu mµ nghÜa vô ®ã thuéc vÒ ng­êi xuÊt khÈu. Tuú theo ®Æc ®iÓm cña hµng ho¸ kinh doanh, ph­¬ng thøc thuª tµu cho phï hîp : thuª tµu chuyÕn, tµu chî hay tµu bao. NÕu nhËp khÈu th­êng xuyªn víi khèi l­îng lín th× nªn thuª tµu chuyÕn. NÕu nhËp khÈu víi khèi l­îng nhá th× nªn thuª tµu chî. 2.4.5 Mua b¶o hiÓm hµng ho¸. Chuyªn chë hµng ho¸ b»ng ®­êng biÓn th­êng gÆp rÊt nhiÒu rñi ro, tæn thÊt. Bëi vËy, trong kinh doanh th­¬ng m¹i quèc tÕ, b¶o hiÓm hµng ho¸ ®­êng biÓn lµ lo¹i b¶o hiÓm phæ biÕn nhÊt. Hîp ®ång b¶o hiÓm cã thÓ chia lµm hai lo¹i: Hîp ®ång b¶o hiÓm bao vµ hîp ®ång b¶o hiÓm chuyÕn. Ngoµi ra, khi ký kÕt hîp ®ång b¶o hiÓm, cÇn n¾m v÷ng c¸c ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm, ®ã lµ : b¶o hiÓm mäi rñi ro ( ®iÒu kiÖn A), b¶o hiÓm cã båi th­êng tæn thÊt riªng ( ®iÒu kiÖn B ), b¶o hiÓm miÔn båi th­êng tæn thÊt riªng ( ®iÒu kiÖn C). Ngoµi ra cßn cã mét sè ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm ®Æc biÖt nh­ : b¶o hiÓm chiÕn tranh, b¶o hiÓm ®×nh c«ng, b¹o ®éng. §Ó lùa chän ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm cho phï hîp cÇn c¨n cø vµo tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm cña hµng ho¸, thêi tiÕt, kh¶ n¨ng vËn chuyÓn bèc dì, ®Æc ®iÓm qu·ng ®­êng. 2.4.6 Lµm thñ tôc h¶i quan. Hµng ho¸ vËn chuyÓn qua biªn giíi quèc gia ®Ó xuÊt khÈu hay nhËp khÈu ®Ó ph¶i lµm thñ tôc h¶i quan. Thñ tôc h¶i quan lµ mét c«ng cô ®Ó qu¶n lý hµnh vi bu«n b¸n theo ph¸p luËt cña nhµ n­íc ®Ó : ng¨n chÆn xuÊt nhËp khÈu luËu qua biªn giíi; ®Ó kiÓm tra giÊy tê cã sai sãt, gi¶ m¹o hay kh«ng; ®Ó thèng kª sè liÖu vÒ hµng xuÊt nhËp khÈu. ViÖc lµm thñ tôc h¶i quan gåm 3 b­íc chñ yÕu sau: B­íc 1: Khai b¸o h¶i quan Chñ hµng ph¶i kª khai chi tiÕt vÒ hµng ho¸ lªn tê khai ®Ó c¬ quan hØa quan kiÓm tra c¸c thñ tôc giÊy tê. ViÖc kª khai ph¶i trung thùc, chÝnh x¸c. Tê khai h¶i quan ph¶i ®­îc xuÊt tr×nh cïng víi mét sè chøng tõ kh¸c: giÊy phÐp nhËp khÈu, ho¸ ®¬n, phiÕu ®ãng gãi b¶n kª khai chi tiÕt, vËn ®¬n. B­íc 2: XuÊt tr×nh hµng ho¸. H¶i quan ®­îc phÐp kiÓm tra hµng ho¸ nÕu thÊy cÇn thiÕt. Th«ng th­êng víi khèi l­îng Ýt, hµng lªn bê th× vËn chuyÓn ®Õn kho H¶i quan kiÓm l­îng lµm thñ tôc h¶i quan vµ nép thuÕ ( nÕu cã ) ®èi víi hµng nhËp khÈu. §èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu víi khèi l­îng lín, viÖc kiÓm tra hµng ho¸ vµ giÊy tê cña H¶i quan cã thÓ diÔn ra t¹i cöa khÈu hay t¹i n¬i giao hµng cuèi cïng. B­íc 3: Thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh cña H¶i quan. Sau khi kiÓm ra giÊy tê vµ hµng ho¸, H¶i quan sÏ ra c¸c quyÕt ®Þnh : cho hµng qua biªn giíi ( th«ng quan ); cho hµng qua biªn giíi cã ®iÒu kiÖn ( vÝ dô: ph¶i söa ch÷a, kh¾c phô khuyÕt tËt,.. .) ; cho hµng qua biªn giíi sau khi chñ hµng ®· nép thuÕ xuÊt nhËp khÈu; kh«ng ®­îc phÐp nhËp khÈu. Doanh nghiªp cã tr¸ch nhiÖm nghiªm tóc thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh trªn. NÕu vi ph¹m c¸c quyÕt ®Þnh trªn sÏ thuéc vµo téi h×nh sù. 2.4.7 NhËn hµng. §Ó nhËn hµng ho¸ nhËp khÈu tõ n­íc ngoµi vÒ, ®¬n vÞ nhËp khÈu ph¶i thùc hiÖn c«ng viÖc sau: Ký kÕt hîp ®ång uû th¸c cho c¬ quan vËn t¶i ( ga, c¶ng ) vÒ viÖc giao nhËn hµng. X¸c nhËn víi c¬ quan vËn tØa kÕ ho¹ch tiÕp nhËn hµng ho¸ nhËp khÈu. Cung cÊp tµi liÖu cÇn thiÕt cho viÖc nhËn hµng ( vËn ®¬n, lÖnh giao hµng...) nÕu tµu biÓn kh«ng giao nh÷ng tµi liÖu ®ã cho c¬ quan vËn t¶i. Theo dâi viÖc giao nhËn, ®«n ®èc c¬ quan vËn t¶i lËp biªn b¶n ( nÕu cÇn ) vÒ hµng ho¸ vµ gi¶i quyÕt trong ph¹m vi cña minhf nh÷ng vÊn ®Ò x¶y ra trong giao nhËn. Thanh to¸n cho c¬ quan vËn t¶i c¸c kho¶n phÝ tæn vÒ giao nhËn, bèc xÕp, b¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn nhËp khÈu. Th«ng b¸o cho c¸c ®¬n vÞ trong n­íc ®Æt mua hµng nhËp khÈu ( nÕu hµng nhËp khÈu cho mét ®¬n vÞ trong n­íc ) dù kiÕn ngµy hµng vÒ, ngµy thùc tÕ tµu chë hµng vÒ ®Õn c¶ng hoÆc ngµy toa xe chë hµng vµo s©n ga giao nhËn. HoÆc th«ng b¸o cho c¸c ®¬n vÞ ®Æt hµng chuÈn bÞ tiÕp nhËn hµng ho¸. ChuyÓn hµng vÒ kho cña doanh nghiÖp hoÆc giao trùc tiÕp cho c¸c ®¬n vÞ ®Æt hµng 2.4.8 KiÓm tra hµng ho¸. KiÓm tra chÊt l­îng hµng ho¸ cã t¸c dông ®¶m b¶o quyÒn lîi cho kh¸ch hµng, ng¨n chÆn kÞp thêi nh÷ng hËu qu¶ xÊu vµ b¶o ®¶m uy tÝn trong quan hÖ bu«n b¸n xuÊt nhËp khÈu, nã gåm nh÷ng c«ng viÖc nh­ kiÓm tra hµng ho¸ vµ kiÓm ®Þnh hµng ho¸ nÕu hµng ho¸ lµ ®éng thùc vËt, kiÓm tra vÒ sè l­îng hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu ®­îc thùc hiÖn bëi c¸c c¬ quan chøc n¨ng ®Æc biÖt nh­ C«ng ty gi¸m ®Þnh, c¬ quan H¶i quan cë ga, c¶ng. 2.4.9 Lµm thñ tôc thanh to¸n. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång ngo¹i th­¬ng, cã thÓ nãi thanh to¸n lµ kh©u träng t©m vµ kÕt qu¶ cuèi cïng cña tÊt c¶ c¸c giao dÞch kinh doanh th­¬ng m¹i quèc tÕ. Do ®Æc ®iÓm bu«n b¸n víi n­íc ngoµi, nªn thanh to¸n trong kinh doanh th­¬ng m¹i quèc tÕ phøc t¹p do vËy cÇn ph¶i rÊt cÈn thËn ®Ó tr¸nh x¶y ra tæn thÊt. Trong thñ tôc thanh to¸n, cã nhiÒu ph­¬ng thøc thanh to¸n nh­: th­ tÝn dông ( L/C), ph­¬ng thøc nhê thu, chuyÓn tiÒn.... ViÖc thùc hiÖn thanh to¸n theo ph­¬ng thøc nµo ph¶i quy ®Þnh cô trÓ trong hîp ®ång. Doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh thanh to¸n theo ®óng ®iÒu kiÖn cña hîp ®ång. 2.4.10 KhiÕu n¹i vÒ hµng ho¸ ( nÕu cã ) Khi thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu, nÕu chñ hµng xuÊt khÈu ph¸t hiÖn thÊy hµng nhËp khÈu bÞ tæn thÊt, ®æ vì, thiÕu hôt, mÊt m¸t th× cÇn lËp hå s¬ khiÕu n¹i ngay ®Ó khái bá lì thêi h¹n khiÕu n¹i. Bªn nhËp khÈu ph¶i viÕt ®¬n khiÕu n¹i vµ göi cho bªn bÞ khiÕu n¹i trong thêi h¹n quy ®Þnh, kÌm theo nh÷ng b»ng chøng vÒ viÖc tæn thÊt nh­: biªn b¶n gi¸m ®Þnh, ho¸ ®¬n, vËn ®¬n ®­êng biÓn, ®¬n b¶o hiÓm ( nÕu khiªu n¹i C«ng ty b¶o hiÓm ) Tuú theo néi dung khiÕu n¹i mµ ng­êi nhËp khÈu vµ bªn bÞ khiÕu n¹i cã c¸c c¸ch gi¶i quyÕt kh¸c nhau. NÕu nh­ kh«ng tù gi¶i quyÕt ®­îc th× lµm ®¬n kiÖn göi ®Õn träng tµi k×nh tÕ hoÆc toµ ¸n kinh tÕ theo quy ®Þnh trong hîp ®ång. Tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu lµ kh©u quan träng nhÊt vµ còng lµ kh©u cã chÞu t¸c ®éng cña nhiÒu nh©n tè. Nã bao gåm c¸c nghiÖp vô, c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau nh­ng ph¶i ®­îc tiÕn hµnh theo tr×nh tù nhÊt ®Þnh hoÆc tiÕn hµnh song song. Trong giai ®o¹n nµy, nÕu thùc hiÖn ®­îc tèt th× hiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu cña c«ng ty sÏ t¨ng lªn do tiÕt kiÖm ®­îc thêi gian tranh thñ ®­îc c¬ héi kinh doanh, tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ së dông vèn, t¨ng tèc ®é quay vßng cña vèn vµ tr¸nh ®­îc c¸c rñi ro trong khi nhËp hµng. Muèn lµm tèt kh©u nµy th× ngoµi viÖc n©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé lµm hµng th× c«ng ty còng cÇn thiÕt lËp quan hÖ tèt víi c¸c c¬ quan nh­ ng©n hµng, thuÕ quan, h¶i quan, c¬ quan vËn chuyÓn.... 2.5. Tæ chøc tiªu thô hµng nhËp khÈu. Sau khi nhËp hµng tõ ngoµi vÒ, doanh nghiÖp giao hµng cho ®¬n vÞ ®Æt hµng hoÆc tæ chøc tiªu thô tèt trªn thÞ tr­êng néi ®Þa. Doanh nghiÖp nhËp khÈu cÇn tiÕn hµnh tiªu thô hµng ho¸ cã hiÖu qu¶, ®em l¹i lîi nhuËn cao nhÊt cho doanh nghiÖp, t¹o ®iÒu kiÖn t¸i ®Çu t­ vµo qu¸ tr×nh nhËp khÈu tiÕp theo. §©y lµ giai ®o¹n b¸n hµng hay tiªu thô hµng nhËp khÈu. Nã gióp cho gi¸ trÞ ®­îc thùc hiÖn. Tiªu thô nhanh th× c«ng ty sím thu håi vèn ®Ó sö dông ®Çu t­ vµo c¸c lÜnh vùc cã l·i kh¸c. Ngoµi ra, trong qu¸ tr×nh tiªu thô, c«ng ty míi cã c¬ héi x©y dùng ch÷ tÝn víi c¸c b¹n hµng vµ t×m hiÓu ®­îc nhu cÇu cña c¸c kh¸ch hµng hiÖn t¹i vµ tiÒm n¨ng. §Ó lµm tèt kh©u nµy, doanh nghiÖp nhËp khÈu cÇn ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p nh»m cñng cè c¸c quan hÖ truyÒn thèng, ®ång thêi thu hót nhiÒu kh¸ch hµng h¬n n÷a ®Õn víi doanh nghiÖp m×nh, nh­ c¸c biÖn ph¸p vÒ thanh to¸n, vËn chuyÓn, l­u kho.... II/ Quan niÖm vµ chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ XNK. 1. Quan niÖm vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu. Theo nghÜa tæng qu¸t, hiÖu qu¶ kinh doanh lµ ph¹m trï ph¶n ¸nh tr×nh ®é vµ n¨ng lùc qu¶n lý, b¶o ®¶m thùc hiÖn cã kÕt qu¶ cao nh÷ng nhiÖm vô kinh tÕ - x· héi ®Æt ra víi chi phÝ nhá nhÊt. Víi néi dung nh­ vËy, ta cÇn ph©n biÖt sù kh¸c nhau vµ mèi quan hÖ gi÷a hiÖu qu¶ kinh doanh vµ kÕt qu¶ kÝnh doanh. HiÖu qu¶ kinh doanh vÒ h×nh thøc lu«n lµ mét ph¹m trï so s¸nh thÓ hiÖn mèi t­¬ng quan g÷a c¸i bá ra vµ c¸i thu vÒ ®­îc, cßn kÕt qu¶ chØ lµ yÕu tè cÇn thiÕt ®Ó tÝnh to¸n vµ ph©n tÝch hiÖu qu¶. Khi xem xÐt ®éc lËp chØ tiªu kÕt qu¶ kinh doanh th× nã ch­a thÓ hiÖn ®­îc nã t¹o ra ë møc vµ víi chi phÝ nµo. MÆt kh¸c khi xem xÐt vÊn ®Ò hiÖu qu¶ kinh doanh còng cÇn ph¶i ®Æt nã trong mét qu¸ tr×nh mµ trong ®ã c¸c yÕu tè t¨ng thªm cã sù liªn kÕt ®Õn nh÷ng yÕu tè s½n cã bíi xÐt trªn quan ®iÓm triÕt häc M¸c-Lªnin th× sù vËt vµ hiÖn ­îng ®Òu cã mèi quan hÖ rang buéc chø kh«ng tån t¹i mét c¸ch riªng lÎ. ViÖc xem xÐt nh­ vËy ®Ó tr¸nh ý kÕn cho r»ng hiÖu qu¶ kinh doanh lµ quan hÖ tØ lÖ gi÷a phÇn t¨ng thªm cña kÕt qu¶ vµ phÇn t¨ng thªm cña chi phÝ. ViÖc quan niÖm nh­ vËy lµ phï hîp h¬n cho viÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cña viÖc më réng s¶n xuÊt kinh doanh. B¶n chÊt cña hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ n©ng coa n¨ng suÊt lao ®éng x· héi vµ tiÕt kiÖm lao ®éng x· héi. §©y lµ hai mÆt cã mèi quan hÖ mËt thiÕt cña vÊn ®Ò hiÖu qu¶ kinh tÕ. ChÝnh viÖc khan hiÕm nguån lùc vµ viÖc sö dông chóng cã tÝnh c¹nh tranh nh»m tho¶ m·n nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña x· héi, ®Æt ra yªu cÇu ph¶i khai th¸c, tËn dông triÖt ®Ó vµ tiÕt kiÖm c¸c nguån lùc. §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp buéc ph¶i chó träng c¸c ®iÒu kiÖn néi t¹i, ph¸t huy n¨ng lùc, hiÖu n¨ng cña c¸c yÕu tè s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm mäi chi phÝ. V× vËy, yªu cÇu cña viÖc n©ng coa hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ ph¶i ®¹t kÕt qu¶ tèi ®a víi chi phÝ tèi thiÓu, hay chÝnh x¸c h¬n lµ ®¹t kÕt qu¶ tèi ®a víi chi phÝ nhÊt ®Þnh hoÆc ng­îc l¹i ®¹t kÕt qu¶ nhÊt ®inhj víi chi phÝ tèi thiÓu. Chi phÝ ë ®©y ®­îc hiÓu theo nghÜa réng lµ chi phÝ t¹o ra nguån lùc vµ chi phÝ sö dông nguån lùc ®ång thêi ph¶i bao gåm c¶ chi phÝ c¬ héi. Khi ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cÇn xem xÐt trªn hai mÆt ®Þnh l­îng vµ ®Þnh tÝnh. VÒ mÆt ®Þnh l­îng: HiÖu qu¶ kinh doanh cña viÖc thùc hiÖn mçi nhiÖm vô kinh doanh biÓu hiÖn ë mçi t­¬ng quan gi÷a kÕt qu¶ thu ®­îc vµ chi phÝ bá ra. NÕu xÐt vÒ mÆt tæng l­îng th× hiÖu qu¶ kinh doanh chØ cã ®­îc khi kÕt qu¶ lín h¬n chi phÝ, chªnh lÖch nµy cµng lín th× thiÖu qu¶ kinh doanh cµng cao vµ ng­îc l¹i. VÒ mÆt ®Þnh tÝnh, møc ®é hiÖu qu¶ kinh doanh coa thu ®­îc ph¶n ¸nh sù cè g¾ng nç lùc, tr×nh ®é qu¶n lý cña mçi kh©u, mçi bé phËn trong doanh nghiÖp vµ sù g¾n bã cña viÖc gi¶i quyÕt nh÷ng yªu cÇu vµ môc tiªu kinh doanh víi nh÷ng yªu cÇu vµ môc tiªu chÝnh trÞ - x· héi. Hai mÆt ®Þnh l­îng vµ ®Þnh tÝnh cña ph¹m trï nµy cã quan hÖ chÆt chÏ víi nhau. Trong nh÷ng biÓu hiÖn vÒ ®Þnh l­îng ph¶i nh»m ®¹t ®­îc nh÷ng môc tiªu chÝnh trÞ x· héi nhÊt ®Þnh. Ng­îc l¹i, viÖc qu¶n lý kinh tÕ dï ë giai ®o¹n nµo còng kh«ng chÊp nhËn viÖc thùc hiÖn nh÷ng yªu cÇu môc tiªu chÝnh trÞ- x· héi víi bÊt kú gi¸ nµo. Trªn ®©y, ta ®· ®Ò cËp tíi quan niÖm hiÖu qu¶ kinh doanh ®èi víi c¸c ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung. VËy hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu cã g× kh¸c ? Nh­ chóng ta ®· biÕt, ho¹t ®éng nhËp khÈu kµ mét trong hai ho¹t ®éng chÝnh cña th­¬ng m¹i quèc tÕ. Nã ra ®êi nh»m tho¶ m·n nhu cÇu trao ®æi gi÷a c¸c quèc gia, cô thÓ lµ nh»m bï ®¾p nh÷ng hµng ho¸, vËt t­ nguyªn liÖu trong n­íc kh«ng cã hoÆc s¶n xuÊt ch­a ®ñ, hoÆc s¶n xuÊt kÐm hiÖu qu¶. XÐt theo ý nghÜa ®ã th× ho¹t ®éng nhËp khÈu lµ hÕt søc cÇn thiÕt, nã ®ãng gãp vµo viÖc n©ng cao ®êi sèng cña nh©n d©n còng nh­u gãp phÇn vµo viÖc n©ng cao n¨ng lùc vµ æn ®Þnh s¶n xuÊt cña c¸c doanh nghiÖp trong n­íc. Nh­ vËy, xÐt vÒ mÆt b¶n chÊt hiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu lµ mét h×nh th¸i cña ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung, nã kÕ thõa vµ xoay quanh b¶n chÊt cña ho¹t ®éng kinh doanh, nã ®­îc më réng vÒ mÆt kh«ng gian trao ®æi hµng ho¸ vµ chñng lo¹i hµng ho¸. Do vËy, b¶n chÊt cña ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu lµ b¶n chÊt cña ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung. Tuy vËy, khi ®Ò cËp ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu chóng ta còng cÇn quan t©m tíi mét sè ®Æc ®iÓm cã tÝnh ®Æc tr­ng cña nã. Bëi v×, doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu lµ mét doanh nghiÖp trao ®æi bu«n b¸n hµng ho¸ v­ît qua biªn giíi ®Êt n­íc. Tuy nhiªn xÐt theo môc ®Ých cuèi cïng th× hiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu lµ t­¬ng quan gi÷a kÕt qu¶ thu vÒ vµ chi phÝ bá ra ®Ó cã ®­îc kÕt qu¶ ®ã. MÆt kh¸c nÕu ®øng trªn gãc ®é tõng yÕu tè riªn lÎ ®Ó xem xÐt th× hiÖu qu¶ lµ thÓ hiÖn t×nh ®é vµ kh¶ n¨ng sö dông c¸c yÕu tè, c¸c nguån lùc cÇn thiÕt phôc vô cho qu¸ tr×nh kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Trong thùc tÕ, hiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trong c¸c doanh nghiÖp t¨ng lªn trong c¸c tr­êng hîp sau: KÕt qu¶ t¨ng, chi phÝ gi¶m. KÕt qu¶ t¨ng, chi phÝ t¨ng nh­ng tèc ®é t¨ng cña chi phÝ chËm h¬n tèc ®é t¨ng cña kÕt qu¶ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Tr­êng hîp nµy trong kinh doanh phæ biÕn h¬n vµ ta ph¶i chÊp nhËn bëi lÏ thêi gian ®Çu chi phÝ t¨ng cao nh­ng kÕt qu¶ thÊp do ®æi míi mÆt hµng, thay ®æi thÞ tr­êng,... Th­êng khi môc tiªu tån t¹i cña doanh nghiÖp trong ®iÒu kiÖn tèi thiÓu nhÊt lµ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu cña doanh nghiÖp ph¶i t¹o ra thu nhËp tõ bu«n b¸n víi n­íc ngoµi, ®ñ bï ®¾p chi phÝ vµ cã chót l·i cßn nÕu kh«ng lµ ph¶i cã l·i vµ tÝch luü ®Ó t¸i s¶n xuÊt më réng. §iÒu nµy lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan buéc c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu phaØ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña m×nh. Còng cÇn ph¶i nãi thªm r»ng, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu cña doanh nghiÖp cÊn xem xÐt toµn diÖn vÒ kh«ng gian vµ thêi gian nhÊt lµ trong giai ®o¹n hiÖn nay víi ®­êng lèi chÝnh s¸ch më cöa nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc, hiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu quyÕt ®Þnh kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. VÒ mÆt thêi gian, hiÖu qu¶ mµ doanh nghiÖp ®Ët ®­îc trong tõng thêi kú, tõng giai ®o¹n kh«ng ®­îc lµm gi¶m sót hiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸c giai ®o¹n tiÕp theo. §iÒu nµy ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp kh«ng ®­îc v× lîi Ých tr­íc m¾t mµ quªn ®i lîi Ých l©u dµi; kh«ng ph¶i gi¶m chi phÝ, t¨ng kÕt qu¶ lµ hiÖu qu¶ khi chÝnh viÖc t¨ng gi¶m nµy ¶nh h­ëng xÊu ®Õn c¸c môc ®Ých kh¸c, kÕt qu¶ kh¸c. VÒ mÆt kh«ng gian, ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu chØ ®­îc coi lµ hiÖu qu¶ khi b¶n th©n nã cã hiÖu qu¶ vµ kh«ng cã ¶nh h­ëng tiªu cùc ®Õn c¸c ngµnh kh¸c, hoÆc trong néi bé ngµnh vµ còng kh«ng thÓ nãi lµ hiÖu qu¶ nÕu nã kh«ng mang l¹i mét chót lîi Ých nµo cho x· héi. Tãm l¹i, hiÖu qu¶ mµ c¸c doanh nghiÖp ®¹t ®ùoc ph¶i th¶o m·n ®­îc yªu cÇu cña c¶ doanh nghiÖp vµ Nhµ n­íc. HiÖu qu¶ lµ th­íc ®o tr×nh ®é qu¶n lý cña c¸n bé l·nh ®¹o, lµ chØ tiªu ®¸nh gi¸ tr×nh ®é sö dông c¸c yÕu tè ®Çu vµo. Tõ ®©y, ta thÊy r»ng viÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ®Ó ®Ò ra ph­¬ng h­íng biÖn ph¸p hµnh ®éng cô thÓ cho doanh nghiÖp lµ mét viÖc lµm cÇn thiÕt. 2. Ph©n lo¹i hiÖu qu¶ nhËp khÈu: HiÖu qu¶ kinh doanh cã nhiÒu c¸ch biÓu hiÖn kh¸c nhau tuú vµo c¸ch thøc ph©n tÝch xem xÐt mµ ta chia ho¹t ®éng kinh doanh ra lµm c¸c lo¹i kh¸c nhau. ViÖc ph©n lo¹i hiÖu qu¶ kinh doanh theo nh÷ng tiªu thøc kh¸c nhau cã t¸c dông thiÕt thùc trong c«ng t¸c qu¶n lý. Trong kinh doanh nhËp khÈu hiÖu qu¶ kinh doanh ®­îc biÓu hiÖn ë nh÷ng d¹ng kh¸c nhau. ViÖc ph©n lo¹i hiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu, ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu vµ x¸c ®Þnh nh÷ng biÖn ph¸p n©ng cã hiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu.C¸c c¸ch ph©n lo¹i hiÖu qu¶ chñ yÕu: HiÖu qu¶ kinh doanh c¸ biÖt vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi: HiÖu qu¶ kinh doanh c¸ biÖt lµ hiÖu qu¶ kinh doanh thu ®­îc tõ ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu cña tõng doanh nghiÖp kinh doanh. BiÓu hiÖn chung cña hiÖu qu¶ c¸ biÖt lµ lîi nhuËn mµ mçi doanh nghiÖp ®¹t ®­îc. HiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi mµ th­¬ng m¹i ®em l¹i cho nÒn kinh tÕ quèc d©n lµ sù ®ãng gãp cña ho¹t ®éng nhËp khÈu vµo ph¸t triÓn s¶n xuÊt, ®æi míi c¬ cÊu kinh tÕ, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, tÝch luü ngo¹i tÖ t¨ng thu nhËp ng©n s¸ch, gi¶i quyÕt viÖc lµm, c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n. Gi÷a hiÖu qu¶ c¸ biÖt vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi cã mèi quan hÖ nh©n qu¶ vµ t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau. HiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi chØ cã thÓ ®¹t ®­îc trªn c¬ së ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ cña c¸c doanh nghiÖp nãi chung, c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu nãi riªng. Tuy vËy, cã thÓ cã nh÷ng doanh nghiÖp kh«ng ®¶m b¶o hiÖu qu¶ ( bÞ lç ) nh­ng nÒn kinh tÕ vÉn thu ®­îc hiÖu qu¶. Tuy nhiªn, t×nh h×nh kh«ng hiÖu qu¶ cña doanh nghiÖp chØ cã thÓ chÊp nhËn ®­îc trong nh÷ng thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh do nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ch quan mang l¹i. ViÖc thua lç nµy chØ cã thÓ lµ thua lç trong ng¾n h¹n kh«ng thÓ lµ trong dµi h¹n. V× vËy, c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ph¶i quan t©m ®Õn c¶ hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi vµ hiÖu qu¶ c¸ biÖt, kÕt hîp hµi hoµ c¸c lîi Ých, xem xÐt chó träng sù t­¬ng hç lÉn nhau. HiÖu qu¶ chi phÝ bé phËn vµ hiÖu qña chi phÝ tæng hîp: HiÖu qu¶ chi phÝ tæng hîp thÓ hiÖn mèi t­¬ng quan gi÷a kÕt qu¶ thu ®­îc vµ tæng chi phÝ bá ra ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô kinh doanh. Cßn hiÖu qu¶ chi phÝ bé phËn l¹i thÓ hiÖn mèi t­¬ng quan gi÷a kÕt qu¶ thu ®­îc víi l­îng chi phÝ tõng yÕu tè cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô Êy (lao ®éng, vån,...). Mçi nhµ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh trong nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ vÒ tµi nguyªn, tr×nh ®é kü thuËt, c¬ së tµi chÝnh, nguån lùc. Do vËy, viÖc xem xÐt ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ chi phÝ bé phËn vµ hiÖu qu¶ chi phÝ tæng hîp lµ cÇn thiÕt. ThÓ hiÖn ë hiÖu qu¶ chi phÝ tæng hîp cho ta thÊy hiÖu qu¶ ho¹t ®éng chung cña doanh nghiÖp, cßn viÖc tÝnh to¸n vµ ph©n tÝch hiÖu qu¶ cña c¸c chi phÝ bé phËn cho thÊy sù t¸c ®éng cña nh÷ng nh©n tè néi bé ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh nãi chung. HiÖu qu¶ tuyÖt ®èi vµ hiÖu qu¶ so s¸nh: HiÖu qu¶ tuyÖt ®èi lµ hiÖu qu¶ ®­îc tÝnh to¸n cho tõng ph­¬ng ¸n cô thÓ b»ng c¸ch x¸c ®Þnh mèi t­¬ng quan g÷a kÕt qu¶ thu ®­îc víi l­oùng chci phÝ bá ra. VÒ mÆt l­îng, hiÖu qu¶ nµy ®­îc biÓu hiÖn ë c¸c chØ tiªu kh¸c nhau nh­ng n¨ng suÊt lao ®éng, thêi h¹n hoµn vån, tØ xuÊt vån... HiÖu qu¶ so s¸nh ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch so s¸nh c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ tuyÖt ®èi, hoÆc so s¸nh t­¬ng quan c¸c ®¹i l­îng thÓ hiÖn chi phÝ, hoÆc kÕt qu¶ cña c¸c ph­¬ng ¸n víi nhau. C¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ so s¸nh ®­îc sö dông ®Ó ®¸nh gi¸ møc ®é hiÖu qu¶ cña c¸c ph­¬ng ¸n, ®Ó chän ph­¬ng ¸n cã lîi nhÊt vÒ kinh tÕ. 3. Môc ®Ých vµ ý nghÜa cña viÖc b¶o ®¶m vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh kh«ng chØ lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña bÊt kú quèc gia nµo mµ cßn lµ mèi quan t©m cña bÊt ký doanh nghiÖp nµo khi tham gia vµo ho¹t ®éng t¹o ra lîi nhuËn vµ lîi Ých x· héi trong nÒn kinh tÕ hiÖn nay. Víi môc ®Ých tån t¹i ph¸t triÓn kh«ng ngõng më réng thÞ tr­¬ng, më réng quy m« doanh nghiÖp c¶ vÒ bÒ réng lÉn bÒ s©u th× kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c lµ ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trªn c¬ së kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. §èi víi c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, hiÖu qu¶ kh«ng nh÷ng lµ th­íc ®o chÊt l­îng ph¶n ¸nh tr×nh ®é tæ chøc, qu¶n lý kinh doanh mµ cßn lµ vÊn ®Ò sèng cßn cña doanh nghiÖ._.p. Bëi v× mçi mét th­¬ng vô kinh doanh xuÊt nhËp khÈu th­êng cã gi¸ trÞ lín vµ thêi gian thu håi vèn l©u, ®èi t­îng qu¶n lý v­ît qua biªn giíi quèc gia. TÊt c¶ nh÷ng ®æi míi c¶i tiÕn vÒ néi dung, ph­¬ng ph¸p, biÖn ph¸p ¸p dông trong qu¶n lý chØ thùc sù mang l¹i ý nghÜa khi vµ chØ khi ®¹t hiÖu qu¶ kinh doanh. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn ngµy cµng më réng, doanh nghiÖp muèn v­¬n lªn tr­íc tiªn ®ßi hái ph¶i kinh doanh cã hiÖu qu¶. HiÖu qu¶ kinh doanh cµng cao doanh nghiÖp cµng cã ®iªu kiÖn më réng, khuyÕch tr­¬ng søc m¹nh cña doanh nghiÖp. Mét doanh nghiÖp kh«ng thÓ tån t¹i nÕu kinh doanh kh«ng hiÖu qu¶. ChÝnh v× vËy, mét yªu cÇu tÊt yÕu ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp lµ kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, viÖc lµm nµy thÓ hiÖn ý nghÜa trªn c¸c mÆt. §èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n: ChÝnh lµ tiÕt kiÖm nguånlùc, nguyªn vËt liÖu cho x· héi, t¹o ®iÒu kiÖn cho nªn kinh tÕ ®Êt n­íc n¾m b¾t ®­îc nh÷ng thµnh tùu khoa häc kü thuËt tiªn tiÕn trªn thÕ giíi vµ hoµ nhËp vµo ®ã. HiÖu qu¶ kinh doanh ®ã lµ mét ph¹m trï kinh tÕ quan träng ph¶n ¸nh yªu cÇu cña quy luËt tiÕt kiÖm thêi gian, ph¶n ¸nh tr×nh ®é sö dông c¸c nguån lùc, tr×nh ®é lùc l­îng s¶n xuÊt vµ møc ®é hoµn thiÖn cña quan hÖ s¶n xuÊt trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. Tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt ngµy cµng cao th× quan hÖ s¶n xuÊt ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n n©ng cao hiÖu qu¶. ChÝnh v× v©y, ®¹t hiÖu qu¶ cao trong kinh doanh nãi chung vµ kinh doanh nhËp khÈu nãi riªng lµ n©ng cao ®êi s«ngs nh©n d©n vµ sù phån thÞnh cña ®Êt n­íc. §èi víi b¶n th©n doanh nghiÖp, hiÖu qu¶ kinh doanh xÐt vÒ mÆt tuyÖt ®èi chÝnh thøc lµ lîi nhuËn thu ®­îc. Nã lµ c¬ së ®Ó t¸i s¶n xuÊt më réng, c¶i thiÖn ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp, t¨ng c­êng søc m¹nh cña doanh nghiÖp còng nh­ n©ng cao uy tÝn cña doanh nghiÖp trªn th­¬ng tr­êng, t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp më réng ho¹t ®éng kinh doanh sau nay. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, mét doanh nghiÖp kinh doanh cã hiÖu qu¶ cao sÏ cã ¶nh h­ëng ®Õn søc c¹nh tranh vµ c¬ héi ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. §iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn ë chç: mét mÆt hiÖu qu¶ kinh doanh cao lµ biÓu hiÖn cña sù c¹nh tranh tèt, mÆt kh¸c ®Õn l­ît m×nh hiÖu qu¶ kinh doanh cao sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó cñng cè vµ n©ng cao søc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. Së dÜ vËy bëi v× ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh mét gi¶i ph¸p lµ doanh nghiÖp t×m c¸ch t¨ng kÕt qu¶ kinh doanh (c¸c chi phÝ kh«ng ®æi hoÆc t¨ng víi tèc ®é chËm h¬n), ®iÒu nµy chØ cã thÓ cã ®­îc khi doanh nghiÖp vµ s¶n phÈm cña nã cã søc c¹nh tranh tèt. MÆt kh¸c khi doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶ th× nã sÏ cã thÓ tiÕp tôc ®Çu t­ vµ hoµn thiÖn c¸c c«ng cô c¹nh tranh cña m×nh. Ngoµi ra, hiÖu qu¶ kinh doanh còng t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp ph¸t triÓn. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, chØ khi ®¹t hiÖu qu¶ cao th× doanh nghiÖp míi cã ®iÒu kiÖn b¶o toµn ®ång vèn vµ cã l·i. ChÝnh ®©y lµ c¬ së ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ ®Çu t­ ®Ó t×m hiÓu nghiªn cøu còng nh­ thùc hiÖn kinh doanh nh÷ng s¶n phÈm, lÜnh vùc míi còng nh­ cã c¬ së ®Ó thùc hiÖn nh÷ng th­¬ng vô lín. * §èi víi ng­êi lao ®éng: HiÖu qu¶ kinh doanh lµ ®éng c¬ thóc ®Èy, kÝch thÝch ng­êi lao ®éng, lµm hä h¨ng say, yªn t©m ngµy cµng nhiÒu ®Õn hiÖu qu¶, tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong c«ng ty vµ cã thÓ ngµy cµng ®ãng gãp nh÷ng c«ng søc ®¸ng kÓ cho doanh nghiÖp. N©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ®ång nghÜa víi n©ng cao ®êi sèng ng­êi lao ®éng trong doanh nghiÖp. §ã lµ yªu cÇu c¬ b¶n cña c¸c doanh nghiÖp cÇn cã. Tãm l¹i, ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung vµ ho¹t ®éng nhËp khÈu nãi riªng ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶, ®©y lµ ®iÒu kiÖn sèng cßn cña doanh nghiÖp, cña mçi ngµnh mçi thµnh viªn trong doanh nghiÖp ph¶i thùc sù quan t©m, nhiÖt t×nh trong mçi ho¹t ®éng, c«ng viÖc cña m×nh ®Ó tõ ®ã gãp phÇn tèt nhÊt kh¶ n¨ng cña m×nh vµo môc tiªu hiÖu qu¶ cña c«ng ty vµ còng chÝnh lµ n©ng cao hiÖu qu¶ cña mäi thµnh viªn trong c«ng ty. 4.HÖ thèng chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu. §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu ng­êi ta sö dông mét hÖ thèng c¸c chØ tiªu sau: å = = i Pi Qi D 1 * Doanh thu: D: Doanh thu Q: khèi l­îng hµng ho¸ hoÆc c«ng viÖc kinh doanh XNK i: mÆt hµng hoÆc tªn c«ng viÖc dÞch vô n: Lo¹i mÆt hµng hoÆc dÞch vô Chi phÝ l­u th«ng: Chi phÝ l­u th«ng hµng ho¸ XNK ®­îc biÓu hiÖn d­íi d¹ng tiÒn tÖ cña l­îng hao phÝ lao ®éng ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh l­u chuyÓn hµng ho¸ XNK. Ch¼ng h¹n nh­ chi phÝ thu mua hµng ho¸, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n, ph©n lo¹i, ®ãng gãi, chi phÝ lµm thñ tôc xuÊt nhËp khÈu, chi phÝ mua b¶o hiÓm hµng ho¸... Lîi nhuËn: Lîi nhuËn ®­îc hiÓu ®¬n gi¶n nh­ mét kho¶n tiÒn chªnh lÖch d«i ra gi÷a tæng thu nhËp vµ tæng chi phÝ ho¹t ®én kinh doanh XNK cã tÝnh ®Õn yÕu tè b¶o toµn vèn kinh doanh, së dÜ nãi ®ªn syÕu tè nµy v× trong ®iÒu kiÖn l¹m ph¸t lín, gi¸ trÞ ®ång tiÒn vÞ mÊt gi¸, tØ gi¸ hèi ®o¸i gi÷a ngo¹i tÖ vµ ®ång tiÒn VN t¨ng cao nhiÒu ®¬n vÞ ho¹t ®éng kinh doanh XNK sau qu¸ tr×nh ho¹t ®éng còng thu ®­îc kho¶n tiÒn chªnh lÖch d«i ra gi÷a tæng thu nhËp vµ tæng chi phÝ b»ng ®ång tiÒn VN nh­ng khi quy ®æi vÒ gèc hoÆc NT t× bÞ lç, ë n­íc ta lîi nhuËn cña c¸c ®¬n vÞ kinh doanh XNK ®­îc biÓu thÞ b»ng c«ng thøc sau: Doanh thu Gi¸ thu CP Lîi nhuËn = b¸n hµng - mua gèc - l­u - ThuÕ XNK hµng XNK th«ng HiÖu qu¶ kinh doanh tæng qu¸t (HQKD): ChØ tiªu nµy cho biÕt 1 ®ång chi phÝ sÏ t¹o ra m¸y ®ång doanh thu hoÆc lîi nhuËn. HQKD = Tæng doanh thu / Chi phÝ (hoÆc) Lîi nhuËn / Chi phÝ TØ suÊt lîi nhuËn (Hln) Hln = Lîi nhuËn / Doanh thu HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng: Sè l­îng vµ chÊt l­îng lao ®éng lµ yÕu tè c¬ b¶n cña s¶n xuÊt kinh doanh. Nã gãp phÇn quan träng trong viÖc n©ng cao kÕt qu¶ kinh doanh cña DN. HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng ®­îc biÓu hiÖn ë n¨ng suÊt lao ®éng (NSLD) NSLD ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch chia kÕt qu¶ kinh doanh trong kú cho sè l­îng lao ®éng b×nh qu©n trong kú. NSKD = Doanh thu / Lao ®éng HoÆc = Lîi nhuËn / Lao ®éng HiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh (Hvkd): Trong ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu, viÖc tÝnh to¸n hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh cã ý nghÜa quan träng vëi nã gióp DN theo dâi, kiÓm so¸t t×nh h×nh sö dông vèn, lµ c¬ së ®Ó xem xÐt tíi viÖc huy ®éng vèn kinh doanh. ChØ tiªu nµy cho biÕt 1 ®ång vèn kinh doanh t¹o ra mÊy ®ång doanh thu hay lîi nhuËn. Hvkd = Doanh thu / Vèn kinh doanh = Lîi nhuËn / Vèn kinh doanh ChØ tiªu tØ suÊt ngo¹i tÖ (Hnt) ChØ tiªu nµy cho biÕt 1 USD chi phÝ bá ra thu ®­îc bao nhiªu ®ång doanh thu VN§. TØ suÊt nµy trong kinh doanh nhËp khÈu cÇn ph¶i cao h¬n gi¸ b¸n USD cña ng©n hµng th× míi cã hiÖu qu¶. Tãm l¹i, ta cã b¶ng chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu nh­ sau: B¶ng 1: B¶ng chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu: Stt ChØ tiªu Ký hiÖu C¸ch tÝnh 1 HiÖu qu¶ kinh doanh tæng qu¸t HQKD =Tæng doanh thu/Tæng CP =Tæng lîi nhuËn/Tæng CP 2 TØ suÊt lîi nhuËn Hln = Lîi nhuËn/ Doanh thu 3 HiÖu qu¶ sö dông l® NSLD = Doanh thu / Lao ®éng = Lîi nhuËn / Lao ®éng 4 HiÖu qu¶ sö dông vkd Hvkd = Doanh thu / Vèn kd 5 TØ suÊt ngo¹i tÖ TSNT =Doanhthu(VND)/Cp (usd) å = = i Pi Qi D 1 * n 6 Doanh thu D III-C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi hiÖu qu¶ ho¹t ®éng nhËp khÈu. 1.Nh©n tè kh¸ch quan. Trong ho¹t ®éng th­¬ng m¹i, bÊt kú mét h×nh thøc kinh doanh nµo còng chÞu sù ¶nh h­ëng s©u s¾c cña m«i tr­êng kinh doanh. ChÝnh v× vËy, khi yiÕn hµnh baats kú mét ho¹t ®éng nhËp khÈu nµo ng­êi ta ®Òu xem xÐt kü l­ìng m«i tr­êng kinh doanh sao cho chi phÝ mµ hä bá ra Ýt nhÊt vµ thu lîi nhuËn cao nhÊt. 1.1 M«i tr­êng chÝnh trÞ - luËt ph¸p trong n­íc vµ quèc tª. ChÕ ®é chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc lµ nh÷ng yÕu tè mµ c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu buéc ph¶i n¾m râ vµ tu©n thñ mét c¸ch v« ®iÒu kiÖn v× chóng thÓ hiÖn ý chÝ cña §¶ng l·nh ®¹o cña mçi n­íc, sù thèng nhÊt chung cña quèc tÕ. Ho¹t ®éng nhËp khÈu ®­îc tiÕn hµnh gi÷a c¸c chñ thÓ ë c¸c quèc gia kh¸c nhau, do ®ã nã kh«ng chØ chÞu sù t¸c ®éng cña chÕ ®é, chÝnh s¸ch, luËt ph¸pë trong n­íc mµ coµn ph¶i chÞu nh÷ng ®iÒu kiÖn t­¬ng tù ë phÝa c¸c n­íc ®èi t¸c. T×nh h×nh chÝnh trÞ trong n­íc vµ quèc tÕ cã ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng nhËp khÈu. Víi mét ®èi t¸c mµ t¹i ®ã ®ang cã xung ®ét vÒ chÝnh trÞ sÏ g©y c¶n trë ®Õn tiÕn tr×nh thùc hiÖn ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. Còng nh­ vËy, nÕu t×nh h×nh chÝnh trÞ trong n­íc bÊt æn ®Þnh th× ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cã thÓ bÞ gi¶m su¸t hoÆc ®×nh trÖ. 1.2. C ¸c c«ng cô vµ chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« ®èi víi nhËp khÈu. Th­¬ng m¹i quèc tÕ nãi chung ®em l¹i lîi Ých to lín cho nÒn kinh tÕ nh­ng víi nh÷ng lý do vµ môc ®Ých riªng ®Ó thùc hiÖn cña m×nh nªn hÇu hÕt c¸c quèc gia ®Òu cã chÝnh s¸ch th­¬ng m¹i riªng ®Ó th­cj hiÖn môc tiªu cña chÝnh phñ ë n­íc ®ã. §Ó nÒn kinh tÕ vËn hµnh cã hiÖu qu¶ th× viÖc ®­a ra nh÷ng chÝnh s¸ch vµ quyÕt ®Þnh hîp lý lf ®iÒu hÐet søc cÇn thiÕt. Trong ho¹t ®éng XNK Nhµ n­íc th­êng ¸p dông nh÷ng h×nh thøc, c«ng cô nhÊt ®Þnh nh»m h¹n chÕ th­¬ng m¹i tù do nh­: thuÕ quan, h¹n ngach..... 1.2.1.ThuÕ quan. ThuÕ quan lµ lo¹i thuÕ ®¸nh vµo mçi ®¬n vÞ hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu cña mçi quèc gia. §©y lµ biÖn ph¸p quan träng nhÊt ®Ó thùc hiÖn chÝnh s¸ch th­¬ng m¹i. ThuÕ ®¸nh vµo tõng ®¬n vÞ hµng ho¸ nhËp khÈu gäi lµ thuÕ nhËp khÈu. NÕu thuÕ nhËp khÈu cao th× gi¸ c¶ hµng ho¸ sÏ bÞ ®éi lªn, vµ do ®ã lµm h¹n chÕ søc c¹nh tranh cña mÆt hµng cña doanh nghiÖp nhËp khÈu. Vµ ng­îc l¹i, nÕu thÕu nhËp khÈu thÊp, chi phÝ cho viÖc nhËp khÈu sÏ thÊp lµm t¨ng lîi nhuËn nhËp khÈu. Do vËy, hiÖu qu¶ nhËp khÈu sÏ ®­îc c¶i thiªn. 1.2.2. H¹n ng¹ch nhËp khÈu. H¹n ng¹ch nhËp khÈu ®­îc hiÓu lµ qui ®Þnh cña Nhµ n­íc vÒ sè l­îng cßn gi¸ trÞ cña mÆt hµng hoÆc mét nhãm hµng ®­îc phÐp nhËp khÈu tõ mét thÞ tr­êng nhÊt ®Þnh. ChÝnh s¸ch nµy ®­îc dïng ®Ó b¶o hé s¶n xuÊt trong n­íc, b¶o vÖ nguån lùc trong n­íc, c¶i thiÖn c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ, ®Ó thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch kh¸c. h¹n ng¹ch h¹n chÕ sè l­îng nhËp khÈu ®ång thêi nã còng ¶nh h­ëng ®Õn gi¸ trÞ néi ®Þa cña hµng ho¸. 1.3. Tû gi¸ hèi ®o¸i vµ tû suÊt ngo¹i tÖ hµng nhËp khÈu. Tû gi¸ hèi ®o¸i cã t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn ho¹t ®éng nhËp khÈu v× tÝnh gi¸ vµ thanh to¸n trong nhËp khÈu ph¶i dïng ®Õn ngoaÞ tÖ. Tû gi¸ hèi ®o¸i t¨ng sÏ khuyÕn khÝch xuÊt khÈu vµ h¹n chÕ nhËp khÈu vµ ng­îc l¹i. Tû gi¸ ngo¹i tÖ hµng nhËp khÈu còng cã ¶nh h­ëng ®Õn viÖc quyÕt ®Þnh nhËp khÈu hay kh«ng nhËp khÈu mét mÆt hµng nµo ®ã. Tû suÊt ngo¹i tÖ hµng nhËp khÈu lµ sè l­îng b¶n tÖ thu vÒ khi ph¶i chi ra mét ®¬n vÞ ngo¹i tÖ. Trªn c¬ së so s¸nh tû suÊt ngo¹i tÖ hµng nhËp khÈu víi tû gi¸ hèi ®o¸i, doanh nghiÖp sÏ x¸c ®Þnh ®­îc møc l·i lç lµ bao nhiªu khi tiÕn hµnh nhËp khÈu hµng ho¸ ®ã. 1.4. C¸c quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ. HiÖn nay trªn thÕ giíi ngµy cµng xuÊt hiÖn nhiÒu c¸c tæ chøc kinh tÕ quèc tÕ nh­: ASEAN, APEC, NAFTA, WTO,...ViÖc tham gia vµo c¸c tæ chøc kinh tÕ quèc tÕ nµy ®Òu ®em l¹i lîi Ých thiÕt thùc cho c¸c quèc gia. C¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh më ®­îc thÞ tr­êng tiªu thô ra n­íc ngoµi, cßn c¸c doanh nghiÖp trong n­íc th× ®Èy m¹nh thu hót vèn ®Çu t­ tõ n­íc ngoµi. Khi c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp hµng ho¸ ra n­íc ngoµi sÏ gÆp ph¶i hµng rµo thuÕ quan vµ phi thuÕ quan cña n­íc nhËp khÈu, c¸c hµng tµo nµy níi láng hay xiÕt chÆt ®Òu phô thuéc vµo quan hÖ song ph­¬ng gi÷a hai n­íc, gi÷a n­íc xuÊt khÈu vµ n­íc nhËp khÈu. ChÝnh ®iÒu nµy ®· thóc ®Èy c¸c quèc gia tÝch cùc trong quan hÖ ngo¹i giao víi n­íc kh¸c, tÝch cùc tham gia vµo c¸c tæ chøc kinh tÕ quèc tÕ nh»m t¹o ra ®­îc nh÷ng mèi quan hÖ bÒn v÷ng, xu h­íng tÝch cùc cho qu¸ tr×nh xuÊt khÈu, nhËp khÈu hµng ho¸ cña n­íc m×nh. 1.5. Sù ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt trong vµ ngoµi n­íc. Ho¹t ®éng nhËp khÈu chÞu sù t¸c ®éng trùc tiÕp cña t×nh h×nh s¶n xuÊt trong vµ ngoµi n­íc. Sù ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt trong n­íc t¹o ra sù c¹nh tranh m¹nh mÏ ®èi víi hµng nhËp khÈu vµ cã thÓ lµm gi¶m nhu cÇu nhËp khÈu. Cßn nÕu s¶n xuÊt trong n­íc kÐm ph¸t triÓn, kh«ng thÓ s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm mang tÝnh c«ng nghÖ cao, kü thuËt cao, th× nhu cÇu nhËp khÈu dÏ t¨ng lªn. ng­îc l¹i, sù ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt ë n­íc ngoµi t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm míi h¬n, hiÖn ®¹i h¬n, cã gi¸ trÞ sö dông cao h¬n, hÊp dÉn kh¸ch hµng h¬n nªn nã sÏ thóc ®Èy nhËp khÈu. NhiÒu khi ®Ó tr¸nh sù ®éc quyÒn, t¹o ra m«i tr­êng c¹nh tranh lµnh m¹nh khuyÕn khÝch ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu hiÖn nay. 1.6. HÖ thèng giao th«ng vËn t¶i vµ th«ng tin liªn l¹c. Ho¹t ®éng nhËp khÈu nãi chung kh«ng thÓ t¸ch rêi víi ho¹t ®éng vËn chuyÓn vµ th«ng tin liªn l¹c. víi mét hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c nhanh nhËy, réng kh¾p vµ hÖ thèng giao th«ng thuËn tiÖn an toµn cho phÐp c¸c doanh nghiÖp tËn dông ®­îc c¸c c¬ héi kinh doanh, tËn dông ®­îc thêi c¬, lµm ®¬n gi¶n ho¸ ho¹t ®éng nhËp khÈu, gi¶m bít ®­îc chi phÝ vµ rñi ro, n©ng cao tÝnh kÞp thêi, nhanh gän trong qu¸ tr×nh nhËp khÈu, t¨ng vßng quay cña vèn. Ng­îc l¹i, khi ho¹t ®éng nhËp khÈu ph¸t huy ®­îc tÝnh hiÖu qu¶ th× nã sÏ gãp phÇn lµm cho s¶n xuÊt trong n­íc ph¸t triÓn, t¨ng thu ng©n s¸ch tõ ®ã Nhµ n­íc cã ®iÒu kiÖn h¬n ®Ó ®Çu t­ c¶i t¹o, n©ng cÊp hÖ thèng giao th«ng vËn t¶i vµ th«ng tin liªn l¹c phôc vô nhu cÇu ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. 1.7. HÖ thèng tµi chÝnh ng©n hµng. HÖ thèng tµi chÝnh ng©n hµng cã vai trß quan träng trong qu¶n lý, cung cÇn vèn vµ thanh to¸n nªn nã can thiÖp tíi tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng cña tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ, dï doanh nghiÖp ®ã lín hay nhá hay ë bÊt cø thµnh phÇn kinh tÕ nµo. HÖ thèng ng©n hµng cung cÊp vèn, gióp c¸c doanh nghiÖp trong nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ vµ c¸c c¶nh b¸o cho doanh nghiÖp khi thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu. C¸c míi quan hÖ, uy tÝn, nghiÖp vô thanh to¸n liªn ng©n hµng cña ng©n hµng rÊt thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp tham gia vµo ho¹t ®éng nhËp khÈu ®¶m b¶o ®­îc lîi Ých cña m×nh. Khi ho¹t ®éng nhËp khÈu nãi ph¸t triÓn th× nã gãp phÇn lµm t¨ng doanh thu cho ng©n hµng, ngoµi ra nã cßn t¹o ®iÒu kiÖn cho hÖ thèng ng©n hµng cã thùc tiÔn kiÓm chøng chÊt l­îng ho¹t ®éng cña m×nh, tõ ®ã cã c¸c biÖn ph¸p tÝch cùc ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng phôc vô kh¸ch hµng. 1.8. Nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc. Ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu lµ chiÕc cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt trong n­íc vµ thÞ tr­êng quèc tÕ vµ ng­îc l¹i. Nã t¹o ra sù phï hîp, g¾n bã vµ ph¶n ¶nh sù t¸c ®éng qua l¹i gi÷a hai thÞ tr­êng. Khi cã sù thay ®æi trong gi¸ c¶, nhu cÇu thÞ tr­êng vÒ mét mÆt hµng ë thÞ tr­êng trong n­íc th× ngay lËp tøc cã sù thay ®æi l­îng hµng nhËp khÈu. Còng nh­ vËy, thÞ tr­êng n­íc ngoµi quyÕt ®Þnh tíi sù tho¶ m·n c¸c nhu cÇu trong n­íc. Sù biÕn ®éng cña nã vÒ kh¶ n¨ng cung cÊp vÒ s¶n phÈm míi, vÒ sù ®a d¹ng cña hµng ho¸, ®Þa vô còng ®­îc ph¶n ¸nh qua chiÕc cÇu nµy ®Ó t¸c ®éng lªn thÞ tr­êng néi ®Þa. Ngoµi c¸c yÕu tè kÓ trªn, sù biÕn ®éng cña m«i tr­êng chÝnh trÞ, v¨n ho¸ x· héi, khoa häc kü thuËt, tù nhiªn,...®Òu t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng nhËp khÈu vµ mét thÝ dô gÇn ®©y lµ viÖc xãa bá cÊm vËn víi VN cña chÝnh quyÒn B.Clinton nã ®· cã t¸c ®éng thóc ®Èy th­¬ng m¹i trao ®æi gi÷a hai n­íc lªn cao, ë thÞ tr­êng VN ®· ®· cã rÊt nhiÒu th­¬ng hiÖu xuÊt xø tõ Mü, mµ trong ®ã ho¹t ®éng nhËp khÈu ®ãng mét vai trß chñ yÕu. Nãi chung, nh÷ng nh©n tè nµy lµ kh¸ch quan mµ b¶n th©n doanh nghiÖp chØ cã thÓ nhËn thøc vµ ®­a ra ph­¬ng h­íng kinh doanh cho phï hîp víi chóng chø kh«ng thÓ tù m×nh t¸c ®éng lµm biÕn ®æi chóng ®­îc. 2. Nh©n tè chñ quan. Ngoµi nh÷ng nh©n tè kh¸ch quan, doanh nghiÖp cã thÓ dùa vµo c¸c lîi thÕ cña m×nh ®Ó h¹n chÕ phÇn nµo ¶nh h­ëng cña m«i tr­êng, ®Ó khai th¸c c¸c c¬ héi. Sù thÝch øng nh­ vËy còng phô thuéc rÊt nhiÒu vµo c¸c nh©n tè chñ quan. 2.1. Nguån nh©n lùc. §©y lµ nh©n tè chñ quan quan träng nhÊt v× con ng­êi sÏ quyÕt ®Þnh toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, ®Æc biÖt lµ trong ®iÒu kiÖn doanh nghiÖp lµ ®¬n vÞ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu sÏ ®em l¹i t¸c dông rÊt lín trong sù thµnh c«ng trong kinh doanh. Nã lµm tiÕt kiÖm thêi gian giao dÞch, tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu thuËn lîi, tiªu thô nhanh hµng nhËp khÈu tr¸nh ®Ó ®äng vèn... khi mäi nh©n viªn trong mét doanh nghiÖp ®Òu cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, ®Òu cã t¸c phong lµm viÖc nghiªm tóc th× sÏ ®em l¹i hiÖu qu¶ rÊt lín. Vµ ng­îc l¹i, khi hiÖu qu¶ ho¹t ®éng nhËp khÈu ®­îc n©ng cao th× nguån nh©n lùc cña c«ng ty l¹i cã ®iÒu kiÖn tèt h¬n ®Ó hoµn thiÖn, vµ n©ng cao tr×nh ®é. 2.2. Vèn kinh doanh. §©y còng lµ nh©n tè quan träng v× lÜnh vùc kinh doanh nhËp khÈu ®ßi hái mét l­îng tiÒn mÆt vµ ngo¹i tÖ lín ®Ó thanh to¸n cho c¸c ®èi t¸c trong n­íc vµ ngoµi n­íc. NÕu thiÕu vèn th× qu¸ tr×nh nhËp khÈu kh«ng thùc hiÖn ®­îc, rÊt cã thÓ nh­ vËy sÏ dÉn ®Õn mÊt thÞ tr­êng, mÊt kh¸ch hµng vµ c¬ héi kinh doanh, ng­îc l¹i, qu¸ tr×nh kinh doanh nhËp khÈu, víi sù trî gióp cña nguån vèn ®Çy ®ñ, sÏ cã hiÖu qu¶ h¬n, tõ ®ã ®em l¹i tÝch luü cho doanh nghiÖp, bæ sung thªm nguån vèn kinh doanh. Chóng cã quan hÖ qua l¹i, mËt thiÕt víi nhau, vµ nÕu chóng ®­îc kÕt hîp hµi hoµ trong hÖ thèng c¸c quan hÖ trong kinh doanh cña doanh nghiÖp th× sÏ lµm cho doanh nghiÖp kh«ng ngõng ph¸t triÓn. 2.3. Tr×nh ®é tæ chøc, qu¶nlý. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù ®iÒu tiÕt qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa th× yÕu tè qu¶n lý trong doanh nghiÖp kh«ng thÓ kh«ng ®­îc chó träng, bëi v× trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh khèc liÖt nÕu ng­êi qu¶n lý kh«ng s¸ng suèt th× tÊt yÕu sÏ gÆp nh÷ng thÊt b¹i trong kinh doanh. §Æc biÖt trong giai ®o¹n hiÖn nay khi mµ ®· ®ang vµ sÏ cã rÊt nhiÒu doanh nghiÖp tham gia vµo lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu, víi nh÷ng tiÒm lùc lín. §iÒu nµy l¹i cµng ®ßi hái ®éi ngò l·nh ®¹o, qu¶n lý ph¶i linh ho¹t, nh¹y bÐn, ®Ó cã thÓ n½m b¾t ®­îc thêi c¬, v­ît qua nh÷ng nguy c¬ trong kinh doanh ®Ó ®em l¹i thµnh c«ng cho doanh nghiÖp. Trong tæ chøc, qu¶n lý cÇn ph¶i coi träng kh©u nhËp khÈu hµng ®Çu vµo vµ tiªu thô hµng nhËp kh©u. §èi víi kh©u mua hµng ( nhËp khÈu ), nÕu c¸n bé cã tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lý tèt th× sÏ mua ®­îc ®óng hµng, ®óng thêi ®iÓm, ®óng yªu cÇu. Cßn ë kh©u tiªu thô th× sÏ gióp c«ng ty nhanh chãng b¸n hÕt hµng nhËp khÈu, thu håi vèn nhanh ®Ó tiÕp tôc ®Çu t­. Ng­îc l¹i, tæ chøc tèt c¸c kh©u trªn sÏ ®em l¹i hiÖu qu¶ cho ho¹t ®éng nhËp khÈu, tõ thùc tÕ ®ã, tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lý trong ho¹t ®éng nhËp khÈu sÏ ®­îc n©ng lªn th«ng qua sù ph¸t triÓn cña nguån nh©n lùc trong doanh nghiÖp Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng hiÖu qu¶ NK cña c«ng ty XNK tæng hîp ngµnh muèi. I/ Tæng quan vÒ t×nh h×nh c«ng ty. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty xuÊt nhËp khÈu tæng hîp ngµnh muèi. C«ng ty xuÊt nhËp khÈu tæng hîp ngµnh Muèi Thµnh lËp ngµy 25/12/1999 theo quyÕt ®Þnh sè: 141/1999-Q§/BNN-TCCB cña Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t TriÓn N«ng Th«n ViÖt Nam. Tõ b­íc ®Çu khëi s¾c C«ng ty ®· kh«ng ngõng v­¬n lªn b»ng chÝnh søc m¹nh cña m×nh, C«ng ty ®· ngµy cµng ph¸t huy vai trß chñ ®¹o cña doanh nghiÖp Nhµ n­íc trong toµn ngµnh muèi nãi riªng vµ trong hÖ thèng doanh nghiÖp Nhµ n­íc nãi chung. Cïng víi sù ®ãng gãp to lín cña Ban l·nh ®¹o Tæng C«ng ty cßn cã sù ®ãng gãp cña c¶ mçi c¸ nh©n, mçi thµnh viªn trong C«ng ty t¹o thµnh nh÷ng m¾t xÝch quan träng. Sù ®oµn kÕt hiÖp lùc gi÷a c¸c c¸ nh©n Êy lµ mét trong nh©n tè søc m¹nh lµm cho C«ng ty ngµy cµng phån thÞnh. C«ng ty xuÊt nhËp khÈu tæng hîp ngµnh muèi lµ doanh nghiÖp Nhµ n­íc h¹ch to¸n kinh tÕ phô thuéc, cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, cã tµi kho¶n t¹i ng©n hµng vµ cã con dÊu riªng ®Ó giao dÞch kinh tÕ. Doanh nghiÖp ®­îc Nhµ n­íc giao vèn, tµi nguyªn, ®Êt ®ai vµ c¸c nguån lùc kh¸c; cã tr¸ch nhiÖm sö dông hiÖu qu¶, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn nguån vèn ®­îc giao, cã quyÒn vµ nghÜa vô d©n sù, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong ph¹m vi sè vèn Nhµ n­íc giao cho c«ng ty qu¶n lý. Doanh nghiÖp thµnh lËp tiÒn th©n tõ phßng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trùc thuéc tæng c«ng ty muèi ViÖt Nam trùc thuéc bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n. Tªn ®Çy ®ñ: C«ng ty XNK- TH Ngµnh Muèi Tªn giao dÞch: SAGIMEX (Salt sector general import export copany) §Þa chØ : Sè 7 - Hµng Gµ - QuËn Hoµn KiÕm - Hµ Néi. Thµnh lËp ngµy 25/12/1999 theo quyÕt ®Þnh sè: 141/1999-Q§/BNN-TCCB cña Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t TriÓn N«ng Th«n ViÖt Nam. Tr¶i qua qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty XNK-TH ngµnh Muèi ®· kh«ng ngõng lín m¹nh vÒ mäi mÆt. Khi míi thµnh lËp c¬ së vËt chÊt cña c«ng ty hÇu nh­ kh«ng cã g× víi mÊy chôc c«ng nh©n, m¸y mãc thiÕt bÞ l¹c hËu... tuy vËy c«ng ty vÉn lu«n hoµn thµnh nhiÖm vô Nhµ n­íc giao, ®­îc §¶ng vµ Nhµ n­íc tÆng nhiÒu B»ng khen, Hu©n huy ch­¬ng. Cho ®Õn nay, nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ra ®êi ®· ®Æt c«ng ty tr­íc nh÷ng th¸ch thøc to lín. Ngoµi nh÷ng khã kh¨n vÒ c«ng nghÖ, vèn, tr×nh ®é tay nghÒ c«ng nh©n viªn cßn lµ t×nh h×nh c¹nh tranh g¨y g¾t trªn thÞ tr­êng víi kh«ng chØ c¸c ®èi thñ trong n­íc mµ cßn lµ c¸c ®èi thñ n­íc ngoµi cã bÒ dµy kinh nghiÖm vµ uy tÝn s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng. Tr­íc t×nh h×nh ®ã ®­îc sù chØ ®¹o gióp ®ì cña c¸c c¬ quan cÊp trªn, sù nç lùc cña ban gi¸m ®èc vµ toµn thÓ CBCNV c«ng ty ®· kÞp thêi æn ®Þnh l¹i tæ chøc, n©ng cao hiÖu qu¶ c¸c mÆt qu¶n lý, m¹nh d¹n ®Çu t­ c«ng nghÖ, ®æi míi ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm víi chñ tr­¬ng coi thÞ tr­êng lµ trung t©m, chÊt l­îng s¶n phÈm lµ sèng cßn, c«ng ty ®· ®øng v÷ng vµ ®¹t ®­îc sù t¨ng tr­ëng v÷ng m¹nh æn ®Þnh. 2.Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ ®Æc ®iÓm ngµnh nghÒ kinh doanh. NhiÖm vô: C¨n cø vµo chiÕn l­îc ph¸t triÓn muèi cña Nhµ n­íc, kÕ ho¹ch ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n cña Bé. Tæng c«ng ty tiÕn hµnh x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh hµng n¨m cña C«ng ty vµ biÖn ph¸p thùc hiÖn nhiÖm vô, chØ tiªu kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc thuéc lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu. B¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn ®­îc giao, khai th¸c, qu¶n lý, sö dông cã hiÖu qu¶ vµ ®óng chÝnh s¸ch c¸c nguån vèn, phÊn ®Êu gi¶m chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¹o thªm nguån vèn ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. TËn dông tèi ®a c¸c tµi s¶n, trang thiÕt bÞ vµ ®æi míi trang thiÕt bÞ, lao ®éng vµo s¶n xuÊt kinh doanh coa hiÖu qu¶ ngµy cµng cao, c¶i tiÕn vµ ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, nh»m t¨ng c­êng s¶n l­îng, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. Thùc hiÖn triÖt ®Ó c¸c h×nh thøc kho¸n vµ ph©n phèi lao ®éng, qu¶n lý vµ sö dông tèi ®a kh¶ n¨ng ®éi ngò c¸n bé, c«ng nh©n cña C«ng ty, tæ chøc ®µo t¹o, båi d­ìng n©ng cao tay nghÒ, ch¨m lo c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cho ng­êi lao ®«ng. Tæ chøc b¶o vÖ c«ng ty, b¶o vÖ s¶n xuÊt kinh doanh, b¶o vÖ c«ng tr×nh, b¶o vÖ m«i tr­êng, gi÷ g×n an ninh chÝnh trÞ, trËt tù an toµn x· héi, thùc hiÖn nghiªm chØnh luËt doanh nghiÖp Nhµ n­íc vµ c¸c chÝnh s¸ch qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ n­íc. SAGUMEX lµ doanh nghiÖp Nhµ N­íc nªn môc ®Ých ho¹t ®éng cña c«ng ty lµ th«ng qua ho¹t ®éng kinh doanh, xuÊt nhËp khÈu mét sè mÆt hµng nh»m gãp phÇn thóc ®Èy nÒn kinh tÕ cña ®Êt n­íc. Víi môc ®Ých nh­ trªn th× nh÷ng ®èi t­îng kinh doanh cña c«ng ty nh­ sau: §èi víi mÆt hµng nhËp khÈu bao gåm nh÷ng mÆt hµng: Muèi nguyªn liÖu tõ Ên ®é; Xe m¸y Trung Quèc; D©y c¸p ®iÖn..... §èi víi hµng XuÊt khÈu bao gåm nh÷ng mÆt hµng: Muèi nguyªn liÖu (xuÊt khÈu chñ yÕu sang Th¸i Lan). §èi víi thÞ tr­êng trong n­íc c«ng ty tiªu thô tÊt c¶ nh÷ng mÆt hµng nhËp khÈu ®· nãi ë trªn. ThÞ tr­êng tiªu thô néi ®Þa cña c«ng ty tr¶i dµi c¶ ba miÒn B¾c- Trung - Nam. Víi chÊt l­îng s¶n phÈm tèt, chÝnh s¸ch gi¸ linh ho¹t, ph­¬ng thøc b¸n hµng hiÖu qu¶ s¶n phÈm cña c«ng ty ®­îc tiªu thô rÊt m¹nh. *Vèn kinh doanh: C«ng ty xuÊt NhËp khÈu tæng hîp ngµnh Muèi lµ 1 doanh nghiÖp Nhµ n­íc chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña C«ng ty xuÊt nhËp khÈu tæng hîp ngµnh muèi ViÖt Nam vµ ®­îc Nhµ n­íc cÊp vèn Ng©n s¸ch ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt - kinh doanh - thùc hiÖn ho¹t ®éng c«ng Ých cho x· héi. - VÊn ®Ó huy ®éng vµ sö dông vèn 1 c¸ch hîp lý, cã hiÖu qu¶ nguån vèn tiÒm n¨ng lµ nhiÖm vô quan träng trong ho¹ch ®Þnh kinh tÕ cña doanh nghiÖp. - Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ch­¬ng tr×nh phßng chèng c¸c rèi lo¹n do thiÕu Ièt ®­îc Nhµ n­íc quan t©m, cho nªn nhu cÇu muèi Ièt t¨ng nhanh (chñ yÕu phôc vô cho c¸c tØnh miÒn nói). V× vËy, nhu cÇu vÒ vèn cña Doanh nghiÖp còng ®ßi hái cÊp b¸ch ®Ó ®¸p øng c¸c yªu cÇu nh­ quy m« s¶n xuÊt - kinh doanh (x©y dùng c¸c nhµ m¸y trén muèi trén muèi Ièt, x©y kho tµng dù tr÷ hµng ho¸, c¸c c«ng tr×nh thuû lîi phôc vô c¬ së h¹ tÇng t¹i c¸c ®ång muèi). XuÊt ph¸t tõ nh÷ng yªu cÇu trªn, doanh nghiÖp ®· ph¶i huy ®éng vèn tõ c¸c nguån: Vay Ng©n hµng, vay c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c, huy ®éng nguån vèn cña CBCNV (cã tr¶ l·i), vèn tù bæ sung (hÇu nh­ lµ kh«ng cã) v× ngµnh muèi cã gi¸ trÞ thÊp, lîi nhuËn kh«ng cao. B¶ng kª vèn qua c¸c n¨m gÇn ®©y: tt ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 1 Vèn l­u ®éng 5.305.945.738 20.422.699.903 2 Vèn cè ®Þnh 416.931.706 415.219.097 Qua b¶ng kª cña vèn cè ®Þnh vµ vèn l­u ®éng cña C«ng ty xuÊt nhËp khÈu tæng hîp ngµnh muèi hai n¨m gÇn ®©y ta thÊy Vèn l­u ®éng cña C«ng ty ngµy cµng t¨ng tõ tû lÖ 1272% n¨m 2000 t¨ng tíi 4918% ®iÒu nµy chøng tá r»ng c«ng ty liªn tôc ®Çu t­ vµo kinh c¸c mÆt hµng kh¸c nhau nh­ muèi, xe m¸y,.. vµ ®· ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao. Bªn c¹nh ®ã vèn cè ®Þnh hÇu nh­ kh«ng thay ®æi qua c¸c n¨m * C¬ cÊu qu¶n lý HiÖn nay bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty bao gåm Ban gi¸m ®èc vµ 4 phßng ban chøc n¨ng ®­îc tæ chøc nh­ sau: S¬ ®å tæ chøc c«ng ty Gi¸m ®èc Phßng XuÊt NhËp KhÈu Phßng kinh doanh Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Ban gi¸m ®èc: Ban gi¸m ®èc cña c«ng ty chØ cã mét ng­êi lµ gi¸m ®èc. Gi¸m ®èc lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh chung, qu¶n lý, gi¸m s¸t mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty theo LuËt doanh nghiÖp Nhµ n­íc vµ ®iÒu lÖ cña c«ng ty, ®ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc c¬ quan cÊp trªn vÒ toµn bé ho¹t ®éng cña c«ng ty vµ lµ ng­êi cã quyÒn quyÕt ®Þnh cao nhÊt t¹i c«ng ty. Gi¸m ®èc cã nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau: * Ký nhËn vèn vµ c¸c nguån lùc kh¸c cña tæng c«ng ty giao ®Ó qu¶n lý, sö dông theo ®óng môc tiªu, nhiÖm vô mµ Tæng c«ng ty giao cho c«ng ty. * Sö dông cã hiÖu qu¶, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn theo kÕ ho¹ch ®­îc Tæng c«ng ty phª duyÖt vµ tæ chøc thùc hiÖn. * X©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh hµng n¨m cña c«ng ty, c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ cã gi¸ trÞ lín ®Ó tr×nh Tæng c«ng ty xem xÐt quyÕt ®Þnh. Tæ chøc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch, ph­¬ng ¸n, biÖn ph¸p ®· ®­îc phª duyÖt. * X©y dùng, tr×nh Tæng c«ng ty phª duyÖt ®iÒu lÖ vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng, biªn chÕ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ kinh doanh cña c«ng ty vµ trùc tiÕp chØ ®¹o bé m¸y gióp viÖc thùc hiÖn biªn chÕ bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty sau khi ®· ®­îc Tæng c«ng ty phª duyÖt. * §Ò nghÞ Tæng gi¸m ®èc Tæng c«ng ty quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen th­ëng, kû luËt, c¸c phã gi¸m ®èc vµ KÕ to¸n Tr­ëng. * QuyÕt ®Þnh bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen th­ëng, kû luËt c¸c chøc danh c¸n bé trong bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty. ViÖc n©ng bËc l­¬ng thùc hiÖn theo Ch­¬ng 6 §iÒu 9 cña Quy chÕ ho¹t ®éng cña Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty muèi. * §iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô do Tæng c«ng ty giao vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty tr­íc Tæng gi¸m ®èc vµ tr­íc ph¸p luËt. * Tæ chøc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña c«ng ty theo kÕ ho¹t cña Tæng c«ng ty giao, b¸o c¸o Tæng c«ng ty vµ c¬ quan Nhµ n­íc vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty : bao gåm b¸o co¸ th¸ng, quý, 6 th¸ng vµ n¨m, b¸o c¸o quyÕt to¸n, b¶ng c©n ®èi tµi s¶n cña c«ng ty. * Thùc hiÖn nghÜa vô nép thuÕ vµ c¸c kho¶n kh¸c theo ph©n cÊp cña Tæng c«ng ty vµ quy ®Þnh cña Nhµ n­íc, lËp ph­¬ng ¸n ph©n phèi lîi nhuËn cña Tæng c«ng ty vµ quy ®Þnh cña Nhµ n­íc, lËp ph­¬ng ¸n ph©n phèi lîi nhuËn cña C«ng ty tr×nh Tæng c«ng ty phª duyÖt. * ChÞu sù kiÓm tra, gi¸m s¸t cña Tæng C«ng ty vµ c¸c c¬ quan Nhµ n­íc ®èi víi viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô ®iÒu hµnh cña m×nh. * §­îc quyÕt ®Þnh c¸c biÖn ph¸p v­ît thÈm quyÒn cña m×nh trong tr­êng hîp khÈn cÊp (thiªn tai, ®Þch ho¹, ho¶ ho¹n, sù cè,... ) vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng quyÕt ®Þnh ®ã, sau ®ã ph¶i b¸o c¸o ngay cho Tæng Gi¸m ®èc Tæng C«ng ty ®Ó gi¶i quyÕt. C¸c phßng ban chøc n¨ng gåm: Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh: Cã nhiÖm vô x©y dùng ph­¬ng ¸n tæ chøc m¹ng l­íi vµ c¸n bé cho phï hîp tõng thêi kú, x©y dùng c¸c ph­¬ng ¸n quy ho¹ch vµ chuÈn bÞ c¸c thñ tôc ®Ò b¹t c¸n bé vµ n©ng cao bËc l­¬ng, chuÈn bÞ c¸c thñ tôc gi¶i quyÕt chÕ ®é cho ng­êi lao ®éng. Chñ tr× c¸c cuéc thanh tra theo chøc tr¸ch vµ quyÒn h¹n cña m×nh. Gi¶i quyÕt ®¬n th­ theo ph¸p lÖnh khiÕu tè. TiÕp c¸c ®oµn thanh tra( nÕu cã) vµ phèi hîp víi c¸c phßng chuÈn bÞ c¸c tµi liÖu cÇn thiÕt ®Ó ®aps øng yªu cÇu cÇn thiÕt cña c¸c ®oµn thanh tra. X©y dùng kÕ ho¹ch vµ mua s¾m trang bÞ lµm viÖc cho c«ng ty hµng th¸ng vµ hµng n¨m. Tæ chøc tiÕp kh¸ch vµ h­íng dÉn kh¸ch ®Õn lµm viÖc, qu¶n lý c¸c lo¹i tµi s¶n thuéc v¨n phßng c«ng ty. §¶m b¶o xe ®­a ®ãn l·nh ®¹o, c¸n bé ®i lµm ®óng giê an toµn. X©y dùng kÕ ho¹ch, néi dung c«ng t¸c thi ®ua, tËp hîp ®Ò nghÞ khen th­ëng, ®Ò xuÊt h×nh thøc khen th­ëng. §ßng thêi thøc hiÖn chÕ ®é vÒ lao ®éng, B¶o hiÓm x· héi, søc khoÎ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn theo luËt ®Þnh. Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n: Cã nhiÖm vô qu¶n lý c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n, tæ chøc thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c thèng kª, thu thËp c¸c th«ng tin kinh tÕ, thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n theo qui ®Þnh. Cã nhiÖm vô tham m­u cho Tæng gi¸m ®èc trong lÜnh vùc ®iÒu hµnh kinh doanh, kiÓm tra viÖc sö dông tµi s¶n, vËt t­, tiÒn vèn theo ®óng ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª vµ ph¸p luËt nhµ n­íc qui ®Þnh. §Ò xuÊt lªn gi¸m ®èc ph­¬ng ¸n tæ chøc ho¹t ®éng cña bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty phï hîp víi chÕ ®é kÕ to¸n Nhµ n­íc. §Þnh kú ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, hiÖu qu¶ kinh doanh, cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh cho l·nh ®¹o c«ng ty ®Ó qu¶n lý vµ ®iÒu chØnh kÞp thêi ho¹t ®éng kinh doanh. - Phßng kinh doanh: TËp hîp dù kiÕn chi phÝ, gi¸ thµnh, t×m c¸c biÖn ph¸p h¹ gi¸ thµnh. Tæ chøc tiÕp thi qu¶ng c¸o s¶n phÈm, tham kh¶o thÞ tr­êng trong n­íc, lËp c¸c ph­¬ng ¸n kinh doanh cho n¨m sau. - Phßng XuÊt nhËp khÈu: Cã nhiÖm vô t×m hiÓu thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch vµ tæ chøc thùc hiÖn ph­¬ng ¸n kinh doanh xuÊt- nhËp khÈu, dÞch vô uû th¸c vµ c¸c kÕt qu¶ kh¸c cã liªn quan cho phï hîp víi ®iÒu kiÑn ho¹t ®éng cña c«ng ty trong tõng thêi kú. Tham m­u cho Tæng gi¸m ®èc trong quan hÖ ®èi ngo¹i, chÝnh s¸ch xuÊt- nhËp khÈu ph¸p luËt cña ViÖt Nam vµ quèc tÕ vÒ ho¹t ®éng kinh doanh nµy. Gióp Tæng gi¸m ®èc chuÈn bÞ c¸c thñ tôc hîp ®ång, thanh to¸n quèc ._. vµ trªn thÕ giíi nh»m n©ng cao uy tÝn cña C«ng ty. §Èy m¹nh c«ng t¸c th«ng tin vµ tiÕp cËn thÞ tr­êng ®Ó c¸c ®èi t¸c, c¸c b¹n hµng biÕt ®Õn c«ng ty, biÕt ®Õn kh¶ n¨ng uy tÝn cña C«ng ty. Cã nh­ vËy míi thu hót ®­îc nhiÒu b¹n hµng ®Õn thiÕt lËp quan hÖ hîp t¸c kinh doanh víi C«ng ty. 3.3. HiÖu qu¶ thùc hiÖn. Nh­ trªn ®· ph©n tÝch, thùc hiÖn thµnh c«ng biÖn ph¸p nµy sÏ gióp cho C«ng ty tËn dông ®­îc vèn cña ®èi t¸c kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ®iÒu mµ c«ng ty xuÊt nhËp khÈu ®ang gÆp khã kh¨n. Thø hai lµ c«ng ty sÏ chia sÎ ®­îc nh÷ng rñi ro, søc Ðp tr­íc thÞ tr­êng ®Çy tiÒm n¨ng. Thø ba, th«ng qua c¸c h×nh thøc nhËp khÈu míi, c«ng ty sÏ cã ®­îc ®éi ngò c¸c c¸n bé kinh doanh cã tr×nh ®é ngµy cµng cao, kinh nghiÖm phong phñ, ®ã chÝnh lµ c¸i gèc ph¸t triÓn l©u bÒn cña c«ng ty trong t­¬ng lai. Thø t­, C«ng ty tËn dông ®­îc nguån lùc lao ®éng cña ®èi t¸c vµ häc hái kinh nghiÖm qu¶n lý còng nh­ kinh nghiÖm kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña ®èi t¸c liªn doanh. Thø n¨m, C«ng ty cã thÓ kh«ng ph¶i tæ chøc bé m¸y c«ng kÒnh, chi phÝ tèn kÐm phôc vô cho viÖc tiªu thô hµng ë n­íc mua hµng, do ®ã gi¶m ®­îc chi phÝ vµ c¸c ph­¬ng tiÖn.... 3.4. §iÒu kiÖn thùc hiÖn biÖn ph¸p §Ó thùc hiÖn gi¶i ph¸p nµy ®iÒu kiÖn tr­íc tiªn lµ ph¶i cã sù nç lùc cña c¸n bé l·nh ®¹o cña C«ng ty. Bªn c¹nh ®ã muèn ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu cña c¸c gi¶i ph¸p trªn, C«ng ty nªn më réng tÇm ho¹t ®éng cña m×nh b»ng c¸ch qu¶ng c¸o... nh»m t×m kiÕm c¬ héi hîp t¸c kinh doanh. Thø ®Õn, ngay tõ hiÖn t¹i víi h×nh thøc nhËp khÈu chñ yÕu nhËp khÈu trùc tiÕp, c«ng ty ph¶i lµm tèt c¸c kh©u ®Ó t¨ng niÒm tin cho kh¸ch hµng, tõ ®ã míi cã c¬ së v÷ng ch¾c ®Ó thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸. Ngoµi ra, ®a d¹ng hãa c¸c h×nh thøc nhËp khÈu còng ®em l¹i nh÷ng ®e do¹ ®èi víi c«ng ty, nã lµm cho c«ng ty ph©n t¸n nguån lùc, do ®ã, muèn thùc hiÖn tèt biÖn ph¸p nµy th× cÇn ®ßi hái ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o cÊp cao cña c«ng ty ph¶i cã c¸i nh×n mang tÇm chiÕn l­îc, ph¶i n¾m ch¾c ®­îc nh÷ng kü thuËt trong liªn doanh liªn kÕt, hîp t¸c nhËp khÈu. Cã nh­ vËy, viÖc thùc hiÖn biÖn ph¸p ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc nhËp khÈu míi cã thÓ ®em l¹i hiÖu qu¶ tr­íc m¾t còng nh­ l©u dµi cho c«ng ty. Gi¶i ph¸p IV: Hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty nh»m t¨ng hiÖu lùc qu¶n lý kinh doanh XNK vµ n©ng cao hiÖu qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn. 4.1. C¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn. Bé m¸y qu¶n lý cña mét doanh nghiÖp ®­îc coi nh­ lµ mét së chØ huy, ®Çu n·o cña mét doanh nghiÖp. Nã lµ tæng hîp c¸c bé phËn kh¸c nhau cã mèi liªn hÖ phô thuéc lÉn nhau, ®­îc chuyªn m«n ho¸, ®­îc giao nh÷ng tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n nhÊt ®Þnh vµ ®­îc bè trÝ theo tõng cÊp nh»m thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n trÞ doanh nghiÖp. Bé m¸y qu¶n trÞ doanh nghiÖp bao gåm c¸c bé phËn qu¶n trÞ vµ c¸c cÊp qu¶n trÞ. Sù ¨n khíp gi÷a c¸c bé phËn qu¶n trÞ, gi÷a cÊp qu¶n trÞ víi bé phËn qu¶n trÞ lµ rÊt cÇn thiÕt. Sù cÇn thiÕt ®ã xuÊt ph¸p tõ môc tiªu cña bé m¸y qu¶n trÞ doanh nghiÖp lµ thèng nhÊt, vµ ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ®ã th× c¸c bé phËn, c¸c cÊp qu¶n trÞ ph¶i phèi hîp nhÞp nhµng c©n ®èi víi nhau. MÆt kh¸c, mét bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng víi hiÖu qu¶ cao th× ph¶i ®­îc x©y dùng trªn c¬ së tÝnh to¸n, x¸c ®Þnh sè l­îng c¸n bé c«ng nh©n viªn ë mçi phßng chøc n¨ng mét c¸ch chÝnh x¸c, cã c¨n cø khoa häc ®Ó cã thÓ ®¶m b¶o hoµn thµnh tèt nhiÖm vô víi sè l­îng nh©n viªn Ýt nhÊt, gi¶m bít chi phÝ còng nh­ ®é cång kÒnh cña bé m¸y qu¶n lý. §ång thêi bé m¸y qu¶n lý ®ã ph¶i ph©n chia nhiÖm vô, chøc n¨ng cña c¸c phßng ban chøc n¨ng mét c¸ch râ rµng, kh«ng bÞ trïng l¾p, chång chÐo, lµm c¶n trë qu¸ tr×nh qu¶n trÞ. Nh­ ta biÕt sè lao ®éng cña c«ng ty lµ 12 ng­êi (phßng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu 6 ng­êi).víi sè l­îng nh©n viªn nµy vÉn ch­a ®¸p øng ®­îc ®ßi hái cho ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, v× vÊn ®Ò nghiªn cøu lùa chän thÞ tr­êng cògn nh­ viÖc t×m hiÓu vÒ ®ång tiÒn thanh to¸n, ng©n hµng, ph­¬ng thøc, lËp ph­¬ng ¸n kinh doanh kh¸c nhau th× víi 6 ng­êi phßng kinh doanh ch­a thÓ ®¶m nhiÖm hÕt c«ng viÖc ®­îc. ChÝnh v× vËy theo em C«ng ty cÇn ph¶i sö dông nh©n viªn mét c¸ch hîp lý, ®¬n vÞ thõa ng­êi th× s¾p xÕp sang ®¬n vÞ thiÕu ng­êi, tuy nhiªn còng cÇn bè trÝ nh÷ng ng­êi hîp víi chuyªn m«n ®Ó n©ng cao n¨ng lùc lµm viÖc, phÇn nµo ®ãng gãp vµo hiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu v× khi hiÖu qu¶ lµm viÖc cña mçi nh©n viªn ®­îc n©ng lªn th× nã còng t¸c ®éng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh 4.2. Ph­¬ng thøc tiÕn hµnh: 4.2.1 Tæ chøc tèt lao ®éng t¨ng c­êng ®éng viªn khuyÕn khÝch ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ lao ®éng. Phong c¸ch lµm viÖc cña c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay lµ c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®ßi hái nh©n viªn ph¶i cã n¨ng lùc thùc sù, cã tr×nh ®é chuyªn m«n vµ n¨ng ®éng nh¹y bÐn víi sù thay ®æi thÞ tr­êng. ChÝnh v× thÕ khi giao viÖc ph¶i giao cho ng­êi giái, khi x¸c ®Þnh vÞ trÝ c«ng viÖc cÇn bè trÝ theo n¨ng lùc cña nh©n viªn tr¸nh t×nh tr¹ng th©n quen, t×nh c¶m riªng ®Ó s¾p xÕp c«ng viÖc. §èi víi c¸c nh©n viªn cÇn ®­îc khuyÕn khÝch vËt chÊt tinh thÇn ®Ó ®éng viªn tÝnh tÝch cùc, s¸ng t¹o, cã hiÖu qu¶ trÝ lùc, thÓ lùc cña ng­êi lao ®éng. Mét thùc tÕ hÖn nay lµ c¸c gi¸m ®èc doanh nghiÖp ch­a gi¶i quyÕt tèt mèi quan hÖ nh©n viªn vµ ban ®iÒu hµnh. Muèn vËy viÖc chØ ®¹o tõ trªn xuèng ph¶I ®­îc th«ng xuèt vµ cã tÝnh hai chiÒu, ban ®iÒu hµnh còng ph¶i söa ®æi theo sù ®ãng gãp ý kiÕn cña nh©n viªn. Sù quan t©m ®éng viªn sÏ lµm cho hiÖu suÊt lao ®éng t¨ng lªn nhanh chãng. Chñ doanh nghiÖp (Ban l·nh ®¹o doanh nghiÖp ) ph¶i am hiÓu vÒ lÜnh vùc tinh thÇn ph¶i t¹o ra cho doanh nghiÖp mét bÇu kh«ng khÝ tho¶i m¸i, tinh thÇn ®oµn kÕt h¨ng say lµm viÖc. Nh­ng ®ång thêi còng cÇn ph¶i cã phÇn th­ëng vÒ mÆt vËt chÊt, ngoµi l­¬ng hiÖn nay ph¶i cã chÕ ®é th­ëng dùa vµo hiÖu suÊt kÕt qu¶ c«ng viÖc, tiÒn th­ëng cã thÓ ®­îc ph¸t bÊt kú chø kh«ng ®Ó ®Õn dÞp lÔ tÕt. Nh­ vËy b»ng c¸ch khuyÕn khÝch vËt chÊt, tinh thÇn sÏ cñng cè tinh thÇn lµm viÖc cña c¸c nh©n viªn, gi÷ ®­îc sù trung thµnh g¾n bã víi Tæng c«ng ty Muèi. 4.2.2. C¶i tiÕn n©ng cao n¨ng lùc l·nh ®¹o cña ng­êi qu¶n lý. Trong viÖc lùa chän ®Ò b¹t c¸n bé qu¶n lý, doanh nghiÖp cÇn ph¶i ®Ó ra c¸c tiªu chuÈn cô thÓ cho tõng vÞ trÝ. Ngoµi tiªu chuÈn vÒ tr×nh ®é th× t­ c¸ch ®¹o ®øc, uy tÝn thËt sù cña ng­êi ®ã víi tËp thÓ rÊt quan träng. Nh­ng cÇn tr¸nh ®­a nh÷ng ng­êi kÐo bÌ, kÐo c¸nh t¹o bê thÕ dÓ “leo” lªn nh÷ng chøc vô quan träng. §èi víi ng­êi l·nh ®¹o, ngoµi viÖc cã tr×nh ®é n¨ng lùc qu¶n lý, kinh nghiÖm ®­îc “t«i luyÖn” ngoµi thùc tÕ th× phÈm chÊt chÝnh - t­ c¸ch ®¹o ®øc cã vÞ trÝ v« cïng quan träng. Gi¸m ®èc, ng­êi trùc tiÕp qu¶n lý ®¹i diÖn giao dÞch víi c¸c c«ng ty vµ víi c¬ quan Nhµ n­íc lµ ng­êi ®¹i diÖn cho danh tiÕng, uy tÝn cña doanh nghiÖp. V× vËy ®¹o ®øc nh­ lµ mét c¸i g­¬ng soi mäi soi mäi hµnh vi cña hä. Mét gi¸m ®èc cã t­ c¸ch ®¹o ®øc tèt sÏ buéc nh©n mäi viªn ph¶i tiÕn hµnh c«ng viÖc vµ cã tr¸ch nhiÖm cao. Gi¸m ®èc thùc hiÖn lßng trung thµnh tuyÖt ®èi víi doanh nghiÖp vµ c¸c nghiªm chØnh tu©n theo ph¸p luËt. Bé m¸y tæ chøc cña c«ng ty theo em cÇn ph¶i c¶i tiÕn theo h­íng t¨ng c­êng c¸c bé phËn chuyªn tr¸ch nh­ bé phËn hµnh chÝnh, bé phËn kinh doanh... vµ kh«ng nªn ®i vµo kiÓu 1 phßng ban ®¶m nhiÖm qu¸ nhiÒu träng tr¸ch . - Ng­êi l·nh ®¹o t¹o ra bÇu kh«ng khÝ ®oµn kÕt th«ng nhÊt trong néi bé doanh nghiÖp, t¨ng c­êng tÝnh d©n chñ trong qu¶n lý, triÖt ®Ó ph¸t huy tÝnh chñ ®éng s¸ng t¹o cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp. CÇn qu¸n triÖt nguyªn t¾c: Con ng­êi lµ chñ thÓ qu¶n lý, qu¶n lý ph¶i lÊy con ng­êi lµm gèc. T¨ng c­êng nh©n tµi qu¶n trÞ trong doanh nghiÖp b»ng c¸c biÖn ph¸p: - X©y dùng vµ kiÖn toµn hÖ thèng ph¸t triÓn nh©n tµi bao gåm c¸c qu¸ tr×nh ®µo t¹o, sö dông, ®Ò b¹t, th­ëng ph¹t. - Cã quy ho¹ch l©u dµi vÒ tuyÓn chän, ®µo t¹o nh©n tµi vµ ®­a vÊn ®Ò nµy vµo môc tiªu ph¸t triÓn chung cña toµn C«ng ty trong dµi h¹n. - §µo t¹o sè l­îng c¸n bé qu¶n lý vµ ®Ò ra nhiÖm vô lµ ph¶i lu«n lu«n häc hái nh÷ng lý thuyÕt qu¶n trÞ hiÖn ®¹i ®Ó ¸p dông cã hiÖu qu¶. - Ng­êi l·nh ®¹o C«ng ty ph¶i lµ ng­êi cã ®Çu ãc tiªn tiÕn, ph¶i xo¸ bá hÕt c¸c cung c¸ch lµm viÖc û l¹i thêi bao cÊp. B©y giê hä ph¶i chó ý tíi c¸c chiÕn l­îc, th«ng tin, gi¸ c¶, thÞ tr­êng, ph¸p luËt.. . - HiÖn ®¹i ho¸ ph­¬ng tiÖn qu¶n lý ®Ó ®¶m b¶o xö lý th«ng tin kÞp thêi nhanh chãng. Tuy nhiªn, kh«ng ®­îc qu¸ l¹m dông quü ph¸t triÓn ®Ó sö dông vµo c¸c ph­¬ng tiÖn qu¶n lý mét c¸ch l·ng phÝ. 4.3 HiÖu qu¶ cña biÖn ph¸p HiÖu qu¶ ®¹t ®­îc ®Çu tiªn khi thùc hiÖn gi¶i ph¸p nµy lµ ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn thÝch øng ®­îc víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Çy kh¾c nhiÖt. Bëi lÏ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng mét doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× doanh nghiÖp ®ã ph¶i cã bé m¸y qu¶n lý kiÖn toµn vµ ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é n¨ng lùc cao. Thø hai: lµ c©n ®èi ®­îc c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. Nh­ ta biÕt muèn thùc hiÖn gi¶i ph¸p nµy cã hiÖu qu¶ th× bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng cña C«ng ty ph¶i ®­îc x©y dùng trªn c¬ së tÝnh to¸n, x¸c ®Þnh sè l­îng c¸n bé c«ng nh©n viªn ë mçi phßng chøc n¨ng mét c¸ch chÝnh x¸c, cã c¨n cø khoa häc ®Ó cã thÓ ®¶m b¶o hoµn thµnh tèt nhiÖm vô víi sè l­îng nh©n viªn Ýt nhÊt, gi¶m bít chi phÝ còng nh­ ®é cång kÒnh cña bé m¸y qu¶n lý. §ång thêi bé m¸y qu¶n lý ®ã ph¶i ph©n chia nhiÖm vô, chøc n¨ng cña c¸c phßng ban chøc n¨ng mét c¸ch râ rµng, kh«ng bÞ trïng l¾p, chång chÐo, lµm c¶n trë qu¸ tr×nh qu¶n trÞ. Thø ba: ®éng viªn c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty tÝc cùc lµm viÖc. Nh­ ë trªn ph©n tÝch ta thÊy khi thùc hiÖn gi¶i ph¸p nµy C«ng ty ®· ch¨m lo cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty vÒ c¶ mÆt vËt chÊt vµ tinh thÇn ë ®©y kh«ng nh÷ng t¹o ®éng lùc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn mµ cßn gi¶i quyÕt ®­îc mèi quan hÖ mµ l©u nµy ®­îc con lµ phøc t¹p ®ã lµ mèi quan hÖ gi÷a nh©n viªn vµ c¸n bé l·nh ®¹o cña C«ng ty. Thø t­: kiÖn toµn ®­îc bé m¸y qu¶n lý. Hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý lµ mét c«ng viÖc hÕt søc khã kh¨n nªn viÖc thùc hiÖn gi¶i ph¸p nµy kh«ng chØ thùc hiÖn ®­îc trong thêi gian ng¾n mµ theo em nã ph¶i ®­îc thùc hiÖn trong thêi gian dµi vµ nã còng ®i liÒn víi tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña C«ng ty, nÕu nh­ C«ng ty thùc hiÖn tèt ®­îc gi¶i ph¸p nµy th× theo em hiÖu qu¶ cña c«ng ty kh«ng nh÷ng ®­îc t¨ng lªn mµ cßn ®­a c«ng ty trë thµnh mét trong nh÷ng C«ng ty ®øng ®Çu vÒ xuÊt nhËp khÈu ë ViÖt nam. Bªn c¹nh ®ã gi¶i ph¸p nµy sÏ gi¶i quyÕt ®­îc vÊn ®Ò chång chÐo vÒ tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé qu¶n lý mµ bÊy l©u nay C«ng ty m¾c ph¶i ®ã lµ t×nh tr¹ng c¸n bé l·nh ®¹o trong c«ng ty ph¶i ®¶m nhiÖm qu¸ nhiÒu c«ng viÖc vµ còng t¹o hµnh lang th«ng suèt gi÷a c¸n bé l·nh ®¹o vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. BiÖn ph¸p 5. T¨ng c­êng ®µo t¹o, n©ng cao tr×nh ®é cho c¸n bé nh©n viªn 5.1 C¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn. Muèn thµnh c«ng ë bÊt cø lÜnh vùc nµo, ngoµi nhiÖt t×nh ra th× ng­êi ta cßn cÇn cã sù hiÓu biÕt vÒ lÜnh vùc ®ã. Cã hiÓu biÕt th× míi biÕt m×nh ph¶i lµm g×, lµm nh­ thÕ nµo, lóc nµo, ë ®©u... Trong ho¹t ®éng nhËp khÈu còng nh­ vËy, nh©n viªn cã tr×nh ®é nghiÖp vô thµnh th¹o th× míi cã kh¶ n¨ng ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång kh«ng g©y bÊt lîi cho doanh nghiÖp, míi lµm thñ tôc h¶i quan xu«n sÎ, míi tæ chøc vËn chuyÓn vµ tiÕp nhËn hµng ho¸ an toµn, míi t×m ®­îc nh÷ng ­u ®·i trong qu¸ tr×nh thanh to¸n. Hoµn thiÖn m×nh vµ hoµn thiÖn nghiÖp vô chuyªn m«n còng lµ mét nhu cÇu cña ng­êi lao ®éng, ®ã lµ con ®­êng duy nhÊt ®Ó kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trong tËp thÓ. NÕu kh«ng ®i theo con ®­êng ®ã th× kÕt côc ng­êi ®ã sÏ bÞ tôt hËu, kÐm n¨ng suÊt vµ bÞ ®µo th¶o. Khi nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, th× kÌm theo nã lµ sù ph¸t triÓn cña c¸c quan hÖ th­¬ng m¹i néi ®Þa vµ ngo¹i th­¬ng. Sù ph¸t triÓn ®ã khiÕn c¸c ®èi t¸c ngµy cµng ph¶i hoµn thiÖn m×nh vÒ nghiÖp vô ®Ó tranh thñ nh÷ng thêi c¬, tr¸nh c¸c rñi ro kh«ng ®¸ng cã. Muèn vËy, c¸c nh©n viªn ph¶i hoµn thiÖn nghiÖp vô nhËp khÈu th× míi cã thÓ chñ ®éng lµm chñ t×nh h×nh. Míi cã thÓ t×m ®­îc c¸c biÖn ph¸p ®em l¹i nh÷ng kho¶n lîi nhuËn tõ c¸c hîp ®ång ®­îc ký kÕt cho ®¬n vÞ m×nh. Tãm l¹i, hoµn thiÖn nghiÖp vô nhËp khÈu lµ mét ®ßi hái chñ quan cña bÊt cø doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu nµo, mµ ®ã còng lµ yªu cÇu kh¸ch quan cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng lu«n ®ßi hái ng­êi lao ®éng tù hoµn thiÖn m×nh. Qua sù ph©n tÝch vÒ t×nh h×nh nh©n sù cña C«ng ty vµ kÕt qu¶ kinh doanh vãi chung vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng nhËp khÈu nãi riªng, chóng ta thÊy r»ng tuy vÒ mÆt tr×nh ®é th× c¸n bé nh©n viªn trong C«ng ty xuÊt nhËp khÈu ®Òu ®¸p øng ®­îc tiªu chuÈn b»ng cÊp, nh­ng vÒ tuæi t¸c th× ®a phÇn ®Òu lµ c¸n bé trÎ tuæi, hä ®­îc ®µo t¹o t­¬ng ®èi hÖ thèng nh­ng do trÎ tuæi kinh nghiªm ho¹t ®«ng xuÊt nhËp khÈu cßn Ýt. Vµ l¹i ngµy nay cã rÊt nhiÒu nghiÖp vô trong lÜnh vùc xuÊt nh©p khÈu ®­îc ph¸t sinh vµ cïng víi nã lµ chÕ ®é chÝnh s¸ch liªn quan ®Õn lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu ngµy cµng nhiÒu, do vËy muèn kh«ng bÞ tôt hËu, hä cÇn ph¶i hoµn thiÖn nghiÖp vô cña m×nh liªn tôc víi thêi gian. MÆt kh¸c, c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t khiÕn c«ng viÖc kinh doanh cña C«ng ty ngµy cµng khã kh¨n h¬n. chØ cã ®éi ngò c¸n bé t©m huyÕt vµ n¾m ch¾c ®­îc nghiÖp vô th× míi cã thÓ ®­a C«ng ty ra khái t×nh tr¹ng khã kh¨n ®ã. 5.2. Ph­¬ng thøc tiÕn hµnh. §Çu tiªn, C«ng ty ®Þnh kú th¸ng hoÆc quý mêi c¸c chuyªn gia xuÊt nhËp khÈu vÒ C«ng ty ®Ó båi d­ìng nghiÖp vô cho mét sè c¸n bé nh©n viªn trong C«ng ty theo kÕ ho¹ch. Thêi gian båi d­ìng cã thÓ lµ 5 ngµy vµ tõ mét ®Õn hai chuyªn gia vÒ xuÊt nhËp khÈu, ®Ó phæ biÕn theo chñ ®Ò thùc tÕ ph¸t sinh trong C«ng ty hoÆc ph¸t sinh trong mét C«ng ty nµo ®ã. Chi phÝ tr¶ l­¬ng cho mét chuyªn gia lµm viÖc lµ 1.000.000 ®ång/ngµy, nh­ vËy chi phÝ cho chuyªn gia kho¶ng tõ 1.000.000 - 2.000.000 ®ång/ngµy. tæng céng 5 ngµy th× chi phÝ cho chuyªn gia kho¶ng tõ 5.000.000 - 10.000.000 ®ång. §èi víi nh©n viªn häc tËp th× cã thÓ khuyÕn khÝch häc tËp b»ng c¸ch: ngoµi viÖc h­ëng l­¬ng b×nh th­êng cßn ®­îc béi d­ìng mçi ngµy 30.000 ®ång. Ngoµi ra C«ng ty cã thÓ cö c¸n bé nh©n viªn cÇn båi d­ìng ®i häc ë c¸c líp båi d­ìng nghiÖp vô cho c¸n bé c«ng nh©n viªn do Bé th­¬ng m¹i më. Chi phÝ cho mçi ngµy cho mét nh©n viªn ®i häc kho¶ng 200 ngh×n ®ång. Th­êng häc mét tuÇn, mçi lÇn häc chØ ®­îc cö 2 nh©n viªn theo häc, nh­ vËy c¶ kho¸ häc sÏ tèn kho¶ng 2.800.000 ®ång. ViÖc ®i båi d­ìng nghiÖp vô nµy ngoµi viÖc c¸n bé nh©n viªn cã thÓ häc hái nghiÖp vô cña chuyªn gia gi¶ng dËy mµ cßn cã thÓ häc hái thªm ®­îc kinh nghiÖm cña c¸n bé nh©n viªn doanh nghiÖp b¹n. C«ng ty còng cÇn chñ ®éng x©y dùng mét kÕ ho¹ch ®µo t¹o cho m×nh. Trong kÕ ho¹ch ®ã cÇn x¸c ®Þnh râ môc ®Ých ®µo t¹o, néi dung ®µo t¹o. ph©n lo¹i ®Ó t×m ra ®èi t­îng cÇn ®­îc ®µo t¹o vµ sè l­îng ng­êi cÇn ®µo t¹o. x¸c ®Þnh râ ph­¬ng thøc ®µo t¹o lµ ®µo t¹o t¹i chç, cö ®i häc... ®èi víi tõng h×nh thøc nªn x¸c ®Þnh chi phÝ tõ ®ã tæng hîp tæng chi phÝ ®µo t¹o. 5.3. HiÖu qu¶ thùc hiÖn biÖn ph¸p Thùc hiÖn tèt biÖn ph¸p nµy sÏ gióp cho c«ng ty n©ng cao ®­îc uy tÝn vµ hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng nhËp khÈu, nhê tr×nh ®é n¨ng lùc cña nh©n viªn ®­îc n©ng cao, chÊt l­îng c«ng viÖc ®­îc æn ®Þnh vµ n©ng cao, h¹n chÕ ®­îc nh÷ng sai ph¹m ®¸ng tiÕc cã thÓ x¶y ra khi thùc hiÖn mét hîp ®ång nhËp khÈu trùc tiÕp hay uû th¸c do cã mét ®éi ngò c¸n bé chuyªn m«n nghiÖp vô cã tr×nh ®é cao. ChÝnh nh÷ng ®iÒu nµy ®· lµm cho ®èi t¸c thªm tin t­ëng vµo n¨ng lùc vµ cung c¸ch lµm ¨n cña c«ng ty, tõ ®ã cã thÓ thiÕt lËp quan hÖ th©n thiÕt, g¾n bã l©u dµi h¬n gi÷a c«ng ty vµ c¸c ®èi t¸c ®· tõng lµm ¨n cña c«ng ty. Gi¶m bít ®­îc c¸c chi phÝ t­ chØnh L/C, chi phÝ l­¬ng, v× mét c¸n bé cã n¨ng lùc cã thÓ thùc hiÖn c«ng viÖc cña vµi ba ng­êi kh«ng th«ng th¹o.. T¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty trong hoµn c¶nh hiÖn nay hay cã thÓ nãi c¸ch kh¸c ®ã lµ C«ng ty cã kh¶ n¨ng b¾t kÞp víi xu h­íng ph¸t triÓn cña thÕ giíi ®ã lµ sù toµn cÇu ho¸ (sù toµn cÇu ho¸ nã më ra c¬ héi lín cho sù tiÕn bé con ng­êi, ý t­ëng toµn cÇu vµ sù ®oµn kÕt toµn cÇu lµm giµu cã thªm cuéc sèng con ng­êi... ) §¸p øng ®­îc ®ßi hái ngµy cµng cao cña tr×nh ®é tri thøc, kinh nghiÖm kü n¨ng cña ng­êi lao ®éng, sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt, thiÕt bÞ c«ng nghÖ, tÝnh phøc t¹p cña c«ng nghÖ ®ßi hái 5.4. §iÒu kiÖn thùc hiÖn biÖn ph¸p §¶m b¶o thùc hiÖn ®óng nguyªn t¾c ®µo t¹o ®ã lµ: - X¸c ®Þnh ®óng ®èi t­îng cÇn ®µo t¹o §µo t¹o lý luËn kÕt hîp thùc hµnh KÕt hîp chÆt chÏ gi÷a ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i víi n©ng cao kh¶ n¨gn tù båi d­ìng §µo t¹o liªn tùc ®Ó cã ®éi ngò qu¶n trÞ viªn cã tr×nh ®é, kinh nghiÖm. X¸c ®Þnh ®óng nhu cÇu ®µo t¹o. Cã nhu cÇu ®µo t¹o hay kh«ng Môc tiªu cña tæ chøc Nh÷ng nhiÖm vô g× cÇn ph¶i hoµn thµnh ®Ó ®¹t môc tiªu ®ã Bªn c¹nh ®ã ®Ó thùc hiÖn biÖn ph¸p nµy, ngoµi viÖc tù gi¸c hoµn thiÖn nghiÖp vô nhËp khÈu cña tõng c¸ nh©n, c«ng ty còng nªn cã nh÷ng biÖn ph¸p kÝch thÝch khen th­ëng thÝch ®¸ng ®èi víi nh÷ng c¸ nh©n, bé phËn tÝch cùc. §ång thêi c«ng ty nªn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho nh÷ng ng­êi cÇu thÞ cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn, tr­íc m¾t lµ t¹o ®iÒu kiÖn vÒ thêi gian lµm viÖc vµ kinh phÝ hç trî. II/ nh÷ng kiÕn nghÞ víi c¬ quan chøc n¨ng. 1. ChÝnh s¸ch qu¶n lý cña Nhµ n­íc . ë c¸c ch­¬ng trªn cho thÊy ®Ó C«ng ty xuÊt nhËp khÈu tæng hîp ngµnh Muèi kÕt hîp hµi hoµ hai nhiÖm vô kinh doanh vµ x· héi cÇn ph¶i cã sù hç trî tõ c¸c chÝnh s¸ch qu¶n lý cña Nhµ n­íc. Thùc chÊt nhiÖm vô x· héi mµ C«ng ty xuÊt nhËp khÈu ph¶i thùc hiÖn ®ã lµ nhiÖm vô Nhµ n­íc giao phã. C«ng ty xuÊt nhËp khÈu tæng hîp ngµnh Muèi lµ c«ng cô vÜ m« ®Ó Nhµ n­íc thùc hiÖn c¸c chØ tiªu x· héi. V× vËy trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kinh tÕ x· héi cÇn ph¶i cã sù trî gióp tÝch cùc vµo c¬ chÕ, chÝnh s¸ch qu¶n lý. §Æt vÊn ®Ò ra nh­ trªn kh«ng cã nghÜa lµ c«ng ty xuÊt nhËp khÈu tæng hîp ngµnh Muèi sÏ û l¹i hoµn toµn vµo Nhµ n­íc hoÆc sÏ nghiªm chØnh ®Õn cøng nh¾c khi thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña Nhµ n­íc. C¸c chÝnh s¸ch qu¶n lý Nhµ n­íc ®· cã phÇn ­u ¸i C«ng ty h¬n so víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c, hç trî ®Ó C«ng ty lu«n gi÷ vai trß chñ ®¹o trong ngµnh muèi. ChÝnh s¸ch tµi chÝnh: - §Ó b×nh æn gi¸ c¶ trªn thÞ tr­êng muèi, Nhµ n­íc cÇn quy ®Þnh mét møc gi¸ trÇn vÒ muèi. Bëi v× ®Ò phßng khi gi¸ qu¸ cao g©y nªn c¸c c¬n sèt muèi, th× C«ng ty xuÊt nhËp khÈu tæng hîp ngµnh Muèi vµ ng­êi s¶n xuÊt bÞ thiÖt h¹i nhiÒu nhÊt. Khi gi¸ cao kÐo dµi, c«ng ty b¸n víi gi¸ thÞ tr­êng nh­ng gi¸ mua vµo còng cao do ®ã lîi nhuËn thÊp, v× thÕ Nhµ n­íc cÇn hç trî mét l­îng vèn ®Ó C«ng ty cã thÓ mua khi cã nhu cÇu. - §èi víi muèi Ièt b¸n cho c¸c tØnh miÒn nói, Nhµ n­íc tiÕp tôc hç trî c­íc phÝ vËn chuyÓn, tiÒn c«ng trén Ièt, bao b× ®Ó d©n c­ miÒn nói cã thÓ mua víi møc gi¸ thÊp h¬n ë ®ång b»ng. - Ng©n s¸ch dµnh cho phæ cËp muèi Ièt t¹i miÒn nói nªn giao trùc tiÕp cho c¸c ®Þa ph­¬ng qu¶n lý hoÆc c¸c c¬ së s¶n xuÊt muèi Ièt qu¶n lý. Giao trùc tiÕp ng©n s¸ch nh­ vËy sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp t¹i ®Þa ph­¬ng nhanh chãng ®iÒu hoµ ®­îc cung cÇu t¹i thÞ tr­êng ®ã, gi¶m bít nh÷ng thñ tôc phiÒn hµ, thêi gian v« Ých khi c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ®i xin kinh phÝ. -Nguån thu ng©n s¸ch tõ ngµnh muèi cÇn ®­îc t¸i ®Çu t­ ®Ó l¹i ®Ó ph¸t triÓn nghÒ muèi trong c¸c tr­êng hîp nh­ : a. Trî gióp d©n gÆp thiªn tai, trî gióp gi¸ khi hä thu ho¹ch qu¸ nhiÒu lµm cho mÊt gi¸, còng nh­ trî gi¸ ®Ó khuyÕn khÝch ng­êi lµm muèi xuÊt khÈu vµ lµm muèi c«ng nghiÖp. b. §Çu t­ c¶i t¹o x©y dùng c¸c ®ång muèi, c¬ giíi ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ ngµnh muèi . C¸c ®Ò nghÞ cô thÓ vÒ c¸c chÝnh s¸ch tµi chÝnh Nhµ n­íc lµ: - Vèn: Nhµ n­íc nªn cÊp ®ñ sè tiÒn ®Ó mua ®ñ sè l­îng Muèi mµ Nhµ n­íc yªu cÇu. C«ng ty xuÊt nhËp khÈu tæng hîp ngµnh Muèi ph¶i dù tr÷ kho¶n vèn mµ Nhµ n­íc cÊp cho c¸c doanh nghiÖp, nªn tÝnh theo gi¸ hiÖn thêi tr¸nh t×nh tr¹ng gi¸ thay ®æi qua nhiÒu n¨m. Ngoµi hç trî vèn cho dù tr÷ Nhµ n­íc cßn ph¶i hç trî x©y dùng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n. c¬ së h¹ tÇng ®­êng x¸, cÇu cèng. - Bï lç: Trong tr­êng hîp mua muèi dù tr÷ t¹i thêi ®iÓm gi¸ cao khi gi¸ bÞ gi¶m nhanh th× Nhµ n­íc nªn tÝnh to¸n ®Ó bï lç kho¶n chªnh lÖch nµy. Bï lç cho c¸c kho¶n c­íc phÝ vËn chuyÓn, bèc xÕp cung cÊp muèi cho miÒn nói, bï lç do vËn chuyÓn tõ Nam ra B¾c ®Ó b×nh æn gi¸ c¶. Nhµ n­íc ph¶i ®¶m b¶o kh«ng chiÕm dông vµ kh«ng thu hÑp vèn kinh doanh cña c«ng ty . - ThuÕ : §­a thuÕ tµi nguyªn, thuÕ sö dông ®Êt, c¸c lo¹i thuÕ kinh doanh kh¸c, t¨ng thuÕ gi¸n thu ®èi v¬Ý c¸c ®èi t­îng s¶n xuÊt kinh doanh. Nhµ n­íc ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc thuÕ muèi lµ nguån ng©n s¸ch hç trî ®¶m b¶o qu¸ tr×nh t¸i ®Çu t­ s¶n xuÊt muèi. CÇn thay ®æi c¸ch nh×n nhËn tr­íc ®©y kh«ng hÒ coi träng nguån thu thuÕ tõ muèi, kh«ng thùc hiÖn ®¨ng ký kinh doanh muèi. TÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ c¸ nh©n kinh doanh muèi ph¶i nép thuÕ ®Çy ®ñ cho Nhµ n­íc . - ViÖc thu thuÕ ®­a khÊu hao vÒ gi¸ thµnh ®Î ®Þnh gi¸ b¸n, kh«ng lo¹i trõ cho bÊt cø ®èi t­îng tiªu dïng nµo ®Ó nhanh chãng ®­a muèi trë thµnh mét lo¹i hµng ho¸ cã gi¸ trÞ trªn thÞ tr­êng . ViÖc ®¸nh thuÕ kh«ng nh»m môc ®Ých gi¶m doanh thu cña c¸c doanh nghiÖp kinh doanh muèi. ý nghÜa cña viÖc ®¸nh thuÕ lµ n©ng cao gi¸ trÞ th­¬ng phÈm mÆt hµng muèi ®ång thêi t¨ng nguån thu t¸i ®Çu t­, më réng quy m« s¶n xuÊt . ChÝnh s¸ch tÝn dông: - §Ó kinh doanh muèi b×nh th­êng, kh«ng g©y biÕn ®éng cÇn tr¸nh t×nh tr¹ng Ðp gi¸ cña t­ th­¬ng. T­ th­¬ng Ðp gi¸ cña ng­êi s¶n xuÊt khi tíi mïa thu ho¹ch “gi¸ h¹ ph¶i b¸n rΔ. §Ó ®¶m b¶o lîi Ých cho ng­êi s¶n xuÊt ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp muèi Nhµ n­íc cã mét sè vèn l­u ®éng cÇn thiÕt ®Ó mua sè l­îng d­ thõa nµy . - Tuy nhiªn vèn l­u ®éng cña C«ng ty cßn qu¸ Ýt, v× thÕ Nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch cÊp vèn l­u ®éng cho C«ng ty muèi. V× thùc hiÖn nhiÖm vô x· héi cña C«ng ty khi phæ cËp muèi Ièt rÊt khã kh¨n ®ßi hái ph¶i cã kinh phÝ lín ®Ó tuyªn truyÒn, gi¸o dôc, qu¶ng c¸o... Bªn c¹nh ®ã viÖc vay vèn ng©n hµng hiÖn nay, l·i xuÊt qu¸ cao, vèn cña C«ng ty hay bÞ ø ®äng do kh¸ch hµng tr¶ chËm tiÒn. §Æc ®iÓm cña kinh doanh muèi cã tÝnh chÊt mïa vô. Khi mµ Tæng c«ng ty ®· nhËn ®Þnh ®­îc nhu cÇu s¾p tíi khan hiÕm muèi vµ ph¶i mua muèi ngay nh­ng v× vèn kh«ng cã nªn doanh nghiÖp ®¸nh tuét mÊt thêi c¬. Do ®ã ®èi víi viÖc vay vèn ng©n hµng Nhµ n­íc cã nh÷ng quy chÕ râ rµng ®Ó c¸c tæ chøc tÝn dông ng©n hµng Nhµ n­íc cã sù ­u tiªn ®¸p øng ®ñ vèn cho c«ng ty, ®ång thêi Nhµ n­íc cÇn ph¶i cã kÕ ho¹ch chØ ®¹o c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ®Ó c¸c ng©n hµng nµy s½n sµng cung cÊp tiÒn mÆt cho C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn vay ®­îc bÊt cø lóc nµo víi l·i suÊt thÝch hîp theo c¬ chÕ hiÖn nay vay theo thÕ chÊp, cÇm cè th× c¸c doanh nghiÖp muèi vay khã h¬n. 2- Nhµ n­íc cã hç trî gióp trong viÖc më réng thÞ tr­êng . * §èi víi s¶n xuÊt trong n­íc: Nhµ n­íc cÇn chó träng vµo ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn muèi, vµ c¸c s¶n phÈm ®­îc chÕ biÕn tõ muèi. Víi c¸c s¶n phÈm chÕ biÕn muèi cã chÊt l­îng cao sÏ rÔ rµng th©m nhËp vµo thÞ tr­êng trong n­íc vµ xuÊt khÈu ®Ó më réng thÞ tr­êng trong n­íc c«ng ty sÏ t×m c¸ch ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng nh­ bét canh Ièt, m¾m Ièt, c¸c s¶n phÈm phôc vô c«ng nghiÖp hµn ThiÕc, Th¹ch cao, n­íc ãt. . . Tuy nhiªn c¸c ngµnh nµy rÊt cÇn sù hç trî ®Çu t­ cña Nhµ n­íc t¨ng c­êng kh¶ n¨ng xuÊt khÈu nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. * §èi víi thÞ tr­êng n­íc ngoµi : Nhµ n­íc cÇn gi¶m thuÕ xuÊt nhËp khÈu muèi ®Ó kÝch thÝch ng­êi s¶n xuÊt gióp c¸c doanh nghiÖp muèi ®­a c¸c s¶n phÈm tham gia vµo c¸c héi chî quèc tÕ. Bªn c¹nh ®ã cã sù hç trî trong viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng n­íc ngoµi ... 3- Nhµ n­íc ®Çu t­ ph¸t triÓn hÖ thèng th«ng tin thÞ tr­êng muèi. ChÝnh v× hÖ thèng th«ng tin thÞ tr­êng cßn nhiÒu vÊn ®Ò h¹n chÕ, yÕu vµ lén xén trong kinh doanh nªn ch­a cã c¸c dù b¸o, kÕ ho¹ch s¸t sao. §iÒu ®ã lµm bá lì nh÷ng c¬ héi vµ kh«ng sao tr¸nh ®­îc rñi ro trong kinh doanh Muèi. V× vËy Nhµ n­íc cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p kÞp thêi phôc vô cho thÞ tr­êng nµy. VÒ mÆt tæ chøc cÇn ph¶i cã mét bé phËn chuyªn tr¸ch ®Ó thu thËp nghiªn cøu xö lý vµ cung cÊp th«ng tin cung cÇu gi¸ c¶ vµ c¸c vÊn ®Ò liªn quan kh¸c tíi thÞ tr­êng kÓ c¶ trong n­íc vµ n­íc ngoµi, cô thÓ lµ : - §Çu t­ kinh phÝ cho c¸c thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn ®Ó hiÖn ®¹i ho¸ hÖ thèng th«ng tin. - Cã chÝnh s¸ch b¶o qu¶n, xö lý th«ng tin vÒ ngµnh Muèi còng nh­ th«ng tin vÒ thÞ tr­êng Muèi trong vµ ngoµi n­íc .. - ViÖc thu thËp xö lý th«ng tin cµ sö dông th«ng tin vÒ c¸c vÊn ®Ò thÞ tr­êng trong n­íc vµ quèc tÕ nh­ cung cÇu vÒ Muèi, gi¸ c¶ muèi còng nh­ c¸ dù b¸o kh¸c vÒ kÕ ho¹ch thùc hiÖn giao cho Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n qu¶n lý. 4- ChÝnh s¸ch mua muèi cña d©n. Do ®Æc ®iÓm vÒ thÞ tr­êng muèi, cung cÇu gi¸ c¶ lu«n lu«n biÕn ®éng ®ét biÕn nªn ph¶i cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc. Nhµ n­íc quy ®Þnh vÒ muèi b¾t buéc c¸c quèc doanh ph¶i mua muèi b»ng mét møc gi¸ b»ng hoÆc trªn gi¸ ®Ó ®¶m b¶o lîi Ých ng­êi n«ng d©n. Nh­ng trong thùc tÕ ng­êi s¶n xuÊt kh«ng b¸n ®­îc gi¸ cao vµ do ®ã kh«ng ®­îc h­ëng lîi Ých nµo mµ Nhµ n­íc dµnh cho. Bëi v× Tæng C«ng ty Muèi vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn kh«ng ®ñ vèn ®Ó mua muèi trùc tiÕp tõ ng­êi s¶n xuÊt, th­êng xuyªn ph¶i mua qua trung gian víi gi¸ cao. §Æc biÖt lµ c¸c tØnh phÝa Nam C«ng ty Muèi III mua muèi 100% qua trung gian. Do ®ã ®èi víi chÝnh s¸ch gi¸ muèi Nhµ n­íc nªn sö dông ®iÒu tiÕt th«ng qua trî gi¸, gi¶m thuÕ cho ng­êi s¶n xuÊt Muèi. Nhµ n­íc bï lç cho Tæng C«ng ty Muèi th× phÇn l·i l¹i r¬i vµo tói t­ th­¬ng do h­ëng chªnh lÖch gi¸, cßn nÕu kh«ng bï lç th× mét sç c«ng ty dÉn tíi ph¸ s¶n. Do ®ã ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông Muèi Nhµ n­íc nªn cã nh÷ng quy ®Þnh rµng buéc ng­êi s¶n xuÊt vµ c¸c . . . chÆt chÏ muèi tõ kh©u ®Çu vµo, ®Çu ra cho tíi tiªu thô s¶n phÈm. kÕt luËn Trong nh÷ng n¨m võa qua, mÆc dï ho¹t ®éng trong c¬ thÞ tr­êng cã nhiÒu biÕn ®éng phøc t¹p, C«ng ty xuÊt nhËp khÈu tæng hîp ngµnh Muèi ®· v­ît qua nh÷ng khã kh¨n ®Ó ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn. Th«ng qua ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, C«ng ty ®· cung cÊp Muèi (Muèi ¨n. Muèi C«ng nghiÖp..)®¸p øng yªu cÇu cña kh¸ch hµng, gãp phÇn kh«ng nhá vµo b×nh æn gi¸ Muèi, n©ng cao ®êi sèng ng­êi d©n lµm Muèi. §Ó cã ®­îc kÕt qu¶ nh­ vËy lµ do C«ng ty ®· ho¹t ®éng theo ®óng h­íng ®óng ®¾n cña Nhµ n­íc, do ®éi ngò c¸n bé cã n¨ng lùc, tr×nh ®é vÒ kinh doanh vµ nghiÖp vô xuÊt nhËp khÈu trªn th­¬ng tr­êng. Tuy nhiªn, do sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng, C«ng ty kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khã kh¨n, bÊt lîi cña ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung vµ ho¹t ®éng nhËp khÈu nãi riªng cña m×nh. §Ó v­ît qua mäi thö th¸ch, khã kh¨n vµ ngµy cµng n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng nhËp khÈu cña C«ng ty ®ßi hái mét sù nç lùc, cè g¾ng vµ ®oµn kÕt chung cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty vµ sù quan t©m, gióp ®ì cña Nhµ n­íc, cña c¸c ngµnh vµ c¸c c¬ quan h÷u quan, mµ trùc tiÕp lµ Bé th­¬ng M¹i Víi sù quan t©m, gióp ®ì vµ sù tù nç lùc Êy cña C«ng ty th× chóng ta cã thÓ tin r»ng trong nh÷ng n¨m tíi C«ng ty xuÊt nhËp khÈu tæng hîp ngµnh Muèi sÏ n©ng cao ®­îc hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña m×nh. C«ng ty sÏ cã nh÷ng b­íc tiÕn dµi vµ v÷ng ch¾c, ®ã lµ niÒm tin vµ ®éng lùc cña toµn C«ng ty trong thiªn niªn kû míi. Môc lôc Trang Më bµi 1 Ch­¬ng I: Mét sè lý luËn vÒ hiÖu qu¶ XNK 3 I. Kh¸i niÖm vµ qui tr×nh XNK 3 1. Kh¸i niÖm vÒ XNK 3 2. Quy tr×nh XNK 4 2.1. §iÒu tra nghiªn cøu thÞ tr­êng 4 2.2. Lùa chän ®èi t¸c giao dÞch 5 2.3. §µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång 5 2.4. Tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång 6 2.5. Tæ chøc tiªu thô hµng nhËp khÈu 11 II. Quan niÖm vµ chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ XNK 11 Quan niÖm vÒ hiÖu qña kinh doanh nhËp khÈu 11 Ph©n lo¹i hiÖu qu¶ nhËp khÈu 14 Môc ®Ých vµ ý nghÜa cña viÖc b¶o ®¶m vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh 16 HÖ thèng chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu 18 III. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi hiÖu qu¶ ho¹t ®éng XNK 20 1. Nh©n tè kh¸ch quan 20 M«i tr­êng chÝnh trÞ luËt ph¸p trong n­íc vµ quèc tÕ 20 C¸c c«ng cô vµ chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« ®èi víi NK 21 Tû gi¸ hèi ®o¸i vµ tû suÊt ngo¹i tÖ nhËp khÈu 21 C¸c quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ 22 Sù ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt trong vµ ngoµi n­íc 22 HÖ thèng giao th«ng vËn t¶i vµ th«ng tin liªn l¹c 22 HÖ thèng tµi chÝnh ng©n hµng 23 Nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc 23 2. Nh©n tè chñ quan 23 2.1. Nguån nh©n lùc 24 2.2. Vèn kinh doanh 24 2.3. Tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lý 24 Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng nhËp khÈu cña C«ng ty xuÊt nhËp khÈu tæng hîp ngµnh Muèi 26 I. Tæng quan vÒ t×nh h×nh C«ng ty 26 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµph¸t triÓn cña C«ng ty 26 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ ®Æc ®iÓm ngµnh nghÒkinh doanh 27 3. KÕt qu¶ kinh doanh mét sè n¨m gÇn ®©y 33 II. Thùc tr¹ng hiÖu qu¶ XNK cña C«ng ty 37 1. Vai trß vµ kh¶ n¨ng cugn øng s¶n phÈm Muèi 37 1.1. Vµi trß cña s¶n phÈm Muèi 37 1.2. §Æc ®iÓm s¶n xuÊt l­u th«ng vµ tiªu dïng Muèi 39 1.2.1. §Æc ®iÓm cña s¶n phÈm Muèi 39 1.2.2. §Æc ®iÓm cña l­u th«ng Muèi 39 1.2.3. §Æc ®iÓm tiªu dïng Muèi 41 Kh¶ n¨ng ®¸p øng yªu cÇu vÒ Muèi khi kh«ng cã doanh nghiÖp Nhµ n­íc kinh doanh Muèi 42 1.3.1. Kh¶ n¨ng ®¸p øng vÒ Muèi 42 1.3.2. M¹ng l­íi th«ng tin vµ sù tr«i næi cña thÞ tr­êng Muèi 45 2. ThÞ tr­êng cña C«ng ty XNK 46 2.1. ThÞ tr­êng ®Çu ra 46 2.2. ThÞ tr­êng ®Çu vµo 47 3. Thùc tr¹ng hiÖu qu¶ XNK cña C«ng ty XNK 48 3.1. HiÖu qña vÒ kinh tÕ x· héi 48 3.2. Ph©n tÝch mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu cña c«ng ty XNK 49 3.2.1. Ph©n tÝch thùc tr¹ng Doanh thu 49 3.2.2. Ph©n tÝch chi phÝ l­u th«ng 52 3.2.3. Ph©n tÝch lîi nhuËn 56 III. §¸nh gi¸ tæng quan vÒ hiÖu qu¶ XNK 59 1. §¸nh gi¸ thµnh tÝch ®¹t ®­îc 60 1.1. VÒ c«ng t¸c nghiÖp vô nhËp khÈu 60 1.2. VÒ tæ chøc 61 1.3. VÒ hiÖu qu¶ nhËp khÈu 61 2. Nh÷ng tån t¹i cÇn nhanh chãng gi¶i quyÕt 62 2.1. VÒ tæ chøc con ng­êi 62 2.2. VÒ c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng 63 2.3. Trong kh©u tæ chøc kinh doanh Muèi 63 2.4. VÒ c«ng t¸c ®µm ph¸n, ký kÕt hîp ®ång 64 2.5. VÒ h×nh thøc nhËp khÈu 64 3. Nguyªn nh©n nh÷ng tån tµi t¹i trªn 64 3.1. Nguyªn nh©n chñ quan 64 3.2. Nguyªn nh©n kh¸ch quan 65 Ch­¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu 66 I. Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ 66 BiÖn ph¸p I. X¸c ®Þnh ®óng c¬ cÊu s¶n phÈm kinh doanh vµ nguån cung øng 66 BiÖn ph¸p II. CÇn ph©n ®Þnh râ nhiÖm vô kinh doanh vµ nhiÖm vô x· héi cña C«ng ty 69 BiÖn ph¸p III. §a d¹ng ho¸ h×nh thøc nhËp khÈu 71 BiÖn ph¸p IV. Hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty nh»m t¨ng hiÖu lùc qu¶n lý KD XNK vµ n©ng cao HQ lµm viÖc cña nhiÖm vô 74 BiÖn ph¸p V. T¨ng c­êng ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é cho c¸n bé nh©n viªn 78 II. KiÕn nghÞ víi c¬ quan chøc n¨ng 81 1. ChÝnh s¸ch qu¶n lý cña Nhµ n­íc 81 2. Nhµ n­íc cã sù hç trî trong viÖc më réng thÞ tr­êng 84 3. Nhµ n­íc ®Çu t­ ph¸t triÓn hÖ thèng th«ng tin thÞ tr­êng muèi 84 4. ChÝnh s¸ch mua Muèi cña d©n 85 KÕt luËn 86 ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc29074.doc
Tài liệu liên quan