Nghiên cứu đề xuất chương trình liên thông từ bậc THCN lên Đại học ngành vận tải máy tàu biển

Tài liệu Nghiên cứu đề xuất chương trình liên thông từ bậc THCN lên Đại học ngành vận tải máy tàu biển: ... Ebook Nghiên cứu đề xuất chương trình liên thông từ bậc THCN lên Đại học ngành vận tải máy tàu biển

pdf163 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1261 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Nghiên cứu đề xuất chương trình liên thông từ bậc THCN lên Đại học ngành vận tải máy tàu biển, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH [ \ TRAÀN VAÊN GIAÙP NGHIEÂN CÖÙU ÑEÀ XUAÁT CHÖÔNG TRÌNH LIEÂN THOÂNG TÖØ BAÄC TRUNG HOÏC CHUYEÂN NGHIEÄP LEÂN ÑAÏI HOÏC NGAØNH VAÄN HAØNH MAÙY TAØU BIEÅN Chuyeân ngaønh : Quaûn Lyù Giaùo Duïc Maõ soá : 5.07.03 LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ KHOA HOÏC GIAÙO DUÏC NGÖÔØI HÖÔÙNG DAÃN KHOA HOÏC: PGS.TS. LE SÔN Thaønh Phoá Hoà Chí Minh naêm 2004 2 MUÏC LUÏC Trang Danh muïc caùc kyù hieäu, caùc chöõ vieát taét ......................................................... 4 Danh muïc caùc baûng ........................................................................................... 5 Danh muïc caùc hình veõ, sô ñoà , bieåu ñoà ............................................................ 5 Phaàn môû ñaàu ...................................................................................................... 7 CHÖÔNG I. Cô sôû lyù luaän............................................................................14 1.1 Toång quan veà vaán ñeà nghieân cöùu ................................................................ 14 1.2 Muïc ñích vaø yù nghóa cuûa ñaøo taïo lieân thoâng............................................... 20 1.3 Khaùi nieäm veà chöông trình ñaøo taïo, xaây döïng chöông trình ÑTLT.......... 23 1.4 Thieát keá quy trình xaây döïng chöông trình ñaøo taïo lieân thoâng. .................... 24 CHÖÔNG II. Thöïc traïng ñaøo taïo ngaønh Vaän haønh maùy taøu bieån taïi Tröôøng Trung Hoïc Haøng Haûi II vaø Ñaïi Hoïc Giao Thoâng Vaän Taûi TP. Hoà Chí Minh........................................................................................41 2.1 Vaøi neùt veà Tröôøng Trung Hoïc Haøng Haûi II vaø Ñaïi Hoïc Giao Thoâng Vaän Taûi TP. Hoà Chí Minh................................................................................... 41 2.2 Thöïc traïng ñaøo taïo ngaønh vaän haønh maùy taøu bieån taïi Tröôøng Trung Hoïc Haøng Haûi II vaø Ñaïi Hoïc Giao Thoâng Vaän Taûi TP. Hoà Chí Minh. ............. 48 CHÖÔNG III :Xaây döïng chöông trình ñaøo taïo lieân thoâng ngaønh Vaän haønh maùy taøu bieån.............................................................................71 3.1 Thaêm doø nhu caàu. .......................................................................................... 71 3.2 Xaùc ñònh muïc tieâu ñaøo taïo ........................................................................... 80 3.3 Xaùc ñònh noäi dung Chöông trình ñaøo taïo...................................................... 84 3.4 Thaåm ñònh chöông trình ñaøo taïo. .................................................................. 93 Keát luaän vaø kieán nghò. ...................................................................................... 97 Taøi lieäu tham khaûo. ......................................................................................... 100 Phuï luïc. ............................................................................................................103 3 LÔØI CAÛM ÔN Toâi xin baøy toû loøng bieát ôn chaân thaønh cuûa baûn thaân ñeán: o Ñaûng uûy, Ban giaùm hieäu , Phoøng Nghieân cöùu khoa hoïc vaø Sau ñaïi hoïc Tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm TP. Hoà Chí Minh o Quí Thaày Coâ giaûng daïy lôùp Cao hoïc ngaønh Quaûn lyù giaùo duïc. o Quí Thaày Coâ giaùo, Caùn boä Coâng nhaân vieân caùc Phoøng, Khoa, Boä moân Tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm TP. Hoà Chí Minh. o Thaày höôùng daãn PGS.TS. LE SÔN . o Hieäu Tröôûng, caùc thaày ,coâ giaùo, caùn boä coâng nhaân vieân Tröôøng Trung Hoïc Haøng Haûi II, Tröôøng Ñaïi Hoïc Haøng Haûi Vieät Nam, Tröôøng Ñaïi Hoïc Giao Thoâng Vaän Taûi TP.Hoà Chí Minh . o Caùc ñoàng chí caùn boä kyõ thuaät vaø maùy tröôûng caùc Coâng Ty Vaän Taûi bieån taïi khu vöïc TP. Hoà Chí Minh. o Tieán Syõ khoa hoïc Hoaøng Ngoïc Vinh – chuyeân vieân Boä Giaùo Duïc Vaø Ñaøo Taïo. o Caùc baïn hoïc vieân lôùp Cao hoïc khoaù 11 ngaønh Quaûn lyù giaùo duïc. Ñaõ giuùp ñôõ toâi hoaøn thaønh luaän vaên naøy ! 4 DANH MUÏC CHÖÕ VIEÁT TAÉT VAØ KYÙ HIEÄU - ANTA Australian National Training Authority. - ATCB An toaøn cô baûn. - AVCC Australian Vice- Chancellors Committee. - CNKT Coâng nhaân kyõ thuaät. - CTÑT Chöông trình ñaøo taïo. - DWT Dead weight ( Troïng taûi toaøn phaàn ). - ÑTLT Ñaøo taïo lieân thoâng. - ÑVHT Ñôn vò hoïc trình. - GMDSS Heä thoáng thoâng tin lieân laïc toaøn caàu. - GTVT Giao thoâng vaän taûi. - GTVT TP.HCM Giao thoâng vaän taûi thaønh phoá Hoà Chí Minh. - HTTÑÑC Heä thoáng töï ñoäng ñieàu chænh. - IMO International Maritime Organization (Toå chöùc Haøng Haûi Quoác Teá) . - KTX Kyù tuùc xaù. - KT HÑL Khai thaùc heä ñoäng löïc. - STCW Boä luaät veà caùc tieâu chuaån huaán luyeän caáp baèng ñi ca ca cho thuyeàn vieân. - TAFE Technical and Further Education. - THCN Trung hoïc chuyeân nghieäp. - THHH II Trung hoïc haøng haûi II. - THPT Trung hoïc phoå thoâng. - VTÑ Voâ tuyeán ñieän. 5 DANH MUÏC BAÛNG Baûng 2.1 Chöùc naêng nhieäm vuï veà ñaøo taïo vaø huaán luyeän haøng haûi. cuûa Tröôøng THHH II vaø Tröôøng Ñaïi Hoïc GTVT TP.HCM. Baûng 2.2 Caùc chöùc danh treân taøu bieån töông öùng vôùi caùc baäc ñaøo taïo. Baûng 2.3 Trang thieát bò ñaøo taïo haøng haûi theo yeâu caàu cuûa STCW78/95 Baûng 3.1 Chuaån trình ñoä THCN vaø ñaïi hoïc chuyeân ngaønh vaän haønh maùy taøu bieån. Baûng 3.2 Baûng lieät keâ moân hoïc vaø so saùnh thôøi gian giaûng daïy. Baûng 3.3 Baûng phaân boá caùc hoïc phaàn theo tuaàn. Baûng 3.4 Baøi taäp lôùn vaø thieát keá moân hoïc. Baûng 3.5 Thi toát nghieäp. Baûng 3.6 Phaân boá thôøi gian toaøn khoaù hoïc theo tuaàn leã . Baûng 3.7 Ñaùnh giaù chöông trình ñaøo taïo. DANH MUÏC CAÙC HÌNH VEÕ , SÔ ÑOÀ, BIEÅU ÑOÀ Hình 1.1 Voøng chaát löôïng Deming M-P-P-S. Sô ñoà 2.1 Cô caáu toå chöùc nhaø nöôùc veà ñaøo taïo, huaán luyeän haøng haûi Vieät Nam. Sô ñoà 2.2 Cô caáu toå chöùc cuûa Tröôøng Trung Hoïc Haøng Haûi II. Sô ñoà 2.3 Cô caáu toå chöùc cuûa Tröôøng Ñaïi Hoïc GTVT TP. HCM. Sô ñoà 2.4 Quy trình ñaøo taïo ngaønh Vaän haønh maùy taøu bieån taïi caùc Tröôøng THHH II vaø Tröôøng Ñaïi Hoïc GTVT TP. HCM. Bieåu ñoà 2.1 Soá löôïng hoïc sinh trung caáp maùy taøu bieån cuûa Tröôøng THHH II naêm 2000 – 2002. Bieåu ñoà 2.2 Soá löôïng sinh vieân ñaïi hoïc maùy taøu bieån cuûa Tröôøng Ñaïi Hoïc GTVT TP. HCM naêm 2000 – 2002. 6 Bieåu ñoà 2.3 Soá löôïng thôï maùy , syõ quan vaän haønh vaõ quaûn lyù ngaønh Vaän haønh maùy taøu bieån hieän coù ( tính ñeán thaùng 6/ 2003 ). Bieåu ñoà 2.4 Nhu caàu soá löôïng thôï maùy , syõ quan vaän haønh vaõ quaûn lyù ngaønh maùy taøu bieån ñeán naêm 2010 Bieåu ñoà 2.5 Möùc ñoä ñaùp öùng yeâu caàu thöïc teá cuûa thuyeàn vieân Vieät Nam coù trình ñoä trung hoïc vaø ñaïi hoïc treân taøu bieån trong nöôùc. Bieåu ñoà 2.6 Möùc ñoä ñaùp öùng yeâu caàu thöïc teá cuûa thuyeàn vieân Vieät Nam coù trình ñoä trung hoïc vaø ñaïi hoïc treân taøu bieån nöôùc ngoaøi. Bieåu ñoà 2.7 Caùc haïn cheá hieän nay cuûa thuyeàn vieân Vieät Nam coù trình ñoä trung hoïc vaø ñaïi hoïc ngaønh Vaän haønh maùy taøu bieån. Bieåu ñoà 2.8 Nguyeân nhaân daãn ñeán caùc haïn cheá hieän nay cuûa thuyeàn vieân trình ñoä trung hoïc ngaønh Vaän haønh maùy taøu bieån. Bieåu ñoà 2.9 Nguyeân nhaân daãn ñeán caùc haïn cheá hieän nay cuûa thuyeàn vieân trình ñoä ñaïi hoïc ngaønh Vaän haønh maùy taøu bieån. Bieåu ñoà 3.1 Keát quaû thaêm doø trong hoïc sinh veà nhu caàu ñaøo taïo lieân thoâng. Bieåu ñoà 3.2 Keát quaû thaêm doø trong löïc löôïng lao ñoäng veà nhu caàu ñaøo taïo lieân thoâng. 7 NGHIEÂN CÖÙU ÑEÀ XUAÁT CHÖÔNG TRÌNH LIEÂN THOÂNG TÖØ BAÄC TRUNG HOÏC CHUYEÂN NGHIEÄP LEÂN ÑAÏI HOÏC NGAØNH VAÄN HAØNH MAÙY TAØU BIEÅN PHAÀN MÔÛ ÑAÀU 1- Lyù do choïn ñeà taøi : Baùo caùo chính trò Ban Chaáp Haønh Trung Öông Ñaûng khoaù VIII Ñaïi hoäi ñaïi bieåu toaøn quoác laàn thöù IX cuûa Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam [17] ñaõ khaúng ñònh vò trí vaø ñònh höôùng phaùt trieån cho söï nghieäp giaùo duïc vaø ñaøo taïo: Phaùt trieån giaùo duïc ñaøo taïo laø moät trong nhöõng ñoäng löïc quan troïng thuùc ñaåy söï nghieäp coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù, laø ñieàu kieän ñeå phaùt huy nguoàn löïc con ngöôøi – yeáu toá cô baûn ñeå phaùt trieån xaõ hoäi, taêng tröôûng kinh teá nhanh vaø beàn vöõng. Tieáp tuïc naâng cao chaát löôïng giaùo duïc toaøn dieän, ñoåi môùi noäi dung, phöông phaùp daïy vaø hoïc, heä thoáng tröôøng lôùp vaø heä thoáng quaûn lyù giaùo duïc; thöïc hieän “chuaån hoaù, hieän ñaïi hoaù, xaõ hoäi hoaù”. Phaùt huy tinh thaàn ñoäc laäp suy nghó vaø saùng taïo cuûa hoïc sinh, sinh vieân, ñeà cao naêng löïc töï hoïc, hoaøn thieän hoïc vaán vaø tay ngheà, ñaåy maïnh phong traøo hoïc taäp trong nhaân daân baèng nhöõng hình thöùc giaùo duïc chính quy vaø khoâng chính quy, thöïc hieän “giaùo duïc cho moïi ngöôøi”, “caû nöôùc trôû thaønh moät xaõ hoäi hoïc taäp”. Ñöa chuû tröông , chính saùch cuûa Ñaûng veà giaùo duïc vaø ñaøo taïo vaøo cuoäc soáng laø nhieäm vuï cuûa toaøn Ñaûng, toaøn daân noùi chung vaø ñaëc bieät laø cuûa ngaønh giaùo duïc noùi rieâng . Sau hôn 15 naêm ñoåi môùi, toaøn Ñaûng vaø toaøn daân Vieät Nam ñaõ ñaït ñöôc nhöõng thaønh töïu to lôùn vaø raát quan troïng trong lónh vöïc giaùo duïc vaø ñaøo taïo. Chuùng ta ñaõ ña daïng hoaù loaïi hình tröôøng lôùp vaø phöông thöùc giaùo duïc; quy 8 moâ giaùo duïc taêng nhanh; Trình ñoä hieåu bieát vaø khaû naêng tieáp caän tri thöùc môùi trong hoïc sinh , sinh vieân ngaøy caøng ñöôïc naâng cao…[6]. Ñaït ñöôïc nhöõng thaønh töïu ñoù laø nhôø chuùng ta coù ñöôøng loái ñuùng veà phaùt trieån giaùo duïc ñaøo taïo. Lieân thoâng trong giaùo duïc vaø ñaøo taïo laø moät trong soá nhöõng höôùng ñi ñuùng ñaén maø chuùng ta coù ñöôïc trong nhöõng naêm qua. Chuû tröông cuûa Ñaûng, Nhaø nöôùc vaø cuûa Boä Giaùo Duïc Vaø Ñaøo Taïo veà ñaøo taïo lieân thoâng ñaõ taïo ñieàu kieän deã daøng cho ngöôøi hoïc coù theå chuyeån töø moät baäc hoïc naøy sang baäc hoïc khaùc hoaëc töø ngaønh hoïc naøy sang ngaønh hoïc khaùc trong heä thoáng giaùo duïc quoác daân traùnh hoïc laïi nhöõng kieán thöùc , kyõ naêng hieän coù. Do vaäy, ñaøo taïo lieân thoâng seõ tieát kieäm ñöôïc thôøi gian vaø chi phí ñaøo taïo. “Ñaøo taïo lieân thoâng seõ taïo ñieàu kieän ñeå tieán tôùi moät heä thoáng giaùo duïc phi raøo caûn – xu höôùng taát yeáu cuûa haàu heát caùc neàn giaùo duïc hieän ñaïi treân theá giôùi “[2]. Nhaän thöùc ñöôïc taàm quan troïng vaø caàn thieát cuûa ñaøo taïo lieân thoâng, Boä Giaùo Duïc Vaø Ñaøo Taïo ñaõ thaønh laäp ban chæ ñaïo “ Xaây döïng chöông trình lieân thoâng “ do Boä Tröôûng laøm tröôûng ban. Sau moät quaù trình nghieân cöùu , ngaøy 05/12/2002 Boä Tröôûng Boä Giaùo Duïc Vaø Ñaøo Taïo ñaõ ra quyeát ñònh soá 49/2002/QÑ-BGD&ÑT veà vieäc ban haønh Quy ñònh taïm thôøi veà ñaøo taïo lieân thoâng Daïy ngheà, Trung hoïc chuyeân nghieäp, Cao ñaúng vaø Ñaïi hoïc. Quyeát ñònh noùi treân ñaõ chính thöùc xaùc nhaän tính caàn thieát cuûa ñaøo taïo lieân thoâng taïi Vieät Nam. Thöïc ra, tröôùc ñoù ñaøo taïo lieân thoâng ñaõ ñöôïc tieán haønh nhieàu naêm nay ôû nöôùc ta döôùi hình thöùc ñaøo taïo chuyeân tu nhaèm ñaùp öùng nhu caàu ngöôøi hoïc vaø thöïc hieän chính saùch caùn boä. Nhieàu theá heä hoïc sinh, sinh vieân ñaõ ñöôïc ñaøo taïo naâng cao trình ñoä , chuyeån ñoåi ngheà nghieäp , coù coâng aên vieäc laøm thích hôïp oån ñònh cuoäc soáng vaø ñoùng goùp coâng söùc cuûa mình vaøo söï tieán boä cuûa xaõ hoäi. Tuy nhieân vôùi hình thöùc ñaøo taïo naøy, chuùng ta coøn moät soá toàn taïi sau [2]: 1.- Chöa coù nhöõng ñaùnh giaù vaø nhöõng nghieân cöùu veà loaïi hình ñaøo taïo lieân thoâng naøy ñeå coù chæ ñaïo toát hôn. 9 2.- Chöa coù nhöõng giaûi phaùp vaø cô cheá chính saùch thoáng nhaát chæ ñaïo töø cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc veà giaùo duïc . 3.- Chöa kieåm soaùt ñöôïc chaát löôïng ñaøo taïo taïi caùc cô sôû tieán haønh ñaøo taïo lieân thoâng. Ñoái vôùi ngaønh Haøng haûi Vieät Nam , ñaøo taïo lieân thoâng döôùi hình thöùc chuyeân tu - chuyeån caáp töø baäc hoïc trung hoïc chuyeân nghieäp leân ñaïi hoïc ñaõ baét ñaàu töø naêm 1977 . Moät trong nhöõng nguyeân nhaân khieán ngaønh Haøng haûi sôùm coù ñaøo taïo lieân thoâng laø do tieàn thaân cuûa Tröôøng Ñaïi Hoïc Haøng Haûi Vieät Nam vaø Tröôøng Ñaïi Hoïc Giao Thoâng Vaän Taûi TP. Hoà Chí Minh hieän nay laø Tröôøng Trung Hoïc Haøng Haûi tröôùc ñaây vaø phaàn lôùn thuyeàn vieân toát nghieäp trung hoïc phaûi nhanh choùng hoïc chuyeån caáp leân ñaïi hoïc ñeå ñaùp öùng kòp thôøi nhu caàu veà nhaân löïc cuûa ngaønh . Cuõng nhö moät soá ngaønh khaùc, ñaøo taïo lieân thoâng trong ngaønh Haøng haûi ngoaøi nhöõng toàn taïi neâu treân coøn coù nhöõng nhöôïc ñieåm sau : 1.- Chöông trình ñaøo taïo do chöa ñöôïc taäp trung nghieân cöùu moät caùch khoa hoïc neân chöa ñaùp öùng vôùi yeâu caàu chaát löôïng ñaøo taïo hieän nay cuûa ngaønh vaän taûi bieån . 2.- Hình thöùc lieân thoâng chöa tuaân thuû caùc quy ñònh môùi cuûa Boä Giaùo Duïc & Ñaøo Taïo. Thaät caàn thieát khi ñaët ra nhieäm vuï giaûi quyeát nhöõng toàn taïi neâu treân, vì vaäy toâi quyeát ñònh choïn ñeà taøi “Nghieân cöùu ñeà xuaát Chöông trình ñaøo taïo lieân thoâng töø baäc Trung hoïc chuyeân nghieäp leân ñaïi hoïc chuyeân ngaønh vaän haønh maùy taøu bieån “ laøm luaän vaên toát nghieäp Cao hoïc . Ngoaøi ra, vieäc xaây döïng ñöôïc moät chöông trình lieân thoâng coù khoa hoïc töø baäc trung hoïc chuyeân nghieäp leân ñaïi hoïc coøn laø nhieäm vuï maø ngaønh giao cho tröôøng phaûi thöïc hieän ngay trong naêm hoïc 2004- 2005. 2- Muïc ñích nghieân cöùu : 10 Qua vieäc khaûo saùt thöïc traïng veà coâng taùc ñaøo taïo vaø ñaøo taïo lieân thoâng ñoái vôùi ngaønh vaän haønh maùy taøu bieån taïi caùc tröôøng haøng haûi, ñeà taøi seõ ñeà xuaát moät chöông trình khung ñaøo taïo lieân thoâng töø baäc trung hoïc chuyeân nghieäp leân ñaïi hoïc cho chuyeân ngaønh naøy. 3- Ñoái töôïng vaø khaùch theå nghieân cöùu 3.1- Ñoái töôïng nghieân cöùu : Ñoái töôïng nghieân cöùu cuûa ñeà taøi laø caùc chöông trình ñaøo taïo trung hoïc chuyeân nghieäp vaø ñaïi hoïc chuyeân ngaønh vaän haønh maùy taøu bieån. 3.2- Khaùch theå nghieân cöùu : - Hoaït ñoäng ñaøo taïo ñoái vôùi chuyeân ngaønh vaän haønh maùy taøu bieån taïi tröôøng trung hoïc haøng haûi. - Hoaït ñoäng ñaøo taïo ñoái vôùi chuyeân ngaønh vaän haønh maùy taøu bieån taïi tröôøng ñaïi hoïc Giao Thoâng Vaän Taûi TP. Hoø CHí Minh. 4- Giaû thuyeát khoa hoïc Neáu naém vöõng ñöôïc lyù luaän xaây döïng chöông trình ñaøo taïo lieân thoâng, vaän duïng vaøo phaân tích muïc tieâu ñaøo taïo vaø caùc ñaëc ñieåm cuûa ñoái töôïng sinh vieân Haøng Haûi thì coù theå thieát keá ñöôïc moät chöông trình lieân thoâng thích hôïp vaø khaû thi. 5- Nhieäm vuï nghieân cöùu 5.1.- Xaây döïng cô sôû lyù luaän veà ñaøo taïo lieân thoâng noùi chung vaø lieân thoâng töø baäc trung hoïc chuyeân nghieäp leân ñaïi hoïc noùi rieâng. 5.2.- Khaûo saùt thöïc traïng hoaït ñoäng ñaøo taïo ñoái vôùi chuyeân ngaønh vaän haønh maùy taøu bieån ôû caùc tröôøng Trung Hoïc Haøng Haûi vaø Ñaïi Hoïc Giao Thoâng Vaän Taûi TP. Hoà Chí Minh trong 03 naêm gaàn ñaây. 5.3.- Thieát keá quy trình xaây döïng chöông trình ñaøo taïo lieân thoâng vaø xaây döïng chöông trình khung (Muïc tieâu chöông trình, caùc moân hoïc, caáu truùc vaø 11 toå chöùc caùc moân hoïc, thôøi gian ñaøo taïo) ñaøo taïo lieân thoâng cho chuyeân ngaønh Vaän haønh maùy taøu bieån. 6- Giôùi haïn ñeà taøi 6.1- Veà thôøi gian : Khaûo saùt thöïc traïng ñaøo taïo ñoái vôùi chuyeân ngaønh vaän haønh maùy taøu bieån taïi Tröôøng Trung Hoïc Haøng Haûi vaø taïi Ñaïi Hoïc Giao Thoâng Vaän Taûi TP. Hoà Chí Minh trong caùc naêm hoïc 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 . 6.2- Veà khoâng gian : Nghieân cöùu tieán haønh trong phaïm vi caùc tröôøng Tröôøng Trung Hoïc Haøng Haûi vaø taïi Ñaïi Hoïc Giao Thoâng Vaän Taûi TP. Hoà Chí Minh . 6.3- Veà quy moâ : Nghieân cöùu tieán haønh ñoái vôùi chuyeân ngaønh Vaän haønh maùy taøu bieån ôû möùc ñoä laø ñeà xuaát moät chöông trình ñaøo taïo lieân thoâng töø baäc trung hoïc chuyeân nghieäp leân ñaïi hoïc. Do thôøi gian vaø giôùi haïn ôû möùc ñoä moät luaän vaên cao hoïc , neân luaän vaên chæ taäp trung vaøo hai khaâu (khaûo saùt nhu caàu, thöïc traïng vaø thieát keá xaây döïng chöông trình ) trong boán khaâu thuoäc moâ hình quaûn lyù cuûa tieán syõ U. E. Deming (Myõ ). Hai khaâu chöa ñöôïc xem xeùt tôùi trong luaän vaên laø toå chöùc ñaøo taïo thí ñieåm vaø ñaùnh giaù keát quaû cuûa coâng taùc ñaøo taïo. 7- Phöông phaùp nghieân cöùu 7.1-Phöông phaùp nghieân cöùu lyù thuyeát. Nghieân cöùu lyù luaän : Nghieân cöùu caùc vaên kieän cuûa Ñaûng, Nhaø nöôùc, taøi lieäu, saùch baùo, tö lieäu löu tröõ, thoáng keâ, baùo caùo khoa hoïc coù lieân quan ñeán ñeà taøi. 7.2- Phöông phaùp ñieàu tra : Ñieàu tra baèng phieáu caâu hoûi ñoái vôùi hoïc vieân, caùn boä quaûn lyù veà thöïc traïng chöông trình ñaøo taïo cuûa ngaønh maùy taøu bieån taïi caùc tröôøng Trung hoïc Haøng Haûi vaø Ñaïi Hoïc Giao Thoâng Vaän Taûi TP. Hoà Chí Minh . 12 7.3- Phöông phaùp phoûng vaán trao ñoåi tröïc tieáp vôùi caùc chuyeân gia quaûn lyù coâng taùc ñaøo taïo vaø söû duïng nhaân löïc ñaøo taïo veà chöông trình ñaøo taïo hieân haønh , nhöõng yeâu caàu töø thöïc teá hoïc taäp vaø saûn xuaát ñeå ñöa vaøo chöông trình ñaøo taïo. 7.4 Tröng caàu yù kieán xaây döïng chöông trình ñaøo taïo lieân thoâng. CHÖÔNG 1 ‰ TOÅNG QUAN VEÀ VAÁN ÑEÀ NGHIEÂN CÖÙU ‰ MUÏC ÑÍCH VAØ YÙ NGHÓA CUÛA ÑAØO TAÏO LIEÂN THOÂNG ‰ KHAÙI NIEÄM VEÀ CHÖÔNG TRÌNH ÑAØO TAÏO XAÂY DÖÏNG CHÖÔNG TRÌNH ÑAØO TAÏO LIEÂN THOÂNG ‰ THIEÁT KEÁ QUI TRÌNH XAÂY DÖÏNG CHÖÔNG TRÌNH ÑAØO TAÏO LIEÂN THOÂNG 14 CHÖÔNG I CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN CUÛA ÑEÀ TAØI 1.1 Toång quan veà vaán ñeà nghieân cöùu : Con ngöôøi sinh ra voán coù khaû naêng sinh toàn , moät trong soá ñoù laø khaû naêng tìm kieám vieäc laøm thích hôïp trong moät xaõ hoäi ña daïng. Vieäc caûi thieän vieäc laøm, thay ñoåi coâng vieäc trong quaù trình lao ñoäng cuûa ngöôøi lao ñoäng laø quy luaät taát yeáu trong moät xaõ hoäi phaùt trieån vaø ñaøo taïo lieân thoâng (ÑTLT ) nhaèm phuïc vuï cho quy luaät ñoù seõ hoaøn toaøn coù cô sôû ñeå hình thaønh vaø phaùt trieån . 1.1.1- Ñaøo taïo lieân thoâng treân theá giôùi : Treân theá giôùi ñaøo taïo lieân thoâng ñaõ hình thaønh vaø phaùt trieån ôû nhieàu quoác gia nhö Hoa Kyø, Canada, Australia, Singapor…Caùc quoác gia naøy ñang noã löïc gaén chaët hôn nöõa giaùo duïc vaø ñaøo taïo vôùi thò tröôøng lao ñoäng qua chính saùch “ Töø tröôøng hoïc ñeán vieäc laøm “. Chính vì vaäy , quaù trình lieân thoâng trong ñaøo taïo coù theå xem nhö moät trong nhöõng giaûi phaùp thöïc hieän muïc tieâu noùi treân. * Taïi Hoa Kyø : Ñaøo taïo lieân thoâng ñaõ hình thaønh vaø phaùt trieån ôû nhöõng naêm thaäp kyû 60 cuaû theá kyû XX. Ôû ñaây, ngöôøi ta chia yeâu caàu veà trình ñoä ra ba möùc [4]: Möùc 1 – möùc thaáp nhaát (entry level) cho coâng nhaân Möùc 2 – naâng cao (advanced level) cho caùn boä kyõ thuaät Möùc 3 - möùc chuyeân nghieäp (professional level) cho kyõ sö Moãi möùc ñeàu chæ ra nhöõng yeâu caàu cuï theå, hoïc sinh phaûi ñaït ñöôïc chuaån vaø höôùng daãn chöông trình keøm theo ôû moãi baäc hoïc. Treân cô sôû ñoù thöïc hieän lieân thoâng (articulation and credits transfer) giöõa caùc baäc hoïc. * Taïi Australia : Khung trình ñoä chuaån chia ra laøm caùc baäc : chöùng chæ caáp I; chöùng chæ caáp II; chöùng chæ caáp III; chöùng chæ caáp IV; sau trung hoïc phoå thoâng – Diploma (töông döông baèng THCN cuûa ta); Cao ñaúng – Advance 15 diploma (töông ñöông baèng cao ñaúng cuûa ta); ñaïi hoïc; thaïc só; tieán só. Moãi baäc hoïc ñeàu coù khung trình ñoä chuaån, neâu leân nhöõng khaùc bieät naêng löïc ngheà nghieäp hoaëc trình ñoä yeâu caàu moãi baäc hoïc thuoäc heä thoáng TAFE (Technical and Further Education). Caên cöù vaøo khung trình ñoä quoác gia, haàu heát caùc tröôøng ñaïi hoïc ñeàu coù chính saùch thoûa thuaän coâng nhaän tín chæ ôû baäc hoïc döôùi. Ñeå coù theå lieân thoâng giöõa caùc baäc hoïc thì caàn thieát phaûi coù baèng diploma hoaëc advance diploma ñeå lieân thoâng leân ñaïi hoïc vaø treân ñaïi hoïc. Trong chính saùch lieân thoâng coù höôùng daãn chi tieát veà nhöõng ñieàu kieän ñeå hoïc sinh coù theå vaøo hoïc moät hoaëc moät vaøi khoùa hoïc trong nhaø tröôøng nhaèm taïo ñieàu kieän toát nhaát cho hoï coù theå theo hoïc. Treân cô sôû hôïp taùc giöõa caùc tröôøng chuyeân nghieäp vaø caùc tröôøng ñaïi hoïc, nhöõng chi tieát cuï theå veà thoûa thuaän chuyeån tín chæ seõ do khoa ôû caùc tröôøng chòu traùch nhieäm ban haønh. Cô quan quaûn lyù cao nhaát cuûa moãi baäc hoïc naøy laø AVCC (Australian Vice- Chancallors Committee) phuï traùch khoái ñaïi hoïc vaø ANTA (Australian National Training Authority) chòu traùch nhieäm trong khoái giaùo duïc kyõ thuaät vaø ngheà nghieäp (Vocational Education and Training - VET) trong vieäc ban haønh qui ñònh, nhöõng nguyeân taéc vaø chæ daãn ñieàu haønh mang tính heä thoáng veà ñaøo taïo lieân thoâng ñoái vôùi caùc baäc hoïc. * Taïi Canada : Ñaøo taïo lieân thoâng cuõng tieán haønh töø thaäp nieân 60 cuaû theá kyû XX vôùi caùc hình thöùc gioáng nhö Myõ vaø Australia. Lieân thoâng thöïc hieän treân cô sôû thoaû thuaän giöõa caùc heä thoáng , cô sôû ñaøo taïo vaø caùc chöông trình ñaøo taïo. Boä Giaùo duïc British Colombia (Canada) tham gia quaûn lyù nhaø nöôùc trong ñaøo taïo lieân thoâng ñeå ñaûm baûo chaát löôïng ñaøo taïo vaø coâng boá nhöõng vaên baûn höôùng daãn ñeå cho quaù trình lieân thoâng dieãn ra thuaän lôïi. * Taïi Ñoâng Nam AÙ : Ñaøo taïo lieân thoâng coøn töông ñoái môùi neân coøn nhieàu vaán ñeà caàn giaûi quyeát. Trong khu vöïc, chæ coù Singapor laø nöôùc coù chöông trình ñaøo taïo lieân thoâng khaù meàm deûo, hieäu quaû vaø ña daïng nhaèm ñaùp 16 öùng nhu caàu ña daïng veà nhaân löïc. Sinh vieân hoaøn taát moät baèng diploma veà polytechnic coù theå vaøo hoïc haàu heát caùc khoaù hoïc ôû baäc ñaïi hoïc vôùi nhöõng chuyeân ngaønh töông öùng. Trong khi ñoù, ôû Thaùi Lan, nhöõng hoïc sinh hoïc ôû tröôøng ngheà raát ít coù cô hoäi ñeå vaøo hoïc ñaïi hoïc, ñaëc bieät laø nhöõng tröôøng ñaïi hoïc coâng. Ñaøo taïo lieân thoâng ôû caùc nöôùc treân theá giôùi ñaõ ñöôïc nghieân cöùu vaø thöïc hieän töø laâu neân coù nhöõng nguyeân taéc, trình töï thöïc hieän vaø nhöõng vaán ñeà toàn ñoïng rieâng. Moãi nöôùc coù moät baøi hoïc khaùc nhau trong quaù trình ÑTLT. (Xem phuï luïc 1-moät soá baøi hoïc kinh nghieäm veà ñaøo taïo lieân thoâng ôû moät soá nöôùc ) 1.1.2- Ñaøo taïo lieân thoâng taïi Vieät Nam Ñaøo taïo lieân thoâng cuõng ñaõ xuaát hieän taïi Vieät Nam töø nhöõng naêm 1960, vôùi hình thöùc ñaøo taïo chuyeân tu ñeå vöøa baûo ñaûm chính saùch caùn boä , vöøa kòp thôøi boå sung ñoäi nguõ caùn boä raát thieáu luùc baáy giôø . Boä Ñaïi hoïc vaø THCN (phía Baéc) thôøi kyø naøy ñaõ coù moät soá vaên baûn quy ñònh vaø höôùng daãn ñaøo taïo cuõng nhö vaên baèng chöùng nhaän keát quaû hoïc taäp cho loaïi hình naøy .Coù theå noùi ñaøo taïo chuyeân tu ñaõ goùp phaàn taïo ra cho ñaát nöôùc moät ñoäi nguõ caùn boä khoa hoïc vaø quaûn lyù tröôûng thaønh töø saûn xuaát vaø chieán ñaáu. Chính saùch naøy vaãn coøn aùp duïng ñeán ngaøy nay. Trong khoaûng chuïc naêm trôû laïi ñaây, moät soá hình thöùc lieân thoâng môùi ñaõ ñöôïc moät soá tröôøng aùp duïng : * Moät soá tröôøng ñaïi hoïc cho pheùp sinh vieân vaøo hoïc vaø mieãn tröø moät soá moân ñaõ hoïc ôû moät nghaønh khaùc ( chuû yeáu laø caùc moân vaên hoùa ) vaø thôøi gian hoïc cuõng vì theá maø coù theå ñöôïc ruùt ngaén . * Moät soá tröôøng, ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo nhö Ñaïi hoïc Baùch khoa Haø Noäi, Ñaïi hoïc quoác gia Thaønh phoá Hoà Chí Minh, Ñaïi hoïc Sö phaïm kyõ thuaät TP. Hoà Chí Minh, Ñaïi hoïc Ngoaïi ngöõ, Ñaïi hoïc Kinh teá quoác daân, Ñaïi hoïc Y - Döôïïc vaø caùc ñaïi hoïc sö phaïm... tieán haønh ñaøo taïo lieân 17 thoâng vôùi hình thöùc laø tieáp nhaän nhöõng hoïc sinh khoâng ñuû ñieåm tuyeån vaøo ñaïi hoïc vaøo heä cao ñaúng taïi tröôøng thi tuyeån. Sau khi toát nghieäp cao ñaúng ñöôïc xeùt chuyeån leân hoïc ñaïi hoïc trong thôøi gian 3 ñeán 3,5 naêm. Toång thôøi gian ñeå toát nghieäp ñaïi hoïc laø 6 ñeán 6,5 naêm . * Moät hình thöùc lieân thoâng khaùc nöõa cuõng ñaõ toàn taïi nhieàu naêm khi Boä Giaùo Duïc Vaø Ñaøo Taïo ban haønh chính saùch ñaøo taïo hai giai ñoaïn, cho pheùp hoïc sinh hoïc xong giai ñoaïn I ôû tröôøng naøy coù theå chuyeån sang hoïc tieáp giai ñoaïn II ôû moät vaøi tröôøng khaùc cuøng khoái ngaønh. Caùc hình thöùc ñaøo taïo lieân thoâng noùi treân coù öu ñieåm laø giuùp cho ngöôøi hoïc taän duïng heát naêng löïc vaø ñoäng cô hoïc taäp ñeå coù theå hoïc moät luùc nhieàu tröôøng hoaëc hoïc ôû nhöõng tröôøng mong ñôïi maø ban ñaàu chöa ñöôïc vaøo hoïc do ñieåm thi ñaàu vaøo thaáp. Tuy nhieân caùc hình thöùc treân cuõng ñaõ boäc loä nhöõng ñieåm yeáu laø: - Hoïc sinh yeáu hoïc löïc hoïc ôû nhöõng tröôøng ñoøi hoûi hoïc löïc cao neân chaát löôïng hoïc thaáp. - Do coù theå chuyeån tröôøng khi chuyeån giai ñoaïn neân caùc tröôøng thöôøng bò ñoäng veà löu löôïng hoïc sinh. - Trong haàu heát caùc tröôøng ñaøo taïo lieân thoâng vaãn chöa ñònh roõ raøng chuaån trình ñoä, chuaån kyõ naêng , chuaån kieán thöùc ôû moãi baäc hoïc maø hoïc sinh toát nghieäp caàn phaûi coù, vì vaäy chöông trình ñaøo taïo xaây döïng chöa thöïc söï hoaøn chænh. Veà tính khoa hoïc , Ñaøo taïo lieân thoâng chöa ñöôïc nghieân cöùu nhieàu ôû Vieät Nam. Coâng trình quoác gia nghieân cöùu veà ñaøo taïo lieân thoâng ñöôïc ghi nhaän laø ñeà taøi khoa hoïc caáp Boä , maõ soá B96-49-29 mang teân “ Söï khaùc bieät vaø lieân thoâng giöõa hai caáp Ñaïi hoïc vaø Cao ñaúng trong baäc giaùo duïc ñaïi hoïc” do Vieän Khoa Hoïc Giaùo Duïc Vieät Nam thöïc hieän ( TS. Ñoã Coâng Vònh – chuû nhieäm ñeà 18 taøi ) thaùng 12 naêm 1997 [30] ñaõ ñeà caäp ñeán nhöõng cô sôû cuûa vieäc ñaøo taïo lieân thoâng trong kyû nguyeân môùi, nhöõng yeâu caàu vaø ñieàu kieän lieân thoâng, caùc con ñöôøng thöïc hieän lieân thoâng vaø giôùi thieäu thieát keá maãu chöông trình ñaøo taïo lieân thoâng . Ngoøai coâng trình noùi treân, coøn coù moät soá nghieân cöùu khaùc döôùi daïng baùo caùo, tham luaän taïi caùc cuoäc hoäi thaûo veà ñaøo taïo lieân thoâng do Boä Giaùo Duïc & Ñaøo Taïo toå chöùc . Trong soá caùc cuoäc hoäi thaûo veà ñaøo taïo lieân thoâng phaûi keå ñeán hai cuoäc hoäi thaûo lôùn do Boä Giaùo Duïc & Ñaøo Taïo toå chöùc taïi Haø Noäi vaøo thaùng 5/2001 vaø taïi TP. Hoà Chí Minh vaøo thaùng 10/2001. Hoäi thaûo dieãn ra vôùi söï tham gia caùc ñaïi bieåu ñaïi dieän cho caùc Boä, Ngaønh, Sôû Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo, vaø caùc tröôøng Ñaïi hoïc, Cao ñaúng, THCN. Hoäi thaûo ñaõ taäp trung thaûo luaän moät soá vaán ñeà: 1. Tính caáp thieát cuûa vieäc toå chöùc ñaøo taïo lieân thoâng . 2. Ngaønh ñaøo taïo caàn lieân thoâng vaø hình thöùc lieân thoâng 3. Böôùc ñi vaø caùc ñieàu kieän ñaûm baûo chaát löôïng 4. Nhöõng vaán ñeà khoù khaên khi thöïc hieän ñaøo taïo lieân thoâng. 5. Kinh nghieäm vaø ñeà xuaát giaûi phaùp thaùo gôõ nhöõng khoù khaên trong ñaøo taïo lieân thoâng. Hoäi thaûo ñaõ xaùc ñònh, muïc tieâu bao truøm cuûa ñaøo taïo lieân thoâng laø nhaèm ñaøo taïo löïc löôïng lao ñoäng chaát löôïng cao, ña daïng vaø hieäu quaû ñeå ñaùp öùng ñoøi hoûi cuûa neàn kinh teá ñang phaùt trieån. Boä Giaùo Duïc & Ñaøo Taïo seõ laø cô quan chæ ñaïo ñaàu moái coù traùch nhieäm chæ ñaïo, quaûn lyù caùc hoaït ñoäng ÑTLT, tö vaán vaø ñieàu phoái caùc moái quan heä trong quaù trình thöïc hieän. Nhieäm vuï chính seõ thuoäc veà caùc cô sôû ñaøo taïo trong vieäc thieát keá chöông trình, xaùc ñònh dieän hoïc sinh naøo ñöôïc lieân thoâng tìm ñoái taùc ñeå coù ñöôïc thoaû thuaän lieân thoâng nhaèm naâng cao chaát löôïng vaø hieäu quaû ñaøo taïo. 19 Tuy nhieân, ñaøo taïo lieân thoâng laø vaán ñeà môùi ôû Vieät Nam neân trong quaù trình thöïc hieän seõ gaëp nhöõng khoù khaên toàn taïi caûn trôû vieäc xaây döïng chöông trình nhö sau: 1. Phaûi xaây döïng ñöôïc chuaån trình ñoä ñaøo taïo ôû moãi baäc hoïc ñeå laøm cô sôû xaùc ñònh muïc tieâu, noäi dung chöông trình ñaøo taïo lieân thoâng. 2. Ngaønh ñaøo taïo trong töøng baäc hoïc vaø giöõa caùc baäc hoïc phaûi thoáng nhaát veà teân goïi ñeå taïo söï keát noái giöõa hai baäc hoïc. 3. Chöông trình khung giaùo duïc cao ñaúng chöa aùp duïng thoáng nhaát taïi caùc tröôøng Cao ñaúng. 4. Taøi lieäu hoïc taäp cuûa baäc THCN vöøa thieáu vöøa khoâng ñoàng boä, nhaát laø giaùo trình, saùch tham khaûo moãi tröôøng söû duïng moät taøi lieäu rieâng, thieáu nhaát quaùn trong vieäc bieân soaïn saùch giaùo khoa khieán cho coâng vieäc kieåm tra lieät keâ noäi dung maát raát nhieàu thôøi gian , coâng söùc vaø khoù thöïc hieän. 5. Nghieân cöùu veà xaây döïng vaø phaùt trieån chöông trình ñaøo taïo trong caùc tröôøng chöa ñöôïc quan taâm ñuùng möùc thieáu chuyeân gia xaây döïng vaø phaùt trieån chöông trình neân khi tieáp caän chöông trình môùi coøn maùy moùc, luùng tuùng. 6. Giaùo vieân ôû baäc THCN coøn raát nhieàu haïn cheá veà trình ñoä sö phaïm, veà trình ñoä chuyeân moân, cuõng nhö nghieân cöùu khoa hoïc neân hieäu quaû hôïp taùc coøn thaáp khi xaây döïng chöông trình. 7. Coøn toàn taïi nhöõng quan ñieåm leäch laïc veà ÑTLT vaø nhöõng nguyeân nhaân khaùc taïo nhöõng caûn trôû voâ hình cho quaù trình xaây döïng. Ñaây cuõng chính laø nhöõng trôû ngaïi ñaët ra khi thöïc hieän ñeà taøi. Tuy nhieân xeùt veà tính lòch söû cuûa vaán ñeà nghieân cöùu, ñeà taøi coù nhöõng thuaän lôïi sau : 1.- Ñaøo taïo lieân thoâng ñaõ chính thöùc trôû thaønh chính saùch trong giaùo duïc – ñaøo taïo ôû nöôùc ta. 2.- Tuy chöa coù nhieàu coâng trình nghieân cöùu veà ñaøo taïo lieân thoâng ôû nöôùc ta, nhöng nhöõng coâng trình nghieân cöùu ñaõ coù cuõng ñaõ ñaët ñöôïc nhöõng neàn moùng cô baûn ñeå giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà maø ñeà taøi ñaõ ñaët ra. 20 3.- Ñoái vôùi ngaønh Haøng haûi, vì Vieät Nam laø thaønh vieân cuûa Toå Chöùc Haøng Haûi Quoác Teá ( IMO ) neân chuaån ñaøo taïo veà chuyeân moân cô baûn phaûi tuaân theo quy ñònh cuûa IMO ôû caùc baäc hoïc. 4.- Chuyeân ngaønh vaø teân goïi cuûa chuyeân ngaø._.nh ôû baäc trung hoïc vaø ñaïi hoïc hoaøn toaøn gioáng nhau, chæ khaùc nhau ôû möùc ñoä cao thaáp veà trình ñoä chuyeân moân. 5.- Taøi lieäu hoïc taäp ôû baäc trung hoïc ña phaàn laø taøi lieäu hoïc taäp ôû baäc ñaïi hoïc ñöôïc caét boû nhöõng phaàn ñöôïc xem laø khoâng caàn thieát ñoái vôùi baäc trung hoïc. 1.2 Muïc ñích vaø yù nghóa cuûa ñaøo taïo lieân thoâng : 1.2.1 Khaùi nieäm veà ñaøo taïo lieân thoâng : Ñaøo taïo lieân thoâng laø gì? Coù nhieàu ñònh nghóa veà ÑTLT, noùi veà ÑTLT ngöôøi ta thöôøng ñeà caäp ñeán 3 thuaät ngöõ: articulation (quay chuyeån höôùng), credit transfer (chuyeån tín chæ), cross – sectoral qualification linkage (lieân keát thoâng qua caùc baäc hoïc). - Lieân thoâng (Articulation) laø söï gheùp noái cuûa hai hoaëc nhieàu heä thoáng trong moät coäng ñoàng tröôøng hoïc ñeå giuùp sinh vieân chuyeån deã daøng töø moät baäc hoïc naøy tôùi moät baäc hoïc khaùc maø khoâng phaûi hoïc laïi hoaëc maát tín chæ. Beân caïnh ñoù noù cho pheùp sinh vieân ñaït ñöôïc moät trình ñoä kyõ naêng cao hôn sau khi hoaøn taát khoaù hoïc. - Chuyeån tín chæ (Credit transfer) laø quaù trình ñaùnh giaù kieán thöùc vaø kyõ naêng cuûa ngöôøi hoïc ôû moät baäc hoïc naøo ñoù ñeå xaùc ñònh söï truøng laép (overlap) hay laø töông ñöông vôùi kieán thöùc vaø kyõ naêng cuûa baäc hoïc khaùc ñeå thöøa nhaän caùc tín chæ cho ngöôøi hoïc. - Lieân keát thoâng qua caùc baäc hoïc (Cross – sector Qualification Linkage): baát kyø moái lieân heä chính thöùc giöõa moät trình ñoä ngheà hoaëc nhöõng phaàn cuûa moät trình ñoä ngheà vôùi moät trình ñoä hoïc, ñeàu ñöôïc phaùt trieån ñeå taïo ra con ñöôøng hoïc taäp xuyeân suoát qua caùc baäc hoïc, thoâng qua vieäc thoûa thuaän giöõa caùc cô sôû ñaøo taïo coù caùc baäc hoïc vôùi söï chaáp nhaän cuûa cô quan quaûn lyù vaø caáp vaên baèng. 21 Theo döï aùn ÑTLT Australia: “Ñaøo taïo lieân thoâng laø quaù trình lieân keát hai hoaëc nhieàu baäc hoïc vaøo moät maïch ñöôøng keá tieáp vaø tích hôïp ñeå ngöôøi hoïc coù theå chuyeån töø baäc hoïc naøy tôùi baäc hoïc kia moät caùch lieân tuïc vôùi ñieàu kieän thoaû maõn moät löôïng tín chæ veà thaønh tích hoïc taäp cuûa baäc hoïc tröôùc ñoù maø coù lieân quan ñeán baäc hoïc ñöôïc chuyeån tôùi” PGS.TS. Nguyeãn Ñaïi Thaønh- Vuï tröôûng vuï THCN Boä Giaùo Duïc & Ñaøo Taïo, trong Hoäi thaûo Xaây döïng chöông trình ñaøo taïo lieân thoâng taïi Haø Noäi thaùng 10/2001, ñaõ ñöa ra ñònh nghóa: Ñaøo taïo lieân thoâng laø quaù trình ñaøo taïo cho pheùp coâng nhaän vaø chuyeån ñoåi keát quaû hoïc taäp vaø reøn luyeän cuûa ngöôøi hoïc töø baäc hoïc naøy tôùi moät soá baäc hoïc khaùc trong heä thoáng ñaøo taïo. Nhö vaäy, lieân thoâng coù theå hieåu vôùi nghóa lieân keát vaø chuyeån ñoåi giöõa caùc ngaønh hoïc vaø baäc hoïc vôùi nhau [2]. Theo ñònh nghóa ñöôïc ñöa ra taïi hoäi thaûo Haø Noäi 10/2001 thì ÑTLT laø moät “quy trình cho pheùp vaø chuyeån ñoåi “. Nhö vaäy coù theå hieåu ÑTLT bao goàm hai khoái coâng vieäc : 1- Kyõ thuaät phaùt trieån chöông trình ñaøo taïo ( ñeå coù theå keá thöøa kieán thöùc vaø kyõ naêng ) ; 2- Theå cheá chính saùch vaän haønh ñieàu khieån quaù trình naøy ( cho pheùp noái gheùp vôùi nhau giöõa caùc khoái kieán thöùc vaø kyõ naêng ). 1.2.2 Caùc hình thöùc ÑTLT Hieän nay treân theá giôùi toàn taïi moät soá hình thöùc lieân thoâng nhö sau: - Lieân thoâng doïc ( Vertical Articulation ): ngöôøi hoïc chuyeån töø baäc hoïc thaáp leân baäc hoïc cao hôn trong cuøng moät ngaønh hoïc nhö töø THCN leân cao ñaúng, THCN leân ñaïi hoïc, cao ñaúng leân ñaïi hoïc. - Lieân thoâng ngang (Horizotal Articulation ): ngöôøi hoïc di chuyeån trong cuøng baäc hoïc ñeå coù theå hoïc theâm nhöõng ngaønh töông töï hoaëc khaùc ngaønh. 22 - Lieân thoâng cheùo ( Diagonal Articulation ): ngöôøi hoïc di chuyeån sang caùc baäc hoïc khaùc nhau vôùi chuyeân ngaønh ñaøo taïo khoâng gioáng baäc hoïc tröôùc. - Lieân thoâng ngöôïc ( Reversed Articulation ): ngöôøi hoïc chuyeån töø baäc hoïc cao hôn xuoáng baäc hoïc thaáp hôn ñeå reøn luyeän nhöõng kyõ naêng caàn thieát coù theå khoâng lieân heä vôùi chuyeân moân ñaõ hoïc. 1.2.3 Muïc ñích vaø yù nghóa ÑTLT Ñaøo tao lieân thoâng coù muïc tieâu chính laø nhaèm ñaøo taïo löïc löôïng lao ñoäng chaát löôïng cao, ña daïng vaø hieäu quaû ñeå ñaùp öùng ñoøi hoûi cuûa neàn kinh teá ñang phaùt trieån. Ngoaøi ra ñaøo taïo lieân thoâng coøn coù yù nghóa sau: - Thoaû maõn nhu caàu hoïc taäp, taïo cô hoäi roäng raõi hôn khi quyeát ñònh choïn baäc hoïc ñoái vôùi ngöôøi hoïc . Ñaùp öùng nhu caàu hoïc cho ngöôøi hoïc khi muoán chuyeån ñoåi baäc hoïc cao hôn. - Taän duïng nguoàn löïc hieän coù cuûa caùc cô sôû ñaøo taïo, giaûm bôùt gaùnh naëng ñaàu tö cô sôû vaät chaát vaø löïc löôïng giaûng daïy. - Nhaø tröôøng thaáy roõ hôn yù nghóa cuûa vieäc ñoåi môùi muïc tieâu, noäi dung, phöông phaùp giaûng daïy trong vieäc naâng cao chaát löôïng daïy hoïc. - Taêng cöôøng chöùc naêng quaûn lyù nhaø nöôùc cao hôn trong vieäc ñieàu chænh cô caáu lao ñoäng xaõ hoäi phuø hôïp vôùi nhòp ñoä vaø xu höôùng phaùt trieån. - Taïo ñieàu kieän phaân luoàng hoïc sinh sau THPT vaø giaûm aùp löïc thi vaøo ñaïi hoïc, ñieàu phoái cô caáu lao ñoäng xaõ hoäi caân ñoái vôùi nhu caàu lao ñoäng thò tröôøng. - Coù theå taïo ñöôïc moái lieân keát giöõa nhaø tröôøng vôùi cô sôû giaùo duïc khaùc, giöõa nhaø tröôøng vôùi cô sôû saûn xuaát, kinh doanh, dòch vuï toát hôn. - Taêng cöôøng daân chuû hoaù trong giaùo duïc. 1.3 Khaùi nieäm chöông trình ñaøo taïo, xaây döïng chöông trình ñaøo taïo, xaây döïng chöông trình ñaøo taïo lieân thoâng. 23 1.3.1- Khaùi nieäm chöông trình ñaøo taïo : Chöông trình ñaøo taïo laø gì ? Ñaây laø caâu hoûi coøn nhieàu tranh caõi. Tuyø theo caùch lyù giaûi khaùc nhau ngöôøi ta coù theå hieåu khaùc nhau veà khaùi nieäm chöông trình ñaøo taïo [5], ví duï : - CTÑT laø nhöõng ñieàu ñöôïc daïy trong nhaø tröôøng ( nhìn moät caùch toång quan) - CTÑT laø moät taäp hôïp cuûa caùc moân hoïc ( xeùt veà caùch saép xeáp caùc moân hoïc) - CTÑT laø caùi ñöôïc daïy beân trong, vaø ngoaøi tröôøng hoïc nhöng ñöôïc ñònh höôùng bôûi nhaø tröôøng ( nhìn töø goùc ñoä xaø hoäi ). - CTÑT laø caùi maø ngöôøi hoïc traûi qua nhö moät keát quaû giaùo duïc – ñaøo taïo (nhìn töø goùc ñoä cuûa ngöôøi hoïc ). - V.v… Nhö vaäy, töông töï nhö khaùi nieäm giaùo duïc , khaùi nieäm chöông trình ñaøo taïo coù theå hieåu theo nghóa roäng vaø nghóa heïp.Trong phaïm vi nghieân cöùu maø ñeà taøi ñaët ra , chuùng ta chæ giôùi haïn khaùi nieäm chöông trình ñaøo taïo theo nghóa heïp laø taäp hôïp caùc moân hoïc ñöôïc daïy trong nhaø tröôøng [5]. Chöông trình ñaøo taïo theo nghóa heïp ñöôïc xem laø chöông trình khung ñaøo taïo. Chöông trình ñaøo taïo noùi chung vaø chöông trình ñaøo taïo lieân thoâng noùi rieâng thöôøng ñöôïc xaây döïng theo moät quy trình nhaát ñònh. Tröôùc khi böôùc vaøo thieát keá quy trình xaây döïng chöông trình ñaøo taïo, chöông trình ñaøo taïo lieân thoâng chuùng ta xem xeùt khaùi nieäm xaây döïng chöông trình ñaøo taïo, xaây döïng chöông trình lieân thoâng . 1.3.2- Khaùi nieäm xaây döïng chöông trình ñaøo taïo lieân thoâng: Xaây döïng chöông trình lieân thoâng laø nhaèm taïo ra heä thoáng caùc vaán ñeà taïo ñieàu kieän cho caùc baäc hoïc vaø caùc ngheà lieân thoâng ñöôïc vôùi nhau. Caùc vaán ñeà neâu treân laø cô cheá lieân thoâng, coâng nhaän vaø chuyeån ñoåi tín chæ keát quaû hoïc taäp, quaûn lyù ñaøo taïo… Caùc vaán ñeà naøy lieân keát vôùi nhau 24 thaønh moät heä thoáng chaët cheõ ñaûm baûo quaù trình lieân thoâng dieãn ra thoâng suoát vaø theo traät töï qui ñònh [4]. 1.4 Thieát keá quy trình xaây döïng chöông trình ñaøo taïo lieân thoâng. Ñeå xaây döïng chöông trình ñaøo taïo thöôøng phaûi thöïc hieän caùc böôùc theo quy ñònh. Caùc böôùc ñoù ñöôïc goïi laø quy trình . Qui trình laø gì ? Qui trình laø thöù töï caùc böôùc tieán haønh trong moät quaù trình saûn xuaát. (Theo Töø ñieån töø vaø ngöõ Vieät Nam, GS. Nguyeãn Laân ). Vaäy,Thieát keá quy trình xaây döïng chöông trình ñaøo taïo lieân thoâng laø thieát keá trình töï tieán haønh taïo ra chöông trình ñaøo taïo, maø chöông trình naøy ñöa ñeán söï lieân thoâng giöõa caùc baäc hoïc trong cuøng moät ngheà hoaëc giöõa baäc hoïc trong moät ngheà naøo ñoù ñeán caùc baäc hoïc trong ngaønh ngheà khaùc. Ñeå thieát keá quy trình ñaøo taïo nhieàu taùc giaû ñaõ vaän duïng “ Voøng quaûn lyù chaát löôïng Deming “ ( US. Deming, nhaø quaûn trò hoïc noåi tieáng ngöôøi Myõ). Theo voøng quaûn lyù chaát löôïng Deming ( hình 1.1 ) thì chu trình saûn xuaát baát kyø saûn phaåm naøo ñoù phaûi baét ñaàu töø nghieân cöùu thò tröôøng tìm hieåu nhu caàu khaùch haøng ( Marketing – M ), sau ñoù laø thieát keá ( Project – P ), roài môùi taïo saûn phaåm (Production – P ), tieáp theo laø tieâu thuï saûn phaåm ( Consumer – C ) ñeå tieáp moät chu trình sau treân cô sôû kinh nghieäm thu ñöôïc trong chu trình tröôùc. Cöù nhö vaäy saûn phaåm taïo ra ngaøy caøng hoaøn thieän hôn. Hình 1.1 : Voøng troøn quaûn lyù chaát löôïng Deming (M - P - P - C) M P P C 25 Vaän duïng voøng quaûn lyù chaát löôïng Deming , Richard A. Swanson [ 33 ], ñaõ ñöa ra quy trình xaây döïng chöông trình ñaøo taïo goàm 5 giai ñoaïn: 1.- Phaân tích ( Analyze ) : nhaèm xaùc ñònh ñöôïc nhu caàu ñaøo taïo 2.- Thieát keá ( Design ) : Thieát keá chöông trình ñaøo taïo vaø caùc baøi hoïc. 3.- Trieån khai ( Develop ) : trieån khai cô sôû vaät chaát vaø phöông phaùp giaûng daïy. 4.- Aùp duïng ( Implement ) : Thöïc hieän chöông trình ñaøo taïo. 5.- Ñaùnh giaù ( Control ) : Ñaùnh giaù chöông trình ñaøo taïo. Theo Taùc giaû William Blank [32] chöông trình xaây döïng traûi qua 11 böôùc: 1. Xaùc ñònh vaø moâ taû caùc ñaëc ñieåm cuûa ngheà 2. Xaùc ñònh nhöõng yeâu caàu chính cuûa ñoái töôïng ngöôøi hoïc 3. Xaùc ñònh caùc coâng vieäc cuûa ngheà 4. Phaân tích caùc coâng vieäc cuûa ngheà vaø boå sung nhöõng kieán thöùc (chuyeân ñeà) caàn thieát 5. Vieát muïc tieâu thöïc hieän cuûa caùc coâng vieäc 6. Saép xeáp theo thöù töï caùc coâng vieäc vaø caùc muïc tieâu thöïc hieän 7. Phaùt trieån caùc baøi kieåm tra thöïc hieän (thöïc haønh) 8. Phaùt trieån caùc baøi kieåm tra kieán thöùc (lyù thuyeát) 9. Phaùt trieån caùc hình thöùc höôùng daãn hoïc taäp 10. Phaùt trieån caùc heä thoáng quaûn lyù vieäc hoïc taäp 11. Boå sung vaø ñaùnh giaù chöông trình ñaøo taïo Theo TS. John Collum (Trung taâm Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo lao ñoäng thuoäc Ñaïi hoïc Ohio, tieåu bang Ohio cuûa Hoa kyø ) ñöa ra CTÑT ngheà theo CDOT (Curriculum Development for Occupational Training) trong hoäi thaûo veà “Xaây döïng chöông trình vaø phaùt trieån giaûng daïy” toå chöùc 17/8/1993 taïi Columbo, Srilanka: 1. Phaân tích nhu caàu ñaøo taïo 2. Nghieân cöùu veà ngheà 26 3. Phaân tích ngheà 4. Thieát keá chöông trình 5. Phaân tích coâng vieäc ngheà 6. Phaân tích giaûng daïy 7. Phaùt trieån caùc taøi nguyeân daïy hoïc 8. Phaùt trieån caùc phöông tieän 9. Thieát keá baøi kieåm tra 10. Ñaùnh giaù ÔÛ Vieät Nam, chuùng ta chöa thoáng nhaát ñöôïc khaùi nieäm veà chöông trình ñaøo taïo, khaùi nieäm veà xaây döïng chöông trình ñaøo taïo cuõng nhö chöa ñöa ra ñöôïc moät quy trình chung ñeå xaây döïng caùc chöông trình ñaøo taïo. Vieäc xaây döïng chöông trình ñaøo taïo dieãn ra khaù tuyø tieän vaø cô sôû khoa hoïc chöa vöõng chaéc. Tuy nhieân, caùc chöông trình ñaøo taïo ñöôïc xaây döïng trong nhöõng naêm qua ñaõ goùp phaàn khoâng nhoû thuùc ñaåy söï phaùt trieån cuûa söï nghieäp giaùo duïc vaø ñaøo taïo. Trong phaïm vi cuûa mình ñeà taøi muoán goùp moät phaàn nhoû trong vieäc thieát keá moät quy trình xaây döïng chöông trình ñaøo taïo lieân thoâng. Treân cô sôû nhöõng hieåu bieát veà ÑTLT hieän taïi, vieäc thieát keá “Qui trình xaây döïng chöông trình ÑTLT” seõ goùp phaàn naâng cao lyù luaän phaùt trieån chöông trình ñaøo taïo. Thoâng qua vieäc tham khaûo caùc quy trình neâu treân, keát hôïp vôùi caùc vaên baûn phaùp quy do Boä Giaùo Duïc & Ñaøo taïo ban haønh coù theå ñeà xuaát moät “Quy trình xaây döïng Chöông trình ÑTLT” goàm caùc böôùc sau: 1.-Xaùc ñònh nhu caàu ÑTLT. 2.- Xaùc ñònh muïc tieâu ñaøo taïo lieân thoâng. 3.- Xaây döïng noäi dung Chöông trình ñaøo taïo lieân thoâng. 4.- Thaåm ñònh chöông trình ñaøo taïo lieân thoâng. 5.- Ñaøo taïo thí ñieåm. 6.- Hoaøn thieän chöông trình vaø ñaøo taïo chính thöùc. 27 Tuy nhieân, nhö ñaõ trình baøy , ñeà taøi chæ ñeà caäp ñeán boán böôùc ñaàu , hai böôùc coøn laïi seõ ñeà xuaát ñeå Boä Giaùo Duïc & Ñaøo taïo cho pheùp tröôøng thöïc hieän. 3.1. Xaùc ñònh nhu caàu ÑTLT Thaêm doø nhu caàu nhaèm xaùc ñònh heä thoáng nhu caàu cuûa caùc ñoái töôïng ñoái vôùi chöông trình ñaøo taïo treân moïi khía caïnh ñeå tìm thoâng tin cho vieäc xaây döïng chöông trình. Thoâng thöôøng coù ba ñoái töôïng maø chöông trình ñaøo taïo quan taâm ñeán, ñoù laø xaõ hoäi, ngaønh kinh teá (caùc cô sôû saûn xuaát, kinh doanh, dòch vuï), ngöôøi hoïc. Moãi ñoái töôïng coù nhu caàu khaùc nhau, caùc ñoái töôïng ñeàu mong muoán chöông trình ñöôïc xaây döïng phaûi ñaùp öùng toái ña nhöõng ñoøi hoûi rieâng cho mình. Trong khi ñoù, chöông trình ñaøo taïo ñöôïc xaây döïng raát khoù coù theå ñaùp öùng cuøng luùc caùc yeâu caàu cuûa nhieàu ñoái töôïng, chính vì theá caàn giaûi quyeát caùc maâu thuaãn ñeå taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc xaây döïng chöông trình. Nhu caàu cuûa caùc ñoái töôïng thöôøng khaùc nhau, nhöng thoâng thöôøng nhöõng thoâng tin caàn tìm hieåu ñeå xaây döïng chöông trình laø: * Tính caáp thieát cuûa chöông trình. * Ñoái töôïng nhaäp hoïc: tuoåi, giôùi tính, ngheà nghieäp, thaâm nieân coâng taùc, thu nhaäp, ñòa phöông, trình ñoä, sôû thích, nguyeän voïng … * Tieâu chuaån nhaäp hoïc: thi ñaàu vaøo, xeùt tuyeån, chuyeån tín chæ… * Kyø voïng cuûa xaõ hoäi vaø caùc toå chöùc kinh teá mong muoán ôû ngöôøi lao ñoäng nhöõng giaù trò vaên hoaù, xaõ hoäi, trình ñoä kieán thöùc, kyõ naêng, thaùi ñoä, tay ngheà... * Kyø voïng cuûa ngöôøi hoïc ñeán nhöõng lôïi ích maø chöông trình ñaøo taïo mang laïi, nhö taøi chaùnh, thôøi gian, baèng caáp, ñieàu kieän hoïc taäp, keát quaû toát nghieäp. * Nguyeân nhaân hoïc taäp: naâng cao kieán thöùc, naâng cao tay ngheà, oån ñònh vieäc laøm, thaêng tieán trong ngheà nghieäp vaø nhöõng nguyeân nhaân khaùc. 28 * Nhöõng khoù khaên khi thöïc hieän ñaøo taïo lieân thoâng: cô cheá lieân thoâng, chöông trình ñaøo taïo, cô sôû vaät chaát, ñoäi nguõ caùn boä, giaûng vieân, taøi chaùnh, moái lieân keát beân trong caùc cô sôû ñaøo taïo vaø vôùi caùc toå chöùc kinh teá. * Söï hoã trôï coù theå coù ñöôïc töø caùc ñoái töôïng, töø caùc laõnh vöïc kinh teá – xaõ hoäi – ngoaïi giao. Ñeå coù ñöôïc nhöõng noäi dung treân ta söû duïng phöông phaùp ñieàu tra xaõ hoäi hoïc, töùc laø tröng caàu yù kieán caùc ñoái töôïng baèng caùch phoûng vaán tröïc tieáp, thaûo luaän , laäp baûng heä thoáng caâu hoûi questionaire. Keát quaû thaêm doø ñöôïc taäp hôïp laïi, phaân tích vaø xaùc ñònh nhu caàu cuûa ñoái töôïng nghieân cöùu. 3.2. Xaùc ñònh muïc tieâu ñaøo taïo lieân thoâng. 3.2.1. Xaùc ñònh chuaån kieán thöùc, kyõ naêng vaø thaùi ñoä cuûa hoïc sinh cho töøng baäc hoïc Sau khi xaùc ñònh nhu caàu ñaøo taïo veà ngaønh ñaøo taïo, ta seõ xaùc ñònh chuaån ôû moãi baäc hoïc ñeå töø ñoù xaây döïng muïc tieâu ñaøo taïo ñöôïc khaùch quan. Chuaån trình ñoä laø gì? * Theo Töø ñieån töø vaø ngöõ Vieät Nam: - Chuaån: caùi ñöôïc coi laø caên cöù ñeå ñoái chieáu. - Trình ñoä: möùc ñaït tôùi. * Theo töø ñieån OXFORD 2000: Chuaån (standard hoaëc base): möùc, tieâu chuaån. Trong chöøng möïc naøo ñoù, chuaån coù nghóa laø möùc toái thieåu maø nhöõng chæ tieâu soá löôïng vaø chaát löôïng caàn ñaït tôùi. * Treân quan ñieåm giaùo duïc ngheà nghieäp hieän nay, khaùi nieäm: Chuaån trình ñoä (qualification standard) laø trình ñoä ngheà nghieäp cuøng vôùi nhöõng kyõ naêng vaø thaùi ñoä caàn thieát keøm theo ñeå ngöôøi hoïc coù theå tham gia lao ñoäng saûn xuaát vaø hoïc taäp tieáp tuïc sau khi hoaøn thaønh moät baäc hoïc. 29 Xaùc ñònh chuaån trình ñoä nhaèm xaùc ñònh nhöõng kieán thöùc, kyõ naêng vaø thaùi ñoä caàn phaûi coù ôû ngöôøi hoïc taïi moãi baäc ñaøo taïo. Töø ñoù, ta bieát caàn phaûi boå sung cho ngöôøi hoïc nhöõng kieán thöùc vaø kyõ naêng naøo qua quaù trình ñaøo taïo ñeå ñaït ñöôïc trình ñoä baäc cao hôn. Tröôùc ñaây chuùng ta chöa töøng duøng chuaån ñeå xaùc ñònh khung trình ñoä cuûa moãi baäc hoïc, neân chöa hình thaønh cô sôû cho nhöõng thoûa thuaän lieân thoâng giöõa caùc cô sôû ñaøo taïo. Lieân thoâng giöõa caùc ngaønh hoïc vaø baäc hoïc gaëp nhieàu khoù khaên khi coâng nhaän caùc keát quaû ñaøo taïo tröôùc ñoù cuûa ngöôøi hoïc. Taïi moät soá nöôùc tieân tieán coù heä thoáng giaùo duïc hoaøn chænh, chöông trình ñaøo taïo ñöôïc caáu truùc theo moâ hình mudule hoaëc moâ hình ngheà module hoaù döïa treân khung chuaån trình ñoä quoác gia, ñaõ taïo cô sôû cho vieäc lieân thoâng, coâng nhaän vaø chuyeån ñoåi caùc keát quaû hoïc giöõa caùc baäc hoïc dieãn ra töông ñoái thuaän lôïi ( ví duï: chuaån trình ñoä cuûa Hoa Kyø – xem phuï luïc 2) Trong khi ñoù, taïi Vieät Nam nhöõng chöông trình ñaøo taïo tröôùc ñaây duøng muïc tieâu ñaøo taïo ñeå noùi leân nhöõng kyø voïng chôø ñôïi ngöôøi hoïc sau khi toát nghieäp. Nhöng vieäc söû duïng muïc tieâu ñaøo taïo coù nhöõng haïn cheá sau: - Muïc tieâu ñaøo taïo thöôøng chöa xaùc ñònh roõ raøng trình ñoä treân caùc maët: kieán thöùc, kyõ naêng vaø thaùi ñoä ôû moãi baäc hoïc. - Muïc tieâu ñaøo taïo ñeà ra chöa phuø hôïp vôùi trình ñoä ñaøo taïo hoaëc laø quaù cao hay quaù thaáp, hoaëc laø quaù roäng hay quaù heïp. Nguyeân nhaân thoâng thöôøng laø do söï phaân ñònh trình ñoä chöa roõ raøng, chöa xaùc ñònh chuaån cuï theå ôû moãi baäc hoïc. - Muïc tieâu vaø noäi dung khoâng nhaát quaùn vôùi nhau, do caùc caên cöù ñeå xaây döïng muïc tieâu vaø noäi dung khaùc nhau. Nhöõng caên cöù ñeå xaùc ñònh muïc tieâu thöôøng naèm beân ngoaøi quaù trình daïy vaø hoïc, nhöõng caên cöù noäi dung laïi thöôøng naèm beân trong quaù trình daïy vaø hoïc. 30 - Coù nhöõng muïc tieâu ñöôïc xaùc ñònh töø yù töôûng chuû quan, döïa vaøo caùc hieän töôïng, caùc hình thöùc beân ngoaøi cuûa nhöõng söï kieän hoaëc coùp nhaët töø beân ngoaøi. Thieáu nhöõng caên cöù vöõng chaéc, nhöõng nhu caàu thöïc teá, nhöõng nghieân cöùu khoa hoïc vaø khoâng ñöôïc tieán haønh moät caùch daân chuû. Trong tröôøng hôïp naøy, muïc tieâu thöôøng thieáu tính chuaån xaùc vaø nhaát quaùn, trong quaù trình trieån khai thöïc hieän seõ gaëp nhieàu trôû ngaïi. Vì nhöõng nguyeân nhaân treân, ñeå cho vieäc xaùc ñònh muïc tieâu ÑTLT moät caùch khaùch quan vaø khoa hoïc ta tieán haønh xaùc ñònh chuaån trình ñoä moãi baäc hoïc. 3.2.2. Phöông phaùp thöïc hieän Ñeå coù ñöôïc chuaån trình ñoä ta tieán haønh laáy yù kieán chuyeân gia, ngöôøi söû duïng lao ñoäng, giaùo vieân baèng caùch phoûng vaán ñieàu tra, tham khaûo chuaån trình ñoä ôû moät soá nöôùc tieân tieán vaø trong khu vöïc. Tuy nhieân, ñoái vôùi chuyeân ngaønh vaän haønh maùy taøu bieån coù thuaän lôïi laø chuaån trình ñoä chuyeân moân veà cô baûn ñaõ ñöôïc xaùc ñònh bôûi Toå Chöùc Haøng Haûi theá Giôùi. 3.2.3. Noäi dung chuaån trình ñoä chuyeân moân Noäi dung cuûa chuaån trình ñoä laø moâ taû nhöõng kieán thöùc, kyõ naêng vaø thaùi ñoä cuûa baäc hoïc ôû moät trình ñoä xaùc ñònh. - Ñoái vôùi kyõ naêng, moâ taû vieäc thöïc hieän nhieäm vuï raát cuï theå. Bôûi vì baûn thaân kyõ naêng phaûi theå hieän baèng moät coâng vieäc laøm cuï theå, töùc laø moät hoaït ñoäng coù theå quan saùt ñöôïc. - Ñoái vôùi kieán thöùc, thöôøng khoù moâ taû baèng moät ñoäng töø haønh ñoäng. Chuùng ta thöôøng vieát “Hoïc sinh phaûi naém vöõng...”, “... hieåu roõ...”, “... thoâng thaïo ...”, ... Theá naøo laø hieåu roõ? Hieåu roõ ôû möùc ñoä naøo? Theá naøo laø naém vöõng? 31 Theo quan ñieåm môùi ñeå moâ taû vieäc tieáp thu vaø vaän duïng moät kieán thöùc ngheà chuyeân moân, ta thöôøng lieân heä ñeán kieán thöùc naøy phuïc vuï tröïc tieáp cho kyõ naêng naøo. Tieán haønh moâ taû chuaån ñaøo taïo cho caû hai baäc hoïc lieân thoâng vaø saép xeáp laïi theo töøng nhoùm thuoäc laõnh vöïc kieán thöùc, kyõ naêng vaø thaùi ñoä ñeå deã so saùnh söï cheânh leäch veà trình ñoä ôû moãi baäc hoïc. 3.2.4. Muïc tieâu ñaøo taïo. Caên cöù vaøo chuaån trình ñoä ôû hai baäc hoïc, töø ñoù khaùi quaùt thaønh muïc tieâu ñaøo taïo. Muïc tieâu chöông trình ñaøo taïo giuùp cho giaùo vieân coù moät böùc tranh toång theå veà ngöôøi hoïc sau khi toát nghieäp, töø ñoù ñònh höôùng cho vieäc bieân soaïn muïc ñích vaø noäi dung moân hoïc moät caùch heä thoáng vaø toång quaùt, phuø hôïp vôùi trình ñoä ngöôøi hoïc. Ñoái vôùi ngöôøi hoïc, muïc tieâu chöông trình ñaøo taïo giuùp hoïc bieát roõ raøng hôn kieán thöùc vaø kyõ naêng cuï theå naøo caàn phaûi ñaït ñöôïc hoaëc caûi thieän ñöôïc sau khi hoaøn taát chöông trình. Khi vieát muïc tieâu chöông trình ñaøo taïo caàn söû duïng caùc ñoäng töø daïng chuû ñoäng ñeå truyeàn ñaït haønh ñoäng taùc ñoäng vaøo ñoái töôïng moät caùch chuû ñoäng. Muïc tieâu caàn phaûn aùnh ñuùng möùc ñoä thay ñoåi trình ñoä kieán thöùc, kyõ naêng vaø thaùi ñoä ñöôïc so saùnh giöõa chuaån trình ñoä cuûa hai baäc hoïc lieân thoâng vaø muïc tieâu phaûi mang tính bao truøm vaø toång quaùt. Töø muïc tieâu ñaøo taïo, xaùc ñònh khoái löôïng phaàn kieán thöùc, kyõ naêng vaø thaùi ñoä coøn thieáu hoaëc caàn phaûi boå sung töø baäc hoïc naøy ñeán baäc hoïc kia. Laøm caên cöù ñeå thöïc hieän böôùc tieáp theo laø xaây döïng noäi dung chöông trình. 3.3. Xaây döïng noäi dung Chöông trình ñaøo taïo lieân thoâng Töø muïc tieâu chöông trình ÑTLT ta xaây döïng noäi dung Chöông trình ÑTLT, do keá thöøa töø chöông trình cuûa hai baäc hoïc lieân thoâng neân trình töï xaây döïng ñöôïc tieán haønh nhö sau: 3.3.1. Laäp baûng lieät keâ noäi dung. 32 Trong böôùc naøy caàn thöïc hieän nhöõng coâng vieäc sau cho caû hai chöông trình lieân thoâng nhau. Khoái löôïng phaàn noäi dung lieät keâ seõ raát lôùn, tuøy thuoäc möùc ñoä trieån khai chöông trình maø möùc ñoä noäi dung lieät keâ chi tieát ñeán moân hoïc, hoaëc chöông, hoaëc baøi. * Lieät keâ nhöõng noäi dung chi tieát cuûa hai chöông trình lieân thoâng nhau treân moät sô ñoà. * Treân cô sôû muïc tieâu ñaøo taïo lieân thoâng, so saùnh vaø ñoái chieáu giöõa 2 chöông trình xaùc ñònh nhöõng noäi dung caàn buø ñaép töø sô ñoà treân. * Ñoái chieáu laïi vôùi chuaån trình ñoä vaø kieåm tra xem: - Nhöõng noäi dung buø ñaép coù phaûi laø neàn taûng, laø troïng taâm cuûa noäi dung chöông trình ÑTLT chöa? - Nhöõng noäi dung naøy ñaõ phaûn aûnh ñöôïc muïc tieâu ñaøo taïo cuûa chöông trình ñaøo taïo, muïc ñích cuûa moân hoïc hay khoâng? - Ñaõ ñuû chöa, coù thöøa hay thieáu khoâng? - Nhöõng noäi dung chi tieát ñöôïc lieân keát traät töï logic chöa? 3.3.2. Kieåm tra noäi dung moân hoïc Sau khi taäp trung noäi dung chi tieát caàn chuyeån ñoåi trong moân hoïc, tieán haønh kieåm tra noäi dung cuûa moân hoïc. Nhöõng noäi dung ñöôïc taäp trung thöôøng rôøi raïc chöa söû duïng giaûng daïy ñöôïc maø caàn phaûi saép xeáp, boå xung, boá trí laïi. * Khi taùch noäi dung chöông trình ra thaønh noäi dung töøng moân hoïc thöôøng xaûy ra nhöõng tröôøng hôïp noäi dung môùi hoaøn toaøn, khoái löôïng noäi dung quaù ít hoaëc löng chöøng. - Ñoái vôùi moân hoïc môùi hoaøn toaøn thì thöïc hieän theo chöông trình ñaøo taïo saün coù. 33 - Ñoái vôùi tröôøng hôïp coù noäi dung quaù ít khoâng ñuû ñeå hình thaønh moân hoïc thì toå chöùc nhöõng lôùp baéc caàu khi coù nhieàu tröôøng hôïp nhö vaäy; hoaëc giao baøi cho ngöôøi hoïc töï hoaøn thaønh ( coù söï höôùng daãn cuûa giaùo vieân ). - Ñoái vôùi tröôøng hôïp löng chöøng, tröôùc tieân ta neân xem xeùt khaû naêng coù theå tích hôïp vôùi nhöõng moân hoïc trong cuøng khoái ngaønh, chuyeân ngaønh hay ôû khoái kieán thöùc khaùc ñeå trôû thaønh moät moân hoïc hay khoâng. Neáu khoâng theå tích hôïp ñöôïc hoaëc tích hôïp khoâng coù lôïi cho vieäc coâng nhaän vaø chuyeån ñoåi keát quaû ôû baäc keá tieáp, ta boá trí thaønh moät moân hoïc. * Caùc noäi dung chi tieát phaân boá theo ñôn vò hoïc taäp (ÑVHT), moãi ÑVHT laø 15 tieát giaûng lyù thuyeát ñeå toå chöùc vaø boá trí chöông trình theo moâ hình tín chæ. Soá ÑVHT cho moãi moân neân giôùi haïn töø 2 ñeán 6 ÑVHT, trong tröôøng hôïp nhieàu hôn neân taùch ra thaønh hai hay nhieàu hoïc phaàn ñeå thuaän tieän cho vieäc phaân boá taûi troïng cho chöông trình. Caùc moân hoïc caàn ñöôïc saép xeáp sao cho phuø hôïp trong toång theå chung vaø kieåm tra laïi xem coù truøng laép hay vöôùng maéc sang caùc phaàn kieán thöùc cuûa moân hoïc khaùc khoâng. Khi xaây döïng noäi dung theo töøng ÑVHT luùc ñaàu seõ gaëp nhöõng khoù khaên do chöông trình tröôùc ñaây lieân soaïn theo loái chöông muïc, soá löôïng giôø giaûng cho moãi phaàn coù theå co giaõn deã daøng thì nay laïi bò khoáng cheá trong moät ñôn vò thôøi gian. Chính vì theá caàn phaûi xaùc ñònh noäi dung naøo laø troïng taâm, quan troïng caàn ñöôïc giaûng daïy treân lôùp, noäi dung naøo ngöôøi hoïc coù theå töï hoaøn thaønh theo höôùng daãn cuûa giaûng vieân. * Döïa treân muïc tieâu cuûa chöông trình ñaøo taïo vaø yeâu caàu cuûa moân hoïc ñaët ra cho ngöôøi hoïc, tieán haønh vieát muïc ñích moân hoïc vaø höôùng daãn söû duïng chöông trình moân hoïc. Muïc ñích moân hoïc giuùp cho giaùo vieân coù moät böùc tranh khaùi quaùt vaø heä thoáng hôn veà noäi dung hoïc taäp seõ ñöôïc truyeàn thuï nhö theá naøo, laø cô sôû xaây döïng tieâu chí kieåm tra ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp, vaø raø soaùt cuõng nhö caäp nhaät noäi dung moân hoïc saùt vôùi thöïc teá. Ñoái vôùi ngöôøi hoïc seõ bieát roõ raøng hôn nhöõng 34 kieán thöùc vaø kyõ naêng cuï theå naøo caàn phaûi ñaït hoaëc ñöôïc caûi thieän sau moãi baøi hoïc, moân hoïc vaø sau khi keát thuùc khoaù hoïc. 3.3.3. Toå chöùc vaø boá trí trình töï noäi dung Trong ÑTLT, ngöôøi hoïc coù nhu caàu mang thaønh tích hoïc taäp töøng phaàn cuûa mình ñeán chöông trình khaùc vaø caàn ñöôïc thöøa nhaän. Vì vaäy toå chöùc chöông trình ñaøo taïo coù theå theo kieåu nieân khoaù hoaëc theo module. Toå chöùc vaø boá trí trình töï noäi dung cuûa chöông trình ñaøo taïo theo caùc moân hoïc vaø caùc hoïc phaàn, hoaëc theo module vaø trong moãi module coù caùc ñôn vò hoïc taäp (unit) vaø caùc thaønh toá hoïc taäp (learing element) seõ laøm noäi dung meàm deûo hôn, linh hoaït hôn, deã daøng trong vieäc thay ñoåi laép gheùp caùc noäi dung hoïc taäp vôùi nhau. Tuy nhieân, module hoïc taäp thích hôïp cao vôùi vieäc ñaøo taïo kyõ naêng ngheà nghieäp, coøn ñoái vôùi caùc kieán thöùc ñaïi cöông vaø kieán thöùc cô sôû cuûa ngaønh raát khoù thieát laäp thaønh module, caùc khoái löôïng kieán thöùc khoù keát hôïp vôùi nhau ñeå hình thaønh kieán thöùc, kyõ naêng vaø quan troïng nhaát laø thaùi ñoä ôû ngöôøi hoïc. Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, ôû moät soá tröôøng, caùc chöông trình ñaøo taïo ñöôïc xaây döïng theo ñôn vò hoïc taäp vaø moâ hình tín chæ cho pheùp coâng nhaän vaø chuyeån ñoåi caùc keát quaû hoïc taäp töø baäc hoïc naøy ñeán baäc hoïc khaùc, cuõng töông töï nhö ÑTLT ôû moät soá nöôùc treân theá giôùi. Toå chöùc vaø boá trí trình töï noäi dung theo ÑVHT vaø moâ hình tín chæ töông ñoái phuø hôïp vôùi ñieàu kieän lieân thoâng hieän nay, vöøa ñaûm baûo ñöôïc tính meàm deûo laïi vöøa keát hôïp ñöôïc caùc khoái kieán thöùc trong quaù trình giaùo duïc ñaøo taïo. Caáu truùc vaø toå chöùc noäi dung chöông trình theå hieän qua “Baûng phaân phoái soá giôø hoïc” vaø “Lòch hoïc toaøn khoaù” trong keá hoaïch ñaøo taïo. • Baûng phaân phoái soá giôø hoïc cho ta bieát keát caáu kieán thöùc chöông trình ñaøo tao, goàm ba phaàn chính sau: - Khoái kieán thöùc giaùo duïc ñaïi cöông cuûa khoái ngaønh. 35 - Khoái kieán thöùc cô sôû cuûa ngaønh. - Khoái kieán thöùc giaùo duïc chuyeân ngaønh. Töø ñoù, giuùp ta kieåm tra phaân boá soá ÑVHT ôû moãi khoái kieán thöùc, xem xeùt lieäu coù ñuû thôøi gian ñeå truyeàn ñaït vaø tieáp thu noäi dung caùc moân hoïc ôû ngöôøi daïy vaø ngöôøi hoïc hay khoâng. Xem xeùt tyû leä giöõa caùc khoái kieán thöùc lieäu coù theå hình thaønh nhöõng kieán thöùc, kyõ naêng vaø thaùi ñoä maø muïc tieâu chöông trình ñaøo taïo ñaõ ñeà ra khoâng. Baûng phaân phoái coøn giuùp ta kieåm tra soá ÑVHT cuûa moãi moân hoïc trong moãi khoái kieán thöùc, tyû leä giöõa caùc moân ñeå leân phöông aùn phaân phoái taûi troïng vaø choïn hình thöùc kieåm tra ñaùnh giaù phuø hôïp. • Lòch hoïc toaøn khoaù giuùp ta kieåm tra vieäc phaân boá taûi trong toaøn khoaù hoïc vaø thôøi gian toaøn khoaù hoïc. Toå chöùc vaø boá trí trình töï noäi dung caùc moân hoïc caàn caên cöù vaøo muïc ñích vaø noäi dung cuûa moãi moân hoïc, ñieàu kieän thöïc teá taïi cô sôû, vaø caàn löu yù laø kieán thöùc vaø kyõ naêng cuûa ngöôøi hoïc ñöôïc phaùt trieån treân cô sôû hoaøn taát caùc moân hoïc khaùc nhau. Ta caàn phaûi bieát moái quan heä giöõa caùc moân hoïc veà muïc tieâu, tính chaát, noäi dung, ñaëc tröng, keát caáu cuûa chöông trình vaø cuûa moân hoïc ñeå saép xeáp sao cho taïo ñieàu kieän cho quaù trình tö duy logic ñöôïc hình thaønh ôû ngöôøi hoïc. Khi toå chöùc vaø boá trí trình töï caùc moân hoïc caàn quan taâm ñeán caùc yeáu toá: - Taûi troïng hoïc taäp phaân boá trong toaøn khoaù hoïc. - Caùc phöông aùn saép xeáp, boá trí giöõa caùc moân hoïc, giöõa lyù thuyeát vôùi thöïc haønh, giöõa hoaït ñoäng hoïc taäp vaø hoaït ñoäng ngoaïi khoaù. Taûi troïng hoïc taäp ñöôïc phaûn aùnh treân phöông dieän cöôøng ñoä vaø nhòp ñoä phaân boá taát caû caùc noäi dung cuûa chöông trình ñaøo tao theo truïc thôøi gian toaøn khoaù hoïc. Cöôøng ñoä laø soá giôø hoïc lyù thuyeát vaø thöïc haønh trong moät ñôn vò thôøi gian (tuaàn, th._. thöïc nghieäm ñöôïc thöøa nhaän thaønh, chính xaùc vaø tuaân thuû caùc yeâu caàu phaùp luaät qui ñònh Chöùc naêng : Kyõ thuaät ñieän, ñieän töû vaø kyõ thuaät ñieàu khieån ôû möùc quaûn lyù Naêng löïc Kieán thöùc, hieåu bieát vaø kyõ naêng Caùc phöông phaùp theå hieän naêng löïc Tieâu chuaån ñaùnh giaù naêng löïc 140 Vaän haønh caùc thieát bò ñieàu khieån ñieän vaø ñieän töû Kieán thöùc lyù thuyeát : Thieát bò ñieän, ñieän töû vaø coâng ngheä haøng haûi Cô sôû cuûa töï ñoäng, duïng cuï vaø caùc heä thoáng ñieàu khieån Kieán thöùc thöïc tieãn Vaän haønh, thöû vaø baûo döôõng caùc thieát bò ñieàu khieån ñieän vaø ñieän töû bao goàm caû chaån ñoaùn söï coá Thi vaø ñaùnh giaù ñeå nhaän ñöôïc keát quaû töø moät hoaëc hôn nöõa caùc ñieåm sau : 1.- Kinh nghieäm nghieäp vuï ñöôïc thöøa nhaän 2.- Kinh nghieäm treân taøu huaán luyeän ñöôïc thöøa nhaän 3- Huaán luyeän treân moâ Phoûng ñöôïc thöøa nhaän Ôû nôi naøo ñoù thích hôïp 4.- Huaán luyeän theo thieát bò thöïc nghieäm ñöôïc thöøa nhaän Hoaït ñoäng cuûa thieát bò vaø heä thoáng phaûi tuaân thuû höôùng daãn vaän haønh Möùc ñoä thöïc hieän phaûi tuaân thuû caùc qui ñònh kyõ thuaät Thöû, phaùt hieän sai soùt vaø baûo döôõng cuõng nhö phuïc hoài caùc thieát bò ñieàu khieån ñieän vaø ñieän töû ñoái vôùi ñieàu kieän khai thaùc Thi vaø ñaùnh giaù ñeå nhaän ñöôïc keát quaû töø moät hoaëc hôn nöõa caùc ñieåm sau : 1.- Kinh nghieäm nghieäp vuï ñöôïc thöøa nhaän 2.- Kinh nghieäm treân taøu huaán luyeän ñöôïc thöøa nhaän 3- Huaán luyeän treân moâ Phoûng ñöôïc thöøa nhaän Hoaït ñoäng baûo döôõng phaûi ñöôïc laäp keá hoaïch moät caùch chuaån xaùc tuaân thuû caùc qui ñònh phaùp lyù, kyõ thuaät, an toaøn vaø thuû tuïc Aûnh höôûng caùc söï coá ñeán caùc thieát bò vaø heä thoáng keát hôïp phaûi ñöôïc nhaän bieát 141 Ôû nôi naøo ñoù thích hôïp 4.- Huaán luyeän theo thieát bò thöïc nghieäm ñöôïc thöøa nhaän. moät caùch chính xaùc. Caùc baûn veõ kyõ thuaät taøu phaûi hieåu moät caùch chính xaùc. Caùc duïng cuï ño löôøng vaø kieåm tra phaûi ñöôïc söû duïng moät caùch ñuùng ñaén vaø caùc haønh ñoäng thöïc hieän phaûi ñöôïc bieän hoä Toå chöùc baûo döôõng an toaøn vaø caùc bieän phaùp söûa chöõa Kieán thöùc lyù thuyeát : Thöïc tieãn kyõ thuaät maùy taøu bieån Kieán thöùc thöïc tieãn : Thi vaø ñaùnh giaù ñeå nhaän ñöôïc keát quaû töø moät hoaëc hôn nöõa caùc ñieåm sau : 1.- Kinh nghieäm nghieäp vuï ñöôïc thöøa nhaän Hoaït ñoäng baûo quaûn ñöôïc laäp keá hoaïch vaø thöïc hieän ñuùng theo caùc quy ñònh kyõ thuaät, phaùp lyù, an toaøn vaø thuû tuïc. Toå chöùc vaø thöïc hieän baûo döôõng vaø bieän phaùp söûa chöõa an toaøn 2.- Kinh nghieäm treân taøu huaán luyeän ñöôïc thöøa nhaän 3- Huaán luyeän treân moâ Phoûng ñöôïc thöøa nhaän Ôû nôi naøo ñoù thích hôïp. Caùc keá hoaïch, caùc qui ñònh, vaät lieäu vaø thieát bò thích hôïp saün coù ñeå baûo quaûn vaø söûa chöõa Hoaït ñoäng ñeå phuïc hoài traïm phaùt baèng phöông phaùp phuø phaùt baèng phöông phaùp phuø hôïp nhaát Phaùt hieän vaø Kieán thöùc thöïc Thi vaø ñaùnh giaù ñeå Phöông phaùp so saùnh 142 phaân bieät nguyeân nhaân gaây söï coá maùy moùc vaø caùch sai soùt moät caùch chính xaùc tieãn : Phaùt hieän caùc söï coá maùy moùc, ñònh vò caùc sai soùt vaø haønh ñoäng ñeå ngaên chaën thieät haïi nhaän ñöôïc keát quaû töø moät hoaëc hôn nöõa caùc ñieåm sau : 1.- Kinh nghieäm nghieäp vuï ñöôïc thöøa nhaän 2.- Kinh nghieäm treân taøu huaán luyeän ñöôïc thöøa nhaän 3- Huaán luyeän treân moâ Phoûng ñöôïc thöøa nhaän Ôû nôi naøo ñoù thích hôïp. ñieàu kieän vaän haønh thöïc teá phaûi tuaân thuû thöïc teá vaø thuû tuïc ñöôïc khuyeán nghò Haønh ñoäng vaø quyeát ñònh phaûi tuaân theo caùc qui ñònh vaän haønh vaø giôùi haïn ñaõ ñeà nghò Ñaûm baûo thöïc teá laøm vieäc an toaøn Kieán thöùc thöïc tieãn : Thöïc tieãn laøm vieäc an toaøn Thi vaø ñaùnh giaù ñeå nhaän ñöôïc keát quaû töø moät hoaëc hôn nöõa caùc ñieåm sau : 1.- Kinh nghieäm nghieäp vuï ñöôïc thöøa nhaän 2.- Kinh nghieäm treân taøu huaán luyeän ñöôïc thöøa nhaän Thöïc tieãn laøm vieäc phaûi tuaân thuû caùc yeâu caàu phaùp lyù, boä luaät veà thöïc tieãn, giaáy pheùp laøm vieäc vaø moïi thöù lieân quan ñeán moâi tröôøng Chöùc naêng : Ñieàu khieån hoaït ñoäng cuûa taøu vaø chaêm lo ñeán con ngöôøi treân taøu ôû möùc ñoä quaûn lyù Naêng löïc Kieán thöùc, hieåu bieát vaø kyõ naêng Caùc phöông phaùp theå hieän naêng löïc Tieâu chuaån ñaùnh giaù naêng löïc Kieåm tra ñoä cheânh Phaûi naém vöõng caùc nguyeân taéc cô baûn veà caáu Thi vaø ñaùnh giaù ñeå nhaän ñöôïc keát quaû Ñieàu kieän oån ñònh vaø öùng suaát 143 môùn nöôùc, oån ñònh vaø öùng suaát truùc taøu vaø caùc lyù luaän vaø caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán ñoä cheânh môùn nöôùc vaø oån ñònh. Phaûi naém chaéc aûnh höôûng ñeán ñoä cheânh môùn nöôùc vaø oån ñònh cuûa taøu khi bò hö hoûng daãn ñeán nöôùc traøn vaøo moät khoang vaø nhöõng bieän phaùp phaûi thöïc hieän phaûi naém vöõng caùc khuyeán nghò cuûa toå chöùc haøng haûi quoác teá lieân quan ñeán oån ñònh. töø moät hoaëc hôn nöõa caùc ñieåm sau : 1.- Kinh nghieäm nghieäp vuï ñöôïc thöøa nhaän 2.- Kinh nghieäm treân taøu huaán luyeän ñöôïc thöøa nhaän 3- Huaán luyeän treân moâ Phoûng ñöôïc thöøa nhaän ôû nôi naøo ñoù thích hôïp. phaûi ñöôïc duy trì trong giôùi haïn an toaøn ôû moïi thôøi ñieåm Ñieàu khieån vaø kieåm tra Phaûi naém vöõng luaät Haøng Haûi quoác teá keå caû nhöõng Thi vaø ñaùnh giaù ñeå nhaän ñöôïc keát quaû Thuû tuïc ñeå kieåm tra hoaït ñoäng vaø 144 phaûi tuaân thuû caùc yeâu caàu phaùp lyù vaø bieän phaùp ñaûm baûo an toaøn sinh maïng treân bieån cuõng nhö baûo veä moâi tröôøng bieån thoûa öôùc vaø coâng öôùc quoác teá. Caàn phaûi ñaëc bieät chuù yùù ñeán nhöõng ñieåm sau : 1.-Vaên baèng vaø caùc taøi lieäu khaùc buoäc yeâu caàu phaûi coù saün treân taøu theo coâng öôùc quoác teá, chuùng coù theå tieáp nhaän nhö theá naøo vaø thôøi gian naøo coù giaù trò phaùp lyù. 2.- Caùc traùch nhieäm treân cô cuûa coâng öôùc quoác teá veà daáu chuyeân chôû. 3.- Caùc traùch nhieäm tuaân thuû caùc yeâu caàu cuûa coâng öôùc quoác teá veà an toaøn sinh maïng treân bieån. 4.- Caùc traùch nhieäm tuaân thuû caùc yeâu caàu cuûa coâng öôùc quoác teá veà ngaên ngöøa oâ nhieãm töø taøu bieån. 5.- Thoâng baùo y teá haøng haûi vaø caùc yeâu caàu cuûa quy ñònh y teá quoác teá. 6.- Caùc traùch nhieäm theo caùc vaên kieän quoác teá veà töø moät hoaëc hôn nöõa caùc ñieåm sau : 1.- Kinh nghieäm nghieäp vuï ñöôïc thöøa nhaän 2.- Kinh nghieäm treân taøu huaán luyeän ñöôïc thöøa nhaän 3- Huaán luyeän treân moâ Phoûng ñöôïc thöøa nhaän ôû nôi naøo ñoù thích hôïp. baûo quaûn phaûi tuaân thuû caùc yeâu caàu phaùp lyù. Söï khoâng tuaân thuû veà naêng löïc phaûi ñöôïc phaân bieät moät caùch ñaày ñuû vaø ngay laäp töùc Caùc yeâu caàu ñeå laøm môùi laïi vaø gia haïn cho vaên baèng thì phaûi ñaûm baûo giaù trò caùc khoaûn muïc vaø giaùm saùt moät caùch lieân tuïc 145 an toaøn taøu, haønh khaùch , thuyeàn vieân vaø haøng 7.- Caùc phöông phaùp vaø trôï giuùp ñeå ngaên chaën oâ nhieãm moâi tröôøng do taøu bieån 8.- Phaûi naém vöõng luaät phaùp quoác gia ñeå thöïc hieän caùc coâng öôùc vaø thoûa thuaän quoác teá Duy trì an toaøn vaø baûo veä taøu, thuyeàn vieân cuõng nhö haønh khaùch ñoàng thôøi duy trì ñieàu kieän hoaït ñoäng cuûa caùc heä thoáng cöùu sinh, cöùu hoûa vaø caùc heä thoáng an toaøn khaùc Phaûi naém vöõng kieán thöùc caùc qui ñònh cuûa thieát bò cöùu sinh (coâng öôùc quoác teá veà an toaøn sinh maïng treân bieån). Toå chöùc thöïc taäp cöùu hoûa vaø thöïc taäp rôøi taøu Duy trì ñieàu kieän hoaït ñoäng cuûa caùc heä thoáng cöùu sinh, cöùu hoûa vaø caùc heä thoáng an toaøn khaùc. Hoaït ñoäng phaûi ñöôïc tieán haønh ñeå baûo veä vaø ñaûm baûo an toaøn cho taát caû moïi ngöôøi treân taøu luùc khaån caáp. Haønh ñoäng ñeå giôùi haïn Thi haønh vaø ñaùnh giaù caùc keát quaû thu nhaän ñöôïc töø chæ daãn thöïc teá vaø huaán luyeän vaø kinh nghieäm nghieäp vuï ñöôïc thöøa nhaän Caùc thuû tuïc kieåm tra phaùt hieän hoûa hoaïn vaø caùc heäthoáng an toaøn ñaûm baûo raèng moïi baùo ñoäng ñöôïc phaùt hieän töùc thôøi vaø haønh ñoäng tuaân theo caùc thuû tuïc khaån caáp ñaõ thieát laäp 146 toån thaát vaø cöùu taøu khi bò chaùy, noå, va chaïm hoaëc maéc caïn. Trieån khai caùc keá hoaïch khaån caáp vaø kieàm cheá toån thaát cuõng nhö vaän duïng tình huoáng khaån caáp Keát caáu taøu bao goàm caû kieåm tra thieät haïi. Caùc kieåm tra thieät haïi. Caùc phöông phaùp vaø thieát bò trôï giuùp ñeå ngaên chaën, phaùt hieän vaø daäp hoûa hoaïn. caùc chöùc naêng vaø söû duïng caùc thieát bò cöùu sinh Thi haønh vaø ñaùnh giaù caùc keát quaû thu nhaän ñuôïc töø chæ daãn thöïc teá vaø huaán luyeän cuõng nhö kinh nghieäm nghieäp vuï ñöôïc thöøa nhaän. Caùc bieän phaùp khaån caáp phaûi tuaân thuû caùc keá hoaïch ñaõ thieát laäp cho tình huoáng khaån caáp Toå chöùc quaûn lyù thuyeàn vieân Coù kieán thöùc veà quaûn lyù toå chöùc vaø huaán luyeän nhaân vieân treân taøu phaûi naém vöõng caùc coâng öôùc vaø khuyeán nghò haøng haûi quoác teá cuõng nhö caùc qui ñònh phaùp lyù cuûa quoác gia lieân quan Thi haønh vaø ñaùnh giaù caùc keát quaû thu nhaän ñöôïc töø chæ daãn thöïc teá vaø huaán luyeän cuõng nhö kinh nghieäm nghieäp vuï ñöôïc thöøa nhaän Thuyeàn vieân ñöôïc phaân coâng nhieäm vuï vaø ñöôïc thoâng baùo veà caùc tieâu chuaån coâng vieäc vaø taùc ñoäng theo phöông thöùc thích hôïp vôùi tröôøng hôïp cuï theå lieân quan. Caùc muïc tieâu vaø hoaït ñoäng huaán luyeän treân cô sôû ñaùnh giaù khaû naêng vaø naêng löïc cuõng nhö yeâu caàu hoaït ñoäng ñöôïc thöøa nhaän 147 Muïc A – III/3 Caùc yeâu caàu toái thieåu baét buoäc ñeå caáp baèng cho maùy tröôûng vaø syõ quan maùy hai treân caùc caùc taøu coù coâng suoát maùy chính töø 750kw ñeán 3000kw. Tieâu chuaån naêng löïc. 1.- Moãi nguôøi muoán ñöôïc caáp vaên baèng nhö maùy tröôûng vaø syõ quan maùy hai cuûa taøu chaïy bieån coù coâng suaát maùy chínyh töø 750kw ñeán 3000kw thì yaâu caàu phaûi chöùng minh cho ñuôïc khaû naêng ñaûm nhaän coâng vieäc ôû möùc quaûn lyù, caùc nhieäm vuï, boån nhieäm vaø traùch nhieäm ñöôïc lieät keâ ôû coät 1, baûng A-III/2. 2.- Nhöõng kieán thöùc, nhaän thöùc vaø kyõ naêng toái thieåu baét buoäc yeâu caàu cho vieäc caáp vaên baèng ñöôïc lieät keâ ôû coät 2 baûng A-III/2 söï hôïp nhaát, phaùt trieån vaø chieàu saâu kieán thöùc naøy ñöôïc lieät keâ ôû coät 2, baûng A-III/2 cho syõ quan tröïc ca buoàng maùy. 3.- Caàn luoân ghi nhôùraèng syõ quan maùy hai seõ phaûi ñaûm ñöông vò trí traùch nhieäm cuûa maùy tröôûng vaøo baát cöù thôøi ñieåm naøo. Söï ñaùnh giaù trong caùc lónh vöïc seõ ñöôïc boá trí ñeå kieåm tra naêng löïc thí sinh tieáp nhaän taát caû caùc thoâng tin saün coù aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng an toaøn cho maùy taøu cuõng nhö baûo veä moâi tröôøng bieån. 4.- Möùc ñoä hieåu bieát lónh vöïc ñöôïc lieät keâ ôû coät 2 baûng A-III/2 phaûy ñaày ñuû ñeå cho pheùp thí sinh phuïc vuï moät caùch an toaøn vôùi naêng löïc cuûa maùy tröôûng hoaëc syõ quan maùy hai. 5.- Huaán luyeän vaø kinh nghieäm phaûi ñaït ñöôïc trình ñoä caàn thieát veà kieán thöùc lyù thuyeát, nhaän thöùc vaø kyõ naêng, seõ phaûi tính ñeán caùc yeâu caàu caàn lieân quan ñeán phaàn naøy vaø chæ daãn cho ôû phaàn B cuûa boä luaät naøy. 6.- Chính quyeàn coù theå boû qua caùc yeâu caàu kieán thöùc cho loaïi ñoäng cô khaùc haún vôùi nhöõng ñoäng cô trang bò maø theo ñoù vaên baèng ñöôïc caáp vaø coù giaù trò. Vaên baèng ñöôïc caáp treân cô sôû nhö vaäy seõ khoâng coù giaù trò cho baát cöù loaïi trang bò maùy naøo maø ñaõ bò boû qua cho ñeán khi ngöôøi syõ uqan maùy ñoù chöùng minh ñaõ ñaït ñöôïc naêng löïc theo yeâu caàu kieán thöùc. Moïi haïn cheá nhö vaäy phaûi ñöôïc ghi vaøo vaên baèng vaø coù söï xaùc nhaän. 148 7.- Yeâu caàu moãi hoïc vieân döï thi phaûi theå hieän ñaõ ñaït ñöôïc tieâu chuaån naêng löïc yeâu caàu theo phöông phaùp rheå hieän khaû naêng vaø tieâu chuaån ñaùnh giaù söï thaønh thaïo ñöôïc laäp thaønh coät 3 caø 4 cuûa baûng A-III/2. 8.- Möùc ñoä kieán thöùc, nhaän thöùc vaø kyõ naêng ñöôïc yeâu caàu theo caùc haïng muïc khaùc nhau ñöôïc lieät keâ ôû coät 2 baûng A-III/2 vaø caùc yeâu caàu cuûa ñoaïn 2.1.1 vaø 2.1.2 cuûa qui ñònh III/3 coù theå thay ñoåi vôùi syõ quan cuûa taøu ñaûm ñöông haønh trình gaàn bôø nhö laø söï caân nhaéc caàn thieát vaø phaûi luoân ghi nhôù raèng ñieàu naøy seõ aûnh höôûng ñeán an toaøn cuûa moïi taøu ñang hoaït ñoäng trong vuøng nöôùc. Moïi haïn cheá nhö vaäy phaûi ñöôïc ghi roõ treân vaän haønh vaø coù söï xaùc nhaän. Muïc A-III/4 Caùc yeâu caàu toái thieåu baét buoäc ñeå caáp baèng cho thôï maùy tröïc ca buoàng maùy hoaëc ñöôïc phaân coâng laøm nhieäm vuï trong buoàng maùy khoâng ngöôøi ñieàu khieån theo chu kyø. Tieâu chuaån naêng löïc. 1.- Moãi thôï maùy laø thaønh vieân cuûa ca tröïc buoàng maùy treân taøu chaïy bieån yeâu caàu phaûi chöùng minh cho ñöôïc khaû naêng thöïc hieän chöùc naêng phuïc vuï maùy taøu bieån ôû möùc ñaùp öùng nhö ñaõ quy ñònh ôû coät 1 cuûa baûng A-III/4. 2.- Kieán thöùc, nhaän thöùc vaø naêng löïc toái thieåu yeâu caàu thôï maùy laø thaønh vieân cuûa ca tröïc buoàng maùy ñöôïc lieät keâ ôû coät 2 cuûa baûng A-III/4. 3.- Moäi hoïc vieân muoán ñöôïc caáp chöùng nhaän, yeâu caàu phaûi coù keát quaû ñaït ñöôïc tieâu chuaån naêng löïc theo caùc phöông phaùp theå hieän khaû naêng vaø tieâu chuaån ñaùnh giaù khaû naêng ñöôïc quy ñònh ôû coät 3 vaø 4 cuûa baûng A-III/4. Tham khaûo “kieåm tra thöïc teá” ôû coät 3 seõ bao haøm caû huaán luyeän ôû cô sôû treân bôø ñöôïc thöøa nhaän maø hoïc vieân ñaõ traûi qua kieåm tra thöïc teá. 4.- ÔÛ nôi khoâng coù baûng naêng löïc cho möùc ñoä cung caáp ñaùp öùng vôùi chöùc naêng nhaät ñònh, noù duy trì traùch nhieäm cuûa chính quyeán xaùc ñònh yeâu caàu huaán 149 luyeän, ñaùnh giaù vaø caáp baèng moät caùch thích hôïp ñeå aùp duïng ñoái vôùi nhöõng ngöôøi ñöôïc phaân coâng thöïc hieän caùc chöùc naêng treân ôû möùc ñoä ñaùp öùng. Naêng löïc Kieán thöùc, hieåu bieát vaø kyõ naêng Caùc phöông phaùp theå hieän naêng löïc Tieâu chuaån ñaùnh giaù naêng löïc Thöïc hieän vieäc tröïc ca thöôøng leä töông töï caùc nhieäm vuï cuûa thôï maùy laø thaønh vieân cuûa tröïc ca buoàng maùy. Hieåu caùc leänh vaøhieåu caùc vaán ñeà lieân quan ñeán coâng vieäc tröïc ca Thuaät ngöõ söû duïng trong khoâng gian maùy vaø caùc teân goïi maùy moùc vaø thieát bò Thuû tuïc tröïc ca buoàng maùy Thöïc tieãn laøm vieäc an toaøn lieân quan ñeán hoaït ñoäng buoàng maùy. Caùc bieän phaùp baûo veä moâi tröôøng cô baûn. Söû duïng heä thoáng thoâng tin lieân laïc noäi boä thích hôïp. Caùc heä thoáng baùo ñoäng buoàng maùy vaø khaû naêng Phaân bieät giöõa caùc baùo ñoäng khaùc nhau vôùi söï chuù yùù ñaëc bieät ñeán baùo ñoäng khí daäp hoûa hoaïn. Ñaùnh giaù keát quaû thu nhaän töø moät hoaëc nhieàu hôn nöõa caùc ñieåm sau : 1.- Kinh nghieäm nghieäp vuï ñöôïc thöøa nhaän. 2.- Kinh nghieäm treân taøu huaán luyeän ñöôïc thöøa nhaän. 3.- Thöû nghieäm thöïc teá Thoâng tin lieân laïc phaûi roõ raøng vaø suùc tích cuõng nhö syõ quan tröïc ca phaûi chæ daãn ñeå hieåu ôû nôi maø thoâng tin hoaëc höôùng daãn tröïc ca khoâng theå hieåu moät caùch töôøng taän Söï duy trì ca tröïc, giao ca vaø nhaän ca tröïc phaûi theo ñuùng nguyeân taéc vaø thuû tuïc ñöôïc thöøa nhaän 150 Duy trì tröïc noài hôi ,duy trì aùp suaát hôi vaø möùc nöôùc chuaån xaùc Vaän haønh noài hôi an toaøn Thi vaø ñaùnh giaù ñeå nhaän ñöôïc keát quaû töø moät hoaëc hôn nöõa Ñaùnh giaù ñieàu kieän noài hôi moät caùch chính xaùc vaø ñaït cô sôû cho caùc ñieåm sau : 1.- Kinh nghieäm nghieäp vuï ñöôïc thöøa nhaän. 2.- Kinh nghieäm treân taøu huaán luyeän ñöôïc thöøa nhaän. 3.- Thöû nghieäm thöïc teá caùc thoâng tin xaùc ñaùng sôû cho caùc thoâng tin xaùc ñaùng saün coù töø boä chæ thò khu vöïc hay töø xa cuõng nhö kieåm tra lyù tính Seõ noái tieáp vaø thôøi ñieåm ñieàu chænh ñaûm baûo an toaøn vaø hieäu quaû toái öu Vaän haønh caùc thieát bò khaån caáp vaø aùp duïng caùc thuû tuïc khaån caáp Phaûi naém vöõng nhieäm vuï khaån caáp, loái thoaùt hieåm töø khoâng gian maùy. Laøm quen vôùi vò trí vaø söû duïng caùc thieát bò cöùu hoûa trong khoâng gian buoàng maùy. Ñaùnh giaù keát quaû nhaän ñöôïc töø söï theå hieän vaø kinh nghieäp vuï ñöôïc thöøa nhaän hoaëc kinh nghieäm treân taøu huaán luyeän ñöôïc thöøa nhaän. Haønh ñoäng ban ñaàu caàn thieát cho khaån caáp hoaëc tình huoáng baát thöôøng tuaân theo caùc trình töï ñaõ thieát laäp thoâng tin lieân laïc phaûi roõ raøng 151 vaø xuùc tích vaøo moïi luùc vaøo moïi luùc vaø phaûi laøm quen th/ thuû Phuï luïc 7 : PHIEÁU THAÊM DOØ YÙ KIEÁN VEÀ CHAÁT LÖÔÏNG ÑAØO TAÏO THUYEÀN VIEÂN NGAØNH VAÄN HAØNH MAÙY TAØU BIEÅN -------------------------------- Ñeå naâng cao chaát löôïng ñaøo taïo thuyeàn vieân ngaønh vaän haønh maùy taøu bieån taïi caùc tröôøng THHH II vaø ÑHGTVT TP. HCM caàn coù söï ñaùnh giaù cuûa caùc coâng ty vaän taûi bieån veà chaát löôïng ñaøo taïo thuyeàn vieân ngaønh vaän haønh maùy taøu bieån taïi caùc tröôøng THHH II vaø ÑHGTVT TP. HCM trong nhöõng naêm qua . Söï ñaùnh giaù thaúng thaén cuûa caùc coâng ty seõ giuùp ñôõ caùc tröôøng sôùm khaéc phuïc caùc thieáu soùt trong quy trình ñaøo taïo, ñaùp öùng ngaøy caøng toát hôn, saùt thöïc hôn nhu caàu cuûa saûn xuaát.Vaäy, xin Anh/Chò vui loøng traû lôøi moät soá caâu hoûi sau baèng caùch ñaùnh daáu ( X ) vaøo nhöõng oâ vuoâng maø Anh/Chò thaáy phuø hôïp nhaát. Raát mong söï tham gia nhieät tình cuûa Anh/Chò. 1. Nhieäm vuï cuûa Anh/Chò hieän nay laø : a. Quaûn lyù thuyeàn vieân † b. Theo doõi coâng taùc ñaøo taïo thuyeàn vieân † c. Nhieäm vuï khaùc † 2. Anh/Chò ñaõ ñöôïc ñaøo taïo chuyeân moân a. Vaän haønh maùy taøu bieån † b. Ñieàu khieån taøu bieån † c. Kinh teá vaän taûi bieån † 152 d. Chuyeân moân khaùc † 3. Anh/Chò ñaõ laøm coâng vieäc hieän taïi ñöôïc bao laâu b. Döôùi 5 naêm † c. Töø 5 – 10 naêm † d. Töø 10 – 15 naêm † e. Treân 15 naêm † 4. Xin Anh/Chò cho bieát ñaùnh giaù cuûa mình veà chaát löôïng thuyeàn vieân ngaønh vaän haønh maùy taøu bieån hieän ñang coâng taùc taïi coâng ty : 4.1 Thuyeàn vieân coù trình ñoä trung hoïc laøm vieäc treân taøu bieån cuûa coâng ty: e. Toát † f. Ñaùp öùng † g. Chöa ñaùp öùng † h. Hoaøn toaøn khoâng ñaùp öùng † 4.2 Thuyeàn vieân coù trình ñoä trung hoïc laøm vieäc treân taøu bieån cuûa nöôùc ngoaøi: a. Toát † b. Ñaùp öùng † c. Chöa ñaùp öùng † d. Hoaøn toaøn khoâng ñaùp öùng † 4.3 Thuyeàn vieân coù trình ñoä ñaïi hoïc laøm vieäc treân taøu bieån cuûa coâng ty: a. Toát † b. Ñaùp öùng † c. Chöa ñaùp öùng † d. Hoaøn toaøn khoâng ñaùp öùng † 4.4 Thuyeàn vieân coù trình ñoä ñaïi hoïc laøm vieäc treân taøu bieån cuûa nöôùc ngoaøi: a. Toát † b. Ñaùp öùng † c. Chöa ñaùp öùng † d. Hoaøn toaøn khoâng ñaùp öùng † 153 5. Caùc haïn cheá hieän nay cuûa phaàn lôùn thuyeàn vieân ngaønh vaän haønh MTB: 5.1 Thuyeàn vieân coù trình ñoä trung hoïc : a. Chöa thaáy coù haïn cheá † b. Tieáng Anh chöa ñaùp öùng † c. Chuyeân moân chöa ñaùp öùng : c.1 Yeáu veà lyù thuyeát † c.2 Yeáu veà thöïc haønh † d. Kyû luaät lao ñoäng chöa ñaùp öùng † e. Söùc khoeû chöa ñaùp öùng † f. Kyõ naêng giao tieáp chöa ñaùp öùng † 5.2 Thuyeàn vieân coù trình ñoä ñaïi hoïc : a. Chöa thaáy coù haïn cheá † b. Tieáng Anh chöa ñaùp öùng † c. Chuyeân moân chöa ñaùp öùng : c.1 Yeáu veà lyù thuyeát † c.2 Yeáu veà thöïc haønh † d. Kyû luaät lao ñoäng chöa ñaùp öùng † e. Söùc khoeû chöa ñaùp öùng † f. Kyõ naêng giao tieáp chöa ñaùp öùng † 6. Theo Anh/Chò nguyeân nhaân naøo daãn ñeán caùc haïn cheá treân : 6.1 ÔÛ baäc hoïc trung hoïc: a.Tuyeån choïn chöa thích hôïp a.1 Söùc khoûe † a.2 Trình ñoä † a.3 Sôû thích † b. Chöông trình ñaøo taïo chöa phuø hôïp b.1 Naëng veà lyù thuyeát † b.2 Naëng veà thöïc haønh † 154 b.3 Naëng veà caû lyù thuyeát vaø thöïc haønh † b.4 Nheï veà caû lyù thuyeát vaø thöïc haønh † c. Trang thieát bò daïy hoïc chöa ñaùp öùng c.1 Thieáu trang thieát bò chuyeân moân † c.2 Thieáu taøu huaán luyeän † d. Ñoäi nguõ giaùo vieân chöa ñaùp öùng d.1 Yeáu veà trình ñoä lyù thuyeát † d.2 Yeáu veà trình ñoä thöïc haønh † d.3 Yeáu veà naêng löïc sö phaïm † e. Phöông phaùp ñaøo taïo chöa thích hôïp † 6.2 ÔÛ baäc hoïc ñaïi hoïc a. Tuyeån choïn chöa thích hôïp a.1 Söùc khoûe † a.2 Trình ñoä † a.3 Sôû thích † b. Chöông trình ñaøo taïo chöa phuø hôïp b.1 Naëng veà lyù thuyeát † b.2 Naëng veà thöïc haønh † b.3 Nheï veà lyù thuyeát † b.4 Nheï veà thöïc haønh † c. Trang thieát bò daïy hoïc chöa ñaùp öùng c.1 Thieáu trang thieát bò chuyeân moân † c.2 Thieáu taøu huaán luyeän † d. Ñoäi nguõ giaùo vieân chöa ñaùp öùng d.1 Yeáu veà trình ñoä lyù thuyeát † d.2 Yeáu veà trình ñoä thöïc haønh † d.3 Yeáu veà naêng löïc sö phaïm † e. Phöông phaùp ñaøo taïo chöa thích hôïp † 155 7. Nhöõng yù kieán khaùc veà chaát löôïng ñaøo taïo thuyeàn vieân ngaønh vaän haønh maùy taøu bieån hieän nay : ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………… Xin chaân thaønh caûm ôn. Ngaøy thöïc hieän:. ……/ ……/ 2003 Hoï vaø teân ngöôøi thöïc hieän: ……………………………………………………………..…………………………… ….. Chöùc danh:…………………………………………………………………………………… ……………………………………………. Ñôn vò coâng taùc :………….……………………………………………………………………………… ………………….……… Ñòa chæ lieân heä ………………………………………………………………………………………… ……………………………….. .………..……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… ÑT : ……………………………… 156 Phuï luïc 8a PHIEÁU THAÊM DOØ YÙ KIEÁN HOÏC SINH Caùc baïn hoïc sinh thaân meán. Ñeå naâng cao hieäu quaû ñaøo taïo treân cô sôû giaûm thôøi gian ñaøo taïo laïi nhöõng kieán thöùc vaø kyõ naêng ñaõ hoïc, phuïc vuï nhu caàu hoïc taäp cho moïi ngöôøi, Tröôøng Trung Hoïc Haøng Haûi 2 döï ñònh xaây döïng Chöông trình ñaøo taïo lieân thoâng (ÑTLT) ngaønh Vaän haønh maùy taøu bieån töø baäc THCN leân Ñaïi hoïc. Moät trong nhöõng yeáu toá caàn thieát ñeå xaây döïng chöông trình ñaøo taïo lieân thoâng coù chaát löôïng laø söï ñoùng goùp chaân thaønh cuûa caùc baïn. Xin baïn vôùi tö caùch laø moät hoïc sinh vui loøng traû lôøi moät soá caâu hoûi sau baèng caùch ñaùnh daáu ( X ) vaøo nhöõng oâ vuoâng maø baïn thaáy phuø hôïp nhaát. Raát mong ñöôïc söï tham gia nhieät tình cuûa baïn. 1. Chuyeân moân ñaõ ñöôïc ñaøo taïo cuûa baïn laø : a. Vaän haønh maùy taøu bieån † b. Chuyeân moân khaùc † 2. Sau khi toát nghieäp THCN thì baïn seõ : a. Tìm vieäc laøm ngay sau khi toát nghieäp † b. Tieáp tuïc hoïc cao hôn ngheà ñaõ ñöôïc ñaøo taïo † c. Hoïc theâm ngheà hoã trôï chuyeân moân † d. Hoïc moät ngheà khaùc † 3. Neáu tieáp tuïc hoïc cao hôn thì nhöõng khoù khaên maø baïn seõ gaëp phaûi laø gì : a. Taøi chính † b. Tuoåi taùc † c. Trình ñoä kieán thöùc vaø chuyeân moân coøn haïn cheá † d. Nhöõng khoù khaên vaø trôû ngaïi khaùc † e. Khoâng gaëp trôû ngaïi gì † 4. Baïn thaáy gì veà söï caàn thieát phaûi ÑTLT ñoái vôùi ngaønh Vaän haønh maùy taøu bieån : a. Caàn thieát † 157 b. Khoâng quan troïng † c. Khoâng caàn thieát † 5. Neáu tham gia chöông trình ñaøo taïo lieân thoâng baïn seõ choïn hình thöùc lieân thoâng naøo trong caùc hình thöùc lieân thoâng döôùi ñaây : a. Töø baäc THCN leân cao ñaúng ( thôøi gian ñaøo taïo töø 1,5- 2 naêm) † b. Töø baäc THCN leân cao ñaúng vaø töø cao ñaúng leân ñaïi hoïc ( thôøi gian ñaøo taïo töø 3- 4 naêm ) † c. Töø baäc THCN leân ñaïi hoïc ( thôøi gian ñaøo taïo töø 3- 4 naêm ) † 6. Trong vieäc thi tuyeån ñaàu vaøo Boä GD & ÑT taïm thôøi quy ñònh raèng ngöôøi toát nghieäp ñaït loaïi khaù trôû leân seõ ñöôïc tham gia döï tuyeån ngay sau khi toát nghieäp, ngöôøi toát nghieäp loaïi trung bình phaûi coù kinh nghieäm laøm vieäc gaén vôùi chuyeân moân ñöôïc ñaøo taïo töø 2 naêm trôû leân môùi ñöôïc thi tuyeån, Töø thöïc teá ñöôïc ñaøo taïo taïi tröôøng baïn coù yù kieán gì veà vaán ñeà naøy ñoái vôùi chuyeân ngaønh vaän haønh maùy taøu bieån ? a. Ñoàng yù vôùi quy ñònh taïm thôøi cuûa Boä † b. Hoïc sinh toát nghieäp loaïi trung bình coù theå döï thi tuyeån ngay sau khi toát nghieäp. † c. Hoïc sinh toát nghieäp loaïi trung bình coù keát quaû thöïc haønh töø loaïi khaù trôû leân coù theå döï thi tuyeån ngay sau khi toát nghieäp † 7. Nhöõng yù kieán khaùc cuûa baïn veà chöông trình ñaøo taïo lieân thoâng naøy. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………….... Xin chaân thaønh caûm ôn. 158 Ngaøy thöïc hieän :……………./ ……./ 2003 Taïi : …………………………………………………………. Lôùp : ………………… …. Khoaù :……..…………………… 159 Phuï luïc 8b : PHIEÁU THAÊM DOØ YÙ KIEÁN NGÖÔØI LAO ÑOÄNG Ñeå naâng cao hieäu quaû ñaøo taïo treân cô sôû giaûm thôøi gian ñaøo taïo laïi nhöõng kieán thöùc vaø kyõ naêng ñaõ hoïc, phuïc vuï nhu caàu hoïc taäp cho moïi ngöôøi, Tröôøng Trung Hoïc Haøng Haûi 2 döï ñònh xaây döïng Chöông trình ñaøo taïo lieân thoâng ngaønh Vaän haønh maùy taøu bieån töø baäc THCN leân Ñaïi hoïc. Moät trong nhöõng yeáu toá caàn thieát ñeå xaây döïng chöông trình ñaøo taïo lieân thoâng coù chaát löôïng laø söï ñoùng goùp chaân thaønh cuûa Anh . Xin Anh vui loøng traû lôøi moät soá caâu hoûi sau baèng caùch ñaùnh daáu ( X) vaøo nhöõng oâ vuoâng maø Anh thaáy phuø hôïp nhaát. Raát mong söï tham gia nhieät tình cuûa Anh. 1. Chuyeân moân ñaõ ñöôïc ñaøo taïo cuûa Anh laø : a. Vaän haønh maùy taøu bieån † b. Chuyeân moân khaùc † 2. Anh ñaõ ñöôïc ñaøo taïo chuyeân moân qua baäc hoïc a. Ñai hoïc † b. Cao ñaúng † c. Trung hoïc chuyeân nghieäp † d. Coâng nhaân kyõ thuaät † 3. Anh ñaõ laøm coâng vieäc hieän taïi ñöôïc bao laâu a. Döôùi 5 naêm † b. Töø 5 – 10 naêm † c. Töø 10 – 15 naêm † d. Treân 15 naêm † 4. Anh cho bieát söï caàn thieát phaûi hoïc taäp naâng cao trình ñoä: a. Raát caàn † b. Caàn † c. Khoâng quan troïng † 160 g caàn thieát † 5. Neáu coù ñieàu kieän hoïc taäp naâng cao thì Anh seõ : a. Hoïc moät ngheà khaùc † b. Tieáp tuïc hoïc cao hôn ngheà ñaõ ñöôïc ñaøo taïo † c. Hoïc theâm ngheà hoã trôï chuyeân moân † 6. Lyù do quan troïng nhaát khi hoïc taäp tieáp tuïc laø ñeå : a. Bieát theâm nhöõng kieán thöùc chuyeân moân † b. Laøm toát hôn coâng vieäc ñang ñaûm nhieäm † c. AÛnh höôûng cuûa gia ñình, baïn beø † d. Taïo cô hoäi thaêng tieán trong ngheà nghieäp † e. Vì nhöõng lyù do khaùc † 7. Anh coù hieåu bieát gì veà chöông trình ñaøo taïo lieân thoâng : a. Ñaõ töøng nghe † b. Ñaõ coù yù tìm hieåu † c. Ñaõ tìm hieåu khaù kyõ d. Chöa töøng bieát ñeán † 8. Neáu nhaø tröôøng coù chöông trình ñaøo taïo lieân thoâng THCN – Ñaïi hoïc chuyeân ngaønh vaän haønh maùy taøu bieån cho nhöõng hoïc sinh ñaõ toát nghieäp THCN cuøng chuyeân ngaønh thì Anh thaáy coù caàn thieát hay khoâng? a. Raát caàn thieát † b. Caàn thieát † c. Ít caàn thieát † d. Khoâng caàn thieát † 9. Töø thöïc teá saûn xuaát xin Anh cho bieát : trong ba hình thöùc lieân thoâng döôùi ñaây thì hình thöùc naøo laø thích hôïp nhaát ñoái vôùi chuyeân ngaønh vaän haønh maùy taøu bieån. a. Töø baäc THCN leân cao ñaúng ( thôøi gian ñaøo taïo töø 1,5- 2 naêm) † 161 b. Töø baäc THCN leân cao ñaúng vaø töø cao ñaúng leân ñaïi hoïc ( thôøi gian ñaøo taïo töø 3- 4 naêm ) † c. Töø baäc THCN leân ñaïi hoïc ( thôøi gian ñaøo taïo töø 3- 4 naêm ) † 10. Ñeå tham gia chöông trình ñaøo taïo lieân thoâng thuaän tieän vaø coù hieäu quaû, ngöôøi hoïc caàn coù ít nhaát : a. Moät naêm kinh nghieäm laøm vieäc † b. Hai naêm kinh nghieäm laøm vieäc † c. Ba naêm kinh nghieäm laøm vieäc † d. Hoïc xong THCN chuyeån tieáp luoân † 11. Khoù khaên nhaát khi tham gia chöông trình naøy laø: a. Khoù khaên veà vaán ñeà taøi chính † b. Ngaïi ñi hoïc vì tuoåi cao † c. Trình ñoä kieán thöùc vaø chuyeân moân coøn haïn cheá : † d. Lo sôï maát vò trí hoaëc vieäc laøm † e. Khoâng saép xeáp ñöôïc thôøi gian ñeå ñi hoïc † f. Khoâng gaëp trôû ngaïi gì † 12. Nhöõng yù kieán khaùc veà chöông trình ñaøo taïo lieân thoâng naøy : ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………. Xin chaân thaønh caûm ôn. Ngaøy thöïc hieän:. ……/ ……/ 2003 162 Hoï vaø teân ngöôøi thöïc hieän: …………………………………………chöùc danh:…………………………………. Ñôn vò coâng taùc :………….………………………………………………………………………… ……………………….……… 163 Phuï luïc 9- Hình aûnh cuûa Tröôøng THHH II vaø Tröôøng Ñaïi Hoïc GTVT TP. HCM 9.1- Tröôøng THHH II: 9.2- Tröôøng Ñaïi Hoïc GTVT TP. HCM ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLA7013.pdf
Tài liệu liên quan