Nghiên cứu và đề xuất mô hình điện khí hóa nông thôn vùng đồng bằng

Tài liệu Nghiên cứu và đề xuất mô hình điện khí hóa nông thôn vùng đồng bằng: ... Ebook Nghiên cứu và đề xuất mô hình điện khí hóa nông thôn vùng đồng bằng

doc144 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1336 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Nghiên cứu và đề xuất mô hình điện khí hóa nông thôn vùng đồng bằng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN PHAÛN BIEÄN NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN PHAÛN BIEÄN Muïc luïc Trang Phaàn I : Tìm hieåu muïc ñích yeâu caàu cuûa ñieän khí hoùa noâng thoân. I . Ñaëc thuø cuûa moät soá vuøng noâng thoân ñoàng baèng ôû vieät nam. 7 II. Hieän traïng kinh teá xaõ hoäi cuûa vuøng noâng thoân vieät nam. 9 III. Hieäu quaû cuûa vieäc ñieän khí hoùa noâng thoân. 10 IV Muïc ñích vaø yeâu caàu. 12 Phaàn II : Xaùc ñònh phuï taûi ñieän noâng thoân I. Khaùi nieän chung. 14 II. Xaùc ñònh phuï taûi vaø döï baùo phuï taûi. 15 A/ Caùc böôùc khi tieán haønh xaùc ñònh phuï taûi vaø döï baùo phuï taûi. 15 B/ Xaùc ñònh nhu caàu phuï taûi cho xaõ noâng thoân. 16 C/ Tính toaùn phuï taûi caùc thaønh phaàn. 18 D/ Caùc phöông phaùp döï baùo phuï taûi. 32 Phaàn III :Tìm hieåu caáu truùc nguoàn vaø löôùi cuûa maïng trung, haï aùp noâng thoân: Chöông I :Caùc vaán ñeà veà maïng phaân phoái noâng thoân Khaùi nieäm chung : . ……………………………………………………………………………………………35 Caùc caáp ñieän aùp cuûa maïng ñieän phaân phoái noâng thoân………………………..35 Caáu truùc maïng trung aùp ………………………………………………………………………………….36 Caáu truùc maïng maïng trung aùp noâng thoân……………………………………………….40 Caùc heä thoáng phaân phoái trung aùp cho nhöõng vuøng daân cö phaân taùn ………………………………………………………………..43 Keát luaän veà söï löïa choïn caáu truùc cho maïng ñieän trung aùp noâng thoân………………………………………………………………………49 Chöông II : Ñöôøng daây trung aùp Coät ñieän………………………………………………………………………………………………………………………51 Caùc sô ñoà toaøn theå cuûa coät…………………………………………………………………………………55 Moùng coät…………………………………………………………………………………………………………………….55 Xaø………………………………………………………………………………………………………………………………….58 Söù caùch ñieän 59 Caùc phuï kieän ñöôøng daây 62 Caùc phuï kieän noái ñaát traïm bieán aùp 63 Neùo coät 63 Daây daãn 64 Boá trí daây daãn treân coät 77 Löïa choïn thieát bò löïa choïn phaân ñoaïn cho ñöôøng daây trung aùp 79 Chöông III : Traïm bieán aùp phaân phoái Khaùi nieäm 83 Gam coâng suaát maùy bieán aùp 84 Noái ñaát cho traïm 85 Moùng traïm vaø truï 86 Kieåu laép ñaët traïm 86 Baûo veä traïm 87 Phaàn ño ñeám haï theá 87 Phaân boá traïm 88 Löïa choïn soá löôïng vaø coâng suaát maùy bieán aùp trong traïm 89 Giaûi phaùp kyõ thuaät cho traïm bieán aùp 91 Chöông IV : Löïa choïn caáu truùc haï aùp noâng thoân Khaùi nieäm chung 101 Caáu truùc haï aùp noâng thoân 101 Chöông V : Ñöôøng daây haï aùp Coät–moùng coät–neùo coät cuûa ñöôøng daây haï aùp : 104 Xaø–giaù–söù–phuï kieän–hoäp coâng tô–hoäp phaân phoái ñöôøng daây haï aùp 106 Daây daãn haï aùp : 108 Chöông VI : Daây maéc ñieän haï aùp. Phaàn IV : tìm hieåu moâ hình quaûn lyù vaø khai thaùc löôùi ñieän noâng thoân. Yeâu caàu chung 123 Tình hình quaûn lyù vaø khai thaùc löôùi ñieän noâng thoân hieän nay ………….123 Quaûn lyù vaän haønh löôùi ñieän trung vaø haï aùp 128 LÔØI NOÙI ÑAÀU Ñieän khí hoùa noâng thoân laø moät nhieäm vuï quan troïng trong söï nghieäp coâng nghieäp hoùa hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc. Ñieän khí hoùa noâng thoân khoâng nhöõng goùp phaàn naâng cao ñôøi soáng vaên hoùa, tieán boä xaõ hoäi cho ngöôøi daân, maø taùc duïng chính laø ñaåy maïnh saûn xuaát noâng nghieäp, bao goàm caùc maët thuûy lôïi, cheá bieán noâng haûi saûn, saûn xuaát tieåu thuû coâng nghieäp, coâng nghieäp, laâm nghieäp vaø caùc coâng trình phuùc lôïi khaùc. Trong nhöõng naêm qua Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta ñaõ ñaàu tö nhieàu chöông trình ñieän khí hoùa noâng thoân. Haàu heát caùc xaõ trong caû nöôùc töø ñoàng baèng ñeán mieàn nuùi, vuøng saâu,vuøng xa ñaõ coù ñieän. Tuy löôùi ñieän haï aùp noâng thoân hieän nay phaàn lôùn ñöôïc ñaàu tö xaây döïng khoâng ñaûm baûo tieâu chuaån kyõ thuaät vaän haønh, trong quaù trình khai thaùc laïi khoâng ñöôïc thöôøng xuyeân baûo döôõng söûa chöõa kòp thôøi neân nhanh choùng xuoáng caáp daãn ñeán khoâng ñaûm baûo yeâu caàu an toaøn cung caáp ñieän vaø chaát löôïng ñieän, toån thaát ñieän aùp vaø toån thaát ñieän naêng treân löôùi ñieän haï aùp noâng thoân quaù lôùn vöôït treân möùc quy ñònh. Moät trong nhöõng nguyeân nhaân gaây tình traïng treân laø do toå chöùc quaûn lyù ñieän noâng thoân cuûa caùc ñòa phöông chöa ñöôïc trang bò nhöõng kieán thöùc vaø quy trình caàn thieát ñeå laøm toát coâng taùc vaän haønh vaø söûa chöõa löôùi ñieän. Vì vaäy, ñieän khí hoùa noâng thoân laø ñieàu caàn thieát caáp baùch vaø ñoøi hoûi coù söï quan taâm nhieàu hôn nöõa cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc, caùc cô quan chöùc naêng nieân quan vaø caû ngöôøi daân ôû vuøng noâng thoân. Coù nhö vaäy môùi thuùc ñaåy maïnh meõ quaù trình phaùt truyeån tieàm naêng kinh teá ôû vuøng noâng thoân nöôùc ta. Noäi dung cuûa luaän aùn naøy laø nghieân cöùu vaø ñeà xuaát moâ hình cung caáp ñieän cho xaõ, ñeå töø ñoù thuaän tieän cho vieäc thieát keá quy hoaïch moät xaõ cuï theå, tìm ra moät höôùng toái öu trong quaûn lyù veà kyõ thuaät laãn kinh teá ngoaøi ra coøn ñeå chuaån hoùa nhöõng quy ñònh cuûa ngaønh ñieän quy ñònh. Do thôøi gian coù haïn, neân noäi dung vaø caùch trình baøy coøn haïn cheá, raát mong söï ñoùng goùp chæ baûo cuûa quyù thaày coâ, anh chò vaø caùc baïn. Nhaân lôøi noùi ñaàu naøy em chaân thaønh caùm ôn : Taát caû quyù thaày, quyù coâ tröôøng ÑH DL KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ TPHCM ñaõ taän tình daïy doã chuùng em trong suoát thôøi gian hoïc taäp taïi tröôøng. Caùc anh trong trong :toång coâng ty ñieän löïc ñieän löïc 2. Trung taâm naêng löôïng, coâng ty khaûo saùt thieát keá ñieän 2. Ñaõ giuùp ñôõ vaø cung caáp taøi lieäu. Vaø ñaëc bieät laø Thaày : BUØI NGOÏC THÖ luoân taän tình höôùng daãn em trong vieäc hình thaønh cuoán luaän aùn toát nghieäp naøy. TPHCM ngaøy 6/1/2005 VUÕ NGUYEÂN THANH PHAÀN I : TÌM HIEÅU MUÏC ÑÍCH VAØ YEÂU CAÀU CUÛA ÑIEÄN KHÍ HOÙA NOÂNG THOÂN. I. Ñaëc thuø cuûa moät soá vuøng noâng thoân vuøng ñoàng baèng ôû Vieät Nam : Nöôùc ta coù dieän tích ñaát töï nhieân khoaûng 33,1 trieäu ha nhöng daân soá ñoâng neân dieän tích bình quaân ñaàu ngöôøi thaáp. Hieän nay dieän tích söû duïng trong saûn xuaát noâng nghieäp laø 24%, laâm nghieäp 35%, Thoå cö 5,9% chöa söû duïng 35,1%. Nhìn chung ôû Vieät Nam coù 3 vuøng ñoàng baèng lôùn. * Ñoàng baèng soâng Hoàng: Vôùi dieän tích gaàn 1,5 trieäu ha nhöng taäp trung daân soá ñeán 15 trieäu ngöôøi (Theo soá lieäu thoáng keâ naêm 2000) ñaõ taïo neân moät söùc eùp daân soá quaù lôùn treân dieän tích canh taùc. Hôn nöõa taïi ñoàng baèng naøy coù moät phaàn dieän tích ñaát chieâm truõng, ñaát mhieãm maën neân hieäu quaû saûn xuaát thaáp ngoaøi ra taïi ñoàng baèng naøy coøn coù khoaûng 10 nghìn ha ñaát hoang hoaù vì vaäy khaû naêng môû roäng dieän tích ñaát noâng nghieäp coøn haïn cheá. * Ñoàng baèng duyeân haûi Trung boä: Vôùi dieän tích 1,456 trieäu ha daân soá khaù ñoâng vì vaäy bình quaân dieän tích canh taùc treân ñaàu ngöôøi nhoû. Vuøng ñoàng baèng naøy thieáu nöôùc vaøo muøa khoâ. Nhaát laø vuøng cöïc Ñoâng Nam Boä. Trong vuøng doïc theo duyeân haûi dieän tích ñaát ñaõ bò caùt bieån bay laán chieám taïo thaønh nhöõng ñoài caùt cao gaây aûnh höôûng nhieàu ñeán saûn xuaát. * Ñoàng baèng soâng Cöû u Long Vôùi dieän tích 4 trieäu ha chieám khoaûng 11,9% dieän tích caû nöôùc. Taïi ñaây cö truù khoaûng 16,5 trieäu daân (Theo soá lieäu thoáng keâ naêm 2000) taïo neân moät dieän tích canh taùc bình quaân treân ngöôøi khoaûng 0,18 ha. Vuøng ñoàng baèng soâng Cöûu Long coù 3 loaïi ñaát. Chuû yeáu laø ñaát phuø sa ngoït ven soâng chaïy thaønh moät daûi doïc Soâng Tieàn, Soâng Haäu ñaây laø loaïi ñaát toát nhaát. Ñaát pheøn phaân boá taäp trung ôû Ñoàng Thaùp Muôøi, Haø Tieân, Caàn Thô …….. Vôùi dieän tích lôùn. Ñaát maën phaân boá ôû cöïc Nam Caø Mau vaø daûi ñaát Duyeân haûi, Goø Coâng, Beán Tre…… Khí haäu 3 vuøng ñoàng baèng töông ñoái gioáng nhau. Coù hai muøa roõ reät goàm: Muøa möa vaø muøa khoâ. Nuôùc ta coù khí haäu nhieät ñôùi aåm vaø chòu aûnh höôûng gioù muøa AÙ Chaâu vôùi ñaëc ñieåm phaân boá theo muøa, theo höôùng Baéc Nam vaø theo ñoä cao . Nhieät ñoä trung bình naêm lôùn hôn 23o C. Vieät Nam laø nöôùc noâng nghieäp do ñoù khí haäu vaø ñaát ñai aûnh höôûng raát lôùn ñeán saûn xuaát, ñaëc bieät laø ôû nhöõng vuøng noâng thoân. Chính vì vaäy vieäc quan taâm ñaàu tö, cung caáp ñieän cho nhöõng vuøng naøy laø ñieàu caàn thieát. Trong hoäi nghò Ban chaáp haønh Trung Öông ÑCSVN Laàn V khoùa 7 ñaõ ra nghò quyeát veà phöông höôùng “ Tieáp tuïc ñoåi môùi vaø phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi ôû nhöõng vuøng noâng thoân maø trong ñoù chöông trình ñieän khí hoaù noâng thoân ñoùng vai troø quan troïng nhaát vaø laø tieàn ñoà cho Coâng nghieäp hoùa hieän ñaïi hoaù noâng nghieäp” Cô caáu kinh teá noâng thoân ñang chuyeån dòch theo cô caáu ngaønh, theo töøng vuøng laõnh thoå, theo caùc thaønh phaàn kinh teá, höôùng tôùi neàn saûn xuaát haøng hoùa. Ñieän naêng nhö moät ñoøn baãy thuùc ñaåy kinh teá ôû noâng thoân. ÔÛ caùc vuøng noâng thoân nöôùc ta ngaøy nay nguoàn naêng löôïng trong saûn xuaát laãn sinh hoaït ñöôïc laáy töø: Goã, than, daàu…Caùc nguoàn naêng löôïng ñieän cho noâng thoân coøn ít chöa ñaûm baûo tính lieân tuïc do ñoù chuùng ta caàn phaûi tieáp tuïc ñaåy maïnh hôn nöõa ñieän khí hoaù noâng thoân, Ñeå ñaûm baûo tính lieân tuïc cung caáp naêng luôïng cho caùc vuøng noâng thoân. Tôùi ñaây Chính Phuû ñang xem xeùt giaûm thueá VAT töø 10% xuoáng coøn 5% ñeå giaûm söùc eùp taêng giaù ñieän, moät noäi dung quan troïng trong quyeát ñònh pheâ duyeät “ Chieán löôïc phaùt trieån ngaønh ñieän Vieät Nam trong giai ñoaïn 2004 ñeán 2010, ñònh höôùng ñeán 2020 vöøa ñöôïc Thuû Töôùng Phan Vaên Khaûi thoâng qua ngaøy 05 thaùng 10 naêm 2004”. Qua ñoù ta thaáy moái quan taâm cuûa Ñaûng vaø nhaø nöôùc ñoái vôùi vaán ñeà ñieän khí quaù noâng thoân laø caàn thieát vì Ñaûng vaø nhaø nöôùc thaáy ñöôïc taàm quan troïng cuõng nhö hieäu quaû cuûa vieäc chuyeån dòch cô caáu ôû caùc vuøng noâng thoân. II. Hieän traïng kinh teá xaõ hoäi cuûa vuøng noâng thoân Vieät Nam: Ñôøi soáng: Nhöõng naêm gaàn ñaây Noâng thoân Vieät Nam coù nhieàu böôùc phaùt trieån raát maïnh nhöng chöa ñuùng vôùi tieàm naêng. Ñôøi soáng ôû noâng thoân cuõng ñöôïc caûi thieän, thu nhaäp bình quaân theo ñaàu ngöôøi 5 trieäu ñoàng/ngöôøi/naêm. Tuy vaäy toác ñoä phaùt trieån GDP vaãn coøn ôû möùc thaáp, thu nhaäp cuûa ngöôøi daân coøn thaáp so vôùi thaønh thò. Lao ñoäng Phoå thoâng thieáu vieäc laøm. Vaán ñeà veà giaûi trí cho ngöôøi lao ñoäng chöa ñöôïc quan taâm ñaày ñuû, ñôøi soáng vaät chaát vaø tinh thaàn chöa cao. Noâng nghieäp: Ña phaàn ngöôøi daân ôû noâng thoân vuøng ñoàng baèng Vieät Nam soáng nhôø caây luùa, ñaát canh taùc chieám ña soá. Ngoaøi ra coøn coù caùc loaïi caây aên traùi nhö: ñieàu, mía, vaûi, nhaõn….; Nhöõng vuøng ñoàng baèng giaùp bieån, vuøng soâng nöôùc nhö ñoàng baèng soâng Cöûu Long vieäc ñaùnh baét vaø nuoâi troàng thuûy saûn vôùi quy moâ vöøa vaø nhoû cuõng ñang phaùt trieån phoå bieán. Coâng nghieäp vaø tieåu thuû coâng nghieäp: Saûn xuaát chuû yeáu laø nuoâi troàng vaø cheá bieán noâng laâm saûn. Löôïng thöïc phaåm cheá bieán xuaát khaåu ngaøy caøng ña daïng. Nhieàu coâng ty cheá bieán thöïc phaåm ñoùng hoäp, coâng ty may maëc ra ñôøi. Tieåu thuû coâng nghieäp cuõng phoå bieán goàm: Caùc xöôûng cô khí nhoû chuyeân saûn xuaát noâng cuï caàm tay, caùc xöôûng söûa chöõa maùy moùc vaø caùc cô sôû haøn, tieän, söûa chöõa ñieän töû, saûn xuaát ñoà thuû coâng myõ ngheä, eùp daàu thöïc phaåm, sôn maøi, cheá bieán goã vôùi quy moâ nhoû … Cô sôû haï taàng, giao thoâng noâng thoân, thoâng tin lieân laïc. Hieän côû sôû haï taàng ôû caùc vuøng noâng thoân coøn thaáp keùm, ñuôøng xaù töï phaùt khoâng ñuôïc traùng nhöïa, ngoaïi tröø moät soá ñöôøng Quoác loä vaø tænh loä ñi qua. Heä thoáng thoâng tin lieân laïc phaùt trieån chaäm, maïng löôùi ñieän ñeán caùc trung taâm xaõ vôùi coâng suaát coù haïn. Heä thoáng caáp nöôùc chæ ñeán nhöõng khu daân cö taäp trung, ña soá daân vuøng noâng thoân söû duïng nöôùc gieáng, nuôùc soâng, ao, hoà, keânh … khoâng ñaûm baûo veä sinh. Chaúng haïn nhö vuøng ñoàng baèng cuï theå vuøng noâng thoân tænh Beán Tre ngöôøi daân ôû ñaây ña soá soáng baèng ngheà troàng luùa vaø ñaùnh baét caù. Nguoàn nöôùc sinh hoaït chuû yeáu laø nuôùc soâng, nguoàn ñieän söû duïng khoâng oån ñònh luùc coù luùc khoâng. Heä thoáng ñöôøng xaù chæ theo ñöôøng moøn maø ngöôøi daân taïo neân. Thoâng tin lieân laïc coøn haïn cheá vaø laïc haäu caû tænh coù vaøi xaõ coù ñaøi phaùt thanh haàu nhö heä thoáng vi tính chöa ñöôïc ñaàu tö. Chính vì vaäy neân nhu caàu giaûi trí chöa ñöôïc ñaùp öùng ngoaøi caùc khu vui chôi töï phaùt hay do daân laäp ra nhö: Boùng ñaù boùng chuyeàn, vaø moät soá moân daân gian … Caû xaõ thöôøng coù moät Böu Cuïc naèm ôû trung taâm xaõ cho neân thoâng tin tuyeân truyeàn veà xaõ coøn khoù khaên. Vaên Hoaù- Y teá- Giaùo duïc: Vaán ñeà Vaên hoaù Y teá giaùo duïc ôû caùc vuøng noâng thoân coøn thaáp keùm nhieàu. Hieän nay caùc trung taâm y teá chæ coù ôû tænh, huyeän laø töông ñoái ñaày ñuû. Coøn ôû caùc xaõ chæ coù traïm y teá nhöng vieäc trang bò chöa ñöôïc ñaày ñuû thieáu trang thieát bò vaø caùn boä gioûi . Ngaøy nay nhôø coù chính saùch phaùt trieån giaùo duïc ôû noâng thoân neân heä thoáng giaùo duïc coù nhieàu caûi thieän vaø ñaày ñuû hôn, ôû caùc vuøng noâng thoân ñaõ xoùa boû ñöôïc tình traïng hoïc ca 3, tuy vaäy nhöng vaãn keùm xa caùc tænh, thaønh phoá……… Ña phaàn ngöôøi daân chöa yù thöùc ñöôïc vieäc trao doài kieán thöùc cho con em neân tình traïng nghæ hoïc coøn cao. III. Hieäu quaû cuûa vieäc ñieän khí hoùa noâng thoân: Vieäc ñöa ñieän khí hoùa vaøo noâng thoân laø yeáu toá thuùc ñaåy neàn kinh teá Vieät Nam phaùt trieån trong thôøi kyø Coâng nghieäp hoaù hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc. 1) Hieäu quaû veà noâng nghieäp: Trong hoaït ñoäng saûn xuaát noâng nghieäp, ñieän naêng seõ taïo ñieàu kieän cho vieäc thaâm canh, taêng dieän tích troàng troït. Bôûi maïng ñieän roäng raûi seõ cô giôùi hoaù trong noâng nghieäp nhö bôm nöôùc töôùi tieâu, duøng aùnh saùng ñeå kích thích cho caây ra hoa … Ñoái vôùi nhöõng vuøng duyeân haûi ven bieån nöôùc ta hieän nay phong traøo nuoâi toâm suù ñang phaùt trieån maïnh vieäc söû duïng ñieän laø nhu caàu caàn thieát ñeå ñem laïi hieäu quaû cao cuï theå laø chaïy ñoäng cô ñieän ñeå taïo khí oxy cho toâm suù. Ñieän coøn cung caáp heä thoáng saáy döï tröõ nguõ coác vaø ñoâng laïnh caùc saûn phaåm thuûy, haûi saûn phuïc vuï ñaéc löïc cho vieäc naâng cao chaát löôïng vaø baûo quaûn saûn phaåm. Ñieän khí hoùa goùp phaàn phaùt trieån caùc caây coâng nghieäp coù hieäu quûa kinh teá cao. 2) Hieäu quaû veà coâng nghieäp vaø tieåu thuû coâng nghieäp: Ñieän khí hoaù laø cô sôû ñeå thu huùt voán ñaàu tö phaùt trieån coâng nghieäp vaø tieåu thuû coâng nghieäp. Nhöõng naên gaàn ñaây moät soá vuøng noâng thoân nhö: Long An, Tieàn Giang, Kieân Giang….. phaùt trieån raát maïnh caùc ngaønh coâng nghieäp cheá bieán löông thöïc, thöïc phaåm, thöïc phaåm ñoùng hoäp, coâng nghieäp da vaø giaû da, coâng nghieäp goám, saønh söù, thuyû tinh. Caùc ngaønh coâng nghieäp saûn xuaát haøng tieâu duøng vaø caùc ngaønh coâng nghieäp nhoû khaùc. Vieäc ñöa ñieän veà noâng thoân gaûim ñaùng keå söùc lao ñoäng chaân tay. Ñoàng thôøi taêng chaát löôïng, soá löôïng cuõng nhö ña daïng hoaù saûn phaåm. * Trong Coâng nghieäp: Ñieän khí hoaù laø cô sôû ñeå thu huùt voán ñaàu tö phaùt trieån caùc nhaø maùy cheá bieán thöïc phaåm, cheá bieán nhöïa, cheá bieán cao su, nhaø maùy cheá bieán sôïi töø caây boâng vaûi…………. * Trong Tieåu thuû coâng nghieäp: Ñieän khí hoaù nhaèm giuùp cho caùc xöôûng cô khí nhoû chuyeân saûn xuaát noâng cuï caàm tay, söûa chöõa maùy moùc noâng cuï vaø caùc cô sôû haøn tieän, söûa chöõa ñieän töû , saûn xuaát ñoà goám, eùp daàu thöïc phaåm, sôn maøi, cheá bieán ñaù vaø may deät thuû coâng , saûn xuaát coù hieäu quaû. Phaùt trieån coâng nghieäp vaø tieåu thuû coâng nghieäp goùp phaàn taïo coâng aên vieäc laøm cho ngöôøi lao ñoäng, giaûi quyeát ñöôïc nguoàn lao ñoäng dö thöøa ôû noâng thoân hieän nay. Ngaên ñöôïc laøng soùng lao ñoäng phoå thoâng ñang aøo veà thaønh thò. Thuùc ñaåy vaø phaùt huy caùc ngaønh ngheà truyeàn thoáng nhö: ngheà goám, söù, deät thaûm, cheá bieán goã … ñeå xuaát khaåu. Ngoaøi ra coøn laø tieàn ñeà ñeå phaùt trieån caùc ngaønh coâng nghieäp vöøa vaø lôùn trong töông lai. 3) Hieäu quaû trong neàn kinh teá quoác daân: Cô caáu kinh teá söû duïng ñaát coù nhieàu thay ñoåi. Taêng dieän tích ñaát coâng nghieäp - tieåu thuû coâng nghieäp vì caùc ngaønh naøy phaùt trieån song song vôùi söï khôûi saéc cuûa noâng thoân . Hieäu quaû veà maët chính trò xaõ hoäi: Chæ tieâu ñieän naêng treân moãi ngöôøi trong naêm taêng leân. Ñieän ñem laïi nhu caàu tieän nghi môùi ñeán ña soá nhaân daân, taïo ñieàu kieän môû roäng saûn xuaát, phaùt trieån caùc ngaønh ngheà vaø phuïc vuï ñôøi soáng vaät chaát vaø tinh thaàn cho nhaân daân. * Vaên hoaù: Ñieän khí hoaù taïo tieàn ñeà khai thaùc caùc thieát bò, môû roäng traïm y teá, xaây döïng caùc phoøng hoïc, nhaø treû, maãu giaùo, xaây döïng khu vaên hoaù, caùc khu vui chôi giaûi trí, khu theå thao toång hôïp. Naâng caáp caùc tuyeán ñöôøng giao thoâng lieân xaõ … ñem laïi neáp soáng sinh hoaït vui chôi giaûi trí vui töôi, thuaän tieän hôn goùp phaàn ñoåi môùi boä maët noâng thoân. *Thoâng tin: Ñöa ñöa ngöôøi daân vuøng noâng thoân tieáp caän vôùi thaønh thò vaø theá giôùi cuõng nhö tieáp caän ngaøy caøng gaàn vôùi khoa hoïc kyõ thuaät. Nhaän vaø tieáp thu nhanh hôn nhöõng tuyeân truyeàn caùc chính saùch vaø phaùp luaät cuûa ñaûng vaø nhaø nöôùc. Ngöôøi daân ñöôïc naâng cao kieán thöùc soáng vaø laøm vieäc theo phaùp luaät, trao ñoåi caùc thoâng tin kinh nghieäm veà saûn xuaát, tuyeân truyeàn, giaùo duïc caùc bieän phaùp keá hoaïch hoaù gia ñình thoâng qua ti vi, ñaøi phaùt thanh vaø caùc thoâng tin tuyeân truyeàn khaùc. *Traät töï xaõ hoäi: Vieäc tuyeân truyeàn veà hieán phaùp, phaùp luaät ñeán daân nhaèm giaûm toái thieåu möùc ñoä toäi phaïm oån ñònh xaõ hoäi. Ñieän khí hoaù noâng thoân coøn giaûi quyeát ñöôïc 3 vaán ñeà lôùn ñaët ra cho caùc vuøng noâng thoân ôû ñoàng baèng ñoù laø: Noâng thoân, noâng nghieäp vaø noâng daân. Ñieän khí hoùa goùp phaàn thuùc ñaåy chuyeån bieán toaøn boä hình thaùi kinh teá xaõ hoäi, hoã trôï vaø laø ñoäng löïc cho vieäc phaùt trieån caùc ngaønh saûn xuaát. Cuõng nhö taùc ñoäng tích cöïc ñeán ngöôøi noâng daân trong quaù trình phaùt trieån maïnh meõ noâng nghieäp noâng thoân sang cô cheá thò tröôøng theo höôùng coâng nghieäp hoaù hieän ñaïi hoaù. IV. Muïc ñích vaø yeâu caàu: 1) Muïc ñích Kinh teá nöôùc ta ñang ngaøy moät phaùt trieån taïo döïng vaø thuùc ñaåy nhanh coâng nghieäp hoaù ñaát nöôùc leân trình ñoä môùi nhaèm theo kòp caùc nöôùc phaùt trieån. Neàn noâng nghieäp phaùt trieån döïa vaøo nguoàn ñoäng löïc chuû yeáu laø: ñieän naêng, naêng löôïng maët trôøi, söùc gioù … Khi noùi ñeán coâng nghieäp hoaù hieän ñaïi hoaù noâng nghieäp vaø noâng thoân maø khoâng taêng cöôøng naêng löôïng vaø ñoäng löïc ñieän cho caùc ngaønh saûn xuaát noâng nghieäp vaø cho ñòa baøn noâng thoân thì khoù coù theå coâng nghieäp hoaù noâng thoân. Ñieän khí hoaù noâng thoân thöïc chaát laø boå sung vaø ñoåi môùi nguoàn naêng löôïng ôû noâng thoân. Ñöa ñieän ñeán vuøng noâng thoân baèng nhieàu nguoàn, nhieàu giaûi phaùp vaø toå chöùc öùng duïng ñieän naêng vaøo ñôøi soáng. Nhöõng muïc ñích cuï theå cuûa ñieän khí hoaù noâng thoân: a/ Nhaèm ñaùp öùng keá hoaïch phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi cuûa caùc xaõ ôû nhöõng vuøng noâng thoân. Saûn xuaát noâng nghieäp ñöôïc thaâm canh, taêng vuï taêng naêng xuaát caây troàng, naâng heä soá söû duïng ñaát. Ñaåy maïnh söï phaùt trieån coâng nghieäp vaø tieåu thuû coâng nghieäp. Töøng böôùc naâng cao, caûi thieän ñôøi soáng vaät chaát vaên hoùa cuûa ngöôøi daân. b/ Ñaûm baûo cung caáp ñieän lieân tuïc, an toaøn naâng cao chaát löôïng cung caáp ñieän. c/ Giaûm toån thaát ñieän naêng vaø baùn ñieän tröïc tieáp cho caùc hoä söû duïng vôùi ñuùng giaù ñieän löïc quy ñònh. d/ Ñaûm baûo veû myõ quan ôû caùc vuøng noâng thoân ngoaïi thaønh, vaø ñaït yeâu caàu chính quy veà kyõ thuaät ñieän, hoaøn chænh löôùi ñieän töø trung theá xuoáng haï theá. e/ Ñaûm baûo caùc chæ tieâu ñieän khí hoùa ñuùng chæ yeâu nhaø nöôùc ñaët ra 2) Yeâu caàu: Vôùi ngöôøi daân: Tröôùc tieân phaûi hoïc nhöõng kieán thöùc cô baûn veà ñieän, an toaøn ñieän, phaûi söû duïng ñieän ñuùng muïc ñích traùnh laõng phí vaø tuyeân truyeàn cho moïi ngöôøi cuøng hieåu bieát. Coù yù thöùc traùch nhieäm trong vieäc baûo veä maïng ñieän noâng thoân. Vôùi Uûy ban xaõ vaø chi nhaùnh ñieän: Phoå bieán roäng raõi cho nhaân daân bieát yù nghóa, muïc ñích yeâu caàu cuûa coâng trình. Vaän ñoäng nhaân daânphaùt hoang taïo vaønh ñai an toaøn cuûa ñöôøng daây ñieän. Taïo ñieàu kieän cho coâng taùc thi coâng xaây laáp thuaän lôïi. Choáng troäm caép, phaù hoaïi maïng löôùi ñieän, caâu troäm ñieän baát hôïp phaùp. Höôùng daãn kyõ thuaät an toaøn söû duïng ñieän ñeå phoøng traùnh tai naïn tröïc tieáp. Phoå bieán nhöõng quy ñònh trong söû duïng ñieän ñeán töøng ngöøoi daân. Caáp saùch caåm nang an toaøn ñieän cho moïi hoä söû duïng ñieän. Ñoàng thôøi xaây döïng caùc pano, aùp phích taïi nhieàu nôi nhaèm quaûng baù vaø nhaéc nhôû an toaøn ñieän. Vôùi ngaønh ñieän: Caàn phaûi nghieân cöùu, caûi tieán, quaûn lyù phaân phoái ôû caùc ñòa baøn noâng thoân. Tieáp nhaän vaø quaûn lyù, baûo döôõng toaøn boä caùc traïm haï theá ñeå traùnh söï toån hao vaø phieàn nhieãu cho daân khi caàn lieân heä. Phoái hôïp cuøng chính quyeàn xaõ, ñoaøn theå vaø caùc toå chöùc thöôøng xuyeân kieåm tra, ngaên chaën, xöû lyù caùc tröôøng hôïp söû duïng ñieän khoâng ñuùng quy ñònh. Cung caáp tröïc tieáp, ñaày ñuû nguoàn ñieän cho saûn xuaát cuõng nhö cho sinh hoaït ñeán caùc hoä tieâu thuï vôùi giaù chính thöùc. Höôùng ngöôøi söû duïng ñieän vaøo vieäc saûn xuaát phaùt trieån nhanh hôn, coù nhö vaäy môùi thuùc ñaåy söï phaùt trieån noâng thoân. Nguoàn ñieän noâng thoân ôû nöôùc ta hieän nay chuû yeáu coù hai nguoàn: Moät laø nguoàn ñieän löôùi quoác gia do caùc nhaø maùy thuûy ñieän, nhieät ñieän lôùn vaø vöøa cung caáp, ñaëc bieät nguoàn ñieän naêng naøy ñöôïc trieån khai veà caùc hoä gia ñình nhanh hôn so vôùi mieàn nuùi vì daân cö ôû ñaây taäp trung ñoâng hôn, coù tieàm naêng hôn. Hai laø nguoàn ñieän töï cung caáp do maùy phaùt ñieän hoaëc ñieän maët trôøi. PHAÀN II: XAÙC ÑÒNH PHUÏ TAÛI ÑIEÄN NOÂNG THOÂN I. Khaùi nieäm chung: Phuï taûi ñieän laø moät ñaïi löôïng ñaëc tröng cho coâng suaát tieâu thuï cuûa caùc hoä duøng ñieän vaø caùc thieát bò ñieän khaùc… Vieäc xaùc ñònh phuï taûi ñieän laø vieäc ñaàu tieân caàn phaûi laøm khi thieát keá baát kyø heä thoáng cung caáp ñieän naøo, nhö cung caáp ñieän cho xí nghieäp coâng nghieäp, cung caáp ñieän cho ñoâ thò, cho noâng thoân. Xaùc ñònh ñuùng phuï taûi ñieän laø cô sôû ñeå giaûi quyeát ñuùng ñaén toaøn boä caùc vaán ñeà veà kinh teá – kyõ thuaät, vì phuï taûi ñieän laø soá lieäu cô baûn duøng ñeå löïa choïn caùc phaàn töû mang ñieän, coâng suaát traïm bieán aùp, löïa choïn caùc thieát bò ñoùng caét, thieát bò baûo veä, thieát bò buø… Hôn nöõa, vôùi nhöõng soá lieäu naøy ngöôøi thieát keá coù theå tính toaùn, kieåm tra caùc thoâng soá kyõ thuaät vaän haønh cuûa heä thoáng cung caáp ñieän nhö tính toaùn toån thaát ñieän naêng, kieåm tra ñoä suït aùp, ñieàu kieän töï môû maùy ñoäng cô… Nhö vaäy, ñaùnh giaù ñuùng phuï taûi ñieän seõ coù aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán voán ñaàu tö cho sô ñoà cung caáp ñieän, phí toån kim loaïi maøu, toån thaát coâng suaát vaø phí toån vaän haønh cuûa sô ñoà ñoù. Sai soùt khi xaùc ñònh phuï taûi seõ daãn ñeán haï thaáp caùc chæ tieâu kinh teá – kyõ thuaät cuûa heä thoáng cung caáp ñieän. Vì neáu tính thaáp quaù seõ laøm giaûm tuoåi thoï cuûa thieát bò, coâng suaát hoaït ñoäng cung caáp khoâng ñuû cho phuï taûi; Ngöôïc laïi, neáu tính dö quaù seõ taêng theâm voán ñaàu tö, taêng theâm kim loaïi maøu, khoâng söû duïng ñöôïc heát hieäu suaát cuûa thieát bò vaø daây daãn. => Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn khoâng nhöõng phaûi ñuùng vaø chính xaùc ñoái vôùi hieän taïi maø coøn phaûi ñuùng cho caû töông lai. Phuï taûi ñieän coâng nghieäp, noâng nghieäp, daân cö ñoâ thò… coù nhöõng tính chaát vaø ñaëc thuø rieâng, cho neân xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn cuûa caùc loaïi phuï taûi ñoù, ngöôøi ta phaûi duøng caùc phöông phaùp khaùc nhau. Hieän nay coù nhieàu phöông phaùp khoa hoïc ñeå tính phuï taûi ñieän vaø chuùng ñang ñöôïc hoaøn thieän veà phöông dieän lyù thuyeát treân cô sôû quan saùt caùc phuï taûi ñieän töông öùng ñaõ vaän haønh. Coøn thaáy raèng, caùc heä thoáng cung caáp ñieän coâng nghieäp, noâng nghieäp, ñoâ thò… ÔÛ trong nhöõng ñieàu kieän saûn xuaát thay ñoåi theo thôøi gian. Nhöõng ñieàu kieän ñoù, khi thieát keá haàu nhö khoâng xaùc ñònh ñöôïc baèng lyù thuyeát. Bôûi vaäy trong thöïc teá thieát keá. Khi ñôn giaûn hoùa coâng thöùc tính ñeå xaùc ñònh phuï taûi ñieän cho pheùp sai soá ±10%. II. Xaùc ñònh phuï taûi vaø döï baùo phuï taûi: A. Caùc böôùc khi tieán haønh xaùc ñònh phuï taûi vaø döï baùo phuï taûi: Ñeå thieát laäp moät döï aùn khaû thi ñieän khí hoùa noâng thoân cho moät xaõ naøo ñoù thì vieäc caàn thieát nhaát laø xaùc ñònh phuï taûi vaø döï baùo nhu caàu phuï taûi trong khu vöïc cho giai ñoaïn tröôùc maét vaø laâu daøi töø 5 – 10 naêm. Do ñoù caàn phaûi naém roõ ñaëc ñieåm kinh teá xaõ hoäi cuûa töøng ñòa phöông döï kieán ñieän khí hoùa: Vò trí ñòa lyù, toång dieän tích ñaát vaø daân soá. Veà dieän tích ñaát töï nhieân: Neâu roõ dieän tích ñaát töï nhieân, dieän tích ñaát thoå cö, noâng nghieäp, chaên nuoâi, laâm nghieäp… Daân soá cuûa vuøng vôùi soá lieäu thoáng keâ môùi nhaát, soá nhaân khaåu vaø hoä gia ñình, tyû leä taêng daân soá töï nhieân vaø tyû leä taêng daân soá cô hoïc. Ñaëc ñieåm kinh teá: Xaùc ñònh ngaønh ngheà trong xaõ, soá hoä saûn xuaát noâng nghieäp trong xaõ, soá hoä saûn xuaát noâng nghieäp, saûn xuaát tieåu thuû coâng nghieäp, vaø kinh doanh buoân baùn nhoû. 1. Veà noâng nghieäp: - Moâ taû hieän traïng veà saûn xuaát noâng nghieäp, toång dieän tích ñaát canh taùc ñöôïc chia ra töøng loaïi: luùa, hoa maøu, caây coâng nghieäp (luùa, cheø, caø pheâ…) thu hoaïch bình quaân theo ngöôøi/naêm. - Phöông höôùng phaùt trieån töø 5 – 10 naêm veà noâng nghieäp nhö luùa, hoa maøu, caây coâng nghieäp, veà chaên nuoâi laø möùc saûn löôïng ñaït bình quaân, chaúng haïn nhö lôïn ñaït 3 con/hoä/naêm. 2. Veà coâng nghieäp vaø tieåu thuû coâng nghieäp: Trình baøy phöông höôùng phaùt trieån caùc ngaønh ngheà chính vaø laäp danh muïc caùc cô sôû coâng nghieäp, tieåu thuû coâng nghieäp hieän coù vaø nhöõng döï kieán treân ñòa baøn xaõ ñieän khí hoùa. 3. Veà thuûy lôïi: Neâu ñöôïc heä thoáng töôùi tieâu hieän coù vaø seõ coù, trong ñoù taùch ra heä thoáng töï chaûy vaø heä thoáng löïc (söû duïng maùy bôm). 4. Veà vaên hoùa – giaùo duïc – y teá: Caùc cô sôû trung taâm vaên hoùa, caùc ñieåm tröôøng hoïc hieän coù vaø trong 5 – 10 naêm tôùi, caùc trung taâm y teá cuûa khu vöïc ñieän khí hoùa töông laïi gaàn.’ 5. Phaân boá daân cö trong xaõ vaø tình hình söû duïng ñieän. B. Xaùc ñònh nhu caàu phuï taûi cho xaõ noâng thoân. Phuï taûi ñieän cuûa xaõ ñöôïc xaùc ñònh treân cô sôû toång hôïp phuï taûi ñieän cuûa töøng hoä tieâu thuï. Caùc hoä tieâu thuï ñöôïc chia theo töøng nhoùm, moãi nhoùm xaùc ñònh töøng loaïi cuï theå. Coù theå chia nhoùm phuï taûi nhö sau: * Nhoùm 1: Phuï taûi ñieän ñieän sinh hoaït gia ñình. + Bao goàm phuï taûi chieáu saùng vaø caùc thieát bò duøng trong gia ñình. + Khi tính toaùn caàn naém roõ soá löôïng daân soá (hay soá hoä trong xaõ) seõ ñöôïc cung caáp ñieän, tieâu chuaån coâng suaát vaø ñieän naêng cung caáp theo ñôn vò hoä dieän tích nhaø ôû. Tuøy vaøo tính chaát cuûa khu vöïc daân cö thöa thôùt hay ñoâng ñuùc maø xaùc ñònh ñöôïc chæ tieâu phuï taûi ñieän sinh hoaït tính tieàn moãi hoä gia ñình cho töøng khu vöïc. * Nhoùm 2: Phuï taûi ñieän noâng nghieäp. Bao goàm caùc heä thoáng töôùi tieâu, caùc cô sôû chaên nuoâi, trang traïi kyõ thuaät. + Veà chaên nuoâi: caàn naém ñöôïc Soá cô sôû chaên nuoâi seõ xaây döïng qua töøng naêm, quy moâ vaø tính chaát cuûa moãi cô sôû. Toång soá caùc trang traïi nuoâi troàng thuûy saûn cuûa taäp theå, caù nhaân, quy moâ vaø tính chaát cuûa moãi cô sôû. Möùc ñoä ñieän khí hoùa trong chaên nuoâi, coâng suaát ñieän yeâu caàu cuûa töøng cô sôû. Coâng suaát yeâu caàu toång coäng cuûa toaøn ngaønh. + Veà caùc trang traïi kyõ thuaät: Caàn tìm hieåu Caùc trang traïi saûn xuaát gioáng caây troàng. Caùc trang traïi gioáng gia suùc vaø thuûy saûn. Quy moâ saûn xuaát. Coâng suaát ñieän yeâu caàu cuûa töøng trang traïi toaøn boä + Veà heä thoáng töôùi tieâu: Caàn tìm hieåu: Dieän tích ñaát noâng nghieäp caàn töôùi tieâu töøng vuï, soá löôïng caùc traïm bôm caàn coù. Trình töï xaây döïng caùc coâng trình thuûy lôïi, thôøi gian söû duïng vaø coâng suaát ñieän cuûa caùc traïm bôm. Thôøi gian söû duïng töôùi tieâu trong naêm. * Nhoùm 3: Phuï taûi ñieän coâng nghieäp vaø tieåu thuû coâng nghieäp bao goàm: + Traïm cô khí noâng cuï: caàn tìm Soá löôïng traïm söûa chöõa maùy caøy, maùy böøa, maùy bôm, maùy xay xaùt, maùy cheá bieán thöùc aên… vaø caùc traïm saûn xuaát duïng cuï noâng nghieäp. Quy moâ, saûn löôïng saûn phaåm haèng naêm cuûa traïm. Naêng suaát yeâu caàu ñieän naêng cuûa töøng traïm. + Cô sôû hoùa phuïc vuï noâng nghieäp. Saûn löôïng caùc cô sôû phaân boùn, thuoác tröø saâu. Quy moâ saûn löôïng haøng naêm. Coâng suaát vaø ñieän naêng yeâu caàu cuûa töøng cô sôû neâu treân qua töøng thôøi gian. + Veà vaät lieäu xaây döïng: Soá löôïng caùc cô sôû gaïch ngoùi, voâi, ñaù… Soá löôïng saûn phaåm haøng naêm cuûa töøng cô sôû. Coâng suaát vaø ñieän naêng yeâu caàu cuûa töøng cô sôû vaø toaøn ngaønh. + Veà cheá bieán noâng saûn. Caùc cô sôû xay xaùt, cheá bieán hoa maøu, cheá bieán ñöôøng, cheø, caø pheâ. Soá löôïng saûn phaåm haøng naêm cuûa töøng cô sôû. Coâng suaát ñieän naêng cuûa töøng cô sôû vaø toaøn ngaønh. + Veà cheá bieán laâm saûn vaø haûi saûn: Soá löôïng caùc laâm tröôøng khai thaùc goã, caùc toå hôïp ñaùnh baét caù. Saûn löôïng saûn phaåm cuûa töøng cô sôû. Coâng suaát ñieän naêng cuûa töøng cô sôû vaø toaøn ngaønh. + Caùc ngaønh ngheà khaùc. Caùc ngaønh ngheà khaùc coù söû duïng ñieän naêng nhö caùc laøng ngheà truyeàn thoáng nhö: goám söù, ñuùc… caàn neâu quy moâ, yeâu caàu ñieän naêng cuûa moãi cô sôû. * Nhoùm 4: phuï taûi ñieän cuûa caùc coâng trình coâng coäng vaø dòch vuï bao goàm caùc cô quan coâng sôû, caùc cô sôû vaên hoùa, giaùo duïc, y teá vaø dòch vuï thöông maïi… C. Tính toaùn phuï taûi caùc thaønh phaàn. Duøng phöông phaùp tính to._.aùn tröïc tieáp döïa vaøo tình hình tieâu thuï ñieän trong caùc naêm qua treân cô sôû caùc soá lieäu ñieàu tra veà hieän traïng söû duïng ñieän vieäc tính coâng suaát phuï taûi döïa theo chæ tieâu neâu trong quy ñònh soá 57/2000QÑ-BCN cuûa boä coâng nghieäp veà quy ñònh kyõ thuaät löôùi ñieän noâng thoân. 1) Xaùc ñònh phuï taûi ñieän sinh hoaït gia ñình. Phuï taûi naøy bao goàm caùc duïng cuï chieáu saùng, caùc duïng cuï duøng trong sinh hoaït, ñeøn quaït, radio, tivi… Ñeå xaùc ñònh ñöôïc vaø tính toaùn cho phuï taûi naøy caàn xaùc ñònh chæ tieâu tieâu thuï ñieän cho moãi hoä hay moãi ngöôøi, vôùi moät hoä coù 5 – 6 thaønh vieân. 1-1: Phöông phaùp tieâu chuaån suaát phuï taûi ñieän sinh hoaït theo gia ñình (KW/hoä). Ñaây laø soá lieäu cô baûn ñeå xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn Ptt ñieän sinh hoaït cuûa toaøn daân cö trong xaõ. Psh = Posh x G (1) Trong ñoù: Posh : suaát phuï taûi ñieän sinh hoaït theo gia ñình khu vöïc daân cö trong xaõ (KW/caên hoä). G: Soá gia ñình trong khu vöïc daân cö xaõ. Posh: Ñöôïc xaùc ñònh theo söï phaân phoái phuï taûi theo xaùc xuaát thoáng keâ. Suaát phuï taûi ñieän sinh hoaït cuûa töøng gia ñình chính laø coâng suaát ñaët trung bình cuûa caùc thieát bò duøng ñieän trong töøng gia ñình, ñöôïc xaùc ñònh theo bieåu thöùc: Posh = PttT = PtbT ± b st (2) Trong ñoù: b: laø heä soá taûn maïn, theå hieän möùc ñoä taùn xaï. T: chæ soá noùi leân quan heä cuûa caùc ñaïi löôïng vôùi thôøi gian trung bình hoùa laø T PtbT : Coâng suaát trung bình cuûa caùc gia ñình khaûo saùt. st : ñoä leäch trung bình bình phöông m : soá hoä gia ñình khaûo saùt. P1, P2,… Pm : coâng suaát cuûa töøng hoä töø hoä thöù 1 ñeán thöù m. b: heä soá taûn xaï töø b = 2,5 ¸ 3 theá vaøo (2) ta ñöôïc: Ptt.T = Ptt.T + 2,5 st (3) Do moãi gia ñình söû duïng ñieän khaùc nhau neân soá hoä söû duïng coù coâng suaát khaùc nhau do ñoù: Ñoä leäch töông ñoái soT cuûa phuï taûi moät hoä trong khoaûng thôøi gian trung bình hoùa T phuï thuoäc vaøo Ksd. a = T/30 Vieát laïi coâng thöùc (4) döôùi daïng. Ptd :coâng suaát thöôøng duøng cuûa moät hoä 1-2: Phöông phaùp heä soá söû duïng vaø coâng suaát trung bình trong thôøi gian ñoùng ñieän. Caùc thieát bò gia ñình chæ laøm vieäc khi coù nhu caàu, vì duï ñeøn chæ baät vaøo buoåi toái, quaït thöôøng söû duïng vaøo muøa heø… Hôn nöõa caùc thieát bò gia ñình khoâng laøm vieäc ñoàng thôøi, tuøy theo sinh hoaït taäp quaùn cuûa töøng gia ñình. Vì vaäy ñeå xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn ñieän sinh hoaït ngöôøi ta thöôøng quan taâm ñeán 3 heä soá. . Heä soá söû duïng . Heä soá phuï taûi . Heä soá ñoàng thôøi (5) (6) Ksd :heä soá söû duïng Kpt : heä soá phuï taûi Khi n thieát bò duøng ñieän cuûa moät caên hoä ñoùng vaøo löôùi neáu chuùng laøm vieäc ñoäc laäp nhö nhau thì heä soá söû duïng, heä soá phuï taûi cuûa nhoùm thieát bò baèng. (7) (8) (9) Vôùi: Ksdi: heä soá söû duïng cuûa thieát bò thöù i Kpt: heä soá phuï taûi Kñ: heä soá ñoùng ñieän Kñi: heä soá ñoùng ñieän cuûa thieát bò thöù i Pñaët.i : coâng suaát ñaët cuûa thieát bò thöù i Ptbi: coâng suaát trung bình cung caáp cho thieát bò duøng ñieän thöù i Neáu ta laáy phuï taûi tính toaùn ñieän sinh hoaït cuûa caên hoä baèng coâng suaát trung bình : Ptt.sh = Ptb = Ksd x Pñaët (10) Thì keát quaû tính toaùn naøy seõ cao hôn nhieàu so vôùi thöïc teá vì caùc thieát bò moãi ngaøy söû duïng maáy giôø, maø thôøi gian ñeå maùy trung bình laø caû ngaøy. Vì vaäy hôïp lyù hôn caû laø laáy phuï taûi tính toaùn ñieän sinh hoaït gia ñình baèng suaát trung bình trong thôøi gian ñoùng ñieän: Ptt.sh = Ptb.ñ = Kpt x Pñaët (11) Vaø caùc thieát bò ñieän trong gia ñình laøm vieäc khoâng ñoàng thôøi neân phuï taûi tính toaùn ñieän sinh hoaït cuûa moãi caên hoä baèng Ptt.sd = Kpt x Pñaët x Kñt (12) Heä soá ñoàng thôøi ta laáy 0,6 ¸ 0,9 tuøy theo soá thieát bò duøng ñieän trong caên hoä. 1-3 : Phuï taûi aùnh saùng sinh hoaït cuûa caùc hoä gia ñình ñöôïc tính theo chæ tieâu tieâu thuï ñieän sinh hoaït cuûa moãi ngöôøi trong naêm. Tính bình quaân 5 ngöôøi cho moät hoä gia ñình. Chæ tieâu ñöôïc laáy nhö sau: Thöù töï Chæ tieâu Ñôn vò Naêm ñaàu Naêm cuoái 1 Ñieän naêng tieâu thuï ñaàu ngöôøi KW/ngöôøi/naêm 70 105 2 Thôøi gian söû duïng toái ña Tmax Giôø/naêm 1800 2000 Tieâu chuaån duøng ñieän treân ñaàu ngöôøi vaø caùc hoä gia ñình tính theo tieâu chuaån ñieän khí hoùa ñaõ ñöôïc boä coâng nghieäp pheâ duyeät ñeå ñieän khí hoùa thí ñieåm caùc tænh (theo saùch laäp döï aùn thieát keá vaø döï toaùn xaây döïng löôùi ñieän noâng thoân). Thöù töï Khu vöïc Tyû leä % duøng ñieän Suaát tieâu hao Kwh/hoä/naêm W/hoä 1 Thaønh laäp coâng nghieäp (NT) 100 1600 900 2 Thò xaõ vaø ngoaøi thò xaõ 900 500 3 Thò traán, huîeân lò 100 670 400 4 Noâng thoân ñoàng baèng 100 500 330 5 Noâng thoân trung du 100 380 300 6 Noâng thoân mieàn nuùi 100 300 250 1-4 : Xaùc ñònh phuï taûi theo möùc hoaøn chænh vaø heä soá ñoàng thôøi. Phöông phaùp ñöôïc tính döïa treân toång coâng suaát cuûa moãi hoä coù xeùt ñeán heä soá hoaøn chænh cuûa caùc hoä vaø heä soá ñoàng thôøi cuûa caùc duïng cuï duøng ñieän trong gia ñình. Pñi : coâng suaát ñaët cuûa duïng cuï duøng ñieän thöù i. Kñt : heä soá ñoàng thôøi, heä soá naøy coù giaù trò nhoû hôn 1 ñöôïc xaùc ñònh baèng caùch ñieàu tra coâng suaát soá thieát bò trong moãi gia ñình vaø ghi ñöôïc coâng suaát Pmax cho moät ngaøy, ta tính ñöôïc: Qua tính toaùn ngöôøi ta xaùc ñònh ñöôïc trong khoaûng 0,6 … 0,8 Ki: heä soá hoaøn chænh, tyû leä phaàn traêm hoä duøng ñieän coù thieát bò thöù i coù coâng suaát ñaït Pñi. 1-5 :Nhaän xeùt. + Phöông phaùp tieâu chuaån suaát phuï taûi ñieän sinh hoaït theo gia ñình thöïc hieän töông ñoái deã hôn vaø coù theå ghi ñöôïc coâng suaát ñaët cuûa caùc thieát bò trong hoä, tieán haønh ôû nhieàu hoä. Coâng suaát ñaët ña soá gaàn gioáng nhau treân phaân boá chuaån neân vieäc thöïc hieän xaùc suaát thoáng keâ ñeå tính coù theå ñöôïc. + Phöông phaùp söû duïng coâng suaát trung bình trong thôøi gian ñoùng ñieän ta caàn phaûi xaùc ñònh ñieän naêng tieâu thuï cuûa thieát bò ñieän, ñieàu naøy khoù thöïc hieän. Do moãi hoä chæ gaén moät ñieän keá cho toaøn boä thieát bò trong nhaø. Neân ta chæ ñieàu tra ñöôïc ñieän naêng tieâu thuï cho moãi hoä. Hôn nöõa vì tính chæ tieâu tieâu thuï cho moãi hoä neân vieäc lieät keâ caùc coâng suaát ñaët cho moãi hoä ñieån hình thì nhieàu hoä coù thieát bò khaùc nhau. Neáu ta laáy taát caû caùc thieát bò khaùc nhau naøy ñeå ñöa ra cho moät hoä thì coâng suaát tính ñöôïc raát lôùn. + Phöông phaùp xaùc ñònh phuï taûi theo möùc hoaøn chænh vaø heä soá ñoàng thôøi naøy vieäc ñieàu tra soá lieäu tuy toán thôøi gian hôn phöông phaùp treân nhöõng soá lieäu trung thöïc hôn. Khi ñieàu tra neân tieán haønh lieät keâ taát caû caùc thieát bò ñieän coù theå coù trong moãi gia ñình noâng thoân hieän nay vaø sau naøy. Ñeå töø ñoù ñieàu tra caùc hoä vaø tính ñöôïc phaàn traêm moãi thieát bò maø ngöôøi daân duøng. Phöông phaùp naøy coù xeùt ñeán heä soá ñoàng thôøi, nhôù boá trí giôø laøm vieäc vaø nghæ ngôi cuûa ngöôøi daân vuøng noâng thoân trong caùc vuï muøa gaàn gioáng nhau, neân choïn 0,6 … 0,8. Qua caùc phöông aùn treân ta neân choïn phöông aùn sau. Phöông aùn tieâu chuaån suaát phuï taûi ñieän sinh hoaït theo gia ñình. Phöông aùn phuï taûi theo möùc hoaøn chænh vaø heä soá ñoàng thôøi. 2) Xaùc ñònh phuï taûi noâng nghieäp: Bao goàm caùc cô sôû chaên nuoâi, bôm töôùi nhoû caùc dòch vuï söûa chöõa maùy moùc noâng nghieäp. Caùc trang traïi kyõ thuaät, xay xaùt, tuoát luùa. 2-1 : Xaùc ñònh phuï taûi cho töôùi tieâu nöôùc. Ñeå xaùc ñònh coâng suaát caàn caáp cho töôùi tieâu nöôùc, thöôøng caên cöù vaøo heä soá tuoát (choáng haïn) vaø heä soá tieâu (choáng uùng). Coâng suaát naøy coøn phuï thuoäc vaøo töøng vuøng nhöng ôû vuøng ñoàng baèng Potöôùi = 0,08 ¸ 0,1 KW/ha ngoaøi ra khi choïn maùy bôm nöôùc coøn caên cöù vaøo ñoä cheânh leäch möïc nöôùc, vaøo löu löôïng nöôùc caàn bôm. Caùc maùy bôm nöôùc thöôøng coù coâng suaát 7, 14, 20, 33, 75 KW. Maùy bôm 14 KW öùng vôùi löu löôïng 300 m3/h Maùy bôm 20 KW öùng vôùi löu löôïng 560 m3/h Maùy bôm 33 KW öùng vôùi löu löôïng 1000 m3/h Maùy bôm 75 KW öùng vôùi löu löôïng 3000 m3/h Vaäy coâng suaát ñieän caàn thieát töôùi nöôùc cho N ha P = Potöùôi . N (KW) Caên cöù vaøo löu löôïng nöôùc caàn bôm vaø ñoä cheânh leäch möùc nöôùc choïn coâng suaát maùy bôm Pñm. Cuoái cuøng xaùc ñònh ñöôïc soá löôïng maùy bôm caàn ñaët Phuï taûi tính toaùn cuûa traïm bôm caàn ñaët n maùy Kñt: heä soá ñoàng thôøi söû duïng cuûa n maùy bôm Kt.i: heä soá cuûa töøng maùy bôm. 2-2 : Xaùc ñònh coâng suaát cho chaên nuoâi. Caùc trang traïi chaên nuoâi caàn duøng ñieän naêng. Vaøo hai khoang cheá bieán thöùc aên vaø röûa chuoàng traïi, coøn söû duïng trong aáp söôûi aám khoâng ñaùng keå. Moãi traïi chaên nuoâi thöôøng duøng moät maùy nghieàn thöùc aên coâng suaát 7, 10 hoaëc 14 KW. Vaøi maùy thaùi rau côõ 1,7 KW (moãi maùy coù theå phuïc vuï 100 – 200 ñaàu lôïn). Ngoaøi ra coøn duøng ñieän ñeå thaép saùng vaø söôûi aám gia suùc. Nhö vaäy, caên cöù vaøo quy moâ cuûa caùc trang traïi chaên nuoâi (soá ñaàu lôïn S) deã daøng xaùc ñònh ñöôïc soá löôïng vaø coâng suaát caùc ñoäng cô caàn söû duïng Soá löôïng maùy thaùi rau 1,7KW. Soá löôïng maùy röûa chuoàng coâng suaát 1,7 KW Soá löôïng maùy röûa chuoàng coâng suaát 2,8 KW Phuï taûi tính toaùn caû nhoùm maùy cuûa traïi xaùc ñònh laø: Kñt: heä soá ñoàng thôøi söû duïng maùy Kti: heä soá taûi cuûa maùy thöù i Pcs: coâng suaát chieáu saùng, söôûi. 2-3: Coâng suaát cho trang traïi kyõ thuaät Caùc trang traïi kyõ thuaät thì ñieän naêng söû duïng cho coâng vieäc töôùi tieâu, nuoâi troàng. Thoâng thöôøng thì ôû xaõ chæ coù moät ñeán hai trang traïi kyõ thuaät. Xaùc ñònh phuï taûi coù theå aùp duïng caùch tính treân. 2-4: Coâng suaát phuïc vuï xay xaùt Moãi thoân thöôøng ñaët moät maùy xay xaùt, hoaëc caû xaõ ñaët chung moät cuïm maùy xay xaùt 2, 3 chieác coâng suaát 7, 10 hoaëc 14KW 2-5: Coâng suaát phuïc vuï tuoát luùa Vieäc tuoát luùa vaøo nhöõng naêm tröôùc thöôøng laø thuû coâng duøng ñoäng cô xaêng. Nhöõng naêm gaàn ñaây ñoäng cô tuoát luùa duøng ñieän ñaõ ñöôïc phoå bieán. Ñoäng cô maùy tuoát luùa coù coâng suaát 2,8 KW ñeán 4,5 KW nhöng trong xaõ ngaøy nay cuõng chæ coù 1 – 2 chieác. 3) Xaùc ñònh phuï taûi coâng nghieäp, tieåu thuû coâng nghieäp : 3-1: Phuï taûi ñieän cuûa traïm cô khí noâng cuï Thöôøng moãi huîeân coù moät traïm söûa chöõa noâng cuï, coøn goïi laø traïm cô khí noâng cuï. Traïm coù theå saûn xuaát caùc maùy tuoát luùa thuû coâng caùc coâng cuï canh taùc baèng tay vaø söûa chöõa caùc maùy moùc noâng nghieäp nhö: maùy caøy, maùy bôm, xay xaùt, cheá bieán thöùc aên… Taïi traïm thöôøng ñaët moät soá nhoùm maùy coâng cuï nhö khoan, tieän, maøi, cöa, haøn… Phuï taûi tính toaùn cuûa nhoùm naøy xaùc ñònh theo phöông phaùp coâng suaát trung bình vaø heä soá cöïc ñaïi nhö nhoùm maùy trong xöôûng cô khí. Trong ñoù: KM : laø heä soá cöïc ñaïi khi T = 3To = 30 phuùt Ksd : heä soá söû duïng Km, Ksd ñöôïc xaùc ñònh baèng caùch tra baûng hoaëc tra ñöôøng cong. KM = f (nñt, Ksd). S Pñm : toång coâng suaát cuûa n thieát bò. 3-2 : Phuï taûi cuûa caùc cô sôû cheá bieán noâng saûn, haûi saûn, laâm saûn, vaät lieäu xaây döïng, hoùa chaát. Thöôøng thì moãi thoân coù moät cô sôû hoaëc caû xaõ chæ coù moät cô sôû cheá bieán noâng saûn, laâm saûn, haûi saûn, vaät lieäu xaây döïng, hoùa chaát do ñoù phuï taûi cuûa moãi cô sôû naøy baèng Trong ñoù: Kñt: laø heä soá ñoàng thôøi cuûa n thieát bò Kpt: heä soá phuï taûi cuûa töøng thieát bò Pñm.i : coâng suaát cuûa thieát bò thöù i Do phuï taûi cuûa moãi cô sôû naøy ít thay ñoåi. Vì vaäy ta coù theå xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn cuûa moãi cô sôû treân theo suaát chæ tieâu saûn xuaát. bo : suaát tieâu thuï naêng löôïng treân moät ñôn vò saûn phaåm (KW/h) Mca: löôïng saûn phaåm saûn xuaát trong moät ca Tca: thôøi gian laøm vieäc trong moät ca Khi soá lieäu ban ñaàu cho soá löôïng saûn phaåm haøng naêm cuûa moãi cô sôû thì phuï taûi tính toaùn ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: Trong ñoù: Po: suaát tieâu thuï naêng löôïng treân moät ñôn vò saûn phaåm (KW/h) M: soá löôïng saûn phaåm saûn xuaát haøng naêm Tmax: thôøi gian söû duïng coâng suaát lôùn nhaát trong naêm 3-3 : Phuï taûi ñieän cuûa caùc laøng ngheà truyeàn thoáng. ÔÛ nöôùc ta coù raát nhieàu caùc laøng ngheà nhö: goám söù, ñuùc ñoàng, veõ tranh, deät, ñan… taäp trung ôû caùc khu daân cö ñoâng ñuùc. Ngaøy tröôùc caùc laøng ngheà naøy duøng nhieàu daïng naêng löôïng: cuûi, than, daàu… baây giôø ñang daàn ñöôïc thay theá baèng naêng löôïng ñieän. Thöôøng thì vieäc söû duïng ñieän naêng cuûa moãi hoä trong moät laøng ngheà thì töông ñoái gioáng nhau. Do ñoù phuï taûi ñöôïc xaùc ñònh baèng S: laø heä soá tham gia saûn xuaát laøng ngheà Ksd: heä soá söû duïng cuûa thieát bò Pñm.i: coâng suaát cuûa thieát bò thöù i trong moãi hoä 4) Xaùc ñònh phuï taûi ñieän cuûa caùc coâng trình coâng coäng vaø dòch vuï Ñeå deã xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn cuûa töøng loaïi coâng trình, ta caàn xaùc ñònh roõ nhu caàu tieâu thuï ñieän naêng haøng naêm cuûa töøng loaïi coâng trình ñoù, roài chia cho Tmax töông öùng. Nhu caàu ñieän tieâu thuï ñieän naêng haøng naêm cuûa caùc coâng trình coâng coäng vaø dòch vuï tính ra laøm 2 phaàn: phuï taûi chieáu saùng vaø phuï taûi ñoäng löïc söû duïng caùc coâng trình coâng coäng. 4-1 : Nhu caàu ñieän naêng chieáu saùng trong caùc coâng trình xaõ ñöôïc xaùc ñònh baèng Trong ñoù: Pñaët.i: dieän tích caàn chieáu saùng cuûa loaïi cô quan i (m2) Ki: heä soá ñoàng thôøi söû duïng thieát bò chieáu saùng caûu loaïi cô quan i Ti: soá giôø laøm vieäc haøng naêm cuûa thieát bò chieáu saùng 4-2 : Nhu caàu ñieän naêng cho phuï taûi ñoäng löïc cuûa caùc coâng trình coâng coäng vaø dòch vuï xaõ: : Cung caáp nöôùc saïch cho khu daân cö. Nhu caàu ñieän naêng ñöôïc xaùc ñònh theo nhu caàu duøng nöôùc cuûa daân, möùc cheânh leäch möïc nöôùc caàn bôm. Vaäy nhu caàu ñieän naêng trong cung caáp nöôùc saïch cho daân cö ñöôïc xaùc ñònh. Trong ñoù: Q: laø löôïng nöôùc trung bình caàn thieát cho moät ngöôøi trong moät ngaøy ñeâm (m3). Q coù theå laáy giaù trò trung bình Q = 0,5 m3. 365: soá ngaøy trong naêm H: laø chieàu cao coät nöôùc tính toaùn (m) N: soá daân cö caàn duøng nöôùc h: heä soá cuûa bôm maùy h = 0,8 102: laø heä soá chuyeån ñoåi töø kgm/sec sang KW. (1 KW = 102 Kgm/sec) 4-2-2 : Nhu caàu ñieän naêng cho caùc chôï trong xaõ ñöôïc xaùc ñònh theo suaát chi phí ñieän naêng cho moãi chôï. Trong ñoù: d: laø chi phí ñieän naêng cho moãi chôï (KWh/chôï) s: maät ñoä cuûa chôï treân 1000 daân (soá chôï/10 m3 daân) D: soá daân cuûa khu daân cö 5) Xaùc ñònh phuï taûi phi coâng nghieäp Coâng suaát ñieän cho phuï taûi naøy goàm: tröôøng hoïc, traïm xaù, nhaø hoä sinh, beänh vieän… 5-1: Coâng suaát caáp cho tröôøng hoïc. Tröôøng hoïc caùc caáp ôû noâng thoân coù theå duøng ñieän chieáu saùng, cuõng coù theå vöøa chieáu saùng vöøa quaït. Phuï taûi tính toaùn thöôøng ñöôïc xaùc ñònh theo suaát phuï taûi treân ñôn vò dieän tích Po, W/m2, truï So Po coù theå tra theo soå tay kyõ thuaät, trong thieát keá thöïc teá thöôøng laáy Po = 10W/m2 cho chieáu saùng. Po = 15W/m2 cho caû chieáu saùng vaø quaït. Vaäy phuï taûi tính toaùn cuûa tröôøng hoïc N lôùp laø: Ptt = Po . S . N Trong ñoù: S: a.b dieän tích lôùp hoïc (m2) Cos j = 1 : Neáu chieáu saùng baèng ñeøn sôïi ñoát Cos j = 0,85 : Neáu chieáu saùng baèng ñeøn sôïi ñoát vaø quaït Cos j = 0,8 : Neáu chieáu saùng baèng ñeøn tuyùp vaø quaït. Neáu trong tröôøng hôïp coù phoøng laøm vieäc cuûa ban giaùm hieäu, hoäi tröôøng caùc khu vöïc naøy laáy chieáu saùng Po = 20W/m2 phoøng thí nghieäm 25 – 30 W/m2 5-2 : Coâng suaát cho traïm xaù vaø hoä sinh. Ñieän naêng ôû ñaây chæ duøng ñeå thaép saùng vaø quaït thaûi naáu duøng than, cuûi. Phuï taûi tính toaùn xaùc ñònh theo suaát phuï taûi treân ñôn vò dieän tích, tra soå tay kyõ thuaät. Thöïc teá laáy Po = 8 – 13 W/m2 (8 chæ duøng chieáu saùng, 13 caû chieáu saùng vaø quaït). Traïm xaù chæ laøm nhieäm vuï sô cöùu, chöõa nhöõng beänh nheï. Khoâng chöõa beänh baèng caùc maùy moùc, thieát bò y teá söû duïng ñieän naêng. 5-3 : Coâng suaát caáp cho beänh vieän. Beänh vieän töø caáp huîeân trôû leân, ngoaøi chieáu saùng quaït, coøn coù nhieàu boä phaän söû duïng ñieän nhö: maùy laïnh, bôm nöôùc, caùc maùy moùc y teá khaùm chöõa vaø chuaån ñoaùn (chuïp, chieáu, sieâu aâm, CT…) caùc duïng cuï vaät lyù trò lieäu, phoøng beänh nhaân, phoøng khaùm, moå, caáp cöùu, phuïc hoài vaø phoøng baùn thuoác… Ñeå xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn coù hai phöông phaùp: : Xaùc ñònh phuï taûi cho töøng khu vöïc. a/ Khu beänh nhaân, phoøng khaùm beänh, baùn thuoác xaùc ñònh theo suaát phuï taûi treân 1m2, W/m2, tra soå tay. b/ Khu maùy moùc y teá: xaùc ñònh Ptt theo coâng suaát ñaït vaø heä soá ñoàng thôøi. Ptt = Kñt . Pñaët c/ Cuoái cuøng phuï taûi tính toaùn toaøn beänh vieän Cos j = 0,8 ¸ 0,85 : Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn theo suaát phuï taûi treân moät giöôøng beänh. Töø ñoù Ptt = Po. N Trong ñoù: N: soá giöøông beänh cuûa beänh vieän Beänh vieän huîeân N = 200 ¸ 300 Beänh vieän tænh N = 300 ¸ 500 Beänh vieän Trung öông N = 500 ¸ 1000 Trò soá Po coù theå tham khaûo caùc soá lieäu sau: Vôùi: Beänh vieän Huîeân Po = 250 ¸ 300 W/1 giöôøng beänh Beänh vieän Tænh Po = 300 ¸ 400 W/1 giöôøng beänh Beänh vieän Trung öông Po = 400 ¸ 500 W/1 giöôøng beänh Phuï taûi tính toaùn beänh vieän Ptt = Po . N Cos j = 0,8 – 0,85 (Soá lieäu ñöôïc laáy theo toång coäng ñieän löïc 2) 6) Keát luaän : Taát caû caùc phuï taûi noâng nghieäp treân ñöôïc thoáng keâ trong hieän taïi ôû vuøng noâng thoân ngaøy nay. Trong söï phaùt trieån ngaøy moät nhanh, ñoàng thôøi ñöôïc söï quan taâm cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc veà vieäc phaùt trieån noâng thoân. Trong moät töông lai gaàn ngöôøi daân vuøng noâng thoân seõ coù möùc soáng cao hôn, tieän nghi hôn, ñoàng nghóa vôùi möùc tieâu thuï coâng suaát treân moät ngöôøi seõ taêng keùo theo taát caû caùc phuï taûi khaùc nhö: beänh vieän, tröôøng hoïc, töôùi tieâu, noâng nghieäp… cuõng taêng raát nhanh chæ soá Po ñöôïc tính seõ lôùn hôn. D. Caùc phöông phaùp döï baùo phuï taûi 1) Phöông phaùp tính heä soá vöôït tröôùc: Phöông phaùp naøy giuùp ta thaáy ñöôïc khuynh höôùng phaùt trieån cuûa nhu caàu vaø sô boä. Caân ñoái nhu caàu naøy vôùi nhòp ñoä phaùt trieån cuûa neàn kinh teá quoác daân noùi chung. Heä soá vöôït tröôùc baèng tæ soá giöõa nhòp ñoä phaùt trieån naêng löôïng ñieän vôùi nhòp ñoä phaùt trieån cuûa toaøn boä neàn kinh teá quoác daân. Nhö vaäy phöông phaùp naøy chæ noùi neân öu theá phaùt trieån vôùi moät möùc ñoä chính xaùc naøo ñoù vaø trong töông lai öu theá naøy coøn chòu aûnh höôûng cuûa nhieàu yeáu toá khaùc nhö: Do tieán boä veà kyõ thuaät vaø quaûn lyù neân suaát tieâu hao ñieän naêng ñoái vôùi saûn phaåm coâng nghieäp naøy caøng giaûm xuoáng. Do ñieän naêng ngaøy caøng ñöôïc söû duïng roäng raõi trong caùc ngaønh kinh teá quoác daân vaø ñòa phöông. Do cô caáu khoâng ngöøng thay ñoåi. Vì nhöõng yeáu toá treân maø heä soá vöôït tröôùc coù theå khaùc (taêng hoaëc giaûm khaù nhieàu). Döïa vaøo heä soá K vöôït tröôùc ta coù theå xaùc ñònh phuï taûi noâng thoân trong nhöõng naêm saép tôùi. 2) Phöông phaùp tính tröïc tieáp : Noäi dung cuûa phöông phaùp naøy laø xaùc ñònh nhu caàu ñieän naêng cuûa naêm döï baùo, döïa treân saûn löôïng kinh teá cuûa caùc ngaønh, ôû naêm ñoù vaø suaát tieâu hao ñieän naêng ñoái vôùi töøng loaïi saûn phaåm. Ñoái vôùi tröôøng hôïp khoâng coù suaát tieâu hao ñieän naêng thì xaùc ñònh nhu caàu ñieän naêng cho töøng tröôøng hôïp cuï theå (nhö coâng suaát ñieän naêng trung bình cho töøng hoä gia ñình beänh vieän, tröôøng hoïc…) Phöông phaùp tröïc tieáp thöôøng ñöôïc öùng duïng ôû caùc nöôùc xaõ hoäi chuû nghóa do neàn kinh teá phaùt trieån coù keá hoaïch oån ñònh vaø khoâng coù söï caïnh tranh gay gaét, khoâng bò khuûng hoaûng kinh teá. Öu ñieåm cuûa phöông phaùp naøy laø tính toaùn ñôn giaûn vaø ngoaøi yeâu caàu caàn xaùc ñònh toång ñieän naêng döï baùo ta coù bieát ñöôïc tæ leä ñieän naêng duøng cho coâng nghieäp noâng nghieäp daân duïng… Ngoaøi ra ta coøn coù theå xaùc ñònh ñöôïc nhu caàu ôû caùc khu vöïc ñòa lyù khaùc nhau, töø ñoù coù theå ñeà xuaát caùc phöông phaùp ñieàu chænh quy hoaïch cho caân ñoái. Tuy vaäy vieäc xaùc ñònh möùc ñoä chính xaùc cuûa phöông phaùp naøy cuõng gaëp nhieàu khoù khaên vaø noù phuï thuoäc vaøo möùc ñoä chính xaùc cuûa toång saûn löôïng caùc ngaønh kinh teá quoác daân döï baùo trong töông lai. Noù coøn phuï thuoäc vaøo suaát tieâu hao ñieän naêng cuûa moät ñôn vò saûn phaåm cuûa caùc ngaønh kinh teá saûn xuaát ra noù. Do ñoù trong phöông phaùp naøy ñöôïc aùp duïng ñeå döï baùo nhu caàu phuï taûi trong thôøi gian ngaén vaø trung bình. 3) Phöông phaùp ngoaïi suy theo thôøi gian: Phöông phaùp naøy döïa vaøo caùc chæ tieâu veà söû duïng ñieän naêng cuûa caùc khu vöïc trong quaù khöù oån ñònh, tìm ra moät quy luaät naøo ñoù vaø keùo daøi quy luaät ñoù ñeå döï baùo cho töông lai. Phöông phaùp ngoaïi suy chæ cho keát quaû ñuùng neáu töông lai khoâng bò nhieãu vaø quaù khöù phaûi tuaân theo moät quy luaät. Vì phöông phaùp naøy chæ coù theå aùp duïng cho caùc khu vöïc ñeå ñöôïc cung caáp hoaøn chænh vôùi caùc khu vöïc chöa coù ñieän hoaëc coù ñieän taïm, thì phöông phaùp naøy khoâng söû duïng ñöôïc. 4) Phöông phaùp töông quan: Nghieân cöùu môùi töông quan cuûa caùc thaønh phaàn kinh teá ñeå phaùt hieän caùc moái quan heä veà maët ñònh löôïng cuûa caùc tham soá trong neàn kinh teá quoác daân döïa vaøo phöông phaùp thoáng keâ toaùn hoïc. Cuï theå laø chuùng ta nghieân cöùu söï töông quan giöõa ñieän naêng tieâu thuï vaø caùc chæ tieâu kinh teá khaùc nhö toång giaù trò saûn löôïng coâng nghieäp (ñ/naêm), toång giaù trò saûn löôïng kinh teá quoác daân, caùc giaù trò naøy ñöôïc quan saùt vaø thoáng keâ thaønh baûng. Muoán döï baùo ñeán naêm naøo ñoù, ta döïa vaøo baûng giaù trò quan saùt treân, xaây döïng moâ hình bieåu dieãn söï töông quan giöõa ñieän naêng vôùi saûn löôïng coâng nghieäp vaø quaù tuï saûn löôïng kinh teá quoác daân. Ta duøng phöông phaùp ngoaïi suy xaùc ñònh giaù trò saûn löôïng coâng nghieäp vaø giaù trò saûn löôïng kinh teá quoác daân cuûa naêm döï baùo. Cuoái cuøng thay giaù trò naøy vaøo moâ hình töông quan ñoù xaùc ñònh ñieän naêng döï baùo. Nhöôïc ñieåm cuûa phöông phaùp naøy laø muoán döï baùo ñieän naêng cuûa naêm thöù n naøo ñoù thì ta phaûi laäp caùc moâ hình döï baùo phuï veà giaù trò saûn löôïng coâng nghieäp vaø kinh teá quoác daân theo thôøi gian. 5) Phöông phaùp so saùnh ñoái chieáu: Noäi dung cuûa phöông phaùp laø so saùnh ñoái chieáu nhu caàu phaùt trieån ñieän naêng ôû caùc vuøng hay caùc nöôùc coù hoaøn caûnh töông töï, ñaõ ñöôïc cung caáp ñieän hoaøn chænh, ñeå xaùc ñònh nhu caàu phuï taûi ñieän cho nhöõng khu vöïc vuøng noâng thoân nöôùc ta. Phöông phaùp naøy ñöôïc söû duïng nhö moät phöông phaùp ñoái chieáu, nhaèm kieåm tra keát quaû tính ñöôïc caùc phöông phaùp khaùc. 6) Phöông phaùp chuyeân gia: Trong nhöõng naêm gaàn ñaây nhieàu nöôùc vaø caùc ñôn vò tö vaán thieát keá ñieän trong nöôùc ñaõ aùp duïng thaønh coâng phöông phaùp chuyeân gia coù chaát löôïng döïa treân cô sôû hieåu bieát saâu saéc cuûa caùc chuyeân gia veà caùc lónh vöïc, caùc ngaønh ñeå döï baùo chæ tieâu kinh teá. Phöông phaùp naøy coøn ñöôïc duøng ñeå döï baùo tuyeån voïng. Khi ñoù ngöôøi ta laáy trung bình troïng löôïng yù kieán cuûa caùc chuyeân gia phaùt bieåu veà naêng löôïng cuûa mình. 7) Keát luaän: Trong taát caû caùc döï baùo. Döï baùo baèng phöông phaùp tröïc tieáp ñöôïc aùp duïng nhieàu ñeå tính phuï taûi cho caùc vuøng noâng thoân. ÔÛ nöôùc ta trong khoaûng 3 – 5 naêm vì phuï taûi noâng thoân thöôøng thaáp hôn so vôùi thaønh thò, phuï taûi, phaùt trieån khoâng bò ñoät bieán, kinh teá haøng hoùa phaùt trieån coøn chaäm, töông ñoái oån ñònh theo töøng naêm, khoâng nhieàu cô caáu ngaønh ngheà, tính toaùn ñôn giaûn. Phaàn III: TÌM HIEÅU CAÁU TRUÙC NGUOÀN VAØ LÖÙÔI CUÛA MAÏNG TRUNG VAØ HAÏ AÙP NOÂNG THOÂN Chöông I : Caùc Vaán Ñeà Veà Maïng Phaân Phoái Noâng Thoân I. Khaùi Nieäm Chung. Maïng phaân tích hay coøn goïi laø maïng ñòa phöông coù nhieäm vuï truyeàn taûi ñieän naêng vôùi khoaûng caùch khoâng lôùn töø thanh caùi thöù caáp cuûa traïm bieán aùp khu vöïc ñeán coù hoä tieâu thuï coâng nghieäp,noâng nghieäp, thaønh phoá….Maïng phaân phoái thöôøng laø maïng kín laøm vieäc trong cheá ñoä hôû. Ngöôøi ta chia maïng phaân phoái ñieän cao aùp (Uñm >1V) vaø maïng phaân phoái ñieän aùp thaáp (Uñm<1kv). Tuøy theo ñaëc ñieåm cuûa heä tieâu thuï nhaän ñieän töø maïng phaân phoái, ngöôøi ta goïi maïng ñieän phaân phoái coâng nghieäp, maïng ñieän phaân phoái noâng thoân, maïng ñieän phaân phoái thaønh phoá. Tröôùc kia maïng phaân phoái coù caùp ñieän aùp töø 35kv trôû xuoáng, nhöng ngaøy nay caùp ñieän aùp coù theå ñaït ñeán 110kv vaø ñoâi khi caû ñeán 220kv. Ñeå cung caáp ñieän cho caùc xí nghieäp lôùn vaø caùc thaønh phoá lôùn, ngöôøi ta thöôøng ñöa ñieän aùp leân cao vaøo saâu taïi taâm phuï taûi, nghóa laø phaûi xaây döïng taïi ñoù caùc traïm bieán aùp coù ñieän aùp beân sô caáp leân 110-500KV. Maïng ñieän cung caáp noäi boä trong thaønh phoá lôùn thöôøng laø maïng 110KV. ÔÛ nöôùc ta vieäc chuyeån taûi töø caáp ñieän aùp 6kv, 10kv, 25kv leân duy nhaát 22kv cho caû maïng ñieän phaân phoái thaønh thò cuõng nhö noâng thoân, maát moät thôøi gian raát daøi môùi thöïc hieän ñöôïc. Vì vaäy khi xaây döïng môùi maïng ñieän noâng thoân nöôùc ta neân aùp duïng caáp ñieän aùp 22KV laøm chuaån. Maïng ñieän noâng thoân ñöôïc hieåu laø maïng ñieän caùc xaõ, thò traán, huyeän, thò xaõ vaø khoâng thuoäc khu vöïc noäi thò thaønh phoá. Maïng ñieän phaân phoái noâng thoân coù caáp ñieän aùp töø 6-35kv goàm traïm nguoàn cung caáp ñöôøng daây phaân phoái vaø caùc traïm phuï taûi. II. Caáp Ñieän AÙp Cuûa Maïng Ñieän Phaân Phoái Noâng Thoân. Söï löïa choïn hôïp lyù caáp ñieän aùp ñònh möùc laø moät nhieäm vuï quan troïng trong thieát keá maïng phaân phoái, bôûi vì trò soá ñieän aùp aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán caùc chæ tieâu kinh teá vaø kyõ thuaät nhö voán ñaàu tö, toån thaát ñieän naêng, phí toån kim loaïi maø chi phí vaän haønh vaø söûa chöõa vaø giuùp cho vieäc löïa choïn caùc thieát bò cuûa heä thoáng ñieän hôïp lyù. Döïa theo hieän traïng cuûa caùc traïm nguoàn hieän nay vaø yeâu caàu neâu treân ta aùp duïng caùc caáp ñieän aùp sau cho maïng ñieän noâng thoân ôû nöôùc ta: - Löôùi ñieän trung aùp: phaûi ñöôïc thieát keá vaø xaây döïng theo höôùng quy hoaïch caáp ñieän aùp trung caáp nhö sau: + Caáp 22kv cho caùc khu vöïc ñaõ coù chuaån bò nguoàn 22kv, caùc khu vöïc ñaõ coù quy hoaïch chuyeån ñoåi vaø caáp ñieän 22kv aùp duïng haàu heát cho caùc vuøng noâng thoân trong caû nöôùc. + Caáp ñieän aùp 35kv cho caùc khu vöïc noâng thoân mieàn nuùi coù maät ñoä phuï taûi phaân taùn vaø chieàu daøi truyeàn taûi lôùn vaø naèm xa traïm 110kv. + Nhöõng khu vöïc ñaõ quy hoaïch naâng caáp ñieän aùp 15kv leân caáp ñieän aùp 22kv, chöa coù caáp 22kv thì taïm thôøi laáy caáp ñieän aùp hieän coù trong khu vöïc ( 6kv, 10kv, 15kv, 35kv ) laøm caáp ñieän aùp taïm thôøi. Ñöôøng daây trung aùp ñöôïc thieát keá vôùi caáp ñieän aùp 22kv hoaëc 35kv thì khi ñaáu noái vaøo löôùi ñieän hieän coù ñieän aùp 10kv, 15kv……Khi löïa choïn bieán aùp phaân phoái thì phaàn sô caáp cuûa traïm bieán aùp ñöôïc thieát keá vôùi hai caáp ñieän aùp: 22kv vaø caáp ñieän aùp hieän coù. Caáp ñieän aùp phaân phoái haï theá: choïn 220V ñoái vôùi löôùi moät pha vaø 380V vôùi löôùi ba pha III. Caáu truùc maïng trung aùp 1) Khaùi nieäm chung: Ñoái vôùi maïng trung aùp tuøy theo möùc ñoä phuï taûi cung caáp cho vuøng thaønh thò, noâng thoân hay xí nghieäp … Ta coù theå löïa choïn caáu truùc cho phuø hôïp thoûa caùc ñieàu kieän veà kinh teá- kyõ thuaät. ÔÛ thaønh phoá, nhaø maùy hay xí nghieäp coù raát nhieàu phuï taûi loaïi 1 vaø 2, do ñoù caàn coù moät caáu truùc laøm sao cho phuï taûi ñöôïc cung caáp lieân tuïc, ñaûm baûo söï tin caäy. Do ñoù caáu truùc maïng thöôøng phöùc taïp, toán keùm. ÔÛ nhöõng vuøng noâng thoân phuï taûi nhoû khoâng taäp trung, khoâng coù phuï taûi loaïi 1 vaø 2. Do ñoù, caáu truùc maïng thöôøng ñôn giaûn, ñoä tin caäy thaáp. Ta löïa choïn caáu truùc phuø hôïp, ít toán keùm. 2) Moät soá moâ hình caáu truùc maïng trung aùp. a/ Sô ñoà hình tia: Daïng coå ñieån cuûa hình tia ( Hình a ) Hình a Nhöôïc ñieåm cuûa sô ñoà hình tia ( Hình a ) laø: khi söï coá ñöôøng daây ôû vuøng K thì noù seõ caét ñieän ôû traïm 3, ñoàng thôøi caùc traïm hoä tieâu thuï 3a, 3b, 3c cuõng bò caét vaø caùc hoä tieâu thuï naøy ñeàu laáy ñieän töø ñöôøng daây 3. Do ñoù,hieän nay ngöôøi ta ít duøng sô ñoà daïng naøy maø chæ duøng cho caùc hoä tieâu thuï loaïi 3 vaø moät phaàn hoä loaïi 2. Trong moät soá tröôøng hôïp nhaát ñònh, ngöôøi ta thích duøng sô ñoà ( hình b ) laø sô ñoà caûi tieán moät ít ( ngöôøi ta goïi loaïi sô ñoà naøy laø daïng caây loaïi hình tia ) Hình b Sô ñoà hình tia noùi chung coù öu ñieåm : laø noái daây deã daøng moãi hoä duøng ñieän ñöôïc cung caáp töø 1 ñöôøng daây do ñoù ít bò aûnh höôûng laãn nhau, ñoä tin caäy duøng ñieän töông ñoái cao, deã thöïc hieän caùc phöông phaùp baûo veä, töï ñoäng hoùa, deã vaän haønh vaø baûo quaûn. Khuyeát ñieåm : neáu soá hình tia nhieàu caùc ñieåm noái seõ phöùc taïp, boá trí maët baèng ñi daây chieám nhieàu dieän tích, khoù boá trí theo ñöôøng giao thoâng. b/ Sô ñoà phaân phoái daïng phaân nhaùnh(hay coøn goïi laø daïng truïc chính ). Sô ñoà naøy ñöôïc taïo bôûi moät loä phaân phoái chính ( coøn goïi laø truïc chính ). Töø truïc chính naøy seõ coù caùc nhaùnh reõ ñeán traïm ñieän cuûa phaân xöôûng. Neáu coù söï coá naøo ñoù ôû baát kyø traïm phaân xöôûng naøo thì caùc thieát bò ngaét cuûa phaân xöôûng ñoù seõ ngaét traïm ra khoûi truïc chính, do ñoù khoâng heà aûnh höôûng ñeán caùc traïm phaân xöôûng beân caïnh, song neáu coù söï coá treân baát kyø ñoaïn naøo cuûa ñöôøng truïc chính thì seõ sinh ra caét ñieän treân toaøn bo._.haùc vôùi ñoàng baèng soâng Cöûu Long … Caàn phaân tích cuï theå tình hình cuûa töøng ñòa phöông ñeå löïa choïn nhöõng moâ hình cuï theå phuø hôïp vôùi vieäc phaùt trieån nghaønh ñieän noâng thoân trong töøng vuøng. Ngoaøi caùc coâng taùc quaûn lyù kinh teá trong ngaønh ñieän löïc coøn coù nhieäm vuï quaûn lyù kyõ thuaät sau : III. QUAÛN LYÙ VAÄN HAØNH LÖÔÙI ÑIEÄN TRUNG VAØ HAÏ AÙP 1) Quaûn lyù vaän haønh söûa chöõa A/ Quaûn lyù taøi lieäu kyõ thuaät: Lyù lòch kyõ thuaät : Laø taøi lieäu kyõ thuaät do nhaø saûn xuaát cung caáp, taøi lieäu do nhaø thieát keá kyõ thuaät cung caáp, taøi lieäu theo doõi coâng taùc baûo döôõng, söûa chöõa trong quaù trình vaän haønh … Taøi lieäu naøy phaûi do caùn boä kyõ thuaät quaûn lyù vaø theo doõi ñeå coù keá hoaïch ñöa ra quyeát ñònh veà thôøi gian, phöông aùn söûa chöõa baûo trì, baûo döôõng kyõ thuaät cho löôùi ñieän. Noäi dung cô baûn cuûa lyù lòch kyõ thuaät caàn coù ñöôïc ghi trong phieáu kyõ thuaät. Ñoái vôùi löôùi ñieän haï aùp noâng thoân caàn laäp lyù lòch kyõ thuaät cho caùc thieát bò treân löôùi nhö caàu dao, coâng tô, TI… Nhaèm theo doõi thôøi gian vaän haønh ñeå coù keá hoaïch thay theá vaø baûo trì. Ngoaøi ra caàn coù lyù lòch theo doõi ñöôøng daây ñieän aùp nhaèm coù keá hoaïch söûa chöõa, baûo döôõng, ñaïi tu ñöôøng daây ñieän. Maãu phieáu lyù lòch kyõ thuaät vaø quaûn lyù thieát bò, löôùi ñieän haï aùp. PHIEÁU KYÕ THUAÄT Teân thieát bò. . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . Ñieän aùp danh ñònh. . . . . . .. . . .. . . . .. . .Doøng ñieän danh ñònh . . . . . . .. . . . . . . . . Coâng suaát . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . Taàn soá danh ñònh .. . . . . . .. . . . . . .. . . . Cheá ñoä laøm vieäc. . . . .. . .. . .. . .. . . .. . . Moâi tröôøng laøm vieäc . .. . . .. . .. . . .. . .. . Nôi cheá taïo. . . . . . . .. .. . . .. . . .. . . .. . . Thôøi gian xuaát xöôûng . . . . . .. . .. . .. . . .. Thôøi gian ñöa vaøo söû duïng . . . . . .. . . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . .. . . .. . . .. . .. . Nôi laép ñaët . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . Ngöôøi laäp phieáu (kyù vaø ghi teân hoï) Ngaøy kieåm tra. . . . .. . (kyù vaø ghi teân hoï) Thöù töï Ngaøy thaùng Noäi dung coâng taùc Ngöôøi t hieän Ngöôøi k tra Quy trình vaän haønh vaø söû lyù söï coá + kyõ thuaät an toaøn : - Vieäc boá trí nhaân vieân thöïc hieän coâng taùc vaän haønh löôùi ñieän haï aùp noâng thoân phaûi thöïc hieän ñuùng nhöõng yeâu caàu cuûa Quy phaïm kyõ thuaät an toaøn ñieän. Caùc thieát bò an toaøn. Baûo hoä lao ñoäng phuïc vuï cho coâng taùc phaûi ñöôïc kieåm tra vaø thöû nghieäm ñuùng quy ñònh. Caùc söï coá vaø tai naïn lao ñoäng phaûi ñöôïc khai baùo, ñieàu tra thoáng keâ kòp thôøi, ñaày ñuû, chính xaùc. Ñoàng thôøi phaûi khaån tröông laäp bieän phaùp khaéc phuïc ñeå ngaên ngöøa söï coá, tai naïn taùi dieãn. Moïi nhaân vieân quaûn lyù vaø nhaân vieân söûa chöõa vaän haønh löôùi ñieän noâng thoân phaûi ñöôïc huaán luyeän vaø thöïc haønh thoâng thaïo caùc bieän phaùp caáp cöùu ngöôøi bò tai naïn ñieän Toå ñieän tröïc tieáp vaän haønh phaûi coù tuû thuoác caáp cöùu vôùi ñaày ñuû loaïi thuoác vaø löôïng boâng baêng caàn thieát. Maãu phieáu coâng taùc Ñôn vò . . . . . . . .. . PHIEÁU COÂNG TAÙC ÑIEÄN HAÏ AÙP Soá . .. . . . . . Nhieäm vuï :. . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . Ñòa ñieåm . . . .. . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . .. . .. .. . . Ngöôøi phuï traùch . . . . . . . . . . . .. . . . Soá ngöôøi . . . . . . .. Bieän phaùp an toaøn . . . . . . . . … . . . . . .. . . . . . .. . . . … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thôøi gian . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. Ngaøy .. . . ./.. . . . ./ . .. . . Tröôûng ñôn vò (kí teân) Ñôn vò PHIEÁU COÂNG TAÙC ÑIEÄN HAÏ AÙP Soá. . . . . . Nhieäm vuï coâng taùc ……………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… … … ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….. Ñòa ñieåm coâng taùc :…………………………………………………….. Ngöôøi phuï traùch coâng taùc …………………………………………. Soá ngöôøi trong nhoùm coâng taùc ……………………………….. Bieän phaùp an toaøn khi coâng taùc………………………………. ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. Thôøi gian coâng taùc baét ñaàu töø ………..giôø, Ngaøy……./……/…… Keát thuùc coâng taùc Luùc………..giôø,Ngaøy………/……/…… Nhaän xeùt coâng taùc………………………………………….. ……………………………………………………………………………….. Ngöôøi phuï traùch coâng taùc (kí teân) Ngaøy………thaùng…………..naêm ……… Ñôn vò tröôûng (kí teân) MAÃU SOÅ LEÄNH COÂNG TAÙC Thôøi gian Teân ngöôøi ra leänh vaø chöõ kí Noäi dung coâng taùc Teân ngöôøi nhaän leänh vaø chöõ kí Toùm taét keát quaû coâng taùc MAÃU SOÅ THOÁNG KEÂ TAI NAÏN Ñôn vò…………………………………………………………….. SOÅ THOÁNG KEÂ TAI NAÏN LAO ÑOÄNG TT Naêm sinh Thôøi gian xaûy ra tai naïn Toùm taét dieãn bieán tai naïn Möùc ñoä tai naïn Nguyeân nhaân tai naïn + Quy trình kyõ thuaät: Coâng taùc quaûn lyù ñieän noâng thoân phaûi thöïc hieän theo quy trình kyõ thuaät nhö sau : Thöïc hieän coâng taùc vaän haønh ñuùng vôùi ñieàu kieän kyõ thuaät cho pheùp cuûa löôùi ñieän. Cheá ñoä vaän haønh quaù taûi cho pheùp cuûa löôùi haï aùp khoâng ñöôïc vöôït quùa 10% ñònh möùc. Ñieän aùp khoâng ñöôïc cao hôn ñònh möùc 5% vaø giaûm khoâng ñöôïc nhoû hôn 10%. Khi thöïc hieän cho khaùch haøng, daây maéc ñieän coù chieàu daøi khoâng ñöôïc vöôït quaù quy ñònh laø 150m tính töø daây chính ñeán coâng tô. Tieát dieän daây khoâng ñöôïc nhoû hôn 4mm2 vaø ñöôïc laép treân söù caùch ñieän haï aùp. Vieäc naâng caáp ñieän aùp taïi ñaàu löôùi ñieän haï aùp ñöôïc pheùp khoâng quaù 5% ñieän aùp ñònh möùc. Giaù trò naøy phaûi kieåm tra khi khoâng coù doøng ñieän taûi. Caàu chì baûo veä phaûi thöïc hieän theo doøng phuï taûi cao nhaát luùc cao ñieåm vaø khoâng söû duïng caùc daây kim loaïi khaùc laøm caàu chì baûo veä. Taát caû caùc daây truïc chính, nhaùnh reõ, daây maéc ñieän cho coâng tô phaûi ñöôïc ñaët caàu chì baûo veä. Caám ñaët caàu chì cho daây trung tính vaø daây noái ñaát. Khi thöïc hieän coâng taùc xöû lyù söï coá phaûi caét ñieän vaø thöïc hieän caùc bieän phaùp an toaøn theo ñuùng quy trình an toaøn ñieän. Kieåm tra khi söû lyù söï coá ñöôïc thöïc hieän töø ñaàu nguoàn ñeán cuoái nguoàn vaø kieåm tra nhöõng vò trí coù khaû naêng xaûy ra söï coá laø nhieàu nhaát. Phaûi thöïc hieän laäp bieân baûn söï coá vaø ñöôïc löu trong hoà sô quaûn lyù kyõ thuaät ñeå thöïc hieän toát caùc coâng taùc baûo döôõng, baûo trì sau naøy.maãu bieân baûn coù theå thöïc hieän nhö sau: BIEÂN BAÛN SÖÏ COÁ Ban quaûn lyù ñieän …………………………………………………………………………………………………… Toå ñieän………………………………………………………………………………………………………………………. Ñöôïc laäp luùc……….giôø……phuùt, ngaøy……….thaùng………………naêm……………………. Taïi hieän tröôøng söû lyù söï coá……………………………………………………………………………….. Noäi dung hö hoûng…………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. Vò trí söï coá treân löôùi ñieän taïi coät soá………nhaùnh …………ñöôøng truïc…………traïm bieán Aùp………………………………………………………………………………………………………………………………… Noäi dung coâng taùc thöïc hieän söûa chöõa söï coá …………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. Thieát bò, vaät thay môùi ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………….. Thieát bò, vaät tö thu hoài sau khi söûa chöõa……………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… Nhaän xeùt veà nguyeân nhaân söï coá …………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………….. Ngöôøi laäp bieân baûn kyù teân B/ Vaän haønh vaø quaûn lyù a/ Cheá ñoä kieåm tra trong vaän haønh vaø quaûn lyù baèng maét Quaûn lyù ñöôøng daây treân khoâng Ñöôøng daây ñöôïc quaûn lyù theo thôøi haïn quy ñònh theo nhöõng yeâu caàu sau : Thöù töï Teân coâng vieäc Thôøi gian Khoái löôïng vaø caùch thöïc hieän 1 2 3 4 1 Kieåm tra ñöôøng daây treân khoâng. Ít nhaát 3 thaùng 1 laàn. Kieåm tra ñaïi dieän hoaëc toaøn tuyeán. Kieåm tra tình traïng cuûa caùc phaàn töû ñöôøng daây. 2 Kieåm tra ñaëc bieät. Ñoät xuaát. Tröôùc muøa möa baõo, reùt. Söông muø vaø nöôùc soâng leân cao. Sau khi ñöôøng daây bò töï ñoäng caét ñieän. 3 Xem xeùt vaø kieåm tra do toå tröôûng, ñoäi tröôûng thöïc hieän. Ít nhaát 1 naêm 1 laàn. Tieán haønh tröôùc muøa ñoâng, muøa möa doâng saám seùt, ñeå laäp keá hoaïch naêm sau. 4 Kieåm tra ban ñeâm khoâng caét ñieän. Ít nhaát 1 quyù 1 laàn. Ñeà phaùt hieän nhöõng phaàn daãn ñieän bò ñaùnh löûa do tieáp xuùc khoâng toát. Nhöõng söù bò doø ñieän. . . 5 Kieåm tra tình traïng sôn choáng ræ cuûa coät saét vaø xaø saét. 3 ÷ 5 naêm ñaàu 1 laàn sau ñoù moãi naêm 1 laàn. Phaùt hieän möùc hö hoûng cuûa kim loaïi baèng caùch ñaùnh saïch ræ vaø ño tieát dieän chi tieát keát caáu coøn laïi. Trong tröôøng hôïp caàn thieát , phaûi phuïc hoài ñoä beàn cuûa coät vaø xaø. Kieåm tra trong khi treøo leân treân coät. 6 Kieåm tra traïng thaùi beâ toâng cuûa coät vaø xaø beâ toâng. Laàn ñaàu tieân sau 3 naêm vaän haønh. Sau ñoù cöù 6 thaùng 1 laàn. Kieåm tra tình traïng xaø coät xem coù bò nöùt ngang vaø xieân khoâng. Tình traïng loøi coát theùp, vôõ beâ toâng, kieåm tra baèng caùch treøo leân coät. 7 Kieåm tra tình traïng coät goã. Tuøy möùc caàn thieát. Ño ñöôøng kính vaø ñoä muïc ôû 3 ñieåm theo chu vi coät choã caùch maët ñaát töø 0,3 ÷ 0,5m. 8 Kieåm tra kích thöôùc caùc choã vöôït vaø caét ngang caùc tuyeán khaùc. Tuøy möùc caàn thieát. Kieåm tra khoaûng caùch thaúng ñöùng vaø daây daãn giao nhau(döôùi vaø treân ) kieåm tra khoaûng caùch ñöùng vaø naèm ngang tính töø daây cuoái cuøng hoaëc ngoaøi cuøng cuûa tuyeán ñöôøng daây taûi ñieän ñeán caùc coâng trình caét giao nhau vôùi tuyeán. 9 Ño ñieän trôû noái ñaát cuûa coät. 3 naêm 1 laàn. Khi treøo leân kieåm tra beân treân keát hôïp ño ñieän trôû. 10 Söûa chöõa caùc dao caùch ly ñöôøng daây. 1 naêm 1 laàn. Khi treøo leân kieåm tra kieåm tra luoân caùc phaàn daãn ñieän, ñaùnh saïch caùc tieáp xuùc bò chaùy, lau söù, thay söù hoûng, kieåm tra caùc boä truyeàn ñoäng, xem choát coù bò hoûng khoâng, neáu caàn phaûi sôn laïi keát caáu kim loaïi. 11 Kieåm tra caùc ñöôøng daây ôû choã keát hôïp ñi daây daãn ñieän vaø daây ñieän thoaïi vaø truyeàn thanh. 1 naêm 1 laàn. Kieåm tra khoaûng caùch thaúng ñöùng giöõa daây daãn thaáp nhaát cuûa tuyeán daây taûi ñieän vaø daây ñieän thoaïi, truyeàn thanh cao nhaát. Phaûi laäp bieân baûn göûi ñaïi dieän löôùi ñieän vaø traïm ñieän thoaïi truyeàn thanh. 12 Kieåm tra ñònh kì ban ngaøy ñöôøng daây khoâng caét ñieän. Ñöôøng daây döôùi 35KV thì 3 thaùng 1 laàn. Treân 35KV thì 1 thaùng 1 laàn. Kieåm tra baèng maét. Toát nhaát laø duøng oâng nhoøm, kieåm tra caùc noäi dung : 1/ coät goã : ñoä nghieâng cuûa coät, ñoä nghieâng leäch cuûa caùc boä phaän, chi tieát. 2/ coät saét vaø beâ toâng coát theùp : Ñoä nghieâng vaø caùc boä phaän bò bieán daïng…suït lôû moùng. 3/ daây daãn:Daây bò xöôùc, phaûi ñieàu chænh laïi, khoaûng caùch quy ñònh, caùc coâng trình giao cheùo ñöôøng daây, caùc moái buoäc. Tình traïng leøo roái. Tình traïng caùc tuï buø vaø taï choáng rung. 4/ söù : caùc bieåu hieän hö hoûng cô khí. 5/ Daây noái ñaát: ñöùt daây moái noái ôû caùc boä truyeàn ñoäng, ôû coät goã, noái ñaát cuûa coät beâ toâng coát theùp, choã noái vaøo daây tieáp ñaát. Daây tieáp ñaát bò hôû. 6/ Caùc choáng seùt : Quy caùch ñaët, khoaûng caùch phoùng ñieän vaø caùc hö hoûng khaùc. .v. v.. 7/ traïm bieán aùp coät vaø caùc dao caùch ly ñöôøng daây. Daàu trong maùy bieán aùp, caùc caàu chì vaø baûng ñieän. 8/ choã maéc daây keát hôïp : khoaûng caùch vôùi daây daãn truyeàn thanh, ñieän thoaïi, 9/ Tuyeán ñöôøng daây taûi ñieän treân khoâng: caùc hieän vaät coù theå gaây haïi cho ñöôøng daây. 10/ caùc nhaùnh ñöôøng daây ñi vaøo caùc nhaø maùy. 13 Treøo leân coät ñeå kieåm tra ñöôøng daây ñaõ caét ñieän. Kieåm tra coät, thöû nghieäm vaø ño löôøng kieåm tra. Theo quy phaïm quaûn lyù kyõ thuaät. Kieåm tra tình traïng coät, caùc moái baét giöõ chi tieát, söù, moùc, baét daây daãn, ñai giöõ, lôùp choáng ræ v.v…. Kieåm tra vieäc noái ñaát vaø ño ñieän trôû ñaát. Söûa chöõa caùc dao caùch li ñöôøn daây. 14 Kieåm tra vaø söûa chöõa choáng seùt oáng ñaõ thaùo xuoáng. Theo möùc caàn thieát. Kieåm tra ñöôøng kính trong vaø ngoøai oáng, khoaûng caùch phoùng ñieän beân trong, traïng thaùi caùc cöïc. Neáu caàn phaûi ñaùnh saïch caùc cöïc, ñaët laïi caùc boä chæ thò taùc ñoäng cuûa choáng seùt, ghi laïi maõ hieäu cuûa choáng seùt. 15 Ñoát caây vaø chaët caây doïc tuyeán. Theo möùc caàn thieát. Tröôùc muøa doâng baõo, theo söï thoûa thuaän vôùi ñòa phöông. ÔÛ nhöõng nôi haønh lang heïp, qua röøng raäm, thôøi haïn kieåm tra ñöôïc qui ñònh rieâng. 16 Söûa chöõa lôùn. 2 - 6 naêm moät laàn theo yeâu caàu. Phoái hôïp tieán haønh ñoàng thôøi taát caû caùc coâng vieäc caàn thieát ñeå ruùt ngaén thôøi gian, caét ñieän ñöôøng daây. Quaûn lyù maùy bieán aùp - Caùc maùy bieán aùp coù coâng suaát töø 1800KVA trôû leân kieåm tra ít nhaát 10 ngaøy 1 laàn. - Maùy bieán aùp coù coâng suaát döôùi 1800KVA thì moãi thaùng kieåm tra 1 laàn. - Moãi laàn kieåm tra phaûi ghi laïi caùc chæ soá cuûa caùc ñoàng hoà ôû maùy bieán aùp vaø traïm bieán aùp. - Noäi dung kieåm tra ñònh kì maùy bieán aùp(khoâng caét ñieän) laø ñeå phaùt hieän caùc hö hoûng gaây ra söï coá, bao goàm : Kieåm tra möùc daàu Kieåm tra nhieät ñoä daàu trong maùy bieán aùp. Chaát löôïng daàu cuûa maùy Kieåm tra daàu coù bò doø ræ ôû caùc gioaêng, ôû van… Kieåm tra caùc söù cuûa maùy bieán aùp. Tieáng keâu cuûa maùy bieán aùp ñoâi khi tìm ra ñöôïc caùc hö hoûng. Kieåm tra heä thoáng gioù baèng quaït hoaëc laøm maùt baèng nöôùc. Trong thôøi gian maùy bieán aùp mang taûi toái ña, phaûi ño kieåm tra möùc ñoàng ñeàu phaân boá phuï taûi cuûa taát caû pha. Ñoái vôùi caùc maùy bieán aùp ñaët trong nhaø, phaûi kieåm tra cuûa ra vaøo coù bò hö hoûng khoâng, khoùa coøn nguyeân veïn, maùy coù bò doät khoâng, tình traïng aùnh saùng vaø gian ñaët maùy. Quaûn lyù thieát bò thao taùc. + Maùy caét daàu : ôû nhöõng traïm phaân phoái khoâng coù ngöôøi tröïc, 6 thaùng 1 laàn kieåm tra beân ngoaøi maùy caét. Ngoaøi ra coøn kieåm tra ñoät xuaát sau nhöõng laàn caét ngaén maïch. Kieåm tra bean ngoaøi bao goàm : kieåm tra möùc daàu, daàu coù bò chaûy khoâng, tình traïng söù, tieáng rít, keâu trong maùy caét. Möùc ñoä noùng cuûa caùc tieáp xuùc, hieän töôïng noùng chaûy ôû thanh goùp, ôû nuùm, ôû maët bích daàu vaø ôû naép maùy caét, kieåm tra vò trí ñoùng caét maùy caét coù ñuùng vôùi tình traïng thöïc teá cuûa maùy hay khoâng. Tình traïng cuûa maïch nhò thou vaø day tieáp ñaát Caên cöù vaøo keát quaû kieåm tra bean ngoaøi ñeå söûa chöõa nhoû maùy caét daàu. + Maùy caét khoâng khí : gioáng nhö maùy caét daàu noù cuõng laøm nhieäm vuï ñoùng vaø caét maïch ñieän coù doøng phuï taûi hoaëc doøng ñieän ngaén maïch. Khi maùy caét mang ñieän, moãi ca neân kieåm tra vaø xem xeùt 1 laàn. Khi xem xeùt phaûi kieåm tra aùp xuaát khí neùn trong bình chöùa cuûa maùy qua aùp keá cuûa tuû phaân phoái cuûa maùy. Kieåm tra tình traïng cuûa söù, kieåm tra vieäc thoâng gioù cho maùy caét (neáu bình thöôøng thì phao phaûi naèm ôû giöõa boä phaän tín hieäu). Tuøy vò trí ñaët maùy caét maø phaûi ñònh kì xem xeùt kieåm tra boä loïc khí ñaët ôû tuû phaân phoái cuûa maùy. Neáu baån seõ thay boä loïc môùi vaø laøm veä sinh, röûa saïch ñeå thay theá laàn sau. + Dao caùch ly : Duøng ñeå taïo neân 1 khoaûng caùch troâng thaáy ñöôïc caùc phaàn coù ñieän vaø khoâng coù ñieän trong khi suûa chöõa. Dao caùch ly laøm nhieäm vuï ñoùng vaø caét ñieän khi khoâng coù doøng ñieän phuï taûi. Trong quaù trình vaän haønh, phaûi kieåm tra dao caùch ly ñoàng thôøi vôùi maùy caét vaø caùc thieát bò khaùc cuûa traïm. Chuù yù caùc tieáp ñieåm cuûa dao caùch ly, kieåm tra vieäc baét giöõ dao caùch ly treân ñeá, tình traïng cuûa söù. Khi ñöôøng day khoâng coù ñieän, coù theå ñoùng caét thöû dao caùch ly ñeå phaùt hieän ñoä cong veânh cuûa löôõi dao, ñoàng thôøi söï laøm vieäc cuûa boä truyeàn ñoäng. Caùc khôùp noái cuûa boä truyeàn ñoäng phaûi ñöôïc lau saïch vaø boâi trôn khi ñoùng caét hoaøn toaøn dao caùch ly, khoaûng ñöôøng ñi cuûa boä truyeàn ñoäng khoâng ñöôïc vöôït quaù 5o vaø khoâng neân xeâ dòch goái truïc boä truyeàn ñoäng. Quaûn lyù thieát bò choáng seùt + Choáng xeùt oáng : Ñaët ngoaøi trôøi duøng ñeå baûo veä caùch ñieän cuûa ñöôøng daây taûi ñieän. Vieäc kieåm tra ñònh kì caùc choáng xeùt tieán haønh ñoàng thôøi vôùi vieäc kieåm tra caùc thieát bò ñöôøng daây vaø thieát bò phaân phoái + Choáng xeùt van : Laø thieát bò phaûi laøm vieäc quanh naêm. Chæ caét choáng seùt van ra khoûi löôùi ñieän trong thôøi gian kieåm tra söûa chöõa vaø thí nghieäm. Khi kieåm tra, chuù yù ñeán söï nguyeân veïn cuûa söù caùch ñieän, caùc moái haøn xi maêng, möùc ñoä chòu nöôùc cuûa caùc moái gaén söù. Thanh daãn vaø tieáp ñaát coù nguyeân veïn khoâng. Neáu caùch ñieän hoaëc ôû maët bích bò ñöùt phaûi thay. Quaûn lyù thieát bò haï aùp, ño löôøng, baûo veä, tín hieäu ñieàu khieån vaø töï ñoäng. + Quaûn lyù thieát bò haï aùp Ñoái vôùi toaøn boä heä thoáng thieát bò haï aùp phaûi coù ñoä caùch ñieän baûo ñaûm an toaøn cuï theå laø : - Ñieän trôû caùch ñòeân cuûa chuùng ñoái vôùi ñaát hoaëc giöõa caùc pha vôùi nhau phaûi ñaït toái thieåu laø 0,5 meâgaoâm. - Phaûi thöû ñieän aùp xoay chieàu 1000V trong thôøi gian 1 phuùt maø caùch ñieän khoâng bò thuûng. Thieát bò haï aùp phaûi ñöôïc kieåm tra theo doõi thöôøng xuyeân, nhaèm phaùt hieän hö hoûng, hieän töôïng baát thöôøng ñeå kòp söû lí, luoân baûo ñaûm cho chuùng vaän haønh lieân tuïc. Hö hoûng treân thieát bò ñieän haï aùp chuû yeáu laø nhöõng hö hoûng veà ñoä caùch ñieän, chaûy tieáp xuùc ñieän. Do ñoù vieäc löïa choïn daây daãn, thanh caùi, khí cuï ñieän vaø caùc ñoàng hoà ño, ñeám ñieän naêng phaûi choïn theo ñieàu kieän laøm vieäc bình thöôøng vaø thích hôïp. Coù caáp ñieän aùp phuø hôïp, khaû naêng chòu cöôøng ñoä doøng ñieän phuø hôïp, coù chính xaùc theo yeâu caàu vaø phaûi choïn theo ñieàu kieän ngaén maïch. Taùc ñoäng cuûa löïc ñieän ñoäng, cuûa nhieät, giôùi haïn doøng ñieän vaø coâng suaát cuûa chuùng. Ñeå quaûn lí vaän haønh thuaän tieän, suûa chöõa deã daøng vaø an toaøn thieát bò haï aùp phaûi tuaân thuû caùc quy ñònh sau : - Taát caû caùc phaàn kim loaïi cuûa thieát bò phaân phoái cuûa baûng ñieän, tuû ñieän caàn ñöôïc sôn choáng ræ. - Caùc khí cuï ñieän caàn boá trí ñaûm baûo an toaøn khi vaän haønh. - Caùc khí cuï ñieän loaïi coù dao caùch li phaûi laép ñaët ñaûm baûo khoâng theå töï ñoùng maïch ñieän ñöôïc döôùi taùc duïng cuûa troïng löïc. - Dao caét phuï taûi duøng ñeå ñoùng vaø caét doøng ñieän phuï taûi caàn phaûi coù voû baûo veä kín khoâng chaûy vaø coù ñieàu khieån töø xa baèng cô caáu truyeàn ñoäng cô khí. - Dao caùch li cheá taïo kieåu hôû duøng ñeå ñoùng, caét ñieän. Thöôøng ñaët sau baûng ñieän, trong tuû ñieän vaø ñieàu khieån baèng cô caáu truyeàn coù tay truyeàn ñoäng laép ra ngoaøi. - Treân caùc boä phaän truyeàn ñoäng cuûa caùc thieát bò ñoùng caét coù voû boïc kín hoaëc laép ñaët sau baûng ñieän nhöng ñieàu khieån taïi baûng thì phaûi ghi roõ vò trí ñoùng vaø caét treân baûng ñieàu khieån. - Loaïi caàu chì ñeå hôû coù theå ñöôïc laép ñaët phía sau baûng ñieän nhöng tröôùc caàu chì ñoù phaûi coù dao caét ñieän ñeå caét baûo ñaûm an toaøn khi thaùo vaø laép caàu chì. Daây chì duøng cho caàu chì phaûi coù tieát dieän phuø hôïp vôùi doøng ñieän ñöôïc baûo veä. - Khoaûng caùch töø caùc boä phaän ñeå traàn ñang coù ñieän tôùi daøo an toaøn ngaên caùch, phaûi ñaït toái thieåu laø 100mm khi raøo baèng löôùi vaø 50mm khi daøo chaén baèng taám kim loaïi. Caùc boä phaän mang ñieän ñeå traàn naèm phía treân ñöôøng ñi laïi maø caùch ñaát döôùi 2,20m thì phaûi coù daøo ngaên caùch. Raøo naøy coù theå laø löôùi saét coù maét löôùi nhoû hôn 20 x 20mm hoaëc baèng taám lieàn, hoaëc keát hôïp caû hai loaïi, chieàu cao raøo ngaên caùch phaûi ñaït 1,70m trôû leân. - Thieát bò phaân phoái, baûng ñieän, tuû ñieän coù ñieän haï aùp tôùi 1000V ñaët ôû nôi laøm vieäc cuûa coâng nhaân khoâng phaûi thôï ñieän thì caùc phaàn daãn ñieän cuûa thieát bò ñeàu phaûi daøo ngaên kín baèng taám lieàn. + Quaûn lí thieát bò ño löôøng, baûo veä, tín hieäu ñieàu khieån vaø töï ñoäng : Taát caû caùc thieát bò naøy ñeàu ñöôïc cheá taïo baèng vaät lieäu caùch ñieän haï aùp. Vì vaäy chuùng phaûi coù ñoä caùch ñieän baûo ñaûm tôùi 1000V nhö moïi thieát bò haï aùp ñaõ ñöôïc neâu treân. Ñeå laép ñaët, quaûn lí, kieåm tra, thí nghieän hieäu chænh vaø söûa chöõa, chuùng ñöôïc boá trí rieâng töøng khu vöïc thaønh nhöõng tuû ñieän ño löôøng, tuû ñieän rôle baûo veä, tuû ñieän ñieàu khieån, tín hieäu töï ñoäng hoùa. Ôû caùc tuû ñieän troïn boä, chuùng ñöôïc boá trí thaønh 1 ngaên rieâng trong tuû. Toaøn boä caùc maïch vaø thieát bò ño löôøng, baûo veä tín hieäu ñieàu khieån vaø töï ñoäng cuûa caùc maïng löôùi ñieän ñeàu do phoøng thí nghieäm cuûa sôû quaûn lí veõ sô ñoà ñaáu, thöû nghieäm ñònh kì cuõng nhö ñoät xuaát. Ñoái vôùi ñôn vò vaø coâng nhaân quaûn lí chæ coù nhieäm vuï theo doõi söï hoaït ñoäng cuûa chuùng. Laøm veä sinh coâng nghieäp thöôøng xuyeân tuyeät ñoái khoâng ñöôïc tuøy yù thay ñoåi trò soá chænh ñònh, thay ñoåi sô ñoà ñaáu noái laïi maïch cuõng nhö thay ñoåi vò trí cuûa chuùng treân hieän tröôøng. Quaûn lí vaø söûa chöõa caàu chì cao vaø haï aùp Caàu chì duøng ñeå baûo veä ngaén maïch vaø quaù taûi söï coá cho thieát bò ñieän. Khi coù doøng ñieän ngaén maïch hoaëc quaù taûi söï coá chaïy qua, daây chì bò noùng leân, chaûy ra vaø caét ñöùt maïch ñieän, thôøi gian laøm noùng chaûy daây chì phuï thuoäc vaøo ñoä lôùn doøng ñieän chaïy qua. Caàu chì laø loaïi thieát bò baûo veä ñôn giaûn vaø reû tieàn. Tuy nhieân caàu chì cuõng coù 1 soá nhöôïc ñieåm nhö : khi caàu chì caét maïch ñieän, gaây quaù ñieän aùp vaø khi caàu chì caét 1 pha ñieän cuõng coù theå sinh ra cheá ñoä laøm vieäc khoâng bình thöôøng . + Caàu chì cao aùp : Trong löôùi ñieän 6,10, 22, vaø 35KV ñeå baûo veä maùy bieán aùp caàu chì PK ñöôïc duøng phoå bieán hôn caû. Kieåm tra trong vaän haønh phaûi coù ñònh kì baèng caùch quan saùt beân ngoaøi caàu chì khi coù ñieän vaø khi khoâng coù ñieän. Noäi dung kieåm tra laø xem möùc ñoä noùng vaø tình traïng tieáp xuùc, möùc ñoä eùp chaët caùc tieáp xuùc, xem söù vaø oáng voû caàu chì coøn nguyeân veïn hoaëc bò hô hoûng, tình traïng choã gaén caùc ñaàu nuùm, vò trí vaø traïng thaùi cuûa caùc boä chæ thò taùc ñoäng, tình traïng ñaáu noái cuûa daây chaûy, xem daây chaûy coù töông öùng vôùi doøng ñònh möùc cuûa daây daân khoâng. Toát nhaát leân keát hôïp thôøi gian xem xeùt vaø kieåm tra caàu chì cuøng vôùi thôøi gian kieåm tra maùy bieán aùp vaø traïm phaân phoái. Khi söûa chöõa caàu chì cao aùp, ta ñieàu chænh löïc eùp vaø khaéc phuïc cao caùc choã hö hoûng ôû maët tieáp xuùc, lau chuøi söù, thay caùc daây chaûy khoâng hôïp hoaëc bò chaùy vaø sôn laïi caùc chi tieát baèng kim loaïi. Khi caàu chì taùc ñoäng töùc laø khi daây chì bò noùng chaûy ta phaûi tìm nguyeân nhaân gaây taùc ñoäng caàu chì. Chæ sau khi khaéc phuïc ñöôïc caùc nguyeân nhaân ñoù, ta môùi laép caàu chì vaø ñoùng laïi ñieän. Muoán thay theá daây chì cuûa caàu chì cuûa loaïi PK vaø PKT ta môû nuùm naép. Ñoå caùt ra, thaùo daây chì ñaõ bò chaùy, laøm veä sinh caån thaän caùc chi tieát vaø kieåm tra xem chuùng coù nguyeân veïn khoâng, choïn daây chì thích hôïp ñeå naép vaøo caàu chì, ñoå ñaày vaø cheøn chaët caùt môùi vaø ñaäy laép laïi. + Caàu chì haï aùp : Trong löôùi ñieän 400V caàu chì PH2 vôùi caùc doøng ñieän ñònh möùc 30 – 600A ñöôïc söû duïng roäng raõi hôn caû. Loaïi naøy coù khaû naêng caét lôùn hôn. Neân löu yù laø trong quaù trình vaän haønh, ruoät chaûy baèng ñoàng bò giaø coãi vaø thay ñoåi tính chaát. Vì vaäy neân ñònh kyø 1 hoaëc 2 naêm phaûi thay ñoåi ruoät chaûy moät laàn. Ngoaøi ra, trong töøng thôøi gian phuï taûi phaàn löôùi ñieän do caàu chì baûo veä coù thay ñoåi vaø khoâng coøn phuï hôïp vôùi phuï taûi môùi nöõa. Do ñoù phaûi ñònh kyø ño kieåm tra laïi phuï taûi ñeå tính ñaët caàu chì cho thích hôïp. Vieäc löïa choïn daây chaûy, ruoät chaûy cho caàu chì nhaát laø chì cao aùp phaûi thoûa maõn ñieàu kieän sau ñaây: Ñieän aùp ñònh möùc cuûa caàu chì phaûi phuø hôïp vôùi ñieàu aùp ñònh möùc cuûa löôùi ñieän. Doøng ñieän laâu daøi ñònh möùc cuûa ruoät chaûy phaûi ñöôïc löïa choïn sao cho noù khoâng bò noùng chaûy vôùi doøng ñieän laøm vieäc lôùn nhaát vaø trong caùc quaù trình khôûi ñoäng. Doøng ñieän caét giôùi haïn Icgh cuûa daây chaûy, ruoät chaûy cuûa caàu chì phaûi baèng hoaëc lôùn hôn doøng ñieän ngaén maïch tính toaùn cöïc ñaïi chaïy trong maïch ñieän ñöôïc caàu chì baûo veä: Icaét gh ³ Ing.m.max Caàu chì phaûi baûo ñaûm tính taùc ñoäng choïn loïc giöõa caùc caàu chì vaø giöõa caàu chì vôùi baûo veä rô le. b/ Kieåm tra baèng thí nghieäm trong vaän haønh Ñoái vôùi ñöôøng daây : Ño ñieän trôû noái ñaát cuûa caùc noái ñaát laëp laïi treân ñöôøng daây, thôøi gian thöïc haønh 2 naêm moät laàn. Ño caùch ñieän giöõa caùc daây “ pha – pha” vaø “ pha – trung tính” cuûa ñöôøng daây môùi khi ñöa vaøo vaän haønh, sau ñoù khoâng quaù 6 naêm phaûi kieåm tra 1 laàn. Caùc thieát bò ñieän : Thöû nghieäm caùc thieát bò ñieän trong löôùi ñieän haï aùp phaûi tieán haønh 6 naêm 1laàn vôùi caùc noäi dung sau: Thöû ñieän trôû caùch ñieän : taát caû caùc thieát bò ñieän, trò soá ñieän trôû caùch ñieän toái thieåu 1 MW. Thöû nghieän baèng ñieän aùp xoay chieàu, taàn soá coâng nghieäp coù trò soá taêng cao töø 500V ñeán 1000V Ño ñieän trôû tieáp xuùc : thöôøng duøng caàu ño ñeå thöïc hieän hay thí nghieäm baèng caùch cho doøng ñieän 1 chieàu ñi qua tieáp ñieåm vaø ño ñieän aùp rôi treân tieáp ñieåm, cöôøng ñoä doøng ñieän thí nghieäm phaûi baèng doøng ñieän ñònh möùc cuûa thieát bò. Thöû thao taùc cô khí : Ñoùng caét vaøi laàn baèng tay xem cô caáu truyeàn ñoäng coù truïc traëc gì khoâng. Thöû taùc ñoäng : Thöû quaù taûi cuûa rôle nhieät vaø quaù doøng cuûa rôle baûo veä ñieän töø. Thöû quaù taûi ñeå xem trò soá taùc ñoäng coøn naèm trong mieàn ñaëc tính baûo veä cho tröôùc hay khoâng vieäc thí nghieäm phaûi tieán haønh töøng pha. Thöû nghieäm bieán doøng : Caàn thöû nghieäm vaø kieåm ñònh vôùi 10%,50% vaø 90% thang ño. Caùc thieát bò thöû phaûi coù caáp chính xaùc töông ñöông vôùi thieát bò thöû nghieäm. Sau ñoù phaûi kieåm chöùng laïi vôùi coâng tô vaø kieåm tra heä soá thieát bò. Kieåm tra caùch ñieän cuûa caùc pha coù trò soá khoâng nhoû hôn 0,5MW , vôùi ñieän aùp cuûa Megomet khoâng nhoû hôn 500VDC. Khi thöïc hieän thí nghieäm ñieän trôû noái ñaát phaûi thöïc hieän vaøo thôøi ñieåm coù nhieät ñoä khí haäu trong naêm thaáp nhaát vaø coù löôïng möa nhoû nhaát trong naêm. Löu yù : khi thöïc hieän caùc coâng taùc thí nghieäm cho löôùi ñieän thì phaûi thöïc hieän caét ñieän coâ laäp phaàn ñöôøng daây hay thieát bò ra khoûi vaän haønh vaø thöïc hieän caùc bieän phaùp an toaøn. c/ Quaûn lyù söûa chöõa söï coá. Coâng taùc kieåm tra söï coá : Khi coù söï coá xaûy ra treân löôùi ñieän, coâng nhaân quaûn lyù vaän haønh phaûi nhanh choùng thöïc hieän caùc bieän phaùp kieåm tra vaø khaéc phuïc söï coá cuûa löôùi nhaèm muïc ñích taùi laäp laïi söï cung caáp ñieän trôû laïi nhanh nhaát. Trình töï kieåm tra söï coá : Thöïc hieän coâ laäp nhanh choùng khu vöïc bò söï coá ra khoûi löôùi ñieän vaø kieåm tra baèng maét töø phía nguoàn cung caáp ñieän ñeán cuoái löôùi ñieän. Khi thöïc hieän coâng taùc kieåm tra caàn chuù troïng ñeán nhöõng vò trí coù moái noái daây cuûa löôùi keå caû moái noái daây trung tính, nhöõng nôi coù daây ñieän giao cheùo nhau, caây coái nhieàu, nhöõng khu vöïc daây daãn ñieän bò chuøng. Kieåm tra coät vaø moùng coät, daây noái ñaát laëp laïi cuûa ñöôøng daây thöïc hieän söûa chöõa nhanh nhaát, nhaèm taùi laäp löôùi ñieän vôùi thôøi gian laø ngaén nhaát. Löu yù : coâng taùc söû lyù söï coá phaûi ñöôïc ghi cheùp vaøo soå theo doõi vaän haønh vaø quaûn lyù löôùi ñieän haï aùp. d/ Quaûn lyù coâng tô coâng taùc quaûn lyù vôùi nhöõng noäi dung sau : Coâng taùc kieåm tra beân ngoaøi coâng tô ñöôïc thöïc hieän theo phieân ghi tyû soá ñieän keá laø: Kieåm tra coâng tô coù hoaït ñoäng bình thöôøng hay khoâng, kieåm tra vò trí ñöôïc lieâm chì xem coù hieän töôïng bò naïy phaù, caét ñöùt daây lieâm. Kieåm tra hieän traïng beân ngoaøi cuûa coâng tô vaø naép hoäp ñaäy coâng tô xem coù hieän töôïng bò phaù, ñaäp vôõ hay khoâng. Kieåm tra xem xeùt voû coâng tô coù hieän töôïng bò khoan voû. Kieåm tra baûng ñieän coâng tô xem xeùt coù hieän töôïng bò thaùo loûng, gôõ vít laép baûng ñieän, ñaët nghieâng, uùp saáp coâng tô ñeå coâng tô hoaït ñoäng khoâng chính xaùc. Kieåm tra, xem xeùt caùp coâng tô coù hieän töôïng bò moå, goït caét. Ñoùng ñinh ñeå aên caép ñieän hay khoâng. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO Maïng cung caáp vaø phaân phoái BUØI NGOÏC THÖ Moät soá vaán ñeà thieát keá vaø quy hoaïch maïng ñieän ñòa phöông ÑAËNG NGOÏC DINH ; BUØI NGOÏC THÖ; NGOÂ HOÀNG QUANG; NGUYEÃN HIEÀN 3) Soå tay vaän haønh baûo döôõng löôùi ñieän noâng thoân NGUYEÃN TAÁN NHIEÄP; PHAN NGOÏC BÍCH; TRAÀN QUOÁC AN; HOÀNG PHÖÔNG; VUÕ TAÁN QUYØNH; NGUYEÃN TRUNG THÖÔNG. 4) Laäp döï aùn thieát keá vaø döï toaùn xaây döïng löôùi ñieän noâng thoân NGUYEÃN DUY THIEÄN 5) Cung caáp ñieän NGUYEÃN XUAÂN PHUÙ – NGUYEÃN COÂNG HIEÀN – NGUYEÃN BOÄI KHUEÂ . 6) Höôùng daãn thieát keá laép ñaët ñieän theo tieâu chuaån quoác teá IEC TOÂ ÑAÊNG HAÛI; NGOÏC KHUEÂ; NGUYEÃN ÑAÊNG 7) Caùc döï aùn ñieän khí hoùa noâng thoân caùc xaõ thuoäc ñoøng baèng soâng cöûu long. Trung taâm naêng löôïng 8) Caùc taäp san ñieän löïc 2 vaø taïp chí naêng löôïng. ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNÔI DUNG.doc
  • docBIA TRONG.doc