Nhà điều hành sản xuất Cảng Sài Gòn

Tài liệu Nhà điều hành sản xuất Cảng Sài Gòn: ... Ebook Nhà điều hành sản xuất Cảng Sài Gòn

doc26 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1509 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Nhà điều hành sản xuất Cảng Sài Gòn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHAÀN IV THI COÂNG A. NHÖÕNG ÑIEÀU KIEÄN THI COÂNG COÂNG TRÌNH I. Coâng taùc khaûo saùt 1. Ñòa chaát coâng trình - Coâng trình ñöôïc xaây döïng trong khu Caûng Saøi Goøn ôû soá 3 – ñöôøng Nguyeãn Taát Thaønh-Q4. Caûng Saøi Goøn laø khu vöïc ñòa chaát yeáu mang ñaëc tính traàm tích ven soâng - Maët baèng khu ñaát xaây döïng coâng trình baèng phaúng, khoâng coù hieän traïng xaây döïng, khoâng coù coâng trình ngaàm beân döôùi. 2. Nguoàn ñieän thi coâng - Chuû yeáu söû duïng nguoàn ñieän cuûa Tp laø chính. - Ngoaøi ra coâng trình coøn döï truø moät maùy phaùt ñieän ñeå khaéc phuïc söï coá khi nguoàn ñieän Tp bò ngaét. 3. Nguoàn nöôùc phuïc vuï coâng trình - Söû duïng nöôùc cuûa coâng ty caáp nöôùc Tp qua maïng oáng caáp nöôùc Tp cung caáp löôïng nöôùc cho coâng trình. - Ngoaøi ra coù theå ñoùng theâm moät gieáng nöôùc ngoït ñeå phuïc vuï thi coâng. 4. Tình hình cung caáp vaät tö - Coâng trình xaây döïng naèm trong khu vöïc caûng Saøi Goøn neân giao thoâng raát thuaän lôïi veà caû ñöôøng soâng laãn ñöôøng boä, neân nhu caàu vaät tö cuûa coâng trình coù theå ñaùp öùng nhanh, ñuû, ñuùng thôøi ñieåm, ñaûm baûo tieán ñoä thi coâng coâng trình. - Vaät tö, maùy moùc thi coâng ñöôïc vaän chuyeån ñeáùn coâng trình baèng xe oâ toâ, phaàn döï tröõ thì caát chöùa trong kho, traïm hay baõi loä thieân. 5.Maùy moùc thi coâng - Khoái löôïng thi coâng trình lôùn neân caàn moät soá loaïi maùy phuïc vuï thi coâng nhö: maùy ñaøo ñaát, xe chôû ñaát, maùy vaän thaêng, caàn truïc thaùp, maùy bôm beâ toâng. - Moãi loaïi maùy ñöôïc ñöa ñeán coâng trình theo töøng giai ñoaïn vaø theo töøng bieän phaùp thi coâng. 6. Nguoàn nhaân löïc xaây döïng coâng trình - Nhaân coâng chuû yeáu laø nhaân coâng ñòa phöôngvaø caùc vuøng laân caän, coù theå saùng ñi chieàu veà. 7. Nguoàn voán xaây döïng cô baûn - Ñöôïc caáp öùng phaân boá theo tieán ñoä thi coâng coâng trình. 8. Moät soá vaán ñeà khaùc a. Ñöôøng ñieän thoaïi - Ñöôïc noái maïng vaøo maïng ñieän thoaïi Tp ñaùp öùng cho nhu caàu thoâng tin lieân laïc nhanh. b. Thoaùt nöôùc - Vieäc thoaùt nöôùc möa, nöôùc ngaàm, nöôùc sinh hoaït, ….ñöôïc daãn vaøo heä thoáng thoaùt nöôùc chung cuûa khu vöïc. II. Toå chöùc thi coâng Toå chöùc thi coâng coâng trình ñöôïc tieán haønh theo ba phaàn chính nhö sau: Coâng taùc chuaån bò Coâng taùc thi coâng chính Coâng taùc hoaøn thieän Coâng taùc chuaån bò Caàn thöïc hieän nhöõng coâng vieâc sau: Doïn troáng khu vöïc xaây döïng coâng trình Döïng haøng raøo taïm thôøi xung quanh coâng trình Vaïch nhöõng tuyeán ñöôøng löu thoâng noäi boä Xaây döïng khu nhaø, xöôûng taïm thôøi phuïc vuï thi coâng Laép ñaët heä thoáng ñieän nöôùc Laép ñaët ñöôøng daây ñieän thoaïi Laép ñaët caùc heä thoáng coáng raõnh tieâu thoaùt taïm thôøi Daãn cao trình vaøo khu vöïc xaây döïng coâng trình Coâng taùc thi coâng chính Bao goàm nhöõng coâng vieäc sau: Thi coâng coïc eùp Thi coâng ñaøo ñaát Thi coâng ñaøi moùng Thi coâng laáp ñaát Thi coâng saøn khung coâng trình Thi coâng laép gheùp khung cöûa Thi coâng caùc ñöôøng oáng ngaàm Coâng taùc hoaøn thieân Thi coâng choáng thaám saøn nhaø, töôøng, khu veä sinh. Thi coâng laép ñieän nöôùc Thi coâng thang maùy Thi coâng laép thieát bò veä sinh Thi coâng laép heä thoáng ñieàu hoaø khoâng khí Thi coâng traàn nhaø Thi coâng laùt gaïch neàn coâng trình Thi coâng sôn caùc loaïi Thi coâng laép khung nhoâm kính Trang trí noäi that Thi coâng ñöôøng xaù, heø raõnh Vaän haønh thöû vaø nghieäm thu tröôùc khi baøn giao B. CAÙC BIEÄN PHAÙP THI COÂNG I. Coâng taùc traéc ñaït 1.Khoáng cheá maët baèng Caùc ñieåm khoáng cheá maët baèng ñöôïc boá trí xung quanh khu vöïc xaây döïng coâng trình. 2. Khoáng cheá ñoä cao Caùc ñieåm khoáng cheá ñoä cao cuõng ñöôïc boá trí xung quanh khu vöïc xaây döïng coâng trình nhaèm taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc chuyeån ñoä cao ra thöïc ñòa nhanh vaø chính xaùc. Caùc ñieåm naøy thöôøng ñöôïc ñaët ôû nhöõng nôi ít ngöôøi vaø thieát bò qua laïi, chaéc chaén, ít bò leäch do va chaïm trong quaù trình thi coâng 3.Khoáng cheá truïc ñöùng coâng trình Thoâng thöôøng ñoái vôùi caùc coâng trình cao taàng, ngöôøi ta thöôøng söû duïng maùy chieáu ñöùng quang hoïc khoáng cheá truïc ñöùng coâng trình nhaèm ñaûm baûo ñoä chính xaùc cao. Caùc ñieåm khoáng cheá truïc ñöùng coâng trình thöôøng ñöôïc ñaët taïi vò trí loàng thang maùy, oâ caàu thang vaø taïi caùc goùc nhaø. Khoâng gian phía treân caùc ñieåm naøy phai ñöôïc thoâng suoát khi ñaët maùy ño. 4.Ñònh vò caùc boä phaän coâng trình trong suoát quaù trình thi coâng - Ñònh vò caùc ñöôøng truïc coâng trình. - Xaùc ñònh tim coät, daàm, töôøng. - Xaùc ñònh vò trí ñaët thang maùy, thang boä. - Chuyeån caùc ñieåm khoáng cheá ñoä cao. - Ñònh vò tim coïc thaúng ñöùng trong suoát quaù trình thi coâng eùp coïc. 5. Quan traéc bieán daïng coâng trình Trong suoát quaù trình thi coâng phaûi thöôøng xuyeân theo doõi söï bieán daïng cuûa coâng trænh, caùc moác quan traéc ñoä luùn ñöôïc boá trí ôû caùc coät taàng treät. Sau khi thi coâng xong moät taàng thì neân kieåm tra laïi bieán daïng. 6. Moät soá thieát bò duøng thi coâng ño ñac - Maùy kinh vó - Maùy thuyû bình - Thöôùc xeáp, thöôùc daây II. Thi coâng coïc eùp Caùc coïc eùp ñöôïc boá trí treân maët baèng sao cho naèm trong taàm hoaït ñoäng cuûa caàn truïc caåu coïc vaøo vò trí eùp. Thao taùc vaø bieän phaùp thi coâng * Chuyeån daøn ñeá vaøo vò trí eùp - Söûa thuû coâng maët phaúng ñaùy moùng cho thaät phaúng - Caåu daøn ñeá vaøo vò trí eùp, kieåm tra ñoä phaúng cuûa daàm * Laép ñaët daøn eùp - Sau khi ñaët xong daøn ñeá thì tieán haønh laép ñaët daøn eùp sao cho taâm cuûa thaùp truøng taâm coïc eùp. Vieäc xeâ dòch phaûi duøng caåu. - Caåu ñoái troïng vaøo vò trí - Chuyeån ñoä cao thi coâng leân daøn ñeå xaùc ñònh chieàu daøi caàn eùp vôùi code thieát keá * Tieán haønh eùp - Duøng caåu ñöa coïc vaøo loàng eùp di ñoäng vaø haï caåu cho coïc xuoáng maët ñaát (muõi coïc truøng tim coïc thieát keá) - EÙp coïc ñeán ñoä saâu thieát keá 2. Löïa choïn thieát bò eùp coïc * Choïn ñoái troïng - Döïa treân cô sôû P > (1.21.5) fgh Trong ñoù + P: ñoái troïng + fgh: söùc chòu taûi giôùi haïn cuûa ñaát neàn - Choïn P >1.5fgh =1.5 x 98.805 = 148.2 T - Ñoái troïng goàm 30 cuïc beâ toâng kích thöôùc 2 x 2 x 1 (m) P = 30 x (2 x 2 x 1 x 2.5) =150 T (ñaûm baûo cho eùp coïc) * Choïn maùy eùp coïc - Coïc eùp tieát dieän 300x300 goàm 2 ñoaïn daøi 8m (ñoaïn 1 vaø ñoaïn 2), moät ñoaïn daøi 7m (ñoaïn 3). - Kích thöôùc maùy eùp: Chieàu cao loàng eùp: 10m Chieàu roäng giaù eùp: 1.8m Chieàu daøi giaù eùp: 6.2m Haønh trình pittoâng eùp laø 1m, naêng suaát 100m/1ca Kieåu eùp: eùp tónh Ngoaøi ra coøn coù caùc thieát bò phuïc vuï cho coâng taùc eùp coïc nhö: ñoäng cô ñieän 14.5 KW, nguoàn ñieän ba pha töø 220V-380V ñeå bôm kích daàu. * Choïn caàn truïc caåu laép coïc eùp vaø thi coâng eùp Choïn caàn truïc mang soá hieäu XKG-30 tay caàm L=20m. Caùc thoâng soá kyõ thuaät + Ñoä vôùi: Rmin= 6.1 m + Chieàu cao: Hmax= 18 m; Hmin=4 m + Söùc naâng: Qmax= 20 T; Qmin=3.45 T III. Bieän phaùp thi coâng beâ toâng moùng 1. Lôùp loùt beâ toâng moùng ñaù 10 x 20 maùc 150 - Tieán haønh ñaäp ñaàu coïc ñeán ñoä saâu thieát keá - Troän vöõa khoâ goàm coù caùt, xi maêng vaø ñaù 10 x 20 raûi ñeàu xuoáng dieän tích ñaùy moùng, duøng ñaàm coùc ñaàm leân maët vöõa khoâ. Ñaàm coùc laøm cho nöôùc traøn leân troân vôùi vöõa khoâ thaønh hoãn hôïp beâ toâng ñoàng thôøi ñaàm chaët hoãn hôïp naøy. * Taùc duïng cuûa lôùp beâ toâng loùt - Taïo maët phaúng, cöùng ñeå thi coâng coát theùp, coffa moùng - Khoâng laøm maát nöôùc xi maêng khi ñoå beâ toâng moùng - Daøn ñeàu taûi troïng cuûa moùng xuoáng neàn 2. Coâng taùc coát theùp ñaøi coïc Coát theùp ñöôïc gia coâng ngay treân bôø hoá moùng vaø ñöôïc vaän chuyeån xuoáng moùng baèng thuû coâng. * Yeâu caàu coát theùp - Ñaët ñuùng chuûng loaïi coát theùp maø thieát keá qui ñònh - Ñaûm baûo ñuùng vò trí cuõng nhö khoaûng caùch giöõa caùc thanh - Ñaûm baûo ñoä oån ñònh cuûa khung, löôùi theùp khi ñoå, ñaàm beâ toâng - Ñaûm baûo ñoä daøy lôùp beâ toâng baûo veä coát theùp 3. Thi coâng ñaøi coïc * Phaân ñoaïn ñoå beâ toâng Khoái löôïng beâ toâng caàn thi coâng nhoû neân chia coâng trình thaønh 1 phaân ñoaïn ñoå beâ toâng. * Yeâu caàu veà beâ toâng Ñuùng caáp phoái, ñuùng ñoä suit * Chuù yù khi ñoå beâ toâng - Tröôùc khi ñoå caàn nghieäm thu coát theùp, saøn coâng taùc, phaûi laøm saïch vaùn khuoân, coát theùp, doïn raùc, söûa khuyeát taät - Khi ñoå beâ toâng leân lôùp vöõa khoâ ñaõ ñoå tröôùc thì phaûi laøm saïch maët beâ toâng, raûi leân maët tieáp xuùc moät lôùp hoà xi maêng roài môùi tieán haønh ñoå beâ toâng - Thôøi gian cho pheùp khi troän cho ñeán ñoå xong khoâng quaù 2 giôø * Nhöõng bieän phaùp vaø nguyeân taéc khi ñoå beâ toâng - Chieàu cao ñoå beâ toâng khoâng vöôït quaù 2.5 m - Ñoå beâ toâng töø treân xuoáng, saøn coâng taùc cao hôn maët ñoå beâ toâng - Ñoå töø xa veà gaàn so vò trí tieáp nhaän beâ toâng - Chieàu daøy vaø dieän tích ñoå beâ toâng phuø hôïp vôùi loaïi ñaàm söû duïng * Coâng taùc ñaàm beâ toâng: söû duïng loaïi ñaàm duøi Lieân Xoâ coù baùn kính taùc duïng 60(cm). Thôøi gian ñaàm taïi moãi vò trí 30 giaây - Khoâng neân ñaàm quaù laâu vì luùc ñoù vöõa beâ toâng seõ laéng xuoáng, xi maêng vaø caùt seõ taäp trung xung quanh ñaàm gaây ra hieän töôïng phaân taàng - Daáu hieäu chöùng toû ñaõ ñaàm xong laø khoâng thaáy vöõa beâ toâng suït luùn roõ raøng vaø treân maët baèng phaúng coù boït xi maêng noåi leân - Khi ruùt ñaàm vaän chuyeån sang vò trí khaùc phaûi ruùt töø töø vaø khoâng taét ñoäng cô ñeå traùnh loã roãng trong beâ toâng ñaõ ñaàm - Moãi böôùc cuûa ñaàm khoâng vöôït quaù 1.5 baùn kính aûnh höôûng cuûa ñaàm 4. Coâng taùc baûo döôõng beâ toâng ñaøi coïc Nhaèm taïo ñieàu kieän ninh keát beâ toâng toát ta tieán haønh baûo döôõng beâ toâng. Coâng taùc baûo döôõng beâ toâng goàm: Khoâng cho nöôùc beân ngoaøi thaâm nhaäp, khoâng laøm maát nöôùc maët beâ toâng Khoâng gaây va chaïm khi beâ toâng coøn yeáu, khoâng gaây rung ñoäng laøm aûnh höôûng löïc dính beâ toâng vaø theùp Che chaén khi möa naéng vaø giöõ aåm thöôøng xuyeân nhö duøng bao taûi thaám nöôùc, caùt, rôm raï IV. Coâng taùc coffa Coâng taùc coáp pha ñoùng vai troø quan troïng trong vieäc hình thaønh hình daùng keát caáu khung nhaø. Coâng trình thi coâng laø moät coâng trình lôùn, coù maët baèng saøn ôû caùc taàng töông ñoái gioáng nhau, raát thích hôïp choïn heä thoáng coáp pha theùp ñònh hình ñeå thi coâng. Moùng, coät ñöôïc gheùp bôûi caùc taám coâp pha theùp ñònh hình, keát hôïp caùc thanh choáng xieân vaø goâng theùp Daàm ñöôïc laép gheùp bôûi caùc taám coáp pha ñònh hình, taám goùc (cho daàm), bu loâng giaèng (cho töôøng). Coáp pha saøn cuõng baèng theùp, choáng coáp pha saøn baèng daøn giaùo, coät choáng theùp, caùc coät choáng lieân keát vôùi nhau baèng oáng theùp ñöôïc khoaù chaët vaøo thaân coät choáng bôûi khoaù giaùo. Caùc yeâu caàu khi laép döïng coáp pha ñaø giaùo: Yeâu caàu chung Coáp pha ñaø giaùo phaûi ñöôïc gheùp kín, khít khoâng ñöôïc laøm maát nöôùc vöõa xi maêng khi ñoå vaø ñaàm beâ toâng, ñoàng thôøi phaûi baûo veä beâ toâng môùi ñoå döôùi taùc duïng cuûa thôøi tieát Coáp pha ñaø giaùo caàn ñöôïc gia coâng, laép döïng sao cho ñaûm baûo ñuùng hình daùng vaø kích thöôùc cuûa keát caáu theo qui ñònh cuûa thieát keá Yeâu caàu laép döïng coáp pha, daøn giaùo - Beà maët tieáp xuùc beâ toâng caàn ñöôïc choáng dính. Coáp pha thaønh beân cuûa caùc keát caáu daàm, saøn, töôøng vaø coät neân laép ñaët sao cho phuø hôïp vôùi vieäc thaùo dôõ sôùm maø khoâng bò aûnh höôûng ñeán caùc phaàn coâp pha vaø ñaø giaùo coøn löu laïi ñeå choáng ñôõ (nhö coâp pha ñaùy daàm, saøn, coät choáng). - Laép döïng coáp pha ñaø giaùo cuûa caùc taám saøn vaø caùc boä phaän khaùc cuûa nhaø caàn ñaûm baûo ñieàu kieän coù theå thaùo dôõ töøng boä phaän vaø di chuyeån daàn theo quaù trình ñoå vaø ñoâng cöùng cuûa beâ toâng - Truï choáng ñaø giaùo phaûi ñaët vöõng chaéc treân neàn cöùng, khoâng bò tröôït vaø khoâng bò bieán daïng khi chòu taûi troïng vaø taùc ñoäng trong quaù trình thi coâng - Laép döïng coáp pha ñaø giaùo caàn coù caùc moác traéc ñaït hoaëc caùc bieän phaùp thích hôïp, ñeå thuaän lôïi cho vieäc kieåm tra tim truïc vaø cao ñoä cuûa caùc keát caáu - Trong quaù trình laép döïng coáp pha caàn caáu taïo moät soá loã thích hôïp ôû phía döôùi ñeå khi coï röûa maët neàn nöôùc vaø raùc baån coù choã thoaùt ra ngoaøi. Tröôùc khi ñoå beâ toâng caùc loã naøy phaûi ñöôïc bòt kín laïi 3. Yeâu caàu khi kieåm tra vaø nghieäm thu coâng taùc laép döïng coáp pha, ñaø giaùo - Vieäc nghieäm thu coâng taùc laép döng coáp pha ñaø giaùo ñöôïc tieán haønh taïi hieän tröôøng, keát hôïp vôùi vieäc ñaùnh giaù xem xeùt keát quaû kieåm tra theo qui ñònh -Vieäc kieåm tra vaø nghieäm thu caàn tieán haønh döïa theo caùc yeâu caàu sau: + Ñoä chính xaùc cuûa coáp pha, ñaûm baûo caáu kieän sau khi ñuùc beâ toâng ñuùng vôùi thieát keá + Ñoä vöõng chaéc cuûa coáp pha, ñaûm baûo khaû naêng chòu löïc + Ñoä chaët kín giöõa caùc taám coáp pha, ñaûm baûo khoâng cho vöõa beâ toâng thoaùt ra trong quaù trình ñoå beâ toâng + Kieåm tra coáp pha, ñaø giaùo caàn söû duïng caùc maùy traéc ñaït hoaëc caùc duïng cuï ño khaùc coù ñoä chính xaùc töông ñoái nhö: day doïi, thöôùc xeáp….. 4.Yeâu caàu khi thaùo dôõ coáp pha, ñaø giaùo Coáp pha, ñaø giaùo chæ ñöôïc thaùo dôõ khi beâ toâng ñaït ñöôïc cöôøng ñoä caàn thieát ñeå keát caáu chòu ñöôïc troïng löôïng baûn thaân vaø caùc taûi troïng ñoäng khaùc trong caùc giai ñoaïn thi coâng sau Khi thaùo dôõ coáp pha ñaø giaùo caàn traùnh gaây öùng suaát ñoät ngoät hoaëc va chaïm maïnh laøm hö haïi ñeán keát caáu beâ toâng Khi thaùo dôõ coáp pha ñaø giaùo ôû caùc taám saøn ñoå beâ toâng toaøn khoái caàn löu yù: + Ñeå laïi toaøn boä ñaø giaùo vaø coät choáng ôû taám saøn naèm keà döôùi taám saøn saép ñoå beâ toâng + Thaùo dôõ töøng boä phaän coät choáng coáp pha cuûa taám saøn vaø ñeå laïi caùc coät choáng an toaøn caùch nhau 3m döôùi caùc daàm coù nhòp lôùn hôn 4m * Chuù yù: Coáp pha, ñaø giaùo sau khi thaùo dôõ xong phaûi nhanh choùng caïo röûa, nhoå saïch ñinh, söûa chöõa, phaân loaïi, bao quaûn chöù khoâng ñöôïc pheùp ñeå ngoån ngang laøm caûn trôû vaän chuyeån vaø thi coâng caùc coâng taùc tieáp theo 5. Coáp pha ñaøi moùng - Moùng cuûa coâng trình laø moùng coïc ñaøi thaáp, dieän tích laø 1.5 x 1.8m2; 1.8 x 2.1m2, cao 1.5m - Vaùn khuoân sau khi thi coâng xong coát theùp roài môùi gheùp laïi - Ñeå coá ñònh vò trí, chaân vaùn khuoân phaûi ñöôïc ñoùng leân caùc thanh ñònh vò, caùc thanh ñònh vò naøy lieân keát xuoáng neàn beâ toâng baèng suùng baén ñinh - Caùc goâng ngang chòu aùp löïc ngang taùc duïng leân thaønh vaùn khuoân do ñoå beâ toâng - Ñeå coá ñònh theùp chôø ôû coå moùng ta duøng caùc thanh giaèng baèng goã buoäc coá ñònh theo hai phöông ngang, doïc - Khoâng caàn phaûi döïng daøn giaùo xung quanh ñaøi coïc, khi thi coâng beâ toâng coâng nhaân coù theå ñöùng treân ñaøi ñieàu chænh voøi bôm vaø duøng ñaàm duøi ñeå ñaàm beâ toâng - Trong quaù trình laép döïng phaûi thöôøng xuyeân kieåm tra tim coät baèng maùy traéc ñòa a. Trình töï laép döïng coáp pha ñaøi moùng - Laáy daáu chu vi ñaøi moùng - Ñaët goã ñeäm ngay meùp ngoaøi ñöôøng chu vi baät möïc vaø lieân keát goã ñeäm vôùi beâ toâng moùng baèng suùng baén ñinh - Ñaët caùc taám vaùn khuoân ñònh hình vaøo vò trí (gheùp 3 maët), lieân keát söôøn ngang cuoái cuøng cuûa taám vaùn khuoân baèng ñinh - Caùc taám vaùn khuoân ñöôïc ñaët keà nhau vaø ñöôïc lieân keát vôùi nhau baèng caùc choát neâm - Laép döïng taïm thôøi choáng xieân ñeå giöõ caùc taám coáp pha - Tieán haønh laép ñaët coát theùp - Kieåm tra ñoä thaúng ñöùng cuûa vaùn khuoân - Laép ñaët söôøn doïc, söôøn ngang vaø ñieàu chænh choáng xieân - Kieåm tra vaø söûa chöõa laàn cuoái cuøng tröôùc khi ñoå beâ toâng b. Thaùo coáp pha ñaøi moùng Trình töï thaùo coáp pha ñaøi moùng laøm ngöôïc laïi khi laép 6. Coáp pha coät a. Trình töï laép coáp pha coät - Toå traéc ñaït caàn tieán haønh ñònh vò laïi tim coät leân maët saøn ngay taïi vò trí chaân coät (baèng sôn ñoû caùch meùp coät 10 cm) vaø ñoùng caùc khung ñònh vò ôû chaân coät - Coáp pha boán maët coät ñöôïc laép töø döôùi leân treân baèng vaùn khuoân theùp ñònh hình, taïi goùc coät caùc taám coáp pha ñöôïc lieân keát vôùi nhau baèng caùc taám goùc L65x65. Xung quanh coät ñöôïc laép ñaët goâng theùp ñeå chòu aùp löïc ngang khi ñoå beâ toâng. Khi laép döïng, hieäu chænh coá ñònh coáp pha ôû chaân coät tröôùc theo caùc tim truïc ñaõ ñònh vò laïi - Ñeå coá ñònh chaéc khung coät ngöôøi ta duøng caùc caây choáng xieân ñeå choáng - Caàn kieåm tra coät theo caùc phöông trong quaù trình laép coáp pha, coù theå duøng phöông phaùp sau ñeå kieåm tra: + Trong maët caét ngang cuûa coät duøng maùy traéc ñòa ñeå kieåm tra + Trong maët phaúng thaúng ñöùng duøng caùc quaû doïi ñeå kieåm tra - Duøng maùy thuyû bình hoaëc oáng nivoâ ñöa coát cao ñoä leân coáp pha ñaàu coät (laøm daáu baèng ñinh hoaëc sôn) ñeå tieän cho vieäc ñoå beâ toâng b. Thaùo coáp pha coät Quaù trình thaùo coáp pha coät laøm ngöôïc laïi khi laép, nhöng chuù yù tuyeät ñoái khoâng duøng goâng laøm choã ñöùng khi ñieàu chænh vaùn khuoân vaø ñoå beâ toâng 7. Coáp pha daàm saøn Sau khi thaùo vaùn khuoân coät ta tieán haønh laép döïng coáp pha daàm saøn, trình töï laép döïng theo höôùng thi coâng coät. Coáp pha daàm ñöôïc laép gheùp ôû ba maët, ñöôïc giöõ oån ñònh baèng caùc söôøn goã, neïp goã vaø caây choáng. Coáp pha saøn ñöôïc gheùp baèng nhöõng taám coáp pha theùp ñònh hình. Taïi nhöõng vò trí kích thöôùc taám coâp pha theùp khoâng vöøa thì duøng caùc taám buø hoaëc caùc taám coáp pha goã laáp choã. Ñôõ coáp pha saøn laø caùc heä daàm ruùt CT-DR 0.1 a.Trình töï laép gheùp vaùn khuoân daàm saøn - Toå traéc ñòa ñònh vò laïi cao ñoä chuaån coát 1m vaøo maët beâ toâng coät (baèng sôn ñoû) vaø kieåm tra laïi tim daàm ñeå coâng taùc laép coáp pha ñaùy daàm, saøn ñöôïc chuaån xaùc. - Ñaët caùc caây choáng theùp ñuùng vò trí, ñieàu chænh chieàu cao caây choáng cho phuø hôïp. - Ñaët ñaø ngang baèng goã treân ñaàu kích. - Ñaët vaùn khuoân ôû maët ñaùy cuûa daàm, thaønh daàm, giöõ oån ñònh vaùn khuoân ñaùy vaø thaønh daàm. - Boá trí caùc daàm ruùt vaø kieåm tra laïi ñoä baèng phaúng cuûa daàm ruùt. - Laép gheùp caùc taám vaùn khuoân saøn. b. Trình töï thaùo vaùn khuoân daàm saøn - Thaùo daàm ruùt. - Thaùo vaùn khuoân saøn. - Thaùo caây choáng vaø ñaø ngang döôùi ñaùy vaùn khuoân daàm, thaùo vaùn khuoân daàm vaø thaønh daàm. - Thaùo taát caû caùc giaùo choáng coâng cuï coøn laïi. 8. Giôùi thieäu veà boä coáp pha SHIHWAN a. Öu ñieåm - Laép döïng vaø thaùo raùp nhanh choùng, deã daøng. - Coù ñoä luaân löu cao, chòu ñöôïc taûi troïng lôùn, giaûm giaù thaønh xaây döïng - Beà maët caùc caáu kieän sau khi ñuùc beâ toâng thì nhaün, phaúng. - Troïng löôïng nheï, hình daùng kích thöôùc phuø hôïp vôùi töøng caáu kieän, coù theå xeáp goïn gaøng chieám khoâng gian ít trong maët baèng xaây döïng. b. Thoâng soá kyõ thuaät Söôøn ñöôïc caáu taïo bôûi caùc thanh theùp coù: beà daøy 8mm; beà roäng 63.5mm; troïng löôïng 2.6 KG/m * Kích thöôùc caùc taám panel daàm, saøn, töôøng, coät, ñaøi moùng A/B 900 Kg 1200 Kg 1500 Kg 1800 Kg 100 6.9 8.7 10.5 12.4 150 7.8 9.6 12.0 13.7 200 8.7 10.1 12.8 15.5 250 9.6 11.0 14.8 16.5 300 10.1 12.8 16.0 17.4 350 11.0 13.7 17.0 19.2 400 11.9 14.6 17.8 21.0 450 12.4 15.5 18.7 22.3 500 13.3 16.9 20.1 24.0 550 14.2 18.3 22.0 26.0 600 14.3 19.0 23.0 28.0 * Kích thöôùc taám cheøn goùc A (mm) B (mm) C (mm) Kg 50 50 900 2.754 50 50 1200 2.672 50 50 1500 4.590 50 50 1800 5.508 * Kích thöôùc taám goùc ngoaøi A (mm) B (mm) C (mm) Kg 65 65 900 3.78 65 65 1200 5.16 65 65 1500 6.45 65 65 1800 7.74 * Kích thöôùc taám goùc trong A (mm) B (mm) L (mm) 100 100 900 150 150 1200 100 100 1500 150 150 1800 V. Coâng taùc coát theùp 1. Yeâu caàu chung - Coát theùp duøng trong keát caáu beâ toâng coát theùp phaûi ñaûm baûo caùc yeâu caàu cuûa thieát keá, ñoàng thôøi phaûi phaûi phuø hôïp vôùi caùc qui ñònh hieän haønh. - Tröôøng hôïp duøng coát theùp ngoaïi nhaäp thì phaûøi coù caùc chöùng chæ kyõ thuaät keøm theo vaø caàn laáy maãu thí nghieäm ñeå kieåm tra. - Coát theùp coù theå gia coâng taïi hieän tröôøng hoaëc taïi nhaø maùy, nhöng neân ñaûm baûo möùc ñoä cô giôùi phuø hôïp vôùi khoái löôïng theùp töông öùng caàn gia coâng. - Coát theùp tröôùc khi gia coâng vaø tröôùc khi ñoå beâ toâng caàn ñaûm baûo: + Beà maët saïch, khoâng dính buøn ñaát, daàu môõ, khoâng coù vaåy saét vaø caùc lôùp gæ. + Caùc thanh theùp bò heïp, bò giaûm tieát dieän do ñaùnh gæ hoaëc do caùc nguyeân nhaân khaùc khoâng vöôït quaù giôùi haïn cho pheùp laø 2% ñöôøng kính. Neáu vöôït quaù giôùi haïn naøy thì loaïi theùp ñoù ñöôïc duøng theo dieän tich tieát dieän thöïc teá coøn laïi. + Coát theùp caàn ñöôïc söûa thaúng vaø ñaùnh gæ. Caét vaø uoán coát theùp - Caét vaø uoán coát theùp chæ ñöôïc thöïc hieän baèng phöông phaùp cô hoïc. - Coát theùp phaûi ñöôïc caét uoán phuø hôïp vôùi hình daùng, kích thöôùc cuûa thieát keá. Saûn phaåm coát theùp ñaõ caét vaø uoán ñöôïc tieán haønh kieåm tra theo töøng loâ. Moãi loâ goàm 100 thanh theùp cuøng loaïi ñaõ caét vaø uoán, cöù moãi loâ laáy 5 thanh baát kyø ñeå kieåm tra. - Theùp coù ñöôøng kính töø 10mm trôû xuoáng coù theå duøng keùo, caøn cua ñeå caét uoán. Theùp coù ñöôøng kính töø 12mm trôû leân coù theå duøng maùy ñeå caét uoán. Haøn coát theùp - Lieân keát haøn coù theå thöïc hieän theo nhieàu caùch khaùc nhau nhöng phaûi ñaûm baûo chaát löôïng moái haøn theo yeâu caàu thieát keá. - Lieân keát haøn coù beà maët nhaün, khoâng chaùy, khoâng ñöùt quaõng, khoâng thu heïp cuïc boä, ñaûm baûo chieàu daøy vaø chieàu cao ñöôøng haøn ñuùng thieát keá. - Lieân keát haøn ñöôïc kieåm tra theo töøng chuûng loaïi vaø töøng loâ. Moãi loâ goàm 100 moái haøn hoaëc 100 coát theùp loaïi khung, loaïi löôùi ñaõ haøn. Nhöõng loâ saûn phaåm naøy ñöôïc kieåm tra theo nguyeân taéc sau: + Moãi loâ laáy 5% saûn phaåm nhöng khoâng ít hôn 6 maãu ñeå kieåm tra kích thöôùc, 3 maãu ñeå thöû keùo vaø 3 maãu ñeå thöû uoán + Trò soá sai leäch so vôùi thieát keá khoâng vöôït quaù caùc giaù trò qui ñònh ñoái vôùi chaát löôïng moái haøn Noái buoäc coát theùp - Vieäc noái buoäc ñoái vôùi moãi loaïi coát theùp ñöôïc thöïc hieän theo qui ñònh cuûa thieát keá. Khoâng noái ôû nhöõng vò trí chòu löïc lôùn vaø choã uoán cong. Trong moät maët caét ngang cuûa tieát dieän keát caáu khoâng noái quaù 25% dieän tích toång coäng cuûa coát theùp chòu löïc ñoái vôùi coát theùp troøn trôn, vaø khoâng quaù 50% ñoái vôùi coát theùp coù gôø - Vieäc noái buoäc coát theùp phaûi thoaû maõn yeâu caàu sau: + Chieàu daøi noái buoäc coát theùp chòu löïc trong caùc khung vaø löôùi coát theùp khoâng ñöôïc nhoû hôn 250mm ñoái vôùi theùp chòu keùo, vaø khoâng nhoû hôn 200mm ñoái vôùi theùp chòu neùn. + Khi noái buoäc, coát theùp ôû vuøng chòu keùo phaûi uoán moùc ñoái vôùi coát theùp troøn trôn, coát theùp coù gôø thì khoâng uoán moùc. + Daây buoäc duøng daây theùp meàm coù ñöôøng kính 1mm. + Trong caùc moái noái caàn buoäc ôû 3 vò trí (2 ñaàu vaø ôû giöõa). Vaän chuyeån vaø laép döïng coát theùp * Vieäc vaän chuyeån coát theùp ñaõ gia coâng caàn ñaûm baûo yeâu caàu sau: - Khoâng laøm hö haïi vaø bieán daïng saûn phaåm coát theùp. - Coát theùp töøng thanh neân buoäc thaønh töøng loâ theo chuûng loaïi vaø soá löôïng ñeå traùnh nhaàm laãn khi söû duïng. - Caùc khung, löôùi coát theùp lôùn neân coù bieän phaùp phaân chia thaønh töøng boä phaän nhoû phuø hôïp vôùi phöông tieän vaän chuyeån. * Coâng taùc laép döïng coát theùp caàn thoaû maõn caùc yeâu caàu sau: - Caùc boä phaän laép döïng tröôùc khoâng gaây trôû ngaïi cho caùc boä phaän laép döïng sau. - Coù bieän phaùp oån ñònh vò trí coát theùp khoâng ñeå bieán daïng trong quaù trình thi coâng. - Khi ñaët coát theùp vaø coáp pha töïa vaøo nhau taïo thaønh moät toå hôïp cöùng thì coáp pha chæ ñöôïc ñaët treân caùc giao ñieåm cuûa coát theùp chòu löïc vaø theo ñuùng vò trí qui ñònh cuûa thieát ke.á - Caùc con keâ caàn ñaët taïi caùc vò trí thích hôïp tuyø theo maät ñoä coát theùp nhöng khoâng lôùn hôn 1m moät ñieåm keâ. Con keâ coù chieàu daøy baèng lôùp beâ toâng baûo veä coát theùp vaø ñöôïc laøm baèng caùc loaïi vaät lieäu khoâng aên moøn coát theù, khoâng phaù huyû beâ toâng. - Sai leäch chieàu daøy lôùp beâ toâng baûo veä so vôùi thieát keá khoâng vöôït quaù 3mm ñoái vôùi lôùp beâ toâng baûo veä coù chieàu daøy a nhoû hôn 15 mm vaø 5mm khi a lôùn hôn 15 mm. - Vieäc lieân keát caùc thanh coát theùp khi laép döïng caàn thöïc hieän theo yeâu caàu sau: + Soá löôïng moái noái buoäc hay haøn dính khoâng nhoû hôn 50% soá ñieåm giao nhau theo thöù töï xen keõ. + Trong moät soá tröôøng hôïp, caùc goùc cuûa theùp ñai vôùi theùp chòu löïc phaûi haøn dính 100%. Kieåm tra vaø nghieäm thu coâng taùc coát theùp - Kieåm tra coâng taùc coát theùp bao goàm caùc vieäc sau : + Söï phuø hôïp cuûa caùc loaïi coát theùp ñöa vaøo söû duïng so vôùi thieát keá. + Coâng taùc gia coâng coát theùp; phöông phaùp caét, uoán, laøm saïch beà maët coát theùp tröôùc khi gia coâng. + Söï phuø hôïp veà thay ñoåi coát theùp so vôùi thieát ke.á + Söï phuø hôïp cuûa phöông tieân vaän chuyeån ñoái vôùi coát theùp ñaõ gia coâng. + Söï phuø hôïp cuûa caùc loaïi coát theùp chôø vaø chi tieát ñaët saün so vôùi thieát ke.á + Söï phuø hôïp cuûa caùc loaïi vaät lieäu laøm con keâ, maät ñoä cuûa caùc ñieåm keâ vaø sai leäch chieàu daøy cuûa lôùp beâ toâng baûo veä so vôùi thieát keá. - Vieäc nghieäm thu coâng taùc coát theùp phaûi tieán haønh taïi hieän tröôøng ñeå ñaùnh giaù chaát löôïng cuûa coâng taùc coát theùp so vôùi thieát keá tröôùc khi ñoå beâ toâng - Khi nghieäm thu caàn phaûi coù hoà sô bao goàm: + Caùc baûn veõ thieát keá coù ghi ñaày ñuû söï thay ñoåi coát theùp trong quaù trình thi coâng. + Caùc keát quaû kieåm tra maãu thöû veà chaát löôïng coát theùp, moái haøn vaø gia coâng coát theùp. + Caùc bieân baûn nghieäm thu kyõ thuaät trong quaù trình thi coâng. Phöông phaùp vaø caùc böôùc tieán haønh laép ñaët coát theùp cho caùc keát caáu Ñaøi moùng - Tröôùc khi laép döïng coát theùp caàn tieán haønh xaùc ñònh khoaûng caùch giöõa caùc coát doïc, coát ngang vaø laøm daáu baèng sôn. - Tieán haønh ñaët töøng thanh vaøo vò trí vaø buoäc laïi chaéc chaén. - Coát theùp lôùp treân ñaøi moùng neân duøng “ngöïa goã” gaùc taïm ñeå ñôõ, sau khi buoäc xong caùc lôùp coát theùp thì thaùo ra. Coät - Coát theùp coät neân ñöôïc gia coâng tröôùc thaønh khung theùp, sau ñoù caåu leân vaø döïng vaøo vò trí. - Do soá löôïng coát theùp coät nhieàu neân khi gia coâng thaønh loàng theùp, theùp doïc neân keâ leân ngöïa goã, sau ñoù môùi coá ñònh coát ñai. Daàm saøn - Coát theùp daàm chính ñöôïc ñaët taïi choã vaø ñaët töøng thanh, coát theùp daàm cuõng keâ leân trong khi laép döïng, sau khi laép xong môùi haï xuoáng ñuùng vò trí. - Coát theùp daàm phuï ñöôïc loàng vaøo coát theùp daàm chính, sau khi ñaët xong coát theùp daàm chính thì loøn töøng caây theùp daàm phuï vaøo khung theùp daàm chính, loàng coát ñai vaøo daàm phuï, ñieàu chænh vaø coá ñònh. - Sau khi hoaøn taát xong coát theùp daàm chính thì tieán haønh raõi coát theùp saøn luoàn qua khung theùp daàm theo hai phöông, coát theùp theo phöông caïnh ngaén (cuûa oâ saøn) ñöôïc ñaët döôùi, caïnh daøi thì ñaët ôû treân. - Hieäu chænh coát theùp saøn cho ñuùng khoaûng caùch theo yeâu caàu thieát keá roài coá ñònh laïi. Chuù yù: - Coù theå duøng caùc vieân ñaù coù kích thöôùc phuø hôïp ñeå laøm con keâ cho coät, daàm, saøn (ñoái vôùi lôùp theùp döôùi, lôùp theùp treân thì duøng caùc “chaân vòt” baèng theùp ñeå keâ) ñeå ñaûm baûo chieàu daøy lôùp beâ toâng baûo veä vaø khoaûng caùch giöõa hai lôùp coát theùp (ñoái vôùi saøn). -Khi ñaët coát theùp töôøng, coät vaø caùc keát caáu thaúng ñöùng khaùc cao treân 3m thì cöù caùch 2m cao phaûi laøm saøn coâng taùc roäng treân 1m, coù haøng lan can cao treân 0.8m. Khoâng ñöôïc ñöùng treân caùc khung coát theùp ñeå laøm baát cöù vieäc gì. - Di chuyeån treân saøn ñaõ laép xong coát theùp phaûi duøng vaùn loùt treân ñöôøng di chuyeån. - Khoâng ñöôïc döï tröõ quaù nhieàu coát theùp treân saøn coâng taùc. VI. Coâng taùc beâ toâng Ñoái vôùi daàm, saøn, töôøng chaén, moùng thì ñoå beâ toâng baèng maùy bôm. Coät thì ñoå baèng caàn truïc Choïn thaønh phaàn beâ toâng - Ñeå ñaûm baûo chaát löôïng thì beâ toâng maùc 150 trôû leân thaønh phaàn vaät lieäu trong beâ toâng phaûi ñöôïc thieát keá thoâng qua phoøng thí nghieäm. Cheá taïo hoãn hôïp beâ toâng - Xi maêng, caùt, ñaù daêm hoaëc soûi vaø caùc chaát phuï gia loûng ñeå cheá taïo hoãn hôïp beâ toâng ñöôïc caân theo khoái löôïng. Nöôùc vaø caùc chaát phuï gia ñöôïc ñong theo theå tích. - Caùt röûa xong ñeå khoâ raùo roài môùi caân ñong. - Hoãn hôïp beâ toâng caàn ñöôïc troän baèng maùy. Chæ khi naøo khoái löôïng ít thì môùi troän baèng tay. - Trong quaù trình troän, ñeå traùnh hoãn hôïp beâ toâng baùm dính vaøo thuøng troân, cöù sau 2 giôø laøm vieäc thì caàn ñoå vaøo thuøng toaøn boä coát lieäu lôùn vaø nöôùc cuûa meû troän vaø quay maùy troän khoaûng 5 phuùt, sau ñoù cho xi maêng vaø nöôùc vaøo troän tíeâp theo thôøi gian qui ñònh. Vaän chuyeån hoãn hôïp beâ toâng Vieäc vaän chuyeån hoãn hôïp vöõa beâ toâng töø nôi troäân ñeán nôi ñoå caàn ñaûm baûo caùc yeâu caàu sau: - Traùnh ñeå hoãn hôïp beâ toâng bò phaân taàng, bò chaûy nöôùc xi maêng vaø bi maát nöôùc do naéng, gioù. - Thôøi gian cho pheùp löu cuûa hoãn hôïp beâ toâng trong quaù trình vaän chuyeån ñöôïc laáy theo baûng sau: Nhieät ñoä (oC) Thôøi gian vaän chuyeån cho pheùp (phuùt) Lôùn hôn 30 30 20 - 30 45 10 - 20 60 5 - 10 90 - Vaän chuyeån hoãn hôïp beâ toâng baèng thuû coâng chæ aùp duïng vôùi cöï li khoâng xa quaù 200m. Neáu hoãn hôïp beâ toâng bò phaân taàng caàn troän laïi tröôùc khi ñoå vaøo coáp pha. - Khi duøng thuøng treo ñeå vaän chuyeån hoãn hôïp beâ toâng thì hoãn hôïp beâ toâng ñoå vaøo thuøng treo khoâng vöôït quaù 90 – 95% dung tích cuûa thuøng. - Khi duøng maùy bôm beâ toâng ñeå vaän chuyeån thì thaønh phaàn vaø ñoä suït cuûa beâ toâng caàn ñöôï._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docTHICONG.doc
 • dwgBIA.dwg
 • docBIAT1.doc
 • dwgCAUTHANG.dwg
 • dwgCOC NHOI.dwg
 • docCOCEP.doc
 • dwgCOCEP.dwg
 • docCOCNHOI.doc
 • dwgDAMDOC.dwg
 • dwgHONUOC.dwg
 • docKETCAU.doc
 • dwgKHUNG1.dwg
 • dwgKHUNG2.dwg
 • dwgKHUNG3.dwg
 • docLOICAMON.doc
 • dwgMAT CAT.dwg
 • dwgMATBEN.dwg
 • dwgMATDUNG.dwg
 • dwgSAN THUONG + MAI + KY THUAT.dwg
 • dwgSAN.dwg
 • docTAILIEU.doc
 • dwgTCCOCEP.dwg
 • dwgTCKHUNGIN.dwg
 • xlsTHEPCOT.XLS
 • xlsthepdam.XLS
 • dwgTRET-LAU 1.dwg
Tài liệu liên quan