Phân tích văn hoá doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Kinh Đô

Tài liệu Phân tích văn hoá doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Kinh Đô: ... Ebook Phân tích văn hoá doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Kinh Đô

doc8 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1417 | Lượt tải: 1download
Tóm tắt tài liệu Phân tích văn hoá doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Kinh Đô, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề tài: PHÂN TÍCH VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ V¡N HO¸ Kinh ®« S¶n phÈm c¬ b¶n t¹o nªn gi¸ trÞ cuéc sèng Từ một phân xưởng nhỏ, trong 10 năm qua, Công ty Kinh Đô không ngừng phát triển và đang nỗ lực trở thành một công ty sản xuất bánh kẹo hàng đầu ở VN và cả khu vực Đông Nam Á.Nói đến công ty Kinh Đô phải nói đến Bánh Trung Thu Kinh Đô. V× sao Kinh §« l¹i cã thÓ trë thµnh mét th­¬ng hiÖu m¹nh ®Õn vËy?Theo c¸c chuyªn gia ,®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu trªn,Kinh §« ®· cã mét nÒn v¨n ho¸ ®Æc tr­ng doanh nghiÖp m¹nh,mét chiÕn l­îc ho¹t ®éng ®óng ®¾n vµ bµI b¶n.§ã lµ toµn bé nh÷ng nh©n tè v¨n ho¸ ®­îc Kinh §« chän läc,t¹o ra,sö dông vµ biÓu hiÖn trong ho¹t ®éng kinh doanh,t¹o nªn b¶n s¾c kinh doanh rÊt Kinh §«. 1.VH cña Kinh §« thÓ hiÖn ë 3 cÊp ®é: 1.1.CÊp ®é thø nhÊt:Nh÷ng qu¸ tr×nh vµ cÊu tróc h÷u h×nh cña doanh nghiÖp §Õn kho¶ng 1999,sau 4 n¨m ®i vµo ho¹t ®éng,hÖ thèng Kinh §« bakery lÇn l­ît ra ®êi.§­îc thiÕt kÕ vµ x©y dung theo m« h×nh cao cÊp hiÖn ®¹i cña c¸c n­íc ph¸t triÓn,Kinh §« Bakery lµ kªnh b¸n hµng trùc tiÕp cña C«ng ty Kinh §«,víi hµng tr¨m lo¹i b¸nh kÑo vµ c¸c s¶n phÈm b¸nh t­¬i,víi mÉu m· bao b× hîp vÖ sinh,tiÖn lîi vµ ®Ñp m¾t,trang trÝ chñ yÕu b»ng 2 mµu vµng vµ ®á,võa b¾t m¾t l¹i võa thÈm mÜ .Thùc sù ®ã lµ n¬i kh¸ch hµng cã thÓ ®Õn lùa chän mét c¸ch tù do vµ tho¶i m¸i.§ång thêi,qua ®ã,c«ng ty tiÕp nhËn rÊt nhiÒu ý kiÕn ®ãng gãp còng nh­ ph¶n håi cña ng­êi tiªu dïng,tõ ®ã c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn s¶n phÈm,cung c¸ch phôc vô cña m×nh nhiÒu h¬n nh»m ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña ng­êi tiªu dïng,ngµy cµng cñng cè chç ®øng trong lßng ng­êi tiªu dïng trong bèi c¶nh thÞ tr­êng c¹nh tranh quyÕt liÖt.Thùc sù víi chiÕn l­îc nµy,Kinh §« ®· thùc sù ®Õn gÇn víi ng­êi tiªu dïng,n¾m ®­îc thÞ hiÕu vµ trùc tiÕp qu¶ng b¸ h×nh ¶nh riªng cña m×nh. Kh«ng chØ chó träng ®Õn lîi nhuËn,c«ng ty Kinh §« còng lu«n chó träng ®Õn c¸c ho¹t ®éng gi¶i trÝ,lÔ héi cho c«ng nh©n viªn vµ c¸c ho¹t ®éng x· héi: Hµng n¨m tõ n¨m 2004,c«ng ty Kinh §« ®Òu tæ choc “gi¶i bãng ®¸ truyÒn thèng Kinh §«”.Ho¹t ®éng nµy cña c«ng ty thùc sù ®· t¹o ra mét s©n ch¬I bæ Ých ®Ó rÌn luyÖn søc khoÎ cho CBCNV,®ång thêi th¾t chÆt t×nh ®oµn kÕt,g¾n bã gi÷a c¸c phßng ban,ph©n x­ëng vµ c¸c c«ng ty thµnh viªn trong ®¹i gia ®×nh Kinh §«.ChÝnh s¸ch nµy cña c«ng ty ch¾c ch¾n sÏ thóc ®Èy sù phÊn khëi,h¨ng say lµm viÖc hÕt m×nh cña CBCNV trong toµn c«ng ty. 2006:C«ng ty Kinh §« phèi hîp víi Héi Golf HCM tæ chøc gi¶i Golf “Kinh §« Golf Tournament 2006”nh©n kØ niÖm ngµy gi¶i phãng miÒn Nam 30/4 vµ Quèc tÕ lao ®éng 1/5.Th«ng qua gi¶i nµy,Kinh §« muèn lËp mét s©n ch¬i thÓ thao lµnh m¹nh,t¹o c¬ héi ®Ó giao l­u t¨ng c­êng h¬n n÷a gi÷a c¸c nhµ ngo¹i giao,®Çu t­,doanh nghiÖp vµ phæ biÕn m«n thÓ thao rÊt thó vÞ nµy. Kinh §« còng lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp tham gia tÝch cùc c¸c ho¹t ®éng tõ thiÖn x· héi. Trung thu n¨m 2003,Kinh §« trÝch 500 triÖu ®ång ñng hé quÜ cña héi b¶o trî bÖnh nh©n nghÌo thµnh phè HCM,®ång thêi phèi hîp víi c¸c c¬ quan ban ngµnh thµnh phè tæ chøc”Tuần Lễ Vì Hạnh Phúc Trẻ Thơ - Trung Thu 2003” tõ ngµy 4/9/2003 ®Õn 11/9/2003 t¹i nhµ h¸t Hoµ B×nh víi nhiÒu ch­¬ng tr×nh v¨n nghÖ,ho¹t ®éng tÆng quµ cho c¸c em cã hoµn c¶nh khã kh¨n. Hµng n¨m KInh §« ®Òu tµi trî chÝnh mét sè tiÒn lín cho nh÷ng ch­¬ng tr×nh tõ thiÖn nh­:c¸c ch­¬ng tr×nh giai ®iÖu t×nh th­¬ng lÇn 6.7 ë HCM.Vµ cßn rÊt nhiÒu nh÷ng ®ãng gãp cña Kinh §« mµ chóng ta kh«ng thÓ kÓ hÕt ®­îc. Thùc sù mét doanh nghiÖp kh«ng chØ m¹nh v× thu ®­îc lîi nhuËn cao mµ cßn thÓ hiÖn ë nh÷ng ®ãng gãp,cèng hiÕn cho sù ph¸t triÓn c«ng b»ng vµ bÒn v÷ng cña x· héi.TÊt c¶ ®Òu gãp phÇn ®ãng gãp vµo viÖc h×nh thµnh b¶n s¾c v¨n ho¸ cña doanh nghiÖp. BiÓu t­îng logo cña c«ng ty phÇn nµo thÓ hiÖn râ nÐt vÒ h×nh t­îng c«ng ty ,®¬n gi¶n nh­ng l¹i giµu ý nghÜa: Màu đỏ tượng trưng cho sức mạnh nội tại với đầy đủ tâm huyết và lòng trung thành, tất cả vì sự nghiệp xây dựng và phát triển của Công ty. Tên Kinh Đô là mong muốn của doanh nghiệp có sự lớn mạnh vững vàng, nâng cao tầm vóc và uy tín của mình trên thương trường. Hình Ellipse đại diện cho thị trường nội địa luôn tăng trưởng, sản phẩm Kinh Đô luôn chiếm thị phần quan trọng và ổn định. Vương miện đại diện cho thị trường xuất khẩu, sản phẩm Kinh Đô luôn hướng tới năm châu. Với sức bật trong đầu tư, tạo nên bước đột phá mới, sản phẩm sẽ ngày một vươn rộng có mặt khắp mọi nơi trên thế giới. MÉu m· s¶n phÈm:Kinh §« lu«n ®Çu t­ cho mÉu m· s¶n phÈm cña m×nh sao cho næi b©t,®Æc biÖt vµ dÔ tiÕp cËn víi kh¸ch hµng nhÊt.§iÓm nhÊn cña Kinh §« lµ dßng s¶n phÈm b¸nh trung thu:dßng s¶n phÈm ®Æc tr­ng phôc vô cho sè ®«ng,qua tong n¨m Kinh §« l¹i cho ra nh÷ng mÉu hép míi,n¨m nay lµ h×nh thang víi t«ng mµu h«ng vµ ®á thÓ hiÖn sù c¸ tÝnh,n¨ng ®éng,hiÖn ®¹i vµ c¶ sù dÞu dµng ®»m th¾m trªn mâi hép quµ.Dßng thø 2 lµ dßng b¸nh cao cÊp còngvíi mµu chñ ®¹o lµ mµu ®á,thiÕt kÕ ®Ñp,chÊt liÖu bao b× cao:hép gç quÝ ph¸i,hép giÊy sang träng víi nh÷ng tªn gäi ®Çy ý nghÜa:hång phóc,vinh hoa,thanh tó... 1.2. CÊp ®é thø 2:Nh÷ng gi¸ trÞ ®ù¬c c«ng bè: ChiÕn l­îc:hai chiÕn l­îc chÝnh lµ thùc hiÖn chiÕn thuËt s¸p nhËp,liªn doanh,liªn kÕt,hîp t¸c vµ më réng,®a d¹ng ho¸ ngµnh nghÒ. Môc tiªu;vÞ trÝ ®øng ®Çu trong ngµnh s¶n xuÊt b¸nh kÑo,kh«ng chØ chiÕm lÜnh thÞ tr­êng trong n­íc mµ cßn v­¬n ra tÇm thÕ giíi TriÕt lÝ kinh doanh: “Kinh §« lu«n ®i t×m sù kh¸c biÖt cho m×nh,t¹o mét lèi ®i riªng trong kinh doanh,trong ph¸t triÓn s¶n phÈm vµ c¶ ®Çu t­”. Tõ lóc thµnh lËp,Kinh §« ®· cã mét chiÕn l­îc ®óng ®¾n cho viÖc ph¸t triÓn th­¬ng hiÖu.§ã lµ c¸ tÝnh vµ sù thiÖn c¶m cña th­¬ng hiÖu.C¸ tÝnh cña s¶n phÈm lµ s¸ng t¹o kh«ng ngõng,hÇu hÕt s¶n phÈm ®Òu lµ lÇn ®Çu tiªn ®­îc s¶n xuÊt ë ViÖt Nam.Mçi n¨m Kinh §« chi hµng chôc tû ®ång cho viÖc qu¶ng b¸ th­¬ng hiÖu,trong ®ã cã phÇn kh«ng nhá lµ tµi trî cho c¸c ho¹t ®éng x· héi tõ v¨n ho¸,thÓ thao cho ®Õn tõ thiÖn,…Môc ®Ých lµ t¹o ra sù c¶m t×nh cña th­¬ng hiÖu. ¤ng TrÇn Kim Thµnh-Chñ tÞch H§QT c«ng ty cæ phÇn Kinh §« ®· ph¸t biÓu:”Kinh Đô quản lý theo cung cách hội nhập. Tổng giám đốc nếu làm không tốt, không tăng thêm lợi nhuận cho cổ đông cũng sẽ bị loại. Đó quả là thách thức lớn đối với tôi, sợ cũng có, nhưng tôi tin rằng mình có thể vượt qua”.Môc tiªu mµ c«ng ty quan t©m,®ã lµ tËp trung ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ®Ó h­íng tíi ph¸t triÓn bÒn v÷ng.Lớp học có máy lạnh, máy chiếu, đèn hình, bên ngoài có trà, bánh, cà phê, trái cây. Không khí lớp học sôi nổi, học viên chia thành từng nhóm thảo luận, đặt câu hỏi, giảng viên phản biện, chia sẻ kinh nghiệm…Đó là cảnh lớp học tại Trung tâm đào tạo Kinh Đô (Kinh Đô Training Center - KDT) một mô hình đào tạo trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty cổ phần Kinh Đô.Ngoµi ra c«ng ty cßn giữ nhân viên giỏi bằng cổ phần tại Kinh Đô. 1.3.CÊp ®é thø 3:Nh÷ng nhËn thøc chung Kinh §« vÉn duy tr× kh«ng khÝ lµm viÖc gia ®×nh,anh em g¾n bã víi nhau,ng­êi tµi cã quyÒn h­ëng cå phÇn cña c«ng ty,cã ®iÒu kiÖn tr¶I qua nhiÒu thö th¸ch tõ thùc tiÔn sinh ®éng ®Ó tr­ëng thµnh,®iÒu ®ã kÝch thÝch lßng say mª vµ s¸ng t¹o.L·nh ®¹o lu«n ph¶i nç lùc ®Ó theo kÞp héi nhËp,muèn thÕ,ph¶i häc tõ ®ång nghiÖp,ph¶i biÕt giao viÖc,giao quyÒn,giao tr¸ch nhiÖm,hiÓu vµ ®¸nh gi¸ ®óng n¨ng lùc cña mçi ng­êi. Toµn thÓ nh©n viªn,c«ng nh©n cña Kinh §« lu«n lµm viÖc hÕt m×nh v× sø mÖnh phôc vô kh¸ch hµng víi nh÷ng s¶n phÈm ®Çy t©m huyÕt,®éc ®¸o vµ c¸ tÝnh. 2.Nh÷ng ¶nh h­ëng tÝch cùc do nÒn v¨n ho¸ c«ng ty ®em l¹i ®èi víi sù ph¸t triÓn cña c«ng ty: Thùc sù ,nh÷ng thµnh c«ng cña Kinh §« trong thêi gian qua ®· cho thÊy sù ®óng ®¾n trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña c«ng ty.B»ng nh÷ng nÐt v¨n ho¸ riªng cã,Kinh §« ®· t¹o lËp ®­îc th­¬ng hiÖu trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ b¾t ®Çu v­ît ra biªn giíi,®Õn víi thÕ giíi.§ã lµ thµnh c«ng mµ cã ®ãng gãp mét phÇn quan träng cña nÒn v¨n ho¸ doanh nghiÖp.Cã thÓ nãi ®ã lµ mét nÒn v¨n ho¸ m¹nh mµ kh«ng dÔ dµng t¹o dùng. V¨n ho¸ cña doanh nghiÖp ®· t¹o ra phong c¸ch vµ b¶n s¾c riªng cña Kinh §«,di truyÒn,b¶o tån vµ ph¸t triÓn b¶n s¾c cña doanh nghiÖp qua nhiÒu thÕ hÖ thµnh viªn,t¹o ra kh¨ n¨ng ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña C«ng ty.§ã lµ nh÷ng gi¸ trÞ cèt lâi ®­îc ch¾t läc ,h×nh thµnh vµ ph¸t huy gi¸ trÞ ngµy cµng cao trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. V¨n ho¸ cña Kinh §« ®· t¹o ®­îc sù thiÖn c¶m cña kh¸ch hµng ®èi víi s¶n phÈm cña DN,hµi lßng víi dÞch vô vµ quyÕt ®Þnh g¾n bã l©u dµI víi th­¬ng hiÖu nµy.§ång thêi nã còng t¹o ra m«I tr­êng lµm viÖc th©n thiÖn,hiÖu qña,t¹o sù g¾n kÕt tõ Tång Gi¸m ®èc ®Õn tong nh©n viªn,thèng nhÊt ý chÝ vµ hµnh ®éng,h­íng c¸c thµnh viªn vµo môc tiªu chung lµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp bÒn v÷ng,t¨ng sù æn ®Þnh cña c«ng ty. Nhê nh÷ng chÝnh s¸ch X· héi tÝch cùc th× th­¬ng hiÖu Kinh §« ®­îc qu¶ng b¸ s©u réng víi h×nh ¶nh tèt,them chÝ nÕu ai ch­a tõng dïng s¶n phÈm Kinh §« th× còng biÕt ®Õn nã qua nh÷ng ho¹t ®éng tõ thiÖn vµ tµi trî cïng víi nh÷ng ho¹t ®éng x· héi kh¸c. Bªn c¹nh ®ã víi chÝnh s¸ch nh©n sù ®óng ®¾n,Kinh §« ®· thu hót vµ gi÷ ch©n ®­îc nh÷ng nh©n tµi thùc sù,lßng trung thµnh cña nh©n viªn ®­îc n©ng cao lªn h¼n.Kh«ng khÝ vµ t¸c phong lµm viÖc ®· chuyªn nghiÖp h¬n h¼n,dÇn thÝch nghi víi xu thÕ héi nhËp víi quèc tÕ ngµy nay. Nh­ vËy thùc sù Kinh §« ®· t¹o lËp ®­îc mét nÒn V¨n ho¸ doanh nghiÖp m¹nh,cã ¶nh h­ëng tÝch cùc vµ s©u s¾c ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty.TÊt nhiªn vÉn cßn nhiÒu ®iÓm h¹n chÕ vµ ch­a hoµn thiÖn,vÉn ch­a thÓ theo kÞp víi thÕ giíi.Nh­ng trong t­¬ng lai kh«ng xa,nÕu Kinh §« tiÕp tôc trau dåi vµ ph¸t triÓn thªm v¨n ho¸ kinh doanh cña m×nh th× ®ã lµ mét lîi thÕ khi c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ quèc tÕ.Ch¾c ch¾n nÒu c«ng ty muèn ph¸t triÓn bÒn v÷ng th× x©y dùng ®­îc mét nÒn v¨n ho¸ m¹nh lµ yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu.§ã lµ ®iÒu mµ hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam vÉn cßn thiÕu ®Ó ®ñ søc v­¬n tÇm ra khu vùc vµ thÕ giíi. V¡N HO¸ Kinh ®« 1 S¶n phÈm c¬ b¶n t¹o nªn gi¸ trÞ cuéc sèng 1 1.VH cña Kinh §« thÓ hiÖn ë 3 cÊp ®é: 1 1.1.CÊp ®é thø nhÊt:Nh÷ng qu¸ tr×nh vµ cÊu tróc h÷u h×nh cña doanh nghiÖp 2 1.2. CÊp ®é thø 2:Nh÷ng gi¸ trÞ ®ù¬c c«ng bè: 4 1.3.CÊp ®é thø 3:Nh÷ng nhËn thøc chung 5 2.Nh÷ng ¶nh h­ëng tÝch cùc do nÒn v¨n ho¸ c«ng ty ®em l¹i ®èi víi sù ph¸t triÓn cña c«ng ty: 6 ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docV0228.doc
Tài liệu liên quan