Phát triển loại hình thẻ connect 24 tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank (Chương II + Chương III)

Tài liệu Phát triển loại hình thẻ connect 24 tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank (Chương II + Chương III): ... Ebook Phát triển loại hình thẻ connect 24 tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank (Chương II + Chương III)

doc31 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1122 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Phát triển loại hình thẻ connect 24 tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank (Chương II + Chương III), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ch­¬ng ii Thùc tr¹ng ph¸t hµnh vµ thanh to¸n thÎ connect 24 t¹i vietcombank ThÎ ghi nî néi ®Þa CONNECT 24 cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam lµ s¶n phÈm ng©n hµng duy nhÊt ®­îc b×nh chän gi¶i Sao vµng §Êt ViÖt 2003. §©y lµ mét sù khÝch lÖ lín ®èi víi mét s¶n phÈm thÎ võa ra ®êi ch­a ®Çy 18 th¸ng (tÝnh ®Õn hÕt th¸ng 09/2003), nh­ng ®· cã h¬n 100.000 kh¸ch hµng sö dông víi gÇn 3 triÖu giao dÞch ®­îc thùc hiÖn vµ doanh sè sö dông thÎ ®· v­ît con sè 1.500 tû ®ång ViÖt Nam. I. Tæng quan vÒ Vietcombank vµ ho¹t ®éng kinh doanh thÎ ë Vietcombank 1. LÞch sö ra ®êi cña Vietcombank 1.1. Bèi c¶nh ra ®êi Tr­íc nh÷ng n¨m 60, ë ViÖt Nam, ch­a cã mét c¬ quan ®éc lËp, chuyªn tr¸ch ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi. Mäi ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi, còng nh­ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch vÜ m« ®Òu do mét c¬ quan lµ Côc Ngo¹i hèi, trùc thuéc Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam, ®¶m nhËn. Tõ thËp kû 60 trë ®i, t×nh h×nh míi ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng thay ®æi chuyªn m«n hãa h¬n n÷a vÒ mÆt tæ chøc. §Õn 1960, ViÖt Nam ®· cã quan hÖ víi 141 ng©n hµng ë 34 n­íc. Trong quan hÖ ®ã, nÕu nhËp c¶ chøc n¨ng qu¶n lý vµ kinh doanh ngo¹i tÖ vµo mét ®Çu mèi sÏ kh«ng cßn thuËn tiÖn cho viÖc gi¶i quyÕt nh÷ng quan hÖ ngµy cµng ®a d¹ng vµ phøc t¹p h¬n tr­íc nhiÒu. Yªu cÇu ®ã ®ßi hái, t¹i bé m¸y Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam, ®· ®Õn lóc ph¶i thµnh lËp mét ng©n hµng chuyªn nghiÖp ngo¹i hèi, cã vÞ trÝ ph¸t lý vµ chøc n¨ng giao dÞch trªn th­¬ng tr­êng ViÖt Nam vµ quèc tÕ, thay thÕ Ng©n hµng nhµ n­íc lµ c¬ quan qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ n­íc. 1.2. C¸c mèc lÞch sö - Ngµy 20/01/1955 Thµnh lËp Së Qu¶n lý ngo¹i hèi, trùc thuéc Ng©n hµng Quèc gia ViÖt Nam, theo NghÞ ®Þnh N§ 443/TTg cña Thñ t­íng ChÝnh phñ. - Ngµy 26/10/1961 §æi tªn Së Qu¶n lý ngo¹i hèi thµnh Côc Ngo¹i hèi, trùc thuéc Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt nam, theo QuyÕt ®Þnh Q§ 171/CP cña Héi ®ång ChÝnh phñ. - Ngµy 30/10/1962 Thµnh lËp Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam, mét ng©n hµng chuyªn doanh ®éc lËp vÒ kinh doanh ngo¹i hèi, theo NghÞ ®Þnh N§ 115/CP cña Héi ®ång ChÝnh phñ. - Ngµy 01/04/1963 Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam ®· chÝnh thøc ra m¾t vµ ®i vµo ho¹t ®éng víi t­ c¸ch mét ph¸p nh©n ng©n hµng th­¬ng m¹i giao dÞch trªn th­¬ng tr­êng trong n­íc vµ quèc tÕ, víi tªn gäi TiÕng Anh lµ Bank for Foreign Trade of Vietnam, tªn t¾t lµ: Vietcombank 2. Tæng quan ho¹t ®éng kinh doanh 2.1. Tæng quan ho¹t ®éng kinh doanh Ho¹t ®éng kinh doanh cña Vietcombank chñ yÕu diÔn ra trªn mét sè lÜnh vùc chÝnh nh­ sau : - TÝn dông, ®Çu t­, b¶o l·nh - Thanh to¸n quèc tÕ - Kinh doanh ngo¹i tÖ - Kinh doanh chøng kho¸n - Kinh doanh thÎ Theo B¸o c¸o th­êng niªn Vietcombank 2001, trong n¨m 2001, hÇu hÕt c¸c nguån thu (thu l·i, thu dÞch vô phÝ, thu kinh doanh ngo¹i tÖ…) ®Òu t¨ng tr­ëng kh¸. Tæng thu nhËp ®¹t 1.709 tû VND (t¨ng 81,7%), lîi nhuËn tr­íc thuÕ ®¹t 312 tû VND, t¨ng 47,1% so víi n¨m 2000. Víi kÕt qu¶ kinh doanh thuËn lîi, Vietcombank ®· tiÕp tôc trÝch lËp ®­îc mét kho¶ng dù phßng ®¸ng kÓ (kho¶ng 1000 tû VND), gãp phÇn ®¸p øng yªu cÇu xö lý nî tån ®äng, lµm lµnh m¹nh hãa t×nh h×nh tµi chÝnh. 2.2. Ho¹t ®éng kinh doanh thÎ Ho¹t ®éng kinh doanh thÎ cña Vietcombank diÔn ra trªn 2 lÜnh vùc : thÎ tÝn dông quèc tÕ vµ thÎ ghi nî néi ®Þa. a) Ho¹t ®éng kinh doanh thÎ tÝn dông quèc tÕ HiÖn Vietcombank lµ ng©n hµng duy nhÊt cña ViÖt Nam thùc hiÖn thanh to¸n víi c¶ 5 lo¹i thÎ th«ng dông nhÊt thÕ giíi: VISA, MasterCard, AMEX, JCB vµ Diners Club; trùc tiÕp ph¸t hµnh thÎ VISA, MasterCard, vµ ®éc quyÒn ph¸t hµnh thÎ AMEX. N¨m 2001, 2002 ®­îc xem lµ n¨m ®¸nh dÊu b­íc ph¸t triÓn v­ît bËc trong ho¹t ®éng ph¸t hµnh thÎ tÝn dông cña Vietcombank. Tæng sè thÎ VISA vµ MasterCard ph¸t hµnh trong n¨m 2001 lµ 3057 thÎ, t¨ng 131,7%, trong n¨m 2002 lµ 7710 thÎ, t¨ng 152,2%, ®­a tæng sè thÎ ph¸t hµnh lªn gÇn 16.000 thÎ. §¹t ®­îc kÕt qu¶ nh­ vËy lµ c¶ mét sù nç lùc cña Vietcombank trong viÖc c¶i tiÕn c«ng nghÖ, ®Çu t­ nh©n lùc, trÝ tuÖ, n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô, kh¾c phôc nh÷ng yÕu kÐm tr­íc ®©y nh»m môc tiªu ®em ®Õn cho kh¸ch hµng mét chÊt l­îng dÞch vô cao h¬n. Theo kÕ ho¹ch, n¨m 2003, Vietcombank sÏ ph¸t hµnh h¬n 20.000 thÎ tÝn dông c¸c lo¹i. b) Ho¹t ®éng kinh doanh thÎ néi ®Þa Th¸ng 4/1993, Vietcombank lµ ng©n hµng ®Çu tiªn ë ViÖt Nam ph¸t hµnh thÎ th«ng minh thanh to¸n néi ®Þa, theo mét dù ¸n thÝ ®iÓm cña NHNN. ThÎ thanh to¸n th«ng minh Vietcombank cã nhiÒu tiÖn lîi song còng cßn nhiÒu h¹n chÕ nh­: gi¸ thµnh cao, c¬ së chÊp nhËn thÎ Ýt,.. nªn lo¹i thÎ nµy ®· kh«ng ph¸t triÓn cao ®­îc t¹i thÞ tr­êng ViÖt Nam. Sè thÎ ph¸t hµnh chØ dõng l¹i ë møc gÇn 2000 thÎ. Doanh sè thanh to¸n chØ kho¶ng 30 tû VND/n¨m. Tõ khi cã 2 thÎ tÝn dông quèc tÕ lµ VISA vµ MasterCard ra ®êi th× doanh sè thÎ th«ng minh Vietcombank gi¶m sót m¹nh. NhËn thÊy lo¹i thÎ nµy kh«ng ph¸t huy ®­îc hiÖu qu¶ kinh tÕ, ®Õn cuèi n¨m 1999, Vietcombank ®· xin phÐp NHNN cho phÐp ngõng dù ¸n thÝ ®iÓm nµy. Ngoµi thÎ th«ng minh thanh to¸n néi ®Þa, n¨m 1995, Vietcombank cßn ®­îc NHNN cho phÐp ph¸t hµnh thö nghiÖm thÎ rót tiÒn tù ®éng ATM t¹i hai ®Þa bµn Hµ Néi vµ TP HCM. Th¸ng 4/2002, Vietcombank ph¸t triÓn thÎ VCB-ATM thµnh thÎ CONNECT 24, thÎ ghi nî néi ®Þa ®a tiÖn Ých. Víi thÎ CONNECT 24, kh¸ch hµng cã thÓ thùc hiÖn c¸c giao dÞch tù ®éng t¹i c¸c m¸y ATM cña Vietcombank trªn toµn quèc, ®ång thêi cã thÓ thanh to¸n hµng ho¸, dÞch vô t¹i c¸c c¬ së chÊp nhËn thÎ cña Vietcombank hoÆc ngay t¹i c¸c ATM. 3. Nh÷ng thµnh c«ng ®¹t ®­îc Tr¶i qua 40 n¨m x©y dùng vµ tr­ëng thµnh, Vietcombank ®· gãp phÇn tÝch cùc phôc vô sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n­íc. Vietcombank ®· vµ ®ang lu«n ®­îc biÕt ®Õn nh­ lµ mét ng©n hµng cã uy tÝn cao trong c¸c lÜnh vùc tµi trî, thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu, kinh doanh ngo¹i hèi, b¶o l·nh ng©n hµng vµ c¸c dÞch vô tµi chÝnh, ng©n hµng quèc tÕ, kÓ c¶ nghiÖp vô thÎ tÝn dông VISA, MasterCard...Trong qu¸ tr×nh héi nhËp khu vùc vµ quèc tÕ, Vietcombank ®· kh«ng ngõng më réng ho¹t ®éng, ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh nghiÖp vô, øng dông ph¸t triÓn c«ng nghÖ ng©n hµng hiÖn ®¹i nh»m cung cÊp nh÷ng dÞch vô tµi chÝnh ng©n hµng chÊt l­îng tèt cho mäi thµnh phÇn kinh tÕ, mäi ®èi t­îng kh¸ch hµng. Vietcombank hiÖn ®· ®­îc nhµ n­íc xÕp h¹ng lµ mét trong 23 doanh nghiÖp ®Æc biÖt, lµ thµnh viªn HiÖp héi Ng©n hµng nhµ n­íc ViÖt Nam; lµ thµnh viªn HiÖp héi Ng©n hµng Ch©u ¸, tæ chøc thanh to¸n toµn cÇu SWIFT, tæ chøc thÎ VISA, MasterCard; ®­îc ng©n hµng JP Morgan Chase tÆng danh hiÖu Ng©n hµng cã chÊt l­îng thanh to¸n quèc tÕ tèt nhÊt ViÖt Nam; vµ lµ ng©n hµng th­¬ng m¹i duy nhÊt t¹i ViÖt Nam ®­îc t¹p chÝ The Banker, mét t¹p chÝ ng©n hµng cã tiÕng trong giíi tµi chÝnh quèc tÕ cña Anh quèc b×nh chän lµ Ng©n hµng tèt nhÊt cña ViÖt Nam liªn tôc trong 3 n¨m 2000, 2001, 2002. Vietcombank hiÖn cã quan hÖ ®¹i lý víi h¬n 1000 ng©n hµng t¹i 85 n­íc vµ vïng l·nh thæ trªn thÕ giíi , ®¶m b¶o phôc vô tèt c¸c yªu cÇu kh¸ch hµng trªn ph¹m vi toµn cÇu. Vietcombank lµ trung t©m thanh to¸n ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng cña trªn 100 Ng©n hµng trong n­íc vµ c¸c chi nh¸nh Ng©n hµng n­íc ngoµi. II. Thùc tr¹ng ph¸t hµnh vµ thanh to¸n b»ng thÎ CONNECT 24 t¹i Vietcombank 1. T×m hiÓu vÒ thÎ CONNECT 24 1.1. Kh¸i niÖm vÒ thÎ CONNECT 24 CONNECT 24 lµ th­¬ng hiÖu cña mét s¶n phÈm thÎ ghi nî néi ®Þa do Vietcombank ph¸t hµnh tõ th¸ng 4/2003, ®­îc ph¸t triÓn tõ thÎ rót tiÒn mÆt VCB-ATM cña Vietcombank tr­íc ®©y. ThÎ CONNECT 24 lµ mét s¶n phÈm n»m trong chiÕn l­îc hiÖn ®¹i hãa dÞch vô ng©n hµng cña Vietcombank. §©y lµ s¶n phÈm cã ý nghÜa rÊt quan träng trong viÖc khuyÕn khÝch c«ng chóng më réng giao dÞch ng©n hµng, gi¶m l­îng tiÒn mÆt trong l­u th«ng, gãp phÇn thùc hiÖn chÝnh s¸ch tiÒn tÖ mét c¸ch cã hiÖu qu¶ vµ c¶i thiÖn nÒn v¨n minh thanh to¸n, kÝch thÝch m¹nh mÏ viÖc ph¸t triÓn th­¬ng m¹i ®iÖn tö t¹i ViÖt Nam. 1.2. TiÖn Ých cña thÎ CONNECT 24 ThÎ CONNECT 24 lµ mét s¶n phÈm ®a tiÖn Ých, mang l¹i sù thuËn tiÖn tèi ®a nhÊt cho ng­êi tiªu dïng. HiÖn nay, chñ thÎ CONNECT 24 cã thÓ thùc hiÖn c¸c giao dÞch sau: a) Rót tiÒn mÆt Chñ thÎ CONNECT 24 cã thÓ rót tiÒn mÆt miÔn phÝ t¹i c¸c m¸y ATM hoÆc c¸c quÇy giao dÞch. Sè l­îng tiÒn mÆt nÕu rót t¹i quÇy giao dÞch sÏ kh«ng bÞ h¹n chÕ, tuy nhiªn nÕu rót t¹i c¸c ATM th× phô thuéc vµo h¹ng thÎ kh¸ch hµng sö dông (ChuÈn-Vµng-§Æc biÖt) (B¶ng 2). b¶ng 2: h¹n møc rót tiÒn theo c¸c h¹ng thÎ CONNECT 24 Kho¶n môc H¹ng ChuÈn H¹ng Vµng H¹ng §Æc biÖt Sè tiÒn rót tèi ®a 1 lÇn 2.000.000 VND 2.000.000 VND 2.000.000 VND Sè tiÒn rót tèi thiÓu 1 lÇn 10.000 VND 10.000 VND 10.000 VND Sè tiÒn rót tèi ®a 1 ngµy 10.000.000VND 15.000.000VND 20.000.000 VND Sè giao dÞch rót tiÒn 1 ngµy 10 lÇn 15 lÇn 20 lÇn Nguån: Phßng qu¶n lý thÎ Vietcombank, 2003 b) Thanh to¸n t¹i c¸c ®iÓm chÊp nhËn thÎ Tõ ®Çu th¸ng 5/2003, thÎ CONNECT 24 cho phÐp ghi nî trùc tiÕp lªn tµi kho¶n tiÒn göi cña chñ thÎ khi chñ thÎ mua s¾m hµng hãa, dÞch vô t¹i kho¶ng 160 ®¬n vÞ chÊp nhËn thÎ CONNECT 24 (POS) trªn toµn quèc. C¸c ®iÓm chÊp nhËn thÎ bao gåm c¸c nhµ hµng, kh¸ch s¹n, trung t©m th­¬ng m¹i, siªu thÞ, cöa hµng l­u niÖm...TiÖn Ých nµy t¹o cho chñ thÎ nhiÒu thuËn tiÖn trong viÖc mua s¾m vµ rót ng¾n qu·ng ®­êng vËn chuyÓn nh÷ng mãn tiÒn lín t¹i n¬i mua hµng. §Æc biÖt, t¹i nh÷ng n¬i chÊp nhËn thanh to¸n thÎ CONNECT 24, viÖc bÊt tiÖn vÒ viÖc ph¶i mang theo nh÷ng kho¶n tiÒn lín sÏ kh«ng cßn. ThËm chÝ vÊn ®Ò thiÕu tiÒn lÎ ®Ó tr¶ cho kh¸ch hµng mµ nhiÒu siªu thÞ, cöa hµng vÉn th­êng gÆp ph¶i trong c¸c dÞp nhu cÇu tiªu dïng gia t¨ng ®ét biÕn còng sÏ hoµn toµn bÞ lo¹i bá. c) Tr¶ l­¬ng qua tµi kho¶n Sù ra ®êi cña thÎ CONNECT 24 ®· tiÕt kiÖm thêi gian vµ nh©n lùc cho nhiÒu doanh nghiÖp qua viÖc tr¶ l­¬ng qua tµi kho¶n tiÒn göi c¸ nh©n. Thay v× ph¶i ®Õn ng©n hµng lµm thñ tôc rót tiÒn, chuyÓn tiÒn vÒ vµ chia l­¬ng nh­ tr­íc, giê ®©y, doanh nghiÖp, ®Õn ®ît chi l­¬ng, chØ cßn mçi viÖc lµ nép b¶ng l­¬ng cho ng©n hµng. Ng©n hµng sÏ trªn c¬ së b¶ng l­¬ng ®ã mµ ®æ vµo c¸c tµi kho¶n tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng. ThÎ CONNECT 24 cïng tµi kho¶n ng©n hµng kh«ng chØ lµ ph­¬ng tiÖn rót ng¾n thêi gian vµ c«ng søc giao dÞch cho doanh nghiÖp, ng©n hµng, mµ cßn lµ ph­¬ng tiÖn cÊt gi÷ tiÒn cã lîi vµ an toµn cho ng­êi lao ®éng. HiÖn nay Vietcombank ®· ph¸t hµnh thÎ CONNECT 24 cho c¸c c«ng ty: B¶o ViÖt, VASC, NIKKO, PJICO, Kimberly, LG, Oscat, Bia Hµ T©y, Motorola, Capital Garden, FPT, c«ng ty liªn doanh nhµ m¸y läc dÇu… d) ChuyÓn kho¶n ThÎ CONNECT 24 rÊt tiÖn dông ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng th­êng xuyªn ph¶i chuyÓn tiÒn trong n­íc. Chñ thÎ CONNECT 24 cã thÓ chuyÓn kho¶n miÔn phÝ bÊt cø kho¶n tiÒn nµo tíi bÊt kú tµi kho¶n tiÒn göi VND nµo kh¸c trong cïng hÖ thèng Vietcombank trªn l·nh thæ ViÖt Nam. TiÖn Ých nµy ®Æc biÖt gióp Ých cho c¸c gia ®×nh cã con em ®i häc xa nhµ, cho c¸c doanh nghiÖp, hé kinh doanh... e) Thanh to¸n hãa ®¬n §©y lµ dÞch vô tiÖn Ých míi nhÊt, dÞch vô Cyber Bill Payment (V-CBP), ®­îc Vietcombank giíi thiÖu ®Õn c«ng chóng ngµy 26/8/2003. Mét phÇn néi dung cña dÞch vô tiÖn Ých g¾n liÒn víi thÎ CONNECT 24 nµy chÝnh lµ cho phÐp tÊt c¶ c¸c chñ thÎ CONNECT 24 (kh«ng cÇn ph¶i ®¨ng ký tham gia dÞch vô) ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch thuËn tiÖn, nhanh chãng, chÝnh x¸c vµ miÔn phÝ viÖc thanh to¸n mét sè dÞch vô nh­ phÝ b¶o hiÓm, tiÒn ®iÖn, tiÒn ®iÖn tho¹i..t¹i c¸c m¸y ATM Vietcombank trªn toµn quèc. Trong giai ®o¹n ®Çu, víi V-CBP, kh¸ch hµng cã thÓ thùc hiÖn thanh to¸n phÝ cho c¸c h·ng b¶o hiÓm Prudential, AIA; thanh to¸n tiÒn ®iÖn tho¹i cè ®Þnh trªn ®Þa bµn TP HCM; nh­ng trong t­¬ng lai, danh s¸ch c¸c nhµ cung øng hµng hãa, dÞch vô vµ c¸c ®Þa bµn sÏ ®­îc më réng. 1.3. CÊu t¹o cña thÎ CONNECT 24 ThÎ CONNECT 24 ®­îc lµm b»ng plastic víi 3 líp Ðp s¸t, cã gãc trßn, vµ kÝch th­íc theo ®óng tiªu chuÈn quèc tÕ: 84mm ´ 54mm ´ 0,76mm. ThÎ gåm 2 mÆt: a) MÆt tr­íc MÆt tr­íc cã mµu xanh n­íc biÓn, trªn nÒn cã in th­¬ng hiÖu vµ biÓu t­îng “CONNECT 24”. CÊu t¹o mÆt tr­íc gåm: (1) Dßng ch÷ “Vietcombank” – tªn ng©n hµng ph¸t hµnh (2) Sè thÎ ®­îc dËp næi Sè thÎ gåm 16 sè, cã cÊu tróc nh­ sau: 6868 68XX XXXX XXXX (a) (b) (c)(d) (a) Sè BIN cña Vietcombank (6 sè) (b) Sè hå s¬ CIF cña kh¸ch hµng (7 sè) (c) Sè thø tù cña thÎ CONNECT 24 (2 sè) (d) Sè kiÓm tra (1 sè) (3) Ngµy b¾t ®Çu cã hiÖu lùc ®­îc dËp næi (4) Hä tªn chñ thÎ ®­îc dËp næi b) MÆt sau MÆt sau cã mµu tr¾ng ®ôc, cã in logo cña Vietcombank ®­îc in ch×m ë gi÷a, sè ®iÖn tho¹i hç trî kh¸ch hµng, vµ yªu cÇu hoµn tr¶ cña Vietcombank trong tr­êng hîp chñ thÎ ®¸nh mÊt thÎ. CÊu t¹o mÆt sau gåm: (5) D¶i b¨ng tõ ®Ó ®äc qua m¸y ATM vµ EDC (6) D¶i b¨ng mµu tr¾ng l­u ch÷ ký cña chñ thÎ 1.4. Mét sè thiÕt bÞ dïng trong thanh to¸n thÎ CONNECT 24 Chñ thÎ CONNECT 24, ngoµi viÖc thùc hiÖn giao dÞch ngay t¹i quÇy giao dÞch, cã thÓ thùc hiÖn c¸c giao dÞch t¹i c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi cña Vietcombank lµ m¸y rót tiÒn tù ®éng (ATM) vµ m¸y ®äc thÎ ®iÖn tö (EDC). a) M¸y rót tiÒn tù ®éng ATM M¸y ATM, ®­îc xem nh­ mét ®iÓm giao dÞch tù ®éng thu nhá cña ng©n hµng, ®­îc ®Æt t¹i c¸c ®iÓm cã mËt ®é d©n c­ cao. M¸y ATM cña Vietcombank hiÖn nay cã thÓ gióp kh¸ch hµng thùc hiÖn ®­îc c¸c giao dÞch nh­ rót tiÒn mÆt, chuyÓn kho¶n, xem th«ng tin tµi kho¶n, thanh to¸n hãa ®¬n. §Ó thùc hiÖn giao dÞch t¹i m¸y ATM, kh¸ch hµng chØ cÇn ®­a thÎ CONNECT 24 vµo khe nhËn thÎ, nhËp m· sè PIN. Mét b¶ng menu hiÖn ra trªn mµn h×nh ATM sÏ h­íng dÉn kh¸ch hµng tõng b­íc thùc hiÖn c¸c giao dÞch cña m×nh. Mçi m¸y ATM Vietcombank cã 730.000.000 VND tiÒn mÆt, vµ cã 3 lo¹i tiÒn: VND 100.000, VND 50.000, VND 10.000 VND, ®­îc chøa trong 4 khay tiÒn. Mçi khay tiÒn chØ chøa duy nhÊt mét lo¹i tiÒn, vµ sù s¾p xÕp c¸c lo¹i tiÒn vµo c¸c khay l¹i kh¸c nhau gi÷a c¸c chi nh¸nh. M¸y ATM lµ thiÕt bÞ rÊt ®¾t tiÒn (gi¸ mçi chiÕc hiÖn nay kho¶ng USD 30.000), kh«ng nh÷ng thÕ, chi phÝ vËn hµnh, b¶o d­ìng còng rÊt tèn kÐm. b) M¸y ®äc thÎ ®iÖn tö (EDC) M¸y EDC lµ thiÕt bÞ ®äc thÎ tõ dïng ®Ó thanh to¸n tiÒn hµng hãa, dÞch vô trùc tuyÕn (online) ®­îc ®Æt t¹i c¸c c¬ së chÊp nhËn thÎ CONNECT 24. ThiÕt bÞ nµy t¹o thuËn tiÖn h¬n cho kh¸ch hµng khi mua s¾m hµng hãa, dÞch vô; vµ gióp c¬ së chÊp nhËn thÎ dÔ dµng h¬n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn thanh to¸n. Víi viÖc ®­a thÎ qua khe ®äc vµ nhÊn sè PIN, c¸c th«ng tin quan träng cÇn thiÕt nh­ sè thÎ, sè d­ tµi kho¶n sÏ tù ®éng hiÓn thÞ. Sau ®ã, b»ng viÖc nhËp gi¸ trÞ giao dÞch qua c¸c phÝm bÊm trªn m¸y, giao dÞch sÏ hoµn tÊt trong vßng ch­a ®Çy mét phót víi viÖc ghi nî trùc tiÕp lªn tµi kho¶n tiÒn göi cña kh¸ch hµng vµ ghi cã cho tµi kho¶n c¬ së chÊp nhËn thÎ. HiÖn nay t¹i c¸c ®iÓm chÊp nhËn thÎ cña Vietcombank sö dông phæ biÕn hai lo¹i EDC lµ INGENICO vµ HYPERCOM, gi¸ mçi chiÕc kho¶ng USD 650-700. 2. Quy tr×nh ph¸t hµnh vµ thanh to¸n thÎ CONNECT 24 t¹i Vietcombank 2.1. Quy tr×nh ph¸t hµnh thÎ CONNECT 24 Theo quyÕt ®Þnh sè 52/Q§/NHNT/QLT cña Tæng gi¸m ®èc Vietcombank ngµy 1/4/2002 vÒ viÖc ban hµnh “H­íng dÉn quy tr×nh nghiÖp vô ph¸t hµnh, sö dông vµ thanh to¸n thΔ. Quy tr×nh ph¸t hµnh thÎ th«ng th­êng ®­îc thùc hiÖn trong vßng 3 ngµy, gåm 6 b­íc nh­ sau: B­íc 1: Kh¸ch hµng nép hå s¬ xin ph¸t hµnh thÎ t¹i chi nh¸nh ph¸t hµnh Mäi c«ng d©n ViÖt Nam, vµ ng­êi n­íc ngoµi ®ang sinh sèng vµ lµm viÖc t¹i ViÖt Nam ®Òu ®­îc quyÒn xin cÊp thÎ. Kh¸ch hµng ph¶i ®Õn chi nh¸nh ph¸t hµnh thÎ cña Vietcombank ®Ó lËp hå s¬ xin ph¸t hµnh thÎ. Hå s¬ gåm: §¬n ®¨ng ký më tµi kho¶n tiÒn göi c¸ nh©n (tµi kho¶n VND hoÆc ngo¹i tÖ) t¹i Vietcombank (®èi víi kh¸ch ch­a më tµi kho¶n c¸ nh©n t¹i Vietcombank) §¬n xin ®¨ng ký ph¸t hµnh thÎ CONNECT 24 kÌm theo ®iÒu kho¶n sö dông thÎ CONNECT 24 Chøng minh nh©n d©n hoÆc hé chiÕu B­íc 2: Chi nh¸nh ph¸t hµnh xÐt duyÖt hå s¬ xin ph¸t hµnh thÎ Chi nh¸nh ph¸t hµnh kiÓm tra tÝnh ®Çy ®ñ cña hå s¬ xin ph¸t hµnh, ®ång thêi trong qu¸ tr×nh xÐt duyÖt, chi nh¸nh ph¸t hµnh tiÕn hµnh ph©n lo¹i kh¸ch hµng thµnh 3 h¹ng víi c¸c ­u tiªn kh¸c nhau: H¹ng ChuÈn (Blue card) H¹ng Vµng (Gold card) H¹ng §Æc biÖt (Diamond card) B­íc 3: Chi nh¸nh ph¸t hµnh lËp hå s¬ kh¸ch hµng §èi víi kh¸ch hµng ®· cã tµi kho¶n tiÒn göi t¹i Vietcombank, chi nh¸nh ph¸t hµnh chÞu tr¸ch nhiÖm ®Þnh danh kh¸ch hµng ®Ó ®¶m b¶o kh¸ch hµng lµ chñ tµi kho¶n më t¹i Vietcombank. §èi víi kh¸ch hµng ch­a cã tµi kho¶n tiÒn göi t¹i Vietcombank, phßng thÎ hoÆc bé phËn thÎ t¹i chi nh¸nh ph¸t hµnh trùc tiÕp më tµi kho¶n cho kh¸ch hµng trªn hÖ thèng qu¶n lý th«ng tin vµ tµi kho¶n kh¸ch hµng (Silverlake). Sau khi lËp hå s¬ kh¸ch hµng, bé phËn thÎ chuyÓn hå s¬ kh¸ch hµng vµ tµi kho¶n sang phßng kÕ to¸n giao dÞch ®Ó l­u, theo dâi vµ qu¶n lý. B­íc 4: Chi nh¸nh ph¸t hµnh göi yªu cÇu ph¸t hµnh thÎ ®Õn trung t©m thÎ Chi nh¸nh ph¸t hµnh lËp vµ göi danh s¸ch kh¸ch hµng xin ph¸t hµnh thÎ CONNECT 24 ®Õn trung t©m thÎ ®Ó ph¸t hµnh thÎ. Danh s¸ch ph¶i bao gåm c¸c th«ng tin sau: Hä vµ tªn kh¸ch hµng Sè tµi kho¶n c¸ nh©n Sè CIF H¹ng kh¸ch hµng: ChuÈn-Vµng-§Æc biÖt B­íc 5: Trung t©m thÎ ph¸t hµnh thÎ vµ göi thÎ cho chi nh¸nh ph¸t hµnh Hµng ngµy, trung t©m thÎ nhËn danh s¸ch yªu cÇu ph¸t hµnh thÎ tõ ng©n hµng ph¸t hµnh. C¨n cø vµo th«ng tin kh¸ch hµng nhËn ®­îc, trung t©m thÎ tiÕn hµnh c¸c b­íc sau: LËp hå s¬ kh¸ch hµng trªn hÖ thèng qu¶n lý thÎ CËp nhËt th«ng tin vµo hÖ thèng. Khi ®ã, hÖ thèng sÏ tù ®éng t¹o sè thÎ cho kh¸ch hµng vµ d÷ liÖu in thÎ cho trung t©m thÎ KiÓm tra vµ duyÖt file in thÎ ®Ó ®¶m b¶o ®óng sè thÎ ph¸t hµnh, file d÷ liÖu sÏ ®­îc göi sang bé phËn in thÎ ®Ó in thÎ vµ sè PIN cho kh¸ch hµng. Bé phËn in thÎ c¨n cø vµo ®ã sÏ in næi vµ m· hãa c¸c th«ng tin cÇn thiÕt lªn thÎ vµ b¨ng tõ ë mÆt sau cña thÎ Göi thÎ vµ sè PIN cho chi nh¸nh ph¸t hµnh. ThÎ vµ PIN ®­îc göi trong 2 phong b× t¸ch riªng b»ng th­ b¶o ®¶m ph¸t chuyÓn nhanh. ThÎ sÏ tù ®éng bÞ khãa t¹m thêi cho ®Õn khi chñ thÎ thay ®æi sè PIN trong lÇn giao dÞch ®Çu tiªn t¹i m¸y ATM B­íc 6: Chi nh¸nh ph¸t hµnh giao thÎ cho kh¸ch hµng, thu phÝ ph¸t hµnh, vµ h­íng dÉn kh¸ch hµng c¸ch sö dông thÎ ChØ sau 3 ngµy kÓ tõ ngµy göi yªu cÇu xin ph¸t hµnh thÎ cña kh¸ch hµng tíi trung thÎ, chi nh¸nh ph¸t hµnh nhËn ®­îc thÎ vµ m· sè PIN. Sau ®ã, chi nh¸nh ph¸t hµnh thùc hiÖn: KiÓm tra c¸c th«ng tin trªn thÎ ®Ó ®¶m b¶o ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c Giao thÎ vµ m· sè PIN cho kh¸ch hµng Thu phÝ ph¸t hµnh thÎ CONNECT 24 (100.000 VND/thÎ) H­íng dÉn kh¸ch hµng c¸ch sö dông vµ b¶o qu¶n thÎ Khi giao thÎ cho kh¸ch hµng, c¸n bé ph¸t hµnh thÎ ph¶i h­íng dÉn kh¸ch hµng c¸ch thay ®æi sè PIN lÇn ®Çu sö dông. NÕu kh«ng thay ®æi sè PIN, hÖ thèng vÉn coi nh­ thÎ ch­a ®­îc giao cho kh¸ch hµng vµ tù ®éng khãa thÎ, kh«ng cho phÐp sö dông. Trong qu¸ tr×nh sö dông, chñ thÎ cã thÓ bÊm sai sè PIN, trong tr­êng hîp nµy giao dÞch kh«ng ®­îc thùc hiÖn. NÕu chñ thÎ bÊm sai sè PIN 3 lÇn liªn tiÕp, m¸y ATM sÏ tù ®éng gi÷ l¹i thÎ. Lóc nµy kh¸ch hµng ph¶i liªn hÖ l¹i víi trung t©m thÎ ®Ó ®­îc tiÕp tôc sö dông thÎ. Trong tr­êng hîp mÊt thÎ, kh¸ch hµng cã nghÜa vô th«ng b¸o cho trung t©m thÎ trong vßng 3 giê ®ång hå. Ngoµi thêi gian nµy, Vietcombank kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi mäi tæn thÊt cã thÓ x¶y ra ®èi víi kh¸ch hµng. Sau khi nhËn ®­îc th«ng b¸o cña chñ thÎ, trung t©m thÎ cã tr¸ch nhiÖm khãa thÎ vµ th«ng b¸o cho chi nh¸nh ph¸t hµnh ®Ó phèi hîp xö lý. L­u ý Chi nh¸nh ph¸t hµnh cã thÓ ph¸t hµnh thÎ nhanh (ph¸t hµnh thÎ trong vßng 1 ngµy) cho kh¸ch hµng ngay t¹i chi nh¸nh ph¸t hµnh, quy tr×nh ph¸t hµnh thÎ nhanh ®­îc thùc hiÖn nh­ sau: Trung t©m thÎ t¹o trong hÖ thèng qu¶n lý thÎ CONNECT 24 vµ in tr­íc mét sè l­îng nhÊt ®Þnh thÎ CONNECT 24. Sè thÎ nµy ®­îc t¹o trªn c¬ së sè CIF, sè tµi kho¶n vµ th«ng tin kh¸ch hµng gi¶ ®Þnh. ThÎ CONNECT 24 in tr­íc bao gåm sè thÎ, sã PIN, vµ ch­a thÓ sö dông ®­îc. Trung t©m thÎ sÏ giao sè thÎ ph¸t hµnh tr­íc ®ã cho chi nh¸nh ph¸t hµnh vµ chi nh¸nh chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý sè thÎ vµ sè PIN nµy nh­ qu¶n lý tiÒn mÆt hoÆc chøng tõ cã gi¸. Khi nhËn ®­îc yªu cÇu ph¸t hµnh thÎ nhanh hoÆc ph¸t hµnh thÎ thay thÕ gÊp, chi nh¸nh ph¸t hµnh nhËn vµ xö lý hå s¬ nh­ trong tr­êng hîp ph¸t hµnh th«ng th­êng. Chi nh¸nh ph¸t hµnh x¸c ®Þnh sè thÎ CONNECT 24 cho tõng kh¸ch hµng. Trªn c¬ së chän sè thÎ cho kh¸ch hµng, chi nh¸nh ph¸t hµnh göi toµn bé th«ng tin kh¸ch hµng vµ th«ng b¸o cho trung t©m thÎ ®Ó xö lý. Trªn c¬ së nh÷ng th«ng b¸o vµ th«ng tin nhËn ®­îc tõ chi nh¸nh ph¸t hµnh, trung t©m thÎ thay ®æi nh÷ng th«ng tin gi¶ ®Þnh b»ng sè tµi kho¶n vµ nh÷ng th«ng tin thËt cña kh¸ch hµng, sau ®ã c¸c nhËn l¹i cho chi nh¸nh ph¸t hµnh ®Ó giao thÎ cho kh¸ch hµng. Chi nh¸nh ph¸t hµnh tiÕn hµnh in tªn kh¸ch hµng lªn thÎ CONNECT 24 ®ang cã ë chi nh¸nh, giao thÎ vµ sè PIN cho kh¸ch hµng vµ thu phÝ ph¸t hµnh. PhÝ ph¸t hµnh thÎ nhanh lµ 200.000 VND/thÎ. Chñ tµi kho¶n c¸ nh©n cã thÓ yªu cÇu ph¸t hµnh thÎ phô CONNECT 24 hoÆc ph¸t hµnh l¹i thÎ (trong tr­êng hîp thÎ bÞ h­ háng, quªn sè PIN). Sè thÎ phô ®­îc ph¸t hµnh tèi ®a lµ 3 thÎ. PhÝ ph¸t hµnh thÎ phô lµ 100.000 VND/thÎ, phÝ ph¸t hµnh l¹i lµ 50.000 VND/thÎ. Sau ®©y lµ biÓu phÝ ph¸t hµnh thÎ CONNECT 24 (B¶ng 3): b¶ng 3: biÓu phÝ ph¸t hµnh thÎ CONNECT 24 Lo¹i phÝ Møc phÝ PhÝ ph¸t hµnh thÎ th«ng th­êng 100.000 VND/thÎ PhÝ ph¸t hµnh thÎ nhanh 200.000 VND/thÎ PhÝ ph¸t hµnh l¹i thÎ 50.000 VND/thÎ PhÝ ph¸t hµnh thÎ phô 100.000 VND/thÎ Nguån: Phßng qu¶n lý thÎ Vietcombank, 2003 2.2 Quy tr×nh thanh to¸n thÎ CONNECT 24 a) Giao dÞch t¹i m¸y ATM Kh¸ch hµng ®­a thÎ Connect 24 vµo khe ®äc thÎ cña m¸y rót tiÒn tù ®éng, nhËp m· sè c¸ nh©n PIN vµ yªu cÇu thùc hiÖn c¸c giao dÞch mong muèn: rót tiÒn, chuyÓn kho¶n, rót tiÒn, in sao kª, xem sè d­…Quy tr×nh thanh to¸n ®­îc tiÕn hµnh mét c¸ch tù ®éng hoµn toµn. Quy tr×nh h¹ch to¸n ®­îc tãm t¾t nh­ sau: * Giao dÞch rót tiÒn mÆt Nî: TK tiÒn göi cña kh¸ch hµng : Sè tiÒn ghi nî tµi kho¶n Cã: TK tiÒn mÆt t¹i m¸y ATM : Sè tiÒn kh¸ch hµng rót Cã: TK thu phÝ thanh to¸n thÎ : Sè tiÒn phÝ + thuÕ (nÕu cã) Tr­êng hîp tµi kho¶n tiÒn göi cña kh¸ch hµng lµ ngo¹i tÖ, hÖ thèng sÏ tù ®éng thùc hiÖn giao dÞch mua b¸n ngo¹i tÖ theo tû gi¸ mua ngo¹i tÖ do Së giao dÞch Vietcombank c«ng bè t¹i thêi ®iÓm rót tiÒn. Tr­êng hîp chi nh¸nh ph¸t hµnh lµ chi nh¸nh thanh to¸n th× hÖ thèng sÏ kh«ng t¹o bót to¸n liªn hµng néi bé. Tr­êng hîp chi nh¸nh ph¸t hµnh kh¸c chi nh¸nh thanh to¸n, hÖ thèng sÏ tù ®éng t¹o c¸c bót to¸n h¹ch to¸n cho chi nh¸nh thanh to¸n, trung ­¬ng, vµ chi nh¸nh ph¸t hµnh. * Giao dÞch chuyÓn kho¶n trong hÖ thèng Vietcombank Khi chñ thÎ thùc hiÖn giao dÞch chuyÓn kho¶n, hÖ thèng t¹o bót to¸n: Nî: TK tiÒn göi cña chñ thÎ : Sè tiÒn trªn hãa ®¬n Cã: TK tiÒn göi cña kh¸ch hµng ®­îc h­ëng : Sè tiÒn ghi Cã ng­êi ®­îc h­ëng Cã: TK thu phÝ thanh to¸n thÎ : Sè tiÒn phÝ + thuÕ (nÕu cã) Tr­êng hîp tµi kho¶n tiÒn göi cña chñ thÎ lµ ngo¹i tÖ, hÖ thèng xÏ tù ®éng thùc hiÖn giao dÞch mua b¸n ngo¹i tÖ theo tû gi¸ mua ngo¹i tÖ do Së giao dÞch Vietcombank c«ng bè t¹i thêi ®iÓm chuyÓn kho¶n. Tr­êng hîp giao dÞch chØ liªn quan ®Õn mét chi nh¸nh (tøc tµi kho¶n tiÒn göi cña chñ thÎ vµ tµi kho¶n ng­êi h­ëng më t¹i cïng chi nh¸nh thanh to¸n – n¬i ®Æt m¸y ATM) th× hÖ thèng kh«ng t¹o thªm bót to¸n liªn hµng néi bé. Tr­êng hîp giao dÞch liªn quan ®Õn hai chi nh¸nh hoÆc ba chi nh¸nh, hÖ thèng sÏ tù ®éng t¹o c¸c bót to¸n h¹ch to¸n cho chi nh¸nh gi÷ tµi kho¶n chñ thÎ, chi nh¸nh thanh to¸n, trung ­¬ng vµ chi nh¸nh gi÷ tµi kho¶n cña ng­êi h­ëng. b) Giao dÞch t¹i c¸c ®¬n vÞ chÊp nhËn thÎ (POS) T¹i c¸c ®¬n vÞ chÊp nhËn thÎ (POS), kh¸ch hµng khi mua hµng hãa dÞch vô t¹i c¸c siªu thÞ, nhµ hµng, kh¸ch s¹n…xuÊt tr×nh thÎ CONNECT 24 ®Ó nh©n viªn t¹i ®iÓm chÊp nhËn thÎ nµy quÐt thÎ qua m¸y ®äc thÎ ®iÖn tö (EDC). Sau khi quÐt thÎ qua khe ®äc cña m¸y EDC, kh¸ch hµng ph¶i nhËp sè PIN vµo m¸y ®Ó m¸y kÕt nèi víi trung t©m thÎ, kiÓm tra sè d­ trªn tµi kho¶n tiÒn göi. NÕu sè d­ hîp lÖ, nh©n viªn t¹i ®iÓm chÊp nhËn thÎ sÏ nhËp gi¸ trÞ giao dÞch vµo m¸y vµ giao dÞch sÏ ®­îc hoµn tÊt chØ trong vßng Ýt gi©y sau ®ã. §Ó giao dÞch cã thÓ thùc hiÖn gi÷a kh¸ch hµng vµ ®¬n vÞ chÊp nhËn thÎ, ®¬n vÞ chÊp nhËn thÎ ph¶i cã mét tµi kho¶n tiÒn göi ®­îc më t¹i Vietcombank, vµ ph¶i ®­îc trang bÞ m¸y EDC ®­îc kÕt nèi trùc tiÕp víi trung t©m thÎ cña Vietcombank. Khi c¸c giao dÞch ®­îc tiÕn hµnh, hÖ thèng sÏ tù ®éng vµ trùc tiÕp ghi Nî vµo tµi kho¶n tiÒn göi cña kh¸ch hµng vµ ghi Cã lªn tµi kho¶n tiÒn göi cña ®¬n vÞ chÊp nhËn thÎ. Quy tr×nh h¹ch to¸n giao dÞch nµy ®­îc tãm t¾t nh­ sau nh­ sau: Nî: TK tiÒn göi cña kh¸ch hµng : Sè tiÒn trªn hãa ®¬n Cã: TK tiÒn göi cña ®¬n vÞ chÊp nhËn thÎ : Sè tiÒn ®¬n vÞ POS ®­îc h­ëng Cã: TK thu phÝ thanh to¸n thÎ : Sè tiÒn phÝ + thuÕ (nÕu cã) Tr­êng hîp t¹i kho¶n tiÒn göi cña kh¸ch hµng lµ ngo¹i tÖ, hÖ thèng sÏ thùc hiÖn giao dÞch mua b¸n ngo¹i tÖ theo tû gi¸ mua ngo¹i tÖ do Së giao dÞch Vietcombank c«ng bè t¹i thêi ®iÓm thanh to¸n. Tr­êng hîp chi nh¸nh ph¸t hµnh vµ chi nh¸nh thanh to¸n kh¸ch nhau, hÖ thèng sÏ tù ®éng t¹o c¸c bót to¸n h¹ch to¸n cho c¸c chi nh¸nh ph¸t hµnh, trung ­¬ng vµ chi nh¸nh thanh to¸n. 3. Thùc tr¹ng ph¸t hµnh vµ thanh to¸n thÎ CONNECT 24 t¹i Vietcombank 3.1. Thùc tr¹ng ph¸t hµnh thÎ CONNECT 24 ThÎ ghi nî CONNECT 24 lµ mét s¶n phÈm míi cña Vietcombank võa ®­îc ®­a vµo sö dông tõ th¸ng 04/2002, nh­ng ®· thu ®­îc mét sè kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ. Sè l­îng thÎ ph¸t hµnh cña toµn hÖ thèng tÝnh ®Õn hÕt th¸ng 9/2003 lµ 104.214 thÎ - mét con sè ngoµi søc mong ®îi cña tÊt c¶ mäi ng­êi. Cã mét ®Æc ®iÓm quan träng cÇn ph¶i nãi ®Õn lµ sè l­îng thÎ ph¸t hµnh gi÷a c¸c ®¬n vÞ trong hÖ thèng Vietcombank cã sù chªnh lÖch kh¸ lín. Trong tæng sè l­îng thÎ CONNECT 24 ph¸t hµnh, sè l­îng thÎ ph¸t hµnh bëi 10 ®¬n vÞ ®øng ®Çu (Së giao dÞch vµ 9 chi nh¸nh cÊp 1: Hµ Néi, Qu¶ng Ninh, §µ N½ng, Nha Trang, Vòng Tµu, §ång Nai, TP Hå ChÝ Minh, T©n ThuËn, CÇn Th¬) chiÕm phÇn chñ yÕu (85%), vµ hÇu nh­ mäi xu h­íng biÕn ®éng vÒ sè l­îng ph¸t hµnh còng xuÊt ph¸t tõ 10 ®¬n vÞ nµy, chóng ta cã thÓ thÊy râ ®iÒu nµy qua biÓu ®å sau : Sè thÎ Th¸ng biÓu ®å 3: xu h­íng biÕn ®éng l­îng thÎ CONNECT 24 ph¸t hµnh Nguån: Phßng qu¶n lý thÎ Vietcombank, 2003 BiÓu ®å 3 biÓu diÔn sè l­îng thÎ CONNECT 24 ph¸t hµnh cña 10 ®¬n vÞ ®øng ®Çu trong t­¬ng quan víi toµn hÖ thèng Vietcombank trong 9 th¸ng ®Çu n¨m 2003. PhÇn diÖn tÝch mµu xanh l¸ biÓu thÞ tæng sè l­îng thÎ ph¸t hµnh cña 10 ®¬n vÞ ®øng ®Çu; phÇn diÖn tÝch mµu xanh d­¬ng biÓu thÞ tæng sè l­îng thÎ ph¸t hµnh cña c¸c ®¬n vÞ cßn l¹i trong hÖ thèng. §­êng biÓu diÔn mµu ®en trªn cïng biÓu thÞ biÕn ®éng cña tæng sè l­îng thÎ ph¸t hµnh toµn hÖ thèng ; ®­êng m¶nh h¬n phÝa d­íi biÓu thÞ biÕn ®éng cña tæng sè l­îng thÎ ph¸t hµnh cña 10 ®¬n vÞ ®øng ®Çu. §­êng biÓu diÔn cµng dèc lªn th× møc t¨ng tr­ëng cµng cao. C¨n cø vµo ®ã, ta thÊy, 10 ®¬n vÞ ®øng ®Çu lu«n chiÕm phÇn chñ yÕu trong tæng sè l­îng thÎ ph¸t hµnh cña toµn hÖ thèng. §­êng biÓu diÔn cña toµn hÖ thèng cã ®é dèc gÇn nh­ song song víi ®­êng biÓu diÔn cña 10 ®¬n vÞ ®øng ®Çu, chøng tá hÇu nh­ mäi xu h­íng biÕn ®éng vÒ l­îng ph¸t hµnh ®Òu xuÊt ph¸t tõ biÕn ®éng cña 10 ®¬n vÞ nµy. B¶ng 4 thÓ hiÖn sè l­îng, tèc ®é t¨ng tr­ëng l­îng thÎ CONNECT 24 ph¸t hµnh bëi 10 ®¬n vÞ ®øng ®Çu vµ tû träng cña m«Ü ®¬n vÞ trong toµn hÖ thèng Vietcombank trong 2 giai ®o¹n: 9 th¸ng cuèi n¨m 2002 (th¸ng 4-12/2002) vµ 9 th¸ng ®Çu n¨m 2003 (th¸ng 1-9/2003). Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy, sè l­îng thÎ ph¸t hµnh trong toµn hÖ thèng t¨ng tr­ëng kh¸ m¹nh, víi tèc ®é 156,4% qua 2 giai ®o¹n. §iÒu nµy cã ®­îc, nh­ ®· nãi, lµ do sù t¨ng tr­ëng cao cña 10 ®¬n vÞ ®øng ®Çu (150,4%), trong ®ã næi bËt lµ c¸c ®¬n vÞ : T©n ThuËn (482,6%), TP HCM (151,3%), Hµ Néi (80,6%), Së giao dÞch (47,3%). b¶ng 4: sè l­îng, tèc ®é t¨ng tr­ëng vµ tû träng ph¸t hµnh thÎ CONNECT 24 cña 10 ®¬n vÞ ®øng ®Çu trong toµn hÖ thèng Vietcombank §¬n vÞ Sè l­îng n¨m 2002 Tû träng n¨m 2002 Sè l­îng n¨m 2003 Tû träng n¨m 2003 Tèc ®é t¨ng tr­ëng SGD 7123 24,4% 10494 14,0% 47,3% Hµ Néi 3146 10,8% 5681 7,6% 80,6% Qu¶ng Ninh 487 1,7% 1432 1,9% 194,0% §µ N½ng 617 2,1% 1869 2,5% 202,9% Nha Trang 790 2,7% 1785 2,4% 125,9% Vòng Tµu 932 3,2% 1104 1,5% 18,5% §ång Nai 1683 5,8% 5351 7,1% 217,9% TP HCM 6771 23,2% 17014 22,7% 151,3% T©n ThuËn 2765 9,5% 16109 21,5% 482,6% CÇn Th¬ 1033 3,5% 2638 3,5% 155,4% 10 §¬n vÞ 25347 86,7% 63477 84,7% 150,4% Toµn hÖ thèng 29221 100% 74933 100% 156,4% Nguån : Phßng Qu¶n lý thÎ Vietcombank, 2003 Tû träng ph¸t hµnh cña Chi nh¸nh T©n ThuËn t¨ng m¹nh tõ 9,5%(2002) lªn 21,5% (2003). Së dÜ cã sù t¨ng tr­ëng cao nh­ vËy lµ do cã kho¶ng 90% l­îng thÎ CONNECT 24 ph¸t hµnh ë Chi nh¸nh nµy tËp trung vµo ®èi t­îng ng­êi lao ®éng ®ang lµm viÖc t¹i Khu chÕ xuÊt T©n ThuËn, mét khu chÕ xuÊt thuéc lo¹i lín nhÊt ViÖt Nam hiÖn nay. ViÖc c¸c ®¬n vÞ kh¸c nh­ Së giao dÞch, Hµ Néi, TP HCM cã tû träng ph¸t hµnh vµ tèc ®é t¨ng tr­ëng cao hoµn toµn lµ ®iÒu dÔ hiÓu, bëi v× ë c¸c thµnh phè nµy, mËt ®é d©n c­ rÊt lín, tr×nh ®é d©n trÝ vµ thu nhËp d©n c­ l¹i rÊt cao. §Æc biÖt lµ ë TP HCM, thãi quen tiªu dïng thÎ cña ng­êi d©n ®· ®­îc h×nh thµnh tõ l©u, do ®ã, kh¶ n¨ng x©m nhËp thÞ tr­êng cña s¶n phÈm CONNECT 24 còng trë nªn dÔ dµng h¬n. 3.2. Thùc tr¹ng thanh to¸n thÎ CONNECT 24 §Õn nay, víi thÎ CONNECT 24 cña Vietcombank, kh¸ch hµng cã thÓ sö dông nh÷ng dÞch vô: rót tiÒn mÆt, chuyÓn kho¶n trong hÖ thèng, ghi nî khi mua hµng t¹i c¸c POS, thanh to¸n hãa ®¬n ®iÖn tho¹i, thanh to¸n phÝ b¶o hiÓm. b¶ng 5: doanh sè vµ tû träng doanh sè thanh to¸n thÎ CONNECT 24 n¨m 2003 Th¸ng Tiªu chÝ Rót tiÒn mÆt ChuyÓn kho¶n Ghi nî §iÖn tho¹i B¶o hiÓm Th¸ng 6 Gi¸ trÞ 163.959.740.000 8.195.770.974 Tû träng 95,24% 4,76% Th¸ng 7 Gi¸ trÞ 196.157.420.000 10.418.378.458 Tû träng 94,96% 5,04% Th¸ng 8 Gi¸ trÞ 222.075.830.000 12.720.211.146 85.329.059 Tû träng 94,55% 5,41% 0,04% Th¸ng 9 Gi¸ trÞ 243.099.920.000 17.071.869.348 1.102.535.087 115.093.519 89.706.306 Tû träng 92,97% 6,54% 0,42% 0,04 0,03% Nguån : Phßng Qu¶n lý thÎ Vietcombank, 2003 §¬n vÞ : VND B¶ng 5 trªn cho thÊy t×nh h×nh doanh sè thanh to¸n cña c¸c dÞch vô tiÖn Ých cña thÎ CONNECT 24 trong 4 th¸ng gÇn ®©y nhÊt. DÞch vô ghi nî t¹i c¸c POS chØ b¾t ®Çu triÓn khai tõ th¸ng 8 t¹i mét sè ®Þa bµn träng ®iÓm, vµ dÞch vô thanh to¸n hãa ®¬n ®iÖn tho¹i vµ phÝ b¶o hiÓm còng chØ míi triÓn khai trong th¸ng 9 trªn ®Þa bµn TP HCM. Nh×n chung, ngo¹i trõ doanh sè rót tiÒn mÆt lµ t¨ng tr­ëng theo h­íng gi¶m dÇn, c¸c doanh sè thanh to¸n kh¸c ®Òu t¨ng tr­ëng m¹nh. §¸ng chó ý lµ dÞch vô ghi nî t¹i c¸c POS tuy míi ra ®êi nh­ng triÓn väng rÊt ®¸ng kh¶ quan, ®· ®¹t ®­îc doanh sè thanh to¸n trong th¸ng 9 trªn 1 tû VND, t¨ng 13 lÇn so víi th¸ng 8. C¸c dÞch vô kh¸c nh­ thanh to¸n hãa ®¬n ®iÖn tho¹i, phÝ b¶o hiÓm võa ®­îc giíi thiÖu trong th¸ng 9, vµ hiÖn chØ ®ang ë ®Þa bµn TP HCM nªn doanh sè thanh to¸n hÇu nh­ ch­a ®¸ng kÓ, víi c¸c con sè t­¬ng øng lµ 115 triÖu VND vµ 90 triÖu VND. Tuy vËy, qua B¶ng 5 chóng ta còng dÔ dµng nhËn thÊy sù chªnh lÖch lín gi÷a doanh sè rót tiÒn mÆt vµ c¸c doanh sè thanh to¸n kh¸c. Tû träng doanh sè ró._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docChapter 2.doc
  • docChapter 1.doc
  • docChapter 3.doc
  • docmuc luc.doc
  • doctrang bia.doc