Phong trào thể dục thể thao trong một số trường đại học công lập ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay: Thực trạng và giải pháp quản lý

Tài liệu Phong trào thể dục thể thao trong một số trường đại học công lập ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay: Thực trạng và giải pháp quản lý: ... Ebook Phong trào thể dục thể thao trong một số trường đại học công lập ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay: Thực trạng và giải pháp quản lý

pdf77 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1308 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Phong trào thể dục thể thao trong một số trường đại học công lập ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay: Thực trạng và giải pháp quản lý, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM THAØN H PHOÁ HOÀ CHÍ MINH Nguyeãn Phuùc Nguyeän PHONG TRAØO THEÅ DUÏC THEÅ THAO TRONG MOÄT SOÁ TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG LAÄP ÔÛ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH HIEÄN NAY: THÖÏC TRAÏNG VAØ GIAÛI PHAÙP QUAÛN LYÙ Chuyeân ngaønh: Quaûn lyù Giaùo duïc Maõ Soá: 60 14 05 LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ GI AÙO DUÏC HOÏC N göôøi höô ùng daãn khoa hoïc: PGS.TS. TR AÀN TU AÁN LOÄ Thaønh Phoá Hoà Chí Minh - 2006 LÔØI CAM ÑOAN Toâi xin cam ñoan ñaây laø coâng trình nghieân cöùu cuûa rieâng toâi. Caùc soá lieäu, keát quaû neâu trong luaän vaên laø trung thöïc, khaùch quan vaø chöa töøng ñöôïc ai coâng boá trong baát kyø coâng trình nghieân cöùu naøo khaùc. Taùc giaû NGUYEÃN PHUÙC NGUY EÄN DANH MUÏC CAÙC CHÖÕ VIEÁT TAÉT Thöù töï Chöõ vieát taét Noäi dung 1 TDTT Theå duïc theå thao 2 CLB Caâu laïc boä 3 GDTC Giaùo duïc theå chaát 4 GD & ÑT Giaùo duïc vaø ñaøo taïo 5 ÑH Ñaïi hoïc 6 KT Kinh teá 7 KHTN Khoa hoïc töï nhieân 8 SV Sinh vieân 9 TP.HCM Thaønh phoá Hoà Chí Minh 10 CTCT Coâng taùc chính trò 11 TN CSHCM Thanh nieân coäng saûn Hoà Chí Minh 12 CL Coâng laäp 13 NXB Nhaø xuaát baûn 14 THCN Trung hoïc chuyeân nghieäp 15 DN Daïy ngheà MÔÛ ÑAÀU 1. Lyù do choïn ñeà taøi Söùc khoûe cuûa moãi ngöôøi khoâng chæ laø vaán ñeà rieâng cuûa töøng ngöôøi maø coøn laø taøi saûn chung cuûa xaõ hoäi. Xaõ hoäi caàn ñeán söùc khoûe cuûa töøng ngöôøi phaùt trieån. Toaøn xaõ hoäi cuõng coù traùch nhieäm ñoái vôùi söùc khoûe cuûa töøng ngöôøi. Do ñoù, vieäc giaùo duïc theå duïc theå thao vôùi chöùc naêng laøm bieán ñoåi theå chaát cuûa con ngöôøi theo moät xu höôùng nhaát ñònh laø voâ cuøng caàn thieát vaø cuõng laø moät boä phaän quan troïng khoâng theå thieáu cuûa giaùo duïc Ñaïi hoïc ñeå phaùt trieån toaøn dieän veà nhaân caùch vaø veà söùc khoûe cho theá heä treû cuõng nhö laø ñeå ñaøo taïo caùn boä, giaùo vieân, huaán luyeän vieân vaø vaän ñoäng vieân cho neàn theå duïc theå thao Vieät Nam. Ngaøy 17/04/93 Lieân Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo – Toång Cuïc Theå duïc theå thao ñaõ ra thoâng tö Lieân Boä soá 04/04/GDÑT- Theå duïc theå thao veà vieäc ñaåy maïnh vaø naâng cao chaát löôïng giaùo duïc theå chaát trong sinh vieân, ñöa hoaït ñoäng ngoaïi khoùa theå duïc theå thao vaøo tröôøng hoïc ñeå phaùt ñoäng phong traøo luyeän taäp roäng khaép trong nhaø tröôøng caùc caáp vôùi muïc tieâu : “Moãi sinh vieân, hoïc sinh bieát chôi moät moân theå thao”. Ngaøy 24/03/1994, Ban Bí Thö TW Ñaûng ñaõ ra chæ thò 36/CT-TW veà coâng taùc theå duïc theå thao trong giai ñoaïn môùi hieän nay, vôùi moät trong caùc chæ tieâu caàn phaûi phaán ñaáu laø: “…Thöïc hieän giaùo duïc theå chaát trong taát caû caùc tröôøng hoïc. Laøm cho vieäc taäp luyeän theå duïc theå thao trôû thaønh neáp soáng haèng ngaøy cuûa haàu heát hoïc sinh, sinh vieân…”. Theå duïc theå thao laø moät hoaït ñoäng khoa hoïc, vöøa mang tính khoa hoïc vöøa mang tính chuyeân nghieäp, vöøa mang tính ngheä thuaät vaø vöøa mang tính xaõ hoäi, quaàn chuùng. Söï ña daïng veà hình thöùc, ñoái töôïng vaø phöông phaùp taäp luyeän cuûa caùc hoaït ñoäng theå duïc theå thao ñaõ taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho moïi ngöôøi tham gia reøn luyeän nhaèm naâng cao söùc khoûe vaø cuõng laø moâi tröôøng ñeå phaùt hieän taøi naêng theå thao ñoùng goùp cho ngaønh Theå duïc theå thao nöôùc nhaø. UÛy Ban Theå duïc theå thao neâu roõ “ Theå duïc theå thao” laø söï nghieäp cuûa toaøn daân, cuûa toaøn xaõ hoäi. Nhaân daân laø nguoàn saùng taïo, nguôøi thöïc hieän vaø ngöôøi thöôûng thöùc caùc thaønh quaû hoaït ñoäng theå duïc theå thao. Do vaäy, caàn phaûi taïo ñieàu kieän cho moïi toå chöùc, taäp theå, caù nhaân coù traùch nhieäm töï nguyeän vaø bình ñaúng hoã trôï, ñoùng goùp nhaân löïc, tieàn taøi, trí tueä ñeå phaùt trieån theå duïc theå thao. Hoaït ñoäng theå duïc theå thao laø moät chuû tröông lôùn cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc trong coâng cuoäc ñoåi môùi hieän nay. Tuy nhieân muoán ñaït ñöôïc hieäu quaû cao noù caàn phaûi coù moät heä thoáng toå chöùc vôùi ñaày ñuû cô sôû phaùp lyù, cô sôû lyù luaän thöïc tieãn ñeå ñaûm baûo khaû naêng chæ ñaïo, toå chöùc thöïc hieän, taäp hôïp moïi taàng lôùp quaàn chuùng tham gia vaø huy ñoäng ñöôïc caùc nguoàn löïc trong xaõ hoäi ñeå ñoùng goùp söï nghieäp phaùt trieån phong traøo theå duïc theå thao moät caùch vöõng chaéc vaø laâu daøi. Vì vaäy, chuùng ta caàn nhanh choùng oån ñònh boä maùy quaûn lyù vaø ñieàu haønh nhö Nghò quyeát 20/NQTU cuûa Ban thöôøng vuï Thaønh uûy ñaõ ghi veà phaùt trieån theå duïc theå thao : “…. Chaán chænh toå chöùc boä maùy cuûa ngaønh Theå duïc theå thao, ñaûm baûo söï oån ñònh, ñoaøn keát söï thoáng nhaát, ñuû söùc toå chöùc quaûn lyù vaø ñieàu haønh neàn Theå thao Thaønh phoá trong giai ñoaïn phaùt trieån môùi”. Tuy nhieân, thöïc traïng coâng taùc giaùo duïc theå duïc theå thao taïi caùc tröôøng Ñaïi hoïc trong thôøi gian hieän nay vaãn coøn gaëp nhieàu khoù khaên; Maëc duø vaãn tieán haønh giaûng daïy theo noäi dung vaø chöông trình cuûa Boä quy ñònh nhöng treân thöïc teá cô sôû vaät chaát phuïc vuï cho coâng taùc giaûng daïy - taäp luyeän theå duïc theå thao taïi nhieàu tröôøng vaãn coøn raát haïn cheá veà saân baõi, trang thieát bò taäp luyeän theå duïc theå thao vaø ngay caû veà hình thöùc, phöông phaùp giaûng daïy cuõng chöa ñöôïc sinh ñoäng, haáp daãn neân chöa taïo ñöôïc söï thu huùt vaø chöa phaùt huy ñöôïc tính töï giaùc, tích cöïc ñoái vôùi phaàn lôùn caùc sinh vieân tham gia hoïc taäp vaø reøn luyeän caùc moân theå thao. Xuaát phaùt töø caùc vaán ñeà treân, vôùi tö caùch laø moät giaùo vieân vaø laøm caùn boä quaûn lyù toâi choïn ñeå nghieân cöùu ñeà taøi laø: “Phong traøo theå duïc theå thao trong moät soá tröôøng Ñaïi hoïc coâng laäp ôû Thaønh Phoá Hoà Chí Minh hieän nay: Thöïc traïng vaø giaûi phaùp quaûn lyù.” Ñoù laø lyù do choïn ñeà taøi. 2. Muïc ñích nghieân cöùu a. Ñaùnh giaù ñuùng thöïc traïng phong traøo theå duïc theå thao ôû caùc tröôøng Ñaïi hoïc ôû Thaønh phoá Hoà Chí Minh hieän nay vaø thaáy ñöôïc nhöõng nguyeân nhaân cuûa thöïc traïng ñoù, nhaát laø nhöõng nguyeân nhaân quaûn lyù. b. Tìm ra ñöôïc moät soá bieän phaùp quaûn lyù ñöôïc dö luaän ñaùnh giaù laø caàn thieát vaø khaû thi ñeå goùp phaàn naâng cao chaát löôïng cuûa phong traøo. 3. Nhieäm vuï nghieân cöùu a. Khaûo saùt vaø ñieàu tra thöïc traïng vaø nguyeân nhaân cuûa thöïc traïng phong traøo TDTT trong moät soá tröôøng Ñaïi hoïc coâng laäp ôû Thaønh phoá Hoà Chí Minh hieän nay. b. Ñeà xuaát caùc bieän phaùp quaûn lyù coù theå goùp phaàn naâng cao chaát löôïng phong traøo TDTT trong caùc tröôøng Ñaïi hoïc ôû Thaønh phoá Hoà Chí Minh hieän nay. 4. Khaùch theå vaø ñoái tö ôïng nghieân cöùu a. Khaùch theå nghieân cöùu: Tieán haønh phoûng vaán caùc Tröôûng Khoa, giaûng vieân boä moân Giaùo duïc Theå duïc Theå thao, Bí thö Ñoaøn thanh nieân Coäng saûn Hoà Chí Minh, Chuû tòch Hoäi sinh vieân, Chuû tòch Hoäi Theå thao,Tröôûng Phoøng Quaûn lyù Sinh vieân, sinh vieân ñang hoïc taäp (300 sinh vieân vaø 30 caùn boä, giaùo vieân theå duïc theå thao). b. Ñoái töôïng nghieân cöùu: Thöïc traïng quaûn lyù phong traøo theå duïc theå thao trong moät soá tröôøng Ñaïi hoïc coâng laäp ôû Thaønh phoá Hoà Chí Minh. Bao goàm: Caùc loaïi hình hoaït ñoäng vaø quaûn lyù phong traøo theå duïc theå thao (Hoäi theå thao, caâu laïc boä ñoäi tuyeån.....). Caùc giaûi thi ñaáu trong vaø ngoaøi tröôøng. 5. Giôùi haïn phaïm vi nghieân cöùu - Moät soá tröôøng Ñaïi hoïc coâng laäp ôû Thaønh phoá Hoà Chí Minh. - Lyù do choïn tröôøng coâng laäp ñeå nghieân cöùu laø vì:  Ñeà taøi coù nhieäm vuï phaùt hieän nhöõng yeáu keùm caàn khaéc phuïc cuûa phong traøo theå duïc theå thao caùc tröôøng Ñaïi hoïc.  Tröôøng Ñaïi hoïc coâng laäp maø coøn yeáu keùm thì caùc tröôøng Ñaïi hoïc ngoaøi coâng laäp noùi chung cuõng khoâng theå khoâng yeáu keùm. Do ñoù töø keát quaû nghieân cöùu phong traøo ôû Ñaïi hoïc coâng laäp cuõng suy ra ñöôïc thöïc traïng cuûa caùc tröôøng Ñaïi hoïc ngoaøi coâng laäp. - Tieán haønh nghieân cöùu ñeà taøi taïi: 3 tröôøng Ñaïi hoïc coâng laäp ôû TP.Hoà Chí Minh goàm tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá, tröôøng Ñaïi hoïc Khoa hoïc Töï nhieân vaø tröôøng Ñaïi hoïc Luaät. 6. Phöông phaùp vaø toå chö ùc nghieân cöùu Trong quaù trình toå chöùc, trieån khai thöïc hieän caùc nhieäm vuï nghieân cöùu cuûa ñeà taøi, chuùng toâi ñaõ söû duïng caùc phöông phaùp nghieân cöùu nhö sau: 6.1. Phöông phaùp phaân tích, toång hôïp taøi lieäu Duøng phöông phaùp naøy nhaèm muïc ñích toång hôïp, phaân tích heä thoáng caùc thoâng tin, taøi lieäu thu thaäp ñöôïc vaø nhöõng kieán thöùc coù lieân quan ñeán ñeà taøi nhö cô sôû lyù luaän, xaùc ñònh vaø giaûi quyeát caùc nhieäm vuï nghieân cöùu. Caùc taøi lieäu tham khaûo bao goàm caùc vaán ñeà sau: - Moät soá nghò quyeát cuûa Trung öông Ñaûng, vaên kieän Ñaïi hoäi Ñaûng VIII, IX. - Caùc vaên baûn cuûa ngaønh nhö luaät giaùo duïc 2005, ñieàu leä tröôøng Ñaïi hoïc. - Baùo caùo toång keát cuûa Hoäi Theå thao Vieät Nam vaø Thaønh phoá Hoà Chí Minh. - Taøi lieäu giaûng daïy veà moân lyù luaän phöông phaùp giaùo duïc theå chaát trong nhaø tröôøng – Moân Quaûn lyù Nhaø nöôùc. - Caùc tuyeån taäp coâng trình khoa hoïc giaùo duïc theå chaát, söùc khoûe trong tröôøng hoïc caùc caáp. - Caùc baùo chí coù lieân quan ñeán phong traøo TDTT. 6.2. Phöông phaùp ñieàu tra sö phaïm Chuùng toâi tieán haønh ñieàu tra sö phaïm (baèng phieáu) treân 2 daïng ñoái töôïng: - Caùc nhaø quaûn lyù vaø giaùo vieân TDTT - Sinh vieân ñang hoïc taäp 6.3. Phöông phaùp phoûng vaán chuyeân gia Söû duïng phöông phaùp naøy chuùng toâi thu thaäp vaø xöû lí caùc thoâng tin qua yù kieán ñaùnh giaù döï baùo cuûa caùc nhaø quaûn lyù, nhaø khoa hoïc, caùc chuyeân gia coù trình ñoä vaø kinh nghieäm trong lónh vöïc quaûn lyù caùc hoïat ñoäng phong traøo TDTT trong nhaø tröôøng thoâng qua caùc hình thöùc nhö trao ñoåi, phaân tích goùp yù qua caùc taøi lieäu toång hôïp ñeå coù cô sôû ñaùnh giaù vaø löïa choïn caùc vaán ñeà nghieân cöùu cuõng nhö caùc giaûi phaùp saùt thöïc. 6.4. Phöông phaùp toaùn hoïc thoáng keâ ñeå xöû lyù soá lieäu thu ñöôïc CHÖÔNG 1 VAØI NEÙT VEÀ LÒCH SÖÛ NGHIEÂN CÖÙU NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ LIEÂN QUAN VAØ CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN CHO VIEÄC NGHIEÂN CÖÙU ÑEÀ TAØI 1.1. Vaøi neùt veà lòch söû phaùt trieån phong traøo TDTT Trong quaù khöù caùc hoaït ñoäng theå duïc theå thao ñaõ xuaát hieän vaø gaén lieàn vôùi ñôøi soáng, sinh hoaït con ngöôøi töø raát sôùm. Noù laø laø moät hieän töôïng xaõ hoäi, ra ñôøi cuøng vôùi söï hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa xaõ hoäi loaøi ngöôøi. Qua quaù trình lao ñoäng saùng taïo loaøi ngöôøi maø nhöõng hình thöùc reøn luyeän thaân theå cuõng ñöôïc phaùt sinh, hình thaønh vaø phaùt trieån nhaèm ñaùp öùng nhu caàu giöõ gìn söùc khoûe, naâng cao naêng löïc vaän ñoäng vaø goùp phaàn phaùt trieån saûn xuaát, caûi thieän ñôøi soáng, phaùt trieån xaõ hoäi. Nhö vaäy, tính taát yeáu vaø moái quan heä thieát thöïc giöõa theå duïc theå thao vaø con ngöôøi töø tröôùc ñeán nay ñaõ ñöôïc thôøi gian minh chöùng. Caùc hoaït ñoäng theå duïc theå thao ñôn giaûn ôû buoåi sô khai ñaõ vaø seõ laø neàn moùng ñeå hình thaønh neàn giaùo duïc theå duïc theå thao hoâm nay cuõng nhö trong töông lai. Trong thôøi ñaïi hieän nay, theå duïc theå thao giöõ vai troø raát quan troïng ñoái vôùi ñôøi soáng xaõ hoäi cuûa con ngöôøi. Thaät vaäy, caùc hoaït ñoäng theå duïc theå thao khoâng nhöõng ñem laïi söï nghæ ngôi giaûi trí naâng cao söùc khoûe cho quaàn chuùng maø coøn laø moät phöông tieän toái öu trong vieäc giao löu vaên hoùa, môû roäng quan heä giöõa caùc nöôùc treân theá giôùi vôùi nhau. Maët khaùc, trong thöïc tieãn theå thao laø moät hình thöùc giaùo duïc raát hieäu quaû. Vôùi tính chaát giaûi trí laønh maïnh, theå duïc theå thao ñaõ goùp phaàn khoâng nhoû vaøo coâng cuoäc xaây döïng loái soáng môùi, con ngöôøi môùi vaø ñaåy luøi teä naïn xaõ hoäi. Ñaûng vaø Nhaø nöôùc Coäng Hoaø Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam luoân quan taâm ñeán muïc tieâu giaùo duïc toaøn dieän theá heä treû. Trong caùc vaên kieän Ñaïi hoäi VIII vaø Nghò quyeát TW khoaù 2 cuûa Ñaûng veà giaùo duïc ñaøo taïo vaø khoa hoïc coâng ngheä khaúng ñònh: “Giaùo duïc ñaøo taïo cuøng vôùi khoa hoïc vaø coâng ngheä phaûi thöïc söï trôû thaønh quoác saùch haøng ñaàu… Muoán xaây döïng ñaát nöôùc giaøu maïnh, vaên minh phaûi coù con ngöôøi phaùt trieån toaøn dieän, khoâng chæ phaùt trieån veà trí tueä, trong saùng veà ñaïo ñöùc loái soáng maø coøn phaûi laø con ngöôøi cöôøng traùng veà theå chaát…”. Ñieàu naøy caøng xaùc ñònh taàm quan troïng cuûa hoaït ñoäng giaùo duïc theå duïc theå thao maø hôn nöõa laø coâng taùc quaûn lyù phong traøo theå duïc theå thao trong caùc tröôøng Ñaïi hoïc. Quaûn lyù phong traøo theå duïc theå thao thuoäc loaïi hình quaûn lyù taäp theå nhöõng con ngöôøi. Loaïi hình naøy raát ña daïng neân nhaát thieát phaûi töøng böôùc quaûn lyù moät caùch khoa hoïc vaø chaët cheõ theo ñieàu kieän thöïc teá cuûa moãi tröôøng. 1.2. Cô sôû lyù luaän cuûa vieäc nghieân cöùu ñeà taøi 1.2.1. Moät soá khaùi nieäm thöôøng duøng trong coâng taùc giaùo duïc theå duïc theå thao 1.2.1.1. Theå duïc theå thao “Theå duïc theå thao laø moät boä phaän cuûa neàn vaên hoùa chung, laø söï toång hôïp nhöõng thaønh töïu xaõ hoäi trong söï nghieäp saùng taïo vaø söû duïng hôïp lyù nhöõng phöông tieän, phöông phaùp, bieän phaùp chuyeân moân ñeå naâng cao söùc khoûe, boài döôõng theå löïc cuûa nhaân daân, goùp phaàn giaùo duïc vaø phaùt trieån con ngöôøi toaøn dieän”. [14] 1.2.1.2.Giaùo duïc theå duïc theå thao Giaùo duïc theå duïc theå thao laø moät quaù trình giaùo duïc nhaèm hoaøn thieän veà maët theå chaát vaø chöùc naêng cuûa cô theå con ngöôøi, nhaèm hình thaønh vaø cuõng coá nhöõng kyõ naêng, kyõ xaûo vaän ñoäng cô baûn quan troïng trong ñôøi soáng, cuøng nhöõng hieåu bieát coù lieân quan ñeán kyõ naêng, kyõ xaûo ñoù [14]. Ñaëc ñieåm rieâng bieät cuûa giaùo duïc theå duïc theå thao ôû choã noù laø moät phöông tieän phuïc vuï xaõ hoäi, chuû yeáu nhaèm naâng cao theå chaát, ñoàng thôøi noù taùc ñoäng maïnh meõ ñeán caû söï phaùt trieån tinh thaàn cho con ngöôøi. Trong thöïc teá ñôøi soáng xaõ hoäi, khoâng coù giaùo duïc theå duïc theå thao chung chung, toàn taïi ngoaøi nhöõng ñieàu kieän lòch söû cuï theå. Trong moãi cheá ñoä kinh teá xaõ hoäi nhaát ñònh ñeàu coù töøng loaïi giaùo duïc theå duïc theå thao töông öùng. 1.2.1.3. Phong traøo theå duïc theå thao Phong traøo laø hoaït ñoäng chính trò, vaên hoùa, xaõ hoäi loâi cuoán ñöôïc ñoâng ñaûo quaàn chuùng tham gia. Phong traøo caùch maïng, phong traøo theå duïc [11]. Phong traøo theå duïc theå thao laø cuoäc vaän ñoäng vaø toå chöùc ñeå ngaøy caøng coù nhieàu ngöôøi tham gia taäp luyeän hoaëc ñoùng goùp vaøo söï phaùt trieån cuûa hoaït ñoäng TDTT trong tröôøng hoïc nhaèm taêng cöôøng söùc khoûe, thoûa maõn nhu caàu reøn luyeän cuûa caù nhaân vaø trong giao tieáp [7]. 1.2.1.4. Quaûn lyù Quaûn lyù laø söï taùc ñoäng chæ huy, ñieàu khieån caùc quaù trình xaõ hoäi vaø haønh vi hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi ñeå chuùng phaùt trieån phuø hôïp vôùi quy luaät, ñaït tôùi muïc ñích ñaõ ñeà ra vaø ñuùng yù chí cuûa ngöôøi quaûn lí [12]. 1.2.1.5. Quaûn lyù giaùo duïc Quaûn lyù giaùo duïc laø quaûn lyù hoaït ñoäng giaùo duïc cuûa ngaønh giaùo duïc treân phaïm vi caû nöôùc, hoaëc moät ñòa phöông vaø hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân, nhaân vieân, sinh vieân trong moät tröôøng hoïc ñeå moãi tröôøng hoïc, moãi ñòa phöông vaø caû nöôùc ñaït ñöôïc muïc tieâu giaùo duïc vaø ñaøo taïo ngöôøi hoïc thaønh nhöõng con ngöôøi coù nhaân caùch (phaåm chaát vaø naêng löïc) caàn thieát ñeå caù nhaân hoï coù theå soáng haïnh phuùc vaø coáng hieán nhieàu cho xaõ hoäi [15]. 1.2.1.6. Quaûn lyù theå duïc theå thao Quaûn lyù theå duïc theå thao laø vieäc laäp keá hoaïch, toå chöùc, chæ huy, giaùm saùt vaø ñieàu tieát ñoái vôùi coâng taùc theå duïc theå thao ñeå thu ñöôïc hieäu quaû xaõ hoäi toát hôn. (Trong muïc theå duïc theå thao cuûa Baùch khoa toaøn thö Trung Quoác xuaát baûn naêm 1983)[9]. 1.2.1.7. Quaûn lyù phong traøo theå duïc theå thao Quaûn lyù phong traøo theå duïc theå thao laø söï taùc ñoäng toång hôïp veà vaät chaát vaø tinh thaàn mang tính xaõ hoäi cuûa heä thoáng caùc cô quan, caùc toå chöùc quaàn chuùng ñöôïc tieán haønh coù keá hoaïch, khoa hoïc vaø phuø hôïp vôùi quy luaät khaùch quan, taïo neân nhöõng taäp theå ngöôøi taäp Theå duïc theå thao theo höôùng phaùt trieån toaøn daân nhaèm taêng cöôøng söùc khoûe vaø boài döôõng theå löïc cuûa nhaân daân ñeå xaây döïng CNXH vaø baûo veä toå quoác. [7] 1.2.2. Lyù luaän veà giaùo duïc theå duïc theå thao vaø veà quaûn lyù giaùo duïc theå duïc theå thao trong caùc tröôøng hoïc Ñaát nöôùc ta ñang ôû giai ñoaïn “tieáp tuïc söï nghieäp ñoåi môùi, ñaåy maïnh coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù vì muïc tieâu daân giaøu, nöôùc maïnh, xaõ hoäi coâng baèng, daân chuû, vaên minh, vöõng böôùc ñi leân chuû nghóa xaõ hoäi” thì giaùo duïc vaø ñaøo taïo phaûi thöïc söï trôû thaønh quoác saùch haøng ñaàu trong vieäc naâng cao daân trí, ñaøo taïo nhaân löïc, boài döôõng nhaân taøi. Giaùo duïc theå duïc theå thao phaûi laø moät boä phaän quan troïng trong chính saùch phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc nhaèm boài döôõng vaø phaùt huy nhaân toá con ngöôøi, laøm cho con ngöôøi ñöôïc phaùt trieån toaøn dieän nhö ñaõ neâu ôû phaàn treân”. 1.2.2.1. Caùc nhaø giaùo duïc, keå caû ngöôøi laøm coâng taùc giaùo duïc theå duïc theå thao phaûi nhaän thöùc ñaày ñuû tö töôûng chæ ñaïo naøy ñeå ñöa noù ñöôïc thöïc thi trong cuoäc soáng. Trong khi hình thaønh kinh nghieäm vaän ñoäng vaø phaùt trieån caùc naêng löïc theå chaát cho ngöôøi taäp, ngöôøi laøm coâng taùc giaùo duïc theå thao ñoàng thôøi phaûi giaùo duïc ñeå hoï coù lyù töôûng, môû ra cho hoï vieãn caûnh tham gia tích cöïc trong lao ñoäng saûn xuaát, giuùp hoï löïa choïn con ñöôøng trong cuoäc soáng vaø thöïc hieän nghóa vuï cuûa ngöôøi coâng daân ñoái vôùi Toå quoác. Muoán ñaøo taïo sinh vieân cuûa mình thaønh vaän ñoäng vieân öu tuù, thì chính baûn thaân huaán luyeän vieân phaûi laø ngöôøi naém vöõng coâng vieäc mình laøm Muoán giaùo duïc cho sinh vieân tinh thaàn caàn cuø lao ñoäng, yù chí chieán thaéng, thì baûn thaân ngöôøi thaày giaùo phaûi theå hieän trong vieäc laøm cuûa mình laø caàn phaûi yeâu lao ñoäng nhö theá naøo, caàn phaûi khaéc phuïc khoù khaên, gian khoå ra sao ñeå ñaït ñöôïc muïc ñích ñeà ra. Muoán cho sinh vieân trung thöïc, thaät thaø, kyû luaät vaø khieâm toán thì nhaø sö phaïm phaûi thaät söï göông maãu, thaät söï vaø taám göông saùng cho sinh vieân noi theo. Muoán phaùt trieån thò hieáu thaåm myõ trong sinh vieân thì baûn thaân nhaø sö phaïm phaûi coù hieåu bieát veà ngheä thuaät, phaûi bieát caùch giaùo duïc tình caûm, thò hieáu, quan ñieåm, tö töôûng thaåm myõ trong phaïm vi theå duïc theå thao, phaûi bieát giaùo duïc khaùt voïng höôùng tôùi caùi ñeïp cuûa cô theå, tôùi söï giaûn dò, uyeån chuyeån vaø söùc loâi cuoán cuûa ñoäng taùc, baûn thaàn phaûi laø ngöôøi khoeû maïnh, bieát taäp luyeän ñeå giöõ gìn cô theå mình ñöôïc haøi hoaø vaø caân ñoái. 1.2.2.2. Ngheä thuaät sö phaïm cuõng nhö baûn thaân quaù trình giaùo duïc laø raát ña daïng. Noù ñoøi hoûi ngöôøi laøm coâng taùc giaùo duïc theå duïc theå thao phaûi bieát giaûng daïy vaø hoaøn thieän naêng löïc theå chaát ngöôøi taäp, bieát phaùt trieån loøng ham hieåu bieùt vaø khaû naêng ñoäc laäp tö duy trong hoaït ñoäng theå duïc theå thao, bieát nhìn nhaän moät caùch tinh teá nhöõng ñaëc ñieåm caù nhaân, nhöõng ñoäng cô haønh vi cuûa ngöôøi taäp vaø kheùo leùo höôùng daãn yù thích, ñoøi hoûi, nhu caàu vaø nguyeän voïng cuûa hoï. Caùc Maùc noùi: “Nhaø giaùo duïc phaûi laø ngöôøi ñöôïc giaùo duïc”. Thaät vaäy, ñeå thöïc hieän ñöôïc muïc ñích, nhieäm vuï vaø nguyeân taéc giaùo duïc theå duïc theå thao neâu treân ñoøi hoûi ngöôøi laøm coâng taùc giaùo duïc phaûi ñöôïc giaùo duïc vaø ñaøo taïo vôùi trình ñoä cao ñeå coù khaû naêng taïo cho sinh vieân nhöõng ñieàu kieän töông öùng vôùi noù nhaèm phaùt trieån vaø cuûng coá ñaày ñuû taát caû nhöõng naêng löïc trí tueä vaø theå löïc caàn thieát cho con ngöôøi. Ñoù chính laø lyù töôûng ngöôøi laøm coâng taùc giaùo duïc noùi chung vaø theå duïc noùi rieâng. 1.2.2.3. Ngöôøi laøm coâng taùc giaùo duïc theå duïc theå thao caàn phaûi yeâu meán vieäc laøm cuûa mình, caàn phaûi laø ngöôøi ñöôïc reøn luyeän theå chaát, coù söùc khoeû cöôøng traùng vaø coù trình ñoä ñieâu luyeän veà kyõ thuaät theå duïc theå thao. Trình ñoä caøng cao, tri thöùc chuyeân moân trong lónh vöïc theå duïc theå thao caøng roäng, thì nhaø giaùo duïc caøng coù nhieàu khaû naêng giaûi quyeát toát caùc nhieäm vuï giaùo duïc. 1.2.2.4. Do ñaëc thuø cuûa ñoái töôïng theå duïc theå thao neân phong thaùi beà ngoaøi cuûa giaùo vieân trong quaù trình coù yù nghóa raát ñaëc bieät. Trong khi coá gaéng hoaøn thieän theå chaát cho sinh vieân cuûa mình, baûn thaân nhaø giaùo duïc caàn coù cô theå phaùt trieån caân ñoái, caàn coù phong caùch vaän ñoäng ñeïp, ñôn giaûn vaø haáp daãn, caàn coù tö theá ngay ngaén, caùch ñi ñöùng nheï nhaøng vaø töï nhieân. Ngoaøi söï hoaøn thieän veà theå chaát, ngöôøi laøm coâng taùc giaùo duïc theå duïc theå thao phaûi coù trình ñoä vaên hoaù chung. Chæ coù nhöõng ngöôøi töï mình ñöôïc reøn luyeän veà thaåm myõ vaø trau doài veà ngheä thuaät môùi coù theå phaùt trieån oùc thaåm myõ, loøng ham hieåu bieát vaø tính tích cöïc saùng taïo cuûa sinh vieân trong quaù trình giaùo duïc theå duïc theå thao. Ñieàu quan troïng laø caàn phaûi coù taâm hoàn phong phuù, ñoàng thôøi phaûi vui töôi hoaø nhaõ, coù tính haøi höôùc vaø bieát lòch thieäp sö phaïm. Caàn heát söùc chuù yù ñeán ngoân ngöõ coù vaên hoaù. Taùc ñoäng ngoân ngöõ cuûa nhaø sö phaïm phuï thuoäc tröïc tieáp vaøo keát caáu hôïp loâgic, vaøo söï thoâng hieåu vaên hoïc, vaøo tính chính xaùc, roõ raøng vaø tính dieãn caûm cuûa ngoân ngöõ. Vì vaäy bieát söû duïng ngoân ngöõ, coù gioïng noùi toát vaø aâm ñieäu phong phuù, ñoù laø nhöõng vaán ñeà thuoäc veà kyõ thuaät giaùo duïc. Khoâng coù kyõ thuaät ñoù thì khoâng theå coù trình ñoä ñieâu luyeän veà giaùo duïc. Ngoân ngöõ coù söùc truyeàn caûm maïnh vaø aám cuøng ñaày söùc thuyeát phuïc seõ coù söùc maïnh truyeàn thuï kieán thöùc vaø giaùo duïc raát lôùn. 1.2.2.5. Phaåm chaát cuûa nhaø giaùo duïc coù aûnh höôûng saâu saéc ñoái vôùi vieäc hình thaønh nhaân caùch vaø ñaïo ñöùc cuûa sinh vieân nhö: tinh thaàn caàn cuø lao ñoäng, tính thaân tình, côûi môû, tính thaúng thaén, thaät thaø, trung thöïc vaø kyû luaät… Nhöõng laàm loãi nhoû thuoäc veà thoùi quen cuûa thaày giaùo nhö huùt thuoác chaúng haïn cuõng coù theå ñeå laïi nhöõng aán töôïng khoâng hay trong sinh vieân vì caùc em thöôøng ñeå yù ñeán haønh vi, tö caùch hôn laø chuù yù ñeán lôøi noùi cuûa giaùo vieân. Vì vaäy ñeå giaûi quyeát toát nhieäm vuï giaùo duïc, ngöôøi giaùo vieân theå duïc theå thao tröôùc heát phaûi töï reøn luyeän mình veà ñaïo ñöùc, phong caùch, veà naêng löïc chuyeân moân vaø nghieäp vuï ñeå thaät söï laø taám göông saùng cho sinh vieân noi theo. Toùm laïi: Xuaát phaùt töø caùc quan ñieåm vaø cuõng laø muïc ñích haønh ñoäng cuûa ngaønh theå duïc theå thao neâu treân, coù theå keát luaän raèng: Ngay töø luùc chöa coù Chính quyeàn ñeán khi laõnh ñaïo toaøn daân ñaùnh giaëc ngoaïi xaâm giaønh ñöôïc ñoäc laäp vaø thoáng nhaát ñaát nöôùc vaø ngaøy nay ñang chuyeån sang thôøi kyø phaùt trieån môùi – ñaåy maïnh coâng nghieäp – hieän ñaïi hoùa. Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta tröôùc sau nhö moät raát quan taâm ñeán vieäc chaêm lo söùc khoûe cuûa nhaân daân. “Söï cöôøng traùng veà theå chaát laø nhu caàu cuûa baûn thaân con ngöôøi, ñoàng thôøi laø voán quyù ñeå taïo ra taøi saûn trí tueä vaø vaät chaát cho xaõ hoäi”. Chaêm lo cho con ngöôøi veà theå chaát laø traùch nhieäm cuûa toaøn xaõ hoäi noùi chung, cuûa ngaønh theå duïc theå thao noùi rieâng. Ñoù cuõng chính laø muïc ñích cô baûn, quan troïng nhaát cuûa giaùo duïc theå duïc theå thao ôû nöôùc ta. Döïa treân muïc ñích vaø ñieàu kieän thöïc hieän (löùa tuoåi ngöôøi taäp, traïng thaùi söùc khoeû, trình ñoä huaán luyeän, ñaëc ñieåm ngaønh ngheà…) maø chuùng ta ñaët ra nhöõng nhieäm vuï cuï theå cuûa giaùo duïc theå duïc theå thao. Döôùi ñaây laø nhöõng nhieäm vuï chung nhaát cuûa giaùo duïc theå duïc theå thao. a. Phaùt trieån caân ñoái veà hình thaùi vaø chöùc naêng cuûa cô theå con ngöôøi nhaèm hoaøn thieän toaøn dieän nhöõng naêng löïc theå chaát, giöõ gìn söùc khoeû vaø naâng cao tuoåi thoï cuûa nhaân daân lao ñoäng. b. Hình thaønh nhöõng kyõ naêng, kyõ xaûo, vaän ñoäng chuû yeáu cuûa con ngöôøi trong cuoäc soáng cuøng nhöõng hieåu bieát chuyeân moân. c. Giaùo duïc phaåm chaát ñaïo ñöùc, yù chí, thaåm myõ vaø trí löïc. 1.2.3. Quan ñieåm cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc vaø cô sôû phaùp lyù veà coâng taùc giaùo duïc theå duïc theå thao trong tröôøng Ñaïi hoïc 1.2.3.1. Nhöõng quan ñieåm cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc veà coâng taùc giaùo duïc theå duïc theå thao trong nhaø tröôøng caùc caáp Baûo veä vaø taêng cöôøng söùc khoeû cuûa nhaân daân laø moät vieäc raát quan troïng vaø caàn thieát gaén lieàn vôùi söï nghieäp xaây döïng vaø baûo veä chuû nghóa xaõ hoäi, vôùi haïnh phuùc cuûa nhaân daân. Ñoù laø moät trong nhöõng moái quan taâm haøng ñaàu cuûa cheá ñoä ta, laø traùch nhieäm cao quyù cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc maø tröïc tieáp laø ngaønh Theå duïc Theå thao vaø ngaønh Y teá. Tinh thaàn ñoù ñöôïc xuyeân suoát trong caû quaù trình laõnh ñaïo Caùch Maïng cuûa Ñaûng vaø Chính phuû. Cöù moãi böôùc ngoaët cuûa Caùch Maïng, Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ñeàu coù Chæ thò, Nghò quyeát caàn thieát höôùng daãn toå chöùc caùc hoaït ñoäng theå duïc theå thao cho phuø hôïp. Ngaøy 27/03/1946: Chuû tòch Hoà Chí Minh ra lôøi keâu goïi toaøn daân taäp theå duïc, Ngöôøi khaúng ñònh vò trí söùc khoûe döôùi cheá ñoä môùi “giöõ gìn daân chuû xaây döïng nöôùc nhaø, gaây ñôøi soáng môùi, vieäc gì cuõng caàn coù söùc khoûe môùi thaønh coâng. Moãi moät ngöôøi daân yeáu ôùt, töùc laø laøm cho caû nöôùc yeáu ôùt, moãi moät ngöôøi daân khoeû maïnh töùc laø caû nöôùc maïnh khoûe”. Vaø vì theá “luyeän taäp theå duïc, boài boå söùc khoûe laø boån phaän cuûa moãi ngöôøi daân yeâu nöôùc”. Lôøi leõ raát ngaén goïn, deã hieåu nhöng khaùi quaùt caû quan ñieåm, chuû tröông, ñöôøng loái, phöông chaâm vaø ñaët neàn taûng cho lyù luaän vaø thöïc tieãn coâng taùc theå duïc theå thao cuûa nöôùc nhaø thích hôïp vôùi moïi hoaøn caûnh, moïi ñoái töôïng. Khi tieáp xuùc vôùi nhaân daân hoaëc qua thö göûi ñoàng baøo caùc giôùi, luùc naøo Baùc Hoà cuõng nhaéc nhôû ñeán vieäc phaûi taäp theå duïc, phaûi reøn luyeän söùc khoeû, vì ñoù vöøa laø boån phaän, vöøa laø traùch nhieäm cuûa moãi ngöôøi daân yeâu nöôùc. Cuøng vôùi Baùc, caùc vò laõnh ñaïo Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta cuõng heát söùc quan taâm ñeán theå duïc. Söï quan taâm ñeán theå duïc thöïc chaát laø söï quan taâm ñeán con ngöôøi, vì con ngöôøi laø voán quyù nhaát cuûa xaõ hoäi, laø taøi saûn voâ giaù cuûa quoác gia, theå duïc laø bieän phaùp maàu nhieäm ñem laïi söùc khoeû cho moïi ngöôøi neân Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ñaõ coù nhieàu chæ thò, nghò quyeát quan troïng ñeå laõnh ñaïo vaø chæ ñaïo. “Trong tình hình môùi, mieàn Baéc tröïc tieáp coù chieán tranh, coâng taùc theå duïc theå thao caøng caàn ñöôïc duy trì vaø ñaåy maïnh hôn nöõa nhaèm phuïc vuï saûn xuaát, chieán ñaáu vaø ñôøi soáng”. Khi ñaát nöôùc hoaøn toaøn giaûi phoùng, caùch maïng Vieät Nam ñaõ chuyeån sang giai ñoaïn môùi, Ban Bí Thö Trung öông Ñaûng ra Chæ thò soá 227/CT-TW ngaøy 18/11/1975. [2] Trong phaàn ñaàu, chæ thò nhaän ñònh: “Trong nhöõng naêm qua, nhaát laø töø khi coù Chæ thò soá 180/CT-TW ngaøy 28/08/1970 cuûa Ban Bí Thö Trung öông Ñaûng, coâng taùc theå duïc theå thao ñaõ phaùt trieån ñuùng höôùng, goùp phaàn tích cöïc phuïc vuï saûn xuaát, chieán ñaáu, ñôøi soáng vaø xaây döïng con ngöôøi môùi:. Trong tình hình môùi. Chæ thò yeâu caàu ngaønh theå duïc theå thao: “Phaán ñaáu vöôn leân ñöa phong traøo quaàn chuùng reøn luyeän thaân theå vaøo neà neáp, phaùt trieån coâng taùc theå duïc theå thao coù chaát löôïng, coù taùc duïng thieát thöïc nhaèm muïc tieâu: khoâi phuïc vaø taêng cöôøng söùc khoûe cuûa nhaân daân, goùp phaàn xaây döïng con ngöôøi môùi phaùt trieån toaøn dieän...” Ñeå thöïc hieän muïc tieâu, caàn naém vöõng 4 phöông chaâm ñaõ neâu trong chæ thò. - Keát hôïp theå duïc vôùi theå thao, laáy theå duïc laøm cô sôû; Keát hôïp theå duïc theå thao vôùi veä sinh phoøng beänh; Keát hôïp nhöõng thaønh töïu hieän ñaïi cuûa Theá giôùi vôùi kinh nghieäm truyeàn thoáng cuûa daân toäc; Taäp trung söùc phuïc vuï cho phong traøo ôû cô sôû. - Taäp luyeän theå duïc theå thao phaûi phuø hôïp vôùi töøng löùa tuoåi, nam, nöõ, ngaønh ngheà, söùc khoûe cuûa töøng ngöôøi vaø phuø hôïp vôùi ñieàu kieän kinh teá, hoaøn caûnh ñòa lyù töï nhieân vaø truyeàn thoáng cuûa töøng vuøng. Thöïc hieän kieåm tra y hoïc vaø baûo ñaûm an toaøn trong taäp luyeän vaø thi ñaáu. - Keát hôïp vieäc phaùt trieån phong traøo quaàn chuùng vôùi vieäc xaây döïng löïc löôïng noøng coát, bao goàm caùn boä, huaán luyeän vieân, troïng taøi, giaùo vieân, höôùng daãn vieân vaø vaän ñoäng vieân theå duïc theå thao. - Trieät ñeå söû duïng nhöõng ñieàu kieän thieân nhieân, cô sôû vaät chaát saün coù döïa vaøo löïc löôïng cuûa nhaân daân laø chính ñeå xaây döïng cô sôû vaät chaát, ñoàng thôøi coù söï giuùp ñôõ thích ñaùng cuûa Nhaø nöôùc. Traûi qua gaàn 20 naêm thöïc hieän Chæ thò 227/CT-TW. Ban Bí thö Trung öông Ñaûng ñaõ neâu leân nhaän ñònh quan troïng taïi Chæ thò 36/CT-TW ngaøy 24/03/1994 nhö sau: “Nhöõng naêm gaàn ñaây, coâng taùc theå duïc theå thao ñaõ coù tieán boä: Phong traøo theå duïc theå thao töøng böôùc ñöôïc môû roäng vôùi nhieàu hình thöùc nhieàu moân theå thao daân toäc ñöôïc khoâi phuïc vaø phaùt trieån, moät soá moân theå thao ôû moät soá ñòa phöông vaø ngaønh ñaõ ñöôïc chuù yù ñaàu tö naâng caáp, xaây döïng môùi … Tuy nhieân, theå duïc theå thao cuûa nöôùc ta coøn ôû trình ñoä raát thaáp. Soá ngöôøi thöôøng xuyeân taäp luyeän theå duïc theå thao coøn raát ít. Ñaëc bieät laø thanh nieân chöa tích cöïc tham gia taäp luyeän. Hieäu quaû giaùo du._.ïc theå chaát trong tröôøng hoïc vaø trong caùc löïc löôïng vuõ trang coøn thaáp …”. Ñeå khaéc phuïc yeáu keùm treân. Chæ thò 36/ CT-TW nhaán maïnh: “Tröôùc tình hình môùi, söï nghieäp theå duïc theå thao caàn ñöôïc phaùt trieån ñuùng höôùng theo nhöõng quan ñieåm sau ñaây: - Phaùt trieån theå duïc theå thao laø moät boä phaän quan troïng trong chính saùch phaùt trieån kinh teá – Xaõ hoäi cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc nhaèm boài döôõng vaø phaùt huy nhaân toá con ngöôøi, coâng taùc theå duïc theå thao phaûi goùp phaàn tích cöïc naâng cao söùc khoeû, theå löïc, giaùo duïc nhaân caùch, ñaïo ñöùc, loái soáng laønh maïnh: laøm phong phuù ñôøi soáng vaên hoùa, tinh thaàn cuûa nhaân daân, naâng cao naêng suaát lao ñoäng xaõ hoäi vaø söùc chieán ñaáu cuûa löïc löôïng vuõ trang. Xaây döïng neàn theå duïc theå thao coù tính daân toäc, khoa hoïc vaø nhaân daân. Giöõ gìn phaùt huy baûn saéc vaø truyeàn thoáng daân toäc, ñoàng thôøi nhanh choùng tieáp thu coù choïn loïc nhöõng thaønh töïu hieän ñaïi. Phaùt trieån roäng raõi phong traøo theå duïc theå thao quaàn chuùng vôùi khaåu hieäu: “Khoeû ñeå xaây döïng vaø baûo veä Toå quoác”. Töøng böôùc xaây döïng löïc löôïng theå thao chuyeân nghieäp ñænh cao”. Tröôùc maét, töø nay ñeán naêm 2000, chæ thò coù ghi roõ phaûi phaán ñaáu ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu sau ñaây: - Thöïc hieän giaùo duïc theå chaát trong taát caû caùc tröôøng hoïc, laøm cho vieäc hoïc taäp theå duïc theå thao trôû thaønh neáp soáng haøng ngaøy cuûa haàu heát sinh vieân, sinh vieân, thanh nieân, chieán só caùc löïc löôïng vuõ trang, caùn boä, coâng nhaân vieân chöùc vaø moät boä phaän nhaân daân. - Hình thaønh heä thoáng ñaøo taïo taøi naêng theå thao quoác gia. Ñaøo taïo ñöôïc moät löïc löôïng vaän ñoäng treû coù khaû naêng nhanh choùng tieáp caän caùc thaønh töïu theå thao tieân tieán cuûa theá giôùi. Tham gia vaø ñaït keát quaû ngaøy caøng cao trong caùc hoaït ñoäng theå duïc theå thao khu vöïc, Chaâu AÙ vaø Theá giôùi, tröôùc heát ôû caùc moân theå thao maø ta coù nhieàu khaû naêng. - Kieän toaøn heä thoáng ñaøo taïo caùn boä quaûn lyù, caùn boä khoa hoïc, huaán luyeän, giaùo vieân theå duïc theå thao. Kieän toaøn toå chöùc ngaønh theå duïc theå thao caùc caáp. Naâng caáp, xaây döïng môùi vaø hieän ñaïi hoùa moät soá cô sôû vaät chaát, kyõ thuaät theå duïc theå thao, hình thaønh caùc cô sôû nghieân cöùu, öùng duïng khoa hoïc, y hoïc, theå thao; taïo ñieàu kieän cho söï phaùt trieån maïnh meõ neàn theå thao Vieät Nam vaøo ñaàu theá kyû 21”. [3] 1.2.3.2. Cô sôû phaùp lyù ñeå thöïc hieän quan ñieåm cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc veà coâng taùc giaùo duïc TDTT trong nhaø tröôøng caùc caáp. Các văn bản, Quyết định, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và nhà nước ban hành đã tạo ra hành lang pháp lý cho tất cả mọi người, tổ chức, cá nhân, các thành phần kinh tế có điều kiện để tham gia, phát triển cũng như sự đóng góp về tài lực và nguồn lực cho sự phát triển và quản lý phong trào TDTT trong trường học. Thaùng 1/1946 thaønh laäp Nha theå duïc. Trung öông thuoäc Boä Thanh nieân (saéc leänh soá 14, ngaøy 30/1/1946 cuûa Chuû Tòch Chính phuû laâm thôøi nöôùc Vieät Nam Daân chuû Coäng hoøa), coù nhieäm vuï phoái hôïp vôùi Boä Y t vaø Boä Giaùo duïc chæ ñaïo coâng taùc giaùo duïc theå chaát vaø phaùt trieån theå thao trong moïi taàng lôùp nhaân daân. Sau ñoù, thaùng 3/1946 thaønh laäp Nha Thanh nieân vaø Theå duïc trong Boä Quoác gia Giaùo duïc. Ñeå taêng cöôøng toå chöùc vaø laõnh ñaïo caùc cô quan Theå duïc Theå thao töø Trung öông ñeán ñòa phöông (keå caû caùc ngaønh) Chæ thò 181/CT-TW ngaøy 13/1/1960, quyeát ñònh ñoåi Ban Theå duïc Theå thao Trung öông thaønh UÛy ban Theå duïc Theå thao Trung öông thuoäc Hoäi ñoàng Boä tröôûng (nay laø Chính phuû). Ngaøy 28/9/1962, laàn ñaàu tieân ñeå chæ ñaïo phong traøo Theå duïc Theå thao toaøn quoác. Hoäi ñoàng Chính phuû ra chæ thò soá 110/TTg ban haønh “Ñieàu leä taïm thôøi veà tieâu chuaån reøn luyeän thaân theå” cho caùc löùa tuoåi nam töø 18 – 45 tuoåi, nöõ töø 13-28 tuoåi. Trong caùc tröôøng Ñaïi hoïc baét ñaàu vieäc xaây döïng caùc tieâu chuaån kieåm tra, ñaùnh giaù theå löïc sinh vieân döïa treân tieâu chuaån reøn luyeän thaân theå . Naêm 1965, Hoäi ñoàng Chính phuû quyeát ñònh thaønh laäp Boä Ñaïi hoïc vaø THCN vaø ñeå giuùp Boä chæ ñaïo coâng taùc Theå duïc Theå thao vaø quaân söï trong caùc tröôøng Ñaïi hoïc, THCN neân ñaõ coù Vuï Theå duïc quaân söï. Ngaøy 24/6/1971 Boä ra Chæ thò soá 14/TDQS veà vieäc thöïc haønh tieâu chuaån reøn luyeän thaân theå theo löùa tuoåi, quy ñònh sinh vieân toát nghieäp Ñaïi hoïc phaûi ñaït tieâu chuaån reøn luyeän thaân theå caáp II. Ñeå naâng cao daàn hieäu quaû coâng taùc giaùo duïc theå chaát trong caùc tröôøng. Boä Ñaïi hoïc vaø THCN vaø caùc tröôøng ñaõ toå chöùc nghieân cöùu vaø cho ban haønh chöông trình theå duïc theå thao trong caùc tröôøng Ñaïi hoïc, THCN theo tinh thaàn Chæ thò 62/TDQS vaø 63/TDQS ngaøy 14 vaø 15/9/1966. Ñaây laø chöông trình chính thöùc ñaàu tieân trong caùc tröôøng Ñaïi hoïc vaø THCN, quy ñònh giôø noäi khoùa baét buoäc trong keá hoaïch giaûng daïy vaø hoïc taäp trong nhaø tröôøng. Naêm 1971 thaønh laäp Vuï Theå duïc ñôøi soáng thuoäc Boä Ñaïi hoïc vaø THCN, coù nhieäm vuï giuùp Boä chæ ñaïo coâng taùc theå duïc theå thao, Y teá vaø ñôøi soáng cuûa sinh vieân, sinh vieân caùc tröôøng. Naêm 1975, laàn ñaàu tieân toå chöùc bieân soaïn vaø xuaát baûn ba taäp taøi lieäu giaùo khoa veà lyù thuyeát vaø thöïc haønh theå duïc theå thao söû duïng trong caùc tröôøng Ñaïi hoïc vaø THCN. Ngaøy 9/2/1982 sau khi giaûi theå Vuï Theå duïc vaø ñôøi soáng. Boä Ñaïi hoïc vaø THCN ñaõ quyeát ñònh thaønh laäp Phoøng Theå duïc theå thao tröïc thuoäc Boä, coù chöùc naêng giuùp Boä chæ ñaïo veà noäi dung, phöông phaùp giaùo duïc theå chaát vaø phaùt trieån theå thao trong sinh vieân vaø hoïc sinh caùc tröôøng Ñaïi hoïc vaø THCN. Ñeå ñaûm baûo cho hoaït ñoäng theå duïc theå thao ñi ñuùng höôùng vaø coù hieäu quaû thieát thöïc, Chæ thò soá 227/CT-TW ngaøy 18/11/1975 cuõng ñeà caäp ñeán nhöõng bieän phaùp chính yeâu caàu caùc caáp uûy Ñaûng “Caùc caáp Chính quyeàn vaø caùn boä quaûn lyù theå duïc theå thao ôû caùc caáp, caùc ngaønh caàn naém vöõng vaø laøm cho moïi ngöôøi hieåu muïc ñích cuûa theå duïc theå thao Caùch Maïng...”. Quyeát ñònh soá 230/BT ngaøy 6/11/1982 cuûa Hoäi ñoàng Boä tröôûng (nay laø Chính phuû) thaønh laäp Hoäi theå thao Ñaïi hoïc Vieät Nam. Moät toå chöùc theå thao quaàn chuùng tình nguyeän ñaàu tieân ôû nöôùc ta vaø ngay töø khi noù ra ñôøi noù ñaõ ñöôïc söï uûng hoä tích cöïc cuûa ñoâng ñaûo caùn boä, sinh vieân caùc tröôøng, cuûa caùc cô quan quaûn lyù Nhaø nöôùc vaø cuûa caùc toå chöùc quaàn chuùng khaùc, ñoàng thôøi ñöôïc nhieàu toå chöùc theå thao sinh vieân caùc nöôùc quan taâm giuùp ñôõ. Hoäi ñaõ trôû thaønh thaønh vieân chính thöùc cuûa Lieân ñoaøn Theå thao Ñaïi hoïc Quoác teá (FISU) töø naêm 1981 (khi coøn trong thôøi kyø hoaït ñoäng truø bò ñeå thaønh laäp Hoäi). Naêm 1986 theo Quyeát ñònh cuûa Hoäi ñoàng Nhaø nöôùc thaønh laäp Boä Ñaïi hoïc Trung hoïc chuyeân nghieäp vaø daïy ngheà (ÑH-THCN vaø DN), treân cô sôû saùp nhaäp Toång Cuïc daïy ngheà vaøo Boä Ñaïi hoïc vaø THCN cuõ. Cuõng trong naêm naøy Boä ñaõ ban haønh chöông trình giaùo duïc theå chaát ñaàu tieân trong caùc tröôøng daïy ngheà vaø sö phaïm kyõ thuaät (quy ñònh 09/DN-ÑT ngaøy 16/1/1986) . Chöông trình bao goàm 60 tieát noäi khoùa vaø moät soá giôø hoaït ñoäng ngoaïi khoùa, tuøy theo thôøi haïn khoùa hoïc. Naêm 1989 Ban haønh chöông trình môùi trong caùc tröôøng Ñaïi hoïc thay cho chöông trình cuõ ñaõ ban haønh naêm 1986 [16]. Töø khi thaønh laäp, Hoäi theå thao Ñaïi hoïc Vieät Nam ñaõ phoái hôïp cuøng Boä Ñaïi hoïc, THCN vaø DN toå chöùc nhieàu hoaït ñoäng TDTT quy moâ ôû khu vöïc vaø toaøn ngaønh. Ñieàu leä tröôøng Ñaïi hoïc coâng laäp naêm 2003 [6]. Luaät giaùo duïc do Quoác hoäi thoâng qua ngaøy 2/12/1998 [10]. 1.2.4. Vai troø cuûa nhaø tröôøng vaø caùc toå chöùc ñoaøn theå xaõ hoäi trong tröôøng Ñaïi hoïc coâng laäp Nhà trường là một hệ thống xã hội thu nhỏ, bao gồm có Đảng, chính quyền, Đoàn, Công đoàn, phòng, ban, khoa .... Mục tiêu là quản lý đều do mục tiêu giáo dục chi phối. Mục tiêu theå duïc theå thao của nhà trường gồm có hai mặt: Mục tiêu giáo dục và mục tiêu quản lý. Mục tiêu giáo dục là cụ thể hóa phương châm giáo dục, đào tạo, bao gồm tri thức theå duïc theå thao, phát triển thể chất, bồi dưỡng kỹ năng vận động, giáo dục phẩm chất cho sinh viên. Mục tiêu quản lý được con người nhận thức trước và tạo nên . 1.2.4.1. Với vai trò của giáo dục thể dục thể thao thì sự phát triển của phong trào TDTT nhằm góp phần tích cực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội đồng thời cần chủ động tận dụng tổng hợp những nhân tố ưu việt về chế độ chính trị, về kinh tế - Xã hội hiện tại mang lại hiệu quả phát triển cho phong trào TDTT. Phong trào TDTT phát triển có quan hệ với các mặt hoạt động văn hóa khác, giáo dục khác vì TDTT thuộc phạm trù văn hóa. Giáo dục TDTT là một mặt không thể thiếu được trong việc đào tạo con người phát triển toàn diện (đức dục, trí dục, thể dục, mĩ dục và lao động). Trong lĩnh vực về phương pháp đào tạo con người . C.Mác viết : “Giáo dục trong tương lai sẽ thống nhất lao động sản xuất với giảng dạy và thể dục, sự thống nhất đó sẽ không chỉ là phương pháp nâng cao sản xuất xã hội, mà còn là phương pháp độc nhất để đào tạo những con người phát triển toàn diện”. Phạm Văn Đồng nguyên là Thủ tướng nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nói: “Các đồng chí ở ngành giáo dục thường nói phải giáo dục con em chúng ta về đức dục, trí dục, mĩ dục, thể dục… Muốn đào tạo con người mới, con người toàn diện, ngoài các mục tiêu phấn đấu trên, không còn mục tiêu nào khác. Đức dục là tư tưởng, trí dục là sự hiểu biết và văn hóa, khoa học, kỹ thuật. Mĩ dục là sự hiểu biết về những cái hay, cái đẹp. Cuối cùng là thể dục, một mục tiêu không thể thiếu được theo quan điểm gaío dục của chúng ta là cơ sở tiếp thu tốt đức dục, trí dục, mĩ dục..” Sự phát triển phong trào TDTT không chỉ giúp sinh viên tăng cường sức khỏe để học tập lâu dài mà cùng với phong trào văn hóa, văn nghệ, tạo ra cơ hội vui chơi, giải trí, thư giản lành mạnh sau những giờ học căng thẳng. Việc tham gia rèn luyện TDTT để không bị cuốn hút bởi các tệ nạn xã hội (hút chích, cờ bạc) nhằm góp phần gia tăng kết quả học tập của sinh viên. Như chúng ta đã biết, một tinh thần minh mẫn luôn ở trong một thân thể khỏe mạnh . 1.2.4.2. Vai trò của nhà trường công lập là đào tạo nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, có năng lực thích ứng với việc làm trong xã hội, tự tạo việc làm cho mình và cho những người khác, có khả năng hợp tác bình đẳng trong quan hệ quốc tế, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát hiện và bồi dững nhân tài trong những người học và trong đội ngũ cán bộ giảng viên của trường. Tổ chức cho giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với ngành nghề đạo tạo và nhu cầu của xã hội. Trên đây là một số nhiệm vụ của trừơng đại học công lập cần thực hiện trong quá trình hoạt động giáo dục của nhà trường đồng thời còn có trách nhiệm huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục, hợp tác, liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao, y tế, nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, gắn đào tạo với việc làm, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài ra nhà trường còn có mối quan hệ và phối hợp với các cơ sở văn hóa, nghệ thuật, TDTT, cơ quan thông tin đại chúng để tạo môi trường giáo dục lành mạnh, phát hiện và bồi dưỡng những người học có năng khiếu về hoạt động TDTT tạo điều kiện về cơ sở vật chất, tài chính phục vụ hoạt động TDTT cho người học. 1.2.4.3. Hoạt động thể thao được coi như một điều kiện chuyên biệt để xúc tiến sự phát triển của nhân cách XHCN và các chức năng của việc huấn luyện và thi đấu cũng như các hình thức hoạt động thể thao khác phục vụ cho phát triển con người. Do đó cần phải phát triển TDTT để nó trở thành một điều kiện của quá trình phát triển con người toàn diện và các hoạt động thể thao phải là một yếu tố để cũng cố lối sống ngay từ xuất phát điểm của phong trào. Phong trào TDTT là phong trào có tính chất xã hội được tạo bởi hệ thống các cơ quan, trường học, các tổ chức tình nguyện của quần chúng, là sự hoạt động xã hội tổng hợp về vật chất lẩn tinh thần nhằm tận dụng các chức năng đa dạng của TDTT theo hứơng phát triển toàn dân. 1.2.4.4. Đối với người tập luyện theå duïc theå thao là những người tình nguyện tham gia luyện tập một cách tự giác hứng thú và có tình cảm đối với bộ môn mình ham thích ở các đội, nhóm, có người huấn luyện hoặc hứơng dẫn theo kế hoạch, có ngày giờ tập luyện được ấn định một cách cụ thể, có nội dung, phương pháp và mục đích nhằm để tăng cường sức khỏe. Người tập chỉ có thể hoạt động tự giác một khi họ có nhu cầu, nhờ vào trình độ nhận thức về các lĩnh vực khoa học có liên quan đến giáo dục thể chất và huấn luyện theå duïc theå thao. 1.2.4.5. Hoạt động theå duïc theå thao trong trường học là một bộ phận quan trọng của toàn bộ công tác giáo dục, là cơ sở thể thao để phát triển tài năng đóng góp nhân tài cho quốc gia, các nước có nền kinh tế, văn hóa phát triển đều coi theå duïc theå thao là sự “đầu tư cho con người” nhằm cải thiện tố chất sức lao động. Vì vậy việc giáo dục thể chất trong các trường đại học là góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, văn hóa xã hội, có thể chất cường tráng đáp ứng yêu cầu chuyên môn và nghề nghiệp trong đời sống thực tiễn. Nói chung phong trào TDTT quần chúng là cơ sở để phát triển tài năng, phong trào càng rộng lớn thì càng có nhiều người tham gia, quan tâm, ửng hộ, tạo thêm nguồn tuyển chọn và bồi dưỡng tài năng thể thao, đại diện cho nhà trường tham gia thi đấu hoặc cung cấp vận động viên có trình độ cao về kỹ năng và kỹ xảo để đại diện cho đất nước tham gia giao lưu và thi đấu quốc tế. Mặt khác hoạt động thể thao đỉnh cao với sức thu hút mạnh mẽ dư luận xã hội là một hình thức sinh hoạt văn hóa lành mạnh, là nguồn kích thích có hiệu quả đối với TDTT quần chúng đồng thời không thể xem nhẹ vai trò quản lý của cán bộ phong trào vì nó đã đóng góp một phần rất lớn trong công tác tổ chức, điều khiển quá trình giáo dục và tập luyện TDTT. CHÖÔNG 2 THÖÏC TRAÏNG HOAÏT ÑOÄNG PHONG TRAØO THEÅ DUÏC THEÅ THAO MOÄT SOÁ TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG LAÄP ÔÛ TP.HCM HIEÄN NAY Thaønh phoá Hoà Chí Minh laø moät thaønh phoá lôùn cuûa caû nöôùc, moät thaønh phoá trung taâm veà kinh teá, vaên hoùa vaø khoa hoïc kyõ thuaät. Qua quaù trình phaán ñaáu quyeát lieät trong 10 naêm ñoåi môùi, keå töø sau Ñaïi hoäi VI cuûa Ñaûng, ñieàu kieän soáng vaø chaát löôïng cuoäc soáng cuûa nhaân daân thaønh phoá (vaät chaát, tinh thaàn…) ñaõ caûi thieän vaø ñöôïc naâng cao. Trong ñoù nhu caàu taäp luyeän TDTT cuûa sinh vieân thaønh phoá cuõng ngaøy caøng môû roäng do möùc soáng vaät chaát taêng leân. Neân lónh vöïc giaùo duïc TDTT trong nhaø tröôøng laø moái quan taâm nhieàu nhaát vaø laâu daøi nhaát cuûa caùc nhaø khoa hoïc. Chính vì vaäy ñeå coù söï nhìn nhaän veà söï phaùt trieån cuûa hoaït ñoäng phong traøo TDTT trong nhaø tröôøng Ñaïi hoïc coâng laäp, chuùng ta caàn xem xeùt thöïc traïng vaø giaûi phaùp quaûn lyù veà coâng taùc phong traøo TDTT ôû moät soá tröôøng Ñaïi hoïc coâng laäp hieän nay taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh. 2.1. Thöïc traïng phong traøo T DTT cuûa 3 tröôøng ÑHCL ôû tha ønh phoá Hoà Chí Minh ñöôïc giôùi haïn trong caùc vaán ñeà sau ñaây 2.1.1. Thöïc traïng vieäc thöïc hieän muïc tieâu cuûa giaùo duïc Ba tröôøng Ñaïi hoïc Coâng Laäp ôû Thaønh Phoá Hoà Chí Minh hieän nay ñöôïc nghieân cöùu veà thöïc traïng phong traøo theå duïc theå thao ñeàu coù thuaän lôïi laø ñöôïc ñoùng ôû ngay vò trí trung taâm Thaønh Phoá Hoà Chí Minh laø moät trung taâm Kinh teá – xaõ hoäi lôùn nhaát nöôùc neân coù nhieàu ñieàu kieän thuaän lôïi tieáp caän vôùi caùc thaønh töïu khoa hoïc theå duïc theå thao tieân tieán, ñoàng thôøi ñeàu ñöôïc söï quaûn lyù tröïc tieáp cuûa Boä giaùo duïc vaø ñaøo taïo vaø coù cuøng moät chöông trình giaùo duïc TDTT. Ñoù laø caùc tröôøng: - Ñaïi hoïc Kinh Teá - Ñaïi hoïc Luaät - Ñaïi hoïc Khoa hoïc Töï nhieân Phaùt huy nhöõng keát quaû ñaït ñöôïc trong vieäc thöïc hieän Chæ thò soá 36/CT – TW cuûa Ban Bí Thö Trung öông Ñaûng; Chæ thò 133/TTg vaø Chæ thò 274/TTg cuûa Thuû töôùng Chính phuû veà coâng taùc theå duïc theå thao trong giai ñoaïn môùi; ñaëc bieät trong coâng taùc giaùo duïc theå duïc theå thao vaø caùc hoaït ñoäng theå thao trong nhaø tröôøng caùc caáp; Chæ thò soá 17/ CT- TW 23/10/2003, Chæ thò cuûa Boä tröôûng Boä Giaùo Duïc vaø Ñaøo Taïo soá 12/2005/CT- BGD&ÑT ngaøy 07/04/2005 veà vieäc höôûng öùng naêm quoác teá giaùo duïc theå chaát vaø theå thao cuûa Lieân Hieäp Quoác; tieáp tuïc höôûng öùng cuoäc vaän ñoäng “Toaøn daân reøn luyeän thaân theå theo göông Baùc Hoà vó ñaïi”. Muïc tieâu cuûa giaùo duïc Ñaïi hoïc laø ñaøo taïo ngöôøi hoïc coù phaåm chaát chính trò, ñaïo ñöùc, coù yù thöùc phuïc vuï nhaân daân, coù kieán thöùc vaø naêng löïc thöïc haønh ngheà nghieäp töông xöùng vôùi trình ñoä ñaøo taïo, coù söùc khoeû, ñaùp öùng yeâu caàu xaây döïng vaø baûo veä toå quoác (Ñieàu 39- khoaûn 1 – Luaät giaùo duïc 2005). Ñeå thöïc hieän ñöôïc muïc tieâu cuûa giaùo duïc Ñaïi hoïc veà maët naâng cao söùc khoûe cho sinh vieân thì vieäc giaùo duïc theå duïc theå thao trong nhaø tröôøng laø khoâng theå thieáu ñöôïc, goùp phaàn thöïc hieän muïc tieâu ñaøo taïo ñoäi nguõ caùn boä khoa hoïc kyõ thuaät, quaûn lyù kinh teá vaø vaên hoaù xaõ hoäi, phaùt trieån haøi hoaø, coù theå chaát cöôøng traùng, ñaùp öùng yeâu caàu chuyeân moân, ngheà nghieäp vaø coù khaû naêng tieáp caän vôùi thöïc tieãn lao ñoäng, saûn xuaát… cuûa neàn kinh teá thò tröôøng. Giaùo duïc theå duïc theå thao trong tröôøng Ñaïi hoïc laø moät boä phaän höõu cô cuûa muïc tieâu giaùo duïc, ñoàng thôøi laø moät trong naêm maët giaùo duïc toaøn dieän cho theá heä treû nhaèm taïo ra lôùp ngöôøi tri thöùc môùi, coù naêng löïc, phaåm chaát, coù söùc khoûe ñoù laø lôùp ngöôøi treû “phaùt trieån cao veà trí tueä, cöôøng traùng veà theå chaát, phong phuù veà tinh thaàn, trong saùng veà ñaïo ñöùc” (Nghò quyeát TW II – Khoaù VIII). Ñeán nay muïc tieâu cuûa giaùo duïc noùi chung vaø coâng taùc giaùo duïc theå duïc theå thao cuõng ñöôïc khaúng ñònh ôû vò trí quan troïng thoâng qua caùc höôùng daãn thöïc hieän coâng taùc hoïc sinh, sinh vieân, giaùo duïc theå chaát vaø y teá tröôøng hoïc naêm hoïc 2005-2006 cuûa Boä giaùo duïc vaø ñaøo taïo nhö: Tieáp tuïc quaùn trieät nhöõng quan ñieåm cô baûn cuûa Nghò quyeát TW II (Khoaù VIII); ñaëc bieät laø muïc tieâu giaùo duïc toaøn dieän trong nhaø tröôøng, Luaät giaùo duïc (2005) vaø caùc quy cheá, vaên baûn döôùi luaät veà coâng taùc giaùo duïc theå duïc theå thao, söùc khoeû, y teá tröôøng hoïc do Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo ban haønh. Treân cô sôû nhöõng muïc tieâu chung vaø ñeå thöïc hieän caùc hoaït ñoäng phong traøo theå duïc theå thao ñaït keát quaû trong nhaø tröôøng caàn phaûi ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu nhö sau: a. Qua quaù trình tham gia caùc hoaït ñoäng phong traøo vaø reøn luyeän TDTT trong nhaø tröôøng giuùp cho vieäc naâng cao söùc khoeû cuûa sinh vieân. b. Phuïc vuï cho vieäc hoïc taäp. c. Thu huùt vaø loâi cuoán sinh vieân vaøo caùc phong traøo TDTT ñeå khoâng rôi vaøo caùc teä naïn xaõ hoäi vaø laøm cô sôû veà kyõ naêng TDTT cho taäp luyeän sau naøy. d. Ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu giaûi trí, vui chôi laønh maïnh cho sinh vieân, taïo ñöôïc saân chôi boå ích trong luùc nhaøn roãi. e. Thoâng qua hoaït ñoäng TDTT trong nhaø tröôøng coøn coù theå phaùt hieän nhöõng taøi naêng trong sinh vieân, tieáp tuïc boøi döôõng vaø ñaøo taïo, huaán luyeän trôû thaønh VÑV ñaït thaønh tích cao trong thi ñaáu khu vöïc – chaâu luïc – theá giôùi. f. Goùp phaàn phaùt trieån con ngöôøi toaøn dieän vôùi phöông chaâm cuûa phong traøo TDTT keát hôïp vôùi ñöùc duïc keát hôïp vôùi trí duïc vaø GDTDTT keát hôïp vôùi myõ duïc treân cô sôû ñoù GDTDTT seõ naâng cao naêng suaát lao ñoäng. Döïa treân cô sôû thöïc traïng thaêm doø caùc muïc tieâu cuûa phong traøo TDTT ñöôïc keát quaû nhö sau: Baûng 2.1: Keát quaû ñaùnh giaù thöïc hieän muïc tieâu phong traøo TDTT (tyû leä:%) STT Muïc tieâu ph ong traøo TDTT Yeáu Trung bình Toát GV HS GV HS GV HS 1 2 3 Reøn luyeän ñeå naâng cao söùc khoeû Phuïc vuï cho nhieäm vuï hoïc taäp Thu huùt sinh vieân tham gia phong traøo - - 25 - - 24 79 85 60 65 90 56 21 15 15 35 10 20 4 5 6 Ñaùp öùng nhu caàu giaûi trí cho sinh vieân Phaùt hieän taøi naêng TDTT Phaùt trieån con ngöôøi toaøn dieän 30 55 - 15 75 - 65 35 80 68 20 88 5 10 20 17 5 12 Qua baûng toång hôïp treân veà muïc tieâu cuûa phong traøo TDTT ôû caùc tröôøng ÑHCL thaønh phoá Hoà Chí Minh hieän nay khi thöïc hieän coù keát quaû ñaït möùc trung bình theo ñaùnh giaù cuûa giaùo vieân vaø sinh vieân; rieâng ôû muïc tieâu veà phaùt hieän taøi naêng TDTT thì coù keát quaû yeáu. Töø nhöõng keát quaû thu ñöôïc cho thaáy: - Söï quan taâm ñeán vieäc reøn luyeän vaø tham gia caùc hoaït ñoäng phong traøo TDTT trong nhaø tröôøng cho thaáy giaùo vieân vaø sinh vieân vaán ñeà nhaän thöùc coøn haïn cheá. - Soá giôø tham gia taäp luyeän TDTT quaù ít vì moân hoïc naøy coøn bò xem nheï hôn caùc moân khaùc (moân phuï). - Caùc hình thöùc toå chöùc vaø quaûn lyù chöa ñöôïc phong phuù vaø ña daïng nhaèm ñeå thu huùt, loâi keùo sinh vieân vaøo taäp luyeän qua ñoù coù theå phaùt hieän ñöôïc taøi naêng theå thao ñeå ñoùng goùp cho ñoäi tuyeån quoác gia hoaëc ñoäi tuyeån sinh vieân toaøn quoác. - Ñoäi nguõ giaùo vieân coøn thieáu. - Cô sôû vaät chaát coøn thieáu, phaûi ñi thueâ möôùn ñeå taäp luyeän vaø hoïc taäp. Nhaø tröôøng thaäm chí khoâng coù. 2.2. Thöïc traïng noäi dung chöô ng trình TDTT Chöông trình giaùo duïc theå duïc theå thao do Boä qui ñònh ñoái vôùi caùc tröôøng Ñaïi hoïc khoâng chuyeân theå duïc theå thao. Ba tröôøng ñöôïc thöïc hieän nghieân cöùu ñeàu khoâng phaûi laø tröôøng chuyeân theå duïc theå thao. Do ñoù Boä ban haønh caùc Quyeát ñònh veà chöông trình ñoái vôùi caùc tröôøng Ñaïi hoïc khoâng chuyeân nhö tieáp tuïc thöïc hieän chöông trình giaùo duïc theå chaát theo Quyeát ñònh cuûa Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo soá 3244/GÑ&ÑT ngaøy 12/01/1995 soá 1262/GÑ&ÑT ngaøy 12/04/1997 goàm 150 tieát (5 ñôn vò hoïc trình öùng vôùi 5 hoïc phaàn cô baûn). Baûng phaân boå chöông trình giaùo duïc theå duïc theå thao nhö sau: Baûng 2.2: Baûng phaân boá chöông trình giai ñoaïn 1 Maõ soá Giaùo trình NOÄI DUNG Toång soá tieát Hoïc kyø 1 Hoïc kyø 2 Hoïc kyø 3 998 (GT) 101 * Lyù th uyeát chung - Giaùo duïc theå chaát trong tröôøng ÑH - Cô sôû khoa hoïc cuûa giaùo duïc theå chaát. * Ñieàn kinh - Chaïy cöï ly ngaén: 50m, 100m - Chaïy cöï ly trung bình: 500m, 1000m, 1500m - Nhaûy xa kieåu ngoài. * The å duïc - Ñoäi hình ñoäi nguõ - Caùc baøi taäp vôùi duïng cuï ñôn giaûn. - Caùc baøi taäp di chuyeån mang vaùc. - Caùc baøi taäp theå löïc treân xaø ñôn, xaø keùp vaø xaø leäch. - Caùc baøi taäp phaùt trieån caùc toá chaát. - Caùc baøi taäp theå duïc veä sinh. 6 10 14 2 4 4 2 4 2 2 2 4 2 2 30 998(GT) 102 * Lyù th uyeát chung - Kieåm tra y hoïc TDTT. - TDTT vôùi lao ñoäng vaø nghæ ngôi. * Ñieàn kinh - Nhaûy cao naèm nghieâng - Ñaåy taï vai höôùng neùm * The å duïc - Baøi taäp lieân hoaøn vôùi gaäy - Baøi taäp lieân hoaøn treân xaø keùp (nam) - Baøi taäp lieân hoaøn treân xaø leäch (nöõ) - Baøi taäp lieân hoaøn treân xaø ñôn (nam) - Baøi taäp lieân hoaøn caàu thaêng baèng (nöõ) - Baøi taäp theå duïc thöïc duïng - Baøi taäp khaéc phuïc troïng löôïng * Kie åm tra 4 10 14 2 2 2 6 4 2 4 - 4 - 2 2 2 30 998(GT) 201 * Lyù th uyeát chung - Theå duïc ngheà nghieäp - Theå duïc hoài phuïc chöùc naêng * Ñieàn kinh - Nhaûy xa - Nhaûy cao uùp buïng * The å duïc - Theå duïc töï do (nhaøo loän) - Xaø keùp nam, xaø leäch nöõ * Kie åm tra - Kieåm tra ñieàn kinh - Kieåm tra theå duïc 4 12 10 4 2 2 6 6 5 5 2 2 30 Giai ñoaïn 1 – Hoïc phaàn chính khoaù bao goàm 3 hoïc trình = 90 tieát (xem baûng 2.1 – baûng phaân boá chöông trình) * Lyù thuyeát: 14 tieát * Thöïc haønh: 76 tieát Baûng 2.3: Baûng phaân boá chöông trình boùng ñaù giai ñoaïn 2 töï choïn moân boùng ñaù Soá TT Noäi dung Thôøi gian Lyù thuyeát Thöïc haønh Kieåm tra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Nguyeân lyù kyõ thuaät caùc ñoäng taùc vaän ñoäng trong boùng ñaù Phöông phaùp töï taäp luyeän naâng cao trình ñoä theå thao Luaät thi ñaáu vaø phöông phaùp troïng taøi, toå chöùc thi ñaáu Kyõ thuaät ñaù loøng baøn chaân Kyõ thuaät ñaù mu baøn chaân Döøng boùng baèng caùc phaàn baøn chaân vaø ñuøi Kyõ thuaät ñaùnh ñaàu Kyõ thuaät ñoäng taùc tranh cöôùp boùng Kyõ thuaät ñoäng taùc giaû Phoái hôïp ñoäng taùc kyõ thuaät: ñaù boùng, döøng boùng vaø daãn boùng Phoái hôïp caùc kyõ thuaät daãn boùng, ñaùnh ñaàu vaø ñaù boùng vaøo caàu moân Chieán thuaät taán coâng Chieán thuaät phoøng thuû Kieåm tra 2 2 4 4 6 2 2 2 6 6 4 8 8 4 Giai ñoaïn 2 – Hoïc phaàn töï choïn: bao goàm 2 hoïc trình = 60 tieát (xem baûng 2.3 – baûng phaân boá chöông trình) Lyù thuyeát : 8 tieát Thöïc haønh : 48 tieát Kieåm tra : 4 tieát Tuyø theo moân töï choïn; coù söï phaân boå chöông trình cuï theå veà lyù thuyeát vaø thöïc haønh. Caùc moân töï choïn chöông trình qui ñònh nhö moân: Boùng ñaù, Boùng chuyeàn, Boùng baøn, Boùng roå, Boùng neùm, Caàu loâng, ví duï nhö moân Boùng ñaù (xem baûng 2.3) Vôùi toång soá giôø treân laø 150 tieát thì tyû leä 1 tieát lyù thuyeát – 5 tieát thöïc haønh. Chöông trình naøy cuõng laø chöông trình baét buoäc ñoái vôùi moïi sinh vieân trong nhaø tröôøng ñeàu phaûi hoïc taäp, coù söï quaûn lyù, kieåm tra cuûa giaùo vieân boä moân vaø laø moät moân ñieàu kieän ñeå xeùt leân lôùp vaø xeùt hoïc boång cho sinh vieân. Baûng 2.4: Baûng khaûo saùt ñaùnh giaù noäi dung vaø chöông trình vaø thôøi gian daønh cho phong traøo TDTT (tæ leä %) Soá TT Noäi dung Möùc ñoä Khoâng caàn thieát Caàn thieát Raát caàn thieát GV SV GV SV GV SV 1 Noäi dung, chöông trình giaùo duïc theå duïc theå thao chính khoaù / 14 36 64 63 21 2 Thôøi gian daønh cho caùc phong traøo giaùo duïc, reøn luyeän TDTT trong 1 naêm hoïc. 13 10 63 68 18 21 Khaûo saùt veà noäi dung, chöông trình giaùo duïc TDTT chính khoùa cho thaáy söï ñaùnh giaù giöõa giaùo vieân vaø sinh vieân coù söï cheânh leäch nhö (xem baûng 2.4) - 64% sinh vieân cho laø caàn thieát. - 63% giaùo vieân cho laø raát caàn thieát. Cho thaáy söï nhaän thöùc veà taàm quan troïng cuûa Boä moân giaùo duïc TDTT trong nhaø tröôøng cuûa sinh vieân chöa ñöôïc quan taâm ñuùng möùc, nhö caùc moân hoïc khaùc; yù nghóa, lôïi ích cuûa vieäc hoïc taäp vaø reøn luyeän TDTT ñeå naâng cao söùc khoûe vaø phuïc vuï cho hoïc taäp cuûa boä moân naøy. Veà thôøi gian daønh cho phong traøo reøn luyeän TDTT trong naêm hoïc chæ ñaït ôû möùc caàn thieát; ñoái vôùi giaùo vieân chieám tyû leä 63% - sinh vieân chieám tyû leä 68%. Giaùo duïc theå duïc theå thao cho sinh vieân trong caùc tröôøng Ñaïi hoïc ñöôïc tieán haønh thoâng qua caùc hình thöùc nhö: giôø giaùo duïc theå duïc theå thao noäi khoaù; hoaït ñoäng theå duïc theå thao ngoaïi khoaù nhö sinh vieân töï taäp hay tham gia vaøo caùc caâu laïc boä, ñoäi tuyeån, tham gia thi ñaáu giaûi theå thao trong vaø ngoaøi nhaø tröôøng. Giaùo duïc theå duïc theå thao noäi khoaù laø hình thöùc taäp luyeän cô baûn vaø mang tính baét buoäc. Theo chöông trình cuûa Boä qui ñònh veà thôøi gian vaø noäi dung, chöông trình giaûng daïy thì moãi tuaàn sinh vieân chæ ñöôïc hoïc 2 tieát vaø caùc moân töï choïn chæ coù 6 moân thì raát ít so vôùi nhu caàu thöïc teá cuûa sinh vieân neân vieäc ñaàu tö veà thôøi gian hoaït ñoäng phong traøo theå duïc theå thao chöa ñöôïc nhieàu, chæ ñaït ôû möùc ñoä trung bình. Veà chöông trình thì chæ thöïc hieän trong 5 hoïc kyø ñaàu coøn laïi 3 hoïc kyø cuoái (ñoái vôùi sinh vieân 4 naêm) thì sinh vieân khoâng ñöôïc hoïc moân naøy, maëc duø caùc tröôøng thöïc hieän chöông trình giaûng daïy töông ñoái nghieâm tuùc, ñuùng vôùi höôùng daãn cuûa Boä. Trong noäi dung chöông trình ôû phaàn töï choïn bao goàm caùc moân boùng ñaù, boùng chuyeàn, boùng baøn, boùng roå, boùng neùm, caàu loâng. Theo khaûo saùt thöïc traïng nhu caàu tham gia taäp luyeän caùc moân theå thao cuûa sinh vieân cho thaáy: Baûng 2.5: Baûng khaûo saùt ñaùnh giaù veà chöông trình ñoái vôùi caùc moân töï choïn (tyû leä: %) STT Moân Khoâng caàn thieát Caàn thieát Raát caàn thieát GV HS GV HS GV HS 1 2 3 4 5 6 Boùng ñaù Boùng chuyeàn Boùng baøn Boùng roå Boùng neùm Caàu loâng - - - 33 63 - - - - 55 76 - 30 55 40 67 37 84 33 60 36 45 24 70 70 45 60 - - 16 67 40 64 - - 30 Qua thaêm doø yù kieán cuûa giaùo vieân vaø sinh vieân (baûng 2.5) ñoái vôùi 2 moân boùng roå vaø boùng neùm laø khoâng caàn thieát vì khoâng ñöôïc phoå bieán roäng raõi, ñieàu kieän saân baõi ñoøi hoûi nhieàu, toán keùm, soáng ham thích haàu nhö khoâng coù hoaëc tham gia taäp luyeän ít cuõng nhö veà nguoàn ñaøo taïo ñoäi n._.t, côø töôùng, côø vua. Voõ thuaät Boùng chuyeàn  1 HCV, 6 HCB, 4 HCÑ Haïng 3 toaøn ñoaøn  6 HCV, 2 HCB, 4 HCÑ Haïng 2 toaøn ñoaøn  Haïng nhaát (nam)  Haïng ba (nöõ) - Lieân Ñoaøn Voõ Thuaät TP - Lieân Ñoaøn Voõ Thuaät TP - Lieân Ñoaøn Voõ Thuaät TP - Hoäi theå thao Ñaïi hoïc vaø chuyeân nghieäp thaønh phoá - Hoäi theå thao Ñaïi hoïc 2003 2004 2003 2004 Côø vua Côø töôùng Baèng khen  Haïng nhì (nöõ)  1 HCV, 1 HCB, 1 HCÑ  1 HCV, 1 HCB, 1 HCÑ  Cho taäp theå  Cho caù nhaân Thaày Vuõ Ñình Lôïi, Tröôûng boä moân giaùo duïc TDTT vaø chuyeân nghieäp thaønh phoá - Hoäi theå thao Ñaïi hoïc vaø chuyeân nghieäp thaønh phoá - Lieân ñoaøn côø Thaønh phoá - Lieân ñoaøn côø quoác gia - Hoäi theå thao - Ñaïi hoïc vaø chuyeân nghieäp VN 2003 2004 2003 vaø 2004 2005 2 Ñaïi hoïc Luaät Boùng baøn, caàu long, boùng ñaù, voõ thuaät Voõ thuaät 2 HCB, 1 HCÑ Lieân ñoaøn voõ thuaät TP. Hoà Chí Minh 2004 3 Ñaïi hoïc Khoa Hoïc Töï Nhieân Boùng baøn, caàu loâng, boùng ñaù mi ni, boùng chuyeàn Boùng ñaù Voõ thuaät  Haïng nhì (nam)  Haïng ba (nam)  1 HCV  Baèng khen cho caù nhaân Thaày Nguyeãn Vaên Huøng, Tröôûng boä moâng giaùo duïc TDTT - Trung taâm TDTT Huyeän Thuû Ñöùc - Hoäi theå thao ÑH-TP - Lieân ñoaøn voõ thuaät TP - Hoäi theå thao Ñaïi hoïc vaø chuyeân nghieäp VN 2003 2004 2004 2005  Ghi chuù:  HCV: Huy chöông vaøng  HCB: Huy chöông baïc  HCÑ: Huy chöông ñoàng CHÖÔNG 3 GIAÛI PHAÙP NAÂNG CAO PHONG TRAØO THEÅ DUÏC THEÅ THAO TRONG MOÄT SOÁ TRÖÔØNG COÂNG LAÄP ÔÛ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH HIEÄN NAY VAØ KIEÁN NGHÒ Nghieân cö ùu ñeà xuaát moät soá giaûi ph aùp quaûn lyù nhaèm naâng cao phong traøo th eå duïc theå thao trong moät so á tröô øng Ñaïi hoïc Coâng laäp ôû Th aønh phoá Hoà Chí Mi nh hieän nay Qua phaân tích, toång hôïp soá lieäu, keát quaû nghieân cöùu lyù luaän vaø khaûo saùt thöïc teá cho pheùp chuùng toâi ñeà xuaát moät soá giaûi phaùp cô baûn veà phong traøo theå duïc theå thao ôû moät soá tröôøng Ñaïi hoïc Coâng laäp Thaønh phoá Hoà Chí Minh hieän nay veà: Giaûi phaùp 1 - Coâng taùc tuyeân truyeàn giaùo duïc veà phong traøo th eå duïc th eå thao trong nhaø tröô øng Ñaïi hoïc Coâng laäp TP. HCM. Tuyeân truyeàn trong quaàn chuùng sinh vieân vaø caùc caáp quaûn lyù giaùo duïc hieåu roõ hôn nöõa veà coâng taùc giaùo duïc theå chaát, reøn luyeän thaân theå, taêng cöôøng caùc hoaït ñoäng phong traøo TDTT trong sinh vieân ñeå goùp phaàn giaùo duïc toaøn dieän nhö muïc tieâu cuûa giaùo duïc ñeà ra. Qua coâng taùc tuyeân truyeàn laøm cho vieäc nhaän thöùc veà vai troø vaø traùch nhieäm cuûa sinh vieân cao hôn ñoái vôùi coäng ñoàng xaõ hoäi. - Trieån khai vaø tieáp tuïc thöïc hieän caùc Nghò quyeát, Chæ thò, Thoâng tö cuûa Nhaø nöôùc, Ñaûng vaø caùc ngaønh veà giaùo duïc noùi chung keå caû caùc thoâng tö lieân tòch giöõa Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo vôùi UÛy Ban Theå duïc Theå thao hoaëc Boä Lao ñoäng Thöông binh – Xaõ hoäi; Taøi chính veà coâng taùc theå duïc theå thao trong caùc ñôït sinh hoaït chính trò ñaàu naêm “Tuaàn leã sinh hoaït coâng daân”. Ñoàng thôøi phaùt ñoäng phong traøo thi ñua nhö höôûng öùng phong traøo sinh vieân 3 toát: “Theå thao ñaåy luøi ma tuùy”, “Khoeû ñeå xaây döïng vaø baûo veä Toå quoác”… Treân cô sôû ñoù caùc Ñoaøn Thanh nieân CS HCM, Hoäi Sinh vieân, Hoäi theå thao phoå bieán keá hoaïch haønh ñoäng cuûa toå chöùc mình ñeå moïi ngöôøi nghieân cöùu vaø coù keá hoaïch tham gia vaøo caùc hoaït ñoäng phong traøo TDTT trong nhaø tröôøng ñöôïc chuû ñoäng vaø tích cöïc hôn trong naêm hoïc ñoù. Ñoàng thôøi khen thöôûng nhöõng taäp theå, caù nhaân coù thaønh tích xuaát saéc trong hoaït ñoäng phong traøo TDTT naêm qua. Toå chöùc thi ñaáu thöôøng xuyeân ñöôïc xem laø moät coâng cuï vaø phöông phaùp kích thích sinh vieân tham gia caâu laïc boä, nhoùm ñoäi. Coøn laø ñieàu kieän ñeå caùc sinh vieân giao löu vôùi nhau trong tröôøng hoaëc ngoaøi tröôøng. Trong quaù trình tham gia thi ñaáu caàn phaûi trung thöïc heát mình vaø coå vuõ voâ tö. Giaûi phaùp 2 - M uïc tieâu, noäi dung, chöông trình giaùo duïc TDTT Tieáp tuïc aùp duïng theo muïc tieâu, noäi dung, chöông trình giaùo duïc TDTT do Boä GD & ÑT qui ñònh nhö hieän nay cho caùc tröôøng Ñaïi hoïc khoâng chuyeân TDTT nhöng trong quaù trình thöïc hieän caàn phaûi linh hoaït, meàm deûo nhaèm taïo cô hoäi kích thích cho sinh vieân ham thích boä moân vaø yù nghóa cuûa vieäc reøn luyeän TDTT ñeå coù yù thöùc hoïc taäp vaø tham gia taäp hoaït ñoäng phong traøo reøn luyeän TDTT. - Ñoåi môùi noäi dung chöông trình giaûng daïy theå duïc theå thao caàn maïnh daïn boû nhöõng moân treân thöïc teá raát ít ngöôøi tham gia taäp luyeän vaø ñieàu kieän trang thieát bò veà boä moân naøy khoâng ñöôïc phoå bieán cuõng nhö thieáu giaùo vieân theå duïc höôùng daãn. Ví duï ñoái vôùi moân theå duïc duïng cuï ñoøi hoûi phaûi coù xaø leäch, xaø ñôn, xaø keùp, …. maø neân thay theá vaøo nhöõng moân mang tính quaàn chuùng roäng raõi hôn coù theå ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cuûa ngöôøi taäp cuõng nhö cho sinh vieân: Moân côø (côø vua, côø töôùng), voõ, … aùp duïng vaøo giai ñoaïn 2 cuûa chöông trình (moân töï choïn). - Treân thöïc teá veà ñieàu kieän saâu baõi vaø duïng cuï TDTT thieáu ñoái vôùi moät soá moân töï choïn thì tuøy theo ñieàu kieän cuûa nhaø tröôøng maø xin yù kieán Boä GD&ÑT khoâng thöïc hieän, ñeå taäp trung löïa choïn nhöõng moân coøn laïi taäp luyeän vaø hoïc taäp. - Phaân loaïi söùc khoûe cuûa sinh vieân vaø nhöõng sinh vieân khuyeát taät ñeå coù noäi dung chöông trình thích hôïp. Giaûi phaùp 3 - Ñoái môùi phöông phaùp giaùo duïc theå duïc theå tha o: Ñoåi môùi maïnh meõ phöông phaùp giaùo duïc TDTT ñeå laøm taêng tính tích cöïc chuû ñoäng cuûa sinh vieân, khaéc phuïc loái truyeàn thuï moät chieàu, reøn luyeän neáp tö duy saùng taïo cuûa sinh vieân. Neâu töøng böôùc aùp duïng caùc phöông phaùp tieân tieán vaø phöông tieän hieän ñaïi vaøo quaù trình giaûng daïy vaø taäp luyeän TDTT. - Taêng cöôøng thi ñaáu coï xaùt ñeå qua ñoù sinh vieân coù theå töï hoaøn chænh kyõ thuaät ñoäng taùc, naâng cao söùc khoûe vaø thu huùt nhöõng sinh vieân khaùc tham gia taäp luyeän TDTT vaø laøm cho hoaït ñoäng phong traøo TDTT trong nhaø tröôøng ngaøy moät soâi ñoäng hôn. - Ñoái vôùi phöông phaùp tröïc quan ngoaøi nhöõng hình aûnh TDTT veà kyõ thuaät ñoäng taùc caàn ñöa phöông tieän hieän ñaïi vaøo nhö söû duïng caùc baêng ñóa veà thi ñaáu TDTT caùc giaûi trong nöôùc, quoác teá thoâng qua maùy chieáu laøm cho hình aûnh sinh ñoäng, kyõ thuaät ñoäng taùc theå hieän roõ raøng laøm cho sinh vieân deã tieáp thu vaø thöïc hieän trong quaù trình taäp luyeän TDTT. Ñoàng thôøi keát hôïp vôùi thuyeát giaûng, ñöa phaàn meàm Power Point trong daïy lyù thuyeát. Giaûi phaùp 4 - Ñoäi nguõ giaùo vieân th eå duïc theå tha o: - Qua ñieàu tra thaêm doø veà soá löôïng vaø trình ñoä giaùo vieân ñaït chuaån cuûa caùc tröôøng cho thaáy chæ coù 3/23 giaùo vieân chieám tyû leä 23%, soá coøn laïi chöa ñaït chuaån vaø coù 1 tröôøng hôïp chöa qua ñaøo taïo chieám tyû leä 13%. - Qua ñieàu tra thaêm doø cho thaáy veà ñoäi nguõ giaùo vieân TDTT ôû caùc tröôøng hieän nay coøn quaù ít neân toå chöùc tuyeån theâm baèng caùch thoâng baùo roäng raõi treân caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng hoaëc ñeán caùc tröôøng chuyeân ñaøo taïo veà Sö phaïm TDTT, tröôøng TDTT ñeå ñaêng kyù tuyeån nhöõng sinh vieân sau khi thi toát nghieäp, ra tröôøng hoaëc ñöa ngöôøi nhöõng caùn boä ñang coâng taùc ham thích, coù khieáu vaø naêng löïc veà TDTT trong nhaø tröôøng ñi ñaøo taïo cho ñuùng chuaån veà trình ñoä theo Luaät giaùo duïc naêm 2005 quy ñònh. - Giaùo vieân laø nhaân toá quyeát ñònh chaát löôïng GD-ÑT, vì vaäy caàn thöïc hieän huy ñoäng toái ña tieàm löïc cuûa ñoäi nguõ giaùo vieân hieän coù vaø töøng böôùc phaùt trieån ñoäi nguõ giaùo vieân môùi. Vôùi soá löôïng ñuû vaø chaát löôïng ñaûm baûo, theo quy ñònh cuûa Boä GD-ÑT - Boài döôõng chuaån hoùa ñoäi nguõ giaùo vieân chöa ñaït chuaån, taêng cöôøng naêng löïc töï nghieân cöùu, töï ñaøo taïo ñeå phuïc vuï cho coâng taùc giaûng daïy TDTT vaø toå chöùc reøn luyeän TDTT cho sinh vieân toát hôn. - Coù chính saùch thu huùt nhöõng ngöôøi coù trình ñoä vaø naêng khieáu TDTT laøm vieäc ngoaøi ngaønh ôû trong tröôøng ñöa ñi ñaøo taïo nghieäp vuï sö phaïm TDTT ñeå tham gia vaø quaûn lyù caùc hoaït ñoäng phong traøo TDTT trong nhaø tröôøng. Giaûi phaùp 5 - Cô sô û vaät chaát vaø taøi chính Hieän nay coøn quaù thieáu phaûi ñi thueâ möôùn, di chuyeån xa, quyõ ñaát cuûa Thaønh phoá raát haïn cheá cho vieäc xaây döïng caùc saân baõi, taäp luyeän TDTT cho sinh vieân ñeå giaûi quyeát vieäc naøy coù theå Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo cuøng Thaønh phoá seõ ñieàu tra caùc tröôøng Ñaïi hoïc ñoùng treân ñòa baøn Thaønh phoá, chia thaønh caùc khu vöïc. Moãi khu vöïc coù theå 3-4 tröôøng gaàn nhau ñaàu tö kinh phí. Xaây döïng moät khu trung taâm TDTT daønh cho sinh vieân hoaït ñoäng phong traøo TDTT döôùi söï quaûn lyù vaø ñieàu haønh cuûa Hoäi theå thao Thaønh phoá. Ñeå töø ñaây vieäc hoaït ñoäng TDTT thoâng qua caùc caâu laïc boä ñöôïc deã daøng vaø thöôøng xuyeân hôn nhaèm goùp phaàn naâng cao söùc khoeû cho sinh vieân. Ñoàng thôøi caùc trang thieát bò taäp luyeän cuõng ñaày ñuû vaø ñoàng boä hôn – Caûi tieán caùc cheá ñoä chính saùch ñoái vôùi caùn boä, giaùo vieân theå duïc theå thao. - Ñaàu tö kinh phí cho vieäc trang thieát bò hieän ñaïi phuïc vuï cho coâng taùc giaûng daïy vaø hoaït ñoäng phong traøo TDTT trong nhaø tröôøng. - Phoái hôïp vôùi caùc cô quan chöùc naêng xaây döïng chính saùch khuyeán khích taøi naêng theå thao sinh vieân. Giaûi pha ùp 6 - Söï phoái hô ïp giöõa nhaø tröô øng vaø caùc ñoaøn th eå toå chöùc xaõ ho äi tha m gia hoaït ñoäng phong traøo TDTT Khoâng theå phuû nhaän ñöôïc nhöõng thaønh quaû ñaït ñöôïc trong vieäc taïo ra saân chôi cho sinh vieân qua caùc hình thöùc nhö: Ñoäi tuyeån theå thao; Phaùt ñoäng caùc phong traøo TDTT ñeå chaøo möøng caùc ngaøy leã lôùn, ngaøy truyeàn thoáng, …toå chöùc thi ñaáu theå thao, quaûn lyù caùc caâu laïc boä cuûa caùc Phoøng, Khoa, Ñoaøn, caùc toå chöùc xaõ hoäi ñoàng thôøi cuõng phoái hôïp vôùi nhieàu ñôn vò; Töø treân xuoáng vaø phoái hôïp qua caùc vaên baûn lieân tòch baèng chöông trình haønh ñoäng cuï theå. Tuy nhieân treân thöïc teá thì söï phoái hôïp giöõa caùn boä phaän trong tröôøng coøn haïn cheá veà coâng vieäc chuyeân moân cuûa töøng boä phaän, söï phaân boå veà thôøi gian khoâng truøng khôùp nhau. Ñeå giaûi quyeát vaán ñeà naøy thì Hoäi theå thao döôùi söï chæ ñaïo cuûa Ñoaøn, Ñaûng uyû ñoùng vai troø chuû ñoäng vaïch ra keá hoaïch hoaït ñoäng phong traøo TDTT seõ toå chöùc thi ñaáu trong nhaø tröôøng, ñòa phöông vaø ngaønh baèng caùch ñaàu naêm hoïp lieân tòch giöõa caùc boä phaän thaûo luaän, vaø phaân coâng nhieäm vuï cuï theå cuûa töøng boä phaän chòu traùch nhieäm thöïc hieän. Ngoaøi caàn phoái hôïp thöôøng xuyeân vôùi Sôû Theå duïc Theå thao Thaønh Phoá Hoà Chí Minh ñeå tranh thuû söï taøi trôï vaø hoå trôï veà coâng taùc chuyeân moân nhö ñöa huaán luyeän vieân qua tröôøng ñeå giuùp huaán luyeän ñoäi tuyeån, hoaëc nghe baùo caùo veà moät soá vaán ñeà môùi trong coâng taùc TDTT trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi nhö: Kyõ thuaät ñoäng taùc ñöôïc caûi tieán ñeå naâng cao thaønh tích – Luaät theå thao ñöôïc söûa ñoåi… vaø cuøng Sôû tham gia höôûng öùng caùc phong traøo TDTT mang tính quaàn chuùng nhö ñi boä ñoàng haønh cuøng Seagames, ngaøy Hoäi Theå thao caùc kyù tuùc xaù… Ñeå toå chöùc toát ñöôïc hoaït ñoäng phong traøo TDTT trong sinh vieân khoâng chæ coù Boä moân maø caàn coù söï tham gia cuûa caùc boä phaän khaùc trong nhaø tröôøng vaø caùc Ban ngaønh, ñoaøn theå toå chöùc xaõ hoäi khaùc cuøng tham gia, sinh vieân, phuï huynh vaø caùc nhaø taøi trôï. Neáu khoâng tranh thuû ñöôïc caùc nguoàn löïc naøy thì seõ bò khoù khaên trong vieäc giaùo duïc muïc tieâu cuûa ngaønh TDTT vaø ngaønh GD&ÑT noùi rieâng. Ñeå ñöôïc söï quan taâm cuûa caùc nhaø taøi trôï hoå trôï, caùc toå chöùc xaõ hoäi taïo ñieàu kieän cho phong traøo TDTT hoaït ñoäng maïnh thì Hoäi theå thao sinh vieân caàn phaûi ñoäng vieân sinh vieân tích cöïc taäp luyeän theå thao, tham gia thi ñaáu nhieät tình trung thöïc vôùi söï coå vuõ nhieät tình cuûa sinh vieân. Cuõng caàn hieåu ñaây laø caùc taàng lôùp nhaân daân, thaønh phaàn toå chöùc xaõ hoäi, kinh teá tham gia khoâng chæ ôû vieäc ñoùng goùp kinh phí vaø cô sôû vaät chaát cho söï phaùt trieån phong traøo TDTT cho sinh vieân maø coøn tham gia quaûn lyù vaø xaây döïng treân nhieàu maët khaùc. KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ KEÁT LU AÄN Caên cöù vaøo nhöõng keát quaû nghieân cöùu treân chuùng toâi ruùt ra nhöõng keát luaän vaø kieán nghò nhö sau: 1. Hoaït ñoäng phong traøo theå duïc theå thao trong nhaø tröôøng hieän nay ñang laø moät nhu caàu cuûa sinh vieân. Caùc tröôøng ñeàu thöïc hieän töông ñoái nghieâm tuùc chöông trình giaûng daïy giaùo duïc theå duïc theå thao do Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo qui ñònh 150 tieát ñoái vôùi tröôøng khoâng chuyeân TDTT. 2. Veà ñoäi nguõ giaùo vieân coøn quaù thieáu veà soá löôïng, toång coäng 3 tröôøng chæ coù 23 giaùo vieân. Veà trình ñoä ñaøo taïo thì chæ 3 giaùo vieân ñaït trình ñoä chuaån (1 Tieán só, 2 Thaïc só), coøn laïi chöa ñöôïc chuaån hoaù theo qui ñònh cuûa Luaät giaùo duïc naêm 2005 qui ñònh nhö giaûng daïy Ñaïi hoïc thì phaûi coù baèng thaïc só trôû leân. 3. Phöông phaùp giaùo duïc Theå duïc Theå thao chöa ñöôïc ñoåi môùi vaø nhöõng phöông tieän daïy hoïc hieän ñaïi trong lónh vöïc TDTT chöa ñöôïc söû duïng thöôøng xuyeân. 4. Cô sôû vaät chaát saân baõi taäp luyeän coøn thieáu chöa ñoàng boä, phaûi ñi thueâ möôùn. Kinh phí ñaàu tö cho hoaït ñoäng TDTT chöa nhieàu. 5. Söï phoái hôïp chöa ñöôïc ñoàng boä giöõa caùc boä phaän trong nhaø tröôøng, hoaït ñoäng phong traøo TDTT thöôøng giao phoù cho boä moân giaùo duïc theå duïc theå thao. Tuy nhieân ôû caùc tröôøng cuõng ñaït ñöôïc moät soá thaønh tích nhaát ñònh vaø caù nhaân ñöôïc Hoäi theå thao vaø chuyeân nghieäp Vieät Nam taëng baèng khen. KIEÁN NGHÒ - Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo caàn giaùm saùt, kieåm tra veà tình hình nhaân söï, veà soá löôïng vaø trình ñoä cuûa caùn boä giaùo daïy giaùo duïc theå duïc theå thao cuûa caùc tröôøng ñeå boå xung vaø boài döôõng vaø naâng cao trình ñoä ñoäi nguõ giaùo vieân ñeå ñaït chuaån do Luaät giaùo duïc 2005 quy ñònh. - Ñeà nghò Boä giaùo duïc vaø Ñaøo taïo phoái hôïp cuøng vôùi UBND Thaønh phoá tìm bieän phaùp ñeå caáp ñaát vaø ñaàu tö kinh phí ñeå xaây döïng khu hoïc taäp vaø reøn luyeän theå duïc theå thao cho sinh vieân Thaønh phoá. (Trung taâm theå duïc theå thao). - Ñoái vôùi Sôû Theå duïc Theå thao Thaønh Phoá Hoà Chí Minh, caùc trung taâm TDTT Quaän, Huyeän hoå trôï veà coâng taùc chuyeân moân vaø ñieàu kieän cô sôû vaät chaát ñeå sinh vieân tham gia taäp luyeän theå duïc theå thao, vaø ñaêng kyù vaøo hoaït ñoäng TDTT ôû ñòa phöông caâu laïc boä. - Caáp uyû Ñaûng vaø Ban giaùm hieäu caàn quan taâm hôn nöõa veà coâng taùc hoaït ñoäng phong traøo theå duïc theå thao trong tröôøng hieän nay. Caàn xaùc ñònh roõ traùch nhieäm Hieäu tröôûng nhaø tröôøng vaø toaøn theå ñoäi nguõ quaûn lyù giaùo duïc ñoái vôùi coâng taùc giaùo duïc theå duïc theå thao. Laõnh ñaïo caùc tröôøng neân coù nhöõng buoåi gaëp gôõ ñoäng vieân sinh vieân hay tham gia phaùt ñoäng phong traøo theå duïc theå thao qua ñoù naém baét kòp thôøi vaø hieåu ñöôïc taâm tö nguyeän voïng cuûa sinh vieân. - Ñaåy maïnh ñoåi môùi phöông phaùp giaùo duïc TDTT trong nhaø tröôøng, taêng cöôøng, taïo ñieàu kieän cho sinh vieân taäp luyeän TDTT, ñöôïc tham quan thi ñaáu, thi ñaáu coï xaùt ñeå naâng cao chaát löôïng ñaøo taïo. Thöôøng xuyeân toå chöùc caùc phong traøo TDTT trong nhaø tröôøng, taïo saân chôi laønh maïnh cho sinh vieân. Coi ñaây laø moät trong nhöõng giaûi phaùp ñeå khaéc phuïc teä naïn xaõ hoäi trong giôùi sinh vieân. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Ban bí thö Trung öông Ñaûng. Chæ thò soá 180/CT-TW, ngaøy 28/08/1970 veà coâng taùc theå duïc theå thao. 2. Ban bí thö Trung öông Ñaûng. Chæ thò soá 227/CT-TW, ngaøy 18/11/1975 veà coâng taùc TDTT chuyeån sang giai ñoaïn môùi, sau giaûi phoùng. 3. Ban bí thö Trung öông Ñaûng. Chæ thò soá 36/CT-TW, ngaøy 24/03/1994 veà coâng taùc TDTT trong giai ñoaïn môùi. 4. Baùo caùo toång keát hoaït ñoäng cuûa Hoäi theå thao Ñaïi hoïc vaø chuyeân nghieäp Vieät Nam naêm 2004 vaø 2005. 5. Baùo caùo toång keát coâng taùc hoaït ñoäng TDTT cuûa Hoäi theå thao Ñaïi hoïc TP.HCM vaø caùc tröôøng, caùc Hoäi theå thao cô sôû naêm hoïc 2003 – 2004 – 2005. 6. Ñieàu leä Tröôøng Ñaïi hoïc coâng laäp – Boä GD&ÑT naêm 2003. 7. Döông Nghieäp Chí – Leâ Böûu – Quaûn lyù phong traøo TDTT – NXB Sôû theå duïc theå thao – naêm 1982. 8. Giaùo trình quaûn lyù TDTT – Tröôøng Ñaïi hoïc TDTT 1 – NXB TDTT – naêm 1998. 9. Hoäi ñoàng bieân soaïn tai lieäu giaûng daïy caùc hoïc vieän TDTT toaøn quoác - Quaûn lyù hoïc TDTT – NXB TDTT – naêm 1996. 10. Luaät giaùo duïc - naêm 1998, 2005. 11. Minh Taân – Thanh Nghi – Xuaân Lam – Töø ñieån tieáng Vieät NXB Thanh Hoùa – naêm 1998. 12. Nhöõng vaán ñeà cô baûn veà quaûn lyù haønh chính nhaø nöôùc – Hoïc vieän quoác gia haønh chính – NXB Giaùo duïc – naêm 1997. 13. Nguyeãn Toaùn – Phaïm Danh Toán – Lyù luaän vaø phöông phaùp TDTT – NXB TDTT – naêm 2000. 14. PGS. TS Trònh Trung Hieáu – Lyù luaän vaø phöông phaùp giaùo duïc theå chaát – NXB TDTT – naêm 1997. 15. PGS. TS Traàn Tuaán Loä – Ñeà cöông baøi giaûng quaûn lyù tröôøng hoïc lôùp Cao hoïc K.14 Ñaïi hoïc sö phaïm TP.HCM – naêm 2005. 16. Quyeát ñònh cuûa Boä tröôûng Boä giaùoduïc vaø Ñaøo taïo veà vieäc ban haønh chöông trình giaùo duïc theå chaát giai ñoaïn II caùc tröôøng ñaïi hoïc vaø cao ñaúng (khoâng chuyeån TDTT) – Soá 1262/GÑ-ÑT, ngaøy 12/04/1997. 17. Tuyeån taäp nghieân cöùu khoa hoïc giaùo duïc theå chaát, söùc khoûe trong tröôøng hoïc caùc caáp – Hoäi nghò khoa hoïc giaùo duïc theå chaát, söùc khoûe ngaønh giaùo duïc vaø ñaøo taïo laàn thöù III – NXB TDTT – naêm 2001. PHUÏ LUÏC PHUÏ LUÏC 1 SOÁ LIEÄU THOÁNG KEÂ TÖØNG TRÖÔØNG 1. Veà cô sôû vaät chaát: - Dieän tích saân baõi daønh cho luyeän taäp TDTT ......................................................... - Dieän tích caùc phoøng chöùc naêng ............................................................................ - Kinh phí ñaàu tö cho vieäc giaùo duïc theå chaát chính khoùa: ....................................... - Kinh phí ñaàu tö cho caùc phong traøo TDTT sinh vieân: .......................................... - Tæ leä m2/ sinh vieân ................................................................................................ - Tæ leä kinh phí hoaït ñoäng TDTT/ sinh vieân: .......................................................... Nhaän xeùt ñaùnh giaù ..................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... 2. Veà ñoäi nguõ : - Soá löôïng ñoäi nguõ giaùo vieân TD: ........................................................................... - Soá löôïng ñoäi nguõ quaûn lyù chuyeân traùch ............................................................... - Tæ leä giaùo vieân TDTT/ soá löôïng sinh vieân ............................................................ - Trình ñoä ñaøo taïo : + Tieán só chuyeân ngaønh TDTT : Nam …….. Nöõ …………… + Thaïc só chuyeân ngaønh TDTT: Nam ……… Nöõ …………… + Ñaïi hoïc TDTT : Nam ……… Nöõ …………… + Cao ñaúng TDTT: Nam ……… Nöõ …………… + Chöa qua ñaøo taïo: Nam ………. Nöõ ………….. - Thaâm nieân trong coâng taùc giaûng daïy ñaøo taïo + 25 ñeán 30 naêm : .................................................................................... + 20 ñeán 25 naêm : .................................................................................... + 10 ñeán 20 naêm : .................................................................................... + 5 ñeán 10 naêm : .................................................................................... - Soá löôïng caùn boä Ñoaøn chuyeân traùch TDTT: ......................................................... - Soá löôïng caùn boä Hoäi chuyeân traùch TDTT: ............................................................ 1.1. Ñeå toå chöùc taäp luyeän TDTT , hieän nay tröôøng ñaõ coù caùc saân baõi: Saân boùng ñaù : Coù º Khoâng º Saân boùng chuyeàn: Coù º Khoâng º Saân boùng roå: Coù º Khoâng º Saân Caàu Loâng: Coù º Khoâng º Saân Ñieàn kinh: Coù º Khoâng º Hoá nhaûy cao : Coù º Khoâng º Hoá ñaåy taï : Coù º Khoâng º Hoá nhaûy xa: Coù º Khoâng º Phoøng Theå duïc: Coù º Khoâng º Phoøng taäp boùng baøn: Coù º Khoâng º Phoøng taäp voõ : Coù º Khoâng º 1.2. Ñeå toå chöùc taäp luyeän caùc moân boùng, söû duïng bao nhieâu quaû boùng haøng naêm cho caùc moân? - Boùng ñaù: Boùng chuyeàn : Boùng roå: Boùng baøn Caàu loâng Boùng neùm - Caùc loaïi saân taäp coù bao nhieâu saân : ………… Lieät keâ soá saân: ...................................... .................................................................................................................................... 1.3.Caùc trang thieát bò duïng cuï khaùc phuïc vuï cho vieäc giaûng daïy taäp luyeän TDTT? Hoaëc thueâ saân baõi ôû choã khaùc? Ôû ñaâu ? .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... Nhaän xeùt ñaùnh giaù : .................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... 3. Veà chöông trình giaùo duïc theå chaát chính khoùa : Chính khoùa Ngoaïi khoùa Toång soá tieát : ……………………………………………. ……………………………….. Lyù thuyeát : ……………………………………………. ……………………………….. Thöïc haønh : ……………………………………………. ……………………………….. 3.1 Toång soá moân hoïc ñöôïc giaûng daïy chính khoùa ; bao goàm caùc moân hoïc: Moân : Soá tieát:...................................................... Lyù thuyeát:................................................. Thöïc haønh: ............................................... 3.2. Toång soá moân hoïc ñöôïc thöïc hieän ngoaïi khoùa bao goàm caùc moân TDTT” .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Soá thôøi gian thöïc hieän cho töøng moân TDTT ngoaïi khoùa / naêm : Nhaän xeùt ñaùnh giaù: ........................................................................................................... .......................................................................................................................................... 4. Veà keát quaû giaùo duïc, reøn luyeän theå duïc theå thao: Keát quaû hoïc taäp caùc moân reøn luyeän theå chaát + Tæ leä ñaït yeâu caàu ......................................................................... + Tæ leä ñaït khaù, gioûi : .................................................................... ................................................................................................................ Tröôøng coù thaønh laäp caâu laïc boä taäp luyeän TDTT? Goàm coù caùc caâu laïc boä TDTT: ............. ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 4.2.1. Soá löôïng sinh vieân tham gia taäp luyeän taïi caùc caâu laïc boä: Boùng ñaù : Nam ……………….Nöõ :………… Boùng chuyeàn : Nam ……………….Nöõ :…… Boùng baøn: Nam………………. Nöõ:………… Boùng neùm: Nam ……………….Nöõ :…… Boùng roå: Nam………………. Nöõ:………… Caàu loâng: Nam ……………….Nöõ :…… Voõ Thuaät: Nam………………. Nöõ:………… Côø vua: Nam ……………….Nöõ :…… Côø töôùng: Nam……………… Nöõ:………… Ñieàn kinh: Nam ……………….Nöõ :…… Theå duïc: Nam ………………. Nöõ:………… 4.2.2. Tröôøng coù thaønh laäp caùc ñoäi tuyeån theå thao tham gia thi ñaáu caùc giaûi: Caáp quaän,(huyeän) Caáp thaønh phoá Caáp toaøn quoác - Boùng ñaù º º º - Boùng baøn º º º - Boùng chuyeàn º º º - Boùng roå: º º º - Boùng neùm º º º - Caàu loâng: º º º - Côø vua: º º º - Ñieàn kinh: º º º - Voõ Thuaät º º º - Theå duïc º º º - Caùc moân khaùc .................................................................................................... .............................................................................................................................. - Soá laàn toå chöùc :………………… Soá laàn tham gia :…………………. Soá löôïng SV tham gia :… 4.2.3 Thaønh tích ñaït ñöôïc cuûa caùc ñoäi tuyeån tham gia thi ñaáu caùc giaûi theå thao ôû caùc caáp: TT Caùc moân Theå thao Quaän, huyeän Huy chöông Thaønh phoá Huy chöông Toaøn quoác Huy chöông V B Ñ V B Ñ V B Ñ Giaûi phong caùch caáp Quaän, Thaønh phoá, Toaøn quoác :……………………Moân :……………………………….. 4.2.4.Thaønh tích xuaát saéc nhaát cuûa moân theå thao maø ñoäi tuyeån tröôøng ñaõ ñaït ñöôïc trong 2 naêm 2003 - 2004 vaø 2004 2005 TT Moân Theå thao Huy chöông Caáp thi ñaáu 4.2.5. Tröôøng coù ñöôïc taëng baèng khen, côø cuûa quaän, huyeän, thaønh phoá, trung öông veà thaønh tích TDTT trong 2 naêm 2003 -2004 vaø 2004 2005: .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Nhaän xeùt vaø ñaùnh gía: ..................................................................................................... .......................................................................................................................................... PHUÏ LUÏC 2 PHIEÁU THAM KHAÛO YÙ KIEÁN Kính göûi : - Quùy Thaày coâ - Caùc baïn sinh vieân Xuaát phaùt töø vieäc tìm hieåu veà giaùo duïc theå chaát trong nhaø tröôøng Ñaïi hoïc coâng laäp vaø caùc hoaït ñoäng phong traøo TDTT cuûa SV thoâng qua coâng taùc quaûn lyù ñeå bieát ñöôïc nhöõng thöïc traïng vaø tìm ra moät soá giaûi phaùp toát hôn cho coâng taùc giaûng daïy hoïc taäp vaø quaûn lyù phong traøo TDTT trong nhaø tröôøng. Ñeå coâng trình nghieân cöùu ñaït keát quaû toát mong caùc thaày coâ vaø caùc baïn sinh vieân cho bieát yù kieán cuûa mình theo nhöõng vaán ñeà sau ñaây : Xin cho bieát vaøi neùt veà baûn thaân: - Tuoåi…………. Nam º Nöõ º - Thôøi gian coâng taùc treân cöông vò giaùo vieân TDTT hoaëc laõnh ñaïo…………… - Naêm toát nghieäp ………………………….. Nôi toát nghieäp……………………………………………………. - Trình ñoä chuyeân moân: - Coâng vieäc ñang phuï traùch: Giaûng daïy º Quaûn lyù º Haønh chính º Ñoaøn TN º Hoäi SV º - Sinh vieân naêm thöù maáy :……………………………………………………………………………………………. Thaày coâ vaø caùc baïn sinh vieân ñaùnh giaù theá naøo veà caùc maët sau ñaây cuûa vieäc reøn luyeän theå duïc theå thao cuûa sinh vieân trong tröôøng cuûa mình? Xin anh ( chò) ñaùnh daáu vaøo thích hôïp ñeå ñaùnh giaù möùc ñoä toát hay khoâng toát cuûa caùc maët ñöôïc neâu trong hoaït ñoäng TDTT cuûa sinh vieân : Khoâng caàn thieát Caàn thieát Raát caàn thieát 1. Söï quan taâm cuûa laõnh ñaïo tröôøng ñoái vôùi hoaït ñoäng giaùo duïc theå chaát chính khoùa cho sinh vieân : º º º 2. Söï ñaàu tö cuûa tröôøng cho hoaït ñoäng giaùo duïc theå chaát º º º 3. Söï quan taâm cuûa laõnh ñaïo tröôøng ñoái vôùi vieäc toå chöùc cho sinh vieân tham gia caùc phong traøo TDTT º º º 4. Söï ñaàu tö cuûa tröôøng cho phong traøo TDTT sinh vieân: º º º 5. Cô sôû vaät chaát daønh cho caùc hoaït ñoäng TDTT: º º º 6. Noäi dung chöông trình giaùo duïc theå chaát chính khoùa: º º º 7. Thôøi gian daønh cho caùc phong traøo giaùo duïc,reøn luyeän TDTT trong 1 naêm hoïc: º º º 8. Cheá ñoä chính saùch ñaõi ngoä ñoái vôùi ñoäi nguõ giaùo vieân º º º theå duïc: 9. Thaùi ñoä cuûa moïi ngöôøi trong tröôøng ñoái vôùi GVTD: º º º 10. Thaùi ñoä cuûa sinh vieân ñoái vôùi GVTD º º º 11. Thaùi ñoä hoïc taäp cuûa sinh vieân trong caùc giôø theå duïc: º º º 12. Tæ leä chuyeân caàn cuûa SV trong caùc giôø TD º º º 13. Möùc ñoä tham gia cuûa SV vaøo caùc phong traøo thi ñaáu TDTT: º º º 14. Möùc ñoä coå ñoäng cuûa SV ñoái vôùi caùc phong traøo thi ñaáu TDTT: º º º 15. Söï phoái hôïp cuûa Ñoaøn TN trong vieäc toå chöùc caùc phong traøo TDTT cho SV: º º º 16. Söï phoái hôïp cuûa Hoäi sinh vieân trong vieäc toå chöùc caùc phong traøo TDTT cho SV: º º º 17. Keát quaû caùc hoaït ñoäng giaùo duïc theå chaát : º º º 18. Möùc ñoä lieân quan, höõu ích cuûa vieäc giaùo duïc reøn luyeän TDTT ñoái vôùi vieäc hoïc taäp cuûa sinh vieân :. Theo anh ( chò) nhaän xeùt veà thôøi löôïng( daøi, ngaén, ñuû, thieáu) º º º ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLA5697.pdf
Tài liệu liên quan