Phát triển kinh tế tư nhân trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam

Tài liệu Phát triển kinh tế tư nhân trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam: ... Ebook Phát triển kinh tế tư nhân trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam

doc14 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1390 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Phát triển kinh tế tư nhân trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC Danh môc c¸c kÝ tù viÕt t¾t. DNNN : Doanh nghiÖp Nhµ n­íc. DNTN : Doanh nghiÖp T­ nh©n. GDP :Tæng thu nhËp Quèc D©n KTTN : Kinh tÕ t­ nh©n. CTY :C«ng ty. VN :ViÖt Nam. WTO :Kinh tÕ thÕ giíi. Lêi më ®Çu Héi nhËp Kinh TÕ Quèc TÕ lµ ®iÒu kiÖn tÊt yÕu cña mét quèc gia trong ®iÒu kiÖn C«ng nghiÖp ho¸-HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc.§Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã th× chóng ta cÇn ph¶i ph¸t triÓn Kinh tÕ t­ nh©n ®ang ngµy cµng quan träng trong viÖc t¹o viÖc lµm vµ ph¸t triÓn GP. Kinh tÕ t­ nh©n hay cßn gäi lµ kinh tÕ c¸ thÓ,tiÓu chñ ®ang cã vÞ trÝ rÊt quan träng trong nhiÒu ngµnh nghÒ ë n«ng th«n vµ thµnh thÞ,cã ®IÒu kiÖn ph¸t huy nhanh vµ hiÖu qu¶ tiÒm n¨ng vÒ vèn,søc lao ®éng,tay nghÒ cña tõng gia ®×nh,tõng ng­êi lao ®éng. Do ®ã,viÖc më réng s¶n xuÊt,kinh doanh cña kinh tÕ c¸ thÓ,tiÓu chñ cÇn ®­îc khuyÕn khÝch-®©y còng chÝnh lµ mét trong nh÷ng chÝnh s¸ch hµng ®Çu cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta. V× vËy,em quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi “Ph¸t triÓn kinh tÕ t­ nh©n trong ®iÒu kiÖn héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ë ViÖt Nam” Bµi viÕt gåm cã hai phÇn: PhÇn 1:LÝ luËn vÒ kinh tÕ t­ nh©n PhÇn 2:Gi¶i ph¸p vµ thùc tr¹ng cña kinh tÕ t­ nh©n I. LÝ LUËN VÒ KINH TÕ T¦ NH¢N. Mét trong nh÷ng thµnh tùu lín cña c«ng cuéc ®æi míi h¬n 20 n¨m qua ë n­íc ta lµ ®· h×nh thµnh mét nÒn kinh tÕ ®a thµnh phÇn,víi c¸c khu vùc kinh tÕ kh¸c nhau ngµy cµng ph¸t triÓn vµ n¨ng ®éng. Trong sè ®ã,khu vùc trÎ trung vµ n¨ng ®éng lµ khu vùc kinh tÕ t­ nh©n trong n­íc. 1.Kinh tÕ t­ nh©n lµ nguån gèc cña mäi sù ph¸t triÓn. Kinh tÕ t­ nh©n kh«ng chØ cã tiÕng nãi quyÕt ®Þnh ®Õn søc m¹nh kinh tÕ cña hÇu hÕt c¸c quèc gia mµ cßn trë thµnh mét lùc l­îng kinh tÕ cã ý nghÜa chÝnh trÞ toµn cÇu. Ph¸t triÓn khu vùc kinh tÕ t­ nh©n còng cã nghÜa lµ b¶o tån tÝnh ®a d¹ng phong phó cña ®êi sèng kinh tÕ,xem nã nh­ nguån gèc cña mäi sù ph¸t triÓn. 1.1.Ph¸t triÓn kinh tÕ - TÝnh nh©n v¨n cña kinh tÕ t­ nh©n. Trong bÊt k× lÜnh vùc nµo cña x· héi còng cÇn cã ®¹o ®øc, cã chuÈn mùc cña nã.Nh¾c ®Õn kinh tÕ, nhÊt lµ kinh tÕ t­ nh©n d­êng nh­ chóng ta liªn t­ëng tíi t­ b¶n, tíi s­ bãc lét, thuª m­ín lao ®éng kh«ng c«ng. Nh­ng thùc tÕ trong gÇn hai thËp kØ qua ®· cho thÊy kinh tÕ t­ nh©n cã vai trß ®¾c lùc t¹o ra sù ph¸t triÓn X· héi, t¹o cho mçi c¸ nh©n mét sè c¬ héi cã viÖc lµm ®Ó kh¼ng ®Þnh m×nh,®Ó m­u cÇu cù«c sèng vµ h¹nh phóc ,gãp phÇn t¹o ra con ng­êi víi nh÷ng phÈm chÊt tèt ®Ñp h¬n,hoµn mÜ h¬n. Trong ho¹t ®éng t­ nh©n nã liªn quan trùc tiÕp tíi cuéc sèng tèi thiÓu hµng ngµy cña tõng c¸ nh©n mét, tõng tËp thÓ mét kh«ng th«ng qua bÊt k× mét c¬ quan mhµ n­íc nµo v× thÕ ®©y còng chÝnh lµ c¸ch ®èi nh©n xö thÕ gi÷a ng­êi víi ng­êi th«ng qua ho¹t ®éng kinh tÕ. Con ng­êi ®· s¸ng t¹o vµ quyÕt ®Þnh lùa chän kinh tÕ t­ nh©n ®Ó ph¸t triÓn,nh­ng ®ång thêi kinh tÕ t­ nh©n l¹i lµ m«i tr­êng tèt ®Ó con ng­êi tù th©n ph¸t triÓn,con ng­êi cã c¬ héi c¬ héi tù hoµn thiÖn v× sù ph¸t triÓn cña chÝnh nã vµ th«ng qua phat triÓn cña toµn x· héi. §ã lµ gi¸ trÞ nh©n v¨n ch©n chÝnh cña kinh tÕ t­ nh©n. 1.2.Ph¸t triÓn n¨ng lùc con ng­êi. Kinh tÕ t­ nh©n cã céi nguån c¸ nh©n,v× vËy ph¸t triÓn kinh tÕ t­ nh©n ph¶i dùa trªn nÒn t¶ng ph¸t triÓn c¸c gi¸ trÞ c¸ nh©n,ph¸t triÓn n¨ng lùc c¸ nh©n,ph¸t triÓn con ng­êi. Cã thÓ nãi,kh«ng cã sù ph¸t triÓn n¨ng lùc c¸ nh©n th× sÏ kh«ng cã sù ph¸t triÓn kinh tÕ t­ nh©n. Mét trong nh÷ng c¹nh tranh cña céng ®ång x· héi chÝnh lµ tÝnh ®a d¹ng cña sù s¸ng t¹o,mµ tÝnh ®a d¹ng cña sù s¸ng t¹o lµ kÕt qu¶ tÊt yÕu cña sù ®a d¹ng nh÷ng n¨ng lùc c¸ nh©n. Sù ®a d¹ng cña nh÷ng n¨ng lùc c¸ nh©n lµ kÕt qu¶ trùc tiÕp cña sù t«n träng c¸c gi¸ trÞ c¸ nh©n. Nh­ vËy cã thÓ nãi lý thuyÕt ph¸t triÓn Kinh tÕ t­ nh©n b¾t nguån tõ lý thuyÕt ph¸t triÓn con ng­êi. ViÖc ph¸t n¨ng lùc c¸ nh©n dùa trªn nh÷ng biÖn ph¸p c¶i c¸ch cña ®Êt n­íc nh­ më réng quyÒn t­ do kinh doanh cña ng­êi d©n trªn nguyªn t¸c doanh nghiÖp vµ ng­êi d©n tù do kinh doanh tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc mµ ng­êi kh¸c kh«ng cÊm,khuyÕn khÝcn ng­êi d©n lµm ¨n,kinh doanh lµm giµu cho m×nh vµ ®Êt n­íc,khuyÕn khÝch doanh nghiÖp tham gia c¸c ngµnh xuÊt khÈu. §Æc biÖt.viÖc héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cña ®Êt n­íc,tham gia ASEAN,ASEM,APEC vµ kh«ng ngõng më réng song ph­¬ng víi c¸c n­íc ph¸t triÓn kh¸c trªn thÕ giíi. ThÞ tr­êng më réng c¸c s¶n phÈm cña ViÖt Nam kh«ng chØ cã trong n­íc mµ cßn xuÊt hiÖn trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. §Ó hoµ nhËp ®­îc cïng thÕ giíi th× buéc mçi ng­êi tham gia kinh doanh ph¶i cã nh÷ng h­íng ®i riªng cho m×nh vµ kh«ng ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o n¨ng lùc c¸ nh©n ®Ó cã thÓ tiÕn b­íc trong mét x· héi ®ang ph¸t triÓn. Tãm l¹i,Kinh tÕ t­ nh©n lµ h×nh thøc kinh tÕ tù nhiªn cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn x· héi,tån t¹i vµ ph¸t triÓn ngoµi ý muèn chñ quan cña nh÷ng nhµ chÝnh trÞ cho dï hä ®¹i diÖn cho bÊt k× lùc l­îng x· héi nµo,hoÆc nh©n danh ai hoÆc víi môc ®Ých cao c¶ ®Õn ®©u ch¨ng n÷a,chõng nµo cßn cÇn ®Õn Kinh tÕ t­ nh©n nh­ lµ mét ph­¬ng tiÖn h­ò hiÖu ®Ó x©y dùng vµ kiÕn t¹o cuéc sèng cña m×nh vµ ®ång lo¹i th× kinh tÕ t­ nh©n cßn tån t¹i nh­ mét hµnh trang cña con ng­êi trong tiÕn tr×nh ®i tíi tu¬ng lai. 1.3.Ph¸t triÓn c¸c quyÒn c¸ nh©n. Sù ph¸t triÓn X· héi g¾n liÒn víi sù ph¸t triÓn ngµy cµng phong phó c¸c quyÒn c¸ nh©n. Sù ph¸t triÓn cña c¸c quyÒn c¸ nh©n ®Õn lù¬t nã sÏ thóc ®Èy kinh tÕ t­ nh©n ph¸t triÓn m¹nh mÏ. Kh«ng cã c¸c quyÒn c¸ nh©n lµm tiÒn ®Ò th× kh«ng thÓ cã c¸c quyÒn Kinh tÕ t­ nh©n. Trong thùc tÕ,hiÖn nay nh÷ng hiÖn tuîng can thiÖp vµo ®êi sèng c¸ nh©n diÔn ra trµn lan kh¸ nhiÒu ë c¸c quèc gia. Khi chóng ta kh«ng x©y dùng,kh«ng t«n träng c¸c quyÒn c¸ nh©n nghÜa lµ c¸c gi¸ trÞ c¸ nh©n kh«ng ®­îc ph¸p chÕ ho¸,®Þnh chÕ ho¸ ho¨c chóng ta kh«ng nhËn thøc c¸c quyÒn c¸ nh©n nh­ nh÷ng ®«ng l­c cña sù ph¸t triÓn c¸ nh©n nh­ nh÷ng kh«ng gian cÇn thiÕt cho mét c¸ nh©n ph¸t triÓn th× kh«ng thÓ ph¸t triÓn khu vùc t­ nh©n lµnh m¹nh ®­îc. Chõng nµo mçi x· héi ch­a t«n träng c¸c quyÒn c¸ nh©n kÌm theo ®ã lµ së h÷u c¸ nh©n th× x· héi ®ã kh«ng thÓ x©y dùng Kinh tÕ t­ nh©n mét c¸ch chuyªn nghiÖp ®­îc. Tõ c¸ nh©n ®Õn x· héi,tõ ®¹o ®øc ®Õn kinh tÕ Kinh tÕ t­ nh©n ®Òu t¸c ®éng kh«ng nhá. CÇn kh¼ng ®Þnh ®­îc r»ng ph¸t triÓn Kinh tÕ t­ nh©n lµ chiÕn l­îc l©u dµi trong ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn ®Þnh h­íng XHCN,tõ ®ã lµm cho c¸c doanh nh©n yªn t©m vÒ t­ t­ëng ®em hÕt søc ph¸t triÓn x· héi s¶n xuÊt kinh doanh,hoµn thiÖn n¨ng lùc còng nh­ ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp. 2.T¸c ®éng cña thÕ giíi- khu vùc tíi viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ t­ nh©n ë VN. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lµ xu thÕ kh¸ch quan l«I cuèn ngµy cµng nhiÒu n­íc tham gia,bao trïm hÇu hÕt c¸c lÜnh vùc. Tham gia héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ,c¸c quèc gia sÏ cã nhiÒu c¬ héi ®Ó ph¸t triÓn, ®­a ®Êt n­íc ®i lªn trong thêi ®¹i c«ng nghÖ cao. 2.1.T¸c ®éng cña thÕ giíi. Sù t¸c ®éng cña kinh tÕ thÕ giíi ®Õn kinh tÕ thÞ tr­êng nãi chung vµ kinh tÕ t­ nh©n nãi riªng cña mét quèc gia lµ rÊt lín. Toµn cÇu ho¸ lµ xu thÕ kh¸ch quan b¾t nguån tõ sù ph¸t triÓn cña lùc luîng s¶n xuÊt,bao gåm nhiÒu ph­¬ng diÖn: Kinh tÕ,chÝnh trÞ,v¨n ho¸,x· héi,trong ®ã kinh tÕ lµ trung t©m(nhÊt lµ kinh tÕ t­ nh©n),lµ c¬ së,lµ ®éng lùc thóc ®Èy c¸c lÜnh vùc kh¸c. Toµn cÇu ho¸ biÓu hiÖn ra ë sù t¨ng lªn m¹nh mÏ cña s¶n xuÊt ,trao ®æi hµng ho¸ vµ dÞch vô,sù më réng thÞ tr­êng ra ngoµi biªn giíi quèc gia,h×nh thµnh nªn nh÷ng mèi quan hÖ kinh tÕ, trë thµnh khung khæ ph¸t triÓn míi cña nÒn kinh tÕ quèc tÕ vµ khu vùc. §Æc tr­ng cña toµn cÇu ho¸ lµ qu¸ tr×nh dÞch chuyÓn trªn ph¹m vi toµn cÇu ho¸ c¸c yÕu tè s¶n xuÊt,h×nh thµnh nªn mét chØnh thÓ thÞ tr­êng toµn cÇu vµ thiÕt l¹p c¸c thÓ chÕ kinh tÕ quèc tÕ. Tham gia toµn cÇu ho¸ cã nghÜa lµ tham gia vµo hÖ thèng thÞ tr­êng thÕ giíi, thùc hiÖn c¸c nguyªn t¾c cña thÞ tr­êng,c¸c nguyªn t¾c cña WTO. §èi víi c¸c nÒn kinh tÕ chuyÓn ®æi,c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn,héi nhËp lµ phu¬ng thøc hiÖu qu¶ ®Ó chuyÓn nÒn kinh tÕ nghÌo nµn,l¹c hËu sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn ®¹i,t¹o c¬ héi ®Ó sö dông c¸c lîi thÕ mµ thêi ®¹i t¹o ra cho ph¸t triÓn,thùc hiÖn c«ng nghiÖp hãa - hiÖn ®¹i ho¸ trong n­íc,tiÕn hµnh c¶i c¸ch kinh tÕ theo h­íng minh b¹ch h¬n,xo¸ bá ®éc quyÒn,bao cÊp,ph©n biÖt ®èi xö. MÆc dï kh«ng hoµn toµn hoµn mÜ nh­ng tham gia vµo kinh thÕ giíi lµ con ®­êng duy nhÊt ®Ó c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn tho¸t khái nghÌo nµn, l¹c hËu, tõng b­íc ®i lªn. 2.2.T¸c ®éng cña khu vùc. Còng nh­ kinh tÕ thÕ giíi, kinh tÕ khu vùc còng cã nh÷ng t¸c ®éng kh«ng nhá vµo nÒn kinh tÕ t­ nh©n cña mét n­íc. Tõ kho¶ng gi÷a thËp kØ 1990,khi n­íc ta lÇn l­ît tham gia ASEAN,ASEM vµ kh«ng ngõng më réng víi c¸c n­íc trong khu vùc, kinh tÕ t­ nh©n ®· cã nh÷ng b­íc ngoÆt míi. ThÞ tr­êng më réng,c¸c s¶n phÈm tiªu thô kh«ng chØ riªng trong n­íc nªn cÇn t¹o l­îng s¶n phÈm lín tõ ®ã t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi d©n. Quan hÖ víi c¸c nuíc trong khu vùc ®Ó t¹o thµnh mét khèi bÒn v÷ng,t¹o mèi quan hÖ anh em trªn mäi lÜnh vùc: Kinh tÕ,chÝnh trÞ,qu©n sù. ChÝnh trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nh­ trªn mµ kinh tÕ t­ nh©n ph¸t triÓn nhanh chãng c¶ sè l­îng vµ chÊt l­îng, ®ãng gãp tÝch cùc vµo t¨ng truëng kinh vµ ph¸t triÓn nhanh chãng c¶ sè l­îng vµ chÊt l­îng,®ãng gãp tÝch cùc vµo t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc trªn c¸c mÆt,t¹o c«ng ¨n viÖc lµm,t¨ng vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn,më réng xuÊt khÈu, thóc ®Èy t¨ng tr­ëng c¸c ngµnh kinh tÕ, c«ng nghiÖp, dÞch vô,thóc ®Èy ph¸t triÓn c¸c thÞ truêng,®æi míi kinh tÕ vµ hµnh chÝnh. Tãm l¹i,tham gia vµo kinh tÕ trong khu vùc vµ thÕ giíi sÏ cã nhiÒu c¬ héi h¬n,nh÷ng rµo c¶ sÏ ®­îc dì bá,kh«ng bÞ dì bá,kh«ng bÞ ph©n biÖt ®èi xö trªn thÞ tr­êng c¸c n­íc. SÏ cã nhiÒu ®Æc quyÒn kh«ng chØ xuÊt nhËp khÈu, tiÕp nhËn ®Çu t­,mµ cßn më réng nhiÒu ph­¬ng thøc hîp t¸c kh¸c vµ ®Çu t­ ra n­íc ngoµi,khai th¸c tèi ®a nh÷ng lîi thÕ c¹nh tranh cña m×nh vµ tËn dông sù ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ, tham gia m¹ng l­íi kinh doanh chuçi gi¸ trÞ toµn cÇu. Tham gia WTO còng thóc ®Èy n­íc ta c¶i thiÖn m¹nh mÏ m«i tr­êng ph¸p lÝ, chÝnh s¸ch cho kinh doanh t¹o thuËn lîi cho c¹nh tranh vµ ph¸t triÓn cña mäi doanh nghiÖp. II.THùC TR¹NG Vµ GI¶I PH¸P CñA KINH TÕ T¦ NH¢N. 1.T×nh h×nh kinh tÕ t­ nh©n ë ViÖt Nam. 1.1.KÕt qu¶ vµ nh÷ng mÆt tÝch cùc cña kinh tÕ ViÖt Nam. 1.1.1.KÕt qu¶. Khu vùc kinh tÕ ViÖt Nam ®· cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn ngo¹n môc. Vµ Kinh tÕ t­ nh©n ®· cã nh÷ng ®ãng gãp quan träng vµo nÒn kinh tÕ cña ®Êt n­íc. Nh­: tû träng ®Çu t­ cña toµn x· héi t¨ng tõ 20% ®Õn 25,3% n¨m 2002 vµ 2003 lµ 27%. Trong ®ã tû träng ®Çu t­ cña c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n liªn tôc t¨ng vµ ®· v­ît h¼n tû träng ®Çu t­ cña khu vùc DNTN. MÆt kh¸c, Kinh tÕ t­ nh©n ngµy nay ®· ph¸t triÓn lªn mét tr×nh ®é míi vÒ chÊt, quy m« së h÷u cña nhiÒu c«ng ty ngµy cµng ®å sé vµ nhiÒu c«ng ty t¹o ra l­îng tµi s¶n cã gi¸ trÞ lín h¬n c¶ GDP cña mét quèc gia. Ngoµi nh÷ng tµi s¶n h÷u h×nh,doanh nghiÖp t­ nh©n cßn së h÷u c¶ nh÷ng tµi s¶n v« h×nh nh­ c¸c nh·n hiÖu hµng ho¸,bÝ quyÕt c«ng nghÖ vµ ®Æc biÖt lµ c¶ nh÷ng kh«ng gian ¶o trªn m¹ng Internet trong ®ã tµi s¶n ¶o lµ nh÷ng bÝt th«ng tin ®ang trµn ngËp trªn m¹ng th«ng tin toµn cÇu. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn,kinh tÕ t­ nh©n ®· tån t¹i d­íi nhiÒu d¹ng nh­ kinh tÕ c¸ thÓ, tiÓu chñ, Cty vµ ngµy nay lµ nh÷ng c«ng ty ®a quèc gia. Sù lín m¹nh cña c¸c c«ng ty ®a quèc gia chÝnh lµ biÓu hiÖn cña kinh tÕ t­ nh©n ®­îc quèc tÕ ho¸, nã trë thµnh lùc l­îng hïng m¹nh nhÊt cña kinh tÕ t­ nh©n. 1.1.2.MÆt tÝch cùc. Kinh tÕ t­ nh©n vµ kinh tÕ nhµ n­íc cïng song song tån t¹i trong thÕ gi¬i ngµy nay nh­ng t¹i sao kinh tÕ t­ nh©n l¹i tá ra n¨ng ®éng h¬n,cã søc sèng h¬n vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ h¬n? Ph¶i ch¨ng c©u tr¶ lêi ®ã lµ do nh÷ng th­¬ng tÝch cña kinh tÕ t­ nh©n trªn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng,®Æc biÖt lµ tÝnh chÊt më cöa thÞ tr­êng ngµy cµng t¨ng, sù hîp t¸c vµ c¹nh tranh quèc tÕ ®ßi hái c¸c thùc thÓ kinh tÕ ph¶i rÊt linh ho¹t vµ tù chñ trong ho¹t ®éng kinh doanh,®iÒu nµy vèn lµ nh­îc ®IÓm cña kinh tÕ nhµ n­íc. TÝnh c¹nh tranh cao cña kinh tÕ t­ nh©n kh«ng ph¶i ngÉu nhiªn mµ cã, nã ®­îc h×nh thµnh th«ng qua hµng chuçi c¸c vô ph¸ s¶n cña c¸c c«ng ty, ®ã lµ sù chän läc tù nhiªn trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. VÒ ph­¬ng diÖn t×nh c¶m x· héi ng­¬× ta thÊy ¸i ng¹i vµ th­¬ng xãt mçi khi cã mét vô ph¸ s¶n nµo ®ã nh­ng kinh tÕ cã quy luËt riªng cña nã, kh«ng phô thuéc vµo t×nh c¶m cña chóng ta. ChÝnh v× nh÷ng thÊt b¹i ®ã mµ mçi c¸ nh©n,mçi c«ng ty cÇn ph¶i tr¶i qua nh÷ng gian lao,thËm chÝ vÊp ng· ®Ó v÷ng vµng h¬n trong nh÷ng b­íc ®i tiÕp theo, kiÖn ®Þnh trªn con ®­êng phÝa tr­íc. §©y chÝnh lµ mÆt tÝch cùc quan träng nhÊt cña kinh tÕ t­ nh©n. 1.2.Nh÷ng h¹n chÕ, khã kh¨n. Bªn c¹nh nh÷ng mÆt tÝch vµ thµnh tùu cña kinh tÕ t­ nh©n th× thµnh phÇn kinh tÕ còng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n, trë ng¹i. 1.2.1.MÆt h¹n chÕ. Kh«ng Ýt nh÷ng mÆt h¹n chÕ mµ Doanh nghiÖp t­ nh©n ë n­íc ta cßn m¾c ph¶i. HÇu hÕt,c¸c Doanh nghiÖp t­ nh©n ë n­íc ta cßn thiÕu nh÷ng nguån lùc c¬ b¶n cÇn thiÐt cho hä: nguån vèn, ®Êt ®ai, c«ng nghÖ, kü n¨ng qu¶n lÝ, nh©n lùc cã chÊt l­îng, thÞ tr­êng, th«ng tin…c¶ mèi quan hÖ víi c¸c ®èi t¸c quan träng. B¶n th©n c¸c doanh nghiÖp kh«ng thÓ cã ®ñ c¸c nguån lùc,l¹i gÆp khã kh¨n trong viÖc tiÕp cËn c¸c nguån lùc cã s½n ë bªn ngoµi doanh nghiÖp,kÓ c¶ nh÷ng nguån ®­îc nhµ n­íc cam kÕt hç trî, ­u ®·i hoÆc dµnh quyÒn b×nh ®¼ng khi tiÕp cËn. T×nh tr¹ng thiÕu nguån lùc sÏ h¹n chÕ rÊt lín ®Õn sù ph¸t triÓn. VÒ hµm l­îng t¨ng tr­ëng th× Doanh nghiÖp t­ nh©n khã s¸nh ®­îc víi doanh nghiÖp nhµ n­íc, cßn vÒ hµm l­îng vµ chÊt l­îng th× khã s¸nh ®­îc víi FDI, nhÊt lµ trong ph¸t triÓn c«ng nghiÖp vµ c¸c lÜnh vùc ®ßi hái nguån vèn lín. Cho tíi nay, sè Doanh nghiÖp t­ nh©n tr­ëng thµnh ®¹t quy m« kinh tÕ hiÖu qu¶ cßn chiÕm tû träng rÊt thÊp. Kh«ng nh÷ng thÕ, trong nh÷ng Doanh nghiÖp t­ nh©n thµnh ®¹t cã nh÷ng doanh nghiÖp cßn lóng tóng vÒ chiÕn l­îc vµ nguån lùc ®Ó tiÕp tôc ph¸t triÓn. Doanh nghiÖp t­ nh©n ë n­íc ta còng ch­a thiÕt lËp ®­îc sù liªn kÕt gi÷a c¸c doamh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ víi nhau trong tõng ngµnh gi÷a c¸c liªn ngµnh hoÆc trong tõng vïng ®Ó t¹o thÕ m¹nh cña tÝnh hÖ thèng vµ hiÖu qu¶ cña sù phèi hîp. Doanh nghiÖp t­ nh©n chñ yÕu lµ dùa vµo søc m×nh lµ chÝnh,ch­a cã ®­îc søc m¹nh cña sù liªn kÕt nhÊt lµ c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa. 1.2.2.Nh÷ng khã kh¨n. Trong b­íc ®­êng ph¸t triÓn võa qua còng nh­ trong thêi gian tíi,khu vùc kinh tÕ nµy ph¶i ®­¬ng ®Çu víi rÊt nhiÒu khã kh¨n, trë ng¹i. Mét lµ, nh×n chung thµnh phÇn kinh tÕ t­ nh©n ë n­íc ta chñ yÕu lµ c¸c Doanh nghiÖp t­ nh©n cßn nhá,yÕu,míi h×nh thµnh,rÊt thiÕu c¸c nguån lùc còng nh­ thiÕu sù liªn kÕt ®Ó n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh vµ ph¸t triÓn. Hai lµ, m«i tr­êng kinh doanh trong n­íc cßn nhiÒu khã kh¨n vµ thiÕu b×nh ®¼ng. T×nh tr¹ng nµy kÐo dµi ®· l©u nh­ng chËm kh¾c phôc, khiÕn cho m«i tr­êng kinh doanh lu«n lµ th¸ch thøc lín. + ViÖc gia nhËp thÞ tr­êng cña c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n ®ßi hái chi phÝ cao vÒ tiÒn,cña vµ thêi gian. CÇn ph¶i qua 3 kh©u nh­ kh¾c dÊu,®¨ng kÝ m· sè thuÕ, mua ho¸ ®¬n mÊt kho¶ng 50 ®Õn 60 ngµy vµ 3 ®Õn 5 triÖu. ë ViÖt Nam c¸c thñ tôc, chi phÝ vÒ tµi chÝnh vµ thêi gian lµ cao nhÊt. Thêi gian ®Ó khëi ®Çu mét doanh nghiÖp ë Australia lµ 2 ngµy, Singapo mÊt 8 ngµy, Malaisia lµ 31ngµy, cßn ViÖt Nam lªn tíi 63 ngµy. Chi phÝ còng ë møc cao nhÊt: §an M¹ch lµ 0%, Th¸I lan lµ 7,3%, Singapo lµ 1,2%,ë ViÖt Nam lµ 30%. +Nh÷ng rµo c¶n lín vÒ hµnh chÝnh vµ ph¸p lÝ còng kh«ng Ýt, nhiÒu v­íng m¾c trong lÜnh vùc thanh tra, kiÓm tra, thuÕ phÝ. +TiÕp cËn c¸c nguån lùc rÊt khã kh¨n vµ tèn kÐm. Ba lµ, th¸ch thøc cña m«i tr­êng kinh doanh quèc tÕ trong tiÕn tr×nh héi nhËp. Lµ n­íc ®i sau, c¸c doanh nghiÖp tham gia s©u vµo thÞ tr­êng thÕ giíi,gÆp kh«ng Ýt trë ng¹i trong quan hÖ víi céng ®ång kinh doanh quèc tÕ trªn thÕ giíi. C¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn lu«n gÆp søc Ðp ®ßi ph¶i më cöa thÞ tr­êng nh­ng c¸c rµo c¶n vÒ thuÕ kü thuËt cµng ®­îc c¸c n­íc ph¸t triÓn dùng lªn nhiÒu. Trong tiÕn tr×nh héi nhËp quèc tÕ hiÖn nay,chóng ta bÞ søc Ðp rÊt lín vÒ thêi gian, nh­ng l¹i gia nhËp thÕ giíi sím nªn cã Ýt thêi gian ®Ó chuÈn bÞ. Chóng ta ph¶i chÊp nhËn c¹nh tranh ngay tõ b©y giê trong khi ®iÒu kiÖn cßn h¹n chÕ. 2.C¸c chÝnh s¸ch ®Ó ph¸t triÓn Kinh tÕ t­ nh©n. §Ó ph¸t triÓn kinh tÕ t­ nh©n,hoµn thiÖn vµ theo kÞp thÕ giíi, chóng ta cÇn ph¶i cã c¸c chÝnh s¸ch hîp lÝ ®Ó kh¾c phôc khã kh¨n, ph¸t huy nh÷ng thÕ m¹nh. Thø nhÊt, gia nhËp thÕ giíi lµ mét viÖc quan träng ®èi víi mét n­íc ®ang ph¸t triÓn võa tham gia vµo WTO trong ®IÒu kiÖn ch­a ®Çy ®ñ l¾m. V× thÕ, c¸c doanh nh©n cÇn cã ch­¬ng tr×nh cô thÓ ®Ó gia nhËp thÕ giíi. Thø hai, thùc hiÖn tèt ch­¬ng tr×nh x©y dùng ph¸p luËn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. Bít bá nh÷ng thñ tôc r­êm rµ, kh«ng cÇn thiÕt. Thø ba, c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa nªn liªn kÕt víi nhau ®Ó cã ®­îc nh÷ng lîi thÕ, ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho doanh nghiÖp cña m×nh Thø t­, tiÕp tôc ®iÒu chØnh c¬ cÊu kinh tÕ, c¬ cÊu ®Çu t­, n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña s¶n phÈm cña doanh nghiÖp vµ c¶ nÒn kinh, cËp nhËt, c«ng nghÖ th«ng tin, t¨ng kh¶ n¨ng s¸ng t¹o. Thø n¨m,x©y dùng ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o cho c«ng nh©n vÒ c¶ sè l­îng vµ chÊt l­îng. KÕt luËn. Trong 5 n¨m qua,ph¶i nãi lµ søc Ðp tõ nh÷ng chÊn ®éng bªn ngoµi rÊt lín,nh­ng nÒn kinh tÕ ViÖt Nam vÉn ph¸t triÓn lµ nhê khu vùc Kinh tÕ t­ nh©n. Ngay c¶ kh¶ n¨ng xuÊt khÈu trong thêi gian qua còng lµ nhê khu vùc kinh tÕ t­ nh©n nhiÒu h¬n nh÷ng khu vùc kinh tÕ kh¸c kÓ c¶ khu vùc Kinh tÕ Nhµ n­íc. ViÖc khai th¸c thÞ tr­êng Mü,c¸c thÞ tr­êng xuÊt khÈu kh¸c …lµ nhê ®ãng gãp ngµy cµng lín cña khu vùc Kinh tÕ t­ nh©n trong n­íc. §iÒu ®ã cho ta thÊy r»ng ph¶i dµnh cho khu vùc kinh tÕ nµy mét vÞ trÝ xøng ®¸ng. Tuy nhiªn,bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc,thµnh phÇn kinh tÕ t­ nh©n vÉn cßn tån t¹i mét sè khã kh¨n. T×m ra nguyªn nh©n cña nh÷ng h¹n chÕ,yÕu kÐm,®­a ra ®­îc gi¶i ph¸p thÝch hîp ®ang lµ vÊn ®Ò ®­îc nh÷ng doanh nh©n quan t©m thùc hiÖn nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ mµ thµnh phÇn kinh tÕ nµy mang l¹i. Qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ hoµn thµnh bµi viÕt ®· gióp em cã c¬ héi n¾m v÷ng c¬ së lý luËn vµ rót ra thªm ®­îc mét sè nh÷ng kinh nghiÖm thiùc tÕ. Tuy vËy,kh¶ n¨ng vµ tÇm hiÓu biÕt cßn cã h¹n nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt,h¹n chÕ,em rÊt mong nhËn ®­îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp tõ phÝa thÇy vµ c¸c b¹n ®Ó em cã thÓ hiÓu s©u thªm ®Ò tµi nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Sinh viªn thùc hiÖn Ph¹m ThÞ Thu Trang C¸c tµi liÖu tham kh¶o GS-TS Chu V¨n CÊp - Gi¸o tr×nh Kinh tÕ chÝnh trÞ .2007 PGS-TS NguyÔn §×nh Tµi - KhuyÕn KhÝch Ph¸t TriÓn Khu Vùc Kinh TÕ T­ Nh©n Trang wed :DiÔn §µn Doanh NghiÖp.net Trang wed :ViÖt B¸o.net. Trang wed :Céng S¶n ®iÖn Tö.net ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc10942.doc