Quản trị sự thay đổi trong quá trình cải tổ ở Công ty cổ phần thương mại STD

Tài liệu Quản trị sự thay đổi trong quá trình cải tổ ở Công ty cổ phần thương mại STD: ... Ebook Quản trị sự thay đổi trong quá trình cải tổ ở Công ty cổ phần thương mại STD

doc55 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1362 | Lượt tải: 2download
Tóm tắt tài liệu Quản trị sự thay đổi trong quá trình cải tổ ở Công ty cổ phần thương mại STD, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Theo c¸c nhµ nghiªn cøu kinh tÕ, tæ chøc ®­îc hiÓu lµ sù liªn kÕt cã chñ ®Ých cña nhiÒu ng­êi hoÆc nhiÒu nhãm ng­êi cïng tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng nh»m ®¹t tíi môc tiªu chung phôc vô lîi Ých cña hä. Côm tõ “tæ chøc” rÊt hay gÆp trong cuéc sèng, vµ th­êng hiÖn diÖn trong c¸c sù vËt tù nhiªn vµ x· héi, tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p, tõ vi m« ®Õn vÜ m«. Trong qu¶n lý, c«ng viÖc tæ chøc ®­îc hiÓu vµ triÓn khai theo hai nghÜa cô thÓ: Tæ chøc mét qu¸ tr×nh ho¹t ®éng nµo ®ã vµ tæ chøc mét hÖ thèng bé m¸y ®iÒu khiÓn. HiÖu lùc cña tæ chøc qu¶n lý lµ nh©n tè chñ yÕu quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng kinh doanh. Trong thùc tiÔn qu¶n lý doanh nghiÖp, nh÷ng sai lÇm hoÆc thiÕu xãt vÒ x©y dùng vµ vËn hµnh tæ chøc qu¶n lý th­êng dÉn ®Õn sù suy gi¶m hiÖu lùc ®iÒu hµnh, g©y rèi lo¹n trong ho¹t ®éng kinh doanh; hËu qu¶ khã tr¸nh khái lµ c¸c môc tiªu cña doanh nghiÖp kh«ng ®¹t ®­îc, thËm chÝ vÊn ®Õ nguy c¬ ®æ vì mÆc dï vÉn cßn nhiÒu thuËn lîi kh¸c. ChÝnh v× vËy c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp t­¬ng lai ph¶i ®­¬ng ®Çu víi c¸c nguån ®ßi hái ph¶i thay ®æi c¸c tæ chøc cña m×nh. Theo nh­ c¸c chuyªn gia trong lÜnh vùc kinh doanh th× c¸c tæ chøc kinh doanh hiÖn nay ®ang ph¶i ®­¬ng ®Çu víi nh÷ng hoµn c¶nh ®ang thay ®æi mµ tÊt c¶ kû nguyªn thay ®æi ®· tr¶i qua tr­íc kia kh«ng thÓ so s¸nh næi. §Ò tµi: “Qu¶n trÞ sù thay ®æi trong qu¸ tr×nh c¶i tæ ë C«ng ty Cæ phÇn th­¬ng m¹i STD” mÆc dï rÊt khã nh­ng l¹i lµ mét chñ ®Ò rÊt hay. Nhê cã sù ph©n c«ng cña khoa vµ sù gióp ®ì tËn t×nh cña ThÇy gi¸o TiÕn SÜ NguyÔn M¹nh Qu©n ®· gióp em hiÓu thªm rÊt nhiÒu vÒ lÜnh vùc nµy.Trong bµi viÕt cßn rÊt nhiÒu nh÷ng vÊn ®Ò sai sãt nªn em rÊt mong c¸c thÇy c« h­íng dÉn thªm. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! PhÇn 1 Giíi thiÖu tæng quan vÒ c«ng ty cæ phÇn th­¬ng m¹i std I – giíi thiÖu tæng quan vÒ trung t©m NG – Com vµ c«ng ty cæ phÇn th­¬ng m¹i std 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh cña trung t©m NG - Com tiÒn th©n cña c«ng ty Cæ phÇn th­¬ng m¹i STD N¾m b¾t ®­îc xu thÕ cña ng­êi tiªu dïng vµ xu thÕ ph¸t triÓn cña thêi ®¹i c«ng nghÖ th«ng tin, thÞ tr­êng réng lín vµ c¬ héi kinh doanh cßn nhiÒu. Trung t©m NG – Com ®­îc thµnh lËp bëi mét sè lý do sau: Do häc ®­îc c¸ch lµm tõ c«ng ty Ngäc Hµ. Nh÷ng buæi ban ®Çu c¸c thµnh viªn cña trung t©m NG – Com ®Òu lµ nh÷ng nh©n viªn kü thuËt vµ kinh doanh cña C«ng ty Ngäc Hµ, do qu¸ tr×nh lµm viÖc ®· tÝch luü ®­îc nhiÒu kinh nghiÖm vµ ®· nhen nhãm quyÕt ®Þnh tù m×nh lµm chñ mét doanh nghiÖp. Còng chÝnh do ham muèn tù m×nh lµm chñ chÝnh b¶n th©n m×nh vµ lµm chñ cuéc sèng nªn ®· gióp cho c¸c thµnh viªn cã tÝnh kiªn tr×, kh«ng ng¹i khã kh¨n ®Ó theo ®uæi hoµi b·o, gióp hä cã b¶n lÜnh v÷ng vµng vµ tÇm nh×n chiÕn l­îc. Ngµy 18/8/1998 Trung t©m NG – Com chÝnh thøc ra ®êi. Ban ®Çu thµnh lËp trung t©m chØ cã 5 ng­êi. Víi ®éi ngò n¨ng ®éng, nhiÖt huyÕt Trung t©m Ng - Com ®· d¸m vay vèn ®Ó thùc hiÖn c¸c hîp ®ång quan träng. Nhê nh÷ng hîp ®ång nµy NG – Com ®· dÇn dÇn t¹o ®­îc tiÒm lùc kinh tÕ còng nh­ t¹o tiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn cña c«ng ty sau nµy. Nh÷ng ngµy ®Çu thµnh lËp cßn nhiÒu khã kh¨n NG – Com ho¹t ®éng d­íi danh nghÜa mét trung t©m thuéc c«ng ty Ngäc Hµ nh­ng NG – Com ®­îc ho¹t ®éng víi mét m« h×nh doanh nghiÖp thùc sù tiªn tiÕn víi ®Çy ®ñ c¸c phßng ban cÇn thiÕt. Dï chØ lµ mét trung t©m nhá nh­ng nã còng lµ mét ®iÒu rÊt quan träng, tuy r»ng ®©y lµ mét quyÕt ®Þnh m¹o hiÓm nh­ng nã kh¸c víi c¸c hµnh ®éng m¹o hiÓm kh¸c do tham gia vµo c«ng viÖc kinh doanh lµ tham gia vµo cuéc sèng m¹o hiÓm kh«ng biÕt ®Õn ®iÓm ®Ých vµ kh«ng cã ®iÓm dõng. §iÒu ®ã chøng minh nh÷ng thanh viªn ban ®Çu cã ®øc tÝnh hy sinh, cã hoµi b·o vµ tinh thÇn cao th­îng. 2. Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty cæ phÇn th­¬ng m¹i std 2.1 Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô C«ng ty STD lµ mét c«ng ty kinh doanh c¸c thiÕt bÞ tin häc, viÔn th«ng, chuyÓn giao c«ng nghÖ, thiÕt bÞ ®iÖn, thiÕt bÞ v¨n phßng, b¶o tr× b¶o d­ìng hÖ thèng m¹ng v¨n phßng, hÖ thèng m¸y tÝnh, m¸y in, tæng ®µi, camera.... C¸c mÆt hµng kinh doanh cña c«ng ty cã hµm l­îng c«ng nghÖ cao, lu«n lu«n thay ®æi nªn c«ng ty th­êng xuyªn nghiªn cøu thÞ tr­êng, n©ng cao chÊt l­îng kinh doanh nh»m chiÕm lÜnh thÞ tr­êng. §ång thêi qu¶n lý c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh, c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n, l­u chuyÓn hµng ho¸, liªn doanh liªn kÕt vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c. Chøc n¨ng cña c«ng ty thÓ hiÖn trong c¸c lÜnh vùc sau: - Nghiªn cøu, thiÕt kÕ, s¶n xuÊt, chuyÓn giao c«ng nghÖ tin häc vµ øng dông vµo c¸c c«ng nghÖ kh¸c; nhËp khÈu c¸c thiÕt bÞ, s¶n phÈm c«ng nghÖ tin häc vµ c«ng nghÖ kh¸c; - NhËp khÈu vµ kinh doanh m¸y tÝnh ( bao gåm c¶ m¸y tÝnh dÓ bµn vµ m¸y tÝnh x¸ch tay) vµ c¸c thiÕt bÞ tin häc kh¸c. - Cïng phèi hîp víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c nghiªn cøu, triÓn khai c¸c phÇn mÒm øng dông cho doanh nghiÖp - Cung cÊp dÞch vô Internet c«ng céng (ISP) - §µo t¹o nguån nh©n lùc chuyªn s©u cho c«ng nghiÖp ph¸t triÓn phÇn mÒm. - NhËp khÈu, chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ kinh doanh c¸c thiÕt bÞ khoa häc kü thuËt. 2.2. Ngµnh nghÒ kinh doanh cña c«ng ty STD 2.2.1. DÞch vô cung cÊp vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ tin häc - M¸y tÝnh c¸ nh©n vµ c¸c phô kiÖn cña c¸c h·ng IBM, COMPAQ, HP, TOSIBA, ... - M¸y x¸ch tay: Notebook P4 3.0, Notebook P4 mh 250... - ThiÕt bÞ m¹ng: 3COM, CISCO SYSTEM,... - HÖ ®iÒu hµnh : Linux,XP, ... 2.2.2. DÞch vô phÇn mÒm øng dông - KÕ to¸n - Gi¶i ph¸p kh¸ch s¹n - Gi¶i ph¸p truyÒn th«ng - Th­ tÝn ®iÖn tö 2.2.3 DÞch vô b¶o hµnh vµ b¶o tr× - DÞch vô b¶o tr× cho c¸c h·ng m¸y tÝnh IBM, COMPAQ.... - Söa ch÷a n©ng cÊp c¸c thiÕt bÞ tin häc - NhËn b¶o hµnh t¹i c«ng tr×nh - NhËn b¶o hµnh ®Þnh kú 2.2.4. DÞch vô ®µo t¹o - Ch­¬ng tr×nh nhËp m«n tin häc - Tin häc cho nh÷ng ng­êi cã nhu cÇu t¹i c¸c doanh nghiÖp - KÕ to¸n vµ tù ®éng ho¸ v¨n phßng - LËp tr×nh c¸c lo¹i ng«n ng÷ - Ch­¬ng tr×nh n©ng cao: ThiÕt kÕ vµ ph©n tÝch hÖ thèng, m¹ng vµ qu¶n trÞ m¹ng víi SQL, Pronpage, Visua basic. - Internet. 2.2.5 DÞch vô t­ vÊn - X©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin cho c¸c ngµnh - X©y dùng c¸c ®Ò ¸n tin häc - T­ vÊn ph¸t triÓn vµ qu¶n lý dù ¸n 2.2.6. DÞch vô m¹ng th«ng tin diÖn réng Internet - Cung cÊp dÞch vô Internet II. C¸c mÆt ho¹t ®éng kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty 1. MÆt hµng m¸y tÝnh vµ c¸c thiÕt bÞ tin häc cña c«ng ty vµ tiÒn th©n lµ trung t©m NG - Com (tõ 1998 ®Õn nay) Còng nh­ c¸c c«ng ty tin häc kh¸c, C«ng ty STD lµ mét c«ng ty kinh doanh th­¬ng m¹i vµ dÞch vô tin häc. HiÖn nay ë ViÖt Nam, ch­a cã c«ng ty nµo cã kh¶ n¨ng s¶n xuÊt m¸y vi tÝnh còng nh­ c¸c thiÕt bÞ phô kiÖn cña nã, c¸c c«ng ty tin häc chØ lµm nhiÖm vô ph©n phèi l¹i c¸c s¶n phÈm tin häc cña c¸c c«ng ty n­íc ngoµi. C¸c m¸y vi tÝnh trªn thÞ tr­êng ViÖt nam chñ yÕu s¶n xuÊt tõ c¸c n­íc §«ng Nam ¸ nh­: Singapo, §µi Loan, Hµn Quèc, Malaixia...vµ mét l­îng ®­îc s¶n xuÊt tõ Mü vµ ch©u ¢u. 1.1. M¸y tÝnh * IBM, ICS, Samsung, HP. C¸c ®êi m¸y tÝnh vµ tèc ®é truyÒn d÷ liÖu (tõ 1.1Gb ®Õn 3.0GB): - Pentium III, IV * M¸y tÝnh x¸ch tay (Notebook) tõ ®êi 1.1 ®Õn Pentium IV * Laptop: PC lµ lo¹i m¸y tinh c¸ nh©n mµ chóng ta vÉn gÆp hµng ngµy chØ dïng cho mét ng­êi hoÆc dïng lµm tr¹m lµm viÖc cho mét sè ng­êi * C¸c dßng m¸y chñ: - PC server: Lµ lo¹i m¸y th«ng dông nhÊt trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam hiÖn nay dïng ®Ó qu¶n trÞ m¹ng côc bé (LAN-Local Area Network), chØ cã thÓ dïng qu¶n trÞ d÷ liÖu cho mét c«ng ty. - Main frame: Lµ lo¹i m¸y qu¶n trÞ m¹ng réng (WAN- Wide Area Network)dïng lµm m¸y chñ cho hÖ thèng ®ßi hái c¸c tèc ®é xö lý cao, kh¶ n¨ng truyÒn d÷ liÖu lín vµ cã l­u l­îng th«ng tin lín. - Midrange: Còng lµ m¸y qu¶n trÞ m¹ng réng nh­ng víi qui m« nhá hÑp, dïng cho c«ng ty lín, tèc ®é truyÒn d÷ liÖu cao, tèc ®é xö lý d÷ liÖu lín. - Mini: Lµ lo¹i m¸y dïng lµm m¸y chñ cho mét m¹mg trung b×nh (MAN- Middle Area Network) dïng ®Ó qu¶n trÞ m¹ng cho c«ng ty lín hay mét sè c«ng ty cã nhu cÇu vÒ th«ng tin d÷ liÖu kh«ng giíi h¹n trong néi bé c«ng ty. 1.2. ThiÕt bÞ - C¸c thiÕt bÞ vÒ m¹ng: LAN, WAN, MAN... - C¸c thiÕt bÞ ngo¹i vi: HP, Epson nh­: + M¸y in: m¸y in kim, m¸y in Laser, m¸y in phun + M¸y vÏ (Plotter) + M¸y quÐt (Scanner) ChÊt l­îng s¶n phÈm lu«n ®­îc c«ng ty coi träng hµng ®Çu. Do vËy c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty ®Òu cã chÊt l­îng cao vµ lu«n tho¶ m·n nhu cÇu thÞ tr­êng ngay c¶ nh÷ng kh¸ch hµng khã tÝnh nh­ c¸c chuyªn gia c«ng nghÖ. Thµnh c«ng ®ã chÝnh lµ nhê sù bæ sung nh÷ng mÆt hµng míi ®­îc c«ng ty thùc hiÖn mét c¸ch th­êng xuyªn. S¶n phÈm c«ng nghÖ lµ s¶n phÈm cña trÝ tuÖ nªn nã thay ®æi mét c¸ch th­êng xuyªn ®Ó ngµy cµng ®¹t ®­îc c¸c tÝnh n¨ng siªu viÖt nh»m phôc vô tèi ®a cho cuéc sèng cña con ng­êi. Sù thay ®æi nµy th­êng tËp trung ë c¸c h·ng m¸y tÝnh lín trªn thÕ giíi nh­: IBM, Compaq, HP, Samsung hay Oracle,... C«ng ty lu«n nç lùc t×m kiÕm vµ mang vÒ cho thÞ tr­êng m¸y tÝnh ViÖt Nam c¸c s¶n phÈm míi nhÊt víi tÝnh n¨ng ngµy cµng cao. Mçi nh·n hiÖu s¶n phÈm mµ c«ng ty ®­a ra ®Òu thÓ hiÖn tÝnh ®éc ®¸o vÒ chÊt l­îng kiÓu d¸ng, kÝch cì riªng cña s¶n phÈm ®¸p øng thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng. Víi viÖc ®a d¹ng hãa s¶n phÈm c«ng ty ®· kh«ng chØ tho¶ m·n ®­îc nhiÒu thÞ hiÕu phong phó cña thÞ tr­êng mµ cßn phñ kÝn ®­îc nh÷ng khe hë cña thÞ tr­êng vµ ng¨n chÆn sù x©m nhËp cña ®èi thñ c¹nh tranh. C¸c thiÕt bÞ m¸y in, m¸y quÐt ¶nh, m¸y vÏ, card nèi m¹ng, nót tËp trung, mµn h×nh m¸y tÝnh... gäi chung lµ c¸c thiÕt bÞ hç trî. thÞ tr­êng cña c¸c thiÕt bÞ hç trî ®ang m¹nh lªn, trong thêi gian tíi c«ng ty sÏ ®Çu t­ nhiÒu h¬n vµo m¶ng thÞ tr­êng nµy. 2. Nguån cung øng hµng ho¸ cña c«ng ty 2.1. Theo mÆt hµng ThÞ tr­êng mua m¸y tÝnh vµ c¸c thiÕt bÞ hç trî cña c«ng ty liªn quan chÆt chÏ víi thÞ tr­êng tin häc thÕ giíi. Nguån chÝnh cña c«ng ty lµ nhËp khÈu tõ n­íc ngoµi ®Æc biÖt lµ tõ c¸c h·ng cña Mü. MÆt hµng chñ yÕu cña c«ng ty lµ s¶n phÈm cña h·ng: IBM, HP, Compaq, Hewer... Víi qui m« ngµy cµng më réng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña kh¸ch hµng l­îng nhËp m¸y tÝnh cña c«ng ty ®Æc biÖt lµ c¸c h·ng m¸y chñ ®¹o ®Òu t¨ng qua c¸c n¨m. L­îng m¸y Compaq nhËp vµo n¨m 2003 t¨ng (gÇn 50%) so víi n¨m 2002, n¨m 2003 so víi n¨m 2004 t¨ng Ýt h¬n (8.2%) nh­ng ®Õn n¨m 2005 l­îng m¸y Compaq c«ng ty nhËp vµo t¨ng vät lªn so víi n¨m 2004. M¸y tÝnh cña h·ng HP c«ng ty nhËp vµo còng t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m nh­ng víi sè l­îng Ýt h¬n. Sù t¨ng gi¶m cña l­îng nhËp m¸y tÝnh cña c¸c h·ng kh¸c cã phÇn kh«ng æn ®Þnh nh­ hai h·ng chÝnh trªn. Ta cã thÓ thÊy ®­îc ®iÒu nµy qua b¶ng sau: C«ng ty thùc hiÖn kÕ ho¹ch nhËp khÈu m¸y rÊt s¸t víi kÕ ho¹ch ®Æt ra. Trung b×nh mét n¨m c«ng ty nhËp khÈu v­ît kÕ ho¹ch 100-150 m¸y, ®iÒu nµy lµ do c«ng ty gÆp thuËn lîi ®Ó cã thÓ t¨ng l­îng nhËp sao cho lîi nhuËn ®¹t møc cao nhÊt cã thÓ. B¶ng 1: L­îng nhËp m¸y tÝnh theo h·ng (§¬n vÞ: chiÕc). H·ng M¸y tÝnh 2002 2003 KÕ ho¹ch Thùc hiÖn Chªnh lÖch KÕ ho¹ch Thùc hiÖn Chªnh lÖch T­¬ng ®èi TuyÖt ®èi T­¬ng ®èi TuyÖt ®èi Compaq 3,230 3,240 25 100.39% 6,970 6,978 8 100.11% Samsung 1,950 1,997 47 102.41% 2,000 2,005 5 100.25% HP 760 780 20 102.63% 980 986 6 100.61% Tæng 9,160 9,262 102 101.11% 9,950 9,969 19 100.19% H·ng M¸y tÝnh 2004 2005 KÕ ho¹ch Thùc hiÖn Chªnh lÖch KÕ ho¹ch Thùc hiÖn Chªnh lÖch T­¬ng ®èi TuyÖt ®èi T­¬ng ®èi TuyÖt ®èi Compaq 6,890 6,890 0 100.00% 7,250 7,261 11 100.15% Samsung 1,960 1,968 8 100.41% 2,050 2,074 24 101.17% HP 980 986 6 100.61% 1,028 1,038 10 100.97% Tæng 9,830 9,844 14 100.14% 10,320 10,373 53 100.51% Nguån: B¸o c¸o cña c«ng ty STD C¸c thiÕt bÞ m¸y tÝnh vµ thiÕt bÞ tin häc mµ c«ng ty nhËp vµo tõ c¸c h·ng cã uy tÝn lín trªn thÞ tr­êng, ®Æc biÖt lµ thiÕt bÞ m¹ng chñ yÕu lµ cña HP sau ®ã lµ c¸c h·ng Samsung vµ D-Link, trong ®ã HP chiÕm 79.4%, Samsung chiÕm 11.7%, D-Link chiÕm 8.18%. C¸c th¸ng trong n¨m 2005 kÕ ho¹ch nhËp m¸y tÝnh tõ c¸c h·ng ®­îc lËp kh¸ s¸t víi nhu cÇu cña thÞ tr­êng tuy nhiªn viÖc thùc hiÖn vÒ l­îng v­ît kÕ ho¹ch ®Ò ra mét l­îng nhá. ViÖc lËp kÕ ho¹ch vÒ mÆt gi¸ trÞ ®ßi hái ng­êi lËp kÕ ho¹ch ph¶i n¾m râ t×nh h×nh tµi chÝnh cho phÐp còng nh­ chi phÝ cho mét ®¬n vÞ hµng ho¸. 2.2. Theo n­íc xuÊt khÈu C«ng ty nhËp khÈu m¸y vµ thiÕt bÞ tõ rÊt nhiÒu n­íc trong ®ã chñ yÕu lµ mÆt hµng cña Mü xuÊt qua Singapo. Ngµy nay c«ng nghÖ th«ng tin ph¸t triÓn nhanh mét c¸ch thÇn kú, mÆt hµng m¸y tÝnh vµ c¸c thiÕt bÞ tin häc ®­îc c¶i tiÕn hµng ngµy hµng giê. Do ®ã c«ng ty lu«n cè g¾ng lËp kÕ ho¹ch mua hµng s¸t víi nhu cÇu tiªu thô ®Ó tr¸nh sù khÊu hao v« h×nh - tiÕn bé cña khoa häc kü thuËt g©y nªn. 3. T×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch b¸n hµng 3.1. Theo mÆt hµng * Theo model MÆt hµng m¸y tÝnh ®­îc chia theo tõng model thµnh lo¹i m¸y Pentium III, Pentium IV, Celeron , cho ®Õn nay mét sè dßng m¸y tÝnh kh«ng ®­îc s¶n xuÊt do vËy c«ng ty chØ tËp trung vµo c¸c mÆt hµng nµy. MÆt kh¸c, mét sè thiÕt bÞ m¸y tÝnh cò còng ®­îc c«ng ty thu nhËn vµ xö lý thµnh c¸c m¸y l¾p cho nh÷ng ®Þa ph­¬ng ë vïng xa Hµ Néi. §ã còng lµ mét thÞ tr­êng lín cÇn ph¶i khai th¸c, nh­ng c«ng ty còng gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n do chÊt l­îng thiÕt bÞ kh«ng æn ®Þnh do thêi gian sö dông c¸c linh kiÖn ®· qu¸ thêi h¹n b¶o hµnh. * Theo xuÊt xø cña hµng Do nhu cÇu vÒ tÝnh n¨ng an toµn trong sö dông m¸y tÝnh t¹i c¸c c¬ quan Nhµ n­íc, c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c c«ng ty lín ®ång thêi tr¸ch nhiÖm trong viÖc b¸n c¸c s¶n phÈm cã thêi gian b¶o hµnh l©u dµi ®Ó gi÷ uy tÝn trªn thÞ tr­êng nªn C«ng ty STD x¸c ®Þnh kh«ng kinh doanh m¸y Noname ( kh«ng râ nguån gèc xuÊt xø). C¸c lo¹i m¸y cò vÉn ®­îc sö dông víi thÞ tr­êng Ýt nhËy c¶m h¬n. C«ng ty chñ yÕu b¸n m¸y Mü, ®óng nh­ kÕ ho¹ch ®Æt ra m¸y Mü chiÕm 90% l­îng m¸y c«ng ty b¸n ra vµ mét l­îng nhá c¸c m¸y nhËp tõ EU ®­îc b¸n theo yªu cÇu cô thÓ cña mét sè kh¸ch hµng ®Æc biÖt. HiÖn nay c«ng ty vÉn x¸c ®Þnh m¸y Mü lµ mÆt hµng chñ lùc bëi v× c¸c lý do: m¸y do h·ng cña Mü s¶n xuÊt cã chÊt l­îng vµ tÝnh æn ®Þnh cao c¶ vÒ gi¸ c¶ vµ th«ng sè kü thuËt, c«ng ty lµ ®¹i lý ph©n phèi hµng ®Çu cña c¸c h·ng m¸y tÝnh Mü nªn cã nhiÒu lîi thÕ vÒ nguån hµng. B¶ng 2: L­îng b¸n m¸y tÝnh cña c«ng ty theo model (®¬n vÞ: chiÕc) KÕ ho¹ch Lo¹i m¸y 2003 2004 2005 L­îng m¸y b¸n Tû lÖ % L­îng m¸y b¸n Tû lÖ % L­îng m¸y b¸n Tû lÖ % Pentium III 3400 40% 690 6% Pentium IV 5670 60% 1200 94% 3200 100% Thùc hiÖn Lo¹i m¸y 2003 2004 2005 L­îng m¸y b¸n Tû lÖ % L­îng m¸y b¸n Tû lÖ % L­îng m¸y b¸n Tû lÖ % Pentium III 3418 38% 708 6,4% Pentium IV 5577 62% 10279 93,6% 2015 100% Nguån: b¸o c¸o cña c«ng ty STD B¶ng 3: L­îng b¸n thiÕt bÞ ngo¹i vi- bao gåm c¶ b¸n bu«n lÉn b¸n lÎ Lo¹i hµng 2002 2003 2004 2005 KÕ ho¹ch Thùc hiÖn KÕ ho¹ch Thùc hiÖn KÕ ho¹ch Thùc hiÖn KÕ ho¹ch Thùc hiÖn UPS/AVR (chiÕc) 4000 4032 4500 4500 6000 6024 6500 6512 T/bÞ m¹ng (triÖu ®ång) 1,000 1,124 1,200 1,210 1,500 1,528 2,000 2,036 Nguån: B¸o c¸o cña c«ng ty STD Theo kÕ ho¹ch ®Æt ra c«ng ty b¸n c¸c thiÕt bÞ tin häc nh­ m¸y in, thiÕt bÞ m¹ng, UPS...c¸c thiÕt bÞ nµy còng ®em l¹i lîi nhuËn kh«ng nhá cho c«ng ty. 3.2. Theo khu vùc ®Þa lý Do ch­a thiÕt lËp ®­îc chi nh¸nh t¹i miÒn Nam nªn thÞ tr­êng b¸n m¸y tÝnh vµ c¸c thiÕt bÞ tin häc cña c«ng ty ®­îc chia thµnh miÒn B¾c vµ miÒn Trung. Cã thÓ thÊy thÞ tr­êng miÒn B¾c lu«n cã sè l­îng m¸y b¸n chiÕm tû lÖ lín nhÊt, trung b×nh tíi 70% l­îng m¸y b¸n ra, v× vËy thÞ tr­êng miÒn B¾c ®­îc xem lµ thÞ tr­êng träng diÓm cña c«ng ty. XÐt t¹i hai thÞ tr­êng miÒn B¾c vµ miÒn Nam cña c«ng ty nhËn thÊy r»ng t¹i miÒn B¾c thÞ tr­êng träng ®iÓm lµ khu vùc Hµ Néi ®¹t trung b×nh 50% l­îng b¸n trªn thÞ tr­êng c¶ n­íc (chiÕm trªn 70% l­îng b¸n t¹i miÒn B¾c). 3.3. Theo ®èi t­îng kh¸ch hµng C«ng ty cã kh¸ch hµng phong phó vµ ®a d¹ng, tõ c¸c tæ chøc thuéc chÝnh phñ, c¬ quan ngang bé, c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh, tr­êng häc ®Õn tõng c¸ nh©n vµ hé gia ®×nh. Tuy nhiªn ®èi víi mçi kh¸ch hµng l­îng mua cã sù kh¸c biÖt râ rÖt. Thùc tÕ cho thÊy l­îng mua chiÕm kho¶ng 70% hµng b¸n cña c«ng ty lµ c¸c hé gia ®×nh. (Cßn phÇn dÞch vô sÏ ®­îc tr×nh bÇy ë d­íi) 3.4. Theo h×nh thøc b¸n ThÞ tr­êng b¸n bu«n cña c«ng ty g¾n liÒn víi hÖ thèng c¸c cöa hµng ®¹i lý, ®©y lµ thÞ tr­êng quan träng gióp c«ng ty cã nhiÒu quan hÖ tèt víi nhiÒu b¹n hµng, lµ c¬ sá më réng ph©n phèi h¬n n÷a ®©y lµ thÞ tr­êng rÊt æn ®Þnh t¹o nªn nhiÒu lîi thÕ cho c«ng ty. ThÞ tr­êng dù ¸n lµ thÞ tr­êng träng ®iÓm cña c«ng ty, gi¸ trÞ cña thÞ tr­êng dù ¸n chiÕm tû träng lín nhÊt trong l­îng b¸n cña c«ng ty víi hµng lo¹t c¸c hîp ®ång lín vÒ cung cÊp m¸y tÝnh vµ c¸c thiÕt bÞ tin häc vµ dÞch vô kÌm theo cho c¸c c¬ quan nhµ n­íc, ng©n hµng, tr­êng häc...Theo nh­ kÕ ho¹ch ®· ®Æt ra, trong c¸c n¨m tõ n¨m 1999 ®Õn nay thÞ tr­êng cho dù ¸n chiÕm kho¶ng 55% thÞ tr­êng cung cÊp m¸y tÝnh vµ c¸c thiÕt bÞ tin häc cña c«ng ty, thÞ tr­êng b¸n bu«n chiÕm 30%, cßn l¹i 15% lµ thÞ tr­êng b¸n lÎ. Víi ®µ ph¸t triÓn nh­ hiÖn nay cña c«ng nghÖ th«ng tin, c¸c tæ chøc ng©n hµng, c¸c c¬ quan, tr­êng häc,... sÏ liªn tôc ®æi míi trang thiÕt bÞ nªn duy tr× tèt thÞ tr­êng dù ¸n sÏ mang l¹i lîi nhuËn lín cho c«ng ty. C«ng ty tæ chøc hÖ th«ng ph©n phèi kh¸ hiÖu qu¶ do c«ng ty rÊt chó träng ®Õn viÖc tæ chøc c«ng nghÖ nghiÖp vô b¸n bu«n lµ b¸n chuyÓn th¼ng vµ b¸n qua kho, trong ®ã sö dông chñ yÕu lµ h×nh thøc b¸n qua kho, trong tr­êng hîp qu¸ h¹n hîp ®ång hay do cÊp b¸ch vÒ thêi gian c«ng ty sÏ ¸p dông biÖn ph¸p giao chuyÓn th¼ng. §èi t¸c cña c«ng ty trong b¸n bu«n lµ c¸c c«ng ty, cöa hµng kinh doanh thiÕt bi tin häc. §èi víi b¹n hµng truyÒn thèng vµ s¶n phÈm truyÒn thèng, c«ng ty th­êng ký kÕt hîp ®ång dµi h¹n víi nh÷ng ®iÒu kho¶n ­u ®·i nhÊt mµ c«ng ty cã thÓ cung cÊp. B¶ng 4: KÕt qu¶ b¸n bu«n n¨m 2005 cña c«ng ty STD Chñng lo¹i Ph©n lo¹i Sè l­îng Doanh sè (10.000 ®ång) K/ho¹ch T/hiÖn Chªnh lÖch K/ho¹ch T/hiÖn Chªnh lÖch T­¬ng ®èi TuyÖt ®èi T­¬ng ®èi TuyÖt ®èi M¸y tÝnh M¸y P4 2950 2964 14 100.47% 3,900,000 3,998,000 98,000 102.51% Notebook 1100 1113 13 100.32% 5,200,000 5,205,000 5,000 100.10% M¸y in Laser 50 59 9 118.00% 44,000 50,900 6,900 115.68% Phun mùc 70 75 5 107.14% 5,000 5,300 300 106.00% Kim 5 5 0 100.00% 2,000 2,000 0 100.00% ThiÕt bÞ m¹ng 1200 1214 14 101.17% 97,000 99,500 2,500 102.58% Nguån: B¸o c¸o cña c«ng ty STD ThÞ tr­êng b¸n bu«n vµ thÞ tr­êng dù ¸n ®em l¹i doanh sè chñ yÕu cho c«ng ty nh­ng thÞ tr­êng b¸n lÎ còng gãp phÇn t¨ng doanh sè vµ uy tÝn cña c«ng ty. NÕu c¸c ®èi t¸c trªn thÞ tr­êng b¸n bu«n vµ thÞ tr­êng dù ¸n lµ c¬ quan nhµ n­íc, c¸c doanh nghiÖp, cöa hµng lín th× trªn thÞ tr­êng b¸n lÎ chñ yÕu lµ c¸c hé gia ®×nh, c¸ nh©n vµ doanh nghiÖp nhá. MÆc dï kh¸ch hµng cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh ë thÞ tr­êng nµy lµ h¹n chÕ song nã l¹i cã t¸c dông lín trong viÖc n©ng cao uy tÝn cña c«ng ty trªn th­¬ng tr­êng. C¸c mÆt hµng b¸n lÎ cña c«ng ty còng phong phó nh­ b¸n bu«n bao gåm s¶n phÈm hiÖn ®¹i cña c¸c h·ng næi tiÕng trªn thÕ giíi nh­: Compaq, IBM, Samsung, HP ...cïng dÞch vô kÌm theo. 4. T×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch dù tr÷. C¸c gi¸m ®èc s¶n phÈm th­êng lªn kÕ ho¹ch nhËp hµng cho th¸ng sau vµo ngµy 15 cña th¸ng tr­íc, hµng sÏ ®­îc chuyÓn vÒ c«ng ty sau 15 ngµy. Nh­ vËy c«ng ty kh«ng ph¶i lËp kÕ ho¹ch dù tr÷. 5. Tæng sè lao ®éng vµ kÕt cÊu lao ®éng cña c«ng ty §éi ngò c¸n bé cña C«ng ty STD t¨ng tr­ëng nhanh vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng. Ngµy ®Çu thµnh lËp víi sè ng­êi 5 ng­êi nh­ng ®Õn n¨m 1999 sè thµnh viªn cña C«ng ty STD ®· t¨ng lªn thµnh 15 ng­êi vµ tíi n¨m 2004 ®· t¨ng lªn 35 ng­êi,vµ dù tÝnh n¨m 2006 sÏ t¨ng lªn 50 ng­êi. Sù t¨ng tr­ëng vÒ nh©n lùc cho thÊy c«ng ty ®ang ngµy cµng më réng qui m« ph¸t triÓn. H×nh 1: Nh©n sù qua c¸c n¨m §Æc ®iÓm tuyÓn nh©n viªn cña C«ng ty STD lµ c«ng ty th­êng tuyÓn c¸c sinh viªn míi ra tr­êng, cã n¨ng lùc, líp tr­íc d×u líp sau, ®éi ngò tr­ëng thµnh qua c«ng t¸c. HiÖn t¹i c«ng ty cã tuæi ®êi trung b×nh cña c¸c thµnh viªn trong c«ng ty lµ 27 tuæi. 6. C«ng t¸c tæ chøc lao ®éng. Ng­êi lao ®éng trong c«ng ty ®­îc ph©n c«ng ®óng viÖc phï hîp víi kh¶ n¨ng cña tõng ng­êi. Thêi gian lµm viÖc cña c¸c nh©n viªn trong c«ng ty ®­îc s¾p xÕp hîp lý nh»m ph¸t huy tèi ®a kh¶ n¨ng cña mçi ng­êi. MÆt kh¸c c¸c néi quy lao ®éng chÕ ®é ®èi víi ngõ¬i èm ®au sinh në ®­îc ¸p dông ®óng theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc. 7.HiÖu qña sö dông lao ®éng Víi sù quan t©m s¸t sao ®«n ®èc ®éng viªn cña Ban l·nh ®¹o c«ng ty ®èi víi nh©n viªn, nh©n viªn c«ng ty lu«n lu«n nhiÖt t×nh h¨ng h¸i trong c«ng viÖc. NhiÒu s¶n phÈm ®éc ®¸o ®· ®­îc nh©n viªn t×m tßi nghiªn cøu ra. 8. TiÒn l­¬ng vµ tiÒn th­ëng Thu nhËp b×nh qu©n mçi nh©n viªn cña c«ng ty vµo kho¶ng 2 triÖu ®ång/ th¸ng ( ®èi víi nh©n viªn v¨n phßng nãi chung) vµ vµo kho¶ng 3 triÖu ®ång/th¸ng (®èi víi nh©n viªn kü thuËt). Ngoµi ra c«ng ty ®Òu cã th­ëng quý, th­ëng cho nh÷ng nh©n viªn cã thµnh tÝch xuÊt s¾c trong c«ng viÖc. 9. Vèn vµ nguån vèn cña c«ng ty Tæng vèn vµ c¬ cÊu vèn kinh doanh cña DN - Tæng sè vèn cña c«ng ty lµ: 1.000.000.000 VND tõ ngµy ®Çu thµnh lËp trung t©m NG – Com d­íi danh nghÜa C«ng ty C¸t Thµnh Trong ®ã sè vèn kinh doanh lµ 800.000.000 VND Vèn kinh doanh chiÕm 80% tæng sè vèn cña c«ng ty. L­îng vèn nµy ®¸p øng ®­îc phÇn nµo nh÷ng dù ¸n nhá vµ võa. Nguån vèn trong c«ng ty tõ ba nguån: vèn tù cã vµ vèn vay. Trong ®ã vèn tù cã chiÕm 80% nguån vèn trong c«ng ty. 10. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty KÕt qu¶ vÒ tµi chÝnh: Cã ®«ng ®¶o kh¸ch hµng thuéc nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau, doanh thu cña c«ng ty kh«ng ngõng t¨ng lªn. Khëi ®Çu víi møc vèn rÊt Ýt thËm nh­ng ®Õn n¨m 2005 doanh thu cña c«ng ty ®· t¨ng lªn con sè 10 tû VN§. Tèc ®é t¨ng tr­ëng cña c«ng ty trong 4 n¨m qua rÊt ®¸ng kÓ, kÓ tõ møc khëi ®Çu vèn cña c«ng ty ®· t¨ng kho¶ng 70%/n¨m. Nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc trong vßng 2 n¨m (giai ®o¹n tõ 2003 - 2005) h¬n 1 tû VN§ H×nh2: Doanh thu (tû ®ång) PhÇn II Qu¸ tr×nh thay ®æi tiÕn tíi viÖc cæ phÇn ho¸ t¹i C«ng ty Cæ phÇn th­¬ng m¹i STD I - Thùc tr¹ng cña doanh nghiÖp tr­íc khi cæ phÇn ho¸ 1. HÖ thèng tæ chøc t¹i doanh nghiÖp S¬ ®å tæ chøc cña C«ng ty Ngäc Hµ. Gi¸m ®èc Trung t©m b¶o tr× b¶o d­ìng vµ ch¨m sãc kh¸ch hµng Phßng kinh doanh Phßng kÕ to¸n Nh©n viªn M« h×nh nµy ho¹t ®éng hiÖu qu¶ khi c«ng viÖc kh«ng mÊy c¨ng th¼ng vµ l­îng nh©n viªn cßn Ýt, cã thÓ kiÓm so¸t ®­îc. Trong thùc tÕ cña phßng kinh doanh th× gi¸m ®èc còng ®ång thêi lµ tr­ëng phßng kinh doanh. 2. Sù cÇn thiÕt ph¶i qu¶n trÞ sù thay ®æi Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp lµ qu¸ tr×nh thay ®æi trong m«i tr­êng kinh doanh ngµy cµng biÕn ®éng. Nh÷ng tiÕn bé vÒ kü thuËt, c«ng nghÖ, nh÷ng thay ®æi vÒ nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng, khuynh h­íng toµn cÇu ho¸ kinh doanh vµ vÊn ®Ò b¶o vÖ m«i tr­êng ... ®· t¹o ra nh÷ng ¸p lùc m¹nh mÏ ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i ®æi míi ho¹t ®éng kinh doanh vµ cung c¸ch qu¶n trÞ. M«i tr­êng kinh doanh cµng réng, tÝnh chÊt biÕn ®éng cña nã cµng lín. Sù biÕn ®éng cña m«i tr­êng t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn doanh nghiÖp, nªn doanh nghiÖp hoÆc ph¶i thay ®æi ®Ó thÝch øng hoÆc bÞ lo¹i ra khái m«i tr­êng kinh doanh nÕu kh«ng biÕt tù thay ®æi ®Ó thÝch øng. §iÒu nµy ®ßi hái ph¶i qu¶n trÞ sù thay ®æi cña doanh nghiÖp. Cã thÓ hiÓu qu¶n trÞ sù thay ®æi lµ tæng hîp c¸c ho¹t ®éng qu¶n trÞ nh»m chñ ®éng ph¸t hiÖn, thóc ®Èy vµ ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh thay ®æi cña doanh nghiÖp phï hîp víi nh÷ng biÕn ®éng cña m«i tr­êng kinh doanh, ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp ph¸t triÓn trong m«i tr­êng kinh doanh biÕn ®éng. Còng nh­ c¸c ho¹t ®éng qu¶n trÞ kh¸c, qu¶n trÞ sù thay ®æi lµ mét qu¸ tr×nh liªn tôc theo mét chu tr×nh khÐp kÝn: ph¸t hiÖn, ho¹ch ®Þnh vµ tæ chøc thùc hiÖn sù thay ®æi. Chu tr×nh qu¶n trÞ sù thay ®æi cã thÓ ®­îc m« t¶ ë m« h×nh d­íi ®©y: Ph¸t hiÖn vµ nghiªn cøu sù thay ®æi X¸c ®Þnh tr¹ng th¸i míi C¸c lùc l­îng ng¨n c¶n Tæ chøc thùc hiÖn sù thay ®æi T¹o ra tr¹ng th¸i míi X¸c ®Þnh gi¶i ph¸p C¸c lùc l­îng thóc ®Èy HiÖn tr¹ng Ho¹ch ®Þnh thay ®æi Chu tr×nh qu¶n trÞ sù thay ®æi 2.1 C¸c ¸p lùc c¹nh tranh. -Thø nhÊt, ¸p lùc vÒ sù lçi thêi cña s¶n phÈm(dÞch vô). CÇu vÒ s¶n phÈm ngµy cµng ®a d¹ng, phong phó, thay ®æi hÕt søc nhanh chãng vÒ kiÓu d¸ng, kÝch th­íc, mµu s¾c,chu kú sèng cña s¶n phÈm ngµy cµng rót ng¾n rÊt nhanh. Theo con sè thèng kª th× cã tíi 55% hµng ho¸ ®ang b¸n trªn thÞ tr­êng hoµn toµn ch­a xuÊt hiÖn tr­íc ®ã m­êi n¨m vµ 40% hµng h¸o ®ang b¸n trªn thÞ tr­êng ®· kh«ng ®­îc tiÕp tôc s¶n xuÊt n÷a. §iÒu ®ã lµm cho c¸c s¶n phÈm cô thÓ mµ doanh nghiÖp cung cÊp cho thÞ tr­êng nhanh chãng trë nªn lçi thêi, t¹o nªn ¸p lùc rÊt lín ®èi víi sù thay ®æi Thø hai, sù bïng næ vÒ kiÕn thøc vµ sù ph¸t triÓn, ®ßi hái ®æi míi c«ng nghÖ ChÝnh s¸ch c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc theo h­íng më cöa vµ héi nhËp ®· t¹o ra m«i tr­êng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng mang tÝnh toµn cÇu ho¸. Nªn c¸c doanh nghiÖp ph¶i th­êng xuyªn ®æi míi c«ng nghÖ ®Ó gi÷ vÞ trÝ trªn thÞ tr­êng, ®ång thêi viÖc duy tr× vÞ trÝ ®éc t«n vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt trë nªn v« cïng khã kh¨n t¹o ra ¸p lùc thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp ph¶i liªn tôc ®æi míi c«ng nghÖ. Sù ph¸t triÓn vµ sö dông réng r·i c«ng nghÖ th«ng tin viÔn th«ng, c«ng nghÖ tin häc ®· vµ ®ang lµm thay ®æi chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c cÊp bËc qu¶n trÞ. §Ó thÝch øng sù thay ®æi ®ã, nhiÒu khi c¸c nhµ qu¶n trÞ ph¶i thay ®æi c¶ c¸ch nh×n chø kh«ng ®¬n gi¶n chØ lµ ph­¬ng ph¸p vµ kü n¨ng qu¶n trÞ. §Æc biÖt sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ th«ng tin hiÖn nay ®É dÉn tíi ®ßi hái c¸c quèc gia chuyÓn sang x©y dùng nÒn kinh tÕ tri thøc.§©y lµ xu thÕ tÊt yÕu, thóc ®Èy nhanh chãng sù thay ®æi cña b¶n th©n tõng doanh nghiÖp. Thø ba, nh÷ng thay ®æi trong viÖc sö dông cung øng nguån lùc Thay ®æi c«ng nghÖ dÉn ®Õn thay ®æi sö dông c¸c nguån lùc s¶n xuÊt theo h­íng sö dông c¸c nguån lùc míi nh»m kh¾c phôc t×nh tr¹ng thiÕu hôt nguån truyÒn thèng, cã kh¶ n¨ng khai th¸c tèt h¬n , cã thÓ dÉn ®Õn chi phÝ kinh doanh sö dông nguån lùc Ýt h¬n vµ th­êng sÏ t¹o ra ­u thÕ c¹nh tranh míi cho doanh nghiÖp Thø t­, nh÷ng thay ®æi cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh Mäi sù thay ®æi ho¹t ®éng cña ®èi thñ c¹nh tranh (c¶i tiÕn c«ng nghÖ, thay ®æi chiÕn l­îc marketing, ®Çu t­ më réng hoÆc n©ng cÊp doanh nghiÖp cña hä..) ®Òu dÉn ®Õn sù thay ®æi vÞ trÝ t­¬ng quan cña mçi doanh nghiÖp trong ngµnh, nªn doanh nghiÖp ph¶i cã sù thÝch øng phï hîp. Doanh nghiÖp cã thÓ lµ ng­êi khëi x­íng, chñ ®éng t¹o ra lîi thÕ c¹nh tranh , duy tr× vµ n©ng cao vÞ thÕ. Do sù thay ®æi liªn tôc vÒ c«ng nghÖ. Hµng lo¹t c¸c c«ng nghÖ míi trong lÜnh vùc m¸y tÝnh ra ®êi, nh÷ng øng dông ®i vµo thùc tÕ nhiÒu h¬n ®iÒu ®ã lµm cho c¸c s¶n phÈm cô thÓ cña C«ng ty Ngäc Hµ trë nªn kh«ng cßn nhiÒu thÝch hîp ®èi víi thÞ tr­êng n÷a. §iÒu ®ã t¹o ra ¸p lùc cÇn ph¶i thay ®æi nguån cung øng cò, t×m kiÕm nguån cung øng míi cã lîi h¬n. Nh÷ng s¶n phÈm cò nh­ Pentium II, 3com.... kh«ng cßn ®­îc ­a chuéng khi xuÊt hiÖn s¶n phÈm míi nh­ Pentium III vµ ®Æc biÖt lµ Pentium IV vµ thÕ hÖ bé vi xö lý Celeron víi tèc ®é cao. Do sù ph¸t triÓn cña x· héi vµ viÖc sö dông réng r·i c«ng nghÖ th«ng tin, c«ng nghÖ tin häc lµm cho thÞ tr­êng trë nªn réng lín vµ mét vÊn ®Ò ®Æt ra lµ ai sÏ tiÕp thu c«ng nghÖ míi nhanh h¬n th× ng­êi ®ã cã lîi thÕ trong kinh doanh. Do ¶nh h­ëng bëi sù thay ®æi cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ( ®Çu t­ më réng doanh nghiÖp, thay ®æi chiÕn l­îc Marketinh.) khiÕn cho C«ng ty Ngäc Hµ vµ trung t©m Ng – Com ph¶i cã sù thay ®æi. 2.2 C¸c ¸p lùc mang tÝnh chÊt tæ chøc Thø nhÊt, thay ®æi c¸c gi¸ trÞ ho¹t ®éng Gi¸ trÞ ho¹t ®éng ®Ò cËp ®Õn ph­¬ng ch©m c­ xö cña doanh nghiÖp víi kh¸ch hµng, c«ng nh©n viªn chøc, chñ së h÷u vµ x· héi. NÕu c¸c nh©n tè thuéc m«i tr­êng x· héi thay ®æi th× sÏ thay ®æi quan niÖm vÒ gi¸ trÞ ®¹o ®øc, lßng trung thµnh, c¸ch sèng còng nh­ thø tù ­u tiªn c¸c gi¸ trÞ mµ doanh nghiÖp ®· x¸c ®Þnh. Nh÷ng thay ®æi nµy sÏ dÉn ®Õn ®ßi hái nh÷ng sù thay ®æi nhÊt ®Þnh cña doanh nghiÖp. Thø hai, nhu cÇu vÒ gi¶m c¨ng th¼ng vµ ®ßi hái vÒ lÞch lµm viÖc n¨ng ®éng. Do x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn nªn ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cña ng­êi lao ®éng cµng cao, ng­êi lao ®éng quan t©m ®Õn thêi gian lao ®éng thÝch hîp víi hoµn c¶nh cña m×nh h¬n. §iÒu nµy dÉn ®Õn nh÷ng ®ßi hái nhÊt ®Þnh vÒ sù ®æi míi, vÒ c¸ch thøc tæ chøc thêi gian lµm viÖc: Ph¶i t¹o ra lÞch lµm viÖc n¨ng ®éng, nh­ vËy sÏ lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng cña tõng bé phËn vµ toµn doanh nghiÖp. Do sù thay ®æi cña thÞ tr­êng khiÕn cho ban qu¶n trÞ C«ng ty Ngäc Hµ thay ®æi môc tiªu cña doanh nghiÖp, kh«ng cßn chó träng vµo viÖc cung cÊp dÞch vô sau b¸n hµng mµ chØ ®i chuyªn s©u vµo lÜnh vùc th­¬ng m¹i ®· khiÕn cho nh©n viªn cña Ngäc Hµ ph¶i nghe nhiÒu phµn nµn h¬n vÒ chÊt l­îng cña hµng ho¸ vµ ®©y còng chÝnh lµ mét kÏ hë cña thÞ tr­êng khi c¸c doanh nghiÖp chØ ch¹y theo doanh sè th­¬ng m¹i mµ kh«ng ®i s©u vµo trong lÜnh vùc dÞch vô. Cô thÓ h¬n trong vÝ dô sau ®©y: C¸c c«ng ty lu«n mong muèn b¸n ®­îc nhiÒu m¸y tÝnh vµ c¸c phÇn mÒm h¬n trong khi ®ã hÖ thèng m¹ng, tæng ®µi ®iÖn tho¹i, camera trong c¸c doanh nghiÖp ( kh¸ch hµng lµ c¸c doanh nghiÖp) l¹i kh«ng ®­îc chó träng. C¸c c«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc th­¬ng m¹i m¸y tÝnh chØ muèn b¸n ®­îc nhiÒu m¸y h¬n lµ cung cÊp cho hä mét hÖ thèng m¹ng hoµn chØnh vµ chØ chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi mét sè s¶n phÈm, linh kiÖn mµ kh¸ch hµng mua ë chç hä cßn hÖ thèng m¸y tÝnh, m¸y in, tæng ®µi ... th× kh«ng. ChÝnh ®iÒu nµy ®· t¹o c¬ së cho mét lo¹t c¸c doanh nghiÖp míi tham gia trong lÜnh vùc b¶o tr× b¶o d­ìng, trong ®ã cã C«ng ty Cæ phÇn th­¬ng m¹i STD. Do qu¸ ®i s©u vµo lÜnh vùc th­¬ng m¹i nªn mét phÇn kiÕn thøc cña c¸c nh©n viªn kü thuËt trong Ngäc Hµ kh«ng cßn ph¸t huy t¸c dông vµ hä cÇn cã mét m«i tr­êng thay ®æi ®Ó ®­îc ph¸t huy ®iÓm m¹nh cña m×nh. MÆt kh¸c, viÖc ®i s©u vµo lÜnh vùc th­¬ng m¹i khiÕn cho hä cã nhu cÇu gi¶m sù c¨ng th¼ng vÒ viÖc lÞch lµm viÖc qu¸ n¨ng ®éng. 2.3 ¸p lùc thuéc ph¹m vi m«i tr­êng quèc tÕ vµ kinh tÕ quèc d©n Khi m«i tr­êng kinh tÕ x· héi më cöa héi nhËp vµ thay ®æi víi téc ®é lín th× gi¶ trÞ hµng ®Çu ®«Ý víi mçi ng­êi lµ sù n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, d¸m thay ®æi ,t¹o ®iÒu kiÖn cho mçi ng­¬× chøng tá n¨ng lùc cña m×nh ,gãp phÇn thóc ®Èy x· héi ph¸t triÓn nhanh h¬n. Nhu cÇu cña kh¸ch hµng ngµy cµng ®a d¹ng, s¶n phÈm ®¸p øng nhu cÇu còng ngµy cµng ®a d¹ng h¬n t¹o nªn sù phong phó trªn thÞ tr­êng. Nh­ng nhu cÇu cña kh¸ch hµng cµng khã kh¨n h¬n. §©y võa lµ c¬ héi, võa lµ nh÷ng mèi de do¹ ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp. Tõ ®Çu nh÷ng n¨m 90 cña thÕ kû XX , c¸c doanh nghiÖp cña n­íc ta ®· chuyÓn sang ho¹t ®éng trong c¬ chÕ kinh tÐ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. Nh÷ng thay ®æi nµy t¸c ®éng rÊt lín ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña mäi doanh nghiÖp. Qu¸ tr×nh quèc tÕ ho¸ trong c¸c doanh nghiÖp lµm cho sù phô thuéc lÉn nhau gi÷a c¸c doanh nghiÖp t¨ng lªn. Sù thay ®æi nhanh chãng trªn thÕ giíi ®Òu ¶nh h­ëng m¹nh ®Õn mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ ®· chuyÓn xang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, yªu cÇu vÒ tin häc ngµy cµng cÇn thiÕt vµ kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc32283.doc
Tài liệu liên quan