Quy luật giá trị & vai trò của nền Kinh tế thị trường ở Việt Nam

Tài liệu Quy luật giá trị & vai trò của nền Kinh tế thị trường ở Việt Nam: ... Ebook Quy luật giá trị & vai trò của nền Kinh tế thị trường ở Việt Nam

doc13 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1471 | Lượt tải: 1download
Tóm tắt tài liệu Quy luật giá trị & vai trò của nền Kinh tế thị trường ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI MỞ ĐẦU Trong thế kỉ 21 với sự phát triển nhanh về các lĩnh vực, khoa học, giáo dục, kinh tế thị trường và sư hợp tác giữa các nước trong khu vực và quốc tế. Vì vậy trong nền kinh tề thị trường thì vai trò và quy luật giá trị là hai quy luật rất quan trọng, nó ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế thị trường quốc dân và tới sư phát triển của nền kinh tế đất nước, vì vậy chúng ta phải áp dụng những vai trò và qui luật gía trị vào sự phát triển của nền kinh tế thị trường nước ta là rất quan trọng. Bài tiểu luận gồm các phần sau: I) Lời mở đầu II) Vai trò của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam III) Qui luật giá trị trong nền kinh tế thị trường ở việt nam IV) Kết luận II VAI TRÒ CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM 1) Cơ chế thị trường Khái niệm -Là cơ chế tự điều tiết của nền kinh tế thị trường do sự tác động vốn có của nó. Nói một cách cụ thể hơn , cơ chế thị trường là hệ thống hữu cơ của sự thích ứng lẫn nhau ,tự điều tiết lẫn nhau của các yếu tố giá cả ,cung- cầu, cạnh tranh …. trực tiếp phát huy tác dụng trên thị trường dể điều tiết nền kinh tế thị trường. 2) Các yếu tố của cơchế thị trường Hàng hoá: gồm hàng hoá tiêu dùng và dịch vụ các yếu tố xản xuất lao động tư bản để tư đó hình thành lên hai thị trường , chủ yếu là thị trường hàng tiêu dùng và thị trường các yếu tố sản xuất ngưòi bán hàng và người mua :hai lọai người này trên thị trường luân luân tác động với nhau để xác định hai yếu tố giá cả hàng hoá và số lượng hàng hoá bán ra trên thị trường Trong cơ chế thị trừơng có một hệ thống tự tạo sư cân đối giữa giá cả và sản xuất ,trong cơ chê thị trường động lực hoạt động của các thành viên là lợi nhuận .Cơ chế thị trường dúng lỗ lãi để quyết định các vấn đề cơ bản . Đắc trưng của kinh tế thị trường là sự vận động theo các qui luật vốn có của nó như quy luật giá trị , nó có vai trò độc lập nhưng có mối quan hệ chặt chẽ và tác động qua lại vớI nhau và tạo ra những nguyên tắc thị trường 3) Ưu nhược điểm của kinh tế thị trường thứ nhất: cơ chế thị trường kích hoạt động của chủ thể kinh tế và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tự do của họ . Do đó làm cho nền kinh tế phát triển có hiệu quả. -Thứ hai: sự tác động của cơ chÕ thÞ tr­êng sÏ ®­a ®Õn sù thÝch øng tù ph¸t gi÷a khèi l­îng vµ c¬ cÊu s¶n xuÊt ( tæng cung) v¬I khèi l­îng vµ c¬ cÊu nhu cÇu cña x· héi ( tổng nhu cầu).Nhờ đó ta có thể thoả mãn tốt nhu cầu tiêu dùng cá nhân về hàng ngàn , hàng vạn sản phẩm khacs nhau . -Thư ba : cơ chế thị trường kích thích đổi mớI kĩ thuật ,hơp lí hoá sản xuất .Sức ép của cạnh tranh buộc những ngườI sản xuất phải giảm chi phí sản xuất cá biệt tới mức tối thiểu bằng cách áp dụng phương pháp sản xuất tốt nhất nhưng không ngừng cải tiến kĩ thuật và công nghệ sản xuất , đổi mới sản phẩm , đổi mới tổ chức sản xuất và quản lý kinh doanh ,nâng cao hiệu quả -Thư tư: cơ chế thị trường thực hiện phân phối các nguồn lực kinh tế một cách tối ưu .Trong nền kinh tế thị trường ,viec lưu thông , di chuyển , phân phối các yếu tố sản xuất ,vốn đều tuântheo nguyên tắc thị trường ,chúng sẽ chuyển đến nơi dược sử dụng vớI hiệu quả cao nhất , do đó các nguần lực kinh tế được phân bố một cách tối ưu nhất Thư năm : sự điều tiết của cơ chế thị trường mềm dẻo hơn sứ điều chỉnh của cơ quan nhà nước và khả năng thích nghi cao hơn trước nhữnh kinh tế biến đổi làm thích ứng kịp thời giữa sản xuất xã hội và nhu cầu xã hội 4) Những nhược điểm của cơ chế thị trường Thư nhất : cơ chế thị trường chỉ thể hiện đầy đủ khi có sư kiểm soát ,khi có sự canh tranh hoàn hảo , thì hiệu lực của cơ chế thị trường bị giảm Thứ hai : mục đích hoạt động của cac doanh nghiệp là lợI nhuận tối đa , vì vậy họ có thể lạm dụng tài nguyên môi tường của xã hội , gây ô nhiễm môi trường sống của con người ,do đó hiệu quả kinh tế xã hội chưa cao Thứ ba : phân phốI thu nhập không công bằng . Sự tac động của cơ chế thị trường sẽ dẫn đến sự phân hoá giàu nghèo , sự phân cực về của cải , tác động sấu đến đạo đức tình người Thư tư: một nền kinh tế do cơ chế thị trường thuần tuý điều tiết khó tránh khỏi những thăng trầm , khủng hoảng kinh tế có tính chu kì và thất nghiệp 5) Vai trß cña Nhµ n­íc ta hiÖn nay: Do tÝnh tù ph¸t cña kinh tÕ thÞ tr­êng nªn c¬ chÕ thÞ tr­êng chØ dÉn ®Õn sù n¨ng ®éng, t¨ng tr­ëng vµ tiÕn bé mµ cßn c¶ suy tho¸i, khñng ho¶ng, xung ®ét x· héi. §iÒu ®ã hoµn toµn phô thuéc vµo sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc. Ngµy nay, bÊt kú Nhµ n­íc nµo còng ph¶i can thiÖp vµo nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, ph¶i thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ kinh tÕ ë nh÷ng møc ®é kh¸c nhau. NÕu Nhµ n­íc biÕt ph¸t huy tèi ®a mÆt tÝch cùc vµ ­u ®iÓm cña c¬ chÕ thÞ tr­êng ®ång thêi h¹n chÕ vµ ng¨n chÆn nh÷ng mÆt tiªu cùc cña nã th× sÏ thóc ®Èy kinh tÕ ph¸t triÓn, cßn ng­îc l¹i sÏ k×m h·m hoÆc lµm cho kinh tÕ ph¸t triÓn theo h­íng tr¸i víi môc tiªu mong muèn. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë n­íc ta cßn ë giai ®o¹n thÊp, hÖ thèng ph¸p lý ch­a hoµn chØnh, c¸c ­u thÕ ch­a ®­îc thÓ hiÖn ®Çy ®ñ, c¸c khuyÕt tËt cã c¬ héi n¶y sinh, Nhµ n­íc cÇn t¨ng c­êng ®iÒu chØnh, qu¶n lý vÜ m« nÒn kinh tÕ mét c¸ch c­¬ng quyÕt, kh«n khÐo ®Ó ®­a mäi ho¹t ®éng vµo khu©n khæ vµ tu©n theo ph¸p lý. Nhµ n­íc ph¶i sö dông cã ý thøc c¸c quy luËt kinh tÕ kh¸ch quan vµo qu¶n lý nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Ó ph¸t huy nh÷ng ­u thÕ vèn cã, h¹n chÕ c¸c khuyÕt tËt cña nã. ViÖc sö dông "Bµn tay h÷u h×nh" cña Nhµ n­íc cã vai trß quan träng trong viÖc t¹o ra hµnh lang vµ b­íc ®i cho nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vËn ®éng theo ®Þnh h­íng XHCN. §èi víi n­íc ta hiÖn nay, sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc kh«ng chØ nh»m thóc ®Èy kinh tÕ t¨ng tr­ëng nhanh, sím ra khái khñng ho¶ng, nghÌo nµn, l¹c hËu, thùc hiÖn môc tiªu : d©n giÇu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng v¨n minh, mµ cßn ph¶i ®¶m b¶o ®Þnh h­íng XHCN tøc lµ g¾n t¨ng tr­ëng kinh tÕ víi c«ng b»ng vµ tiÕn bé x· héi, x©y dùng mét x· héi v¨n minh. 6) Sù ®Iªu tiÕt vÜ m« cña nhµ n­íc a) vai trß vµ chøc n¨ng cña kinh tÕ nhµ n­íc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng -Nhµ n­íc viÖt nam muÊn qu¶n lÝ nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa cã kÕt qu¶ tr­íc hÕt còng dùa trªn yªu cÇu kh¸ch quan cña c¸c qui luËt cña kinh tÕ thÞ tr­êng .do ®ã ph­¬ng ph¸p qu¶n lÝ cña nhµ n­¬c ta vÕ nhiªu ph­¬ng diÖn còng cã nh÷ng nÐt gièng nh­ ph­¬ng ph¸p qu¶n lÝ cña nhµ n­íc ë c¸c n­íc t­ b¶n :thõ nhËn tÝnh ®éc lËp cña c¸c chñ thÓ kinh tÕ ®Î hä cã quyÒn tù trñ trong s¶n xuÊt kinh doanh tù chÞu chach nhiÖm læ l·i ,x©y dông hÖ thèng thÞ tr­êng cã tÝnh canh tranh ,gi¸ c¶ do thÞ tr­êng quyÕt ®Þnh ,x©y dùng c¬ chÕ ®iÒu tiÕt vÜ m« cña nhµ n­íc nh»m h­íng dÉn ,gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña c¸c chñ thÓ kinh tÕ ,h¹n chÕ nh÷ng khuyÕt tËt cña thÞ tr­êng ,x©y dùng hÖ thèng ph¸p luËt nh»m t¹o ra khu©n khæ cho ho¹t ®éng kinh tÕ t«n träng vµ thùc hiÖn c¸c th«ng lÖ quèc tÕ trong quan hÖ kinh tÕ quốc tế 7) Mục tiêu và quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá: Mục tiêu: mục tiêu công nghiệp hoá của nước ta được đảng cộng sản việt nam xác định tại đại hội lần thứ VIII và tiếp tục được khẳng địnhẩtị đạI hộI lần thứ IV là : đưa nước ta ra khỏI tìmh trạng kém phát triển ,nâng cao rõ rệt đờI sống vật chất và tinh thần của nhân dân,tạo nên tảng để năm 2020 nưóec ta cơ bản trở thành một nước công nhgiệp theo hướng hiện đại Qúa trình công nghiệp hoá hiện đại hóa ở nước ta -Qúa trình cải biến lao động thủ công ,lạc hậu thành lao động sử dụng máy móc -Đặc biệt coi trọng công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn . Phat triển toàn diện nông , lâm , thuỷ sản nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng đa dạng của nông lâm nghư nghiệp -Để thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn , thì cần phảI chú trọng đến các vấn đề thuỷ lợi hoá , áp dụng công nghệ mới nhất là công nghệ sinh học ,cơ giớI hoá , điện khí hoá , phát triển mạnh công,thương nghiệp ,dịch vụ du lịch …,tăng cường xây dựng kết cấ u hạ tầng. Phát triển công nhgiệp : ưu tiên các nghành chế biến lương thực thực phẩm xan xuát hang tiêu dùng và hàng xuất khẩu , công nghiệp điện tử ,công nghiệp thông tin ,xây dựng một số nghành công nghiệp năng trọng yếu như:năng lượng ,nhiên liệu vật liệu xây dựng ,cơ khí chế tạo , đong tau luyện kim hoá chất . - Trong cơ chế thị trường thị trường , kết cấu hạ tầng có vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển sản xuất , kinh doanh và đờI sống của dân cư . Phát triển nhanh du lịch ,và các nghành dịch vụ như hàng không hàng hảI ,bưu chính - viễn tuông ,tài chính ngân hàng … - Phát triển dịch vụ còn nhằm nâng cao hiệu quả cảu quản trị kinh doanh Sự phảt tiển của ngành du lịch một mặt cho phép khai thác các tiềm năng du lịch , tăng thu nhập cao tạo việc làm cho dân cư, phát triển du lịch còn góp phần mở rộng giao lưu , phát triển kinh tế đối ngoại ,mở cửa nền kinh tế Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoạI ,trong nền kinh tế toàn cầu hoá mở rộng nền kinh tế là cần thiết vớI các nuớc Phát triển hợp lí các vùng lãnh thổ ,chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng,lãnh thổ trên cơ sở khai thác triệt để các lợi thế , tiềm năng của từng vùng , liên kết hỗ trợ nhau ,làm cho tất cả các vùng cùng nhau phát triển 8) hiện trạng bộ máy kinh tế nhà nước : a) C¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung: Sau khi kh¸ng chiÕn th¾ng lîi, dùa vµo kinh nghiÖm cña c¸c n­íc XHCN, n­íc ta b¾t ®Çu x©y dùng m« h×nh kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung dùa trªn h×nh thøc së h÷u c«ng céng vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt. Víi sù lç lùc cña nh©n d©n ta cã thªm sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c n­íc XHCN kh¸c, m« h×nh kinh tÕ ho¸ ®· ph¸t huy ®­îc nh÷ng tÝnh ­u viÖt cña nã. Tõ mét nÒn kinh tÕ l¹c hËu vµ ph©n t¸n, Nhµ n­íc ®· tËp trung vµo tay m×nh mét lùc l­îng vËt chÊt quan träng vÒ ®Êt ®ai, tµi s¶n vµ tiÒn b¹c ®Ó ph¸t triÓn vµ æn ®Þnh nÒn kinh tÕ. NÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ trong thêi kú ®Çu thùc hiÖn ë n­íc ta tá ra phï hîp, nã t¹o ra mét b­íc chuyÓn biÕn vÒ mÆt kinh tÕ, x· héi, ®ång thêi nã còng thÝch hîp víi nÒn kinh tÕ thêi chiÕn vµ ®ãng vai trß quan träng trong viÖc t¹o ra chÕn th¾ng vÜ ®¹i cña d©n téc bëi nã cho phÐp §¶ng vµ Nhµ n­íc huy ®éng ë møc cao nhÊt søc ng­êi, søc cña cho tiÒn tuyÕn. Tuy nhiªn sau ngµy gi¶i phãng miÒn Nam do c¸c quan hÖ kinh tÕ ®· thay ®æi rÊt nhiÒu nªn viÖc ¸p dông c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ cò lµm xuÊt hiÖn nhiÒu tiªu cùc, ®ã lµ: Nhµ n­íc qu¶n lý nÒn kinh tÕ b»ng c¸c mÖnh lÖnh hµnh chÝnh, mang tÝnh tæ chøc h×nh thøc. NhiÒu n¬i kh«ng n¾m v÷ng nguyªn t¾c ®éng viªn tù nguyÖn vµ lµm ®óng quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tÝnh chÊt cña lùc l­îng s¶n xuÊt, coi nhÑ hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi. Kh«ng x¸c ®Þnh râ vµ can thiÖp kh«ng ®óng vµo quyÒn tù chñ vÒ kinh tÕ-tµi chÝnh, quyÒn chñ ®éng s¸ng t¹o cña cÊp d­íi, kh«ng g¾n nghÜa vô víi quyÒn lîi, tr¸ch nhiÖm víi quyÒn h¹n, lîi Ých víi kÕt qu¶ cuèi cïng. Coi nhÑ vµ kh«ng vËn dông c¸c quy luËt kinh tÕ trong tæng thÓ hÖ thèng c¸c quy luËt kh¸ch quan, tån t¹i trong nÒn kinh tÕ, cã thêi gian dµi, nÆng vÒ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, kh«ng g¾n kÕ ho¹ch s¶n xuÊt víi thÞ tr­êng, k×m h·m s¶n xuÊt vµ l­u th«ng, coi nhÑ c¸c quan hÖ hµng ho¸ - tiÒn tÖ, quan niÖm cßn ®¬n gi¶n vÒ CNXH, qu¶n lý nÆng vÒ biÖn ph¸p hµnh chÝnh, mÖnh lÖnh, kh«ng ®¶m b¶o quan hÖ thÝch ®¸ng gi÷a ba lîi Ých: x· héi - tËp thÓ - ng­êi lao ®éng lµm cho x· héi thiÕu ®éng lùc ph¸t triÓn hay ph¸t triÓn kh«ng lµnh m¹nh. C¸c cÊp, nghµnh th­êng û vµo ng©n s¸ch Nhµ n­íc vµo trung ­¬ng, cÊp d­íi û vµo cÊp trªn, võa g©y l·ng phÝ võa h¹n chÕ sù l¨ng ®éng cña c¬ së. Bé m¸y qu¶n lý Nhµ n­íc cång kÒnh, chång chÐo, quan liªu. §éi ngò c¸n bé qu¶n lý Nhµ n­íc thiÕu hiÓu biÕt vÒ Nhµ n­íc, ph¸p luËt, kh«ng s©u s¸t c¬ së, kÐm n¨ng ®éng. Bé phËn kÐm phÈm chÊt ®Î ra n¹n tham nhòng bu«n lËu. NghÞ quyÕt ®¹i héi VI cña §¶ng kh¼ng ®Þnh:"Xo¸ bá c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ kÕ ho¹ch theo ph­¬ng thøc h¹ch to¸n kinh doanh XHCN, ®óng nguyªn t¾c d©n chñ, ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ cã kÕ ho¹ch gåm nhiÒu thµnh phÇn ®i lªn CNXH". NghÞ quyÕt ®¹i héi §¶ng VII ®· tiÕp tôc x¸c ®Þnh vµ cô thÓ ho¸ ph­¬ng h­íng, nhiÖm vô ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ, xo¸ bá c¬ chÕ cò "ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc". III) Quy luật giá trị trong nền kinh tế thị trường ở việt nam Qui luËt gi¸ trÞ lµ ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng lµ xu thÕ tÊt yÕu cña qu¸ tr×nh ®æi míi nÒn kinh tÕ- x· héi. Kh«ng cã quèc gia nµo trªn thÕ giíi cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, l¹i kh«ng ¸p dông mét quy luËt chung lµ: ¸p dông quy luËt kinh tÕ vµo quèc gia ®ã, vµ vËn hµnh chóng mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt. Vµ trong c¸c quy luËt kinh tÕ ®­îc ¸p dông th× quy luËt gi¸ trÞ ®­îc coi lµ mét quy luËt rÊt quan träng, vµ cã sù ¶nh h­ëng lín ®Õn sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ.VËy th× ta hiÓu thÕ nµo lµ quy luËt gi¸ trÞ?... Gi¸ trÞ, nh­ chóng ta ®· biÕt, ®ã kµ thêi gian lao ®éng x· héi cÇn thiÕt ®· hao phÝ vµo viÖc s¶n xuÊt ra hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng, vµ dÉn tíi kÕt qu¶ lµ: Ng­êi ta trao ®æi hµng ho¸ ph¶i c¨n cø vµo gi¸ trÞ.Trao ®æi hµng ho¸ ph¶i c¨n cø vµo gi¸ trÞ cã nghÜa lµ : Hai hµng ho¸ trao ®æi víi nhau ph¶i ngang b»ng víi nhau vÒ gi¸ trÞ, còng tøc lµ gi¸ c¶ hµng ho¸ ph¶i phï hîp víi gi¸ trÞ hµng ho¸ . Quy luËt gi¸ trÞ lµ quy luËt kinh tÕ cña s¶n xuÊt hµng ho¸: Hä s¶n xu¸t nh­ thÕ nµo? cã bao nhiªu ng­êi s¶n xuÊt?.. §iÒu ®ã chøng Trong kinh tÕ hµng ho¸ dùa trªn chÕ ®é t­ h÷u, hµng ho¸ do ng­êi s¶n xuÊt t­ nh©n, riªng lÎ san xuÊt ra. Nh÷ng ng­êi s¶n xuÊt hµng ho¸ c¹nh tranh víi nhau. Mçi ng­êi s¶n xuÊt hµng ho¸ ®Òu nghÜ c¸ch chen lÊn ng­êi s¶n xuÊt hµng ho¸ kh¸c, ®Òu muèn giò v÷ng vµ më réng “trËn ®Þa” cña m× nh trªn thÞ tr­êng .S¶n xuÊt tiÕn hµnh kh«ng theo mét kÕ ho¹ch chung nµo c¶. mçi ng­êi ®Òu s¶n xuÊt v× m×nh, riªng biÖt víi ng­êi kh¸c, kh«ng ai biÕt :Nhu cÇu ®èi víi hµng ho¸ do tá r»ng hµng ho¸ cµng ph¸t triÓn th× quyÒn lùc cña thÞ tr­êng ®èi víi ng­êi s¶n xuÊt hµng ho¸ cµng m¹nh mÏ... VËy! qui luËt gi¸ trÞ lµ quy luËt kinh tÕ cña s¶n xuÊt hµng ho¸, ë ®©u cã s¶n xuÊt hµng ho¸ ë ®ã cã qui luËt gi¸ trÞ t¸c ®éng.Quy luËtgi¸ trÞ chi phèi viÖc s¶n xuÊt vµ viÖc trao ®æi trong nÒn kinh tÕ hµng h¸o. 2) nội dung và tác dụng của quy luật giá trị Nội dung: Theo qui luật giá trị sản xuất và trao đổI hàng hoá phải dựa trên cơ sở hao phí lao động xã hội cần thiết Sự vận động của qui luật giá trị thông qua sự vận động của giá cả hàng hoá . Vì giá trị là cơ sở của hàng hoá , nên trước hết giá cả phụ thuộc vào giá trị ,hàng hoá nào nhiều giá trị thì giá cả của nó xẽ cao và ngược lạI ,trên thị trường ,ngoài giá trị ,giá cả còn phụ thuộc vào các nhân tố : cạnh trrrrranh , cung cầu , sức mua của đồng tiền sự tác độmg của các nhân tố này làm cho giá cả hàng hoá trên thị trường tách dờI vớI giá trị và lên xuống và xoay quanh trục giá trị của nó Tác dụng của qui luật giá trị : Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá :là điều hoà phân bổ các yếu tố sản xuất giữa các nghành ,các lĩnh vực của nền kinh tế Điều tiết lưu thông của qui luật giá trị cũng thông qua giá cả trên thị trường. Sự biến động giá cả trên thị trường cũng có tac động thu hút luồng hàng từ nơi giá cả thấp, đến nơi giá cả cao ,do đó làm cho hàng hoá lưu thông suốt -Kích thích cải tiến kĩ thuật, hợp lí hoá sản xuất tăng năng suất lao động ,lực lượng sản xuất xã hội phát triển nhanh -Thực hiện sự lựa chọn tự nhiên và phân hoá ngườI sản xuất hàng hoá thành kẻ giàu người nghèo . -Tác dụng của qui luật giá trị có ý nghĩa, một mặt qui luật giá trị chi phối sự lựa chọn tự nhiên đào thảI các yếu kém kích thích các nhân tố tích cực phát triển . 3) §Æc ®iÓm cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. Kh«ng mét nÒn kinh tÕ nµo cã thÓ coi lµ hoµn thiÖn , lµ ph¸t triÓn tuyÖt ®èi. Cho dï ®ã cã lµ mét nÒn kinh tÕ cña mét quèc gia ph¸t triÓn nhÊt thÕ giíi ®i ch¨ng n÷a . Lóc nµo chøa nh÷ng mÆt tr¸i ,viÖc ¸p dông quy luËt kinh tÕ vµo viÖc vËn hµnh vµ qu¶n lý nÒn kinh tÕ cña mét quèc gia lu«n lu«n Èn chøa nh÷ng nguy c¬ ®æ vì .Bëi do vËn dông kh«ng ®óng c¸ch, kh«ng ®óng víi yªu cÇu cña thùc tÕ.§ã vÉn lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò rÊt nan gi¶i. Vµ trong ®ã cã ®Êt n­íc ViÖt Nam cña chóng ta. .... Nh­ ta ®· biÕt, n­íc ta lµ mét trong nh÷ng n­íc kÐm ph¸t triÓn , vµ ®ang ®øng tr­íc nh÷ng khã kh¨n vÒ mäi mÆt, ®Æc biÖt lµ trong ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ. Víi c¬ së h¹ tÇng thÊp kÐm, tr×nh ®é qu¶n lý l¹c hËu, khoa häc- kü thuËt kÐm ph¸t triÓn... Mµ nÒn kinh tÕ n­íc ta ®· vµ ®ang vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng, theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa .§¶ng vµ nhµ n­íc ta ®ang chñ ch­¬ng héi nhËp vµo khu vùc vµ quèc tÕ .Mµ khu vùc vµ quèc tÕ lµ nÒn kinh tÕ cña thÞ tr­êng . VËy t¸c dông cña quy luËt ph¸t huy mét c¸ch ®Çy ®ñ trong nÒn kinh tÕ cña ní­c ta. N­íc ta còng cã rÊt nhiÒu c¬ héi ®Ó ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng.D­íi quyÒn chØ ®¹o cña Nhµ N­íc ta th× chóng ta lu«n cã quyÒn ®­îc hy väng vµo nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cña n­íc ta sÏ ph¸t triÓn v÷ng ch¾c h¬n. Vµ viÖc vËn dông quy luËt gi¸ trÞ vµo trong nÒn kinh tÕ cña ViÖt Nam hiÖn nay sÏ trë nªn thÊu ®¸o h¬n vµ cã hiÖu qu¶ h¬n n÷a. 3) C¸c h¹n chÕ cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. NÒn kinh tÕ cña mét quãc gia lu«n lu«n biÕn ®éng cïng víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ cña mét quèc gia tr­íc tiªn cÇn ph¶i biÕt lµ ph¸t triÓn tõ ®©u? Vµ ®· cã nh÷ng c¸i g×?- Ch­a cã nh÷ng c¸i g×? Víi nÒn kinh tÕ cña n­íc ta vÉn cßn nh÷ng h¹n chÕ ®ã . Sau ®©y em xin ®­ua ra mét sè nh÷ng h¹n chÕ : Thø nhÊt lµ : ®Ó ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ chóng ta cÇn ph¶i cã vèn. VËy chóng ta sÏ lÊy vèn ë ®©u ra trong khi mµ tæng thu ng©n s¸ch lu«n lu«n nhá h¬n tæng chi ng©n s¸ch. Møc ®é chªnh lÖch gi· tæng chi cho nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ tæng thu nhËp quèc d©n lµ kh¸ cao. ®iÒu ®ã chøng tá r»ng nÒn kinh tÕ cña n­íc ta lµ kh¸ mét nÒn kinh tÕ chËm ph¸t triÓn. Thø hai lµ : C¬ së vËt chÊt cña n­íc ta, ®iÒu mµ ngay c¶ chóng ta kh«ng thõa nhËn lµ kÐm ph¸t triÓn. C¸c khu c«ng nghiÖp võa Ýt l¹i võa tåi tµn, hÖ thèng m¸y mãc v« cïng l¹c hËu. C¬ së vËt chÊt kh«ng ®¸p øng cho viÖc ®Çu t­ cña n­íc ngoµi. Ngoµi ra hÖ thèng giao th«ng kh«ng thuËn lîi vµ kÐm ph¸t triÓn. Cäng thªm sù ¶nh h­ëng cña thiªn nhiªn vµ m«i tr­êng cµng lµm cho hÖ thèng c¬ së vËt chÊt cña n­íc ta ngµy mét sa sót nghiªm träng. ChÝnh s¸ch ®Çu t­ ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng ch­a ®­îc quan t©m ®óng møc. c¸c nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn bÞ l·ng phÝ hoÆc bÞ bá quªn. Nh÷ng ®iÒu ®ã còng g©y ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi nÒn kinh tÕ quèc d©n cña n­íc ta. Thø ba lµ : Ng­êi d©n ViÖt Nam víi tr×nh ®é v¨n ho¸ thÊp kÐm , kh¶ n¨ng øng dông may mãc trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i trong s¶n xuÊt kh«ng ®¹t yªu cÇu t×nh h×nh thùc tÕ. Nh÷ng ng­êi cã tay nghÒ kü thuËt cao l¹i chØ chiÕm sè l­îng Ýt. Th¸i ®é lao ®éng cña nhiÒu ng­êi cßn ch­a nghiªm tóc. nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®ä l¹i cã tÝnh t­ lîi cho b¶n th©n, tham « tµi s¶n cña Nhµ N­íc. TÊt c¶ nh÷ng yÕu tè trªn ®· gãp phÇn kh«ng nhá vµo viÖc kim h·m sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n­íc ta. Thø t­ lµ: Tr×nh ®é kü thuËt vµ c«ng nghÖ cßn qu¸ l¹c hËu. Kh«ng cã nhiÒu thµnh tùu ®¸ng kÓ trong nghiªn cøu khoa häc,mµ chóng ta chØ thõa h­ëng nh÷ng c«ng nghÖ ®· l¹c hËu ë c¸c n­íc ph¸t triÓn chuyÓn giao l¹i.§iÒu ®¸ng buån thay lµ ngay c¶ viÖc gi¸m ®Þnh c«ng ngÖ chuyÓn giao còng kh«ng cã g©y l·ng phÝ ng©n s¸ch cho Nhµ n­íc. KÕt qu¶ lµ chóng ta ph¶i nhËn nh÷ng m¸y mãc ®· qu¸ cò mµ gi¸ c¶ còng kh«ng rÎ h¬n so víi m¸y mãc c«ng nghÖ míi . Thø n¨m lµ : NÒn kinh tÕ n­íc ta ®ang vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng . Song c¬ cÊu kinh tÕ vÉn ch­a chÆt chÏ vµ hîp lý, vÉn cßn nh÷ng kÏ hë. c¬ cÊu nghµnh nghÒ cßn nhiÒu bÊt cËp , cac vïng kinh tÕ ch­a ®­îc chó träng ph¸t triÓn. §ay còng lµ mét trong nh÷ng h¹n chÕ cña nÒn kinh tÕ n­íc ta . Thø s¸u lµ: Møc ®é t¨ng d©n sè qu¸ nhanh. Nh÷ng n¨m gÇn ®ay cã xu h­íng gi¶m song v·n cßn t¨ng nhiÒu so víi thÕ giíi. T¨ng d©n sè ®ång nghÜa víi viÖc cã nhiÒu lao ®äng kh«ng cã viÖc lµm. N¹n thÊt nghiÖp ®· dÉn tíi sù gia t¨ng cña c¸c tÖ n¹n x· héi. Thø b¶y lµ :thÓ chÕ chÝnh trÞ vµ qu¶n lý Nhµ n­íc còng lµ nh©n tè quan träng cã vai trß quyÕt ®Þnh trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n­íc. Tuy n­íc ta cã mét thÓ chÕ chÝnh trÞ æn ®Þnh vµ tiÕn bé, nh­ng kh¶ n¨ng ®Þnh h­íng cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ cßn nhiÒu khiÕm khuyÕt. Lý do chÝnh lµ sù ®iÒu tiÕt h­íng ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ cßn ch­a phï h¬p. - Các giải pháp cơ bản để phát triển nền kinh tế thị trường - thực hiện chính sách nhất quán nền kinh tế nhiều thành phần. Trước đây khi xây dựng kinh tế kế hoạch, xoá bỏ kinh tế thị trường, chúng ta đã thiết lập một cơ cấu sở hữu đon giản với hai hình thức là sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể vì vậy, khi chuyển sang kinh tế hàng hoá vận hành theo cơ chế thị trường, cần phải đổi mới cơ cấu sở hữu cũ bằng cách đa rạng hoá các hình thức sở hữu, điều đó sẽ hình thành những chủ thể kinh tế độc lập, có lợi ích riêng, tức là khôi phục một trong những cơ sở của kinh tế hàng hoá - Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, ứng dụng nhanh tiến bộ khoa học, công nghệ trên cơ sở đó đẩy mạnh phân công lao động xã hội. Phân công lao động xã hội là cơ sở chung của sản xuất và trao đổi hàng hoá ,muốn mở rộng phân công lao động xã hội cần đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước để xây dựng cơ sở vật chất, kĩ thuật của nền sản xuất hiện đại. Hình thành và phát triển đồng bộ các loại thị trường : Phát triển thị trường hàng hoá và dịch vụ thông qua việc đẩy mạnh sản xuất thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển hệ thống giao thông và phương tiện giao thông và phương tiện giao thông vận tải để mở rộng thị trường. Hình thành thị trường sức lao động có tổ chức để tạo điều kiện cho sự di chuyển sức lao động theo yêu cầu phát triển kinh tế và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, Xây dựng thị trường vốn từng bước hình thành và phát triển thị trường chứng khoán để huy động các nguồn vốn vào phát triển sản xuất. Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại giữ vững sự ổn định chính trị hoàn thiện hệ thống luật pháp Xoá bỏ triệt để cơ chế tập trung, quan liêu bao cấp, hoàn thiện cơ chế quản lí kinh tế nhà nước kÕt luËn. Với hai vấn đề trên ta thấy được dõ phần nào về tầm qan trọng và các tac dụng của (vai trò và qui luật gia tri trong nền kinh tế hiện nay. Chúng ảnh hưởng trực tiếp đến việc lựa chọn các vấn đề kinh tế cơ bản cua các doanh nghiệp của Việt Nam mà còn là 1 lực lượng giúp cho các doanh nghiệp sản xã hộI đó là thúc đẩy cảI tiến thiết bị lạc hậu thay thế những phương tiện kỹ thuật tiên tiến hơn. Đây là hai vấn đề vô cùng cần thiết của nền kinh tế thị truờng Việt Nam. Việc áp dụng ( vai trò va quy luật giá trị vào nền kinh tế thị trường nước ta dang hướng tới một nền kinh tế thị trường theo đường lối xã hội chủ nghĩa nhằm đảm bảo dân giàu nước mạnh xã hôị công bằng văn minh đảm bảo an ninh quốc gia và sánh vai cùng các nước khu vực và quốc tế. ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docT0061.doc
Tài liệu liên quan