Rủi ro trong tín dụng và các giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương (TechcomBank) Việt Nam

Tài liệu Rủi ro trong tín dụng và các giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương (TechcomBank) Việt Nam: ... Ebook Rủi ro trong tín dụng và các giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương (TechcomBank) Việt Nam

doc42 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1124 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Rủi ro trong tín dụng và các giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương (TechcomBank) Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Víi chñ tr­¬ng ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ më, ®Èy nhanh qu¸ tr×nh héi nhËp nÒn kinh tÕ n­íc ta víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi, quan hÖ mËu dÞch gi÷a ViÖt Nam víi c¸c n­íc kh«ng ngõng t¨ng lªn, trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn nh÷ng ®ãng gãp kh«ng nhá cña hÖ thèng Ng©n hµng th­¬ng m¹i n­íc ta trong viÖc lµm trung gian thanh to¸n gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong n­íc víi n­íc ngoµi, tõng b­íc kh¼ng ®Þnh niÒm tin trªn tr­êng quèc tÕ. NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng t¹i ViÖt Nam ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn mét c¸ch m¹nh mÏ, chóng ta ®ang cã rÊt nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi dÓ tiÕn lªn mét n­íc c«ng nghiÖp tiÕn tiÕn. §ång thêi ®ã lµ mét m«i tr­êng c¹nh tranh rÊt kh¾c nghiÖt. Ng©n hµng th­¬ng m¹i cæ phÇn kü th­¬ng ViÖt Nam (Techcombank) lµ mét trong nh÷ng ng©n hµng th­¬ng m¹i hµng ®Çu trªn ®Þa bµn Thñ §«, lµ mét trong nh÷ng chi nh¸nh ®Çu ®µn trong hÖ thèng ng©n hµng th­¬ng m¹i, vÊn ®Ò t¨ng tr­ëng bÒn v÷ng ®· vµ ®ang ®­îc ®Æt ra hµng ®Çu trong c«ng cuéc ®æi míi vµ héi nhËp, ®Æc biÖt lµ trong viÖc phßng ngõa vµ h¹n chÕ rñi ro tÝn dông. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng trªn, ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn néi dung bµi luËn v¨n cña em ®­îc chia lµm 3 ch­¬ng: Ch­¬ng 1 : Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ rñi ro tÝn dông trong ho¹t ®éng cña NHTM Ch­¬ng 2 : Thùc tr¹ng rñi ro tÝn dông t¹i ng©n hµng Techcombank chi nh¸nh chî M¬. Ch­¬ng 3 : C¸c biÖn ph¸p phßng ngõa vµ h¹n chÕ rñi ro tÝn dông t¹i ng©n hµng Teccombank. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h­íng dÉn chu ®¸o vµ tËn t×nh cña ThÇy gi¸o : GS,TS .Vò V¨n Ho¸, c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa tµi chÝnh Ng©n hµng. Cïng tËp thÓ ban l·nh ®¹o, c¸c c¸n bé phßng tÝn dông Techcombank ®· gióp ®ì em trong thêi gian thùc tËp! Ch­¬ng 1 Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ rñi ro tÝn dông trong ho¹t ®éng cña ng©n hµng th­¬ng m¹i 1.1. TÝn dông. 1.1.1. Kh¸i niÖm. TÝn dông lµ giao dÞch vÒ tµi s¶n (tiÒn hoÆc hµng ho¸) gi÷a bªn cho vay lµ ng©n hµng vµ c¸c dÞnh chÕ tµi chÝnh kh¸c víi bªn ®i vay lµ c¸ nh©n, doanh nghiÖp…Trong ®ã quyÒn cho vay chuyÓn giao tµi s¶n cho bªn ®i vay sö dông trong mét thêi h¹n nhÊt ®Þnh theo tho¶ thuËn, bªn ®i vay cã tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ v« ®iÒu kiÖn c¶ vèn gèc lÉn l·i cho bªn cho vay khi ®Ðn h¹n thanh to¸n. Bªn c¹nh ®ã quan hÖ tÝn dông còng cÇn ®­îc hiÓu lµ quan hÖ hai chiÒu, vµ ng©n hµng võa lµ ng­êi ®i vay, võa lµ ng­êi cho vay. NghiÖp vô kinh doanh tÝn dông lµ nghiÖp vô kinh doanh chñ chèt cña NHTM ®Ó t¹o ra lîi nhuËn nh»m bï ®¾p nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh trong ho¹t ®éng kinh doanh, trong ®ã cã chi phÝ bï ®¨p rñi ro tÝn dông, vµ c¸c chi phÝ kh¸c. 1.1.2. §Æc ®iÓm cña tÝn dông. - Nh÷ng h×nh thøc trong quan hÖ tÝn dông ng©n hµng bao gåm cho vay vµ cho thuª . Tµi s¶n giao dÞch trong cho vay lµ b»ng tiÒn vµ tµi s¶n trong cho thuª lµ bÊt ®éng s¶n vµ ®éng s¶n. Trong quan hÖ tÝn dông ng©n hµng, tiÒn vay ®­îc cÊp trªn c¬ së cam kÕt hoµn tr¶ v« ®iÒu kiÖn. - Lßng tin: Quan hÖ tÝn dông ®­îc h×nh thµnh trªn c¬ së niÒm tin r»ng ng­êi ®i vay sÏ hoµn tr¶ ®óng h¹n. - VÒ mÆt ph¸p lý, nh÷ng v¨n b¶n x¸c dÞnh quan hÖ tÝn dông nh­ hîp ®ång tÝn dông, khÕ ­íc…®ã lµ nh÷ng v¨n b¶n ph¸p lý nh»m rµng buéc nh÷ng tr¸ch nhiÖm, nghÜa vô vµ quyÒn lîi cña hai bªn cho vay vµ ®i vay. - TÝnh hoµn tr¶: Ng­êi ®i vay th«ng th­êng ph¶i thanh to¸n phÇn l·i ngoµi vèn gçc, v× vËy ng­êi ®i vay ph¶i thanh to¸n nhiÒu h¬n so víi lóc ®Çu vay. - TÝnh thêi h¹n: Lµ kho¶ng thêi gian mµ ng­êi ®i vay ph¶i hoµn tr¶ ®óng h¹n. 1.1.3. Vai trß cña tÝn dông. - Thø nhÊt, tÝn dông ®¸p øng nhu cÇu vèn ®Ó duy tr× qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt ®ång thêi gãp phÇn ®Çu t­ vµo ph¸t triÓn kinh tÕ. Nhu cÇu vèn trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lu«n lµ vÊn ®Ò quan träng ®èi víi mçi doanh nghiÖp, bªn c¹nh ®ã quan hÖ mua b¸n chÞu lu«n tån t¹i trªn thÞ tr­êng, do ®ã víi ho¹t ®éng tÝn dông ®· gãp phÇn vµo qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn vèn trong nÒn kinh tÕ ®­îc diÔn ra nhanh h¬n, gióp cho ng­êi cÇn vèn cã thÓ t×m ®­îc vèn nhanh h¬n, hiÖu qu¶ h¬n ®Ó cã thÓ duy tr× ho¹t ®éng s¶n xuÈt kinh doanh ®­îc liªn tôc vµ gióp cho ng­êi thõa vèn cã thÓ b¶o qu¶n an toµn, ®ång thêi kinh doanh kiÕm lêi. - Thø hai, tÝn dông thóc ®Èy qu¸ tr×nh tËp trung vèn vµ tËp trung s¶n xuÊt. B¶n chÊt ®Æc tr­ng ho¹t ®éng ng©n hµng lµ huy ®éng vèn tiÒn tÖ t¹m thêi nhµn rçi ph©n t¸n trong nÒn kinh tÕ, trong x· héi ®Ó thùc hiÖn cho vay tíi c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ co nhu cÇu vèn phôc vô cho qua tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. - Thø ba, tÝn dông thóc ®Èy qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn hµng ho¸ vµ lu©n chuyÓn tiÒn tÖ. TÝn dông ®· tham gia trùc tiÕp vµo qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn hµng ho¸ vµ lu©n chuyÓn tiÒn tÖ t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ, ®Æc biÖt nh÷ng ngµnh kinh tÕ träng ®iÓm trong mçi giai ®o¹n ph¸t triÓn kinh tÕ. -Thø t­, tÝn dông gãp phÇn thóc ®Èy chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ Víi sù tµi trî tÝn dông cña ng©n hµng, mçi doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn mét chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ vµ c¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh kh¸c mét c¸ch minh b¹ch vµ hiÖu qu¶ h¬n. Khi sö dông vèn vay ng©n hµng c¸c doanh nghiÖp ph¶i t«n träng c¸c hîp ®ång tÝn dông, ph¶i thùc hiÖn thanh to¸n l·i vµ nî vay ®óng h¹n, còng nh­ viÖc chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh rµng buéc tr¸ch nhiÖm nghÜa vô kh¸c ghi trong hîp ®ång nh­ lµ vÒ vÊn ®Ò tµi chÝnh… - Thø n¨m, tÝn dông t¹o ®iÒu kiÖn héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. HiÖn nay, xu h­íng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cña ®¸t n­íc yªu cÇu c¸c doanh nghiÖp ph¶i më réng mèi quan hÖ kinh tÕ kh«ng chØ trong ph¹m vi mét quèc gia mµ cßn ph¶ m¬ réng ra ph¹m vi khu vùc vµ thÕ giíi. §èi víi n­íc ta, mét n­íc ®ang trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸, tÝn dông ®ãng vai trß rÊt quan träng nhÊt lµ trong c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu, trong c«ng cuéc qu¶ng b¸ th­¬ng hiÖu NG¦êI ViÖt trªn thÕ giíi. 1.2. Rñi ro tÝn dông vµ tiªu chÝ x¸c ®Þnh rñi ro tÝn dông : 1.2.1. Kh¸i niÖm vÒ rñi ro tÝn dông: Rñi ro tÝn dông lµ nh÷ng sù cè liªn quan ®Õn huy ®éng vèn vµ cho vay, g©y tæn thÊt vÒ vèn, tµi s¶n vµ uy tÝn cña ng©n hµng th­¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. 1.2.2. C¸c chØ tiªu x¸c ®Þnh rñi ro tÝn dông - Rñi ro huy ®éng vèn + L·i xu©t t¨ng là biện pháp mang lại hiệu quả cao hơn trong việc chống lạm phát so với các biện pháp hành chính khác như kiểm soát tín dụng hay tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, do biện pháp này gây ra ít tác động tiêu cực hơn và lại có hiệu quả lâu dài hơn đối với nền kinh tế. + Tỷ lệ dự trữ bắt buộc tăng nhằm rút bớt tiền từ lưu thông về, chủ động kiểm soát tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán và tăng trưởng dư nợ tín dụng phù hợp với các mục tiêu kinh tế vĩ mô. + Vèn bÞ ø ®äng kh«ng ®Çu t­ ®­îc lµ do l·i xuÊt cña ng©n hµng ngµy cµng cao vµ ¸p lùc ph¶i h¹n chÕ t¨ng tr­ëng tÝn dông, t¨ng dù tr÷ b¾t buéc nªn ng©n hµng ®· c¾t gi¶m h¹n møc tÝn dông thËm chÝ kh«ng quyÕt ®Þnh cho doanh nghiÖp vay vèn. + MÊt vèn: Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ l¹m ph¸t nh­ hiÖn nay c¸c ng©n hµng ®ang gång m×nh ®Ó chèng chäi nh»m ®¶m b¶o c«ng ¨n viÖc lµm cho nh©n viªn. Víi møc l·i xuÊt vay biÕn ®éng trong 5 th¸ng tõ 12% - 21% .C¸c ng©n hµng ®ang r¬i vµo trong tinh tr¹ng mÊt vèn. - Rñi ro trong cho vay: + Nî qu¸ h¹n t¨ng víi tû lÖ lín : Khi các ngân hàng cho vay xuất hiện những khoản nợ quá hạn, việc đầu tiên là các ngân hàng cho vay phải tìm cách thu hồi nợ. Việc thu hồi nợ quá hạn vừa làm mất thời gian của cán bộ cho vay, vừa làm tăng khoản chi phí về đi lại để lấy nợ. Nếu các khoản nợ này có liên quan đến nhiều bên thì ngân hàng cho vay phải chi phí về cả thời gian lẫn tiền cho công việc thương lượng, gặp gỡ cac bên trong quá trình xử lý nợ. Đây là những chi phí trước mắt mà các ngân hàng cho vay phải bỏ ra - Rñi ro trong thanh to¸n: Mét ng©n hµng ho¹t ®éng b×nh th­êng ph¶i ®¶m b¶o ®­îc kh¶ n¨ng thanh to¸n. Kh¶ n¨ng thanh to¸n t­c lµ ®¸p øng ®­îc c¸c nhu cÇu thanh to¸n hiÖn ®¹i, ®ét xuÊt khi cã vÊn ®Ò n¶y sinh vµ ®¸p øng ®­îc kh¶ n¨ng thanh to¸n trong t­¬ng lai. Khi ng©n hµng thiÕu kh¶ n¨ng thanh to¸n, nÕu kh«ng ®­îc gi¶i quyÕt mét c¸ch kÞp thêi cã thÓ dÉn ®Õn mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n. Khi ng©n hµng thõa kh¶ n¨ng thanh to¸n sÏ dÉn ®Õn ø ®äng vèn, lµm gi¶m kh¶ n¨ng sinh lêi, thu nhËp cña ng©n hµng gi¶m. Rñi ro thanh to¸n n¶y sinh do nh÷ng nguyªn nh©n sau: + Do mÊt c©n b»ng gi÷a nguån vèn vµ sö dông vèn, nguån vèn d­ thõa qu¸ lín, trong khi ®ã thÞ tr­êng ®Çu ra h¹n hÑp nªn mét sè ng©n hµng ®· dïng vèn huy ®éng ng¾n h¹n ®Ó cho tËp trung dµi h¹n qu¸ møc, dÉn ®Õn thiÕu hôt kh¶ n¨ng thanh to¸n cuèi cïng. + Lo¹i rñi ro nµy cßn cã thÓ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thanh to¸n cña ng©n hµng, cã thÓ do ng©n hµng bÞ lîi dông trong thanh to¸n ®iÖn tö, thanh to¸n sÐc chÊp nhËn thanh to¸n c¸c chøng tõ gi¶ m¹o hoÆc do nhÇm lÉn, sai sãt trong ho¹t ®éng nghiÖp vô…dÉn ®Õn sù thiÖt h¹i cña ng©n hµng. - Rñi ro thuÇn tuý §©y lµ lo¹i rñi ro kh¸ch quan do thiªn t¹i g©y ra nh­: lôt léi, ®éng ®Êt, ho¶ ho¹n hoÆc do bÞ mÊt trém, bÞ lõa ®¶o, tham nhòng…lµm thiÖt h¹i hay ph¸ huû c¸c tµi s¶n cña ng©n hµng. C¸c rñi ro nµy x¶y ra còng g©y mÊt m¸t, thiÖt h¹i kh«ng nhá cho ng©n hµng. - Rñi ro mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n §©y lµ lo¹i rñi ro ®Æc tr­ng cña NHTM liªn quan ®Õn sù sèng cßn cña ng©n hµng, nã lµ hËu qu¶ cña mét hoÆc nhiÒu lo¹i rñi ro kÓ trªn dÉn ®Õn viÖc NHTM bÞ thua lç, kh«ng cã ®ñ kh¶ n¨ng tr¶ nî cho ng­êi göi tiÒn khi ®Õn h¹n hoÆc kh«ng cã ®ñ tiÒn nhÊt thêi ®Ó chi tr¶ cho nhu cÇu rót tiÒn å ¹t cña kh¸ch hµng t¹i mét thêi ®iÓm. §©y lµ lo¹i rñi ro nghiªm träng nhÊt, nã kh«ng nh÷ng lµm sôp ®æ chÝnh NHTM ®ã mµ cßn lµ nguy c¬ dÉn ®Õn sù ph¸ s¶n cña hµng lo¹t c¸c ch­c n¨ng, c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c cã liªn quan. * C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh rñi ro tÝn dông (1) NQH vµ tû lÖ NQH / Tæng d­ nî (2) Nî khã ®ßi vµ tû lÖ Nî khã ®ßi / Tæng d­ nî (3) TÝnh ®a d¹ng cña tµi s¶n (4) T×nh h×nh tµi chÝnh vµ ph­¬ng ¸n cña ng­êi vay (5) §¶m b¶o tiÒn vay (6) Quan hÖ tÝn dông gi÷a ng©n hµng vµ kh¸ch hµng (7) M«i tr­êng ho¹t ®éng cña ng­êi vay Do thêi gian vµ møc ®é giíi h¹n cña luËn v¨n nªn chØ xÐt hai chØ tiªu chÝnh vµ chñ yÕu: NQH vµ tû lÖ NQH / Tæng d­ nî, Nî khã ®ßi vµ tû lÖ Nî khã ®ßi / Tæng d­ nî - NQH lµ kho¶n nî mµ kh¸ch hµng kh«ng tr¶ ®­îc khi ®· ®Õn h¹n tho¶ thuËn trªn hîp ®ång. - Nî khã ®ßi lµ kho¶n nî qu¸ h¹n ®· qu¸ mét k× gia h¹n nî. - NQH / Tæng d­ nî X 100 Tæng gi¸ trÞ NQH Tæng d­ nî Tû träng NQH = ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh 100 ®ång vèn cho vay cña ng©n hµng th× cã bao nhiªu ®ång ch­a thu ®­îc. Tû lÖ nµy cµng nhá cµng tèt - Nî khã ®ßi / Tæng d­ nî Tæng gi¸ trÞ Nî khã ®ßi Tæng d­ nî Tû träng nî khã ®ßi = X 100 Tû lÖ nµy ph¶n ¸nh tæn thÊt trong ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng Nî khã ®ßi NQH Tû träng = X 100 - Nî khã ®ßi / NQH Tû lÖ nµy ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ c«ng t¸c xö lÝ rñi ro tÝn dông cña ng©n hµng, cho biÕt bao nhiªu NQH kh«ng xö lÝ ®­îc. C¸c chØ tiªu nµy cã liªn quan chÆt chÏ víi nhau vµ ph¶n ¸nh c¸c møc ®é rñi ro tÝn dông kh¸c nhau. §èi víi ng©n hµng viÖc kh¸ch hµng kh«ng tr¶ ®óng h¹n cã liªn quan ®Õn thanh kho¶n: Chi phÝ gia t¨ng ®Ó tÝm nguån míi ®Ó chi tr¶ tiÒn göi vµ cho vay ®óng hîp ®ång 1.2.3. Nguyªn nh©n dÉn ®Õn rñi ro: - Nguyªn nh©n kh¸ch quan Đây là những nguyên nhân gây nên rủi ro co hoạt động kinh doanh của ngân hàng cho vay không xuất phát từ cán bộ cho vay hay ý thức trả nợ của khách hàng mà do môi trường bên ngoài tác động vào. Nguyên nhân này xuất hiện đột ngột, khó đoán, khó kiểm soát, nó thường gây ra những thiệt hại lớn cho khách hàng và ngân hàng cho vay. Bao gồm các nguyên nhan cụ thể sau. * Do sự thay đổi chính sách của chính phủ: Nước ta đang thực hiện quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế sang nền kinh tế thị trường. Do đó phải tuân thủ và chấp nhận sự biến động theo quy luật của nền kinh tế thị trường. Mổi khi nền kinh tế biến động lên, xuống thì lập tức chính phủ phải đưa ra các chính sách kinh tế mới phù hợp với điều kiện hiện hành nhằm hạn chế ảnh hưởng xấu tới nền kinh tế đất nước. Các chính sách của chính phủ thường xuyên quan tâm và có sự thay đổi kịp thời là: + Chính sách tài chính: Chính sách này liên quan đến cơ chế thu chi ngân sách chính phủ. + Chính sách tiền tệ: Chính phủ sử dụng các công cụ như: lãi suất chiết khấu, dự trử bắt buộc, nghiệp vụ thị trường mở… Để điều chỉnh mức cung ứng tiền tệ khi có biến động xẩy ra. + Chính sách đầu tư phát triển: Đây là những chính sách mà khi chính phủ điều chỉnh sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp cho các ngân hàng thương mại, thường là những ảnh hưởng không tích cực cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại. * Nguyên nhân từ phía môi trường pháp lý. Hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại liên quan đến nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, mang tính xã hội cao, khi hệ thống pháp luật ổn định và lành mạnh thì môi trường kinh doanh của ngân hàng thương mại sẽ có nhiều thuận lợi. Ngược lại nếu môi trường pháp lý thiếu đồng bộ, có nhiều khe hở thì rất rể bị lợi dụng gây ra tình trạng tham ô, chiếm đoạt tài sản… Kinh tế xã hội kém ổn định dẫn đến kinh doanh gập nhiều khó khăn, ngân hàng cho vay gặp rủi ro. * Môi trường tự nhiên. Những biến động lớn về thời tiết, khí hậu gây ảnh hưởng hoạt động sản xuất kinh doanh đặc biệt là lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, điều kiện tự nhiên là yếu tố khó dự đoán, nó thường xẩy ra bất ngờ với thiệt hại lớn ngoài tầm kiểm soát của con người. Vì vậy khi có thiên tai địch hoạ xẩy ra khách hàng cùng các ngân hàng cho vay sẽ có nguy cơ tổn thất lớn, phương án, dự án kinh doanh không có nguồn thu … Điều đó đồng nghĩa với các ngân hàng cho vay phải cùng chia sẽ rủi ro với khách hàng của mình. * Môi trường kinh tế xã hội. Môi trường kinh tế xã hội trong một nước biến động chịu ảnh hưỏng của những biến động từ nền kinh tế thế giới, đó là nguyên nhân làm phát sinh rủi ro trong hoạt động kinh doanh của nền kinh tế, từ đó ảnh hưởng tới các lĩnh vực kinh tế trong đó hoạt động kinh doanh tiền tệ chứa nhiều nguy cơ rủi ro lớn nhất. Bên cạnh đó hoạt động cho vay phụ thuộc rất nhiều thói quen, truyền thống, tập quán của ngươi dân. Những yếu tố đó nhiêu khi gây khó khăn và hạn chế mở rộng hoạt động cho vay của các ngân hàng cho vay. - Nguyªn nh©n chñ quan Do chính sách của ngân hàng cho vay không phù hợp, thiếu sự kiểm soát chặt chẽ hoặc đặt mục tiêu lợi nhuận quá cao. Chúng ta đều biết đặc điểm của kinh doanh tiền tệ là: Lợi nhuận cao luôn đi cùng với các ngân hàng cho vay phải biết lựa sức mình để xác định, lợi nhuận hợp lý cho ngân hàng của mình - Trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ cho vay yếu kém dẫn đến cán bộ cho vay không đánh giá chính xác về khách hàng và phương án vay vốn, từ đó làm phát sinh những hợp đồng cho vay kém an toàn. Mức độ rủi ro trong trường hợp này sẽ ngày càng tăng dần trong suốt quá trình kể từ khi xét duyệt đến khi giám sát và cuối cùng là thu nợ. Cùng với sự hạn chế về trình độ là vấn đề phẩm chất đạo đức của cán bộ cho vay. 1.3. ý nghÜa cña phßng ngõa vµ h¹n chÕ rñi ro tÝn dông: - §¶m b¶o an toµn vèn cho ng©n hµng vµ cho kh¸ch hµng göi tiÒn , lµm æn ®Þnh nÒn kinh tÕ nãi chung. - Lµm t¨ng lîi nhuËn cho c¸c ®èi t¸c. - §¶m b¶o an ninh cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. CH¦¥NG 2 THùC TR¹NG RñI RO TÝN DôNG T¹I Ng¢n hµng techcombank chi nh¸nh chî m¬ 2.1. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn: Ngµy 27/3/ 1993 Techcombank ®­îc thµnh lËp víi vèn ®iªu lÖ lµ 20 tû ®ång cã trô së chÝnh ®­îc ®Æt t¹i sè 24 Lý Th­êng KiÖt, Hµ Néi. Víi môc ®Ých lµ nh»m trë thµnh mét ng©n hµng ho¹t ®éng hiÖu qu¶, nèi liÒn víi tiÕt kiÖm víi ®Çu t­ ®ang cÇn vèn kinh doanh, ph¸t triÓn kinh tÕ trong thêi kú më cöa. N¨m 1996 sè vèn ®iÒu lÖ t¨ng lªn 70 tû ®ång, chi nh¸nh Techcom bank Th¨ng Long ®­îc thµnh lËp cïng víi phßng giao dÞch ë NguyÔn ChÝ Thanh, Hµ Néi vµ ë Thµnh Phè Hå ChÝ Minh phßng giao dÞch Th¾ng Lîi ®· ra ®êi. N¨m 1998 trô së chÝnhTechcombank chuyÓn tíi ®Þa chØ 15 §µo Duy Tõ, chi nh¸nh Techcombank §µ N½ng ®­îc thµnh lËp. Lóc nµy m¹ng l­íi cña Techcombank ®· tr¶i dµi c¶ 3 miÒn B¾c- Trung –Nam. N¨m 1999 vèn ®iÒu lÖ cña Techcombankt¨ng lªn 80,2 tû ®ång. §ång thêi phßng giao dÞch ®­¬c khai tr­¬ng ë Kh©m Thiªn, Th¸i Hµ - Hµ Néi. N¨m 2001 vèn ®iÒu lÖ t¨ng lªn 120,345 tû ®ång, ®Ó ®¸p øng tèt h¬n nhu cÇu cña kh¸ch hµng Techcombank ®· chñ ®éng ®Çu t­ ph¸t triÓn c«ng nghÖ b»ng viÖc ký hîp ®ång víi nhµ cung cÇp phÇn mÒm hÖ thèng hµng ®Çu thÕ giíi lµ Temnos Holding vÒ viÖc cung cÊp phÇn mÒm ng©n hµng Globus cho Techcombank. N¨m 2002 vèn ®iÒu lÖ t¨ng lªn 104.435 tû ®ång, c¸c chi nh¸nh cña Hoµn KiÕm – Hµ Néi, chi nh¸nh H¶i Phßng, chi nh¸nh ë Thanh Khª - §µ N½ng, chi nh¸nh T©n B×nh – Thµnh Phè Hå ChÝ Minh lÇn l­ît ®­îc thµnh lËp. Chi nh¸nh ®­îc giao vµ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô sau: - Huy ®éng vèn b»ng néi tÖ vµ ngo¹i tÖ tõ d©n c­ vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ víi nhiÒu h×nh thøc:TiÒn göi tiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n vµ cã kú h¹n, ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, kú phiÕu, chøng chØ tiÒn göi, tiÒn göi cña c¸c tæ chøc tÝn dông, c¸c tæ chøc kinh tÕ... - Cho vay ng¾n h¹n, trung h¹n vµ dµi h¹n (Trong ®ã: cho vay theo h×nh thøc cho vay tõng lÇn, cho vay theo h¹n møc tÝn dông, cho vay theo dù ¸n ®Çu t­, cho vay hîp vèn, cho vay tr¶ gãp...) - Thùc hiÖn c«ng t¸c ng©n quü:Thu chi tiÒn mÆt t¹i Ng©n hµng. - Thùc hiÖn nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ. - Kinh doanh ngo¹i tÖ. - Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô b¶o l·nh. - Thanh to¸n trong hÖ thèng ng©n hµng Techcombank víi c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c. - Cho vay vèn tµi trî, ñy th¸c. - C¸c dÞch vô Ng©n hµng kh¸c. Ban gi¸m ®èc Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng Kinh doanh Phßng KÕ to¸n Tµi chÝnh Phßng Ng©n quü Phßng qu¶ng lý tiÒn göi Phßng thanh to¸n quèc tÕ Phßng Vi tÝnh Phßng KiÓm so¸t Chi nh¸nh Hai Bµ Tr­ng Chi Nh¸nh Th¨ng Long Chi nh¸nh Hoµng Quèc ViÖt Chi nh¸nh Ba §×nh Chi nh¸nh Néi Bµi Phßng Giao DÞch Phßng Giao DÞch Phßng Giao DÞch 3 Phßng Giao DÞch 4 Phßng Giao DÞch 3 Phßng Giao DÞch 5 Phßng Giao DÞch 2.1.1. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y, chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban: Nguồn: B¸o c¸o th­êng niªn Techcombank 2007 * Phòng tổ chức hành chính: Phòng tổ chức hành chính có chức năng tham mưu cho Giám đốc các lĩnh vực: Tổ chức đào tạo CNV, tuyển dụng lao động, quản lý tiền lương, công tác tổng hợp thi đua, công tác hành chính quản trị. * Phòng kinh doanh: Phòng kinh doanh có chức năng tham mưu cho Giám đốc về việc: - Lập kế hoạch kinh doanh tháng, quý, năm của toàn chi nhánh. - Cung cấp thông tin phòng ngừa rủi ro và quản lý điều hành vốn kinh doanh, đảm bảo cung cấp đủ vốn và trực tiếp giao dịch với khách hàng hàng ngày. - Thống kê tổng hợp kết quả kinh doanh hàng tháng và hướng dẫn nghiệp vụ tín dụng đối với các phòng giao dịch. - Xử lý các khoản nợ khó đòi, thực hiện các nghiệp vụ bảo lãnh L/C trả chậm, bảo lãnh cho khách hàng dự thầu, thực hiện hợp đồng và tạm ứng chi phí... * Phòng kế toán tài chính: Chức năng nhiệm vụ của phòng là tổ chức tốt các nghiệp vụ thanh toán, tài chính, hoạch toán theo quy định kế toán của NHCT Việt Nam. Tổ chức hoạch toán phân tích, hoạch toán tổng hợp các loại tài khoản về nguồn vốn, sử dụng vốn của toàn chi nhánh. Chỉ đạo công tác kế toán của các chi nhánh trực thuộc, theo dõi tiền gửi, vay của các chi nhánh và tổ chức thanh toán điện tử trên các chi nhánh, trong hệ thống, thanh toán bù trừ với các ngân hàng trên địa bàn. * Phòng quản lý tiền gửi: Chức năng của phòng là tham mưu cho các Giám đốc trong tổ chức thực hiện các hình thức huy động vốn, điều chỉnh lãi suất và huy động vốn cho phù hợp với cung cầu của từng thời kỳ. Tuyên truyền quảng cáo các hình thức huy động vốn, phối hợp với các phòng kiểm tra tổ chức kiểm tra công tác huy động vốn ở các quỹ tiết kiệm trong toàn chi nhánh. * Phòng thanh toán quốc tế: Phòng thanh toán quóc tế có chức năng tham mưu cho giám đốc chỉ đạo điều hành kinh doanh ngoại tệ trên địa bàn. Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán quốc tế, thu hút và chi trả ngoại hối. * Phòng ngân quỹ: Chức năng của phòng này là tham mưu cho Giám đốc chỉ đạo, điều hành hoạt động ngân quỹ theo quy định, quy chế của ngân hàng nhà nước Việt Nam. Tổ chức tốt việc thu, chi tiền cho khách hàng giao dịch tại trụ sở và các giao dịch, đảm bảo an toàn tài sản. *Phòng kiểm soát: Chức năng thông tin và tham mưu cho Giám đốc về tình hình hoạt động, phòng ban và hoạt động của toàn chi nhánh, Kiểm soát công tác kinh doanh hàng ngày bàng việc tổng hợp phân tích tổng hợp các số liệu trong lĩnh vực kế toán, tín dụng, nguồn vốn đảm bảo chính xác các tài khoản giao dịch, số liệu. Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban trong chi nhánh để kiểm soát tình hình hoạt động của toàn chi nhánh. * Phòng vi tính: Phục vụ công tác kinh doanh hàng ngày bằng việc tổng hợp phân tích các số liệu trong lĩnh vực kế toán, tín dụng nguồn vốn đảm bảo công tác thanh toán điện tử diễn ra trong suốt quá trình làm việc. Phối hợp chặt chẽ với các phòng kế toán, phòng kinh doanh để tổng hợp phân tích thông tin. * Các phòng giao dịch: Mỗi một phòng giao dịch giống như một Ngân hàng thu nhỏ, có các bộ phận huy động vốn, có bộ phận tín dụng làm công tác cho vay, có bộ phân kế toán đảm nhận các công việc kế toán cho vay, nợ, kế toán tiết kiệm thực hiện theo chế độ kế toán báo sổ. Tùy theo tình hình kinh tế từng thời kỳ Giám đốc có giao mức phán quyết cho vay đối với các trưởng phòng cho phù hợp. 2.1.2. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng Techcombank: Ho¹t ®éng huy ®éng vèn. Huy ®éng vèn lµ mét yÕu tè quan träng cña ho¹t ®éng ng©n hµng.Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y Ng©n hµng ®· lu«n chñ ®éng tÝch cùc quan t©m ph¸t triÓn c«ng t¸c huy ®éng vèn.C¸c h×nh thøc huy ®éng còng ®­îc phong phó ®a d¹ng h¬n gãp phÇn t¨ng tr­ëng nguån vèn, t¹o ®­îc c¬ cÊu ®Çu vµo hîp lý. B¶ng 1: KÕt qu¶ huy ®éng vèn §¬n vÞ :tû ®ång ChØ tiªu N¨m2006 N¨m2007 So s¸nh 2007/2006 SètiÒn %/SNV Sè tiÒn %/SNV SètiÒn %/SNV -TG c¸c TCKT 862 20,2 898 14,6 +36 +1,9 -TG c¸c TCTD 1.454 34,2 1.931 31,4 +477 +25,2 -TiÒn tiÕt kiÖm 640 15 972 15,8 +332 +17,5 -Kú phiÕu 1.141 26,8 2.055 33,4 +914 +48,3 -TG vµ vay kh¸c 161 3,8 296 4,8 +135 +7,1 Tæng vèn huy ®éng 4.258 100 6.152 100 +1.894 100 (Nguån sè liÖu: B¸o c¸o ho¹t ®éng kinh doanh 2006-2007) Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy vèn huy ®éng cña Techcombank qua hai n¨m 2006 vµ 2007 cã sù biÕn ®éng kh¸ lín vÒ c¬ cÊu nguån vèn. Nh×n chung vÒ mÆt tuyÖt ®èi, c¸c nguån h×nh thµnh vèn ®Òu t¨ng, cô thÓ n¨m 2006 tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ lµ 862 tû ®ång chiÕm tû träng 20,2% tæng nguån vèn huy ®éng, n¨m 2007 lµ 898 tû ®ång t¨ng 1,9% so víi n¨m 2006 víi con sè tuyÖt ®èi lµ 36 tû ®ång. ViÖc tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ t¨ng 36 tû ®ång thÓ hiÖn uy tÝn còng nh­ chÝnh s¸ch chØ ®¹o l·i suÊt phï hîp Techcombank, tõ ®ã thu hót kh¸ch hµng ngµy cµng ®«ng vµ æn ®Þnh. Ngoµi ra tiÒn göi cña c¸c tæ chøc tÝn dông vµ tiÒn göi tiÕt kiÖm còng t¨ng lªn ®¸ng kÓ, cô thÓ n¨m 2007 tiÒn göi cña c¸c tæ chøc tÝn dông t¨ng 25,2% cßn tiÒn tiÕt kiÖm t¨ng 17,5% so víi n¨m 2006. Tuy nhiªn vÒ mÆt c¬ cÊu th× tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ tæ chøc tÝn dông ®Òu gi¶m tõ 20,2% vµ 34,2% xuèng cßn 14,6 %vµ 31,4%.Trong khi ®ã tiÒn tiÕt kiÖm vµ kú phiÕu l¹i t¨ng tõ 15% vµ 26,8% lªn ®Õn 15,8% vµ 33,4%.TiÒn göi vµ vay kh¸c còng t¨ng tõ 3,8% ®Õn 4,8% vµ chiÕm 7,1% tæng nguån vèn huy ®éng. Ñieàu naøy cho thaáy Ngaân haøng ñaõ coù söï ñieàu chænh veà khaùch haøng. Thay vì taäp trung vaøo caùc toå chöùc kinh teá vaø toå chöùc tín duïng thì nay ñaõ chuyeån qua ñoái töôïng khaùch haøng laø tín duïng tieâu duøng caù nhaân. Ho¹t ®éng cho vay. N¨m 2007 nhê cã nhiÒu chÝnh s¸ch ¸p dông thóc ®Èy ho¹t ®éng cho vay nªn tæng doanh sè cho vay ®· t¨ng nhiÒu so víi n¨m 2006 ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng sè liÖu d­íi ®©y. B¶ng 2: KÕt qu¶ cho vay cña Techcombank chi nh¸nh §¬n vÞ: TriÖu ®ång CHỈ TIÊU N¨m 2006 N¨m 2007 So s¸nh 2006/2007 Sè tiÒn Tû lÖ% Sè tiÒn Tû lÖ% Sè tiÒn Tû lÖ% Doanh sè cho vay + Néi tÖ + Ngo¹i tÖ 3.424.007 2.646.498 777.509 77,3 22,7 4.193.504 3.175.125 1.018.379 75,7 24,3 +769.497 +528.627 +240.870 +69,02 +30,98 Doanh sè thu nî +Néi tÖ + Ngo¹i tÖ 3.668.286 2.770.775 897.511 75,5 24,5 3.761.945 2.774.618 987.327 73,8 26,2 +93.659 +3.843 +89.816 +41.03 +58,97 Tæng d­ nî +Néi tÖ + Ngo¹i tÖ 1571151 1.480.024 91.127 94,2 5,8 2.002.709 1.628.202 374.507 81,3 18,7 +431.558 +148.178 +282.930 +34,33 +65,67 D­ nî ng¾n h¹n + DNNN + DNNQD + Hé s¶n xuÊt + D­ nî kh¸c 1.109.233 949.725 80.308 31.059 48.141 85,6 7,2 2,8 4,3 1.257.701 845.175 241.479 83.008 88.039 67,2 19,2 6,6 7 +148.468 -104.550 +161.171 +51.949 +39.898 -70,41 +108,55 +34,99 +26,87 D­ nî trung dµi h¹n + DNNN + DNNQD + Hé s¶n xuÊt + D­ nî kh¸c 461.918 357.293 58.710 9.885 36.030 77,3 12,7 2,1 7,9 745.008 554.286 109.516 26.075 55.131 74,4 14,7 3,5 7,4 +283.090 +196.993 +50.806 +16.190 +19.101 +69,58 +17,94 +5,7 +6,78 (Nguån sè liÖu:B¸o c¸o kÕt qu¶ tæng kÕt kinh doanh n¨m 2006-2007) Qua sè liÖu cña b¶ng 2 ta cã thÓ thÊy doanh sè cho vay cña Techcombank n¨m 2006 t¨ng 22,47% so víi n¨m 2007 víi con sè tuyÖt ®èi lµ 769.497 triÖu ®ång. Doanh sè thu nî n¨m 2007 lµ 3.761.945 triÖu ®ång t¨ng 2,55% so víi n¨m 2006 víi con sè tuyÖt ®èi lµ 93.656 triÖu ®ång. Tæng d­ nî còng t¨ng víi tèc ®é nhanh (27,47%) víi møc t¨ng tuyÖt ®èi lµ 431.558 triÖu ®ång. Trong n¨m 2007 Ng©n hµng ®· thu hót thªm 18 doanh nghiÖp vay vèn tÝn d¬ng t¹i Ng©n hµng nªn tæng d­ nî cña n¨m 2007 t¨ng lªn so víi n¨m 2006, ®iÒu nµy thÓ hiÖn sù tÝn nhiÖn cña kh¸ch hµng ®èi víi Techcombank Tuy nhiªn nh×n vµo c¬ cÊu doanh sè cho vay, thu nî vµ tæng d­ nî ta thÊy tû träng ngo¹i tÖ ®­îc giao dÞch n¨m 2007 l¹i t¨ng so víi n¨m 2006, nguyªn nh©n chÝnh lµ do trong n¨m 2007 ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn m¹nh mÏ, v× vËy ®Ó ®¸p øng ®­îc nhu cÇu vÒ ngo¹i tÖ t¨ng lªn cho c¸c doanh nghiÖp thanh to¸n nhËp khÈu th× l­îng giao dÞch ngo¹i tÖ ph¶i t¨ng lªn. Trong c¬ cÊu tæng d­ nî, d­ nî ng¾n h¹n lu«n chiÕm mét tû träng rÊt lín. N¨m 2006 d­ nî ng¾n h¹n lµ 70,6%, n¨m 2007 lµ 62,8%.Tuy n¨m 2007 cã xu h­íng gi¶m h¬n so víi n¨m 2006 nh­ng tæng d­ nî cña Ng©n hµng t¨ng chñ yÕu vÉn do tû lÖ d­ nî ng¾n h¹n t¨ng. Lý do cã tû lÖ d# nþ ng¾n h¹n cao nh­ vËy lµ do c¸c doanh nghiÖp kh«ng cã dù ¸n vay trung h¹n kh¶ thi, tøc lµ dù ¸n kh«ng cã tÝnh thùc tÕ, kh«ng ®¶m b¶o tr¶ nî Ng©n hµng. Bëi v× mét dù ¸n vay trung h¹n ®ßi hái rÊt cao c¶ vÒ vi m« vµ vÜ m« vµ ph¶i tr¶i mét qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh kh¾t khe vÒ nhiÒu mÆt. XÐt vÒ c¬ cÊu d­ nî ng¾n h¹n, khu vùc quèc doanh (c¸c kh¸ch hµng chÝnh cña Ng©n hµng) chiÕm tuyÖt ®¹i ®a sè. N¨m 2006 chiÕm tû träng 85,6% d­ nî ng¾n h¹n vµ sang n¨m 2007 gi¶m xuèng cßn 67,2%. Trong khi ®ã, d­ nî ng¾n h¹n cña khu vùc ngoµi quèc doanh l¹i t¨ng. N¨m 2006 lµ 80.308 triÖu ®ång chiÕm 7,2% d­ nî ng¾n h¹n nh­ng sang n¨m 2007 lµ 241.479 triÖu ®ång chiÕm 19,2% d­ nî ng¾n h¹n, t¨ng so víi n¨m 2006 víi con sè tuyÖt ®èi lµ 161.171 triÖu ®ång. Tû träng d­ nî ng¾n h¹n cña hé s¶n xuÊt vµ c¸c ®èi t­îng kh¸c còng kh¸ lín trong tæng d­ nî ng¾n h¹n vµ ®Òu t¨ng so víi n¨m 2006 víi con sè lµ 91.847 triÖu ®ång. Ho¹t ®éng kh¸c - Ho¹t ®éng thanh to¸n: Ho¹t ®éng thanh to¸n trong n­íc vµ quèc tÕ cña Chi nh¸nh Techcombank ngµy cµng ph¸t triÓn víi c¸c h×nh thøc ho¹t ®éng nh­ mua b¸n ngo¹i tÖ, chi tr¶ kiÒu hèi, ph¸t hµnh L/C, trong ®ã næi bËt lµ ho¹t ®éng thanh to¸n L/C. N¨m 2007 thu nhËp tõ ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ ®¹t 2.708 triÖu ®ång. Ho¹t ®éng thanh to¸n cña Chi nh¸nh ®­îc thÓ hiÖn râ qua nguån sè liÖu sau: B¶ng 3: Ho¹t ®éng thanh to¸n cña Chi nh¸nh Techcombak chî M¬ §¬n vÞ: Tû ®ång Chỉ tiêu N¨m 2006 N¨m 2007 T¨ng, gi¶m Sè tiÒn Tû lÖ% Sè tiÒn Tû lÖ% Sè tiÒn Tû lÖ% A. TiÒn mÆt 7320 19.46 6450 13.78 -870 -11.89 B. Kh«ng dïng tiÒn mÆt 30300 80.54 40344 86.22 10044 33.15 1. SÐc chuyÓn kho¶n 450 1.20 274 0.59 -176 -39.11 2. SÐc b¶o chi 280 0.744 200 0.43 -80 -28.57 3. Uû nhiÖm chi 18500 49.18 24800 53.00 6300 34.05 4. Uû nhiÖm thu 72 0.19 70 0.15 -2 -2.78 5. C¸c lo¹i kh¸c 11000 29.24 15000 32.06 4000 36.36 Tæng 37620 100 46794 100 9174 24.39 (Nguån sè liÖu: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña Chi nh¸nh Techcombank chî M¬) Nh×n vµo b¶ng, ta thÊy ho¹t ®éng thanh to¸n cña Ng©n hµng cã tèc ®é t¨ng tr­ëng kh¸ cao, 24,4%. Do tèc ®é t¨ng cña ho¹t ®éng thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt trong khu vùc rÊt cao, 33,15%, ®ång thêi gi¶m c¸c ho¹t ®éng thanh to¸n dïng tiÒn mÆt. §©y lµ thµnh tÝch rÊt tèt cña Chi nh¸nh, bëi v× khu vùc ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh lµ mét trong nh÷ng khu vùc kinh tÕ träng ®iÓm cña Thñ ®«, lµ n¬i tËp trung nhiÒu c¸c doanh nghiÖp, c«ng ty lín, c¸c ho¹t ®éng th­¬ng m¹i dÞch vô diÒn ra ®a d¹ng, phong phó. §ã lµ do b¶n th©n ng©n hµng ®· tËp trung ®Çu t­ khoa häc c«ng nghÖ vµo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh, víi hÖ thèng thanh to¸n qua m¸y ATM trªn ®Þa bµn rÊt réng lín vµ tËp trung ë nh÷ng khu vùc ®«ng d©n trong QuËn. - Trong ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ : + Më L/C nhËp khÈu :351 mãn, trÞ gi¸ 41.195.006 USD + Thanh to¸n L/C nhËp khÈu : 440 mãn, trÞ gi¸ 45.186.498 USD Do ®Æc ®iÓm kh¸ch hµng cña Chi nh¸nh chñ yÕu lµ nh÷ng ®¬n vÞ s¶n xuÊt, th­êng xuyªn nhËp khÈu nguyªn liÖu phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh. V× vËy, nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ t¹i Chi nh¸nh chñ yÕu phôc vô cho më L/C nhËp khÈu, thanh to¸n chuyÓn tiÒn vµ nhê thu nhËp khÈu. - VÒ kinh doanh ngo¹i tÖ + Doanh sè mua : 57.817.873 USD + Doanh sè b¸n : 57.683.860 USD - VÒ chi tr¶ kiÒu hèi + Doanh sè chi tr¶ kiÒu hèi n¨m 2007 lµ 463 mãn, víi trÞ gi¸ 2.068.056 USD + DÞch vô chi tr¶ kiÒu hèi ®­îc tæ chøc, bè trÝ c¸c bé phËn hîp lý nh»m ®¶m b¶o an toµn, nhanh chãng vµ tiÖn lîi. 2.1.3. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Techcombank chi nh¸nh chî M¬: B¶ng 4: KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Techcombank chi nh¸nh chî M¬. §¬n vÞ : Tû ®ång ChØ tiªu N¨m 2006 N¨m 2007 T¨ng gi¶m Sè tiÒn Tû lÖ% Tổng thu nhập 180 225 45 25 Thu từ lãi hoạt động tiền gửi 40 55 15 37.5 Thu từ lãi tiền vay 137 165 28 20.44 Lãi khác 3 5 2 66.67 Tổng chi phí 142 165 23 16.20 Lãi tiền gửi 35 45 10 28.57 Lãi tiền vay tiết kiệm 77 82 5 6.49 Chi khác 30 38 8 26.67 Lợi nhuận trước thuế 38 60 22 57.89 (Nguån sè liÖu: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña Chi nh¸nh Techcombank chî M¬ n¨m 2006, 2007) B¶ng sè liÖu trªn cho thÊy thu nhËp tõ ho¹t ®éng cho vay chiÕm tû lÖ rÊt cao trong tæng doanh thu cña Chi nh¸nh n¨m 2007, cô thÓ lµ chiÕm 73,33% doanh thu hay gãp phÇn lµm cho tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ cña ng©n hµng t¨ng 22 tû ®ång tøc lµ t¨ng 57.89%. Tæng thu nhËp cña n¨m 2007 so víi n¨m 2006 t¨ng 25%. Sè liÖu nµy mét lÇn n÷a t¸i kh¼ng ®Þnh vai trß cña ho¹t ®éng tÝn dông lµ rÊt quan träng ®èi víi ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh. Môc tiªu phÊn ®¸u cña Chi nh¸nh lµ t¨ng tæng d­ nî lªn 2.200 tû ®ång, trªn c¬ së nguån vèn huy ®éng dåi dµo. Cã thÓ ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña ng©n hµng qua c¸c sè liÖu sau ®©y. B¶ng 5: T×nh h×nh d­ nî tÝn dông cña Chi nh¸nh Techcombank chî M¬._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc37266.doc
Tài liệu liên quan