Thanh niên Việt Nam với hội nhập khu vực & thế giới

Mục lục A.GiớI THIệU Đề TàI B.NộI DUNG CHíNH i.cơ sở đề tài 1.CƠ Sở Lí LUậN 2.CƠ Sở THựC TIễN a.Đường lối,chính sách đối ngoại của đảng và nhà nước ta *Mục tiêu của chính sách đối ngoại và nhiệm vụ đối ngoại *Nguyên tắc và phương châm của chính sách đối ngoại b.Nguyên tắc và tư tưởng chỉ đạo công tác thanh niên trong hội nhập khu vực và thế giới *Những quan điểm cần quán triệt trong hội nhập khu vực và thế giới của công tác thanh niên *Tư tưởng và nguyên tắc chỉ đạo hội nhập khu vực v

doc21 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1654 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Thanh niên Việt Nam với hội nhập khu vực & thế giới, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
à thế giới của công tác thanh niên *Vị trí và vai trò của thanh niên trong hội nhập ii.thực trạng về vấn đề thanh niên trong hội nhập khu vực và thế giới 1.những điểm thuận lợi của thanh niên việt nam trong hội nhập 2.những điểm yếu và khó khăn của thanh niên trong hội nhập khu vực và thế giới hiện nay 3.nguyên nhân của những hạn chế tron g hội nhập của thanh niên iii.các kiến nghị của công tác thanh niên trong hội nhập khu vực và thế giới 1.công tác tư tưởng –văn hoá. 2.kiến nghị với đảng và nhà nước 3.kiến nghị với đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh c.kết luận 1.tóm tắt nội dung 2.cảm nghĩ của bản thân về đề tài a.giới thiệu đề tài Đất nước ta qua hơn 20 năm đổi mới đã thu được nhiều thành tựu to lớn: Xây dựng nền kinh tế định hướng XHCH, tạo ta cơ sở vật chất kỹ thuật cho quá trình CNH- HĐH đất nước phấn đấu tới năm 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Thanh niên ngày nay có trách nhiệm to lớn đối với nhiệm vụ xây dựng đất nước. Nó đặt ra cho thành niên nhiều thách thức cũng như tạo cơ hội cho thanh niên – thế hệ trẻ khẳng định vị thế của mình. Là một thanh niên trẻ trong thời đại mới, bản thân không thể thờ ơ với nhiệm vụ cao cả đó. Mà đó là động lực thúc đẩy bản thân hiểu sâu hơn vai trò của thanh niên trong công cuộc đổi mới đất nước. Vì vậy đề tài thanh niên Việt Nam với hội nhập khu vực và thế giới đặt ra nhiệm vụ, quyền lợi của bản thân cũng như thanh niên cả nước trước xu thế toàn cầu hoá.Em hi vọng đề tài này là chìa khoá cho thế hệ trẻ bước vào kỉ nguyên của tri thức nhân loại. B- Nội dung chính: I.Cơ sở của đề tài 1.Cơ sở của lý luận: Hội nhập là việc tham gia các mối quan hệ đối ngoại, hợp tác và liên kết trong phạm vi khu vực và toàn cầu trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Hội nhập là xu thế phát triển khách quan và tất yếu. Trong bối cảnh xu thế hoà bình, hợp tác và phát triển ngày một tăng, các quốc gia đặt ưu tiên trong chính sách là phát triển kinh tế. Nhân tố kinh tế ngày càng có vị trị quan trong trong quan hệ quốc tế chính sách đối ngoại của các nước đều hướng vào phục vụ đường lối và chính sách phát triển của quốc gia trên nguyên tắc độc lập, tự chủ, các nước đẩy mạnh hợp tác với nhau trên nhiều lĩnh vực. Cuộc cách mạng khoa học và kỹ thuật và công nghệ đã bắt đầu vào những năm 70, tiếp tục phát triển mạnh mẽ, với trình độ ngày càng cao, thúc đẩy quá trình chuyển dịch kinh tể thế giới, làm tăng nhanh lực lượng sản xuất, góp phần thúc đẩy quá trình quốc tế hoá diễn ra trên hai cấp độ: Toàn cầu và khu vực. Qúa trình toàn cầu hoá diễn ra đồng thời với việc áp dụng những tiến bộ vượt bậc của khoa học và công nghệ, từng bước hình thành một cơ sở hạ tầng mới mang tính chất toàn cầu cho nền kinh tế thế giới, đó là hệ thống thông tin viễn thông và công nghệ thông tin. Khoa học và công nghệ trở thành động lực của sự biến đổi hệ thống phân công lao động quốc tế, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển từ phân công lao động quốc tế theo chiều rộng sang chiều sâu, với đặc trưng là chuyên môn hoá theo đối tượng thay cho chuyên môn hoá theo ngành. Qúa trình sản xuất một sản phầm được chia ra nhiều công đoạn và ở nhiều nước ,tạo điều kiện cho nhiều nước ,nhất là các nước đang phát triển có thể tham gia ngay từ đầu hệ thống phân công lao động quốc tế.Quá trình toàn cầu hoá còn được thực hiện thông qua sự phát triển mạnh mẽ của thương mại quốc tế đang có vai trò ngày càng lớn đối với sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Quá trình toàn cầu hoá và khu vực hoá là những xu thế khách quan do những biến đổi của nền sản xuất thế giới,diễn ra đồng thời và có những mối quan hệ vừa chặt chẽ,vừa phức tạp.Xu thế toàn cầu hoá đã xuất hiện từ lâu ,đến nay đã phát triển mạnh mẽ,và đạt trình độ cao chưa từng có,mở rộng các lĩnh vực của đời sống xã hội quốc tế.Xu thế khu vực hoá tuy mới xuất hiện nhưng cũng phát triển nhanh chóng.Các tổ chức khu vực bao gồm các nước có chế độ chính trị –xã hội và trình độ phát triển khác nhau theo chiều hướng mở cửa. Một mặt,khu vực hoá là một bước thử nghiệm để tiến tới toàn cầu hoá,là một khâu của xu thế toàn cầu hoá.Mặt khác,xu thế khu vực hoá và lợi ích của một số nước nhất định trong việc mở rộng thị trương,phối hợp nguồn lực...để cùng nhau phát triển,bảo vệ lợi ích các thành viên nhằm đối phó với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ khu vực bên ngoài.Việc toàn cầu hoá sản xuất và phân công lao động quốc tế đang được đẩy mạnh,việc nhiều nước chuyển sang kinh tế thị trường đã góp phần xoá bớt ngăn cách,làm quan hệ kinh tế quốc tế ngày càng được mở rộngtrên tất cả các lĩnh vực. Cùng với quá trình mở rộng quan hệ kinh tế,thì mâu thuẫn và những cọ xát về lợi ích kinh tế giữa các nước tăng lên.Cạnh tranh ,giành giật vốn, thị trường,chạy đua về khoa học và công nghệ giữa các nước tư bản phát triển,giữa các trung tâm kinh tế lớn trên thế giới diễn ra ngày càng quyết liệt.Tuy nhiên để tránh đến ‘chiến tranh kinh tế thương mại”các nước có xu hướng đi vào đàm phán,thoã hiệp và tìm cách giàn xếp mâu thuẫn với nhau.Việc sử dụng khoa học kĩ thuật công nghệ trong nhiều trường hợp lại tạo ra nghịch lý:tăng thêm bóc lột,tăng thêm bất bìng đẳng giữa con người,tăng thêm sự nghèo khổ,nhất là đại đa số các nước dáng phát triển,làm nghiêm trọng các vấn đề an ninh chính trị, kinh tế cuă nhiều quốc gia,làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng của bản thân các nước công nghiệp phát triển và làm xấu thêm môi trường sinh thái.Rõ ràng,cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ,những mâu thuẫn này sẽ còn tồn tại và ngày càng sâu sắc trong quan hệ quốc tế. 2.CƠ Sở THựC TIễN: a.Đường lối,chính sách đối ngoại của đảng và Nhà nước ta: * Mục tiêu của chính sách đối ngoại và nhiệm vụ đối ngoại: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên CNXH khẳng định:mục tiêu của chính sách đối ngoại là tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc và đi lên chủ nghĩa xã hội,gióp phần vào sự nghiệp đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hoà bình,độc lập dân tộc,dân chủ và tiến bộ xã hội”. Đó là mục tiêu của chính sách đối ngoại thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội,gióp phần đưa sự nghiệp dân tộc và chủ nghĩa xã hội đi tới thắng lợi,gióp phần vào sự nghiệp đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hoà bình độc lập dân tộc,dân chủ và tiến bộ xã hội” Từ mục tiêu và phương hướng đó ,nhiệm vụ đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong thời kì lên chủ nghĩa xã hội là:giữ vững hoà bình,mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị,tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc *.Nguyên tắc và phương châm của chính sách đối ngoại Hiện nay,lợi ích cao nhất của dân tộc ta là phát triển kinh tế-xã hội,ổn định chính trị và an ninh quốc gia,giữ vững nền độc lập và thống nhất đất nước,làm cho dân giàu ,nước mạnh,xã hội công bằng, dân chủ văn minh,đi lên theo con đường xã hội chủ nghĩa.Xuất phát từ lợi ích dân tộc ta đã nêu trên ,chính sách đối ngoại dựa trên nguyên tắc:tôn trọng độc lập chủ quyền,toàn vẹn lãnh thổ,không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau,không dùng vũ lực hoặc đe doạ dùng vũ lực trong các quan hệ quốc tế,bình đẳng và trên cơ sở cùng có lợi,đảm bảo góp phần phát triển kinh tế của nước ta,bảo vệ sản xuất,môi trường ,tài nguyên và an ninh quốc gia,giữ gìn và phát huy truyền thống,bản sắc tốt đẹp của văn hoá dân tộc. Trên cơ sở những nguyên tắc trên,trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội,cần giữ vững độc lập tự chủ đi đôi với mở rộng quan hệ quốc tế,đa dạng hoá ,đa phương hoá quan hệ đối ngoại.Xây dựng chủ nghĩa xã hội có thành công hay không,xét cho là do sự lãnh đạo của Đảng,ý chí,trí tuệ của nhân dân và tiềm năng sức mạnh của đất nước ta quyết định.Đó là điều kiện chủ quan ,cơ sở để mở rộng,đa dạng hoá và đa phương hoá quan hệ đối ngoại.Điều kiện khách quan thuận lợi để thực hiện chủ trương này là xu thế của các nước trên thế giới là đều muốn đa dạng hoá ,đa phương hoá quan hệ đối ngoại của mình. Nguồn lực bên trong đóng vai trò quyết định,song muốn đi lên không thể không thu hút nguồn lực bên ngoài,tranh thủ vốn ,công nghệ và kinh nghiệm của nước ngoài.Có tự lực tự cường chúng ta mới có điêù kiện thu hút nguồn lực bên ngoài,vì quan hệ kinh tế dựa trên nguyên tắc bình đẳng ,cùng có lợi. Đa dạng hoá quan hệ nhằm mở rộng quan hệ đối ngoại trên tất cả các lĩnh vực,cả trên mặt chính trị,văn hoá và khoa học kĩ thuật,cả về mặt đảng và nhà nước và các đoàn thể nhân dân,tạo nên sức mạnh tổng hợp phục vụ cho quá trình công nghiệp hoá,hiện đại hoá và bảo vệ Tổ quốc. Đa phương hoá quan hệ đối ngoại nhằm mở rộng quan hệ với tất cả các nước vì hoà bình,độc lập và phát triển đồng thời chú trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các nước láng giềng và các nước trong khu vực,tạo môi trường hoà bình ổn định lâu dài,tạo điều kiện cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong khi mở rộng ,đa dạng hoá và đa phương hóa quan hệ đối ngoại,còn có một phương châm cần quán triệt để xử lí các mối quan hệ :nắm vững hai mặt hợp tác và đấu tranh.Vừa hợp tác vừa đấu tranh trong quan hệ với các đối tượng,giữ vững nguyên tắc và có sách lược linh hoạt nhằm thêm bạn bớt thù,nhằm tranh thủ các lực lượng có thể tranh thủ được,phân hoá và thu hẹp đến mức có thể được các thế lực chống đối hoặc không thân thiện với chúng ta. Từ mục tiêu nhiệm vụ và những nguyên tắc,phương châm của đường lối,chính sách đối ngoại độc lập tự chủ và mở rộng ,đa dạng hoá và đa phương hoá các mối quan hệ,cần quán triệt tư tưởng chủ đạo: giữ vững nguyên tắc độc lập,thống nhất và chủ nghĩa xã hội,đồng thời phải rất năng động và sáng tạo, linh hoạt phù hợp với vị trí ,điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của nước ta trước tình hình diễn biến của tình hình khu vực và thế giới. b.Nguyên tắc và tư tưởng chỉ đạo công tác thanh niên trong hội nhập khu vực và thế giới: * Những quan điểm cần quán triệt trong hội nhập khu vực và thế giới của công tác thanh niên - Giữ vững độc lập tự chủ Trong một thế giới đầy biến động,đa dạng mỗi nước,mỗi dân tộc có một hoàn cảnh riêng và chỉ có họ mới vạch ra đường lối riêng thích hợp với mình.Thực tiễn cách mạng Việt nam trong mấy chục năm đã khẳng định,Việt nam là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng thế giới,cách mạng nước ta là một bộ phận của cách mạng thế giới,sự nghiệp chính nghĩa của dân tộc nằm trong xu thế của những trào lưu tiến bộ của xã hội.Chúng ta một mặt vừa giữ vững và củng cố những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc,vừa tiếp thu những tinh hoa ,học hỏi kinh nghiệm của các dân tộc khác trên thế giới,làm phong phú thêm những hiểu biết ,những tri thức của chúng ta phục vụ cho công cuộc đổi mới,thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. - Kết mạnh sức mạnh bên trong với sức mạnh bên ngoài,sức mạnh dân tộc và sức mạnh quốc tế,sức mạnh truyền thống với sức mạnh thời đại. Đây là quan điểm xuyên suốt chủ trương ,chính sách trên các lĩnh vực,trong bối cảnh nước ta là một nước nghèo nàn lạc hậu,phải đương đầu với các thế lực bên ngoài mạnh hơn mình nhiều lần và một trong những nhân tố đảm bảo cho thắng lợi cho nhân dân ta.Nhận thức rõ tầm quan trọng của sức mạnh quốc tế sức mạnh bên ngoài,chúng ta đã tích cực vận động và tranh thủ sự ủng hộ ,sự đồng tình ,giúp đỡ của các lực lượng hào bình và tiến bộ trên thế giới. - Thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác với tất cả các nước trên thế giới,với các chính đảng,các đoà thể quần chúng,các tổ chức quốc tế và khu vực,các tầng lớp nhân dân. Hoà bình ,ổn định và hợp tác để cùng phát triển cùng với việc các nước tham gia ngày càng nhiều vào hợp tác và liên kết quốc tế đang trở thành những xu thế quan trọng trong quan hệ quốc tế hiện nay.Đảng và Nhà nước đã có những chủ trương và quyết sách đúng đắn và kịp thời đưa đất nước ta vào xu thế đó. Là một nước trong cộng đồng thế giới,việc nước ta tham gia hợp tác,liên kết khu vực và thế giới nhằm Gióp phần tăng cường hoà bình và ổn định ,hợp tác vì sự phát triển của khu vực và thế giới,tranh thủ môi trường quốc tế thuận lợi phục vụ cho công cuộc đổi mới và tạo vị thế quốc tế mới có lợi cho đất nứơc ta trong hệ thống quan hệ quốc tế đang trong quá trình chuyển đổi. Chính sách mở rộng đa dạng hoá đa phương hoá,quan hệ đối ngoại của nước ta trên tất cả các lĩnh vực đã được phát triển nhanh chóng.Giao lưu quốc tế trở nên rất sôi động,lôi cuốn hầu hết các nghành các giới,và các tầng lớp nhân dân.Chúng ta ưu tiên thúc đẩy các mối quan hệ hữu nghị ,hợp tác với các nước láng giềng.Đồng thời chúng ta mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị liên kết với tất cả các nước trên thế giới,phấn đấu vì hoà bình độc lập và phát triển. Trong hợp tác về khoa học và công nghệ,chúng ta cần lưu ý những nhân tố chủ quan và khách quan sau.Một là ,do trình độ phát triển của chúng ta còn thấp,vốn ít,khoa học và công nghệ chưa cao,lao động dư thừa còn nhiều,trong khi dó yêu cầu của chúng ta là giải phóng sức lao động,khai thác mọi tiềm năng để phát triển kinh tế,nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất,nâng cao đời sống của nhân dân.Mặt khác dưới tác động của cách mạng khoa học và kĩ thuật và quá trình quốc tế hoá sản xuất đang phát triển mạnh mẽ,trên thế giới đang diễn raquá trình phân công lao động quốc tế,sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chuyển giao khoa học công nghệ . Trong khi phấn đấu dựng một nền khoa học công nghệ của nước ta,chúng ta cần quan tâm hợp tác khoa học công nghệ với các nước và tiếp thu những tinh hoa của nhân loại,làm giàu thêm tri thức khoa học của mình,bổ sung cho nỗ lực của bản thân nước nhà. Hợp tác giao lưu văn hoá và giáo dục là cần thiết và phải tiếp tục mở rộng,song không thể tiếp nhận những tri thức,giá trị bên ngoài một cách thụ động,mà phải có sự lựa chọn khoa học ,tiếp nhận một cách có chọn lọc những tinh hoa văn hoá nhân loại nhưng đồng thời cần phê phán những văn hoá độc hại.Phải giữ vững ,củng cố và phát triển bản sắc văn hoá dân tộclàm cơ sở mở rộng quan hệ hợp tác,giao lưu trên lĩnh vực này.Đẩy mạnh thông tin,tuyên truyền những văn hoá dân tộc và cách mạng của nước ta đến với thế giới,gióp phần làm phong phú thêm những giá trị nhân văn của nhân loại. *Tư tưởng và nguyên tắc chỉ đạo hội nhập khu vực và quốc tế của công tác thanh niên: Tình hình quốc tế đang có những chuyển biến nhanh chóng ,sâu sắc và phức tạp,cùng với những điều kiện thuận lợi có không ít những thách thức.Hợp tác ,liên kết trở thành xu thế toàn cầu,tham gia vào xu thế đó là tất yếu,song khi tham gia chúng ta cần tỉnh táo phân tích ,đánh giá cả quá trình ,cân nhắc những vấn đề đặt ra để xử thế.Để có phương án tối ưu không bị thua thiệt trong quá trình hội nhập,thanh niên chúng ta cần nhận thức rõ một thực tế quốc tế hiện nay là đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp vẫn diễn ra gay gắt.Để có thể “hội nhập”mà không bị “ hoà tan’’ giữ vững bản sắc dân tộc,thanh niên cần nắm vững những chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta :tôn trọng độc lập,chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ,không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau,không dùng vũ lực hay đe doạ dùng vũ lực trong quan hệ với nhau,bình đẳng và cùng có lợi.Quán triệt và vận dụng những nguyên tắc đó thông qua hợp tác và liên kết chúng ta có thể tranh thủ được sức mạnh bên ngoài ,sức mạnh quốc tế để phát triển đất nước.Trong hợp tác và liên kết cần phát huy cao độ ý thức độc lập ,tự lực tự cường coi đó là nhân tố quan trọng quyết định bảo đảm cho quá trình hợp tác và liên kết đạt hiệu quả. Chúng ta chủ trương đa dạng hoá,đa phương hoá quan hệ đối ngoại với tinh thần việt nam muốn là bạn của tất cả các nước trong cộng đồng thế giới,phấn đấu vì hoà bình,độc lập và phát triển. Cơ sở lựa chọn sự hợp tác liên kếtchính là mục tiêu độc lập ,hoà bình và phát triển cho mỗi dân tộc và cộng đồng thế giới.Với tinh thần mở cửa đa dạng hoá và đa phương hoáquan hệ quốc tế,chúng ta chủ trương phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác trên nhiều lĩnh vực với tất cả những nước tán thành chủ trương đó,không phân biệt nước lớn hay nước nhỏ,chế độ chính trị ,trình độ phát triển hay tôn giáo...để đảm bảo lợi ích dân tộc chân chính và làm trọn nhiệm vụ quốc tế,chúng ta thực hiện phương châm vừa hợp tác vừa đấu tranh.hợp tác có nguyên tắc,đấu tranh với những ý đồ,hành động vi phạm độc lập ,chủ quyền ,toàn vẹn lãnh thổ,không can thiệp vào công việc nội bộ ,không để xảy ra xung đột vũ trang và đấu tranh làm phương hại đến môi trường hoà bình và các điều kiện quốc tế thuận lợi mà ta cần tranh thủ lúc này.Hợp tác và đấu tranh có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.,không thể vì hợp tác mà bỏ đấu tranh và đấu tranh nhằm thúc đẩy hợp tác chứ không phải triệt tiêu hợp tác. Đường lối đối ngoại độc lập ,tự chủ,chính sách mở rộng,đa dạng hoá ,đa phương hoá của Đảng và Nhà nước ta đã được kiểm nghiệm và đạt được những thành tựu to lớn.chúng ta đã cải thiện một cách đáng kể vị thế của Việt nam trên trường quốc tế,nâng cao uy tín của Đảng và Nhà nước và nhân dân ta,ngày càng có nhiều nước ,nhiều đảng ,nhiều tổ chức quốc tế ,các doanh nghiệp quan hệ với ta.Những thành tựu đó là kết quả tổng hợp hoạt động đối ngoại của Đảng ,ngoại giao nước ngoài và đối ngoại nhân dân ,trong đó có hoạt động đối ngoại của thanh niên chúng ta. Hiện nay, đất nước ta đang bước vào thời kì phát triển mới,đẩy mạnh công tác đổi mới,thực hiện quá trình công nghiệp hoá,hiện đại hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa.Các hoạt đọng cần phục vụ một cách thiết thực và có hiệu quả những nhiệm vụ dó ,gióp phần vào thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu ,nước mạnh,xã hội công bằng ,văn minh.Trong mặt trận đối ngoại sôi động đó,công tác đối ngoại thanh niên,sự tham gia của thanh niên việt nam vào hợp tác và liên kết khu vực và thế giới có vai trò quan trọng và đóng gióp tích cực. * Vị trí ,vai trò của thanh niên và công tác thanh niên trong hội nhập: Thanh niên và công tác thanh niên luôn giữ vững vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.Đây là một nội dung quan trọng trong hệ thống chính sách xã hội nói chung và chiến lược con người nói riêng của Đảng cộng sản Việt nam,có liên quan chặt chẽ với toàn bộ hoạt động kinh tế-xã hội của đất nước.Trong giai đoạn mới cách mạng nước ta,vị trí ,vai trò của thanh niên có ý nghĩa hết sức to lớn đối với sự phát triển đi lên của dân tộc.Thực tiễn cách mạng và tiến trình phát triển của xã hội nước ta,cùng với kinh nghiệm của nhiều quốc gia trong khu vực và thế giới đều chỉ ra rằng thanh niên luôn luôn là lực lượng xung kích cách mạng. Vì vậy ,việc nhìn nhận và đánh giá thanh niên trong việc hội nhập khu vực và thế giới là một vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng,có tác dụng chỉ đạo và định hướng cho việc hoạch định các chính sách,lập các dự án ,kế hoạch đầu tư cho công tác thanh niên nhằm phát huy và khai thác có hiệu quả mọi tiềm năng sáng tạo của thanh niên,quan tâm tạo điều kiện,chăm sóc và bồi dưỡng thanh niên ,giúp họ khắc phục những mặt yếu kém,chuẩn bị cho họ hành trang bước vào hội nhập quốc tế một cách có bản lĩnh có mục đích và đem lại kết quả vì sự phồn vinh và phát triển của đất nước và của tuổi trẻ Việt nam. Trong hội nhập khu vực và thế giới ,thanh niên là lực lượng nhanh nhạy trước những biến đổi của tình hình thế giới,có khả năng tiếp thu cái mới,những kiến thức khoa học,kĩ thuật và công nghệ tiên tiến và hiện đại,có kiến thức ngoại ngữ,biết vận dụng những kiến thức và hiểu biết ấy vào sản xuất và đời sống để thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá,hiện đại hoá đất nước.Đánh giá về vị trí, vai trò của thanh niên ,đảng ta chỉ rõ:thanh niên ngày nay là lực lượng xã hội to lớn,có tiềm năng hùng hậu.Kế thừa tinh hoa truyền thống của dân tộc và những thành tựu của cách mạng,qua mở rộng giao lưu quốc tế,thanh niên ta ngày nay có mặt mạnh cơ bản là trình độ học vấn cao hơn trước,tầm nhìn rộng,nhạy cảm với thời cuộc,giàu lòng yêu nước,có khát vọng mau chóng đưa đất nước vượt qua nghèo nàn ,lạc hậu,thực hiện dân giàu nước mạnh ,xã hội văn minh”.đồng thời Đảng ta khẳng định:”sự nghiệp đổi mới có thành công hay không,đất nước bước vào thế kỉ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không,cách mạng Việt nam có vững bước theo con đường chủ nghĩa xã hội hay không phần lớn tuỳ thuộc vào lực lượng thanh niên,vào việc bồi dưỡng ,rèn luyện thế hệ thanh niên;công tác thanh niên có vai trò sống còn của dân tộc,là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng’’.Chính vì vậy mà Đảng,Nhà nước ta coi vấn đề thanh niên có vị trí trung tâm trong chiến lược phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Cùng với sự nghiệp đổi mới của đất nước,Việt nam tham gia hội nhập khu vực và thế giới là môi trường thuận lợi,là cơ hội thanh niên khẳng định vị trí vai trò,vị trí của mình trong xã hội.Trong hội nhập khu vực và thế giới,thanh niên có những đặc điểm nổi bật sau: - Thanh niên là nguồn lực to lớn,là nguồn đào tạo nhân tài của đất nước.Họ là lực lượng lao động chủ yếu trên mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội,đặc biệt tập trung ở những nghành lao động phức tạp,nặng nhọc,nơi khó khăn gian khổ,những nghành nghề và công nghệ mới. - Thanh niên là lực lượng xung kích trong nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc,bảo vệ an ninh,trật tự,an toàn xã hội. - Trong hội nhập khu vực và thế giới,thanh niên biết kế thừa di sản văn hoá dân tộc,noi gương các thế hệ cha anh để tiếp thu những tinh hoa của văn hoá thế giới,thúc đẩy xã hội phát triển,làm cho đất nước giàu mạnh,văn minh và tiến bộ. - Giáo dục,đào tạo ,bồi dưỡng thanh niên về mọi mặt ,giúp thanh niên nâng cao thể lực,trình độ học vấn,khả năng lao động,trình độ ngoại ngữ,trình độ khoa học kĩ thuật và công nghệ để tham gia hội nhập quốc tế có hiệu quả,góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.giáo dục truyền thống,bồi dưỡng nâng cao lòng yêu nước,yêu Chủ Nghĩa Xã Hội và hình thành ở thanh niên đạo đức cách mạng,lối sống ,nếp sống có văn hoá,lành mạnh,giàu lòngnhân nghĩa,biết giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc,đồng thời có khả năng tiếp cận với nền văn minh thế giới. - Phát huy thật tốt lực lượng,tiềm năng vai trò xung kíchcủa thanh niên cho công cuộc bảo vệ tổ quốc,thực hiện công nghiệp hoá ,hiện đại hoá đất nước.Tạo điều kiện cho thanh niên có việc làm có thu nhập và từng bước nâng cao đời sống.đây là vấn dề kinh tế –Xã hội cấp bách hiện nay tác động đến tất cả thanh niên.Yêu cầu phải tăng công tác đào tạo nghề cho thanh niên,phải có chế độ chính sách khuyến khích giúp thanh niên lập thân ,lập nghiệp thông qua nhiều tổ chức khác nhau trong và ngoài nước. II.Thực tế về vấn đề thanh niên trong hội nhập khu vực và thế giới: 1.Những điểm thuận lợi của thanh niên Việt nam trong hội nhập khu vực và thế giới: Hội nhập khu vực và thế giới tạo thêm cơ hội cho thanh niên học tập nghiên cứu tiếp thu kiến thức và kinh nghiệm trong các lĩnh vực: hội nhập đã mở ra khả năng đa dạng hoá giáo dục,đào tạo cả trong và ngoài nước.Sự tác động của hội nhập vừa mang tính trực tiếp,vừa mang tính gián tiếp.sản xuất ngày càng phát triển thì nhu cầu giáo dục và đào tạo càng lớn.do đó,số thanh niên được học tập ngày càng nhiều ,với chất lượng ngày càng cao.Việc học tập ngày càng thiết thực hơn để đáp ứng yêu cầu của kinh tế thị trường trong nước và quốc tế.ngoài ra,thanh niên được khuyến khích đi học ở nước ngoài để tiếp thu kiến thức khoa học ,công nghệ hiện đại.Đảng và Nhà nước ta đã có chủ trương đa dạng hoá các hình thức đào tạo cán bộ khoa học trong và ngoài nước,tranh thủ các nguồn tài trợ học bổngvà khuyến khích du học tự túc để tăng nhanh số người đi học đại học,sau đại học ở nước ngoài. Ngoài ra ,do kinh tế phát triển nhanh nên có nhiều hình thức đào tạo nghề tại chỗ trong các doanh nghiệp trong và ngoài nước,là điều kiện thuận lợi để người lao động trẻ nâng cao tay nghề,tiếp thu công nghệ tiên tiến.Kinh tế phát triển còn tạo điều kiện thuận lợi để đào tạo đội ngũ các nhà doanh nghiệp và phát triển tài năng của các chủ doanh nghiệp trẻ.Khi đội ngũ này trưởng thành sẽ có tác động lớn đến nền kinh tế nước nhà. Mở rộng việc trao đổi thong tin,kiến thức.Hội nhập khu vực và thế giới đã mở ra khả năng liên kết thông tin toàn cầu thông qua các phương tiện thông tin đại chúng,hệ thống viễn thông quốc tế,mạng thông tin toàn cầu...đây là điều kiện thuận lợi cho thế hệ trẻ tiếp xúc, trao đổi thông tin,kiến thức trong nước và ngoài nước. Hội nhập khu vực và thế giới tạo cơ hội tốt để nắm vững ngoại ngữ,tin học....do quan hệ các nước ngày càng tăng nhanh chóng,nên ngoại ngữ và tin học trở thành phương tiện không thể thiếu trong giao tiếp và trong công việc.Trong các công ty nước ngoài ở việt nam,thông thạo ngoại ngữ và thành thạo tin học là điều kiện bắt buộctối thiểu đối với người xin việc để có thể nhận vào làm việc.Yêu cầu cao như vậy tuy có khó khăn,nhưng là cơ hội để thanh niên phấn đấu học hỏi,nắm vững nhiều ngoại ngữ và thành thạo tin học... Hội nhập còn mang lại cho thanh niên cơ hội mở rộng giao lưu văn hoá với các dân tộc trên thế giới:mở rộng giao lưu văn hoá ,nghệ thuật,thể thao là cơ hội tốt để thanh niên tiếp thu những tinh hoa văn hoá cuă nhân loại,từ đó biết trân trọng,gìn giữ những di sản và các giá trị văn hoá dân tộc,góp phần tăng cường đoàn kết giữa các dân tộc. Thanh niên ngày nay tự chủ tự tin ,linh hoạt hơn trong cuộc sống;ham muốn làm giàu và có ý chí vươn lên trong cuộc sống Có tinh thần dân tộc cao,muốn vươn lên ,khong muốn bị tụt hậu và thua kém những nước xung quanh .thanh niên có suy nghĩ và hành động thực tế hơn,giàu lòng nhân ái biết sống vì mọi người Trong cơ chế thị trường,thanh niên có nhiều cơ hội để thể hiện tài năng của mình và tích cực học tập nâng cao trình độ quản lí kinh tế ,quản lí xã hội. 2.Những điểm yếu và khó khăn của thanh niên trong hội nhập khu vực và thế giới hiện nay: -Một số thanh niên ta còn ít hiểu biết về thế giới -Một số thanh niên hay đua đòi,sùng ngoại -Một số thanh niên có xu hướng ngại học,ngại lao động ,thích ăn chơi -Thanh niên còn tự ty,không mạnh dạn -Thiếu kinh nghiệm sống -Thiếu vốn ,thiếu cơ sở vật chất và chuyên gia giỏi.thanh niên ở trong các trường còn thiếu điều kiện học tập,nghiên cứu đào tạo,còn thiếu thực tế,còn học thuộc lòng,tính sáng tạo chưa cao -Đa số thanh niên không có điều kiện giao lưu -Vùng núi,vùng sâu thiếu phương tiệnthông tin.gia đình của một bộ phậnthanh niên khó khăn,không đủ điều kiện để phát huy tiềm năng,trong lúc đó chi phí học tập còn chưa cao. -Một số thanh niênchưa định hướng đúng trong việc lựa chọn nghề,một số thanh niên giỏi bán chất xám,chưa xác định đúng mục đích sống,lao động để giúp đất nước phát triển,năng chạy theo đồng tiền. -Một số thanh niên có khả năng,có trình độ chuyên mônnhưng lại ít tham gia hoạt động chính trị.Một số nơi ,tình trạng cán bộ đoàn quan liêu,ít sâu sát thanh niên.Một số thanh niên nhận thức thấp,ít hiểu biết pháp luật,sa vào nạn nghiện ma tuý,mại dâm ,cờ bạc,chơi số đề,đua xe máy... -Một số thanh niên lo lắng:trong điều kiện phát triển của tin học hiện nay đã xuất hiện nhiều trò chơi hấp dẫn nhưng độc hại,ảnh hưởng đến sự hình thành nhân cách của thanh thiếu niên nhưng chưa quản lí chặt chẽ. 3.Nguyên nhân của những hạn chế trong hội nhập của thanh niên -Trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đã tạo nên một nền kinh tế ngày càng phát triển,đời sông người dân ngày càng cao.do dó thanh niên chưa ý thức được vai trò của mình trong xã hội .một số thanh niên lo chạy theo kinh tế mà không chăm lo nâng cao kiến thức chính trị đã tạo ra sự ít hiểu biết. -Quá trình toàn cầu hoá đã tạo cơ hội cho các quốc gia xích lại gần nhau hơn .Vì thế ,sự xâm nhập văn hoá nước ngoài đã được một bộ phận thanh niên đón nhận một cách không có chọn lọc,dẫn tới đua đòi,sùng ngoại và đánh mất bản sắc văn hoá dân tộc. III-CáC KIếN NGHị Về CÔNG TáC THANH NIÊN TRONG HộI NHậP KHU VựC Và THế GIớI 1.Công tác tư tưởng-văn hoá Giáo dục cho cán bộ,đoàn viên ,thanh niên về tình hình thế giới và đất nước để thanh niên hiểu về trách nhiệm của tuổi trẻ trước vận hội mới ,thời cơ mới và những thách thức mới trong quá trình hội nhập khu vực và thế giới.Thực tế đặt ra là phải chuẩn bị tốt cho thanh niên việt nam bản lĩnh chính trị và khoa học,về thế giới quan và nhân sinh quan,tạo cho họ có lí tưởng cách mạng ,tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng,có lối sống lành mạnh,đạo đức trong sáng. Trong bối cảnh giao lưu kinh tế,chính trị khoa học và công nghệ thì sự tác động ảnh hưởng lẫn nhau về văn hoá ,đạo đức lối sống là tất yếu.Sự giao lưu này sẽ tác động hai chiều tích cực và tiêu cực.Sức sống và sự trường tồn của mỗi dân tộc phụ thuộc vào khả năng hấp thụ những tinh hoa văn hoá thế giới,đồng thời miễn dịch loại bỏ được cặn bã của nền văn hoá đó.Điều này phụ thuộc rất nhiều vào tầm trí tuệ,bản lĩnh văn hoá của mỗi dân tộc và của thế hệ thanh niên.Hội nhập khu vực và thế giới tạo thời cơ thuận lợi để vươn lên tiến kịp văn minh và hiện đại,nhung hội nhập cũng có khả năng hoà tan,mất gốc,trở thành cái bóng của người khác.Chính vì vậy ,giáo dục cho thanh niên gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trong quá trình hội nhập khu vực và quốc tế có ý nghĩa cực kì quan trọng và cấp thiết.Báo cáo đại hội Đảng đã chỉ rõ:’ đi vào kinh tế thị trường ,mở rộng giao lưu quốc tế,công nghiệp hoá ,hiện đại hoá,tiếp thu những tinh hoa của nhân loại,song phải luôn coi trọng những giá trị truyền thống và bản sắc văn hoá dân tộc,quyết không tự đánh mất mình,trở thành bóng mờ hay bản sao chép của người khác’’.Tư tưởng này cần được quán triệt sâu rộng trong hoạt động đời sống xã hội, đặc biệt trong hoạt động của thanh niên hiện nay. Chuẩn bị cho thanh niên có trình độ văn hoá ,khoa học kĩ thuật để tham gia hội nhập là một việc cấp thiết.Việc nâng cao dân trí cho thanh niên ,nhất là thanh niên vùng cao ,vùng xa là một vấn đề được coi trọng.Đi đôi với việc nâng cao văn hoá khoa học kĩ thuật,rất cần nâng cao trình độ ngoại ngữ và tin học cho thanh niên.Ngoại ngữ là phương tiện giao tiếp,là cầu nối thanh niên việt nam với thanh niên các nước,cầu nối tình hữu nghị ,giao lưu ,hợp tác liên kết của trí tuệ nhân loại trong sự hiểu biết ,tôn trọng lẫn nhau trong quan hệ quốc tế.Tin học hiện nay và sau này là phương tiện khoa học hiện đại để thanh niên có thông tin chính xác,đáp ứng nhu cầu hiểu biết,tham gia quản lí kinh tế xã hội của thanh niên. Tăng cường giáo dục truyền thống,đẩy mạnh cuộc vận động xây dự._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docT0525.doc
Tài liệu liên quan