Thiết kế hệ thống nhận diện cử chỉ tay trên ảnh nhiệt sử dụng mô hình VGG16 và SVM

!"#$%&!'%!()!"#*+,!-#.+!/$)+!01!0#2!"34!"56+!7+#! -#$)&!81!/9+,!:;!(>?@!AB!8=:! C?DE-,F4G+!(HB$!-#$I!C?DDEJ6!KLM!(N+,! C?E!O#P+,!&#Q!+,#$)R!/S8JTUI!'#H3!K$)+!"1V=$G+!"#;+,I! "5WX+,!KY$!#ZM!'#H3!(ZM!"[!-#$6+I!K(\>V(0:! SR3$]^!CDE+,F4_+#H3$+#$`??a?bbcd,R3$]eMHRI!CDDE]f#F+,d#MRFge_fFeA+!! ! ! ! !"#$%&%!"#$%&%'(&)*&+,-&.-&)/)&0%1&23%1&45&23%1&)'67+'&%8#$-& 9:;&)&?;@A&@+;%1&B:#&B/;&%:(C&)8D%1&-E#&FG&-8#H-&IH&6J-&8$& -8K%1&%8L%&2#$%&)5&)8M&-'(&-+N%&O%8&%8#$-C&-PQ%1&<'#&)*&-8R&45&23

pdf5 trang | Chia sẻ: huong20 | Ngày: 20/01/2022 | Lượt xem: 218 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Thiết kế hệ thống nhận diện cử chỉ tay trên ảnh nhiệt sử dụng mô hình VGG16 và SVM, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên


Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfthiet_ke_he_thong_nhan_dien_cu_chi_tay_tren_anh_nhiet_su_dun.pdf
Tài liệu liên quan