Thực trạng & Giải pháp năng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Công Thương Hà Nội

Tài liệu Thực trạng & Giải pháp năng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Công Thương Hà Nội: ... Ebook Thực trạng & Giải pháp năng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Công Thương Hà Nội

doc41 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1191 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Thực trạng & Giải pháp năng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Công Thương Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu ë ViÖt Nam hiÖn nay, vÊn ®Ò vèn ®ang lµ ®ßi hái cÊp b¸ch trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ cña n­íc ta. Nã ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh ®Õn sù t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc. §Ó ®¸p øng nhu cÇu vèn cho nÒn kinh tÕ, n­íc ta cÇn ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p, chÝnh s¸ch nh»m huy ®éng tèi ®a nguån vèn nhµn rçi trong nÒn kinh tÕ. ë n­íc ta thÞ tr­êng chøng kho¸n ch­a ph¸t triÓn do vËy l­îng vèn huy ®éng ®­îc b»ng con ®­êng tµi chÝnh trùc tiÕp th«ng qua ph¸t hµnh cæ phiÕu, tr¸i phiÕu vµ c¸c giÊy tê cã gi¸ kh¸c cßn rÊt nhá so víi nhu cÇu vèn cña nÒn kinh tÕ. Do vËy qu¸ tr×nh nhËn vµ truyÒn vèn trªn thÞ tr­êng chñ yÕu ®­îc thùc hiÖn th«ng qua c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i vµ thÞ tr­êng tÝn dông. Nh­ vËy c«ng t¸c huy ®éng vèn cña ng©n hµng ®ãng vai trß quan träng trong nÒn kinh tÕ nãi chung vµ trong ho¹t ®éng cña ng©n hµng nãi riªng. Trong thêi gian häc tËp t¹i tr­êng vµ thêi gian thùc tËp chi nh¸nh Ng©n hµng Sµi Gßn C«ng th­¬ng Hµ Néi, em ®· cè g¾ng nghiªn cøu vµ t×m hiÓu vÒ c«ng t¸c huy ®éng vèn vµ chän ®Ò tµi luËn v¨n tèt nghiÖp: “Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p n¨ng cao hiÖu qu¶ huy ®éng vèn t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng Sµi Gßn C«ng Th­¬ng Hµ Néi”. Néi dung cña luËn v¨n bao gåm 3 ch­¬ng: Ch­¬ng 1: Mét sè lý luËn c¬ b¶n vÒ huy ®éng vèn cña ng©n hµng th­¬ng m¹i Chw¬ng 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i chi nh¸nh ng©n hµng Sµi Gßn C«ng Th­¬ng Hµ Néi Ch­¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ huy ®éng vèn t¹i chi nh¸nh ng©n hµng Sµi Gßn C«ng Th­¬ng Hµ Néi Ch­¬ng 1: Mét sè lý luËn c¬ b¶n vÒ huy ®éng vèn cña NHTM 1.1. Kh¸i niÖm vÒ vèn cña NHTM “ Vèn cña ng©n hµng th­¬ng m¹i lµ nh÷ng gi¸ trÞ tiÒn tÖ do b¶n th©n ng©n hµng th­¬ng m¹i t¹o lËp hoÆc huy ®éng ®­îc dïng ®Ó cho vay, ®Çu t­ hoÆc thùc hiÖn c¸c dÞch vô kinh doanh kh¸c ”. Kh¸i niÖm trªn ®· thÓ hiÖn nh÷ng thµnh phÇn t¹o nªn vèn cña ng©n hµng th­¬ng m¹i. VÒ thùc chÊt vèn cña ng©n hµng th­¬ng m¹i lµ bao gåm c¸c nguån tiÒn tÖ cña chÝnh b¶n th©n ng©n hµng vµ cña nh÷ng ng­êi cã vèn t¹m thêi nhµn rçi, hä chuyÓn tiÒn vµo ng©n hµng víi c¸c môc ®Ých kh¸c nhau: hoÆc lÊy l·i, hoÆc nhê thu, nhê chi hay lµ dïng c¸c s¶n phÈm dÞch vô kh¸c cña ng©n hµng. Nhê viÖc cã ®­îc nguån vèn, c¸c ng©n hµng cã thÓ tiÕn hµnh kinh doanh: cho vay, b¶o l·nh, cho thuª...Nãi chung vèn cña ng©n hµng chi phèi toµn bé vµ quyÕt ®Þnh ®èi víi viÖc thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng cña ng©n hµng th­¬ng m¹i. 1.2. C¬ cÊu vèn cña Ng©n hµng th­¬ng m¹i * Vèn chñ së h÷u Lµ vèn tù cã cña NH do các chủ sở hữu đóng góp, chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn vốn kinh doanh( 8% đến 10%). Bao gồm: - Nguån vèn h×nh thµnh ban ®Çu - Nguån vèn bæ sung trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng - C¸c quü * Vèn huy ®éng Vèn huy ®éng lµ bé phËn lín nhÊt trong tæng nguån vèn cña ng©n hµng th­¬ng m¹i. Víi viÖc huy ®éng vèn, ng©n hµng cã ®­îc quyÒn sö dông vèn vµ cã tr¸ch nhiÖm ph¶i hoµn tr¶ c¶ gèc lÉn l·i ®óng h¹n cho ng­êi göi. Ng©n hµng cã thÓ huy ®éng vèn tõ d©n c­, c¸c tæ chøc kinh tÕ – x· héi... víi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau. Bao gồm: - TiÒn göi tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ + TiÒn göi kh«ng kú h¹n + TiÒn göi cã kú h¹n - TiÒn göi tiÕt kiÖm cña d©n c­ + TiÒn göi tiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n + TiÒn göi tiÕt kiÖm cã kú h¹n - TiÒn göi cña c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c * Vèn ®i vay - Vay ng©n hµng Nhµ n­íc ( ng©n hµng trung ­¬ng ) - Vay c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c - Vay trªn thÞ tr­êng vèn * Vèn kh¸c - Nguån uû th¸c - Nguån trong thanh to¸n -Nguån kh¸c 1.3. Vai trß cña vèn huy ®éng 1.3.1.§èi víi toµn bé nÒn kinh tÕ TiÕt kiÖm vµ ®Çu t­ lµ nh÷ng c¬ së nÒn t¶ng cña nÒn kinh tÕ. TiÕt kiÖm vµ ®Çu t­ cã mèi quan hÖ nh©n qu¶, tiÕt kiÖm gãp phÇn thóc ®Èy, më réng ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, t¨ng c­êng ®Çu t­ vµ ®Çu t­ còng gãp phÇn khuyÕn khÝch tiÕt kiÖm. Nh­ng trong nÒn kinh tÕ c¸c kho¶n tiÕt kiÖm th­êng nhá, lÎ vµ ng­êi tiªn phong trong viÖc tËp hîp vèn hiÖu qu¶ nhÊt chÝnh lµ c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i. Th«ng qua c¸c kªnh huy ®éng vèn, c¸c kho¶n tiÕt kiÖm chuyÓn thµnh ®Çu t­ gãp phÇn lµm t¨ng hiÖu qu¶ cña nÒn kinh tÕ. §èi víi nh÷ng ng­êi cã vèn nhµn rçi: ViÖc huy ®éng vèn cña ng©n hµng tr­íc hÕt sÏ gióp cho hä nh÷ng kho¶n tiÒn l·i hay cã ®­îc c¸c dÞch vô thanh to¸n ®ång thêi c¸c kho¶n tiÒn kh«ng bÞ chÕt, lu«n ®­îc vËn ®éng, quay vßng. §èi víi nh÷ng ng­êi cÇn vèn: Hä sÏ cã c¬ héi më réng ®Çu t­, ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh tõ chÝnh nguån vèn huy ®éng cña ng©n hµng. ViÖc huy ®éng vèn cña ng©n hµng gióp cho nÒn kinh tÕ cã ®­îc sù c©n ®èi vÒ vèn, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. C¸c c¬ héi ®Çu t­ lu«n cã ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn. Qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng sÏ ®­îc thùc hiÖn dÔ dµng h¬n víi viÖc huy ®éng vèn cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i. Tuy viÖc huy ®éng vèn cã thÓ thùc hiÖn b»ng nhiÒu kªnh: thÞ tr­êng chøng kho¸n, ng©n s¸ch nhµ n­íc...nh­ng trong ®iÒu kiÖn n­íc ta hiÖn nay th× huy ®éng vèn qua c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i vÉn lµ h×nh thøc chñ yÕu vµ quan träng nhÊt. 1.3.2. §èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng th­¬ng m¹i. Theo cách nói truyền thống, một NH có 2 lĩnh vực kinh doanh nòng cốt: huy động vốn và lựa chọn tài sản sinh lời để đầu tư các nguồn được. Các NH luôn nỗ lực để đạt được lợi nhuận từ 2 lĩnh vực này. Từ đây có thể thấy rõ tầm quan trọng của công tác huy động vốn đối với các hoạt động của NH. Trong điều kiện vốn NSNN có hạn, vốn tự có của DN và người sản xuất còn ít ỏi, thì vốn đầu tư cho sản xuất kinh doanh chủ yếu dựa vào vốn tín dụng NH. Để có vốn cho vay, các NHTM đã huy động vốn trong xã hội, vốn trong dân, vốn nước ngoài. Mà nguồn vốn NH huy động được nhiều hay ít quyết định đến khả năng mở rộng hay thu hẹp tín dụng. Nguồn vốn huy động được nhiều thì cho vay được nhiều và mang lợi nhuận cao cho NH. Bên cạnh đó, nguồn vốn huy động của NH quyết định đến khả năng cạnh tranh. Nếu nguồn vốn huy động lớn sẽ chứng minh rằng qui mô, trình độ, nghiệp vụ, phương tiện kỹ thuật của NH hiện đại. Với những vai trò hết sức quan trọng đó, các NH luôn tìm cách đưa ra những chính sách quản lý nguồn vốn từ những người gửi tiền và cho vay khác nhau đến việc sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, các nhà quản trị NH luôn tìm cách để đổi mới, hoàn thiện chúng cho phù hợp với tình hình chung của nền kinh tế. Đó là một trong những điều kiện tiên quyết đưa NH đến với thành công. 1.4. hiÖu qu¶ huy ®éng vèn 1.4.1. Kh¸i niÖm HiÖu qu¶ huy ®éng vèn lµ ph¹m trï ph¶n ¸nh tr×nh ®é vµ kh¶ n¨ng ®¶m b¶o thùc hiÖn c«ng t¸c huy ®éng vèn cã hiÖu qu¶ cao víi chi phÝ nhá nhÊt. Cã nghÜa lµ: vÒ mÆt l­îng, hiÖu qu¶ huy ®éng vèn biÓu hiÖn gi÷a kÕt qu¶ thu ®­îc (khèi l­îng gi¸ trÞ, kú h¹n…) vµ chi phÝ bá ra; ®èi víi mÆt chÊt nã ph¶n ¸nh n¨ng lùc vµ tr×nh ®é qu¶n lý cña ng©n hµng. 1.4.2. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ huy ®éng vèn NVH§ kú nµy - NVH§ kú tr­íc *Tû lÖ t¨ng tr­ëng NVH§ = X100% NVH§ kú tr­íc NVH§ lo¹i i *Tû träng tõng NVH§= X100% Tæng NVH§ *Mèi quan hÖ gi÷a sö dông vèn vµ nguån vèn huy ®éng - so s¸nh tæng d­ nî víi tæng nguån vèn huy ®éng - So s¸nh d­ nî víi nguån vèn huy ®éng theo kú h¹n 1.5. C¸c h×nh thøc huy ®éng vèn 1.5.1. Ph©n lo¹i c¨n cø theo thêi gian 1.5.1.1. Huy ®éng ng¾n h¹n §©y lµ h×nh thøc huy ®éng chñ yÕu trong c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i th«ng qua viÖc ph¸t hµnh c¸c c«ng cô nî ng¾n h¹n trªn thÞ tr­êng tiÒn tÖ vµ c¸c nghiÖp vô nhËn tiÒn göi ng¾n h¹n, tiÒn göi thanh to¸n....PhÇn lín sè nµy ®­îc dïng ®Ó cho vay ng¾n h¹n (<=12 th¸ng) hoÆc ®­îc chuyÓn ho¸n kú h¹n ®Ó thùc hiÖn cho vay trung h¹n. Do thêi gian ng¾n nªn l·i suÊt huy ®éng ng¾n h¹n th­êng thÊp, tuy nhiªn tÝnh æn ®Þnh l¹i kÐm. 1.5.1.2. Huy ®éng trung h¹n §©y lµ nguån huy ®éng vèn ng©n hµng qua ph¸t hµnh c¸c c«ng cô nî trung h¹n trªn thÞ tr­êng vèn hoÆc nhËn tiÒn göi trung h¹n (trªn 1 n¨m ®Õn 5 n¨m). Vèn huy ®éng nµy ng©n hµng cã thÓ sö dông t­¬ng ®èi dµi vµ thuËn tiÖn. Tuy nhiªn l·i suÊt huy ®éng nguån nµy th­êng cao h¬n nguån ng¾n h¹n. Nguån huy ®éng trung h¹n rÊt quan träng vµ cÇn thiÕt ®Ó ng©n hµng thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­, thay ®æi c«ng nghÖ vµ cho vay trung, dµi h¹n víi l·i suÊt cao. 1.5.1.3. Huy ®éng dµi h¹n §©y lµ ho¹t ®éng huy ®éng vèn dµi h¹n cña ng©n hµng trªn thÞ tr­êng vèn, víi nguån huy ®éng nµy ng©n hµng cã thÓ sö dông dÔ dµng, cã tÝnh æn ®Þnh cao (trªn 5 n¨m). Do vËy l·i suÊt mµ ng©n hµng ph¶i tr¶ còng rÊt cao. 1.5.2. Ph©n lo¹i c¨n cø theo ®èi t­îng huy ®éng 1.5.2.1. Huy ®éng vèn tõ d©n c­ §©y lµ mét khu vùc huy ®éng ®Çy tiÒm n¨ng cho c¸c ng©n hµng. Ng©n hµng huy ®éng tõ c¸c kho¶n tiÒn nhµn rçi cña d©n chóng vµ sau ®ã chuyÓn ®Õn cho nh÷ng ng­êi cÇn vèn ®Ó më réng ®Çu t­, kinh doanh. Nguån huy ®éng tõ d©n c­ th­êng kh¸ æn ®Þnh . 1.5.2.2. Huy ®éng vèn tõ c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c tæ chøc x· héi §©y lµ nguån huy ®éng ®­îc ®¸nh gi¸ lµ rÊt lín, chiÕm tû träng cao trong tæng nguån vèn. §Ó tiÕt kiÖm thêi gian vµ chi phÝ trong thanh to¸n, c¸c doanh nghiÖp dï lín hay nhá hÇu hÕt ®Òu cã tµi kho¶n trong ng©n hµng. C¸c doanh nghiÖp khi b¸n ®­îc hµng ho¸ ®Òu göi tiÒn vµo ng©n hµng vµ rót ra khi cÇn. Chu kú rót tiÒn cña c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c tæ chøc x· héi kh«ng gièng nhau. V× vËy ng©n hµng lu«n cã trong tay mét kho¶n tiÒn lín mµ m×nh cã thÓ sö dông mét c¸ch t­¬ng ®èi thuËn lîi. Tuy nhiªn ®é lín cña kho¶n tiÒn nµy phô thuéc nhiÒu vµo c¸c dÞch vô, c¸c tiÖn Ých mµ ng©n hµng mang l¹i khi kh¸ch hµng sö dông c¸c dÞch vô. §iÒu nµy khiÕn cho viÖc huy ®éng vèn tõ c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c tæ chøc x· héi g¾n liÒn víi viÖc më réng, c¶i tiÕn c¸c dÞch vô ng©n hµng. 1.5.2.3. Vèn vay tõ c¸c ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng c¸c ng©n hµng th­êng cã c¸c kho¶n tiÒn göi ë lÉn nhau ®Ó thuËn tiÖn trong giao dÞch, thanh to¸n... Ngoµi ra viÖc vay lÉn nhau gi÷a c¸c ng©n hµng còng lµm t¨ng nguån vèn huy ®éng. §iÒu nµy tuy kh«ng th­êng xuyªn song lµ cÇn thiÕt trong ho¹t ®éng kinh doanh cña mçi ng©n hµng th­¬ng m¹i. Khi xuÊt hiÖn viÖc thiÕu hôt dù tr÷ hay kh¶ n¨ng thanh to¸n bÞ ®e do¹... c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i cã thÓ vay lÉn nhau. Qu¸ tr×nh vay nµy lµ mét tho¶ thuËn tÝn dông gi÷a hai bªn. Qu¸ tr×nh t¨ng vèn huy ®éng nµy cã thÓ ®­îc thùc hiÖn ë trªn thÞ tr­êng néi tÖ hay thÞ tr­êng ngo¹i tÖ. Trong sè nh÷ng ng­êi cho ng©n hµng vay cã mét ng­êi ®Æc biÖt, ®ã lµ Ng©n hµng trung ­¬ng. Ng©n hµng trung ­¬ng ®ãng vai trß lµ ng­êi cho vay cuèi cïng ®Ó cøu cho c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i khái c¸c rñi ro trong qu¸ tr×nh kinh doanh. Vèn vay tõ c¸c ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c tuy còng kh¸ dÔ dµng nh­ng sè l­îng th­êng kh«ng nhiÒu vµ chi phÝ huy ®éng th­êng cao h¬n. Do vËy, h×nh thøc nµy c¸c ng©n hµng sö dông kh«ng nhiÒu. 1.5.3. Ph©n lo¹i theo b¶n chÊt c¸c nghiÖp vô huy ®éng vèn H×nh thøc ph©n lo¹i nµy lµ h×nh thøc chñ yÕu ®­îc c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i sö dông hiÖn nay. Ph©n lo¹i theo nghiÖp vô huy ®éng vèn râ rµng t¹o sù thuËn tiÖn cho ng©n hµng khi tiÕn hµnh huy ®éng. C¸c h×nh thøc huy ®éng bao gåm: 1.5.3.1. Huy ®éng vèn qua nghiÖp vô nhËn tiÒn göi * Huy ®éng tiÒn göi kh«ng kú h¹n §©y lµ phÇn tiÒn huy ®éng t­¬ng ®èi quan träng ë nh÷ng n­íc ph¸t triÓn cã tû lÖ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt cao. Môc ®Ých cña c¸c kho¶n tiÒn göi nµy kh«ng ph¶i lµ ®Ó lÊy l·i mµ chñ yÕu dïng ®Ó thanh to¸n. Kh¸ch hµng göi tiÒn phÇn lín lµ nh÷ng tæ chøc kinh tÕ, c¸c doanh nghiÖp, c¸c c¸ nh©n lµm ¨n bu«n b¸n ph¶i thanh to¸n tiÒn hµng ho¸, dÞch vô liªn tôc. Ng­êi göi tiÒn cã thÓ rót tiÒn ra bÊt cø lóc nµo hoÆc ®Ó tr¶ cho ng­êi thø ba. H×nh thøc rót cã thÓ lµ tiÒn mÆt hay lÊy qua h×nh thøc thanh toµn b»ng sÐc. §Æc biÖt ng­êi göi tiÒn cã thÓ kh«ng cÇn trùc tiÕp ®Õn ng©n hµng lÊy mµ cã thÓ rót qua c¸c m¸y rót tiÒn tù ®éng ( m¸y ATM ). Ng©n hµng th­êng b¶o qu¶n lo¹i tiÒn göi nµy trªn hai tµi kho¶n: tµi kho¶n thanh to¸n vµ tµi kho¶n v·ng lai: + Tµi kho¶n thanh to¸n lµ lo¹i tµi kho¶n tiÒn göi mµ chñ tµi kho¶n cã toµn quyÒn sö dông sè tiÒn trªn tµi kho¶n nh­ng chØ trong ph¹m vi sè d­ tiÒn göi. Lo¹i tµi kho¶n nµy lu«n lu«n cã sè d­ cã. + Tµi kho¶n v·ng lai lµ tµi kho¶n cã thÓ d­ cã hoÆc d­ nî, th­êng ®­îc sö dông cho c¸c tæ chøc kinh tÕ. Sè d­ cã thÓ hiÖn tiÒn göi cña kh¸ch hµng cßn sè d­ nî thÓ hiÖn kho¶n tÝn dông ng©n hµng cÊp cho kh¸ch hµng vay. Víi môc ®Ých chñ yÕu khi göi tiÒn lµ ®Ó sö dông c¸c dÞch vô ng©n hµng nªn møc l·i suÊt mµ ng©n hµng tr¶ cho ng­êi göi tiÒn lµ rÊt thÊp, thËm chÝ kh«ng ph¶i tr¶ l·i. Tuy nhiªn ë nhiÒu n­íc cã tû lÖ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt thÊp (trong ®ã cã ViÖt Nam) vµ ®Ó t¨ng møc ®éng viªn tiÒn göi, ng©n hµng vÉn tr¶ l·i cho tiÒn göi nµy (cã nh÷ng thêi ®iÓm ®­îc tr¶ ngang b»ng víi l·i suÊt tiÒn göi tiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n). Tû lÖ huy ®éng tõ nguån nµy sÏ lµ kh¸ cao nÕu ng©n hµng cã c¸c dÞch vô ®a d¹ng, s¶n phÈm ng©n hµng chÊt l­îng cao, hÖ thèng m¹ng l­íi réng r·i ®¸p øng tèt c¸c nhu cÇu cña ng­êi göi tiÒn. * Huy ®éng tiÒn göi cã kú h¹n Lµ c¸c tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n göi vµo ng©n hµng vµ rót ra sau mét thêi h¹n nhÊt ®Þnh. Kho¶n nµy th­êng g¾n víi c¸c tæ chøc kinh tÕ cã chu kú kinh doanh gÇn nh­ x¸c ®Þnh, thêi gian thanh to¸n tiÒn æn ®Þnh, Ýt cã sù biÕn ®éng mµ doanh nghiÖp, tæ chøc kinh tÕ cã thÓ dù kiÕn sè tiÒn cÇn chi ra trong t­¬ng lai víi thêi gian x¸c ®Þnh. V× thÕ hiÖn t¹i ®èi víi doanh nghiÖp lµ vèn t¹m thêi nhµn rçi, hä göi vµo ng©n hµng nh»m môc ®Ých lÊy l·i v× l·i suÊt lo¹i tiÒn göi nµy cao h¬n nhiÒu lÇn so víi l·i suÊt tiÒn göi kh«ng kú h¹n. PhÇn tiÒn göi nµy ng©n hµng sö dông dÔ dµng nªn møc l·i suÊt mµ ng©n hµng ph¶i tr¶ còng cao h¬n. Ng­êi göi tiÒn ngoµi môc ®Ých sö dông c¸c dÞch vô ng©n hµng cßn cã môc ®Ých kiÕm lêi. Do ®ã, sù thay ®æi l·i suÊt sÏ cã t¸c ®éng rÊt nhanh vµ râ nÐt ®èi víi nguån vèn huy ®éng cña ng©n hµng. ë ViÖt Nam, h×nh thøc tiÒn göi cã kú h¹n b»ng c¸c chøng chØ tiÒn göi víi c¸c thêi h¹n 3 th¸ng, 6 th¸ng, 1 n¨m, 2 n¨m... ngµy cµng phæ biÕn, ®· vµ ®ang ph¸t huy vai trß hay viÖc t¹o vèn cho c¸c ng©n hµng. * Huy ®éng tiÒn göi tiÕt kiÖm §©y lµ h×nh thøc phæ biÕn nhÊt, l©u ®êi nhÊt cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i. Bao gåm c¸c lo¹i sau: - TiÒn göi tiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n. H×nh thøc nµy gÇn gièng nh­ huy ®éng tiÒn göi kh«ng kú h¹n. Tuy nhiªn so víi tiÒn göi kh«ng kú h¹n th× sè d­ cña phÇn nµy æn ®Þnh h¬n, Ýt biÕn ®éng h¬n nªn ng©n hµng ph¶i tr¶ l·i suÊt cao h¬n. -TiÒn göi tiÕt kiÖm cã kú h¹n: §©y lµ lo¹i h×nh tiÕt kiÖm phæ biÕn nhÊt, quen thuéc nhÊt ë n­íc ta. Ng­êi göi tiÒn göi vµo ng©n hµng vµ rót ra sau nh÷ng thêi h¹n x¸c ®Þnh: 3 th¸ng, 6 th¸ng... Ng­êi göi kh«ng ®­îc rót tr­íc, nÕu rót tr­íc h¹n th× sÏ bÞ ph¹t. §©y lµ nh÷ng kho¶n tiÒn cã tÝnh æn ®Þnh rÊt cao nªn ng©n hµng ph¶i tr¶ kh¸ch hµng víi l·i suÊt gÇn nh­ lµ cao nhÊt. Tuy nhiªn, ë n­íc ta hiÖn nay, ®Ó t¨ng søc c¹nh tranh, thu hót ®­îc vèn c¸c ng©n hµng ®· rÊt linh ho¹t trong viÖc kh¸ch hµng rót ra tr­íc thêi h¹n. Cã ng©n hµng th× tÝnh l·i cho kh¸ch hµng víi l·i suÊt kh«ng kú h¹n, cã ng©n hµng vÉn tÝnh víi l·i suÊt ®ã víi sè ngµy göi thùc tÕ... 1.5.3.2. Huy ®éng vèn qua nghiÖp vô ®i vay H×nh thøc nµy ngµy cµng chiÕm vai trß quan träng trong m«i tr­êng kinh doanh ®Çy biÕn ®éng nh­ hiÖn nay. C¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i cã thÓ vay tõ nhiÒu nguån: * Vay tõ c¸c tæ chøc tÝn dông §ã lµ c¸c kho¶n vay th«ng th­êng mµ c¸c ng©n hµng vay lÉn nhau trªn thÞ tr­êng liªn ng©n hµng hay thÞ tr­êng tiÒn tÖ. C¸c ng©n hµng th­êng x©y dùng c¸c mèi quan hÖ tèt ®Ó khi thiÕu hôt vèn cã thÓ vay lÉn nhau chø kh«ng vay ng©n hµng trung ­¬ng. * Vay tõ ng©n hµng trung ­¬ng Khi ng©n hµng th­¬ng m¹i x¶y ra t×nh tr¹ng thiÕu vèn th× cã thÓ vay ng©n hµng trung ­¬ng. Ng©n hµng trung ­¬ng cho vay d­íi h×nh thøc t¸i cÊp vèn, chiÕt khÊu, t¸i chiÕt khÊu, cho vay thanh to¸n. 1.5.3.3. Huy ®éng qua ph¸t hµnh c¸c c«ng cô nî §©y lµ h×nh thøc huy ®éng vèn cã hiÖu qu¶ kh¸ cao cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i. Trong qóa tr×nh ho¹t ®éng, ë nh÷ng thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh, ng©n hµng thÊy cÇn ph¶i huy ®éng thªm vèn tr­íc nh÷ng c¬ héi kinh doanh ®Çy hÊp dÉn. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ ng©n hµng huy ®éng vèn ë thÕ chñ ®éng, cã nghÜa lµ cã ®Çu ra míi tÝnh ®Çu vµo. Ng©n hµng x¸c ®Þnh râ quy m« vèn huy ®éng, lo¹i tiÒn huy ®éng vµ ®­a ra c¸c møc chi phÝ hîp lý lµm cho viÖc t¹o vèn cña ng©n hµng thµnh c«ng nhanh chãng. §Ó vay trªn thÞ tr­êng, ng©n hµng cã thÓ ph¸t hµnh kú phiÕu vµ tr¸i phiÕu. - Tr¸i phiÕu ng©n hµng lµ mét giÊy tê cã gi¸, x¸c nhËn kho¶n nî cña kh¸ch hµng ®èi víi ng­êi chñ ng©n hµng víi nh÷ng cam kÕt nh­ thanh to¸n mét sè tiÒn x¸c ®Þnh vµo mét ngµy x¸c ®Þnh trong t­¬ng lai víi thêi h¹n x¸c ®Þnh cho tr­íc. Tr¸i phiÕu ®­îc ph¸t hµnh trong toµn bé hÖ thèng ng©n hµng, chñ yÕu lµ ®Ó huy ®éng vèn trung vµ dµi h¹n. - Kú phiÕu ng©n hµng lµ mét lo¹i giÊy tê nhËn nî ng¾n h¹n do ng©n hµng ph¸t hµnh nh»m huy ®éng vèn trong d©n, chñ yÕu lµ ®Ó phôc vô cho nh÷ng kÕ ho¹ch kinh doanh x¸c ®Þnh cña ng©n hµng nh­ mét dù ¸n, mét ch­¬ng tr×nh kinh tÕ... 1.5.3.4. Huy ®éng vèn qua c¸c h×nh thøc kh¸c. §Ó t¨ng c­êng huy ®éng vèn nhµn rçi tõ d©n c­, c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸c doanh nghiÖp, c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i cßn sö dông c¸c h×nh thøc kh¸c vÒ dÞch vô x· héi: lµm dÞch vô b¶o l·nh, ®¹i lý ph¸t hµnh chøng kho¸n, trung gian thanh to¸n, ®Çu mèi trong hîp ®ång ®ång tµi trî... NÒn kinh tÕ cµng ph¸t triÓn, c¸c dÞch vô trªn cµng mang l¹i cho ng©n hµng nh÷ng nguån huy ®éng lín gióp cho ng©n hµng cã thÓ kinh doanh mét c¸ch an toµn vµ hiÖu qu¶. 1.6. C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn huy ®éng vèn 1.6.1. YÕu tè kh¸ch quan 1.6.1.1. M«i tr­êng chÝnh trÞ ph¸p luËt Mäi ho¹t ®éng kinh doanh trong ®ã cã ho¹t ®éng ng©n hµng ®Òu ph¶i chÞu sù ®iÒu chØnh cña ph¸p luËt. Bëi v× ho¹t ®éng cña ng©n hµng ¶nh h­ëng tíi nhiÒu chñ thÓ trong nÒn kinh tÕ nh­: nhµ ®Çu t­, ng­êi göi tiÒn, ng­êi vay tiÒn… M«i tr­êng ph¸p lý ®em ®Õn cho ng©n hµng nh÷ng c¬ héi song còng ®Æt ra nhiÒu th¸ch thøc míi. §ã lµ luËt c¸c TCTD vµ hÖ thèng c¸c quy ®Þnh cô thÓ trong tõng thêi kú vÒ l·i suÊt, dù tr÷, h¹n møc…Trong sù rµng buéc vÒ ph¸p luËt c¸c yÕu tè cña nghiÖp vô huy ®éng vèn thay ®æi lµm ¶nh h­ëng tíi quy m« hiÖu qu¶ vµ chÝnh s¸ch huy ®éng vèn cña ng©n hµng. 1.6.1.2. M«i tr­êng kinh tÕ C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi vÊn ®Ò t¹o vèn gåm cã: tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ, tû lÖ thÊt nghiÖp, yÕu tè l¹m ph¸t, sù biÕn ®éng cña tû gi¸ hèi ®o¸i…Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn h­ng thÞnh thu nhËp d©n c­ cao vµ æn ®Þnh th× nguån tiÒn vµo ra c¸c ng©n hµng còng æn ®Þnh, sè vèn huy ®éng ®­îc còng dåi dµo, c¬ héi ®Çu t­ còng ®­îc më réng. NÕu nÒn kinh tÕ suy tho¸i th× kh¶ n¨ng khai th¸c vèn ®­a vµo nÒn kinh tÕ bÞ h¹n chÕ, ng©n hµng sÏ gÆp khã kh¨n trong viÖc ®iÒu chØnh l¹i c«ng t¸c huy ®éng vèn. 1.6.1.3. M«i tr­êng v¨n ho¸ x· héi §©y còng lµ nh©n tè ®­îc c¸c nhµ kinh doanh ng©n hµng quan t©m v× nã cã kh¶ n¨ng chi phèi rÊt lín ®Õn hµnh vi tiªu dïng c¸c s¶n phÈm dÞch vô ng©n hµng cña kh¸ch hµng. §ã lµ: phong tôc tËp qu¸n, tr×nh ®é d©n trÝ, lèi sèng cña ng­êi d©n… Ch¼ng h¹n nh­ thãi quen cña ng­êi d©n trong viÖc sö dông tiÒn mÆt, víi t©m lý lo ng¹i tr­íc sù sôt gi¸ cña ®ång tiÒn còng nh­ sù hiÓu biÕt cña ng­êi d©n vÒ c¸c ng©n hµng vµ ho¹t ®éng cña ng©n hµng sÏ cã ¶nh h­ëng rÊt lín tíi ho¹t ®éng huy ®éng vèn cña ng©n hµng. NÕu nh­ d©n c­ cã sù hiÓu biÕt vÒ ng©n hµng còng nh­ c¸c ho¹t ®éng cung cÊp dÞch vô cña ng©n hµng vµ thÊy ®­îc nh÷ng tiÖn Ých, lîi Ých ng©n hµng mang l¹i th× hä sÏ göi nhiÒu tiÒn vµo ng©n hµng h¬n vµ nh­ vËy c«ng t¸c huy ®éng vèn còng thuËn lîi h¬n. ë c¸c n­íc ph¸t triÓn d©n chóng cã thãi quen göi tiÒn vµo ng©n hµng vµ thùc hiÖn thanh to¸n qua ng©n hµng, ng©n hµng lµ mét c¸i g× ®ã kh«ng thÓ thiÕu trong cuéc sèng. Tuy nhiªn víi ®¹i bé phËn c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn nh­ n­íc ta, d©n chóng ch­a cã thãi quen göi tiÒn vµo ng©n hµng ®Ó sö dông dÞch vô ng©n hµng, hä cã thãi quen cÊt tr÷ tiÒn mÆt, vµng b¹c vµ ngo¹i tÖ nªn nã lµ nh©n tè ¶nh h­ëng m¹nh tíi c«ng t¸c huy ®éng vèn cña NHTM. 1.6.2. YÕu tè chñ quan 1.6.2.1. ChiÕn l­îc kinh doanh cña ng©n hµng ChiÕn l­îc kinh doanh cã liªn quan ®Õn huy ®éng vèn bao gåm: ChÝnh s¸ch vÒ gi¸ c¶, l·i suÊt tiÒn göi, tû lÖ hoa hång vµ phÝ dÞch vô. §©y lµ c¸c yÕu tè quan träng. Víi viÖc l·i suÊt huy ®éng t¨ng th× sÏ dÉn ®Õn nguån vèn vµo ng©n hµng t¨ng, rÊt lín. Nh­ng ®ång thêi th× hiÖu qu¶ cña viÖc huy ®éng vèn cã thÓ gi¶m do chi phÝ huy ®éng t¨ng. Do ®ã sè l­îng nguån vèn huy ®éng ®­îc sÏ phô thuéc chñ yÕu vµo chiÕn l­îc kinh doanh hay ®óng h¬n lµ phô thuéc vµo chÝnh b¶n th©n ng©n hµng. 1.6.2.2. N¨ng lùc vµ tr×nh ®é cña c¸n bé ng©n hµng Kh«ng chØ riªng ng©n hµng mµ trong bÊt cø ho¹t ®éng nµo, ngµnh nghÒ nµo, yÕu tè con ng­êi còng ph¶i ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu. Tr×nh ®é, n¨ng lùc, phong c¸ch phôc vô cña c¸n bé nh©n viªn ng©n ¶nh h­ëng rÊt lín tíi hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña ng©n hµng. C¸c nh©n viªn ng©n hµng lµ nh÷ng ng­êi mang l¹i h×nh ¶nh cho ng©n hµng. Do ®ã, ®Ó t¨ng c­êng huy ®éng vèn th× mét ®iÒu cùc kú quan träng lµ c¸c nh©n viªn ng©n hµng ph¶i cã ®ñ nh÷ng tiªu chÝ cña mét nh©n viªn ng©n hµng chuyªn nghiÖp: HiÓu biÕt kh¸ch hµng, HiÓu biÕt nghiÖp vô, HiÓu biÕt quy tr×nh, Hoµn thiÖn phong c¸ch phôc vô. 1.6.2.3. Uy tÝn cña ng©n hµng §ã lµ h×nh ¶nh cña ng©n hµng trong lßng kh¸ch hµng, lµ niÒm tin cña kh¸ch hµng ®èi víi ng©n hµng. Uy tÝn cña mçi ng©n hµng ®­îc x©y dùng, h×nh thµnh trong c¶ mét qu¸ tr×nh l©u dµi. Ng­êi göi tiÒn khi göi th­êng lùa chän nh÷ng ng©n hµng l©u ®êi chø kh«ng ph¶i lµ nh÷ng ng©n hµng míi thµnh lËp. Ng©n hµng lín th­êng ®­îc ­u tiªn lùa chän so víi c¸c ng©n hµng nhá. Mét ®iÒu quan träng ë n­íc ta lµ h×nh thøc së h÷u còng cã ¶nh h­ëng quan träng tíi huy ®éng vèn. C¸c ng©n hµng quèc doanh cã ®é an toµn cao h¬n cho ng­êi göi tiÒn, uy tÝn cña c¸c NHTM quèc doanh cao h¬n so víi c¸c ng©n hµng kh¸c. Nh÷ng ng©n hµng cã uy tÝn lu«n chiÕm ®­îc lßng tin cña kh¸ch hµng lµ tiÒn ®Ò cho viÖc hä huy ®éng ®­îc nh÷ng nguån vèn lín h¬n víi chi phÝ rÎ h¬n vµ tiÕt kiÖm ®­îc thêi gian. 1.6.2.4. Tr×nh ®é c«ng nghÖ ng©n hµng Tr×nh ®é c«ng nghÖ ng©n hµng ®­îc thÓ hiÖn theo c¸c yÕu tè sau: -Thø nhÊt: C¸c lo¹i dÞch vô mµ ng©n hµng cung øng -Thø hai : Tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ng©n hµng -Thø ba: C¬ së vËt chÊt trang thiÕt bÞ phôc vô ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng Tr×nh ®é c«ng nghÖ ng©n hµng ngµy cµng cao, kh¸ch hµng sÏ cµng c¶m thÊy hµi lßng vÒ dÞch vô ®­îc ng©n hµng cung øng vµ yªn t©m h¬n khi göi tiÒn t¹i c¸c ng©n hµng. §©y lµ mét yÕu tè rÊt quan träng gióp ng©n hµng c¹nh tranh phi l·i suÊt v× kh¸ch hµng mµ ng©n hµng phôc vô, kh«ng quan t©m ®Õn l·i suÊt mµ quan t©m ®Õn chÊt l­îng vµ lo¹i h×nh dich vô mµ ng©n hµng cung øng. Víi cïng mét l·i suÊt huy ®éng nh­ nhau, ng©n hµng nµo c¶i tiÕn chÊt l­îng dÞch vô tèt h¬n, t¹o sù thuËn tiÖn h¬n cho kh¸ch hµng th× søc c¹nh tranh sÏ cao h¬n. Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i chi nh¸nh NH SGCT Hµ Néi 2.1. Tæng quan vÒ CN NH Sµi Gßn C«ng Th­¬ng Hµ Néi 2.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña NH Sµi Gßn C«ng Th­¬ng Ng©n hµng TMCP Sµi Gßn C«ng Th­¬ng cã tªn giao dÞch quèc tÕ: SAIGON BANK FOR INDUSTRY AND TRADE Tªn gäi t¾t: SAIGONBANK Héi së chÝnh: 2 Phã §øc ChÝnh – QuËn 1 – Thµnh phè Hå ChÝ Minh Website: Saigonbank.com.vn Lµ Ng©n hµng th­¬ng m¹i cæ phÇn ViÖt Nam ®Çu tiªn ®­îc thµnh lËp trong hÖ thèng Ng©n hµng cæ phÇn t¹i ViÖt Nam hiÖn nay, ra ®êi ngµy 16/10/1987, tr­íc khi cã Ph¸p lÖnh Ng©n hµng, víi vèn ®iÒu lÖ ban ®Çu lµ 650 triÖu ®ång vµ thêi gian ho¹t ®éng lµ 50 n¨m. Sau 20 n¨m thµnh lËp, Ng©n hµng TMCP Sµi Gßn C«ng Th­¬ng ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ: Tæng tµi s¶n h¬n 8.500 tû ®ång T¨ng vèn ®iÒu lÖ tõ 650 triÖu ®ång lªn 1.020 tû ®ång Vèn huy ®éng ®¹t 7400 tû ®ång D­ nî cho vay ®¹t 6.400 tû ®ång ( Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Saigonbank) TÝnh ®Õn 31/12/2007, NH cã quan hÖ ®¹i lý víi 661 ng©n hµng vµ chi nh¸nh t¹i 63 quèc gia vµ vïng l·nh thæ trªn kh¾p thÕ giíi. HiÖn nay, Saigonbank lµ ®¹i lý thanh to¸n thÎ Visa, Master Card, JCB, CUP…vµ lµ ®¹i lý chuyÓn tiÒn kiÒu hèi Moneygram. M¹ng l­íi ho¹t ®éng cña Saigonbank ®­îc më réng gåm 43 chi nh¸nh vµ phßng giao dÞch, 1 trung t©m thÎ Saigonbank, 1 c«ng ty qu¶n lý nî vµ KTTS Cïng víi sù ph¸t triÓn cña NH Sµi Gßn C«ng Th­¬ng, chi nh¸nh Sµi Gßn C«ng Th­¬ng Hµ Néi còng ®· gãp mét phÇn kh«ng nhá vµo nh÷ng thµnh tùu mµ NH ®· ®¹t ®­îc. Chi nh¸nh ®­îc thµnh lËp vµo ngµy 30/01/1993 theo giÊy phÐp sè 0015/GCT cña NH Nhµ n­íc. Ngµy 29/11/1993, UBND thµnh phè Hµ Néi ®· ra quyÕt ®Þnh sè 631Q§/UB cho phÐp thµnh lËp chi nh¸nh NH Sµi Gßn C«ng Th­¬ng víi trô së ho¹t ®éng t¹i: 17 T«n §¶n – QuËn Hoµn KiÕm – Hµ Néi. Ngµy 18.01.1994 chi nh¸nh chÝnh thøc khai tr­¬ng vµ ®i vµo ho¹t ®éng. Sau mét thêi gian dµi ho¹t ®éng chi nh¸nh ®· chuyÓn trô së vÒ 11A §oµn TrÇn NghiÖp – QuËn Hai Bµ Tr­ng vµo th¸ng 7/1997 vµ duy tr× ho¹t ®éng tõ ®ã ®Õn nay. 2.1.2. C¬ cÊu tæ chøc * Tæ chøc bé m¸y S¬ ®å 1: C¬ cÊu tæ chøc chi nh¸nh Ng©n hµng Sµi Gßn C«ng Th­¬ng HN Phßng Kinh Doanh Bé phËn tÝn dông Phßng Ng©n Quü Bé phËn thanh to¸n quèc tÕ Phã Gi¸m §èc Phßng KÕ To¸n Gi¸m §èc * Chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng phßng ban - Phßng KÕ to¸n Phßng KÕ to¸n cña chi nh¸nh Hµ Néi còng lµ phßng giao dÞch, cung cÊp c¸c dÞch vô cña NH cho kh¸ch hµng, ®ång thêi kÕt hîp víi phßng Ng©n quü ®Ó thu chi tiÒn mÆt theo chøng tõ hîp lý, hîp lÖ. Phßng KÕ to¸n thùc hiÖn h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô huy ®éng vèn, cho vay thu nî thu l·i vµ c¸c nghiÖp vô kh¸c cña chi nh¸nh theo quy ®Þnh cña NH Sµi Gßn C«ng Th­¬ng. §ång thêi thùc hiÖn c«ng t¸c thanh to¸n, x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh, quyÕt to¸n thu chi theo kÕ ho¹ch tµi chÝnh, tæng hîp l­u gi÷ hå s¬, h¹ch to¸n kinh tÕ, lËp b¸o c¸o thèng kª. - Phßng Kinh Doanh: gåm 2 bé phËn + Bé phËn TÝn Dông ThiÕt lËp, duy tr× vµ më réng c¸c mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng, tiÕp thÞ tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm dÞch vô cña NH ®èi víi kh¸ch hµng lµ doanh nghiÖp theo ®èi t­îng kh¸ch hµng ®­îc ph©n c«ng, trùc tiÕp tiÕp nhËn c¸c th«ng tin ph¶n håi tõ phÝa kh¸ch hµng; nhËn hå s¬, kiÓm tra tÝnh ®Çy ®ñ vµ hîp ph¸p cña hå s¬, chuyÓn ®Õn Ban, Phßng liªn quan ®Ó thùc hiÖn theo chøc n¨ng. Ph©n tÝch doanh nghiÖp, kh¸ch hµng vay theo quy tr×nh nghiÖp vô, ®¸nh gi¸ tµi s¶n ®¶m b¶o nî vay, tæng hîp c¸c ý kiÕn tham gia cña c¸c ®¬n vÞ chøc n¨ng cã liªn quan. Sau ®ã, quyÕt ®Þnh trong h¹n møc ®­îc giao hoÆc tr×nh duyÖt c¸c kho¶n cho vay b¶o l·nh, tµi trî th­¬ng m¹i. Qu¶n lý hËu giaØ ng©n, gi¸m s¸t liªn tôc c¸c kh¸ch hµng vay vÒ t×nh h×nh sö dông vèn vay, th­êng xuyªn trao ®æi víi kh¸ch hµng ®Ó n¾m v÷ng t×nh tr¹ng cña kh¸ch hµng. Thùc hiÖn cho vay, thu nî theo quy ®Þnh. Xö lý, gia h¹n nî, ®«n ®èc kh¸ch hµng tr¶ nî ®óng h¹n, chuyÓn nî qu¸ h¹n, thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p thu nî. + Bé phËn thanh to¸n quèc tÕ Trªn c¬ së c¸c h¹n møc, kho¶n vay, b¶o l·nh, L/C ®· ®­îc phª duyÖt, bé phËn Thanh to¸n quèc tÕ thùc hiÖn c¸c t¸c nghiÖp trong tµi trî th­¬ng m¹i, phôc vô c¸c giao dÞch thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu cho kh¸ch hµng. VÝ dô: DÞch vô hµng nhËp: th­ tÝn dông, chuyÓn tiÒn…;Hµng XuÊt: L/C xuÊt, kiÒu hèi, thÎ chuyÓn tiÒn nhanh… - Phßng ng©n quü Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô thu chi tiÒn mÆt, vËn chuyÓn tiÒn trªn ®­êng ®I vµ qu¶n lý an toµn kho quü. Thùc hiÖn c¸c dÞch vô nhËn cÊt gi÷ giÊy tê cã gi¸ b»ng tiÒn vµ c¸c tµi s¶n quý cña kh¸ch hµng, nhËn kiÓm ®Õm tiÒn cho c¸c ng©n hµng kh¸c, thu ®æi ngo¹i tÖ cho kh¸ch hµng, thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o theo quy ®Þnh. 2.1.3. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh B¶ng 1: KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh §¬n vÞ: tû ®ång KÕt qu¶ kinh doanh 2005 2006 2007 Tổng thu 38,4 82,4 52,4 Tổng chi 30,4 71,4 43,5 Chªnh lÖch thu chi 8 11 8,9 (Nguån: Phßng KÕ to¸n Chi nh¸nh Ng©n hµng Sµi Gßn C«ng Th­¬ng Hµ Néi) Qua sè liÖu kÕt qu¶ kinh doanh ë b¶ng trªn ta thÊy: Tæng thu vµ tæng chi cña chi nh¸nh n¨m 2006 t¨ng h¬n gÊp 2 lÇn so víi n¨m 2005. Nguyªn nh©n lµ do chi nh¸nh më thªm 3 chi nh¸nh cÊp 2 trùc thuéc nªn tæng thu vµ tæng chi ®Òu t¨ng cao dÉn ®Õn lîi nhuËn cã t¨ng nh­ng kh«ng nhiÒu. Cô thÓ lîi nhuËn cña chi nh¸nh n¨m 2006 t¨ng 3 tû ®ång (37,5%) so víi n¨m 2005. N¨m 2007 tæng thu gi¶m 30 tû ®ång (36,4%) so víi n¨m 2006 do nguyªn nh©n n¨m 2007, 5 chi nh¸nh cÊp 2 trùc thuéc chi nh¸nh Hµ Néi ®­îc t¸ch ra ho¹t ®éng riªng thµnh c¸c chi nh¸nh cÊp 1 ®éc lËp. §ång thêi chi nh¸nh më réng thªm 3 phßng giao dÞch nªn chi phÝ n¨m 2007 còng t¨ng lªn so víi c¸c n¨m kh¸c vµ lîi nhuËn còng gi¶m kh¸ nhiÒu, cô thÓ gi¶m 2,1 tû ®ång (19,1%) so víi n¨m 2006. 2.2.T×nh h×nh huy ®éng vèn vµ sö dông vèn 2.2.1. T×nh h×nh huy ®éng vèn 2.2.1.1.Tæng nguån vèn huy ®éng: B¶ng 2: Tæng nguån vèn huy ®éng §¬n vÞ: tû ®ång ChØ tiªu 2005 2006 2007 2006 so víi 2005 2007 so víi 2006 Sè tiÒn %t¨ng (gi¶m) Sè tiÒn %t¨ng (gi¶m) Tæng nguån vèn 705,4 741,4 643,9 36 5,1 -97,5 -13,1 (Nguån: B¸o c¸o th­êng niªn cña chi nh¸nh Sµi Gßn C«ng Th­¬ng Hµ Néi) Qua sè liÖu vÒ sù thay ®æi tæng nguån vèn huy ®éng cña chi nh¸nh ta thÊy: - N¨m 2005: Tæng nguån vèn huy ®éng ®­îc lµ 705,4 tû ®ång, n¨m 2006: Tæng nguån vèn huy ®éng lµ 705,4 tû ®ång, t¨ng thªm 36 tû ®ång (t­¬ng ®­¬ng t¨ng 5,1%) so víi n¨m 2005, n¨m 2007: Tæng nguån vèn huy ®éng lµ 643,9 tû ®ång, gi¶m 97,5 tû ®ång (t­¬ng øng gi¶m 13,1%) so víi n¨m 2006. Trong 3 n¨m qua, t×nh h×nh huy ®éng vèn cña chi nh¸nh cã nh÷ng biÕn ®éng ®¸ng chó ý, nguån vèn huy ®éng n¨m 2007 cã chiÒu h­íng gi¶m sót. Nguyªn nh©n lµ do khu vùc Hà Néi tËp trung kh¸ nhiÒu ng©n hµng ho¹t ®éng nªn cã sù c¹nh tranh gay g¾t vÒ ho¹t ®éng huy ®éng vèn gi÷a c¸c ng©n hµng. 2.2.1.2.C¬ cÊu nguån vèn huy ®éng theo ®èi t­îng B¶ng 3: C¬ cÊu nguån vèn theo ®èi t­îng §¬n vÞ: tû ®ång ChØ tiªu 2005 2006 2007 2006 so víi 2005 2007 so víi 2006 Sè tiÒn %t¨ng (gi¶m) Sè tiÒn %t¨ng (gi¶m) Huy ®éng tõ d©n c­ 409,3 528,5 450,1 119,2 29,1 -78,4 -14,8 Huy ®éng tõ c¸c TCKT 175,5 132,2 122,9 -43,3 -24,6 -9,3 -7 Huy ®éng tõ nguån kh¸c 120,6 80,7 70,9 -39,9 -33,1 -9,8 -12,1 ( Nguån: B¸o c¸o th­êng niªn cña chi nh¸nh SGCT Hµ Néi) Nguån vèn huy ®éng tõ d©n c­ lu«n chiÕm phÇn tæng nguån vèn huy ®éng, tû träng vèn huy ®éng tõ d©n c­ lu«n chiÕm h¬n 55% tæng nguån vèn huy ®éng, tû lÖ trªn cao nhÊt vµo n¨m 2006 lµ 71,3%. Tuy nhiªn, nguån vèn huy ®éng tõ d©n c­ biÕn ®éng kh«ng ®Òu vµ cã xu h­íng gi¶m: n¨m 2006 t¨ng 29,1% so víi n¨m 2005, nh­ng n¨m 2007 l¹i gi¶m 14,8% so víi n¨m 2006. Nguån vèn huy ®éng tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ chiÕm tû träng kh«ng lín trong tæng nguån vèn huy ®éng: 24,8% (2005), 17,8% (2006), 19% (2007). Vµ cã xu h­íng gi¶m trong 3 n¨m qua: n¨m 2006 gi¶m 24,6% so víi n¨m 2005, n¨m 2007 gi¶m 7% so víi n¨m 2006. T­¬ng tù, vèn huy ®éng tõ c¸c nguån kh¸c còng chiÕm tû träng kh«ng lín: 10%-24%, vµ ®ang cã xu h­íng gi¶m: n¨m 2006 gi¶m 33,1% so víi n¨m 2005, n¨m 2007 gi¶m 9,8% so v¬Ý n¨m 2006. Nh­ vËy, qua 3 n¨m t×nh h×nh huy ®éng vèn cña chi nh¸nh nh×n chung ch­a ®­îc tèt, chi nh¸nh cÇn cã biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng huy ®éng vèn. Tû lÖ huy ®éng tõ d©n c­ chiÕm phÇn lín nguån vèn chøng tá chi nh¸nh ®· ®i ®óng h­íng trong c«ng t¸c huy ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc11070.doc
Tài liệu liên quan