Thực trạng & Giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng trên địa bàn Hà Nội

Tài liệu Thực trạng & Giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng trên địa bàn Hà Nội: ... Ebook Thực trạng & Giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng trên địa bàn Hà Nội

doc38 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1422 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Thực trạng & Giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng trên địa bàn Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mục lục Lêi më ®Çu…………………………………………………………….1 Ch­¬ng I: Cë së lÝ luËn cña c«ng t¸c båi th­êng gi¶i phãng mÆt b»ng I.SỰ CẦN THIẾT VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA C¤NG TÁC BỒI THƯỜNG GIẢI PHONG NG MẶT BẰNG. 1.Kh¸i niệm về bồi thường GPMB 2. Sự cần thiết của c«ng t¸c đền bï GPMB................................................... 2.1 GPMB là yªu cầu tất yếu đối với c¸c dự ¸n đầu tư x©y dựng............ 2.2 C«ng t¸c GPMB góp phần thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, nhằm sử dụng đất đai hợp lý hiệu quả hơn............................................. 2.3 C«ng t¸c GPMB là yªu cầu kh¸ch quan trong qu¸ tr×nh đổi mới........... II. Tổng quan về c«ng t¸c GPMB 1. Bản chất của GPMB ................................................................................. Đối tượng GPMB đa dạng phức tạp .......................................................... . GPMB ảnh hưởng tới mĩ quan, kiến tróc của đ« thị................................ . GPMB tạo ra mức sinh lợi cao hơn cho khu vực xung quanh................... . GPMB đòi hỏi một lượng vốn lớn............................................................ Căn cứ ph¸p lý của c«ng t¸c GPMB ........................................................... 2.1.Quy định của ChÝnh phủ.......................................................................... 2.2. Quy ®Þnh cña thµnh phè Hµ Néi................................................................ 3. VÊn ®Ò thu håi ®Êt vµ båi th­êng gi¶i phãng mÆt b»ng............................... 3.1. §èi t­îng ph¶i båi th­êng thiÖt h¹i........................................................... 3.2. §èi t­îng ®­îc båi th­êng thiÖt h¹i.......................................................... 3.3. T¸i ®Þnh c­............................................................................................... 3.4. Båi th­êng, hç trî..................................................................................... 4. C¨n cø x¸c ®Þnh båi th­êng GPMB........................................................... 5. Tr×nh tù, thñ tôc GPMB.......................................................................... III. Nh÷ng quy ®Þnh vÒ båi th­êng gi¶i phãng mÆt b»ng Båi th­êng thiÖt h¹i vÒ ®Êt.................................................................... Nguyªn t¾c båi th­êng thiÖt h¹i vÒ ®Êt............................................. §iÒu kiÖn ®­îc båi th­êng thiÖt h¹i vÒ ®Êt....................................... Båi th­êng víi ®Êt phi n«ng nghiÖp lµ ®Êt ë...................................... Båi th­êng ®Êt phi n«ng nghiÖp kh«ng ph¶i lµ ®Êt ë........................ Båi th­êng thiÖt h¹i vÒ tµi s¶n.......................................................... Nguyªn t¾c båi th­êng tµi s¶n.......................................................... Båi th­êng ®èi víi nhµ, c«ng tr×nh x©y dùng trªn ®Êt...................... Båi th­êng di chuyÓn må m¶.......................................... Båi th­êng ®èi víi c©y trång, vËt nu«i.............................................. C¸c chÝnh s¸ch hç trî....................................................................... Hç trî æn ®Þnh ®íi sèng vµ æn ®Þnh s¶n xuÊt................................ Hç trî di chuyÓn............................................................................ Hç trî ®µo t¹o chuyÓn ®æi nghÒ cho nh÷ng lao ®éng ph¶i chuyÓn ®æi nghÒ nghiÖp vµ t¹o viÖc lµm.................................................... Hç trî t¸i ®Þnh c­........................................................................... C¸c lo¹i hç trî kh¸c..................................................................... IV. Nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b¨ng vµ yªu cÇu ®èi víi c«ng t¸c nµy Nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng .............................................................. 1.1.C¬ chÕ chÝnh x¸c....................................................................... 1.2. C«ng t¸c giao ®Êt cho thuª ®Êt, cÊp GCNQSD§, thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai vµ nhµ ë................................................................................... 1.3. Quy M« dù ¸n vµ ®Æc ®iÓm kinh tÕ trªn ®Þa bµn............................. 1.4. L­îng vèn dù kiÕn cho dù ¸n........................................................ 1.5. thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n................................................................. 1.6. Quü nhµ, quü ®Êt t¸i ®Þnh c­................................................................ 2. C¸c yªu cÇu ®èi víi c«ng tac GPMB................................................. 2.1. §¶m b¶o tiÕn ®é nhanh chãng, kÞp thêi, chÝnh x¸c........................ 2.2. ®¶m b¶o c«ng b»ng, c«ng khai, d©n chñ......................................... 2.3. §¶m b¶o hµi hoµ lîi Ých cho c¸c bªn cã liªn quan.......................... Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi. §Æc ®iÓm tù nhiªn, kinh tÕ, x· héi thµnh phè Hµ Néi...................... §iÒu kiÖn tù nhiªn................................................................................. §Æc ®iÓm kinh tÕ x· héi.................................................................. HiÖn tr¹ng ph¸t triÓn kinh tÕ........................................................ §Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi............................................ T×nh h×nh sö dông ®Êt trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi Kh¸i qu¸t c«ng t¸c GPMB trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi Dự ¸n Kim Liªn – chợ Dừa Kh¸i qu¸t chung............................................................................... Nội dung của dự ¸n......................................................................... Nguyªn nh©n...................................................................... иnh gi¸............................................................................................ VÊn ®Ò ®Æt ra................................................................................. Chương III: Phương hướng và giải pháp Phương hướng và nhiệm vụ trong thời gian tới Các giải pháp………………………………………………… Giải pháp về kỷ thuật………………………………………. Giải pháp về tổ chức bộ máy giải phóng mặt bằng…….. Nhóm giải pháp pháp luật……………………………………. Nhóm giải pháp về cơ chế chính sách………………….. LỜI MỞ ĐẦU Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn hiến, là trung tâm kinh tế văn hoá, chính trị của cả nước Việt Nam. Vì vậy mà việc quan tâm đúng mực vào sự phát triển của Hà Nội là một điều tất yếu. Quá trình đô thị hoá ngày càng phát triển, làn song di dân từ nông thôn ra thành phố ngày một nhiều , đời sống nhân dân ngày càng nâng cao. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế sự đòi hỏi xây dựng hệ thống giao thông trên toàn thành phố ngày càng cấp bách. Để thi công được các dự án về giao thông một cách nhanh chóng thì đền bù giải phóng mặt bằng là rất quan trọng. Đây cũng là một vấn đề gây bức xúc hiện nay. Đền bù giải phóng mặt bằng là một công việc phức tạp, nhạy cảm liên quan đến nhiều vấn đề, tác động đến nhiều mặt của xã hội và cộng đồng dân cư. Thực tiễn cho thấy công tác đền bù giải phóng mặt bằng là điều kiện tiên quyết để có thể thực hiện dự án đúng tiến độ, điều đó cũng có nghĩa là các dự án đem lại mức lợi nhuận cao nhất theo dự tính và người dân cũng được đền bù thoả đáng. Thực tế trên địa bàn Hà Nội hiện nay, giải phóng mặt bằng vẫn chưa thực hiện tốt, gây nhiều bức xúc trong dư luận, tình trạng phiếu kiện của người dân về việc đền bù là khá phổ biến, dẫn đến việc người dân chống đối , không hợp tác với cơ quan chức năng, không nhận tiền bồi thường. Các chính sách của nhà nước liên tục được thay đổi sao cho phù hợp và đem lại lợi ích cho nhân dân. Chính phủ đã ban hành những quy định khác nhau để giải quyết công tác đền bù giải phóng mặt bằng như: Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Nhận thấy được tầm quan trọng của công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn Hà Nội chúng tôi đã thực hiện đề tài ‘Thực trạng và giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng trên địa bàn Hà Nội’. Trong đề tài này chúng tôi đã nêu ra một số giải pháp mà theo chúng tôi nghiên cứu là nó có hiệu quả trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng trên địa bàn Hà Nội. Kết cấu của đề tài gồm: Chương I: Cơ sở lý luận của công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Chương II: Thực trạng công tác bồi thường , giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chương III: Phương hướng và giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng của thành phố Hà Nội. Trong quá trình làm đề tài chúng tôi đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: Phương pháp duy vật lịch sử, duy vật biện chứng làm nền tảng kết hợp chặt chẽ với phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích và xem xét thực tiễn việc giải phóng mặt xã hội học. bằng, phương pháp điều tra. Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG I. SỰ CẦN THIẾT VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG. 1.Khái niệm về bồi thường GPMB Quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa, đô thị hóa ở nước ta trong những năm gần đây diễn ra hết sức mạnh mẽ. Các khu công nghiệp, khu đô thị đua nhau mọc lên. Quá trình phát triển nhanh chóng kèm theo với nó là những yêu cầu bức thiết. Một trong đó là công tác GPMB mặt bằng để xây dựng cơ sở hạ tầng bao gồm đường xá, khu đô thị mới và các khu công nghiệp, khu chế xuất… Ta có thể hiểu khái niệm về GPMB như sau : GPMB là quá trình Nhà nước thu hôif đất của các đối tượng sử dụng đất (tổ chức, cá nhân, hộ gia đình) chuyển giao cho các chủ dự án tổ chức di dời các đối tượng như nhà ở, cây cối, hoa màu, các công trình xây dựng khác trả lại mặt bằng để thi công công trình trên cơ sở bồi thường thiệt hại, ổn định lại cuộc sống cho đối tượng phải di dời. Bồi thường thiệt hại GPMB có thể hiều là việc chi trả, bù đắp những tổn thất về đất đai và tài sản gắn liền với đất, những chi phí tháo dỡ, di chuyển nhà cửa, vật, kiến trúc công trình hạ tầng kỹ thuật, cây cối hoa mầu và chi phí để ổn định đời sống, chuyển đổi nghề nghiệp cho người sử dụng đất, sở hữu tài sản khi Nhà nước tổ chức thu hồi đất để sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng. Nhà nước có thể bồi thường bằng đất hoặc bằng tiền. Bồi thường thiệt hại bằng tiền được xác định trên cơ sở định gía đất, tài sản trên đất theo những qui định hướng dẫn của Nhà nước. Bồi thường thiệt hại bằng đất là việc dùng một diện tích đất khác bồi thường thiệt hại cho người bị thu hồi, trả các chi phí trực tiếp cho việc thực hiện tổ chức bồi thường, di chuyển GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng, khu tái định cư cho người bị thu hồi trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất mà phải xây dựng khu tái định cư. 2. Sự cần thiết của công tác đền bù GPMB. Trong quá trình phát triển của mỗi quốc gia việc trưng mua, trưng thu, thu hồi những khu đất để xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế như : hệ thống giao thông, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống thủy điện; cở sở hạ tầng xã hội như :trường học, bệnh viện, trung tâm thể dục thể thao, khu vui chơi trí; Cơ sở sản xuất như: khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất và việc mở rộng đô thị, sắp xếp lại hệ thống dân cư… là qui luật tất yếu của sự phát triển. Trong quá trình đầu tư xây dựng các dự án có thu hồi đất, công tác GPMB để tạo địa bàn xây dựng các công trình là hết sức cần thiết. Tốc độ phát triển càng lớn thì nhu cầu xây dựng càng cao, GPMB trở thành một yêu cầu, thách thức ngày càng cấp bách đối với sự thành công không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà cả trong lĩnh vực chính trị, xã hội trong phạm vi một quốc gia. 2.1 GPMB là yêu cầu tất yếu đối với các dự án đầu tư xây dựng: Do quỹ đất có giới hạn và các yêu cầu của nền kinh tế, nhu cầu về văn hóa, xã hội, chúng ta không xây dựng những công trình ở những nơi hoàn toàn vắng vẻ không có người nhất là đối với nhu cầu mở rộng, cải tạo đô thị thì việc xây dựng các công trình trong khu đông dân cư là điều không tránh khỏi. Công tác GPMB trở thành một yêu cầu tiên quyết đi trước một bước trong các dự án xây dựng. Mặt bằng để xây dựng là một yếu tố hết sức quan trọng đối với các dự án đầu tư xây dựng. Có mặt bằng thì mới có thể tiến hành đo đạc, thi công, xây lắp công trình được. Trong trường hợp khu đất đã được giải tỏa gần hết mà chỉ vướng một vài hộ gia đình bị thu hồi đất trong diện GPMB mà chưa chịu di chuyển, tháo dỡ thì cũng không thi công được. 2.2 Công tác GPMB góp phần thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, nhằm sử dụng đất đai hợp lí hiệu quả hơn. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là những phương pháp thống nhất quản lí với toàn bộ đất đai, bảo đảm đất đai được sử dụng hợp lí tiết kiệm hiệu quả. Thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Nhà nước nắm được quỹ đất đai đến từng loại đất, thực hiện quyền định đoạt đối với đất đai, đảm bảo pháp lí cho việc giao đất, có cơ sở để điều chỉnh chính xác đất đai theo hướng sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời Nhà nước dự tính được nguồn ngân sách. Muốn thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hợp lí cần phải sử dụng đất vào mục đích sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Như việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất có mục đích sử dụng khác như công nghiệp, dịch vụ thương mại để đáp ứng được yêu cầu của quá trình phát triển. Ở nước ta phần lớn diện tích đất nông nghiệp ở gần trung tâm các thành phố lớn hoặc có vị trí thuận tiện gần đường quốc lộ đang dần được thay thế vào đó là các khu công nghiệp, khu chế xuất… Việc chuyển đổi mục đích này tạo ra giá trị kinh tế cao hơn rất nhiều lần so với sản xuất nông nghiệp. Vì vậy để có quỹ đất “sạch” phục vụ cho các dự án thì công tác GPMB là yếu tố cần thiết không thể thiếu được trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. GPMB còn cho phép sử dụng có hiệu quả nguồn lực đất đai và là công cụ điều tiết các hoạt động liên quan đến đất đai của các tổ chức, cá nhân. Công tác giải phóng mặt bằng là cơ sở để đảm bảo thực hiện chiến lược phát triển kinh tế và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội đúng hướng. 2.3 Công tác GPMB là yêu cầu khách quan trong quá trình đổi mới. Hiện tại và trong thời gian tới, thủ đô Hà Nội cùng với cả nước có quy mô và tốc độ đầu tư, đô thị hóa cao với hàng loạt các dự án mở rộng không gian thành phố , cải tạo nút giao thông, xây dựng các tuyến đường mới, phát triển nhà,… Thực hiện tốt công tác GPMB chính là đã góp phần đảm bảo nhịp độ đô thị, nâng cao năng lực quản lí đô thị trong tình hình mới. Cùng với quá trình đô thị hóa, dân số ngày một gia tăng, đặc biệt là sự gia tăng nhanh chóng của dân số đô thị do sự di dân cơ học từ nông thôn ra thành phố, sự chia tách hộ. Do đó cần có nhiều con đường lớn đảm bảo sự an toàn, thoải mái trong giao thông và những công trình phục vụ dân sinh khác. Vì vậy, thực hiện công tác GPMB nhằm tạo quỹ đất để thực hiện các công trình đó. II. Tổng quan về công tác GPMB 1. Bản chất của GPMB 1.1.Đối tượng GPMB đa dạng phức tạp Đối với mỗi dự án có sử dụng đất được thực hiện trên một vùng hay một mảnh đất nhất định với mỗi đặc điểm tự nhiên kinh tế xã hội khác nhau. Nếu là khu trung tâm đông dân cư thì việc thu hồi đất gặp rất nhiều khó khăn vì các hộ gia đình bị mất nhà cửa, phải di chuyển đến một nơi ở mới hoàn toàn xa lạ để sinh sống và giá đền bù giữa các dự án cũng khác nhau. 1.2.GPMB ảnh hưởng tới mĩ quan, kiến trúc của đô thị Khi thực hiện các dự án mở đường thì hầu như các hộ gia đình ở mặt đường cũ sẽ mất một phần đất, một số hộ còn mất hết. Trong trường hợp còn đất họ thường tân dụng để xây nhà, kiốt để kinh doanh tạo ra một kiến trúc không đẹp dẫn đến gây mất mĩ quan vì các ngôi nhà thụt ra thụt vào, chiều ngang hẹp hay chiều sâu qua ít, nói chung là không theo một kiểu kiến trúc nào cả (ví dụ như ở ngã tư sở sau khi GPMB xong những hộ còn lại đất với diện tích nhỏ bé, bề ngang dài chỉ khoảng 2m, họ tiếp tục xây dựng nhà 4 hoặc 5 tầng)… Tuy được trang trí hiện đại nhưng vẫ ảnh hưởng tới bộ mặt đô thị. . GPMB tạo ra mức sinh lợi cao hơn cho khu vực xung quanh. Công tác GPMB các dự án có sử dụng đất, đặc biệt là các dự án làm đường giao thông đô thị thường làm cho giá đất của các khu vực xung quanh tăng lên rất cao. Sau khi một con đường mới mở ra nghiễm nhiên những hộ gia đình ở lô trong sẽ ra mặt đường với giá đất cao hơn rất nhiều lần. Việc thu lại khoản chênh lệch này rất khó, đã có ý kiến cho rằng khi thu hồi đất để làm đường nên lấy thêm vào 20-25m lưu thông và phần đất này Nhà nước nên cho thuê hoặc đấu giá để thu lại phần lợi nhuận này vào ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên đó vẫn là vấn đề nan giải mà các cấp chính quyền chưa tìm ra giải pháp thích hợp nhất. . GPMB đòi hỏi một lượng vốn lớn Chúng ta đều biết rằng GPMB liên quan đến việc thu hồi đất và bồi thường thiệt hại về đất và tài sản trên đất trong khi đó giá cả đất đai, bất động sản trên thị trường tự do hiện nay rất cao. Mà công tác GPMB lại thu hồi một diện tích đất rất lớn, có dự án thu hồi vài ha vì thế số tiền bồi thường là rất lớn dù cho giá đất bồi thường tính theo khung gia quy định của Nhà nước. 2. Căn cứ pháp lí của công tác GPMB 2.1 .Quy định của Chính phủ Luật đất đai năm 2003 đã ra đời và Chính phủ đã ban hành 5 Nghị định (NĐ) hướng dẫn thi hành luật đất đai, trong đó có 2 NĐ liên quan đến vấn đề bồi thường thiệt hại GPMB đó là NĐ 197/NĐ-CP ngày 3-12-2004 về bồi thường thiệt hại, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; NĐ 188/2004/NĐ-CP ngày 16-11-2004 về phương pháp giá đất và khung giá đất. Để tránh trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo ý chí chủ quan, Luật đất đai 2003 quy định rõ về trình tự thủ tục và trách nhiệm của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc thu hồi đất tại điều 39,40; đồng thời điều 42 Luật đất đai quy định cụ thể việc bồi thường tái định cư cho người có đất bị thu hồi. 2.2.Quy định của thành phố Hà Nội Căn cứ NĐ 197/2004/NĐ-CP ngày 3-12-2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, ngày 1-2-2005 UBND thành phố Hà Nội ban hành quyết định 26/2005/QĐ-UB quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội. Căn cứ NĐ 188/2004/NĐ-CP ngày 16-11-2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá đất các loại, ngày 29-12-2004 UBND thành phố Hà Nội ban hành quyết định 199/2004/QĐ-UB quy định về việc ban hành các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội. 3.Vấn đề thu hồi và bồi thường GPMB 3.1.Đối tượng phải bồi thường thiệt hại Tổ chức cá nhân trong nước, tổ chức cá nhân nước ngoài được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng, phát triển kinh tế. 3.2.Đối tượng được đền bù thiệt hại Tổ chức, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, hộ gia đình cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức cá nhân nước ngoài đang sử dụng đất mà đất bị thu hồi có đủ điều kiện về quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản trên đất một cách hợp pháp. Người bị thu hồi, bị thiệt hại tài sản gắn liền với đất bị thu hồi được bồi thường đất , tài sản hoặc hỗ trợ và bố trí tái định cư theo quy định tại NĐ 197/2004/NĐ-CP ngày 3-1-2004. 3.3.Tái định cư Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại NĐ 197/2004/NĐ-CP mà phải di chuyển chỗ ở thì được bố trí tái định cư bằng một trong những hình thức sau: Bồi thường bằng nhà ở. Bồi thường bằng giao đất ở mới. Bồi thường bằng tiền để tự lo chỗ ở mới. 3.4.Bồi thường, hỗ trợ NĐ 197/2004/NĐ-CP ngày 3-12-2004 của Chính phủ quy định về bồi thường hỗ trợ: Bồi thường, hỗ trợ đối với toàn bộ diện tích đất bị thu hồi Bồi thường, hỗ trợ về tài sản hiện có gắn liền với đất và các chi phí đầu tư vào đất bị Nhà Nước thu hồi. Hỗ trợ để ổn định sản xuất và sản xuất tại khu tái định cư. 4.Căn cứ xác định giá bồi thường GPMB Theo NĐ 188/2004/NĐ-CP ngày 16-11-2004, khung giá đất ở tại nông thôn cao nhất là 1.250.000 đồng/m2, thấp nhất là 2500 đồng/m2; giá đất ở tại đô thị: giá tối đa là 67.500.000 đồng/m2, thấp nhất là 30.000 đồng/m2. 5.Trình tự, thủ tục GPMB Căn cứ NĐ 197/2004/NĐ-CP ngày 3-12-2004 đã ban hành quyết định 26/2005/QĐ-UB ngày 18-2-2005. Nội dung quyết định quy định về trình tự, thủ tục GPMB :. a.Lập hồ sơ thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Khi nhận được quyết định về thu hồi đất, cho thuê đất hoặc quyết định giao nhiệm vụ chuẩn bị mặt bằng để xây dựng công trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, chủ đầu tư có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư đến UBND quận, huyện nơi có đất bị thu hồi; đồng thời báo cáo thường trực Ban chỉ đạo GPMB thành phố để tổng hợp theo dõi. b. Tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư - Trong thời hạn không quá 5 ngày sau khi nhận hồ sơ của chủ đầu tư, UBND quận, huyện có trách nhiệm thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án; đồng thời giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị có liên quan. - Trong thời hạn không quá 10 ngày sau khi thành lập Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư có trách nhiệm trình chủ tịch UBND quận, huyện phê chuẩn kế hoạch GPMB cho đơn vị được giao đất, trong đó bao gồm cả nội dung về áp dụng chính sách giá đất tính bồi thường thiệt hại, giá bồi thường, hỗ trợ về tài sản, cây cối, hoa màu… theo quy định. - Trong thời gian không quá 3 ngày sau khi nhận hồ sơ, Chủ tịch UBND quận, huyện có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch GPMB … đồng thời báo cáo UBND thành phố và thường trực ban chỉ đạo GPMB thành phố để tổng hợp, chỉ đạo. - Các cơ sở pháp lí để thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các chính sách áp dụng được niêm yết công khai trong suốt thời gian thực hiện tại nơi làm việc của hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trụ sở UBND phường, xã, thị trấn nơi thu hồi đất. Trong thời gian niêm yết, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và UBND phường, xã, thị trấn phân công cán bộ thu thập ý kiến đóng góp, phản ánh của tổ chức, cá nhân. c. Điều tra xác lập số liệu về đất đai, tài sản để làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. - Căn cứ kế hoạch GPMB được UBND quận, huyện phê duyệt chậm nhất sau 3 ngày, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chủ đầu tư phối hợp với UBND phường, xã, thị trấn tổ chức họp với các cá nhân, tổ chức sử dụng nằm trong phạm vi dự án để phổ biến các văn bản chính sách liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hướng dẫn kê khai. - Trong thời gian không quá 5 ngày kể từ ngày nhận được tơ khai, các tổ chức, hộ gia đình bị thu hồi đất phải kê khai và nộp các tờ khai cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quận, huyện. - Điều tra xác nhận hồ sơ làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. d. Lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. - Căn cứ kế hoạch thực hiện, các biên bản điều tra, kê khai và xác nhận hồ sơ Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư soạn thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. - Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại trụ sở UBND phường, xã, thị trấn; đồng thời gửi tới người sử dụng nhà, đất bị thu hồi để kiểm tra, góp ý kiến trong thời hạn 3 ngày. - Sau khi thực hiện công khai phương án tại trụ sở UBND phường, xã, thị trấn và đến từng chủ sử dụng đất, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quận, huyện hoàn thiện các phương án chi tiết và tổ chức thẩm định. - Sau khi phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, UBND quận, huyện chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chủ đầu tư tổ chức công khai phương án, tiến độ thực hiện. e. Tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được phê duyệt - Trong thời gian không quá 3 ngày sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức được giao đất có trách nhiệm thông báo công khai tại trụ sở UBND phường, xã, thị trấn trên hệ thống truyền thông về phương án cho các tổ chức, cá nhân bị thu hồi đất và thời gian nhận tiền, giao nhà, đất, tái định cư. - Tổ chức được giao đất phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và UBND phường, xã, thị trấn tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho từng đối tượng. - Sau khi nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và nhận nhà tái định cư, người sử dụng đất có trách nhiệm bàn giao mặt bằng đúng thời gian quy định. - UBND phường, xã, thị trấn nơi tái định cư và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định để các đối tượng tái định cư ổn định cuộc sống, sinh hoạt. f. Bàn giao đất cho chủ đầu tư hoặc đơn vị được giao đất Sau khi hoàn thành công tác GPMB, chậm nhất thời hạn 3 ngày Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tổ chức thực hiện bàn giao trên cho chủ đầu tư. III. Nh÷ng quy ®Þnh vÒ båi th­êng gi¶i phãng mÆt b»ng Båi th­êng thiÖt h¹i vÒ ®Êt Nguyªn t¾c båi th­êng thiÖt h¹i vÒ ®Êt C¨n cø vµo ®iÒu 9 nghÞ ®Þnh 197/2004/N§-CP ngµy 3-12-2004: Ng­êi bÞ nhµ n­íc thu håi ®Êt cã ®ñ ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i ®iÒu 8 cña nghÞ ®Þnh 197/2004/N§-CP ngµy 3-12-2004 th× ®­îc båi th­êng; tr­êng hîp kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®­îc båi th­êng th× Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¦¬ng xem xÐt ®Ó hç trî. Ng­êi bÞ thu håi ®Êt ®ang sö dông vµo môc ®Ých nµo th× ®­îc båi th­êng b»ng viÖc giao ®Êt míi cã cïng môc ®Ých sö dông. NÕu kh«ng cã ®Êt ®Ó båi th­êng th× ®­îc båi th­êng b»ng quyÒn gi¸ trÞ sö dông ®Êt theo thêi ®iÓm cã quyÕt ®Þnh thu håi. Tr­êng hîp båi th­êng b¨nngf viÖc giao ®Êt míi hoÆc b»ng nhµ, nÕu cã chªnh lÖch vÒ gi¸ trÞ th× phÇn chªnh lÖch ®ã ®­îc thanh to¸n b»ng tiÒn. Tr­êng hîp ng­êi sö dông ®Êt ®­îc båi th­êng khi nhµ n­íc thu håi ®Êt mµ ch­a ®­îc thùc hiÖn nghÜa vô tµi chÝnh vÒ ®Êt ®ai ®èi víi Nhµ N­íc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt th× ph¶i trõ ®i kho¶n tiÒn ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô tµi chÝnh vµo sè tiÒn ®­îc båi th­êng, hç trî ®Ó hoµn tr¶ ng©n s¸ch nhµ n­íc. Gi¸ ®Êt ®Ó tÝnh båi th­êng lµ gi¸ ®Êt theo môc ®Ých ®ang sö dông t¹i thêi ®iÓm cã quyÕt ®Þnh thu håi do UBND cÊp tØnh tuyªn bè theo quy ®Þnh cña chÝnh phñ, kh«ng båi th­êng theo gi¸ ®Êt sÏ ®­îc chuyÓn môc ®Ých sö dông. 1.2. §iÒu kiÖn ®­îc båi th­êng thiÖt h¹i vÒ ®Êt. Ng­êi bÞ nhµ n­íc thu håi ®Êt cã mét trong c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y th× ®­îc båi th­êng: a/ Cã GCNQSD§ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Êt ®ai. b/ Cã quyÕt ®Þnh giao ®Êt cña c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai. c/ Hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®ang sö dông ®Êt æn ®Þnh, ®­îc UBND ph­êng, thÞ trÊn x¸c nhËn kh«ng tranh chÊp mµ cã mét trong c¸c lo¹i giÊy tê sau ®©y: Nh÷ng giÊy tê vÒ quyÒn sö dông ®Êt ®ai tr­íc ngµy 15/10/1993 do c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®Êt ®ai cña nhµ n­íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ, chÝnh phñ c¸ch m¹ng l©m thêi MiÒn Nam ViÖt Nam vµ nhµ n­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt t¹m thêi ®­îc c¬ quan cã thÈm quyÒn Nhµ N­íc cÊp hoÆc cã tªn trong sæ ®¨ng ký ruéng ®Êt, sæ ®Þa chÝnh. GiÊy tê hîp ph¸p vÒ thõa kÕ, tÆng, cho QSD§ hoÆc tµi s¶n g¾n kiÒn víi ®Êt, giÊy tê giao nhµ t×nh nghÜa g¾n liÒn víi ®Êt. GiÊy tê chuyÓn nh­îng QSD ®Êt, mua b¸n nhµ g¾n liÒn víi ®Êt ë tr­íc ngµy 15/10/1993, nay ®­îc UBND cÊp x· x¸c nhËn lµ ®Êt sö dông tr­íc ngµy 15/10/1993. GiÊy tê vÒ thanh lý, ho¸ gi¸ ®Êt ë, mua nhµ g¾n liÒn víi ®Êt ë theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. GiÊy tê do c¬ quan cã thÈm quyÒn thuéc chÕ ®é cò cÊp cho ng­êi sö dông ®Êt. d/ Hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®ang sö dông ®Êt cã mét trong c¸c lo¹i giÊy tê theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 ®iÒu 8 nghÞ ®Þnh 197/2004/N§-CP ngµy 3/12/2004 mµ trªn giÊy tê ®ã ghi tªn ng­êi kh¸c, kÌm theo giÊy tê vÒ viÖc chuyÓn nh­îng ®Êt cã ch÷ ký cña c¸c bªn cã liªn quan, nh­ng ®Õn thêi ®iÓm cã quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt ch­a thùc hiÖn chuyÓn nh­îng quuÒn sö dông ®Êt theo quy ®inh cña ph¸p luËt, nay ®­îc UBND cÊp x· x¸c nhËn lµ kh«ng cã tranh chÊp. e/ Hé gia ®×nh c¸ nh©n ®ang sö dông ®Êt cã hé khÈu th­êng tró t¹i ®Þa ph­¬ng vµ trùc tiÕp s¶n xuÊt n«ng – l©m nghiÖp, nu«i trång thuû s¶n, lµm muèi t¹i c¸c vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ – x· héi khã kh¨n ë miÒn nói, h¶i ®¶o, nay ®­îc UBND cÊp x· n¬i xã ®Êt x¸c nhËn lµ ng­êi ®· sö dông ®Êt æn ®Þnh, kh«ng cã tranh chÊp. f/ Hé gia ®×nh c¸ nh©n ®ang sö dông ®Êt kh«ng cã c¸c lo¹i giÊy tê quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, 2, 3 ®iªu 8 nghÞ ®Þnh 197/2004/N§-CP ngµy 3/12/2004 nh­ng ®Êt nay ®· ®­îc sö dông æn ®Þnh tr­íc ngµy 15/10/1993, nay ®­îc UBND cÊp x· x¸c nhËn lµ ®Êt ®ã kh«ng cã tranh chÊp. g/ Hé gia ®×nh c¸ nh©n ®ang sö dông ®Êt dtheo b¶n ¸n hoÆc quyÕt ®Þnh cña toµ ¸n nh©n d©n, quyÕt ®Þnh thi hµnh ¸n cña c¬ quan thi hµnh ¸n hoÆc quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt tranh chÊp ®Êt ®ai cña c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn ®· ®­îc thi hµnh. h/ Hé gia ®×nh c¸ nh©n ®ang sö dông ®Êt kh«ng cã c¸c lo¹i giÊy quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, 2, 3 ®iÒu 8 nghÞ ®×nh 197/2004/N§-CP ngµy 3/12/2004 nh­ng ®Êt ®ai ®· ®­îc sö dông tõ ngµy 15/10/1993 ®Õn thêi ®iÓm quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt mµ t¹i thêi ®iÓm sö dông kh«ng vi ph¹m quy ho¹ch, kh«ng vi ph¹m hµnh lang b¶o vÖ c«ng tr×nh, ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt ®· c«ng bè c«ng khai, c¾m mèc; kh«ng ph¶i lµ ®Êt lÊn chiÕm tr¸i phÐp vµ ®­îc UBND cÊp x· n¬i bÞ thu håi x¸c nhËn ®ã kh«ng cã tranh chÊp. i/ Hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®ang sö dông ®Êt mµ tr­íc ®©y Nhµ N­íc quyÕt ®Þnh qu¶n lý trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®Êt ®ai cña nhµ n­íc, nh­ng trong thùc tÕ nhµ n­íc ch­a qu¶n lý, mµ hé gia ®×nh c¸ nh©n ®ã vÉn sö dông. k/ Céng ®ång d©n c­ ®ang sö dông ®Êt cã c«ng tr×nh lµ ®×nh, ®Òn, miÕu, am tõ ®­êng, nhµ thê hä ®­îc UBND cÊp x· n¬i cã ®Êt bÞ thu håi x¸c nhËn lµ ®Êt sö dông chung cho céng ®ång vµ kh«ng cã tranh chÊp. tr×nh g¾n liÒn víi ®Êt x©y dùng sau ngµy 1/7/2004 mµ t¹i thêi ®iÓm x©y dùng tr¸i víi môc ®Ých sö dông ®Êt ®· ®­îc x¸c ®Þnh trong quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®· ®­îc xÐt duyÖt th× kh«ng ®­îc båi th­êng. - Tµi s¶n g l/ Tæ chøc sö dông ®Êt trong c¸c tr­êng hîp sau: - §Êt ®­îc Nhµ N­íc giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt mµ tiÒn sö dông ®Êt ®· ®­îc nép kh«ng cã nguån gèc tõ ng©n s¸ch Nhµ N­íc. - §Êt nhËn chuyÓn nh­îng cña ng­êi sö dông ®Êt hîp ph¸p mµ tiÒn tr¶ cho viÖc chuyÓn nh­îng kh«ng cã nguån gèc tõ ng©n s¸ch Nhµ N­íc. - §Êt sö dông hîp ph¸p cã nguån gèc hîp ph¸p tõ hé gia ®×nh, c¸ nh©n. 1.3 Båi th­êng víi ®Êt phi n«ng nghiÖp lµ ®Êt ë Theo ®iÒu 11 nghÞ ®Þnh 197/2004/N§-CP ngµy 3/12/2004: §Êt lµ mÆt b»ng x©y dùng c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh phi c«ng nghiÖp cña gia ®×nh, c¸ nh©n cã nguån gèc lµ ®Êt ë ®· ®­îc giao sö dông æn ®Þnh l©u dµi hoÆc cã ®ñ ®iÒu kiÖn cÊp GCNQSD§, khi nhµ n­íc thu håi ®­îc båi th­êng theo ®Êt ë. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc10046.doc
Tài liệu liên quan