Thực trạng quản lý học tập đối với SV ngành tiểu học ở trường CĐSP Vĩnh Long

Tài liệu Thực trạng quản lý học tập đối với SV ngành tiểu học ở trường CĐSP Vĩnh Long: ... Ebook Thực trạng quản lý học tập đối với SV ngành tiểu học ở trường CĐSP Vĩnh Long

pdf123 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1256 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Thực trạng quản lý học tập đối với SV ngành tiểu học ở trường CĐSP Vĩnh Long, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÔØI CAM ÑOAN Toâi xin cam ñoan ñaây laø coâng trình nghieân cöùu cuûa rieâng toâi. Caùc soá lieäu, keát quaû nghieân cöùu neâu trong luaän vaên laø trung thöïc vaø chöa töøng ai coâng boá trong baát kyø coâng trình naøo khaùc. Traø Thò Huyønh Mai MUÏÏC LUÏÏC PHAÀN I: NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CHUNG Trang 1. Lyù do choïn ñeà taøi ......... 05 2. Muïc ñích nghieân cöùu ......... 06 3. Ñoái töôïng vaø khaùch theå nghieân cöùu ......... 06 4. Giaû thuyeát nghieân cöùu ......... 07 5. Nhieäm vuï nghieân cöùu ......... 07 6. Giôùi haïn ñeà taøi ......... 07 7. Phöông phaùp nghieân cöùu ......... 08 PHAÀN II: KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU Chöông 1: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN 1.1. Lòch söû nghieân cöùu vaán ñeà ......... 10 1.2. Moät soá khaùi nieäm cô baûn cuûa vaán ñeà nghieân cöùu ......... 14 1.3. Ñaëc ñieåm coâng taùc quaûn lyù hoïc taäp ñoái vôùi sinh vieân ngaønh tieåu hoïc ôû tröôøng cao ñaúng sö phaïm 1.3.1. Muïc tieâu quaûn lyù hoïc taäp ......... 20 1.3.2. Noäi dung quaûn lyù hoïc taäp ......... 23 1.3.3. Khaùch theå cuûa quaûn lyù hoïc taäp ......... 24 1.3.4. Söï keát hôïp giöõa caùc chuû theå quaûn lyù trong quaûn lyù hoïc taäp ......... 28 1.3.5. Cô cheá quaûn lyù hoïc taäp ......... 33 Chöông 2: THÖÏC TRAÏNG QUAÛN LYÙ HOÏC TAÄP ÑOÁI VÔÙI SINH VIEÂN NGAØNH TIEÅU HOÏC ÔÛ TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG SÖ PHAÏM VÓNH LONG 2.1. Cô sôû thöïc tieãn cuûa nghieân cöùu ......... 36 2.2. Keát quaû nghieân cöùu thöïc traïng quaûn lyù hoïc taäp ñoái vôùi sinh vieân ngaønh Tieåu hoïc 2.2.1. Keát quaû nghieân cöùu thöïc traïng quaûn lyù hoïc taäp ñoái vôùi sinh vieân ngaønh Tieåu hoïc qua vieäc xin yù kieán cuûa caùn boä quaûn lyù cuûa Khoa Töï nhieân - Tin hoïc vaø Phoøng Ñaøo Taïo tröôøng Cao ñaúng Sö phaïm Vónh Long ......... 37 2.2.2. Keát quaû nghieân cöùu thöïc traïng quaûn lyù hoïc taäp ñoái vôùi sinh vieân ngaønh Tieåu hoïc baèng phöông phaùp ñieàu tra ......... 40 2.3. Ñoái chieáu cô sôû lyù luaän vôùi thöïc traïng quaûn lyù hoïc taäp ñoái vôùi sinh vieân ngaønh tieåu hoïc ôû tröôøng Cao ñaúng Sö phaïm Vónh Long ......... 78 Chöông 3: MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP ÑEÅ NAÂNG CAO CHAÁT LÖÔÏNG QUAÛN LYÙ HOÏC TAÄP ÑOÁI VÔÙI SINH VIEÂN NGAØNH TIEÅU HOÏC ÔÛ TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG SÖ PHAÏM VÓNH LONG ......... 84 KEÁT LUAÄN ......... 94 ‰ Taøi lieäu tham khaûo ......... 98 ‰ Phuï luïc • Phuï luïc 1: Phieáu xin yù kieán caùn boä quaûn lyù ......... 104 • Phuï luïc 2: Phieáu xin yù kieán giaùo vieân ......... 110 • Phuï luïc 3: Phieáu xin yù kieán sinh vieân ......... 116 • Phuï luïc 4: Baûng chaám ñieåm reøn luyeän ñoái vôùi sinh vieân tröôøng Cao ñaúng Sö phaïm Vónh Long ......... 123 PHAÀN I: NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CHUNG 1. LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI: Trong hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi, quaûn lyù laø moät trong nhöõng coâng vieäc quan troïng, bôûi vì noù ñieàu phoái lao ñoäng ñeå ñaït muïc tieâu. Tröôøng sö phaïm laø nôi ñaøo taïo giaùo vieân, vì theá, vieäc quaûn lyù giaùo duïc trong tröôøng sö phaïm thöïc chaát laø quaûn lyù chaát löôïng ñaøo taïo ngöôøi thaày cho xaõ hoäi. Do ñoù, tìm kieám nhöõng giaûi phaùp naâng cao chaát löôïng quaûn lyù tröôøng sö phaïm cuõng chính laø goùp phaàn trong vieäc naâng cao chaát löôïng ñaøo taïo giaùo vieân. Chaát löôïng giaùo duïc laø keát quaû cuûa nhaân caùch ñöôïc ñaøo taïo vaø cuõng laø chaát löôïng cuûa quaù trình ñaøo taïo nhaân caùch. Chaát löôïng quaûn lyù tröôøng sö phaïm ñöôïc theå hieän ôû chaát löôïng quaûn lyù hoaït ñoäng daïy-hoïc, hoaït ñoäng giaùo duïc sinh vieân. Moät trong nhöõng bieåu hieän cuûa chaát löôïng quaûn lyù daïy-hoïc laø keát quaû hoïc taäp. Do ñoù, naâng cao chaát löôïng hoïc taäp cuûa sinh vieân ñang ñöôïc xem laø troïng taâm cuûa coâng taùc quaûn lyù giaùo duïc trong caùc tröôøng sö phaïm. Giaùo vieân ñöôïc ñaøo taïo töø caùc tröôøng sö phaïm laø nguoàn nhaân löïc coù chaát löôïng cao trong söï nghieäp coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc. Löïc löôïng naày seõ laø löïc löôïng quan troïng trong vieäc xaây döïng xaõ hoäi Vieät Nam thaønh moät xaõ hoäi hoïc taäp ôû theá kyû XXI, ôû ñoù moãi ngöôøi ñeàu coù naêng löïc vaø thoùi quen töï hoïc suoát ñôøi. Vì vaäy, tröôøng sö phaïm laø nôi maø sinh vieân ñöôïc reøn luyeän kyõ naêng töï hoïc ñeå bieán quaù trình ñaøo taïo thaønh quaù trình töï ñaøo taïo. Töø ñoù, chính baûn thaân hoï seõ hình thaønh vaø phaùt trieån nhöõng kyõ naêng hoïc taäp nhaèm thöïc hieän ñöôïc caùc nhieäm vuï hoïc taäp vaø nhieäm vuï töï quaûn lyù vieäc hoïc taäp cuûa baûn thaân. Vôùi nhöõng ñieàu kieän ñaëc thuø veà kinh teá, chính trò, xaõ hoäi, giaùo duïc böôùc vaøo theá kyû XXI cuûa nöôùc ta noùi chung, tænh Vónh Long noùi rieâng thì vieäc naâng cao chaát löôïng ñaøo taïo ñoäi nguõ giaùo vieân trôû thaønh vaán ñeà böùc xuùc ñaët ra ñoái vôùi tröôøng Cao ñaúng Sö phaïm Vónh Long. Ñeå coù theå ñeà ra caùc bieän phaùp khaû thi trong naâng cao chaát löôïng ñaøo taïo cuûa nhaø tröôøng, vieäc laøm roõ thöïc traïng coâng taùc quaûn lyù nhaø tröôøng noùi chung, quaûn lyù hoïc taäp ñoái vôùi sinh vieân noùi rieâng laø caàn thieát. Vôùi nhöõng lyù do treân, ñeà taøi "Thöïïc traïïng quaûûn lyùù hoïïc taääp ñoáái vôùùi sinh vieâân ngaøønh Tieååu hoïïc ôûû tröôøøng Cao ñaúúng Sö phaïïm Vónh Long" • • ñöôïc nghieân cöùu. 2. MUÏC ÑÍCH NGHIEÂN CÖÙU: Tìm hieåu thöïc traïng quaûn lyù hoïc taäp ñoái vôùi sinh vieân ngaønh Tieåu hoïc ôû tröôøng Cao ñaúng Sö phaïm Vónh Long. Töø ñoù, ñeà xuaát moät soá giaûi phaùp ñeå naâng cao chaát löôïng quaûn lyù hoïc taäp ñoái vôùi sinh vieân ngaønh Tieåu hoïc cuûa nhaø tröôøng. 3. ÑOÁI TÖÔÏNG VAØ KHAÙCH THEÅ NGHIEÂN CÖÙU: Khaùch theå nghieân cöùu: Caùn boä quaûn lyù, giaùo vieân, sinh vieân ngaønh Tieåu hoïc ôû tröôøng Cao ñaúng Sö phaïm Vónh Long. Ñoái töôïng nghieân cöùu: Thöïc traïng quaûn lyù hoïc taäp ñoái vôùi sinh vieân ngaønh Tieåu hoïc ôû tröôøng Cao ñaúng Sö phaïm Vónh Long. 4. GIAÛ THUYEÁT NGHIEÂN CÖÙU: Khi quaûn lyù toát hoaït ñoäng hoïc taäp ñoái vôùi sinh vieân ngaønh Tieåu hoïc thì tröôøng Cao ñaúng Sö phaïm Vónh Long seõ hình thaønh ñöôïc kyõ naêng töï hoïc cho baûn thaân sinh vieân - bieåu hieän ôû keát quaû trong hoïc taäp. 5. NHIEÄM VUÏ NGHIEÂN CÖÙU: Ñeà taøi ñöôïc thöïc hieän vôùi nhöõng nhieäm vuï sau: • • • • • Nghieân cöùu nhöõng vaán ñeà lyù luaän coù lieân quan ñeán ñeà taøi. Nghieân cöùu thöïc traïng quaûn lyù hoïc taäp ñoái vôùi sinh vieân ngaønh Tieåu hoïc ôû tröôøng Cao ñaúng Sö phaïm Vónh Long. Ñeà xuaát moät soá giaûi phaùp nhaèm goùp phaàn naâng cao chaát löôïng quaûn lyù hoïc taäp ñoái vôùi sinh vieân ngaønh Tieåu hoïc ôû tröôøng Cao ñaúng Sö phaïm Vónh Long. 6. GIÔÙI HAÏN ÑEÀ TAØI: Ñeà taøi ñöôïc tieán haønh nghieân cöùu ôû: Ñoäi nguõ caùn boä quaûn lyù, giaùo vieân ñang tröïc tieáp tham gia ñaøo taïo giaùo vieân tieåu hoïc cuûa tröôøng Cao ñaúng Sö phaïm Vónh Long. Sinh vieân ngaønh Tieåu hoïc tröôøng Cao ñaúng Sö phaïm Vónh Long naêm hoïc 2004 - 2005. Trong phöông phaùp nghieân cöùu, ngöôøi nghieân cöùu chæ ñieàu tra caùc hoaït ñoäng hoïc taäp coù chung ôû sinh vieân naêm 1, naêm 2, naêm 3 ngaønh Tieåu hoïc vaø khoâng so saùnh keát quaû ñieàu tra giöõa sinh vieân theo lôùp, khoái, giôùi tính khi xöû lyù soá lieäu. • • • Ñeà taøi chæ ñeà xuaát moät soá giaûi phaùp nhaèm goùp phaàn naâng cao chaát löôïng quaûn lyù hoïc taäp ñoái vôùi sinh vieân ngaønh Tieåu hoïc ôû tröôøng Cao ñaúng Sö phaïm Vónh Long. 7. PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU: Caùc phöông phaùp nghieân cöùu lyù luaän ñeå laøm cô sôû nghieân cöùu cho ñeà taøi. Caùc phöông phaùp nghieân cöùu thöïc tieãn nhaèm tìm hieåu thöïc traïng quaûn lyù hoïc taäp ñoái vôùi sinh vieân ngaønh Tieåu hoïc vaø ñònh höôùng cho vieäc ñeà xuaát moät soá giaûi phaùp nhaèm goùp phaàn naâng cao chaát löôïng quaûn lyù hoïc taäp trong ñaøo taïo giaùo vieân tieåu hoïc ôû tröôøng Cao ñaúng Sö phaïm Vónh Long, goàm caùc phöông phaùp nghieân cöùu thöïc tieãn sau: - Phaân tích vaø toång keát kinh nghieäm giaùo duïc qua vieäc xin yù kieán cuûa caùn boä quaûn lyù tröôøng Cao ñaúng Sö phaïm Vónh Long veà thaønh quaû trong quaûn lyù nhaø tröôøng, noäi dung cô baûn trong quaûn lyù daïy-hoïc, nhaän thöùc veà hoaït ñoäng hoïc taäp cuûa sinh vieân ngaønh Tieåu hoïc; - Ñieàu tra baèng phieáu thaêm doø treân giaùo vieân, sinh vieân ôû ngaønh Tieåu hoïc cuûa tröôøng Cao ñaúng Sö phaïm Vónh Long vôùi noäi dung tìm hieåu: + Muïc ñích hoïc, höùng thuù hoïc, möùc ñoä thöïc hieän caùc quy cheá vaø quy ñònh coù lieân quan ñeán hoaït ñoäng hoïc, thôøi gian hoïc, caùch töï hoïc, vieäc xaây döïng keá hoaïch hoïc taäp cuûa sinh vieân; + Möùc ñoä ñaùnh giaù cuûa giaùo vieân vaø sinh vieân veà: cô sôû vaät chaát phuïc vuï vieäc hoïc taäp, soá löôïng vaø chaát löôïng taøi lieäu hoïc; + Nhaän thöùc cuûa giaùo vieân vaø sinh vieân veà: yeáu toá quyeát ñònh chaát löôïng hoïc, chuû theå tröïc tieáp quaûn lyù hoïc taäp cuûa sinh vieân, caùc nguyeân nhaân laøm haïn cheá keát quaû hoïc taäp; + Caùc bieän phaùp maø giaùo vieân söû duïng trong daïy hoïc; + Kieán nghò cuûa sinh vieân ñoái vôùi nhaø tröôøng trong quaûn lyù hoïc taäp; + Nhaän xeùt cuûa giaùo vieân veà hoaït ñoäng hoïc taäp cuûa sinh vieân ngaønh Tieåu hoïc. • Caùc phöông phaùp thoáng keâ toaùn: Söû duïng caùc phöông phaùp thoáng keâ toaùn nhaèm xöû lyù soá lieäu nhö: laäp baûng phaân boá taàn soá, tính tæ leä. Duøng kieåm nghieäm chi bình phöông ñeå tìm xem coù söï khaùc bieät hay khoâng coù söï khaùc bieät yù nghóa giöõa yù kieán cuûa giaùo vieân vaø sinh vieân vôùi möùc xaùc suaát yù nghóa laø 0.01, tính X ( )22 e eo y f ff −2 baèng coâng thöùc: ∑= xx trong ñoù x =22 ytotal PHAÀN II: KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU Chöông 1: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN 1.1. LÒCH SÖÛ NGHIEÂN CÖÙU VAÁN ÑEÀ: ÔÛ baát kyø giai ñoaïn lòch söû naøo, moät quoác gia muoán phaùt trieån söï nghieäp giaùo duïc - ñaøo taïo ñeàu phaûi coù söï quan taâm ñuùng möùc ñeán vieäc ñaøo taïo giaùo vieân, boài döôõng vaø söû duïng ñoäi nguõ giaùo vieân. "Phaùt trieån ñoäi nguõ nhaø giaùo ñaùp öùng yeâu caàu vöøa taêng quy moâ, vöøa naâng cao chaát löôïng, hieäu quaû vaø ñoåi môùi phöông phaùp daïy - hoïc" [61; 138] chính laø moät trong nhöõng muïc tieâu cuûa Chieán löôïc phaùt trieån giaùo duïc Vieät Nam 2001 - 2010. Vì theá, heä thoáng quaûn lyù giaùo duïc caùc tröôøng sö phaïm ôû nöôùc ta hieän nay ñang taäp trung vaøo quaûn lyù chaát löôïng ñaøo taïo. Ñaøo taïo ñoäi nguõ giaùo vieân tieåu hoïc coù chaát löôïng ñang laø vaán ñeà ñöôïc nhieàu nhaø khoa hoïc, nhaø giaùo duïc quan taâm. • Nguyeãn Höõu Duõng vôùi baøi "Naâng cao chaát löôïng ñaøo taïo giaùo vieân tieåu hoïc" [15] cho raèng: caùc nhaø quaûn lyù giaùo duïc caàn xaùc ñònh ñuùng ñaén muïc tieâu, noäi dung vaø phöông phaùp ñaøo taïo giaùo vieân tieåu hoïc. - Muïc tieâu ñaøo taïo phaûi höôùng vaøo vieäc hình thaønh vaø phaùt trieån nhaân caùch cuûa sinh vieân thaønh nhaø giaùo duïc, coù tính tích cöïc coâng daân, tính saùng taïo. - Noäi dung ñaøo taïo goàm nhöõng kieán thöùc vaø kyõ naêng coù lieân quan ñeán moân hoïc; nhöõng kieán thöùc vaø kyõ naêng coù lieân quan ñeán vieäc tieán haønh hoaït ñoäng daïy hoïc vaø hoaït ñoäng giaùo duïc ôû tieåu hoïc. - Phöông phaùp ñaøo taïo giaùo vieân tieåu hoïc caàn theo höôùng taäp trung vaøo hoaït ñoäng cuûa ngöôøi hoïc. • Trong baøi vieát "Veà ñoåi môùi phöông phaùp ñaøo taïo giaùo vieân tieåu hoïc nhaèm naâng cao hieäu quaû giaùo duïc - ñaøo taïo" [56], Nguyeãn Höõu Trí, Tröôøng Cao ñaúng Sö phaïm Ngheä An, ñaõ neâu leân caùc giaûi phaùp cho caùc nhaø quaûn lyù tröôøng sö phaïm, nhö: - Ñoåi môùi coâng taùc tuyeån sinh; - Thöïc hieän trieät ñeå vieäc ñaåy maïnh hoaït ñoäng ñoåi môùi phöông phaùp giaûng daïy vaø hoïc taäp trong caùc tröôøng sö phaïm; - Caàn coù chính saùch khuyeán khích vaø thu huùt nhöõng hoïc sinh gioûi ñeå ñaøo taïo giaùo vieân tieåu hoïc; baûo ñaûm caùc cheá ñoä, chính saùch vaø coù keá hoaïch ñaøo taïo boài döôõng giaùo vieân tieåu hoïc. • Leâ Ñöùc Ngoïc, Trung taâm Ñaûm baûo chaát löôïng ñaøo taïo vaø Nghieân cöùu phaùt trieån giaùo duïc - Ñaïi hoïc Quoác gia Haø Noäi, khi nghieân cöùu "Chaát löôïng giaùo vieân tieåu hoïc nhìn töø goùc ñoä naêng löïc" [46] ñaõ khaúng ñònh: - Chaát löôïng giaùo vieân tieåu hoïc theå hieän qua naêng löïc ñöôïc ñaøo taïo sau khi hoïc xong chöông trình ñaøo taïo cöû nhaân giaùo duïc tieåu hoïc. Naêm thaønh toá taïo neân chaát löôïng giaùo vieân tieåu hoïc chính laø: chaát löôïng sinh vieân; khoái löôïng, noäi dung, trình ñoä kieán thöùc ñöôïc ñaøo taïo; naêng löïc nhaän thöùc, naêng löïc tö duy ñöôïc ñaøo taïo; phaåm chaát nhaân vaên ñöôïc ñaøo taïo; kyõ naêng sö phaïm ñöôïc ñaøo taïo. - Beân caïnh ñeà xuaát moät thang baäc ñaøo taïo theo naêng löïc, taùc giaû trình baøy 6 khaâu chính caàn tieán haønh nhaèm ñaûm baûo chaát löôïng ñaøo taïo giaùo vieân tieåu hoïc: xaây döïng chöông trình ñaøo taïo thöïc hieän muïc tieâu naêng löïc; giaûng daïy theo muïc tieâu naêng löïc; hoïc taäp theo muïc tieâu naêng löïc; kieåm tra ñaùnh giaù thaønh quaû hoïc taäp theo muïc tieâu naêng löïc; xaây döïng keá hoaïch, toå chöùc vaø quaûn lyù ñaøo taïo theo muïc tieâu naêng löïc; thanh tra vaø kieåm ñònh chaát löôïng theo muïc tieâu naêng löïc. • Quaûn lyù hoïc taäp laø moät trong nhöõng yeáu toá khoâng theå thieáu ñeå taïo neân chaát löôïng ñaøo taïo giaùo vieân tieåu hoïc. Trong baøi "Ñaøo taïo giaùo vieân tieåu hoïc trình ñoä ñaïi hoïc ôû Tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm Haø Noäi" [9], Vuõ Quoác Chung ñaõ ñeà xuaát tieán haønh thöïc nghieäm caùc giaûi phaùp nhaèm naâng cao chaát löôïng quaûn lyù quaù trình ñaøo taïo giaùo vieân tieåu hoïc. Troïng taâm cuûa caùc giaûi phaùp naày chính laø xoay quanh vieäc naâng cao chaát löôïng quaûn lyù hoïc taäp, vôùi: - Toå chöùc daïy hoïc theo höôùng taïo ra caùc tình huoáng ñeå moãi sinh vieân töï hoïc, töï reøn caùc kyõ naêng cô baûn vaø öùng xöû caùc kyõ naêng vaøo caùc tình huoáng sö phaïm ñieån hình. - Xaây döïng heä thoáng caùc kyõ naêng cô baûn, baét buoäc phaûi ñöôïc reøn luyeän thaønh coâng ñoái vôùi sinh vieân. - Xaùc ñònh quy cheá reøn luyeän nghieäp vuï sö phaïm trong tröôøng sö phaïm vaø tröôøng tieåu hoïc. - Daønh thôøi gian cuï theå (ít nhaát 1 hoïc kyø) ñeå giuùp sinh vieân hoaøn toaøn töï hoïc vaø reøn luyeän ôû tröôøng tieåu hoïc. - Khai thaùc trieät ñeå caùc saûn phaåm cuûa coâng ngheä thoâng tin trong ñaøo taïo giaùo vieân tieåu hoïc. Toùm laïi, caùc coâng trình nghieân cöùu, caùc baøi vieát veà naâng cao chaát löôïng ñaøo taïo giaùo vieân tieåu hoïc ngaøy caøng xuaát hieän nhieàu hôn ñaõ cho thaáy taàm quan troïng cuûa vaán ñeà naày. O Ñieåm chung cuûa caùc coâng trình, caùc baøi vieát treân laø: - Chaát löôïng ñaøo taïo giaùo vieân tieåu hoïc ôû tröôøng sö phaïm do nhieàu yeáu toá: giaùo vieân, sinh vieân, chöông trình, noäi dung kieán thöùc, phöông phaùp daïy hoïc, coâng taùc quaûn lyù hoïc taäp, nghieân cöùu khoa hoïc, cô sôû vaät chaát, kinh phí,... taïo thaønh. - Ñeà xuaát nhöõng giaûi phaùp toång theå cuõng nhö giaûi phaùp boä phaän maø caùc nhaø quaûn lyù giaùo duïc caàn thöïc hieän nhaèm naâng cao chaát löôïng ñaøo taïo giaùo vieân tieåu hoïc ôû tröôøng sö phaïm, nhö: + Xaùc ñònh ñuùng ñaén muïc tieâu, noäi dung vaø phöông phaùp ñaøo taïo giaùo vieân tieåu hoïc; + Ñoåi môùi coâng taùc tuyeån sinh ngaønh ñaøo taïo giaùo vieân tieåu hoïc; + Toå chöùc daïy-hoïc theo höôùng taäp trung vaøo hoaït ñoäng cuûa ngöôøi hoïc, taïo ñieàu kieän ñeå sinh vieân coù kyõ naêng vaø thoùi quen töï hoïc; + Baûo ñaûm thöïc hieän ñaày ñuû caùc cheá ñoä, chính saùch cho sinh vieân trong quaù trình ñöôïc ñaøo taïo. Tuy nhieân, thöïc traïng quaûn lyù hoïc taäp ñoái vôùi sinh vieân ngaønh Tieåu hoïc noùi rieâng, quaûn lyù ñaøo taïo giaùo vieân tieåu hoïc noùi chung trong caùc tröôøng sö phaïm, ñaëc bieät ñoái vôùi tröôøng cao ñaúng sö phaïm vaãn coøn laø chuû ñeà chöa ñöôïc nghieân cöùu. Qua ñeà taøi "Thöïc traïng quaûn lyù hoïc taäp ñoái vôùi sinh vieân ngaønh Tieåu hoïc ôû tröôøng Cao ñaúng Sö phaïm Vónh Long", taùc giaû mong goùp moät phaàn raát nhoû vaøo vieäc khai thaùc chuû ñeà neâu treân. 1.2. MOÄT SOÁ KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN CUÛA VAÁN ÑEÀ NGHIEÂN CÖÙU: ‰ Quaûn lyù: Trong quaù trình toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa quaûn lyù, ñaëc bieät trong quaù trình xaây döïng lyù luaän quaûn lyù, ñònh nghóa khaùi nieäm quaûn lyù ñöôïc nhieàu nhaø nghieân cöùu lyù luaän cuõng nhö thöïc haønh quaûn lyù ñöa ra. • Harold Koontz - Cyril Odonnel - Heinz Weihrich trong "Nhöõng vaán ñeà coát yeáu cuûa quaûn lyù" ñaõ ñöa ra ñònh nghóa: Quaûn lyù laø hoaït ñoäng thieát yeáu cuûa nhaø quaûn lyù ñeå ñaûm baûo söï phoái hôïp, söï noã löïc cuûa moãi caù nhaân trong toå chöùc nhaèm ñaït ñeán muïc tieâu nhaát ñònh trong nhöõng ñieàu kieän thôøi gian coâng söùc vaø kinh phí boû ra ít nhaát nhöng hieäu quaû ñaït cao nhaát. [35; 3] • Theo Töø ñieån Giaùo duïc hoïc thì quaûn lyù laø: Hoaït ñoäng hay taùc ñoäng coù ñònh höôùng, coù chuû ñích cuûa chuû theå quaûn lyù (ngöôøi quaûn lyù) ñeán khaùch theå quaûn lyù (ngöôøi bò quaûn lyù) trong moät toå chöùc nhaèm laøm cho toå chöùc vaän haønh vaø ñaït ñöôïc muïc ñích cuûa toå chöùc. Caùc hình thöùc chöùc naêng quaûn lyù bao goàm chuû yeáu: keá hoaïch hoùa, toå chöùc, chæ ñaïo hoaëc laõnh ñaïo vaø kieåm tra. [23; 326] ‰ Quaûn lyù giaùo duïc, quaûn lyù nhaø tröôøng: • Quaûn lyù giaùo duïc: Hoaït ñoäng quaûn lyù raát ña daïng vaø phöùc taïp. Trong cuoäc soáng coù bao nhieâu lónh vöïc hoaït ñoäng thì coù baáy nhieâu caùc hình thöùc quaûn lyù. ÖÙng vôùi hoaït ñoäng giaùo duïc coù quaûn lyù giaùo duïc. - Theo nghóa roäng, "quaûn lyù giaùo duïc laø thöïc hieän vieäc quaûn lyù trong lónh vöïc giaùo duïc" [23; 327]. Ngaøy nay, lónh vöïc giaùo duïc môû roäng hôn nhieàu so vôùi tröôùc, do choã môû roäng ñoái töôïng giaùo duïc töø theá heä treû sang ngöôøi lôùn vaø toaøn boä xaõ hoäi. Tuy nhieân, giaùo duïc theá heä treû vaãn laø boä phaän noøng coát cuûa lónh vöïc giaùo duïc cho toaøn xaõ hoäi. Theo nghóa heïp, quaûn lyù giaùo duïc, chuû yeáu laø "quaûn lyù giaùo duïc theá heä treû, giaùo duïc nhaø tröôøng, giaùo duïc trong heä thoáng giaùo duïc quoác daân" [23; 327]. - Quaûn lyù giaùo duïc goàm hai maët lôùn laø quaûn lyù nhaø nöôùc veà giaùo duïc vaø quaûn lyù nhaø tröôøng cuøng vôùi caùc cô sôû giaùo duïc khaùc. Quaûn lyù giaùo duïc laø vieäc thöïc hieän vaø giaùm saùt nhöõng chính saùch giaùo duïc, ñaøo taïo treân caáp ñoä quoác gia, vuøng, ñòa phöông vaø cô sôû. Quaûn lyù giaùo duïc hieän nay ôû nöôùc ta chính laø: Moät heä thoáng taùc ñoäng coù muïc ñích, coù keá hoaïch, hôïp quy luaät cuûa chuû theå quaûn lyù nhaèm laøm cho heä thoáng giaùo duïc vaän haønh theo ñöôøng loái vaø nguyeân lyù giaùo duïc cuûa Ñaûng thöïc hieän caùc tính chaát cuûa neàn giaùo duïc xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam maø tieâu ñieåm hoäi tuï laø quaù trình daïy hoïc cho theá heä treû ñaït ñöôïc muïc tieâu döï kieán tieán leân traïng thaùi môùi veà chaát. [50; 35]. • Quaûn lyù nhaø tröôøng: - Quaûn lyù nhaø tröôøng trôû thaønh moät vaán ñeà quan troïng cuûa quaûn lyù giaùo duïc vì söï toàn taïi cuûa nhaø tröôøng theå hieän söï toàn taïi cuûa giaùo duïc. Ñöùng veà lyù thuyeát ñieàu khieån thì nhaø tröôøng laø heä bò ñieàu khieån (tröïc thuoäc Boä Giaùo duïc - Ñaøo taïo, Sôû Giaùo duïc - Ñaøo taïo,...), laø ñoái töôïng quaûn lyù. Song khi tính xaõ hoäi trong nhaø tröôøng caøng cao thì ñoøi hoûi caùc caáp quaûn lyù phaûi quan taâm, nhaø tröôøng laïi chính laø ñoái töôïng phuïc vuï cuûa caùc caáp quaûn lyù. Khi cô cheá quaûn lyù nhaø nöôùc chuyeån ñoåi, taêng cöôøng phaân caáp phaân quyeàn thì vai troø quaûn lyù cuûa nhaø tröôøng laïi caøng lôùn. Xaùc ñònh nhaø tröôøng laø moät theå cheá giaùo duïc chuyeân bieät nhaèm hình thaønh vaø phaùt trieån nhaân caùch cuûa ngöôøi hoïc theo moät muïc ñích nhaát ñònh thì: Quaûn lyù nhaø tröôøng laø thöïc hieän hoaït ñoäng quaûn lyù giaùo duïc trong toå chöùc nhaø tröôøng. Hoaït ñoäng quaûn lyù nhaø tröôøng do chuû theå quaûn lyù nhaø tröôøng thöïc hieän, bao goàm caùc hoaït ñoäng quaûn lyù beân trong nhaø tröôøng nhö: quaûn lyù giaùo vieân; quaûn lyù hoïc sinh; quaûn lyù quaù trình daïy-hoïc, giaùo duïc; quaûn lyù cô sôû vaät chaát, trang thieát bò tröôøng hoïc; quaûn lyù taøi chính tröôøng hoïc; quaûn lyù lôùp hoïc nhö nhieäm vuï cuûa giaùo vieân; quaûn lyù quan heä giöõa nhaø tröôøng vaø coäng ñoàng xaõ hoäi. Hoaït ñoäng quaûn lyù nhaø tröôøng chòu taùc ñoäng cuûa nhöõng chuû theå quaûn lyù beân treân nhaø tröôøng nhaèm höôùng daãn vaø taïo ñieàu kieän cho hoaït ñoäng cuûa nhaø tröôøng vaø beân ngoaøi nhaø tröôøng, caùc thöïc theå beân ngoaøi nhaø tröôøng, coäng ñoàng, nhaèm xaây döïng nhöõng ñònh höôùng veà söï phaùt trieån cuûa nhaø tröôøng vaø hoã trôï, taïo ñieàu kieän cho nhaø tröôøng phaùt trieån. [23; 329] - Quaûn lyù nhaø tröôøng chính laø söï taùc ñoäng cuûa caùc caáp quaûn lyù giaùo duïc vaø hieäu tröôûng vaøo hoaït ñoäng cuûa nhaø tröôøng theo nhöõng quy ñònh cuûa nhaø nöôùc nhaèm laøm cho nhaø tröôøng vaän haønh thöïc hieän muïc tieâu ñaøo taïo. Hieäu tröôûng laø ngöôøi chòu traùch nhieäm toaøn dieän tröôùc caáp treân veà hoaït ñoäng cuûa nhaø tröôøng. Moät hieäu tröôûng toát - "tröôùc heát ñoù laø moät nhaø toå chöùc toát, moät nhaø giaùo duïc vaø moät ngöôøi daïy baûo khoâng nhöõng ñoái vôùi taát caû hoïc sinh maø coøn laø ngöôøi thôï caû höôùng daãn caû ñoái vôùi giaùo vieân vaø caùn boä nhaân vieân trong tröôøng" [52; 4]. Traùch nhieäm cuûa hieäu tröôûng nhaø tröôøng laø "toå chöùc lao ñoäng quaûn lyù moät caùch khoa hoïc, baûo ñaûm cho caû boä maùy hoaït ñoäng aên khôùp, thoâng suoát töø treân xuoáng döôùi nhanh nhaäy, chính xaùc, giaûm chi phí quaûn lyù ñeán möùc toái ña" [52; 6]. Trong nhaø tröôøng, "ñoäi nguõ giaùo vieân laø ñoái töôïng quaûn lyù quan troïng nhaát nhöng ñoàng thôøi laø chuû theå tröïc tieáp quaûn lyù quaù trình giaùo duïc" [29; 41]. Trong vieäc quaûn lyù quaù trình giaùo duïc, giaùo vieân vôùi tö caùch laø chuû theå tröïc tieáp vaø hoïc sinh vôùi tö caùch laø ñoái töôïng, coù nhöõng moái quan heä taùc ñoäng qua laïi. Hoïc sinh laø "ñoái töôïng giaùo duïc neân noù laø ñoái töôïng cuûa quaûn lyù nhaø tröôøng" [29; 41]. Nhöng trong quaù trình giaùo duïc, keát quaû giaùo duïc laïi tuøy thuoäc vaøo choã giaùo vieân coù khôûi ñoäng ñöôïc yù thöùc hoïc taäp, ñoäng cô hoïc taäp hay khoâng, coù laøm cho hoïc sinh töï giaùc, tích cöïc hoïc taäp ñeå bieán nhöõng ñieàu thaày giaûng daïy thaønh nieàm tin vaø tri thöùc cuûa baûn thaân mình hay khoâng? Theo nghóa ñoù, hoïc sinh "vöøa laø ñoái töôïng, vöøa laø ngöôøi laøm chuû quaù trình giaùo duïc" [29; 41]. Muoán quaûn lyù toát nhaø tröôøng, hieäu tröôûng phaûi taïo cô hoäi cho giaùo vieân vaø hoïc sinh thöïc söï laøm chuû quaù trình giaùo duïc, laøm chuû nhaø tröôøng. - Quaûn lyù vieäc hoïc taäp cuûa ngöôøi hoïc laø moät trong nhöõng noäi dung cuûa coâng taùc quaûn lyù giaùo duïc trong nhaø tröôøng, tieán haønh theo quy cheá cuûa Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo. Quaûn lyù hoïc taäp bao haøm caû quaûn lyù thôøi gian vaø chaát löôïng hoïc taäp, quaûn lyù tinh thaàn thaùi ñoä vaø phöông phaùp hoïc taäp. Trong quaûn lyù hoïc taäp thì "vieäc tieâu chuaån hoùa caùc hoaït ñoäng rieâng leû hay trong söï phoái hôïp cuûa caùc thaønh vieân trong nhaø tröôøng phaûi toái öu hoùa tieâu chuaån hoaït ñoäng ñoäc laäp cuûa hoïc sinh, taïo moïi ñieàu kieän ñeå hoïc sinh laáy töï hoïc, töï giaùo duïc laø chính, bieát töï kieåm tra ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa mình." [5]. Löu taâm thích ñaùng ñeán hoaït ñoäng hoïc taäp cuûa ngöôøi hoïc chính laø trung taâm cuûa toaøn boä coâng taùc toå chöùc quaûn lyù giaùo duïc trong nhaø tröôøng. ‰ Hoïc taäp vaø töï hoïc: • Hoïc taäp: Hoïc taäp laø "quaù trình tieáp thu kieán thöùc vaø reøn luyeän kyõ naêng döôùi söï daïy baûo, höôùng daãn cuûa nhaø giaùo. Hoïc taäp luoân luoân ñi ñoâi vaø gaén lieàn vôùi hoaït ñoäng giaûng daïy cuûa nhaø giaùo vaø hôïp thaønh hoaït ñoäng daïy-hoïc trong lónh vöïc sö phaïm" [23; 201]. Hoïc laø quaù trình "nhaän thöùc chaân lyù khoa hoïc" [16; 74], trong ñoù ngöôøi hoïc laø chuû theå, "ngöôøi thôï chính cuûa quaù trình ñaøo taïo" [40; 26], khaùi nieäm khoa hoïc laø ñoái töôïng ñeå chieám lónh. Veà baûn chaát, hoïc laø "söï tieáp thu, xöû lyù thoâng tin chuû yeáu baèng caùc thao taùc trí tueä döïa vaøo voán sinh hoïc vaø voán ñaït ñöôïc cuûa caù nhaân, töø ñoù coù ñöôïc tri thöùc, kyõ naêng, thaùi ñoä môùi" [45; 66]. Muïc tieâu hoïc caàn ñöôïc ñònh löôïng theo yeâu caàu cuûa thôøi ñaïi veà phaùt trieån con ngöôøi, veà söï hoøa nhaäp ngheà nghieäp vaø xaõ hoäi cuûa ngöôøi hoïc. Trong boái caûnh theá kyû XXI, hoïc taäp suoát ñôøi trôû thaønh "chieác chìa khoùa ñeå tieán vaøo thôøi ñaïi kinh teá tri thöùc" [58; 51]. Hoïc ñeå hieåu, hoïc ñeå laøm, hoïc ñeå hôïp taùc, hoïc ñeå taïo ra naêng löïc töï hoïc saùng taïo suoát ñôøi vaø hoïc ñeå laøm ngöôøi tri thöùc hoùa phaùt trieån toaøn dieän. Hoïc taäp toát laø söï thoáng nhaát cuûa caû muïc ñích, noäi dung laãn phöông phaùp hoïc maø coát loõi cuûa phöông phaùp hoïc laø phöông phaùp töï hoïc. • Töï hoïc: Töï hoïc (self-study), moät boä phaän khoâng theå taùch rôøi cuûa quaù trình hoïc taäp, laø quaù trình maø: Ngöôøi hoïc töï mình hoaït ñoäng lónh hoäi tri thöùc khoa hoïc vaø reøn luyeän kyõ naêng thöïc haønh khoâng coù söï höôùng daãn tröïc tieáp cuûa giaùo vieân vaø söï quaûn lyù tröïc tieáp cuûa cô sôû giaùo duïc, ñaøo taïo. Ñaây laø phöông thöùc hoïc taäp cô baûn cuûa giaùo duïc khoâng chính quy, giaùo duïc thöôøng xuyeân, ñoàng thôøi coøn laø moät boä phaän khoâng theå taùch rôøi cuûa quaù trình hoïc taäp coù heä thoáng trong caùc tröôøng hoïc nhaèm ñaøo saâu, môû roäng ñeå naém vöõng kieán thöùc cuûa hoïc sinh. [23; 458] Töï hoïc chính laø töï quaûn lyù vieäc hoïc taäp, töï ñoäng vaïch keá hoaïch hoïc taäp, roài töï trieån khai, thöïc hieän keá hoaïch ñoù moät caùch töï giaùc, töï laøm chuû thôøi gian ñeå hoïc vaø töï kieåm tra, ñaùnh giaù vieäc hoïc cuûa mình bôûi töï hoïc laø "khoâng ai baét buoäc maø töï mình tìm toøi, hoïc hoûi ñeå hieåu bieát theâm" [38; 14]. Töï hoïc laø moät hoaït ñoäng ñoøi hoûi chuû theå phaûi "coù tính ñoäc laäp, töï chuû, töï giaùc vaø kieân trì cao thì môùi ñaït keát quaû, do ñoù, töï hoïc gaén boù vôùi quaù trình töï giaùo duïc" [23; 459]. Töï hoïc laø moät trong nhöõng phaåm chaát caàn thieát, quan troïng cho söï phaùt trieån vaø thaønh ñaït laâu daøi cuûa moãi con ngöôøi maø nhaø tröôøng hieän ñaïi caàn trang bò cho hoïc sinh. 1.3. ÑAËC ÑIEÅM COÂNG TAÙC QUAÛN LYÙ HOÏC TAÄP ÑOÁI VÔÙI SINH VIEÂN NGAØNH TIEÅU HOÏC ÔÛ TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG SÖ PHAÏM: 1.3.1. Muïc tieâu quaûn lyù hoïc taäp: • Tieáp caän muïc tieâu ñaøo taïo cuûa tröôøng Cao ñaúng Sö phaïm trong quaûn lyù hoïc taäp: - Tröôøng Cao ñaúng Sö phaïm vöøa chòu söï quaûn lyù cuûa Boä Giaùo duïc - Ñaøo taïo, vöøa chòu söï quaûn lyù cuûa UÛy Ban nhaân daân Tænh, Thaønh phoá vaø Sôû Giaùo duïc - Ñaøo taïo nôi tröôøng ñoùng, coù chöùc naêng ñaøo taïo ñoäi nguõ giaùo vieân maàm non, tieåu hoïc vaø phoå thoâng cô sôû. Naèm trong heä thoáng caùc tröôøng sö phaïm, tröôøng Cao ñaúng Sö phaïm cuøng thöïc hieän söù meänh chung cuûa caùc tröôøng sö phaïm ôû theá kyû naày laø "phaûi ñaøo taïo ra nhöõng lôùp giaùo vieân coù ñuû naêng löïc ñaùp öùng ñöôïc nhöõng yeâu caàu môùi do söï thay ñoåi cuûa xaõ hoäi taïo ra; söû duïng nhöõng phöông phaùp tieáp caän môùi ñeå ñaït nhöõng muïc tieâu môùi cuûa giaùo duïc." [62] vôùi phöông phaùp ñaøo taïo "ñaëc bieät quan taâm ñeán vieäc reøn luyeän phöông phaùp töï hoïc cho giaùo sinh" [27]. - Xaùc ñònh neùt ñaëc tröng cuûa töøng chuyeân ngaønh ñaøo taïo laø caàn thieát trong quaù trình thöïc hieän muïc tieâu ñaøo taïo. Trong ñaøo taïo giaùo vieân thì: Ñaøo taïo giaùo vieân tieåu hoïc laø heát söùc quan troïng, bôûi vì ñaây laø baäc hoïc ñaàu tieân, nôi giaùo vieân khoâng chæ truyeàn ñaït tri thöùc cô baûn, toång hôïp cho hoïc sinh, maø coøn laø ngöôøi ñònh höôùng, ñònh hình caùc giaù trò ñaïo ñöùc, nhaân caùch cho lôùp ngöôøi nhoû tuoåi tröôùc khi vaøo ñôøi. [4; 145]. Ñeå ñaït muïc tieâu ñaøo taïo ñoäi nguõ giaùo vieân tieåu hoïc coù trình ñoä cao ñaúng sö phaïm, coâng taùc quaûn lyù tröôøng cao ñaúng sö phaïm taäp trung vaøo: + Quaûn lyù hoaït ñoäng tuyeån sinh; + Quaûn lyù hoaït ñoäng ñaøo taïo giaùo vieân bao goàm: quaûn lyù hoaït ñoäng daïy-hoïc, hoaït ñoäng giaùo duïc sinh vieân, hoaït ñoäng thöïc haønh nghieäp vuï sö phaïm - thöïc taäp sö phaïm, hoaït ñoäng nghieân cöùu khoa hoïc; + Quaûn lyù chaát löôïng saûn phaåm (giaùo vieân ñöôïc ñaøo taïo) treân cô sôû tieáp caän chuaån giaùo vieân tieåu hoïc vaø yeâu caàu cuï theå cuûa giaùo duïc ñòa phöông ñoái vôùi giaùo vieân tieåu hoïc. Trong quaûn lyù quaù trình ñaøo taïo giaùo vieân, ngoaøi vieäc "coâng khai hoùa muïc tieâu, noäi dung, keá hoaïch, quy trình ñaøo taïo" [28], caàn xem troïng vieäc thöïc hieän caùc giaûi phaùp cô baûn, nhö: quaûn lyù toát vieäc thöïc hieän chöông trình ñaøo taïo, ñoåi môùi phöông phaùp ñaøo taïo, töøng böôùc thöïc hieän: Höôùng daãn xaùc laäp keá hoaïch hoïc theo khaû naêng vaø ñieàu kieän cuûa moãi ngöôøi. AÙp duïng hoïc cheá meàm, taïo ñieàu kieän phaân hoùa nhòp ñoä hoïc taäp theo khaû naêng cuûa sinh vieân, khuyeán khích sinh vieân gioûi phaùt huy tieàm naêng trong hoïc taäp. Giaûm tyû leä giôø dieãn giaûng treân lôùp, thích hôïp vôùi ñieàu kieän veà giaùo trình taøi lieäu, veà trình ñoä vaø kinh nghieäm cuûa giaûng vieân ôû töøng moân hoïc. Thöïc hieän giuùp ñôõ rieâng ñoái vôùi sinh vieân keùm vaø sinh vieân gioûi. Phaùt trieån dieãn giaûng giaûi quyeát vaán ñeà, phoái hôïp vôùi hoûi ñaùp, trao ñoåi theo nhoùm nhoû vaøi ba ngöôøi moät caùch hôïp lyù. Naâng cao chaát löôïng xemina, taêng cöôøng caùc baøi taäp tình huoáng sö phaïm. Vaän duïng daïy hoïc vi moâ (micro teaching), ñaëc bieät trong caùc moân: giaùo duïc hoïc, phöông phaùp daïy hoïc,...[28]; cuï theå hoùa caùc bieän phaùp giaùo duïc, daïy hoïc ñoái vôùi sinh vieân; taêng cöôøng giaùo duïc tö töôûng, giaùo duïc ñaïo ñöùc cho sinh vieân. • Muïc tieâu quaûn lyù hoïc taäp: - Moät trong nhöõng tính chaát ñaëïc thuø cuûa hoaït ñoäng q._.uaûn lyù laø tính chaát giaùn tieáp. Tieâu ñieåm hoäi tuï cuûa quaûn lyù tröôøng hoïc laø quaù trình daïy hoïc - giaùo duïc nhaèm ñöa heä giaùo duïc tôùi muïc tieâu döï kieán, tieán leân traïng thaùi môùi veà chaát. Quaûn lyù hoïc taäp cuõng nhö caùc hoaït ñoäng khaùc trong quaûn lyù nhaø tröôøng laø moät hoaït ñoäng giaùn tieáp, bôûi vì noù khoâng tröïc tieáp laøm bieán ñoåi ñoái töôïng. Quaûn lyù hoaït ñoäng hoïc taäp laø quaûn lyù ñeå thöïc hieän söï ñoàng boä vaø toaøn veïn caùc nhaân toá: muïc tieâu hoïc taäp, noäi dung hoïc taäp, phöông phaùp hoïc taäp, chuû theå hoïc taäp, ñieàu kieän - phöông tieän hoïc taäp, quy cheá hoïc taäp,... Quaûn lyù quaù trình hoïc taäp laø quaûn lyù caùc nhaân toá treân gaén vôùi caùc chöùc naêng quaûn lyù chuû yeáu nhö: keá hoaïch hoùa, toå chöùc, chæ ñaïo, kieåm tra. Moïi taùc ñoäng quaûn lyù hoïc taäp cuoái cuøng laø ñeå laøm thay ñoåi ôû sinh vieân nhöõng thaùi ñoä, haønh vi trong hoïc taäp theo nhöõng muïc tieâu xaùc ñònh. - Hình thaønh cho sinh vieân kyõ naêng töï hoïc, ñeå treân cô sôû ñoù, moãi sinh vieân coù theå tieán haønh töï hoïc vaø xaây döïng cho baûn thaân thoùi quen töï hoïc vaø töï hoïc suoát ñôøi trôû thaønh nhieäm vuï cuûa tröôøng sö phaïm bôûi "quaù trình ñaøo taïo tröôøng sö phaïm chæ laø söï ñaøo taïo ban ñaàu, ñaët cô sôû cho quaù trình ñaøo taïo tieáp theo, trong ñoù söï töï hoïc, töï ñaøo taïo ñoùng vai troø quan troïng, quyeát ñònh söï thaønh ñaït cuûa moãi giaùo vieân" [27]. Vaø neáu nhö sinh vieân ñöôïc reøn luyeän toát veà naêng löïc töï hoïc thì "chaéc chaén chaát löôïng daïy hoïc vaø giaùo duïc cuûa caùc giaùo vieân ôû tröôøng phoå thoâng seõ khoâng ngöøng ñöôïc naâng cao" [27]. Ñeå laøm ñöôïc nhö vaäy, tröôøng sö phaïm phaûi trang bò cho sinh vieân phöông phaùp, caùch thöùc töï hoïc thöôøng xuyeân vaø töï hoïc moät caùch coù kyõ naêng. Töï hoïc laø moät trong nhöõng kyõ naêng hoïc taäp - thaäm chí laø kyõ naêng hoïc taäp cô baûn nhaèm giuùp cho sinh vieân giaûi quyeát caùc nhieäm vuï hoïc taäp trong giai ñoaïn hieän nay. - Chaát löôïng hoïc taäp cuûa sinh vieân phaûn aùnh chaát löôïng quaûn lyù hoïc taäp bôûi "Chaát löôïng giaûng daïy vaø hoïc taäp phaûn aùnh taäp trung tình traïng vaø chaát löôïng chung cuûa toaøn boä giaùo duïc; vaø xeùt veà nguyeân taéc, noù thoáng nhaát vôùi chaát löôïng quaûn lyù, chaát löôïng nghieân cöùu vaø thoâng tin, chaát löôïng ñaøo taïo sö phaïm" [34]. Quaûn lyù toát hoaït ñoäng hoïc taäp seõ naâng cao hieäu quaû hoïc taäp ôû sinh vieân. Moät trong nhöõng bieåu hieän ôû keát quaû trong hoïc taäp chính laø kyõ naêng töï hoïc. Nhö vaäy, tröôøng sö phaïm hình thaønh cho sinh vieân kyõ naêng töï hoïc khi quaûn lyù toát hoaït ñoäng hoïc taäp. 1.3.2. Noäi dung quaûn lyù hoïc taäp: Quaûn lyù hoaït ñoäng hoïc taäp ñoái vôùi sinh vieân bao goàm caùc noäi dung: - Quaûn lyù vieäc thöïc hieän caùc vaên baûn phaùp quy cuûa Boä Giaùo duïc - Ñaøo taïo veà hoaït ñoäng ñaøo taïo, coâng taùc sinh vieân - hoïc sinh, quyeàn lôïi vaø nghóa vuï cuûa ngöôøi hoïc cuõng nhö nhöõng quy ñònh rieâng cuûa nhaø tröôøng ñoái vôùi töøng ngaønh ñaøo taïo (ñoàng phuïc; thôøi gian bieåu hoïc taäp, reøn luyeän nghieäp vuï sö phaïm, kieán taäp thöôøng xuyeân, thöïc taäp sö phaïm,...). - Toå chöùc vaø quaûn lyù quaù trình daïy hoïc toái öu, nhö: + Quaûn lyù toát vieäc thöïc hieän ñaày ñuû vaø linh hoaït chöông trình ñaøo taïo giaùo vieân tieåu hoïc; + Quaûn lyù vieäc thöïc hieän caûi caùch phöông phaùp daïy-hoïc theo höôùng taäp trung vaøo ngöôøi hoïc, taêng cöôøng hình thöùc giuùp ñôõ sinh vieân yeáu keùm, cuï theå hoùa phöông phaùp töï hoïc cuûa sinh vieân baèng moät quy trình hôïp lyù taïo ra tính tích cöïc hoïc taäp cho ngöôøi hoïc theo quan ñieåm hoïc taäp suoát ñôøi, coi troïng söï phaùt trieån naêng löïc saùng taïo - moät ñoøi hoûi cô baûn cuûa ngheà daïy hoïc hieän nay; + Quaûn lyù coù hieäu quaû quaù trình reøn tay ngheà sö phaïm, thöïc taäp taäp trung, ngoaïi khoùa cho sinh vieân; + Quaûn lyù thôøi khoùa bieåu hoïc taäp treân lôùp keát hôïp vôùi phaùt huy vai troø töï quaûn lyù, töï chuû cuûa giaùo sinh; reøn luyeän kyõ naêng vaø thoùi quen töï hoïc, töï giaùo duïc cho sinh vieân ñeå chuyeån quaù trình ñaøo taïo thaønh töï ñaøo taïo. + Quaûn lyù coù hieäu quaû vieäc thi vaø ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa sinh vieân, giaûm kieåu thi taùi hieän, taêng cöôøng phaùt hieän yeáu toá saùng taïo trong caùc kyø thi. - Giaûi quyeát ñuùng thôøi haïn vaø ñaày ñuû caùc cheá ñoä, chính saùch veà hoïc boång, khen thöôûng cho sinh vieân. - Quaûn lyù cô sôû vaät chaát phuïc vuï cho hoaït ñoäng hoïc taäp cuûa sinh vieân. Xaây döïng vaø trang bò ñaày ñuû caùc giaûng ñöôøng, phoøng hoïc, thö vieän, phoøng thí nghieäm, phoøng chöùc naêng,... ñi ñoâi vôùi vieäc naâng cao chaát löôïng ñoà duøng daïy-hoïc. Xaây döïng, toå chöùc vaø quaûn lyù hoaït ñoäng kyù tuùc xaù trôû thaønh vaán ñeà troïng yeáu trong quaûn lyù nhaø tröôøng. Kyù tuùc xaù ñaûm baûo ñuû caùc ñieàu kieän sinh hoaït, hoïc taäp seõ goùp phaàn lôùn trong vieäc naâng cao chaát löôïng hoïc noùi rieâng, chaát löôïng ñaøo taïo cuûa nhaø tröôøng, noùi chung. - Quaûn lyù caùc ñieàu kieän taâm lyù - xaõ hoäi cuûa lôùp hoïc. - Ñaøo taïo, boài döôõng vaø chuaån hoùa ñoäi nguõ giaùo vieân, nhaân vieân cuõng nhö caùn boä quaûn lyù cuûa tröôøng. 1.3.3. Khaùch theå cuûa quaûn lyù hoïc taäp: Khi thöïc hieän baát kyø moät hoaït ñoäng naøo thì con ngöôøi luoân caàn hieåu roõ veà ñoái töôïng cuûa hoaït ñoäng aáy. Hieåu ñaëc ñieåm hoaït ñoäng hoïc taäp cuûa sinh vieân ngaønh Tieåu hoïc chính laø yeâu caàu ñaàu tieân ñoái vôùi caùc nhaø quaûn lyù giaùo duïc khi muoán quaûn lyù hoaït ñoäng naày. - Vôùi tö caùch chuû theå cuûa hoaït ñoäng hoïc taäp, sinh vieân tieán haønh hoaït ñoäng vôùi yù thöùc vöøa ñeå coù ñöôïc trình ñoä sö phaïm nhaát ñònh vöøa ñeå trôû thaønh moät giaùo vieân tieåu hoïc ôû töông lai. Neùt ñoäc ñaùo trong nhaän thöùc cuûa ngöôøi hoïc chính laø baûn thaân ngöôøi hoïc ñaõ coù bieåu töôïng veà ngöôøi thaày giaùo tieåu hoïc tröôùc khi baét ñaàu hoïc taäp chöông trình ñaøo taïo giaùo vieân tieåu hoïc. Moät hình aûnh khaùi quaùt veà ngöôøi thaày giaùo tieåu hoïc theo caùi nhìn cuûa caù nhaân sinh vieân seõ aûnh höôûng khoâng nhoû ñeán quaù trình hoïc taäp ôû tröôøng sö phaïm. - Böôùc vaøo tröôøng sö phaïm, tröôùc maét moãi sinh vieân môû ra nhieàu ñieàu môùi laï. Vôùi voán tri thöùc ñaõ tieáp thu ôû tröôøng phoå thoâng giuùp sinh vieân coù cô sôû hoïc taäp ôû tröôøng sö phaïm; tuy nhieân, ñeå trôû thaønh giaùo vieân tieåu hoïc, sinh vieân phaûi thöïc hieän nhöõng nhieäm vuï hoïc heát söùc naëng neà. Hoaït ñoäng hoïc taäp ñeå trôû thaønh giaùo vieân tieåu hoïc ñeà ra cho sinh vieân nhöõng yeâu caàu môùi vaø cao hôn nhieàu so vôùi caùch hoïc ôû tröôøng phoå thoâng. ÔÛ ñaây, coù söï khaùc nhau veà baûn chaát chöù khoâng chæ laø söï thay ñoåi hình thöùc. Tính chaát phöùc taïp cuûa caùc nhieäm vuï hoïc ñoái vôùi sinh vieân ngaønh sö phaïm tieåu hoïc khoâng chæ vì söï coù maët cuûa nhieàu boä moân khoa hoïc maø ôû tröôøng phoå thoâng khoâng coù hoaëc tính khoa hoïc cuûa caùc moân khoa hoïc cao hôn, khoái löôïng kieán thöùc nhieàu hôn maø caùi chính laø ôû choã hoïc ñeå trôû thaønh giaùo vieân tieåu hoïc. Ñeå coù ñöôïc trình ñoä nghieäp vuï sö phaïm nhaát ñònh, ngoaøi vieäc phaûi "chaáp haønh quy cheá vaø noäi quy veà hoïc taäp, thöïc taäp" [7; 307] theo "Quy cheá coâng taùc hoïc sinh, sinh vieân trong caùc tröôøng ñaøo taïo" quy ñònh, sinh vieân phaûi chieám lónh nhöõng kieán thöùc veà taâm lyù hoïc, giaùo duïc hoïc, phöông phaùp daïy hoïc boä moân ñoàng thôøi tham gia kieán taäp vaø thöïc taäp sö phaïm theo ñuùng yeâu caàu cuûa chöông trình ñaøo taïo giaùo vieân tieåu hoïc. Giaùo vieân tieåu hoïc voán ñöôïc xem laø "oâng thaày toång theå" vöøa phaûi ñaûm nhaän giaûng daïy taát caû caùc moân, keå caû caùc moân ñoøi hoûi khaû naêng chuyeân bieät nhö: aâm nhaïc, myõ thuaät, kyõ thuaät (maø khoâng phaûi sinh vieân naøo cuõng coù caùc khaû naêng naày) ôû caùc khoái lôùp cuûa baäc hoïc vöøa phaûi laøm coâng taùc chuû nhieäm, phuï traùch Ñoäi vaø Sao nhi ñoàng nhöng thôøi gian ñeå tieán haønh hoïc taäp vaãn khoâng hôn thôøi gian ñaøo taïo ñoái vôùi sinh vieân ôû caùc chuyeân ngaønh ñaøo taïo khaùc. Vì theá, söï "gia coâng trí tueä" cuûa sinh vieân phaûi ñöôïc taäp trung vaøo ba ñieàu then choát: hoïc caùch thöùc ñi tôùi hieåu bieát laø chính, thay vì hoïc noäi dung kieán thöùc laø chính; hoïc kyõ naêng thöïc haønh vaø thaùi ñoä thöïc tieãn trong ngheà nghieäp nhieàu hôn vieäc lónh hoäi kieán thöùc toång quaùt; hoïc phong caùch ñoäc laäp saùng taïo, linh hoaït trong nhaän thöùc vaø haønh ñoäng khi ñöùng tröôùc moät vaán ñeà hay xöû lyù moät tình huoáng sö phaïm. Trong khi hoïc töøng baøi cuï theå, sinh vieân phaûi naém ñöôïc tö töôûng chuû ñaïo cuûa töøng hoïc phaàn, phaûi ñi saâu phaân tích, toång hôïp caùc vaán ñeà ñöôïc neâu ra, phaûi ñoïc nhieàu taøi lieäu tham khaûo ñeå môû roäng vaø hoaøn thieän baøi giaûng cuûa thaày. Cuøng vôùi vieäc lónh hoäi caùc khaùi nieäm khoa hoïc cô baûn cuûa boä moân, sinh vieân coøn phaûi reøn luyeän heä thoáng kyõ naêng, kyõ xaûo caàn thieát ñeå trôû thaønh "oâng thaày toång theå". Xemina, reøn luyeän nghieäp vuï sö phaïm, laøm baøi taäp taâm lyù - giaùo duïc, kieán taäp thöôøng xuyeân, taäp giaûng, laøm ñeà taøi nghieân cöùu khoa hoïc giaùo duïc,... chính laø nhöõng hình thöùc hoïc taäp ñaëc tröng trong tröôøng sö phaïm. Ñoïc saùch laø moät vieäc laøm khoâng theå thieáu ñoái vôùi sinh vieân sö phaïm bôûi "vieäc laøm ñoù khoâng chæ vì muïc ñích hoaøn chænh nhöõng kieán thöùc ñaõ tieáp thu ñöôïc maø ñieàu quan troïng laø sinh vieân töï reøn luyeän ñöôïc caùch hoïc, caùch ñoïc nhöõng taøi lieäu khoa hoïc, phaân bieät ñöôïc söï ñuùng sai vôùi thaùi ñoä coù pheâ phaùn" [55; 52]. - Phaán ñaáu trôû thaønh sinh vieân gioûi ñoái vôùi ngaønh ñaøo taïo giaùo vieân tieåu hoïc khoâng phaûi laø ñieàu ñôn giaûn, khoâng phaûi ngaãu nhieân maø coù. Trong ba naêm hoïc ôû tröôøng, sinh vieân khoâng chæ traûi qua moät quaù trình laøm vieäc trí oùc caêng thaúng, ñaày nhöõng khoù khaên maø coøn luoân phaûi khoå coâng luyeän taäp töøng ñoäng taùc muùa; luyeän xöôùng aâm, taäp ñaøn; keát töøng sôïi len, maãu giaáy, maãu laù,... thaønh böùc tranh ngheä thuaät;... Nhieäm vuï hoïc taäp ñoøi hoûi moãi sinh vieân phaûi coù yù chí quyeát taâm cao, thaùi ñoä chuû ñoäng, tinh thaàn töï nguyeän, töï giaùc say söa trong hoïc taäp vaø reøn luyeän. Höùng thuù hoïc taäp, say meâ hoïc taäp vöøa laø ñieàu kieän ñeå töï hoïc "vieäc töï hoïc cuûa baïn chæ ñaït keát quaû cao luùc baïn thaáy höùng thuù, mang laïi moät caùi gì ñoù môùi meû" [44] ñoàng thôøi cuõng chính laø keát quaû cuûa töï hoïc. Ñeå hoïc gioûi taát caû caùc moân, sinh vieân phaûi coù nieàm tin - tin vaøo söï noã löïc reøn luyeän cuûa chính baûn thaân. - Töï vaïch ra keá hoaïch hoïc cho baûn thaân beân caïnh keá hoaïch hoïc taäp cuûa chöông trình ñaøo taïo quy ñònh, thöïc hieän vaø töï kieåm tra vieäc thöïc hieän keá hoaïch laø ñieàu maø moãi sinh vieân phaûi thöïc hieän neáu mong muoán vieäc hoïc ôû tröôøng ñaït hieäu quaû. Sinh vieân tieán haønh hoaït ñoäng hoïc baèng caùch luoân phaûi taùc ñoäng ñeán ñoái töôïng hoïc baèng caùch hoïc (phöông phaùp hoïc taäp). Sinh vieân coù theå taùc ñoäng ñeán ñoái töôïng hoïc baèng nhieàu caùch, nhö: hoïc caù nhaân hay laø töï nghieân cöùu, hoïc vôùi ngöôøi khaùc (hoïc vôùi thaày, hoïc ôû giaùo vieân daïy kieán taäp thöôøng xuyeân, hoïc vôùi baïn, ...) hay laø hoïc taäp hôïp taùc, hoïc töø caùc thoâng tin phaûn hoài hay caùch töï kieåm tra, töï ñieàu chænh. Caùc caùch hoïc naày luoân coù quan heä qua laïi vaø boå sung cho nhau. Töï hoïc chính laø caùi loõi cuûa caùc caùch hoïc treân, giuùp cho khaû naêng tieáp caän vaø xöû lyù thoâng tin cuûa sinh vieân ñöôïc taêng leân. Hoïc - hoûi - hieåu - haønh chæ ñaït ñöôïc chaát löôïng cao khi sinh vieân bieát töï hoïc. Töï hoïc phaùt huy noäi löïc cuûa ngöôøi hoïc. Noäi löïc ñoù seõ giuùp sinh vieân naâng daàn chaát löôïng hoïc taäp. Sinh vieân chieám lónh ñöôïc caùc giaù trò töø giaùo duïc mang laïi, bieán thaønh kinh nghieäm - voán soáng rieâng cuûa baûn thaân ñeå treân cô sôû ñoù maø caùc naêng löïc môùi cuõng nhö caùc phaåm chaát môùi ñöôïc hình thaønh. Hieäu quaû cuûa hoaït ñoäng hoïc taäp ñöôïc naâng cao khi sinh vieân bieát töï hoïc. Kyõ naêng töï hoïc vaø thoùi quen töï hoïc chính laø coâng cuï khoâng theå thieáu ñoái vôùi moïi ngöôøi noùi chung, ñoái vôùi sinh vieân sö phaïm noùi rieâng. Nghieäp vuï sö phaïm, nghieäp vuï xaây döïng nhaân caùch cho hoïc sinh tieåu hoïc laø moät ngheä thuaät toång hôïp ñaày tính saùng taïo ñoøi hoûi sinh vieân trong thôøi gian hoïc taäp ôû tröôøng sö phaïm vaø caû khi trôû thaønh giaùo vieân luoân phaûi töï hoïc. 1.3.4. Söï keát hôïp giöõa caùc chuû theå quaûn lyù trong quaûn lyù hoïc taäp: Trong quaù trình ñaøo taïo giaùo vieân, yeáu toá chaát löôïng saûn phaåm laø quyeát ñònh chaát löôïng ñaøo taïo.Vì theá, vai troø ngöôøi quaûn lyù laïi caøng coù yù nghóa cöïc kyø quan troïng trong ñònh höôùng, hoaïch ñònh, chæ ñaïo, toå chöùc thöïc hieän, kieåm soaùt quaù trình ñaøo taïo. ° Chuû theå quaûn lyù tröôøng Cao ñaúng Sö phaïm veà maët nhaø nöôùc, laø hieäu tröôûng. Hieäu tröôûng quaûn lyù hoaït ñoäng daïy vaø hoïc cuûa taäp theå giaùo vieân, taäp theå sinh vieân. - Laõnh ñaïo daïy-hoïc, ñaët keá hoaïch phaùt trieån, giaùm saùt vaø ñaùnh giaù naêng löïc giaûng daïy cuûa giaùo vieân vaø chöông trình giaûng daïy, loâi cuoán söï tham gia cuûa giaùo vieân vaø sinh vieân nhaèm caûi thieän chaát löôïng daïy-hoïc cuõng nhö caûi tieán coâng taùc ñaøo taïo, lieân keát vôùi caùc tröôøng ñaïi hoïc - cao ñaúng trong vaø ngoaøi nöôùc ñeå hoïc taäp, trao ñoåi kinh nghieäm trong ñaøo taïo phaûi laø coâng vieäc troïng taâm cuûa hieäu tröôûng. - Hieäu tröôûng thöôøng xuyeân thu nhaän vaø xöû lyù caùc thoâng tin veà tình hình daïy-hoïc, giaùo duïc trong nhaø tröôøng, trong nöôùc vaø treân theá giôùi laøm cô sôû cho vieäc ñeà ra caùc quyeát ñònh kòp thôøi vaø coù hieäu quaû cao. Nhaän thöùc ñaày ñuû veà ñoái töôïng sinh vieân trong nhaø tröôøng vôùi nhöõng neùt chung vaø neùt rieâng cuûa töøng naêm hoïc, lôùp hoïc, khoùa hoïc, ngaønh ñaøo taïo laøm cô sôû cho vieäc ñöa ra caùc keá hoaïch quaûn lyù noùi chung, quaûn lyù hoïc taäp noùi rieâng moät caùch cuï theå theo töøng thôøi ñieåm trong naêm hoïc. Quyeát ñònh quaûn lyù cuûa hieäu tröôûng phaûi neâu ñöôïc caùc giaûi phaùp quaûn lyù quan troïng nhö: naâng cao chaát löôïng ñoäi nguõ giaùo vieân, naâng cao chaát löôïng hoïc taäp cuûa sinh vieân, caûi tieán chöông trình, taïo ñoäng löïc daïy vaø hoïc, taïo moâi tröôøng sö phaïm laønh maïnh. Quyeát ñònh trong quaûn lyù maø hieäu tröôûng ñöa ra taäp trung vaøo vieäc laøm theá naøo giuùp cho vieäc hoïc taäp cuûa taát caû sinh vieân ñaït hieäu quaû cao. Hieäu tröôûng ñeà ra caùc keá hoaïch hoïc taäp cho sinh vieân moät caùch cuï theå theo töøng thôøi ñieåm trong naêm vaø ñoàng thôøi ñoäng vieân chính taäp theå sinh vieân töï toå chöùc caùc hoaït ñoäng ngoaïi khoùa phuø hôïp nhaèm naâng cao chaát löôïng hoïc, chaát löôïng ñaøo taïo. - Trong chæ ñaïo thöïc hieän caùc giaûi phaùp quaûn lyù, hieäu tröôûng luoân phaûi taäp trung vaøo caùc vaán ñeà then choát, nhö: quaûn lyù chaát löôïng hoïc, chaát löôïng nghieân cöùu khoa hoïc, chaát löôïng ñaøo taïo, chaát löôïng nhaân caùch giaùo vieân vôùi nhöõng yeâu caàu ngaøy caøng cao cuûa ngheà nghieäp. Trong quaù trình chæ ñaïo daïy-hoïc, hieäu tröôûng caàn thieát phaûi ñaûm baûo cho hoaït ñoäng giaûng daïy vaø hoïc taäp ñöôïc dieãn bieán moät caùch toái öu, taïo ra söï phoái thuoäc moät caùch hôïp lyù giöõa caùc hoaït ñoäng trong caùc moái quan heä giaùo vieân - sinh vieân, sinh vieân - sinh vieân - taäp theå lôùp. Vôùi tö caùch laø ngöôøi laõnh ñaïo cao nhaát trong tröôøng, hieäu tröôûng phaûi luoân yeâu caàu nhöõng thaønh vieân cuûa "Hoäi ñoàng sö phaïm" coù trình ñoä chuyeân moân gioûi, naêng löïc sö phaïm vöõng vaøng vaø taám loøng vì ngöôøi hoïc. - Thöôøng xuyeân kieåm tra chaát löôïng moâi tröôøng hoïc taäp vaø chaát löôïng caûi thieän moâi tröôøng hoïc taäp trong tröôøng töø caùc cuoäc caûi caùch. - Khoâng chæ chaáp haønh söï quaûn lyù töø UÛy ban nhaân daân vaø Sôû Giaùo duïc - Ñaøo taïo ôû ñòa phöông tröôøng ñoùng maø hieäu tröôûng coøn phaûi tham möu nhöõng vaán ñeà thuoäc lónh vöïc chuyeân moân cuûa nhaø tröôøng. Töø ñoù, ñeà ra nhöõng chieán löôïc, saùch löôïc khaû thi, mang laïi hieäu quaû cao trong xaây döïng tröôøng cao ñaúng sö phaïm ñuùng chuaån veà maët cô sôû vaät chaát laãn nguoàn nhaân löïc, ñaøo taïo ñoäi nguõ giaùo vieân noùi chung, giaùo vieân tieåu hoïc noùi rieâng cho xaõ hoäi khoâng chæ ñaûm baûo ñuùng chuaån quy ñònh maø coøn coù chaát löôïng cao. ° Noùi ñeán coâng taùc quaûn lyù daïy-hoïc trong tröôøng sö phaïm thì khoâng theå khoâng noùi ñeán vai troø cuûa caùc khoa - "troïng taâm cuûa caùc khoa hieäu quaû phaûi laø toå chöùc daïy vaø hoïc hieäu quaû" [48; 181]- vôùi ngöôøi ñöùng ñaàu laø tröôûng khoa. Quaûn lyù hoïc taäp ñoái vôùi sinh vieân ôû caáp ñoä khoa ñaït hieäu quaû khi: Thöù nhaát, coù söï löu giöõ hoà sô xuaát saéc, chi tieát, caäp nhaät, minh hoïa goàm phieáu ñieåm chi tieát cuûa hoïc sinh. Thöù hai, chuù yù ñeán söï nhaát quaùn trong khoa. Thöù ba, phaûi noã löïc, vaø cho hoïc sinh, nhaát laø hoïc sinh lôùn tuoåi, coù dòp ñaùnh giaù. Hoïc sinh thöôøng ñöôïc môøi cho ñieåm laãn nhau vaø coâng vieäc cuûa rieâng hoï, baøn baïc veà ñieåm vôùi giaùo vieân ñeå coá tìm hieåu öu khuyeát ñieåm trong coá gaéng cuûa rieâng mình. Thöù tö, heä thoáng ñaùnh giaù ñöôïc söû duïng nhö phöông tieän chuyeån taûi thoâng tin phaûn hoài thöôøng xuyeân ñeán hoïc sinh.[48; 183]. Chöông trình ñaøo taïo coù lieân quan ñeán ngaønh ñaøo taïo cuûa khoa, ñaëc tröng cuûa töøng ngaønh ñaøo taïo, tình hình hoïc taäp cuûa sinh vieân trong khoa, ñieàu kieän - phöông tieän trang bò cho sinh vieân hoïc taäp,... phaûi laø nhöõng thoâng tin ñöôïc tröôûng khoa naém vöõng ñeå quaûn lyù toát hoaït ñoäng hoïc taäp ñoái vôùi sinh vieân. ° Muïc ñích cuûa hieäu tröôûng khi quaûn lyù hoaït ñoäng daïy cuûa giaùo vieân thöïc chaát chính laø ñeå quaûn lyù hoïc taäp cuûa sinh vieân. Cho neân, giaùo vieân cuõng chính laø chuû theå quaûn lyù hoïc taäp cuûa sinh vieân. - Giaùo vieân chuû nhieäm, caùn boä quaûn sinh chòu traùch nhieäm tröôùc hieäu tröôûng (hoaëc tröôûng khoa) veà caùc maët coâng taùc sinh vieân trong phaïm vi ñöôïc phaân coâng. Quaûn lyù hoïc taäp laø moät chöùc naêng cuûa giaùo vieân chuû nhieäm, caùn boä quaûn sinh nhaèm höôùng daãn vaø duy trì vieäc gaén boù giöõa sinh vieân vôùi nhöõng nhieäm vuï hoïc taäp. Trong quaûn lyù hoïc taäp, giaùo vieân chuû nhieäm, caùn boä quaûn sinh coù nhieäm vuï: + Quaûn lyù thôøi gian, khoâng gian, keá hoaïch hoïc taäp cuï theå cuûa lôùp; + Quaûn lyù vieäc thöïc hieän noäi quy, nhöõng quy ñònh, heä thoáng ñaùnh giaù vaø coâng nhaän coù lieân quan ñeán hoaït ñoäng hoïc, heä thoáng nhöõng nguoàn nhaân löïc vaø vaät löïc;... Quaûn lyù lôùp toát bao haøm caû quaûn lyù hoïc taäp thöôøng ñöôïc theå hieän vaøo möùc ñoä hôïp taùc giöõa giaùo vieân chuû nhieäm, caùn boä quaûn sinh vôùi giaùo vieân boä moân; giöõa giaùo vieân chuû nhieäm, caùn boä quaûn sinh vôùi sinh vieân; giöõa sinh vieân vôùi sinh vieân. - Giaùo vieân boä moân trong tröôøng sö phaïm coù trình ñoä chuyeân moân cao ôû nhieàu lónh vöïc. Ñoäi nguõ naày khoâng chæ thöïc hieän chöùc naêng daïy hoïc maø coøn laø hình maãu veà nhaân caùch nhaø giaùo ñeå sinh vieân hoïc taäp. Daïy-hoïc laø moät hoaït ñoäng dieãn ra treân hai tuyeán song haønh giöõa ngöôøi daïy vaø ngöôøi hoïc. Vì theá, quaù trình daïy-hoïc chæ ñaït hieäu quaû cao khi coù söï phoái hôïp chaët cheõ, nhòp nhaøng giöõa giaùo vieân vaø sinh vieân treân caùc khaâu cô baûn nhaát laø muïc tieâu, noäi dung, phöông phaùp hay noùi caùch khaùc laø khi coù söï hôïp taùc aên yù giöõa ngöôøi daïy vaø ngöôøi hoïc. Trong moái quan heä naày, ngöôøi daïy ñoùng vai troø ñònh höôùng, gôïi môû, cung caáp, chæ daãn nhöõng ñieàu caàn thieát veà muïc tieâu, noäi dung, phöông phaùp hoïc taäp,... phuø hôïp vôùi ngöôøi hoïc; coøn ngöôøi hoïc töï mình chuû ñoäng xaùc ñònh, löïa choïn nhöõng ñieàu ñöôïc cung caáp sao cho phuø hôïp vôùi naêng löïc, sôû tröôøng, ñieàu kieän rieâng cuûa mình ñeå hoaøn thaønh toát nhaát yeâu caàu cuûa chöông trình quy ñònh. Nhieät tình ñoái vôùi moân hoïc vaø vieäc hoïc cuûa sinh vieân laøm neàn taûng cho söï phoái hôïp vôùi giaùo vieân. Ñeå daïy hoïc, giaùo vieân phaûi coù khaû naêng quaûn lyù lôùp hoïc maø mình ñang giaûng daïy. Quaûn lyù lôùp hoïc laø moät hôïp phaàn hoaøn chænh cuûa daïy-hoïc. Vì theá, giaùo vieân cuõng caàn naém ñöôïc nhöõng bieän phaùp quaûn lyù sinh vieân. Trình ñoä vaên hoùa, trình ñoä chuyeân moân, tính caùch, quan ñieåm soáng vaø caùch daïy cuûa giaùo vieân seõ aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán phöông phaùp quaûn lyù cuûa hoï ñoái vôùi sinh vieân. Phöông phaùp quaûn lyù maø giaùo vieân löïa choïn thöôøng taïo cho chính hoï söï thoaûi maùi vaø phuø hôïp vôùi caù tính rieâng cuûa giaùo vieân. Caùc bieän phaùp quaûn lyù khaùc nhau ôû möùc ñoä kieåm soaùt vaø söï höôùng daãn cuûa giaùo vieân. Chuùng taïo thaønh moät baûng bieán thieân töø tính cöông quyeát, tröïc tieáp, toå chöùc cao (söï can thieäp maïnh cuûa giaùo vieân) cho ñeán tính linh hoaït, giaùn tieáp vaø daân chuû. Daïy-hoïc laø moät quaù trình hoaït ñoäng coù ñieàu khieån ít nhaát ôû hai caáp ñoä quaûn lyù vaø thöïc hieän. ÔÛ caáp ñoä thöïc hieän coù moái quan heä ñieàu khieån ngang giöõa ngöôøi daïy vaø ngöôøi hoïc treân cô sôû hôïp taùc bình ñaúng cuøng nhau ñaûm baûo chaát löôïng theo yeâu caàu cuûa ngaønh. Trong thöïc teá ôû caáp ñoä thöïc hieän luoân toàn taïi moái quan heä ñieàu khieån doïc nhaát ñònh töø phía ngöôøi daïy, do ñoù, daïy-hoïc laøm sao phaûi mang tính chaát hôïp taùc, ñoàng thuaän vaø phaûi boû yeáu toá meänh leänh, aùp ñaët, quyeàn uy ñoái vôùi ngöôøi hoïc, thì chaát löôïng daïy-hoïc môùi cao. Giaùo vieân caàn phaûi bieát khôi daäy tính tích cöïc, söï chuû ñoäng, saùng taïo, höùng thuù, töï giaùc vaø tính thoâng minh trong hoïc taäp ôû moïi sinh vieân; ñoàng thôøi, taïo ra baàu khoâng khí taâm lyù hoïc taäp say söa, nghieâm tuùc, mieät maøi, vui veû, ñoaøn keát vaø saùng taïo trong taäp theå lôùp. Trong ñieàu kieän cuûa baàu khoâng khí taâm lyù ñoù, tö duy, tính saùng taïo vaø söï böøng hieåu cuûa moãi sinh vieân ñöôïc noái tieáp, ñöôïc coäng höôûng vôùi nhau ñeå taïo ra nhöõng "löïc coâng phaù naõo ñuû lôùn". ° Moãi moät hoaït ñoäng quaûn lyù trong nhaø tröôøng ñeàu ñöôïc thöïc hieän nhaèm höôùng vaøo ñeå chieám lónh, phaân tích moät ñoái töôïng xaùc ñònh cuûa noù. Ñoái töôïng xaùc ñònh cuûa quaûn lyù hoïc taäp laø hoïc taäp maø chuû theå laø ngöôøi hoïc - sinh vieân. Vôùi tö caùch laø "ngöôøi thôï chính cuûa quaù trình ñaøo taïo" [40; 26], sinh vieân phaûi töï thieát keá, töï toå chöùc, töï thöïc hieän, töï kieåm tra - ñaùnh giaù, töï ñieàu chænh cho vieäc hoïc "cuûa mình". Ñeå töï hoïc, sinh vieân nhaát thieát phaûi: laøm vieäc coù keá hoaïch, phaùt hieän vaán ñeà, thöïc hieän caùc thao taùc tö duy ñeå tìm ra baûn chaát vaán ñeà, chöùng minh khi ñöa ra caùc laäp luaän, khaùch quan trong töï kieåm tra - ñaùnh giaù, ... Nhö vaäy, sinh vieân chính laø chuû theå quan troïng nhaát - tröïc tieáp quaûn lyù vieäc hoïc cuûa baûn thaân. - Hieäu tröôûng vaø boä maùy quaûn lyù giuùp hieäu tröôûng, ñaëc bieät laø tröôûng khoa vaø giaùo vieân, caàn phaûi thöøa nhaän vai troø chuû theå quaûn lyù hoïc taäp cuûa chính ngöôøi hoïc trong khi tieán haønh caùc haønh ñoäng quaûn lyù hoïc taäp. - Ban caùn boä lôùp (ban ñaïi dieän lôùp) coù nhieäm vuï toå chöùc cho caû lôùp thöïc hieän caùc nhieäm vuï hoïc taäp theo keá hoaïch cuûa nhaø tröôøng; ñoân ñoác caùc baïn trong lôùp chaáp haønh nghieâm chænh noäi quy, quy cheá veà hoïc taäp, sinh hoaït; toå chöùc, ñoäng vieân giuùp ñôõ nhöõng baïn gaëp khoù khaên trong hoïc taäp, reøn luyeän. Thay maët cho caùc baïn trong lôùp lieân heä vôùi caùn boä quaûn sinh, giaùo vieân, caùc khoa, phoøng vaø ban giaùm hieäu nhaø tröôøng ñeà nghò giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà coù lieân quan ñeán quyeàn lôïi vaø nghóa vuï cuûa caùc baïn trong lôùp; phoái hôïp chaët cheõ vôùi toå chöùc Ñoaøn Thanh nieân coäng saûn Hoà Chí Minh vaø toå chöùc Hoäi sinh vieân trong moïi hoaït ñoäng cuûa lôùp. 1.3.5. Cô cheá quaûn lyù hoïc taäp: ° Quan heä giöõa caùc chuû theå quaûn lyù hoïc taäp: hieäu tröôûng - tröôûng khoa - giaùo vieân - sinh vieân - sinh vieân laø quan heä lieân nhaân caùch. Caùc moái quan heä naày naåy sinh ra töø baûn chaát cuûa quaù trình daïy hoïc - giaùo duïc ôû nhaø tröôøng, gaén boù vôùi tính chaát coäng ñoàng vaø hôïp taùc theo kieåu daân chuû - töï quaûn cao ñoä. Cô cheá quaûn lyù seõ höôùng daãn, ñieàu chænh quan heä giöõa nhaø quaûn lyù vôùi sinh vieân ñeå taïo ñoäng löïc cho sinh vieân haønh ñoäng nhaèm ñaït muïc tieâu chung cuûa nhaø tröôøng. - Quan heä quaûn lyù thuoäc quan heä xaõ hoäi maø quan heä giöõa con ngöôøi vôùi con ngöôøi bao giôø cuõng coù caáu truùc giöõa quyeàn lôïi vaø nghóa vuï. Quyeàn haïn cuûa sinh vieân chính laø nghóa vuï cuûa nhaø quaûn lyù vaø ngöôïc laïi. Con ngöôøi chæ cho pheùp thuùc ñaåy laøm ñieàu gì maø hoï tin laø quyeàn lôïi saâu xa nhaát cuûa hoï. Giaûi quyeát ñuùng ñaén moái quan heä giöõa lôïi ích caù nhaân, lôïi ích boä phaän vaø lôïi ích toaøn xaõ hoäi laø vaán ñeà raát quan troïng ñeå taïo ñoäng löïc caù nhaân, hôïp löïc cuûa taäp theå vaø caû coäng ñoàng. Chính saùch vaø cô cheá hoïc taäp phaûi ñaët treân cô sôû lôïi ích sinh vieân, ñaët trong söï keát hôïp vaø thoáng nhaát höõu cô vôùi lôïi ích nhaø tröôøng vaø lôïi ích toaøn xaõ hoäi. - Con ngöôøi taïo ra quan heä quaûn lyù, tröïc tieáp vaän haønh, ñoåi môùi, hoaøn thieän noù, nhöng laïi bò quan heä quaûn lyù chi phoái trôû laïi raát maïnh meõ. Moïi thaønh vieân trong nhaø tröôøng hoaït ñoäng vôùi nhöõng vai troø khaùc nhau vaø caù nhaân hoï cuõng khaùc nhau. Con ngöôøi laø moät caù theå toaøn dieän chòu aûnh höôûng bôûi caùc yeáu toá beân ngoaøi, cuûa moâi tröôøng soáng. Moïi ngöôøi khoâng theå töï gaït boû nhöõng aûnh höôûng cuûa caùc löïc löôïng ñoù khi hoï laøm vieäc vaø quan heä vôùi nhau. Khoâng coù sinh vieân chung chung. Moãi sinh vieân laø moät thöïc theå thoáng nhaát vôùi nhöõng khaû naêng vaø nguyeän voïng khaùc nhau; nhöng taát caû ñeàu khao khaùt ñöôïc thöøa nhaän, ñöôïc toân troïng vaø ñöôïc ñaùnh giaù cao. Chính baûn chaát nhöõng moái quan heä ñöôïc xaây döïng treân cô sôû hieåu baûn chaát con ngöôøi seõ tröïc tieáp aûnh höôûng ñeán ñoäng löïc maø con ngöôøi ñöôïc thuùc ñaåy ñeå haønh ñoäng ñaït muïc tieâu quaûn lyù. ° Coâng taùc quaûn lyù hoaït ñoäng hoïc ñoøi hoûi coù söï phaân coâng, phaân quyeàn cuï theå cho caùc caùc boä phaän chöùc naêng; phoái hôïp vôùi caùc ñoaøn theå, ñaëc bieät laø toå chöùc Hoäi Sinh vieân, Ñoaøn Thanh nieân Coäng saûn Hoà Chí Minh toå chöùc caùc phong traøo thi ñua hoïc taäp trong nhaø tröôøng. Hieäu tröôûng söû duïng coù hieäu quaû ñoäi nguõ giaùo vieân, caùn boä, nhaân vieân trong quaûn lyù hoaït ñoäng hoïc phaûi baét nguoàn töø vieäc phaân coâng ñuùng ngöôøi, ñuùng vieäc; thöïc hieän vaên hoùa daân chuû - bình quyeàn trong quaûn lyù; baûo ñaûm caùc quyeàn lôïi cô baûn veà vaät chaát laãn tinh thaàn; thöïc hieän ñaày ñuû caùc quy cheá toå chöùc lao ñoäng cuõng nhö caùc chính saùch ñaõi ngoä - khen thöôûng; xem troïng coâng taùc kieåm tra - töï kieåm tra trong töøng boä phaän, töøng ngöôøi; taïo moâi tröôøng coäng taùc thaân thieän,... cho taát caû thaønh vieân trong tröôøng. Hieäu tröôûng thöôøng xuyeân tieán haønh tröïc tieáp ñoái thoaïi vôùi sinh vieân nhaèm phaùt huy vai troø tham gia laøm chuû quaù trình ñaøo taïo cuûa sinh vieân. Thöïc hieän moät cô cheá quaûn lyù toái öu nhaèm söû duïng nguoàn nhaân löïc trong nhaø tröôøng moät caùch coù hieäu quaû. Tieáp caän lòch söû, tieáp caän ñaëc ñieåm sinh vieân, tieáp caän ñaëc ñieåm hoaït ñoäng hoïc taäp, tieáp caän ñaëc ñieåm lao ñoäng cuûa giaùo vieân sö phaïm, tieáp caän ñaëc ñieåm quaûn lyù tröôøng hoïc, tieáp caän toång hôïp (vaên hoùa - ñaïo ñöùc, kinh teá - xaõ hoäi, taâm lyù),... seõ giuùp hieäu tröôûng xaây döïng cô cheá thích hôïp cho vieäc quaûn lyù hoïc taäp ñoái vôùi sinh vieân ngaønh ñaøo taïo giaùo vieân tieåu hoïc. Chöông 2: THÖÏC TRAÏNG QUAÛN LYÙ HOÏC TAÄP ÑOÁI VÔÙI SINH VIEÂN NGAØNH TIEÅU HOÏC ÔÛ TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG SÖ PHAÏM VÓNH LONG 2.1. CÔ SÔÛ THÖÏC TIEÃN CUÛA NGHIEÂN CÖÙU: Tröôøng Cao Ñaúng Sö Phaïm Vónh Long laø moät ñôn vò haønh chaùnh söï nghieäp thuoäc heä thoáng Giaùo duïc Ñaïi hoïc cuûa nöôùc Coäng Hoøa Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam, tröïc thuoäc Sôû Giaùo duïc - Ñaøo taïo Vónh Long. Tröôøng coù nhieäm vuï ñaøo taïo, boài döôõng: giaùo vieân trung hoïc cô sôû, giaùo vieân tieåu hoïc, giaùo vieân maàm non; ñoàng thôøi nghieân cöùu khoa hoïc phuïc vuï cho söï nghieäp giaùo duïc. Nhaän xeùt veà quaù trình ñaøo taïo cuûa nhaø tröôøng trong thôøi gian qua, OÂng Nguyeãn Thaùi Ñænh, Hieäu tröôûng nhaø tröôøng khaúng ñònh: "Trong lieân tieáp nhieàu naêm gaàn ñaây, chuùng ta coù quyeàn töï haøo khaúng ñònh raèng: nhaø tröôøng chuùng ta hoaøn toaøn xöùng ñaùng vôùi söù maïng lòch söû cuûa mình, ñoái vôùi yeâu caàu phaùt trieån söï nghieäp giaùo duïc cuûa tænh nhaø vaø cuûa caû nöôùc." [64; 2]. Ñònh höôùng hoaït ñoäng daïy-hoïc, OÂng Nguyeãn Thaønh Taùm, Phoù Hieäu tröôûng phuï traùch chuyeân moân nhaán maïnh nhieäm vuï cuûa Hoäi ñoàng sö phaïm nhaø tröôøng laø: "Ba naêm hoïc giuùp giaùo sinh baét kòp kieán thöùc khoa hoï._. (3) Xeáp loaïi tieát hoïc (4) Xeáp loaïi hoïc taäp cuûa sinh vieân (5) Quyeàn lôïi vaø nghóa vuï cuûa sinh vieân trong hoïc taäp (6) Caùc vaên baûn khaùc YÙ kieán ñoùng goùp cuûa OÂng/ Baø ñeå caùc quy cheá vaø quy ñònh treân ñöôïc thöïc hieän ñaày ñuû vaø thaät söï hôïp lyù vôùi vieäc hoïc taäp cuûa sinh vieân ngaønh Tieåu hoïc: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 7. Theo OÂng/ Baø, yeáu toá quyeát ñònh chaát löôïng hoïc taäp cuûa sinh vieân: (a) Sinh vieân thöïc hieän nghieâm tuùc thôøi gian hoïc treân lôùp (b) Vieäc giaûng daïy cuûa giaùo vieân sö phaïm (c) Vieäc töï hoïc cuûa sinh vieân (d) Ñieàu kieän, phöông tieän hoïc taäp (e) Nhöõng yeáu toá khaùc 8. Caùc nguyeân nhaân laøm haïn cheá keát quaû hoïc taäp cuûa sinh vieân ngaønh Tieåu hoïc: Möùc ñoä aûnh höôûng Quyeát ñònh Quan troïng Khoâng quan troïng Nguyeân nhaân (a) Trình ñoä nhaän thöùc cuûa sinh vieân thaáp hôn so vôùi chöông trình hoïc taäp (b) Hoïc gheùp nhieàu lôùp (c) Thôøi khoùa bieåu hoïc treân lôùp chöa hôïp lyù veà thôøi gian hoïc, moân hoïc (d) Thieáu ñieàu kieän, phöông tieän hoïc (e) Sinh vieân khoâng coù ñoäng cô hoïc ñuùng (f) Sinh vieân khoâng coù höùng thuù hoïc (g) Sinh vieân chöa töï hoïc toát (h) Nhaø tröôøng chöa coù nhöõng hình thöùc ñoäng vieân, khen thöôûng kòp thôøi (i) Cheá ñoä aên uoáng, ñieàu kieän sinh hoaït keùm chaát löôïng (j) Caùc nguyeân nhaân khaùc: 9. Möùc ñoä phuø hôïp cuûa noäi dung hoïc taäp hieän nay trong nhaø tröôøng so vôùi chuaån giaùo vieân tieåu hoïc vaø yeâu caàu cuûa giaùo duïc ñòa phöông: (moãi noäi dung ñaùnh daáu ôû 2 möùc ñoä: yeâu caàu cuûa giaùo duïc ñòa phöông vaø chuaån giaùo vieân tieåu hoïc) Möùc ñoä phuø hôïp so vôùi Yeâu caàu Chuaån cuûa giaùo duïc ñòa phöông giaùo vieân tieåu hoïc Caùc noäi dung Phuø hôïp Chöa Khoâng phuø hôïp Phuø hôïp Chöa phuø hôïp Khoâng phuø hôïp phuø hôïp (a) Veà kieán thöùc (b) Veà kyõ naêng, tay ngheà sö phaïm (c) Veà thaùi ñoä, taùc phong ngheà nghieäp 10. Nhaän xeùt chung cuûa OÂng/ Baø veà vieäc hoïc taäp cuûa sinh vieân ngaønh Tieåu hoïc: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... . Moät laàn nöõa xin chaân thaønh caûm ôn söï hôïp taùc cuûa OÂng/ Baø! Phuï luïc 2: PHIEÁU XIN YÙ KIEÁN GIAÙO VIEÂN Ñeå ñaùnh giaù ñuùng thöïc traïng vaø ñeà xuaát nhöõng giaûi phaùp höõu hieäu trong quaûn lyù hoïc taäp ñoái vôùi sinh vieân ngaønh tieåu hoïc cuûa tröôøng Cao ñaúng Sö phaïm Vónh Long, mong Anh/ Chò vui loøng cho bieát yù kieán cuûa Anh/ Chò veà nhöõng vaán ñeà döôùi ñaây baèng caùch ñaùnh daáu X vaøo MOÄT löïa choïn ñöôïc xem laø phuø hôïp nhaát hoaëc vieát theâm vaøo nhöõng choã troáng (.............). Xin traân troïng caûm ôn Anh/ Chò! 1. Xin Anh/ Chò vui loøng cho bieát moät vaøi thoâng tin veà baûn thaân: ƒ Tuoåi ñôøi cuûa Anh/ Chò:.......... ƒ Tuoåi ngheà cuûa Anh/ Chò:....... 2. Theo Anh/ Chò, muïc ñích hoïc taäp cuûa sinh vieân ngaønh Tieåu hoïc ôû tröôøng: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 3. Möùc ñoä höùng thuù hoïc taäp cuûa sinh vieân ngaønh Tieåu hoïc ñoái vôùi moân do Anh/ Chò phuï traùch: Möùc ñoä höùng thuù hoïc taäp Raát höùng thuù Khaù höùng thuù Ít höùng thuù Khoâng coù höùng thuù 4. Ñaùnh giaù taøi lieäu hoïc (giaùo trình, saùch giaùo khoa taøi lieäu tham khaûo,...) ôû moân hoïc do Anh/ Chò phuï traùch: (ñaùnh daáu ôû 2 phaàn: soá löôïng vaø chaát löôïng) Soá löôïng taøi lieäu hoïc Chaát löôïng taøi lieäu hoïc Ñaày ñuû Thieáu Quaù thieáu Toát Bình thöôøng Chöa toát 5. Caùc bieän phaùp maø Anh/ Chò ñaõ söû duïng trong daïy hoïc: Möùc ñoä tieán haønh Thöôøng xuyeân Khoâng Khoâng thöôøng xuyeân thöïc hieän Bieän phaùp (a) Giao baøi taäp ñeå sinh vieân töï giaûi quyeát (b) Giaûng ñaày ñuû noäi dung baøi (c) Giôùi thieäu taøi lieäu tham khaûo ñeå sinh vieân ñoïc theâm (d) Quaûn lyù vieäc ra vaøo lôùp cuûa sinh vieân (e) Xemina (f) Thaûo luaän nhoùm (g) Luyeän taäp thöïc haønh (h) Cho caâu hoûi oân taäp, nhaán maïnh phaàn lyù thuyeát troïng taâm vaø baøi taäp cô baûn sau khi daïy heát baøi, chöông, hoïc trình, hoïc phaàn (i) Neâu muïc tieâu hoïc, höôùng daãn phöông phaùp hoïc tröôùc khi daïy hoïc phaàn, hoïc trình, chöông, baøi (j) Kieåm tra vieäc chuaån bò baøi cuõ cuûa sinh vieân (k) Neâu vaán ñeà ñeå sinh vieân suy nghó, phaùt hieän vaø giaûi quyeát vaán ñeà (l) Söû duïng caùc phöông tieän tröïc quan (m) Caùc bieän phaùp khaùc: 6. Caùc nguyeân nhaân laøm haïn cheá keát quaû hoïc taäp cuûa sinh vieân: Möùc ñoä aûnh höôûng Quyeát ñònh Quan troïng Khoâng quan troïng Nguyeân nhaân (a) Trình ñoä nhaän thöùc cuûa sinh vieân thaáp hôn so vôùi chöông trình hoïc taäp (b) Hoïc gheùp nhieàu lôùp (c) Thôøi khoùa bieåu hoïc treân lôùp chöa hôïp lyù veà thôøi gian hoïc, moân hoïc (d) Thieáu ñieàu kieän, phöông tieän hoïc (e) Sinh vieân khoâng coù ñoäng cô hoïc ñuùng (f) Sinh vieân khoâng coù höùng thuù hoïc (g) Sinh vieân chöa töï hoïc toát (h) Nhaø tröôøng chöa coù nhöõng hình thöùc ñoäng vieân, khen thöôûng kòp thôøi (i) Cheá ñoä aên uoáng, ñieàu kieän sinh hoaït keùm chaát löôïng (j) Caùc nguyeân nhaân khaùc: 7. Ñaùnh giaù möùc ñoä thöïc hieän caùc quy cheá vaø quy ñònh coù lieân quan ñeán hoaït ñoäng hoïc cuûa sinh vieân ngaønh Tieåu hoïc: Möùc ñoä thöïc hieän Ñaày ñuû Chöa ñaày ñuû Khoâng thöïc hieän Noäi dung (1) Thôøi gian hoïc: (a) Hoïc theo thôøi khoùa bieåu leân lôùp (b) Töï hoïc ngoaøi giôø theo quy ñònh (2) Keá hoaïch hoïc taäp: (a) Caùc moân hoïc (b) Reøn luyeän nghieäp vuï sö phaïm (c) Kieán taäp thöôøng xuyeân (d) Ngoaïi khoùa (e) Kieåm tra, thi hoïc phaàn (3) Xeáp loaïi tieát hoïc (4) Xeáp loaïi hoïc taäp cuûa sinh vieân (5) Quyeàn lôïi vaø nghóa vuï cuûa sinh vieân trong hoïc taäp (6) Caùc vaên baûn khaùc YÙ kieán ñoùng goùp cuûa Anh/ Chò ñeå caùc quy cheá vaø quy ñònh treân ñöôïc thöïc hieän ñaày ñuû vaø thaät söï hôïp lyù vôùi vieäc hoïc taäp cuûa sinh vieân ngaønh Tieåu hoïc: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 8. Ñaùnh giaù veà cô sôû vaät chaát phuïc vuï vieäc hoïc taäp: Möùc ñoä ñaùnh giaù Khoâng Toát Khaù Trung bình Keùm coù Cô sôû vaät chaát (a) Phoøng hoïc (b) Giaûng ñöôøng (c) Phoøng hoïc boä moân (nhaïc, hoïa, tin hoïc, theå duïc,...) (d) Thö vieän (e) Phoøng thí nghieäm (f) Phoøng taäp giaûng (g) Phoøng ôû noäi truù (h) Phoøng hoïc ôû noäi truù (i) Caùc phöông tieän daïy vaø hoïc 9. Möùc ñoä ñoàng yù cuûa Anh/ Chò veà chuû theå quaûn lyù hoïc taäp ñoái vôùi cuûa sinh vieân ngaønh Tieåu hoïc: Möùc ñoä ñoàng yù Ñoàng yù Phaân vaân Khoâng ñoàng yù Chuû theå quaûn lyù (1) Hieäu tröôûng (2) Phoù hieäu tröôûng (3) Phoøng ñaøo taïo (4) Toå chöùc Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam trong tröôøng (5) Toå chöùc Ñoaøn vaø Hoäi Sinh vieân trong tröôøng (6) Ban chuû nhieäm Khoa (hieän coù lôùp ñaøo taïo giaùo vieân tieåu hoïc) (7) Giaùo vieân tröïc tieáp giaûng daïy ngaønh Tieåu hoïc (8) Ban quaûn lyù noäi truù (9) Caùn boä quaûn sinh phuï traùch lôùp Cao ñaúng Tieåu hoïc (10) Ban caùn boä lôùp (11) Baûn thaân moãi sinh vieân Trong nhöõng chuû theå treân, xin Anh/ Chò ghi soá cuûa MOÄT (1) chuû theå quan troïng nhaát trong quaûn lyù hoïc taäp ñoái vôùi sinh vieân ngaønh Tieåu hoïc cuûa tröôøng: .............. 10. Theo Anh/ Chò, yeáu toá quyeát ñònh chaát löôïng hoïc taäp cuûa sinh vieân ngaønh Tieåu hoïc: (a) Sinh vieân thöïc hieän nghieâm tuùc thôøi gian hoïc treân lôùp (b) Vieäc giaûng daïy cuûa giaùo vieân sö phaïm (c) Vieäc töï hoïc cuûa sinh vieân (d) Ñieàu kieän, phöông tieän hoïc taäp (e) Nhöõng yeáu toá khaùc 11. Nhaän xeùt chung cuûa Anh/ Chò veà vieäc hoïc taäp cuûa sinh vieân ngaønh Tieåu hoïc: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Moät laàn nöõa xin chaân thaønh caûm ôn söï hôïp taùc cuûa Anh/ Chò! Phuï luïc 3: PHIEÁU XIN YÙ KIEÁN SINH VIEÂN Ñeå ñaùnh giaù ñuùng thöïc traïng vaø ñeà xuaát nhöõng giaûi phaùp höõu hieäu trong quaûn lyù hoïc taäp ñoái vôùi sinh vieân ngaønh Tieåu hoïc cuûa tröôøng Cao ñaúng Sö phaïm Vónh Long, mong Anh/ Chò vui loøng cho bieát yù kieán cuûa Anh/ Chò veà nhöõng vaán ñeà döôùi ñaây baèng caùch ñaùnh daáu (X) vaøo MOÄT löïa choïn ñöôïc xem laø phuø hôïp nhaát hoaëc vieát theâm vaøo nhöõng choã troáng (.............). Xin caûm ôn Anh/ Chò! 1. Xin Anh/ Chò vui loøng cho bieát moät vaøi thoâng tin veà baûn thaân: ƒ Tuoåi ñôøi cuûa Anh/ Chò:.......... ƒ Anh/ Chò ñang hoïc naêm thöù: ..... 2. Muïc ñích hoïc taäp cuûa Anh/ Chò khi vaøo hoïc ngaønh Tieåu hoïc: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 3. Hoaït ñoäng ôû tröôøng chieám nhieàu thôøi gian nhaát cuûa Anh/ Chò: (a) Nghe giaûng treân lôùp (b) Ñoïc saùch ôû thö vieän (c) Reøn luyeän nghieäp vuï sö phaïm (d) Kieán taäp thöôøng xuyeân (e) Töï hoïc theo giôø quy ñònh ôû noäi truù Trong caùc hoaït ñoäng treân, Anh/ Chò thích nhaát hoaït ñoäng: ....................................................................................................................................... 4. Ñaùnh giaù veà cô sôû vaät chaát phuïc vuï vieäc hoïc taäp: Möùc ñoä ñaùnh giaù Khoâng Toát Khaù Trung bình Keùm coù Cô sôû vaät chaát (a) Phoøng hoïc (b) Giaûng ñöôøng (c) Phoøng hoïc boä moân (nhaïc, hoïa, tin hoïc, theå duïc,...) (d) Thö vieän (e) Phoøng thí nghieäm (f) Phoøng taäp giaûng (g) Phoøng ôû noäi truù (h) Phoøng hoïc ôû noäi truù (i) Caùc phöông tieän daïy vaø hoïc 5. Ñaùnh giaù veà taøi lieäu hoïc (giaùo trình, saùch giaùo khoa, taøi lieäu tham khaûo,...): (ñaùnh daáu ôû 2 phaàn: soá löôïng vaø chaát löôïng taøi lieäu hoïc) Moân hoïc Soá löôïng taøi lieäu hoïc Chaát löôïng taøi lieäu hoïc Ñaày ñuû Thieáu Quaù thieáu Toát Bình thöôøng Chöa toát Trieát, Kinh teá - Chính trò Tö töôûng HCM Ngoaïi ngöõ Taâm lyù hoïc Giaùo duïc hoïc Vaên Toaùn Theå duïc AÂm nhaïc Ñaïo ñöùc Myõ thuaät Thuû coâng - kyõ thuaät Töï nhieân - xaõ hoäi PPDH ôû tieåu hoïc Coâng taùc Ñoäi 6. Möùc ñoä ñoàng yù cuûa Anh/ Chò veà chuû theå quaûn lyù hoïc taäp ñoái vôùi cuûa sinh vieân ngaønh Tieåu hoïc: Möùc ñoä ñoàng yù Ñoàng yù Phaân vaân Khoâng ñoàng yù Chuû theå quaûn lyù (1) Hieäu tröôûng (2) Phoù hieäu tröôûng (3) Phoøng ñaøo taïo (4) Toå chöùc Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam trong tröôøng (5) Toå chöùc Ñoaøn vaø Hoäi Sinh vieân trong tröôøng (6) Ban chuû nhieäm Khoa (hieän coù lôùp ñaøo taïo giaùo vieân tieåu hoïc) (7) Giaùo vieân tröïc tieáp giaûng daïy ngaønh Tieåu hoïc (8) Ban quaûn lyù noäi truù (9) Caùn boä quaûn sinh phuï traùch lôùp Cao ñaúng Tieåu hoïc (10) Ban caùn boä lôùp (11) Baûn thaân moãi sinh vieân Trong nhöõng chuû theå treân, xin Anh/ Chò ghi soá cuûa MOÄT (1) chuû theå quan troïng nhaát trong quaûn lyù hoïc taäp ñoái vôùi sinh vieân ngaønh Tieåu hoïc cuûa tröôøng: .............. 7. Ñaùnh giaù möùc ñoä thöïc hieän caùc quy cheá vaø quy ñònh coù lieân quan ñeán hoaït ñoäng hoïc cuûa sinh vieân ngaønh Tieåu hoïc: Möùc ñoä thöïc hieän Ñaày ñuû Chöa ñaày ñuû Khoâng thöïc hieän Noäi dung (7) Thôøi gian hoïc: (a) Hoïc theo thôøi khoùa bieåu leân lôùp (b) Töï hoïc ngoaøi giôø theo quy ñònh (8) Keá hoaïch hoïc taäp: (a) Caùc moân hoïc (b) Reøn luyeän nghieäp vuï sö phaïm (c) Kieán taäp thöôøng xuyeân (d) Ngoaïi khoùa (e) Kieåm tra, thi hoïc phaàn (9) Xeáp loaïi tieát hoïc (10) Xeáp loaïi hoïc taäp cuûa sinh vieân (11) Quyeàn lôïi vaø nghóa vuï cuûa sinh vieân trong hoïc taäp (12) Caùc vaên baûn khaùc YÙ kieán ñoùng goùp cuûa Anh/ Chò ñeå caùc quy cheá vaø quy ñònh treân ñöôïc thöïc hieän ñaày ñuû vaø thaät söï hôïp lyù vôùi vieäc hoïc taäp cuûa baûn thaân: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 8. Ngoaøi keá hoaïch hoïc cuûa lôùp, moân hoïc, Anh/ Chò: (a) Coù keá hoaïch hoïc taäp cho baûn thaân (b) Coù keá hoaïch hoïc theâm ngoaïi ngöõ, tin hoïc (c) Khoâng coù keá hoaïch hoïc taäp cho baûn thaân (d) Khoâng coù yù kieán 9. Yeáu toá quyeát ñònh chaát löôïng hoïc taäp cuûa Anh/ Chò: (a) Baûn thaân thöïc hieän nghieâm tuùc thôøi gian hoïc treân lôùp (b) Vieäc giaûng daïy cuûa giaùo vieân sö phaïm (c) Vieäc töï hoïc cuûa baûn thaân (d) Ñieàu kieän, phöông tieän hoïc taäp (e) Nhöõng yeáu toá khaùc 10. Möùc ñoä höùng thuù cuûa Anh/ Chò trong khi hoïc: Möùc ñoä höùng thuù hoïc taäp Raát höùng thuù Khaù höùng thuù Ít höùng thuù Khoâng coù höùng thuù Noäi dung (a) Hoïc theo thôøi khoùa bieåu treân lôùp (b) Töï hoïc ngoaøi giôø theo quy ñònh 11. Caùc nguyeân nhaân laøm haïn cheá keát quaû hoïc taäp cuûa baûn thaân: Möùc ñoä aûnh höôûng Quyeát ñònh Quan troïng Khoâng quan troïng Nguyeân nhaân (a) Trình ñoä nhaän thöùc cuûa sinh vieân thaáp hôn so vôùi chöông trình hoïc taäp (b) Hoïc gheùp nhieàu lôùp (c) Thôøi khoùa bieåu hoïc treân lôùp chöa hôïp lyù veà thôøi gian hoïc, moân hoïc (d) Thieáu ñieàu kieän, phöông tieän hoïc (e) Sinh vieân khoâng coù ñoäng cô hoïc ñuùng (f) Sinh vieân khoâng coù höùng thuù hoïc (g) Sinh vieân chöa töï hoïc toát (h) Nhaø tröôøng chöa coù nhöõng hình thöùc ñoäng vieân, khen thöôûng kòp thôøi (i) Cheá ñoä aên uoáng, ñieàu kieän sinh hoaït keùm chaát löôïng (j) Caùc nguyeân nhaân khaùc: 12. Caùc bieän phaùp maø giaùo vieân sö phaïm ñaõ söû duïng trong daïy hoïc: Möùc ñoä tieán haønh Thöôøng xuyeân Khoâng Khoâng thöôøng xuyeân thöïc hieän Bieän phaùp (a) Giao baøi taäp ñeå sinh vieân töï giaûi quyeát (b) Giaûng ñaày ñuû noäi dung baøi (c) Giôùi thieäu taøi lieäu tham khaûo ñeå sinh vieân ñoïc theâm (d) Quaûn lyù vieäc ra vaøo lôùp cuûa sinh vieân (e) Xemina (f) Thaûo luaän nhoùm (g) Luyeän taäp thöïc haønh (h) Cho caâu hoûi oân taäp, nhaán maïnh phaàn lyù thuyeát troïng taâm vaø baøi taäp cô baûn sau khi daïy heát baøi, chöông, hoïc trình, hoïc phaàn (i) Neâu muïc tieâu hoïc, höôùng daãn phöông phaùp hoïc tröôùc khi daïy hoïc phaàn, hoïc trình, chöông, baøi (j) Kieåm tra vieäc chuaån bò baøi cuõ cuûa sinh vieân (k) Neâu vaán ñeà ñeå sinh vieân suy nghó, phaùt hieän vaø giaûi quyeát vaán ñeà (l) Söû duïng caùc phöông tieän tröïc quan (m) Caùc bieän phaùp khaùc: 13. Caùch töï hoïc coù hieäu quaû nhaát theo Anh/ Chò laø caùch hoïc: (a) Chuû ñoäng, ñoäc laäp (b) Coù söï höôùng daãn cuûa giaùo vieân (c) Coù söï hôïp taùc cuøng baïn beø (d) Coù toå chöùc theo doõi (caùn boä quaûn sinh, ban quaûn lyù noäi truù,...) 12. Ñeå vieäc hoïc taäp coù hieäu quaû hôn, Anh/ Chò caàn nhöõng söï giuùp ñôõ naøo töø nhaø tröôøng? ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Moät laàn nöõa caûm ôn söï hôïp taùc cuûa Anh/ Chò! Phuï luïc 4: BAÛNG CHAÁM ÑIEÅM REØN LUYEÄN ÑOÁI VÔÙI SINH VIEÂN TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG SÖ PHAÏM VÓNH LONG Hoï vaø teân:................................. Chöùc vuï:.................. Lôùp:............. Soá:......... Soá Noäi dung Ñieåm CN Lôùp Khoa Tröôøng Ghi chuù 1. YÙ thöùc hoïc taäp (Töø ñeán 30 ñieåm) 1. 1 Chuyeân caàn 4 1. 2 Thaùi ñoä hoïc taäp 4 1. 3 Coá gaéng vöôn leân 2 1. 4 Khoâng döôùi trung bình 2 1. 5 Tham gia nghieân cöùu 1/b 1. 6 Ñeà taøi khoa hoïc 3 1. 7 Thi sinh vieân gioûi 2 1. 8 Chöùng chæ tin hoïc 3 1. 9 Chöùng chæ ngoaïi ngöõ 3 1. 10 Chöùng chæ khaùc 1/cc 1. 11 Trung bình moân Maùc- Leânin 3 1. 12 Keát quaû hoïc 4 1. 13 Ñaït giaûi, khen 2/1 2. Noäi quy, quy cheá (Töø 0 ñeán 25 ñieåm) 2. 1 Thöïc hieän toát 10 2. 2 Choáng tieâu cöïc 5/1 2. 3 Xaây döïng noäi boä 10 2. 4 Khen 2/1 3. Reøn luyeän Chính trò, Xaõ hoäi, Vaên hoùa, Vaên ngheä, Theå thao, Phoøng choáng teä naïn (PCTN),... (Töø 0 ñeán 20 ñieåm) 3. 1 Tham gia nhieàu 2/1 3. 2 Coâng taùc khaùc 2/1 3. 3 Ngoaøi tröôøng 2/1 3. 4 Saùng taùc 1/b 3. 5 Haønh vi PCTN 5/1 3. 6 Ñaït giaûi, khen 2/1 4. Phaåm chaát coâng daân, quan heä coäng ñoàng (Töø 0 ñeán 15 ñieåm) 4. 1 Chaáp haønh toát 3 4. 2 Hoïc Luaät giao thoâng 2 4. 3 Thaønh tích 4 4. 4 Ñòa phöông xaùc nhaän toát 3 4. 5 Tuaàn sinh hoaït coâng daân 4 4. 6 Khen 2/1 5. Coâng taùc caùn boä, phuï traùch lôùp,... (Töø 0 ñeán 10 ñieåm) 5. 1 Nhieàu coâng taùc 3 5. 2 Keát quaû coâng taùc 7 5. 3 Khen 2/1 TOÅNG COÄNG Giaùo sinh Lôùp tröôûng Chuû tòch Hoäi ñoàng Khoa Chuû tòch Hoäi ñoàng Tröôøng Trung bình hoïc taäp hoïc kyø tröôùc:.......... Trung bình hoïc taäp hoïc kyø naøy:.......... Soá moân döôùi trung bình:.......... Ñieåm reøn luyeän:..... Loaïi:.......... Baûng.1: Möùc ñoä thöïc hieän caùc quy cheá vaø quy ñònh coù lieân quan ñeán hoaït ñoäng hoïc cuûa sinh vieân ngaønh Tieåu hoïc. Möùc ñoä thöïc hieän Khaùch theå Ñaày ñuû Chöa ñaày ñuû Khoâng thöïc hieän X2 Taàn soá Tyû leä Taàn soá Tyû leä Taàn soá Tyû leä 1. THÔØI GIAN HOÏC (a) Hoïc theo thôøi khoùa bieåu treân lôùp Sinh vieân 105 61% 67 39% 0 0% 10.14 Giaùo vieân 21 95% 1 5% 0 0% CYN* (b) Töï hoïc theo giôø quy ñònh Sinh vieân 56 33% 116 67% 0 0% 4.14 Giaùo vieân 12 55% 10 45% 0 0% KYN• 2. KEÁ HOAÏCH HOÏC TAÄP (a) Caùc moân hoïc Sinh vieân 131 76% 41 24% 0 0% 2.46 Giaùo vieân 20 91% 2 9% 0 0% KYN (b) Reøn luyeän nghieäp vuï sö phaïm Sinh vieân 38 22% 134 78% 0 0% 3.76 Giaùo vieân 9 41% 13 59% 0 0% KYN (c) Kieán taäp thöôøng xuyeân Sinh vieân 111 65% 61 35% 0 0% 4.61 Giaùo vieân 9 41% 13 59% 0 0% KYN Noäi dung caùc vaên baûn phaùp quy * Coù yù nghóa khaùc bieät; • Khoâng coù yù nghóa khaùc bieät Möùc ñoä thöïc hieän Khaùch theå Ñaày ñuû Chöa ñaày ñuû Khoâng thöïc hieän X2 Taàn soá Tyû leä Taàn soá Tyû leä Taàn soá Tyû leä (d) Ngoaïi khoùa Sinh vieân 22 13% 150 88% 0 0% 5.55 Giaùo vieân 7 32% 15 68% 0 0% KYN (e) Kieåm tra, thi hoïc phaàn Sinh vieân 172 100% 0 0% 0 0% 15.80 Giaùo vieân 20 91% 2 9% 0 0% CYN 3. XEÁP LOAÏI TIEÁT HOÏC Sinh vieân 166 97% 6 3% 0 0% 4.54 Giaùo vieân 19 86% 3 14% 0 0% KYN 4. XEÁP LOAÏI HOÏC TAÄP CUÛA Sinh vieân 144 84% 28 16% 0 0% 1.63 SINH VIEÂN Giaùo vieân 16 73% 6 27% 0 0% KYN 5. QUYEÀN LÔÏI VAØ NGHÓA VUÏ Sinh vieân 35 20% 137 80% 0 0% 2.90 CUÛA SINH VIEÂN TRONG HOÏC TAÄP Giaùo vieân 8 36% 14 64% 0 0% KYN 6. CAÙC VAÊN BAÛN COÙ NOÄI Sinh vieân DUNG KHAÙC Giaùo vieân Noäi dung caùc vaên baûn phaùp quy • (Trò soá tôùi haïn cuûa X2 vôùi df = 2 vaø xaùc suaát yù nghóa = 0.01 laø 9.21) Baûng 2: Ñaùnh giaù cô sôû vaät chaát phuïc vuï hoïc taäp Caùc möùc ñoä ñaùnh giaù Cô sôû Khaùch theå Toát Khaù Trung bình Keùm Taàn soá Tyû leä Taàn soá Tyû leä Taàn soá Tyû leä Taàn soá Tyû leä Taàn soá Tyû leä (a) Phoøng hoïc Sinh vieân 27 16% 106 62% 28 16% 11 6% 0 0% 1.70 Giaùo vieân 4 18% 15 68% 3 14% 0 0% 0 0% KYN (b) Giaûng Sinh vieân 0 0% 77 45% 77 45% 18 10% 0 0% 9.80 ñöôøng Giaùo vieân 1 5% 6 27% 12 55% 3 14% 0 0% KYN (c) Phoøng hoïc Sinh vieân 0 0% 22 13% 80 47% 57 33% 12 7% 24.57 boä moân Giaùo vieân 2 9% 3 14% 4 18% 13 59% 0 0% CYN (d) Thö vieän Sinh vieân 0 0% 34 20% 79 46% 59 34% 0 0% 1.11 Giaùo vieân 4 18% 8 36% 10 45% 0 0% KYN (e) Phoøng Sinh vieân 0 0% 33 19% 89 52% 50 29% 0 0% 3.24 thí nghieäm Giaùo vieân 0 0% 7 32% 12 55% 3 14% 0 0% KYN Khoâng coù X2 Caùc möùc ñoä ñaùnh giaù Cô sôû Khaùch theå Toát Khaù Trung bình Keùm Taàn soá Tyû leä Taàn soá Tyû leä Taàn soá Tyû leä Taàn soá Tyû leä Taàn soá Tyû leä (f) Phoøng Sinh vieân 0 0% 0 0% 19 11% 40 23% 113 66% 40.35 taäp giaûng Giaùo vieân 0 0% 5 23% 2 9% 3 14% 12 55% CYN (g) Phoøng Sinh vieân 12 7% 48 28% 49 28% 63 37% 0 0% 1.75 ôû noäi truù Giaùo vieân 0 0% 7 32% 6 27% 9 41% 0 0% KYN (h) Phoøng hoïc Sinh vieân 0 0% 13 8% 54 31% 105 61% 0 0% 3.39 ôû noäi truù Giaùo vieân 3 14% 3 14% 16 73% 0 0% KYN (i) Caùc phöông Sinh vieân 0 0% 22 13% 78 45% 72 42% 0 0% 6.52 tieän daïy-hoïc Giaùo vieân 7 32% 10 45% 5 23% 0 0% KYN • (Trò soá tôùi haïn cuûa X2 vôùi df = 4 vaø xaùc suaát yù nghóa = 0.01 laø 13.277) Khoâng coù X2 Baûng 4: Ñaùnh giaù cuûa sinh vieân veà taøi lieäu hoïc Soá löôïng taøi lieäu hoïc Chaát löôïng taøi lieäu hoïc Moân hoïc Ñaày ñuû Thieáu Quaù thieáu Toát Bình thöôøng Keùm Taàn soá Tyû leä Taàn soá Tyû leä Taàn soá Tyû leä Taàn soá Tyû leä Taàn soá Tyû leä Taàn soá Tyû leä Trieát, Kinh teá - Chính trò 35 20% 137 80% 0 0% 43 25% 79 46% 50 29% Tö töôûng Hoà Chí Minh 35 20% 93 54% 44 26% 23 13% 110 64% 39 23% Ngoaïi ngöõ 69 40% 103 60% 0 0% 50 29% 88 51% 34 20% Taâm lyù hoïc 32 19% 111 65% 27 16% 17 10% 147 85% 6 3% Giaùo duïc hoïc 11 6% 114 66% 47 27% 6 3% 146 85% 20 12% Vaên 34 20% 130 76% 8 5% 53 31% 93 54% 26 15% Toaùn 80 47% 86 50% 6 3% 69 40% 83 48% 8 5% Theå duïc 60 35% 98 57% 14 8% 42 24% 110 64% 20 12% AÂm nhaïc 56 33% 114 66% 2 1% 67 39% 97 56% 8 5% Ñaïo ñöùc 46 27% 110 64% 16 9% 45 26% 125 73% 2 1% Soá löôïng taøi lieäu hoïc Chaát löôïng taøi lieäu hoïc Moân hoïc Ñaày ñuû Thieáu Quaù thieáu Toát Bình thöôøng Keùm Taàn soá Tyû leä Taàn soá Tyû leä Taàn soá Tyû leä Taàn soá Tyû leä Taàn soá Tyû leä Taàn soá Tyû leä Myõ thuaät 72 42% 88 51% 12 7% 62 36% 96 56% 14 8% Thuû coâng - Kyõ thuaät 34 20% 130 76% 8 5% 28 16% 125 73% 19 11% Töï nhieân - Xaõ hoäi 66 38% 100 58% 6 3% 64 37% 100 58% 8 5% Phöông phaùp daïy hoïc caùc moân ôû Tieåu hoïc 23 13% 128 74% 21 12% 11 6% 139 81% 22 13% Coâng taùc Ñoäi 12 7% 92 53% 68 40% 11 6% 141 82% 20 12% Baûng 7: Caùc bieän phaùp ñöôïc giaùo vieân söû duïng trong daïy hoïc Möùc ñoä thöïc hieän Bieän phaùp Khaùch theå Thöôøng xuyeân Khoâng thöôøng xuyeân Khoâng thöïc hieän X2 Taàn soá Tyû leä Taàn soá Tyû leä Taàn soá Tyû leä (a) Giao baøi taäp ñeå sinh Sinh vieân 64 37% 108 63% 0 0% 83.64 vieân töï giaûi quyeát Giaùo vieân 12 55% 1 5% 9 41% CYN (b) Giaûng ñaày ñuû noäi dung Sinh vieân 168 98% 4 2% 0 0% 8.28 baøi hoïc Giaùo vieân 20 91% 1 5% 1 5% KYN (c) Giôùi thieäu taøi lieäu ñeå Sinh vieân 12 7% 132 77% 28 16% 25.20 sinh vieân ñoïc theâm Giaùo vieân 7 32% 6 27% 9 42% CYN (d) Quaûn lyù vieäc ra vaøo Sinh vieân 108 63% 58 34% 6 3% 2.17 lôùp cuûa sinh vieân Giaùo vieân 17 77% 4 18% 1 5% KYN (e) Xemina Sinh vieân 0 0% 54 31% 118 69% 4.68 Giaùo vieân 5 23% 3 14% 14 64% KYN (f) Thaûo luaän nhoùm Sinh vieân 52 30% 111 65% 9 5% 43.68 Giaùo vieân 6 27% 5 23% 11 51% CYN Möùc ñoä thöïc hieän Bieän phaùp Khaùch theå Thöôøng xuyeân Khoâng thöôøng xuyeân Khoâng thöïc hieän X2 Taàn soá Tyû leä Taàn soá Tyû leä Taàn soá Tyû leä (g) Luyeän taäp thöïc haønh Sinh vieân 59 34% 105 61% 8 5% 45.23 Giaùo vieân 10 45% 2 9% 10 46% CYN (h) Cho caâu hoûi oân taäp, nhaán maïnh phaàn lyù thuyeát troïng taâm vaø baøi taäp Sinh vieân 99 58% 73 42% 0 0% 45.08 cô baûn sau khi daïy heát baøi, chöông, hoïc trình, hoïc phaàn Giaùo vieân 15 68% 2 9% 5 23% CYN (i) Neâu muïc tieâu hoïc, höôùng daãn phöông phaùp Sinh vieân 53 31% 92 53% 27 16% 12.22 hoïc tröôùc khi daïy töøng hoïc phaàn, chöông, baøi Giaùo vieân 9 41% 4 18% 9 42% CYN (j) Kieåm tra vieäc chuaån bò Sinh vieân 24 14% 115 67% 33 19% 4.93 baøi cuõ cuûa sinh vieân Giaùo vieân 16 73% 2 9% 4 19% KYN Möùc ñoä thöïc hieän Bieän phaùp Khaùch theå Thöôøng xuyeân Khoâng thöôøng xuyeân Khoâng thöïc hieän X2 Taàn soá Tyû leä Taàn soá Tyû leä Taàn soá Tyû leä (k) Neâu vaán ñeà ñeå sinh vieân suy nghó, phaùt hieän Sinh vieân 64 37% 83 48% 25 15% 13.36 vaø giaûi quyeát vaán ñeà Giaùo vieân 10 45% 3 14% 9 42% CYN (l) Söû duïng caùc phöông Sinh vieân 22 13% 131 76% 19 11% 31.13 tieän tröïc quan Giaùo vieân 9 41% 4 18% 9 42% CYN (m) Caùc bieän phaùp khaùc .... • (Trò soá tôùi haïn cuûa X2 vôùi df = 2 vaø xaùc suaát yù nghóa = 0.01 laø 9.21) Baûng 12: Nguyeân nhaân laøm haïn cheá keát quaû hoïc taäp Möùc ñoä aûnh höôûng Nguyeân nhaân Khaùch theå Quyeát ñònh Quan troïng Khoâng quan troïng X2 Taàn soá Tyû leä Taàn soá Tyû leä Taàn soá Tyû leä (a) Trình ñoä nhaän thöùc Sinh vieân 39 23% 106 62% 27 16% 28.32 thaáp hôn so vôùi chöông trình ñaøo taïo Giaùo vieân 0 0% 8 36% 14 64% CYN (b) Hoïc gheùp nhieàu lôùp Sinh vieân 18 10% 116 67% 38 22% 0.23 Giaùo vieân 3 14% 14 64% 5 23% KYN (c) Thôøi khoùa bieåu treân Sinh vieân 44 26% 97 56% 31 18% 10.81 lôùp chöa hôïp lyù veà thôøi gian hoïc, moân hoïc Giaùo vieân 1 5% 11 50% 10 45% CYN (d) Thieáu ñieàu kieän, Sinh vieân 84 49% 69 40% 19 11% 26.09 phöông tieän hoïc Giaùo vieân 2 9% 9 41% 11 50% CYN (e) Sinh vieân khoâng coù Sinh vieân 113 66% 42 24% 17 10% 36.21 ñoäng cô hoïc ñuùng Giaùo vieân 6 27% 3 14% 13 59% CYN Möùc ñoä aûnh höôûng Nguyeân nhaân Khaùch theå Quyeát ñònh Quan troïng Khoâng quan troïng X2 Taàn soá Tyû leä Taàn soá Tyû leä Taàn soá Tyû leä (f) Sinh vieân khoâng coù Sinh vieân 99 58% 63 37% 10 6% 54.34 höùng thuù hoïc Giaùo vieân 3 14% 6 27% 13 59% CYN (g) Sinh vieân chöa töï hoïc Sinh vieân 63 37% 92 53% 17 10% 30.60 toát Giaùo vieân 4 18% 6 27% 12 55% CYN (h) Nhaø tröôøng chöa coù Sinh vieân 28 16% 62 36% 82 48% 3.29 nhöõng hình thöùc ñoäng vieân, khen thöôûng kòp thôøi Giaùo vieân 2 9% 5 23% 15 68% KYN (i) Cheá ñoä aên uoáng, ñieàu Sinh vieân 68 40% 70 41% 34 20% 46.82 kieän sinh hoaït keùm chaát löôïng Giaùo vieân 1 5% 12 55% 9 40% CYN (j) Caùc nguyeân nhaân khaùc Sinh vieân 0 0% 0 0% 0 0% Giaùo vieân 5 23% 4 18% (Trò soá tôùi haïn cuûa X2 vôùi df = 2 vaø xaùc suaát yù nghóa = 0.01 laø 9.21) Baûng 13: Chuû theå quaûn lyù hoïc taäp ñoái vôùi sinh vieân ngaønh Tieåu hoïc Möùc ñoä ñoàng yù Quan troïng Chuû theå quaûn lyù Khaùch theå Ñoàng yù Phaân vaân Khoâng ñoàng yù nhaát Taàn soá Tyû leä Taàn soá Tyû leä Taàn soá Tyû leä X2 Taàn soá Tyû leä (1) Hieäu tröôûng Sinh vieân 89 52% 47 27% 36 21% 4.93 16 9% Giaùo vieân 10 45% 3 14% 9 42% KYN 7 32% (2) Phoù hieäu tröôûng Sinh vieân 110 64% 49 28% 13 8% 16.79 Giaùo vieân 10 45% 4 18% 8 37% CYN (3) Phoøng ñaøo taïo Sinh vieân 113 66% 59 34% 0 0% 50.86 8 5% Giaùo vieân 14 64% 2 9% 6 28% CYN (4) Toå chöùc Ñaûng CSVN Sinh vieân 99 58% 50 29% 23 13% 0.61 trong tröôøng Giaùo vieân 13 59% 5 23% 4 19% KYN 1 5% (5) Toå chöùc Ñoaøn TNCS. Sinh vieân 72 42% 54 31% 46 27% 6.93 vaø Hoäi Sinh vieân tröôøng Giaùo vieân 13 59% 1 5% 8 37% KYN 1 5% (6) Ban chuû nhieäm Khoa Sinh vieân 54 31% 96 56% 22 13% 11.74 18 10% (hieän coù lôùp ñaøo taïo giaùo vieân tieåu hoïc) Giaùo vieân 15 68% 5 23% 2 10% CYN Möùc ñoä ñoàng yù Quan troïng Chuû theå quaûn lyù Khaùch theå Ñoàng yù Phaân vaân Khoâng ñoàng yù X2 nhaát Taàn soá Tyû leä Taàn soá Tyû leä Taàn soá Tyû leä Taàn soá Tyû leä (7) Giaùo vieân tröïc tieáp Sinh vieân 84 49% 67 39% 21 12% 14.61 77 45% giaûng daïy ngaønh Tieåu hoïc Giaùo vieân 13 59% 1 5% 8 37% CYN 2 9% (8) Ban quaûn lyù noäi truù Sinh vieân 57 33% 45 26% 70 41% 0.33 Giaùo vieân 7 32% 7 32% 8 38% KYN (9) Caùn boä quaûn sinh phuï Sinh vieân 55 32% 63 37% 54 31% 18.01 19 11% traùch ngaønh Tieåu hoïc Giaùo vieân 17 77% 1 5% 4 18% CYN 8 36% (10) Ban caùn boä lôùp Sinh vieân 108 63% 37 22% 27 16% 8.70 Giaùo vieân 11 50% 2 9% 9 41% KYN (11) Baûn thaân moãi sinh Sinh vieân 54 31% 105 61% 13 8% 48.20 34 20% vieân Giaùo vieân 7 32% 2 9% 13 60% CYN 3 14% • (Trò soá tôùi haïn cuûa X2 vôùi df = 2 vaø xaùc suaát yù nghóa = 0.01 laø 9.21) ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLA7046.pdf
Tài liệu liên quan